Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information"

Transkript

1 Elverkets årsredovisning 2004

2 Innehåll VD-kommentar 3 Elverket Vallentuna AB 4 Elhandel 5 Elnät 6 Rätt Mätt 7 Bredband 8 Förvaltningsberättelse 9 11 Finansiella rapporter Koncernen Moderbolaget Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Revisionsberättelse 34 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp 35 Elverket Vallentunaaktien 36 Sponsring 37 Bolagsstämma 38 Bolagsstämma Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 12 maj 2005, klockan i Hammarbacksskolan, Ekebyvägen 2 i Vallentuna. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av VPC per måndagen den 2 maj 2005, dels senast klockan fredagen den 6 maj 2005 anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman. Anmälan kan göras på följande sätt: telefon fax Post till Elverket Vallentuna AB (publ), Box 36, Vallentuna. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna sändas in i samband med anmälan om deltagande i stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Tillfällig ägarregistrering bör göras i god tid före måndagen den 2 maj Vägbeskrivning från Stockholm: Roslagsbanan från Östra Station mot Kårsta, hållplats Vallentuna station. Tunnelbanans röda linje mot Mörby Centrum, hållplats Danderyds Sjukhus och vidare med buss 610 till Norrgården. Utdelning Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås tisdagen den 17 maj Utbetalning beräknas då kunna ske genom VPC AB fredagen den 20 maj Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att utdelning lämnas med 1:25 per aktie. Tidplan för ekonomisk information Kvartal 1 den 12 maj 2005 Kvartal 2 den 26 augusti 2005 Kvartal 3 den 21 oktober 2005 Elverket Vallentuna AB (publ) Org nr Postadress: Box Vallentuna Besöksadress: Moränvägen 12 Vallentuna Tel Fax

3 VD-kommentar Elverket kan lägga ännu ett framgångsrikt år till handlingarna. Vi har kraftigt ökat marknadsandelen i den nationella elhandeln. Det är inte utan stolthet jag kan konstatera att nettoomsättningen uppgår till 203 mkr vilket är en ökning med 60 % jämfört med föregående år. Resultatet håller den goda nivån från förra året. Elverket har under 2004 uppvisat en kraftig tillväxt. Året blev därför ett nytt rekordår i Elverkets historia. Det är ett gott betyg för oss att vi har fått betydligt fler elhandelskunder. De har ökat med 106 %, från till Den kraftiga kundtillväxten bidrar till det goda resultatet. Resultatet före skatt uppgår till tkr ( tkr). Rörelsemarginalen uppgår till 10,0 % (17,7 %) och avkastningen på genomsnittligt operativt kapital till 29,6 % (31,4 %). Soliditeten uppgår till 47 % (53 %). Styrelsen föreslår en utdelning om 1,25 kr (1,00 kr) per aktie för Omsättningsrekord Tillväxt i elhandeln har fört upp Elverkskoncernen på nya rekordnivåer när det gäller omsättningen. Fördubblingen av antalet elhandelskunder har höjt nettoomsättningen från 127 mkr till 203 mkr, trots en vikande prisbild. Även kundtillväxten i nätet är mycket god. Vallentuna ligger i täten bland de kommuner där befolkningen växer mest i Stockholm län. Koncernens resultat överträffar dock inte fjolårets, beroende på att den finansiella elportföljshanteringen hade ett sällsynt gott år under Resultatet före skatt är nästan exakt i nivå med resultatet för Elverkets finanser har förbättrats avsevärt och skuldbördan har minskat. Investeringarna har fullföljts programenligt och legat på en hög nivå. Elmarknadens priser Priset på el bestäms av vädret. Kyla och värme styr i mångt och mycket behovet av el. Regn och snö fyller på vattenmagasinen. Tillgången på vatten i de nordiska magasinen förbättrades successivt under året, vilket ledde till genomsnittligt lägre elpriser. Medelpriset under året blev 26,4 öre per kwh, mot 33,3 öre per kwh under Vattentillgången förbättrades framför allt under årets sista tre månader, vilket också avspeglades i prisutvecklingen. Underskottet på 14 TWh i den så kallade hydrologiska balansen vid ingången av året förbyttes i ett överskott på 4 TWh. Medelpriset på Nord Pools spotmarknad blev för sista kvartalet 24,9 öre per kwh jämfört med 30,8 öre per kwh år Den totala elförbrukningen i Sverige under året var oförändrat 146 TWh (145 TWh). Bredband i balans Bredbandsverksamheten har nått balans och genererar en liten vinst under året. Kundtillväxten har varit god. Tekniken utvecklas starkt, kommunikationshastigheten ökar och nya möjligheter att effektivt ansluta nya kunder har tillkommit. Succé för Rätt Mätt Vår stora satsning Rätt Mätt har blivit precis den succé som vi hade räknat med. Elverket är ett av de allra första företagen som har infört Rätt Mätt. Det innebär att vi försett våra nätkunder med elmätare som fjärravläses och där mätvärdena automatiskt tas om hand i våra kundsystem. Dialogen med kunden har förbättrats avsevärt och hanteringen har effektiviserats. Tänk vilket lyft att kunna se kundens aktuella mätarställning direkt på bildskärmen under samtalet och slippa mödan med att förklara beräkningsgrunder och förbrukningsavvikelser mot preliminärdebiteringar. Driftsäkerheten i vårt nät har varit mycket god. Strax efter årsskiftet, när stormen Gudrun drabbade Sverige, fick vi ett gott bevis på att vårt nät håller hög standard. Skadorna på nätet blev trots många fallna träd tämligen begränsade och vi kunde med egen personal på kort tid återställa driften. Fondemission En viktig händelse under 2004 är att bolaget har genomfört en fondemission 2:1 genom ianspråkstagande av överkursfond. Aktiekapitalet har ökat till tkr från tkr och antalet aktier har ökat till från God utveckling för Elverkets aktie Elverkets aktier som noteras på Aktietorgets lista har utvecklats väl. Handeln har varit god med handel i stort sett varje börsdag. Likviditeten är hög. Köpare och säljare har goda möjligheter att finna varandra. Kursutvecklingen har under året, i likhet med föregående år, utvecklats positivt. Från den första till den sista handelsdagen har kursen stigit från 29,50 kr till 39,50 kr, en ökning med 34 %. Den 3 december noterades nytt rekord på nivån 42 kr. Under första delen av 2005 har aktien fortsatt att gå bra med ökad omsättning och nya kursrekord. Ett stort tack En förutsättning för alla de framgångar Elverket har haft under året är vår engagerade och skickliga personal. Jag vill TACKA ALLA medarbetare för det gångna året och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, när vi tillsammans går nya spännande utmaningar till mötes. Hans Asp Verkställande direktör 3

4 Elverket Vallentuna AB Moderbolaget VD Nät Adm Drift & mätning Anläggning Vägbelysning Bredband Ekonomi & personal Kundservice Intern service Antalet anställda i moderbolaget är 30 personer. Dotterbolaget Vallentuna Energi AB Verksamhet: Elhandel I Vallentuna Energi AB finns ingen anställd personal. Bolaget köper tjänster av moderbolaget. Elverket Vallentuna AB levererar elenergi och andra elnätsrelaterade tjänster till invånarna i Vallentuna kommun. Elverket är den sammanfattande benämningen på Elverket Vallentuna AB och dess dotterbolag Vallentuna Energi AB. Under början av 2005 kommer dotterbolaget att namnändras till Elverket Vallentuna El AB. Energiverksamheten består av två delar: Elnät och Elhandel. Inom Elhandel, som innebär att köpa och sälja el till slutkund, verkar vi sedan 1996 på en avreglerad och konkurrensutsatt marknad. Verksamheten drivs inom dotterbolaget Vallentuna Energi AB. Elhandelsrörelsen har ett betydande antal kunder utanför Vallentuna. Den största delen av nätkunderna i Vallentuna är också elkunder hos Vallentuna Energi AB. Nätdelens huvudområde är att äga och förvalta eldistributionsnätet inom Vallentuna kommun. Sedan 1998 äger och driver Elverket dessutom ett eget bredbandsnät där vi erbjuder olika tjänster till såväl hushåll som företag och den kommunala förvaltningen. Förbättrad kundservice Anstormningen av nya kunder har ställt nya krav på administrationen inom Elverket. Vi har utökat vår tillgänglighet för kunderna genom en extern samarbetspartner. För att förbättra servicen ytterligare har kundserviceavdelningen delats upp i två delar, en för kunder i Elverkets nätområde i Vallentuna och en för externa elhandelskunder. På det sättet får Vallentunakunderna lättare att komma i kontakt för t ex felanmälan. De externa kunderna får ett nytt telefonnummer, så att de kan få den typ av service som de behöver. Vi har även utvecklat vår hemsida så att kontakten med kunderna ska bli smidigare, bland annat genom förenkling av avtalsrutinerna. Friskvård för personalen Vi månar om vår personal! Vi har under året, via företagshälsovården Previa, fått genomgå en friskprofil. De som har höghöjdsarbete har gått igenom mer omfattande tester för att vi ska vara säkra på att de klarar ett jobb som ställer höga krav på fysiken. Bolaget har investerat i ett träningsrum för styrketräning. Det ger personalen möjlighet till en lättillgänglig träningsform. Något som är mycket uppskattat av många. De anställda har haft möjlighet att under två eftermiddagar prova på golf, en sport som både stärker sammanhållningen och lockar fram skratt. Friskvårdsdag i Borlänge En dag i mars 2004 gav sig hela personalstyrkan iväg till Borlänge för en friskvårdsdag. Det gick att välja mellan att åka skidor i Romme eller att pimpla/ åka skoter. Några tappra skidåkare kastade sig utför pisterna, varav två var nybörjare. De klarade sig dock mycket bra, inga brutna ben. Gruppen som valde att pimpla fick vara med om att rigga ett tiotal angeldon, som tyvärr inte gav något napp. Emellertid drog de upp ett par små abborrar och även en gädda. Gruppen åkte också skoter på sjön och fick prova snömoped. De båda grupperna möttes därefter i skogen där två badtunnor var iordninggjorda. Badvattnet höll en temperatur på 42 grader så alla blev varma. Middag serverades i ett timrat hus med levande ljus och brasa. Huset saknade både elektricitet och vatten. Fulla av frisk luft och roliga minnen bar det sedan av för hemfärd. 4

5 Elhandel Elverket säljer el till privatpersoner och företag på den nationella marknaden. Detta sker genom dotterbolaget Vallentuna Energi AB. Under året har företaget stärkt sin position genom att öka både kundunderlag och försäljning. Antalet kontrakterade elhandelskunder ökade under 2004 med drygt 100 procent till cirka Elförsäljningen uppgick till 431 GWh mot 314 GWh föregående år. Elverket är det övergripande varumärket för koncernens produkter och tjänster. Därför namnändras dotterbolaget under början av 2005 till Elverket Vallentuna El AB. Elhandel via nätet En stor del av verksamhetens kundrelationer bygger på internetbaserad kommunikation. Över 90 procent av kunderna tecknar avtal via internet. Effektivisering av metoder för internetbaserad elhandel är en ständig del av verksamheten. Flera olika projekt sattes igång under Genom aktiviteter under hela året stärktes vår position på marknaden. Elverket utmärker sig genom att gå i bräschen för att ta bort fasta avgifter. De som tecknar elavtal betalar bara det rena energipriset, plus energiskatt, elcertifikatsavgift och moms. Ökad kundtillströmning Under 2004 uppvisade elmarknaden en normal prisbild. Genom konkurrenskraftiga priser och enkel prissättning är vår kundtillströmning stadigt ökande. Flera gånger under året har bolaget toppat prispressarlistor. Mängden återkommande kunder ökar samtidigt som uppbyggnaden av nya kundrelationer väl följer uppsatta mål. Vallentuna Energi AB:s elhandel har under året utvecklats kraftigt. Vi har haft tillväxt enligt uppsatta mål och elhandelsverksamheten utgör nu största delen av koncernens verksamhet. Idag finns våra kunder nationellt. Av de cirka kunder som vi hade i slutet av året fanns utanför moderbolagets nätområde. En viktig del i vårt arbete med att söka, vårda och utveckla våra kundrelationer är att fortsätta marknadsföringen av vårt varumärke. Elmarknadens struktur Elmarknaden påverkas i hög grad av beslut på myndighets- och politikernivå togs beslutet att samtliga elbolag måste ha infört månadsvis avläsning hos kunder inom eget nät senast den 1 juli år Därmed kommer det att bli lättare att hantera debiteringar till kunder i andra nätområden. Den nationella marknaden domineras av tre stora energiföretag. Vattenfall ägt av Svenska Staten, Fortum ägt av Finska Staten och Sydkraft ägt av tyska E.O.N. Tillsammans har dessa drygt 90 procent av den svenska elmarknaden. Antalet företag som verkar på den nationella marknaden har under året fortsatt att minska. Fler och fler lokalt ägda företag upphör eller begränsar sin nationella försäljning. Målsättningar för 2005 Under 2005 är målsättningarna att öka antalet nya kundrelationer på den nationella marknaden. Servicenivån till kunderna ska förbättras och bibehållas genom att bl a öka automatiseringsgraden av den administrativa hanteringen av kundrelationen. Analysverktyg och rapporter för inköpsplanering och uppföljning av prisutveckling ska utvecklas och förfinas. Elhandelsverksamheten planeras en fortsatt god tillväxt under god kontroll. 5

6 Elnät Nätverksamheten 2004 Vallentuna är en kommun som växer befolkningsmässigt. Därför måste elnätet också byggas ut. Elverket har bland annat byggt nya nätstationer i Bällstaberg, Fågelsångens företagspark och på Okvista. Glädjande nog ökar både mängden bostäder och näringsverksamheten i Vallentuna kommun. För att tillgodose tillväxten har högspänningsnätet utökats med 3 km ledning och lågspänningsnätet blivit 20 km längre. Antalet nätkunder uppgår till varav 8 är högspänningskunder. Förutom att nya nätstationer har tillkommit, har en del nätstationer bytts ut mot modernare stationer. De är i regel säkrare arbetsmiljömässigt och är även betydligt mindre än sina föregångare. Byten har exempelvis gjorts på Rosengårdsvägen, Lars Hårds väg och på Skvadronvägen. Byte av transformator I Kårsta finns en av Elverkets fördelningsstationer. Där finns det transformatorer som omvandlar 20 kv till 10 kv till det lokala högspänningsnätet. Stationen byggdes om för några år sedan, men i och med att energibehovet har ökat i Kårsta var det dags att byta ut en av de stora transformatorerna. En kva = 6,3 MVA transformator levererades i slutet av april och fick lyftas på plats med hjälp av en gigantisk mobilkran. Den nya transformatorn innebär en investering på ca 1 miljon kronor. Ökad energiförbrukning Energiförbrukningen inom Elverkets nätområde har ökat med 1,9 % jämfört med tidigare år. Klimatmässigt har de senast fyra åren varit likvärdiga. Vintertid har det varit något varmare än en normalvinter. Vädermässigt kan vi konstatera att det inte har varit några kraftiga köldknäppar som har medfört problem för elnätet. Hög leveranssäkerhet Leveranssäkerheten har fortsatt legat på hög nivå. Tack vare framåtsyftande investeringar och driftåtgärder samt en lokalt baserad störningsberedskap. Under året har 47 driftavbrott inträffat som påverkat Elverkets nätkunder. Det är en minskning jämfört med 2003 och 2002 då 68 respektive 67 oplanerade avbrott inträffade. 50 % av kunderna har berörts av störningarna under 2004, och genomsnittstiden för avbrotten var 55 minuter. Den uppmärksamme Vallentunabon har säkert sett att Elverket bytt till en ny lastbil. Förutom att den har en rad praktiska funktioner kan vi glädjas åt att den ger betydligt lägre miljöutsläpp än den gamla. Granskning av nätavgifter Under 2004 granskades nätavgifterna för 2003 i landets alla nätföretag med hjälp av den så kallade nätnyttomodellen. En mängd uppgifter har rapporterats, bland annat kundernas geografiska läge, energiförbrukning och företagets intäkter från nätverksamheten. Strax före jul fick Elverket besked från Energimyndigheten att vi i modellberäkningen fått en debiteringsgrad på 1,15. Det kan jämföras med medelvärdet, för alla företag i landet, som ligger på 1,12. Därmed har granskningen av Elverkets nätavgifter för 2003 avslutats. Under våren genomförde nätavdelningen en studieresa till Köpenhamn, där vi bland annat besökte Amagerverket som levererar både fjärrvärme och el. 6

7 Rätt Mätt Invigning av Rätt Mätt Måndagen den 15 mars 2004 invigdes Rätt Mätt hos Elverket. Det blev en högtidlig tillställning. Tal hölls av styrelsens ordförande Jan-Olof Eriksson, Energimyndighetens generaldirektör Thomas Korsfeldt och kommunalrådet Sten-Åke Adlivankin. Skänktes till Eritrea Kaleb M. Bairu framför en hälsning från Svensk-Eritreanskt Forum för Utvecklingssamarbete. Genom att skänka mätarna till Eritrean Electric Authority i Eritrea undveks det resursslöseri som det hade inneburit att skrota mätare som kan fungera i många år framöver. Samtidigt kunde Elverket göra en praktisk insats för att underlätta elektrifieringen av Eritrea. Cirka 100 personer hade hörsammat inbjudan och samlades i Elverkets garage. En insamlingssekvens visades på storbild och generaldirektören fick äran att trycka på en knapp för att starta systemet. Efter en stund visades resultatet: 100 % insamlade värden. Det förevigades av ABC-nytt som sände ett reportage i TV senare på kvällen. Projektet Rätt Mätt Rätt Mätt är projektnamnet på Elverket Vallentuna AB:s satsning på modern elmätning för alla elkunder i Vallentuna. Rätt Mätt innebär att alla elmätare, cirka stycken, har bytts till elmätare som kan skicka och ta emot information automatiskt till Elverkets centrala datasystem. Kunderna får därmed en automatisk mätaravläsning varje månad. Faktura på verklig elförbrukning När Rätt Mätt är i full drift ska varje elräkning grundas på den verkliga elförbrukningen. Det nya systemet klarar också att läsa av förbrukningen timme för timme, vilket görs för de kunder som har ett sådant avtal och förbrukning över en viss nivå. Med den nya moderna elmätningen blir det också enklare att göra flyttavläsningar och leverantörsbyten. Nya krav Det nya systemet gör att Elverket med god marginal klarar kraven på månadsvis avläsning av elkundernas verkliga förbrukning, enligt det beslut som riksdagen tog under våren Beslutet innebär att det blir krav på månadsvis avläsning av alla elkunder från och med den 1 juli

8 Bredband 2004 har varit ett expansivt år för Elverkets bredbandsrörelse. En av anledningarna är att Elverket har börjat erbjuda anslutning via ADSL. ADSL-tekniken möjliggör snabbt internet via det vanliga telefonnätet. Elverket har under året mer än fördubblat antalet bredbandskunder till ca 750. Vi ser en fortsatt ökning under ADSL-tekniken gör att vi nu kan erbjuda bredband till cirka 80 % av Vallentunas hushåll och företag. Elverket erbjuder ADSL i centrala Vallentuna, Karby/Brottby samt i Kårsta. Framöver kommer vi att bygga ut ADSL på orter där det är ekonomiskt genomförbart. Tekniken är den idag mest växande och mest standardiserade anslutningsformen i Sverige. Egna teknikbodar Vi har själva byggt upp egna teknikbodar intill telestationerna för att kunna ha full kontroll över miljö, tillgänglighet och säkerhet. Teknikbodarna är anslutna till Elverkets fibernät. I det fibernät som Elverket förfogar över skickas inte bara data. 21 bostadsföreningar, eller över hushåll, i Vallentuna har kabel-tv från ATM som distribueras via fibernätet. Många av dessa har även en egen bredbandslösning via det lokala kabel-tv-nätet. Förbättrad kundservice Genom ett samarbete med Ålcom på Åland som inleddes i december 2003 har supporten och kundhanteringen förbättrats för både nya och befintliga kunder. Under det gångna året har vi också startat ett samarbete med Ownit AB, en av marknadens mest spännande leverantörer av internetlösningar till bostadsföreningar. Tillsammans förser vi Åby Park och villorna i Ekeby med kostnadseffektiva internettjänster. 8

9 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Elverket Vallentuna AB (publ), org nr , avger härmed årsredovisning för Allmänt om verksamheten Koncernen består av moderföretaget Elverket Vallentuna AB med det helägda dotterföretaget Vallentuna Energi AB. På den fria elmarknaden säljer Vallentuna Energi AB el till konkurrenskraftiga priser i hela landet. Elverket är en väl förankrad lokal nätägare och ser till att alla hushåll, företag och andra verksamheter i Vallentuna har en trygg elförsörjning. Hela 92 % av nätkunderna i Vallentuna har också valt att köpa el av Elverket. Elverkets vision är att vara en tydlig och nationellt känd aktör på den svenska elhandelsmarknaden samt att vara den lokala marknadens huvudleverantör av nätrelaterade produkter och tjänster. Elhandelsverksamheten har det senaste året växt så att den nu motsvarar två tredjedelar av verksamheten. Elhandel Vallentuna Energi AB agerar inom elhandel som innebär att köpa och sälja el till slutkund. Bolaget erbjuder konkurrenskraftiga priser och hög elektronisk servicenivå primärt mot den nationella massmarknaden. Anskaffning av el säkras finansiellt för att balansera riskerna, se sidan 11. Elnätet Elverket Vallentuna AB äger och förvaltar eldistributionsnätet inom Vallentuna kommun. Genom lokal närvaro, hög tillförlitlighet och hög servicegrad ger elnätsverksamheten boende och företag inom Vallentuna kommun en trygg elleverans. Bredband Elverket äger och driver ett fiberoptiskt kommunikationsnät, s k bredband, inom Vallentuna kommun. Bredbandsrörelsen har nått den punkt där verksamheten börjar generera vinst. I omsättningen tidigare år ingick ersättning för utrustning för vilken kostnaderna uppgick till samma belopp. Nettoomsättning och resultat 2004 blev ett nytt rekordår i Elverkets historia. Elverket har under 2004 uppvisat en kraftig tillväxt. Antalet elhandelskunder har ökat med 106 % från till Kunderna hittade till Elverket genom konkurrenskraftiga priser, enkel prissättning samt enkel avtalsteckning främst via internet. Sammantaget bidrog detta till den rekordhöga kundtillströmningen. Resultatet före skatt uppgår till tkr ( tkr) och rörelseresultatet uppgår till tkr jämfört med tkr föregående år. Den finansiella kraftportföljförvaltningen var dock en mer bidragande faktor till resultatet föregående år. Koncernens nettoomsättning (fakturering exklusive elskatt) för rapportperioden uppgår till tkr ( tkr) vilket innebär en ökning med 60 % jämfört med föregående år. Priserna på slutkundsmarknaden har fortsatt legat på en hög nivå. Vallentuna Energi AB har under året väl bemästrat utvecklingen på elmarknaden och haft en god och följsam utveckling i kraftportföljerna. Osäkra faktorer för en liten aktör är konkurrensen från de stora etablerade elbolagen. Detta har Elverket bemött med aktiv lågprispolitik samt det lilla bolagets kundengagemang. Finansnettot uppgår till 920 tkr vilket är en förändring med tkr jämfört med Förändringen beror i huvudsak på ett förbättrat tradingresultat. Nyckeltal inom koncernen *) Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal % 10,0 17,7 7,1 8,8 12,1 Eget kapital, tkr Soliditet % 47,0 53,0 53,0 57,0 56,8 Avkastning på genomsnittligt eget kapital % 15,8 17,7 14,1 8,7 10,6 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital % 29,6 31,4 10,9 14,3 17,8 *) I koncernbegreppet ingår i detta fall bolagen Elverket Vallentuna AB och Vallentuna Energi AB. Jämförelsetal 2000 gäller Elverket som ekonomisk förening/aktiebolag. Definitioner: Rörelsemarginal: Rörelseresultat efter avskrivningar/nettoomsättning. Eget kapital: Summa eget kapital enligt balansräkning. Soliditet: Eget kapital/balansomslutning. Avkastning på eget kapital: Årets resultat/genomsnittligt eget kapital. Avkastning på operativt kapital: Rörelseresultat/genomsnittligt operativt kapital. Operativt kapital: Summan av nettoskuld, minoritetsintresse och eget kapital. 9

10 Förvaltningsberättelse forts Finansiell ställning Koncernens finansiella ställning är god. Likvida medel, exklusive ej utnyttjade krediter, uppgår till tkr ( tkr). Koncernens egna kapital uppgår till tkr ( tkr), vilket motsvarar en soliditet på 47 % (53 %). Investeringar De totala bruttoinvesteringarna under året uppgår till tkr ( tkr). Den övervägande delen avser nybyggnadsområden i Vallentuna kommun. Miljöinformation Vallentuna Energi AB är licensierat av Svenska Naturskyddsföreningen att leverera el enligt kriterierna för Bra Miljöval. Ingen del av koncernens verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Marknaden Elhandeln har fortsatt god tillväxt genom kundernas ökade prismedvetenhet. Elnätet växer stadigt i takt med den ökande nyproduktionen av bostäder i Vallentuna. Bredbandsrörelsen utvecklas positivt främst beroende på att bolagets täckning via ADSL ökat. Övergång till IFRS Från år 2005 kommer Elverket att rapportera enligt International Financial Reporting Standards (IFRS, tidigare IAS). Baserat på vad som är känt idag kommer de större skillnaderna mellan våra nuvarande redovisningsprinciper och de kommande IFRS att avse följande område: Redovisning av finansiella instrument. Under 2005 kommer Elverket att följa reglerna inom IAS 39, säkringsredovisning. Bolaget har stora positioner i elderivat och dessa kommer att redovisas till marknadsvärde i enlighet med IAS 39. Bolaget kommer att dokumentera säkringssamband och vi avser att uppnå säkringsredovisning för samtliga elderivat utanför tradingpositioner. För de elderivat som säkringsredovisas så upptas marknadsvärdet i eget kapital, annars i resultaträkningen. Styrelsens arbete Elverkets styrelse består av åtta ledamöter utsedda vid ordinarie bolagsstämma. Under 2004 har styrelsen haft 9 protokollförda sammanträden. Styrelsens arbete följer en arbetsordning som syftar till att tillgodose styrelsens behov av informations- och beslutsunderlag. Elverket har inga speciella fasta arbetsgrupper eller kommittéer utan alla frågor behandlas av styrelsen i sin helhet. Arbete med bolagskoden har påbörjats under året. Styrelsen utser inom sig en ordförande. Styrelseordförandens roll är att leda styrelsens arbete. Ingen i styrelsen med undantag för verkställande direktören har någon operativ roll i bolaget. Styrelsens sammansättning framgår på sidan 35. Ägarförhållanden Elverket Vallentuna AB hade vid räkenskapsårets utgång (1 702) aktieägare. De 10 största aktieägarnas innehav utgjorde tillsammans 32,5 % (31,3 %) av det totala ägandet. Förteckning över de största aktieägarna lämnas på sidan 36. Förväntningar inför 2005 Koncernen De allmänna marknadsförutsättningarna är fortsatt positiva vilket ger en fortsatt kundtillströmning inom elhandelsidan. Eftersom nätet är av god kvalitet förväntar vi oss normala driftförhållanden. Händelser efter räkenskapsårets utgång Elverket har under hela 2004 och i inledningen av 2005 haft en stark tillströmning av nya kunder inom elhandeln. För att ytterligare förstärka elhandeln har en chef rekryterats. Orkanen Gudrun har inte påverkat elnätet i någon större omfattning. Dotterbolaget Vallentuna Energi AB har under början av 2005 namnändrats till Elverket Vallentuna El AB. Förslag till disposition beträffande moderbolagets vinst eller förlust. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor, disponeras enligt följande: Utdelning, aktier * 1,25 kronor per aktie Balanseras i ny räkning Summa Koncernens fria egna kapital uppgår till tkr. Ingen avsättning till bundna reserver föreslås. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 10

11 Förvaltningsberättelse forts Risker och riskhantering Bolagets riskhantering beslutas av styrelsen medan den operativa delen hanteras av bolagets ledningsgrupp. Verksamheten bedrivs utifrån en av styrelsen årligen fastställd riskpolicy. Syftet med riskhanteringen är att skapa en effektiv kontroll över framtida resultat och kassaflöden. Valutarisk Valutarisk uppstår till följd av att basvalutan för inköp på Nord Pool är norska kronor (NOK) eller euro ( ). Eftersom svenska kronor (SEK) används både för kundpriser och för övriga kostnader i verksamheten finns en risk att valutarörelser får en inverkan på resultatet i elhandelsaffären. Valutarisk uppkommer enbart vid försäljning till fast pris. Valutarisken hanteras genom att bolaget har möjlighet att säkra valutarisken genom att teckna valutaderivat med extern part vid de tillfällen som valutamarknaden upplevs som osäker. Energihandelsrisker Prisrisk Prisrisk uppkommer när avtal sluts till fast pris eftersom inköpen normalt är till rörligt pris. Prisrisken hanteras genom att prognostiserade framtida kraftleveranser prissäkras med hjälp av standardiserade finansiella instrument. Det finns aldrig en perfekt matchning mellan förväntad försäljning till fast pris och den finansiellt säkrade volymen. Detta beror på att försäljning och inköp inte sker vid exakt samma tillfälle och på att produktindelningen i de finansiella kontrakten inte matchar försäljningsvolymerna. Prisområdesrisk Prisområdesrisken utgör osäkerhet beträffande avvikelsen i pris mellan det prisområde som kraftleveranser sker i och de referenspriser de finansiella kontrakten avräknas mot. Prisområdesrisken kan hanteras genom att prognostiserade framtida kraftleveranser prissäkras med hjälp av standardiserade finansiella instrument CFD (Contracts for differences). Volymrisk Volymrisken består av den osäkerhet som finns i volymprognoser över tiden. Orsaken till volymvariation kan vara temperaturberoende last, förändringar i kundunderlag eller andra faktorer. Volymrisken hanteras genom regelbundna uppdateringar av volymprognoser och utvärdering av prognosvolym och verkligt utfall löpande Ränterisk Med ränterisk avses risken för att lönsamheten påverkas negativt av ränteförändringar. Känsligheten påverkas både av hur företaget finansieras och på vilken löptid räntan fastställs. Av koncernens skulder är tkr utsatta för ränterisk. Finansieringsrisk Finansieringsrisken hanteras genom att om lånebehov föreligger skall Elverket tillse att låneportföljen har en genomsnittlig löptid till förfall på minst två år och att fler än en långivare anlitas. Ingen upplåning sker i placeringssyfte. Kassaflödesrisk Svängningar på energipriset samt att förbrukningen är klart högre vintertid kan påverka kassaflödet avsevärt vid oväntat kalla perioder. Elverket bevakar likviditeten löpande för att motverka risken. Kundkreditrisk Kundkreditrisk definieras som risken att kunder inte kan eller vill fullgöra betalningsförpliktelser avseende kommersiella fordringar. Med kommersiella fordringar avses fordringar som uppkommer vid fysisk leverans av el. Effektiva rutiner vid kredit- och kravarbetet syftar till att undvika kreditförluster. Elverkets kunder är generellt sett små och därmed begränsas kreditrisken. Av Elverkets tillgångar är tkr utsatt för kreditrisk. Miljörisker Elverket anläggningar innehåller i liten omfattning ämnen som kan innebära miljörisker. Tänkbara skador får en begränsad utbredning. 11

En jubileumsskrift från då till nu

En jubileumsskrift från då till nu En jubileumsskrift från då till nu Bolagsstämma Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 7 maj 2009 kl 18.00 i Hammarbacksskolans aula, Ekebyvägen 2 i Vallentuna. Anmälan Aktieägare som önskar

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké 2006. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2006 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2006 med 12 % till 302 886 tkr jämfört

Läs mer

Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer

Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 26 Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer 556004-9727, är moderbolag i en regional koncern som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt hållbart

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till 270 320 tkr (203 218

Läs mer

Under året har affärsområde Värme färdigställt en stor utbyggnad av fjärrvärmenätet i Brunflo. Totalt har 380 hushåll anslutit sig.

Under året har affärsområde Värme färdigställt en stor utbyggnad av fjärrvärmenätet i Brunflo. Totalt har 380 hushåll anslutit sig. JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2010, bolagets

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

Årsredovisning 2013 Elverket Årsredovisning 2013 A

Årsredovisning 2013 Elverket Årsredovisning 2013 A Årsredovisning 2013 Elverket Årsredovisning 2013 A Inbjudan till Årsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141, kallas till årsstämma tis dagen den 21 maj 2014 kl. 18.00 på Mathias

Läs mer

org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003

org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 2 org nr: 556139-8255 årsredovisning luleå energi ab 2003 Kort om Luleå Energi 3 Koncernens inriktning 5 VD-kommentar 7 Fjärrvärmerörelsen 8 Elhandeln

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

resultat och Nyckeltal

resultat och Nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2007 resultat och Nyckeltal V I T E C S Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 2007 2006 Nettoomsättning, tkr 83 647 84 172 Rörelseresultat, tkr 11 174 7 562 Resultat efter finansiella poster,

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

CoolGuard. Årsredovisning 2006

CoolGuard. Årsredovisning 2006 CoolGuard Årsredovisning 2006 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL Innehåll 1 2006 i korthet 2 VD har ordet 3 Produkter 5 Marknad 6 Försäljning 7 Aktien och ägarna 9 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkningar

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2007 Starkt år för Elverket Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet uppgår till 19 852 tkr (16 466 tkr).

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2012 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2012 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2011

ÅRS REDO VISNING 2011 ÅRS REDO VISNING 2011 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Noter

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

Det Nordiska Transmissionsnätet

Det Nordiska Transmissionsnätet Års redovisning 2011 02 Det Nordiska Transmissionsnätet 1500 950 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 600 680 740 550 56 60 1100 1500 2095 2145 500 600 3300 3300 7300

Läs mer