Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011"

Transkript

1 Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011

2

3 Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011 Protokoll 1

4 Innehåll Protokoll, Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2 5 juni 2011 Torsdag 2 juni 1 Tal av kyrkostyrelsens ordförande Val av presidium Val av två protokollsjusterare Val av rösträknare Konferensens arbetssätt inklusive information om påverkanstorg Tider för konferensens förhandlingar Fastställande av föredragningslista och dagordning Val av redaktionsutskott Ordförandeskifte Information om förklädeskampanjen Hälsningar till systerkyrkor och missionsarbetare Hälsningar till och från andra samfund Hälsning av inbjudna gäster Beslut om ordination av pastorer Beslut om ordination av diakoner Meddelande om tillförordnad missionsföreståndare Ajournering Återupptagande av förhandlingarna och byte av ordförande Kort presentation av inkomna motioner och kyrkostyrelsens yttranden över dessa Motion från Tidaholms missionskyrkor angående personalvård för medarbetare i Missions kyrkan...11 Kyrkostyrelsens yttrande Motion från Uppsala missionsförsamling angående propositionsordning i samband med behandlingen av frågan om X-kyrkan...12 Kyrkostyrelsens yttrande Motion från Kungälvs missionsförsamling angående behovet av en protestantisk sociallära...13 Kyrkostyrelsens yttrande Gemensam framtid...15 Presentation av förslag till Teologisk grund...15 Presentation av förslag till stadgar Förslag om ändring av Svenska Missionskyrkans stadgar Information om Riksscoutläger Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011

5 23 Kyrkostyrelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2009/ Nationellt...25 Internationellt...25 Bokslut Revisorernas berättelse Yttrande från kyrkokonferensens beredningsutskott.. 26 Kommentar från kyrkostyrelsen Fastställande av resultat- och balansräkning Ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och missionsföreståndaren Rapport om utvärdering av Målbild Ajournering...30 Fredag 3 juni 30 Återupptagande av förhandlingarna Tack till de pastorer, diakoner och missionärer som under året uppnår 65 års ålder Meddelande om missionsarbetare och volontärer som under året gått in i eller återgått i internationell missionsuppgift Meddelande om nya och avgående nationellt anställda Hälsning från equmenia Hälsning från Sändaren Motion från Uppsala missions församling Diskussion och beslut Gemensam framtid Diskussion Ordförandeskifte Ansökan om tillhörighet till Svenska Missionskyrkan Meddelande om ändringar i matrikeln Rapport från folkhögskolorna Rapport från Teologiska Högskolan Stockholm Ajournering Återupptagande av förhandlingarna Motion från Tidaholms missionskyrkor Diskussion och beslut Motion från Kungälvs missions församling Diskussion och beslut Aktuell ekumenisk information Uttalanden i aktuella frågor Uttalande om demokratirörelser i Mellanöstern och Nordafrika Uttalande om förändringar i sjukförsäkringen Ordförandeskifte Gemensam framtid Diskussion och beslut Avtackning av Göran Zettergren som avgående missionsförståndare Val av representanter i valberedning inför X-kyrkans kyrkokonferens Ajournering...41 Söndag 5 juni 54 Återupptagande av förhandlingarna, ordförandeskifte Missionsföreståndaren besvarar frågor insända av församlingar och ombud Beslut om antal ledamöter i kyrko styrelsen 2011/ Presentation av förordade kandidater till kyrkostyrelsen Val av ledamöter till kyrkostyrelsen Ordförandeskifte Förslag om utvecklingsfond för systerkyrkorna Ajournering Återupptagande av förhandlingarna Information om Kristen och kvinna Verksamhetsplan och budget för tiden samt yttrande från kyrkokonferensens beredningsutskott Tidsschema för uppbyggande av Gemensam framtid...50 Budget...50 Beredningsutskottets yttrande över kyrkostyrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2011/12:...51 Kyrkostyrelsens svar på beredningsutskottets yttrande Ordförandeskifte Tillämpning av kyrkostadgarnas Fastställande av valresultat gällande kyrkostyrelsen Tider för bön- och offerdagar Uttalanden Val av tre revisorer och två revisorssuppleanter Val av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter i valberedningen inför kyrkokonferensen år Meddelande om tid och plats för kyrkokonferensen Val av ordförande för kyrkostyrelsen Tack Avslutning Protokoll 3

6 Protokoll fört vid Svenska Missionskyrkans 133:e kyrkokonferens i Stockholm 2-5 juni 2011 Närvarande var 803 ombud från 347 av Svenska Missionskyrkans församlingar, representanter för distrikten, ledamöter av kyrkostyrelsen, missionsföreståndaren, representanter för equmenia och de medarbetare som enligt stadgarna äger rätt att delta i konferensens förhandlingar samt internationella gäster och andra särskilt inbjudna. Torsdag 2 juni 1 Tal av kyrkostyrelsens ordförande Inledningstal av kyrkostyrelsens ordförande, Ulf Hållmarker: Välkomna, ombud, gäster och deltagare, till avstamp. Vi samlas till en konferens som har för avsikt att bilda en ny kyrka i Sverige. Missionskyrkan tillsammans med baptister och metodister. Tre samfund förenas Representanter för tre samfund hade samlats. De var överens om att Jesus 1 gav klara signaler om att skapa enhet. De hade rest i sträng kyla. De hade försenats av snöhinder. Den nya kyrkan byggde på att de tre ville leva i fred och kärlek till varandra. Mötet hölls på svenska. Mötet ägde rum i Chicago i februari med 62 ombud. Carl Johan Nyvall var där. De var förenade kring Guds Ord, livet, friheten, gemenskapen, missionen inte om lärans detaljer. The Swedish Evangelical Mission Covenant in America bildades, den kyrka som numera heter Evangelical Covenant Church (EEC) 1878, sju år tidigare, hade Svenska Missionsförbundet bildats. I det fria predikantmötet föreslog pastor Ekman efter samråd med bland annat Nyvall, att ett missionssällskap skulle bildas. Efter en stund av heligt allvar, svarades enhälligt ja. Alla föll på knä, intet öga var torrt. Herren hade sagt sitt ja och amen. Waldenström som ej var med sa 1 Johannes evangelium kap 17 2 Covenant Roots. Sources and affirmations, sec ed. Ed Glenn P Anderson. Covenant Publications, Chicago 1999 Ske Guds vilja. Må Herren välsigna det! 3. Däremot beklagade Evangeliska fosterlandsstiftelsen beslutet, som de såg som splittrande. Vad kan en ny kyrka i Sverige idag hämta med sig från kyrkor som bildades 1878 och 1885? Nu när många söker något nytt för en ny tid. Finns då något viktigt att ta med sig? Några ord från missionärssonen Lennart Hagerfors ur Mannen på ön 4, en bok med en berättelse från Kongo. Vårt minne liknar flodens. Vi föddes som en klar källa, utan en aning om vår styrka och lycka. Jag har påbörjat min vandring tillbaka till den framtid där vi tvingas börja om från början. Den finns bara i det förflutna. Jag tror det är vist att bygga framtiden på erfarenheter från det förgångna. Gud i Sverige I Göran Häggs bok 2010 Gud i Sverige 5, ges en delvis förskräckande bild av det kristna arvet sedan 1000-talet. Kyrkan blev prästmakt, helgondyrkan, avlatsbrev, luthersk renlärighet, gudsstatens fundamentalism och häxprocesser. Religionsfrihet existerade inte. Straff utmättes med böter, fängelse, död och landsförvisning. Kung Karl XI befäste sambandet mellan kyrka och stat i lag Husförhör, katekes och kyrkogångstvång skapade kunskap om kristen tro. Människor kände till att Guds son offrat sig för att ge tröst och salighet. Trots det hade många svårt att finna frid med Gud. Pietismen Motreaktioner kom. En sådan var pietismen Mystiken kom i den lutherska kyrkan 9 i Tyskland. Nya tendenser gick emot doktrinerna 10. Omvän- 3 Liv och frihet, En bok om Svenska Missionsförbundet, sid 39. Gummessons Mannen på ön, Lennart Hagerfors. Weyler förlag, Gud i Sverige, 550 sidor, Göran Hägg. Norstedts By one spirit, 830 sidor, Karl A Olsson. Covenant Publications. 1962, 4th ed Gud i Sverige, Göran Hägg. Norstedts Levis resa, P O Enqvist. Pan (ingår i Norstedts) Johannes Arndt ( ) 10 Theophilus Grossgebauer (dog vid 33 års ålder) gav ut en bok 1661 för att väcka en sovande kyrka. 4 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011

7 delse för kyrkans tjänare och samvetets roll lyftes fram. Fokus lades på pastoral omsorg, effektivare kristen träning av ungdomar och deltagande av lekmän i kyrkan. Greve Zinzendorf 11 i Halle brann för hjärtats tro på Jesus. Jag har bara en passion; det är Han, endast Han. Den korsfäste i vars och ens liv betonades liksom den intima gemenskapen i konventikelns form. Det betydde mer än till exempel konsten i kyrkan. Förföljda troende flyttade 1722 till Herrnhut. Genom Zinzendorfs inflytande skapades en fristad, ett andligt centrum för kristen gemenskap, 12 där missionsverksamhet blev en del. Hundratals omvände sig och spred sina erfarenheter. Karl XII:s krigsfångar tog via Sibirien budskapet med sig till Sverige. Vad hände i Sverige? Pietismen mötte stort motstånd. Kronan (staten) och biskoparna vidtog repressiva åtgärder. Kulmen blev konventikelplakatet Man förbjöd helt enkelt samlingar med andakt och bön i hemmen. Det uppstod en inomkyrklig väckelse på talets början genom präster som Schartau, Laestadius och lekmän som Rosenius. Evangeliska fosterlandsstiftelsen bildades Folkväckelsen spreds i alla samhällsklasser. Göran Hägg som citerar PO Enquist anser att herrnhutarna och pietismen har gett ett ovärderligt bidrag till andligt liv i både Europa och Amerika. Detta genom huvudidén att genomsyra men inte synas. Tidningen Pietisten blev ett språkrör för väckelsen 13 och där Waldenström omsider blev redaktör. 11 Personer med grundläggande insatser för pietismen var Spener ( ), Francke ( ) och NL Zinzendorf ( ) 12 Herrnhutarna ville inte skapa någon ny kyrka, utan ville förändra kyrkan inifrån. Metodismens grundare John Wesley omvändes i London efter att ha tagit del av Moravernas undervisning. Han besökte Herrnhut, men drog sedan vidare i en mer aktivistisk riktning vad gäller kyrkans insatser i världen. Flera hundra omvändelser skedde perioden genom Moraverna, som sände missionärer, genom besökare som rest till Herrnhut och genom präster som vunnits för herrnhutarnas förhållningssätt. Det var en väckelse som ägde rum inom den lutherska kyrkan. Den nådde huvudsakligen de högre klasserna. 13 George Scott, metodistpastor med uppdrag i Sverige byggde första frikyrkan i Sverige. Betelkyrkan/Betlehemskyrkan. Olof Rosenius r följde i hans spår och blev centralfigur och lekmannapredikant i folkväckelsens tjänst. Han var knuten till Evangeliska fosterlandsstiftelsen. Dessa två kunde med framgång göra Pietisten till en av Sveriges mest lästa tidskrifter. Sångerna som skrevs betydde mycket att fånga människornas hjärtan. 14 De hjälper även oss att bättre förstå innerligheten, förtröstan och hoppet som grep människorna. Det kristna livet gav också utflöde i handlingar och omsorg. Lina Sandell, Carl Boberg och Nils Frykman är exempel på sångförfattare som uttryckte andan i pietismen. Vi kan bara tänka på ord som Jag har i himlen en vän så god 15, Är det sant att Jesus är min broder 16, På mina synder han gjorde slut, den bördan slipper jag bära 17, Själv han är mig alla dagar nära, för varje särskild tid med särskild nåd 18. Zinzendorf står för en psalm 19. Hjärtan enigt sammanslutna, sök i Herrens hjärta ro, Låt din kärlek ständigt verka i vårt liv och sätta spår, så att världen klart kan märka: vi är dina, du är vår. Utflyttning till Nordamerika Fattigdom och förföljelse förde många under pietismens framväxt till Nordamerika svenskar emigrerade. De tog ofta sin nyvunna tro med sig i flyttlasset. 20 Erik August Skogsberg 21 föddes 1850 i Glava i Värmland. Han gick kolportörskola i Kristinehamn och ville sedan läsa på universitet. Hans framgångar som väckelsepredikant förde honom en annan väg- en ändlös rad av predikningar. Han var anhängare till Rosenius och höll en tid konventiklar med Oscar Ahnfelt. En fenomenal succé ledde till att han accepterade kallelse till Mission Society i Chicago för att bli deras pastor De tre första missionsföreståndarna i amerikanska förbundskyrkan var födda i Sverige och språket i kyrkan var svenska, det skiftades successivt först under USA-födde Teodor Anderssons ledning. 14 Sions sånger från 1794 är ett tidigt exempel 15 Nils Frykman 1886, Psalmer och Sånger 1987, nr 606 (musik Th Söderberg) 16 Lina Sandell 1863, Psalmer och Sånger 1987, nr 250 (musik Oscar Ahnfelt) 17 Nils Frykman 1886, Psalmer och Sånger 1987, nr Lina Sandell 1865, Psalmer och Sånger 1987, nr 249 Musik Oscar Ahnfelt) 19 Psalmer och Sånger 1987, nr 58. Skriven (musik Düben) 20 Baptister förföljdes och fann anledning att emigrera. Genom FO Nilsson bildades en första baptistförsamling i Sverige. Anders Wiborg, kommande baptistledare, var en av Scotts medarbetare och nära vän till Rosenius. Wiborg döptes av Nilsson. Även den baptistiska rörelsen hade således en nära koppling till det pietistiska arvet. 21 By one spirit. Sid 796. Karl A Olsson. Covenant Publications Chicago 1962, 4:e tryckningen Protokoll 5

8 Carl August Björk 22 blev omvänd när han tjänade kronan i Jönköping. Erik Gustaf Hjerpe 23 kom liksom Skogsberg från Glava i Värmland, även om han senare var aktiv i Värnamo innan han emigrerade. Carl Victor Bowman 24 från Marbäck emigrerade som 11-åring. Efter en vilsen tid kom han till Tabernaklet i Chicago, där han blev omvänd och senare pastor. Ett stycke svensk väckelsehistoria flyttade 22 By one spirit, bland annat sid 201. Björk föddes 1837 i Lommaryd. Åren var han vid Infanteriregementet i Jönköping. Han var som militär och skomakarmästare en naturlig ledare. Han var även fiolspelare besökte han en konventikel under den Rosenianska väckelsen. En predikan lästes ur Pietisten och ett samtal med en omvänd skräddare rörde honom och han kom till tro emigrerade han. Han började samla människor till konventiklar i Ridgeport (Swede Bend) och 1867 tog han steget att bli predikant och organiserade en Mission Society. Han var med 1885 när Mission Covenant Church bildades och blev dess första missionsföreståndare By one spirit, bland annat sid 161. Hjerpe föddes 1853, studerade och blev järnverksarbetare. I Värnamo mötte han väckelsen och blev omvänd Efter att också haft viss predikoverksamhet emigrerade han Han var aktiv i Ansgarsynoden och senare i Mission Covenant Church efter att den bildats 1885 och han blev senare dess missionsföreståndare Allmogesonen, Covenant Book Concern, Chicago 1926, Självbiografi av CV Bowman. Han föddes Han blev omvänd vid ett möte i Tabernaklet, varefter han fann sin hemvist i gamla missionshuset i Chicago. Han tog examen vid North Park och tjänade som pastor i flera församlingar. Han blev ledare för kyrkan 1927 och var aktiv att dokumentera historiken och identiteten. I Roots (se not 2) har han ett kapitel About the principles of the Mission friends, tidigare publicerat i Minneapolis Veckobladet Tron var den bärande sammanhållande kraften, för övigt frihet vad gäller tolkning av lärosatser. till Amerika; By one spirit. Har den andan levt vidare? Kan Covenant hjälpa oss förstå den rörelse som fanns i Sverige? I den svenska miljön präglades vi delvis av statskyrkan. Många i Missionskyrkan har haft kvar sitt medlemskap där. Det har varit en utmaning att skapa tydlighet och identitet i den egna kyrkan. Dessutom har Sverige präglats av en tilltagande sekularisering, inte minst i statskyrkan, om man ska tro Hägg. Kan vi lättare se vårt arv genom att se på den amerikanska förbundskyrkan? Nordamerika har ju påverkats av sin omgivning. Men kanske finns där mer bevarat av det pietistiska arvet? Systerkyrkor i samverkan I början var utbytet stort mellan systerkyrkorna i Nordamerika och Sverige. Waldenström gjorde sina besök och solskenssångaren Hultman fick sparken som lärare och flyttade från Sverige. Han hade fel tro. Kyrkobildaren Carl Johan Nyvall 25, föreståndare i Värmlands distrikt var med 1878 och 1885 gjorde besök i Amerika. Hans son David Nyvall 26 kom att emigrera och blev aktiv vid North Park Seminary Carl Johan Nyvall kolportör och samfundsgrundare. Ingemar Gustafsson. Karlskoga Bergslags Hembygdsförenings skriftserie nr David född 1863, studerade i Västerås och Gävle och sedan Uppsala och Karolinska, men i stället för läkarbanan reste han till Amerika och slöt sig till Mission Friends. I Roots (se not 2) finns ett kapitel Covenant Ideals som först publicerats Han var president för North Park College och , och han skrev om sin far Carl Johan i Min faders testamente. Tryckt Scandia Printing Company Tryckeri Chicago 1924, Welins Tryckeri AB, Örebro Pastorsseminarium och senare universitet i Chicago Fig länder där ECC har missionsarbete. 6 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011

9 Rysslandsmissionär Sarwe gjorde besök i Amerika. Idag finns samarbete i kontakterna med kyrkan vid Uralbergen. Covenant tog över missionen i Alaska från Missionsförbundet 28, där det finns församlingar än idag. ECC:s missionsarbete är betydande. De har 129 missionärer som tjänar i 23 länder medan det finns samarbete i ytterligare 15 länder. (Se fig. 1 föregående sida) Vid ECC:s 125-årsjubileum fanns gäster från många länder. I några av länderna samverkar Missionskyrkan med ECC, till exempel med Hindustani Covenant Church, Evangeliska kyrkan i Kongo, Pactokyrkan i Equador och även i Wuhan i Kina. Vid Globala dialoger vid årskonferenserna möts man över nationsgränserna för att lära känna varandra. Samverkan inom IFFEC International Federation of Free Evangelical Churches 29 organiserar ett 30-tal kyrkor i världen, många med ursprung i pietismens framväxt, och inte så sällan utifrån Covenant Churches i Norden, USA/Canada och världen i övrigt. Svenska Missionskyrkan har haft många uppdrag i IFFEC. Nu senast var vår internationelle missionssekreterare Bertil Svensson generalsekreterare och pastor Eva Larsen satt i styrelsen. General Assembly 30 hölls i Barcelona Alaskamissionen startade IFFEC bildades 1948 och gav initialt stöd till kyrkor bakom järnridån. Arbetet vid sidan om General Assemblies vart fjärde år bygger på kommittéer som svarar för utbyte och konferenser inom områdena mission, teologi, ungdomsfrågor samt ett nätverk för barnarbete. Ordförandena i kommittéerna deltar även i styrelsens sammanträden. 30 General Assembly hölls senast i Barcelona 2010 med ett 80-tal delegater. United in Christ - in mission var temat. Det anknöt till den stora missionskonferensen i Edingburgh Representanter från de olika världsdelarna höll anföranden om missionssituationen i stort på de olika kontinenterna. Därtill hölls dagliga bibelstudier, samtal och val. Kommittérapporterna godkändes. Cirka 30 personer valdes i styrelse och kommittéer. Bertil Svensson avgick som gene ral sekreterare efter fyra år och Francisco Portillo-Ortega trädde till. Ordförande och president blev vice presidenten i Evangelical Covenant Church (ECC) i Nordamerika Donn Engebretson. Senare har fastställts att Bertil Svensson fortsätter med ett ordförandeskap i Missionskommittén, och därmed är fortsatt knuten till styrelsen. Figur 2. Utveckling av antalet betjänade i SMK och ECC. Evangelical Covenant Church 31 idag ECC verkar i 43 av USA:s stater och fem av Kanadas provinser. Kyrkan har cirka medlemmar och pastorer. På senare år kraftig ökning av kvinnliga pastorer. De arbetar med församlingsplantering på ett 70-tal orter. De är en växande multietnisk kyrka. ECC:s antal betjänade har på 20 år nästan fördubblats. Det kan jämföras med Svenska Missionskyrkans tillbakagång. I Sverige har det skett en minskning med cirka betjänade på samma tid. Vi har all anledning att fortsätta med Vi vill Växa och församlingsplantering. (Se fig. 2 ovan) När ECC beskriver sig själva använder presidenten Gary Walter orden missionerande pietister (missional pietists) 32. Vidare säger han att den personliga tron kallar oss till djupt engagemang för den värld Gud älskar. Covenant Church firade 125-årsjubileum Vi kan glädja oss med dem och lära av varandra. Vi 31 Kyrkan har växt från till attendants (medlemmar ) på 19 år. 18 församlingar ansluter sig till de 800 vid årets kyrkokonferens. Församlingsplantering pågår på 72 orter. På 10 år har antalet kvinnliga pastorer ökat med över Essential Element. Publicerad även i Covenant Companion i augusti Gary Walter. De bärande idéerna från pietismen är att försöka hålla sig till Skriften, dess sanning och auktoritet. Vidare att växa i tron och odla en relation och en levande tro. Beteckningen Mission Friends är fortfarande förpliktigande. Det är betydelsefullt att leva i förbund med varandra, att göra mer tillsammans som tanken var redan Samspelet mellan dessa idéer är mer än lära och det har burit oss. Vår anda finns i detta samspel. Djupare i Kristus - vidare i mission - två rörelser samtidigt. Med Gud och för Gud, en enkel rytm i vår tro när vi är som bäst. Gary Walter februari 2010 i samband med 125-årsjubiléet. Protokoll 7

10 samverkar även utifrån ett avtal från Gud gör oss djärva! Framtiden finns i det förflutna. Nu ber vi och samtalar om den identitet vi behöver forma tillsammans. Med stöd av det förflutna. Därmed förklarar jag Svenska Missionskyrkans 133:e kyrkokonferens för öppnad. 2 Val av presidium Valberedningens ordförande Aina Stenberg presenterade valberedningens förslag till presidium. att till kyrkokonferensens ordförande utse Kjell-Arne Ottosson, Östervallskog; till förste vice ordförande utse Helena Höij, Bromma och till andre vice ordförande utse Börje Wennberg, Tierp; att till protokollssekreterare utse Thord-Ove Thordson och Helen Åkerman; att till bildsekreterare utse Carl Johan Berglund 3 Val av två protokollsjusterare att till protokollsjusterare välja Jan Eirestål, Jönköping, samt Stefan Åsander, Hässelby, att tillsammans med ordförandena justera kyrkokonferensens protokoll. 4 Val av rösträknare att utse rösträknare i enlighet med valberedningens förslag: Sammankallande Sluten: Christer Swede, Malmö Öppen: Rune Larsson, Lomma Mälardalens distrikt Sluten: Agneta Boman, Enköping 33 Missionskyrkan och Evangelical Covenant Church samarbetar sedan många år internationellt via IFFEC, International Federation of Free Evangelical Churches. Utöver det samverkar vi i mission i flera länder, framförallt i Ecuador och Indien, men också i Kina, Kongo Kinshasa och i Europa (Ryssland, Spanien och Sverige). Samarbetet i Sverige sker bland annat genom att ECC sänder pastorer till oss i enlighet med det samarbetsavtal som beslutades om För närvarande har vi fyra pastorer från ECC i Sverige (Göteborg, Fiskebäck och Stockholm), framförallt för arbete bland engelsktalande, men en av pastorerna samverkar också i uppstarten av ett pionjärarbete (Göteborg). Det sker utbyte kring församlingsplantering. Öppen: Anna Lena Ettemo, Storvreta Daniel Berg, Västerås Mellansvenska distriktet Sluten: Gunnar Hjelm, Hudiksvall, Öppen: Hans-Ola Backelin, Norrala Ingrid Backelin, Norrala ÖrebroVärmlandDals distrikt Sluten: Bernice Olsson, Ed Öppen: Martin Alfborger, Nossebro Bengt-Olof Lorentzon, Östervallskog Västra Götalands distrikt Sluten: Toini Kennvik, Mölnlycke Öppen: Magdalena Abrahamsson, Göteborg, Erik Hällgren, Falköping Södra Götalands distrikt Sluten: Maths Svendsby, Lyckeby Öppen: Kerstin Svendsby, Lyckeby Göran Andersson, Fågelmara Övre Norrlands distrikt Sluten: Margareta Wedberg, Vännäs Öppen: Markku Nykänen, Kalix Elisabeth Strand, Skellefteå Östra Götalands distrikt Sluten: Solveig Blom, Norrköping Öppen: Rune Almroth, Vikbolandet Lars Blom, Norrköping Suppleanter Gunnar Bladh, Helsingborg Krister Johansson, Mellerud Kyrkokonferensens ordförande Kjell-Arne Ottosson tackade för förtroendet och tog över ledningen av förhandlingarna. 5 Konferensens arbetssätt inklusive information om påverkanstorg Distriktsföreståndare Ola Bojestig informerade om konferensens arbetssätt och gick igenom reglerna för påverkanstorget som skulle genomföras kl i Congressen med 8 stationer om motionerna, Gemensam framtid, verksamhetsplan och budget. Han presenterade också förslag på åtta processledare för påverkanstorget. Ordförande presenterade reglerna för beslutsfattande i kyrkokonferensen och orienterade om formerna för att begära ordet och ställa yrkanden. I anslutning till detta anmälde han kyrkostyrelsens beslut om yttrande- och förslagsrätt som föredragande i kyrkokonferensen och presenterade presidiets förslag till talartider samt informerade om årets genusspaning och om det 8 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011

11 talartidsdiagram som kommer visas konferensen vid lämpliga tillfällen. Diagrammet visar antalet manliga respektive kvinnliga talare samt den tid manliga respektive kvinnliga talare talat. Ordförande informerade vidare om att det denna helg kommer att vara två konferenser. Vissa beslut fattas vid Missionskyrkans konferens, andra vid bildarmötet i Filadelfiakyrkan på lördag. att godkänna förslaget till arbetsformer för kyrkokonferensen 2011; att till processledare på påverkanstorget utse: Carin Hemmati, Daniel Strömner, Daniel Berg, Agne Furingsten, Katarina Alexandersson, Kjell Carles, Sofia Camnerin och Rut Stenlund; att införa en tidsbegränsning på tre minuter för debattinlägg förutom föredragning; att införa en tidsbegränsning på en minut för replik, ordningsfråga eller sakupplysning; att ta emot kyrkostyrelsens anmälan om förslagsoch yttranderätt till konferensen. 6 Tider för konferensens förhandlingar att torsdagens förhandlingar pågår kl , (inklusive påverkanstorg) att fredagens förhandlingar pågår kl , , samt att söndagens förhandlingar pågår kl , Fastställande av föredragningslista och dagordning Kyrkosekreterare Olle Alkholm anmälde att inför punkten Förslag till uttalanden kommer uttalandena att finnas tillgängliga under torsdagseftermiddagen. Beslut kommer att fattas under fredagen. I behandlingen av ärendet yttrade sig Lars Ingelstam, Abrahamsbergskyrkan, med en vädjan till presidiet att överväga om beslut om Gemensam framtid skulle kunna tas på söndagen efter bildarmötet. att fastställa föredragningslistan i enlighet med utsänt förslag och med fullmakt för presidiet att under konferensens gång föreslå ändring i ordningsföljden med hänsyn till kyrkokonferensens arbets tider. 8 Val av redaktionsutskott att utse Margareta Smedberg Andersson, personalchef (ordförande), Michael Anderson, Missionskyrkans kommunikationsavdelning (sekreterare), Ingegerd Johansson, Göteborg och Lasse Looberger, Gävle, till redaktionsutskott; att under förhandlingarnas gång till redaktionsutskottet föra ärenden som behöver bearbetas ytterligare, till exempel sammanjämkning av olika yrkanden innan kyrkokonferensen fattar beslut, samt att uppdra åt redaktionsutskottet att skriftligt kort sammanfatta konferensens beslut för att underlätta ombudens rapportering till sina församlingar efter konferensen. 9 Ordförandeskifte Helena Höij tog över ledningen av förhandlingarna. 10 Information om förklädeskampanjen Kommunikationschef Görel Byström Janarv informerade om förklädeskampanjen som startade i samband med konferensen. Det finns 300 förkläden från Kongoländerna, vilka är sydda av sömmerskor som fått sin utbildning genom Missionskyrkans projekt. För att få ett förkläde ska man antingen värva fler givare till autogirot eller höja sin egen månatliga gåva. 11 Hälsningar till systerkyrkor och missionsarbetare Internationelle missionssekreteraren Bertil Svensson meddelade att hälsningar till konferensen inkommit från våra systerkyrkor Förbundskyrkan, Ecuador, och Hindustani Covenant Church, Indien. Han föreslog konferensen att skicka hälsningar till alla systerkyrkor och missionsarbetare i andra länder. att genom Missionskyrkans kansli sända hälsningar till Svenska Missionskyrkans systerkyrkor, missionsarbetare i andra länder och de internationella ekumeniska organ Missionskyrkan samarbetar med; Kyrkornas Världsråd, International Federation of Free Evangelical Churches, World Communion of Reformed Churches samt Conference of European Churches. Protokoll 9

12 12 Hälsningar till och från andra samfund Missionsföreståndare Göran Zettergren meddelade att en hälsning hade skickats till följande kyrkor och samfund: Metodistkyrkans årskonferens Svenska Baptistsamfundets allmänna konferens Svenska Alliansmissionens årskonferens Evangeliska Frikyrkans årskongress Evangeliska Fosterlandsstiftelsens årskonferens Nyhemsveckan, Pingst Fria församlingar i samverkan Frälsningsarmén i Sverige Adventistsamfundet Stockholms katolska stift Svenska kyrkans kyrkomöte Hälsningen hade följande lydelse: Svenska Missionskyrkan, som i år samlas till kyrkokonferens i Stockholm den 2-5 juni, sänder er en varm hälsning. Vi möts till en unik och kanske historisk konferens. I förväntan, ödmjukhet och bön får vi samtala och besluta om, det är nu vi ska bilda en ny kyrka tillsammans med våra vänner i Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Vilket beslutet än blir, så blir det avgörande för hur vi som kristen gemenskap ser på just vår gemenskap. Vi kommer att göra ett Avstamp mot framtiden. I och med detta Avstamp vill vi fortsätta att tillsammans med er, övriga kyrkor och samfund, får tjäna i vårt gemensamma missionsuppdrag från Jesus Kristus. Med tillönskan om Guds välsignelse Svenska Missionskyrkan Göran Zettergren Missionsföreståndare Svenska Missionskyrkan hade mottagit hälsningar från: Föreningen Vallersviks vänner Adventistsamfundet Evangeliska Frikyrkans årskongress Evangeliska Fosterlandsstiftelsens årskonferens Ekumeniska centret i Sundbyberg Frälsningsarmén i Sverige Svenska Alliansmissionen Svenska Baptistsamfundet att ta dessa informationer och hälsningar till protokollet. 13 Hälsning av inbjudna gäster Internationelle missionssekreteraren Bertil Svensson hälsade följande inbjudna gäster: Patrice Nsouami, Kongo; Rimas Mikalauskas, Lettland; Tatsuya Kawaguchi, Japan samt sex deltagare i den internationella musikledarkonferensen: Medlan Manuel och Norma Morazán från Nicaragua, Lorena Suarez och Favio Lara från Ecuador, Toivo Perend och Tähti Lehtsaar från Estland. Missionsföreståndare Göran Zettergren meddelade att följande gäster hade inbjudits till konferensen: Biskop Sven-Bernhard Fasth, biskop Eva Brunne, chef för ekumenikenheten Christopher Meakin, Svenska kyrkan; biskopsvikarie för evangelisation p. Fredrik Emanuelson OMI; handläggare för ekumenik Magdalena Dahlborg, Stockholms Katolska Stift; missionsföreståndare Stefan Holmström, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen; missionsföreståndare Anders Bengtsson, Svenska Alliansmissionen; föreståndare Pelle Hörnmark, Pingst fria församlingar i samverkan; missionsdirektor Anders Blåberg, Evangeliska Fri kyrkan; kommendör Marie Willermark, Frälsningsarmén; tf generalsekreterare Lennart Molin, Sveriges Kristna Råd; frikyrkosamordnare Marianne Andréas, Sveriges Kristna Råd/Sveriges Frikyrkosamråd; generalsekrete rare Eva Christina Nilsson, Svenska Missionsrådet; generalsekreterare Bo Forsberg, Diakonia; biträdande förbundsrektor Lisbeth Gustafsson, Bilda; general sekreterare Krister Andersson, Svenska Bibelsällskapet; förhandlingsledare Lars Dicander, Trossamfund & Ekumeniska organisationer, Arbetsgivaralliansen; generalsekreterare Frank Åkerman, Hela Människan; rektor Owe Kennerberg, Teologiska Högskolan, Stockholm; rektor Torbjörn Bådagård, UCL; rektor Anders Andersson, Södra Vätterbygdens Folkhögskola; rektor Elaine Erlandsson Lindblom, Karlskoga Folkhögskola; rektor Eduardo Gran Villanueva-Contreras, Härnösands Folkhögskola; chefredaktör Anders Mellbourn, Tidnings AB Sändaren; förlagschef Kerstin Kyhlberg-Engvall, Verbum Förlag; VD Kåre Gustafsson, Berling Media AB; VD C G Gunnarsson, Verbums Förlag; ordförande Thomas Dahl, SKTF Ekumeniska; VD Bengt Persson, Eldsjäl AB; generalsekreterare Åke Göransson, SST. Patrice Nsouami, Kongo, framförde en hälsning: Systrar och bröder i Herren. Jag kommer inte hålla på längre än tre minuter så jag ska försöka utnyttja dem rationellt. Bröder och systrar och speciellt Tata Göran, det är en stor ära för oss att vara med på denna sista kyrkkonferens med dig som missionsföreståndare. Svenska Missionsförbundet blev Svenska Missionskyrkan och nu är man på väg att förenas med två andra kyrkor för att bli en ny. När Missionsförbundet föddes var inte jag född, men jag blev vittne till bytet till Missionskyrkan och idag kommer jag kanske bli vittne till en ny 10 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011

13 kyrka som ännu inte fått något namn. Vi vill uppmana till att i den här nya kyrkan fortsätta tänka på de systerkyrkor som har grundats av Missionsförbundet/Missionskyrkan. Jag tror på den universella kyrkan låt de orden få en ny mening! När kristna uttalar denna bekännelse, låt den få en verklig mening! Tata Göran! (här satte Patrice Nsouami ihop ett kongolesiskt konstverk) Du ska ta den här till ditt eget vardagsrum som den siste missionsföreståndaren i Missionskyrkan. Göran Zettergren tackade för gåvan: Jag säger två ord: Merci beaucoup, je t aime. 14 Beslut om ordination av pastorer att låta ordinera följande nio personer till pastorer inom Svenska Missionskyrkan: Andreas Abrahamsson Lena Brunell Sara Eliasson Oskar Fornander Samuel Gunnarsson Yvonne Hammarstedt Liselotte Kristiansen Joel Magnusson Jenny Sundström 15 Beslut om ordination av diakoner att låta ordinera följande sju personer till diakoner inom Svenska Missionskyrkan: Eva Marie Claesson Monica Flyman Fromell Ewa Larsson Eva Leonardsson Maria Lindeskär Britt-Marie Magnedahl Monica Thorängen Hjelm 16 Meddelande om tillförordnad missionsföreståndare Ulf Hållmarker anmälde kyrkostyrelsens beslut att utse Olle Alkholm till tillförordnad missionsföreståndare from 1 september 2011 till kyrkokonferensen att ta anmälan till protokollet. 17 Ajournering att ajournera förhandlingarna till kl Återupptagande av förhandlingarna och byte av ordförande Andre vice ordförande Börje Wennberg tog över ledningen av förhandlingarna och förklarade dessa återupptagna. 19 Kort presentation av inkomna motioner och kyrkostyrelsens yttranden över dessa 19.1 Motion från Tidaholms missionskyrkor angående personalvård för medarbetare i Missionskyrkan Britt-Marie Lennartsson, Klämmesbo missionsförsamling, presenterade motionen som hade följande lydelse: Tidaholms missionskyrkor består av en krets med sju församlingar, cirka 200 medlemmar. Motionen är en fortsättning på en skrivelse till kyrkostyrelsen och svar från styrelsen Motionen framhåller behov av ett förändrat förhållningssätt till de anställda inom kyrkan. Varje anställd medarbetare är en stor resurs både genom sina utförda arbetsuppgifter och som den unika person den är skapad. Med sorg ser vi hur framför allt unga medarbetare med lång utbildning till pastorer/diakoner får diagnosen utmattningsdepression, ofta kallad utbrändhet, efter några år i arbetslivet. z Vi föreslår att perioder med långa sjukskrivningar och övergång till annat arbete ska kartläggas. Kunskaperna från kartläggningen bör användas för att göra det förebyggande arbetet mer specifikt. Det gör också att personalvård som möter behoven kan ges när sjukskrivning är ett faktum. Därmed blir kampen mot psykosocial ohälsa mer effektiv, kopplat till arbetet i kyrkan. z Vi föreslår att arbetsgivaransvaret för pastorer/ diakoner med diagnosen utmattningsdepression ska övergå till en central organisation med reella verktyg för lämplig rehabilitering och arbetsträning, då vi är övertygade om att det inte är möjligt för dem att vara kvar på den arbetsplats där de blivit utbrända. Motionen lämnas till kyrkokonferensen eftersom vi erfar att den organisation kyrkostyrelsen beskri- Protokoll 11

14 ver i sitt remissvar, med församling och distrikt där förebyggande personalvård och rehabilitering ska ske, inte fungerar i praktiken. Detta har blivit ännu mer tydligt efter att sjukskrivningsreglerna ändrades från och med Vi lämnar motionen med förhoppning om förändring till det bättre. Kyrkostyrelsens yttrande Mona Angel, kyrkostyrelsen, presenterade styrelsens yttrande över motionen från Tidaholms missionskyrkor: Motionen behandlar ett angeläget ämne, hur vi som kyrka tar hand om de medarbetare som finns i tjänst och särskilt om dem som drabbas av längre sjukskrivningsperioder genom utbrändhet och utmattningsdepressioner. Motionärerna föreslår dels att Missionskyrkan ska kartlägga de längre sjukskrivningsfallen, dels att medarbetare med diagnosen utmattningsdepression ska övergå till central tjänst för att på det sättet få hjälp med adekvat rehabilitering och arbetsträning. I Svenska Missionskyrkans organisation har distriktsföreståndaren ett särskilt ansvar för omsorgen om pastorer och diakoner i sitt distrikt. För att stödja det arbetet finns också ett ansvar och en samordning genom församlingsrådet och personalavdelningens arbete som framförallt arbetar med att finna former för ett förebyggande stöd till församlingar och medarbetare. Samtidigt ligger alltid det yttersta ansvaret på varje församling som har anställda och därigenom har ett arbetsgivaransvar. Medarbetare i församlingstjänst erbjuds idag handledning enskilt eller i grupp genom distriktens försorg. Ett särskilt fortbildningsprogram första åren i tjänst ordnas också för alla nyordinerade diakoner och pastorer. Genom Missionskyrkans personalvård har alla medarbetare möjlighet till enskilda samtal med legitimerade terapeuter/ själavårdare när särskilda behov finns, genom den personalvårdsavgift alla församlingar betalar till Missionskyrkan. Distriktsföreståndarna träffas regelbundet tillsammans med handläggare på kansliet och går då också igenom vilka medarbetare som är sjukskrivna. Det finns därför en god kännedom om detta även om regelrätt statistik inte förs över antalet sjukskrivna medarbetare. Idag finns dock bättre redskap för att ta fram denna statistik genom Repet pension där alla arbetsgivare rapporterar sina anställda för försäkring och pension. När systemet är fullt utbyggt finns det möjlighet att lättare följa hur sjuktalen ser ut. När det gäller frågan om rehabiliteringsansvar så ligger den på församlingen som arbetsgivare. Kyrkostyrelsen är väl medveten om att det kan vara svårt att finna lämpliga rehabiliteringsåtgärder i en mindre församling med bara en eller två anställda. Förslaget att de sjukskrivna ska övergå i central tjänst bygger på att en helt ny organisation byggs upp för detta. Det får både ekonomiska och organisatoriska konsekvenser som i så fall noga behöver utredas. Det är inte heller givet att det underlättar en rehabiliteringssituation eftersom rehabiliteringen behöver ske lokalt där den anställde bor. Rehabilitering bygger på en god samverkan mellan arbetsgivaren, den anställde och Försäkringskassan för att finna möjliga lösningar. Om arbetsprövning ska ske på annan arbetsplats än i den egna församlingen behöver detta lösas tillsammans med Försäkringskassan. Där kan redan idag distriktsföreståndaren vara ett stöd till exempel genom att hjälpa till att finna andra församlingar där den sjukskrivne kan arbetsträna. Kyrkostyrelsen instämmer med motionärerna om att de frågor som tas upp är angelägna frågor att arbeta vidare med. Kyrkostyrelsen anser samtidigt att det i nuläget inför bildandet av en ny gemensam kyrka inte är lämpligt att ta beslut om nya åtaganden för vår kansliorganisation. Att hitta ytterligare former för hur ett bra stöd ska kunna se ut är dock en angelägen uppgift, något som bör finnas med i det strategiska tänket runt en personalvårdsfunktion i den nya kyrkan. Kyrkostyrelsen föreslår därför kyrkokonferensen att sända med motionärernas tankar till den nya kyrkan inför arbete med framtida organisation av personalvård och församlingsstöd,; att därmed anse motionen besvarad. Motionen behandlades därefter på påverkanstorget Motion från Uppsala missionsförsamling angående propositionsordning i samband med behandlingen av frågan om X-kyrkan Bernt Jonsson, Uppsala missionsförsamling, presenterade motionen som hade följande lydelse: Utifrån de synpunkter Uppsala Missionsförsamling framfört i remissvar rörande X-kyrkan och med hänsyn till att de reviderade texterna i sin helhet rörande X-kyrkan inte kan förväntas föreligga vid tiden för motionstidens utgång föreslår vi följande propositionsordning vid kyrkokonferensen: 12 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011

15 att motioner behandlas innan frågan om X-kyrkan tas upp till behandling att frågan om de nuvarande lokala församlingarnas status och relation till X-kyrkan klarläggs, innan frågan om X-kyrkan tas upp till behandling att förslagen till nya texter för X-kyrkan sänds ut på återremiss, om så inte redan skett. Bernt Jonsson kommenterade att kyrkostyrelsen genom föredragningslistans struktur delvis hade besvarat motionen och drog därför tillbaka yrkandet i den första att-satsen. Kyrkostyrelsens yttrande Karin Kopparmalms, kyrkostyrelsen, presenterade styrelsens yttrande över motionen från Uppsala missionsförsamling: Diskussion och beslut gällande X-kyrkan äger rum i Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens och vid det så kallade bildarmötet i Filadelfiakyrkan lördagen den 4 juni Både frågor rörande X-kyrkan och inkomna motioner behandlas dessutom vid påverkans torg under Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens. Diskussion och beslut om inkomna motioner är placerade i föredragningslistan innan beslut om X-kyrkan och bildarmöte. De lokala församlingarnas status och relation till X-kyrkan framgår av Beslutsprocess vid bildandet av ny kyrka 1-5 juni 2011 (konferenshandling, första gången publicerad på se februari 2011). Där anges bland annat att 1. Alla församlingar med anslutning till/tillhörande Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan inbjuds att bilda den nya kyrkan. 2. Vid positivt principbeslut anses alla kallade församlingar vara medlemsförsamlingar i den nya kyrkan. Församling som inte önskar tillhöra den nya kyrkan kan begära utträde. 3. De rekommenderade församlingsstadgar som funnits med i remissmaterialet föreslås bli föremål för ytterligare bearbetning under 2011/12 i samråd mellan kyrkostyrelsen och församlingarna med sikte på att ett förslag ska finnas för ställningstagande i kyrkokonferensen Församlingarna i bildarsamfunden blir medlemmar med sina gällande stadgar men bör anpassa sina stadgar så att de anger att församlingen tillhör den nya kyrkan och ansluter sig till kyrkans grunddokument (Teologisk grund och stadgar). Remissperiod för Gemensam grund/teologisk grund och förslag till stadgar för X-kyrkan var 15 maj 15 oktober Därefter omarbetades texterna och nytt förslag till Teologisk grund publicerades den 23 dec Församlingar och andra inbjöds att lämna synpunkter på den reviderade texten fram till den 31 januari Teologgruppen RUT, equmenia och medarbetarförbunden ombads att kommentera den reviderade texten. Den så kallade remissgruppen mottog ett hundratal skrivelser med anledning av den reviderade texten. En ny version av Teologisk grund publicerades och kommentarer noterades fram till månadsskiftet februari-mars. Styrelsen för föreningen Gemensam framtid beslutade den 5-6 mars 2011 att fastställa beslutsförslag för Teologisk grund och Kyrkostadgar. De tre kyrko-/missionsstyrelserna beslutade den mars 2011 att föreslå ovanstående texter för diskussion i de olika samfundens konferenser och för diskussion och beslut i bildarmötet den 4 juni Kyrkostyrelsen föreslår därför konferensen att anse motionen besvarad. Motionen behandlades därefter på påverkanstorget Motion från Kungälvs missionsförsamling angående behovet av en protestantisk sociallära Evert Svensson, Kungälvs missionsförsamling, presenterade motionen som hade följande lydelse: Den katolska kyrkan har sedan länge en sociallära medan den protestantiska kyrkan saknar en sådan. Det är enligt vår mening en stor brist. Det är därför viktigt att den världsvida kyrkan tar upp denna angelägna fråga. De flesta kyrkor är samlade i Kyrkornas Världsråd och det är angeläget att de utarbetar en sådan sociallära utifrån ett bibliskt protestantiskt perspektiv. Frågan bör emellertid först behandlas av de svenska kyrkorna för att därefter översändas till Kyrkornas Världsråd. Gången bör lämpligen vara den, att den nybildade kyrkan - Gemensam Framtid utreder frågan och lägger ett förslag innan den översändes till Sveriges Kristna Råd för vidare behandling. Därefter bör Sveriges Kristna Råd översända materialet till Kyrkornas Världsråd med hemställan om fortsatt behandling med det uttalade målet att Rådet antar en protestantisk Sociallära. Den katolska socialläran tar upp frågor som rättvisa, miljö, fred, vapenhandel, rasism, konsumtionssamhället, kapital och arbete, etik och liknande problemställningar sedda ur ett kristetkatolskt perspektiv. Protokoll 13

16 I ett centralt stycke i den katolska socialläran säger man: arbete kommer före kapital, människa före maskin, subjekt före objekt och person före funktion. Även en protestantisk Sociallära bör behandla liknande frågor. En viktig fråga är genderperspektivet. Bibeln är oerhört mansdominerad. En annan fråga är om välgörenhet räcker som uttryck för diakoni eller om diakonin har ett vidare syfte, nämligen rättfärdighet. Frågan om demokrati och mänskliga rättigheter är också en central fråga som bör tas upp. Tusentals verser i bibeln innehåller frågor om rättfärdighet eller angränsande frågor (se Biblisk ordbok). Dessa skrevs för närmare 2000 år sedan; i gamla testamentet ännu längre tillbaka i historien. Om vi utesluter dem blir bibeln en betydligt tunnare bok. Vi lever i en annan tid och i ett annat samhälle än på Jesu tid. Vi har idag att förhålla oss till Ordet utifrån vår situation. Bibelns grundtankar bär emellertid även i modern tid. Vi vänder oss genom denna motion i första hand till Svenska Missionskyrkan och dess kyrkokonferens En kommitté bestående av teologer, ekonomer och socialvetare bör tillsättas för att behandla, utreda och lägga fram förslag om en protestantisk sociallära. Eftersom en ny kyrka bildas, som Svenska Missionskyrkan kommer att ansluta sig till, bör frågan översändas till denna för vidare behandling. Inom kyrkorna finns stora personresurser, som kan utnyttjas i dessa frågor. Frågan bör tas på största allvar. Denna fråga har behandlats av Kungälvs missionsförsamling vid dess årsmöte Årsmötet beslöt enhälligt att inlämna en motion med ovanstående innehåll till Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens Kungälvs missionsförsamling föreslår att Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011 tar upp frågan om protestantisk sociallära. att Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011 beslutar att tillsätta en kommitté av teologer, ekonomer och socialvetare som får till uppgift att utreda frågan om en protestantisk sociallära, samt att frågan återkommer inom rimlig tid med förslag till kommande kyrkomöte för den nya kyrkan. Kyrkostyrelsens yttrande Lennart Halfvarson, kyrkostyrelsen, presenterade styrelsens yttrande över motionen från Kungälvs missionsförsamling: I förslag till Teologisk grund för X-kyrkan anges bland annat att Församlingen lever i vardagen, i arbetslivet och samhället i stort. Den vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet och medansvar i samhället, bidra till utjämning av världens resurser, verka för fred och försoning samt ta sitt ansvar för att förvalta Guds skapelse. Det innebär att sociala frågor blir en viktig del av den nya kyrkans arbete. I remissarbetet inför beslut om Gemensam framtid har framförts önskemål om att den nybildade kyrkan skulle anta vissa sociala principer motsvarande det som idag finns i Metodistkyrkan (sociala principer och en social bekännelse återfinns i Book of Discipline of the United Methodist Church). Den arbetsgrupp som bearbetat remissvar från församlingar och andra har rekommenderat att kyrkan utformar policy/principer för kyrkans syn på och arbete med sociala frågor som rör mångfald, integration, fördjupad gemenskap mellan människor, barn och ungas rättigheter, en kyrka tillgänglig för alla, miljöfrågor, fred och mänskliga rättigheter mm. Uppdrag att ta fram sådan policy ges till lämpligt organ i den nya kyrkan när den bildats (Kommentarer till Teologiskt grund för X-kyrkan). Det är inte möjligt att förankra en protestantisk sociallära i vare sig Sveriges Kristna Råd (SKR) eller Kyrkornas Världsråd (KV). Av SKR:s 27 medlemskyrkor är 12 protestantiska medan 15 medlemskyrkor är ortodoxa eller katolska. Inte heller KV är en protestantisk gemenskap utan ett ekumeniskt råd där ortodoxa kyrkor spelar en betydande roll. Den största medlemskyrkan i KV är den Rysk-ortodoxa kyrkan. Kyrkostyrelsen menar att sociala frågor är en integrerad och ofrånkomlig del i en kristen kyrkas liv och arbete. Den nya kyrkan kommer att behöva utarbeta ett flertal vägledande dokument men i 2011 års kyrkokonferens kan dock inte Svenska Missionskyrkan fatta beslut som binder en förväntad gemensam kyrka. Kyrkostyrelsen föreslår konferensen att avslå motionen från Kungälvs missionsförsamling. Motionen behandlades därefter på påverkanstorget. 14 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011

17 20 Gemensam framtid Mona Angel, kyrkostyrelsen introducerade ärendet och informerade om den process som lett fram till föreliggande förslag till Teologisk grund och stadgar för den nya gemensamma kyrkan. Förslagen hade skickats ut på remiss till alla församlingar, distrikt, systerkyrkor i Sverige och internationella och ekumeniska organ. Remissyttrandena bearbetades sedan av en remissbearbetningsgrupp, som bearbetade förslagen till Teologisk grund och stadgar utifrån inkomna synpunkter. De nya förslagen lades ut på Gemensam framtids hemsida och inspirerade till ytterligare många synpunkter från församlingar och enskilda. Presentation av förslag till Teologisk grund Kyrkosekreterare Olle Alkholm gav en sammanfattning av inkomna synpunkter i cirka 600 yttranden. Många synpunkter hade inkommit om bland annat följande frågor: z Olika kategorier av medlemskap z Möjligheten till medlemskap på bekännelse z Tillsynsbegreppet Han kommenterade vidare: Alla församlingar i de tre samfunden inbjuds att bilda den nya kyrkan. Församlingarna blir medlemmar i X-kyrkan med sina gällande stadgar men bör anpassa dessa så att det anges att församlingen tillhör X-kyrkan och ansluter sig till X-kyrkans grunddokument. Det innebär till exempel att frågan om villkor för medlemskap i den lokala församlingen är en fråga för församlingen som kan ha olika praxis beträffande dop, så kallat barnmedlemskap mm, jmf kommentarer till Teologisk grund för X-kyrkan, sid Grunddokumenten för X-kyrkan beskriver en kyrka med självständiga församlingar. Den som är bekant med Missionskyrkans konstitution känner igen mycket i X-kyrkans grunddokument. Där finns också formuleringar inspirerade av aktuella ekumeniska texter. Frågan om kyrkans namn är primärt en fråga för lördagens bildarmöte. Inriktningen är inte att varje samfundskonferens fattar egna beslut i namnfrågan. Yrkanden och synpunkter förs från dagens konferenser till bildarmötet genom kyrkornas ordförande. Mona Angel refererade kyrkostyrelsens förslag: Under fredagseftermiddagens förhandlingar den 3 juni kommer Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens, Metodistkyrkans årskonferens och Svenska Baptistsamfundets allmänna konferens att ställas inför att fatta de beslut som är nödvändiga för att ett nytt gemensamt kyrkosamfund ska kunna bildas i bildarmötet den 4 juni enligt den avsiktsförklaring som fastställdes vid de tre kyrkosamfundens konferenser För Svenska Missionskyrkans del föreslår kyrkostyrelsen kyrkokonferensen att besluta att rekommendera församlingarna att bilda ett nytt trossamfund på grundval av föreliggande förslag till Teologisk grund och stadgar. Nedanstående grunddokument Förslag till Teologisk grund och Förslag till stadgar har fastställts gemensamt av de tre kyrkosamfundens styrelser och styrelsen för Föreningen Gemensam framtid och läggs fram för bildarmötet. I Missionskyrkans kyrkokonferens kommer dessa dokument att presenteras, diskuteras på påverkanstorg och i plenum och läggas till grund för konferensens ställningstagande till förslaget om rekommendation till församlingarna. De synpunkter och yrkanden rörande grunddokumenten som framförs på påverkanstorget och i plenum kommer att dokumenteras. Däremot ska kyrkokonferensen enligt överenskommelse mellan de tre kyrkosamfunden inte ta ställning till ändrings- eller tilläggsyrkanden som gäller grunddokumenten Teologisk grund och stadgar. Ett avgörande skäl för detta är att de olika kyrkosamfunden inte i detta skede kan förändra underlaget för varandras beslut. I bildarmötet 5 juni kan ändrings- och tilläggsyrkanden däremot lämnas in av dem som är ombud i bildarmötet. Inriktningen för detta möte är dock att yrkanden som gäller Teologisk grund och stadgar remitteras till styrelsen för det nya trossamfundet för beredning och behandling i kommande kyrkokonferenser inom ramen för då gällande stadgar. Förslaget till Teologisk grund hade följande lydelse: Inledning Det finns bara en enda sann och levande Gud Fadern, Sonen och den heliga Anden som skapar, frälser och ger liv. Skapelsen och frälsningen kommer ur Guds hand och är utflöden av samma gudomliga kärlek. Livet är meningsfullt därför att det är skapat av Gud. Samtidigt hotas skapelsen av ondska, splittring och död. Synden skiljer människan från Gud. Alla Protokoll 15

18 föds in i en kluven värld och har del i både det onda och det goda i tillvaron. Gud blev människa i Jesus från Nasaret. Han förkunnar evangelium om Guds rike, besegrar syndens och dödens makt samt återupprättar människan och skapelsen. Genom den korsfäste och uppståndne Kristus, den nya skapelsens förstfödde och Guds sanna avbild, öppnas vägen till nytt liv. Den heliga Anden kallar till omvändelse och tro på Jesus Kristus, barnaskap hos Gud och gemenskap i den kristna församlingen. Anden utrustar människor att leva i efterföljelse och helgelse. Anden leder kyrkan i tiden och kallar den att vara bärare av hoppet om evigt liv. 1 Mos 1:1-2:4, Mark 1:15, Joh 14:26, Joh 16:7-15, Apg 17:22-31, Rom 3:23-24, Rom 8:18-27, Kol 1:9-23, Kyrkan Kyrkan är en enda, helig, universell och apostolisk. Kyrkan är en enda, vilket speglar enheten hos Gud, den treenige, med vilken kyrkan lever i gemenskap. Enhetens grund finns i Gud som Fader, Son och Ande. Kyrkan är Kristi kropp, den heliga Andens tempel och Guds folk. Den är kallad att ge uttryck för enhet inom ramen för mänsklighetens och hela skapelsens mångfald. Kyrkan är helig därför att den är skapad och utvald av Gud. Kyrkan är universell därför att den överskrider alla gränser och förkunnar evangelium för alla människor och hela skapelsen. Kyrkan är apostolisk därför att den är sänd i världen. Den vilar på apostlarnas och profeternas grund och har Kristus som hörnsten. Matt 28:18-20, Mark 16:15, Joh 15:12-17, Kol 3:12-17, Ef 2:4-22, 4:15-16 Kyrkan är synlig i världen såväl genom den lilla gruppen och lokala församlingen, som genom kyrkosamfundet och i den universella kyrkan. Den kristna tron har sin grund i Kristus och i den heliga Skrift. De apostoliska och nicenska trosbekännelserna är sammanfattningar som vittnar om denna tro. Utifrån dem vill X-kyrkan uttrycka sin samhörighet med hela Guds kyrka. Jes 40:8, 1 Kor 3:11, 2 Tim 3:16-17 X-kyrkan är en gemenskap av församlingar och en gemenskap av människor som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre. Rom 10:9, 1 Kor 8:6 X-kyrkan är en del av den världsvida kyrkan och delar den kristna bekännelsen och lovsången till Gud. X-kyrkan har del av arvet från apostlarnas vittnesbörd och Guds handlande med sin kyrka genom alla tider och bland alla folk. Framträdande drag i X-kyrkans arv är betoningen av den personliga avgörelsen för Kristus, den enskildes ansvar i församling och samhälle samt de demokratiska formerna för beslutsfattande. Detta arv har sina historiska rötter i Metodistkyrkan i Sverige, i Svenska Baptistsamfundet och i Svenska Missionskyrkan. I en splittrad värld vill kyrkan vara ett tecken på en gemenskap som har sin grund i den enhet som finns i Gud treenig. Genom de kristnas enhet skall världen tro. Enheten behöver ständigt förnyas, bekräftas och växa i mångfaldig tro och handling. Ekumenik rymmer bön och arbete för enhet mellan lokala församlingar och mellan olika kyrkosamfund. X-kyrkan är i tiden ett provisorium i väntan på Kristi kyrkas synliga enhet. Joh 17:21-23, Ef 3:11-4::6, Fil 2:1-5, 1 Joh 1:3 Församlingen Församlingen är Kristi kropp, där gudomligt och mänskligt möts. Den lokala församlingen möts regelbundet till gudstjänst där Guds ord och evangelium delas, dop äger rum och nattvard firas. 1 Kor 12:12-27, Kol 3:16-17 Kristus blir synlig genom de troendes gemenskap och i församlingens uppdrag att förkunna evangeliet och praktisera kärlekens tjänst bland människor. Matt 25:31-40, Joh 14:23 Församlingen är självständig och i demokratiska former ansvarig för sin egen verksamhet samtidigt som den är en del av X-kyrkan. Medlemskap i församlingen Församlingen välkomnar som medlem var och en som är döpt och bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan på dop. Medlemskap i en församling har giltighet i hela X-kyrkan. Apg 2:38-41, Rom 10:9-10 Omsorg om barn kan formas på olika sätt utifrån den lokala församlingens praxis. Församling kan besluta att barn, på föräldrars önskan, välkomnas som förberedande medlem. Församlingen har ett särskilt ansvar att kontinuerligt stödja trons livsprocess hos de unga fram till ett eget ställningstagande för Kristus och medlemskap i församlingen. Matt 18:1-10, Mark 10: Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011

19 Ömsesidigt beroende X-kyrkan och församlingarna hör samman organiskt och lever därmed i ett ömsesidigt beroende av varandra. I solidaritet och gemensamt ansvar delar de kallelsen till tjänst i världen. Rom 12:9-13 Det är X-kyrkans uppgift att stödja de lokala församlingarna i deras uppgifter och att utöva den del av Guds mission som förutsätter samverkan såsom utbildning, nationellt och internationellt arbete, ordination och avskiljning för särskilda tjänster. Gemenskapen utrycker delaktighet och solidaritet genom ansvarstagande för varandra och den verksamhet församlingarna och X-kyrkan bedriver, ekonomiskt och genom eget arbete efter förmåga. Rom 15:25-27, 2 Kor 8-9 Inom X-kyrkan utövas en ömsesidig tillsyn som syftar till att göra kyrkan trovärdig, sammanhållen och öppen. De lokala församlingarna vakar över den gemensamma organisationen. De som har fått förtroendet att leda det gemensamma arbetet stöder, vägleder och betjänar församlingarna samt utövar tillsyn över de ordinerade tjänsterna. Joh 13:1-17, Rom 12:8, Heb 13:17 Trons kraftkällor Gud verkar genom sin nåd på många olika sätt för att människor ska växa i tro och utrustas för tjänst. En särskild ställning har de heliga handlingar, eller sakrament, som Jesus Kristus själv har instiftat. Ef 4:15-16, Fil 1:9-11, 2 Pet 1:3-11 Guds ord Allt skapat har blivit till genom Ordet, som blev människa och tog sin boning bland oss. I Jesus Kristus har hela den gudomliga fullheten uppenbarats och i honom sammanfattas allt. Joh 11-15, Kol 1:15-20, Upp 22:13 Guds ord - är uppenbarat i Jesus Kristus - ges i Bibeln, den heliga Skrift - tolkas av kyrkan genom historien - förkunnas i församlingens predikan och det dagliga vittnesbördet i ord och handling Bibeln, Guds ord, är nådemedel och rättesnöre för tron och dess tillämpning i livet. Bibeln tolkas och utläggs utifrån sitt centrum, Jesus Kristus och hans frälsningsverk. Anden gör Guds ord levande och verksamt idag. Ordet ger undervisning, vägledning, förmaning, tröst, hopp och glädje. Var och en som möter Guds ord har att, tillsammans med andra i församlingen under Andens ledning, tolka och låta sig vägledas av det. Ps 119:105, Jes 55:10-11, 2 Tim 3:16-17, Heb 4:12 Gemenskap Gemenskapen rymmer olika generationer och kulturer samt verkar för att X-kyrkan och församlingarna görs tillgängliga för alla människor. Gemenskapen hjälper och stöder så att Kristi kropp växer och byggs upp i kärlek. Gemenskapen kännetecknas också av människors vilja att leva i förlåtelse, upprättelse och försoning genom Jesus Kristus. Ef 4:7-32 I gemenskapen rustas människor genom trons kraftkällor till andlig växt och kärlekens tjänst. Gudstjänsten är församlingslivets centrum och ett möte mellan Gud och de människor, som samlas kring Jesus Kristus. De delar Guds ord, ber och lovsjunger, tar emot dop, nattvard och syndernas förlåtelse. 1 Kor 14:26, Heb 10:4-25 I församlingsmötet söker församlingen Guds vilja och en samsyn för att forma sin tjänst på den plats där man verkar. Matt 6:33, Apg 15:28 Bön Bönen är uttryck för människans gemenskap och samtal med Gud, som del i gudstjänsten, i mindre grupper eller enskilt. Den gemensamma bönen är lovprisning, tacksägelse, överlåtelse och förbön. Den kan också ge inspiration till den enskilda andakten. Psaltaren som bönbok och Herrens bön hör till ett gemensamt kristet arv, som förenar kyrkan i alla tider och på alla platser. Matt 6:6-14, Matt 7:7-11, Matt 18:19-20, 1 Tim 2:1-4 Bikt Bikt är att bekänna sin synd och få Guds förlåtelse uttalad till sig. Biktens huvudpunkter är den biktandes syndabekännelse och förlåtelseorden som uttalas på Kristi uppdrag. 1 Joh 1:9, Joh 20:23, Jak 5:15-16 Heliga handlingar Dop och nattvard är genom Guds ord heliga handlingar, sakrament, instiftade av Jesus Kristus och bekräftade av de första församlingarna i Nya tes- Protokoll 17

20 tamentet. De är tecken på det nya förbundet, som Kristus är förmedlare av genom sitt liv, sin död och uppståndelse. Genom tron förmedlar de Kristi närvaro, Guds nåd till försoning och upprättelse samt öppnar för en gränsöverskridande gemenskap mellan människor. Gal 3:26-28 Dop Dopet i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn sker med vatten. Det är en Guds gåva som möts av människans svar i tro. Dopet sker i glädje över det nya livet i Kristus och innebär en förening med honom och hans församling. Tro, dop och medlemskap i församlingen hör samman. Att leva i sitt dop är en process som handlar om att växa i tro och i efterföljelse. Matt 3:13-17, Rom 6:1-11, 1 Kor 12:12-13 Dopet är ett enda. Tillfällen till dopbekräftelse och dopförnyelse tydliggör dopets betydelse som en del i trons liv. Dopbekräftelse kan ske vid ett särskilt tillfälle som uttryck för förnyelse av förbundet och dopförnyelse kan ske årligen då de döpta bekräftar sin vilja att leva i tro och efterföljelse. I X-kyrkans församlingar finns olika doppraxis. Ef 4:5 Nattvard Jesus Kristus inbjuder oss till och möter oss i nattvarden. Till nattvarden inbjuds var och en, som söker gemenskap med honom. I nattvarden delas bröd och vin, en helig måltid i vilken jordiska gåvor tillsammans med Kristi instiftelseord förmedlar och levandegör hans närvaro. Med bön om Andens närvaro firas nattvarden till minne av Jesus Kristus och hans försoningsdöd till syndernas förlåtelse. Brödet och vinet gestaltar den generositet och det överflöd som kännetecknar både skapelse och frälsning. Den heliga måltiden kännetecknas därför av tacksägelse, lovprisning och ett levande hopp. Matt 26:26-29, 1 Kor 11:23-29, Upp 3:20 Nattvarden förkunnar en gemenskap över alla gränser. I Herrens måltid ligger också en uppfordran till försoning, rättvis fördelning och omsorg om andra. Nattvarden är ett trons mysterium, som ger en försmak av det Guds rike som skall komma. Matt 5:23-24, 1 Kor 10:16-17, 1 Kor 11:20-33, Upp 21:1-7 Uppdraget Kristi kyrka lever i och för världen. I församlingens förkunnelse, liv och tjänst fullföljs kyrkans uppdrag. Joh 17:15-23 Den kristna kyrkan tillber och följer Jesus Kristus. Med utgångspunkt i Jesu uppdrag och i den heliga Andens kraft vill den göra människor till Jesu Kristi lärjungar, förmedla Guds befrielse och därmed förvandla världen. X-kyrkan vill tillsammans med andra kyrkosamfund fullfölja kallelsen att på Jesu Kristi uppdrag synliggöra Guds rike i Sverige och i världen. Matt 28:18-20, Luk 4:16-21, Apg 1:8 Genom församlingen kallar Jesus människor till omvändelse och tro. Församlingen vill möta människors behov i alla åldrar och livssituationer. Genom vittnesbörd, tjänst och gemenskap blir kyrkans uppdrag tydligt i världen. Församlingen lever i vardagen, i arbetslivet och samhället i stort. Den vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet och medansvar i samhället, bidra till utjämning av världens resurser, verka för fred och försoning samt ta sitt ansvar för att förvalta Guds skapelse. 1 Mos 1:26-27, 1 Mos 2:15, Jer 29:7, Amos 5:24, Mark 1:15, Joh 3:16, Joh 14:6, Rom 3:23-26, Rom 8:19-22, Ef 2:17 Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. I X-kyrkans världsvida gemenskap delas resurser och behov. I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av evangeliets rikedom. Det hör till kyrkans väsen att vara missionerande, kallad och sänd att tjäna i Guds skapelse som ett redskap för Ordet och Anden, som ett vittne om Guds rike. Matt 28:18-20, Mark 16:15 Allas tjänst Det allmänna prästadömet innebär att kristna, enskilt och tillsammans, har tillträde till Gud Fader genom Jesus Kristus. Den heliga Anden ger församlingen en mångfald av gåvor för att evangeliets hela rikedom skall komma till uttryck. Alla är kallade att tjäna och att vittna om frälsningen i Jesus Kristus samt att med församlingens hjälp söka efter, upptäcka och bruka de gåvor Anden ger. Allas tjänst är ett uttryck för hur Gud använder varje enskild del i Kristi kropp utifrån dess förutsättningar. Gåvorna och tjänsterna är olika, men Gud verkar i allt. All tjänst utgår från Gud och vänder sig till hela den mänskliga gemenskapen och hela Guds skapelse. 18 Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2011

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-05-17. Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping. Närvarande: Adjungerade: Justerare: Malin Ljungdahl Sammanträdesprotokoll 30-36 Plats: Missionskyrkan, Linköping Närvarande: Ann-Sofie Lasell Gunilla Andersson Hans Andreasson Sanna Boij Miriam Carlsson Lars Dalesjö Helena Genemo Adjungerade: Lasse Svensson

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA

TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA TRE SAMFUND PÅ GEMENSAM RESA På resa mot framtiden Det vi är gemensamt SB SMK MK På resa mot framtiden SB SMK MK Det vi kan bli tillsammans Vi bär med oss Baptistsamfundet kommer med en god princip Frihet

Läs mer

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012

Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Beredningsutskottets yttrande inför Kyrkokonferensens 2012 Kyrkokonferensens beredningsutskott (BU) i Svenska Missionskyrkan (SMK) har sammanträtt under tre aprildagar och förberett konferensens behandling

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Processen att bilda en ny gemensam kyrka mellan Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan tar nya steg framåt. Ett sådant är att

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32

Torbjörn Jacobsson, deltog i 22 27.1 Susanne Rodmar, deltog i 22.5 32. Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i 22.5 32 Sammanträdesprotokoll 22 32 Plats: Överås, Danska vägen 20, Göteborg Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Hans Andreasson Miriam Carlsson, deltog i 23 32 Lars Dalesjö Margareta Larsson Andreas Möller

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! nr 3/04 Välkomna till kyrkokonferensen! Tre samfund och tre ungdomsförbund samlas under Kristi himmelsfärdshelgen i Västerås till en historisk konferens under temat I rörelse. Vår förhoppning är att omkring

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

Avd/sekt Datum Tid. Riksstämma Stockholm. Birger Jarl Konferens Stockholm

Avd/sekt Datum Tid. Riksstämma Stockholm. Birger Jarl Konferens Stockholm STÄMMAN 2015 protokoll sid 1 (8) Avd/sekt Datum Tid Riksstämma Stockholm 8-9 maj 2015 8 maj 13.30 18.00 och 9 maj 11.00 12.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1-23 Börje Carlsson Protokoll Plats Birger

Läs mer

STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING

STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING Trefaldighets församling har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former och organisation. Församlingen har även antagit lokal församlingsordning

Läs mer

Baptistkyrkan i Linköping

Baptistkyrkan i Linköping G T R O F R I H G I H F R T R O F R I H T R O G Svenska Baptistsamfundets årskonferens 2012 Baptistkyrkan i Linköping 2 Dagordning Torsdag 17 maj 11.15 17.00 (med avbrott för lunch och eftermiddagskaffe)

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Välkomna till årets kyrkokonferens!

Välkomna till årets kyrkokonferens! nr 3/06 Välkomna till årets kyrkokonferens! I år samlas Svenska Missionskyrkan till kyrkokonferens kring temat En kyrka som berör. Förhoppningen är att temat ska väcka oss till utmaning och insikt, uppdrag

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-12-08. Sammanträdesprotokoll 90-102. Plats: Ekumeniska centret, Alvik. Närvarande: Lars Dalesjö Adjungerade:

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2012-12-08. Sammanträdesprotokoll 90-102. Plats: Ekumeniska centret, Alvik. Närvarande: Lars Dalesjö Adjungerade: Sammanträdesprotokoll 90-102 Plats: Ekumeniska centret, Alvik Närvarande: Ann-Sofie Lasell, ordförande Gunilla Andersson Hans Andreasson Göran Bondesson Dan Brännström Miriam Carlsson Lars Dalesjö Adjungerade:

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås

Stämma Västerås. 1 22 Beryl Kleresjö. Kyrkbacksgården Västerås STÄMMAN 2009 protokoll sid 1 (7) Avd/sekt Datum Tid Stämma Västerås 9 10 maj 2009 9 maj 14.00 15.00 10 maj 09.00 13.30 Paragraf Vid protokollet Protokollnr 1 22 Beryl Kleresjö Protokoll Plats Kyrkbacksgården

Läs mer

Adjungerade: Tommy Aronsson Administrativ chef, deltog i 18.4, 20

Adjungerade: Tommy Aronsson Administrativ chef, deltog i 18.4, 20 Sammanträdesprotokoll 17-29 Plats: Missionskyrkan i Linköping Närvarande: Lars Dalesjö, deltog i 17-21, 23, 28.2 Ann-Sofie Lasell, ordförande Per Rydwik, vice ordförande Gunilla Andersson, deltog i 17-18.5,

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Protokoll: Distriktets årsmöte Plats & tid: Örestrand 2007-04-14 Närvarande: 52 ombud från församlingar 24 ombud från SMU-föreningar 6 ledamöter ur distriktsstyrelsen

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2011-11-11 2011-11-13. Sammanträdesprotokoll 34-48 Plats: Ekumeniska centret, Gustafslundsvägen 18, Alvik.

PROTOKOLL KYRKOSTYRELSEN 2011-11-11 2011-11-13. Sammanträdesprotokoll 34-48 Plats: Ekumeniska centret, Gustafslundsvägen 18, Alvik. Sammanträdesprotokoll 34-48 Plats: Ekumeniska centret, Gustafslundsvägen 18, Alvik Närvarande: Christer Jonsson Ann-Sofie Lasell, deltog i 36.1, 37.1, 39.1-46, 48 Karin Kopparmalms, deltog i 36.2, 37.3,

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Gemensam Framtids kyrkokonferens 2012. - Protokoll

Gemensam Framtids kyrkokonferens 2012. - Protokoll Gemensam Framtids kyrkokonferens 2012 - Protokoll Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Val av funktionärer för kyrkokonferensen 2.1 Ordförande och två vice ordförande 2.2 Två protokollssekreterare

Läs mer

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011

Riksbyggens brf. PROTOKOLL Årsmöte Verksamhetsåret 10/11 Umeåhus Nr 7 23 Nov. 2011 Slag av sammanträde: Ordinarie föreningsstämma Tid: 19.00 22.00 Plats: Föreningslokalen, Mariehemsvägen 13E Närvarande: Enligt bifogad närvarolista a) Stämmans öppnande Dennis Larsson förklarade ordinarie

Läs mer

utmanad: Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 av Jesus och samtiden www.missionskyrkan.se

utmanad: Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 av Jesus och samtiden www.missionskyrkan.se utmanad: av Jesus och samtiden Svenska Missionskyrkans föredragningslista 2010 med budget och verksamhetsplan Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens www.missionskyrkan.se Svenska Missionskyrkans föredragningslista

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2015-05-27 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen, Kämpagränden 21 E, Lund. Antal röstberättigade 37 st. varav en med fullmakt.

Läs mer

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01

Sveriges Körförbund. Stadgar. Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Stadgar Fastställda 2011-11-26 att gälla fr o m 2012-01-01 Utskriftsdatum: 2012-01-14 Version 4.1 Sida 2 (6) 1 Namn Förbundets namn är Sveriges Körförbund. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 2 Ändamål

Läs mer

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte.

Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81

Göran Bondesson Andreas Möller, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81. Miriam Carlsson Susanne Rodmar, deltog i 72, 73, 75, 76, 78 81 Sammanträdesprotokoll 72 87 Plats: Bromma folkhögskola Närvarande: Tomas Bjöersdorff, ordförande Christer Jonsson Hans Andreasson, deltog i andra halvan av Margareta Larsson, deltog i 73, 75, 76, 72.5

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS KVINNOORGANISATION (UKJK-KO) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 01 oktober 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK- KO är en kristen Kvinnoorganisation, är

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar Union to Union

Stadgar Union to Union Stadgar Union to Union Antagna av föreningsstämman 2015-05-07 Union to Union är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Union to Union har sitt säte i Stockholm. Medlemmar i föreningen

Läs mer

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Välkomna till kyrkokonferensen!

Välkomna till kyrkokonferensen! Nyhetsbrev till Svenska Missionsförbundets församlingar och medarbetare Utgivningsdag: 03-04-28 Redaktion: Informationsenheten vid missionsexpeditionen Postadress: Box 6302, 113 81 Stockholm tfn 08-15

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

Gemensam Framtids kyrkokonferens 2013

Gemensam Framtids kyrkokonferens 2013 Gemensam Framtids kyrkokonferens 2013 Protokoll fört vid Gemensam Framtids andra kyrkokonferens 9 11 maj 2013. Vid kyrkokonferensen deltog 693 ombud från 352 församlingar. Under konferensen bytte samfundet

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

SPF Trångsundsveteranerna

SPF Trångsundsveteranerna Årsmötesprotokoll fört vid SPF Trångsundsveteranernas årsmöte den 18 februari 2014 kl 12.00 i Mariakyrkans församlingssal, Skogås Centrum. Närvarande medlemmar: 54 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid 2013 KYRKOKONFERENS Gemensam Framtid Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2013 Föredragningslista FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdag 9 maj Kl. 10.30 12.30 samt 15.00 17.30 1. Inledning 2. Val av

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 29 september 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-M är en kristen Media Organisation, är

Läs mer

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM Antagna vid församlingsbildningen 1990-03-31 Ändrade vid: årsmöte 2001-02-17 extra årsmöte 2001-05-13 årsmöte 2012-03-24 (bekräftat på församlingsmöte 2012-06-10) församlingsmöte

Läs mer

Bostadsrättsförening Linero i Lund

Bostadsrättsförening Linero i Lund Bostadsrättsförening Linero i Lund Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma 2010-05-25 1-20 med bilagor Plats: Fritidslokalen Kämpagränden 21 E, Lund Antal röstberättigade 34 st. 1 Öppnandet Stämman

Läs mer

Arkivet, Klockargården, Huddinge

Arkivet, Klockargården, Huddinge Plats och tid Tisdag 20 april kl 09.00-16.00 i Klockargården, Huddinge, 26-28 Onsdag 21 april kl 09.00-17.00 på Lida konferensanläggning, Tullinge, 29-36 Beslutande Jaan Ruusa i st f Gunilla Helmerson

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 PROTOKOLL EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Protokoll fört vid Equmeniakyrkans tredje kyrkokonferens 29 31 maj 2014. Vid kyrkokonferensen deltog 593 ombud från 296

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006

Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006 Protokoll Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 2006 Protokoll 1 Innehåll Protokoll, Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens 15 17 juni 2006 Torsdag 15 juni 1 Inledningstal... 4 2 Val av presidium... 6

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer