Årsberättelse 02/03. Nationella sekretariatet för genusforskning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 02/03. Nationella sekretariatet för genusforskning"

Transkript

1 Årsberättelse 02/03 Nationella sekretariatet för genusforskning

2

3 Nationella sekretariatet för genusforskning har under sitt fjärde och femte verksamhetsår sedan starten hösten 1998 fortsatt arbetet med att verka som en nationell och samlande resurs för genusforskningen. Under 2003 fick sekretariatet en ny styrelse under ledning av Anne-Sofie Ohlander. Gunnel Karlsson avgick som föreståndare under 2003 och ersattes av Anne-Marie Morhed. Under 2003 utarbetades en ny verksamhetsplan med en delvis ny verksamhetsinriktning mot genusforskningens forskningspolitiska frågor. Viktigt är bland annat att beslysa genusforskningens institutionella villkor och konstituering som vetenskapligt fält. Ett växande intresse för genuskunskap i vid bemärkelse är märkbar, framförallt bland studenter och doktorander. Ett mått på det genusvetenskapliga forskningsfältets tillväxt är det snabbt ökande antalet nya doktorsavhandlingar med genusperspektiv. År 2002 respektive 2003 kom 78 nya genusvetenskapliga avhandlingar, vilket kan jämföras med att det år 1995 kom 21 nya avhandlingar med genusperspektiv. Avhandlingarna registreras i databasen Gena (www.databasengena.nu), som är ett samarbetsprojekt mellan sekretariatet och Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek. Ytterligare ett mått på intresset för genusforskning är den växande efterfrågan på sekretariatets tidning Genus, som nu trycks i en upplaga om exemplar. Genus har också kommit ut på engelska en gång per år. Under 2002 och 2003 har sekretariatets webbsida (www.genus.gu.se) byggts ut och där finns bland annat genusvetenskapliga nyheter, debattsidor och en lista över nyutkomna avhandlingar. Sekretariatets elektroniska mailinglista, Genuslistan, har stor spridning och mer än 1000 prenumeranter. Anne-Marie Morhed Föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning

4 Utredning om tillsättningen av sex genusprofessurer Birgitta Jordansson, fil dr i historia vid Göteborgs universitet, utredde på uppdrag av Nationella sekretariatet för genusforskning vad som hände i universitetsvärlden när politikerna gjorde en satsning på genusprofessurer. Hennes rapport, Genusprofessurerna skildring av en process, beskriver hur tillsättningen av de sex genusprofessurerna gick till i sex olika discipliner. Vetenskap och emancipation emancipation och vetenskap I november 2002 arrangerade Nationella sekretariatet för genusforskning sin tredje nationella forskningskonferens, Vetenskap och emancipation emancipation och vetenskap. Konferensen ägde rum på Umeå folkets hus och samlade drygt 100 deltagare. Temat för konferensen var förändringsperspektivet, både i genusforskningens egen självförståelse och i mötet med den övriga akademin och den utomakademiska offentligheten. De frågor som ställdes var bland hur förändringsperspektivet har förändrats över tid och hur det ser ut i dag. Genusforskningens fokus på förändring vetenskaplig och annan har ibland lyfts fram som något som skärper den teoretiska diskussionen medan det andra gånger har använts i försöken att frånta genusforskningen dess vetenskapliga legitimitet. Skiljer sig genusforskningen från all annan forskning vad gäller förändringsperspektivet? I så fall, hur då? Vad händer i mötet mellan genusforskning, den övriga akademin och media? Teoretiskt och på annat sätt? Att skriva emancipatoriskt går det? Konferensens huvudtalare var Karin Widerberg, Sandra Lee Bartky, Anna G. Jónasdóttir, Jørgen Lorentzen, Lisbeth Larsson, Mona Livholts, Annelie Brännström, Kerstin Engström och Karin Nordberg. Flera av konferensens föredrag publicerades sedan i Kvinnovetenskaplig tidskrift. Nationellt seminarium om mansforskning Den brittiske mansforskaren Victor Seidler var huvudtalare vid det nationella seminariet om mansforskning som sekretariatet arrangerade i samarbete med NIKK i Göteborg mars Sociologen Bob Connells teori om olika maskuliniteter som styrs av en hegemonisk maskulinitet har fått stor genomslagskraft inom mansforskningen. Den hegemoniska maskuliniteten är ett övergripande begrepp som symboliserar det ideala sättet att vara man och som alla män måste förhålla sig till även om få lever upp till det. Men Victor Seidler var kritisk mot teorin.

5 Han menade att den bygger på ett rationellt tänkande som betonar makt och politik framför erfarenheter och känslor. På så sätt återskapar mansforskningen ett vetenskapligt tänkande som skiljer på kropp och själ, natur och förnuft. På seminariet presenterade deltagarna sin forskning i fem olika workshops: Mäns makt och vanmakt, Manlighet och hälsa, Sexualitet och känslor: intima relationer, Gränsöverskridanden samt Pojkar och unga män: socialisering till manlighet. Dessutom berättade representanter från Norge, Danmark och Finland om situationen för mansforskningen i respektive land. Under 2004 kommer en rapport från seminariet. Genusperspektiv på olika discipliner I ett samarbetsprojekt med Högskoleverket startade Nationella sekretariatet för genusforskning en skriftserie som ger en översikt över hur genusforskning bedrivs inom olika discipliner. Serien blev snabbt mycket populär och visade sig också ytterst användbar i undervisning om genusforskning. Först ut på plan 2002 var Lena Trojer med skriften Genusforskning inom teknikvetenskapen. Senare under året kom Genusforskning inom socialantropologin av Britt-Marie Thurén. Under 2003 skrev Gunnel Forsberg Genusforskning inom kulturgeografin en rumslig utmaning, Eva Magnusson Genusforskning inom psykologin bidrag till psykologisk teori och praktik och Kerstin Nordenstam Genusperspektiv på språk. Utställningen Kärlek, makt & systerskap. 30 år av kvinnokamp På Internationella kvinnodagen, den 8 mars 2002, invigdes utställningen Kärlek, makt & systerskap. 30 år av kvinnokamp, som sekretariatet tagit initiativ till, på Arbetets museum i Norrköping. Utställningen har varit ett samarbetsprojekt mellan sekretariatet, Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek, Arbetets museum, Göteborgs stadsmuseum, Stockholms stadsmuseum, Kulturen i Lund, LO och TCO. Utställningen visades i Norrköping under mars-september 2002 och vandrade sedan vidare till Göteborgs stadsmuseum i januari 2003 och till Kulturen i Lund i augusti samma år. I samband med att utställningen visats på de olika orterna har sekretariatet arrangerat seminarier som anknutit till kvinnorörelsetemat. Informatör Lena Olson har även varit redaktör för den katalog/antologi som producerats till utställningen.

6 Webbplatsen På internationella kvinnodagen 8 mars 2002 invigdes sekretariatets nya webbplats Sedan dess har webbplatsen haft ett mer nyhetsbetonat utseende. Webbplatsen rapporterar om nyheter som berör genusforskningen och ger aktuella litteraturtips. Det finns länkar vidare till alla de centra vid högskolor och universitet som forskar och undervisar utifrån ett genusperspektiv. De tio senaste genusavhandlingarna uppdateras automatiskt på webbplatsen. Man kan dessutom söka själv efter äldre avhandlingar och annan litteratur i databaser hos Kvinnohistoriska samlingarna. Sekretariatets publikationer och tidningen Genus kan beställas på webbplatsen och man kan anmäla sig till e-postlistorna Genuslistan och Genusdebatt. Var annan vecka kan besökare tävla om en bok. Tidningen Genus Sedan starten 1999 har upplagan ökat kraftigt för sekretariatets tidning Genus. Vid slutet av år 2003 var den uppe i prenumeranter i Sverige och de nordiska länderna. Genus kommer ut med fyra nummer om året och är gratis att prenumerera på. En gång om året har en engelsk version publicerats till läsare i Europa och andra världsdelar. Under 2002 och 2003 har genus bland annat tagit upp ämnen som humor en fråga om makt och kön, mannen i konsten, sämre sjukvård för lesbiska, pojkar och fotboll, eliterna som styr Sverige och förändrad syn på omskärelse. Olika genusforskare har porträtterats i varje nummer och krönikörer har tagit upp frågor som rör forskning och forskningspolitik. Tidningen bevakar även konferenser och seminarier om genusforskning och innehåller ett kalendarium med aktuella arrangemang som rör forskningen. Genus tipsar även om nyutkommen litteratur.

7 02 Egna arrangemang I januari arrangerade sekretariatet ett andra kontaktskapande möte i Stockholm med olika forskningsfinansiärer (ett första möte ägde rum i december 2001). Tillsammans med företrädare för Vetenskapsrådet, Vinnova och Riksbankens Jubileumsfond diskuterades hur sekretariatets sakkunskap på det genusvetenskapliga forskningsfältet kan tillvaratas. I februari inbjöds sekretariatets föreståndare också att informera styrelsen för FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) om sekretariatets verksamhet. Sekretariatet inbjöd i mars till en andra doktorandträff i Stockholm den första ägde rum i Göteborg i december Inbjudan riktades till doktorander som har genusvetenskaplig inriktning på sitt avhandlingsarbete och syftet var att diskutera om och vad sekretariatet skulle kunna göra för doktoranderna. Träffarna resulterade i livliga diskussioner om doktorandtillvarons plus och minus och ett resultat är att en speciell mailinglista för genusdoktorander nu finns på sekretariatets hemsida. Utställning Kärlek, Makt & Systerskap. 30 år av kvinnokamp invigdes den 8 mars på Arbetets Museum i Norrköping. Utställningen har initierats av sekretariatet och Arbetets Museum och i projektet deltar också forskare, flera muséer och Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek. Sekretariatets informatör Lena Olson, som initierat projektet, har också redigerat en utställningskatalog med texter av aktivister, konstnärer och författare. I april arrangerade sekretariatet en kurs i Göteborg för journalister om genus och politik. Bland frågor som ställdes var om politiken blir annorlunda med ökad kvinnorepresentation och föreläsare var Maud Eduards, Johanna Esseveld, Lena Wängnerud, Paulina de los Reyes, Vicki Johansson, Lenita Freidenvall. Sekretariatet inbjöds under våren att anordna en MTS-dag, Chalmers temadagar om Människa, Teknik och Samhälle. Under rubriken Kvinnligt, manligt, tekniskt genusperspektiv på arbete och teknik föreläste Ewa Gunnarsson om Nomader och jordade i flexibla organisationer (ett exempel från en svensk IT-avdelning) och Christer Eldh om Kan kvinnor vara sjömän? På programmet stod också en workshop ledd av Christina Björkman och Pirjo Elovaara med titeln Vad pågår i informationsteknikens svarta låda? Under våren arrangerade sekretariatet tillsammans med Institutionen för genusvetenskap vid Göteborgs universitet en föreläsningsserie där nya genus-

8 vetenskapliga avhandlingar presenterades. Kerstin Sandell, Linköpings universitet presenterade i mars sin avhandling Att (åter)skapa det normala. I april föreläste Berit Åberg vid Örebro universitet om sin avhandling Samarbete på könsblandade arbetsplatser och Anja Hirdman från Stockholms universitet om sin avhandling Tilltalande bilder. Sekretariatet har under våren fortsatt sitt samarbete med Pusterviksteatern i Göteborg på tema Man Föreläsare var Marie Nordberg, Karlstad, som talade om Mannen som offer eller maktutövare och Håkan Larsson, Högskolan i Dalarna, som föreläste om Idrottsmän från mars...? Ytterligare en föreläsning gavs av Lissa Nordin, Stockholms universitet, Kvinnan som kunde tala med män. Det sistnämnda var ett samarrangemang mellan sekretariatet, Pusterviksteatern och Folkuniversitetet. Sekretariatet var medarrangör vid konferensen Farväl heteronormativitet. Omförhandlat genus; forskning om lesbiska, gay, bi, trans och queer utmanar samhällets heteronormativitet, som hölls i Göteborg i maj och lockade ett mycket stort antal deltagare. Bland arrangörerna fanns förutom sekretariatet Institutionen för genusvetenskap, Institutionen för socialt arbete, Sveriges förenade gaystudenter och Benny Henrikssons minnesbiblioteks nätverk. I november anordnade sekretariatet sin tredje nationella konferens, Vetenskap och emancipation emancipation och vetenskap. En konferens om genusforskningens förändringsperspektiv. Konferensen var denna gång förlagd till Umeå. Glädjande många doktorander deltog och presenterade pågående forskning. I olika workshops diskuterades papers, bland annat på tema mansforskning. Samarbete Sekretariatet har i samarbete med Högskoleverket fortsatt utgivningen av en skriftserie om genusperspektiv i olika discipliner. Syftet är att på ett lättillgängligt sätt orientera om det genusteoretiska tänkandet inom olika ämnen och att ge tips om relevant litteratur. Tidigare har skrifter i juridik och arkeologi publicerats. Under 2002 utkom professor Lena Trojers skrift Genusforskning inom teknikvetenskapen en drivbänk för forskningsförändring. Senare under året utkom Genusperspektiv inom socialantropologin av professor Britt-Marie Thurén. Inför den åttonde internationella konferensen Women s World 2002 i Uganda har sekretariatet samarbetat med NIKK, det nordiska institutet

9 för kvinno- och könsforskning i Oslo. På konferensen samlades deltagare från 94 länder och från sekretariatet medverkade Lena Olson och Anna Johansson, som rapporterade att intresset för den engelska upplagan av Genus var mycket stort. Sekretariatet deltog också när nordiska koordinatorer och informatörer samlades till möte i Århus i april för att diskutera gemensamma angelägenheter. Ytterligare ett nordiskt samarbetsmöte ägde rum i Göteborg i december. Sekretariatet ingår därutöver i referensgruppen för en planerad nordisk konferens om kvinnorörelsen i Norden, som under året haft ett möte i Oslo i NIKKs regi. Sekretariatet har även deltagit i möten där frågor om gemensam forskarutbildning i genusvetenskap diskuterats tillsammans med deltagare från olika Centra/fora för kvinnoforskning samt från Tema Genus. Övrigt Sekretariatets ordförande har tillsammans med ytterligare en styrelseledamot och föreståndaren uppvaktat Utbildningsdepartementet för att informera om sekretariatets verksamhet. I en skrivelse till Vetenskapsrådet har sekretariatet framhållit att könsfördelningen bland de sökande till av rådet utlysta forskarassistenttjänster inom humaniora och samhällsvetenskap är oacceptabel. Av de 42 tjänsterna gick 27 till män och 15 till kvinnor. Vid invigning av den nya genusforskarskolan i Umeå medverkade sekretariatet liksom professorerna Yvonne Hirdman och Britta Lundgren, som också förestår genusforskarskolan, och prorektor Gunnel Gustafsson. Sekretariatet har vid Luleå Tekniska universitet medverkat i en workshop arrangerad av den arbetsgrupp som utreder den framtida organisationen av Avdelningen genus och teknik. Sekretariatet har vidare informerat om den egna verksamheten vid möten med Jämställdhetsenheten vid GU, vid Genusnätverk vid Linköpings universitet samt deltagit i ett möte om feministisk folkbildning i riksdagen på initiativ av Gudrun Schyman, vänsterpartiet. Konferenser och seminarier Sekretariatets personal har deltagit i följande konferenser och seminarier: Subjekt, politik och könskonstruktion. Det jämställda Norden som

10 framtidsverkstad i Stockholm, arrangerad av NIKK i samarbete med Näringsdepartementets jämställdhetsenhet. Finns biologismen? Vårt ansvar för kunskapen i samhällsdebatten. Ett seminarium om människan i biologi och politik, anordnat av SLU i Uppsala. Seminarium om genus- och sexualitetsstudier med bland andra Carolyn Dinshaw från New York University, anordnat av Centrum för kvinnoforskning i Stockholm. Kontexter som utmanar. Genusrelationer i rörelse i arrangemang av Jämställdhetscentrum i Karlstad. En laddad fråga. Konferens om jämställdhet, anordnad av Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Seminarium om Forskningsstiftelsernas roll i finansieringen av svensk forskning, anordnad av Kungl. Vetenskapsakademin och Högskoleverket. Nordiskt kvinnohistorikermöte i Kungälv. Tredje internationella konferensen om Kvinnor, Arbete och Hälsa, anordnad av Arbetslivsinstitutet i Stockholm. Kön Når videnskap er viktig. In- og eksklusionsprocesser i akademia i Gentofte, Danmark. Nationell jämställdhetskonferens för högskolor och universitet, anordnad av Lärarhögskolan i Stockholm. Konferensen A Gender Agenda: Asia-Europe Dialogue. Transformational Approaches to the Roles of women and Men in Political Decision-Making and Economic Life, Tammerfors, Finland. Arkiv XX. Paradigm, Kanon och Kontinuitet, den tredje genusvetenskapliga Stockholmskonferensen, arrangerad av Centrum för kvinnoforskning, Stockholms universitet. På lika villkor? Paneldebatt anordnad av Uppsala Studentkår, Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Genusforskningens framtid: Teori- och begreppsutveckling, Saltsjöbaden, anordnad av Vetenskapsrådets genusforskningskommitté. Forskarsymposium om Forskning och Kön, anordnat av FAS och Vinnova. Besök Fil dr Bo Andersson, Värdegrunden, Göteborgs universitet. Gunilla Hollander, GU, Berit Larsson, Kvinnofolkhögskolan samt Anna Moffett Spak.

11 Helene Brewer, länsstyrelsen i Västerbotten. Love Nordenmark, Qweb. Lena Laurén, Studio Ett, Sveriges Radio. Doris Thornlund och B-M Häggberg, Länsstyrelsen i Norrbotten. Judith Halberstam, University of California, San Diego. Mercedes Barquet och María Luisa Tarrés, mexikanska forskare tillsammans med Edmé Dominguez, Iberoamerikanska institutet vid Göteborgs universitet. Leen Kadakas och Katri Eespere och Marion Pajumets från ENUT Estonian Women Studies and Resource Center, Tallinn. Professor Ann-Sofie Ohlander med ledamöter ingående i Arbetsgruppen för genus och museér, tillsatt av Kulturdepartementet. David Knights, tidskriften Gender, Work & Organization tillsammans med Ulla Eriksson Zetterqvist, Handelshögskolan i Göteborg. Lieve Van Damme, EU/SoU-rådet. Lena Axelson, Chalmers.

12 03 Egna arrangemang Den mars anordnade sekretariatet i samarbete med Svenskt nätverk för forskning om män och med ekonomiskt stöd av NIKK; Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning, ett nationellt seminarium om mansforskning i Göteborg. Temana för seminariet var bland annat mäns makt och vanmakt, manlighet och hälsa, pojkar och unga män: socialisering till manlighet, sexualitet och känslor: intima relationer. Deltagare var forskare och doktorander från Sverige och Norge. Den 8 april arrangerade sekretariatet en så kallad MTS-dag (Människa, Teknik, Samhälle) om genus och teknik på Chalmers tekniska högskola i Göteborg med syfte att ge studenter inblick i samhällsvetenskapliga och humanistiska frågeställningar på teknik. Bland annat presenterade vetenskapsteoretikern Catharina Landström en ny undersökning gjord på Chalmers med titeln Varför så få kvinnor i forskarutbildningen i matematik? En intervjuundersökning våren 2002 vid Matematiska vetenskaper. Vandringsutställningen Kärlek, makt & systerskap. 30 år av kvinnokamp invigdes den 1 februari på Stadsmuseum i Göteborg. Utställningen har initierats av sekretariatet och Arbetets museum i samarbete med Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek, stadsmuseerna i Göteborg och Stockholm, Kulturen i Lund samt LO och TCO. Invigningstalade gjorde Agneta Stark, professor i företagsekonomi, och Carin Mannheimer, regissör och författare. Den 8 mars arrangerade sekretariatet ett seminarium, Kvinnorörelsen i går, i dag, i morgon, med anledning av utställningen. Deltog gjorde Lena Gemzöe, fil. dr. i socialantropologi, Nina Björk, doktorand i litteraturvetenskap, Maria Edström, doktorand i journalistik, Mia Gerdin, musikproducent vid SR och Malin Stenberg, regissör vid Backa teater i Göteborg. I augusti öppnades utställningen på Kulturen i Lund där sekretariatet den 13 september arrangerade ett seminarium om Kvinnokampen och 70-talskonsten. Medverkande var Yvonne Eriksson, fil.dr. i konstvetenskap i Göteborg, Linda Fagerström, doktorand i konstvetenskap i Lund, Marie Falksten, konstnär från Göteborg och Pia Christoffersson, chef för Gävle Konstcentrum. Sekretariatet anordnade i samarbete med EU/FoU-rådet ett seminarium i Stockholm om ansökan om forskningsmedel ur EU:s 6:e ramprogram.

13 Samarbete Skrifterna Genusforskning inom kulturgeografin en rumslig utmaning av Gunnel Forsberg, Genusforskning inom psykologin bidrag till psykologisk teori och praktik av Eva Magnusson och Genusperspektiv på språk av Kerstin Nordenstam gavs ut samarbete med Högskoleverkets jämställdhetsråd. Syftet med skriftserien om genusperspektiv på olika discipliner är att på ett lättfattligt sätt orientera om det genusteoretiska tänkandet inom olika ämnen och ge tips om relevant litteratur. Datatjej 2003, nationell träff för kvinnliga teknologer i samarbete med Centrum för kunskapsbildning och kommunikation vid Chalmers tekniska högskola. Konferenser och seminarier Sekretariatets personal har deltagit i följande konferenser och seminarier: Genusperspektiv i utbildningen som arrangerades av Högskoleverket i Malmö. Mansdominans i förändring, Stockholm. Konst och genus på Museum Anna Nordlander i Skellefteå. Forskningen möter journalistiken, arrangerad av Vetenskapsrådet i Göteborg. Könsmakt i Norden arrangerad av NIKK, Nordiska institutet för kvinnooch könsforskning i Oslo. Gender and Power in the New Europe. The 5th European Feminist Research Conference i Lund. Den feminina textilen, Nordiska museet i Stockholm. Övrigt Föreståndare Gunnel Karlsson föreläste om aktuell genusteori och informerade om sekretariatet vid en träff för Västra Götalands jämställdhetsarbetare på Operan i Göteborg. Föreståndare Gunnel Karlsson informerade forskare från Tunisien om svensk genusforskning vid Södertörns högskola. Vid vårens Flerfora-möte i Linköping deltog personal från sekretariatet. Lena Olson, Bosse Parbring och Marie Olsson deltog vid nordiska tidningsoch webbredaktörsträffar i både Oslo och Lund. Föreståndare Anne-Marie Morhed deltog vid invigningen av Centrum för Genusvetenskap vid Uppsala universitet. Föreståndaren Anne-Marie Morhed invigde utställningen Erotik vid museet Gustavianum i Uppsala.

14 Föreståndare Anne-Marie Morhed föreläste om Genus och genusperspektiv vid Högskoleverkets konferens för dekaner. Föreståndare Anne-Marie Morhed medverkade med föreläsning om genus/ jämställdhet vid Högskoleverkets konferens för jämställdhetshandläggare. Sekretariatet arrangerade ett bokbord vid Bok & Biblioteksmässan i Göteborg och var medarrangör till ett seminarium om Genus och medierna tillsammans med Kvinnovetenskaplig Tidskrift. Föreståndare Anne-Marie Morhed deltog i riksdagens remissdebatt Könsfördelning på ledande poster i näringslivet. Föreståndare Anne-Marie Morhed deltog i ett seminarium om ledarskap som arrangerats av rektor vid Göteborg universitet. Besök på sekretariatet Gudrun Schyman, Vänsterpartiet. Ann Karlsson, Volvo AB. Utbildnings- och forskningsavdelningen, Mälardalens Högskola. Taiwan Gender Equity Association. Shanghais kvinnofederation tillsammans med Eva Olofsson, kommunalråd i Göteborg. Palestinska aktivister/akademiker från Ramallah. Professor Ulla Björnberg, sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet, besökte sekretariatet tillsammans med Dr Farzana Bari, chef för Centre for Women s Studies, Quaid-i-Azan University, och Sarwar Bari, National Co-ordinator, Pattan Development Organization, som båda arbetar med att stötta och utbilda kvinnliga parlamentariker i Pakistan. Elever från Burgårdens gymnasium. En gotländsk delegation under ledning av Birgitta Svensk för att diskutera planerna på bildandet av ett Genderinstitut. Solveig Bergman och Trine Lynggaard, föreståndare och redaktör vid NIKK, Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning, Oslo. Anne-Marie Morhed intervjuades av Åsa Brevinge för Göteborgs-Posten om arbetet som politisk sakkunnig. Sekretariatet har besökt Föreståndaren Anne-Marie Morhed besökte enhetschefen Marianne Laxén på jämställdhetsenheten i Regeringskansliet.

15 Lena Olson och Anne-Marie Morhed besökte Arbetets museum i Norrköping för att diskutera eventuell uppföljning av projektet om kvinnorörelsen. Anne-Marie Morhed deltog i nyckelpersonsintervju på Castor Analys inom ramen för Vinnovas utvärdering av insatser för jämställdhet och genusperspektiv. Anne-Marie Morhed deltog i nordiskt seminarium i Oslo om likestilling och kvinneforskning som arrangerats av norska forskningsrådet. Nationella sekretariatet för genusforskning inrättades efter beslut i riksdagen 1996, som ett led i en större satsning på forskning med genusperspektiv. Bakom initiativet låg en utredning om kvinnoforskning och om kvinnor i universitetsvärlden, Viljan att veta och viljan att förstå: Kön, makt och den kvinnovetenskapliga utmaningen i högre utbildning (SOU 1995:110). Ett av utredningens förslag var att inrätta ett nationellt sekretariat för genusforskning, något som länge efterlysts av kvinno- och genusforskare. Sekretariatet, som startade sin verksamhet 1998, är förlagt till Göteborgs universitet och samarbetar med Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek. Kvinnohistoriska samlingarna är sedan 1997 ett nationellt ansvarsbibliotek för kvinno-, mans- och genusforskning. Sekretariatet leds av en styrelse som består av en ordförande och sex ledamöter. Förordningen för sekretariatet (SFS 1997:61) finns på webbsidan och där finns också aktuell information om personal och styrelse.

16 Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, Box 200, Göteborg. Besöksadress: Lyckans väg 2B Tel: , Fax: E-post: Webbplats: E&B Reklambyrå AB Göteborg

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Årsberättelse 00/01. Nationella sekretariatet för genusforskning

Årsberättelse 00/01. Nationella sekretariatet för genusforskning Årsberättelse 00/01 Nationella sekretariatet för genusforskning En ökande efterfrågan på genuskunskap i vid bemärkelse och på genusforskning har präglat verksamheten vid Nationella sekretariatet för genusforskning

Läs mer

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 2 04 Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Hon blir första doktorn i genusvetenskap 1999 antogs de första doktoranderna

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Årsberättelse 98/99. Nationella sekretariatet för genusforskning

Årsberättelse 98/99. Nationella sekretariatet för genusforskning Årsberättelse 98/99 Nationella sekretariatet för genusforskning Nationella sekretariatet för genusforskning invigdes av utbildningsminister Carl Tham i september 1998. Då fanns en föreståndare, en informatör

Läs mer

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips!

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips! Denna litteraturlista finns även tillgänglig i pdf-format på Sjukhusbiblioteken i Värmlands webbplats: www.liv.se/sjukhusbibliotek under rubriken Lästips i vänstermenyn. Välkommen till Sjukhusbiblioteken

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker

2012-12-05, nr 8. 1. PDA, ny modell för inköp av e-böcker UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Bibliotekssamverkan M Minnesanteckningar Sammanträdesdag 2012-12-05, nr 8 Närvarande: Boel K. Gustafsson (ordf.) Kristina Haglund (fr. punkt 4) Ulla Jakobsson (sekr.) Anders

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Genusforskning i korta drag. Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning

Genusforskning i korta drag. Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning Genusforskning i korta drag Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning Genusforskning i korta drag Vetenskapsrådets kommitté för genusforskning 2005-02-18 Genusforskning är ett ungt och expanderande

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 3 05 Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Gertrud Åström vill ta fram ett jämställdhetsvaccin Man kan forska om hur

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 3 07 Foto: Björn Larsson Ask/SvD/SCANPIX Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik NIKK brygga mellan

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Cirriculum Vitae Stig Tegle

Cirriculum Vitae Stig Tegle CV Stig Tegle Sidan 1 av 5 Cirriculum Vitae Stig Tegle SPRÅKKUNSKAPER: Skriftligt Läsning Tala Engelska Högsta Högsta Högsta Tyska Medel Högsta Medel Franska Låg Medel Medel UTBILDNING: 1985 Fil.dr i nationalekonomi

Läs mer

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Fristående stiftelse vars ändamål är

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH)

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH) OfStsf 96\tyYlA Uppsala "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Datum 2015-02-25 Diarienummer UBN-2015-0636 Utbildningsnämnden Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria

Läs mer

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 1 05 Genusforskningen bör tillföras 12 miljoner kronor genom Vetenskapsrådet. Det skriver regeringen och samarbetspartierna i forskningspropositionen som utbildningsminister Leif Pagrotsky

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Redovisning av projektet Fysik och Genus

Redovisning av projektet Fysik och Genus Redovisning av projektet Fysik och Genus Inledning Fysik betraktas av tradition som ett typiskt manligt ämne vilket avspeglas i det faktum att Fysikum, Stockholm Universitet, har en ojämn könsfördelning

Läs mer

Posterutställare Växjö

Posterutställare Växjö 1 Posterutställare Växjö 2. Maria Ahlberg Barnhabiliteringen, Blekingesjukhuset 7. Sara Bergman 9. Annemarie Bexelius, MSc Habiliteringscenter Norrtull för barn, Stockholm 14. Margret Buchholz Ingrid Mattsson

Läs mer

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Laura Andreea Bolos I denna rapport har jag försökt ge en sammanfattning av de två dagar som jag har spenderat i Stockholm på Ungdomsstyrelsens Rikskonferens.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18. Korrigering 2012-06-18 Tabell 4B på sidan 62 har korrigerats i sin helhet.

Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18. Korrigering 2012-06-18 Tabell 4B på sidan 62 har korrigerats i sin helhet. UF 23 SM 1201 Universitet och högskolor, korrigerad 2012-06-18 Personal vid universitet och högskolor 2011 Higher Education. Employees in Higher Education 2011 I korta drag Korrigering 2012-06-18 Tabell

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-01-27 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, Ormön (SR3), Östhammar, kl. 13.00-16.05 Beslutande Bertil Alm Inger Arvidsson Reinhold Delwall Ingrid Gustafsson Christina Haaga Harri Lundgren Sune Pettersson

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Lärarutbildningskonventet Sammanträdesdatum 2009-09-13 Wallenbergsalen, Göteborg

Lärarutbildningskonventet Sammanträdesdatum 2009-09-13 Wallenbergsalen, Göteborg Lärarutbildningskonventet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-09-13 Wallenbergsalen, Göteborg Närvarande: Caroline Liberg, ordf, Uppsala universitet Björn Åstrand, Umeå universitet, v.ordf. (ej 7) Jane Meckbach,

Läs mer

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman

Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002. Jan Wretman Preliminär rapport över enkät om intresset för surveymetodik 2002 Jan Wretman Statistiska Institutionen Stockholms Universitet 106 91 Stockholm e-mail: jan.wretman@stat.su.se Rapport nr. 27 från projektet

Läs mer

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen.

Varje år finns artiklar om HAE i PIObladet, ofta referat från olika möten om de senaste behandlingsrönen. Örebro 2014-11-13 HAE i PIO Den 19 januari 2002 hölls det första mötet i Sverige för personer med HAE. Mötet hölls på Marstrand. Initiativtagare till mötet var prof. Janne Björkander. Vid träffen föreslog

Läs mer

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se

Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Centre for Environmental and Resource Economics www.cere.se Varför CERE? Miljö- och naturresursekonomi har av både Umeå Universitet och SLU utvalts som strategiska forskningsområden Två separata, men sammanlänkade,

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson DELTAGARE Namn E-mail Adress Päivikki Aarne paivikki.aarne@klinvet.ki.se Talkliniken Kent Adelmann Kent.Adelmann@lut.mah.se Malmö högskola Lärarutbildningen 205 06 Malmö Elisabeth Ahlsén eliza@ling.gu.se

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17

Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17 1/5 Protokoll styrelsemöte 26 2015-03-17 Närvarande: Stefan Holmlid, Datavetenskap Linköpings universitet ordförande (SHd) Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg Nilsson, Luleå Tekniska

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens Karlstad 2005 02 10 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Arrangörer och utställare 4 Program 5 7 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010

Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010 Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010 Rapport från IDAS Helen Peterson Institutionen för Tema, Linköpings universitet Helen.Peterson@liu.se

Läs mer

Luleå tekniska universitet 9-10 december 2011 En konferens om värdegrundsarbete i samverkan mellan skolan och den civila sektorn.

Luleå tekniska universitet 9-10 december 2011 En konferens om värdegrundsarbete i samverkan mellan skolan och den civila sektorn. Luleå tekniska universitet 9-10 december 2011 En konferens om värdegrundsarbete i samverkan mellan skolan och den civila sektorn. P R O G R A M Ö V E R S I K T Fredag den 9 december Lördagen den 10 december

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Stockholm 2005 02 15

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Stockholm 2005 02 15 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens 2005 02 15 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning s. 3 Arrangörer och utställare s. 4 Program s. 5 8 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet

Verksamhetsberättelse. Svenska Audiologiska Sällskapet Verksamhetsberättelse Svenska Audiologiska Sällskapet 21 mars 2013 till 6 mars 2014 Verksamhetsberättelse för Svenska Audiologiska Sällskapet 21mars 2013 till 6 mars 2014 Styrelsen Styrelsen har under

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2007:68 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och överlämnande

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Att: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

Att: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning Genus 2016 för forskning i framkant 2015-05-06 Att: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning Inledning Nationella sekretariatet för genusforskning har samlat in förslag från

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014

From: Netigate <info@netigate.se> Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se <si@si.se> Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 From: Netigate Sent: den 29 augusti 2014 13:32:25 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 2014 Answers submitted by novakova@vse.cz 8/29/2014 1:32:25 PM (01:34:28) Adress-

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor

CURRICULUM VITAE. Formell utbildning. Akademiska tjänster. Uppdrag på universitet och högskolor 1 CURRICULUM VITAE Namn Inge-Bert Vilhelm Täljedal Födelsedag 16 januari 1942 Födelseort Värnamo, Jönköpings län Formell utbildning 1971 Promoverad till medicine doktor, Umeå universitet 1967 Disputation

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv. Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet

Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv. Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet Kvinnor på ledande positioner i svenskt näringsliv Women on the Board, 20 maj 2010. Anita Göransson, Linköpings universitet Vad är jämställdhet? Minst 40 % av vardera könet skall finnas på en viss position.

Läs mer

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 4 06 Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Foto: Mats Jansson/www.gotland.info Öronmärkta pengar

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728

Tid: Kl 10.00 15.00. Högskolan i Borås, C728 HÖGSKOLAN I BORÅS Styrelsen Sekreterare Marie Wennberg PROTOKOLL 1(7) Tid: Kl 10.00 15.00 Plats: Högskolan i Borås, C728 Närvarande ledamöter: Leissner, Maria ordförande Andersson, Jonas Andersson, Roland

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet

Samlad expertis för bästa finansieringsutfall. Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Samlad expertis för bästa finansieringsutfall Birgitta Larsson Forskningsservice Lunds Universitet Disposition Forskningsfinansiering Lunds universitet Vad gör Forskningsservice? Strategiska forskningsområden

Läs mer

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö

Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt. Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Rapport från ett konstnärligt och vetenskapligt referensprojekt Splintermind Mikael Scherdin Lisebergsvägen 31 125 35 Älvsjö Bakgrund Syftet med projektet var att det skulle bli ettt konstnärligt och vetenskapligt

Läs mer

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna

Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna Socionomutbildningars svar på IMH:s sju frågor om hur hedersförtrycket och arbetet mot detta samhällsproblem behandlas i utbildningarna I detta svarshäfte finns svar från: Ersta/Sköndals Högskola Frågor

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning HafV Forskning i Västsverige om människor med funktionsnedsättning Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning Måndag 17 november 2008 Pulsen Konferens i Borås med snabbare och

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

Genusperspektiv och genusvetenskap

Genusperspektiv och genusvetenskap Genusperspektiv och genusvetenskap En studie om integreringen av genusperspektiv vid 14 svenska lärosäten Goldina Smirthwaite, Jämställdhetscentrum, Karlstads universitet 1 FÖRORD Följande rapport beskriver

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 2 07 Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Foto: Fredrik Persson/Scanpix Regeringssatsning på forskning

Läs mer

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2009/130/514 KURSPLAN. Genusvetenskaplig grundkurs. Gender Science, basic course. Ekonomihögskolans styrelse.

Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2009/130/514 KURSPLAN. Genusvetenskaplig grundkurs. Gender Science, basic course. Ekonomihögskolans styrelse. Ekonomihögskolan Dnr: EHV 2009/130/514 KURSPLAN Genusvetenskaplig grundkurs Gender Science, basic course Kurskod GV3001 Beslutsdatum 2009-05-26 Beslutande organ Ekonomihögskolans styrelse Gäller från 2009-07-01

Läs mer

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM

KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM KVINNOVETENSKAPLIGT FORUM Verksamhetsberättelse år 2002 Inledning Året började med att vi övergav Forums gamla lokal och flyttade till nya rum i Långhuset. På personalfronten fick vi från 1 februari tillskott

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer Regional Skolledarkonferens om specialpedagogiska utmaningar 14 oktober 2015 Scandic Crown Göteborg Välkommen till skolledarkonferens! För sjunde hösten i rad

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 2009-04-02

Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 2009-04-02 Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 2009-04-02 Närvarande Styrelseledamöter Ersättare Frånvarande Ulrika Borre 1 Val av sekreterare och justerare Ulrika väljs till mötets sekreterare. Sandra

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala

DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar. 25-26 augusti, 2014. Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala DET SVENSKA NÄTVERKET FÖR EUROPARÄTTSFORSKNING INBJUDER TILL: Europarättsdagar 25-26 augusti, 2014 Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala Nätverket för Europarättsforskning inbjuder till Europarättsdagar,

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Svenska Australian Shepherdklubben

Svenska Australian Shepherdklubben SASK Verksamhetsberättelse 2011 Styrelsen för Svenska Australian Shepherdklubben (SASK) avger härmed följande verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2011. Styrelsen Styrelsen har från föregående

Läs mer