Agendasättande och bloggosfären

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Agendasättande och bloggosfären"

Transkript

1 Statsvetenskapliga institutionen, Statskunskap C Kandidatuppsats HT-2012 Handledare: Malin Holm Författare: Anders Schröder Agendasättande och bloggosfären - Om hur bloggar kan påverka nyhetsrapporteringen

2 Innehållsförteckning Inledning Frågeställning/Syfte med uppsatsen... 3 Teori Politiska bloggar och nyhetsmedier, vari ligger skillnaden?... 4 Dagordningsteori... 5 Framing-teori... 9 Vad menar jag med politiskt motiverad vinkel? Metod Urval av bloggar Urval av blogginlägg Avgränsningar Materialsökning Resultat Stefan Hanna och tjockisskatten SD-politiker vill ha totalförbud mot islam Flyktingbarn kallades skäggbarn Kent Perssons miss om massarbetslösheten Slutsatser/förslag till fortsatt forskning...37 Källförteckning Sammanfattning Uppsatsens mål var att studera om politiska bloggar kan påverka hur nyhetsmedia vinklar nyheter. Detta skulle i sådana fall kunna vara problematiskt eftersom att politiska bloggar är subjektiva, medan nyhetsmedia strävar efter opartiskhet. I två av uppsatsens fyra undersökta fall verkar nyhetsmedia ha influerats av bloggosfären och låtit politiskt motiverade vinklar från bloggarna följa med in i nyhetsrapporteringen. Därmed har uppsatsen visat på att den här typen av överföring av vinklar förekommer. 2

3 Inledning Frågeställning/syfte med uppsatsen Bloggar ses ofta som ett verktyg primärt för att mobilisera kärntrupper, snarare än som ett verktyg för att nå ut till en bredare publik (Strömbäck: 2010), och delvis stämmer det också. Samtidigt finns det exempel på när bloggar faktiskt påverkar etablerade medier. Vissa har beskrivit det som en framgång och pratat om medborgarjournalistik (Bulkley: 2012), och att makten över dagordning därigenom blivit mer spridd. Samtidigt finns en demokratisk problematik i det nya sättet att kommunicera. Bloggare och andra ideella aktörer behöver inte förhålla sig till de pressetiska regler som medierna har byggt upp under lång tid. Det innebär bland annat att de flesta bloggar inte strävar efter att ge en allsidig bild av en händelse. Tvärtom är ofta syftet med bloggande att belysa nyheter från en viss ideologisk ståndpunkt. Risken finns därmed att när medier plockar upp olika historier och nyheter från bloggar så följer också politiskt motiverade vinklar ifrån bloggen med. Därmed har inte bara bloggarna påverkat vilka nyheter som får plats i medierna, utan också hur nyheten presenteras. Även om vi inte ska inbilla oss att journalister alltid är objektiva så kan detta vara ett problem. Om journalisten inte bara kopierar nyheten, utan också vinklarna rakt av från bloggar genomgår aldrig nyheten den journalistiska behandling som en nyhet bör genomgå innan den publiceras i större medier. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om jag kan hitta exempel på tillfällen då svenska medier plockat nyheter ifrån bloggar, och också valt att behålla de politiskt motiverade vinklar som sattes av bloggen i fråga. Med politiskt motiverade vinklar menar jag när skribenten inkluderar information i texten som inte är nödvändig för förståelsen av nyheten, och som syftar till att gynna en politisk agenda. Det skulle i sådana fall kunna indikera ett potentiellt trovärdighetsproblem för journalistiken. Bloggar tydliggör nämligen allra oftast sin ideologiska ståndpunkt, vilket gör att du som läsare kan ta hänsyn till denna. Massmedia däremot gör anspråk på att sträva efter en allsidig skildring av verkligheten. Om en nyhet går från subjektiv bloggtext till nyhet i massmedia utan att vinkeln förändras kan det inkräkta på mediernas objektivitetsideal. Min frågeställning blir alltså: kan jag visa på att svenska medier har tagit nyheter ifrån bloggosfären och behållit politiskt motiverade vinklar? 3

4 Teori Politiska bloggar och nyhetsmedier, vari ligger skillnaden? Den här uppsatsens problemformulering handlar om att det finns risker med att medierna plockar upp nyheter ifrån politiska bloggar och låter bloggarnas politiskt motiverade vinklar följa med. Detta bygger på ett antagande om att bloggar inte förhåller sig till samma regler som massmedier. Därför kan det vara lämpligt att undersöka vad vi vet om vilka normer och regler bloggar respektive medier underställer sig. Först måste vi komma ihåg att en blogg egentligen bara är ett medium, och att vad som kommuniceras genom det här mediet är helt upp till skribenterna. Det finns alltså inga regler för hur en blogg ska se ut, och utbudet av bloggar och deras innehåll kommer också att spegla detta. Trots detta kan vi säga vissa saker om innehållet i de politiska bloggarna. Om vi först tänker oss varför någon vill starta en politisk blogg så är det rimligtvis för att personen/personerna vill diskutera/kommentera politik utifrån sina respektive politiska utgångspunkter. Enligt McKenna och Pole (2007) är politiska bloggares kärnaktivitet att tipsa om olika nyhetsartiklar eller blogginlägg som de finner intressanta. Men bloggar är inte bara länkmaskiner, utan i det här tipsandet ingår ofta att bidra med sin egen åsikt eller sitt eget perspektiv på händelsen. På så sätt fungerar många politiska bloggar närmast som en personlig ledarsida. Det här tycker jag om dagens snackis. Eftersom de flesta bloggar inte producerar några egna nyheter, utan är helt reaktiva blir också de egna åsikterna och perspektiven det enda materialet som är exklusivt för bloggen. Därmed är det inte orimligt att tänka sig att detta är vad som lockar läsare till de politiska bloggarna, till exempel i form av bekanta som vill veta vad bloggaren tänker om olika saker eller i form av likasinnade som vill ha sina perspektiv bekräftade. Även om den politiska bloggaren inte har någon uppgift i formell mening finns det alltså anledning att utgå ifrån att den politiska bloggarens åsikter kring olika frågor eller händelser är det centrala, både till varför många börjar blogga politiskt och till varför andra människor väljer att läsa politiska bloggar. Detta skiljer sig skarpt mot mediernas roll. 4

5 Massmedia har till skillnad från bloggar ett antal regler de förväntas förhålla sig till, nämligen de pressetiska reglerna. I dessa kan man bland annat läsa: 1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling. 2.Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer. 3. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Massmedias uppgift är alltså att ge en korrekt och allsidig bild av en nyhetshändelse. I detta ingår att sträva efter att alla sidor får komma till tals. När bloggares roll är att dela med sig av sina åsikter kring olika händelser är journalistens roll den motsatta: Att inte förmedla sina egna åsikter, utan istället presentera åsikter ifrån alla relevanta läger och sedan låta läsaren själv avgöra Utöver det är det också massmedias ansvar att på ett tydligt sätt skilja mellan faktaredovisning och kommentarer, också detta för att läsaren själv enklare ska kunna ta ställning. Bloggar har inga sådana förväntningar på sig, utan kan blanda egna åsikter och fakta som de vill i texter. Det betyder inte att alla bloggare kommer göra det, men eftersom de flesta bloggare inte har läst journalistik och många förmodligen betraktar sin roll som opinionsbildare snarare än journalister är det inte orimligt att anta att det förekommer i högre grad än i massmedier. Utifrån detta anser jag det rimligt att utgå ifrån att politiska bloggar och massmedier arbetar på olika sätt och har olika mål med sitt skrivande. När medias uppgift är att ge en allsidig bild av verkligheten är bloggarnas mål att beskriva verkligheten så som de själva ser den. Därför är det problematiskt om media låter politiskt motiverade vinklar följa med när de hämtar nyheter via bloggosfären. Dagordningsteori För att förstå hur vilka problem som kan finnas med att bloggar påverkar media måste vi också förstå hur media påverkar medborgarna. Där kommer dagordningsteorin in i bilden. Synen på mediernas inflytande över medborgarna har gått igenom en rad faser inom forskningen. Strömbäck (2009:84) beskriver hur medierna i början av 1900-talet betraktades som mycket mäktiga. Illustrationen har varit injektionsnålsteorin, som skulle visa hur individerna inte kunde stå emot de 5

6 budskap som medierna levererade, utan omedelbart och förutsägbart svarade på den propaganda medierna levererade. Det var utifrån detta perspektiv som exempelvis första världskrigets propaganda-apparat betraktades. Denna bild har dock överdrivits enligt Strömbäck, bilden av att man betraktade medierna som helt allsmäktiga under den här perioden är förenklad och felaktig. Men att medier sågs som inflytelserika råder det inget tvivel om. Efter andra världskriget fram till slutet av 60-talet byttes den bilden ut mot de maktlösa medierna, där forskarna inte lyckades hitta några belägg för att medierna faktiskt påverkade människors uppfattningar. Studier på människor som ändrat uppfattning efter att ha tagit del av media tydde på att mycket få omvändes av medierna budskap, och i den mån människor påverkades av medierna var effekten varken förutsägbar på så sätt att den var lika för alla, och effekterna följde heller inte direkt (Strömbäck 2009:85) lanserades dock dagordningsteorin som visade att även om medierna inte kan påverka vilka åsikter människor har så kan medierna genom sitt urval påverka vad människor har åsikter om. Det lade grunden till dagens forskning om de mäktiga medierna. Dagordningsteorin består av en rad olika faser som bland annat beskrivs i Maxwell McCombs Makten över dagordningen från McCombs var en av de personer som lanserade dagordningsteorin och har sedan dess följt teorins utveckling. Den första fasen i dagordningsteorin är enligt McCombs att människors egna dagordningar påverkas av mediernas dagordning. Människor håller inte alltid med om det som står i medierna, men de bildar sig en uppfattning om det som medierna diskuterar. Detta eftersom människors möjligheter att ta till sig information är begränsad, medan verkligheten är obegränsad. Medierna blir därmed verktyget som hjälper människor att sålla i överflödet av information. Resultatet blir att allmänhetens dagordning till stor del korrelerar med mediernas dagordning. (McCombs 2009:43) Den andra fasen i dagordningsteorin nyanserar den första fasen något. I den studeras vilka begränsningar som finns kring vilka som är mottagliga för mediernas dagordning. Studierna visar hur personer med medelhög kunskap ofta är mest mottagliga, detta eftersom de är intresserade av politiska frågor, men ännu inte har bestämt sig för en viss uppfattning, vilket innebär att de är mer benägna att följa medierna för att få mer information och därmed också plockar upp deras dagordning. McCombs beskriver också hur vi är mer benägna att dela mediernas dagordning i vissa frågor än i andra. När det gäller abstrakta frågor som vi har låg personlig erfarenhet av är det mer troligt att vi prioriterar frågan i enighet med mediernas dagordning. När det gäller konkreta frågor som vi har personliga erfarenheter av däremot påverkas vi i låg grad av medierna. Egna erfarenheter trumfar i det läget mediernas prioriteringar (McCombs 2009:94). 6

7 Den tredje fasen (som förvirrande nog också kallas dagordningsteorins andra nivå) har framför allt fokuserat på olika attribut kring kandidater eller frågor som belysts i media, för att sedan undersöka om detta gett genomslag bland allmänheten. Studierna tyder på att medierna genom sina skildringar inte bara kan påverka vår dagordning, utan också hur vi tänker kring olika frågor. De attribut som beskrivs i medierna blir ofta vanligt förekommande i allmänhetens medvetande (McCombs 2009:171) Den fjärde fasen undersöker hur den mediala dagordningen sätts. Om medierna påverkar allmänhetens dagordning, vem påverkar då medias dagordning? Svaret enligt McCombs är ett komplext nätverk av olika grupper med inflytande. I grunden ligger de nyhetsnormer som finns etablerade sen länge inom alla medierna. I vissa fall kan de vara reglerade i lag, men oftast utgörs de av normer kopplade till nyhetsvärde och journalistisk etik. Därutöver finns en intermedial dagordning där vissa medier är mer inflytelserika än andra, och som därmed i högre grad styr vad som diskuteras i medierna. Till slut påverkar också mediernas källor till viss del, det kan vara allt ifrån partier till intresseorganisationer. Eller bloggar (McCombs 2009:152). Min undersökning kommer att undersöka om bloggar kan påverka vilka vinklar som traditionella medier beskriver. Studien kommer alltså att handla om dagordningsteorins fjärde fas, hur mediernas dagordning sätts. Att undersöka vinklar och attribut är något som traditionellt ligger under dagordningsteorins tredje fas. Min undersökning kommer alltså att väva in element även därifrån för att försöka påvisa att bloggar kan påverka vilka vinklar media använder sig av. Jag kommer behöva använda mig av studier kring vinklar, eller frames som det kallas i litteraturen, för att kunna identifiera och spåra vilka vinklar och attribut som följer med från en text till en annan, och sedan kommer jag använda den fjärde fasen för att förstå vilka mekanismer som påverkar hur vinklar väljs ut och utvecklas i medierna. Sedan tidigare finns ett antal studier som har undersökt bloggosfärens genomslag i samhällsdebatten. Sharon Meraz (2009) beskriver hur elitbloggare i den amerikanska bloggosfären numera kan medverka till att sätta agendan i specifika frågor inom bloggosfären på samma villkor som professionella medier. Detta är ett exempel på hur traditionella mediers agendasättningsmonopol har brutits upp genom de nya kommunikationsplattformarna. Meraz betonar dock att traditionella medier även inom bloggosfären utgör de enskilt mest inflytelserika 7

8 aktörerna. Trots detta är trenden mot en mer utspridd dagordningsmakt viktig, eftersom det innebär att sociala mediers inflytande på dagordningen redan är mätbar och dessutom växande. Deva Woodly (2008) citerar en studie från university of Connecticut där 140 reportrar och andra personer aktiva inom mediebranschen fick svara på frågor kring deras läsvanor. Det visade sig att journalisterna som intervjuades var mycket mer benägna att läsa bloggar än allmänheten, 83 % av journalisterna läste bloggar. Över hälften, 55 % sa sig också använda bloggar i sitt arbete som journalister. Nu kan visserligen siffrorna skilja sig betydligt i Sverige, några sådana studier har jag inte funnit, men det verkar rimligt att anta att även svenska journalister söker efter nyheter på ungefär samma sätt. Henry Farrel och Daniel W Drezner påpekar dock att medianbloggen har nära nog inget som helst genomslag på den offentliga debatten, men att ett fåtal elitbloggar har möjligheter att påverka. Maktfördelningen i bloggosfären är mycket ojämnt fördelad konstaterar Farrel och Drezner och visar att ett fåtal stora bloggar samlar en stor mängd inlänkar, medan de flesta bloggar knappt får några inlänkar alls. Farrel och Drezer skriver också att det finns flera skäl till varför journalister är intresserade av politiska bloggar. Det kan handla om personliga kontakter, där journalisten är genuint intresserad av vad vännen eller den bekante tycker i en viss fråga. Det kan också handla om expertkunskap då journalister är ofta generalister, för att kunna skriva om en mängd områden. Här kan bloggar hjälpa journalister med research och expertkunskap. Det handlar också om att bloggar kan vara först på bollen, genom att det är mindre komplicerat att producera en bloggtext än en nyhetsartikel, vilket gör att bloggarna därmed kan vara med och sätta agendan. Vissa stora bloggar fungerar också som fokuspunkter för bloggosfären genom att samla upp intressanta texter och vinklar från övriga bloggosfären, och som exempelvis journalister sedan kan använda som approximation på vad bloggvärlden pratar om. Sharon Meraz (2011) visar genom att använda sig av tidsserieanalyser att elitbloggar påverkar traditionella mediers agenda. Även om agendan fortfarande till största delen sätts på andra håll kan elitbloggar i vissa frågor ha ett moderat inflytande, inte bara på varandra utan även på vad som diskuteras i traditionella medier. Meraz undersökning visar alltså att bloggar kan påverka vad media pratar om. Detta har för övrigt också undersökts en del i Sverige. Ulvenlöv (2012) analyserade åt fackförbundet Unionen den svenska bloggosfären genom att mäta hur ofta olika nyckelord förekom i den svenska bloggosfären. Han analyserade bland annat det mediala genomslaget hos bloggen klamydiabrevet, där en tjej i valrörelsen skrev om sin sjuka mamma som tvingades jobba. Genom att mäta hur ofta sjukförsäkringen diskuterades innan och efter att historien plockats upp av bloggosfären drog Ulvenlöv slutsatsen att det fanns ett samband mellan diskussionen i bloggosfären 8

9 och det mediala genomslaget i det fallet. Att bloggar ofta läses av journalister och att detta kan påverka vad media pratar om finns det alltså flera undersökningar som tyder på. Däremot har jag inte hittat några studier som har undersökt ifall bloggar kan påverka hur media pratar om olika nyheter. Förhoppningsvis ska den här uppsatsen börja fylla den kunskapsluckan. Framing-teori För att kunna undersöka de politiskt motiverade vinklarna i mitt material kommer jag att använda mig av framing-teori, som är ett forskningsfält som ligger nära dagordningsteorins tredje fas. Strömbäck (2009:114) konstaterar att det råder oenighet inom forskarvärlden kring om framingteorin bör ses som en del av dagordningsteorin eller som en egen teori. Framingteorin handlar om hur olika händelser gestaltas i media och hur det påverkar människors bild av verkligheten. Den förmodligen mest frekvent använda definitionen av en frame kommer från Robert Entman (1993: 52) A frame is to select some aspects of reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation. För att förtydliga så skriver Entman att frames handlar om presentera en verklighetsbeskrivning som definierar problem, diagnostisera orsaken till problemet, gör moraliska värderingar och/eller föreslår lösningar. Helt enkelt att beskriva en händelse på ett sätt som leder människors tankar vad gäller ansvar, skuld, lösningar etc i en viss riktning. Entman konstaterar också att det finns studier som visar att beroende på hur man lyfter fram ett problem eller en fråga påverkar vilka svar allmänheten ger (2003: 53). Hur vi beskriver verkligheten spelar alltså roll, och kan ha påverkan på opinionen. Därför är det också viktigt att medias information är allsidig. De Vreese 2005 betonar att framing är en pågående process, snarare än något statiskt, vilket innebär att frames hela tiden omförhandlas och utvecklas i diskussionen mellan eliter. Frame-building är studierna av vad som påverkar hur nyheterna vinklas, varför journalister och nyhetsorganisationer lyfter fram vissa saker. Frame-settning handlar om vilken effekt frames får på publiken när de ska bedöma händelsen som beskrivits (De Vreese 2005). Det går att dela upp frames på en rad olika sätt. De Vreese (2001:108) beskriver den vanliga uppdelningen mellan issue specific och generic frames. Issue specific frames går endast att 9

10 applicera på vissa frågor, medan generic frames kan användas över en rad områden. Ett typexempel på generic frames kan vara episodic eller thematic frames, alltså om nyheten lyfter fram händelsen som ett enskilt fall, eller som ett exempel på en större helhet. Andra typexempel enligt Semetko och Valkenburg (2000:95) är conflict, human interest, economic consequences, morality, and responsibility. Chong (2007 :117) skriver kring skapandet av frames att även om frames sätts av samhällets eliter så är medborgarna inte helt utan inflytande, eftersom eliterna måste ta hänsyn till medborgarnas preferenser och åsikter för att frame-setting ska fungera. Men det sagt är det dock fortfarande tydligt att det råder om maktobalans här. Chong (2007:107) skriver att traditionellt sett har den mesta av framing-forskningen gått till väga genom att först välja ut ett ämne att studera, därefter fundera kring olika frames som kan tänkas påverka allmänheten inom ämnet i fråga. Därefter ställs alla frames upp i ett schema som man sen testar sitt material emot. Alla studier ser dock inte ut så, och min studie har jag heller inte gjort så. Detta eftersom jag inte har ett givet ämne att utgå ifrån. Matthes (2009: 351) beskriver hur frameanalys kan skilja sig på fyra olika punkter. Analysen kan antingen vara sifferbaserad eller textbaserad, med sifferbaserad menas att man räknar ord eller liknande, snarare än att ägna sig åt mer kvalitativ textanalys. Studiens frames kan väljas ut deduktivt eller induktivt, alltså man väljer antingen att ta fram potentiella frames innan granskningen av materialet, eller under studiens gång. Studierna kan också skilja sig kring huruvida man väljer att använda datorprogram för att analysera och dra slutsatser kring materialet. I min studie har jag använt mig av en textbaserad analys där jag sökt upp frames induktivt. Studien gjordes manuellt på ett mindre material, vilket har att göra med de tidsbegränsningar som finns för en C-uppsats. Hur ska jag då undersöka vinkeln i mina fall? Framing-teori handlar alltså om att undersöka vilka attribut som tillskrivs exempelvis personer i media. Det som mina fall har gemensamt är att alla fyra handlar om politiker som får kritik riktad mot sig. Det jag vill studera är alltså hur dessa personer och deras åsikter vinklas i medierna. Vilka implicita eller explicita värderingar som görs i texterna kring dem som personer och deras uttalanden? Vilka attribut som tillskrivs personerna? Vilken information inkluderas i texterna som inte är nödvändig för att förstå huvudnyheten, och vad syftar den informationen till att ge för bild? Målet är att förstå vilka känslor eller åsikter texten vill framkalla hos läsaren. Vad ska jag tycka och känna efter att jag har läst klart texten, och hur 10

11 argumenterar texten för det, implicit och explicit? Det är utifrån de här frågorna jag har tagit fram definitionen av en politiskt motiverad vinkel. Vad menar jag med politiskt motiverad vinkel? Jag väljer att definiera en politiskt motiverad vinkel som när journalisten eller bloggaren inkluderar information i texten som inte är nödvändig för förståelsen av huvudnyheten, för att förstärka en verklighetsbeskrivning som gynnar en viss politisk agenda Notera ordet förstärka. I många fall gynnar en nyhet i sig självt en politisk agenda, men det räcker alltså inte. Skribenten måste aktivt välja att inkludera information som inte är nödvändig för förståelsen av själva nyhetshändelsen, men som bidrar till att skapa en bild som gynnar eller missgynnar någon part. Att försöka lokalisera detta kommer vara fokus för min uppsats. Urval av bloggar Metod För att kunna studera om och hur politiskt motiverade vinklar färdas från en blogg till en nyhetsartikel måste jag hitta fall där bloggarna var först ut med nyheten. Problemet är att hitta sådana fall, eftersom att journalister sällan hänvisar till bloggar även om de utgör grundkällan. Därför går det inte att till exempel söka på olika bloggar i nyhetsdatabaser, det kommer inte att ge ett bra resultat då bloggarna sällan nämns vid namn eller länkas till, något som bland annat har noterats av Meraz (2011). Enligt Meraz kan det ha att göra med att traditionella medier inte vill stärka en växande konkurrent i bloggosfären. Det enda sätt mig veterligen som finns att få reda på olika nyheter som har härstammat ifrån bloggosfären är att prata med antingen journalisterna eller bloggarna. Som beskrevs under teoridelen når absoluta majoriteten av politiska bloggar når aldrig ut till några journalister, och än mindre utgör inspiration för riktiga nyheter. Ett fåtal bloggar hittar någon gång en helt egen vinkel eller nyhet där de tillför något eget till debatten, och får se hur den nyheten/vinkeln spridas i bloggosfären och i övriga medier. Ett fåtal av dessa bloggar utgör den typ av elitbloggar som byggt upp en bas av journalister som regelbundet läser dem, och som påverkar kontinuerligt genom att släppa nya vinklar eller egna nyheter. Den här typen av elitbloggar finns det inte särskilt många av i Sverige idag. Det är dessa elitbloggar jag tänkte fokusera på för att studera informationsflöden. Detta eftersom det är det enklaste sättet att få tag på tydliga genomslagskraftiga fall. 11

12 Att fokusera på elitbloggar är något som är tvunget, eftersom det skulle ta för mycket tid och energi att leta upp mindre bloggar som någon gång av någon anledning fått ett genomslag. Men det kan också motiveras utifrån den typ av undersökning jag gör. Eftersom den typ av undersökning jag gör bara tillåter mig att följa ett fåtal fall kan det vara lämpligt att välja fall som har haft ett stort genomslag. Ju större genomslag ett blogginlägg har haft ju viktigare är det att ingen politiskt motiverad vinkel följer med och ju mer relevant blir därmed min undersökning. Genom att kontakta elitbloggar och få tillgång till ett större urval av olika blogginlägg som har gett genomslag så kan jag välja exempel med så stort genomslag som möjligt. Elitbloggars genomslag är dessutom, som konstaterades i teoridelen, oproportionerligt stort, bland annat eftersom journalister söker sig till vissa större bloggar för att få en överblick. Därmed menar jag att det är mest intressant att studera elitbloggar, eftersom deras genomslag är stort även med hänsyn tagen till deras läsarstorlek. Det finns inget bra sätt att säga exakt vilka som är de största eller mest inflytelserika bloggarna i Sverige idag. Det bästa verktyget jag känner till är mediacreeper, som registrerar besök ifrån nyhetsredaktioner på alla bloggar som har installerat creepern. Mediacreeper skulle kunna användas som ett urval, men långt ifrån alla bloggar använder mediacreeper. Att ta de mest inlänkade bloggarna säger heller inget om inflytande, eftersom det bara visar vilka bloggar som läses av andra bloggare. Vissa undersökningar har använt sig av Alexa som är ett verktyg för att mäta visningar på olika bloggar. Problemet är dock att precis som med andra verktyg måste bloggen i fråga ha registrerat sig där själv, vilket långt ifrån alla bloggar har gjort. Det är alltså väldigt svårt att säga vilken blogg som är störst eller mest inflytelserik, och därför kan jag heller inte välja ut de objektivt mest inflytelserika bloggarna och studera dessa. Men även om jag inte kan säga exakt vilka bloggar som är störst kan jag argumentera för att mina fall tillhör de största och mest inflytelserika bloggarna. Jag har valt bloggarna Alliansfritt Sverige och Inte Rasist därför att de är två av de mest inflytelserika bloggarna i Sverige. Alliansfritt Sverige har över Facebook-fans och på mediacreepers topplista över bloggar som läses av medierna är det endast den rasistiska bloggen Avpixlat som har ett tydligt försprång. Inte Rasist Men har i nuläget runt Facebook-fans, de är inte registrerade på mediacreeper, men däremot har de ett öppet arkiv över sitt mediala genomslag där de har exempel på över 200 artiklar i nyhetsmedia som haft sitt ursprung direkt ifrån nyheter de har avslöjat. Ett sådant track record är det få bloggar som kan skryta med. Sammanfattningsvis, jag kan inte med säkerhet säga att dessa två bloggar är de mest inflytelserika i 12

13 Sverige, men att de tillhör den absoluta eliten bland bloggar vad gäller påverkansarbete mot medierna verkar vara tydligt. Det är värt att nämna här att jag känner och samarbetar med personer ifrån båda dessa bloggar, och att jag dessutom ibland hjälper till med arbetet på Alliansfritt Sverige. Jag var dock inte involverad i skrivandet av något av fallen nedan. Detta är dock inte något som borde påverka uppsatsarbetet eftersom mitt intresse ligger i att förstå processen, snarare än att komma fram till ett visst resultat. Den insider-kunskap som jag har kring bloggarna har dessutom varit central för att kunna utforma undersökningen på ett bra sätt. Urval av blogginlägg Jag har tagit del av Alliansfritt Sveriges interna sammanställning över medialt genomslag, och även samma sak från Inte Rasist Men. De är två av de mest inflytelserika bloggarna i Sverige, och de har därför en mängd fall för mig att välja ifrån. De fall jag har valt ut är Stefan Hanna och tjockisskatten samt Kent Perssons misstag om massarbetslösheten från Alliansfritt Sverige, och SD-politiker kallar ensamkommande för skäggbarn samt SD-politiker vill ha totalförbud mot islam från Inte Rasist Men. Vad gäller nyheterna så är de valda dels därför att det är tydligt att nyheten/vinkeln publicerades på respektive blogg som första medier, och dels därför att de fick ett stort genomslag. De två artiklarna från Inte Rasist Men var de som hade fått störst spridning i deras sammanställning av pressklipp. Kents Perssons misstag om massarbetslösheten är den historia med näst mest genomslag i Alliansfritt Sveriges interna sammanställning över mediegenomslag. Deras sammanställning är dock långt ifrån komplett, till skillnad från Inte Rasist Men som har hållit noggrann koll från start. Historien med mest genomslag i Alliansfritt Sveriges sammanställning var en nyhet om folkpartister som uttryckt sig rasistiskt, men då jag vill försöka få åtminstone en viss bredd på nyheterna jag granskar tyckte jag att det inte var prioriterat med ännu en rasist-skandal, utan låter de två inläggen från Inte Rasist Men fylla den funktionen. Istället valde jag Stefan Hanna och tjockisskatten, som inte är med i Alliansfritt Sveriges egna sammanställning eftersom den skedde innan de började sammanställa sådant systematiskt, men som verkar ha fått minst lika stort genomslag som Kent Perssons blunder när jag gör preliminära sökningar på de olika nyheterna. Dessa fyra fall har alltså gemensamt att de är avslöjanden om politiker, att avslöjandet har sitt ursprung i bloggosfären och att det fick ett tydligt gensvar i traditionella medier. Detta gör att vi kan 13

Var det bättre förr eller sämre nu?

Var det bättre förr eller sämre nu? Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, MK 1500 HT 2008 Göteborgs universitet Var det bättre förr eller sämre nu?

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg

EXAMENSARBETE. Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg EXAMENSARBETE Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg Filosofie kandidatexamen Medie- och kommunikationsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för konst,

Läs mer

Sokratisk metod & Sokratiska samtal

Sokratisk metod & Sokratiska samtal Sokratisk metod & Sokratiska samtal Daniel Nordström Institutionen för språkdidaktik Examensarbete 15 hp Språkdidaktik Självständigt arbete 15 hp Avancerad Nivå Vårterminen 2011 Handledare: Ann S. Pihlgren

Läs mer

Lokala nyheter: till vilket pris som helst?

Lokala nyheter: till vilket pris som helst? Södertörns högskola Institutionen för kommunikation, medier och IT Kandidatuppsats 15 hp Journalistik Vårterminen 2012 (Frivilligt: Programmet för xxx) Lokala nyheter: till vilket pris som helst? En kvantitativ

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott

Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Kriminologiska institutionen Människors otrygghet relaterad till bostadsinbrott Röster från säkerhetsbranschen, lokalpressen och försäkringsbolag Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi III (30 hp)

Läs mer

Offer för sin egen oförsiktighet?

Offer för sin egen oförsiktighet? Examensarbete 15 hp kandidatnivå Journalistik Offer för sin egen oförsiktighet? en studie i hur Dominique Strauss-Kahn-fallet skildrades i svensk morgon- och kvällspress Michael Bergqvist Stefan Ottosson

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

P1 granskat. Av Erik Zsiga

P1 granskat. Av Erik Zsiga P1 granskat Av Erik Zsiga P1 granskat Av Erik Zsiga ISBN 91-7566-585-9 Maj 2005 www.timbro.se info@timbro.se Box 5234 102 45 Stockholm Tel 08-587 898 00 Fax 08-587 898 55 INNEHÅLL 3 Inledning 5 Forskning

Läs mer

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete - En kvalitativ studie om enhetschefers syn på att vara chef inom LSS-verksamheter 2SC094, Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete,

Läs mer

C-UPPSATS. En studie om gymnasielevers attitydutveckling till skrivande genom bloggning

C-UPPSATS. En studie om gymnasielevers attitydutveckling till skrivande genom bloggning C-UPPSATS 2010:035 En studie om gymnasielevers attitydutveckling till skrivande genom bloggning Lars Isaksson Luleå tekniska universitet C-uppsats Svenska Institutionen för Språk och kultur 2010:035 -

Läs mer

Klacken utan röst. En undersökning av pressens framställning av svenska fotbollssupportrar

Klacken utan röst. En undersökning av pressens framställning av svenska fotbollssupportrar Kandidatuppsats Journalistprogrammet VT 2013 Institutionen för journalistisk, medier och kommunikation Göteborgs Universitet En undersökning av pressens framställning av svenska fotbollssupportrar Författare:

Läs mer

Kommunikation utan gränser En fallstudie om vilka möjligheter digitala diskussionsarenor medför för medarbetare

Kommunikation utan gränser En fallstudie om vilka möjligheter digitala diskussionsarenor medför för medarbetare Kurskod: SKOM12 Termin: Vårterminen 2013 Handledare: Mats Heide Examinator: Åsa Thelander Kommunikation utan gränser En fallstudie om vilka möjligheter digitala diskussionsarenor medför för medarbetare

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Talspråk och skriftspråk

Talspråk och skriftspråk Akademin för utbildning EXAMENSARBETE kultur och kommunikation, UKK HSV407 15 hp Termin VT År 2012 Talspråk och skriftspråk Samma fast olika Spoken language and written language Same but different Handledare:

Läs mer

Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning. och personlig assistans

Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning. och personlig assistans Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Vårterminen 2010 Barn till föräldrar med fysisk funktionsnedsättning och personlig assistans Children of parents with physical impairments and

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

KANDIDATUPPSATS HÖSTTERMINEN 2002 - HANDLEDARE: MICHAEL CARLSSON MARKUS CHRISTIANSSON & JERRY SILFWER STRATEGISKA NYHETER

KANDIDATUPPSATS HÖSTTERMINEN 2002 - HANDLEDARE: MICHAEL CARLSSON MARKUS CHRISTIANSSON & JERRY SILFWER STRATEGISKA NYHETER KANDIDATUPPSATS HÖSTTERMINEN 2002 - HANDLEDARE: MICHAEL CARLSSON MARKUS CHRISTIANSSON & JERRY SILFWER STRATEGISKA NYHETER En studie av hur och varför organisationer förhåller sig till nyhetsmedier Avdelningen

Läs mer

Det mottagaranpassade pressmeddelandet

Det mottagaranpassade pressmeddelandet Det mottagaranpassade pressmeddelandet Om journalisternas syn på PR-konsulternas sätt att kommunicera företagens nyheter Petronella Törnevik Student Vt. 2009 Examensarbete, 15 hp. Språkkonsultprogrammet,

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Olika syn på saken. - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon. Anna Green Liljedahl Philip Hagne

Olika syn på saken. - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon. Anna Green Liljedahl Philip Hagne Olika syn på saken - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet HT 2014 Datum för inlämning:

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Visst blir vi vi, Jag, Carina? - En studie om hur en eventbyrå kan skapa ökad efterfrågan på sina tjänster

Visst blir vi vi, Jag, Carina? - En studie om hur en eventbyrå kan skapa ökad efterfrågan på sina tjänster Visst blir vi vi, Jag, Carina? - En studie om hur en eventbyrå kan skapa ökad efterfrågan på sina tjänster C-uppsats 10 poäng Vårterminen 2007 Författare: Ida Hjärtström Baudin Handledare: Peter Hulten

Läs mer

Depraverad operasåpa eller litterärt konstverk?

Depraverad operasåpa eller litterärt konstverk? Depraverad operasåpa eller litterärt konstverk? Om mediernas och läsarnas reception av den fabricerade bloggen Black Ascot Sanna Broborg Ämne: Litteraturvetenskap Nivå: C Poäng: 15 hp Ventilerad: HT 14

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer