Människa i riskzon: Ungdomar som inte går i skolan. Ingens ansvar? Allas ansvar?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Människa i riskzon: Ungdomar som inte går i skolan. Ingens ansvar? Allas ansvar?"

Transkript

1 Människa i riskzon: Ungdomar som inte går i skolan. Ingens ansvar? Allas ansvar? GR:s första konferens på temat Människa i riskzon handlade om kommunernas uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år. Konferensen vände sig till skola, individ- och familjeomsorg, funktionshinderverksamhet, arbetsmarknadsverksamhet, kultur och fritid. Dagen inleddes av Gustav Höjer, chef för GR Kompetens, som reflekterade över vem som är Människa i riskzon och vad begreppet står för. En frågeställning som återkom flera gånger under dagen. Arbete med unga i riskzon i Kungälvs kommun Därefter gav Elisabeth Hallberg, Britten Toresten, Marita Öxgård och Annette Wallerius en bild av hur de arbetar med ungdomar i riskzon i Kungälvs kommun idag och hur de i framtiden tänker sig att arbeta än mer förvaltningsöverskridande. Elisabeth Hallberg, som är utbildningsledare för det individuella programmet vid Mimers Hus, berättade om deras handlingsplan mot skolk. - Tyngdpunkten i projektet har varit förebyggande och positivt förstärkande arbete och att skapa en vi på IV-känsla. Konsulter hyrdes in för att intervjua elever med hög frånvaro om varför de skolkar. De orsaker till skolk som framkom var uppgivenhet, kraftlöshet, att eleverna inte förstår betydelsen av sin utbildning, trötthet, grupptryck från kompisar, ansträngande hemförhållanden och att vissa mådde psykiskt dåligt. Samma elever fick också föreslå åtgärder som skulle få dem att sluta skolka och då handlade förslagen om att få uppmuntran och känna ökad motivation, att få förståelse för vikten av utbildning, klara och tydliga regler och förhållningssätt (exempelvis från lärarhåll vad som gäller i fråga om skolk!), flextid, timbetalning, läxhjälp efter skolan, frukost, mellanmål på eftermiddagen, trivsam miljö och stimulerande aktiviteter både på raster men också före och efter ordinarie skoldag. Britten Toresten, enhetschef på handikappomsorgen, pekade på en särskild grupp ungdomar som befinner sig i riskzon: Ungdomar med en lindrig utvecklingsstörning som slutat skolan. - De är unga vuxna, men i själen väldigt unga. De har en bostad med särskild service där det finns personal. Men vad som händer utanför bostaden vet inte personalen. - Efter att ha varit i skolan där de har levt skyddat med mycket folk runtomkring kommer de ut på en arena där de suger åt sig allt som finns i samhället och det är inte alltid det vi vill att de ska suga åt sig, säger Britten Toresten. För mer information kontakta föredragshållarna på

2 Knut Sundell från FoU-enheten i Stockholms stad Knut Sundell har under många år forskat om prevention och han tycker att man ska ha realistiska förväntningar på förebyggande arbete. - De preventiva insatserna har begränsade effekter. Dåliga insatser kan t o m ge sämre resultat än om man hade låtit bli att göra något. Han betonar vikten av att veta vilka effekter olika insatser kan förväntas ha. - För att uppnå resultat krävs att det preventionsprogram man väljer är evidensbaserat och att det riktar in sig på risk- och skyddsfaktorer, inte problembeteenden, enligt Knut Sundell. Han berättade om olika sätt att jobba med risk- och skyddsfaktorer i familjen, skolan, bland kamrater, i närmiljön, samhället och hos individen själv. - De mest effektiva skolprogrammen jobbar med föräldrar, skola och direkt med individen. Många parallella preventioner är det bästa, säger Knut Sundell. Ett problem är att det inte finns något evidensbaserat program för t ex mobbning och skolk i Sverige. Därför visade Knut Sundell istället exempel från USA på insatser som visat sig fungera respektive inte fungera där. När det sedan gäller tillämpning av preventionsprogram upprepade han flera gånger en och samma varning: - Det finns stora risker med att praktiker plockar russinen ur kakan och inte är programtrogna. Forskning visar att man då inte får några resultat att tala om, säger Knut Sundell. Mer information: OH-bilder E-post:

3 Margrethe Kristensson, Margareta Allen och Örjan Eklund, GR Från och med den 1 juli i år har kommunerna fått ett ökat ansvar för ungdomar enligt skollagen. En hemkommun ska löpande hålla sig informerad om hur ungdomar som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta. (Skyldigheten omfattar inte ungdomar som genomför eller har fullföljt utbildning på gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande.) Detta innebär en extra utmaning i Göteborgsregionen, där ungdomar fritt kan välja i vilken av de 13 kommunerna som de vill gå i gymnasiet. Hur får hemkommunen kännedom om att en elev hoppat av en utbildning i en annan kommun? Svaret är en teknisk lösning som bygger på det befintliga gymnasieintagningssystemet. - Men systemet skickar bara en signal. Det måste finnas en signalmottagare som tar emot informationen och som får er andra på kommunens olika förvaltningar att reagera, säger Örjan Eklund som är ansvarig för gymnasieintagningen på GR. Det kommer också att vara möjligt att med systemets hjälp få en signal om de ungdomar som aldrig börjar på någon gymnasieutbildning, ungdomar som i allra högsta grad befinner sig i riskzon. För mer information, kontakta: Margrethe Kristensson Margaretha Allen Örjan Eklund Läs mer i Cirkulär 2005:63 från Sveriges Kommuner och Landsting: Ett förtydligat kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar under 20 år.

4 Marianne Lundgren, Universiteten i Göteborg och Växjö Marianne Lundgren har tillsammans med Bengt Persson studerat samverkan mellan myndigheter i arbetet med barn och unga i riskzonen. Arbetet finns beskrivet i rapporten Barn och unga i riskzonen Samverkan och förebyggande arbete. Studien visar att problem kring samverkan främst beror på hög arbetsbelastning, avsaknad av gemensamma mål och ointresse. Flera faktorer kan enligt Marianne Lundgren motverka samverkan: - Sekretessfrågan och hur vi hanterar känsliga uppgifter över organisationsgränser, territoriella konflikter som vem som ska betala, rollfördelningen och så är språket och nomenklaturen något som kan motverka samverkan. För att samverkan ska gå från idé till handling krävs enligt Marianne Lundgren följande: - Alla samverkande parter är motiverade. - Det finns en gemensam bild av vad som ska vara fokus för samverkan. - Stödsfärerna runt individen är identifierade och inom varje stödsfär finns identifierbara befattningshavare. - Förtroendefullt informationsutbyte mellan olika professioner. I fråga om informationsutbytet mellan olika professioner höjde hon ett varningens finger för att bli för förtrolig, det som Börjesson och Palmblad i boken Problembarnens tid kallat skvallrets byråkratisering. Det innebär att de goda föresatserna om samverkan för individens bästa leder till att man överser med sekretesslagstiftningen och den enskildes skydd och rätt till integritet och anonymitet. Marianne Lundgren berörde också det etiska dilemma det innebär att identifiera riskindivider och vilka konsekvenser det kan få för individen. Vi vet t ex att det ofta är kostnadseffektivt med tidiga insatser men hur påverkar det individen i ett långt tidsperspektiv? Mer information: Ladda ner rapporten Barn och unga i riskzonen Samverkan och förebyggande arbete från

5 Dialogcafé och avslutning av dagen Dagen avslutades med ett dialogcafé där hela publiken deltog i samtal om vad man behöver göra på hemmaplan. - Samverkan fungerar när alla parter tjänar på det samhällsaktörerna, ungdomarna och deras familjer. Då går det att dra åt samma håll, konstaterade Dag Östlund från SDF Gunnared som var en av reflektörerna i slutet av dagen. I flera inlägg under dagen diskuterades också begreppet riskzon. Vi bör kanske vara försiktiga med begrepp som exkluderar människor. Vem vill bli definierad som varande i riskzon? Och Lill Backlund från Stadskansliet i Göteborgs Stad menade att det finns stort hopp, vi kanske inte alltid behöver göra så stora insatser: - I en uppföljande undersökning av ungdomar som inte fullföljt gymnasieskolan fann man att en oväntat hög andel skaffat utbildning själva genom vuxenutbildningens försorg. Nästa konferens om Människa i riskzon Det här var den första i raden av konferenser som GR arrangerar på temat Människa i riskzon. Nästa konferens äger rum den 27 april. Vill du veta mer om konferenserna om Människa i riskzon? Kontakta: Margareta Allen Elisabeth Beijer Margrethe Kristensson Elvy Persson Anna-Lena Westman

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn?

Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa hos barn? Dokumentation från regional konferens i Göteborg 6 april 2011 arrangerad i samarbete mellan Göteborgsregionens kommunalförbund/fou i Väst och Länsstyrelsen

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

Unga riskerar att falla mellan stolarna

Unga riskerar att falla mellan stolarna Kvalitetsgranskning Rapport 2014:07 Unga riskerar att falla mellan stolarna Kortrapport om kommunens informationsansvar Skolinspektionens rapport 2014:07 Diarienummer 403:2012:5130 Stockholm 2014 Unga

Läs mer

Att inte följa den förväntade vägen

Att inte följa den förväntade vägen Att inte följa den förväntade vägen En studie om ungdomar utanför gymnasieskolan och om det kommunala uppföljningsansvaret Marianne Lundgren Jan Magnusson Rapport 3:2009 Kvalitetskriterier för FoU-rapporter

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer

MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER

MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER MOBBNING INOM SVENSK BARN- OCH UNGDOMSIDROTT OM UTBREDNING, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER Umeå Universitet Sociologiska institutionen Samhällsvetarprogrammet baskurs moment 2B HT 2007 Rickard Tjernqvist Daniel

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 131210 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 Sammafattning Det dominerande inslaget i diskussionerna i den femte träffen var samverkan i olika former och på

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Ambitionsnivåer hos kommunerna

Ambitionsnivåer hos kommunerna KRISTIANSTAD 22/11 Osäkra övergångar Brett forskningsprojekt kring ungdomar med avbruten gymnasieskola En enkät om hur landets kommuner hanterar sitt lagstadgade ansvar att hålla sig informerad om unga

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Tack, Trevlig läsning! Hälsningar från. Christina Kiernan Projektledare. Innehåll

Tack, Trevlig läsning! Hälsningar från. Christina Kiernan Projektledare. Innehåll Nyhetsbrev mars 2012 Tack, alla ni som var med på erfarenhetskonferensen i Göteborg den 9-10 februari. Det var två oförglömliga dagar där mötesdeltagarna verkligen engagerade sig i gruppdiskussioner och

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Regional konferens Jämlikt och hållbart Norrbotten utopi eller verklighet Dokumentation

Regional konferens Jämlikt och hållbart Norrbotten utopi eller verklighet Dokumentation Sida 1 av 11 Regional konferens Jämlikt och hållbart Norrbotten utopi eller verklighet Dokumentation Kommunalråd Yvonne Stålnacke inleder konferensen. Hon tycker att det är bra att hälsoläget i Sverige

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Lugn skolmiljö skyddar mot alkohol och droger

Lugn skolmiljö skyddar mot alkohol och droger En dokumentation av fyra länsvisa konferenser Gävleborg, Dalarna, Västmanland och Södermanland Lugn skolmiljö skyddar mot alkohol och droger Nya rön om skolans möjligheter att förebygga ohälsa och drogmissbruk.

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen

Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Sammanfattning på lättläst svenska av betänkandet av Tolktjänstutredningen Utredningen I Sverige finns tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet. Den här utredningen har tagit reda

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer