Årsberättelse 02/03. Nationella sekretariatet för genusforskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 02/03. Nationella sekretariatet för genusforskning"

Transkript

1 Årsberättelse 02/03 Nationella sekretariatet för genusforskning

2

3 Nationella sekretariatet för genusforskning har under sitt fjärde och femte verksamhetsår sedan starten hösten 1998 fortsatt arbetet med att verka som en nationell och samlande resurs för genusforskningen. Under 2003 fick sekretariatet en ny styrelse under ledning av Anne-Sofie Ohlander. Gunnel Karlsson avgick som föreståndare under 2003 och ersattes av Anne-Marie Morhed. Under 2003 utarbetades en ny verksamhetsplan med en delvis ny verksamhetsinriktning mot genusforskningens forskningspolitiska frågor. Viktigt är bland annat att beslysa genusforskningens institutionella villkor och konstituering som vetenskapligt fält. Ett växande intresse för genuskunskap i vid bemärkelse är märkbar, framförallt bland studenter och doktorander. Ett mått på det genusvetenskapliga forskningsfältets tillväxt är det snabbt ökande antalet nya doktorsavhandlingar med genusperspektiv. År 2002 respektive 2003 kom 78 nya genusvetenskapliga avhandlingar, vilket kan jämföras med att det år 1995 kom 21 nya avhandlingar med genusperspektiv. Avhandlingarna registreras i databasen Gena (www.databasengena.nu), som är ett samarbetsprojekt mellan sekretariatet och Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek. Ytterligare ett mått på intresset för genusforskning är den växande efterfrågan på sekretariatets tidning Genus, som nu trycks i en upplaga om exemplar. Genus har också kommit ut på engelska en gång per år. Under 2002 och 2003 har sekretariatets webbsida (www.genus.gu.se) byggts ut och där finns bland annat genusvetenskapliga nyheter, debattsidor och en lista över nyutkomna avhandlingar. Sekretariatets elektroniska mailinglista, Genuslistan, har stor spridning och mer än 1000 prenumeranter. Anne-Marie Morhed Föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning

4 Utredning om tillsättningen av sex genusprofessurer Birgitta Jordansson, fil dr i historia vid Göteborgs universitet, utredde på uppdrag av Nationella sekretariatet för genusforskning vad som hände i universitetsvärlden när politikerna gjorde en satsning på genusprofessurer. Hennes rapport, Genusprofessurerna skildring av en process, beskriver hur tillsättningen av de sex genusprofessurerna gick till i sex olika discipliner. Vetenskap och emancipation emancipation och vetenskap I november 2002 arrangerade Nationella sekretariatet för genusforskning sin tredje nationella forskningskonferens, Vetenskap och emancipation emancipation och vetenskap. Konferensen ägde rum på Umeå folkets hus och samlade drygt 100 deltagare. Temat för konferensen var förändringsperspektivet, både i genusforskningens egen självförståelse och i mötet med den övriga akademin och den utomakademiska offentligheten. De frågor som ställdes var bland hur förändringsperspektivet har förändrats över tid och hur det ser ut i dag. Genusforskningens fokus på förändring vetenskaplig och annan har ibland lyfts fram som något som skärper den teoretiska diskussionen medan det andra gånger har använts i försöken att frånta genusforskningen dess vetenskapliga legitimitet. Skiljer sig genusforskningen från all annan forskning vad gäller förändringsperspektivet? I så fall, hur då? Vad händer i mötet mellan genusforskning, den övriga akademin och media? Teoretiskt och på annat sätt? Att skriva emancipatoriskt går det? Konferensens huvudtalare var Karin Widerberg, Sandra Lee Bartky, Anna G. Jónasdóttir, Jørgen Lorentzen, Lisbeth Larsson, Mona Livholts, Annelie Brännström, Kerstin Engström och Karin Nordberg. Flera av konferensens föredrag publicerades sedan i Kvinnovetenskaplig tidskrift. Nationellt seminarium om mansforskning Den brittiske mansforskaren Victor Seidler var huvudtalare vid det nationella seminariet om mansforskning som sekretariatet arrangerade i samarbete med NIKK i Göteborg mars Sociologen Bob Connells teori om olika maskuliniteter som styrs av en hegemonisk maskulinitet har fått stor genomslagskraft inom mansforskningen. Den hegemoniska maskuliniteten är ett övergripande begrepp som symboliserar det ideala sättet att vara man och som alla män måste förhålla sig till även om få lever upp till det. Men Victor Seidler var kritisk mot teorin.

5 Han menade att den bygger på ett rationellt tänkande som betonar makt och politik framför erfarenheter och känslor. På så sätt återskapar mansforskningen ett vetenskapligt tänkande som skiljer på kropp och själ, natur och förnuft. På seminariet presenterade deltagarna sin forskning i fem olika workshops: Mäns makt och vanmakt, Manlighet och hälsa, Sexualitet och känslor: intima relationer, Gränsöverskridanden samt Pojkar och unga män: socialisering till manlighet. Dessutom berättade representanter från Norge, Danmark och Finland om situationen för mansforskningen i respektive land. Under 2004 kommer en rapport från seminariet. Genusperspektiv på olika discipliner I ett samarbetsprojekt med Högskoleverket startade Nationella sekretariatet för genusforskning en skriftserie som ger en översikt över hur genusforskning bedrivs inom olika discipliner. Serien blev snabbt mycket populär och visade sig också ytterst användbar i undervisning om genusforskning. Först ut på plan 2002 var Lena Trojer med skriften Genusforskning inom teknikvetenskapen. Senare under året kom Genusforskning inom socialantropologin av Britt-Marie Thurén. Under 2003 skrev Gunnel Forsberg Genusforskning inom kulturgeografin en rumslig utmaning, Eva Magnusson Genusforskning inom psykologin bidrag till psykologisk teori och praktik och Kerstin Nordenstam Genusperspektiv på språk. Utställningen Kärlek, makt & systerskap. 30 år av kvinnokamp På Internationella kvinnodagen, den 8 mars 2002, invigdes utställningen Kärlek, makt & systerskap. 30 år av kvinnokamp, som sekretariatet tagit initiativ till, på Arbetets museum i Norrköping. Utställningen har varit ett samarbetsprojekt mellan sekretariatet, Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek, Arbetets museum, Göteborgs stadsmuseum, Stockholms stadsmuseum, Kulturen i Lund, LO och TCO. Utställningen visades i Norrköping under mars-september 2002 och vandrade sedan vidare till Göteborgs stadsmuseum i januari 2003 och till Kulturen i Lund i augusti samma år. I samband med att utställningen visats på de olika orterna har sekretariatet arrangerat seminarier som anknutit till kvinnorörelsetemat. Informatör Lena Olson har även varit redaktör för den katalog/antologi som producerats till utställningen.

6 Webbplatsen På internationella kvinnodagen 8 mars 2002 invigdes sekretariatets nya webbplats Sedan dess har webbplatsen haft ett mer nyhetsbetonat utseende. Webbplatsen rapporterar om nyheter som berör genusforskningen och ger aktuella litteraturtips. Det finns länkar vidare till alla de centra vid högskolor och universitet som forskar och undervisar utifrån ett genusperspektiv. De tio senaste genusavhandlingarna uppdateras automatiskt på webbplatsen. Man kan dessutom söka själv efter äldre avhandlingar och annan litteratur i databaser hos Kvinnohistoriska samlingarna. Sekretariatets publikationer och tidningen Genus kan beställas på webbplatsen och man kan anmäla sig till e-postlistorna Genuslistan och Genusdebatt. Var annan vecka kan besökare tävla om en bok. Tidningen Genus Sedan starten 1999 har upplagan ökat kraftigt för sekretariatets tidning Genus. Vid slutet av år 2003 var den uppe i prenumeranter i Sverige och de nordiska länderna. Genus kommer ut med fyra nummer om året och är gratis att prenumerera på. En gång om året har en engelsk version publicerats till läsare i Europa och andra världsdelar. Under 2002 och 2003 har genus bland annat tagit upp ämnen som humor en fråga om makt och kön, mannen i konsten, sämre sjukvård för lesbiska, pojkar och fotboll, eliterna som styr Sverige och förändrad syn på omskärelse. Olika genusforskare har porträtterats i varje nummer och krönikörer har tagit upp frågor som rör forskning och forskningspolitik. Tidningen bevakar även konferenser och seminarier om genusforskning och innehåller ett kalendarium med aktuella arrangemang som rör forskningen. Genus tipsar även om nyutkommen litteratur.

7 02 Egna arrangemang I januari arrangerade sekretariatet ett andra kontaktskapande möte i Stockholm med olika forskningsfinansiärer (ett första möte ägde rum i december 2001). Tillsammans med företrädare för Vetenskapsrådet, Vinnova och Riksbankens Jubileumsfond diskuterades hur sekretariatets sakkunskap på det genusvetenskapliga forskningsfältet kan tillvaratas. I februari inbjöds sekretariatets föreståndare också att informera styrelsen för FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) om sekretariatets verksamhet. Sekretariatet inbjöd i mars till en andra doktorandträff i Stockholm den första ägde rum i Göteborg i december Inbjudan riktades till doktorander som har genusvetenskaplig inriktning på sitt avhandlingsarbete och syftet var att diskutera om och vad sekretariatet skulle kunna göra för doktoranderna. Träffarna resulterade i livliga diskussioner om doktorandtillvarons plus och minus och ett resultat är att en speciell mailinglista för genusdoktorander nu finns på sekretariatets hemsida. Utställning Kärlek, Makt & Systerskap. 30 år av kvinnokamp invigdes den 8 mars på Arbetets Museum i Norrköping. Utställningen har initierats av sekretariatet och Arbetets Museum och i projektet deltar också forskare, flera muséer och Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek. Sekretariatets informatör Lena Olson, som initierat projektet, har också redigerat en utställningskatalog med texter av aktivister, konstnärer och författare. I april arrangerade sekretariatet en kurs i Göteborg för journalister om genus och politik. Bland frågor som ställdes var om politiken blir annorlunda med ökad kvinnorepresentation och föreläsare var Maud Eduards, Johanna Esseveld, Lena Wängnerud, Paulina de los Reyes, Vicki Johansson, Lenita Freidenvall. Sekretariatet inbjöds under våren att anordna en MTS-dag, Chalmers temadagar om Människa, Teknik och Samhälle. Under rubriken Kvinnligt, manligt, tekniskt genusperspektiv på arbete och teknik föreläste Ewa Gunnarsson om Nomader och jordade i flexibla organisationer (ett exempel från en svensk IT-avdelning) och Christer Eldh om Kan kvinnor vara sjömän? På programmet stod också en workshop ledd av Christina Björkman och Pirjo Elovaara med titeln Vad pågår i informationsteknikens svarta låda? Under våren arrangerade sekretariatet tillsammans med Institutionen för genusvetenskap vid Göteborgs universitet en föreläsningsserie där nya genus-

8 vetenskapliga avhandlingar presenterades. Kerstin Sandell, Linköpings universitet presenterade i mars sin avhandling Att (åter)skapa det normala. I april föreläste Berit Åberg vid Örebro universitet om sin avhandling Samarbete på könsblandade arbetsplatser och Anja Hirdman från Stockholms universitet om sin avhandling Tilltalande bilder. Sekretariatet har under våren fortsatt sitt samarbete med Pusterviksteatern i Göteborg på tema Man Föreläsare var Marie Nordberg, Karlstad, som talade om Mannen som offer eller maktutövare och Håkan Larsson, Högskolan i Dalarna, som föreläste om Idrottsmän från mars...? Ytterligare en föreläsning gavs av Lissa Nordin, Stockholms universitet, Kvinnan som kunde tala med män. Det sistnämnda var ett samarrangemang mellan sekretariatet, Pusterviksteatern och Folkuniversitetet. Sekretariatet var medarrangör vid konferensen Farväl heteronormativitet. Omförhandlat genus; forskning om lesbiska, gay, bi, trans och queer utmanar samhällets heteronormativitet, som hölls i Göteborg i maj och lockade ett mycket stort antal deltagare. Bland arrangörerna fanns förutom sekretariatet Institutionen för genusvetenskap, Institutionen för socialt arbete, Sveriges förenade gaystudenter och Benny Henrikssons minnesbiblioteks nätverk. I november anordnade sekretariatet sin tredje nationella konferens, Vetenskap och emancipation emancipation och vetenskap. En konferens om genusforskningens förändringsperspektiv. Konferensen var denna gång förlagd till Umeå. Glädjande många doktorander deltog och presenterade pågående forskning. I olika workshops diskuterades papers, bland annat på tema mansforskning. Samarbete Sekretariatet har i samarbete med Högskoleverket fortsatt utgivningen av en skriftserie om genusperspektiv i olika discipliner. Syftet är att på ett lättillgängligt sätt orientera om det genusteoretiska tänkandet inom olika ämnen och att ge tips om relevant litteratur. Tidigare har skrifter i juridik och arkeologi publicerats. Under 2002 utkom professor Lena Trojers skrift Genusforskning inom teknikvetenskapen en drivbänk för forskningsförändring. Senare under året utkom Genusperspektiv inom socialantropologin av professor Britt-Marie Thurén. Inför den åttonde internationella konferensen Women s World 2002 i Uganda har sekretariatet samarbetat med NIKK, det nordiska institutet

9 för kvinno- och könsforskning i Oslo. På konferensen samlades deltagare från 94 länder och från sekretariatet medverkade Lena Olson och Anna Johansson, som rapporterade att intresset för den engelska upplagan av Genus var mycket stort. Sekretariatet deltog också när nordiska koordinatorer och informatörer samlades till möte i Århus i april för att diskutera gemensamma angelägenheter. Ytterligare ett nordiskt samarbetsmöte ägde rum i Göteborg i december. Sekretariatet ingår därutöver i referensgruppen för en planerad nordisk konferens om kvinnorörelsen i Norden, som under året haft ett möte i Oslo i NIKKs regi. Sekretariatet har även deltagit i möten där frågor om gemensam forskarutbildning i genusvetenskap diskuterats tillsammans med deltagare från olika Centra/fora för kvinnoforskning samt från Tema Genus. Övrigt Sekretariatets ordförande har tillsammans med ytterligare en styrelseledamot och föreståndaren uppvaktat Utbildningsdepartementet för att informera om sekretariatets verksamhet. I en skrivelse till Vetenskapsrådet har sekretariatet framhållit att könsfördelningen bland de sökande till av rådet utlysta forskarassistenttjänster inom humaniora och samhällsvetenskap är oacceptabel. Av de 42 tjänsterna gick 27 till män och 15 till kvinnor. Vid invigning av den nya genusforskarskolan i Umeå medverkade sekretariatet liksom professorerna Yvonne Hirdman och Britta Lundgren, som också förestår genusforskarskolan, och prorektor Gunnel Gustafsson. Sekretariatet har vid Luleå Tekniska universitet medverkat i en workshop arrangerad av den arbetsgrupp som utreder den framtida organisationen av Avdelningen genus och teknik. Sekretariatet har vidare informerat om den egna verksamheten vid möten med Jämställdhetsenheten vid GU, vid Genusnätverk vid Linköpings universitet samt deltagit i ett möte om feministisk folkbildning i riksdagen på initiativ av Gudrun Schyman, vänsterpartiet. Konferenser och seminarier Sekretariatets personal har deltagit i följande konferenser och seminarier: Subjekt, politik och könskonstruktion. Det jämställda Norden som

10 framtidsverkstad i Stockholm, arrangerad av NIKK i samarbete med Näringsdepartementets jämställdhetsenhet. Finns biologismen? Vårt ansvar för kunskapen i samhällsdebatten. Ett seminarium om människan i biologi och politik, anordnat av SLU i Uppsala. Seminarium om genus- och sexualitetsstudier med bland andra Carolyn Dinshaw från New York University, anordnat av Centrum för kvinnoforskning i Stockholm. Kontexter som utmanar. Genusrelationer i rörelse i arrangemang av Jämställdhetscentrum i Karlstad. En laddad fråga. Konferens om jämställdhet, anordnad av Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Seminarium om Forskningsstiftelsernas roll i finansieringen av svensk forskning, anordnad av Kungl. Vetenskapsakademin och Högskoleverket. Nordiskt kvinnohistorikermöte i Kungälv. Tredje internationella konferensen om Kvinnor, Arbete och Hälsa, anordnad av Arbetslivsinstitutet i Stockholm. Kön Når videnskap er viktig. In- og eksklusionsprocesser i akademia i Gentofte, Danmark. Nationell jämställdhetskonferens för högskolor och universitet, anordnad av Lärarhögskolan i Stockholm. Konferensen A Gender Agenda: Asia-Europe Dialogue. Transformational Approaches to the Roles of women and Men in Political Decision-Making and Economic Life, Tammerfors, Finland. Arkiv XX. Paradigm, Kanon och Kontinuitet, den tredje genusvetenskapliga Stockholmskonferensen, arrangerad av Centrum för kvinnoforskning, Stockholms universitet. På lika villkor? Paneldebatt anordnad av Uppsala Studentkår, Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Genusforskningens framtid: Teori- och begreppsutveckling, Saltsjöbaden, anordnad av Vetenskapsrådets genusforskningskommitté. Forskarsymposium om Forskning och Kön, anordnat av FAS och Vinnova. Besök Fil dr Bo Andersson, Värdegrunden, Göteborgs universitet. Gunilla Hollander, GU, Berit Larsson, Kvinnofolkhögskolan samt Anna Moffett Spak.

11 Helene Brewer, länsstyrelsen i Västerbotten. Love Nordenmark, Qweb. Lena Laurén, Studio Ett, Sveriges Radio. Doris Thornlund och B-M Häggberg, Länsstyrelsen i Norrbotten. Judith Halberstam, University of California, San Diego. Mercedes Barquet och María Luisa Tarrés, mexikanska forskare tillsammans med Edmé Dominguez, Iberoamerikanska institutet vid Göteborgs universitet. Leen Kadakas och Katri Eespere och Marion Pajumets från ENUT Estonian Women Studies and Resource Center, Tallinn. Professor Ann-Sofie Ohlander med ledamöter ingående i Arbetsgruppen för genus och museér, tillsatt av Kulturdepartementet. David Knights, tidskriften Gender, Work & Organization tillsammans med Ulla Eriksson Zetterqvist, Handelshögskolan i Göteborg. Lieve Van Damme, EU/SoU-rådet. Lena Axelson, Chalmers.

12 03 Egna arrangemang Den mars anordnade sekretariatet i samarbete med Svenskt nätverk för forskning om män och med ekonomiskt stöd av NIKK; Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning, ett nationellt seminarium om mansforskning i Göteborg. Temana för seminariet var bland annat mäns makt och vanmakt, manlighet och hälsa, pojkar och unga män: socialisering till manlighet, sexualitet och känslor: intima relationer. Deltagare var forskare och doktorander från Sverige och Norge. Den 8 april arrangerade sekretariatet en så kallad MTS-dag (Människa, Teknik, Samhälle) om genus och teknik på Chalmers tekniska högskola i Göteborg med syfte att ge studenter inblick i samhällsvetenskapliga och humanistiska frågeställningar på teknik. Bland annat presenterade vetenskapsteoretikern Catharina Landström en ny undersökning gjord på Chalmers med titeln Varför så få kvinnor i forskarutbildningen i matematik? En intervjuundersökning våren 2002 vid Matematiska vetenskaper. Vandringsutställningen Kärlek, makt & systerskap. 30 år av kvinnokamp invigdes den 1 februari på Stadsmuseum i Göteborg. Utställningen har initierats av sekretariatet och Arbetets museum i samarbete med Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek, stadsmuseerna i Göteborg och Stockholm, Kulturen i Lund samt LO och TCO. Invigningstalade gjorde Agneta Stark, professor i företagsekonomi, och Carin Mannheimer, regissör och författare. Den 8 mars arrangerade sekretariatet ett seminarium, Kvinnorörelsen i går, i dag, i morgon, med anledning av utställningen. Deltog gjorde Lena Gemzöe, fil. dr. i socialantropologi, Nina Björk, doktorand i litteraturvetenskap, Maria Edström, doktorand i journalistik, Mia Gerdin, musikproducent vid SR och Malin Stenberg, regissör vid Backa teater i Göteborg. I augusti öppnades utställningen på Kulturen i Lund där sekretariatet den 13 september arrangerade ett seminarium om Kvinnokampen och 70-talskonsten. Medverkande var Yvonne Eriksson, fil.dr. i konstvetenskap i Göteborg, Linda Fagerström, doktorand i konstvetenskap i Lund, Marie Falksten, konstnär från Göteborg och Pia Christoffersson, chef för Gävle Konstcentrum. Sekretariatet anordnade i samarbete med EU/FoU-rådet ett seminarium i Stockholm om ansökan om forskningsmedel ur EU:s 6:e ramprogram.

13 Samarbete Skrifterna Genusforskning inom kulturgeografin en rumslig utmaning av Gunnel Forsberg, Genusforskning inom psykologin bidrag till psykologisk teori och praktik av Eva Magnusson och Genusperspektiv på språk av Kerstin Nordenstam gavs ut samarbete med Högskoleverkets jämställdhetsråd. Syftet med skriftserien om genusperspektiv på olika discipliner är att på ett lättfattligt sätt orientera om det genusteoretiska tänkandet inom olika ämnen och ge tips om relevant litteratur. Datatjej 2003, nationell träff för kvinnliga teknologer i samarbete med Centrum för kunskapsbildning och kommunikation vid Chalmers tekniska högskola. Konferenser och seminarier Sekretariatets personal har deltagit i följande konferenser och seminarier: Genusperspektiv i utbildningen som arrangerades av Högskoleverket i Malmö. Mansdominans i förändring, Stockholm. Konst och genus på Museum Anna Nordlander i Skellefteå. Forskningen möter journalistiken, arrangerad av Vetenskapsrådet i Göteborg. Könsmakt i Norden arrangerad av NIKK, Nordiska institutet för kvinnooch könsforskning i Oslo. Gender and Power in the New Europe. The 5th European Feminist Research Conference i Lund. Den feminina textilen, Nordiska museet i Stockholm. Övrigt Föreståndare Gunnel Karlsson föreläste om aktuell genusteori och informerade om sekretariatet vid en träff för Västra Götalands jämställdhetsarbetare på Operan i Göteborg. Föreståndare Gunnel Karlsson informerade forskare från Tunisien om svensk genusforskning vid Södertörns högskola. Vid vårens Flerfora-möte i Linköping deltog personal från sekretariatet. Lena Olson, Bosse Parbring och Marie Olsson deltog vid nordiska tidningsoch webbredaktörsträffar i både Oslo och Lund. Föreståndare Anne-Marie Morhed deltog vid invigningen av Centrum för Genusvetenskap vid Uppsala universitet. Föreståndaren Anne-Marie Morhed invigde utställningen Erotik vid museet Gustavianum i Uppsala.

14 Föreståndare Anne-Marie Morhed föreläste om Genus och genusperspektiv vid Högskoleverkets konferens för dekaner. Föreståndare Anne-Marie Morhed medverkade med föreläsning om genus/ jämställdhet vid Högskoleverkets konferens för jämställdhetshandläggare. Sekretariatet arrangerade ett bokbord vid Bok & Biblioteksmässan i Göteborg och var medarrangör till ett seminarium om Genus och medierna tillsammans med Kvinnovetenskaplig Tidskrift. Föreståndare Anne-Marie Morhed deltog i riksdagens remissdebatt Könsfördelning på ledande poster i näringslivet. Föreståndare Anne-Marie Morhed deltog i ett seminarium om ledarskap som arrangerats av rektor vid Göteborg universitet. Besök på sekretariatet Gudrun Schyman, Vänsterpartiet. Ann Karlsson, Volvo AB. Utbildnings- och forskningsavdelningen, Mälardalens Högskola. Taiwan Gender Equity Association. Shanghais kvinnofederation tillsammans med Eva Olofsson, kommunalråd i Göteborg. Palestinska aktivister/akademiker från Ramallah. Professor Ulla Björnberg, sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet, besökte sekretariatet tillsammans med Dr Farzana Bari, chef för Centre for Women s Studies, Quaid-i-Azan University, och Sarwar Bari, National Co-ordinator, Pattan Development Organization, som båda arbetar med att stötta och utbilda kvinnliga parlamentariker i Pakistan. Elever från Burgårdens gymnasium. En gotländsk delegation under ledning av Birgitta Svensk för att diskutera planerna på bildandet av ett Genderinstitut. Solveig Bergman och Trine Lynggaard, föreståndare och redaktör vid NIKK, Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning, Oslo. Anne-Marie Morhed intervjuades av Åsa Brevinge för Göteborgs-Posten om arbetet som politisk sakkunnig. Sekretariatet har besökt Föreståndaren Anne-Marie Morhed besökte enhetschefen Marianne Laxén på jämställdhetsenheten i Regeringskansliet.

15 Lena Olson och Anne-Marie Morhed besökte Arbetets museum i Norrköping för att diskutera eventuell uppföljning av projektet om kvinnorörelsen. Anne-Marie Morhed deltog i nyckelpersonsintervju på Castor Analys inom ramen för Vinnovas utvärdering av insatser för jämställdhet och genusperspektiv. Anne-Marie Morhed deltog i nordiskt seminarium i Oslo om likestilling och kvinneforskning som arrangerats av norska forskningsrådet. Nationella sekretariatet för genusforskning inrättades efter beslut i riksdagen 1996, som ett led i en större satsning på forskning med genusperspektiv. Bakom initiativet låg en utredning om kvinnoforskning och om kvinnor i universitetsvärlden, Viljan att veta och viljan att förstå: Kön, makt och den kvinnovetenskapliga utmaningen i högre utbildning (SOU 1995:110). Ett av utredningens förslag var att inrätta ett nationellt sekretariat för genusforskning, något som länge efterlysts av kvinno- och genusforskare. Sekretariatet, som startade sin verksamhet 1998, är förlagt till Göteborgs universitet och samarbetar med Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek. Kvinnohistoriska samlingarna är sedan 1997 ett nationellt ansvarsbibliotek för kvinno-, mans- och genusforskning. Sekretariatet leds av en styrelse som består av en ordförande och sex ledamöter. Förordningen för sekretariatet (SFS 1997:61) finns på webbsidan och där finns också aktuell information om personal och styrelse.

16 Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, Box 200, Göteborg. Besöksadress: Lyckans väg 2B Tel: , Fax: E-post: Webbplats: E&B Reklambyrå AB Göteborg

Årsberättelse 00/01. Nationella sekretariatet för genusforskning

Årsberättelse 00/01. Nationella sekretariatet för genusforskning Årsberättelse 00/01 Nationella sekretariatet för genusforskning En ökande efterfrågan på genuskunskap i vid bemärkelse och på genusforskning har präglat verksamheten vid Nationella sekretariatet för genusforskning

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 3 05 Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Gertrud Åström vill ta fram ett jämställdhetsvaccin Man kan forska om hur

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006

Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Centrum för genusvetenskap Verksamhetsberättelse för Centrum för Genusvetenskap vid Lunds universitet 2006 Verksamhetsberättelsen från Centrum för genusvetenskap är en sammanfattning av det intensiva året

Läs mer

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 4 06 Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Foto: Mats Jansson/www.gotland.info Öronmärkta pengar

Läs mer

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 5-6 09 Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genusforskningen kan hjälpa oss att skapa välfärd Förutom

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Genusforskningens läge och institutionella situation våren 2010 en nulägesöversikt

Genusforskningens läge och institutionella situation våren 2010 en nulägesöversikt 1 PM Genusforskningens läge och institutionella situation våren 2010 en nulägesöversikt Mia Liinason mia.liinason@genus.lu.se Nationella sekretariatet för Genusforskning, Göteborgs universitet GENUSFORSKNINGENS

Läs mer

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 4 09 Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Foto: Jdegfiopjdfiopgjdoigj Alnebratt tar över på sekretariatet

Läs mer

perspektiv Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk

perspektiv Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk Genus perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning 1 12 Besparingar främsta motivet bakom nedläggning av Nikk Vid årsskiftet avvecklades Nordiskt institut

Läs mer

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009

stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse2009 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2009 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2009 Riksbankens Innehåll Jubileumsfond

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Vad hände sen? Långsiktiga effekter av jämställdhetssatsningar under 1980- och 90-talen. Red: Elisabeth Sundin & Ulla Göranson

Vad hände sen? Långsiktiga effekter av jämställdhetssatsningar under 1980- och 90-talen. Red: Elisabeth Sundin & Ulla Göranson V I N N O VA R A P P O R T VR 2006:08 Vad hände sen? Långsiktiga effekter av jämställdhetssatsningar under 1980- och 90-talen Red: Elisabeth Sundin & Ulla Göranson Titel : Vad häde sen? Redaktörer: Elisabeth

Läs mer

UPPDRAG HBTQ. Ungdomsstyrelsens slutapport om mötesplatser för unga hbtq-personer

UPPDRAG HBTQ. Ungdomsstyrelsens slutapport om mötesplatser för unga hbtq-personer UPPDRAG HBTQ Ungdomsstyrelsens slutapport om mötesplatser för unga hbtq-personer UPPDRAG HBTQ Ungdomsstyrelsens slutrapport om mötesplatser för unga hbtq-personer Förord Unga hbt-personer är i större

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 06 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2006 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2006 6 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10 17/2012 Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan sid 6 Forskning Dubbla budskap i propositionen sid 4 Karriär Doktorand behöver seniorers närvaro sid 8 ESO-rapport Högskolan har

Läs mer

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll FEMTE VERKSAMHETSÅRET 2 Bakgrund 2 Sammanfattning 2 EN SAMLAD BEDÖMNING 3 PERSONAL 5 GENOMFÖRDA INSATSER

Läs mer

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD

SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 SVERIGES EKUMENISKA KVINNORÅD, SEK består av cirka 1 000 enskilda medlemmar, representanter för 13 kristna samfund och organisationer samt 12 lokala

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen.

Årsberättelse 2012. Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen med Anne Jalakas och Birgitta Wistrand från redaktionen. Årsberättelse 2012 NR 2 2013 Information från Fredrika Bremer Förbundet Efter kl. 15:51 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Hög tid för lön hela dagen! Releasefrukost för Hertha på Internationella kvinnodagen

Läs mer

Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012

Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012 Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja 2010 2012 Mot någons vilja Slutrapport av uppdraget insatser för att förebygga och

Läs mer

RFSU 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta!

RFSU 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta! Kom med i kampen för alla människors frihet att vara, välja och njuta! Jag vill bli medlem i RFSU! Medlemsavgiften är 150 kr och jag får tidningen Ottar på köpet. NAMN ADRESS POSTADRESS E-POST TELEFON

Läs mer

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461

Årsredovisning 2013. Organisationsnummer 802000-5461 Årsredovisning 2013 Organisationsnummer 802000-5461 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Tillbakablick... 7 Inledning... 10 Verksamheten... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...12 Marknadsföring...14

Läs mer

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS

TÄLJA MOT TUMMEN SAXGREPPET TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS Årsredovisning 2013 SAXGREPPET TÄLJA MOT TUMMEN TÄLJA MOT SIG KORSLAGDA TUMGREPPET KONSERVÖPPNARGREPPET TUMGREPPET ARMBÅGSGREPPET SKRÅGREPPET ILLUSTRATIONER: KALLE FORSS 2 nämnden för hemslöjdsfrågor årsredovisning

Läs mer

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET

GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET Lisbeth Lewander & Birgitta Jordansson GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET En utvärdering av JÄST-projekten 1993/94 1996/97 Högskoleverket 2000 Lisbeth Lewander & Birgitta Jordansson GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET En utvärdering

Läs mer

Rapport om klarspråksverksamheten 2013

Rapport om klarspråksverksamheten 2013 Rapport om klarspråksverksamheten 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Verksamheten 2013 i sammanfattning... 3 Språkrådets bedömning... 4 Verksamhet under 2013... 6 Föreläsningar på myndigheter... 6 Konferenser

Läs mer

Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av förståelsevägar

Inledning: Genusforskning som en rymd genomkorsad av förståelsevägar 1 Inledning till antologin Genusvägar, redigerad av mig, publicerad av Liber, Malmö, 2002. Avsikten med boken var att presentera hur genusforskningen utvecklats och för närvarande (dvs 2002) ser ut inom

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2010 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2010 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Tre år går fort när man har

Läs mer

en skriftserie om genusvetenskap Genusvetenskapens pedagogik och didaktik Red. Anna Lundberg & Ann Werner Genusvetenskapens pedagogik och didaktik

en skriftserie om genusvetenskap Genusvetenskapens pedagogik och didaktik Red. Anna Lundberg & Ann Werner Genusvetenskapens pedagogik och didaktik . en skriftserie om genusvetenskap Genusvetenskapens pedagogik och didaktik Red. Anna Lundberg & Ann Werner Genusvetenskapens pedagogik och didaktik 1 Genusvetenskapens pedagogik och didaktik Red. Anna

Läs mer

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11 Årsberättelse 2009 Version 2 2010 02 11 2 1. Inledning... 5 2. Finansiering och styrning av UB... 7 2.1. Finansiering... 7 2.2. Styrning... 7 2.3. Nytt verksamhetsuppdrag... 7 3. Organisationsförändringar

Läs mer