SV Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SV Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 SV Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2014

2 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 2 av 25 Innehållsförteckning Förord SV Västra Götaland... 3 Till grund för verksamheten SV Västra Götalands verksamhet... 5 Internationellt... 5 Kultur... 7 Organisationsmarknad...10 Projekt...18 Organisation...18 Pedagogisk utveckling - Cirkelledarna...18 Förtroendevalda...20 Tjänstemän...22 SV Region Västra Götaland...23 Marknadsföring...23 Ytterligare samarbetspartners...23 Verksamhetsinsatser 2013 och

3 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 3 av 25 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Dokumentnummer: Plan Utarbetat av: Styrelsen och medarbetare Verksamhetsberättelse för år 2014 SV Västra Götaland Godkänt av: Regionstyrelsen Ersätter datum: OB 022: Datum: SV i Västra Götaland är organiserade i 6 olika enheter, 5 avdelningar och 1 regional enhet (Regionförbund), den senare omfattande hela VG-området. Avdelningarna har följande indelning: Göteborg (bestående av kommunerna Gbg och Öckerö) GR Sydost (bestående av A-sås, Lerum, Mölndal och Partille kommuner) Sjuhärad (bestående av kommunalförb-omr Sjuhärad + Härryda=9 kommuner) Skaraborg (bestående av kommunalförb-omr Skaraborg = 15 kommuner) Väst (bestående av kommunalförb-omr Fyrbodal + Lilla Edet, Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn = 19 kommuner) Dessa avdelningar är de som uppträder utåt mot allmänheten, men även verkar inom de olika organisationer som SV samarbetar med på den lokala nivån. Verksamhetsformerna för avdelningarna är främst studiecirklar, men även kulturprogram och såväl korta som längre projekt med intensifiering av arbete med ibland speciell målgrupp i andra fall ämne och/eller metod. SV VG, den regionala enheten har till uppgift att genomföra regionala utbildnings- och kulturaktiviteter, dels tillsammans med grund-, medlems- och samverkande organisationerna i avsikt att medverka till de organisationernas och deras medlemmars utveckling. Dels utbildnings- och kulturaktiviteter för förtroendevalda, anställda och cirkelledare i avdelningarna för att medverka till att avdelningarnas verksamhet utvecklas. Anslagsgivaren som är Västra Götalandsregionens kulturnämnd avser att anslagen skall inriktas på att: Utveckla nya samverkans- och verksamhetsformer Göra verksamheten tillgänglig och attraktiv oavsett människors bakgrund, kön, ålder eller funktionshinder Förnya och bredda den pedagogiska kompetensen i folkbildningen Utveckla medlemsorganisationernas regionala organisation och verksamhet Främja lokal verksamhetsutveckling Utveckla den lokala och regionala kulturverksamheten Stor vikt och särskilt fokus läggs på integrationsfrågor, jämställdhet, kultur och internationella kontakter, såsom samverkan med regionens kulturinstitutioner samt att utveckla nya verksamhetsformer genom internationellt arbete i andra länder. Till grund för verksamheten 2014 SVs Stadgar centrala och regionala SVs Idéprogram, värdegrund och vision SVs Strategiska prioriteringar VG-regionens syften och kriterier

4 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 4 av 25 Styrelsens summering av 2013 och 2014 Två händelserika år för Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund summeras i denna verksamhetsberättelse. Från 2013 övergick SV Västra Götaland till att genomföra regionstämma vartannat år. Denna nya verksamhetsperiod fick en bra start med fördjupad samverkan mellan avdelningarna och den regionala enheten i den nya organisationen. Det internationella arbetet i Kenya har vidareutvecklats under åren. I september 2013 besökte två styrelseledamöter från KCCBO (Kamusinde Cristian Community Based Organisation) tillsammans med två lärare från vår skola i Kamusinde, SV Västra Götaland för fördjupad utveckling av vårt samarbete. Tidpunkten för besöket sammanföll med att finansieringen för återuppbyggnad av raserade biblioteket var klar. Byggnadsarbetet påbörjades vid årsskiftet 2013/2014. För att bredda och utveckla vårt folkbildningsuppdrag har styrelsen under 2013 och 2014 tagit nya steg utöver de för folkbildningen traditionella. Med aktivt stöd från SV Västra Götaland etablerade sig tankesmedjan Fores i Västsverige. Tillsammans anordnade vi ett upptaktsseminarium på Universeum i Göteborg i maj 2014 inför europaparlamentsvalet med medverkan av bland andra Cecilia Malmström och Kent Johansson. Ytterligare ett seminarium med Fores genomfördes efter sommaren med temat hur vi bemöter populistisk retorik. SV Västra Götaland har tillsammans med Göteborgs Räddningsmission och Romska Bildningsförbundet Väst bildat den ideella föreningen Interkulturella Folkhögskolan med säte i Agnesberg. En interimsstyrelse, i vilken SV Västra Götaland är representerad, har bildats. Avsikten är att ovannämnda organisationer tillsammans skall bli huvudmän för den Interkulturella Folkhögskolan - nuvarande Agnesbergs Folkhögskola - från och med årsskiftet 2015/2016. Huvudmannaskapet för folkhögskolan övergår därmed från Västra Götalandsregionen till den ideella föreningen. Den långsiktiga planeringen är att Romska Bildningsförbundet Väst inom en femårsperiod blir ensam huvudman för folkhögskolan. I november 2013 och oktober 2014 genomförde SV Västra Götaland verksamhetsplanering tillsammans med de fem avdelningarna. Verksamhetsplaneringen är ett viktigt tillfälle att träffas, lära känna varandra och att diskutera frågor som är angelägna för oss alla i vårt gemensamma uppdrag att utveckla SV:s folkbildning inom vårt geografiska område. Under verksamhetskonferensen i oktober 2014 enades avdelningarna och den regionala enheten om att, utifrån vårt folkbildningsuppdrag, utvärdera SV:s organisatoriska modell i Västra Götaland. I den fastställda uppdragsbeskrivningen ingår följande tre delar: - utvärdera hur avdelningarna och den regionala enheten uppfyller sitt folkbildningsuppdrag - analysera SV:s nuvarande organisation i Västra Götaland med utgångspunkt i folkbildningsuppdraget - utifrån utvärdering och analys enligt ovan lämna förslag på utveckling/förbättring av Studieförbundet Vuxenskolans organisation i Västra Götaland. Utvärderingsuppdraget anförtroddes Kent Johansson, Skara. Med Kent Johansson utvärderingsrapport som grund är det en uppgift för avdelningarna och den regionala enheten att tillsammans med grundorganisationerna vidareutveckla vår organisation med fokus på vad som är mest gynnsamt för SV i hela Västra Götaland. Styrelsen riktar härmed ett varmt och innerligt tack till såväl anställda som förtroendevalda för ett mycket engagerat och framgångsrikt arbete för folkbildningen inom SV Västra Götaland under åren 2013 och /Styrelsen i mars 2015

5 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 5 av SV Västra Götalands verksamhet Internationellt Internationella resursgruppen SV-regionens resursgrupp inom internationella frågor, ett antal intresserade och kunniga frivilliga, med kunskap och kompetens från och om Kenya, Zimbabwe, Uganda, Tanzania, Rumänien, Ungern, och Estland. Dessa bistår lokalavdelningar och medlemsorganisationer i informationsinsatser och kulturmöten. Vid dessa säljs och utlottas bruksartiklar från främst Afrika som går tillbaka i satsningar i miniprojekt mm. Resursgruppen har under året varit samlade vid 2 utbildningstillfällen för påfyllning, utveckling och stimulans. Besök från Kenya 415 Axevalla folkhögskola Samarbetet mellan ABF, SV och Axevalla folkhögskola har även detta år resulterat i kulturinslag under arrangemanget Axevalla sommar, augusti, en sammanhållen kultur- och bildningsinsats med svensk-finsk inriktning. 403 Estland Den återupprättade kontakten mellan SV och FUB i Trollhättan med Jöggeva i Estland har detta året ej medfört någon aktivitet där SV VG varit inblandad. 402 Rumänien, Ungern Kontakter och verksamhet som initierades i början av 2000-talet av ideella engagerade i Västra Götaland, ledde till att insatser från SV Västra Götaland på och kring ett dagcenter i Gyergyóremete genomfördes med föräldrar och personal och resulterade i att föräldrarna startade en förening. Efter några års intensiva kontakter och insatser avstannade arbetet. Sedan 2012 har kontakter återknutits och under 2013 genomfördes en utbytesaktivitet där fyra personer från vårt område i Rumänien var på besök hos oss för att ta del av lokal utveckling, landsbygdens förutsättningar och utveckling, samt hur kulturlivet kan medverka till ökat besöksintresse. Kontakterna och utbytet som planerades att fortsätta mellan kommun- och bondeföreträdare i Rumänien och LRF-medlemmar i Lidköpingstrakten har åter igen avstannat. Däremot har lokala SV-avdelningen i Skaraborg under året tagit fram ett studiematerial och påbörjat studiecirklar enligt Läs och Res-modellen. Under året genomfördes ett gemensamt kulturarrangemang med Ungerska Föreningen i Borås, tillhörande Ungerska Riksförbundet SMOSZ, en organisation SV centralt redan 2008 slöt samarbetsavtal med, men vi i VG-området först nu kommit att arbeta med.

6 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 6 av Vitryssland Den sedan några år etablerade kontakten mellan SV Göteborg och Vitryssland har för 2014 inneburit att det planerade besöket av unga musikutövare har genomförts. I september var musikgruppen Handmade, bestående av fem unga musiker från Vitryssland på ett veckolångt besök. Förutom att de gavs inblickar i olika delar av SVs verksamhet och speciellt hur vi bedriver musikverksamheten, medverkade gruppen med egen konsert i Falköping, samt som medverkande i ett miniseminarium i samband med Bok&Biblioteksmässan under rubriken; Att vara journalist i Lukasjenkos Vitryssland. 412 Projekt Kapacitetsuppbyggnad i Bungoma, Kenya. Sedan 24 år pågår ett utbytesarbete mellan SV Västra Götaland och Bungoma i västra Kenya. Numera är lokala utvecklingsgrupper (i flesta fall studiecirkelgrupper) organiserade i en paraplyorganisation KCCBO (att likna vid en mix av lokala utvecklingsgrupper i Hela Sverige ska leva och LRF-avdelningar). SV VG har under årens lopp medverkat, främst med att introducera studiecirkeln som metod för utveckling, men kontinuerligt bidragit med mikroprojektinsatser, som bekostats av insamlade medel i Västra Götaland, såsom biodling, fiskodling, symaskiner och liknande. Främst kan dock nämnas böcker och biblioteksverksamheten som består av ett permanent bibliotek och 4 ytterligare boklådeplatser. Under kunde SV VG med stöd av medel från Forum Syd genomföra en utbildning för 30 cirkel- och projektledare med 2-dagarsutbildning under varje av dessa 3 år. Under åren har många studiebesöksutbyten skett åt vardera håll, senast Informationsinsatserna i Västra Götaland har genomförts i medlems- och samverkande organisationer, med ca insatser per år. Vid dessa informationsinsatser har försäljning och insamlingar gjorts. Under 2012 utarbetades en ny ansökan till Forum Syd, dels för insatser att utveckla KCCBO-organisation som förening, dels lärarutbyten mellan skolan i Kamusinde och Herrgårdsskolan i Göteborg. Ansökan beviljades och utbytet med lärare från Herrgårdsskolan involverade påbörjades. Under andra utbytestillfället under 2013, då två från KCCBOs styrelse och två lärare från skolan var här i månadsskiftet septokt men projektet avbröts, då Forum Syd ansåg att SV inte i tillräckligt hög grad involverade samarbetspartnern i de ekonomiska transaktionerna, vilket var av försiktighet från SVs sida. Vid möte mellan Forum Syd och SV beslöts att ny ansökan skulle utarbetas. Detta gjordes men Forum Syd meddelade i dec att de ej tillstyrker ansökan. Oavsett externa projektmedel pågår ändå andra insatser med vanliga verksamhetsmedel och insamlade medel. Vid årets början var vi i läge att den särskilda insamling vi hållit på med i några år för att medverka till ny- och ombyggnad av permanenta biblioteket och kokhyddan till den intilliggande skolan för drygt 300 elever (som drivs som privatskola av människorna i området = KCCBO)- nu var i nivå med vad som behövs, varför vi i inledningen av 2014 påbörjade arbetet. Vid årets utgång är såväl biblioteksbyggnaden med riktiga fönster och dörrar och kokhyddan med rökkanal klara. Härefter återstår att färdigställa inomhus med bord, stolar, hyllor mm. Studiecirkelverksamheten har fortlöpande pågått och vid flera tillfällen under året har utbildningsdagar genomförts med assistans av Creadis (motsv mix av Coompanion och LRF).

7 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 7 av Projekt Glasögon, Kenya Samarbetet med VFA (Vision for all, organisation av optiker i Världen) med insamling, tvätt och mätning av glasögon i Västra Götaland, samt undersökning på plats inom främst Bungoma-området, men även andra platser i Kenya har ej genomförts under 2014, men så snart möjlighet finns att både optiker från VFA och frivilliga från SV kan samordnas, så sker nästa insats. Kultur 401 Den svenska historien Ett samarbete mellan ABF, SV, Västarvet och Teater Tidlös påbörjades 2012 i anslutning till tidigare års Birger Jarl-satsning. Inför och under 2014 har samarbetet fortsatt och nu varit inriktat på 1000-års jubiléet och blev föreställningen; Då valde Påven Skaraborg och som under juni-aug spelades 14 gånger. 418 Konst Hantverk Design I samarbete med Slöjd i Väst, Väv i Väst, Västarvet, Textilhögskolan i Borås, Leader Sjuhärad m fl, genomfördes 2013 projektet Ett lyft för vävningen. Under 2014 gick detta vidare i en ny inriktning, att skapa en digital interaktiv plattform för aktiva och intresserade inom vävning. Genom de nya samarbetsparterna Changemaker AB och Interactive institute Swedish ICT har projektet så här långt lyckats bra. Parallellt har arbetats med vävcaféer, workshops och inspirations och fortbildningsträffar. Såväl dessa fysiska träffar och utbildningar, som den digitala plattformen visar sig vara stor källa till inspiration och utveckling för intresserade och därmed medverka till utveckling av både utövare och tekniker inom och för vävning. Slöjdläger för 20 unga i åldern år genomfördes under 4 dagar i september i Gula Huset, Uddebo, Tranemo i samarbete med Fristads Folkhögskola och Slöjd i Väst. Utöver de workshops och träffar som genomförts i anslutning till Digiväv-projektet och som alla cirkelledare inom textila ämnen är välkomna till har genomförts 6 fortbildningar för cirkelledare med inriktning; stickning, virkning, slöjd och återanvändning av textilier. 419 Slöjdklubben I samarbete med Slöjd i Väst har 4 utbildningar genomförts för slöjdklubbshandledare. För att intressera för fler Slöjdklubbar i regionen har prova- på-verksamhet genomförts i både Botaniska trädgården i maj och i anslutning till Kulturkalaset i aug, i Göteborg. 423 Uddevalla Folkmusikfestival. I samarbete med spelmansförbunden i Bohuslän, Dalsland och Västergötland, samt Kultur i Väst och Bohusläns museum, m fl genomfördes festivalen under 3 dagar i augusti. SV VG medverkade med kurser i säckpipa, nyckelharpa, ungersk-transylvansk musik, västsvenska låtar och speciell kurs för unga musiker.

8 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 8 av Hitta Folkmusiken Tillsammans med ABF, VG-regionen, Spelmansförbunden och DAG (Dialekt, ortnamns- och folkminnesarkivet) arbetas kontinuerligt för att utveckla fler Lyssningsstationer. Samarbetet har även innefattat utbildningsdagar för unga folkmusiker i regionen med inriktning på folklig sång, fiolspel och folkblås. 426 Musik Rock/Klassiskt Några utbildningar för ledare har genomförts, dels med inriktning körsång, dels med fiolspel enligt Suzukimetoden. I samarbete med avdelningarna Skaraborg och Väst påbörjades under året en satsning för att starta verksamhet med unga enligt modellen Unity på några platser i vardera avdelning. Unity är en modell där hiphop är medlet för att motverka diskriminering och utanförskap och istället främja lärande, delaktighet och samhällsengagemang. Den projektanställde har i sitt arbete försökt att både ta hjälp av och inkorporera de medarbetare som redan finns och som arbetar med musikverksamhet med och bland unga och även använda befintlig Vi Unga-verksamhet som ingångar och att få Vi Unga delaktiga. Det innebär att det finns ett påbörjat lösligt nätverk. Det går ännu ej att hävda att det finns stadiga, men dock några verksamheter och planer är påbörjade för flera aktiviteter under första halvan av nästa år med bl a graffiti och skateboard för att visa fram pågående verksamhet och intressera nya att ta del. För våra ledare och deltagare främst inom musikverksamheten genomförde vi föreläsningen/föreställningen Fragment från två liv av Hemlin och Gordin, dvs Nordman, i Borås, Partille och Uddevalla. 441 Bokdagar i Dalsland SV VG fortsätter att i samarbete med Dalslands litteraturförening medverka med inslag i form av utbildningsmoment och kulturprogram i såväl utvecklandet av ett Nordiskt Litteraturhus, som årets upplaga av Bokdagar i Dalsland, som i år genomfördes 1-3 aug. SVs monter på Bokmässan 442 Bok & Bibliotek Genom åren har mässan utvecklats till en viktig mötesplats för kultur- och utbildningssektorn. Vi vill visa vår roll som kultur och samhällsaktör. Det sker genom en mängd olika seminarier och miniföreläsningar i vår monter under alla dagarna. Nämnas kan medverkande av författare, journalister och samhällsaktörer i miniseminarierna såsom: Lasse Bengtsson om Afghanistan, Carolina Neurath och Jan Almgren om rikskapitalister, Ingvar Carlsson om lärdomar, Göran Hägg om renässansens Florens, Sigrid Combüchen om Sigrid Bäckman och Fröding, Kristina Sandberg om hemmafrun under 50-talet, Kristian Lundberg om samhälle som vänt de svaga ryggen, Henrik Berggren om spanska inbördeskriget, Kristina Kappelin om journalistens vardag i Italien, Jan Scherman om att känslorna spelar in, Thomas Bodström om sin uppväxt, Lars Lerin om naturlära. Men också mer verksamhetsinriktade seminarier för att intressera nya för att ta del i ämnen såsom jämställdhet inom lantbruket, pilgrimsleder, blue economy, svensken

9 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 9 av 25 om svenskan, stadsnära odling, romers delaktighet i folkbildning, hembygd i en global värld, om att vara journalist i Vitryssland, - för att nämna en del av hela programmet. Detta sker som ett arbete i samverkan med främst avdelningen SV Göteborg, men även de övriga 4 avdelningarna i Västra Götaland samt SVs förbund. 407 Lättläst Tillgänglighet. Arbetsgruppen/regiongruppen för LL i Västra Götaland med representanter för såväl FUB, Demensförbundet, HSO m fl organisationer, samt Kultur i Väst hålls ihop av SV VG och i denna grupp formuleras de behov som finns och har under detta året resulterat i 4 utbildningstillfällen för läsombud och högläsare. Dessutom började tankar ta form om att kommande år genomföra utbildning för kommunikatörer och hemsidesansvariga inom såväl handikapporganisationerna, som inom studieförbunden. 408 Kulturpotten proffs Särskilt uppdrag att nå nya grupper, att skapa arbetstillfällen för kulturarbetare och publika möten med professionell kultur. Genomförs i samarbete med de 5 avdelningarna i SV. Många av kulturinslagen är redovisade under andra rubriker, då det genomförts som inslag i organisationer eller andra verksamheter, - här följer de som genomförts i SVs egen regi: Föreläsningar/Författare Aino Trosell, Henån Historia, Svenska stolar, Dan Gordan, Göteborg Johan Verkmäster, Lidköping Konst, Martin Theorin, Kungälv Majgull Axelsson, Göteborg Mikael Segerström, Göteborg Nils Ferlin-program av Göthe Norehäll och Curt Lindholm, Hjo, Skövde, Tidaholm Musik Ballader, Eddie Olivia, Uddevalla Birgitta Jansson och Lowe Pettersson, Henån Birgitta Ulfsson om Tove Jansson, Göteborg Fragment från två liv, Hemlin och Gordin (Nordman) Från Czardas till Chess, Gunnar Olofsson och Lowe Pettersson, Henån, Tidaholm Kammarmusik, Thomas Flodin, Strömstad Konsert (flöjt, sax, piano, sång) Joel Hagen m fl, Öckerö Konsert Boomerang Orchestra, Göteborg Modern svensk musik, Rickard Skoglund, Tranemo Muminsånger, Charlotte Sairo, Åmål, Trollhättan, Vänersborg, Henån, Borås Pianokonsert Lowe Pettersson,Uddevalla Samba Ritardando, Ingmari Dalin o Mats Hagström, Uddevalla Sara Riedel vs Cornelis, Göteborg Skriv min sång, David Oest, Uddevalla Sång, Povel Croona, Uddevalla Trubadur Lennart Bertilsson, Uddevalla West of Eden, svensk-irändsk folkmusik, Stenungsund Vier Brillen, Göteborg Visor Eva Bartholdsson och Gunnar Siljebo, Uddevalla

10 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 10 av 25 Teater De mislykte, Eva Ahlberg, Götene, Karlsborg, Lidköping, Skara och Skövde Livet i två bitar, Teater Theatron, Uddevalla och Åmål Tolkningar av Dan Andersson och Evert Taube, Pär Sörman, Lysekil 410 Organisationsmarknad Vi genomför pedagogiskt stöd och utveckling genom utbildningar, kulturinslag och andra utvecklande insatser för grund-, medlems och samverkande organisationer. Verksamheten styrs av organisationernas egna förutsättningar och behov, dvs är planerad i samarbete med respektive avnämare. Tillsammans med de 5 SV-avdelningarna finns ett antal nätverk bildade med organisationsansvariga verksamhetsutvecklare från avdelningarna och regionala enheten. I nätverken utarbetas hur och vad avdelningarna resp. regionala enheten erbjuder och arrangerar, då avdelningarna ansvarar för cirkelverksamheten och regionala enheten för kursverksamheten. Detta för att från SVs sida kunna vara en part gentemot resp organisation. Det goda mötet Behovet av förnyelse är stort inom i stort sett alla SVs medlemsoch samverkande organisationer. Därför fortlöper särskild satsning för att kunna utöka gruppen av utbildare med kompetens inom mötes- samtals- och processledning, för att på bredden kunna erbjuda alla SVs organisationer ett utbildningslyft. Dessa utbildare är därmed rustade att ansvara för utbildningar i alla delar av förenings- och mötesteknik, samt olika modeller av processledning. För att stimulera såväl SVs egna som medlems- och samverkande organisationers funktionärer i ökat samhällsengagemang startade SV Västra Götaland ett samarbete med tankesmedjan Fores i Västsverige. Upptaktsseminarium genomfördes på Universeum i Göteborg i maj 2014 inför europaparlamentsvalet med medverkan av bland andra Cecilia Malmström och Kent Johansson. Ytterligare ett seminarium med Fores genomfördes efter sommaren med temat hur vi bemöter populistisk retorik. Utöver detta arrangerar de 5 avdelningarna egna SV Arenor med aktuella samhällsfrågor, där Fores också medverkar och arbetar fram underlag i ämnen som är speciellt aktuella för denna delen av landet, som ex nödvändigheten och möjligheterna för en framtida fossilfri fordonsflotta. 411 Centerorganisationerna Utbildningarna detta år har som sig bör varit fokuserade på att stärka och rusta funktionärer inför supervalårets olika arbetsuppgifter, såsom media av olika slag, retorik och personligt framträdande. 21 utbildningar har genomförts med centerorganisationerna, detta är väsentligt färre aktiviteter, jämför med 2013 då 47 utbildningar genomfördes, - men antalet deltagare i verksamheten är ändock inte samma minskning, detta beror på att Centern Västra Götaland valde att starta året med en flerdagars sammanhållen aktivitet för hela VGområdet som arrangerades med många parallella seminarier på Lindholmen Science Park. 1 av dessa 21 utbildningar som genomförts är speciellt med och för CUF. Kulturinslagen under detta året är också koncentrerade till den stora konferensen i januari i Göteborg då flera musikinslag genomfördes, såsom musik av bl a Boomerang orchestra, men även en Capoeiraföreställning.

11 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 11 av 25 I anslutning till annat arrangemang med Centern Västra Götaland medverkade Göran Hermansson med föreläsning om kultur och identitet i Västra Götaland. 421 Folkpartiorganisationerna Även verksamheten med och för folkpartiorganisationerna inriktades främst på insatser för att rusta funktionärer inför supervalåret. Enligt numera tradition startade året med Lundsbrunnskonferensen, där upplägget med många parallella seminarier medför ett så brett program att alla inom folkpartiorganisationen både bör och vill delta. Sammantaget genomfördes 17 utbildningar, varav 3 speciellt med Luf. Kulturinslag i mötesverksamheten har varit föreläsningar med Martin Tehorin om konst och Nils Zanders om 3-kungamötet, båda i samarbete med FPs konstförening i Väst. Lundbrunnskonferensen LRF Västra Götaland och Skogsägarrörelsen Tillsammans med LRF har 17 utbildningar genomförts, varav 8 är basutbildning för funktionärer och de övriga varit ämnesinriktade på arrendefrågor, vildsvin och sparsam körning. För funktionärer med skogligt engagemang genomförts 2 utbildningar om skog och skogens vatten, samt datamediautbildning. Ett projektarbete har genomförts i samarbete med Grästorps kommun där en projektledare under försöksverksamhet framställt studiematerial för fiberföreningar. Materialet är klart först en bit in i Kulturinslag i mötesverksamheten har bl a varit medverkan av Mats-Eric Nilsson som föreläste om Pulvermosets land i Mölnlycke och Anders Arnell Stand up cooking i Skövde, Hjo, Götene och Hindås, mm. 433 KD Kristdemokraterna Samarbetet påbörjades med en uppstartsfas under Då genomfördes ICM utbildning anpassad för verksamheten i och för KD. Detta år har 2 utbildningar genomförts, även inom denna organisation med speciellt fokus på insatser för funktionärer och supervalåret. 434 Sveriges Biodlarförenings distrikt Denna organisation och speciellt Bohusdistriktet har mycket påtagligt ökat sitt engagemang och därmed ambitioner om hur de vill arbeta och vad de vill uppnå, dels ökat intresse från fler att delta och att utveckla sin organisation. 5 utbildningar har genomförts, varav 1 speciellt med kvinnliga biodlare. Under året har arbete påbörjats med att utarbeta nytt utbildningspaket och biodlingsanpassat ledarmaterial för att kunna uppnå certifiering. 435 Jägarnas riksförbund/svenska landsbygdens jägare Ingen aktivitet har genomförts.

12 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 12 av Södra skogsägarna i VG Satsningen tillsammans med Säker Skog och skogsägarrörelsen har fortsatt och 14 utbildningsinsatser har genomförts under rubrikerna Upptakter och Bystugeträffar. Behovet av fler cirkelledare till motorsågs- och röjsågskörkorten har prioriterats, men vid tillfälle för att genomföra dem, så har intresset varit svalt, men trots lågt deltagarantal har 2 cirkelledarutbildningar genomförts, för att ändå kunna möta den stora efterfrågan från deltagare att cirklar erbjuds och startar. Ytterligare har för funktionärer med skogligt engagemang genomförts 2 utbildningar om skog och skogens vatten, samt datamediautbildning. En dag med Skogens vatten samt Motorsågskörkortet. 437 Svenska fåravelsförbundet VG En utbildning har genomförts. 448 Miljöpartiet de Gröna Västra Götaland Den utbildningsplan som utarbetades har genomförts och lite till, då det fanns behov av några fler utbildningar än det som planerats. Som andra politiska organisationer är aktiviteterna fokuserade på supervalåret. 13 utbildningar är genomförda, varav 8 är med MP och har innehållit; Grattis du är förtroendevald, ett helt nytt material för funktionärer, EU-frågor och utbildning i webbkunskap. De övriga 5 är genomförda med Grön Ungdom och har innehållit allt från basutbildning till rättighetsfrågor och klimatfrågor. Miljöpartiets Kommun- och regiondagar Folkdansringen Västergötland Under året har 4 utbildningar genomförts för funktionärer inom Folkdansringen. I samband med organisationens årsstämma var Svenljunga Drillflickor medverkande som kulturinslag. 428 Västsvenska Författarsällskapet Tillsammans med föreningen, som är till för både författare och andra litterärt intresserade personer, för att lyfta fram litteraturen och litterärt skapande, - har vi genomfört en Skrivarresa - Allt är möjligt i Värmland och 1 utbildning ytterligare i skrivande.

13 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 13 av Västra Vi Unga distriktet i Västra Götaland I samarbete med Kommunalförbundet Fyrbodal har 9 kurser för ungdomar genomförts under sommaren Innehållet i kurserna har varit Bild&Form, Cirkus (x 2), Dans, Film, Hantverk, Musikal, Pop och Skrivande. SV VG och Västra Vi Unga distriktet beviljades 2013 projektstöd från ungdomsstyrelsen för projektet; Vi Unga föreningar för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Projektet skulle slutföras under Syftet med projektet är att skapa inkluderande och tillgängliga mötesplatser för unga med funktionsnedsättning i organisationen Vi Unga. Föreningsliv är en viktig plattform för att kunna träna sociala färdigheter, få vänner och kunna utvecklas. Det finns behov av att skapa inkluderande och tillgängliga mötesplatser där deltagarna möts utifrån sina förutsättningar. Mötesplatser där man kan utveckla sin förmåga att ta initiativ, känna delaktighet, ha inflytande och kunna påverka samhället. Projektet sker i samverkan HSO VG, Centrum för lättläst, Kultur i Väst, FUB VG, föreningen Compassen och Habilitering och hälsa VG. Projektet kom igång efter lång startsträcka, men avstannade då den projektansvarige tjänstemannen slutade sin tjänst. Detta första som genomfördes är redovisat och vi har fått löfte av MUCF (f.d Ungdomsstyrelsen) att försöka göra en omstart under Hållbart samhälle Om RCE Västra Götaland (West Sweden): Vi (SV VG) är sedan 2013 godkända av FN som sk. Regional Centre of Expertise, -en region som går före när det gäller transformativt lärande för hållbar utveckling. Alla aktörer i regionen som har intentionen att medverka till stark hållbarhet, är välkomna att bli en del av nätverket. Fokus ligger på överbryggande av ett antal klyftor: ord handling, stad land, formellt icke formellt och informellt lärande, hegemoni interkulturalitet samt rådande ekologiskt fotavtryck hållbart ekologiskt fotavtryck. En stor övergripande utmaning ligger i den övergripande konflikten mellan kortsiktig ekonomisk tillväxt och långsiktigt hållbar fördelning och användning av resurser. Enskilda individer och organisationer har intresserat sig och under året har 16 aktiviteter med allt från Kick off och workshops med inriktning på att arbeta fram Hur vill du att din bygd ser ut 2018 och utbildningar i Blå ekonomi, Hur arbeta med RCE via bloggar, mm genomförts. Noder med intresserade och aktiva/tänkbart aktiva, kan nu sägas finnas i Norra Bohuslän, Göteborg, Tvåstad, Norra Dalsland, Sjuhärad och Lidköping. Andra RCE-.relaterade aktiviteter är: -Interkulturellt sommarseminarium med rubriken Drama och lärande för interkulturell hållbarhet genomfördes juni på Gamla Real i Ed i samverkan med AkHUt och Högskolan Väst. -Under rubriken Stadsjord, ett stad landprojekt mellan Ed, Trollhättan och Göteborg har genomförts 4 utbildningar med inriktningar som Hållbara kvarter och matproduktion, samt Kan grisar och bönor förändra världen. Trädgården/Fiske/Lokal produktion/intressanta lokala platser/gårdsbutiker - som växande besöksnäring. Flera olika projekt med det gemensamt att utbildningar som MS MS

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale

Dig som är ordförande i den nämnd som beslutar om studieförbundens villkor i Ale villkor i Ale Visste du att studieförbunden i Ale förra året genomförde cirka 750 studiecirklar och andra grupper med totalt nästan 5.300 deltagare. Dessutom genomförde de över 1.100 kulturprogram i form

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län

Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Arbetsmarknadsdata Västra Götalands län Augusti 2014 Jens Sandahl, Analysavdelningen 11 september 2014 Antal nyanmälda platser i Västra Götalands län per månad 2011-2014 Antal nyanmälda platser i Västra

Läs mer

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling)

SV - Sveriges främsta studieförbund. En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SV - Sveriges främsta studieförbund En presentation för medarbetare och intresserade i KOMPIS-projektet (Kompetensutveckling inom Svensk Biodling) SVs Värdegrund SV hävdar alla människors lika värde och

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012?

Hur många etjänster, inom socialtjänsten, för invånarna var i drift december 2012? e-tjänster "Antalet e-tjänster inom socialtjänsten för invånarna samt användningen av e-tjänsterna. E-tjänsterna ska vara utformade efter målgruppernas behov och förutsättningar. E-tjänsterna ska vara

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2004

Inkvarteringsstatistik september 2004 Inkvarteringsstatistik september 2004 Gästnätter september 2004, län (tusen) 2 500 2 000 2 256 1 500 1 000 667 500 359 233 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 11/11/2004 www.vastsverige.com

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2008

Inkvarteringsstatistik januari 2008 Inkvarteringsstatistik januari 2008 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Ranking Göteborg Företagsklimat

Ranking Göteborg Företagsklimat Ranking 2011 Göteborg 2011-05-03 Företagsklimat Varför är företagsklimatet viktigt? Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Definition av företagsklimat

Läs mer

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE)

DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Registrerade LAS-områden 2016-06-01 1(6) ORT/KOMMUN Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Borås Dals-Ed Essunga Falköping DRIFTSENHET/(NÄMND/STYRELSE) Kungälvs sjukhus Ale/Kungälv Alingsås lasarett Folkhögskolan

Läs mer

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen

Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen Kommunerna i Västra Götalands och Hallands län Den finansiella profilen 214-214 Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 2% 3 2 2 2,5 1,6 2,1 2 2 2,3 2,5 1,6 1 1,2 21 211 212 213

Läs mer

SV Västra Götalands Stadgar

SV Västra Götalands Stadgar SV Västra Götalands Stadgar Stadgar för SV Västra Götaland (SVs Regionförbund i Västra Götalandsregionen) 1 Syfte SVs Regionförbund i Västra Götaland (SV Västra Götaland) är en ideell förening som har

Läs mer

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör

Ny personal. Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars. Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny personal Therese Näsman, from 1 april Joakim Friedrich, from 1 april Magnus Wettergren, praktikant, tom 6 mars Vik Kommunikatör/IT- Administratör Ny webbsida Mer lättillgänglig sida med mer fokusering

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige mars 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige mars 217 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet

Gästnattsrapport december Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Gästnattsrapport december 2013 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet 1 Nyckeltal i Västra Götaland, december 2013 Hotell, stugbyar och vandrarhem Antal gästnätter: december

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2011

Inkvarteringsstatistik januari 2011 Inkvarteringsstatistik januari 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund

Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Miljönämnden 26 Januari 2011/ Ny Dinau Malin Englund Klimatstrategi för r Västra V GötalandG Sex fokusområden 1. Effektiv energianvändning ndning i bostäder och lokaler 2. Effektiva godstransporter - grön

Läs mer

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson

Västra Götalands Läns RAorganisation. Fredrik Rasmusson Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige oktober 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige oktober 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Munkedals kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Munkedal och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige juni 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige juni 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige maj 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige maj 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport inkluderar

Läs mer

Gästnattsrapport Mars 2015

Gästnattsrapport Mars 2015 Gästnattsrapport Mars 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Orust kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Orust och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland

Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Nätverk för språk-, läs- och skrivutveckling i Västsverige Västra Götaland och norra Halland Kommun Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd Bollebygd Dals-Ed Essunga Essunga Falkenberg Falköping Färgelanda Grästorp

Läs mer

Sammanträde med Valnämnden

Sammanträde med Valnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Valnämnden Tid: Måndagen den 16 Maj 2016, kl 18.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar A/ Principer för indelning i valkretsar och

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2017 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige januari 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Gästnattsrapport Juli 2015

Gästnattsrapport Juli 2015 Gästnattsrapport Juli 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com victor.johansson@vastsverige.com Klicka här för att hämta

Läs mer

Gästnattsrapport Februari 2015

Gästnattsrapport Februari 2015 Gästnattsrapport Februari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

- Strategiska satsningar för innovationskraft

- Strategiska satsningar för innovationskraft - Strategiska satsningar för innovationskraft Innovationskraftsseminarium Göteborg 26 oktober 2010 1 Helena L Nilsson Enhetschef Forskning och utveckling Regional utveckling, Västra Götalandsregionen 2

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Verksamhetsåret 2015

Verksamhetsåret 2015 Datum 2015-12-31 Verksamhetsberättelse 2015 för föreningen Sid 1 (6) Verksamhetsåret 2015 Bakgrund Årsmötet ägde rum på Hotell Swania i Trollhättan den 10/5-2015. Föreningen hade då verkat i fyra år efter

Läs mer

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen

Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation. Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västsvenska perspektiv på tillväxt och innovation Kristina Jonäng, (c) Ledamot av regionstyrelsen Västra Sverige på 1990-talet Brokig struktur och behov av samordning Tre små län och tre små landsting

Läs mer

SV Västra Götaland. Verksamhetsberättelse 2013. Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald

SV Västra Götaland. Verksamhetsberättelse 2013. Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald SV Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2013 Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 2 av 28 Innehållsförteckning Året som gått

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige april 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige april 216 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Varje månadsrapport

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Lysekils kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Lysekil och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44

Mottagande av nyanlända flyktingar. i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Mottagande av nyanlända flyktingar i Västra Götalands län Rapport 2010:44 Rapport 2010:44 ISSN 1403-168X Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län, enheten för social hållbarhet Grafisk form: malin.fasth.com

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Gästnattsrapport Januari 2015

Gästnattsrapport Januari 2015 Gästnattsrapport Januari 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för

Läs mer

Sammanträde med Överförmyndarnämnden

Sammanträde med Överförmyndarnämnden Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Överförmyndarnämnden Tid: Tisdagen den 1 Mars 2016, kl 17.00 Plats: Rådslaget, Rådhuset, Alingsås Information och överläggningar Ärendelista Val av justerare och

Läs mer

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta

Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Peter Alsbjer Länsbiblioteket i Örebro län peter.alsbjer@regionorebro.se 2010 Folkbildning och folkbibliotek till ömsesidig nytta Sedan 2008 bedriver folkbiblioteken och folkbildningen i Örebro län och

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Västra Götaland län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Västra Götalands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Telefon 020-91 90 90

Telefon 020-91 90 90 FÄRDTJÄNST/SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK I ALINGSÅS KOMMUN - ett komplement till allmänna kommunikationer Boka alltid din resa för färdtjänst eller sjukresa via beställningscentralen Telefon 020-91 90 90 Välkommen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Strömstad kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Strömstad och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva

Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva Hur ska konkurrenskraft upprätthållas i Sveriges ledande industriregion på en Europas mest kunskapsintensiva arbetsmarknader? Brist på modern struktur präglade Västsverige på 80- och 90-talen Brokig struktur.

Läs mer

Plats för nytänkande i din förening!

Plats för nytänkande i din förening! Plats för nytänkande i din förening! Studieförbundet Vuxenskolan - en lokal kraft att räkna med! Vårgårda Herrljunga Borås Ulricehamn Härryda Bollebygd Tranemo Mark Svenljunga För oss är det viktigt med

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige december 2016 (helårsrapport) Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun Jämlikhet Studieförbundens aktivitetsberättelse i Tanums kommun 2015 Jämlikhet Sammanställt av studieförbunden i Tanum och Västra Götalands Bildningsförbund sept 2016 Inledning Studieförbunden finns där kommuninvånarna

Läs mer

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5

Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 Förord 3 Om Studiefrämjandet 4 Fokusområden och inriktningsmål 5 1. Starkare demokrati 5 2. Ökat miljöansvar 6 3. Ökad mångfald 7 4. Bättre folkhälsa 8 5. Mer kultur till fler 9 Vår organisation 10 Samverkan

Läs mer

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver?

SITHS Nationell identifieringstjänst. Vad? Varför? Hur? Framöver? SITHS Nationell identifieringstjänst Västra Götalands Läns RAorganisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Välfärdstappet Västra Götalands län Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken

Läs mer

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas MÅL- OCH VERKSAMHETSPLAN TROLLHÄTTAN 2013 Innehåll Inledning... 3 Det här är Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 4 Konsulentens roll... 5 Verksamhetsidé...

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2014: 59 629 (7,4%) 33 027

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson,

Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, Gästnattsrapport Västsverige sommaren (juni-augusti) 2016 Victor Johansson, victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Viktig information om rapporten Denna

Läs mer

Tid: Torsdagen den 4 september kl Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån

Tid: Torsdagen den 4 september kl Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån 1 (5) 2008-09-04 Beredningsgruppen Kultur MINNESANTECKNINGAR Tid: Torsdagen den 4 september kl 13.30 16.45 Plats: Kajutan och Saras Hus, Henån Närvarande Beredning kultur Lars G Blomgren, ordförande Gerd

Läs mer

Länsföreningen HjärtLung Västra Götaland

Länsföreningen HjärtLung Västra Götaland Länsföreningen HjärtLung Västra Götaland Protokoll Styrelsemöte 8 Tid 2015-10-19 kl. 9.30 Plats Vassbottengatan Vänersborg Närvarande Olle Flodin Vice ordförande Rolf Sundberg René Ahlberg Yvonne Jansson

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År! Studiefrämjandet i Väst

God Jul & Gott Nytt År! Studiefrämjandet i Väst Vi vill tacka för det gångna året och hoppas vi fortsätter i samma anda även 2014. Passar på att bifoga vårt Ledarutvecklingsprogram samt inbjudningar till Ekonomi i förening och Föreningskunskap. Vill

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 maj 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2015: 56 385 (7,0%) 24 753 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 16 augusti 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av juli 2011 Läget

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 februari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län januari 2015: 61 625 (7,7%) 35 344

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 106/02 2003-01-01 Kn 5 1 Kf 83/09 2010-0101 ändring Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbunden från och med 2010-01-01. 1. Syftet

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av oktober 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 november 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län oktober 2011 60 900 (7,8%) 32 000

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 oktober 2014 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län september 2014: 59 126 (7,4%) 32 741

Läs mer

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet.

Varje arbetarekommun/organisation beslutar själv om sin formella beslutsgång för remissmaterialet. Arbeta med detta material i er arbetarekommun/organisation. Se remissmaterialet och frågeställningarna som en utgångspunkt. Det är fritt fram att göra tillägg om ytterligare synpunkter och åsikter från

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 mars 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län februari 2015: 60 859 (7,6%) 34 968 män

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 13 januari 2015 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län december 2014: 61 052 (7,6%) 34 837

Läs mer

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts!

Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun Det händer något när människor möts! Studieförbundens aktivitetsberättelse i Töreboda kommun 2015 Det händer något när människor möts! Sammanställt av studieförbunden i Töreboda och Västra Götalands Bildningsförbund april 2016 Inledning Studieförbunden

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Västra Götalands län Göteborg, 14 augusti 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 Till arbete Under juli 2017 påbörjade 3 980 personer (1 816 kvinnor och 1 643

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av augusti 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 11 september 2013 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2013: 65 899 (8,2%) 35 886

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 15 juni 2011 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Västra Götalands län i slutet av maj 2011 Lediga

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer