SV Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SV Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 SV Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2014

2 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 2 av 25 Innehållsförteckning Förord SV Västra Götaland... 3 Till grund för verksamheten SV Västra Götalands verksamhet... 5 Internationellt... 5 Kultur... 7 Organisationsmarknad...10 Projekt...18 Organisation...18 Pedagogisk utveckling - Cirkelledarna...18 Förtroendevalda...20 Tjänstemän...22 SV Region Västra Götaland...23 Marknadsföring...23 Ytterligare samarbetspartners...23 Verksamhetsinsatser 2013 och

3 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 3 av 25 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Dokumentnummer: Plan Utarbetat av: Styrelsen och medarbetare Verksamhetsberättelse för år 2014 SV Västra Götaland Godkänt av: Regionstyrelsen Ersätter datum: OB 022: Datum: SV i Västra Götaland är organiserade i 6 olika enheter, 5 avdelningar och 1 regional enhet (Regionförbund), den senare omfattande hela VG-området. Avdelningarna har följande indelning: Göteborg (bestående av kommunerna Gbg och Öckerö) GR Sydost (bestående av A-sås, Lerum, Mölndal och Partille kommuner) Sjuhärad (bestående av kommunalförb-omr Sjuhärad + Härryda=9 kommuner) Skaraborg (bestående av kommunalförb-omr Skaraborg = 15 kommuner) Väst (bestående av kommunalförb-omr Fyrbodal + Lilla Edet, Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn = 19 kommuner) Dessa avdelningar är de som uppträder utåt mot allmänheten, men även verkar inom de olika organisationer som SV samarbetar med på den lokala nivån. Verksamhetsformerna för avdelningarna är främst studiecirklar, men även kulturprogram och såväl korta som längre projekt med intensifiering av arbete med ibland speciell målgrupp i andra fall ämne och/eller metod. SV VG, den regionala enheten har till uppgift att genomföra regionala utbildnings- och kulturaktiviteter, dels tillsammans med grund-, medlems- och samverkande organisationerna i avsikt att medverka till de organisationernas och deras medlemmars utveckling. Dels utbildnings- och kulturaktiviteter för förtroendevalda, anställda och cirkelledare i avdelningarna för att medverka till att avdelningarnas verksamhet utvecklas. Anslagsgivaren som är Västra Götalandsregionens kulturnämnd avser att anslagen skall inriktas på att: Utveckla nya samverkans- och verksamhetsformer Göra verksamheten tillgänglig och attraktiv oavsett människors bakgrund, kön, ålder eller funktionshinder Förnya och bredda den pedagogiska kompetensen i folkbildningen Utveckla medlemsorganisationernas regionala organisation och verksamhet Främja lokal verksamhetsutveckling Utveckla den lokala och regionala kulturverksamheten Stor vikt och särskilt fokus läggs på integrationsfrågor, jämställdhet, kultur och internationella kontakter, såsom samverkan med regionens kulturinstitutioner samt att utveckla nya verksamhetsformer genom internationellt arbete i andra länder. Till grund för verksamheten 2014 SVs Stadgar centrala och regionala SVs Idéprogram, värdegrund och vision SVs Strategiska prioriteringar VG-regionens syften och kriterier

4 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 4 av 25 Styrelsens summering av 2013 och 2014 Två händelserika år för Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund summeras i denna verksamhetsberättelse. Från 2013 övergick SV Västra Götaland till att genomföra regionstämma vartannat år. Denna nya verksamhetsperiod fick en bra start med fördjupad samverkan mellan avdelningarna och den regionala enheten i den nya organisationen. Det internationella arbetet i Kenya har vidareutvecklats under åren. I september 2013 besökte två styrelseledamöter från KCCBO (Kamusinde Cristian Community Based Organisation) tillsammans med två lärare från vår skola i Kamusinde, SV Västra Götaland för fördjupad utveckling av vårt samarbete. Tidpunkten för besöket sammanföll med att finansieringen för återuppbyggnad av raserade biblioteket var klar. Byggnadsarbetet påbörjades vid årsskiftet 2013/2014. För att bredda och utveckla vårt folkbildningsuppdrag har styrelsen under 2013 och 2014 tagit nya steg utöver de för folkbildningen traditionella. Med aktivt stöd från SV Västra Götaland etablerade sig tankesmedjan Fores i Västsverige. Tillsammans anordnade vi ett upptaktsseminarium på Universeum i Göteborg i maj 2014 inför europaparlamentsvalet med medverkan av bland andra Cecilia Malmström och Kent Johansson. Ytterligare ett seminarium med Fores genomfördes efter sommaren med temat hur vi bemöter populistisk retorik. SV Västra Götaland har tillsammans med Göteborgs Räddningsmission och Romska Bildningsförbundet Väst bildat den ideella föreningen Interkulturella Folkhögskolan med säte i Agnesberg. En interimsstyrelse, i vilken SV Västra Götaland är representerad, har bildats. Avsikten är att ovannämnda organisationer tillsammans skall bli huvudmän för den Interkulturella Folkhögskolan - nuvarande Agnesbergs Folkhögskola - från och med årsskiftet 2015/2016. Huvudmannaskapet för folkhögskolan övergår därmed från Västra Götalandsregionen till den ideella föreningen. Den långsiktiga planeringen är att Romska Bildningsförbundet Väst inom en femårsperiod blir ensam huvudman för folkhögskolan. I november 2013 och oktober 2014 genomförde SV Västra Götaland verksamhetsplanering tillsammans med de fem avdelningarna. Verksamhetsplaneringen är ett viktigt tillfälle att träffas, lära känna varandra och att diskutera frågor som är angelägna för oss alla i vårt gemensamma uppdrag att utveckla SV:s folkbildning inom vårt geografiska område. Under verksamhetskonferensen i oktober 2014 enades avdelningarna och den regionala enheten om att, utifrån vårt folkbildningsuppdrag, utvärdera SV:s organisatoriska modell i Västra Götaland. I den fastställda uppdragsbeskrivningen ingår följande tre delar: - utvärdera hur avdelningarna och den regionala enheten uppfyller sitt folkbildningsuppdrag - analysera SV:s nuvarande organisation i Västra Götaland med utgångspunkt i folkbildningsuppdraget - utifrån utvärdering och analys enligt ovan lämna förslag på utveckling/förbättring av Studieförbundet Vuxenskolans organisation i Västra Götaland. Utvärderingsuppdraget anförtroddes Kent Johansson, Skara. Med Kent Johansson utvärderingsrapport som grund är det en uppgift för avdelningarna och den regionala enheten att tillsammans med grundorganisationerna vidareutveckla vår organisation med fokus på vad som är mest gynnsamt för SV i hela Västra Götaland. Styrelsen riktar härmed ett varmt och innerligt tack till såväl anställda som förtroendevalda för ett mycket engagerat och framgångsrikt arbete för folkbildningen inom SV Västra Götaland under åren 2013 och /Styrelsen i mars 2015

5 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 5 av SV Västra Götalands verksamhet Internationellt Internationella resursgruppen SV-regionens resursgrupp inom internationella frågor, ett antal intresserade och kunniga frivilliga, med kunskap och kompetens från och om Kenya, Zimbabwe, Uganda, Tanzania, Rumänien, Ungern, och Estland. Dessa bistår lokalavdelningar och medlemsorganisationer i informationsinsatser och kulturmöten. Vid dessa säljs och utlottas bruksartiklar från främst Afrika som går tillbaka i satsningar i miniprojekt mm. Resursgruppen har under året varit samlade vid 2 utbildningstillfällen för påfyllning, utveckling och stimulans. Besök från Kenya 415 Axevalla folkhögskola Samarbetet mellan ABF, SV och Axevalla folkhögskola har även detta år resulterat i kulturinslag under arrangemanget Axevalla sommar, augusti, en sammanhållen kultur- och bildningsinsats med svensk-finsk inriktning. 403 Estland Den återupprättade kontakten mellan SV och FUB i Trollhättan med Jöggeva i Estland har detta året ej medfört någon aktivitet där SV VG varit inblandad. 402 Rumänien, Ungern Kontakter och verksamhet som initierades i början av 2000-talet av ideella engagerade i Västra Götaland, ledde till att insatser från SV Västra Götaland på och kring ett dagcenter i Gyergyóremete genomfördes med föräldrar och personal och resulterade i att föräldrarna startade en förening. Efter några års intensiva kontakter och insatser avstannade arbetet. Sedan 2012 har kontakter återknutits och under 2013 genomfördes en utbytesaktivitet där fyra personer från vårt område i Rumänien var på besök hos oss för att ta del av lokal utveckling, landsbygdens förutsättningar och utveckling, samt hur kulturlivet kan medverka till ökat besöksintresse. Kontakterna och utbytet som planerades att fortsätta mellan kommun- och bondeföreträdare i Rumänien och LRF-medlemmar i Lidköpingstrakten har åter igen avstannat. Däremot har lokala SV-avdelningen i Skaraborg under året tagit fram ett studiematerial och påbörjat studiecirklar enligt Läs och Res-modellen. Under året genomfördes ett gemensamt kulturarrangemang med Ungerska Föreningen i Borås, tillhörande Ungerska Riksförbundet SMOSZ, en organisation SV centralt redan 2008 slöt samarbetsavtal med, men vi i VG-området först nu kommit att arbeta med.

6 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 6 av Vitryssland Den sedan några år etablerade kontakten mellan SV Göteborg och Vitryssland har för 2014 inneburit att det planerade besöket av unga musikutövare har genomförts. I september var musikgruppen Handmade, bestående av fem unga musiker från Vitryssland på ett veckolångt besök. Förutom att de gavs inblickar i olika delar av SVs verksamhet och speciellt hur vi bedriver musikverksamheten, medverkade gruppen med egen konsert i Falköping, samt som medverkande i ett miniseminarium i samband med Bok&Biblioteksmässan under rubriken; Att vara journalist i Lukasjenkos Vitryssland. 412 Projekt Kapacitetsuppbyggnad i Bungoma, Kenya. Sedan 24 år pågår ett utbytesarbete mellan SV Västra Götaland och Bungoma i västra Kenya. Numera är lokala utvecklingsgrupper (i flesta fall studiecirkelgrupper) organiserade i en paraplyorganisation KCCBO (att likna vid en mix av lokala utvecklingsgrupper i Hela Sverige ska leva och LRF-avdelningar). SV VG har under årens lopp medverkat, främst med att introducera studiecirkeln som metod för utveckling, men kontinuerligt bidragit med mikroprojektinsatser, som bekostats av insamlade medel i Västra Götaland, såsom biodling, fiskodling, symaskiner och liknande. Främst kan dock nämnas böcker och biblioteksverksamheten som består av ett permanent bibliotek och 4 ytterligare boklådeplatser. Under kunde SV VG med stöd av medel från Forum Syd genomföra en utbildning för 30 cirkel- och projektledare med 2-dagarsutbildning under varje av dessa 3 år. Under åren har många studiebesöksutbyten skett åt vardera håll, senast Informationsinsatserna i Västra Götaland har genomförts i medlems- och samverkande organisationer, med ca insatser per år. Vid dessa informationsinsatser har försäljning och insamlingar gjorts. Under 2012 utarbetades en ny ansökan till Forum Syd, dels för insatser att utveckla KCCBO-organisation som förening, dels lärarutbyten mellan skolan i Kamusinde och Herrgårdsskolan i Göteborg. Ansökan beviljades och utbytet med lärare från Herrgårdsskolan involverade påbörjades. Under andra utbytestillfället under 2013, då två från KCCBOs styrelse och två lärare från skolan var här i månadsskiftet septokt men projektet avbröts, då Forum Syd ansåg att SV inte i tillräckligt hög grad involverade samarbetspartnern i de ekonomiska transaktionerna, vilket var av försiktighet från SVs sida. Vid möte mellan Forum Syd och SV beslöts att ny ansökan skulle utarbetas. Detta gjordes men Forum Syd meddelade i dec att de ej tillstyrker ansökan. Oavsett externa projektmedel pågår ändå andra insatser med vanliga verksamhetsmedel och insamlade medel. Vid årets början var vi i läge att den särskilda insamling vi hållit på med i några år för att medverka till ny- och ombyggnad av permanenta biblioteket och kokhyddan till den intilliggande skolan för drygt 300 elever (som drivs som privatskola av människorna i området = KCCBO)- nu var i nivå med vad som behövs, varför vi i inledningen av 2014 påbörjade arbetet. Vid årets utgång är såväl biblioteksbyggnaden med riktiga fönster och dörrar och kokhyddan med rökkanal klara. Härefter återstår att färdigställa inomhus med bord, stolar, hyllor mm. Studiecirkelverksamheten har fortlöpande pågått och vid flera tillfällen under året har utbildningsdagar genomförts med assistans av Creadis (motsv mix av Coompanion och LRF).

7 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 7 av Projekt Glasögon, Kenya Samarbetet med VFA (Vision for all, organisation av optiker i Världen) med insamling, tvätt och mätning av glasögon i Västra Götaland, samt undersökning på plats inom främst Bungoma-området, men även andra platser i Kenya har ej genomförts under 2014, men så snart möjlighet finns att både optiker från VFA och frivilliga från SV kan samordnas, så sker nästa insats. Kultur 401 Den svenska historien Ett samarbete mellan ABF, SV, Västarvet och Teater Tidlös påbörjades 2012 i anslutning till tidigare års Birger Jarl-satsning. Inför och under 2014 har samarbetet fortsatt och nu varit inriktat på 1000-års jubiléet och blev föreställningen; Då valde Påven Skaraborg och som under juni-aug spelades 14 gånger. 418 Konst Hantverk Design I samarbete med Slöjd i Väst, Väv i Väst, Västarvet, Textilhögskolan i Borås, Leader Sjuhärad m fl, genomfördes 2013 projektet Ett lyft för vävningen. Under 2014 gick detta vidare i en ny inriktning, att skapa en digital interaktiv plattform för aktiva och intresserade inom vävning. Genom de nya samarbetsparterna Changemaker AB och Interactive institute Swedish ICT har projektet så här långt lyckats bra. Parallellt har arbetats med vävcaféer, workshops och inspirations och fortbildningsträffar. Såväl dessa fysiska träffar och utbildningar, som den digitala plattformen visar sig vara stor källa till inspiration och utveckling för intresserade och därmed medverka till utveckling av både utövare och tekniker inom och för vävning. Slöjdläger för 20 unga i åldern år genomfördes under 4 dagar i september i Gula Huset, Uddebo, Tranemo i samarbete med Fristads Folkhögskola och Slöjd i Väst. Utöver de workshops och träffar som genomförts i anslutning till Digiväv-projektet och som alla cirkelledare inom textila ämnen är välkomna till har genomförts 6 fortbildningar för cirkelledare med inriktning; stickning, virkning, slöjd och återanvändning av textilier. 419 Slöjdklubben I samarbete med Slöjd i Väst har 4 utbildningar genomförts för slöjdklubbshandledare. För att intressera för fler Slöjdklubbar i regionen har prova- på-verksamhet genomförts i både Botaniska trädgården i maj och i anslutning till Kulturkalaset i aug, i Göteborg. 423 Uddevalla Folkmusikfestival. I samarbete med spelmansförbunden i Bohuslän, Dalsland och Västergötland, samt Kultur i Väst och Bohusläns museum, m fl genomfördes festivalen under 3 dagar i augusti. SV VG medverkade med kurser i säckpipa, nyckelharpa, ungersk-transylvansk musik, västsvenska låtar och speciell kurs för unga musiker.

8 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 8 av Hitta Folkmusiken Tillsammans med ABF, VG-regionen, Spelmansförbunden och DAG (Dialekt, ortnamns- och folkminnesarkivet) arbetas kontinuerligt för att utveckla fler Lyssningsstationer. Samarbetet har även innefattat utbildningsdagar för unga folkmusiker i regionen med inriktning på folklig sång, fiolspel och folkblås. 426 Musik Rock/Klassiskt Några utbildningar för ledare har genomförts, dels med inriktning körsång, dels med fiolspel enligt Suzukimetoden. I samarbete med avdelningarna Skaraborg och Väst påbörjades under året en satsning för att starta verksamhet med unga enligt modellen Unity på några platser i vardera avdelning. Unity är en modell där hiphop är medlet för att motverka diskriminering och utanförskap och istället främja lärande, delaktighet och samhällsengagemang. Den projektanställde har i sitt arbete försökt att både ta hjälp av och inkorporera de medarbetare som redan finns och som arbetar med musikverksamhet med och bland unga och även använda befintlig Vi Unga-verksamhet som ingångar och att få Vi Unga delaktiga. Det innebär att det finns ett påbörjat lösligt nätverk. Det går ännu ej att hävda att det finns stadiga, men dock några verksamheter och planer är påbörjade för flera aktiviteter under första halvan av nästa år med bl a graffiti och skateboard för att visa fram pågående verksamhet och intressera nya att ta del. För våra ledare och deltagare främst inom musikverksamheten genomförde vi föreläsningen/föreställningen Fragment från två liv av Hemlin och Gordin, dvs Nordman, i Borås, Partille och Uddevalla. 441 Bokdagar i Dalsland SV VG fortsätter att i samarbete med Dalslands litteraturförening medverka med inslag i form av utbildningsmoment och kulturprogram i såväl utvecklandet av ett Nordiskt Litteraturhus, som årets upplaga av Bokdagar i Dalsland, som i år genomfördes 1-3 aug. SVs monter på Bokmässan 442 Bok & Bibliotek Genom åren har mässan utvecklats till en viktig mötesplats för kultur- och utbildningssektorn. Vi vill visa vår roll som kultur och samhällsaktör. Det sker genom en mängd olika seminarier och miniföreläsningar i vår monter under alla dagarna. Nämnas kan medverkande av författare, journalister och samhällsaktörer i miniseminarierna såsom: Lasse Bengtsson om Afghanistan, Carolina Neurath och Jan Almgren om rikskapitalister, Ingvar Carlsson om lärdomar, Göran Hägg om renässansens Florens, Sigrid Combüchen om Sigrid Bäckman och Fröding, Kristina Sandberg om hemmafrun under 50-talet, Kristian Lundberg om samhälle som vänt de svaga ryggen, Henrik Berggren om spanska inbördeskriget, Kristina Kappelin om journalistens vardag i Italien, Jan Scherman om att känslorna spelar in, Thomas Bodström om sin uppväxt, Lars Lerin om naturlära. Men också mer verksamhetsinriktade seminarier för att intressera nya för att ta del i ämnen såsom jämställdhet inom lantbruket, pilgrimsleder, blue economy, svensken

9 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 9 av 25 om svenskan, stadsnära odling, romers delaktighet i folkbildning, hembygd i en global värld, om att vara journalist i Vitryssland, - för att nämna en del av hela programmet. Detta sker som ett arbete i samverkan med främst avdelningen SV Göteborg, men även de övriga 4 avdelningarna i Västra Götaland samt SVs förbund. 407 Lättläst Tillgänglighet. Arbetsgruppen/regiongruppen för LL i Västra Götaland med representanter för såväl FUB, Demensförbundet, HSO m fl organisationer, samt Kultur i Väst hålls ihop av SV VG och i denna grupp formuleras de behov som finns och har under detta året resulterat i 4 utbildningstillfällen för läsombud och högläsare. Dessutom började tankar ta form om att kommande år genomföra utbildning för kommunikatörer och hemsidesansvariga inom såväl handikapporganisationerna, som inom studieförbunden. 408 Kulturpotten proffs Särskilt uppdrag att nå nya grupper, att skapa arbetstillfällen för kulturarbetare och publika möten med professionell kultur. Genomförs i samarbete med de 5 avdelningarna i SV. Många av kulturinslagen är redovisade under andra rubriker, då det genomförts som inslag i organisationer eller andra verksamheter, - här följer de som genomförts i SVs egen regi: Föreläsningar/Författare Aino Trosell, Henån Historia, Svenska stolar, Dan Gordan, Göteborg Johan Verkmäster, Lidköping Konst, Martin Theorin, Kungälv Majgull Axelsson, Göteborg Mikael Segerström, Göteborg Nils Ferlin-program av Göthe Norehäll och Curt Lindholm, Hjo, Skövde, Tidaholm Musik Ballader, Eddie Olivia, Uddevalla Birgitta Jansson och Lowe Pettersson, Henån Birgitta Ulfsson om Tove Jansson, Göteborg Fragment från två liv, Hemlin och Gordin (Nordman) Från Czardas till Chess, Gunnar Olofsson och Lowe Pettersson, Henån, Tidaholm Kammarmusik, Thomas Flodin, Strömstad Konsert (flöjt, sax, piano, sång) Joel Hagen m fl, Öckerö Konsert Boomerang Orchestra, Göteborg Modern svensk musik, Rickard Skoglund, Tranemo Muminsånger, Charlotte Sairo, Åmål, Trollhättan, Vänersborg, Henån, Borås Pianokonsert Lowe Pettersson,Uddevalla Samba Ritardando, Ingmari Dalin o Mats Hagström, Uddevalla Sara Riedel vs Cornelis, Göteborg Skriv min sång, David Oest, Uddevalla Sång, Povel Croona, Uddevalla Trubadur Lennart Bertilsson, Uddevalla West of Eden, svensk-irändsk folkmusik, Stenungsund Vier Brillen, Göteborg Visor Eva Bartholdsson och Gunnar Siljebo, Uddevalla

10 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 10 av 25 Teater De mislykte, Eva Ahlberg, Götene, Karlsborg, Lidköping, Skara och Skövde Livet i två bitar, Teater Theatron, Uddevalla och Åmål Tolkningar av Dan Andersson och Evert Taube, Pär Sörman, Lysekil 410 Organisationsmarknad Vi genomför pedagogiskt stöd och utveckling genom utbildningar, kulturinslag och andra utvecklande insatser för grund-, medlems och samverkande organisationer. Verksamheten styrs av organisationernas egna förutsättningar och behov, dvs är planerad i samarbete med respektive avnämare. Tillsammans med de 5 SV-avdelningarna finns ett antal nätverk bildade med organisationsansvariga verksamhetsutvecklare från avdelningarna och regionala enheten. I nätverken utarbetas hur och vad avdelningarna resp. regionala enheten erbjuder och arrangerar, då avdelningarna ansvarar för cirkelverksamheten och regionala enheten för kursverksamheten. Detta för att från SVs sida kunna vara en part gentemot resp organisation. Det goda mötet Behovet av förnyelse är stort inom i stort sett alla SVs medlemsoch samverkande organisationer. Därför fortlöper särskild satsning för att kunna utöka gruppen av utbildare med kompetens inom mötes- samtals- och processledning, för att på bredden kunna erbjuda alla SVs organisationer ett utbildningslyft. Dessa utbildare är därmed rustade att ansvara för utbildningar i alla delar av förenings- och mötesteknik, samt olika modeller av processledning. För att stimulera såväl SVs egna som medlems- och samverkande organisationers funktionärer i ökat samhällsengagemang startade SV Västra Götaland ett samarbete med tankesmedjan Fores i Västsverige. Upptaktsseminarium genomfördes på Universeum i Göteborg i maj 2014 inför europaparlamentsvalet med medverkan av bland andra Cecilia Malmström och Kent Johansson. Ytterligare ett seminarium med Fores genomfördes efter sommaren med temat hur vi bemöter populistisk retorik. Utöver detta arrangerar de 5 avdelningarna egna SV Arenor med aktuella samhällsfrågor, där Fores också medverkar och arbetar fram underlag i ämnen som är speciellt aktuella för denna delen av landet, som ex nödvändigheten och möjligheterna för en framtida fossilfri fordonsflotta. 411 Centerorganisationerna Utbildningarna detta år har som sig bör varit fokuserade på att stärka och rusta funktionärer inför supervalårets olika arbetsuppgifter, såsom media av olika slag, retorik och personligt framträdande. 21 utbildningar har genomförts med centerorganisationerna, detta är väsentligt färre aktiviteter, jämför med 2013 då 47 utbildningar genomfördes, - men antalet deltagare i verksamheten är ändock inte samma minskning, detta beror på att Centern Västra Götaland valde att starta året med en flerdagars sammanhållen aktivitet för hela VGområdet som arrangerades med många parallella seminarier på Lindholmen Science Park. 1 av dessa 21 utbildningar som genomförts är speciellt med och för CUF. Kulturinslagen under detta året är också koncentrerade till den stora konferensen i januari i Göteborg då flera musikinslag genomfördes, såsom musik av bl a Boomerang orchestra, men även en Capoeiraföreställning.

11 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 11 av 25 I anslutning till annat arrangemang med Centern Västra Götaland medverkade Göran Hermansson med föreläsning om kultur och identitet i Västra Götaland. 421 Folkpartiorganisationerna Även verksamheten med och för folkpartiorganisationerna inriktades främst på insatser för att rusta funktionärer inför supervalåret. Enligt numera tradition startade året med Lundsbrunnskonferensen, där upplägget med många parallella seminarier medför ett så brett program att alla inom folkpartiorganisationen både bör och vill delta. Sammantaget genomfördes 17 utbildningar, varav 3 speciellt med Luf. Kulturinslag i mötesverksamheten har varit föreläsningar med Martin Tehorin om konst och Nils Zanders om 3-kungamötet, båda i samarbete med FPs konstförening i Väst. Lundbrunnskonferensen LRF Västra Götaland och Skogsägarrörelsen Tillsammans med LRF har 17 utbildningar genomförts, varav 8 är basutbildning för funktionärer och de övriga varit ämnesinriktade på arrendefrågor, vildsvin och sparsam körning. För funktionärer med skogligt engagemang genomförts 2 utbildningar om skog och skogens vatten, samt datamediautbildning. Ett projektarbete har genomförts i samarbete med Grästorps kommun där en projektledare under försöksverksamhet framställt studiematerial för fiberföreningar. Materialet är klart först en bit in i Kulturinslag i mötesverksamheten har bl a varit medverkan av Mats-Eric Nilsson som föreläste om Pulvermosets land i Mölnlycke och Anders Arnell Stand up cooking i Skövde, Hjo, Götene och Hindås, mm. 433 KD Kristdemokraterna Samarbetet påbörjades med en uppstartsfas under Då genomfördes ICM utbildning anpassad för verksamheten i och för KD. Detta år har 2 utbildningar genomförts, även inom denna organisation med speciellt fokus på insatser för funktionärer och supervalåret. 434 Sveriges Biodlarförenings distrikt Denna organisation och speciellt Bohusdistriktet har mycket påtagligt ökat sitt engagemang och därmed ambitioner om hur de vill arbeta och vad de vill uppnå, dels ökat intresse från fler att delta och att utveckla sin organisation. 5 utbildningar har genomförts, varav 1 speciellt med kvinnliga biodlare. Under året har arbete påbörjats med att utarbeta nytt utbildningspaket och biodlingsanpassat ledarmaterial för att kunna uppnå certifiering. 435 Jägarnas riksförbund/svenska landsbygdens jägare Ingen aktivitet har genomförts.

12 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 12 av Södra skogsägarna i VG Satsningen tillsammans med Säker Skog och skogsägarrörelsen har fortsatt och 14 utbildningsinsatser har genomförts under rubrikerna Upptakter och Bystugeträffar. Behovet av fler cirkelledare till motorsågs- och röjsågskörkorten har prioriterats, men vid tillfälle för att genomföra dem, så har intresset varit svalt, men trots lågt deltagarantal har 2 cirkelledarutbildningar genomförts, för att ändå kunna möta den stora efterfrågan från deltagare att cirklar erbjuds och startar. Ytterligare har för funktionärer med skogligt engagemang genomförts 2 utbildningar om skog och skogens vatten, samt datamediautbildning. En dag med Skogens vatten samt Motorsågskörkortet. 437 Svenska fåravelsförbundet VG En utbildning har genomförts. 448 Miljöpartiet de Gröna Västra Götaland Den utbildningsplan som utarbetades har genomförts och lite till, då det fanns behov av några fler utbildningar än det som planerats. Som andra politiska organisationer är aktiviteterna fokuserade på supervalåret. 13 utbildningar är genomförda, varav 8 är med MP och har innehållit; Grattis du är förtroendevald, ett helt nytt material för funktionärer, EU-frågor och utbildning i webbkunskap. De övriga 5 är genomförda med Grön Ungdom och har innehållit allt från basutbildning till rättighetsfrågor och klimatfrågor. Miljöpartiets Kommun- och regiondagar Folkdansringen Västergötland Under året har 4 utbildningar genomförts för funktionärer inom Folkdansringen. I samband med organisationens årsstämma var Svenljunga Drillflickor medverkande som kulturinslag. 428 Västsvenska Författarsällskapet Tillsammans med föreningen, som är till för både författare och andra litterärt intresserade personer, för att lyfta fram litteraturen och litterärt skapande, - har vi genomfört en Skrivarresa - Allt är möjligt i Värmland och 1 utbildning ytterligare i skrivande.

13 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 13 av Västra Vi Unga distriktet i Västra Götaland I samarbete med Kommunalförbundet Fyrbodal har 9 kurser för ungdomar genomförts under sommaren Innehållet i kurserna har varit Bild&Form, Cirkus (x 2), Dans, Film, Hantverk, Musikal, Pop och Skrivande. SV VG och Västra Vi Unga distriktet beviljades 2013 projektstöd från ungdomsstyrelsen för projektet; Vi Unga föreningar för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Projektet skulle slutföras under Syftet med projektet är att skapa inkluderande och tillgängliga mötesplatser för unga med funktionsnedsättning i organisationen Vi Unga. Föreningsliv är en viktig plattform för att kunna träna sociala färdigheter, få vänner och kunna utvecklas. Det finns behov av att skapa inkluderande och tillgängliga mötesplatser där deltagarna möts utifrån sina förutsättningar. Mötesplatser där man kan utveckla sin förmåga att ta initiativ, känna delaktighet, ha inflytande och kunna påverka samhället. Projektet sker i samverkan HSO VG, Centrum för lättläst, Kultur i Väst, FUB VG, föreningen Compassen och Habilitering och hälsa VG. Projektet kom igång efter lång startsträcka, men avstannade då den projektansvarige tjänstemannen slutade sin tjänst. Detta första som genomfördes är redovisat och vi har fått löfte av MUCF (f.d Ungdomsstyrelsen) att försöka göra en omstart under Hållbart samhälle Om RCE Västra Götaland (West Sweden): Vi (SV VG) är sedan 2013 godkända av FN som sk. Regional Centre of Expertise, -en region som går före när det gäller transformativt lärande för hållbar utveckling. Alla aktörer i regionen som har intentionen att medverka till stark hållbarhet, är välkomna att bli en del av nätverket. Fokus ligger på överbryggande av ett antal klyftor: ord handling, stad land, formellt icke formellt och informellt lärande, hegemoni interkulturalitet samt rådande ekologiskt fotavtryck hållbart ekologiskt fotavtryck. En stor övergripande utmaning ligger i den övergripande konflikten mellan kortsiktig ekonomisk tillväxt och långsiktigt hållbar fördelning och användning av resurser. Enskilda individer och organisationer har intresserat sig och under året har 16 aktiviteter med allt från Kick off och workshops med inriktning på att arbeta fram Hur vill du att din bygd ser ut 2018 och utbildningar i Blå ekonomi, Hur arbeta med RCE via bloggar, mm genomförts. Noder med intresserade och aktiva/tänkbart aktiva, kan nu sägas finnas i Norra Bohuslän, Göteborg, Tvåstad, Norra Dalsland, Sjuhärad och Lidköping. Andra RCE-.relaterade aktiviteter är: -Interkulturellt sommarseminarium med rubriken Drama och lärande för interkulturell hållbarhet genomfördes juni på Gamla Real i Ed i samverkan med AkHUt och Högskolan Väst. -Under rubriken Stadsjord, ett stad landprojekt mellan Ed, Trollhättan och Göteborg har genomförts 4 utbildningar med inriktningar som Hållbara kvarter och matproduktion, samt Kan grisar och bönor förändra världen. Trädgården/Fiske/Lokal produktion/intressanta lokala platser/gårdsbutiker - som växande besöksnäring. Flera olika projekt med det gemensamt att utbildningar som MS MS

SV Västra Götaland. Verksamhetsberättelse 2013. Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald

SV Västra Götaland. Verksamhetsberättelse 2013. Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald SV Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2013 Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 2 av 28 Innehållsförteckning Året som gått

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011

Folkuniversitetet. Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet. Årsberättelse 2011 Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds universitet Årsberättelse 2011 1 FOLKUNIVERSITETETS MÅL Folkuniversitet är ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning. Vår verksamhetsidé

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

Kultur i vården i Sverige 2002

Kultur i vården i Sverige 2002 Kultur i vården i Sverige 2002 Korta nulägesrapporter från tolv landsting om verksamheten i Kultur i vården Birgitta Rapp Rapport 2003:16 Bruno Liljefors, Katt med rödstjärtunge i munnen (bilden är något

Läs mer

ABM - det fjärde rummet

ABM - det fjärde rummet Sida 1 av 35 Regionbibliotek Västra Götaland, februari 2001 ABM - det fjärde rummet Rapport från ett idéprojekt - projektledare Tomas Olsson Innehåll: Förord ABM - en programförklaring ABM - vad är det?

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund

Årsredovisning 2013. Årsredovisning 2013. Fyrbodals kommunalförbund Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Fyrbodals kommunalförbund 2 Innehållsförteckning Förbundsdirektören har ordet 4 Organisationsschema, ekonomi, personal, 5 lokalisering, kansli, administration, den

Läs mer

Verksamhets berättelse MED ÅRSREDOVISNING

Verksamhets berättelse MED ÅRSREDOVISNING Verksamhets berättelse 2003 MED ÅRSREDOVISNING Medlemsorganisationer Specialidrottsförbund (SF) Sveriges Akademiska Idrottsförbund Sveriges Amerikanska Fotbollförbund Svenska Badmintonförbundet Svenska

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Förbundsledningen och kansliet... 19

Förbundsledningen och kansliet... 19 Innehåll Inledning... 4 1 Medlemsutveckling... 5 Kansliet och förbundsledningen... 5 Konsulent Norra Småland-Östergötland... 5 Konsulenten Stockholm Gotland... 6 Regionssekreterare och scoutkonsulent Skåne-Blekinge...

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn SV Gävleborg Årsmöteshandlingar 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn Förslag till dagordning vid SV Gävleborgs avdelningsstämma 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av

Läs mer

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// ////////////////////

//////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// //////////////////// ÅRSBERÄTTELSE 2013 //////////////////// //////////////////// //////////////////// 2013 ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR Under våren 2013 genomförde

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet

Årsredovisning 2012. Studiefrämjandet, Riksförbundet Årsredovisning 2012 Studiefrämjandet, Riksförbundet Innehåll Anders Manheden: Förmån få lära känna folkbildare 2 Om Studiefrämjandet 4 Året i korthet 6 Tjia Torpe: Folkbildning är hållbarhet 8 Människor

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014 Nr 2 2014 Ordföranden har ordet! Några funderingar Den härliga sommaren är slut, men ersätts av höstens vackra färger. Hösten är också upptakten till nya aktiviteter och förhoppningsvis intressanta möten

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Följande redogörelse avser den verksamhet som bedrivits av patient-, brukar- och anhörignätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH under år 2014. Beslutad på nätverksmöte

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Västra Götalands kulturplan 2013 2015

Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Kulturplanens form 4 3. Dialoger och nätverk 5 3.1 Arbetet med Kulturplanen 6 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 6 4.1 EU 2020,

Läs mer

Do it! LK ochf FO O M R

Do it! LK ochf FO O M R Do it! FO LK och FO RM Plattform för gränsöverskridande och utforskande samarbeten inom formområdet i Västra Götaland. Sammanställning av förstudiearbete våren 2012 1 Bakom projektet står : Konsthantverkscentrum

Läs mer

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013

Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 1(27) Regional utveckling Regional utveckling stab Ola Lundmark 036-32 45 46 ola.lundmark@lj.se Kulturrådet Kvalitativ uppföljning av samverkansmodellen i Jönköpings län 2013 Professionell tearterverksamhet

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer