Årsberättelse 02/03. Nationella sekretariatet för genusforskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 02/03. Nationella sekretariatet för genusforskning"

Transkript

1 Årsberättelse 02/03 Nationella sekretariatet för genusforskning

2

3 Nationella sekretariatet för genusforskning har under sitt fjärde och femte verksamhetsår sedan starten hösten 1998 fortsatt arbetet med att verka som en nationell och samlande resurs för genusforskningen. Under 2003 fick sekretariatet en ny styrelse under ledning av Anne-Sofie Ohlander. Gunnel Karlsson avgick som föreståndare under 2003 och ersattes av Anne-Marie Morhed. Under 2003 utarbetades en ny verksamhetsplan med en delvis ny verksamhetsinriktning mot genusforskningens forskningspolitiska frågor. Viktigt är bland annat att beslysa genusforskningens institutionella villkor och konstituering som vetenskapligt fält. Ett växande intresse för genuskunskap i vid bemärkelse är märkbar, framförallt bland studenter och doktorander. Ett mått på det genusvetenskapliga forskningsfältets tillväxt är det snabbt ökande antalet nya doktorsavhandlingar med genusperspektiv. År 2002 respektive 2003 kom 78 nya genusvetenskapliga avhandlingar, vilket kan jämföras med att det år 1995 kom 21 nya avhandlingar med genusperspektiv. Avhandlingarna registreras i databasen Gena (www.databasengena.nu), som är ett samarbetsprojekt mellan sekretariatet och Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek. Ytterligare ett mått på intresset för genusforskning är den växande efterfrågan på sekretariatets tidning Genus, som nu trycks i en upplaga om exemplar. Genus har också kommit ut på engelska en gång per år. Under 2002 och 2003 har sekretariatets webbsida (www.genus.gu.se) byggts ut och där finns bland annat genusvetenskapliga nyheter, debattsidor och en lista över nyutkomna avhandlingar. Sekretariatets elektroniska mailinglista, Genuslistan, har stor spridning och mer än 1000 prenumeranter. Anne-Marie Morhed Föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning

4 Utredning om tillsättningen av sex genusprofessurer Birgitta Jordansson, fil dr i historia vid Göteborgs universitet, utredde på uppdrag av Nationella sekretariatet för genusforskning vad som hände i universitetsvärlden när politikerna gjorde en satsning på genusprofessurer. Hennes rapport, Genusprofessurerna skildring av en process, beskriver hur tillsättningen av de sex genusprofessurerna gick till i sex olika discipliner. Vetenskap och emancipation emancipation och vetenskap I november 2002 arrangerade Nationella sekretariatet för genusforskning sin tredje nationella forskningskonferens, Vetenskap och emancipation emancipation och vetenskap. Konferensen ägde rum på Umeå folkets hus och samlade drygt 100 deltagare. Temat för konferensen var förändringsperspektivet, både i genusforskningens egen självförståelse och i mötet med den övriga akademin och den utomakademiska offentligheten. De frågor som ställdes var bland hur förändringsperspektivet har förändrats över tid och hur det ser ut i dag. Genusforskningens fokus på förändring vetenskaplig och annan har ibland lyfts fram som något som skärper den teoretiska diskussionen medan det andra gånger har använts i försöken att frånta genusforskningen dess vetenskapliga legitimitet. Skiljer sig genusforskningen från all annan forskning vad gäller förändringsperspektivet? I så fall, hur då? Vad händer i mötet mellan genusforskning, den övriga akademin och media? Teoretiskt och på annat sätt? Att skriva emancipatoriskt går det? Konferensens huvudtalare var Karin Widerberg, Sandra Lee Bartky, Anna G. Jónasdóttir, Jørgen Lorentzen, Lisbeth Larsson, Mona Livholts, Annelie Brännström, Kerstin Engström och Karin Nordberg. Flera av konferensens föredrag publicerades sedan i Kvinnovetenskaplig tidskrift. Nationellt seminarium om mansforskning Den brittiske mansforskaren Victor Seidler var huvudtalare vid det nationella seminariet om mansforskning som sekretariatet arrangerade i samarbete med NIKK i Göteborg mars Sociologen Bob Connells teori om olika maskuliniteter som styrs av en hegemonisk maskulinitet har fått stor genomslagskraft inom mansforskningen. Den hegemoniska maskuliniteten är ett övergripande begrepp som symboliserar det ideala sättet att vara man och som alla män måste förhålla sig till även om få lever upp till det. Men Victor Seidler var kritisk mot teorin.

5 Han menade att den bygger på ett rationellt tänkande som betonar makt och politik framför erfarenheter och känslor. På så sätt återskapar mansforskningen ett vetenskapligt tänkande som skiljer på kropp och själ, natur och förnuft. På seminariet presenterade deltagarna sin forskning i fem olika workshops: Mäns makt och vanmakt, Manlighet och hälsa, Sexualitet och känslor: intima relationer, Gränsöverskridanden samt Pojkar och unga män: socialisering till manlighet. Dessutom berättade representanter från Norge, Danmark och Finland om situationen för mansforskningen i respektive land. Under 2004 kommer en rapport från seminariet. Genusperspektiv på olika discipliner I ett samarbetsprojekt med Högskoleverket startade Nationella sekretariatet för genusforskning en skriftserie som ger en översikt över hur genusforskning bedrivs inom olika discipliner. Serien blev snabbt mycket populär och visade sig också ytterst användbar i undervisning om genusforskning. Först ut på plan 2002 var Lena Trojer med skriften Genusforskning inom teknikvetenskapen. Senare under året kom Genusforskning inom socialantropologin av Britt-Marie Thurén. Under 2003 skrev Gunnel Forsberg Genusforskning inom kulturgeografin en rumslig utmaning, Eva Magnusson Genusforskning inom psykologin bidrag till psykologisk teori och praktik och Kerstin Nordenstam Genusperspektiv på språk. Utställningen Kärlek, makt & systerskap. 30 år av kvinnokamp På Internationella kvinnodagen, den 8 mars 2002, invigdes utställningen Kärlek, makt & systerskap. 30 år av kvinnokamp, som sekretariatet tagit initiativ till, på Arbetets museum i Norrköping. Utställningen har varit ett samarbetsprojekt mellan sekretariatet, Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek, Arbetets museum, Göteborgs stadsmuseum, Stockholms stadsmuseum, Kulturen i Lund, LO och TCO. Utställningen visades i Norrköping under mars-september 2002 och vandrade sedan vidare till Göteborgs stadsmuseum i januari 2003 och till Kulturen i Lund i augusti samma år. I samband med att utställningen visats på de olika orterna har sekretariatet arrangerat seminarier som anknutit till kvinnorörelsetemat. Informatör Lena Olson har även varit redaktör för den katalog/antologi som producerats till utställningen.

6 Webbplatsen På internationella kvinnodagen 8 mars 2002 invigdes sekretariatets nya webbplats Sedan dess har webbplatsen haft ett mer nyhetsbetonat utseende. Webbplatsen rapporterar om nyheter som berör genusforskningen och ger aktuella litteraturtips. Det finns länkar vidare till alla de centra vid högskolor och universitet som forskar och undervisar utifrån ett genusperspektiv. De tio senaste genusavhandlingarna uppdateras automatiskt på webbplatsen. Man kan dessutom söka själv efter äldre avhandlingar och annan litteratur i databaser hos Kvinnohistoriska samlingarna. Sekretariatets publikationer och tidningen Genus kan beställas på webbplatsen och man kan anmäla sig till e-postlistorna Genuslistan och Genusdebatt. Var annan vecka kan besökare tävla om en bok. Tidningen Genus Sedan starten 1999 har upplagan ökat kraftigt för sekretariatets tidning Genus. Vid slutet av år 2003 var den uppe i prenumeranter i Sverige och de nordiska länderna. Genus kommer ut med fyra nummer om året och är gratis att prenumerera på. En gång om året har en engelsk version publicerats till läsare i Europa och andra världsdelar. Under 2002 och 2003 har genus bland annat tagit upp ämnen som humor en fråga om makt och kön, mannen i konsten, sämre sjukvård för lesbiska, pojkar och fotboll, eliterna som styr Sverige och förändrad syn på omskärelse. Olika genusforskare har porträtterats i varje nummer och krönikörer har tagit upp frågor som rör forskning och forskningspolitik. Tidningen bevakar även konferenser och seminarier om genusforskning och innehåller ett kalendarium med aktuella arrangemang som rör forskningen. Genus tipsar även om nyutkommen litteratur.

7 02 Egna arrangemang I januari arrangerade sekretariatet ett andra kontaktskapande möte i Stockholm med olika forskningsfinansiärer (ett första möte ägde rum i december 2001). Tillsammans med företrädare för Vetenskapsrådet, Vinnova och Riksbankens Jubileumsfond diskuterades hur sekretariatets sakkunskap på det genusvetenskapliga forskningsfältet kan tillvaratas. I februari inbjöds sekretariatets föreståndare också att informera styrelsen för FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap) om sekretariatets verksamhet. Sekretariatet inbjöd i mars till en andra doktorandträff i Stockholm den första ägde rum i Göteborg i december Inbjudan riktades till doktorander som har genusvetenskaplig inriktning på sitt avhandlingsarbete och syftet var att diskutera om och vad sekretariatet skulle kunna göra för doktoranderna. Träffarna resulterade i livliga diskussioner om doktorandtillvarons plus och minus och ett resultat är att en speciell mailinglista för genusdoktorander nu finns på sekretariatets hemsida. Utställning Kärlek, Makt & Systerskap. 30 år av kvinnokamp invigdes den 8 mars på Arbetets Museum i Norrköping. Utställningen har initierats av sekretariatet och Arbetets Museum och i projektet deltar också forskare, flera muséer och Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek. Sekretariatets informatör Lena Olson, som initierat projektet, har också redigerat en utställningskatalog med texter av aktivister, konstnärer och författare. I april arrangerade sekretariatet en kurs i Göteborg för journalister om genus och politik. Bland frågor som ställdes var om politiken blir annorlunda med ökad kvinnorepresentation och föreläsare var Maud Eduards, Johanna Esseveld, Lena Wängnerud, Paulina de los Reyes, Vicki Johansson, Lenita Freidenvall. Sekretariatet inbjöds under våren att anordna en MTS-dag, Chalmers temadagar om Människa, Teknik och Samhälle. Under rubriken Kvinnligt, manligt, tekniskt genusperspektiv på arbete och teknik föreläste Ewa Gunnarsson om Nomader och jordade i flexibla organisationer (ett exempel från en svensk IT-avdelning) och Christer Eldh om Kan kvinnor vara sjömän? På programmet stod också en workshop ledd av Christina Björkman och Pirjo Elovaara med titeln Vad pågår i informationsteknikens svarta låda? Under våren arrangerade sekretariatet tillsammans med Institutionen för genusvetenskap vid Göteborgs universitet en föreläsningsserie där nya genus-

8 vetenskapliga avhandlingar presenterades. Kerstin Sandell, Linköpings universitet presenterade i mars sin avhandling Att (åter)skapa det normala. I april föreläste Berit Åberg vid Örebro universitet om sin avhandling Samarbete på könsblandade arbetsplatser och Anja Hirdman från Stockholms universitet om sin avhandling Tilltalande bilder. Sekretariatet har under våren fortsatt sitt samarbete med Pusterviksteatern i Göteborg på tema Man Föreläsare var Marie Nordberg, Karlstad, som talade om Mannen som offer eller maktutövare och Håkan Larsson, Högskolan i Dalarna, som föreläste om Idrottsmän från mars...? Ytterligare en föreläsning gavs av Lissa Nordin, Stockholms universitet, Kvinnan som kunde tala med män. Det sistnämnda var ett samarrangemang mellan sekretariatet, Pusterviksteatern och Folkuniversitetet. Sekretariatet var medarrangör vid konferensen Farväl heteronormativitet. Omförhandlat genus; forskning om lesbiska, gay, bi, trans och queer utmanar samhällets heteronormativitet, som hölls i Göteborg i maj och lockade ett mycket stort antal deltagare. Bland arrangörerna fanns förutom sekretariatet Institutionen för genusvetenskap, Institutionen för socialt arbete, Sveriges förenade gaystudenter och Benny Henrikssons minnesbiblioteks nätverk. I november anordnade sekretariatet sin tredje nationella konferens, Vetenskap och emancipation emancipation och vetenskap. En konferens om genusforskningens förändringsperspektiv. Konferensen var denna gång förlagd till Umeå. Glädjande många doktorander deltog och presenterade pågående forskning. I olika workshops diskuterades papers, bland annat på tema mansforskning. Samarbete Sekretariatet har i samarbete med Högskoleverket fortsatt utgivningen av en skriftserie om genusperspektiv i olika discipliner. Syftet är att på ett lättillgängligt sätt orientera om det genusteoretiska tänkandet inom olika ämnen och att ge tips om relevant litteratur. Tidigare har skrifter i juridik och arkeologi publicerats. Under 2002 utkom professor Lena Trojers skrift Genusforskning inom teknikvetenskapen en drivbänk för forskningsförändring. Senare under året utkom Genusperspektiv inom socialantropologin av professor Britt-Marie Thurén. Inför den åttonde internationella konferensen Women s World 2002 i Uganda har sekretariatet samarbetat med NIKK, det nordiska institutet

9 för kvinno- och könsforskning i Oslo. På konferensen samlades deltagare från 94 länder och från sekretariatet medverkade Lena Olson och Anna Johansson, som rapporterade att intresset för den engelska upplagan av Genus var mycket stort. Sekretariatet deltog också när nordiska koordinatorer och informatörer samlades till möte i Århus i april för att diskutera gemensamma angelägenheter. Ytterligare ett nordiskt samarbetsmöte ägde rum i Göteborg i december. Sekretariatet ingår därutöver i referensgruppen för en planerad nordisk konferens om kvinnorörelsen i Norden, som under året haft ett möte i Oslo i NIKKs regi. Sekretariatet har även deltagit i möten där frågor om gemensam forskarutbildning i genusvetenskap diskuterats tillsammans med deltagare från olika Centra/fora för kvinnoforskning samt från Tema Genus. Övrigt Sekretariatets ordförande har tillsammans med ytterligare en styrelseledamot och föreståndaren uppvaktat Utbildningsdepartementet för att informera om sekretariatets verksamhet. I en skrivelse till Vetenskapsrådet har sekretariatet framhållit att könsfördelningen bland de sökande till av rådet utlysta forskarassistenttjänster inom humaniora och samhällsvetenskap är oacceptabel. Av de 42 tjänsterna gick 27 till män och 15 till kvinnor. Vid invigning av den nya genusforskarskolan i Umeå medverkade sekretariatet liksom professorerna Yvonne Hirdman och Britta Lundgren, som också förestår genusforskarskolan, och prorektor Gunnel Gustafsson. Sekretariatet har vid Luleå Tekniska universitet medverkat i en workshop arrangerad av den arbetsgrupp som utreder den framtida organisationen av Avdelningen genus och teknik. Sekretariatet har vidare informerat om den egna verksamheten vid möten med Jämställdhetsenheten vid GU, vid Genusnätverk vid Linköpings universitet samt deltagit i ett möte om feministisk folkbildning i riksdagen på initiativ av Gudrun Schyman, vänsterpartiet. Konferenser och seminarier Sekretariatets personal har deltagit i följande konferenser och seminarier: Subjekt, politik och könskonstruktion. Det jämställda Norden som

10 framtidsverkstad i Stockholm, arrangerad av NIKK i samarbete med Näringsdepartementets jämställdhetsenhet. Finns biologismen? Vårt ansvar för kunskapen i samhällsdebatten. Ett seminarium om människan i biologi och politik, anordnat av SLU i Uppsala. Seminarium om genus- och sexualitetsstudier med bland andra Carolyn Dinshaw från New York University, anordnat av Centrum för kvinnoforskning i Stockholm. Kontexter som utmanar. Genusrelationer i rörelse i arrangemang av Jämställdhetscentrum i Karlstad. En laddad fråga. Konferens om jämställdhet, anordnad av Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Seminarium om Forskningsstiftelsernas roll i finansieringen av svensk forskning, anordnad av Kungl. Vetenskapsakademin och Högskoleverket. Nordiskt kvinnohistorikermöte i Kungälv. Tredje internationella konferensen om Kvinnor, Arbete och Hälsa, anordnad av Arbetslivsinstitutet i Stockholm. Kön Når videnskap er viktig. In- og eksklusionsprocesser i akademia i Gentofte, Danmark. Nationell jämställdhetskonferens för högskolor och universitet, anordnad av Lärarhögskolan i Stockholm. Konferensen A Gender Agenda: Asia-Europe Dialogue. Transformational Approaches to the Roles of women and Men in Political Decision-Making and Economic Life, Tammerfors, Finland. Arkiv XX. Paradigm, Kanon och Kontinuitet, den tredje genusvetenskapliga Stockholmskonferensen, arrangerad av Centrum för kvinnoforskning, Stockholms universitet. På lika villkor? Paneldebatt anordnad av Uppsala Studentkår, Uppsala Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Genusforskningens framtid: Teori- och begreppsutveckling, Saltsjöbaden, anordnad av Vetenskapsrådets genusforskningskommitté. Forskarsymposium om Forskning och Kön, anordnat av FAS och Vinnova. Besök Fil dr Bo Andersson, Värdegrunden, Göteborgs universitet. Gunilla Hollander, GU, Berit Larsson, Kvinnofolkhögskolan samt Anna Moffett Spak.

11 Helene Brewer, länsstyrelsen i Västerbotten. Love Nordenmark, Qweb. Lena Laurén, Studio Ett, Sveriges Radio. Doris Thornlund och B-M Häggberg, Länsstyrelsen i Norrbotten. Judith Halberstam, University of California, San Diego. Mercedes Barquet och María Luisa Tarrés, mexikanska forskare tillsammans med Edmé Dominguez, Iberoamerikanska institutet vid Göteborgs universitet. Leen Kadakas och Katri Eespere och Marion Pajumets från ENUT Estonian Women Studies and Resource Center, Tallinn. Professor Ann-Sofie Ohlander med ledamöter ingående i Arbetsgruppen för genus och museér, tillsatt av Kulturdepartementet. David Knights, tidskriften Gender, Work & Organization tillsammans med Ulla Eriksson Zetterqvist, Handelshögskolan i Göteborg. Lieve Van Damme, EU/SoU-rådet. Lena Axelson, Chalmers.

12 03 Egna arrangemang Den mars anordnade sekretariatet i samarbete med Svenskt nätverk för forskning om män och med ekonomiskt stöd av NIKK; Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning, ett nationellt seminarium om mansforskning i Göteborg. Temana för seminariet var bland annat mäns makt och vanmakt, manlighet och hälsa, pojkar och unga män: socialisering till manlighet, sexualitet och känslor: intima relationer. Deltagare var forskare och doktorander från Sverige och Norge. Den 8 april arrangerade sekretariatet en så kallad MTS-dag (Människa, Teknik, Samhälle) om genus och teknik på Chalmers tekniska högskola i Göteborg med syfte att ge studenter inblick i samhällsvetenskapliga och humanistiska frågeställningar på teknik. Bland annat presenterade vetenskapsteoretikern Catharina Landström en ny undersökning gjord på Chalmers med titeln Varför så få kvinnor i forskarutbildningen i matematik? En intervjuundersökning våren 2002 vid Matematiska vetenskaper. Vandringsutställningen Kärlek, makt & systerskap. 30 år av kvinnokamp invigdes den 1 februari på Stadsmuseum i Göteborg. Utställningen har initierats av sekretariatet och Arbetets museum i samarbete med Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek, stadsmuseerna i Göteborg och Stockholm, Kulturen i Lund samt LO och TCO. Invigningstalade gjorde Agneta Stark, professor i företagsekonomi, och Carin Mannheimer, regissör och författare. Den 8 mars arrangerade sekretariatet ett seminarium, Kvinnorörelsen i går, i dag, i morgon, med anledning av utställningen. Deltog gjorde Lena Gemzöe, fil. dr. i socialantropologi, Nina Björk, doktorand i litteraturvetenskap, Maria Edström, doktorand i journalistik, Mia Gerdin, musikproducent vid SR och Malin Stenberg, regissör vid Backa teater i Göteborg. I augusti öppnades utställningen på Kulturen i Lund där sekretariatet den 13 september arrangerade ett seminarium om Kvinnokampen och 70-talskonsten. Medverkande var Yvonne Eriksson, fil.dr. i konstvetenskap i Göteborg, Linda Fagerström, doktorand i konstvetenskap i Lund, Marie Falksten, konstnär från Göteborg och Pia Christoffersson, chef för Gävle Konstcentrum. Sekretariatet anordnade i samarbete med EU/FoU-rådet ett seminarium i Stockholm om ansökan om forskningsmedel ur EU:s 6:e ramprogram.

13 Samarbete Skrifterna Genusforskning inom kulturgeografin en rumslig utmaning av Gunnel Forsberg, Genusforskning inom psykologin bidrag till psykologisk teori och praktik av Eva Magnusson och Genusperspektiv på språk av Kerstin Nordenstam gavs ut samarbete med Högskoleverkets jämställdhetsråd. Syftet med skriftserien om genusperspektiv på olika discipliner är att på ett lättfattligt sätt orientera om det genusteoretiska tänkandet inom olika ämnen och ge tips om relevant litteratur. Datatjej 2003, nationell träff för kvinnliga teknologer i samarbete med Centrum för kunskapsbildning och kommunikation vid Chalmers tekniska högskola. Konferenser och seminarier Sekretariatets personal har deltagit i följande konferenser och seminarier: Genusperspektiv i utbildningen som arrangerades av Högskoleverket i Malmö. Mansdominans i förändring, Stockholm. Konst och genus på Museum Anna Nordlander i Skellefteå. Forskningen möter journalistiken, arrangerad av Vetenskapsrådet i Göteborg. Könsmakt i Norden arrangerad av NIKK, Nordiska institutet för kvinnooch könsforskning i Oslo. Gender and Power in the New Europe. The 5th European Feminist Research Conference i Lund. Den feminina textilen, Nordiska museet i Stockholm. Övrigt Föreståndare Gunnel Karlsson föreläste om aktuell genusteori och informerade om sekretariatet vid en träff för Västra Götalands jämställdhetsarbetare på Operan i Göteborg. Föreståndare Gunnel Karlsson informerade forskare från Tunisien om svensk genusforskning vid Södertörns högskola. Vid vårens Flerfora-möte i Linköping deltog personal från sekretariatet. Lena Olson, Bosse Parbring och Marie Olsson deltog vid nordiska tidningsoch webbredaktörsträffar i både Oslo och Lund. Föreståndare Anne-Marie Morhed deltog vid invigningen av Centrum för Genusvetenskap vid Uppsala universitet. Föreståndaren Anne-Marie Morhed invigde utställningen Erotik vid museet Gustavianum i Uppsala.

14 Föreståndare Anne-Marie Morhed föreläste om Genus och genusperspektiv vid Högskoleverkets konferens för dekaner. Föreståndare Anne-Marie Morhed medverkade med föreläsning om genus/ jämställdhet vid Högskoleverkets konferens för jämställdhetshandläggare. Sekretariatet arrangerade ett bokbord vid Bok & Biblioteksmässan i Göteborg och var medarrangör till ett seminarium om Genus och medierna tillsammans med Kvinnovetenskaplig Tidskrift. Föreståndare Anne-Marie Morhed deltog i riksdagens remissdebatt Könsfördelning på ledande poster i näringslivet. Föreståndare Anne-Marie Morhed deltog i ett seminarium om ledarskap som arrangerats av rektor vid Göteborg universitet. Besök på sekretariatet Gudrun Schyman, Vänsterpartiet. Ann Karlsson, Volvo AB. Utbildnings- och forskningsavdelningen, Mälardalens Högskola. Taiwan Gender Equity Association. Shanghais kvinnofederation tillsammans med Eva Olofsson, kommunalråd i Göteborg. Palestinska aktivister/akademiker från Ramallah. Professor Ulla Björnberg, sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet, besökte sekretariatet tillsammans med Dr Farzana Bari, chef för Centre for Women s Studies, Quaid-i-Azan University, och Sarwar Bari, National Co-ordinator, Pattan Development Organization, som båda arbetar med att stötta och utbilda kvinnliga parlamentariker i Pakistan. Elever från Burgårdens gymnasium. En gotländsk delegation under ledning av Birgitta Svensk för att diskutera planerna på bildandet av ett Genderinstitut. Solveig Bergman och Trine Lynggaard, föreståndare och redaktör vid NIKK, Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning, Oslo. Anne-Marie Morhed intervjuades av Åsa Brevinge för Göteborgs-Posten om arbetet som politisk sakkunnig. Sekretariatet har besökt Föreståndaren Anne-Marie Morhed besökte enhetschefen Marianne Laxén på jämställdhetsenheten i Regeringskansliet.

15 Lena Olson och Anne-Marie Morhed besökte Arbetets museum i Norrköping för att diskutera eventuell uppföljning av projektet om kvinnorörelsen. Anne-Marie Morhed deltog i nyckelpersonsintervju på Castor Analys inom ramen för Vinnovas utvärdering av insatser för jämställdhet och genusperspektiv. Anne-Marie Morhed deltog i nordiskt seminarium i Oslo om likestilling och kvinneforskning som arrangerats av norska forskningsrådet. Nationella sekretariatet för genusforskning inrättades efter beslut i riksdagen 1996, som ett led i en större satsning på forskning med genusperspektiv. Bakom initiativet låg en utredning om kvinnoforskning och om kvinnor i universitetsvärlden, Viljan att veta och viljan att förstå: Kön, makt och den kvinnovetenskapliga utmaningen i högre utbildning (SOU 1995:110). Ett av utredningens förslag var att inrätta ett nationellt sekretariat för genusforskning, något som länge efterlysts av kvinno- och genusforskare. Sekretariatet, som startade sin verksamhet 1998, är förlagt till Göteborgs universitet och samarbetar med Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek. Kvinnohistoriska samlingarna är sedan 1997 ett nationellt ansvarsbibliotek för kvinno-, mans- och genusforskning. Sekretariatet leds av en styrelse som består av en ordförande och sex ledamöter. Förordningen för sekretariatet (SFS 1997:61) finns på webbsidan och där finns också aktuell information om personal och styrelse.

16 Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, Box 200, Göteborg. Besöksadress: Lyckans väg 2B Tel: , Fax: E-post: Webbplats: E&B Reklambyrå AB Göteborg

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Greda en databas över genusforskare. Berith Backlund. Paper presenterat vid konferensen oktober 2009 i Borås

Greda en databas över genusforskare. Berith Backlund. Paper presenterat vid konferensen oktober 2009 i Borås Greda en databas över genusforskare Berith Backlund Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås Greda en databas över genusforskare http://www.ub.gu.se/kvinn/greda I mitt paper kommer

Läs mer

Årsberättelse 00/01. Nationella sekretariatet för genusforskning

Årsberättelse 00/01. Nationella sekretariatet för genusforskning Årsberättelse 00/01 Nationella sekretariatet för genusforskning En ökande efterfrågan på genuskunskap i vid bemärkelse och på genusforskning har präglat verksamheten vid Nationella sekretariatet för genusforskning

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 2 04 Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Hon blir första doktorn i genusvetenskap 1999 antogs de första doktoranderna

Läs mer

MERITFÖRTECKNING Lisbeth Bekkengen Fil dr i arbetsvetenskap, Karlstads universitet (November 2005)

MERITFÖRTECKNING Lisbeth Bekkengen Fil dr i arbetsvetenskap, Karlstads universitet (November 2005) MERITFÖRTECKNING Lisbeth Bekkengen Fil dr i arbetsvetenskap, Karlstads universitet (November 2005) Personuppgifter: Bostadsadress: Rönnliden 16, 667 33 FORSHAGA Telefon: 054-87 40 83, 070-576 44 05, 054-700

Läs mer

Kvinnors kamp för rösträtt en digital lärmodul/portal

Kvinnors kamp för rösträtt en digital lärmodul/portal Berith Backlund & Anna Sjödahl Hayman Kvinnors kamp för rösträtt en digital lärmodul/portal Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås 1 I vårt paper/föredrag kommer vi att presentera

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

HISTORIK ÖVER FÖRENINGEN FÖR KVINNLIGA FORSKARE I UPPSALA

HISTORIK ÖVER FÖRENINGEN FÖR KVINNLIGA FORSKARE I UPPSALA HISTORIK ÖVER FÖRENINGEN FÖR KVINNLIGA FORSKARE I UPPSALA Föreningen för Kvinnliga Forskare i Uppsala startades 1978. En av initiativtagarna var Marianne Carlsson, idag professor i vårdvetenskap vid Institutionen

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Södling 08-563 085 78 Maria.sodling@hsv.se

Läs mer

Genusforskning och politik en nödvändig eller olycklig symbios?

Genusforskning och politik en nödvändig eller olycklig symbios? Anne-Marie Morhed Genusforskning och politik en nödvändig eller olycklig symbios? Idag kan vi betrakta genusforskningens genombrott med viss historisk distans. I Sverige har den funnits både som studieinriktning

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Genusforskningen vid universitet, högskolor och forskningsråd Lägesbeskrivning och prioriteringar inför forskningspropositionen 2005/06

Genusforskningen vid universitet, högskolor och forskningsråd Lägesbeskrivning och prioriteringar inför forskningspropositionen 2005/06 Nationella sekretariatet 2004-07-06 för genusforskning PM Anne-Marie Morhed Genusforskningen vid universitet, högskolor och forskningsråd Lägesbeskrivning och prioriteringar inför forskningspropositionen

Läs mer

Open access ett nationellt perspektiv

Open access ett nationellt perspektiv Open access ett nationellt perspektiv SFIS Höstkonferens, Borås 8 november 2012 Aina Svensson, OpenAccess.se, Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbibliotek Vad är open access? Fri tillgång till

Läs mer

Årsberättelse 98/99. Nationella sekretariatet för genusforskning

Årsberättelse 98/99. Nationella sekretariatet för genusforskning Årsberättelse 98/99 Nationella sekretariatet för genusforskning Nationella sekretariatet för genusforskning invigdes av utbildningsminister Carl Tham i september 1998. Då fanns en föreståndare, en informatör

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola

LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola LIGHTer PhD network Uppstartsprojekt för doktorandnätverk och forskarskola Projektledare: Mats Oldenburg (LTU) Projektkoordinator: Eva-Lis Odenberger (LTU/IUC i Olofström) Koordinator kursutveckling: Dan

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013

Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013 Svenska utvärderingsföreningen Verksamhetsberättelse för 2013 1 Svenska utvärderingsföreningen (SVUF) bildades i januari 2003 och det senaste verksamhetsåret var det elfte. Styrelsen tillträdde den 1 januari

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009

Beslut om MFS-stipendier 2009 per lärosäte och institution Beviljat 2009 Blekinge tekniska högskola International Office/ Enheten för Externa Relationer 14 10 4 396 000 Chalmers tekniska högskola Teknikens Ekonomi & Organisation 6 6 0 168 000 Chalmers tekniska högskola Institutionen

Läs mer

Genuslektorat. Information till GUN Susanne Kreitz Sandberg

Genuslektorat. Information till GUN Susanne Kreitz Sandberg Genuslektorat Information till GUN 15 09 10 Susanne Kreitz Sandberg 2 Syfte med genuslektoratet är att på ett systematisk och långsiktigt sätt arbeta med frågor som rör genus och jämställdhet i lärarutbildningarna.

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010

UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 UNDERLAG TILL SIRAS ÅRSMÖTE 2010 ÅRSMÖTET HÅLLS I ANSLUTNING TILL KONFERENSEN ARBETSLIV I FÖRÄNDRING I MALMÖ DATUM: TORSDAG 20 MAJ TID: 17.30-18.30 LOKAL: MALMÖ HÖGSKOLA, SAL 541 DAGORDNING 1..Mötets öppnande

Läs mer

perspektiv Genus Satsning på forskning om mäns våld Popova ser inte mångfalden När Susanna Popova granskar genusforskningen

perspektiv Genus Satsning på forskning om mäns våld Popova ser inte mångfalden När Susanna Popova granskar genusforskningen Genus perspektiv 1 06 Foto: Staffan Claesson Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Små forskningsmiljöer måste granskas

Läs mer

KONFERENS RASISMSTUDIER RASISM OCH VÄLFÄRD OKT 2017 CALL FOR PAPERS & ANVISNINGAR. CEMFOR Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism.

KONFERENS RASISMSTUDIER RASISM OCH VÄLFÄRD OKT 2017 CALL FOR PAPERS & ANVISNINGAR. CEMFOR Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism. KONFERENS RASISMSTUDIER RASISM OCH VÄLFÄRD 11-13 OKT 2017 CALL FOR PAPERS & ANVISNINGAR CEMFOR Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism. Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala

Läs mer

- Genuslektor Filosofiska fakulteten

- Genuslektor Filosofiska fakulteten FSF 17-1.10a 2016-12-01 Dnr LiU-2016-00269 1(6) Verksamhetsberättelse 2016 - Genuslektor Filosofiska fakulteten Grundutbildning Arbetet på grundutbildningsnivå har under 2016 riktat sig mot en rad olika

Läs mer

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips!

Välkommen till Sjukhusbiblioteken i Värmland om du vill låna dessa böcker/artiklar eller få ytterligare lästips! Denna litteraturlista finns även tillgänglig i pdf-format på Sjukhusbiblioteken i Värmlands webbplats: www.liv.se/sjukhusbibliotek under rubriken Lästips i vänstermenyn. Välkommen till Sjukhusbiblioteken

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2014 Vetenskap & Allmänhet VA FRÄMJAR DIALOG OCH ÖPPENHET MELLAN ALLMÄNHET OCH FORSKARE Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening med både organisationer och personer som medlemmar. Ett övergripande

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, perioden

Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén inom Vetenskapsrådet, perioden 2009-10-13 Diarienummer 122-2009-7671 Handläggare E. Nihlfors / C. Hall Vetenskapsrådet Lärosäten enligt sändlista Inbjudan att inkomma med förslag på ledamöter till Utbildningsvetenskapliga kommittén

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH)

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH) OfStsf 96\tyYlA Uppsala "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Datum 2015-02-25 Diarienummer UBN-2015-0636 Utbildningsnämnden Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria

Läs mer

Mötesanteckningar från Universitetskanslersämbetets insynsråd

Mötesanteckningar från Universitetskanslersämbetets insynsråd 1(2) Avdelning Verksledning Handläggare Gunilla Jacobsson 08-563 08616 Gunilla.Jacobsson@uk-ambetet.se 2014-02-28 Mötesanteckningar från Universitetskanslersämbetets insynsråd Sammanträdesdag: 2014-02-26

Läs mer

förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor

förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor Mottagare enligt sändlista REMISS Vårt datum: 2010-09-28 Vår referens: SSM 2010/3307 Förslag till ändrade föreskrifter om torkning med mikrovågor Ni får härmed tillfälle att komma med synpunkter och yttranden

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

INBJUDAN Delegationen för regional samverkan om högre utbildning

INBJUDAN Delegationen för regional samverkan om högre utbildning INBJUDAN 2002-03-07 Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Vasag.8-10 103 33 Stockholm Kommuner, Landsting. Länsstyrelser, Universitet och högskolor, Folkbildningsrådet Delegationen för

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Stockholm 2005 02 15

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Stockholm 2005 02 15 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens 2005 02 15 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning s. 3 Arrangörer och utställare s. 4 Program s. 5 8 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

ANTECKNINGAR , Rev v (4)

ANTECKNINGAR , Rev v (4) Västernorrlands Stamningsförening ANTECKNINGAR 2005-08-24, Rev v7 2011-03-21 1 (4) Västernorrlands Stamningsförenings historia berättad 24 augusti 2005 av Tony Henriksson med bistånd av medlemmarna Initiativ

Läs mer

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU

250 år av erfarenhet. HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 250 år av erfarenhet HSS15 Jan Sandred, VINNOVA Jan Axelsson, LiU Håkan Spjut, KaU Emma Hermansson, LnU 2005 2004 2005 E-legitimation införs av skatteverket YouTube lanseras Big Brother sänds för första

Läs mer

Svensk Förening för Äldrepsykiatri Swedish Association for Old Age Psychiatry Org nr 845003-2548, pg 60 41 827-4, hemsida www. aldrepsykiatri.

Svensk Förening för Äldrepsykiatri Swedish Association for Old Age Psychiatry Org nr 845003-2548, pg 60 41 827-4, hemsida www. aldrepsykiatri. 1(1) Svensk Förening för Äldrepsykiatri Swedish Association for Old Age Psychiatry Org nr 845003-2548, pg 60 41 827-4, hemsida www. aldrepsykiatri.se Svensk Förening för Äldrepsykiatri Verksamhetsberättelse

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Närvarande: Lillemor Dahlgren, Gunilla Sterner, Elin Turesson, Laila Berglund, Maritha Johansson, Monica Forsman, Lillemor Landsten,

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Ku2016/01696/DISK

Ku2016/01696/DISK Remiss 2016-09-22 Ku2016/01696/DISK Kulturdepartementet Remiss av betänkande SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism Remissinstanser: 1. Justitieombudsmannen 2. Justitiekanslern 3. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp

Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Genusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp Gender Studies BA (A), Feminist Theory and Intersectional Power Analysis A2, 15 credits Allmänna

Läs mer

Är färre och större universitet alltid bättre?

Är färre och större universitet alltid bättre? Detta är en utbyggd artikel relativt vad som publicerades i tidningen Ny Teknik, 27-8- 29, under rubriken Mindre universitet vinner över större. Här bifogas även diverse jämförande grafer samt lite utvidgade

Läs mer

Cirriculum Vitae Stig Tegle

Cirriculum Vitae Stig Tegle CV Stig Tegle Sidan 1 av 5 Cirriculum Vitae Stig Tegle SPRÅKKUNSKAPER: Skriftligt Läsning Tala Engelska Högsta Högsta Högsta Tyska Medel Högsta Medel Franska Låg Medel Medel UTBILDNING: 1985 Fil.dr i nationalekonomi

Läs mer

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011

SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 SVERIGES FIBROMYALGIFÖRBUND 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 1 JANUARI 31 DECEMBER 2011 Förbundsstyrelse 1 januari 31 december 2011 Ordförande

Läs mer

Utställningsturné 1978-1980

Utställningsturné 1978-1980 UTSTÄLLNINGAR Utställningsturné 1978-1980 Röhsska Museet dec 1978 - jan 1979 Hjo Konsthall 1979 Länsmuseet Uddevalla 1979 Malmö Konsthall 1979 Nolhaga Slott Alingsås 1/6-19/8 1979 Konsthallen Åmål 1979

Läs mer

Rektors nyheter. Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april

Rektors nyheter. Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april Du kan även läsa detta utskick på webben News in english Rektors nyheter 20 april 2017 Stå upp för vetenskapen gå med i March for Science 22 april Lördagen den 22 april arrangeras i 500 städer över hela

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur.

Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur. Referenser Ambjörnsson, F. (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur. Battersby, C. (1989). Gender and genius: towards a feminist aesthetics. London: Women's Press. Brown, W. (1995). States of

Läs mer

Program för jämställdhetsintegrering i staten

Program för jämställdhetsintegrering i staten Sammanställning deltagarutvärdering Inledningskonferens program JÄMI: Långsiktig jämställdhetsintegrering i staten. Ett möte mellan ledning och forskning för verksamhetsutveckling, Stockholm 28 januari

Läs mer

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2013 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2013:04 Diarienummer: V 2013/357 Göteborgs Göteborg, april 2013 Övergripande beskrivning av Urank Den fristående associationen Urank (Stig Forneng,

Läs mer

Övriga närvarande: Björn Pernrud, Linköpings universitet (administrativ koordinator, sekreterare)

Övriga närvarande: Björn Pernrud, Linköpings universitet (administrativ koordinator, sekreterare) Styrelsemöte, Institutet för tematisk genusvetenskap 21 augusti, 2015, klockan 13 16 Sveriges Riksdag, RÖ206 Närvarande: Barbro Westerholm, Riksdagen, (ordförande) Liisa Husu, Örebro universitet Kjerstin

Läs mer

OM VA. Vetenskap & Allmänhet

OM VA. Vetenskap & Allmänhet OM VA 2017 Vetenskap & Allmänhet VAD GÖR VA? Vetenskap & Allmänhet, VA, är en ideell förening vars ändamål är att främja öppenhet och dialog mellan forskare och det omgivande samhället. Dialog och öppenhet

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

Sverige tillsammans regionala konferenser

Sverige tillsammans regionala konferenser Sida 1 av 5 22 februari 2016 Ser mejlet konstigt ut, klicka här. Webbplats Tipsa om nyhetsbrevet Prenumerera Avregistrera I detta nummer finns nyheter om: Jämställdhet Flyktingmottagning och ensamkommande

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remiss 2017-07-18 U2017/03082/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remissinstanser 1 Myndigheten för delaktighet 2 Statens skolverk

Läs mer

Delaktighet i forskning

Delaktighet i forskning Delaktighet i forskning Sedan länge sysslar handikapprörelsen med politisk påverkan. Nu har Handikappförbunden också tagit sig an forskningen i projektet Från forskningsobjekt till medaktör. Här har vi

Läs mer

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009

Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009. Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmusstatistik studenter till och med läsåret 2008/2009 Erasmus Totalt antal Erasmusstudenter i Europa per år sedan Erasmus startade 1987 (Sverige

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 3-4 04 Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Foto: Torbjörn Zadig Genusforskning stärker vetenskaplig excellens i Europa

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Genuskompetens för konstchefer

Genuskompetens för konstchefer Projektbeskrivning Genuskompetens för konstchefer KRO/KIF Region Väst Ett samarbetsprojekt med Konstkonsulenterna Kultur i Väst, Konstenheten Skövde Kulturhus samt ABF Göteborg 1 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

Kalender sid 1-12_I.indd

Kalender sid 1-12_I.indd Kalender sid 1-12_I.indd 1 2010-12-09 13.58 KEMINS ÅR 2011 www.kemi2011.se www.chemistry2011.org www.krc.su.se JANUARI Konst och kultur FEBRURI Mode MARS Klimat och energi 1 L 1 T Laborationer och kluring,

Läs mer

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Adjungerade: Poul Henrik Jörgensen (punkt) 7

KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik. Adjungerade: Poul Henrik Jörgensen (punkt) 7 KB:s expertgrupp för biblioteksstatistik Tid: 10 november 2010 kl. 10.00-16.00 Plats: Kulturrådet i Stockholm Minnesanteckningar Närvarande: Tore Torngren, ordf., Biblioteksdirektionen, Lunds universitet

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 1 november 2007 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge,

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod GVA311 Dnr EHV 2002:154 Beslutsdatum Poängtal 10. Nivå Kursplanen gäller från

Kursplan 1(2) Ekonomihögskolan. Kurskod GVA311 Dnr EHV 2002:154 Beslutsdatum Poängtal 10. Nivå Kursplanen gäller från 1(2) Kursplan Ekonomihögskolan Kurskod GVA311 Dnr EHV 2002:154 Beslutsdatum 2002-12-19 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Genusvetenskap och rätt Gender Science and Law Juridik Poängtal 10 Nivå 1-10

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Oktober 2006. Torsdagen den 30 november arrangerar miljöenheten en temadag om effektivt och hållbart resande. Dagen består bland annat av:

Oktober 2006. Torsdagen den 30 november arrangerar miljöenheten en temadag om effektivt och hållbart resande. Dagen består bland annat av: Oktober 2006 Månadens Miljöprofil Ulf Ernstson på Kulturgeografiska institutionen är månadens miljöprofil. Ulf har nyligen avlagt filosofie doktorsexamen med en avhandling om spridningen och implementeringen

Läs mer

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Vinnarna

perspektiv Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Vinnarna Genus perspektiv 6 06 Forskningspolitiskt nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Vinnarna Umeå, Linköping/ Örebro och Uppsala vann kampen

Läs mer

Bruttolista för samverkansportfölj

Bruttolista för samverkansportfölj Bruttolista för samverkansportfölj Bilaga till rapporten Samverkan med det omgivande samhället. Projektgrupp 1B Cecilia Bjursell, ED Högskolan i Jönköping Peter Dobers, professor Mälardalens högskola Anna-Carin

Läs mer

Ett svenskt digitalt tidskriftsarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna

Ett svenskt digitalt tidskriftsarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna Ett svenskt digitalt sarkiv en förstudie kring de upphovsrättsliga frågorna Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek December 2003 Internationellt har det skapats ett antal digitala sarkiv där

Läs mer

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2011 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2011:04 Göteborg, mars 2011 PM 2011:04 URANK 2011. EN ANALYS AV UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERANKINGEN URANK. Diarienr: Götabergsgatan

Läs mer

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik

perspektiv Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Genus perspektiv 3 05 Nyhetsbrev från Nationella sekretariatet för genusforskning med perspektiv på genus och forskningspolitik Gertrud Åström vill ta fram ett jämställdhetsvaccin Man kan forska om hur

Läs mer

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren

Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Forskningsfinansiärers perspektiv på open access - problem och möjligheter? Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Britta Lövgren Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Fristående stiftelse vars ändamål är

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens Karlstad 2005 02 10 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Arrangörer och utställare 4 Program 5 7 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

Förslag till dagordning vid Nitus styrelsemöte 21 januari :00 12:00 - via AdobeConnect

Förslag till dagordning vid Nitus styrelsemöte 21 januari :00 12:00 - via AdobeConnect Förslag till dagordning vid Nitus styrelsemöte 21 januari 2014 9:00 12:00 - via AdobeConnect 1. Styrelsemötet öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Val av justerare för mötet 4. Föregående protokoll

Läs mer

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20) Remiss 2017-03-17 U2017/01213/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Departementssekreterare Yves Michal Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer