Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Bolagsstämma. Utdelning. Tidplan för ekonomisk information"

Transkript

1 Elverkets årsredovisning 2004

2 Innehåll VD-kommentar 3 Elverket Vallentuna AB 4 Elhandel 5 Elnät 6 Rätt Mätt 7 Bredband 8 Förvaltningsberättelse 9 11 Finansiella rapporter Koncernen Moderbolaget Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Revisionsberättelse 34 Styrelse, revisorer och ledningsgrupp 35 Elverket Vallentunaaktien 36 Sponsring 37 Bolagsstämma 38 Bolagsstämma Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 12 maj 2005, klockan i Hammarbacksskolan, Ekebyvägen 2 i Vallentuna. Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den utskrift av aktieboken som görs av VPC per måndagen den 2 maj 2005, dels senast klockan fredagen den 6 maj 2005 anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman. Anmälan kan göras på följande sätt: telefon fax Post till Elverket Vallentuna AB (publ), Box 36, Vallentuna. Vid anmälan uppges namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna sändas in i samband med anmälan om deltagande i stämman. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Tillfällig ägarregistrering bör göras i god tid före måndagen den 2 maj Vägbeskrivning från Stockholm: Roslagsbanan från Östra Station mot Kårsta, hållplats Vallentuna station. Tunnelbanans röda linje mot Mörby Centrum, hållplats Danderyds Sjukhus och vidare med buss 610 till Norrgården. Utdelning Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslås tisdagen den 17 maj Utbetalning beräknas då kunna ske genom VPC AB fredagen den 20 maj Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att utdelning lämnas med 1:25 per aktie. Tidplan för ekonomisk information Kvartal 1 den 12 maj 2005 Kvartal 2 den 26 augusti 2005 Kvartal 3 den 21 oktober 2005 Elverket Vallentuna AB (publ) Org nr Postadress: Box Vallentuna Besöksadress: Moränvägen 12 Vallentuna Tel Fax

3 VD-kommentar Elverket kan lägga ännu ett framgångsrikt år till handlingarna. Vi har kraftigt ökat marknadsandelen i den nationella elhandeln. Det är inte utan stolthet jag kan konstatera att nettoomsättningen uppgår till 203 mkr vilket är en ökning med 60 % jämfört med föregående år. Resultatet håller den goda nivån från förra året. Elverket har under 2004 uppvisat en kraftig tillväxt. Året blev därför ett nytt rekordår i Elverkets historia. Det är ett gott betyg för oss att vi har fått betydligt fler elhandelskunder. De har ökat med 106 %, från till Den kraftiga kundtillväxten bidrar till det goda resultatet. Resultatet före skatt uppgår till tkr ( tkr). Rörelsemarginalen uppgår till 10,0 % (17,7 %) och avkastningen på genomsnittligt operativt kapital till 29,6 % (31,4 %). Soliditeten uppgår till 47 % (53 %). Styrelsen föreslår en utdelning om 1,25 kr (1,00 kr) per aktie för Omsättningsrekord Tillväxt i elhandeln har fört upp Elverkskoncernen på nya rekordnivåer när det gäller omsättningen. Fördubblingen av antalet elhandelskunder har höjt nettoomsättningen från 127 mkr till 203 mkr, trots en vikande prisbild. Även kundtillväxten i nätet är mycket god. Vallentuna ligger i täten bland de kommuner där befolkningen växer mest i Stockholm län. Koncernens resultat överträffar dock inte fjolårets, beroende på att den finansiella elportföljshanteringen hade ett sällsynt gott år under Resultatet före skatt är nästan exakt i nivå med resultatet för Elverkets finanser har förbättrats avsevärt och skuldbördan har minskat. Investeringarna har fullföljts programenligt och legat på en hög nivå. Elmarknadens priser Priset på el bestäms av vädret. Kyla och värme styr i mångt och mycket behovet av el. Regn och snö fyller på vattenmagasinen. Tillgången på vatten i de nordiska magasinen förbättrades successivt under året, vilket ledde till genomsnittligt lägre elpriser. Medelpriset under året blev 26,4 öre per kwh, mot 33,3 öre per kwh under Vattentillgången förbättrades framför allt under årets sista tre månader, vilket också avspeglades i prisutvecklingen. Underskottet på 14 TWh i den så kallade hydrologiska balansen vid ingången av året förbyttes i ett överskott på 4 TWh. Medelpriset på Nord Pools spotmarknad blev för sista kvartalet 24,9 öre per kwh jämfört med 30,8 öre per kwh år Den totala elförbrukningen i Sverige under året var oförändrat 146 TWh (145 TWh). Bredband i balans Bredbandsverksamheten har nått balans och genererar en liten vinst under året. Kundtillväxten har varit god. Tekniken utvecklas starkt, kommunikationshastigheten ökar och nya möjligheter att effektivt ansluta nya kunder har tillkommit. Succé för Rätt Mätt Vår stora satsning Rätt Mätt har blivit precis den succé som vi hade räknat med. Elverket är ett av de allra första företagen som har infört Rätt Mätt. Det innebär att vi försett våra nätkunder med elmätare som fjärravläses och där mätvärdena automatiskt tas om hand i våra kundsystem. Dialogen med kunden har förbättrats avsevärt och hanteringen har effektiviserats. Tänk vilket lyft att kunna se kundens aktuella mätarställning direkt på bildskärmen under samtalet och slippa mödan med att förklara beräkningsgrunder och förbrukningsavvikelser mot preliminärdebiteringar. Driftsäkerheten i vårt nät har varit mycket god. Strax efter årsskiftet, när stormen Gudrun drabbade Sverige, fick vi ett gott bevis på att vårt nät håller hög standard. Skadorna på nätet blev trots många fallna träd tämligen begränsade och vi kunde med egen personal på kort tid återställa driften. Fondemission En viktig händelse under 2004 är att bolaget har genomfört en fondemission 2:1 genom ianspråkstagande av överkursfond. Aktiekapitalet har ökat till tkr från tkr och antalet aktier har ökat till från God utveckling för Elverkets aktie Elverkets aktier som noteras på Aktietorgets lista har utvecklats väl. Handeln har varit god med handel i stort sett varje börsdag. Likviditeten är hög. Köpare och säljare har goda möjligheter att finna varandra. Kursutvecklingen har under året, i likhet med föregående år, utvecklats positivt. Från den första till den sista handelsdagen har kursen stigit från 29,50 kr till 39,50 kr, en ökning med 34 %. Den 3 december noterades nytt rekord på nivån 42 kr. Under första delen av 2005 har aktien fortsatt att gå bra med ökad omsättning och nya kursrekord. Ett stort tack En förutsättning för alla de framgångar Elverket har haft under året är vår engagerade och skickliga personal. Jag vill TACKA ALLA medarbetare för det gångna året och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, när vi tillsammans går nya spännande utmaningar till mötes. Hans Asp Verkställande direktör 3

4 Elverket Vallentuna AB Moderbolaget VD Nät Adm Drift & mätning Anläggning Vägbelysning Bredband Ekonomi & personal Kundservice Intern service Antalet anställda i moderbolaget är 30 personer. Dotterbolaget Vallentuna Energi AB Verksamhet: Elhandel I Vallentuna Energi AB finns ingen anställd personal. Bolaget köper tjänster av moderbolaget. Elverket Vallentuna AB levererar elenergi och andra elnätsrelaterade tjänster till invånarna i Vallentuna kommun. Elverket är den sammanfattande benämningen på Elverket Vallentuna AB och dess dotterbolag Vallentuna Energi AB. Under början av 2005 kommer dotterbolaget att namnändras till Elverket Vallentuna El AB. Energiverksamheten består av två delar: Elnät och Elhandel. Inom Elhandel, som innebär att köpa och sälja el till slutkund, verkar vi sedan 1996 på en avreglerad och konkurrensutsatt marknad. Verksamheten drivs inom dotterbolaget Vallentuna Energi AB. Elhandelsrörelsen har ett betydande antal kunder utanför Vallentuna. Den största delen av nätkunderna i Vallentuna är också elkunder hos Vallentuna Energi AB. Nätdelens huvudområde är att äga och förvalta eldistributionsnätet inom Vallentuna kommun. Sedan 1998 äger och driver Elverket dessutom ett eget bredbandsnät där vi erbjuder olika tjänster till såväl hushåll som företag och den kommunala förvaltningen. Förbättrad kundservice Anstormningen av nya kunder har ställt nya krav på administrationen inom Elverket. Vi har utökat vår tillgänglighet för kunderna genom en extern samarbetspartner. För att förbättra servicen ytterligare har kundserviceavdelningen delats upp i två delar, en för kunder i Elverkets nätområde i Vallentuna och en för externa elhandelskunder. På det sättet får Vallentunakunderna lättare att komma i kontakt för t ex felanmälan. De externa kunderna får ett nytt telefonnummer, så att de kan få den typ av service som de behöver. Vi har även utvecklat vår hemsida så att kontakten med kunderna ska bli smidigare, bland annat genom förenkling av avtalsrutinerna. Friskvård för personalen Vi månar om vår personal! Vi har under året, via företagshälsovården Previa, fått genomgå en friskprofil. De som har höghöjdsarbete har gått igenom mer omfattande tester för att vi ska vara säkra på att de klarar ett jobb som ställer höga krav på fysiken. Bolaget har investerat i ett träningsrum för styrketräning. Det ger personalen möjlighet till en lättillgänglig träningsform. Något som är mycket uppskattat av många. De anställda har haft möjlighet att under två eftermiddagar prova på golf, en sport som både stärker sammanhållningen och lockar fram skratt. Friskvårdsdag i Borlänge En dag i mars 2004 gav sig hela personalstyrkan iväg till Borlänge för en friskvårdsdag. Det gick att välja mellan att åka skidor i Romme eller att pimpla/ åka skoter. Några tappra skidåkare kastade sig utför pisterna, varav två var nybörjare. De klarade sig dock mycket bra, inga brutna ben. Gruppen som valde att pimpla fick vara med om att rigga ett tiotal angeldon, som tyvärr inte gav något napp. Emellertid drog de upp ett par små abborrar och även en gädda. Gruppen åkte också skoter på sjön och fick prova snömoped. De båda grupperna möttes därefter i skogen där två badtunnor var iordninggjorda. Badvattnet höll en temperatur på 42 grader så alla blev varma. Middag serverades i ett timrat hus med levande ljus och brasa. Huset saknade både elektricitet och vatten. Fulla av frisk luft och roliga minnen bar det sedan av för hemfärd. 4

5 Elhandel Elverket säljer el till privatpersoner och företag på den nationella marknaden. Detta sker genom dotterbolaget Vallentuna Energi AB. Under året har företaget stärkt sin position genom att öka både kundunderlag och försäljning. Antalet kontrakterade elhandelskunder ökade under 2004 med drygt 100 procent till cirka Elförsäljningen uppgick till 431 GWh mot 314 GWh föregående år. Elverket är det övergripande varumärket för koncernens produkter och tjänster. Därför namnändras dotterbolaget under början av 2005 till Elverket Vallentuna El AB. Elhandel via nätet En stor del av verksamhetens kundrelationer bygger på internetbaserad kommunikation. Över 90 procent av kunderna tecknar avtal via internet. Effektivisering av metoder för internetbaserad elhandel är en ständig del av verksamheten. Flera olika projekt sattes igång under Genom aktiviteter under hela året stärktes vår position på marknaden. Elverket utmärker sig genom att gå i bräschen för att ta bort fasta avgifter. De som tecknar elavtal betalar bara det rena energipriset, plus energiskatt, elcertifikatsavgift och moms. Ökad kundtillströmning Under 2004 uppvisade elmarknaden en normal prisbild. Genom konkurrenskraftiga priser och enkel prissättning är vår kundtillströmning stadigt ökande. Flera gånger under året har bolaget toppat prispressarlistor. Mängden återkommande kunder ökar samtidigt som uppbyggnaden av nya kundrelationer väl följer uppsatta mål. Vallentuna Energi AB:s elhandel har under året utvecklats kraftigt. Vi har haft tillväxt enligt uppsatta mål och elhandelsverksamheten utgör nu största delen av koncernens verksamhet. Idag finns våra kunder nationellt. Av de cirka kunder som vi hade i slutet av året fanns utanför moderbolagets nätområde. En viktig del i vårt arbete med att söka, vårda och utveckla våra kundrelationer är att fortsätta marknadsföringen av vårt varumärke. Elmarknadens struktur Elmarknaden påverkas i hög grad av beslut på myndighets- och politikernivå togs beslutet att samtliga elbolag måste ha infört månadsvis avläsning hos kunder inom eget nät senast den 1 juli år Därmed kommer det att bli lättare att hantera debiteringar till kunder i andra nätområden. Den nationella marknaden domineras av tre stora energiföretag. Vattenfall ägt av Svenska Staten, Fortum ägt av Finska Staten och Sydkraft ägt av tyska E.O.N. Tillsammans har dessa drygt 90 procent av den svenska elmarknaden. Antalet företag som verkar på den nationella marknaden har under året fortsatt att minska. Fler och fler lokalt ägda företag upphör eller begränsar sin nationella försäljning. Målsättningar för 2005 Under 2005 är målsättningarna att öka antalet nya kundrelationer på den nationella marknaden. Servicenivån till kunderna ska förbättras och bibehållas genom att bl a öka automatiseringsgraden av den administrativa hanteringen av kundrelationen. Analysverktyg och rapporter för inköpsplanering och uppföljning av prisutveckling ska utvecklas och förfinas. Elhandelsverksamheten planeras en fortsatt god tillväxt under god kontroll. 5

6 Elnät Nätverksamheten 2004 Vallentuna är en kommun som växer befolkningsmässigt. Därför måste elnätet också byggas ut. Elverket har bland annat byggt nya nätstationer i Bällstaberg, Fågelsångens företagspark och på Okvista. Glädjande nog ökar både mängden bostäder och näringsverksamheten i Vallentuna kommun. För att tillgodose tillväxten har högspänningsnätet utökats med 3 km ledning och lågspänningsnätet blivit 20 km längre. Antalet nätkunder uppgår till varav 8 är högspänningskunder. Förutom att nya nätstationer har tillkommit, har en del nätstationer bytts ut mot modernare stationer. De är i regel säkrare arbetsmiljömässigt och är även betydligt mindre än sina föregångare. Byten har exempelvis gjorts på Rosengårdsvägen, Lars Hårds väg och på Skvadronvägen. Byte av transformator I Kårsta finns en av Elverkets fördelningsstationer. Där finns det transformatorer som omvandlar 20 kv till 10 kv till det lokala högspänningsnätet. Stationen byggdes om för några år sedan, men i och med att energibehovet har ökat i Kårsta var det dags att byta ut en av de stora transformatorerna. En kva = 6,3 MVA transformator levererades i slutet av april och fick lyftas på plats med hjälp av en gigantisk mobilkran. Den nya transformatorn innebär en investering på ca 1 miljon kronor. Ökad energiförbrukning Energiförbrukningen inom Elverkets nätområde har ökat med 1,9 % jämfört med tidigare år. Klimatmässigt har de senast fyra åren varit likvärdiga. Vintertid har det varit något varmare än en normalvinter. Vädermässigt kan vi konstatera att det inte har varit några kraftiga köldknäppar som har medfört problem för elnätet. Hög leveranssäkerhet Leveranssäkerheten har fortsatt legat på hög nivå. Tack vare framåtsyftande investeringar och driftåtgärder samt en lokalt baserad störningsberedskap. Under året har 47 driftavbrott inträffat som påverkat Elverkets nätkunder. Det är en minskning jämfört med 2003 och 2002 då 68 respektive 67 oplanerade avbrott inträffade. 50 % av kunderna har berörts av störningarna under 2004, och genomsnittstiden för avbrotten var 55 minuter. Den uppmärksamme Vallentunabon har säkert sett att Elverket bytt till en ny lastbil. Förutom att den har en rad praktiska funktioner kan vi glädjas åt att den ger betydligt lägre miljöutsläpp än den gamla. Granskning av nätavgifter Under 2004 granskades nätavgifterna för 2003 i landets alla nätföretag med hjälp av den så kallade nätnyttomodellen. En mängd uppgifter har rapporterats, bland annat kundernas geografiska läge, energiförbrukning och företagets intäkter från nätverksamheten. Strax före jul fick Elverket besked från Energimyndigheten att vi i modellberäkningen fått en debiteringsgrad på 1,15. Det kan jämföras med medelvärdet, för alla företag i landet, som ligger på 1,12. Därmed har granskningen av Elverkets nätavgifter för 2003 avslutats. Under våren genomförde nätavdelningen en studieresa till Köpenhamn, där vi bland annat besökte Amagerverket som levererar både fjärrvärme och el. 6

7 Rätt Mätt Invigning av Rätt Mätt Måndagen den 15 mars 2004 invigdes Rätt Mätt hos Elverket. Det blev en högtidlig tillställning. Tal hölls av styrelsens ordförande Jan-Olof Eriksson, Energimyndighetens generaldirektör Thomas Korsfeldt och kommunalrådet Sten-Åke Adlivankin. Skänktes till Eritrea Kaleb M. Bairu framför en hälsning från Svensk-Eritreanskt Forum för Utvecklingssamarbete. Genom att skänka mätarna till Eritrean Electric Authority i Eritrea undveks det resursslöseri som det hade inneburit att skrota mätare som kan fungera i många år framöver. Samtidigt kunde Elverket göra en praktisk insats för att underlätta elektrifieringen av Eritrea. Cirka 100 personer hade hörsammat inbjudan och samlades i Elverkets garage. En insamlingssekvens visades på storbild och generaldirektören fick äran att trycka på en knapp för att starta systemet. Efter en stund visades resultatet: 100 % insamlade värden. Det förevigades av ABC-nytt som sände ett reportage i TV senare på kvällen. Projektet Rätt Mätt Rätt Mätt är projektnamnet på Elverket Vallentuna AB:s satsning på modern elmätning för alla elkunder i Vallentuna. Rätt Mätt innebär att alla elmätare, cirka stycken, har bytts till elmätare som kan skicka och ta emot information automatiskt till Elverkets centrala datasystem. Kunderna får därmed en automatisk mätaravläsning varje månad. Faktura på verklig elförbrukning När Rätt Mätt är i full drift ska varje elräkning grundas på den verkliga elförbrukningen. Det nya systemet klarar också att läsa av förbrukningen timme för timme, vilket görs för de kunder som har ett sådant avtal och förbrukning över en viss nivå. Med den nya moderna elmätningen blir det också enklare att göra flyttavläsningar och leverantörsbyten. Nya krav Det nya systemet gör att Elverket med god marginal klarar kraven på månadsvis avläsning av elkundernas verkliga förbrukning, enligt det beslut som riksdagen tog under våren Beslutet innebär att det blir krav på månadsvis avläsning av alla elkunder från och med den 1 juli

8 Bredband 2004 har varit ett expansivt år för Elverkets bredbandsrörelse. En av anledningarna är att Elverket har börjat erbjuda anslutning via ADSL. ADSL-tekniken möjliggör snabbt internet via det vanliga telefonnätet. Elverket har under året mer än fördubblat antalet bredbandskunder till ca 750. Vi ser en fortsatt ökning under ADSL-tekniken gör att vi nu kan erbjuda bredband till cirka 80 % av Vallentunas hushåll och företag. Elverket erbjuder ADSL i centrala Vallentuna, Karby/Brottby samt i Kårsta. Framöver kommer vi att bygga ut ADSL på orter där det är ekonomiskt genomförbart. Tekniken är den idag mest växande och mest standardiserade anslutningsformen i Sverige. Egna teknikbodar Vi har själva byggt upp egna teknikbodar intill telestationerna för att kunna ha full kontroll över miljö, tillgänglighet och säkerhet. Teknikbodarna är anslutna till Elverkets fibernät. I det fibernät som Elverket förfogar över skickas inte bara data. 21 bostadsföreningar, eller över hushåll, i Vallentuna har kabel-tv från ATM som distribueras via fibernätet. Många av dessa har även en egen bredbandslösning via det lokala kabel-tv-nätet. Förbättrad kundservice Genom ett samarbete med Ålcom på Åland som inleddes i december 2003 har supporten och kundhanteringen förbättrats för både nya och befintliga kunder. Under det gångna året har vi också startat ett samarbete med Ownit AB, en av marknadens mest spännande leverantörer av internetlösningar till bostadsföreningar. Tillsammans förser vi Åby Park och villorna i Ekeby med kostnadseffektiva internettjänster. 8

9 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Elverket Vallentuna AB (publ), org nr , avger härmed årsredovisning för Allmänt om verksamheten Koncernen består av moderföretaget Elverket Vallentuna AB med det helägda dotterföretaget Vallentuna Energi AB. På den fria elmarknaden säljer Vallentuna Energi AB el till konkurrenskraftiga priser i hela landet. Elverket är en väl förankrad lokal nätägare och ser till att alla hushåll, företag och andra verksamheter i Vallentuna har en trygg elförsörjning. Hela 92 % av nätkunderna i Vallentuna har också valt att köpa el av Elverket. Elverkets vision är att vara en tydlig och nationellt känd aktör på den svenska elhandelsmarknaden samt att vara den lokala marknadens huvudleverantör av nätrelaterade produkter och tjänster. Elhandelsverksamheten har det senaste året växt så att den nu motsvarar två tredjedelar av verksamheten. Elhandel Vallentuna Energi AB agerar inom elhandel som innebär att köpa och sälja el till slutkund. Bolaget erbjuder konkurrenskraftiga priser och hög elektronisk servicenivå primärt mot den nationella massmarknaden. Anskaffning av el säkras finansiellt för att balansera riskerna, se sidan 11. Elnätet Elverket Vallentuna AB äger och förvaltar eldistributionsnätet inom Vallentuna kommun. Genom lokal närvaro, hög tillförlitlighet och hög servicegrad ger elnätsverksamheten boende och företag inom Vallentuna kommun en trygg elleverans. Bredband Elverket äger och driver ett fiberoptiskt kommunikationsnät, s k bredband, inom Vallentuna kommun. Bredbandsrörelsen har nått den punkt där verksamheten börjar generera vinst. I omsättningen tidigare år ingick ersättning för utrustning för vilken kostnaderna uppgick till samma belopp. Nettoomsättning och resultat 2004 blev ett nytt rekordår i Elverkets historia. Elverket har under 2004 uppvisat en kraftig tillväxt. Antalet elhandelskunder har ökat med 106 % från till Kunderna hittade till Elverket genom konkurrenskraftiga priser, enkel prissättning samt enkel avtalsteckning främst via internet. Sammantaget bidrog detta till den rekordhöga kundtillströmningen. Resultatet före skatt uppgår till tkr ( tkr) och rörelseresultatet uppgår till tkr jämfört med tkr föregående år. Den finansiella kraftportföljförvaltningen var dock en mer bidragande faktor till resultatet föregående år. Koncernens nettoomsättning (fakturering exklusive elskatt) för rapportperioden uppgår till tkr ( tkr) vilket innebär en ökning med 60 % jämfört med föregående år. Priserna på slutkundsmarknaden har fortsatt legat på en hög nivå. Vallentuna Energi AB har under året väl bemästrat utvecklingen på elmarknaden och haft en god och följsam utveckling i kraftportföljerna. Osäkra faktorer för en liten aktör är konkurrensen från de stora etablerade elbolagen. Detta har Elverket bemött med aktiv lågprispolitik samt det lilla bolagets kundengagemang. Finansnettot uppgår till 920 tkr vilket är en förändring med tkr jämfört med Förändringen beror i huvudsak på ett förbättrat tradingresultat. Nyckeltal inom koncernen *) Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal % 10,0 17,7 7,1 8,8 12,1 Eget kapital, tkr Soliditet % 47,0 53,0 53,0 57,0 56,8 Avkastning på genomsnittligt eget kapital % 15,8 17,7 14,1 8,7 10,6 Avkastning på genomsnittligt operativt kapital % 29,6 31,4 10,9 14,3 17,8 *) I koncernbegreppet ingår i detta fall bolagen Elverket Vallentuna AB och Vallentuna Energi AB. Jämförelsetal 2000 gäller Elverket som ekonomisk förening/aktiebolag. Definitioner: Rörelsemarginal: Rörelseresultat efter avskrivningar/nettoomsättning. Eget kapital: Summa eget kapital enligt balansräkning. Soliditet: Eget kapital/balansomslutning. Avkastning på eget kapital: Årets resultat/genomsnittligt eget kapital. Avkastning på operativt kapital: Rörelseresultat/genomsnittligt operativt kapital. Operativt kapital: Summan av nettoskuld, minoritetsintresse och eget kapital. 9

10 Förvaltningsberättelse forts Finansiell ställning Koncernens finansiella ställning är god. Likvida medel, exklusive ej utnyttjade krediter, uppgår till tkr ( tkr). Koncernens egna kapital uppgår till tkr ( tkr), vilket motsvarar en soliditet på 47 % (53 %). Investeringar De totala bruttoinvesteringarna under året uppgår till tkr ( tkr). Den övervägande delen avser nybyggnadsområden i Vallentuna kommun. Miljöinformation Vallentuna Energi AB är licensierat av Svenska Naturskyddsföreningen att leverera el enligt kriterierna för Bra Miljöval. Ingen del av koncernens verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Marknaden Elhandeln har fortsatt god tillväxt genom kundernas ökade prismedvetenhet. Elnätet växer stadigt i takt med den ökande nyproduktionen av bostäder i Vallentuna. Bredbandsrörelsen utvecklas positivt främst beroende på att bolagets täckning via ADSL ökat. Övergång till IFRS Från år 2005 kommer Elverket att rapportera enligt International Financial Reporting Standards (IFRS, tidigare IAS). Baserat på vad som är känt idag kommer de större skillnaderna mellan våra nuvarande redovisningsprinciper och de kommande IFRS att avse följande område: Redovisning av finansiella instrument. Under 2005 kommer Elverket att följa reglerna inom IAS 39, säkringsredovisning. Bolaget har stora positioner i elderivat och dessa kommer att redovisas till marknadsvärde i enlighet med IAS 39. Bolaget kommer att dokumentera säkringssamband och vi avser att uppnå säkringsredovisning för samtliga elderivat utanför tradingpositioner. För de elderivat som säkringsredovisas så upptas marknadsvärdet i eget kapital, annars i resultaträkningen. Styrelsens arbete Elverkets styrelse består av åtta ledamöter utsedda vid ordinarie bolagsstämma. Under 2004 har styrelsen haft 9 protokollförda sammanträden. Styrelsens arbete följer en arbetsordning som syftar till att tillgodose styrelsens behov av informations- och beslutsunderlag. Elverket har inga speciella fasta arbetsgrupper eller kommittéer utan alla frågor behandlas av styrelsen i sin helhet. Arbete med bolagskoden har påbörjats under året. Styrelsen utser inom sig en ordförande. Styrelseordförandens roll är att leda styrelsens arbete. Ingen i styrelsen med undantag för verkställande direktören har någon operativ roll i bolaget. Styrelsens sammansättning framgår på sidan 35. Ägarförhållanden Elverket Vallentuna AB hade vid räkenskapsårets utgång (1 702) aktieägare. De 10 största aktieägarnas innehav utgjorde tillsammans 32,5 % (31,3 %) av det totala ägandet. Förteckning över de största aktieägarna lämnas på sidan 36. Förväntningar inför 2005 Koncernen De allmänna marknadsförutsättningarna är fortsatt positiva vilket ger en fortsatt kundtillströmning inom elhandelsidan. Eftersom nätet är av god kvalitet förväntar vi oss normala driftförhållanden. Händelser efter räkenskapsårets utgång Elverket har under hela 2004 och i inledningen av 2005 haft en stark tillströmning av nya kunder inom elhandeln. För att ytterligare förstärka elhandeln har en chef rekryterats. Orkanen Gudrun har inte påverkat elnätet i någon större omfattning. Dotterbolaget Vallentuna Energi AB har under början av 2005 namnändrats till Elverket Vallentuna El AB. Förslag till disposition beträffande moderbolagets vinst eller förlust. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor, disponeras enligt följande: Utdelning, aktier * 1,25 kronor per aktie Balanseras i ny räkning Summa Koncernens fria egna kapital uppgår till tkr. Ingen avsättning till bundna reserver föreslås. Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 10

11 Förvaltningsberättelse forts Risker och riskhantering Bolagets riskhantering beslutas av styrelsen medan den operativa delen hanteras av bolagets ledningsgrupp. Verksamheten bedrivs utifrån en av styrelsen årligen fastställd riskpolicy. Syftet med riskhanteringen är att skapa en effektiv kontroll över framtida resultat och kassaflöden. Valutarisk Valutarisk uppstår till följd av att basvalutan för inköp på Nord Pool är norska kronor (NOK) eller euro ( ). Eftersom svenska kronor (SEK) används både för kundpriser och för övriga kostnader i verksamheten finns en risk att valutarörelser får en inverkan på resultatet i elhandelsaffären. Valutarisk uppkommer enbart vid försäljning till fast pris. Valutarisken hanteras genom att bolaget har möjlighet att säkra valutarisken genom att teckna valutaderivat med extern part vid de tillfällen som valutamarknaden upplevs som osäker. Energihandelsrisker Prisrisk Prisrisk uppkommer när avtal sluts till fast pris eftersom inköpen normalt är till rörligt pris. Prisrisken hanteras genom att prognostiserade framtida kraftleveranser prissäkras med hjälp av standardiserade finansiella instrument. Det finns aldrig en perfekt matchning mellan förväntad försäljning till fast pris och den finansiellt säkrade volymen. Detta beror på att försäljning och inköp inte sker vid exakt samma tillfälle och på att produktindelningen i de finansiella kontrakten inte matchar försäljningsvolymerna. Prisområdesrisk Prisområdesrisken utgör osäkerhet beträffande avvikelsen i pris mellan det prisområde som kraftleveranser sker i och de referenspriser de finansiella kontrakten avräknas mot. Prisområdesrisken kan hanteras genom att prognostiserade framtida kraftleveranser prissäkras med hjälp av standardiserade finansiella instrument CFD (Contracts for differences). Volymrisk Volymrisken består av den osäkerhet som finns i volymprognoser över tiden. Orsaken till volymvariation kan vara temperaturberoende last, förändringar i kundunderlag eller andra faktorer. Volymrisken hanteras genom regelbundna uppdateringar av volymprognoser och utvärdering av prognosvolym och verkligt utfall löpande Ränterisk Med ränterisk avses risken för att lönsamheten påverkas negativt av ränteförändringar. Känsligheten påverkas både av hur företaget finansieras och på vilken löptid räntan fastställs. Av koncernens skulder är tkr utsatta för ränterisk. Finansieringsrisk Finansieringsrisken hanteras genom att om lånebehov föreligger skall Elverket tillse att låneportföljen har en genomsnittlig löptid till förfall på minst två år och att fler än en långivare anlitas. Ingen upplåning sker i placeringssyfte. Kassaflödesrisk Svängningar på energipriset samt att förbrukningen är klart högre vintertid kan påverka kassaflödet avsevärt vid oväntat kalla perioder. Elverket bevakar likviditeten löpande för att motverka risken. Kundkreditrisk Kundkreditrisk definieras som risken att kunder inte kan eller vill fullgöra betalningsförpliktelser avseende kommersiella fordringar. Med kommersiella fordringar avses fordringar som uppkommer vid fysisk leverans av el. Effektiva rutiner vid kredit- och kravarbetet syftar till att undvika kreditförluster. Elverkets kunder är generellt sett små och därmed begränsas kreditrisken. Av Elverkets tillgångar är tkr utsatt för kreditrisk. Miljörisker Elverket anläggningar innehåller i liten omfattning ämnen som kan innebära miljörisker. Tänkbara skador får en begränsad utbredning. 11

12 Resultaträkning KONCERNEN Belopp i tkr Not Nettoomsättning inklusive punktskatt Avgår punktskatter Nettoomsättning exklusive punktskatt Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat Resultat per aktie 2,37 2,41 Beräkningen grundar sig på antalet utestående aktier om st ( st). Några effekter av utspädning finns ej. Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning av 1,25 kr per aktie. Totalt att dela ut tkr vilket skall fastställas vid ordinarie bolagsstämma Kommentarer Koncernens nettoomsättning (fakturering exklusive elskatt) för rapportperioden uppgår till tkr ( tkr) vilket innebär en ökning med 60 % jämfört med samma period föregående år. Kundtillströmningen och elprisets höga nivå har ökat nettoomsättningen. Priserna på slutkundsmarknaden har fortsatt legat på en hög nivå. Bolaget har bemästrat prisutvecklingen genom aktiv prissäkring av elleveranserna. Resultatet före skatt uppgår till tkr ( tkr). Rörelseresultatet uppgår till tkr ( tkr) Osäkra faktorer för en liten aktör är konkurrensen från de stora etablerade bolagen. Detta har Elverket bemött med aktiv lågprispolitik samt det lilla bolagets kundengagemang. Finansnettot uppgår till 920 tkr vilket är en förändring med tkr jämfört med Förändringen beror i huvudsak på ett förbättrat tradingresultat. 12

13 Balansräkning KONCERNEN TILLGÅNGAR Belopp i tkr Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Eldistributionsanläggningar Bredband och stadsnät Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 15 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar 735 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Kommentarer Likvida medel och kortfristiga placeringar Koncernens likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till tkr ( tkr) vilket motsvarar 34,8 % (32,8 %) av nettoomsättningen. Materiella anläggningstillgångar De totala bruttoinvesteringarna under året uppgår till tkr ( tkr). Den helt övervägande delen av investeringarna avser eldistributionsanläggningar i nybyggnadsområden. 13

14 Balansräkning KONCERNEN Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Långfristiga räntebärande skulder Övriga skulder till kreditinstitut 23, Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Kommentarer Eget kapital har ökat med tkr. Soliditeten uppgår till 47 % (56 %). Räntebärande skulder Upplåningen har under året minskat med netto tkr. Därutöver finns beviljade outnyttjade krediter om tkr ( tkr). Koncernens långa och korta räntebärande skulder uppgick till tkr ( tkr). Utdelningspolicy I samband med utgivande av noteringsprospektet och Elverkets notering beslöt styrelsen att målsättningen beträffande aktieutdelning skall vara 50 % av resultatet över tiden efter skatt. 14

15 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser KONCERNEN Belopp i tkr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Pantsatta värdepapper Likvida medel mot Nord Pool Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag Sammanställning över förändringar i eget kapital KONCERNEN Belopp i tkr Aktie- Bundna Fritt eget Summa total kapital reserver kapital eget kapital Koncernen Eget kapital den 1 januari Förskjutningar mellan fritt och bundet eget kapital Årets resultat Utdelning Eget kapital den 31 december Eget kapital den 1 januari Förskjutningar mellan fritt och bundet eget kapital Årets resultat Utdelning, fastställd Fondemission Eget kapital den 31 december Styrelsen och VD föreslår utdelning med tkr att fastställas vid bolagsstämman

16 Kassaflödesanalys KONCERNEN Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Minskning/ökning av kortfristiga placeringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys Belopp i tkr Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Av- och nedskrivningar av tillgångar Övriga avsättningar 56 Placeringar -320 Nedskrivning av kundfordringar Följande delkomponenter ingår i likvida medel: Kassa och bank Ej utnyttjade kreditfaciliteter uppgår till Betalda räntor Erhållen utdelning Erhållna räntor Kommentarer Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med tkr. Kassaflödet har främst påverkats av att rörelseskulderna ökat mer än rörelsefordringarna. Investeringsverksamheten Investeringarna uppgår till tkr ( tkr) och avser främst eldistributionsanläggningar. Föregående år gjordes en större investering genom projektet Rätt mätt. Finansieringsverksamheten Nettoupplåningen minskade med tkr. 16

17 Resultaträkning MODERBOLAGET Belopp i tkr Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner, övriga Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Resultat per aktie 1,24 0,95 Styrelsen föreslår en utdelning av 1,25 kr per aktie. Några effekter av utspädning finnes ej. Kommentarer Nettoomsättning och resultat Bolagets nettoomsättning för räkenskapsåret uppgår till tkr ( tkr) vilket innebär en ökning med 5 % jämfört med föregående år. Fler kunder och höjda tariffer har ökat nettoomsättningen. Rörelseresultatet uppgår till tkr (2 166 tkr) vilket är en förbättring från föregående år med 75 %. Resultatet före skatt ökade till tkr (8 610 tkr). Finansnettot består till större delen av koncernbidrag från Vallentuna Energi AB. 17

18 Balansräkning MODERBOLAGET TILLGÅNGAR Belopp i tkr Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Eldistributionsanläggningar Bredband och stadsnät Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Kommentarer Tillgångar Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar. Bolagets likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till tkr ( tkr) vilket motsvarar 56 % (24,8 %) av nettoomsättningen. Materiella anläggningstillgångar De totala bruttoinvesteringarna under året uppgår till tkr ( tkr). Den helt övervägande delen av investeringarna avser eldistributionsanläggningar i nybyggnadsområden. 18

19 Balansräkning MODERBOLAGET Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier à nom. 2 kr, aktier fg. år.) Överkursfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Periodiseringsfonder Långfristiga räntebärande skulder Övriga skulder till kreditinstitut 23, Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Kommentarer Eget kapital, avsättningar och skulder Antalet aktier har ökat från st till st genom fondemission 2:1 genom ianspråkstagande av överkursfond. Eget kapital har ökat med tkr till tkr. Soliditeten uppgår till 22 % (22 %) Räntebärande skulder Upplåningen har under året minskat med netto tkr. Därutöver finns beviljade outnyttjade krediter om tkr ( tkr). Bolagets långa och korta räntebärande skulder uppgick till tkr ( tkr). 19

20 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser MODERBOLAGET Belopp i tkr Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Pantsatta värdepapper Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag Sammanställning över förändringar i eget kapital MODERBOLAGET Belopp i tkr Aktie- Bundna Fritt eget Summa totalt kapital reserver kapital eget kapital Moderbolaget Eget kapital den 1 januari Årets resultat Utdelning Eget kapital den 31 december Eget kapital den 1 januari Årets resultat Utdelning, fastställd Fondemission Eget kapital den 31 december Styrelsen och VD föreslår utdelning med tkr att fastställas vid bolagsstämman Antalet aktier har ökat från st till st genom fondemission 2:1 genom ianspråkstagande av överkursfond. 20

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr).

Resultat före skatt uppgår till 21 321 tkr (21 707 tkr) och efter skatt till 15 355 tkr (15 593 tkr). BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2004 (28/2 2005) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen ökade med 60 % till 203 218 tkr (127 027 tkr). Resultat före skatt uppgår till 21 321

Läs mer

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier.

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 (15/3 2004) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Omsättningen uppgår till 127 027 tkr (96 868 tkr) en ökning med 31 % jämfört med föregående år. Resultat

Läs mer

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141

Delårsrapport för perioden Januari - April 2003. Elverket Vallentuna AB (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden Januari - April (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 46 816 tkr (38 123 tkr ) en ökning med 23% jämfört med motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av kommuniké januari - september 2013 Nettoomsättningen uppgick till 280 330 tkr (243 493 tkr) under perioden jan-sep EBITDA uppgick till 28 123 tkr (26 130

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari juni 2007. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari juni 2007 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari juni 2007 uppgår till 145

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71 Resultaträkningar KONCERNEN MODERFÖRETAGET Belopp i mkr Not 2013 2012 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 6 922 6 956 3 861 3 902 Anslutningsavgifter 95 89 43 43 Aktiverat arbete för egen räkning

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2010 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 29 % till 173 366 tkr jämfört med 134 416 tkr föregående

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2012

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2012 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari mars 2012 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 119 000 tkr (149 561 tkr) Rörelseresultatet uppgår till

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ)

Elverket Vallentuna AB (publ) Elverket Vallentuna AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 127 307 tkr (131 928 tkr) under perioden jan-mar EBITDA uppgick till 8 503 tkr (12 487 tkr)

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till 270 320 tkr (203 218

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari juni 2012 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 191 585 tkr (221 710 tkr) Rörelseresultatet uppgår till

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari mars 2009. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Delårsrapport för perioden januari mars 2009. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport för perioden januari mars 2009 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning under tiden januari - mars 2009 uppgår till

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer