SV Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SV Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2014"

Transkript

1 SV Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2014

2 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 2 av 25 Innehållsförteckning Förord SV Västra Götaland... 3 Till grund för verksamheten SV Västra Götalands verksamhet... 5 Internationellt... 5 Kultur... 7 Organisationsmarknad...10 Projekt...18 Organisation...18 Pedagogisk utveckling - Cirkelledarna...18 Förtroendevalda...20 Tjänstemän...22 SV Region Västra Götaland...23 Marknadsföring...23 Ytterligare samarbetspartners...23 Verksamhetsinsatser 2013 och

3 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 3 av 25 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Dokumentnummer: Plan Utarbetat av: Styrelsen och medarbetare Verksamhetsberättelse för år 2014 SV Västra Götaland Godkänt av: Regionstyrelsen Ersätter datum: OB 022: Datum: SV i Västra Götaland är organiserade i 6 olika enheter, 5 avdelningar och 1 regional enhet (Regionförbund), den senare omfattande hela VG-området. Avdelningarna har följande indelning: Göteborg (bestående av kommunerna Gbg och Öckerö) GR Sydost (bestående av A-sås, Lerum, Mölndal och Partille kommuner) Sjuhärad (bestående av kommunalförb-omr Sjuhärad + Härryda=9 kommuner) Skaraborg (bestående av kommunalförb-omr Skaraborg = 15 kommuner) Väst (bestående av kommunalförb-omr Fyrbodal + Lilla Edet, Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn = 19 kommuner) Dessa avdelningar är de som uppträder utåt mot allmänheten, men även verkar inom de olika organisationer som SV samarbetar med på den lokala nivån. Verksamhetsformerna för avdelningarna är främst studiecirklar, men även kulturprogram och såväl korta som längre projekt med intensifiering av arbete med ibland speciell målgrupp i andra fall ämne och/eller metod. SV VG, den regionala enheten har till uppgift att genomföra regionala utbildnings- och kulturaktiviteter, dels tillsammans med grund-, medlems- och samverkande organisationerna i avsikt att medverka till de organisationernas och deras medlemmars utveckling. Dels utbildnings- och kulturaktiviteter för förtroendevalda, anställda och cirkelledare i avdelningarna för att medverka till att avdelningarnas verksamhet utvecklas. Anslagsgivaren som är Västra Götalandsregionens kulturnämnd avser att anslagen skall inriktas på att: Utveckla nya samverkans- och verksamhetsformer Göra verksamheten tillgänglig och attraktiv oavsett människors bakgrund, kön, ålder eller funktionshinder Förnya och bredda den pedagogiska kompetensen i folkbildningen Utveckla medlemsorganisationernas regionala organisation och verksamhet Främja lokal verksamhetsutveckling Utveckla den lokala och regionala kulturverksamheten Stor vikt och särskilt fokus läggs på integrationsfrågor, jämställdhet, kultur och internationella kontakter, såsom samverkan med regionens kulturinstitutioner samt att utveckla nya verksamhetsformer genom internationellt arbete i andra länder. Till grund för verksamheten 2014 SVs Stadgar centrala och regionala SVs Idéprogram, värdegrund och vision SVs Strategiska prioriteringar VG-regionens syften och kriterier

4 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 4 av 25 Styrelsens summering av 2013 och 2014 Två händelserika år för Studieförbundet Vuxenskolans regionförbund summeras i denna verksamhetsberättelse. Från 2013 övergick SV Västra Götaland till att genomföra regionstämma vartannat år. Denna nya verksamhetsperiod fick en bra start med fördjupad samverkan mellan avdelningarna och den regionala enheten i den nya organisationen. Det internationella arbetet i Kenya har vidareutvecklats under åren. I september 2013 besökte två styrelseledamöter från KCCBO (Kamusinde Cristian Community Based Organisation) tillsammans med två lärare från vår skola i Kamusinde, SV Västra Götaland för fördjupad utveckling av vårt samarbete. Tidpunkten för besöket sammanföll med att finansieringen för återuppbyggnad av raserade biblioteket var klar. Byggnadsarbetet påbörjades vid årsskiftet 2013/2014. För att bredda och utveckla vårt folkbildningsuppdrag har styrelsen under 2013 och 2014 tagit nya steg utöver de för folkbildningen traditionella. Med aktivt stöd från SV Västra Götaland etablerade sig tankesmedjan Fores i Västsverige. Tillsammans anordnade vi ett upptaktsseminarium på Universeum i Göteborg i maj 2014 inför europaparlamentsvalet med medverkan av bland andra Cecilia Malmström och Kent Johansson. Ytterligare ett seminarium med Fores genomfördes efter sommaren med temat hur vi bemöter populistisk retorik. SV Västra Götaland har tillsammans med Göteborgs Räddningsmission och Romska Bildningsförbundet Väst bildat den ideella föreningen Interkulturella Folkhögskolan med säte i Agnesberg. En interimsstyrelse, i vilken SV Västra Götaland är representerad, har bildats. Avsikten är att ovannämnda organisationer tillsammans skall bli huvudmän för den Interkulturella Folkhögskolan - nuvarande Agnesbergs Folkhögskola - från och med årsskiftet 2015/2016. Huvudmannaskapet för folkhögskolan övergår därmed från Västra Götalandsregionen till den ideella föreningen. Den långsiktiga planeringen är att Romska Bildningsförbundet Väst inom en femårsperiod blir ensam huvudman för folkhögskolan. I november 2013 och oktober 2014 genomförde SV Västra Götaland verksamhetsplanering tillsammans med de fem avdelningarna. Verksamhetsplaneringen är ett viktigt tillfälle att träffas, lära känna varandra och att diskutera frågor som är angelägna för oss alla i vårt gemensamma uppdrag att utveckla SV:s folkbildning inom vårt geografiska område. Under verksamhetskonferensen i oktober 2014 enades avdelningarna och den regionala enheten om att, utifrån vårt folkbildningsuppdrag, utvärdera SV:s organisatoriska modell i Västra Götaland. I den fastställda uppdragsbeskrivningen ingår följande tre delar: - utvärdera hur avdelningarna och den regionala enheten uppfyller sitt folkbildningsuppdrag - analysera SV:s nuvarande organisation i Västra Götaland med utgångspunkt i folkbildningsuppdraget - utifrån utvärdering och analys enligt ovan lämna förslag på utveckling/förbättring av Studieförbundet Vuxenskolans organisation i Västra Götaland. Utvärderingsuppdraget anförtroddes Kent Johansson, Skara. Med Kent Johansson utvärderingsrapport som grund är det en uppgift för avdelningarna och den regionala enheten att tillsammans med grundorganisationerna vidareutveckla vår organisation med fokus på vad som är mest gynnsamt för SV i hela Västra Götaland. Styrelsen riktar härmed ett varmt och innerligt tack till såväl anställda som förtroendevalda för ett mycket engagerat och framgångsrikt arbete för folkbildningen inom SV Västra Götaland under åren 2013 och /Styrelsen i mars 2015

5 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 5 av SV Västra Götalands verksamhet Internationellt Internationella resursgruppen SV-regionens resursgrupp inom internationella frågor, ett antal intresserade och kunniga frivilliga, med kunskap och kompetens från och om Kenya, Zimbabwe, Uganda, Tanzania, Rumänien, Ungern, och Estland. Dessa bistår lokalavdelningar och medlemsorganisationer i informationsinsatser och kulturmöten. Vid dessa säljs och utlottas bruksartiklar från främst Afrika som går tillbaka i satsningar i miniprojekt mm. Resursgruppen har under året varit samlade vid 2 utbildningstillfällen för påfyllning, utveckling och stimulans. Besök från Kenya 415 Axevalla folkhögskola Samarbetet mellan ABF, SV och Axevalla folkhögskola har även detta år resulterat i kulturinslag under arrangemanget Axevalla sommar, augusti, en sammanhållen kultur- och bildningsinsats med svensk-finsk inriktning. 403 Estland Den återupprättade kontakten mellan SV och FUB i Trollhättan med Jöggeva i Estland har detta året ej medfört någon aktivitet där SV VG varit inblandad. 402 Rumänien, Ungern Kontakter och verksamhet som initierades i början av 2000-talet av ideella engagerade i Västra Götaland, ledde till att insatser från SV Västra Götaland på och kring ett dagcenter i Gyergyóremete genomfördes med föräldrar och personal och resulterade i att föräldrarna startade en förening. Efter några års intensiva kontakter och insatser avstannade arbetet. Sedan 2012 har kontakter återknutits och under 2013 genomfördes en utbytesaktivitet där fyra personer från vårt område i Rumänien var på besök hos oss för att ta del av lokal utveckling, landsbygdens förutsättningar och utveckling, samt hur kulturlivet kan medverka till ökat besöksintresse. Kontakterna och utbytet som planerades att fortsätta mellan kommun- och bondeföreträdare i Rumänien och LRF-medlemmar i Lidköpingstrakten har åter igen avstannat. Däremot har lokala SV-avdelningen i Skaraborg under året tagit fram ett studiematerial och påbörjat studiecirklar enligt Läs och Res-modellen. Under året genomfördes ett gemensamt kulturarrangemang med Ungerska Föreningen i Borås, tillhörande Ungerska Riksförbundet SMOSZ, en organisation SV centralt redan 2008 slöt samarbetsavtal med, men vi i VG-området först nu kommit att arbeta med.

6 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 6 av Vitryssland Den sedan några år etablerade kontakten mellan SV Göteborg och Vitryssland har för 2014 inneburit att det planerade besöket av unga musikutövare har genomförts. I september var musikgruppen Handmade, bestående av fem unga musiker från Vitryssland på ett veckolångt besök. Förutom att de gavs inblickar i olika delar av SVs verksamhet och speciellt hur vi bedriver musikverksamheten, medverkade gruppen med egen konsert i Falköping, samt som medverkande i ett miniseminarium i samband med Bok&Biblioteksmässan under rubriken; Att vara journalist i Lukasjenkos Vitryssland. 412 Projekt Kapacitetsuppbyggnad i Bungoma, Kenya. Sedan 24 år pågår ett utbytesarbete mellan SV Västra Götaland och Bungoma i västra Kenya. Numera är lokala utvecklingsgrupper (i flesta fall studiecirkelgrupper) organiserade i en paraplyorganisation KCCBO (att likna vid en mix av lokala utvecklingsgrupper i Hela Sverige ska leva och LRF-avdelningar). SV VG har under årens lopp medverkat, främst med att introducera studiecirkeln som metod för utveckling, men kontinuerligt bidragit med mikroprojektinsatser, som bekostats av insamlade medel i Västra Götaland, såsom biodling, fiskodling, symaskiner och liknande. Främst kan dock nämnas böcker och biblioteksverksamheten som består av ett permanent bibliotek och 4 ytterligare boklådeplatser. Under kunde SV VG med stöd av medel från Forum Syd genomföra en utbildning för 30 cirkel- och projektledare med 2-dagarsutbildning under varje av dessa 3 år. Under åren har många studiebesöksutbyten skett åt vardera håll, senast Informationsinsatserna i Västra Götaland har genomförts i medlems- och samverkande organisationer, med ca insatser per år. Vid dessa informationsinsatser har försäljning och insamlingar gjorts. Under 2012 utarbetades en ny ansökan till Forum Syd, dels för insatser att utveckla KCCBO-organisation som förening, dels lärarutbyten mellan skolan i Kamusinde och Herrgårdsskolan i Göteborg. Ansökan beviljades och utbytet med lärare från Herrgårdsskolan involverade påbörjades. Under andra utbytestillfället under 2013, då två från KCCBOs styrelse och två lärare från skolan var här i månadsskiftet septokt men projektet avbröts, då Forum Syd ansåg att SV inte i tillräckligt hög grad involverade samarbetspartnern i de ekonomiska transaktionerna, vilket var av försiktighet från SVs sida. Vid möte mellan Forum Syd och SV beslöts att ny ansökan skulle utarbetas. Detta gjordes men Forum Syd meddelade i dec att de ej tillstyrker ansökan. Oavsett externa projektmedel pågår ändå andra insatser med vanliga verksamhetsmedel och insamlade medel. Vid årets början var vi i läge att den särskilda insamling vi hållit på med i några år för att medverka till ny- och ombyggnad av permanenta biblioteket och kokhyddan till den intilliggande skolan för drygt 300 elever (som drivs som privatskola av människorna i området = KCCBO)- nu var i nivå med vad som behövs, varför vi i inledningen av 2014 påbörjade arbetet. Vid årets utgång är såväl biblioteksbyggnaden med riktiga fönster och dörrar och kokhyddan med rökkanal klara. Härefter återstår att färdigställa inomhus med bord, stolar, hyllor mm. Studiecirkelverksamheten har fortlöpande pågått och vid flera tillfällen under året har utbildningsdagar genomförts med assistans av Creadis (motsv mix av Coompanion och LRF).

7 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 7 av Projekt Glasögon, Kenya Samarbetet med VFA (Vision for all, organisation av optiker i Världen) med insamling, tvätt och mätning av glasögon i Västra Götaland, samt undersökning på plats inom främst Bungoma-området, men även andra platser i Kenya har ej genomförts under 2014, men så snart möjlighet finns att både optiker från VFA och frivilliga från SV kan samordnas, så sker nästa insats. Kultur 401 Den svenska historien Ett samarbete mellan ABF, SV, Västarvet och Teater Tidlös påbörjades 2012 i anslutning till tidigare års Birger Jarl-satsning. Inför och under 2014 har samarbetet fortsatt och nu varit inriktat på 1000-års jubiléet och blev föreställningen; Då valde Påven Skaraborg och som under juni-aug spelades 14 gånger. 418 Konst Hantverk Design I samarbete med Slöjd i Väst, Väv i Väst, Västarvet, Textilhögskolan i Borås, Leader Sjuhärad m fl, genomfördes 2013 projektet Ett lyft för vävningen. Under 2014 gick detta vidare i en ny inriktning, att skapa en digital interaktiv plattform för aktiva och intresserade inom vävning. Genom de nya samarbetsparterna Changemaker AB och Interactive institute Swedish ICT har projektet så här långt lyckats bra. Parallellt har arbetats med vävcaféer, workshops och inspirations och fortbildningsträffar. Såväl dessa fysiska träffar och utbildningar, som den digitala plattformen visar sig vara stor källa till inspiration och utveckling för intresserade och därmed medverka till utveckling av både utövare och tekniker inom och för vävning. Slöjdläger för 20 unga i åldern år genomfördes under 4 dagar i september i Gula Huset, Uddebo, Tranemo i samarbete med Fristads Folkhögskola och Slöjd i Väst. Utöver de workshops och träffar som genomförts i anslutning till Digiväv-projektet och som alla cirkelledare inom textila ämnen är välkomna till har genomförts 6 fortbildningar för cirkelledare med inriktning; stickning, virkning, slöjd och återanvändning av textilier. 419 Slöjdklubben I samarbete med Slöjd i Väst har 4 utbildningar genomförts för slöjdklubbshandledare. För att intressera för fler Slöjdklubbar i regionen har prova- på-verksamhet genomförts i både Botaniska trädgården i maj och i anslutning till Kulturkalaset i aug, i Göteborg. 423 Uddevalla Folkmusikfestival. I samarbete med spelmansförbunden i Bohuslän, Dalsland och Västergötland, samt Kultur i Väst och Bohusläns museum, m fl genomfördes festivalen under 3 dagar i augusti. SV VG medverkade med kurser i säckpipa, nyckelharpa, ungersk-transylvansk musik, västsvenska låtar och speciell kurs för unga musiker.

8 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 8 av Hitta Folkmusiken Tillsammans med ABF, VG-regionen, Spelmansförbunden och DAG (Dialekt, ortnamns- och folkminnesarkivet) arbetas kontinuerligt för att utveckla fler Lyssningsstationer. Samarbetet har även innefattat utbildningsdagar för unga folkmusiker i regionen med inriktning på folklig sång, fiolspel och folkblås. 426 Musik Rock/Klassiskt Några utbildningar för ledare har genomförts, dels med inriktning körsång, dels med fiolspel enligt Suzukimetoden. I samarbete med avdelningarna Skaraborg och Väst påbörjades under året en satsning för att starta verksamhet med unga enligt modellen Unity på några platser i vardera avdelning. Unity är en modell där hiphop är medlet för att motverka diskriminering och utanförskap och istället främja lärande, delaktighet och samhällsengagemang. Den projektanställde har i sitt arbete försökt att både ta hjälp av och inkorporera de medarbetare som redan finns och som arbetar med musikverksamhet med och bland unga och även använda befintlig Vi Unga-verksamhet som ingångar och att få Vi Unga delaktiga. Det innebär att det finns ett påbörjat lösligt nätverk. Det går ännu ej att hävda att det finns stadiga, men dock några verksamheter och planer är påbörjade för flera aktiviteter under första halvan av nästa år med bl a graffiti och skateboard för att visa fram pågående verksamhet och intressera nya att ta del. För våra ledare och deltagare främst inom musikverksamheten genomförde vi föreläsningen/föreställningen Fragment från två liv av Hemlin och Gordin, dvs Nordman, i Borås, Partille och Uddevalla. 441 Bokdagar i Dalsland SV VG fortsätter att i samarbete med Dalslands litteraturförening medverka med inslag i form av utbildningsmoment och kulturprogram i såväl utvecklandet av ett Nordiskt Litteraturhus, som årets upplaga av Bokdagar i Dalsland, som i år genomfördes 1-3 aug. SVs monter på Bokmässan 442 Bok & Bibliotek Genom åren har mässan utvecklats till en viktig mötesplats för kultur- och utbildningssektorn. Vi vill visa vår roll som kultur och samhällsaktör. Det sker genom en mängd olika seminarier och miniföreläsningar i vår monter under alla dagarna. Nämnas kan medverkande av författare, journalister och samhällsaktörer i miniseminarierna såsom: Lasse Bengtsson om Afghanistan, Carolina Neurath och Jan Almgren om rikskapitalister, Ingvar Carlsson om lärdomar, Göran Hägg om renässansens Florens, Sigrid Combüchen om Sigrid Bäckman och Fröding, Kristina Sandberg om hemmafrun under 50-talet, Kristian Lundberg om samhälle som vänt de svaga ryggen, Henrik Berggren om spanska inbördeskriget, Kristina Kappelin om journalistens vardag i Italien, Jan Scherman om att känslorna spelar in, Thomas Bodström om sin uppväxt, Lars Lerin om naturlära. Men också mer verksamhetsinriktade seminarier för att intressera nya för att ta del i ämnen såsom jämställdhet inom lantbruket, pilgrimsleder, blue economy, svensken

9 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 9 av 25 om svenskan, stadsnära odling, romers delaktighet i folkbildning, hembygd i en global värld, om att vara journalist i Vitryssland, - för att nämna en del av hela programmet. Detta sker som ett arbete i samverkan med främst avdelningen SV Göteborg, men även de övriga 4 avdelningarna i Västra Götaland samt SVs förbund. 407 Lättläst Tillgänglighet. Arbetsgruppen/regiongruppen för LL i Västra Götaland med representanter för såväl FUB, Demensförbundet, HSO m fl organisationer, samt Kultur i Väst hålls ihop av SV VG och i denna grupp formuleras de behov som finns och har under detta året resulterat i 4 utbildningstillfällen för läsombud och högläsare. Dessutom började tankar ta form om att kommande år genomföra utbildning för kommunikatörer och hemsidesansvariga inom såväl handikapporganisationerna, som inom studieförbunden. 408 Kulturpotten proffs Särskilt uppdrag att nå nya grupper, att skapa arbetstillfällen för kulturarbetare och publika möten med professionell kultur. Genomförs i samarbete med de 5 avdelningarna i SV. Många av kulturinslagen är redovisade under andra rubriker, då det genomförts som inslag i organisationer eller andra verksamheter, - här följer de som genomförts i SVs egen regi: Föreläsningar/Författare Aino Trosell, Henån Historia, Svenska stolar, Dan Gordan, Göteborg Johan Verkmäster, Lidköping Konst, Martin Theorin, Kungälv Majgull Axelsson, Göteborg Mikael Segerström, Göteborg Nils Ferlin-program av Göthe Norehäll och Curt Lindholm, Hjo, Skövde, Tidaholm Musik Ballader, Eddie Olivia, Uddevalla Birgitta Jansson och Lowe Pettersson, Henån Birgitta Ulfsson om Tove Jansson, Göteborg Fragment från två liv, Hemlin och Gordin (Nordman) Från Czardas till Chess, Gunnar Olofsson och Lowe Pettersson, Henån, Tidaholm Kammarmusik, Thomas Flodin, Strömstad Konsert (flöjt, sax, piano, sång) Joel Hagen m fl, Öckerö Konsert Boomerang Orchestra, Göteborg Modern svensk musik, Rickard Skoglund, Tranemo Muminsånger, Charlotte Sairo, Åmål, Trollhättan, Vänersborg, Henån, Borås Pianokonsert Lowe Pettersson,Uddevalla Samba Ritardando, Ingmari Dalin o Mats Hagström, Uddevalla Sara Riedel vs Cornelis, Göteborg Skriv min sång, David Oest, Uddevalla Sång, Povel Croona, Uddevalla Trubadur Lennart Bertilsson, Uddevalla West of Eden, svensk-irändsk folkmusik, Stenungsund Vier Brillen, Göteborg Visor Eva Bartholdsson och Gunnar Siljebo, Uddevalla

10 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 10 av 25 Teater De mislykte, Eva Ahlberg, Götene, Karlsborg, Lidköping, Skara och Skövde Livet i två bitar, Teater Theatron, Uddevalla och Åmål Tolkningar av Dan Andersson och Evert Taube, Pär Sörman, Lysekil 410 Organisationsmarknad Vi genomför pedagogiskt stöd och utveckling genom utbildningar, kulturinslag och andra utvecklande insatser för grund-, medlems och samverkande organisationer. Verksamheten styrs av organisationernas egna förutsättningar och behov, dvs är planerad i samarbete med respektive avnämare. Tillsammans med de 5 SV-avdelningarna finns ett antal nätverk bildade med organisationsansvariga verksamhetsutvecklare från avdelningarna och regionala enheten. I nätverken utarbetas hur och vad avdelningarna resp. regionala enheten erbjuder och arrangerar, då avdelningarna ansvarar för cirkelverksamheten och regionala enheten för kursverksamheten. Detta för att från SVs sida kunna vara en part gentemot resp organisation. Det goda mötet Behovet av förnyelse är stort inom i stort sett alla SVs medlemsoch samverkande organisationer. Därför fortlöper särskild satsning för att kunna utöka gruppen av utbildare med kompetens inom mötes- samtals- och processledning, för att på bredden kunna erbjuda alla SVs organisationer ett utbildningslyft. Dessa utbildare är därmed rustade att ansvara för utbildningar i alla delar av förenings- och mötesteknik, samt olika modeller av processledning. För att stimulera såväl SVs egna som medlems- och samverkande organisationers funktionärer i ökat samhällsengagemang startade SV Västra Götaland ett samarbete med tankesmedjan Fores i Västsverige. Upptaktsseminarium genomfördes på Universeum i Göteborg i maj 2014 inför europaparlamentsvalet med medverkan av bland andra Cecilia Malmström och Kent Johansson. Ytterligare ett seminarium med Fores genomfördes efter sommaren med temat hur vi bemöter populistisk retorik. Utöver detta arrangerar de 5 avdelningarna egna SV Arenor med aktuella samhällsfrågor, där Fores också medverkar och arbetar fram underlag i ämnen som är speciellt aktuella för denna delen av landet, som ex nödvändigheten och möjligheterna för en framtida fossilfri fordonsflotta. 411 Centerorganisationerna Utbildningarna detta år har som sig bör varit fokuserade på att stärka och rusta funktionärer inför supervalårets olika arbetsuppgifter, såsom media av olika slag, retorik och personligt framträdande. 21 utbildningar har genomförts med centerorganisationerna, detta är väsentligt färre aktiviteter, jämför med 2013 då 47 utbildningar genomfördes, - men antalet deltagare i verksamheten är ändock inte samma minskning, detta beror på att Centern Västra Götaland valde att starta året med en flerdagars sammanhållen aktivitet för hela VGområdet som arrangerades med många parallella seminarier på Lindholmen Science Park. 1 av dessa 21 utbildningar som genomförts är speciellt med och för CUF. Kulturinslagen under detta året är också koncentrerade till den stora konferensen i januari i Göteborg då flera musikinslag genomfördes, såsom musik av bl a Boomerang orchestra, men även en Capoeiraföreställning.

11 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 11 av 25 I anslutning till annat arrangemang med Centern Västra Götaland medverkade Göran Hermansson med föreläsning om kultur och identitet i Västra Götaland. 421 Folkpartiorganisationerna Även verksamheten med och för folkpartiorganisationerna inriktades främst på insatser för att rusta funktionärer inför supervalåret. Enligt numera tradition startade året med Lundsbrunnskonferensen, där upplägget med många parallella seminarier medför ett så brett program att alla inom folkpartiorganisationen både bör och vill delta. Sammantaget genomfördes 17 utbildningar, varav 3 speciellt med Luf. Kulturinslag i mötesverksamheten har varit föreläsningar med Martin Tehorin om konst och Nils Zanders om 3-kungamötet, båda i samarbete med FPs konstförening i Väst. Lundbrunnskonferensen LRF Västra Götaland och Skogsägarrörelsen Tillsammans med LRF har 17 utbildningar genomförts, varav 8 är basutbildning för funktionärer och de övriga varit ämnesinriktade på arrendefrågor, vildsvin och sparsam körning. För funktionärer med skogligt engagemang genomförts 2 utbildningar om skog och skogens vatten, samt datamediautbildning. Ett projektarbete har genomförts i samarbete med Grästorps kommun där en projektledare under försöksverksamhet framställt studiematerial för fiberföreningar. Materialet är klart först en bit in i Kulturinslag i mötesverksamheten har bl a varit medverkan av Mats-Eric Nilsson som föreläste om Pulvermosets land i Mölnlycke och Anders Arnell Stand up cooking i Skövde, Hjo, Götene och Hindås, mm. 433 KD Kristdemokraterna Samarbetet påbörjades med en uppstartsfas under Då genomfördes ICM utbildning anpassad för verksamheten i och för KD. Detta år har 2 utbildningar genomförts, även inom denna organisation med speciellt fokus på insatser för funktionärer och supervalåret. 434 Sveriges Biodlarförenings distrikt Denna organisation och speciellt Bohusdistriktet har mycket påtagligt ökat sitt engagemang och därmed ambitioner om hur de vill arbeta och vad de vill uppnå, dels ökat intresse från fler att delta och att utveckla sin organisation. 5 utbildningar har genomförts, varav 1 speciellt med kvinnliga biodlare. Under året har arbete påbörjats med att utarbeta nytt utbildningspaket och biodlingsanpassat ledarmaterial för att kunna uppnå certifiering. 435 Jägarnas riksförbund/svenska landsbygdens jägare Ingen aktivitet har genomförts.

12 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 12 av Södra skogsägarna i VG Satsningen tillsammans med Säker Skog och skogsägarrörelsen har fortsatt och 14 utbildningsinsatser har genomförts under rubrikerna Upptakter och Bystugeträffar. Behovet av fler cirkelledare till motorsågs- och röjsågskörkorten har prioriterats, men vid tillfälle för att genomföra dem, så har intresset varit svalt, men trots lågt deltagarantal har 2 cirkelledarutbildningar genomförts, för att ändå kunna möta den stora efterfrågan från deltagare att cirklar erbjuds och startar. Ytterligare har för funktionärer med skogligt engagemang genomförts 2 utbildningar om skog och skogens vatten, samt datamediautbildning. En dag med Skogens vatten samt Motorsågskörkortet. 437 Svenska fåravelsförbundet VG En utbildning har genomförts. 448 Miljöpartiet de Gröna Västra Götaland Den utbildningsplan som utarbetades har genomförts och lite till, då det fanns behov av några fler utbildningar än det som planerats. Som andra politiska organisationer är aktiviteterna fokuserade på supervalåret. 13 utbildningar är genomförda, varav 8 är med MP och har innehållit; Grattis du är förtroendevald, ett helt nytt material för funktionärer, EU-frågor och utbildning i webbkunskap. De övriga 5 är genomförda med Grön Ungdom och har innehållit allt från basutbildning till rättighetsfrågor och klimatfrågor. Miljöpartiets Kommun- och regiondagar Folkdansringen Västergötland Under året har 4 utbildningar genomförts för funktionärer inom Folkdansringen. I samband med organisationens årsstämma var Svenljunga Drillflickor medverkande som kulturinslag. 428 Västsvenska Författarsällskapet Tillsammans med föreningen, som är till för både författare och andra litterärt intresserade personer, för att lyfta fram litteraturen och litterärt skapande, - har vi genomfört en Skrivarresa - Allt är möjligt i Värmland och 1 utbildning ytterligare i skrivande.

13 Verksamhetsberättelse 2014 SV Region Västra Götaland Sida 13 av Västra Vi Unga distriktet i Västra Götaland I samarbete med Kommunalförbundet Fyrbodal har 9 kurser för ungdomar genomförts under sommaren Innehållet i kurserna har varit Bild&Form, Cirkus (x 2), Dans, Film, Hantverk, Musikal, Pop och Skrivande. SV VG och Västra Vi Unga distriktet beviljades 2013 projektstöd från ungdomsstyrelsen för projektet; Vi Unga föreningar för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Projektet skulle slutföras under Syftet med projektet är att skapa inkluderande och tillgängliga mötesplatser för unga med funktionsnedsättning i organisationen Vi Unga. Föreningsliv är en viktig plattform för att kunna träna sociala färdigheter, få vänner och kunna utvecklas. Det finns behov av att skapa inkluderande och tillgängliga mötesplatser där deltagarna möts utifrån sina förutsättningar. Mötesplatser där man kan utveckla sin förmåga att ta initiativ, känna delaktighet, ha inflytande och kunna påverka samhället. Projektet sker i samverkan HSO VG, Centrum för lättläst, Kultur i Väst, FUB VG, föreningen Compassen och Habilitering och hälsa VG. Projektet kom igång efter lång startsträcka, men avstannade då den projektansvarige tjänstemannen slutade sin tjänst. Detta första som genomfördes är redovisat och vi har fått löfte av MUCF (f.d Ungdomsstyrelsen) att försöka göra en omstart under Hållbart samhälle Om RCE Västra Götaland (West Sweden): Vi (SV VG) är sedan 2013 godkända av FN som sk. Regional Centre of Expertise, -en region som går före när det gäller transformativt lärande för hållbar utveckling. Alla aktörer i regionen som har intentionen att medverka till stark hållbarhet, är välkomna att bli en del av nätverket. Fokus ligger på överbryggande av ett antal klyftor: ord handling, stad land, formellt icke formellt och informellt lärande, hegemoni interkulturalitet samt rådande ekologiskt fotavtryck hållbart ekologiskt fotavtryck. En stor övergripande utmaning ligger i den övergripande konflikten mellan kortsiktig ekonomisk tillväxt och långsiktigt hållbar fördelning och användning av resurser. Enskilda individer och organisationer har intresserat sig och under året har 16 aktiviteter med allt från Kick off och workshops med inriktning på att arbeta fram Hur vill du att din bygd ser ut 2018 och utbildningar i Blå ekonomi, Hur arbeta med RCE via bloggar, mm genomförts. Noder med intresserade och aktiva/tänkbart aktiva, kan nu sägas finnas i Norra Bohuslän, Göteborg, Tvåstad, Norra Dalsland, Sjuhärad och Lidköping. Andra RCE-.relaterade aktiviteter är: -Interkulturellt sommarseminarium med rubriken Drama och lärande för interkulturell hållbarhet genomfördes juni på Gamla Real i Ed i samverkan med AkHUt och Högskolan Väst. -Under rubriken Stadsjord, ett stad landprojekt mellan Ed, Trollhättan och Göteborg har genomförts 4 utbildningar med inriktningar som Hållbara kvarter och matproduktion, samt Kan grisar och bönor förändra världen. Trädgården/Fiske/Lokal produktion/intressanta lokala platser/gårdsbutiker - som växande besöksnäring. Flera olika projekt med det gemensamt att utbildningar som MS MS

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

SV Västra Götalands Stadgar

SV Västra Götalands Stadgar SV Västra Götalands Stadgar Stadgar för SV Västra Götaland (SVs Regionförbund i Västra Götalandsregionen) 1 Syfte SVs Regionförbund i Västra Götaland (SV Västra Götaland) är en ideell förening som har

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

SV Västra Götaland. Verksamhetsberättelse 2013. Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald

SV Västra Götaland. Verksamhetsberättelse 2013. Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald SV Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2013 Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 2 av 28 Innehållsförteckning Året som gått

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Bollebygd. Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Bollebygd Beskrivning av studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Bollebygds

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden

Verksamhetsplan 2014. Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping-Skarabygden Verksamhetsplan 2014 Studiefrämjandet Lidköping- Skarabygden Verksamhetsplanen utgår från Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2014, Studiefrämjandets

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Cirkelledarutbildningar

Cirkelledarutbildningar Cirkelledarutbildningar våren 2012 ABF Västra Götaland 1 Välkommen till Cirkelledarutveckling i vår! Du har säkert hört det förut: Som cirkelledare är du vår viktigaste resurs för hög kvalitet i studieverksamheten.

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År! Studiefrämjandet i Väst

God Jul & Gott Nytt År! Studiefrämjandet i Väst Vi vill tacka för det gångna året och hoppas vi fortsätter i samma anda även 2014. Passar på att bifoga vårt Ledarutvecklingsprogram samt inbjudningar till Ekonomi i förening och Föreningskunskap. Vill

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15

SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 SV Östergötland Verksamhetsplan 2O15 Verksamhetsplan SV Östergötland Sida 2 av 15 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 2. Verksamhetsområden...

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Protokoll nr 2/2015 Styrelsesammanträde Tid Kl 09.30-16.45 Plats Närvarande LRF, Kämpagatan 1, Skara Paul Christensson, ordförande Clara Holm Carl-Fredrik

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se Miljösamverkan Västra Götaland Inledning 49 gånger bättre tillsyn www.miljosamverkan.se Direkt till projekt Jordbrukstillsyn: www.miljosamverkan.se/jordbruk11 Lasse Lind Projektledare lasse.lind@cirka.se

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26. Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-08-26 Plats och tid: Hotell Swania, Trollhättan 2005-08-26 Beslutande Gert-Inge Andersson Trollhättan Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015

ABF Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2015 Västra Götaland ABF Västra Götaland splan och budget 2015 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABF Västra Götaland skall genom att bedriva ett ideologiskt förankrat folkbildningsarbete vara en tillgång och utvecklingsfaktor

Läs mer

Västra Götalands RA-organisation

Västra Götalands RA-organisation Västra Götalands RA-organisation Ale kommun Alingsås kommun Bengtsfors kommun Bollebygd kommun Borås stad Dals-Ed kommun Essunga kommun Falköping kommun Färgelanda kommun Grästorp kommun Gullspång kommun

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

"07-12-10" www.businessregion.se

07-12-10 www.businessregion.se Dagens upplägg: Trender globalt och regionalt? Hur går det för Göteborg? Styrkor och svagheter Framtida utvecklingsmöjligheter Effekter på fastighetsvärden och miljö Den helt globala världen Export och

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet.

2015-03-19 Snabbprotokoll efter kulturnämndens sammanträde den 19 mars 2015. Observera att protokollet inte är justerat i sin helhet. 1. Revidering av detaljbudget 2. Budget strategiområden 2015 Kulturnämnden beslutar: 1. Kulturnämnden reviderar detaljbudgeten för 2015 enligt bifogade förslag Budgetförändringar avseende statliga medel

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad STYRELSENS VERKSAM- HETSBERÄTTELSE FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA SJUHÄRAD 2014 2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad Under året har hållits 3 styrelsemöten. Arbetsutskottet har

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR Umeortens civilförsvarsförening VERKSAMHETSÅRET 2013 01 01 2013 12 31 1.1 Inledning En stor del av föreningens styrelsearbete har inriktats mot att fortbilda och kompetensutbilda

Läs mer

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012

RESULTATRAPPORT. KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 RESULTATRAPPORT KUNDUNDERSÖKNING INOM PROJEKTET HUSBILSDESTINATION VÄSTSVERIGE Genomförd under sommaren 2012 Innehåll Rapporten är indelad i följande avsnitt Avsnitt Bakgrund Husbilsdestination Västsverige

Läs mer

Utbildningsplaner. ledare och funktionärer. Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2. Totalt 20 studietimmar

Utbildningsplaner. ledare och funktionärer. Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2. Totalt 20 studietimmar Distrikt Stockholm Utbildningsplaner för styrelseledamöter, valberedningar, revisorer, ledare och funktionärer Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2 Totalt 20 studietimmar Antagna av styrelsen för PRO

Läs mer

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk.

I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. 1 Några fakta om Revisionsnätverk I dokumentet finns korta fakta om några revisionsnätverk. Vi bygger gärna på med uppgifter om fler nätnätverk. Varje nätverk presenteras under rubrikerna Form, Ålder/bildande,

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00

SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 SeniorNet Örebro Årsmöte 23 mars 2015 kl 14.00-16.00 Plats: SV:s lokaler, Fabriksgatan 8, Örebro Innehållsförteckning Sid Föredragningslista 1 Styrelsen 2 Revisorer 2 Verksamhet 2 Seniorfestivalen 2 SeniorNet

Läs mer

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN 2012 ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Under 2011 har ABF Gävleborg prioriterat utveckling av cirkelledarutbildning genom att forma nya strategier för rekrytering och genomförande och

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00

PROTOKOLL STYRELSEN. Samordningsförbundet Göteborg Nordost. Sammanträde 2015-02-27 Dnr 0002/15 13 t o m 21) 1(5) Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Tid: 2015-02-27 kl 9,00 12,00 Plats: Samordningsförbundet Göteborg Nordost Ledamöter Närvarande: Beatrice Berglund, Arbetsförmedlingen Åsa Lindgren (Mp), Västra Götalandsregionen Ali Moeeni (S), Göteborgs

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF

DET SKA VARA ROLIGT OCH MENINGSFYLLT ATT VARA MEDLEM I SPF VERKSAMHETSPLAN 2015, SPF Distrikt Halland Detta dokument är ett av våra många verktyg för distriktets årsaktiviteter. Innehåller utbildningar, aktiviteter, sammankomster, föreläsningar, seminarier. Vår

Läs mer

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Projektnamn:...3

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015

Västra Götalands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Sebastian Andersson, Restaurang Bryggan. Vinnare av tävlingen Västra Götalands mest företagsamma människa i Sjuhärad 2014. Västra Götalands län Innehåll 1. Inledning...2

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Östra Skaraborg Tid, Kl 13:00-14:15 Plats Närvarande Stationsgatan 14, Skövde Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-09-22. Tid 2014-09-22. K 20, Skövde

PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg 2014-09-22. Tid 2014-09-22. K 20, Skövde PROTOKOLL Nr 4/2014 1 (6) Sammanträde Samordningsförbundet SkövdeHjoTiBorg Tid Plats Närvarande K 20, Skövde Roland Wanner Västra Götalandsregionen ordförande Torgny Andersson Försäkringskassan vice ordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Frösön VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013, del 1 Styrelsen för SPF Frösön får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2013. STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA Ordförande Ingrid Borgström Vice ordförande

Läs mer

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet)

PRO-Skellefteå. Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) PRO-Skellefteå Program hösten 2014 och våren 2015 Vår föreningslokal det s.k. PRO-huset är belägen på Kanalgatan 6.(f.d. gamla seminariet) Vi vill med vår verksamhet stimulera våra medlemmar till aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(5) 2009-04-16 LA/GH Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 16 april 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Ullevi konferens, Paradentrén, Göteborg Närvarande: Bengt Gustafsson

Läs mer

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare

FÄRDTJÄNST SKARABORG. 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST SKARABORG 30 8 JAN SEP 2012 och tills vidare FÄRDTJÄNST Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken som beviljas efter individuell prövning, enligt Lag om färdtjänst (LAG 1997:736). Du kan beviljas

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade den öppnat.

Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade den öppnat. Protokoll fört vid Distriktsårsstämman för Västra Götalands Viltvårdsdistrikt 2014-03-15 i Stenshult, 1.Stämmans öppnande Hans Nyman hälsade de närvarande välkomna till dagens stämma och förklarade den

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. Uppföljning 2014

Klimatstrategi för Västra Götaland. Uppföljning 2014 Klimatstrategi för Västra Götaland Uppföljning 2014 Tillsammans ska vi aktivt bidra till att skapa en hållbar utveckling och ett gott liv. Lokalt och globalt. För oss och för kommande generationer. Vi

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Rapport Passivhusdagarna 2009

Rapport Passivhusdagarna 2009 Rapport Passivhusdagarna 2009 Förord: Den 6-8 november anordnades Passivhusdagarna 2009 i Västra Götaland. Passivhusdagarna är från början ett tyskt initiativ och genomfördes för första gången av IG Passivhaus

Läs mer

Studieförbunden i Hjo. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014

Studieförbunden i Hjo. Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Studieförbunden i Hjo Sammanställning över studieförbundens verksamhet 2014 Inledning Denna, för studieförbunden, gemensamma verksamhetsbeskrivning syftar till att ge politiker och tjänstemän i Hjo kommun

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Västergötlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Västergötland Protokoll fört vid sammanträde med den gemensamma styrelsen för Västergötlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Läs mer

Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008

Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008 Förslag från Stadgegruppen till Förbundsmötet 2008 Stadgegruppen fick i uppdrag vid förra förbundsmötet att titta på följande frågeställningar samt att göra redaktionella förändringar på de felaktigheter

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer