Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (38) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 25 februari 2013, kl Jörgen Larsson (S), ordf. Anneli Bengtsson (S) Stefan Westin (S) Robert Skoglund (S) Helena Edrenius (S) Björn Andersson (M) Kim Fröde (M) Lars-Ove Winberg (C) Lennart Andersson (KD) Pernilla Hagberg (MP) Marie-Louise Thyberg (S), tjänstg ers Övriga deltagande Utses att justera Anders Edlund, sekreterare Marita Skog, kommunchef Karl-Erik Lardenäs, förtroendevald revisor Örjan Langborg, förtroendevald revisor Peter Vogt, förtroendevald revisor Kerstin Svennson, revisor PWC Elin Höghielm, ekonomichef Tommy Gustafsson, personalchef Malin Alsing, ekonom Rutger Hallin (M), ej tjänstg ers Ola Lindgren (S), ej tjänstg ers Björn Andersson (M) Justeringens plats och tid Sekreterare... Paragrafer Anders Edlund Ordförande... Jörgen Larsson Justerande... Björn Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Vingåker Underskrift... Namnförtydligande Britt-Marie Lindström

2 Kommunstyrelsen Ks 10 Dnr 350/ Remiss av Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting, Fi 2012/4726 Remissen skickas till kommunledningsförvaltningen för beredning och besvarande. Finansdepartementet inkommer med en remiss gällande förslag till ändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting. Remissvar ska vara inkomna till Finansdepartmentet senast 22 mars. Elin Höghielm, ekonomichef sammanfattar utredningens innehåll och förslag till förändringar i utjämningssystemet. Föreslagna förändringar medför ökade utbetalningar från systemet till Vingåkers kommun. Remiss

3 Kommunstyrelsen Ks 11 Dnr 2/ Lokaleffekter. Minskat behov av lokalytor inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde Godkänna förvaltningens förslag till beräkning av minskat behov av lokalytor i förhållande till mängd barn och elever enligt bilaga. Godkänna att barn- och utbildningsnämnden får lämna ifrån sig de enligt bilaga redovisade ytorna till kommunstyrelsen samt att motsvarande budgeterade medel överförs till kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden inkommer med en hemställan till kommunstyrelsen om att få lämna ifrån sig de enligt bilaga redovisade ytorna till kommunstyrelsen i samband med att hyreskontrakt upprättas för respektive enhet. Barn- och utbildningsnämnden uppdrog till förvaltningen att beräkna det minskade behovet av lokalytor i förhållande till mängden barn och elever samt delegerade till barn- och utbildningsutskottet att redovisa detta till kommunstyrelsen och samtidigt ansöka om att få lämna ifrån sig de redovisade ytorna till kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsutskottet , 109 Tjänsteutlåtande Bilaga

4 Kommunstyrelsen Ks 12 Dnr 4/ Inköp av andelar i vindkraftsproduktion Förslag till kommunfullmäktige Avstå från att köpa andelar i vindkraftsproduktion. Kommunfullmäktige beslutade (Dnr 193/ ) att förutsättningarna för att köpa andelar i vindkraftsproduktion ska undersökas. Vingåkers kommun köper idag miljövanlig el och enligt det gällande elavtalet produceras denna med vattenkraft. Kommunledningsförvaltning har undersökt förutsättningarna för att köpa vindkraftsandelar. Genom att köpa vindkraftsandelar till ett fast pris får du därefter tillgång till vindel som är billigare än el till marknadspris. När du sedan inte längre vill äga dina andelar går dessa att sälja vidare till det rådande priset vid den tidpunken. För att undersöka förutsättningarna för kommunen att köpa andelar i vindkraftsproduktion har vissa antaganden gjorts. För en detaljerad uträkning, se Bilaga 1. Andelarna skulle kosta 14 miljoner kronor. Varje år skulle vi få en vinst på kronor. Omräknat i dagens värde skulle vi år 2033 sparat 1,8 miljoner kronor på att köpa el från vindkraftsandelar istället för konventionell miljömärkt el. Det är dock högst osäkert vilket pris andelarna kommer att ha år Det är även väldigt osäkert vilket elpriset kommer att vara under perioden. Förvaltningen anser att kommunen för närvarande inte bör köpa vindkraftsandelar då det finns stora osäkerhetsfaktorer gällande elpris och andelspris samt att vi behöver låna pengar till investeringen. Kommunen använder idag miljömärkt el så miljöeffekterna är försumbara. Yrkanden Björn Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tjänsteutlåtande Bilaga Ekonomisk kalkyl

5 Kommunstyrelsen Ks 13 Dnr 49/ Finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt Förslag till kommunfullmäktige Anta förslag till ny finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt Enligt beslut från ägarsamråden den 13 april 2012 fick kommuncheferna i Katrineholms och Vingåkers kommun i uppdrag att ta fram ett förslag om ny princip för kostnadsfördelning för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt baserad på befolkningsmängden. Utgångspunkten är att befolkningsmängden per den 1 november 2013 ligger till grund för fördelningen. Principförslaget ska gälla från och med år 2014 med infasning 2014, 2015 och Tjänsteutlåtanade Skrivelse Finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt.

6 Kommunstyrelsen Ks 14 Dnr 348/ Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler, Vingåkers Folkets Park U.P.A. Förslag till kommunfullmäktige Bevilja Vingåkers Folkets Park U.P.A. bidrag med kronor för upprustning av fastighet under förutsättning att medel beviljas från Boverket. Vingåkers Folkets Park U.P.A. inkommer med en ansökan om bidrag för upprustning av fastighet. Upprustningen består i att byta yttertak och isolering, installation av hörselslinga samt upprustning av HWC. Föreningen har sökt bidrag hos Boverket med kronor och beräknar stå för egen insats motsvarande kronor. Sökt bidrag hos kommunen är kronor. Kommunstyrelsen beslutar bevilja bidrag med kronor. Bidraget från kommunen är villkorat av att föreningen även beviljas bidrag från Boverket. Ansökan om bidrag

7 Kommunstyrelsen Ks 15 Dnr 44/ Samarbetsavtal upphandlingstjänster Teckna samarbetsavtal med Upphandlingscenter i Norrköping avseende samverkan kring upphandling av ramavtal, att gälla från och med Förvaltningen föreslår att samarbetsavtal för upphandlingstjänster tecknas med Upphandlingscenter i Norrköping, där Upphandlingscenter främst ska bistå med ramavtalsupphandlingar. Katrineholms upphandlingsenhet kommer under 2013 kunna ge visst fortsatt stöd inom upphandlingsområdet. Detta kommer inte innebära en ökad kostnad för Vingåkers kommun under 2013, dock kan det göra det från och med Tjänsteutlåtande Samarbetsavtal

8 Kommunstyrelsen Ks 16 Dnr 45/ Utökning av antalet sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott Anta förslag på utökade sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott under 2013 Kommunledningsförvaltningen föreslår följande utökning av sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott Tillkomna/ändrade datum är markerade med fetstil. Redan antagna sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige redovisas också. KS:s arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Måndagar kl Måndagar kl Måndagar kl Januari 7 21 Februari Mars 4, 18 (årsbokslut) 11 April 8 tisdag (tema), 15 2 tisdag (årsbokslut) 16 tisdag (årsbokslut) Maj 6 (budget) 27 (budget) Juni 3, 17, 24 (tema) 10 (budget) Juli Augusti 1 torsdag, September 2 (delårsbokslut), (delårsbokslut) 30 (delårsbokslut) Oktober 1 (tema), 14 (budget) 28 kl. 9 (budget) November 4 (tema) kl. 9 (budget) December 2 16 Tjänsteutlåtande

9 Kommunstyrelsen Ks 17 Dnr 37/ Begäran om upphävande av parkeringsförbud Erik Dahlbergsvägen Ärendet skickas till kommunledningsförvaltningen för beredning. Västra Vingåkers hembygdsförening inkommer med en önskan om att upphäva det parkeringsförbud som råder på Erik Dahlbergsvägen på söder i Vingåker. Skrivelse

10 Kommunstyrelsen Ks 18 Dnr 344/ Nominering av ledamöter till förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten Kristina Jonsson (S) nomineras som ledamot till förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten. Den maj 2013 har Svenskt Vatten föreningsstämma i samband med Vattenstämman i Umeå. På föreningsstämman ska bland annat en ny styrelse för föreningen väljas. Valberedningen vill nu ha förslag på ledamöter till styrelsen, revisorer och ny valberedning. Föreningsstämman 2013 ska välja en styrelse (8 förtroendevalda och 7 tjänstemän). Ordförande och vice ordförande väljs varje år. Vidare ska väljas 2 ordinarie revisorer och 2 suppleanter för dessa samt en valberedning på 7 ledamöter (4 förtroendevalda och 3 tjänstemän). Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast 1 mars Skrivelse Svenskt Vatten,

11 Kommunstyrelsen Ks 19 Dnr 8/ Remiss Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65 Remissen skickas till kultur- och fritidsförvaltningen för beredning och besvarande. Kulturdepartementet inkommer med en remiss på Läsandets kultur slutbetänkande av Litteraturutredningen SOU 2012:65. Remissvar ska vara inskickat till Kulturdepartementet senast 1 mars. Remiss

12 Kommunstyrelsen Ks 20 Dnr 12/ Inför regional transportinfrastrukturplan Uppdrag ges till kommunledningsförvaltningen att uppdatera gällande treårsplan för infrastrukturåtgärder och inlämna den till regionförbundet senast 31 mars Regionförbundet Sörmland har fått direktiv från Regeringen att upprätta en regional plan för länets transportinfrastruktur för åren Inför arbetet med planen utgör kommunernas prioriteringar i form av treårsplaner rörande önskade och prioriterade åtgärder i transportsystemets infrastruktur ett viktigt underlag. För att hinna med sammanställning, framtagande och remissbehandling av länets plan för transportinfrastruktur vill regionförbundet ha in kommunernas uppdaterade treårsplaner senast under mars månad. Skrivelse

13 Kommunstyrelsen Ks 21 Dnr 351/ Granskning Detaljplan för kvarteret Loke 1-4 m.fl. Vingåker Kommunstyrelsen har inget att invända mot förslag till detaljplan för kvarteret Loke 1-4 m.fl. Ett förslag till detaljplan för kvarteret Loke 1-4 m.fl., Vingåker, har tagits fram för granskning under perioden Planområdet ligger i Vingåkers sydöstra del. Det innefattar även en del av Källstugugatan norr om Sävstaskolan. I norr och öster gränsar planen mot Sävstaholmsvägen och Sävstaholms gård, i söder mot Herrgårdsvägen. Mot väster ligger ett par villakvarter och i sydväst Sävstaskolan. Syftet med planen är främst att planmässigt säkerställa befintliga förhållanden inom planområdet, samt att förbättra trafiksituationen kring Sävstaskolan. Skriftliga synpunkter på förslaget ska vara utvecklingsnämnden tillhanda senast 28 januari Granskning detaljplan för kvarteret Loke 1-4 m.fl.,

14 Kommunstyrelsen Ks 22 Dnr 20/ Begäran om entledigande från uppdrag som ordförande i brottsförebyggande rådet samt fyllnadsval Begärt entledigande beviljas. Som ordförande i brottsförebyggande rådet väljs Björn Andersson (M). Anneli Bengtsson (S) har inkommit med en begäran om entledigande från sitt uppdrag som ordförande i brottsförebyggande rådet. Som ny ordförande i brottsförebyggande rådet föreslås Björn Andersson (M). Begäran om entledigande

15 Kommunstyrelsen Ks 23 Dnr 48/ Samverkansavtal mellan polismyndigheten Södermanland och Vingåkers kommun Godkänna Samverkansavtal mellan Polismyndigheten Södermanland och Vingåkers kommun. I syfte att skapa struktur på det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet har representanter från polisen och kommunen arbetat fram ett förslag om att sex fokusområden med ömsesidiga åtaganden ska prioriteras under perioden Dessa är: - Upplevd otryggheten i offentliga miljöer - Missbruksproblematik - Lokal organiserad brottslighet - Integration - Barn och ungdom - Mängdbrott, främst bostadsinbrott Förvaltningen föreslår att förslaget till avtal godkänns. Tjänsteutlåtande Samverkansavtal mellan polismyndigheten Sörmland och Vingåkers kommun

16 Kommunstyrelsen Ks 24 Dnr 50/ Förlängning av avtal om samverkan kring kosten i Vingåkers kommun och Katrineholms kommun Godkänna att avtalet förlängs till 2013 års utgång. Katrineholms och Vingåkers kommuner träffade i juni 2010 avtal om kostsamverkan. Avtalet gäller fram till Syftet med projektet är att öka kompetensen inom kost/nutrition, livmedelslagstiftning och samverkan inom kostframställning. De mål som satts för projektet är Fördjupad kunskap inom kost och nutrition Ökad kvalitetssäkring av livsmedel och produktion Genom optimalt utnyttjande av produktionsresurser förväntas lägre kostnader för produktionen Förväntas leda fram till ett förslag om framtida organisation Enligt avtalet ska utvärdering ske efter projektets avslut. Då parterna är överens om att en möjlighet till gemensam organisation bör utredas bör inte den rådande situationen förändras under utredningstiden. Av den anledningen föreslås att avtalet förlängs, i första hand till dess att beslut fattats om eventuell framtida gemensam organisation, och att avtalet i ett första läge förlängs till och med 2013 års utgång. Reservation Pernilla Hagberg (MP) reserverar sig mot beslutet. Tjänsteutlåtande Avtal

17 Kommunstyrelsen Ks 25 Dnr 51/ Investeringsmedel för utsmyckning av kvarteret Loke 1-4 m.fl. Ärendet hänskjuts till beslut om investeringsbudget för 2013 under rubriken centrumförnyelse. Ett förslag till detaljplan för kvarteret Loke 1-4 m.fl., Vingåker, har tagits fram för granskning under perioden Planområdet ligger i Vingåkers sydöstra del. Det innefattar även en del av Källstugugatan norr om Sävstaskolan. I norr och öster gränsar planen mot Sävstaholmsvägen och Sävstaholms gård, i söder mot Herrgårdsvägen. Mot väster ligger ett par villakvarter och i sydväst Sävstaskolan. Syftet med planen är främst att planmässigt säkerställa befintliga förhållanden inom planområdet, samt att förbättra trafiksituationen kring Sävstaskolan. Skriftliga synpunkter på förslaget ska vara utvecklingsnämnden tillhanda senast 28 januari Kultur- och fritidsnämnden har inget att invända mot förslaget till detaljplan. Kultur- och fritidsnämnden föreslår dock att kommunstyrelsen beslutar avsätta del av medlen för investeringar till konstnärlig utsmyckning av kvarteret Loke 1-4 m.fl. Kultur- och fritidsnämnden , 7

18 Kommunstyrelsen Ks 26 Dnr 81/ Tecknande av kommunens firma Kommunstyrelsen bemyndigar arbetsutskottets ordförande Jörgen Larsson (S), vice ordförande Björn Andersson (M) och ledamot Anneli Bengtsson (S), med kontrasignering av kommunchef Marita Skog eller vid dennes förfall personalchef Tommy Gustafsson att på kommunens vägnar underteckna från kommunstyrelsen och dess arbetsutskott utgående skrivelser och handlingar såsom köpehandlingar, kontrakt, lån och borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar. För att underlätta hanteringen av inkommande ärenden till kommunstyrelsen som i förekommande fall behöver undertecknas, t.ex. i form av köpehandlingar, kontakt, lån och borgensförbindelser och fullmakter, utökas bemyndigandet av personer med rätten att signera för kommunstyrelsens räkning till hela kommunstyrelsens arbetsutskott. Förändringen börjar gälla från och med det datum då kommunstyrelsens beslut har vunnit laga kraft. Expediering Berörda Författningssamling

19 Kommunstyrelsen Ks 27 Dnr 48/ Reglemente för Vingåkers hälso- och trygghetsråd Förslag till kommunfullmäktige Anta förslag till reglemente för hälso- och trygghetsrådet. Efter en översyn av rådsstrukturen i Vingåkers kommun tog kommunstyrelsen beslut om att starta ett hälso- och trygghetsråd. På initiativ från ordförande i rådet har förvaltningen arbetat fram ett förslag till reglemente för hälso- och trygghetsrådet. Yrkanden Anneli Bengtsson (S) yrkar bifall till förslaget att besluta anta reglemente för hälso- och trygghetsrådet. Expediering Berörda Författningssamling

20 Kommunstyrelsen Ks 28 Dnr 42/ Delgivningar Delgivningarna läggs till handlingarna. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2012:72 angående utfall i kostnads- och LSS-utjämningen Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2012:74 angående redovisningsfrågor 2012 och Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2012:75 angående slutligt utfall av 2011 års kommunala fastighetsavgift och ny prognos för Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2012:76 angående överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BOI 12. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2013:1 angående cirkulärhantering 2013 samt abonnemang på cirkulär år 2013 och cirkulärförteckning år Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2013:2 angående synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12). Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2013:3 angående överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGS-KL, TFA-KL m fl samt införande av Företagens egen försäkring. Sveriges Kommuner och Landsting med cirkulär 2013:5 angående ersättning vid juridisk rådgivning och konsultverksamhet. Sveriges Kommuner och Landsting med EU:s vitbok för transportpolitik konsekvenser och möjligheter för kommuner, landsting och regioner. Forts

21 Kommunstyrelsen Forts Ks 28 Sveriges Kommuner och Landsting med skrivelse angående ungas etablering och kommunernas informationsansvar. Skrifterna Kommunernas informationsansvar en guide om lagstiftning, ekonomi och insatser för unga som varken arbetar eller studerar och Ungas övergångar mellan skola och arbete Förutsättningar, lokala strategier och åtgärder. Sveriges Kommuner och Landsting med beslut nr 14 angående överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Sveriges Kommuner och Landsting med beslut nr 15 angående överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Sveriges Kommuner och Landsting med beslut nr 16 angående överenskommelse för 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten. Energimyndigheten med rapporten Energiläget Styrelsen för Synskadades Riksförbund Sörmland med skrivelse att SRF måste få textdokumentfiler parallellt med scannade PDF-filer. Länsstyrelsen med beslut om samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken och 2 kap 10 kulturminneslagen för nedmontering av kalklinbanan, Vingåkers, Katrineholms och Eskilstuna kommun. Länstrafiken med meddelande om nya regler för sms-biljett och ny mobilbiljett. SmåKom ned nyhetsbrev för december Forts

22 Kommunstyrelsen Forts Ks 28 Framtidskommissionen med rapporten 500 texter om framtidens Sverige från Trelleborg till Arjeplog. Skolverket med beslut om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning samt utbildning för yrkesförare. Vårdförbundet Sörmland med protokoll från sammanträde med förbundsdirektionen. Protokoll från hälso- och trygghetsrådets sammanträde

23 Kommunstyrelsen Ks 29 Delegationsbeslut Delegationsbesluten läggs till handlingarna. Delegationsbeslut Föreligger beslut i delegationsärenden enligt följande: Parkeringstillstånd kommunchefen Eric Carlsson Ingemar Sälle Tillfällig lokal trafikföreskrift kommunchefen Förbud mot trafik på Bergsgatan mellan Forsavägen och Valhallavägen Förhandlingar Förhandling angående brott mot MBL Kommunal Sörmland

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-02-23 23 (44) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 23 februari 2009 kl. 10.00-14.00. Beslutande Övriga deltagande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson

Läs mer

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid.

Handlingar till ovanstående ärenden finns tillgängliga på kommunkontoret under expeditionstid. KUNGÖRELSE 1 (1) Vingåkers kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde i Åbrogården, stora salen, 2014-10-06, kl. 14.00. Sammanträdet kan även ses på Web-TV på Vingåkers kommuns hemsida, www.vingaker.se.

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-01-17 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 17 januari 2011 kl 10.00-14.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Helena

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30

Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 2008-02-13 1 (41) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.35; 13.30-14.30 Beslutande Christer Akej (m), ordförande, 55-66; 71-76; 77-81 Karl-Erik Olsson (s), ordförande, 67-70; 76; 82-83 Håkan Erlandsson (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.00 Beslutande Peter Roslund (s) ordf Johnny Åström (ns) Lars-Olof Pettersson (s) Christer Lindström (s) tj ers Rune

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer