DOM Meddelad i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2011-04-08 Meddelad i Stockholm"

Transkript

1 DOM Meddelad i Stockholm Mål nr UM Enhet 21 1 KLAGANDE Anwar Mohammad Sheikh Hossain, Trondheimsgatan 7, 6 tr Kista Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Simon Andersson Advokatfirman Claës Forsberg Riddargatan Stockholm MOTPART Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten i Solna Box Solna ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut , se bilaga 1 Dnr SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL avslår överklagandet. upphäver beslutet om utvisning som meddelades den 6 maj Beslutet om utvisning meddelat den 24 april 2008 kvarstår. fastställer ersättning till Simon Andersson enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde till kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Tegeluddsvägen måndag fredag Stockholm E-post: 09:00-15:00

2 2 YRKANDEN M.M. Migrationsverket beslutade den 6 maj 2010 att avslå Anwar Mohammad Sheikh Hossains ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd samt att utvisa honom till Bangladesh. Anwar Mohammad Sheikh Hossain (nedan Anwar Hossain) inreste i januari 2004 i Sverige för att studera vid högskola. Han hade uppehållstillstånd för studier till och med den 31 augusti Hans ansökan om förlängt uppehållstillstånd för studier avslogs och beslut om utvisning fattades av Migrationsverket den 24 april Detta beslut överklagades men vann efter domstolsprövning laga kraft den 26 mars Därefter har Anwar Hossain ansökt om arbetstillstånd vilket avslogs av Migrationsverket den 20 april Han anförde i brev till Migrationsverket den 30 juli 2009 asylskäl och beviljades i beslut fattat av Migrationsverket den 17 augusti 2009 ny prövning enligt 12 kap. 19 UtlL. Hans asylskäl utreddes varefter Migrationsverket avslog ansökan om verkställighetshinder och asyl samt beslutade om utvisning den 6 maj Anwar Hossain överklagar Migrationsverkets beslut med yrkande om att han ska beviljas uppehålls- och arbetstillstånd, statusförklaring och resedokument. Som grund åberopas skyddsbehov och synnerligen ömmande omständigheter. Anwar Hossain vidhåller vad han tidigare anfört och tillägger i huvudsak följande. Han har ingivit sitt hemlandspass i original och därmed måste hans identitet anses styrkt. Migrationsverket har i sitt beslut den 6 maj 2010 fattat ett nytt beslut om utvisning. Detta är felaktigt då det tidigare utvisningsbeslutet ännu inte verkställts. Migrationsverket anför att det råder yttrandefrihet i Bangladesh och att bl.a. Rapid Action Battalion (RAB) diskuteras i media. Denna beskrivning är felaktig och motsägs av tillgänglig landinformation. Organisationen Reportrar utan gränser rankar Bangladesh på plats 121 av 175 länder vad gäller pressfrihet. Vidare framgår att journalisten F.M. Masum som skrev för den engelskspråkiga dagstidningen The New Age greps och torterades av RAB efter att han granskat och skrivit kritiska artiklar om RAB angående utomrättsligt dö-

3 3 dande. Den omständigheten att Anwar Hossain skrivit kritiska artiklar om RAB är således en omständighet som innebär en risk för förföljelse. Vidare anför Migrationsverket att Anwar Hossain på bloggarna inte lämnat andra uppgifter än sitt namn, som är ett vanligt namn i Bangladesh. Detta stämmer inte då hans bild finns på bloggarna där han håller upp en banderoll i protest mot FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moons besök i Sverige. Oaktat detta så finns det givetvis en risk för att Anwar Hossain kan identifieras som den som skrivit bloggarna då han tidigare förföljts i Bangladesh för sin journalistiska verksamhet. Det anförs att de rättsvårdande myndigheterna kan skydda Anwar Hossain från hotelserna från vissa Awami League-ledare. Denna slutsats är felaktig; se tidigare ingivna brev om att Anwar Hossain skjutits i benet som hämnd för artiklar han skrivit. Han gick till polisen men polisen tog inte emot hans anmälan då polisen visste att detta skulle kunna påverka polismännen själva och deras karriärer negativt, i och med att högre politiker i Awami League alltid skyddar de väpnade kadrerna i partiet. Anwar Hossain har därefter flera gånger överfallits och misshandlats av dessa politiska motståndare vilket polisen varken kunnat eller velat skydda honom mot. Migrationsverket har vidare anfört att bevisvärdet av de handlingar som han givit in är lågt då det ska finnas ett stort antal falska handlingar i Bangladesh. Ett sådant resonemang är inte godtagbart då samtliga handlingar i så fall skulle anses ha lågt bevisvärde bara för att de kommer från Bangladesh. Varje bevis måste givetvis värderas i sig självt och handlingar kan inte underkännas bara för att de kommer från ett visst land. Att det förekommer falska handlingar i större utsträckning i vissa länder än i andra säger ingenting om huruvida den aktuella handlingen i sig är falsk eller äkta. Anwar Hossain är numera åtalad för mord i sitt hemland och denna nya bevisning understryker vikten av äkthetskontroll.

4 4 Till stöd för sin ansökan har Anwar Hossain inlämnat skriftlig bevisning i form av ett stort antal handlingar, bl.a. följande. Stämningsansökan, First Information Report, i original vilken översatts, och varav i huvudsak framgår följande. Handlingen är utfärdad av en polisinspektör vid Kotyali Model polisstation i Jassore. Sex personer anges som häktade eller efterlysta för mord som ska vara begånget i september 2009; en av de misstänkta är Anwar Hossain, 33 år gammal; Brev daterat den 5 maj 2010 från advokat M. Zaman, Dhaka, angående att det finns brottsanklagelser mot Anwar Hossain; Brev daterat den 17 mars 2011 från Reportrar utan gränser i Sverige angående stöd för Anwar Hossain; Brev daterat den 10 december 2010 från svenska journalistförbundet angående stöd för Anwar Hossain; Intyg om pågående studier, utfärdat den 11 november 2010, från Stockholms universitet, institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK); Kopior av ett stort antal namnunderskrifter (drygt 800) från journaliststuderande vid Stockholms universitet; Kopior av intyg från universitet i Sylhet avsedda att styrka att Anwar Hossain studerat där. Han har även gett in rapportering avseende situationen i Bangladesh i form av artiklar publicerade i olika media, tidningsartiklar från såväl Bangladesh som Sverige samt från internet. Bland dessa finns en sammanställning från en irländsk organisation över olika källors rapportering om RAB: Information on the Rapid Reaction Battalion (BAT) in Bangladesh, Refugee Documentation Centre of Ireland, 20 september 2010 (Lifos nr 23654).

5 5 Frivilligorganisationen International Federation for Human Rights, FIDH:s rapport från februari och mars 2011 har getts in. Rapportering från Amnesty International från år 2008 och år 2009 har också getts in. Ett flertal kopior av tidningsartiklar från dagstidningar och internet publicerade i Sverige avseende Anwar Hossains situation som asylsökande har också getts in. Migrationsverket bestrider bifall till överklagandet och anför i huvudsak följande. Den handling som uppges vara ett åtal jämte översättningen av den gör det inte sannolikt att de falska brottsanklagelserna verkligen föreligger. Det påtalas särskilt att under brottsbeskrivningen förekommer namnet Shabuddin på den huvudmisstänkte och att under brottsbeskrivningen saknas koppling till Anwar Hossain. Migrationsverket ifrågasätter äktheten av handlingen. Vidare konstateras att gärningen enligt den översända handlingen har begåtts i september Anwar Hossain har dock själv i en skrivelse till verket den 30 juli 2009 då han första gången åberopade skyddsbehov uppgett att han redan då hade blivit informerad om mordanklagelse och att myndighetspersoner eftersökt honom i Bangladesh. Anwar Hossain har gett in ett antal bangladeshiska tidningsartiklar m.m. som i huvudsak återger vad han har uppgett i Sverige om främst utomrättsliga avrättningar i Bangladesh; innehållet i dem och uttalandena är enligt verkets bedömning inte av en sådan beskaffenhet att ett skyddsbehov föreligger. I huvudsak återges samma kortfattade uttalande av Anwar Hossain i egenskap av journaliststuderande i Sverige beträffande utomrättsliga avrättningar. Detta gör det inte sannolikt att han pga. av journalistisk eller politisk verksamhet har ett skyddsbehov vid ett återvändande. Övriga handlingar i form av bl.a. intervjuer med Anwar Hossain i Sverige i olika media, mejl till och från en bangladeshisk tidning, intyg från journalistförbundet m.m. medför inte heller att skyddsbehov föreligger. Handlingarna får anses ha ett förhållandevis lågt bevisvärde. Migrationsverket medger att

6 6 beslutet om utvisning meddelat den 6 maj 2010 upphävs eftersom det finns ett beslut om utvisning sedan tidigare, som inte har verkställts. har den 25 mars 2011 hållit muntlig förhandling. Under förhandlingen redogjorde Anwar Hossain för sin asylberättelse. Vidare gick migrationsdomstolen igenom den handling med tolkens hjälp som domstolen tidigare låtit översätta och som gäller brottsanklagelser i hemlandet. Det framgick då att översättningen innehöll vissa felaktigheter och att de korrigeringar som Anwar Hossain anfört i yttrande inför förhandlingen var korrekta. Enligt den åberopade First Information Report, dvs. stämningsansökan om brott så ska brottet vara begånget den 26 september Under den muntliga förhandlingen har Anwar Hossain uppgivit i huvudsak följande. Han studerade på universitet i Sylhet åren Under studietiden skrev han i olika tidningar som korrespondent för universitetet. I dessa artiklar framfördes korruptionsanklagelser mot studentorganisationen Chattra League, som är en del av partiet Awami League. Han var inte själv engagerad i någon politisk organisation. Företrädare för Chattra League tyckte inte om hans artiklar och sökte upp honom vid flera tillfällen och hotade och misshandlade honom. Vid ett tillfälle blev han hotad och beskjuten varvid han skadades i knäet. Vid flera tillfällen var en man som heter Rubon med och hotade honom. När Anwar Hossain flyttade till Dhaka fortsatte han att skriva för olika tidningar. Annars arbetade han med marknadsföring på företaget New Horizon. Under vissa perioder höll han sig gömd efter att han utsatts för misshandel. Vid ett tillfälle misshandlades han svårt i Dhaka, han svimmade men några män hjälpte honom till sjukhus. Då han senare uppsökte dem för att tacka dem fick han veta att de kom från en fotostudio och hade tagit ett antal foton av honom som han fick; dessa har ingivits till Migrations-

7 7 verket. Han hotades under år 2003 av den man, Rubon, som hotat honom under studietiden, men nu för att han inte hjälpte Rubons bror göra en tentamen on-line. Anwar Hossain anför att han sedan år 2007 skrivit kortare och längre artiklar på en s.k. blogg, dvs. han har direktpublicerat egna ståndpunkter via internet. Under år 2009 började han skriva på ytterligare en blogg och där har han samarbetat även med andra skribenter. Han har bl.a. skrivit uppgifter om att RAB-styrkan gjort sig skyldig till utomrättsliga avrättningar. Han uppger att han är upphovsman till båda bloggarna och att hans personuppgifter förekommer där, dvs. att det går att spåra artiklarna till honom. Han har information om att hans bloggar har besökts av personer vilka har datorer med IP-nummer som härrör från den ort där RAB-styrkan har sitt huvudkontor. Journalisten Jahangir Alam Akash har skrivit i Anwar Hossains blogg; denne journalist har torterats enligt Amnesty International. Det finns flera som medverkat i bloggen på ett eller annat sätt och alla som är med har fått hotelser. Anwar Hossain har inte träffat Jahangir Alam Akash personligen utan denne har mejlat sin text till honom. Därefter har Anwar Hossain redigerat den något och sedan publicerat den på sin blogg. Journalister i Bangladesh kan inte skriva ifred och de har letat efter någon form av plattform att kunna uttrycka sig på. Anwar Hossain har letat efter något att göra och detta med bloggen är det perfekta. Det finns saker skrivna på Anwar Hossains blogg som inte finns att läsa i andra medier i Bangladesh. Anwar Hossain planerade att återvända till Bangladesh sommaren 2009 och köpte en flygbiljett för avresa den 22 juli Han blev den 8 juli 2009 kontaktad per telefon av sin mor som berättade att vad hon uppfattat som civilklädda poliser eftersökt honom i hemmet och att han var misstänkt för brott. Han uppgav under den muntliga förhandlingen att han då

8 8 ringde anonymt till den lokala polisstationen och ställde frågor om huruvida polisen varit hans i hemkvarter och eftersökt någon. Han fick nekande svar av polisen. Anwar Hossain gjorde då vissa efterforskningar och tror att kan ha varit civila från RAB-styrkan som varit där. Den slutsats han drog är att de sökt efter honom pga. de artiklar och kritiska ståndpunkter som framkommit på hans bloggar publicerade i Sverige. Vid ett återvändande riskerar Anwar Hossain att åtalas för mord och det finns en risk att han döms till döden. Brottet ska ha begåtts när han var i Sverige, men är att se som ett politiskt brott. Han är att anse som flykting. Eventuella utredningsbrister ska falla på staten, dvs. Migrationsverket som har en utredningsplikt. Det finns inte möjlighet för Anwar Hossain att få skydd av myndigheterna i hemlandet; han har tidigare anmält att han beskjutits men inte fått hjälp. Han är i vart fall att anse som alternativt skyddsbehövande. Under den muntliga förhandlingen har Migrationsverket anfört i huvudsak följande. Migrationsverket vitsordar att Anwar Hossain studerat i Sylhet och även att han skrivit artiklar i varje fall för universitetets räkning. Verket ifrågasätter däremot händelseförloppet i övrigt när det gäller hans tid i Bangladesh. Han har inte lämnat en rimlig eller trovärdig berättelse i övrigt och det är inte sannolikt att han varit förföljd eller misshandlad pga. artiklar han ska ha skrivit i Bangladesh. Även om detta skulle vara helt eller delvis sant så är det inte tillräckligt för att han vid en framåtsyftande riskbedömning skulle kunna anses ha ett skyddsbehov idag. De åberopade händelserna ägde rum för lång tid sedan och han har inte varit efterfrågad under lång tid därefter. Han har lämnat motstridiga uppgifter, t.ex. har han å ena sidan sagt att han hållit sig gömd i perioder och att Chattra League inte vetat var han befunnit sig. Å andra sidan har han sagt att den man som hotade honom, Rubon, hade en bror som arbetade på samma arbetsplats, New Horizon, dvs. denne Rubon visste var Anwar Hossain befann sig. När

9 9 det gäller det åberopade händelseförloppet under den tid han varit i Sverige så har han inte gjort sannolikt att han är misstänkt för de åberopade falska brottsanklagelserna. Vad gäller hans verksamhet i Sverige så har han givit in artiklar m.m. som i allt väsentligt rör tiden efter brottsanklagelserna. Han har huvudsakligen skrivit artiklar m.m. efter oktober Vad avser sur place-verksamheten ifrågasätter verket inte att han skrivit artiklarna eller bloggarna. Anförda skäl är dock inte av sådan art eller beskaffenhet att de är tillräckliga för att vara skyddsgrundande. DOMSKÄL Tillämpliga bestämmelser framgår av Migrationsverkets beslut. Identitet finner att Anwar Hossain har styrkt sin identitet och att hans skyddsbehov således ska prövas mot Bangladesh. Tidpunkten för asylansökan Inledningsvis konstaterar migrationsdomstolen att i asylrätten ska man göra en framåtsyftande bedömning om den asylsökande har gjort sannolikt att det finns en verklig risk för förföljelse eller annan sådan ingripande behandling som avses i 4 kap. 1 eller 4 kap. 2 UtlL. Därvid börjar man med att göra bedömningen om Anwar Hossain kan anses hysa en välgrundad fruktan för förföljelse. Flyktingdefinitionen återfinns i 4 kap. 1 UtlL och den härrör från 1951 års flyktingkonvention. Det finns såväl ett subjektivt rekvisit fruktan, som ett objektivt rekvisit välgrundad, att ta ställning till. Om en person har sökt asyl, som i detta fall, först efter en vistelse på drygt fem och ett halvt år i asyllandet, så ska detta tas med i bedömningen angående huruvida det subjektiva rekvisitet är uppfyllt.

10 10 gör följande bedömning. Det är naturligtvis inte något krav att den som ansöker om internationellt skydd ska ansöka direkt vid gränsen eller ens i nära samband med inresan i asyllandet. Omständigheterna i detta mål är att Anwar Hossain reste in i januari 2004 för att uppta studier vid högskola i Sverige. Anwar Hossain ansökte om asyl först efter drygt fem och ett halvt års vistelse i Sverige. Detta efter att ha lämnat in ett antal ansökningar om förlängt uppehållstillstånd pga. studier resp. arbete i Sverige, den senaste den 20 april Det är således först efter det att beslutet om utvisning vunnit laga kraft den 26 mars 2009 och han därefter även fått avslag på ansökan om arbetstillstånd som han talar om att han anser sig behöva skydd. Anwar Hossain har anfört att han inte ansökt om asyl förrän 30 juli 2009 eftersom han tidigare under juli månad fått höra från sin mor att han eftersökts pga. brottsanklagelser. Denna motivering till att han inte tidigare uppsökt svenska myndigheter för att ansöka om asyl förklarar, enligt domstolens bedömning, inte på ett nöjaktigt sätt hans dröjsmål. Domstolen noterar särskilt att han först år 2009 uppgivit att han utsatts för förföljelse redan på 1990-talet och periodvis levt gömd innan utresan i januari Dock ska asylprövning göras med beaktande av om det finns absoluta verkställighetshinder varför brister i det subjektiva rekvisitet inte kan ges fullt utslag. har således att göra en framåtsyftande riskbedömning och överväga om det objektiva rekvisitet kan anses uppfyllt, dvs. om det finns fog för en fruktan för skyddsgrundande behandling genom aktuell och relevant landrapportering. Skyddsbehov Anwar Hossain har som skyddsskäl anfört att han inte kan återvända till Bangladesh eftersom han är rädd för att hotas och skadas av vissa personer då han tidigare under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet skrivit

11 11 artiklar om korruption som lokalt verksamma anhängare till studentorganisationen Chattra League ska ha gjort sig skyldiga till. Anwar Hossain har också anklagats för delaktighet i olika brott begångna år 2009, mord samt narkotikabrott. Samtliga brottsanklagelser är falska och brott som han omöjligen kan ha begått eftersom han under hela år 2009 vistades i Sverige. Anwar Hossain anför att dessa brottsanklagelser kommer sig av att det måste ha läckt ut att han hade bokat en flygbiljett för att resa tillbaka till Dhaka alternativt att de forna studentkamrater i Bangladesh han hade kontakt med berättat att han tänkt återvända. Det rör sig om tidigare Chattra League anhängare som på detta sätt vill hota honom för de artiklar han skrivit under 1990-talet samt början av 2000-talet men också följder av att han i Sverige publicerat kritiska ståndpunkter mot RAB-styrkan. Anwar Hossain åberopar även att han pga. de ståndpunkter han redovisat på sina två bloggar riskerar att utsättas för hot och misshandel då det finns de i hemlandet som inte vill att specialstyrkan RAB ska utsättas för kritik samt att det finns en risk att RAB-styrkan ska eftersöka honom. gör följande bedömning. Journalistisk verksamhet i Bangladesh s bedömning är att Anwar Hossains asylberättelse innehåller ett antal motstridiga uppgifter. Vissa av de lämnade uppgifterna angående tiden före utresan är klart oförenliga. Anwar Hossain uppger att han levt gömd under perioder i början av 2000-talet och att han tagit sig till farfaderns hemort Gopalganj till en adress som inte var känd. Anwar Hossain har år 2003 lämnat in ett antal handlingar i samband med att han ursprungligen ansökte om uppehållstillstånd för studier i Sverige. Det framgår av kopior av arbetsintyg och tjänstledighetsansökan m.m. att han arbetat i Dhaka från år 1999 fram till utresan och att han vid utresan också hade sitt arbete kvar. Således är uppgifterna att han inte arbetat utan hållit sig

12 12 gömd svårförenliga med intyget från arbetsgivaren och även med hans muntligt lämnade berättelse under Migrationsverkets utredning den 19 februari noterar även att han lämnat motstridiga uppgifter angående var han studerat i Bangladesh; Shah Jalal University i Sylhet enligt ingivna kopior, eller Rangpur Cadet College enligt egna uppgifter lämnade i ansökan om arbetstillstånd daterad 20 april Även vilken tidsperiod han ska ha studerat i hemlandet finns det motstridiga uppgifter om, vilket spelar en viss roll för bedömningen av när han ska ha hotats och på vilken ort; åren enligt ingivna kopior eller åren enligt egna brevet 30 juli 2009 när han söker asyl. De lämnade uppgifterna om var han bott och vad han gjort under de senaste fem-sex åren innan han lämnade hemlandet är enligt domstolens bedömning otillförlitliga. Detta innebär att den åberopade misshandeln inte går att koppla till anförda artiklar om korruption hos studentorganisationen Chattra League. Domstolen finner att det inte går att lägga hans asylberättelse angående åberopade hot och misshandel pga. journalistisk verksamhet i Bangladesh till grund för avgörandet. Falska anklagelser för brott Av den ingivna stämningsansökan om brott framgår att Anwar Hossain är en av de män som misstänks för delaktighet i ett mord begånget i slutet av september s bedömning är att Anwar Hossain genom ingivande av denna handling inte har gjort sannolikt att han riskerar att åtalas och dömas för medhjälp till mord. Detta grundar domstolen på flera omständigheter; domstolen finner nämligen anledning att ifrågasätta att handlingen avspeglar riktiga förhållanden. Anwar Hossain har i brev till Migrationsverket juli 2009 angivit att han falskeligen anklagats för brott, ett mord - och då avsågs ett mord som ska ha ägt rum i januari Senare anför han att det handlar om ett mord begånget i september 2009, som allt-

13 13 så inte ens ägt rum då han ansökte om asyl. Vidare noterar domstolen att han gav in handlingar först i kopia sedan i original vilka han ska ha fått av sin advokat i Dhaka, trots att han på fråga från Migrationsverket initialt säger att han inte har någon advokat. Han gav senare också in ett brev från denne advokat, som inte är skrivet på advokatfirmans brevpapper, och han uppger att detta beror på att advokaten varit på resa. Anwar Hossain är också oklar om dessa falska anklagelser beror på att han tidigare under talen kritiserat Chattra League för korruption eller om de beror på hans artiklar skrivna i Sverige som kritiserar RAB-styrkans aktiviteter. Det finns enligt migrationsdomstolens bedömning därför ett flertal faktorer som gör att den lämnade asylberättelsen i detta hänseende inte är tillförlitlig och därför inte ska läggas till grund för avgörandet. noterar också vad Migrationsverket anfört angående att falska handlingar är vanligt förekommande i Bangladesh och att sådana handlingar därför anses ha ett lågt bevisvärde. Oaktat handlingarnas äkthet konstaterar migrationsdomstolen att Anwar Hossain oavbrutet har befunnit sig utanför Bangladesh sedan januari Han torde mot denna bakgrund inte ha svårt att kunna visa i domstol där för det fall att det skulle bli aktuellt för honom att han inte vistats i Bangladesh under aktuell tidsperiod. Journalistisk verksamhet i Sverige ifrågasätter inte att det förekommit att enskilda journalister verksamma i Bangladesh som rapporterat om kränkningar av mänskliga rättigheter begångna av RAB själva kort tid efter sin rapportering utsatts för grova övergrepp. Detta stöds av bl.a. den ingivna rapporteringen från Amnesty International från år 2008 och år Av ingiven landrapportering framgår vidare bl.a. att frivilligorganisationen Human Rights Watch år 2010 rapporterat att sedan Awami League och premiärminister Sheikh Hasina tillträdde i januari 2009 så har hon och fle-

14 14 ra ledande regeringstjänstemän upprepade gånger sagt att deras fasta föresats är att stoppa de utomrättsliga avrättningar som sker av säkerhetsstyrkor och att ställa de skyldiga inför rätta. Vidare framgår att US State Department år 2010 rapporterat att RAB fått utbildning i mänskliga rättigheter som finansierats och organiserats av utländska regeringar, FN samt lokala frivilligorganisationer och att även om kränkningar förekommit så har antalet incidenter minskat. bedömer att Bangladesh är ett land där fri- och rättigheter avseende yttrande-, åsikts-, press- och mötesfrihet finns. Detta visas bl.a. av ovan citerad landrapportering samt av att bangladeshiska tidningar publicerat artiklar och foton från den studentaktion som ägde rum i Uppsala i oktober 2010 då FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon besökte staden. Anwar Hossain har namngivits som en av de studenter som aktualiserat frågan om att FN bör agera mot RAB-styrkan i Bangladesh. För att återkomma till om Anwar Hossain rent objektivt sett kan anses hysa välgrundad fruktan för förföljelse så kan dessa publicerade artiklar angående att han deltagit i en fredlig demonstration anses verka åt båda hållen; fruktan kan å ena sidan objektivt sett inte anses vara underbyggd just för att yttrande- och pressfriheten medgivit denna relativt omfattande publicering av en händelse i Uppsala. Å andra sidan skulle publiceringen kunna tas till intäkt för att ståndpunkten att RAB-styrkan behöver undersökas och stoppas är kontroversiell och att det är därför artikeln om den fredliga demonstrationen publicerats. Emellertid synes ståndpunkten att RAB-styrkans verksamhet behöver granskas publiceras relativt frekvent i medier i Bangladesh att döma av Anwar Hossains egna bloggar som återger även andra personers publicerade ståndpunkter och artiklar i samma ärende, se även ovan citerad landrapportering. drar av detta slutsatsen att RAB-styrkans agerande har varit och fortfarande är föremål för en inhemsk debatt i Bangladesh.

15 15 Därför gör domstolen bedömningen att vad Anwar Hossain framfört i artiklar och bloggar i Sverige, även om detta har lästs i hemlandet och vidare kommit till myndigheternas och RAB-styrkans kännedom, inte kan anses medföra att han gjort sannolikt att just han löper en verklig risk för förföljelse eller annan sådan ingripande behandling som avses i 4 kap. 1 och 2 UtlL. Verkställighetshinder finner således att det Anwar Hossain anfört om sin journalistiska verksamhet i hemlandet och falska brottsanklagelser där inte är tillförlitligt och därför inte kan läggas till grund för avgörandet. Vad avser den journalistiska verksamhet han bedrivit i Sverige finner migrationsdomstolen, mot bakgrund av aktuell landrapportering, vid en sammantagen bedömning att verksamheten inte kan anses utgöra tillräckliga skäl för att han ska anses ha gjort sannolikt att det finns en individuell hotbild mot just honom vid ett återvändande till Bangladesh som medför att han riskerar förföljelse eller annan sådan ingripande behandling att han är att betrakta som flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande enligt 4 kap. 1, 2 eller 2 a UtlL. Han kan under sådana förhållanden inte beviljas statusförklaring enligt 4 kap. 3 eller 3 a UtlL och uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1 samma lag. Det föreligger således inte sådana verkställighetshinder som avses i 12 kap. UtlL. Synnerligen ömmande omständigheter Anwar Hossain har beviljats ny prövning enligt 12 kap. 19 UtlL vilket innebär att prövningen omfattar en bedömning om det kan antas finnas bestående verkställighetshinder som har koppling till skyddsgrunderna, dvs. UtlL 12 kap 1, 2, eller 3 jämfört med 4 kapitlets stadganden. Prövningen omfattar därför inte ställningstagande till 5 kap. UtlL vare sig det gäller anknytning till Sverige genom person, arbete eller genom synnerligen ömmande omständigheter. Domstolen konstaterar, i likhet med Migra-

16 16 tionsverket, att prövningen av uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 UtlL inte ligger inom prövningsramen för 12 kap. 19 UtlL. Inte heller finns annan grund för att bevilja uppehållstillstånd. Överklagandet ska således avslås. Utvisningsbeslut Det har av Migrationsverket meddelats två beslut om utvisning, dels den 24 april 2008, som vann laga kraft den 26 mars 2009 och som fortfarande gäller, och dels den 6 maj Det kan enligt utlänningslagen bara finnas ett verkställbart beslut om utvisning. upphäver därför det senare beslutet om utvisning som meddelats den 6 maj Fråga om ersättning Simon Andersson har yrkat ersättning för sammanlagt 34 timmars arbete., som konstaterar att målet varit mer omfattande än normalt i fråga om migrationsmål vad gäller såväl skriftväxling som muntlig utredning, finner dock att han får anses skäligen tillgodosedd med ersättning för 24 timmars arbete. Ersättning för utlägg medges med yrkat belopp. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3110) Arvid Hessén rådman I avgörandet har även deltagit nämndemännen Viking Skeeborg, Kickan Björk och Neven Milivojevic (den senare skiljaktig, se nedan). Föredragande i målet har varit Anna Bengtsson.

17 17 Neven Milivojevic skiljaktiga mening. Jag gör följande bedömning. Min bedömning är att det Anwar Hossain åberopat angående de kritiska ståndpunkter han framfört i Sverige gentemot RAB och utomrättsliga avrättningar i Bangladesh genom att han publicerat sina artiklar på bloggar och hans aktiva deltagande i en aktion i samband med FN:s generalsekreterares besök i Sverige, i förening med att han tidigare skrivit artiklar om korruption under studietiden i Bangladesh gör att det finns en risk att han kan komma att uppmärksammas om han tvingas återresa till Bangladesh. Det finns en risk att enskilda personer eller personer med koppling till RAB-styrkan kan komma att vilja hota och eventuellt skada Anwar Hossain. Eftersom det räcker med att det finns en sådan verklig risk och att detta innebär ett absolut hinder mot verkställighet bedömer jag att Anwar Hossain har gjort sannolikt att han vid ett återvändande kan komma att utsättas för i vart fall omänsklig eller förnedrande behandling. Jag bedömer att Anwar Hossain därför är i behov av internationellt skydd i enlighet med vad som stadgas i 4 kap. 2 första stycket första ledet UtlL. Hans överklagande ska därför bifallas och Anwar Hossain ska beviljas permanent uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 UtlL samt har också rätt till skyddsstatusförklaring som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 3 a första stycket UtlL. I övrigt är jag ense med majoriteten.

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro T^fTN/T Mål nr UM 1836-14 I STOCKHOLM \J\JNL OQJ5 "01" O 2 Avdelning 01 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614 Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget 17 211 22 Malmö

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Kristina Löfwall Advokaterna Nyblom & Sarvik AB Stortorget 17 211 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-07-02 UM 1315-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Avdelning 5 Malmö Renée Andersén Sida l (6) KLAGANDE Abshir Abdi Osman, 840101 Ombud och offentligt biträde: jur.kand.

Läs mer

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Enhet 21 DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6892-13 1 KLAGANDE 1. Muedin Aliji, 680720-2673 2. Mikjerem Aliji, 680513-6121 3. Semine Aliji, 020419-6869 Reginavägen 44 213 63 Malmö Ombud och

Läs mer

BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö

BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö Migrationsdomstolen Avdelning 5 BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö Mål nr UM 3466-14 1 KLAGANDE Sekretess, se bilaga 2 Ombud: advokaten Ulf Öberg och EU-advokaten David Loveday Advokatfirman Öberg & Associés

Läs mer

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr ISTOCKHOLM 2010-05-10 UM11731-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 21 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424 Ombud: Fareeda Banyameen

Läs mer

DOM. Mal nr STOCKHOLMS LAN 2009-12-11 UM 7311-08 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm

DOM. Mal nr STOCKHOLMS LAN 2009-12-11 UM 7311-08 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm LANSRATTEN I DOM Mal nr STOCKHOLMS LAN 2009-12-11 UM 7311-08 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm Sidal(11) KLAGANDE Ulugbek Abduvosievitj Nazirov, 730610 clo Aden Abdi Gardebyplan 6, 1 tr

Läs mer

DOM 2011-10-21 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-10-21 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2011-10-21 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 8405-10 1 KLAGANDE Nimo Adan Elmi, 830228 Ombud och offentligt biträde: Advokaten Barbro Sjöqvist Box 4179 102 64 Stockholm MOTPART Migrationsverket

Läs mer

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 795-12 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-12-14, se bilaga 1 Dnr 11-397998

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-12-14, se bilaga 1 Dnr 11-397998 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-07-21 UM 15972-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE Sara Zewdie Haile, 19820126 Ombud: Advokat Lars Gagner Advokatfirman

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR

FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR GODA RÅD v.3 110613 Goda Råd till dig som söker asyl i Sverige FLYKTINGGRUPPERNAS RIKSRÅD - FARR UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD Goda råd till dig som söker asyl FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN i Sverige Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se 2014 Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se Skydd och asyl i Sverige Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan

Läs mer

Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut

Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut Socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU5 Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut Sammanfattning I betänkandet föreslår utskottet att riksdagen beslutar om ändringar i nuvarande utlänningslag.

Läs mer

NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR

NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR NYTT OM HBTQ-FLYKTINGAR Nr 1/2014 (april 2014) Utgivet av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) Redaktör: Stig-Åke Petersson Migrationsverkets regleringsbrev

Läs mer

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-12-09 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 02 2010-12-09 Meddelad i Stockholm Mål nr 628-10 och 630 32-10 1 KLAGANDE AA Ombud: Skattejurist Lennart Staberg PwC 113 97 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2013-05-10 Meddelad i Huddinge

DOM 2013-05-10 Meddelad i Huddinge 1 Meddelad i Huddinge Mål nr PARTER KÄRANDE Tord LENNART Egon Johansson, 730825-0195 c/o Erik Mattsson Ulricehamnsvägen 31 Lgh 1301 121 39 Johanneshov Ombud: Jur.kand. Anna Rogalska Hedlund c/o Centrum

Läs mer

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM 2013-03-06 Meddelad i Stockholm Mål nr 2416-12 1 KLAGANDE Accountor Sverige AB med bifirma PBK Inkasso, 556452-3560 Ombud: Advokat Claes Månsson Brunnsgränd 4 111 30 Stockholm

Läs mer

DOM 2012-04-04 Stockholm

DOM 2012-04-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0702 2012-04-04 Stockholm Mål nr T 9210-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom i mål, se bilaga A KLAGANDE Kennet Carlsson, 561008-5572 Björkvägen 3, 520 11 Vegby

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder

Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder Ds 2011:14 Synnerligen ömmande omständigheter och verkställighetshinder en kartläggning av tillämpningen Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

Socialförsäkring. Försäkringskassan kritiseras för sin tillämpning av efterfrågeförbudet (5734-2012) Anmälan. Utredning. Utredning.

Socialförsäkring. Försäkringskassan kritiseras för sin tillämpning av efterfrågeförbudet (5734-2012) Anmälan. Utredning. Utredning. Socialförsäkring Försäkringskassan kritiseras för sin tillämpning av efterfrågeförbudet (5734-2012) (Dnr 5734-2012) Beslutet i korthet: En journalist har i en anmälan till JO anfört att han vände sig till

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1590-13 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

INK. 2014-09- 1 1 Dnr ^QS- //33&

INK. 2014-09- 1 1 Dnr ^QS- //33& FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I KARLSTAD 2014-09-10 Meddelad i Karlstad Mål nr 862-14 Sida 1 (6) KLAGANDE McGreg Invest AB, 556756-6202 Box 1187 432 36 Varberg Ordn.nr. Ombud: Advokat Per Karlsson och jur.kand.

Läs mer

Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt Rebecca Stern

Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt Rebecca Stern Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt Rebecca Stern 1 Vad krävs för att få skydd? Alexandra Segenstedt, Svenska Röda Korset Rebecca Stern, Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter

Läs mer

Ombud och offentligt bitrade: Advokat Barbara Klasson Box 733, 131 24 Nacka

Ombud och offentligt bitrade: Advokat Barbara Klasson Box 733, 131 24 Nacka LANSRATTENI nom Malnr STOCKHOLMS LAN 2009-09-30 UM 6973-09 Migrationsdomstolen Medde1ad i Enhet 30 Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Rabio Omar Geedi, 911005 c/o Khadia Habe Rinkebyvagen 79, Lgh 103 16374

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

Utlänningsärenden. (Dnr 6074-2011)

Utlänningsärenden. (Dnr 6074-2011) Utlänningsärenden 2013/14:JO1 Allvarlig kritik mot Polismyndigheten i Örebro län, som planerat att verkställa en familjs utvisningsbeslut till fel land; även kritik mot Migrationsverket, för fel och brister

Läs mer

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm ~ ~ KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 DOM 2013-12-09 Meddelad i Stockholm Sida 1 (16) KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1... 2. 3. Ombud för 1-7: Bedrettin Uzun Destanjuristfirma AB Södra

Läs mer