DOM Meddelad i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2011-04-08 Meddelad i Stockholm"

Transkript

1 DOM Meddelad i Stockholm Mål nr UM Enhet 21 1 KLAGANDE Anwar Mohammad Sheikh Hossain, Trondheimsgatan 7, 6 tr Kista Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Simon Andersson Advokatfirman Claës Forsberg Riddargatan Stockholm MOTPART Migrationsverket Förvaltningsprocessenheten i Solna Box Solna ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut , se bilaga 1 Dnr SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL avslår överklagandet. upphäver beslutet om utvisning som meddelades den 6 maj Beslutet om utvisning meddelat den 24 april 2008 kvarstår. fastställer ersättning till Simon Andersson enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde till kr, varav kr avser arbete, kr tidsspillan, kr utlägg och kr mervärdesskatt. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Tegeluddsvägen måndag fredag Stockholm E-post: 09:00-15:00

2 2 YRKANDEN M.M. Migrationsverket beslutade den 6 maj 2010 att avslå Anwar Mohammad Sheikh Hossains ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd samt att utvisa honom till Bangladesh. Anwar Mohammad Sheikh Hossain (nedan Anwar Hossain) inreste i januari 2004 i Sverige för att studera vid högskola. Han hade uppehållstillstånd för studier till och med den 31 augusti Hans ansökan om förlängt uppehållstillstånd för studier avslogs och beslut om utvisning fattades av Migrationsverket den 24 april Detta beslut överklagades men vann efter domstolsprövning laga kraft den 26 mars Därefter har Anwar Hossain ansökt om arbetstillstånd vilket avslogs av Migrationsverket den 20 april Han anförde i brev till Migrationsverket den 30 juli 2009 asylskäl och beviljades i beslut fattat av Migrationsverket den 17 augusti 2009 ny prövning enligt 12 kap. 19 UtlL. Hans asylskäl utreddes varefter Migrationsverket avslog ansökan om verkställighetshinder och asyl samt beslutade om utvisning den 6 maj Anwar Hossain överklagar Migrationsverkets beslut med yrkande om att han ska beviljas uppehålls- och arbetstillstånd, statusförklaring och resedokument. Som grund åberopas skyddsbehov och synnerligen ömmande omständigheter. Anwar Hossain vidhåller vad han tidigare anfört och tillägger i huvudsak följande. Han har ingivit sitt hemlandspass i original och därmed måste hans identitet anses styrkt. Migrationsverket har i sitt beslut den 6 maj 2010 fattat ett nytt beslut om utvisning. Detta är felaktigt då det tidigare utvisningsbeslutet ännu inte verkställts. Migrationsverket anför att det råder yttrandefrihet i Bangladesh och att bl.a. Rapid Action Battalion (RAB) diskuteras i media. Denna beskrivning är felaktig och motsägs av tillgänglig landinformation. Organisationen Reportrar utan gränser rankar Bangladesh på plats 121 av 175 länder vad gäller pressfrihet. Vidare framgår att journalisten F.M. Masum som skrev för den engelskspråkiga dagstidningen The New Age greps och torterades av RAB efter att han granskat och skrivit kritiska artiklar om RAB angående utomrättsligt dö-

3 3 dande. Den omständigheten att Anwar Hossain skrivit kritiska artiklar om RAB är således en omständighet som innebär en risk för förföljelse. Vidare anför Migrationsverket att Anwar Hossain på bloggarna inte lämnat andra uppgifter än sitt namn, som är ett vanligt namn i Bangladesh. Detta stämmer inte då hans bild finns på bloggarna där han håller upp en banderoll i protest mot FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moons besök i Sverige. Oaktat detta så finns det givetvis en risk för att Anwar Hossain kan identifieras som den som skrivit bloggarna då han tidigare förföljts i Bangladesh för sin journalistiska verksamhet. Det anförs att de rättsvårdande myndigheterna kan skydda Anwar Hossain från hotelserna från vissa Awami League-ledare. Denna slutsats är felaktig; se tidigare ingivna brev om att Anwar Hossain skjutits i benet som hämnd för artiklar han skrivit. Han gick till polisen men polisen tog inte emot hans anmälan då polisen visste att detta skulle kunna påverka polismännen själva och deras karriärer negativt, i och med att högre politiker i Awami League alltid skyddar de väpnade kadrerna i partiet. Anwar Hossain har därefter flera gånger överfallits och misshandlats av dessa politiska motståndare vilket polisen varken kunnat eller velat skydda honom mot. Migrationsverket har vidare anfört att bevisvärdet av de handlingar som han givit in är lågt då det ska finnas ett stort antal falska handlingar i Bangladesh. Ett sådant resonemang är inte godtagbart då samtliga handlingar i så fall skulle anses ha lågt bevisvärde bara för att de kommer från Bangladesh. Varje bevis måste givetvis värderas i sig självt och handlingar kan inte underkännas bara för att de kommer från ett visst land. Att det förekommer falska handlingar i större utsträckning i vissa länder än i andra säger ingenting om huruvida den aktuella handlingen i sig är falsk eller äkta. Anwar Hossain är numera åtalad för mord i sitt hemland och denna nya bevisning understryker vikten av äkthetskontroll.

4 4 Till stöd för sin ansökan har Anwar Hossain inlämnat skriftlig bevisning i form av ett stort antal handlingar, bl.a. följande. Stämningsansökan, First Information Report, i original vilken översatts, och varav i huvudsak framgår följande. Handlingen är utfärdad av en polisinspektör vid Kotyali Model polisstation i Jassore. Sex personer anges som häktade eller efterlysta för mord som ska vara begånget i september 2009; en av de misstänkta är Anwar Hossain, 33 år gammal; Brev daterat den 5 maj 2010 från advokat M. Zaman, Dhaka, angående att det finns brottsanklagelser mot Anwar Hossain; Brev daterat den 17 mars 2011 från Reportrar utan gränser i Sverige angående stöd för Anwar Hossain; Brev daterat den 10 december 2010 från svenska journalistförbundet angående stöd för Anwar Hossain; Intyg om pågående studier, utfärdat den 11 november 2010, från Stockholms universitet, institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK); Kopior av ett stort antal namnunderskrifter (drygt 800) från journaliststuderande vid Stockholms universitet; Kopior av intyg från universitet i Sylhet avsedda att styrka att Anwar Hossain studerat där. Han har även gett in rapportering avseende situationen i Bangladesh i form av artiklar publicerade i olika media, tidningsartiklar från såväl Bangladesh som Sverige samt från internet. Bland dessa finns en sammanställning från en irländsk organisation över olika källors rapportering om RAB: Information on the Rapid Reaction Battalion (BAT) in Bangladesh, Refugee Documentation Centre of Ireland, 20 september 2010 (Lifos nr 23654).

5 5 Frivilligorganisationen International Federation for Human Rights, FIDH:s rapport från februari och mars 2011 har getts in. Rapportering från Amnesty International från år 2008 och år 2009 har också getts in. Ett flertal kopior av tidningsartiklar från dagstidningar och internet publicerade i Sverige avseende Anwar Hossains situation som asylsökande har också getts in. Migrationsverket bestrider bifall till överklagandet och anför i huvudsak följande. Den handling som uppges vara ett åtal jämte översättningen av den gör det inte sannolikt att de falska brottsanklagelserna verkligen föreligger. Det påtalas särskilt att under brottsbeskrivningen förekommer namnet Shabuddin på den huvudmisstänkte och att under brottsbeskrivningen saknas koppling till Anwar Hossain. Migrationsverket ifrågasätter äktheten av handlingen. Vidare konstateras att gärningen enligt den översända handlingen har begåtts i september Anwar Hossain har dock själv i en skrivelse till verket den 30 juli 2009 då han första gången åberopade skyddsbehov uppgett att han redan då hade blivit informerad om mordanklagelse och att myndighetspersoner eftersökt honom i Bangladesh. Anwar Hossain har gett in ett antal bangladeshiska tidningsartiklar m.m. som i huvudsak återger vad han har uppgett i Sverige om främst utomrättsliga avrättningar i Bangladesh; innehållet i dem och uttalandena är enligt verkets bedömning inte av en sådan beskaffenhet att ett skyddsbehov föreligger. I huvudsak återges samma kortfattade uttalande av Anwar Hossain i egenskap av journaliststuderande i Sverige beträffande utomrättsliga avrättningar. Detta gör det inte sannolikt att han pga. av journalistisk eller politisk verksamhet har ett skyddsbehov vid ett återvändande. Övriga handlingar i form av bl.a. intervjuer med Anwar Hossain i Sverige i olika media, mejl till och från en bangladeshisk tidning, intyg från journalistförbundet m.m. medför inte heller att skyddsbehov föreligger. Handlingarna får anses ha ett förhållandevis lågt bevisvärde. Migrationsverket medger att

6 6 beslutet om utvisning meddelat den 6 maj 2010 upphävs eftersom det finns ett beslut om utvisning sedan tidigare, som inte har verkställts. har den 25 mars 2011 hållit muntlig förhandling. Under förhandlingen redogjorde Anwar Hossain för sin asylberättelse. Vidare gick migrationsdomstolen igenom den handling med tolkens hjälp som domstolen tidigare låtit översätta och som gäller brottsanklagelser i hemlandet. Det framgick då att översättningen innehöll vissa felaktigheter och att de korrigeringar som Anwar Hossain anfört i yttrande inför förhandlingen var korrekta. Enligt den åberopade First Information Report, dvs. stämningsansökan om brott så ska brottet vara begånget den 26 september Under den muntliga förhandlingen har Anwar Hossain uppgivit i huvudsak följande. Han studerade på universitet i Sylhet åren Under studietiden skrev han i olika tidningar som korrespondent för universitetet. I dessa artiklar framfördes korruptionsanklagelser mot studentorganisationen Chattra League, som är en del av partiet Awami League. Han var inte själv engagerad i någon politisk organisation. Företrädare för Chattra League tyckte inte om hans artiklar och sökte upp honom vid flera tillfällen och hotade och misshandlade honom. Vid ett tillfälle blev han hotad och beskjuten varvid han skadades i knäet. Vid flera tillfällen var en man som heter Rubon med och hotade honom. När Anwar Hossain flyttade till Dhaka fortsatte han att skriva för olika tidningar. Annars arbetade han med marknadsföring på företaget New Horizon. Under vissa perioder höll han sig gömd efter att han utsatts för misshandel. Vid ett tillfälle misshandlades han svårt i Dhaka, han svimmade men några män hjälpte honom till sjukhus. Då han senare uppsökte dem för att tacka dem fick han veta att de kom från en fotostudio och hade tagit ett antal foton av honom som han fick; dessa har ingivits till Migrations-

7 7 verket. Han hotades under år 2003 av den man, Rubon, som hotat honom under studietiden, men nu för att han inte hjälpte Rubons bror göra en tentamen on-line. Anwar Hossain anför att han sedan år 2007 skrivit kortare och längre artiklar på en s.k. blogg, dvs. han har direktpublicerat egna ståndpunkter via internet. Under år 2009 började han skriva på ytterligare en blogg och där har han samarbetat även med andra skribenter. Han har bl.a. skrivit uppgifter om att RAB-styrkan gjort sig skyldig till utomrättsliga avrättningar. Han uppger att han är upphovsman till båda bloggarna och att hans personuppgifter förekommer där, dvs. att det går att spåra artiklarna till honom. Han har information om att hans bloggar har besökts av personer vilka har datorer med IP-nummer som härrör från den ort där RAB-styrkan har sitt huvudkontor. Journalisten Jahangir Alam Akash har skrivit i Anwar Hossains blogg; denne journalist har torterats enligt Amnesty International. Det finns flera som medverkat i bloggen på ett eller annat sätt och alla som är med har fått hotelser. Anwar Hossain har inte träffat Jahangir Alam Akash personligen utan denne har mejlat sin text till honom. Därefter har Anwar Hossain redigerat den något och sedan publicerat den på sin blogg. Journalister i Bangladesh kan inte skriva ifred och de har letat efter någon form av plattform att kunna uttrycka sig på. Anwar Hossain har letat efter något att göra och detta med bloggen är det perfekta. Det finns saker skrivna på Anwar Hossains blogg som inte finns att läsa i andra medier i Bangladesh. Anwar Hossain planerade att återvända till Bangladesh sommaren 2009 och köpte en flygbiljett för avresa den 22 juli Han blev den 8 juli 2009 kontaktad per telefon av sin mor som berättade att vad hon uppfattat som civilklädda poliser eftersökt honom i hemmet och att han var misstänkt för brott. Han uppgav under den muntliga förhandlingen att han då

8 8 ringde anonymt till den lokala polisstationen och ställde frågor om huruvida polisen varit hans i hemkvarter och eftersökt någon. Han fick nekande svar av polisen. Anwar Hossain gjorde då vissa efterforskningar och tror att kan ha varit civila från RAB-styrkan som varit där. Den slutsats han drog är att de sökt efter honom pga. de artiklar och kritiska ståndpunkter som framkommit på hans bloggar publicerade i Sverige. Vid ett återvändande riskerar Anwar Hossain att åtalas för mord och det finns en risk att han döms till döden. Brottet ska ha begåtts när han var i Sverige, men är att se som ett politiskt brott. Han är att anse som flykting. Eventuella utredningsbrister ska falla på staten, dvs. Migrationsverket som har en utredningsplikt. Det finns inte möjlighet för Anwar Hossain att få skydd av myndigheterna i hemlandet; han har tidigare anmält att han beskjutits men inte fått hjälp. Han är i vart fall att anse som alternativt skyddsbehövande. Under den muntliga förhandlingen har Migrationsverket anfört i huvudsak följande. Migrationsverket vitsordar att Anwar Hossain studerat i Sylhet och även att han skrivit artiklar i varje fall för universitetets räkning. Verket ifrågasätter däremot händelseförloppet i övrigt när det gäller hans tid i Bangladesh. Han har inte lämnat en rimlig eller trovärdig berättelse i övrigt och det är inte sannolikt att han varit förföljd eller misshandlad pga. artiklar han ska ha skrivit i Bangladesh. Även om detta skulle vara helt eller delvis sant så är det inte tillräckligt för att han vid en framåtsyftande riskbedömning skulle kunna anses ha ett skyddsbehov idag. De åberopade händelserna ägde rum för lång tid sedan och han har inte varit efterfrågad under lång tid därefter. Han har lämnat motstridiga uppgifter, t.ex. har han å ena sidan sagt att han hållit sig gömd i perioder och att Chattra League inte vetat var han befunnit sig. Å andra sidan har han sagt att den man som hotade honom, Rubon, hade en bror som arbetade på samma arbetsplats, New Horizon, dvs. denne Rubon visste var Anwar Hossain befann sig. När

9 9 det gäller det åberopade händelseförloppet under den tid han varit i Sverige så har han inte gjort sannolikt att han är misstänkt för de åberopade falska brottsanklagelserna. Vad gäller hans verksamhet i Sverige så har han givit in artiklar m.m. som i allt väsentligt rör tiden efter brottsanklagelserna. Han har huvudsakligen skrivit artiklar m.m. efter oktober Vad avser sur place-verksamheten ifrågasätter verket inte att han skrivit artiklarna eller bloggarna. Anförda skäl är dock inte av sådan art eller beskaffenhet att de är tillräckliga för att vara skyddsgrundande. DOMSKÄL Tillämpliga bestämmelser framgår av Migrationsverkets beslut. Identitet finner att Anwar Hossain har styrkt sin identitet och att hans skyddsbehov således ska prövas mot Bangladesh. Tidpunkten för asylansökan Inledningsvis konstaterar migrationsdomstolen att i asylrätten ska man göra en framåtsyftande bedömning om den asylsökande har gjort sannolikt att det finns en verklig risk för förföljelse eller annan sådan ingripande behandling som avses i 4 kap. 1 eller 4 kap. 2 UtlL. Därvid börjar man med att göra bedömningen om Anwar Hossain kan anses hysa en välgrundad fruktan för förföljelse. Flyktingdefinitionen återfinns i 4 kap. 1 UtlL och den härrör från 1951 års flyktingkonvention. Det finns såväl ett subjektivt rekvisit fruktan, som ett objektivt rekvisit välgrundad, att ta ställning till. Om en person har sökt asyl, som i detta fall, först efter en vistelse på drygt fem och ett halvt år i asyllandet, så ska detta tas med i bedömningen angående huruvida det subjektiva rekvisitet är uppfyllt.

10 10 gör följande bedömning. Det är naturligtvis inte något krav att den som ansöker om internationellt skydd ska ansöka direkt vid gränsen eller ens i nära samband med inresan i asyllandet. Omständigheterna i detta mål är att Anwar Hossain reste in i januari 2004 för att uppta studier vid högskola i Sverige. Anwar Hossain ansökte om asyl först efter drygt fem och ett halvt års vistelse i Sverige. Detta efter att ha lämnat in ett antal ansökningar om förlängt uppehållstillstånd pga. studier resp. arbete i Sverige, den senaste den 20 april Det är således först efter det att beslutet om utvisning vunnit laga kraft den 26 mars 2009 och han därefter även fått avslag på ansökan om arbetstillstånd som han talar om att han anser sig behöva skydd. Anwar Hossain har anfört att han inte ansökt om asyl förrän 30 juli 2009 eftersom han tidigare under juli månad fått höra från sin mor att han eftersökts pga. brottsanklagelser. Denna motivering till att han inte tidigare uppsökt svenska myndigheter för att ansöka om asyl förklarar, enligt domstolens bedömning, inte på ett nöjaktigt sätt hans dröjsmål. Domstolen noterar särskilt att han först år 2009 uppgivit att han utsatts för förföljelse redan på 1990-talet och periodvis levt gömd innan utresan i januari Dock ska asylprövning göras med beaktande av om det finns absoluta verkställighetshinder varför brister i det subjektiva rekvisitet inte kan ges fullt utslag. har således att göra en framåtsyftande riskbedömning och överväga om det objektiva rekvisitet kan anses uppfyllt, dvs. om det finns fog för en fruktan för skyddsgrundande behandling genom aktuell och relevant landrapportering. Skyddsbehov Anwar Hossain har som skyddsskäl anfört att han inte kan återvända till Bangladesh eftersom han är rädd för att hotas och skadas av vissa personer då han tidigare under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet skrivit

11 11 artiklar om korruption som lokalt verksamma anhängare till studentorganisationen Chattra League ska ha gjort sig skyldiga till. Anwar Hossain har också anklagats för delaktighet i olika brott begångna år 2009, mord samt narkotikabrott. Samtliga brottsanklagelser är falska och brott som han omöjligen kan ha begått eftersom han under hela år 2009 vistades i Sverige. Anwar Hossain anför att dessa brottsanklagelser kommer sig av att det måste ha läckt ut att han hade bokat en flygbiljett för att resa tillbaka till Dhaka alternativt att de forna studentkamrater i Bangladesh han hade kontakt med berättat att han tänkt återvända. Det rör sig om tidigare Chattra League anhängare som på detta sätt vill hota honom för de artiklar han skrivit under 1990-talet samt början av 2000-talet men också följder av att han i Sverige publicerat kritiska ståndpunkter mot RAB-styrkan. Anwar Hossain åberopar även att han pga. de ståndpunkter han redovisat på sina två bloggar riskerar att utsättas för hot och misshandel då det finns de i hemlandet som inte vill att specialstyrkan RAB ska utsättas för kritik samt att det finns en risk att RAB-styrkan ska eftersöka honom. gör följande bedömning. Journalistisk verksamhet i Bangladesh s bedömning är att Anwar Hossains asylberättelse innehåller ett antal motstridiga uppgifter. Vissa av de lämnade uppgifterna angående tiden före utresan är klart oförenliga. Anwar Hossain uppger att han levt gömd under perioder i början av 2000-talet och att han tagit sig till farfaderns hemort Gopalganj till en adress som inte var känd. Anwar Hossain har år 2003 lämnat in ett antal handlingar i samband med att han ursprungligen ansökte om uppehållstillstånd för studier i Sverige. Det framgår av kopior av arbetsintyg och tjänstledighetsansökan m.m. att han arbetat i Dhaka från år 1999 fram till utresan och att han vid utresan också hade sitt arbete kvar. Således är uppgifterna att han inte arbetat utan hållit sig

12 12 gömd svårförenliga med intyget från arbetsgivaren och även med hans muntligt lämnade berättelse under Migrationsverkets utredning den 19 februari noterar även att han lämnat motstridiga uppgifter angående var han studerat i Bangladesh; Shah Jalal University i Sylhet enligt ingivna kopior, eller Rangpur Cadet College enligt egna uppgifter lämnade i ansökan om arbetstillstånd daterad 20 april Även vilken tidsperiod han ska ha studerat i hemlandet finns det motstridiga uppgifter om, vilket spelar en viss roll för bedömningen av när han ska ha hotats och på vilken ort; åren enligt ingivna kopior eller åren enligt egna brevet 30 juli 2009 när han söker asyl. De lämnade uppgifterna om var han bott och vad han gjort under de senaste fem-sex åren innan han lämnade hemlandet är enligt domstolens bedömning otillförlitliga. Detta innebär att den åberopade misshandeln inte går att koppla till anförda artiklar om korruption hos studentorganisationen Chattra League. Domstolen finner att det inte går att lägga hans asylberättelse angående åberopade hot och misshandel pga. journalistisk verksamhet i Bangladesh till grund för avgörandet. Falska anklagelser för brott Av den ingivna stämningsansökan om brott framgår att Anwar Hossain är en av de män som misstänks för delaktighet i ett mord begånget i slutet av september s bedömning är att Anwar Hossain genom ingivande av denna handling inte har gjort sannolikt att han riskerar att åtalas och dömas för medhjälp till mord. Detta grundar domstolen på flera omständigheter; domstolen finner nämligen anledning att ifrågasätta att handlingen avspeglar riktiga förhållanden. Anwar Hossain har i brev till Migrationsverket juli 2009 angivit att han falskeligen anklagats för brott, ett mord - och då avsågs ett mord som ska ha ägt rum i januari Senare anför han att det handlar om ett mord begånget i september 2009, som allt-

13 13 så inte ens ägt rum då han ansökte om asyl. Vidare noterar domstolen att han gav in handlingar först i kopia sedan i original vilka han ska ha fått av sin advokat i Dhaka, trots att han på fråga från Migrationsverket initialt säger att han inte har någon advokat. Han gav senare också in ett brev från denne advokat, som inte är skrivet på advokatfirmans brevpapper, och han uppger att detta beror på att advokaten varit på resa. Anwar Hossain är också oklar om dessa falska anklagelser beror på att han tidigare under talen kritiserat Chattra League för korruption eller om de beror på hans artiklar skrivna i Sverige som kritiserar RAB-styrkans aktiviteter. Det finns enligt migrationsdomstolens bedömning därför ett flertal faktorer som gör att den lämnade asylberättelsen i detta hänseende inte är tillförlitlig och därför inte ska läggas till grund för avgörandet. noterar också vad Migrationsverket anfört angående att falska handlingar är vanligt förekommande i Bangladesh och att sådana handlingar därför anses ha ett lågt bevisvärde. Oaktat handlingarnas äkthet konstaterar migrationsdomstolen att Anwar Hossain oavbrutet har befunnit sig utanför Bangladesh sedan januari Han torde mot denna bakgrund inte ha svårt att kunna visa i domstol där för det fall att det skulle bli aktuellt för honom att han inte vistats i Bangladesh under aktuell tidsperiod. Journalistisk verksamhet i Sverige ifrågasätter inte att det förekommit att enskilda journalister verksamma i Bangladesh som rapporterat om kränkningar av mänskliga rättigheter begångna av RAB själva kort tid efter sin rapportering utsatts för grova övergrepp. Detta stöds av bl.a. den ingivna rapporteringen från Amnesty International från år 2008 och år Av ingiven landrapportering framgår vidare bl.a. att frivilligorganisationen Human Rights Watch år 2010 rapporterat att sedan Awami League och premiärminister Sheikh Hasina tillträdde i januari 2009 så har hon och fle-

14 14 ra ledande regeringstjänstemän upprepade gånger sagt att deras fasta föresats är att stoppa de utomrättsliga avrättningar som sker av säkerhetsstyrkor och att ställa de skyldiga inför rätta. Vidare framgår att US State Department år 2010 rapporterat att RAB fått utbildning i mänskliga rättigheter som finansierats och organiserats av utländska regeringar, FN samt lokala frivilligorganisationer och att även om kränkningar förekommit så har antalet incidenter minskat. bedömer att Bangladesh är ett land där fri- och rättigheter avseende yttrande-, åsikts-, press- och mötesfrihet finns. Detta visas bl.a. av ovan citerad landrapportering samt av att bangladeshiska tidningar publicerat artiklar och foton från den studentaktion som ägde rum i Uppsala i oktober 2010 då FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon besökte staden. Anwar Hossain har namngivits som en av de studenter som aktualiserat frågan om att FN bör agera mot RAB-styrkan i Bangladesh. För att återkomma till om Anwar Hossain rent objektivt sett kan anses hysa välgrundad fruktan för förföljelse så kan dessa publicerade artiklar angående att han deltagit i en fredlig demonstration anses verka åt båda hållen; fruktan kan å ena sidan objektivt sett inte anses vara underbyggd just för att yttrande- och pressfriheten medgivit denna relativt omfattande publicering av en händelse i Uppsala. Å andra sidan skulle publiceringen kunna tas till intäkt för att ståndpunkten att RAB-styrkan behöver undersökas och stoppas är kontroversiell och att det är därför artikeln om den fredliga demonstrationen publicerats. Emellertid synes ståndpunkten att RAB-styrkans verksamhet behöver granskas publiceras relativt frekvent i medier i Bangladesh att döma av Anwar Hossains egna bloggar som återger även andra personers publicerade ståndpunkter och artiklar i samma ärende, se även ovan citerad landrapportering. drar av detta slutsatsen att RAB-styrkans agerande har varit och fortfarande är föremål för en inhemsk debatt i Bangladesh.

15 15 Därför gör domstolen bedömningen att vad Anwar Hossain framfört i artiklar och bloggar i Sverige, även om detta har lästs i hemlandet och vidare kommit till myndigheternas och RAB-styrkans kännedom, inte kan anses medföra att han gjort sannolikt att just han löper en verklig risk för förföljelse eller annan sådan ingripande behandling som avses i 4 kap. 1 och 2 UtlL. Verkställighetshinder finner således att det Anwar Hossain anfört om sin journalistiska verksamhet i hemlandet och falska brottsanklagelser där inte är tillförlitligt och därför inte kan läggas till grund för avgörandet. Vad avser den journalistiska verksamhet han bedrivit i Sverige finner migrationsdomstolen, mot bakgrund av aktuell landrapportering, vid en sammantagen bedömning att verksamheten inte kan anses utgöra tillräckliga skäl för att han ska anses ha gjort sannolikt att det finns en individuell hotbild mot just honom vid ett återvändande till Bangladesh som medför att han riskerar förföljelse eller annan sådan ingripande behandling att han är att betrakta som flykting, alternativt skyddsbehövande eller övrig skyddsbehövande enligt 4 kap. 1, 2 eller 2 a UtlL. Han kan under sådana förhållanden inte beviljas statusförklaring enligt 4 kap. 3 eller 3 a UtlL och uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 1 samma lag. Det föreligger således inte sådana verkställighetshinder som avses i 12 kap. UtlL. Synnerligen ömmande omständigheter Anwar Hossain har beviljats ny prövning enligt 12 kap. 19 UtlL vilket innebär att prövningen omfattar en bedömning om det kan antas finnas bestående verkställighetshinder som har koppling till skyddsgrunderna, dvs. UtlL 12 kap 1, 2, eller 3 jämfört med 4 kapitlets stadganden. Prövningen omfattar därför inte ställningstagande till 5 kap. UtlL vare sig det gäller anknytning till Sverige genom person, arbete eller genom synnerligen ömmande omständigheter. Domstolen konstaterar, i likhet med Migra-

16 16 tionsverket, att prövningen av uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 UtlL inte ligger inom prövningsramen för 12 kap. 19 UtlL. Inte heller finns annan grund för att bevilja uppehållstillstånd. Överklagandet ska således avslås. Utvisningsbeslut Det har av Migrationsverket meddelats två beslut om utvisning, dels den 24 april 2008, som vann laga kraft den 26 mars 2009 och som fortfarande gäller, och dels den 6 maj Det kan enligt utlänningslagen bara finnas ett verkställbart beslut om utvisning. upphäver därför det senare beslutet om utvisning som meddelats den 6 maj Fråga om ersättning Simon Andersson har yrkat ersättning för sammanlagt 34 timmars arbete., som konstaterar att målet varit mer omfattande än normalt i fråga om migrationsmål vad gäller såväl skriftväxling som muntlig utredning, finner dock att han får anses skäligen tillgodosedd med ersättning för 24 timmars arbete. Ersättning för utlägg medges med yrkat belopp. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 3110) Arvid Hessén rådman I avgörandet har även deltagit nämndemännen Viking Skeeborg, Kickan Björk och Neven Milivojevic (den senare skiljaktig, se nedan). Föredragande i målet har varit Anna Bengtsson.

17 17 Neven Milivojevic skiljaktiga mening. Jag gör följande bedömning. Min bedömning är att det Anwar Hossain åberopat angående de kritiska ståndpunkter han framfört i Sverige gentemot RAB och utomrättsliga avrättningar i Bangladesh genom att han publicerat sina artiklar på bloggar och hans aktiva deltagande i en aktion i samband med FN:s generalsekreterares besök i Sverige, i förening med att han tidigare skrivit artiklar om korruption under studietiden i Bangladesh gör att det finns en risk att han kan komma att uppmärksammas om han tvingas återresa till Bangladesh. Det finns en risk att enskilda personer eller personer med koppling till RAB-styrkan kan komma att vilja hota och eventuellt skada Anwar Hossain. Eftersom det räcker med att det finns en sådan verklig risk och att detta innebär ett absolut hinder mot verkställighet bedömer jag att Anwar Hossain har gjort sannolikt att han vid ett återvändande kan komma att utsättas för i vart fall omänsklig eller förnedrande behandling. Jag bedömer att Anwar Hossain därför är i behov av internationellt skydd i enlighet med vad som stadgas i 4 kap. 2 första stycket första ledet UtlL. Hans överklagande ska därför bifallas och Anwar Hossain ska beviljas permanent uppehållstillstånd enligt 5 kap. 1 UtlL samt har också rätt till skyddsstatusförklaring som alternativt skyddsbehövande enligt 4 kap. 3 a första stycket UtlL. I övrigt är jag ense med majoriteten.

18 Bilaga 2 HUR MAN ÖVERKLAGAR - MIGRATIONSMÅL DV Producerat av Domstolsverket Den som vill överklaga migrationsdomstolens dom/beslut ska skriva till Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen. Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till förvaltningsrätten, migrationsdomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningssrätten inom tre veckor från den dag domen/beslutet meddelades. Om domen/beslutet inte har meddelats vid muntlig förhandling och det inte heller vid en sådan förhandling har tillkännagetts när domen/beslutet kommer att meddelas, ska dock överklagande från utlänningen ha kommit in inom tre veckor från den dag då han eller hon fick del av domen/beslutet. Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det att skrivelsen kommer in nästa vardag. Dom/beslut om förvar överklagas på samma sätt. Ett sådant beslut får överklagas utan samband med ärendet i övrigt. Överklagandet är inte begränsat till viss tid. Prövningstillstånd För att ett överklagande ska kunna tas upp till prövning i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Prövningstillstånd meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas eller det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Om förvaltningsrätten beslutat om förvar i annat fall än efter överklagande av förvarsfrågan krävs inte prövningstillstånd vid överklagandet till kammarrätten. Om prövningstillstånd inte meddelas i ett mål där sådant krävs står förvaltningsrättens dom/beslut beslut fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas. Skrivelsen med överklagande ska innehålla 1. den klagandes namn, personnummer, yrke, postadress och telefonnummer. Dessutom ska adress och telefonnummer till arbetsplatsen och eventuell annan plats där klaganden kan nås för delgivning lämnas om dessa uppgifter inte tidigare uppgetts i målet. Om någon person- eller adressuppgift ändras är det viktigt att anmälan snarast görs till kammarrätten, 2. den dom/beslut som överklagas med uppgift om förvaltningsrättens namn, målnummer samt dagen för beslutet, 3. de skäl som klaganden anger till stöd för en begäran om prövningstillstånd, 4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut som klaganden vill få till stånd, 5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans ombud. Adressen till förvaltningsrätten, migrationsdomstolen framgår av domen/beslutet. Om klaganden anlitar ombud ska denne sända in fullmakt i original samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg

DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg LÄNSRÄTTEN I GÖTEBORG Migrationsdomstolen Föredragande Karl Jonsson DOM 2009-11-24 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1573-09 Avdelning 4 1 KLAGANDE Haider Kadem Sharif, 19751001 Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg DOM 2011-10-13 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 526-11 Enhet 1:4 1 KLAGANDE Habib Hasani, 19920321 Ombud och offentligt biträde: Advokat Josef Osvath, Advokatfirman Josef Osvath, Box 11373, 404 28 Göteborg

Läs mer

DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö

DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö Migrationsdomstolen, avd. 4 E Beyer DOM 2010-09-14 Meddelad i Malmö Mål nr UM 2176-10 1 KLAGANDE Malek Settah, 820314- Ombud och offentligt biträde: Advokat Eva Almström Sydvästsveriges Advokatbyrå AB

Läs mer

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg

DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Migrationsdomstolen, Avd 2 DOM 2012-08-30 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 6014-12 E, UM 6015-12 E Enhet 2:2 1 KLAGANDE Mohammad Abdul Gafur Talukder, 19430402 Misses Rokea Bekom, 19440320 Jublee Bagan Lane,

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle

Ombud och offentligt biträde: Advokat Lars Häggström Advokat Lars Häggström AB Kyrkogatan 24 B 803 11 Gävle FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-07-21 UM18813-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 20 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Ahmed Selimovic, 820112-0691 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Sadik Kutlu Juristfirman Sadik Kutlu AB Kungsholmsgatan 10, 2 tr 112 27 Stockholm

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Sadik Kutlu Juristfirman Sadik Kutlu AB Kungsholmsgatan 10, 2 tr 112 27 Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2011-03-01 UM 20938-10 Meddelad i Enhet 22 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Sekretessbilagda uppgifter, se bilaga l Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Sadik Kutlu Juristfirman

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering Enhet 2:6 Mål nr Rättelse/komplettering Dom, Rättelse, Beslutat av: rådmannen Mikael Ocklind Sid 1 sista st. Ersättning ska utgå med 28 473 kr, varav 14 402 kr för arbete, 4 160 kr för tidsspillan, 4 216

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-03-26, se bilaga 1 Dm 9-892546. SAKEN Uppehållstillstånd m.m. enligt utlänningslagen (2005:716) - UtlL FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål m I STOCKHOLM 2010-06-18 UM 11212-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 26 Stockholm Sida 1 (4) KLAGANDE Rahil Darwish, 800331-1811 Hanna Ryds Gata 38, l tr 12950 Hägersten

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Åsa Muller Advokatfirman Susanne Bergmyr AB Box 234 201 22 Malmö

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Åsa Muller Advokatfirman Susanne Bergmyr AB Box 234 201 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-10-13 UM 2059-11 Migrationsdomstolen, Avd 6 Meddelad i Noah Tunbjer Malmö Sida l (4) KLAGANDE Abdul Husseini, 19900629 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand.

Läs mer

Ombud och offentligt biträde för l - 3: Advokat Ingemar Sahlström Advokatbyrån Sahlström AB Box 2013 750 02 Uppsala

Ombud och offentligt biträde för l - 3: Advokat Ingemar Sahlström Advokatbyrån Sahlström AB Box 2013 750 02 Uppsala FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2010-04-27 UM13476-10 Meddelad i Enhet 21 Stockholm Sida l (8) KLAGANDE 1. Koly Chowdhury, 19780505 2. Avik Chowdhury, 20030924 3. Somik Chowdhury, 20030924 c/o Mohammed Jahangir

Läs mer

DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg DOM 2010-06-16 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 1829-10 Enhet 2:5 1 KLAGANDE 1. Amireh Alirezaei, 19670321 2. Zeinab Zavvar, 19930622 Ombud och offentligt biträde: Advokat Björn Israelsson Advokatbyrån Juricum

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka

DOM. -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM DOM -ÖV O 2 Meddelad i Stockholm Sida l (9) Mål nr UM 1436-07 KLAGANDE Pradipan Sambasiwan, 770616 medborgare i Sri Länka Ombud och offentligt biträde: Advokaten Christina Sebelius-Frost

Läs mer

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro

KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614. Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan l 702 11 Örebro T^fTN/T Mål nr UM 1836-14 I STOCKHOLM \J\JNL OQJ5 "01" O 2 Avdelning 01 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Ragheb Adwani, 740614 Ombud och offentligt biträde: Advokat Dan Moberg Advokatfirman Frenander AB Kungsgatan

Läs mer

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm DOM 2012-11-27 Meddelad i Stockholm Mål nr 18563-12 Enhet 17 1 SÖKANDE Abbott Scandinavia AB, 556046-6137 Ombud: Advokat Helén Waxberg Jur. kand. Anna Lapinska Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 1711

Läs mer

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna

KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222. Ombud och offentligt biträde: Jur. kand. Janne Krekola Krekola Juristbyrå Nyforsgatan 4 632 25 Eskilstuna Sida l (6) KAMMARRÄTTEN "D 17 C T T TT^ J3 E O JL U l Mål nr UM 82 *' 11 Migrationsöverdomstolen 2011-03-14 Avdelning 04 Meddelat i Stockholm l KLAGANDE Khamo Barkho Hörnan, 830222 Ombud och offentligt

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

DOM 2011-10-04 Meddelad i Göteborg

DOM 2011-10-04 Meddelad i Göteborg DOM 2011-10-04 Meddelad i Göteborg Mål nr UM 979-11 Enhet 2:4 1 KLAGANDE 1. Zolhaja Rahmatiar, 19420812 2. Hajiera Rahmatiar, 19940812 Ombud och offentligt biträde: Advokat Cecilia Kongbäck Odevall Advokatbyrå

Läs mer

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm DOM 2012-06-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 6992-12 Enhet 12 1 SÖKANDE NEC Scandinavia AB, 556335-4728 Ombud: Advokaterna Thomas Lindqvist och Gustaf Swedlund Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB Box 2278

Läs mer

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Enhet 21 DOM 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6892-13 1 KLAGANDE 1. Muedin Aliji, 680720-2673 2. Mikjerem Aliji, 680513-6121 3. Semine Aliji, 020419-6869 Reginavägen 44 213 63 Malmö Ombud och

Läs mer

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Enhet 15 DOM 2015-09-15 Meddelad i Stockholm Mål nr 1107-15 1 KLAGANDE ------------- MOTPART Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet 106 30 Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Socialstyrelsens beslut

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut.

Migrationsdomstolen bifaller överklagandet och upphäver Migrationsverkets beslut. FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-10-15 UM 24608-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida l (6) KLAGANDE Yuusuf Abdulahi Gamuley, 950521 c/o Keyd Abd Galbeed Västerby Backe

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Jessica Sunnervall Advokatfirman Salmi & Partners AB, Första Långgatan 20, 3 tr, 413 28 Göteborg

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Jessica Sunnervall Advokatfirman Salmi & Partners AB, Första Långgatan 20, 3 tr, 413 28 Göteborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2011-09-07 UM 3745-10 Meddelad i Enhet 1:4 Göteborg KLAGANDE Maher Fadel Alalooch, 19851101 Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Jessica Sunnervall Advokatfirman Salmi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Åsa Bergdahl Advokatbolaget Pargéus & Karström Box 1037 851 11 Sundsvall

Ombud och offentligt biträde: jur.kand. Åsa Bergdahl Advokatbolaget Pargéus & Karström Box 1037 851 11 Sundsvall Mål FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I STOCKHOLM 2011-02-22 UM 22097-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 28 Stockholm Sida l (8) KLAGANDE 1. Mercy Osato Edionwe, 19900312 2. Grace Ais Osa Edionwe, 20090928 Aprilvägen

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^MA/f Mål nr 2293-12 ^ I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 6 2012-05-16 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

DOM 2012-07-17 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-07-17 Meddelad i Stockholm DOM 2012-07-17 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 2238-11 Enhet 29 1 KLAGANDE Hany Gamal Ibrahim, 820307 c/o Shehata Hanna Raafat Bredbyplan 15, Nb 163 71 Spånga Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Rikard

Läs mer

DOM 2010-02-08 Meddelad i Göteborg

DOM 2010-02-08 Meddelad i Göteborg GÖTEBORG Richard Schober Meddelad i Göteborg Mål nr UM 3210-09 Av~e12.~3 Sida 1 (12) KLAGANDE Abdi Ali Siyaad, 19850306 Medborgare isomalia Kvarnbackavägen 8 A, läg 012 711 72 Vedevåg Ombud och offentligt

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand

DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Förvaltningsrättsnotarien E Landgraff Hägglöf DOM 2013-03-21 Meddelad i Härnösand Mål nr 288-13 E 1 KLAGANDE Lars Lundberg, 830412-7957 Babordsvägen 1 B, lgh 1001 891 78 Bonässund MOTPART Transportstyrelsen

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Caroline Åkeson Hellborgs Juridiska Byrå Östra Hamngatan 46-48 411 09 Göteborg

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Caroline Åkeson Hellborgs Juridiska Byrå Östra Hamngatan 46-48 411 09 Göteborg FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr 2013-06-04 UM 8848-12 Meddelad i Enhet 2:4 Göteborg Sida l (11) KLAGANDE 1. Alice Otto Hoffman, 19800101 2. Salum Abudallah Obeid, 19720518 3. Abdallah Salum Obeid, 20041105

Läs mer

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm

Mål nr 613541. Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN T\r\ A /T D UIV1 Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 613541 Sida l (3) KLAGANDE Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arbetsförmedlingens beslut den 19

Läs mer

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Migrationsöverdomstolen 2013-11-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1590-13 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11)

Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Bfd22 080929 1 (5) Rättslig styrning 2013-06-26 RCI 12/2013 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsöverdomstolens dom den 19 mars 2013, MIG 2013:4 (mål nr UM 8680-11) Möjligheten att bevilja ny

Läs mer

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399

KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-06, se bilaga l Dnr 11-210399 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr ISTOCKHOLM 2010-05-10 UM11731-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 21 Stockholm Sida l (5) KLAGANDE Raneen Esttaifan Banyameen Al-Zeebaree, 19930424 Ombud: Fareeda Banyameen

Läs mer

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt

Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt Skapad: 18e mar 2013 1 (5) Minnesanteckningar Workshop 1: asylprocessen och asylrätt 18 mar 2013 Tid: 17.00 Plats: RFSL, Sveavägen 59, 2 vån (portkod 5795) Föreläsare: Aino Gröndahl Kontaktuppgifter: (aino.grondahl@rfsl.se,

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 06- O 4 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN y^ ^^ r Mål nr 3647-15 I STOCKHOLM JJUIVI Avdelning 04 2015 "06- O 4 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Maria Elowsson Nyhetsbyrån Siren Björns Trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm

Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm Sida l (3) KAMMARRÄTTEN y^ ^ny r Mål nr 4267-12 I STOCKHOLM JJUiVL Avdelning 03 2012-09-21 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Anders Johansson Aftonbladet, Rättsredaktionen Blekholmsgatan 18 105 18 Stockholm

Läs mer

Malmö. Ombud och offentligt biträde för 1-4: Advokat Göran Gabrielson Norrköpings Advokatbyrå HB Knäppingsborgsgatan 9 602 26 Norrköping

Malmö. Ombud och offentligt biträde för 1-4: Advokat Göran Gabrielson Norrköpings Advokatbyrå HB Knäppingsborgsgatan 9 602 26 Norrköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM c Mål nr I MALMÖ 2011-10- 2 O UM 2257-11 Avdelning 5 Meddelad i Malmö Sida l (4) KLAGANDE 1. Danijelallic, 810130-7323 2. Mina Ilic, 040916-4266 3. Sejdallic, 990204-2358 4. Selma

Läs mer

KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND

KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND KVINNA SOM VÅLDTAGITS I HEMLANDET BEVILJAS UPPEHÅLLSTILLSTÅND LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN Migrationsdomstolen Avd 6 Ingrid Widman DOM 2009-10-07 Meddelad i Malmö KLAGANDE FS, 61xxxx- Ombud och offentligt biträde:

Läs mer

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.

Lagrum: 1 första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.; 8 förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. HFD 2013 ref 83 Personkretsen i 1 första stycket lagen om mottagande av asylsökande m.fl. omfattar också den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas. Lagrum:

Läs mer

Till dig som söker asyl i Sverige

Till dig som söker asyl i Sverige Senast uppdaterad: 2015-09-28 Till dig som söker asyl i Sverige www.migrationsverket.se 1 Reglerna för vem som kan få asyl i Sverige står i FN:s flyktingkonvention och i svensk lag. Det är som prövar din

Läs mer

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg

DOM 2015-09-02 Meddelad i Göteborg Avdelning 3 2015-09-02 Meddelad i Göteborg 1 KLAGANDE Valeria Helander Tidningen Faktum Chapmans Torg 1 414 54 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kommunstyrelsen i Göteborgs kommuns beslut den 2 juli 2015,

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kronofogdemyndighetens beslut den 13 september 2012 i ärende nr 833 22689-12/26, se bilaga A KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN l STOCKHOLM T^ /"VN /T UvJlVL Avdelning 2 2013-01-28 Meddelad i Stockholm Mål m 7204 " 12 Sida l (3) KLAGANDE Per Hagström Nyhetsbyrån Siren Björns trädgårdsgränd l 11621 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Avdelning 03 2015-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6017-15 1 KLAGANDE Siwertell AB Ombud: Advokat Matti Scheffer och jur.kand. Glenn Nyström Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box 5421 114 84 Stockholm

Läs mer

KLAGANDE 1. Sevdije Bajraktari, 660904 2. Hekuran Bajraktari, 951110. Ombud och offentligt biträde: Advokaten Mattias Myrgren Box 6 296 21 Åhus

KLAGANDE 1. Sevdije Bajraktari, 660904 2. Hekuran Bajraktari, 951110. Ombud och offentligt biträde: Advokaten Mattias Myrgren Box 6 296 21 Åhus Sida l (9) KAMMARRÄTTEN T^r^A /T JJvJlVl Mål m UM 7533-12 2013-03-22 Meddelad i Stockholm KLAGANDE 1. Sevdije Bajraktari, 660904 2. Hekuran Bajraktari, 951110 Ombud och offentligt biträde: Advokaten Mattias

Läs mer

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm gas KAMMARRATTEN I-STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2012-03-28 Meddelad i Stockholm Sida l (2) Mål nr 1003-12 KLAGANDE SEKO Stockholm Klubb Lag & Rätt Box 1032 171 21 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Polismyndighetens

Läs mer

DOM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2015-05-05 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 1040-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART 1. Kamel Kamel, 000618 2. Anil Anil, 010926 Ombud: Stefan Palmkvist Östanfors 10 739 92 Skinnskatteberg

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 11 april 2014 KLAGANDE AA Ombud och offentligt biträde: Advokat Leif Gustafsson Kiruna Advokatbyrå Box 22 981 21 Kiruna MOTPARTER 1. Socialnämnden

Läs mer

DOM. 2011-09-26 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 december 20 10 i mål nr 15004-10, se bilaga A

DOM. 2011-09-26 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 22 december 20 10 i mål nr 15004-10, se bilaga A 2011-09-26 Meddelad i Stockholm Mål nr 279-11 KLAGANDE Östermalms stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Box 24 156 104 51 Stockholm MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom

Läs mer

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Ellen Gräfnings Föredraganden DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Mål nr 2828-13 1 KLAGANDE Viljan Restaurang och Café AB, 556815-6086 Ombud: Victor Robertsson och Micha Velasco c/o Stiftelsen Den Nya Välfärden

Läs mer

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 2 DOM 2012-03-08 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7312-11 KLAGANDE Andreas Rocksén c/o Kalla Fakta Laika Film & Television AB Tavastgatan 16 118 24 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-11-23 UM 2683-10 E Migrationsdomstolen, Avd 5 Meddelad i Malmö Carl Henrik Marcus Sida l (5) KLAGANDE 1. Fatema Hussaini, 630321-2. Jamila Safari, 920321-3. Ali

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l

DOM. 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg. Sida l (3) Mål nr 2299-15. KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning l DOM 2015-07- 1 5 Meddelad i Göteborg Sida l (3) Mål nr 2299-15 KLAGANDE Åke Wirsén Väpplingvägen 17 B 227 38 Lund ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Skånetrafikens beslut den 28 april

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 8 juni 2011, bilaga l Dnr 11-753762

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut den 8 juni 2011, bilaga l Dnr 11-753762 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-10-28 UM 2054-11 Migrationsdomstolen Avd 5 Meddelad i Kristina Schuchtle Malmö Sida l (7) KLAGANDE Ayaz Huseini, 19930131 Ombud och offentligt biträde: Advokat

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm KAMMARRATTEN I STOCKHOLM Avdelning 6 DOM 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Sida l (3) Mål nr 7941-13 KLAGANDE Leif Wegerman ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms universitets beslut den 10 december 2013 i ärende

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål Domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål Producerad av Domstolsverket Reviderad april 2010 Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 404-2010 Innehåll Förord... 5 Om domstolarna... 6 Allmänna förvaltningsdomstolar...

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Susanne Wärnberg Kiruna Advokatbyrå Box 22 981 21 Kiruna

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Susanne Wärnberg Kiruna Advokatbyrå Box 22 981 21 Kiruna FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-10-12 UM13579-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida l (9) KLAGANDE Clarisse Kaze, 840926 c/oulfekholm Sveavägen 84, 3 tr 113 59 Stockholm

Läs mer

Sida l (5) KAMMARRÄTTEN O "C C T T FT Mål nr UM 9578-10 I STOCKHOLM -t> /01^ U l UM 9580-10 Migrationsöverdomstolen 2011-03-10

Sida l (5) KAMMARRÄTTEN O C C T T FT Mål nr UM 9578-10 I STOCKHOLM -t> /01^ U l UM 9580-10 Migrationsöverdomstolen 2011-03-10 Sida l (5) KAMMARRÄTTEN O "C C T T FT Mål nr UM 9578-10 -t> /01^ U l UM 9580-10 Migrationsöverdomstolen 2011-03-10 Avdelning 02 Meddelat i Stockholm KLAGANDEN 1. Sekretessbelagda uppgifter A, se bilaga

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Arido Degavro C J Advokatbyrå AB Kungsgatan 17 961 61 Boden

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Arido Degavro C J Advokatbyrå AB Kungsgatan 17 961 61 Boden Mål FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM 2011-10-19 UM 3320-11 Meddelad i Enhet 25 Stockholm KLAGANDE Sekretessbelagda uppgifter, se bilaga l Ombud: Azita Ghiasvand Röda Korsets Flyktinggrupp i Sundsvall Esplanaden

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings beslut den 25 mars 2013 i ärende nr LS 1303-0450, se bilaga A. SAKEN Utlämnande av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^\ /TIV /f JJU1V1 Mål nr 1941-13 Avdelning 02 2013-07-02 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Monica Kleja NyTeknik 106 12 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms läns landstings

Läs mer

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-09-18 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 795-12 1 KLAGANDE Ombud och offentligt biträde: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs, migrationsdomstolen,

Läs mer

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011

Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 BFD12 080926 1 (5) Rättslig styrning 2011-06-22 RCI 19/2011 Rättsligt ställningstagande angående uppehållstillstånd för fristadsförfattare 1 Bakgrund Med fristadsförfattare avses författare som i sina

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö

BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö Migrationsdomstolen Avdelning 5 BESLUT 2014-10-01 Meddelat i Malmö Mål nr UM 3466-14 1 KLAGANDE Sekretess, se bilaga 2 Ombud: advokaten Ulf Öberg och EU-advokaten David Loveday Advokatfirman Öberg & Associés

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 juni 2011 KLAGANDE Röke Buss AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 12 juni 2006 B 2996-05 KLAGANDE FT Ombud och offentlig försvarare: Advokat KH MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Eva Redig Advokatfirman Juhlin & Kruse HB Box 1133 251 11 Helsingborg

Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Eva Redig Advokatfirman Juhlin & Kruse HB Box 1133 251 11 Helsingborg LÄNSRÄTTEN I SKÅNE LÄN Migrationsdomstolen Avd 5 Hanna Shev DOM 2009-06-25 Meddelad i Malmö Mål nr UM 133-09, UM 1532-09 KLAGANDE 1. ZEM, 76xxxx 2. JEM, 08xxxx Ombud och offentligt biträde: Jur.kand. Eva

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER

RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER ASYLRÄTT - HANDBOK Asyl - migrationsrätt Ensamkommande barn Bevisbördan för att asylsökanden har den ålder som denne har uppgett. Ekonomiskt bidrag för att besöka familjen i hemlandet Ekonomiskt bidrag

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2014-12-11 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 41 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖRARE

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:20 Målnummer: UM3524-12 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-12-06 Rubrik: Lagrum: En utlänning kan inte få status som flykting, alternativt skyddsbehövande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (9) meddelat i Stockholm den 20 december 2013 SÖKANDE Sekretess Sekretess Ombud: Jur. kand. Ignacio Vita Sju Advokater Box 22016 104 22 Stockholm KLANDRAT AVGÖRANDE

Läs mer

Ombud och offentligt biträde: Frank Thorstensson Advokatfirman Wilensky & Partners Stora Nygatan 59 211 37 Malmö

Ombud och offentligt biträde: Frank Thorstensson Advokatfirman Wilensky & Partners Stora Nygatan 59 211 37 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2011-07-13 UM1238-11 Migrationsdomstolen, Avd 4 Meddelad i Noah Tunbjer Malmö Sida l (8) KLAGANDE Khaled Agab Hassan, 19671102 Ombud och offentligt biträde: Frank

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 2 oktober 2013 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA Ombud: BB Unionens juridiska och

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 2248-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 27 juni 2012 i mål

Läs mer

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping

DOM 2014-06-10 Meddelad i Norrköping 1 Meddelad i Norrköping Mål nr PARTER KÄRANDE Andris Kraulis, 390523-5770 Färjestadsvägen 4 D Lgh 1302 168 51 Bromma SVARANDE Sveriges Schackförbund, 802002-9347 Kabelvägen 19 602 10 Norrköping Ombud:

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

DOM 2013-06-18 Stockholm

DOM 2013-06-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 DOM 2013-06-18 Stockholm Mål nr P 10617-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-07 i mål P 3298-12, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 22 december 2005 Ö 4502-05 KLAGANDE AP Ombud och offentlig försvarare: Advokat TL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN

Läs mer

Migrationsverket Yttrande - 2012 01 10. FÖRVALTNINGSRÄTTEN l STOCKHOLM

Migrationsverket Yttrande - 2012 01 10. FÖRVALTNINGSRÄTTEN l STOCKHOLM Förvaltningsprocessenhet l i Solna Gunnar Fröberg Migrationsverket Yttrande - 2012 01 10. FÖRVALTNINGSRÄTTEN l STOCKHOLM ^ Målnr: Aktbi!: 2012-01- 1 1 Enhet: Beteckning 9993435 Akt 5.56 1/1 Kammarrätten

Läs mer

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö

DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2012-11-30 Meddelad i Malmö Mål nr 11054-12E 1 SÖKANDE City laboratoriet Skanör Box 48 239 31 Skanör MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad SAKEN Överprövning enligt lagen (2007:1091)

Läs mer

DOM 2013-06-28 Meddelad i Luleå

DOM 2013-06-28 Meddelad i Luleå FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LULEÅ Föredragande: S. Hagström DOM 2013-06-28 Meddelad i Luleå 4, ), (4.1v1G - 4, 61 7( 013o f'- 4 1 Mål nr 2441-12 D10 Sida 1 (7) KLAGANDE SCA Skog AB, 556048-2852 Ombud: Emil Leander

Läs mer

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD

FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD Goda råd till dig som söker asyl FLYKTINGGRUPPERNAS OCH ASYLKOMMITTÉERNAS RIKSRÅD UTGIVEN MED STÖD AV EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN i Sverige Detta är FARR Goda råd ges ut av FARR, Flyktinggruppernas och asylkommittéernas

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 15 september 2011 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Fredrik Schedin och jur. kand. Niklas Nebel Andersson Gustafsson Advokatbyrå KB Box 3124

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-12-14, se bilaga 1 Dnr 11-397998

ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-12-14, se bilaga 1 Dnr 11-397998 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-07-21 UM 15972-10 Migrationsdomstolen Meddelad i Enhet 29 Stockholm Sida 1 (7) KLAGANDE Sara Zewdie Haile, 19820126 Ombud: Advokat Lars Gagner Advokatfirman

Läs mer

DOM 2014-12-09 Meddelad i Luleå

DOM 2014-12-09 Meddelad i Luleå Enhet 1 Meddelad i Luleå Mål nr 1 KLAGANDEN 1. Digital Print Center, Europe AB, 556803-9852 Box 5004 104 41 Stockholm 2. Enskild firma Nordisk Annonsbyrå, 430207-3095 Box 5051 102 42 Stockholm Ombud för

Läs mer