Styrelsen för Kungälvs PROTOKOLL 2/2005. och Frölunda Specialistsjukhus Dnr: Styr KS FSS Irma Wright (kd) Morgan Hedman (s)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen för Kungälvs PROTOKOLL 2/2005. och Frölunda Specialistsjukhus 2005-04-19 18-39 Dnr: Styr KS FSS 4-2005. Irma Wright (kd) Morgan Hedman (s)"

Transkript

1 Plats: Kungälvs sjukhus, konferensrum Magnolian Datum och tid: 19 april 2005, kl. 13:00 17:30 Närvarande: Ordinarie ledamöter: Kerstin Keen (fp) Bahram Atabeyli (m) Irma Wright (kd) Morgan Hedman (s) Tjänstgörande ersättare: Hasse Andersson (s) Ingrid Klingberg (c) Kajsa Nilsson (m) ordförande vice ordförande ersättare för Ulla-Britt Ek (s) ersättare för Jeanette Werner (s) ersättare för Pia Dahlöf (v) Frånvarande: Pia Dahlöf (v) Ulla-Britt Ek (s) Jeanette Werner (s) Fackliga representanter FSS: Elisabeth Schagerström Svenska Kommunalarbetareförbundet Gun Furö TCO Maria Norén-Axelsson SACO Fackliga representanter KS: Rita Oldvén Svenska Kommunalarbetarförbundet Eva Kristina Vålemyr TCO Anders Sundbeck SACO Övriga närvarande: Birgitta Molin-Mellander sjukhusdirektör FSS Gunnar Rimbäck chefläkare FSS Göran Spånberg ekonomichef FSS Marianne Melkersson sjukhusdirektör KS Björn Hamborg chefläkare KS Anders Hillberg ekonomichef KS Inger Sivertsson sekreterare 1

2 18 Sammanträdet öppnas Ordförande förklarar sammanträdet öppnat. 19 Protokolljusterare utses Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bahram Atabeyli. Protokollet kommer att justeras 4 maj. 20 Föregående mötes protokoll - att godkänna föregående sammanträdes protokoll och att lägga det till handlingarna. - att styrelsens temadag 19 maj 2005 blir en heldag kl 10:00 16:00 på Frölunda Specialistsjukhus. Temadagen kommer till stor del att behandla frågor rörande psykiatrin, som endast finns inom Kungälvs sjukhus, samt medicinska prioriteringsfrågor. Chefläkarna på respektive sjukhus får i uppdrag att problematisera prioriteringsfrågorna. 21 Övriga frågor att foga till dagordningen Övriga frågor att foga till dagordningen: - Deltagande från styrelsen vid konferens i Göteborg september 2005 med tema Rättvisa prioriteringar i vården. - Yrkande från Moderaterna i Västra Götalandsregionen angående åtgärder för att trygga personalens säkerhet, avser parkeringen vid Kungälvs sjukhus. 22 Sjukhusdirektörens rapport Birgitta Molin-Mellander rapporterar från Frölunda Specialistsjukhus och lägger särskild vikt vid - Uppföljning av vård- och behandlingsgarantin - Uppföljning av sjukskrivningar och långtidsfriska inom personalen - Uppföljning av överenskommelsen 2005 samt planering för inledande möte i juni för överenskommelse Yttrande till Stadsbyggnadskontoret från FSS på utbyggnadsplan för Frölunda Torg 23 Chefläkarens rapport Chefläkare Gunnar Rimbäck informerar om ärenden anmälda till patientnämnden, Lex Mariaärenden samt avvikelsehantering under år

3 24 Delårsrapport inklusive personalrapport Sjukhusets delårsrapport per mars månad redovisar ett positivt resultat på 2,6 Mkr, vilket är 0,5 Mkr sämre än budget och 2,2 Mkr sämre än under samma period föregående år. Årsprognosen beräknas ge ett negativt resultat på ca 2,0 Mkr som är avhängigt upprustning av röntgenavdelningen i samband med digitalisering och som täcks genom regionstyrelsens godkännande att disponera del av sjukhusets positiva eget kapital. Prestationerna beräknas ej uppfyllas främst beroende på vakanta läkartjänster och sjukfrånvaro under första kvartalet. Intäktsunderskottet täcks av lägre personalkostnader och receptläkemedelskostnader. - att godkänna sjukhusets delårsrapport per mars månad att godkänna disponering av positivt eget kapital till upprustning av sjukhusets röntgenavdelning. - att omedelbart justera paragrafen. 25 Verksamhetsplan/styrkort för 2005 Frölunda Specialistsjukhus har sedan 2003 arbetat med en verksamhetsplan i form av ett balanserat styrkort. Styrkortet har varit ett stöd och underlag för förvaltningens planering och uppföljning i verksamhetsberättelser och årsberättelse. De strategiska målen kvarstår men styrtalen har utvärderats och reviderats och sjukhusledningen har tagit fram ett nytt styrkort för 2005 i samverkan med förvaltningens samverkansgrupp. - att fastställa Frölunda Specialistsjukhus styrkort för Röntgeninvestering på Frölunda Specialistsjukhus - att omfördela medel om 1,0 Mkr från digitaliseringsprojektet. - att omfördela beviljade medel om 1,0 Mkr från ordinarie investeringsbudget. - att förskottera 300 tkr ur beräknade investeringsmedel för

4 27 Rapport av ordförandebeslut kring relationer mellan företag och anställda Ordförande informerar om sitt beslut att godkänna förslag till hantering av relationer mellan företag och anställda på Kungälvs sjukhus samt Frölunda Specialistsjukhus enligt tjänsteutlåtande daterat 23 mars dnr KS samt dnr FSS 37/ att notera informationen. 28 Arbetsordning Arbetsordning för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus har reviderats. - att godkänna föreliggande revidering av styrelsens arbetsordning. 29 Remissvar KUR Remissvar, tjänsteutlåtande har upprättats angående motion om Kultur på recept (KUR). - att godkänna tjänsteutlåtandet som sitt eget och att tjänsteutlåtandet skickas in som remissvar från styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus. 30 Deltagande från styrelsen vid konferens i Göteborg september Under september genomförs konferens i Göteborg med tema Rättvisa prioriteringar i vården. - att konferensavgift för en person/parti skall betalas ur medel till styrelsens disposition, men att sammanträdesarvode ej kommer att utgå för deltagande i konferensen. 31 Sjukhusdirektörens rapport Sjukhusdirektör Marianne Melkersson rapporterar från Kungälvs sjukhus och lägger särskild vikt vid: - Uppföljning vårdgarantin och vidtagna åtgärder - Ny verksamhetschef för kirurg/ortopedkliniken 4

5 - Överbeläggningar under första delen av året - Anställningsprövning för återbesättning av vissa sekreterartjänster 32 Chefläkarens rapport Chefläkare Björn Hamborg informerar om ärenden anmälda till patientnämnden, Lex Mariaärenden samt HSAN- ärenden under Delårsrapport inklusive personalrapport Resultatet för perioden januari mars är tkr. Periodiserad och justerad budget (tilläggsbeställning 200 höft- och knäoperationer) för perioden är tkr vilket innebär ett underskott jämfört med budget på tkr. Prognosen för helåret är ett nollresultat för verksamheten, men med ett utnyttjande av positivt kapital blir det -3,5 mkr. Produktionsintäkterna ligger tkr sämre än budgeterat för HSN-överenskommelsen. Kostnaderna visar följsamhet mot budget. Ambulanshelikopterns resultat återredovisas till Hälso- och sjukvårdsutskottet. För perioden återredovisas ett överskott på tkr. Vårdproduktionen ligger något sämre till än periodiserad produktionsbudget för mars månad, men visar en förbättring jämfört med februari. Sjukhusets basåtagande ligger i nivå med beställningen. Tillgänglighetssatsningarna och tilläggsbeställningen på 200 höft- och knäoperationer ligger något under beställningen. Prognosen för helåret är att sjukhuset kommer att klara överenskommelsen med HSN 4 samt fullfölja tilläggsbeställningen på 200 höft- och knäoperationer. - att godkänna delårsrapport mars 2005 för Kungälvs sjukhus. - att omedelbart justera paragrafen. 34 Verksamhetsplan/styrkort 2005 Det övergripande balanserade styrkortet utgör verksamhetsplan för Kungälvs sjukhus Sjukhuset kommer att arbeta med nio strategiska mål fördelade på fem perspektiv; medborgarperspektiv, processperspektiv, ekonomiskt perspektiv, medarbetarperspektiv och miljöperspektiv. I de strategiska målen är framgångsfaktorer, aktiviteter, styrtal och måltal tillsammans med uppföljningstidpunkter identifierade. Sjukhusets övergripande strategiska mål utgör plattform för klinikernas och enheternas lokala styrkort och verksamhetsplaner. - att fastställa föreliggande förslag till verksamhetsplan/styrkort 2005 för sjukhuset. 5

6 35 Handlingsplan för etnisk mångfald Handlingsplan, policy för etnisk mångfald är framtagen tillsammans med personalorganisationernas företrädare och har förankrats i verksamheterna på Kungälvs sjukhus. Handlingsplanen behandlades av styrelsen och återremitterades till förvaltningschefen och presidiet efter det att vice ordförande påtalat att ordet ras inte ska förekomma i handlingen. Det nya förslaget är reviderat enligt ovanstående synpunkt. - att godkänna och fastställa det reviderade förslaget till handlingsplan för etnisk mångfald. 36 Överföring av BUP-mottagning till Kungälvs sjukhus I överenskommelsen mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 och styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus ingår att BUP-mottagningarna i Kungälv och Stenungsund överförs till Kungälvs sjukhus under Verksamhetsföreträdarna har genomfört en utredning om formerna för övergång och är nu överens om hur överföringen ska ske. - att barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna i Kungälv och Stenungsund kan överföras till Kungälvs sjukhus i enlighet med föreliggande förslag. Styrelsens beslut gäller under förutsättning att styrelsen för SU vid sitt sammanträde fattar beslut om överföring av BUP-mottagningarna i Kungälv och Stenungsund från SU till Kungälvs sjukhus. 37 Tillägg till överenskommelsen Tillägg till överenskommelsen 2005 mellan styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus och Hälso- och sjukvårdsnämnd 4, avseende höft- och knäplastiker på Kungälvs sjukhus. - att fastställa föreliggande tillägg till överenskommelsen för 2005 avseende 200 höft- och knäplastiker på Kungälvs sjukhus. 6

7 38 Yrkande från Moderaterna i Västra Götalandsregionen angående åtgärder för att trygga personalens säkerhet, avser parkeringen vid Kungälvs sjukhus. - att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda frågan om tryggare parkering för personalen och att återkomma till styrelsen med förslag. 39 Sammanträdet avslutas Ordförande förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Inger Sivertsson sekreterare Justeras Kerstin Keen ordförande Bahram Atabeyli vice ordförande Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla i Vänersborg den 7

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26 1(13) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Ale Kommun kl 8:00-12:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Chatarina Engström (KD) Eva Eriksson (S) Dennis Thomsen (S) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid.

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Eva Johansson (C), ordförande Stefan

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

PROTOKOLL 1(27) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-27

PROTOKOLL 1(27) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-27 PROTOKOLL 1(27) Plats och tid Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagande Konferensrum 209, 2:a våningen, Ale gymnasium, kl 09:05-14:00 (ajournering 10:30-10:45 och 11:55-12:35)

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Kommunstyrelsen 2011-11-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(22) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Ajournering klockan 16.30-16.45 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Anders Lindal

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-09-22--23 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Vann Spa/hotell/konferens, Lingådde, 454 80 Brastad DATUM OCH TID måndag 22 och tisdag 23

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(18) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2013-11-12 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-11-18 Kl. 10.00 Paragrafer: 112-131 Sekreterare:

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Michael Melby. Tommy W Johansson. Katarina Norgren

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Michael Melby. Tommy W Johansson. Katarina Norgren Nr 4 Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Plats och Melleruds kommunkontor, onsdagen den 4 april 2012, sammanträdestid klockan 08.30 12.15, 13.10 14.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) 37-45, 47-51 Johnny

Läs mer

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson Protokoll nr: 2/2011 för sammanträde med SISU-styrelsen Datum: 21 februari 2011 Tid: Lokal: kl.17.00-19.00 Badvillan, Solbergabadet Paragrafer: 1-12 Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström

Läs mer

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Torsdag den 23 april 2015

Handlingar. till sammanträde med. styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Torsdag den 23 april 2015 Handlingar till sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset Torsdag den 23 april 2015 Sammanträdesdatum 2015 043 23 1(2) Föredragningslista Sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska

Läs mer

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S)

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S) 1 (13) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-14.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Arvo

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2008-03-17 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Måndagen den 17 mars 2008, kl 08.00-12.05, 13.15-15.40 Beslutande Eva Isaksson Ribers (m) Kjell Fransson

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-03-12 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 12 mars

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 13.15-17.15 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer