Revisionen i centrum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionen i centrum"

Transkript

1 Masteruppsats i offentlig förvaltning [HT12] Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Författare: Johanna Almgren Handledare: Vicki Johansson Examinator: Lena Lindgren Revisionen i centrum Om betydelsen av kommunala revisorers prioriteringsstrategier i den årliga granskningen

2 Förord Jag vill framföra ett varmt tack till kommunrevisionen i Lerums kommun som givit mig förtroendet att skriva denna uppsats på deras uppdrag. Tack också till Erik Söderberg för all din hjälp och dina kloka synpunkter. Jag vill också framföra ett varmt tack till revisorerna i Kungälvs kommun för att ni med stort engagemang låtit er intervjuas. Utan ert engagemang hade denna studie inte kunnat genomföras. Tack också till Gunnar Andermo och Ingela Flodin för er hjälp med att orientera mig bland revisionernas dokument. Sist men absolut inte minst vill jag tacka min handledare Vicki Johansson för ditt osvikliga engagemang, tålmodiga läsning och användbara kommentarer. Tack! Johanna januari

3 Sammanfattning Syfte och problem: Revisionen i centrum är en studie av huruvida kommunala revisorers arbete med formuleringsprocessen har betydelse för granskningsrapporternas förankring och effekt. Kommunala revisorer tvingas ständigt prioritera mellan granskningsområden som ska utgöra underlag för kommunfullmäktiges ansvarsprövning. Prioriteringarna är nära relaterade till revisionens förankring eftersom granskningsinsatserna kan åstadkomma effekter för kommunstyrelsens verksamhet och därmed påverka den politik som medborgarna möter. Syftet med denna studie är att utröna vilka deras prioriteringsstrategier är samt huruvida de har betydelse för om kommunrevisionens granskningsrapporter används av kommunstyrelse och tjänstemän. Teoretisk referensram: Studiens teoretiska utgångspunkt är att kommunala revisorers prioriteringar avgörs av relationen till kommunfullmäktige, sakkunniga biträden samt andra omvärldsfaktorer. Den teoretiska utgångspunkten är också att den instrumentella användningen av granskningsrapporterna är beroende av revisorernas arbete i formuleringsprocessen. Metod: Detta är en jämförande studie av Lerums kommun och Kungälvs kommun. Underlaget för analysen utgörs av kvalitativa intervjuer med kommunrevisorerna samt av kommunstyrelsens svar på ett antal granskningsrapporter från revisionsåret Resultatet av den empiriska studien analyseras utifrån teman som härletts ur den teoretiska referensramen. Resultat: Resultatet av denna studie visar att formuleringsprocessen som involverar aktiviteter i revisionsprocessen ökar sannolikheten att revisionens granskningsrapporter används. Kommunrevisionen i Lerums kommun tillämpar ett arbetssätt som involverar flera aktörer i formuleringsprocessen medan kommunrevisionen i Kungälvs kommun arbetat mer självständigt. De empiriska undersökningarna visar att användningen av granskningsrapporterna är högre i Lerum än i Kungälv. 2

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Avgränsningar Disposition Teoretisk referensram Kommunala revisorer som beslutsfattare Att förankra politiska beslut Analysverktyg Metod Jämförande studie som forskningsdesign Datainsamling Analys av datamaterial Lerums kommun Analys av kommunstyrelsens svar Kommunrevisionens arbetssätt Delanalys Kungälvs kommun Analys av kommunstyrelsens svar Kommunrevisionens arbetssätt Delanalys Analys Revisorernas formuleringsprocess och användning Reflektioner och sammanfattande slutsatser Tabellförteckning Respondenter Bilaga Bilaga Referenser

5 1. Inledning Sen är det ju så att i princip ska all verksamhet granskas och det är ju omöjligt - förtroendevald kommunal revisor För att en demokrati ska fungera effektivt är det viktigt att medborgarna har förtroende för de politiska institutionerna i samhället (Rothstein & Kumlin 2002). Medborgarnas förtroende för en kommun beror bland annat på att kommunfullmäktiges mål uppfylls på det sätt som beslutsfattarna tänkt sig. Förtroendevalda revisorer i kommunerna är fullmäktiges och framför allt medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. Den kommunala revisionens viktigaste uppgift är att se till att de kommunala organen utnyttjar tillgängliga resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Revisionen ska kontrollera att fullmäktiges beslut efterlevs och att verksamheten uppnår de politiskt uppsatta målen, inom budgetramarna och med avsedd kvalitet. (Rothstein & Kumlin 2002) Att revisorernas granskningsrapporter används och får genomslag i kommunen är avgörande för att revisionens ska uppfylla sitt syfte. Om granskningsrapporterna inte används och revisionen bara granskar för granskandets skull ökar risken för att kommunfullmäktiges mål inte verkställs. Därmed finns risk för att kommunens möjligheter att tillgodose medborgarnas behov minskar och därmed urholkas medborgarnas förtroende för kommunen. (Rothstein & Kumlin 2002) I studien Effektiv revision som genomförts av svenska kommunförbundet från år 2002 fastslås att den kommunala revisionen överlag har högt förtroende men att uppdraget har låg status. Att revisionens uppdrag har låg status kan innebära en risk för att deras granskningsrapporter inte får genomslag. Denna risk är som nämnts att betrakta som problematisk ur ett demokratiskt perspektiv. 1.1 Den kommunala revisionen i sitt sammanhang Inom det politiska systemet finns tre viktiga funktioner; beslutande, verkställande och granskande funktioner. Kommunfullmäktige fattar beslut om politiska mål, riktlinjer och ekonomi. Kommunfullmäktiges beslut utgör grunden för de verkställande organens uppdrag. De verkställande organen är styrelse, nämnder och beredningar som ska verkställa och 4

6 förvalta kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, det vill säga genomföra uppdraget såsom kommunfullmäktige tänkt. De ska säkerställa en god intern kontroll i kommunen och se till att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. De verkställande organen ansvarsprövas årligen av kommunfullmäktige. Till sin hjälp utser kommunfullmäktige revisorer som har till uppgift att årligen granska den verksamhet som bedrivs i kommunstyrelse, nämnder, beredningar och i kommunala bolag. Varje år ska revisionen presentera en revisionsberättelse för fullmäktige där revisionen avger sin mening om huruvida ansvarsfrihet bör tillstyrkas eller inte för de nämnder, styrelser och beredningar som granskats. Revisionen är på det viset rådgivande för fullmäktige i ansvarsutkrävningen. Utgångspunkten för revisorernas årliga granskning är kommunfullmäktiges beslutade mål och riktlinjer. (SKL 2010:15 ff) Kommunala revisorer utses på partipolitiska grunder, utifrån sina kunskaper om den lokala demokratiska processen i kommunen samt utifrån sina kunskaper om den aktuella kommunens förutsättningar (SKL 2008). Trots att revisorerna väljs på partipolitisk grund ska revisorerna agera självständigt och oberoende (SKL 2010:18). Varje revisor är sin egen vilket innebär att varje revisor själv kan bestämma inriktningen på granskningar (KomL 9 kap. 7 ). I kommunallagen ställs inga krav på att de förtroendevalda revisorerna ska ha någon formell kompetens. Istället finns en bestämmelse om att de kommunala revisorerna ska biträdas av sakkunniga i den utsträckning som de själva anser är nödvändigt för att utföra sin granskning enligt så kallad god revisionssed. De sakkunniga biträdena ska ha den insikt och kompetens som krävs för att kunna fullgöra uppdraget (KomL 9 kap. 8 ). Det är revisorerna själva som kommer överens om vem som ska genomföra granskningen samt hur den ska finansieras. Det krävs att de kommunala revisorerna har ett tillräckligt omfattande underlag för att de ska kunna uttala sig i ansvarsfrågan. För att tillskansa sig tillräckligt underlag måste revisorerna årligen granska hela den kommunala verksamheten (SKL 2010:25). Kravet på årlig granskning innebär ingen självklar definition. Det är inte praktiskt möjligt för revisionen att genomföra fördjupade granskningar av hela den kommunala verksamheten varje år, på grund av resurs- och tidsbrist (SKL 2010:37). Utifrån lokala förutsättningar i den egna kommunen tar revisorerna självständigt och aktivt ställning till vad de anser vara tillräcklig omfattning. Revisionsprocessen innefattar det arbete som revisorerna gör under ett revisionsår, från planering av granskningsinsatser till att de uttalar sig i ansvarsfrågan och är avslutad när kommunfullmäktige har fattat sitt beslut i ansvarsfrågan. Revisionsprocessen är uppdelad i tre 5

7 steg; planering, granskning och prövning. I planeringsfasen ska revisorerna tolka sitt revisionsuppdrag och göra aktiva val av granskningsinsatser. För att på förhand undersöka eventuella behov av fördjupade granskningar kan revisorerna genomföra förstudier. Fördjupade granskningar genomförs som särskilda granskningsprojekt, såväl inom särskilda verksamheter som övergripande för kommunstyrelse och nämnder. Valen av granskningsinsatser ska enligt god revisionssed baseras på information som inhämtats löpande från verksamheterna, risk- och väsentlighetsbedömning samt på egna erfarenheter. För att revisorerna ska kunna säkerställa sitt uttalande i revisionsberättelsen som ligger till grund för kommunfullmäktiges ansvarsbedömning måste revisorerna genomföra en noggrann planering och genomföra ett granskningsurval som är väl sammanlänkat med en riskbedömning. Riskoch väsentlighetsbedömningen innebär att revisorerna ska identifiera sådana faktorer i den kommunala verksamheten som kan medföra att uppdraget eller målen för verksamheten inte uppnås. Efter att revisorerna har identifierat risker görs en konsekvensbedömning av hur allvarliga konsekvenserna blir om risken inträffar samt hur stor sannolikheten är att risken faktiskt realiseras. Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen tar revisorerna fram en revisionsplan för det kommande året som innehåller planerade fördjupade granskningar. Sammanfattningsvis finns ett antal nyckelmoment i revisorernas planeringsprocess; Inhämta kunskap om verksamheten Inhämta nämndernas förståelse och tolkning av fullmäktiges uppdrag Genomföra en riskbedömning Genomföra en revisionsplan innehållande aktiva val Kommunicera med kommunfullmäktige samt granskningsobjekten För att återkoppla till den inledande diskussionen innebär en ändamålsenlig revisionsprocess ökad sannolikhet att kommunfullmäktiges mål genomförs. Om revisionens granskningsrapporter inte används finns risk för att de politiska målen inte uppfylls såsom beslutsfattaren tänkt, vilket är problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv. Med användning avses i denna studie huruvida kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med kommunrevisionens rekommendationer. Detta ställningstagande motiverar jag senare, i den teoretiska referensramen. 6

8 Vidare har jag kunnat se att de kommunala revisorerna, på grund av lagkrav och god revisionssed, ständigt måste genomföra prioriteringar mellan olika väsentliga områden att granska. Hur kommunala revisorer går tillväga när de ska prioritera mellan olika granskningsområden är ingen självklarhet och ingen enkel uppgift. Flera av de kommunala verksamheterna kräver sakkunskaper för att förstå eller sätta sig in i. Frågor uppstår om hur revisorerna bär sig åt när de ska genomföra sitt granskningsurval. Vilka prioriteringsstrategier använder sig de förtroendevalda revisorerna av? Vad är det som kan påverka hur deras granskningsurval ser ut? Enligt tidigare implementeringsforskning spelar själva formuleringsprocessen av politiska åtgärder stor roll för hur väl ett politiskt program får genomslag. Sören Winter hävdar att formuleringsprocessen spelar en viktig roll för aktörers möjligheter och incitament att genomföra sitt uppdrag i implementeringsprocessen. I relation till den kommunala revisionen kan planeringsprocessen sägas utgöra den formuleringsprocess som beskrivs i implementeringsforskningen. Revisorers prioriteringar är en viktig del i planeringsprocessen eftersom dessa påverkar vilka delar av den kommunala verksamheten som uppmärksammas i den årliga granskningen och därmed vilka verksamheter som kan bli föremål för förändring. På detta sätt spelar den kommunala revisionen en viktig roll för den politik som medborgarna i kommunen möter. Sammanfattningsvis bottnarintresset för denna studie i huruvida de kommunala revisorernas prioriteringsstrategier har betydelse för revisionens förankring och effekt. Jag har intresserat mig för hur revisorerna arbetar i planeringsprocessen, hur de fattar beslut om prioriteringar, och om detta i sin tur har betydelse för hur deras granskningsrapporter används. 7

9 1.2 Syfte Som framgår i föregående avsnitt bygger problemformuleringen på två premisser. För det första har revisionens uppdrag enligt studier låg status i kommunen vilket kan innebära risk för att revisionens granskningsrapporter inte används. Om revisionens granskningsrapporter inte används finns i sin tur en risk för att kommunfullmäktiges mål inte uppfylls såsom beslutsfattaren tänkt sig, vilket är problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv. Kommunens möjligheter att tillgodose medborgarnas behov kan minska och därmed urholka medborgarnas förtroende för kommunen som politisk institution. Den andra premissen handlar om att revisorer ständigt måste prioritera mellan olika granskningsområden så att deras årliga granskning utgör ett tillräckligt omfattande underlag för att kommunfullmäktige ska kunna göra en ansvarsbedömning av hur väl kommunstyrelse och nämnder genomfört sitt uppdrag. I sina granskningsrapporter kan revisionen lämna rekommendationer och synpunkter på hur verksamheten som nämnderna bedriver kan förbättras. Revisorernas prioriteringar i planeringsprocessen är nära relaterade till revisionens förankring och effekt eftersom de genom sina prioriteringar har inflytande över vilka verksamheter som förändras. Syftet med denna studie är att utröna huruvida revisorernas arbete i planeringsprocessen har betydelse för hur deras granskningsrapporter används. Studien bygger således på en tanke om ett kausalt samband mellan arbetssätt, beslut om prioriteringar och användning, som illustreras nedan; Den fråga som jag ämnar besvara är: Hur prioriterar de kommunala revisorerna mellan olika granskningsområden och påverkar detta användningen av revisionens granskningsrapporter? 8

10 1.3 Avgränsningar Jag har valt att avgränsa studien till att omfatta revisionsåret Detta eftersom det ligger nära i tiden vilket medför att eventuella offentliga dokument blir enklare att hitta och de kommunala revisorerna har sina prioriteringsstrategier färskt i minnet. Jag har också valt att begränsa studien till att omfatta Lerums kommun och Kungälvs kommun. Motivet till urvalet presenteras närmare i kapitel Disposition Studiens fortsatta disposition består av en teoretisk referensram, metod, empiriska undersökningar och analys. I kapitel 2 presenteras den teoretiska referensramen som består av teorier kring vad som kan påverka beslutsfattande samt hur politiska beslut kan förankras och vilka problem som kan uppstå. Detta mynnar ut i ett antal delhypoteser som är vägledande för den empiriska undersökningen och analysen. I kapitel 3 presenteras de metodologiska ställningstaganden som gjorts och genomförandet beskrivs närmare. I kapitel 4 och 5 presenteras de empiriska undersökningarna av de två kommunerna. Kapitel 4 och 5 innehåller också delanalyser där de teoretiskt härledda delhypoteserna relateras till det empiriska resultatet. Huvudhypotesen och teorin problematiseras i kapitel 6. I analysen jämförs de två undersökta kommunerna och studiens frågeställning besvaras. 9

11 2. Teoretisk referensram Revisorernas kommunikation och dialog är strategisk viktig för revisionens förankring och effekt. - SKL, God Revisionssed Intresset för denna studie bottnar i huruvida de kommunala revisorernas prioriteringsstrategier har betydelse för kommunstyrelsens användning av deras granskningsrapporter. Med användning avses huruvida kommunstyrelse fattar beslut i enlighet med de kommunala revisorernas rekommendationer. Hur kommunala revisorer går tillväga när de ska prioritera mellan olika granskningsområden är ingen självklarhet och ingen enkel uppgift. Flera av de kommunala verksamheterna kräver sakkunskaper för att förstå eller sätta sig in i. Enligt kommunallagen kan revisorerna därför behöva anlita sakkunniga biträden som ska bistå dem i deras arbete vilket kan tänkas leda till att biträdena får inflytande över prioriteringsbesluten. Revisorernas prioriteringar kan liknas vid politiska beslut varför det är relevant att undersöka prioriteringsstrategierna ur ett beslutsteoretiskt perspektiv. Vidare presenteras tidigare implementeringsforskning samt teori kring användning av utvärderingar för att jag ska kunna skapa en ökad förståelse för huruvida prioriteringsstrategierna har betydelse för hur granskningsrapporterna används. 2.1 Kommunala revisorer som beslutsfattare I litteraturen finns mycket skrivet om politikers beslutsfattande och vilken roll de spelar i olika beslutsprocesser. Däremot är litteraturen tämligen sparsam när det kommen till kommunala revisorers beslutsfattande. Inledningsvis använder jag mig av klassisk beslutsteori för att frambringa ett angreppssätt för studiens syfte. Min teoretiska referensram genererar ett antal delhypoteser om beslutsfattande som presenteras löpande i texten. I detta avsnitt ställs olika teoretiska resonemang mot varandra för att generera ett angreppssätt för vad som kan tänkas påverka de kommunala revisorernas prioriteringsstrategier Klassisk beslutsteori För att förstå utgångspunkterna för politiskt beslutsfattande är en kortare presentation av klassisk beslutsteori på sin plats. Klassisk beslutsteori (classic decision making, CDM) anses ofta vara nära relaterad till logisk filosofi där kvaliteten på beslut inte bedöms genom de faktiska effekterna av beslutet utan bedöms snarare genom graden av rationalitet i själva 10

12 beslutsprocessen (Lipshitz et al. i Bordley, 2001) (Brunsson & Jönsson 1979). En vanlig utgångspunkt inom den klassiska beslutsteorin är axiomet om den rationella beslutsfattaren vars handlingar och beslut baseras på noga uträknade kalkyler. Beslutsfattaren skaffar sig fullständig information om alla alternativ och möjliga konsekvenser. Den rationella beslutsprocessen bygger på antagandet om att det finns en bästa lösning som tillfredsställer alla preferenser, alternativt att det bara finns en preferens allmänhetens bästa. Sharkansky (i Brunsson & Jönsson, 1979) beskriver den rationella beslutsprocessen i fem steg: - Identifiera problemet - Klargöra målen samt rangordna dem - Ange alla alternativ för att nå målen - Bedöma kostnader och nytta av alternativen - Välja den uppsättning som ger största nytta och lägsta kostnader Bordley kritiserar CDM och förespråkar istället en mer definierad normativ modell för att förstå beslutsfattande PDM (prescriptive decision making) som innefattar flera kriterier för beslut som ska ge upphov till bästa möjliga tillfredsställelse av beslutsfattarens egenintresse. Detta teoretiska resonemang fokuserar, likt CDM, på att definiera problem och konstruera en lösning efter att ha undersökt alternativa lösningar. Rationalitetsidealet har dock ofta ifrågasatts där bland annat Brunsson och Jönsson hävdar att den klassiska beslutsmodellen är en dålig beskrivning av hur beslut i praktiken fattas. Brunsson och Jönsson skriver om två typer av aktörer vid beslutsfattande i offentlig verksamhet; de lagstiftande samt de exekutiva. Enligt detta teoretiska resonemang spelar politiker en viktig roll i det första steget i den rationella beslutsprocessen, nämligen att identifiera problem och ange mål, samt i det sista steget, att fastställa vilket alternativ som bäst leder till måluppfyllelse. Tjänstemännens roll gör sig gällande avseende att ange alternativ för att nå målen. Tack vare tjänstemännens expertis kan de utveckla alternativa lösningar och beskriva konsekvenserna (Brunsson och Jönsson 1979). Att endast utgå från teori om en renodlad rationell beslutsprocess när jag undersöker kommunala revisorers beslutsfattande är inte tillräckligt för att kunna uppfylla studiens syfte. Som resonemanget ovan antyder menar jag att det är problematiskt att använda denna teori eftersom premisserna inte ger en realistisk bild av hur de kommunala revisorernas beslutsprocess ser ut. Tanken om att beslutsfattaren har tillgång till perfekt information om alla alternativa lösningar menar jag 11

13 är naiv och orealistisk när det kommer till de kommunala revisorernas möjligheter att prioritera. Jag behöver ta hjälp av ytterligare teoretiska resonemang som kan komplettera den klassiska beslutsteorin för att vi ska kunna förstå de kommunala revisorernas beslutsfattande Förhållandet mellan politiker och tjänstemän Som tidigare konstaterats är de två dominerande aktörerna i den offentliga beslutsprocessen politiker och tjänstemän. Vilket förhållande dessa två grupper av aktörer spelar gentemot varandra påverkar i sin tur deras beteende och möjligheter till inflytande (Brunsson & Jönsson 1979). I denna studie har det teoretiska resonemanget om politiker applicerats på förtroendevalda revisorer medan sakkunniga biträden betraktas som tjänstemän. Relationen mellan revisorer och biträden kan liknas vid relationen mellan politiker och tjänstemän eftersom revisorerna fattar de formella besluten medan biträdena kan bereda och verkställa revisorernas beslut om granskningsinsatser. Enligt det teoretiska resonemanget gör sig biträdenas roll i beslutsprocessen gällande under beredningen av ärenden. Under beredningen har revisorer möjlighet att granska och framföra sin uppfattning. Den roll som revisorerna intar under beredningsstadiet kallar Brunsson och Jönsson för den defensiva granskaren. Rollen som defensiv granskare innebär att revisorer främst hanterar färdigställda lösningar på problem, istället för problemlösning i hantering av ärenden. Själva beslutet fattas formellt av revisorerna själva men enligt Brunsson och Jönsson har beslutstillfället i sig liten betydelse. De reella avgörandena sker under tidigare skeden. En annan aspekt som har betydelse för politikers eller revisorers handlingar är tjänstemäns eller biträdens möjligheter att utveckla specialistkompetens (Weber 1964). Därmed uppstår trösklar som kan hindra politikerna från att framföra sina uppfattningar i frågor där tjänstemän besitter ett kunskapsövertag. Detta ger tjänstemännen stort inflytande över utformningen av den politik som faktiskt förs (Brunsson & Jönsson 1979). Sammanfattningsvis studeras alltså relationen mellan de förtroendevalda revisorerna och de sakkunniga biträdena. Utifrån ovanstående teoretiska resonemang studeras relationen för att skapa en förståelse för kommunrevisionens arbetssätt och prioriteringsstrategier. Ur det teoretiska resonemanget följande delhypotes härletts: 12

14 DELHYPOTES 1: De sakkunniga biträdena kan tack vare sin expertis ha inflytande över de förtroendevalda revisorernas prioriteringsstrategier i formuleringsprocessen, genom att de bereder ärenden som revisorerna fattar beslut om Beslutsfattare i förhållande till omvärlden Beslutsfattarens handlingar styrs i hög utsträckning av interaktionen med andra politiker, exempelvis partimotståndare. Bakgrunden till detta är enligt Brunsson och Jönsson att bilden hos allmänheten av den egna politiken formas av den som kritiserar. Oppositionen kan således avgöra vilka delar av majoritetens politik som blir synlig för allmänheten. Beslutsfattarens överväganden görs därmed med hänsyn till de reaktioner som väntas av motståndarna. Ett hinder i denna strategi är att motståndarens agerande kan vara svårt att förutsäga. Sammanfattningsvis kan alltså den politiska kontext i vilken gruppen befinner sig sägas ha betydelse för vilka beslut som fattas. (Brunsson och Jönsson 1979) I denna studie används teorin för att avgöra om den kontext i vilken kommunrevisionen befinner sig i kan ha betydelse för deras prioriteringsstrategier. Det kan till exempel handla om allmänheten, media eller andra politiker. Övriga aktörer i kommunen kan ha inflytande genom att revisorerna prioriterar så att övriga aktörers krav och förväntningar tillgodoses. Således har den politiska kontext som Brunsson och Jönssons resonemang innefattar betydelse för de förtroendevalda revisorernas prioriteringar. Ur detta resonemang har ytterligare en delhypotes härletts. DELHYPOTES 2: De förtroendevalda revisorernas relation till omvärlden kan ha betydelse för deras prioriteringsstrategier genom att revisorerna tar hänsyn till övriga aktörers förväntningar och krav Gruppdynamiken bland beslutsförfattare För att förstå de kommunala revisorernas prioriteringsstrategier är en undersökning av den interna gruppdynamiken av central betydelse. Janis (i Hart, 1991) skriver att dynamiken inom en grupp är avgörande för de beslut som fattas. Likt flera andra kritiserar Janis den rationella beslutsprocessen och antagandena om tillgång till perfekt information och välordnade preferenser. Janis menar att dessa antaganden står långt ifrån den verklighet i vilken 13

15 beslutsfattarna handlar. Beslut är inte ett resultat av noggrant kalkylerade alternativ av en rationell nyttomaximerare, utan är snarare ett resultat av en konfliktorienterad förhandlingsprocess på en politisk-byråkratisk arena. Ett sätt att förstå beslutsprocesser är att inta ett organisatoriskt perspektiv där betydelsen av kulturen inom olika grupper sätter normer och standarder för hur en grupp bemästrar problem. Som nämndes ovan förespråkar Janis ett psykologiskt angreppssätt för att förstå beslutsprocesser och menar vidare att fenomenet som benämns som group thinking innebär en strävan efter enighet inom en grupp med beslutsfattare. Denna strävan kan innebära att gruppmedlemmarna värdesätter samstämmigheten i gruppen över allt annat vilket innebär att gruppmedlemmarna förtiger sina egna tvivel till förmån för att gruppen ska vara enig i sina beslut. Enligt teorin är sannolikheten för att samstämmighet och fenomenet group thinking ska uppstå störst i små, homogena grupper. (Hart 1991) Flippen (1999) framhåller att samstämmigheten i en grupp inte kan fungera som en oberoende förklaring till fenomenet group thinking. Hennes teoretiska resonemang handlar om de mål som gruppen strävar efter att uppnå. Så kallade självreglerande modeller inom beteendeforskningen innefattar resonemang om att individer fastställer mål, strävar efter att uppnå målen för att sedan söka respons som används för att justera sina strategier i kommande försök att uppnå mål (Flippen 1999). Flippen menar att sådana modeller inte bara bidrar till att öka förståelsen för individuellt handlande, utan också för hur grupper handlar. Genom att utröna vilka mål en grupp strävar efter att uppnå är det möjligt att förstå hur överensstämmelse och internalisering skapas inom gruppen. De kommunala revisorernas prioriteringsstrategier menar jag kan förstås utifrån det teoretiska resonemanget om gruppdynamikens betydelse för beslutsfattande eftersom kommunrevisionen är en liten homogen grupp vilket kan tänkas bidra till att de eftersträvar samstämmighet i sina beslut. Det teoretiska resonemangets empiriska bärighet i fallen med kommunala revisorer ska undersökas med hjälp av följande delhypotes: DELHYPOTES 3: Den kommunala revisionen är en liten homogen grupp som strävar efter att uppnå samstämmighet framför andra mål, vilket får betydelse för deras prioriteringsstrategier. 14

16 2.2 Att förankra politiska beslut I föregående avsnitt redovisade jag olika områden som kan ha betydelse för de kommunala revisorernas prioriteringsstrategier och beslut. I detta avsnitt presenteras den teori som ska användas för att förstå huruvida prioriteringsstrategierna påverkar hur revisorernas granskningsrapporter används av kommunstyrelse och förvaltningar Implementering För att studera huruvida de kommunala revisorernas granskningsrapporter används är det relevant att förstå vilka faktorer som har betydelse för en lyckad implementeringsprocess. Mycket av den existerande forskningen kring implementering av offentliga handlingslinjer och program fokuserar på de problem och barriärer som uppstår då politiska program ska införlivas i verksamheten. Pressman och Wildavsky definierar det största hindret för en lyckad implementering som the complexity of joint action och handlar om att såväl politiker på olika nivåer som intressenter, privata aktörer och media spelar stor roll för en policys implementering. (Hill & Hupe 2009) Även de beslut och prioriteringar som görs under själva implementeringsprocessen har enligt Pressman och Wildavsky betydelse för utfallet. Olika aktörernas uppdrag, perspektiv och prioriteringar, i samband med beslut kan leda till fördröjning, snedvridning eller till och med misslyckade politiska program. Sammanfattningsvis är det således själva processen som enligt Pressman och Wildavsky påverkar implementeringen av ett politiskt program. (Hill & Hupe 2009) Kommunala revisorer kan i sina granskningsrapporter lämna rekommendationer till kommunstyrelsen som är kopplade till revisionens uppmärksammade brister. Flera aktörer är sedan inblandade i implementeringsprocessen av rekommendationerna såsom ledamöter i kommunstyrelse, nämnder och kommunfullmäktige men också tjänstemän i förvaltningarna. Revisionens påpekanden kan uppmärksammas i media vilket också enligt teorin kan ha betydelse för implementeringsprocessen. Vidare brukar forskning kring implementering beskrivas utifrån top-down och bottom-up debatten. Top-down perspektivet utgår från ett uppifrånperspektiv och handlar om implementering av till exempel en lag, som följs nedåt i det politiska systemet och kan sägas spegla den formella implementeringsprocessen. När det kommer till att undersöka huruvida de kommunala revisorernas prioriteringsstrategier påverkar implementeringsprocessen studeras implementeringen i denna studie ur ett top-down perspektiv. Det handlar om att 15

Revisionsproblem vid informationsasymmetri

Revisionsproblem vid informationsasymmetri Magisteruppsats Linköpings Universitet Vårtermin 2008 HFÖD71, 30 Hp. ISRN-Nummer: Revisionsproblem vid informationsasymmetri Hur informationsasymmetri mellan revisor och företagsledningen påverkar bedömningen

Läs mer

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor

Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor LIU-IEI-FIL-G--13/01022--SE Upphandling av en e-tjänst i offentlig sektor En fallstudie av ÖstgötaTrafiken och införandet av en mobil e-tjänst The procurement of an e-service in the public sector A case

Läs mer

Revisionsberättelsen

Revisionsberättelsen Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Höstterminen 2005 Handledare: Stefan Schiller Författare: Rikard Björner

Läs mer

Revisorns skadeståndsansvar inför förändring

Revisorns skadeståndsansvar inför förändring Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Arbnor Avollaj Revisorns skadeståndsansvar inför förändring En studie utifrån revisorns perspektiv Auditor s liability facing change A study based on the auditor

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Kommunal revision och bolagsrevision vad är skillnaden?

Kommunal revision och bolagsrevision vad är skillnaden? Företagsekonomiska institutionen FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå HT 2014 Kommunal revision och bolagsrevision vad är skillnaden? Författare: Emma Nilsson, Hampus Nilsson och Patrik Nilsson

Läs mer

Ställs det för höga krav på revisorn?

Ställs det för höga krav på revisorn? Ställs det för höga krav på revisorn? Kandidatuppsats VT 2006 Företagsekonomi / Externredovisning Författare: Linda Lavin 810507 linda.lavin@gmail.com Oscar Lundin 801117 a02ozzy@student.informatik.gu.se

Läs mer

Från centralisering till decentralisering?

Från centralisering till decentralisering? UPPSALA UNIVERSITET 2SC021 Sociologiska institutionen HT 2011 Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C Från centralisering till decentralisering? En fallstudie av en organisation

Läs mer

Läkaren som politisk aktör

Läkaren som politisk aktör GÖTEBORGS UNIVERSITET Statsvetenskapliga institutionen Läkaren som politisk aktör En undersökning av rolluppfattningar bland sexton primärvårdsläkare ur ett politiskt perspektiv Uppsats på C/D-kursen,

Läs mer

Tänkbara effekter av ett närmre samarbete mellan intern och extern revisor

Tänkbara effekter av ett närmre samarbete mellan intern och extern revisor Företagsekonomiska Institutionen Tänkbara effekter av ett närmre samarbete mellan intern och extern revisor Magisteruppsats i företagsekonomi Externredovisning Vårterminen 2004 Handledare: Stefan Schiller

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Det krävs mycket tid innan man får det att sitta

Det krävs mycket tid innan man får det att sitta Akademin för hållbar samhälls och teknisk utveckling Det krävs mycket tid innan man får det att sitta En kvalitativ studie av AMA- anställdas funderingar inför en implementering av OCN- metoden Författare:

Läs mer

Varför driver kommuner bolag? En jämförande fallstudie kring bolagisering av kommunal verksamhet

Varför driver kommuner bolag? En jämförande fallstudie kring bolagisering av kommunal verksamhet Masteruppsats i offentlig förvaltning VT12 Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet Lina Lif Larsson 820405-4889 Handledare: Stellan Malmer Examinator: Patrik Zapata Varför driver kommuner bolag? En

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förväntningsgap inom revision en jämförelse mellan företagens förväntningar och revisorernas syn. Silke Gläser, Monika Kurkkio

EXAMENSARBETE. Förväntningsgap inom revision en jämförelse mellan företagens förväntningar och revisorernas syn. Silke Gläser, Monika Kurkkio 2001:054 EXAMENSARBETE Förväntningsgap inom revision en jämförelse mellan företagens förväntningar och revisorernas syn Silke Gläser, Monika Kurkkio Ekonomprogrammet D-nivå Institutionen för Industriell

Läs mer

Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande

Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande ISRN-nr LIU-IEI-FIL-A--10/00796--SE Avveckling av informationssystem En kartläggning av motiv, beslut och praktiskt genomförande Information systems liquidation Mapping motives, decisions and practical

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo

Förväntningsgapet. Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet. Av: Josef Barhanko & Aram Kerimo Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C Höstterminen 2011 Förväntningsgapet Vad revisionsinsatsen i HQ Bank innebär för förväntningsgapet.

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Kan trovärdighet köpas för pengar?

Kan trovärdighet köpas för pengar? Kan trovärdighet köpas för pengar? - En studie i vilka värden en revisor skapar för ett företag - M a g i s t e r u p p s a t s i n o m r e d o v i s n i n g 1 5 h p V å r t e r m i n e n 2 0 1 3 H a n

Läs mer

Rekrytering till bolagsstyrelser

Rekrytering till bolagsstyrelser Magisteruppsats Inriktning Organisation och Ledarskap Registrerad: HT 2009 Framlagd: VT 2010 Rekrytering till bolagsstyrelser En jämförande fallstudie av rekryteringsprocessen mellan ett statligt och ett

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Osäkert (upp)handlingsutrymme

Osäkert (upp)handlingsutrymme Lunds universitet Statsvetenskapliga institutionen STVM11 HT10 Handledare: Ylva Stubbergaard Osäkert (upp)handlingsutrymme Om implementering av sociala hänsyn i offentlig upphandling Linda Nyberg Abstract

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning

Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning 1 Working paper. Den färdiga versionen publicerad i Kommunal politik och ekonomi, vol 4, No 1 7-29. Offentliga marknader och brukarinflytande - Sammanfattning Lars Norén, Handelshögskolan vid Göteborgs

Läs mer

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ

EXAMENSARBETE MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ 2003:032 SHU EXAMENSARBETE Elektronisk handel MADELEINE JOHANSSON SOFIA NAGANDER Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETARPROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Väsentlighetsbedömning Ur revisorsperspektiv

Väsentlighetsbedömning Ur revisorsperspektiv 2003:08 D-UPPSATS Väsentlighetsbedömning Ur revisorsperspektiv En fallstudie av fem auktoriserade revisorer i Norrbotten IDA GUSTAFSSON CAMILLA JÖNSSON Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar

Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Arbetsvetenskapligt program, C-kurs i arbetsvetenskap HT 2007 Förutsättningar för bättre effekter av ledarskapsutbildningar Conditions for better effects

Läs mer