GO-samarbetet Kommunikationsgruppen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GO-samarbetet Kommunikationsgruppen"

Transkript

1 GO-samarbetet Kommunikationsgruppen MÖTESPROTOKOLL NR 1:2008 Tid och plats för mötet Onsdagen den 27 februari kl hos Banverket, Göteborg Närvarande Ing-Cristine Ericson Samferdselsetaten Oslo kommune ordförande Håkan Wennerström Vägverket Region Väst v. ordförande Björn Egede-Nissen Jernbaneverket Region Öst Lars-Bertil Ekman Trafikkontoret Göteborg Tom Granqvist Akershus fylkeskommune Birgitta Hellgren Banverket Per Morten Lund Statens Vegvesen Region Öst Eric Nilsson Göteborgs Hamn AB Per Gisle Rekdal Oslo Havn KF Rolf Thor Västra Götalandsregionen Bengt Wennerberg Business Region Göteborg Björn Carselid Vägverket Region Väst (punkt 6) Mikael Klingberg Klingberg Konsult (punkt 7) Anders Roth Trafikkontoret Göteborg (punkt 6) Öyvind Såtvedt Analyse&Strategi (punkt 7) Julia Wadman Business Region Göteborg Kent Lindström L&L dokumentation sekreterare Övriga kallade Håkan Bergqvist Hans Erik Fosby Sidsel Sandelien Knut Stabäck Helena Wiberg Madeleine Johansson Västtrafik Östfold fylkeskommune Statens Vegvesen Region Öst Oslo Lufthavn AS Luftfartsverket Landvetter flygplats Business Region Göteborg 1. Sammanträdet öppnas Mötet inleddes med lunch. Ordförande Ing-Cristine Ericson hälsade välkommen till mötet. Särskilt välkomnades Håkan Wennerström som ny representant för Vägverket Region Väst. Håkan är sedan ett halvår ny regionchef efter Per-Erik Winberg. Därefter förklarades mötet öppnat. Håkan Bergqvist, Hans Erik Fosby, Sidsel Sandelien, Helena Wiberg och Madeleine Johansson hade anmält förhinder att medverka på dagens möte. 1

2 2. Godkännande av förslag till dagordning Ett förslag till dagordning hade sänts ut tillsammans med kallelsen till dagens möte. Som komplettering anmäldes att frågan om godkännande av upprättad Årsredovisning 2007 skulle tas upp under en särskild punkt på dagordningen. Den föreslagna dagordningen godkändes med ovannämnda komplettering 3. Godkännande av protokoll 4:2007 Protokollet från föregående möte hade sänts ut till gruppen den 17 januari. Inga synpunkter framfördes på protokollet. Protokoll 4:2007 godkändes och lades till handlingarna 4. Järnvägsinformation Birgitta Hellgren inledde med en kort information om rapporten Gränsöverskridande infrastruktur som Banverket hade tagit fram tillsammans med Vägverket på uppdrag av Regeringen. Rapporten, som innehåller en nulägesredovisning av förekommande väg- och järnvägsförbindelser av betydelse mellan Sverige och Norge hade överlämnats till Näringsdepartementet den 15 februari. En motsvarande rapport avseende förhållandena på norsk sida hade tagits fram av de norska väg- och järnvägsmyndigheterna. Regeringarnas uppdrag att ta fram rapporterna bedömdes vara ett direkt resultat av GO-konferensen i Fredrikstad i augusti Björn Egede-Nissen informerade om arbetet med National transportplan , en plan som tas fram gemensamt av de fyra nationella transportetaterna. Ett förslag hade redovisats till Samfärdseldepartementet den 17 januari och förslaget är nu ute på remiss fram till nästa vår. Med hänsyn till de ekonomiska planeringsramar som regeringen anvisat, hade man valt att prioritera ökade insatser för att minska det eftersläpande underhållet av befintlig järnvägsinfrastruktur. Detta hade samtidigt medfört att utrymmet för järnvägsinvesteringar fått begränsas till att fullfölja pågående investeringsprojekt och härutöver till mindre omfattande satsningar på kryssningsspår, terminaler och stationsbyggnader. Med de ekonomiska ramar som anvisats, innebär förslaget att utbyggnaden av sträckan Oslo-Ski inte kommer att kunna påbörjas under planperioden. Inte ens med en 20-procentig ramökning bedöms en utbyggnad av sträckan Oslo-Ski kunna genomföras till mer än omkring 60% inom planperioden. Björn meddelade härutöver att terminalutvecklingen på Alnabru fortgår och beräknas bli klar 2012, samt att dubbelspåret västerut, delen Lysaker-Asker, beräknas bli klart under planperioden. Under den efterföljande diskussionen konstaterades att en utveckling enligt planförslaget kommer att medföra minskade marknadsandelar för järnvägen vilket måste tydliggöras för politikerna. Från ett GO-perspektiv ansågs förslaget vara ytterst nedslående. Frågan om höghastighetståg på sträckorna Oslo-Göteborg och Oslo-Trondheim omnämns visserligen i planförslaget, men också att det i denna fråga krävs ytterligare utredningar. Rapporterna om Gränsöverskridande infrastruktur biläggs protokollet. I övrigt föranledde redovisningarna inget beslut. 5. Rapport från GO-rådsmötet den 5 februari Julia Wadman rapporterade från rådsmötet att arbetsgruppernas ordförande hade lämnat information från respektive arbetsgrupp, företrädesvis om 2007 års resultat. Inlämnade 2

3 årsredovisningar hade godkänts av rådet. Information hade också lämnats om COINCOprojektets fortsättning. I juni skall arbetsgruppernas verksamhetsplaner för 2009 lämnas in och den augusti arrangeras en GO-konferens i Kungälv för samtliga arbetsgrupper. Forskningsgruppen hade begärt att få gruppen nedlagd, men hade samtidigt framfört intresse av att kunna få medverka i olika forskningsprojekt inom GO-samarbetet. Formerna för en förändring kommer att utredas. GO kommer att vara representerat på årets MIPIM-mässa i Cannes och där arrangera ett seminarium på temat Tillväxt och hållbar utveckling. Redovisningen föranledde inget beslut 6. Redovisningar från projekten Ny järnväg Oslo-Göteborg Tom Granqvist inledde med att avrapportera projektgruppens uppdrag från föregående möte att till GO-rådsmötet den 5 februari ta fram en promemoria med projektgruppens strategi för det fortsatta arbetet. Uppdraget hade genomförts. I promemorian, som delades ut på mötet, beskrivs utgångspunkter för projektarbetet, genomförda aktiviteter, nuläget i projektet och dess omvärld, genomförandemöjligheter avseende de olika järnvägsavsnitten samt förslag till initiativ från projektgruppen och andra aktörer. En slutsats i promemorian är att projektgruppen av flera skäl borde fokusera sitt intresse på delavsnittet Halden-Trollhättan och där primärt analysera olika uppslag när det gäller utformningslösningar på kort och lång sikt, finansieringslösningar och organisationsformer. Tom föreslog mot denna bakgrund att en del av de anvisade projektmedlen borde utnyttjas till en förstudie med denna inriktning. Under den efterföljande diskussionen framhölls att resultatet av en sådan förstudie skulle komma att ligga rätt i tiden, dels med tanke på att de nationella transportplanerna nu är under remissbehandling, dels att resultatet därmed kan bli av värde för såväl det fortsatta COINCOprojektet som för en eventuell uppföljning av TEN-projektet Den Nordiska Triangeln. Projektgruppen förbereder en förstudie på avsnittet Halden-Trollhättan enligt förslag. Arbetet skall även innefatta en uppdatering av järnvägsutredningen vad beträffar detta avsnitt. En första lägesrapport och en kostnadsbedömning lämnas på nästa möte. Personresor med buss och järnväg i GO-korridoren Birgitta Hellgren lämnade en lägesrapport från projektet, som syftar till att ta fram underlag för att kunna jämföra resandeutvecklingen på buss och järnväg i GO-korridoren. I likhet med kommunikationsgruppens tidigare projekt Kollektivtrafik i GO-regionen (jan 2007) hade man stött på problem när det gällt att fånga expressbusstrafikens resandevolymer. Detta eftersom bussbolagen inte vill tillhandahålla dessa uppgifter av konkurrensskäl. Projektet hade därför undersökt alternativa metoder att fånga expressbusstrafikens resandevolymer. En konsult hade offererat projektet en sådan alternativ metod. Ett genomförande enligt offerten skulle emellertid medföra ett överskridande av anvisad budget för projektet. Projektansvariga hade gjort bedömningen att nyttan av resultatet inte kunde anses motivera den ökade projektkostnaden och föreslog mot denna bakgrund att projektet läggs ner. 3

4 Under den efterföljande diskussionen tillstyrktes att projektet avslutas med hänvisning till de skäl som redovisats av projektansvariga. Projektet Personresor med buss och järnväg i GO-korridoren läggs ner. Projektansvariga sammanställer en promemoria om projektet med en redovisning av motiven till att projektet inte fullföljts. Promemorian redovisas på nästa möte. - Transporters miljöpåverkan Anders Roth från Trafikkontoret i Göteborg lämnade en redovisning av projektets slutrapport som även delades ut. Projektet hade dels genomfört en jämförande analys av miljö- och trafikmål, miljöpolicies, trafikvolymer och trafikens miljöpåverkan i de båda städerna, dels analyserat olika transportslags miljöpåverkan i transportkorridoren mellan de båda städerna. Miljöpåverkansanalyserna hade främst inriktats på klimatgaser, luftkvalitet och buller. Anders gjorde bedömningen att båda städerna har kommit långt i sina ambitioner att begränsa trafikens miljöpåverkan. Nuvarande ambitionsnivåer var relativt likartade men det fanns vissa skillnader avseende målnivåer och åtgärder som väl motiverade ett fortsatt kunskapsutbyte mellan de båda städerna. Beträffande transportslagens miljöpåverkan i transportkorridoren mellan Oslo och Göteborg framgick bland annat av rapporten att godstrafiken, i allt väsentligt lastbilstrafiken, står för ca 70 % av de totala CO 2 utsläppen i korridoren och persontrafiken för resterande 30 %. Därav svarar personbilstrafiken för ca 80%. Efter redovisningen fördes en diskussion om hur rapportens resultat skall tas tillvara och föras vidare. Rapporten bekräftade på ett tydligt sätt lastbils- och personbilstransporternas omfattande miljöpåverkan i jämförelse med motsvarande transporter på järnväg, vilket borde bidra till att stärka argumenten för en utbyggnad av järnvägsinfrastrukturen. För Oslo och Göteborg kan rapportens resultat ligga till grund för att utveckla miljöanpassningsprocesserna inom transportområdet om städerna tar del av varandras planer, åtgärder, resultat och erfarenheter. Den redovisade slutrapporten biläggs protokollet. Synpunkter på innehållet lämnas till Anders Roth, Trafikkontoret i Göteborg, senast den 20 mars. Efter eventuell justering tas slutrapporten upp för godkännande på nästa möte - Informationstekniska system inom transportsektorn Björn Carselid från Vägverket, Region Väst lämnade en lägesrapport från projektet. Projektet fokuserar på system för vägtrafikens kunder, men även trafikantinformation som avser andra transportslag behandlas. Likheter och skillnader mellan de båda ländernas informationssystem analyseras, liksom möjligheterna till en förbättrad samordning. Ett flertal informationssystem inom vägtrafiken baseras på digital vägdatainformation. I Sverige har en rikstäckande vägdatabas med aktuella kvalitetsdeklarerade data byggts upp för bland annat detta ändamål. I Norge pågår en motsvarande uppbyggnad, vilken beräknas bli klar om ett par år. Med detta som underlag, bedöms möjligheterna att samordna olika system mellan länderna komma att förbättras. Under den efterföljande diskussionen ombads projektgruppen att inför slutredovisningen fundera på möjligheterna att föra projektet vidare i en nästa fas redan under innevarande år. Projektrapporten slutredovisas på nästa möte 4

5 7. Rapport från möte med Näringslivsgruppen om COINCO fas 2 Bengt Wennerberg rapporterade från näringslivsgruppens möte den 11 december. COINCO avses drivas vidare i en ny fas inom ramen för KASK-programmet. Projektet kan drivas av GO-samarbetet, eftersom bara två skandinaviska länder behöver medverka, men Region Skåne och Köpenhamn skall inviteras. Projektet föreslås organiserat av Näringlivsgruppen, som går in som lead partner, och Kommunikationsgruppen. De statliga verken bör vara med i arbetsgrupper. Kompetenscentra och forskningsmiljöer bör också engageras. Knut Halvorsen, Oslo Teknopol, har utsett som projektansvarig. Öyvind Såtvedt från företaget Analyse&Strategi hade fått i uppdrag av Knut Halvorsen att ta fram ett projektkoncept för den nya fasen av COINCO-projektet som fått arbetsnamnet COINCO North. Öyvind redovisade huvuddragen i förslaget. Med visionen att med kommunikationen som ryggrad utveckla axeln Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn för tillväxt, kommer projektet att fokusera på norra delen av en korridor genom Europa ner mot Adriatiska havet. Arbetet föreslås ske i samverkan med Berlin/Brandenburg, med andra tyska partners och med angränsande Interreg- och EU-projekt. Projektet beräknas pågå i tre år. Den nuvarande GO-strukturen föreslås ligga till grund för projektets work packages som föreslås avse infrastruktur, innovation och näringsliv, kultur och turism, utbildning och forskning samt management. Slutdatum för ansökan har ännu inte fastställts men slutet av april nämndes som en trolig tidpunkt. Under den efterföljande diskussionen framhölls vikten av att de statliga trafikverken medverkar aktivt i projektet. Särskilt bedömdes konsekvensanalyser av olika investeringsalternativ vara intressanta att få genomförda. Det bedömdes också viktigt att se projektet kopplat till utvecklingen av Den Nordiska Triangeln inom TEN. Från regionalpolitisk utgångspunkt bedömdes tillväxt och klimatpåverkan vara viktiga fokusområden. Tom Granqvist, Rolf Thor och Bengt Wennerberg utsågs att representera kommunikationsgruppen i de fortsatta COINCO-diskussionerna. Frågan diskuteras vidare på kommunikationsgruppens nästa möte. Öyvind Såtvedts bildpresentation bifogas protokollet Mikael Klingberg från Näringslivsgruppen avslutade denna punkt med att bjuda in till en konferens på Voksenåsen den 10 april om Den Nordiska Triangeln. Konferensen anordnas i samarbete mellan ett antal aktörer som verkar för ett genomförande av triangelns olika delar. Presentationen föranledde inget beslut 8. Eventuell sjötransportförbindelse Oslo-Göteborg Per Gisle Rekdal meddelade i en kort lägesrapport att en möjlig godspotential för en ny förbindelse Oslo-Göteborg kunde uppskattas till ca 2,4 Mton av ett totalt transitgods på ca 8.9 Mton. Förutsättningar finns att kunna driva ett projekt inom ramen för Marco Polo eller KASK. Möjligheterna utreds vidare och tänkbara samarbetspartners diskuteras. Eric Nilsson framhöll att affärsmässighet relativt hamnarnas kunder bör beaktas vid bedömningen av lämpliga projektpartners. Frågan behöver analyseras vidare av hamnrepresentanterna. Redovisningen föranledde inget beslut 5

6 9. Ledningsfrågor Ing-Cristine Erikson meddelade att diskussioner om ny ledning för gruppen pågår, men att vissa frågor återstår att lösa. Frågan tas upp igen på nästa möte 10. Rapport från GO-sekretariatet Utöver vad som tidigare rapporterats angående GO-rådsmötet och kommande GO-konferens i Kungälv, meddelade Julia Wadman att IVA hade varit i kontakt BRG och hade för avsikt att kontakta kommunikationsgruppen angående en eventuell konferens. Rapporteringen föranledde inget beslut 11. Nästa möte Nästa möte hade tidigare beslutats till den 16 april kl. 12 hos Akershus fylkeskommune Efterföljande mötesdatum beslutades till: Den 14 augusti kl på Kungälvs folkhögskola (i anslutning till GO-konferensen) Den 26 november kl hos Samferdselsetaten, Oslo kommune 12. Godkännande av Årsredovisning 2007 Gruppens årsredovisning, som delades ut på mötet, hade sammanställts i början av januari och överlämnats GO-rådet för behandling på rådsmötet den 5 februari. Inga synpunkter framfördes av gruppen på den upprättade årsredovisningen. Årsredovisning 2007 godkändes och lades till handlingarna. Årsredovisningen biläggs protokollet 13. Rapportering från trafiksektorerna Av tidsskäl fick denna punkt utgå. 14. Övriga frågor Inga övriga frågor fanns att behandla. 15. Mötet avslutas Ordföranden tackade för ett givande möte och tackade Banverket för ett bra arrangemang och en god lunch. Kent Lindström sekreterare Bilagor: Gränsöverskridande infrastruktur (2 rapporter) Transporters miljöpåvirkning Bildpresentation av COINCO North Kommunikationsgruppens Årsredovisning

Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010. både ett järnvägs- och samhällsbygge

Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010. både ett järnvägs- och samhällsbygge Det är möjligt att med fyra år tidigarelägga Ostlänken, till 2010 både ett järnvägs- och samhällsbygge 1 Förord Den 20 december 2005 tog regeringen beslutet om att utse undertecknad som förhandlingsperson

Läs mer

Göteborg Oslo-samarbetet

Göteborg Oslo-samarbetet Årsberättelse Göteborg Oslo-samarbetet Verksamhetsåret 2011 "Göteborg-Oslo-regionen ska vara en hållbar och attraktiv region i Europa med gränslösa möjligheter, dit människor och företag söker sig för

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Göteborg-Oslo-samarbetet

Verksamhetsplan 2011 Göteborg-Oslo-samarbetet Göteborg-Oslo-samarbetet 1 2 Kommunikationsgruppen 1. Kommunikationsgruppen har följande medlemmar: Samferdselsetaten, Oslo kommune Helge Jensen ordf. Trafikkontoret, Göteborgs Stad Birgitta Hellgren,

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22 Avsnitt A: Övergripande systemanalys 1 Nationella och regionala mål Sveriges riksdag har beslutat att det övergripande transportpolitiska målet ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och

Läs mer

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 Förord I juni 2010 tillsatte regeringen ett råd för intelligenta transportsystem, ITS-rådet, för att bättre ta tillvara möjligheterna att använda informations-

Läs mer

1 Inledning... 2. 1.1 Uppdraget...2 1.2 Uppdragets genomförande...2 1.3 KBM:s tidigare arbete...2. 2 De olika samverkansmodellerna...

1 Inledning... 2. 1.1 Uppdraget...2 1.2 Uppdragets genomförande...2 1.3 KBM:s tidigare arbete...2. 2 De olika samverkansmodellerna... Sid 1(12) Rapport 2005-03-07 Utvärdering av försöksverksamhet med samverkan på Gotland m.m. Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Uppdraget...2 1.2 Uppdragets genomförande...2 1.3 KBM:s tidigare arbete...2 2 De

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen

Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen Jesper Molin/Bildarkivet.se Rätt spår 3 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik VärmlandÖrebro-Mälardalen Rapport om strategi för nutid och framtid Juni 2012 Kapacitet, snabb och gen tågtrafik Värmland-Örebro-Mälardalen

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Medfinansiering av statlig infrastruktur

Medfinansiering av statlig infrastruktur Medfinansiering av statlig infrastruktur RiR 2011:28 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision

Läs mer

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet 41 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Fredagen den 23 april 2010, kl 09.00-14.00 ande Eddie Forsman ordförande 62-79 Ulf Nilsson 62-79; ordförande 80-93 Mona

Läs mer

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF)

7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFÖRBUNDETS STYRELSE 2006-04-06 06-004 7 Verksamhetsberättelse och bokslut för 2005 (RF) Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde 2006-03-28, 1, enligt nedan:

Läs mer

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt

Future Transport. Delade meningar om Hamnstrategiutredningen. Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia nr. 1 2008 Delade meningar om Hamnstrategiutredningen Branschen kräver satsningar på infrastruktur EU finansierar nordiska projekt Ledare Vad innehåller paketet?

Läs mer

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Regeringens skrivelse 2005/06:95 7 februari 2008 TU3UT TUSveriges TU4UT TURättighetsfrågorUT... TU5UT TUOrganisation TU6UT TUAttitydpåverkande

Läs mer

Nordisk infrastruktur

Nordisk infrastruktur Nordisk infrastruktur Anteckningar från konferensen i Helsingborg, 23 september 2009 Inledning och välkomsthälsning Jerker Swanstein, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne Jerker Swanstein inledde

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge

Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge 15 februari 2008 Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge, februari 2008 1 (51) Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...5 1.1 Uppdraget...

Läs mer

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Systemanalys Västkustbanan delsträckan Ängelholm Maria Beställare Gusten Granström Norrbotniabanan AB Konsulter Railize International AB Kungsholmsgatan

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 5 september 2007

Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 5 september 2007 Sidan 1 av 8 Protokoll från styrelsemöte för Länsteatrarna i Sverige 4 5 september 2007 Tid och plats: 13.00 4 september 15.00 5 september, Tornvillan, Nacka strand Närvarande: Hans Björke (ordf.), Bertil

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Arlandabanan. Insyn i ett samfinansierat järnvägsprojekt

Arlandabanan. Insyn i ett samfinansierat järnvägsprojekt Arlandabanan Insyn i ett samfinansierat järnvägsprojekt ISBN 91 7086 025 4 RiR 2004:22 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Regeringen Näringsdepartementet Datum 2004-09-21 Dnr 33-2003-0640 Arlandabanan

Läs mer

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden

Underlag inför Mål och budget 2016 och plan 2017-2018 för äldreomsorgsnämnden SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-07 AN-2015/140.182 1 (3) HANDLÄGGARE Christina Löfberg 08 535 378 17 christina.lofberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Fastställd 2014-06-11 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 1 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Region Blekinge Dnr: 501-119-2013 Fastställd av regionstyrelsen

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer