DOM Meddelad i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2011-04-08 Meddelad i Stockholm"

Transkript

1 DOM Meddelad i Stockholm Mål nr UM Enhet 21 1 KLAGANDE Anwar Mohammad Sheikh Hossain, Trondheimsgatan 7, 6 tr Kista Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Simon Andersson Advokatfirman Claës Forsberg Riddargatan Stockholm MOTPART Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten i Solna Box Solna ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut , se bilaga 1 Dnr SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL avslår överklagandet. upphäver beslutet om utvisning som meddelades den 6 maj Beslutet om utvisning meddelat den 24 april 2008 kvarstår. fastställer ersättning till Simon Andersson enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde till kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Tegeluddsvägen måndag fredag Stockholm E-post: 09:00-15:00

2 2 YRKANDEN M.M. Migrationsverket beslutade den 6 maj 2010 att avslå Anwar Mohammad Sheikh Hossains ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd samt att utvisa honom till Bangladesh. Anwar Mohammad Sheikh Hossain (nedan Anwar Hossain) inreste i januari 2004 i Sverige för att studera vid högskola. Han hade uppehållstillstånd för studier till och med den 31 augusti Hans ansökan om förlängt uppehållstillstånd för studier avslogs och beslut om utvisning fattades av Migrationsverket den 24 april Detta beslut överklagades men vann efter domstolsprövning laga kraft den 26 mars Därefter har Anwar Hossain ansökt om arbetstillstånd vilket avslogs av Migrationsverket den 20 april Han anförde i brev till Migrationsverket den 30 juli 2009 asylskäl och beviljades i beslut fattat av Migrationsverket den 17 augusti 2009 ny prövning enligt 12 kap. 19 UtlL. Hans asylskäl utreddes varefter Migrationsverket avslog ansökan om verkställighetshinder och asyl samt beslutade om utvisning den 6 maj Anwar Hossain överklagar Migrationsverkets beslut med yrkande om att han ska beviljas uppehålls- och arbetstillstånd, statusförklaring och resedokument. Som grund åberopas skyddsbehov och synnerligen ömmande omständigheter. Anwar Hossain vidhåller vad han tidigare anfört och tillägger i huvudsak följande. Han har ingivit sitt hemlandspass i original och därmed måste hans identitet anses styrkt. Migrationsverket har i sitt beslut den 6 maj 2010 fattat ett nytt beslut om utvisning. Detta är felaktigt då det tidigare utvisningsbeslutet ännu inte verkställts. Migrationsverket anför att det råder yttrandefrihet i Bangladesh och att bl.a. Rapid Action Battalion (RAB) diskuteras i media. Denna beskrivning är felaktig och motsägs av tillgänglig landinformation. Organisationen Reportrar utan gränser rankar Bangladesh på plats 121 av 175 länder vad gäller pressfrihet. Vidare framgår att journalisten F.M. Masum som skrev för den engelskspråkiga dagstidningen The New Age greps och torterades av RAB efter att han granskat och skrivit kritiska artiklar om RAB angående utomrättsligt dö-

3 3 dande. Den omständigheten att Anwar Hossain skrivit kritiska artiklar om RAB är således en omständighet som innebär en risk för förföljelse. Vidare anför Migrationsverket att Anwar Hossain på bloggarna inte lämnat andra uppgifter än sitt namn, som är ett vanligt namn i Bangladesh. Detta stämmer inte då hans bild finns på bloggarna där han håller upp en banderoll i protest mot FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moons besök i Sverige. Oaktat detta så finns det givetvis en risk för att Anwar Hossain kan identifieras som den som skrivit bloggarna då han tidigare förföljts i Bangladesh för sin journalistiska verksamhet. Det anförs att de rättsvårdande myndigheterna kan skydda Anwar Hossain från hotelserna från vissa Awami League-ledare. Denna slutsats är felaktig; se tidigare ingivna brev om att Anwar Hossain skjutits i benet som hämnd för artiklar han skrivit. Han gick till polisen men polisen tog inte emot hans anmälan då polisen visste att detta skulle kunna påverka polismännen själva och deras karriärer negativt, i och med att högre politiker i Awami League alltid skyddar de väpnade kadrerna i partiet. Anwar Hossain har därefter flera gånger överfallits och misshandlats av dessa politiska motståndare vilket polisen varken kunnat eller velat skydda honom mot. Migrationsverket har vidare anfört att bevisvärdet av de handlingar som han givit in är lågt då det ska finnas ett stort antal falska handlingar i Bangladesh. Ett sådant resonemang är inte godtagbart då samtliga handlingar i så fall skulle anses ha lågt bevisvärde bara för att de kommer från Bangladesh. Varje bevis måste givetvis värderas i sig självt och handlingar kan inte underkännas bara för att de kommer från ett visst land. Att det förekommer falska handlingar i större utsträckning i vissa länder än i andra säger ingenting om huruvida den aktuella handlingen i sig är falsk eller äkta. Anwar Hossain är numera åtalad för mord i sitt hemland och denna nya bevisning understryker vikten av äkthetskontroll.

4 4 Till stöd för sin ansökan har Anwar Hossain inlämnat skriftlig bevisning i form av ett stort antal handlingar, bl.a. följande. Stämningsansökan, First Information Report, i original vilken översatts, och varav i huvudsak framgår följande. Handlingen är utfärdad av en polisinspektör vid Kotyali Model polisstation i Jassore. Sex personer anges som häktade eller efterlysta för mord som ska vara begånget i september 2009; en av de misstänkta är Anwar Hossain, 33 år gammal; Brev daterat den 5 maj 2010 från advokat M. Zaman, Dhaka, angående att det finns brottsanklagelser mot Anwar Hossain; Brev daterat den 17 mars 2011 från Reportrar utan gränser i Sverige angående stöd för Anwar Hossain; Brev daterat den 10 december 2010 från svenska journalistförbundet angående stöd för Anwar Hossain; Intyg om pågående studier, utfärdat den 11 november 2010, från Stockholms universitet, institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK); Kopior av ett stort antal namnunderskrifter (drygt 800) från journaliststuderande vid Stockholms universitet; Kopior av intyg från universitet i Sylhet avsedda att styrka att Anwar Hossain studerat där. Han har även gett in rapportering avseende situationen i Bangladesh i form av artiklar publicerade i olika media, tidningsartiklar från såväl Bangladesh som Sverige samt från internet. Bland dessa finns en sammanställning från en irländsk organisation över olika källors rapportering om RAB: Information on the Rapid Reaction Battalion (BAT) in Bangladesh, Refugee Documentation Centre of Ireland, 20 september 2010 (Lifos nr 23654).

5 5 Frivilligorganisationen International Federation for Human Rights, FIDH:s rapport från februari och mars 2011 har getts in. Rapportering från Amnesty International från år 2008 och år 2009 har också getts in. Ett flertal kopior av tidningsartiklar från dagstidningar och internet publicerade i Sverige avseende Anwar Hossains situation som asylsökande har också getts in. Migrationsverket bestrider bifall till överklagandet och anför i huvudsak följande. Den handling som uppges vara ett åtal jämte översättningen av den gör det inte sannolikt att de falska brottsanklagelserna verkligen föreligger. Det påtalas särskilt att under brottsbeskrivningen förekommer namnet Shabuddin på den huvudmisstänkte och att under brottsbeskrivningen saknas koppling till Anwar Hossain. Migrationsverket ifrågasätter äktheten av handlingen. Vidare konstateras att gärningen enligt den översända handlingen har begåtts i september Anwar Hossain har dock själv i en skrivelse till verket den 30 juli 2009 då han första gången åberopade skyddsbehov uppgett att han redan då hade blivit informerad om mordanklagelse och att myndighetspersoner eftersökt honom i Bangladesh. Anwar Hossain har gett in ett antal bangladeshiska tidningsartiklar m.m. som i huvudsak återger vad han har uppgett i Sverige om främst utomrättsliga avrättningar i Bangladesh; innehållet i dem och uttalandena är enligt verkets bedömning inte av en sådan beskaffenhet att ett skyddsbehov föreligger. I huvudsak återges samma kortfattade uttalande av Anwar Hossain i egenskap av journaliststuderande i Sverige beträffande utomrättsliga avrättningar. Detta gör det inte sannolikt att han pga. av journalistisk eller politisk verksamhet har ett skyddsbehov vid ett återvändande. Övriga handlingar i form av bl.a. intervjuer med Anwar Hossain i Sverige i olika media, mejl till och från en bangladeshisk tidning, intyg från journalistförbundet m.m. medför inte heller att skyddsbehov föreligger. Handlingarna får anses ha ett förhållandevis lågt bevisvärde. Migrationsverket medger att

6 6 beslutet om utvisning meddelat den 6 maj 2010 upphävs eftersom det finns ett beslut om utvisning sedan tidigare, som inte har verkställts. har den 25 mars 2011 hållit muntlig förhandling. Under förhandlingen redogjorde Anwar Hossain för sin asylberättelse. Vidare gick migrationsdomstolen igenom den handling med tolkens hjälp som domstolen tidigare låtit översätta och som gäller brottsanklagelser i hemlandet. Det framgick då att översättningen innehöll vissa felaktigheter och att de korrigeringar som Anwar Hossain anfört i yttrande inför förhandlingen var korrekta. Enligt den åberopade First Information Report, dvs. stämningsansökan om brott så ska brottet vara begånget den 26 september Under den muntliga förhandlingen har Anwar Hossain uppgivit i huvudsak följande. Han studerade på universitet i Sylhet åren Under studietiden skrev han i olika tidningar som korrespondent för universitetet. I dessa artiklar framfördes korruptionsanklagelser mot studentorganisationen Chattra League, som är en del av partiet Awami League. Han var inte själv engagerad i någon politisk organisation. Företrädare för Chattra League tyckte inte om hans artiklar och sökte upp honom vid flera tillfällen och hotade och misshandlade honom. Vid ett tillfälle blev han hotad och beskjuten varvid han skadades i knäet. Vid flera tillfällen var en man som heter Rubon med och hotade honom. När Anwar Hossain flyttade till Dhaka fortsatte han att skriva för olika tidningar. Annars arbetade han med marknadsföring på företaget New Horizon. Under vissa perioder höll han sig gömd efter att han utsatts för misshandel. Vid ett tillfälle misshandlades han svårt i Dhaka, han svimmade men några män hjälpte honom till sjukhus. Då han senare uppsökte dem för att tacka dem fick han veta att de kom från en fotostudio och hade tagit ett antal foton av honom som han fick; dessa har ingivits till Migrations-

7 7 verket. Han hotades under år 2003 av den man, Rubon, som hotat honom under studietiden, men nu för att han inte hjälpte Rubons bror göra en tentamen on-line. Anwar Hossain anför att han sedan år 2007 skrivit kortare och längre artiklar på en s.k. blogg, dvs. han har direktpublicerat egna ståndpunkter via internet. Under år 2009 började han skriva på ytterligare en blogg och där har han samarbetat även med andra skribenter. Han har bl.a. skrivit uppgifter om att RAB-styrkan gjort sig skyldig till utomrättsliga avrättningar. Han uppger att han är upphovsman till båda bloggarna och att hans personuppgifter förekommer där, dvs. att det går att spåra artiklarna till honom. Han har information om att hans bloggar har besökts av personer vilka har datorer med IP-nummer som härrör från den ort där RAB-styrkan har sitt huvudkontor. Journalisten Jahangir Alam Akash har skrivit i Anwar Hossains blogg; denne journalist har torterats enligt Amnesty International. Det finns flera som medverkat i bloggen på ett eller annat sätt och alla som är med har fått hotelser. Anwar Hossain har inte träffat Jahangir Alam Akash personligen utan denne har mejlat sin text till honom. Därefter har Anwar Hossain redigerat den något och sedan publicerat den på sin blogg. Journalister i Bangladesh kan inte skriva ifred och de har letat efter någon form av plattform att kunna uttrycka sig på. Anwar Hossain har letat efter något att göra och detta med bloggen är det perfekta. Det finns saker skrivna på Anwar Hossains blogg som inte finns att läsa i andra medier i Bangladesh. Anwar Hossain planerade att återvända till Bangladesh sommaren 2009 och köpte en flygbiljett för avresa den 22 juli Han blev den 8 juli 2009 kontaktad per telefon av sin mor som berättade att vad hon uppfattat som civilklädda poliser eftersökt honom i hemmet och att han var misstänkt för brott. Han uppgav under den muntliga förhandlingen att han då

8 8 ringde anonymt till den lokala polisstationen och ställde frågor om huruvida polisen varit hans i hemkvarter och eftersökt någon. Han fick nekande svar av polisen. Anwar Hossain gjorde då vissa efterforskningar och tror att kan ha varit civila från RAB-styrkan som varit där. Den slutsats han drog är att de sökt efter honom pga. de artiklar och kritiska ståndpunkter som framkommit på hans bloggar publicerade i Sverige. Vid ett återvändande riskerar Anwar Hossain att åtalas för mord och det finns en risk att han döms till döden. Brottet ska ha begåtts när han var i Sverige, men är att se som ett politiskt brott. Han är att anse som flykting. Eventuella utredningsbrister ska falla på staten, dvs. Migrationsverket som har en utredningsplikt. Det finns inte möjlighet för Anwar Hossain att få skydd av myndigheterna i hemlandet; han har tidigare anmält att han beskjutits men inte fått hjälp. Han är i vart fall att anse som alternativt skyddsbehövande. Under den muntliga förhandlingen har Migrationsverket anfört i huvudsak följande. Migrationsverket vitsordar att Anwar Hossain studerat i Sylhet och även att han skrivit artiklar i varje fall för universitetets räkning. Verket ifrågasätter däremot händelseförloppet i övrigt när det gäller hans tid i Bangladesh. Han har inte lämnat en rimlig eller trovärdig berättelse i övrigt och det är inte sannolikt att han varit förföljd eller misshandlad pga. artiklar han ska ha skrivit i Bangladesh. Även om detta skulle vara helt eller delvis sant så är det inte tillräckligt för att han vid en framåtsyftande riskbedömning skulle kunna anses ha ett skyddsbehov idag. De åberopade händelserna ägde rum för lång tid sedan och han har inte varit efterfrågad under lång tid därefter. Han har lämnat motstridiga uppgifter, t.ex. har han å ena sidan sagt att han hållit sig gömd i perioder och att Chattra League inte vetat var han befunnit sig. Å andra sidan har han sagt att den man som hotade honom, Rubon, hade en bror som arbetade på samma arbetsplats, New Horizon, dvs. denne Rubon visste var Anwar Hossain befann sig. När

9 9 det gäller det åberopade händelseförloppet under den tid han varit i Sverige så har han inte gjort sannolikt att han är misstänkt för de åberopade falska brottsanklagelserna. Vad gäller hans verksamhet i Sverige så har han givit in artiklar m.m. som i allt väsentligt rör tiden efter brottsanklagelserna. Han har huvudsakligen skrivit artiklar m.m. efter oktober Vad avser sur place-verksamheten ifrågasätter verket inte att han skrivit artiklarna eller bloggarna. Anförda skäl är dock inte av sådan art eller beskaffenhet att de är tillräckliga för att vara skyddsgrundande. DOMSKÄL Tillämpliga bestämmelser framgår av Migrationsverkets beslut. Identitet finner att Anwar Hossain har styrkt sin identitet och att hans skyddsbehov således ska prövas mot Bangladesh. Tidpunkten för asylansökan Inledningsvis konstaterar migrationsdomstolen att i asylrätten ska man göra en framåtsyftande bedömning om den asylsökande har gjort sannolikt att det finns en verklig risk för förföljelse eller annan sådan ingripande behandling som avses i 4 kap. 1 eller 4 kap. 2 UtlL. Därvid börjar man med att göra bedömningen om Anwar Hossain kan anses hysa en välgrundad fruktan för förföljelse. Flyktingdefinitionen återfinns i 4 kap. 1 UtlL och den härrör från 1951 års flyktingkonvention. Det finns såväl ett subjektivt rekvisit fruktan, som ett objektivt rekvisit välgrundad, att ta ställning till. Om en person har sökt asyl, som i detta fall, först efter en vistelse på drygt fem och ett halvt år i asyllandet, så ska detta tas med i bedömningen angående huruvida det subjektiva rekvisitet är uppfyllt.

10 10 gör följande bedömning. Det är naturligtvis inte något krav att den som ansöker om internationellt skydd ska ansöka direkt vid gränsen eller ens i nära samband med inresan i asyllandet. Omständigheterna i detta mål är att Anwar Hossain reste in i januari 2004 för att uppta studier vid högskola i Sverige. Anwar Hossain ansökte om asyl först efter drygt fem och ett halvt års vistelse i Sverige. Detta efter att ha lämnat in ett antal ansökningar om förlängt uppehållstillstånd pga. studier resp. arbete i Sverige, den senaste den 20 april Det är således först efter det att beslutet om utvisning vunnit laga kraft den 26 mars 2009 och han därefter även fått avslag på ansökan om arbetstillstånd som han talar om att han anser sig behöva skydd. Anwar Hossain har anfört att han inte ansökt om asyl förrän 30 juli 2009 eftersom han tidigare under juli månad fått höra från sin mor att han eftersökts pga. brottsanklagelser. Denna motivering till att han inte tidigare uppsökt svenska myndigheter för att ansöka om asyl förklarar, enligt domstolens bedömning, inte på ett nöjaktigt sätt hans dröjsmål. Domstolen noterar särskilt att han först år 2009 uppgivit att han utsatts för förföljelse redan på 1990-talet och periodvis levt gömd innan utresan i januari Dock ska asylprövning göras med beaktande av om det finns absoluta verkställighetshinder varför brister i det subjektiva rekvisitet inte kan ges fullt utslag. har således att göra en framåtsyftande riskbedömning och överväga om det objektiva rekvisitet kan anses uppfyllt, dvs. om det finns fog för en fruktan för skyddsgrundande behandling genom aktuell och relevant landrapportering. Skyddsbehov Anwar Hossain har som skyddsskäl anfört att han inte kan återvända till Bangladesh eftersom han är rädd för att hotas och skadas av vissa personer då han tidigare under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet skrivit

11 11 artiklar om korruption som lokalt verksamma anhängare till studentorganisationen Chattra League ska ha gjort sig skyldiga till. Anwar Hossain har också anklagats för delaktighet i olika brott begångna år 2009, mord samt narkotikabrott. Samtliga brottsanklagelser är falska och brott som han omöjligen kan ha begått eftersom han under hela år 2009 vistades i Sverige. Anwar Hossain anför att dessa brottsanklagelser kommer sig av att det måste ha läckt ut att han hade bokat en flygbiljett för att resa tillbaka till Dhaka alternativt att de forna studentkamrater i Bangladesh han hade kontakt med berättat att han tänkt återvända. Det rör sig om tidigare Chattra League anhängare som på detta sätt vill hota honom för de artiklar han skrivit under 1990-talet samt början av 2000-talet men också följder av att han i Sverige publicerat kritiska ståndpunkter mot RAB-styrkan. Anwar Hossain åberopar även att han pga. de ståndpunkter han redovisat på sina två bloggar riskerar att utsättas för hot och misshandel då det finns de i hemlandet som inte vill att specialstyrkan RAB ska utsättas för kritik samt att det finns en risk att RAB-styrkan ska eftersöka honom. gör följande bedömning. Journalistisk verksamhet i Bangladesh s bedömning är att Anwar Hossains asylberättelse innehåller ett antal motstridiga uppgifter. Vissa av de lämnade uppgifterna angående tiden före utresan är klart oförenliga. Anwar Hossain uppger att han levt gömd under perioder i början av 2000-talet och att han tagit sig till farfaderns hemort Gopalganj till en adress som inte var känd. Anwar Hossain har år 2003 lämnat in ett antal handlingar i samband med att han ursprungligen ansökte om uppehållstillstånd för studier i Sverige. Det framgår av kopior av arbetsintyg och tjänstledighetsansökan m.m. att han arbetat i Dhaka från år 1999 fram till utresan och att han vid utresan också hade sitt arbete kvar. Således är uppgifterna att han inte arbetat utan hållit sig

12 12 gömd svårförenliga med intyget från arbetsgivaren och även med hans muntligt lämnade berättelse under Migrationsverkets utredning den 19 februari noterar även att han lämnat motstridiga uppgifter angående var han studerat i Bangladesh; Shah Jalal University i Sylhet enligt ingivna kopior, eller Rangpur Cadet College enligt egna uppgifter lämnade i ansökan om arbetstillstånd daterad 20 april Även vilken tidsperiod han ska ha studerat i hemlandet finns det motstridiga uppgifter om, vilket spelar en viss roll för bedömningen av när han ska ha hotats och på vilken ort; åren enligt ingivna kopior eller åren enligt egna brevet 30 juli 2009 när han söker asyl. De lämnade uppgifterna om var han bott och vad han gjort under de senaste fem-sex åren innan han lämnade hemlandet är enligt domstolens bedömning otillförlitliga. Detta innebär att den åberopade misshandeln inte går att koppla till anförda artiklar om korruption hos studentorganisationen Chattra League. Domstolen finner att det inte går att lägga hans asylberättelse angående åberopade hot och misshandel pga. journalistisk verksamhet i Bangladesh till grund för avgörandet. Falska anklagelser för brott Av den ingivna stämningsansökan om brott framgår att Anwar Hossain är en av de män som misstänks för delaktighet i ett mord begånget i slutet av september s bedömning är att Anwar Hossain genom ingivande av denna handling inte har gjort sannolikt att han riskerar att åtalas och dömas för medhjälp till mord. Detta grundar domstolen på flera omständigheter; domstolen finner nämligen anledning att ifrågasätta att handlingen avspeglar riktiga förhållanden. Anwar Hossain har i brev till Migrationsverket juli 2009 angivit att han falskeligen anklagats för brott, ett mord - och då avsågs ett mord som ska ha ägt rum i januari Senare anför han att det handlar om ett mord begånget i september 2009, som allt-

13 13 så inte ens ägt rum då han ansökte om asyl. Vidare noterar domstolen att han gav in handlingar först i kopia sedan i original vilka han ska ha fått av sin advokat i Dhaka, trots att han på fråga från Migrationsverket initialt säger att han inte har någon advokat. Han gav senare också in ett brev från denne advokat, som inte är skrivet på advokatfirmans brevpapper, och han uppger att detta beror på att advokaten varit på resa. Anwar Hossain är också oklar om dessa falska anklagelser beror på att han tidigare under talen kritiserat Chattra League för korruption eller om de beror på hans artiklar skrivna i Sverige som kritiserar RAB-styrkans aktiviteter. Det finns enligt migrationsdomstolens bedömning därför ett flertal faktorer som gör att den lämnade asylberättelsen i detta hänseende inte är tillförlitlig och därför inte ska läggas till grund för avgörandet. noterar också vad Migrationsverket anfört angående att falska handlingar är vanligt förekommande i Bangladesh och att sådana handlingar därför anses ha ett lågt bevisvärde. Oaktat handlingarnas äkthet konstaterar migrationsdomstolen att Anwar Hossain oavbrutet har befunnit sig utanför Bangladesh sedan januari Han torde mot denna bakgrund inte ha svårt att kunna visa i domstol där för det fall att det skulle bli aktuellt för honom att han inte vistats i Bangladesh under aktuell tidsperiod. Journalistisk verksamhet i Sverige ifrågasätter inte att det förekommit att enskilda journalister verksamma i Bangladesh som rapporterat om kränkningar av mänskliga rättigheter begångna av RAB själva kort tid efter sin rapportering utsatts för grova övergrepp. Detta stöds av bl.a. den ingivna rapporteringen från Amnesty International från år 2008 och år Av ingiven landrapportering framgår vidare bl.a. att frivilligorganisationen Human Rights Watch år 2010 rapporterat att sedan Awami League och premiärminister Sheikh Hasina tillträdde i januari 2009 så har hon och fle-

14 14 ra ledande regeringstjänstemän upprepade gånger sagt att deras fasta föresats är att stoppa de utomrättsliga avrättningar som sker av säkerhetsstyrkor och att ställa de skyldiga inför rätta. Vidare framgår att US State Department år 2010 rapporterat att RAB fått utbildning i mänskliga rättigheter som finansierats och organiserats av utländska regeringar, FN samt lokala frivilligorganisationer och att även om kränkningar förekommit så har antalet incidenter minskat. bedömer att Bangladesh är ett land där fri- och rättigheter avseende yttrande-, åsikts-, press- och mötesfrihet finns. Detta visas bl.a. av ovan citerad landrapportering samt av att bangladeshiska tidningar publicerat artiklar och foton från den studentaktion som ägde rum i Uppsala i oktober 2010 då FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon besökte staden. Anwar Hossain har namngivits som en av de studenter som aktualiserat frågan om att FN bör agera mot RAB-styrkan i Bangladesh. För att återkomma till om Anwar Hossain rent objektivt sett kan anses hysa välgrundad fruktan för förföljelse så kan dessa publicerade artiklar angående att han deltagit i en fredlig demonstration anses verka åt båda hållen; fruktan kan å ena sidan objektivt sett inte anses vara underbyggd just för att yttrande- och pressfriheten medgivit denna relativt omfattande publicering av en händelse i Uppsala. Å andra sidan skulle publiceringen kunna tas till intäkt för att ståndpunkten att RAB-styrkan behöver undersökas och stoppas är kontroversiell och att det är därför artikeln om den fredliga demonstrationen publicerats. Emellertid synes ståndpunkten att RAB-styrkans verksamhet behöver granskas publiceras relativt frekvent i medier i Bangladesh att döma av Anwar Hossains egna bloggar som återger även andra personers publicerade ståndpunkter och artiklar i samma ärende, se även ovan citerad landrapportering. drar av detta slutsatsen att RAB-styrkans agerande har varit och fortfarande är föremål för en inhemsk debatt i Bangladesh.

15 15 Därför gör domstolen bedömningen att vad Anwar Hossain framfört i artiklar och bloggar i Sverige, även om detta har lästs i hemlandet och vidare kommit till myndigheternas och RAB-styrkans kännedom, inte kan anses medföra att han gjort sannolikt att just han löper en verklig risk för förföljelse eller annan sådan ingripande behandling som avses i 4 kap. 1 och 2 UtlL. Verkställighetshinder finner således att det Anwar Hossain anfört om sin journalistiska verksamhet i hemlandet och falska brottsanklagelser där inte är tillförlitligt och därför inte kan läggas till grund för avgörandet. Vad avser den journalistiska verksamhet han bedrivit i Sverige finner migrationsdomstolen, mot bakgrund av aktuell landrapportering, vid en sammantagen bedömning att verksamheten inte kan anses utgöra tillräckliga skäl för att han ska anses ha gjort sannolikt att det finns en individuell hotbild mot just honom vid ett återvändande till Bangladesh som medför att han riskerar förföljelse eller annan sådan ingripande behandling att han är att betrakta som flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande enligt 4 kap. 1, 2 eller 2 a UtlL. Han kan under sådana förhållanden inte beviljas statusförklaring enligt 4 kap. 3 eller 3 a UtlL och uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1 samma lag. Det föreligger således inte sådana verkställighetshinder som avses i 12 kap. UtlL. Synnerligen ömmande omständigheter Anwar Hossain har beviljats ny prövning enligt 12 kap. 19 UtlL vilket innebär att prövningen omfattar en bedömning om det kan antas finnas bestående verkställighetshinder som har koppling till skyddsgrunderna, dvs. UtlL 12 kap 1, 2, eller 3 jämfört med 4 kapitlets stadganden. Prövningen omfattar därför inte ställningstagande till 5 kap. UtlL vare sig det gäller anknytning till Sverige genom person, arbete eller genom synnerligen ömmande omständigheter. Domstolen konstaterar, i likhet med Migra-

16 16 tionsverket, att prövningen av uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 UtlL inte ligger inom prövningsramen för 12 kap. 19 UtlL. Inte heller finns annan grund för att bevilja uppehållstillstånd. Överklagandet ska således avslås. Utvisningsbeslut Det har av Migrationsverket meddelats två beslut om utvisning, dels den 24 april 2008, som vann laga kraft den 26 mars 2009 och som fortfarande gäller, och dels den 6 maj Det kan enligt utlänningslagen bara finnas ett verkställbart beslut om utvisning. upphäver därför det senare beslutet om utvisning som meddelats den 6 maj Fråga om ersättning Simon Andersson har yrkat ersättning för sammanlagt 34 timmars arbete., som konstaterar att målet varit mer omfattande än normalt i fråga om migrationsmål vad gäller såväl skriftväxling som muntlig utredning, finner dock att han får anses skäligen tillgodosedd med ersättning för 24 timmars arbete. Ersättning för utlägg medges med yrkat belopp. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3110) Arvid Hessén rådman I avgörandet har även deltagit nämndemännen Viking Skeeborg, Kickan Björk och Neven Milivojevic (den senare skiljaktig, se nedan). Föredragande i målet har varit Anna Bengtsson.

17 17 Neven Milivojevic skiljaktiga mening. Jag gör följande bedömning. Min bedömning är att det Anwar Hossain åberopat angående de kritiska ståndpunkter han framfört i Sverige gentemot RAB och utomrättsliga avrättningar i Bangladesh genom att han publicerat sina artiklar på bloggar och hans aktiva deltagande i en aktion i samband med FN:s generalsekreterares besök i Sverige, i förening med att han tidigare skrivit artiklar om korruption under studietiden i Bangladesh gör att det finns en risk att han kan komma att uppmärksammas om han tvingas återresa till Bangladesh. Det finns en risk att enskilda personer eller personer med koppling till RAB-styrkan kan komma att vilja hota och eventuellt skada Anwar Hossain. Eftersom det räcker med att det finns en sådan verklig risk och att detta innebär ett absolut hinder mot verkställighet bedömer jag att Anwar Hossain har gjort sannolikt att han vid ett återvändande kan komma att utsättas för i vart fall omänsklig eller förnedrande behandling. Jag bedömer att Anwar Hossain därför är i behov av internationellt skydd i enlighet med vad som stadgas i 4 kap. 2 första stycket första ledet UtlL. Hans överklagande ska därför bifallas och Anwar Hossain ska beviljas permanent uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 UtlL samt har också rätt till skyddsstatusförklaring som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 3 a första stycket UtlL. I övrigt är jag ense med majoriteten.

18 Bilaga 2 HUR MAN ÖVERKLAGAR - MIGRATIONSMÅL DV Producerat av Domstolsverket Den som vill överklaga migrationsdomstolens dom/beslut ska skriva till Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till förvaltningsrätten, migrationsdomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningssrätten inom tre veckor från den dag domen/beslutet meddelades. Om domen/beslutet inte har meddelats vid muntlig förhandling och det inte heller vid en sådan förhandling har tillkännagetts när domen/beslutet kommer att meddelas, ska dock överklagande från utlänningen ha kommit in inom tre veckor från den dag då han eller hon fick del av domen/beslutet. Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. Dom/beslut om förvar överklagas på samma sätt. Ett sådant beslut får överklagas utan samband med ärendet i övrigt. Överklagandet är inte begränsat till viss tid. Prövningstillstånd För att ett överklagande ska kunna tas upp till prövning i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Prövningstillstånd meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om förvaltningsrätten beslutat om förvar i annat fall än efter överklagande av förvarsfrågan krävs inte prövningstillstånd vid överklagandet till kammarrätten. Om prövningstillstånd inte meddelas i ett mål där sådant krävs står förvaltningsrättens dom/beslut beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla 1. den klagandes namn, personnummer, yrke, postadress och telefonnummer. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till kammarrätten, 2. den dom/beslut som överklagas med uppgift om förvaltningsrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet, 3. de skäl som klaganden anger till stöd för en begäran om prövningstillstånd, 4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut som klaganden vill få till stånd, 5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans ombud. Adressen till förvaltningsrätten, migrationsdomstolen framgår av domen/beslutet. Om klaganden anlitar ombud ska denne sända in fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg DOM 2010-10-22 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 2379-10 Enhet 1:5 Sida 1 1 (5) KLAGANDE Kamal Ismail Rashid, 19410701 Ombud och offentligt biträde: Advokat Petter Aasheim Advokatfirman Ahlstedt Box 11017

Läs mer

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-09-13 Meddelad i Göteborg 2012-09-13 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 1:3 1 KLAGANDE 1. Alirezaei Amireh, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud för 1-2: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771

Läs mer

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 04 BESLUT 2011-02-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7568-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde genom substitution: ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö

DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Migrationsdomstolen Avd 5 Marita Ekdahl DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö Mål nr UM 1042-11 1 KLAGANDE Rukiye Özdemir, 910722- Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Maria Stål

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN I MALMÖ Migrationsdomstolen Avd 5 Marita Ekdahl DOM 2011-07-01 Meddelad i Malmö Mål nr UM 1047-11 1 KLAGANDE Suleyman Özdemir, 940701- Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Maria Stål

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 2 BESLUT 2013-03-07 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9085-12 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Göteborg,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 1 2013-04-15 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 10344-12 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2011-09-29 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:4 1 KLAGANDE 1. Amireh Alirezaei, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud: Advokat Per Gisslén Advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog AB Box 304 771 26 Ludvika

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm DOM 2010-05-27 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 14294-10 Enhet 20 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten i Solna Box 507 169 29 Solna ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN Migrationsöverdomstolen Avdelning 05 BESLUT 2014-01-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 8537-13 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Migrationsdomstolen, Avd 2 DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 6014-12 E, UM 6015-12 E Enhet 2:2 1 KLAGANDE Mohammad Abdul Gafur Talukder, 19430402 Misses Rokea Bekom, 19440320 Jublee Bagan Lane,

Läs mer

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 526-11 Enhet 1:4 1 KLAGANDE Habib Hasani, 19920321 Ombud och offentligt biträde: Advokat Josef Osvath, Advokatfirman Josef Osvath, Box 11373, 404 28 Göteborg

Läs mer

DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö

DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö Migrationsdomstolen, avd. 4 E Beyer DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö Mål nr UM 2176-10 1 KLAGANDE Malek Settah, 820314- Ombud och offentligt biträde: Advokat Eva Almström Sydvästsveriges Advokatbyrå AB

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2011-02-02 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3177-10 1 KLAGANDE MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 19 mars 2010 i mål nr

Läs mer

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-05-05 UM11701-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 22 Stockholm Sida l (3) KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518 Ombud: Advokat Michel Barmoro

Läs mer

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm

BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2011-12-20 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9742-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 5 november

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-07-21 UM18813-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 20 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Ahmed Selimovic, 820112-0691 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 24 februari 2011, dnr 10-115204

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 24 februari 2011, dnr 10-115204 Afclfe FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2011-06-07 UM 741-11 Meddelad i Enhet 2:5 Göteborg Sida l (7) KLAGANDE Andrew Oyombe Opiyo, 850224-2517 Ombud och offentligt biträde: Advokat Anne Leffler Allmänna

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm BESLUT 2011-12-05 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 4647-11 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud och offentligt biträde för båda: Jur.kand. MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2010-04-21 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:5 1 KLAGANDE Ehsanallah Kochi, 19910703 Ombud och offentligt biträde: Advokaten Josef Osvath Advokatfirman Osvath AB Box 11373 404 28 Göteborg MOTPART Migrationsverket

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-06-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 9778-14 1 KLAGANDE Polismyndigheten Box 1804 701 18 Örebro MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg; migrationsdomstolens

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:44 Målnummer: UM2184-07 Avdelning: 5 Avgörandedatum: 2007-07-26 Rubrik: I ett mål rörande uppehållstillstånd är migrationsdomstol ansvarig som handläggande

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2013-01-25 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE R-Contracting AB, 556681-9404 Platinagatan 8 602 23 Norrköping MOTPART Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Box 2022 250 02 Helsingborg Ombud:

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2014-07-01 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 2282-14 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Advokat MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 30 DOM 2016-04-20 Meddelad i Stockholm Mål nr 2280-16 1 SÖKANDE Inspektionen för vård och omsorg Avdelning syd Box 4106 203 12 Malmö MOTPART Östra Göinge kommun

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-03-16 Meddelad i Göteborg Mål nr 4263-11 Enhet 1:6 1 KLAGANDE Förskolan Idet AB, 556820-0694 c/o Tommy Janerstål Hultane 12 455 96 Hedekas MOTPART Munkedals kommun 455 80 Munkedal ÖVERKLAGAT BESLUT

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Sadik Kutlu Juristfirman Sadik Kutlu AB Kungsholmsgatan 10, 2 tr 112 27 Stockholm

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Sadik Kutlu Juristfirman Sadik Kutlu AB Kungsholmsgatan 10, 2 tr 112 27 Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2011-03-01 UM 20938-10 Meddelad i Enhet 22 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Sekretessbilagda uppgifter, se bilaga l Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Sadik Kutlu Juristfirman

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Enhet 2:6 Mål nr Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Mikael Ocklind Sid 1 sista st. Ersättning ska utgå med 28 473 kr, varav 14 402 kr för arbete, 4 160 kr för tidsspillan, 4 216

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 Målnummer: UM409-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-03-27 Rubrik: Fråga om det föreligger synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr 1691-15 1 SÖKANDE SATAB Södertälje AB, 556368-0791 Box 2042 151 02 Södertälje MOTPARTER 1. Telge AB 2. Salems kommun Ombud: Telge Inköp AB, 556770-1437

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

DOM 2013-06-11 Meddelad i Uppsala

DOM 2013-06-11 Meddelad i Uppsala Meddelad i Uppsala Mål nr Enhet 2 1 KLAGANDE Calle Åkerstedt, 470209-8056 Tunnlandsvägen 2 743 30 Storvreta MOTPART Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala Ombud: Mats Holmberg Landstingets ledningskontor

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-05-29 Meddelad i Göteborg Mål nr 4830-12 E Enhet 1:1 1 SÖKANDE Vrångö Transport AB, 556521-1850 Mittviksvägen 10 430 82 Vrångö Ombud: Advokat Hampus Ek Foyen Box 7229 103 89 Stockholm MOTPART

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Lars-Erik Stadier, Tåstarps Backaväg Munka-Ljungby

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Lars-Erik Stadier, Tåstarps Backaväg Munka-Ljungby FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Meddelad i Malmö Mål nr 12683-12 Sida 1 (5) KLAGANDE Lars-Erik Stadier, 631106-8214 Tåstarps Backaväg 388 266 92 Munka-Ljungby 2012 310 MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-04-24 Meddelad i Göteborg Mål nr 2916-12 E Enhet 1:2 1 SÖKANDE Gatu och Väg Väst AB, 556650-6845 Kråketorpsvägen 22 431 53 Mölndal MOTPART Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, 556046-8562 Box 5044

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2010-10-21 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1346-10 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: Advokaten ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen,

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Peter Gillberg Advokatfirman Ahlstedt HB Box 11017 404 21 Göteborg

Ombud och offentligt biträde: Advokat Peter Gillberg Advokatfirman Ahlstedt HB Box 11017 404 21 Göteborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I GÖTEBORG 2011-06-14 UM 1013-11 Meddelad i Enhet 2:6 Göteborg KLAGANDE 1. Feroz Kabalan, 19790101 2. Adnan Hussein Khlif, 19950701 3. Bidour Hussein Khlif, 20010401 Ombud

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Malin Andersson, Nedre Västersjövägen Munka-Ljungby

DOM. Meddelad i Malmö. KLAGANDE Malin Andersson, Nedre Västersjövägen Munka-Ljungby Meddelad i Malmö Mål nr Sida 1 (5) KLAGANDE Malin Andersson, 740326-4109 Nedre Västersjövägen 250 266 93 Munka-Ljungby 2/ 310 MOTPART Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm ÖVERKLAGAT BESLUT Barn- och Utbildningsnämnden

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm DOM 2015-07-07 Meddelad i Stockholm Sida l (7) KLAGANDE ÖVERKLAGATAVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens dom den 29 april 2014 i mål m UM 2164-14 SAKEN Ersättning till offentligt

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-02-17 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:2 1 SÖKANDE KG Knutsson AB, 556075-1975 191 81 Sollentuna MOTPART Polismyndigheten i Västra Götaland Box 429 401 26 Göteborg Ombud: Rikspolisstyrelsen Polisens

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Återkallelse av uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (8) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 21

Läs mer

SAKEN Uppehållstillstånd enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

SAKEN Uppehållstillstånd enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2011-04-11 UM 1235-11 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 28 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Terunesh Gutema Birate, 19240101 c/o EdjigayehuNimmerstam Elin Wägnersgatan

Läs mer

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM DOM -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm Sida l (9) Mål nr UM 1436-07 KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka Ombud och offentligt biträde: Advokaten Christina Sebelius-Frost

Läs mer

DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping Föredragande: Per Läckström DOM 2014-04-15 Meddelad i Jönköping Mål nr 1859-14 1 KLAGANDE Jönköpings kommun, Kommunstyrelsen 551 89 Jönköping MOTPART Polismyndigheten i Jönköpings län, Tillståndssektionen

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 05. DOM 2016-07-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 4963-16 1 KLAGANDE Anna Hagström, 770518-0466 Ombud: Jessica Molin Assistans i Balans i Sverige AB S:t Eriksgatan 117 113 43 Stockholm

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 Målnummer: UM8098-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-06-22 Rubrik: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning till

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Anna Aktermo 2012-01-31 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE Brandservice Örestads Brandtjänst AB, 556135-4738 Ridspögatan 2 213 77 Malmö MOTPART Lunds universitet, 202100-3211 Box 117 221 00 Lund SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-12-17 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 623-15 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholm; migrationsdomstolens dom den 19 december 2014

Läs mer

DOM. , född SAKEN Uppehållstillstånd MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

DOM. , född SAKEN Uppehållstillstånd MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud:, född 1950 MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 30 januari

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-19 Meddelad i Stockholm Mål nr 26159-15 1 SÖKANDE LEIF Tage Roland Broman, 481103-4158 Tranvägen 5 271 71 Nybrostrand MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna Sida l (6) KAMMARRÄTTEN "D 17 C T T TT^ J3 E O JL U l Mål nr UM 82 *' 11 Migrationsöverdomstolen 2011-03-14 Avdelning 04 Meddelat i Stockholm l KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222 Ombud och offentligt

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-03-05 Meddelad i Malmö Mål nr 680-12E 1 SÖKANDE Camp Scandinavia AB, 556221-8270 Karbingatan 38 254 67 Helsingborg Ombud: Advokat Jerker Alm och jur.kand. Rickard Vernet Advokatfirman

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-02-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 2144-14 1 SÖKANDE Kunskapscompaniet Ankaret AB Köpmangatan 1 633 56 Eskilstuna MOTPART Arbetsförmedlingen Juridiska avdelningen 113 99 Stockholm SAKEN

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg 2012-02-23 Meddelad i Göteborg Mål nr Enhet 2:1 1 SÖKANDE Broderiet i Kungsbacka AB, 556526-2838 Kungsparksvägen 31 434 39 Kungsbacka MOTPART Härryda kommun 435 80 Mölnlycke PART Flink Reklam & Promotion

Läs mer

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

BESLUT. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr UM 6869-08 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Karlstad

BESLUT 2015-12-28 Meddelat i Karlstad Meddelat i Karlstad Mål nr 1 KLAGANDE 1. Svenska Naturskyddsföreningen, 802002-4280 Box 4625 116 91 Stockholm 2. Svenska Rovdjursföreningen, 883202-3264 Masthamnen 116 30 Stockholm 3. Världsnaturfonden

Läs mer

KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A

KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A Sida l (4) KAMMARRÄTTEN D "C C T T T^T -D.C/ol^U l MålnrUM 3793-11 Migrationsöverdomstolen 2011-09-12 Meddelat i Stockholm KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A God man: Per Röckner Föreningsgatan

Läs mer

BESLUT Meddelad i Stockholm

BESLUT Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-02-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6947-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg; migrationsdomstolens dom den 19 augusti 2015

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Jan Wasberg Kungsgatan 55, 5 tr 111 22 Stockholm

Ombud och offentligt biträde: Advokat Jan Wasberg Kungsgatan 55, 5 tr 111 22 Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-10-19 UM18416-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 21 Stockholm Sida l (7) KLAGANDE Najia Amin, 840103-4700 Ombud och offentligt biträde: Advokat Jan Wasberg

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Åsa Muller Advokatfirman Susanne Bergmyr AB Box 234 201 22 Malmö

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Åsa Muller Advokatfirman Susanne Bergmyr AB Box 234 201 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-10-13 UM 2059-11 Migrationsdomstolen, Avd 6 Meddelad i Noah Tunbjer Malmö Sida l (4) KLAGANDE Abdul Husseini, 19900629 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand.

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avd. 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1 SÖKANDE Q Security AB, 556656-4455 Brehogsvägen 5 457 32 Tanumshede MOTPART Strömstads kommun 452 80 Strömstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091) om offentlig

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2013-12-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 28268-13 1 SÖKANDE Dustin AB, 556237-8785 Ombud: Advokaterna Nicklas Hansen och Sascha Schaeferdiek G Grönberg Advokatbyrå AB Box 7418 103 91 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING Enhet 2 DOM 2014-09-24 Meddelad i Linköping Mål nr 1235-14 1 KLAGANDE Rickard Bohlin Jansson, 040322-4298 Tegelbruksgatan 22 D 644 33 Torshälla Vårdnadshavare: Britt Jansson

Läs mer

DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1829-10 Enhet 2:5 1 KLAGANDE 1. Amireh Alirezaei, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud och offentligt biträde: Advokat Björn Israelsson Advokatbyrån Juricum

Läs mer

Ombud och offentligt biträde:

Ombud och offentligt biträde: Sida l (10) afa KAMMARRÄTTEN T^/^A/T D V^1V1 Mål nr UM 4280-11 Migrationsöverdomstolen 2013-02-18 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping DOM 2016-02-16 Meddelad i Linköping Mål nr 8651-15 1 SÖKANDE Allianceplus AB, 556479-4021 Södra vägen 14 702 27 Örebro Ombud: Advokaten Carl Norén Kastell Advokatbyrå AB Box 7169 103 88 Stockholm MOTPART

Läs mer

Ombud och offentligt biträde för l - 3: Advokat Ingemar Sahlström Advokatbyrån Sahlström AB Box 2013 750 02 Uppsala

Ombud och offentligt biträde för l - 3: Advokat Ingemar Sahlström Advokatbyrån Sahlström AB Box 2013 750 02 Uppsala FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2010-04-27 UM13476-10 Meddelad i Enhet 21 Stockholm Sida l (8) KLAGANDE 1. Koly Chowdhury, 19780505 2. Avik Chowdhury, 20030924 3. Somik Chowdhury, 20030924 c/o Mohammed Jahangir

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2014-04-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 1930-14 1 SÖKANDE Timecut AB, 556627-4394 Kungsbäcksvägen 14 802 66 Gävle Ombud: 1. Advokat Eva-Maj Mühlenbock 2. Jur kand Mikael Engström Advokatfirman

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2013:1 Målnummer: UM6351-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2013-01-04 Rubrik: Migrationsöverdomstolens beslut att inte meddela prövningstillstånd i en asylsökandes

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Ann Liljedal DOM 2016-01-26 Meddelad i Falun Mål nr 4952-15 1 SÖKANDE TM Automation AB, 556480-9225 Ombud: Advokat Thomas Berner Advokatfirman Lindgren & von Hofsten AB Box 3 542 21 Mariestad MOTPART Länsstyrelsen

Läs mer

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro T^fTN/T Mål nr UM 1836-14 I STOCKHOLM \J\JNL OQJ5 "01" O 2 Avdelning 01 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614 Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan

Läs mer

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Förvaltningsrättsnotarien E Landgraff Hägglöf DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Mål nr 288-13 E 1 KLAGANDE Lars Lundberg, 830412-7957 Babordsvägen 1 B, lgh 1001 891 78 Bonässund MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 8027-11 Enhet 1 1 KLAGANDE Åkab Nät och Skog AB, 556153-1582 Centralgatan 31 901 31 Åsele MOTPART Energimarknadsinspektionen Box

Läs mer

DOM Meddelad i Uppsala

DOM Meddelad i Uppsala Enhet 2 DOM 2016-01-28 Meddelad i Uppsala Mål nr 3521-15 E 1 SÖKANDE Kylmedia i Uppland AB, 556404-9699 Spikgatan 5 753 23 Uppsala MOTPARTER 1. Uppsala kommun Kommunledningskontoret 753 75 Uppsala 2. Uppsala

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter Flerbostadshus Heden, Göteborgs Stad Bakgrund Fastigheten uppfördes 1929 och är belägen i de centrala delarna av Göteborg. Den har 7 plan ovan mark, inklusive

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2015:19 Målnummer: UM2929-15 UM2930-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2015-12-07 Rubrik: En ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl får inte

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Caroline Löfling DOM 2016-02-15 Meddelad i Falun Mål nr 173-16 1 SÖKANDE Prickman AB, 556587-1968 Ombud: Advokat Johanna Näslund och jur kand Ida Karlsson Advokatfirman Lindahl KB Box 143 701 42 Örebro

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Johanna Maukku DOM 2016-03-17 Meddelad i Falun Mål nr 598-16 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Box 17143 200 10 Malmö Ombud: Emma Broddesson och Nicklas Hansson MAQS Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN T\r\ A /T D UIV1 Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 613541 Sida l (3) KLAGANDE Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 19

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Föredraganden Lina Levin DOM 2013-03-15 Meddelad i Falun Mål nr 45-13 1 SÖKANDE G4S Security Services (Sverige) AB, 556095-6772 Box 49017 100 28 Stockholm MOTPART 1. Landstinget Dalarna Box 712 791 29

Läs mer

BESLUT. MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS BESLUT

BESLUT. MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A. Ombud och offentligt biträde: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS BESLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 BESLUT Meddelat i Stockholm Sida 1 (11) Mål nr UM 687-08 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga A Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2016-01-07 Meddelad i Malmö Mål nr 12589-15 1 SÖKANDE ÅF-Infrastructure AB, 556185-2103 Väpnaregatan 6 281 50 Hässleholm MOTPART Hässleholms kommun 281 80 Hässleholm SAKEN Överprövning enligt lagen

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 31 DOM 2016-01-11 Meddelad i Stockholm Mål nr 8532-15 1 SÖKANDE Cervino Consulting KB, 969764-2420 Bergsgatan 13 112 23 Stockholm MOTPART Försvarets materielverk, 202100-0340 115 88 Stockholm

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 32 DOM 2015-06-16 Meddelad i Stockholm Mål nr 2090-15 1 SÖKANDE Spakafé Happy en daglig verksamhet AB, 556904-1147 c/o Engström Rådsvägen 5 141 43 Huddinge MOTPART Huddinge kommun 141 85 Huddinge

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Maja Karkkonen DOM 2015-05-18 Meddelad i Falun Mål nr 655-15 1 SÖKANDE Midroc Electro AB, 556436-3595 Box 501 811 25 Sandviken Ombud: Advokat Charlotte Dolk Advokatbyrån Hellgren Linander KB Box 24053

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2014-05-05 Meddelad i Malmö Mål nr 3566-14 1 SÖKANDE Hydrema Sverige AB, 556174-5760 Hjalmar Petris väg 44 352 46 Växjö MOTPART Höganäs kommun Stadshuset 263 82 Höganäs SAKEN Överprövning enligt lagen

Läs mer

DOM. Uppgivet ombud för 1-3: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

DOM. Uppgivet ombud för 1-3: MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Migrationsverket MOTPARTER 1. 2. 3. Ombud för 1-3: Uppgivet ombud för 1-3: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö DOM 2013-04-25 Meddelad i Malmö Mål nr 3443-13 1 SÖKANDE Kinnarps Skåne AB, 556587-1620 Östra Hindbyvägen 63 213 74 Malmö Ombud: advokaten Pernilla Larsson Gärde Wesslau Advokatbyrå Box 684 551 19 Jönköping

Läs mer

DOM Meddelad i Malmö

DOM Meddelad i Malmö Maria Persson 2012-04-04 Meddelad i Malmö Mål nr 1 SÖKANDE Strandmöllen AB, 556599-8480 Näsvägen 22 341 34 Ljungby MOTPARTER 1. Osby kommun 2427-12 E 2. Östra Göinge kommun 2430-12 E SAKEN Överprövning

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 12 DOM 2014-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr 1283-14 1 SÖKANDE Marinetek Sweden AB, 556267-3755 Ombud: jur. kand. Annika Blomqvist och jur. kand. Christofer Morales Advokatfirma DLA Nordic KB Box

Läs mer

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut.

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut. FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-10-15 UM 24608-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Yuusuf Abdulahi Gamuley, 950521 c/o Keyd Abd Galbeed Västerby Backe

Läs mer