DET DUBBLA TRAUMAT: Beredskap för potentiellt drabbade och medierapportering vid allvarliga händelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DET DUBBLA TRAUMAT: Beredskap för potentiellt drabbade och medierapportering vid allvarliga händelser"

Transkript

1 Liselotte Englund, den 29 november ; FORSKNINGSPLAN för postdok tjänst, Liselotte Englund, med placering vid Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri, Uppsala universitet DET DUBBLA TRAUMAT: Beredskap för potentiellt drabbade och medierapportering vid allvarliga händelser Bakgrund I en mer och mer medietät värld händer det idag allt oftare att redan drabbade människor drabbas sekundärt av mediers rapportering från olyckor, katastrofer och andra trauman. Få skonas från exponering. Det gäller både direkt och indirekt (potentiellt) drabbade, samt både överlevande och anhöriga. Även journalisterna själva tillhör kategorin potentiellt indirekt drabbade då de blir professionella ögonvittnen till ett pågående trauma. I dessa fall har de både att hantera sina egna och de drabbades krisreaktioner. Att i ett sådant läge genomföra en etiskt god och korrekt medierapportering med rimliga hänsyn till de drabbade är en stor utmaning för den enskilde journalisten. Hur ser journalistiken ut som inte skadar den enskilde? Vilka sekundära trauman kan sådan medieexponering innebära för den som drabbas? Och kan redan själva intervjusituationen skada (det vill säga inte bara de tryckta eller sända resultatet i tidningen/radion eller televisionen)? Medierapporteringen är av störst betydelse för samhällets skydd och beredskap. Dels i förhållande till drabbade individer, dels som nyckelfaktor i hur samhällen (lokala, nationella och internationella) skapar sig en bild av vad som hänt via mediers rapportering. Den ökade kunskap som Liselotte Englunds doktorsavhandling genererade om journalisters arbetsvillkor vid olyckor och katastrofer, kan vid sidan av ny kunskap om de drabbades upplevelser av medierapporteringen stärka samhällets beredskap att hantera de primära och sekundära kriser samt de trauman som uppstår i anslutning till allvarliga incidenter. Omkring procent av alla människor kommer någon gång i livet att drabbas av en allvarlig händelse. Oavhängigt av yrke. Journalister är också såbara precis som alla andra. Detta faktum har journalisterna gemensamt med alla drabbade på en olycksplats. Journalisterna riskerar att genom sina interventioner/intervjuer 1 i olika grad göra ingrepp i den enskildes liv och läkningsförmåga. Journalisterna som yrkesgrupp riskerar därmed att bidra till en intervention. I tillägg kan intervjun betraktas som en intervention med eller utan den drabbades aktiva medverkan och/eller samtycke. Journalisterna riskerar därmed att skada genom intervjuer/rapportering. Vi vet väldigt lite om hur journalister/medier bör förhålla sig till drabbade, utan att göra skada (orsaka publicitetsskada), samtidigt som medierna fullgör sin viktiga uppgift att rapportera från allvarliga händelser, såsom kriser, katastrofer, olyckor och liknande trauman. I detta ligger också behov av kunskap om hur journalisten ska kunna skona sig själv från alltför stark yrkesmässig exponering av traumat = både skydda sig själv och skydda den drabbade. 1 Detta sker i en för individen sårbar fas när amygdala en kärna (cellansamling) i båda tinninglober som är viktiga för inlagring av våra emotionella men också traumatiska minnen står o spretar hos den drabbade. 1

2 Det är angeläget att hitta arbetssätt så att journalister inte riskerar sin egen psykiska hälsa samtidigt som de inte ska riskera andras. Just detta område är alldeles för lite belyst i litteraturen 2. Vårt samhälle drabbas av allt fler kriser och katastrofer. Inte minst har den teknologiska utvecklingen bidragit till detta. Men också ett antal andra faktorer. Dessutom kvarstår en hotbild vad beträffar terroraktioner, framför allt av internationell karaktär. Det är i detta sammanhang viktigt att komma ihåg att i Sverige finns många etniska grupper, också från samhällen och områden i världen som har ett särskilt intresse för terroraktivister. Hur alla dessa allvarliga händelser skildras i medierna styrs delvis av kommersiella intressen. En av drivkrafterna bakom mediedramaturgin är att tragedier säljer. Detta ger utrymme för möten mellan både potentiellt drabbade överlevande och potentiellt drabbade journalister. Hypotetiskt kan medieexponering också bidra till individens läkning, men oavsett effekterna behöver området undersökas närmare. Handlingen som den enskilda journalisten utför är central vad journalisten gör på plats och hur han/hon förhåller sig till situationen. Mer än bara publiceringarna är alltså av vikt i sammanhanget. Det handlar inte främst om lagar och etik eller mediedramaturgi, utan om människors hälsa. Både hos journalisten som sekundärt drabbad, och hos de primärt drabbade vilka kanske blir utsatta för det dubbla traumat (den egentliga händelsen samt medieexponeringen i samband med den). I högsta grad är detta ett samhällsansvar både preventivt och under återhämtningsfasen efter en allvarlig händelse. Om värdinstitutionen: I projektform etablerades under våren 2002 Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP, med förläggning till Uppsala universitet och en nära anknytning till dåvarande Kliniskt centrum för traumatisk stress, KCTS, vid Akademiska sjukhuset. Uppdraget var också att under en försöksperiod på 3 år säkerställa att utvecklingen kunde fortskrida. Arbetet skulle också i tillämpliga delar ske i nära samverkan med övriga kunskapscentra initierade av EKB vid Socialstyrelsen. Verksamheten är nu väl etablerad efter 6½ år. Ett flertal projekt har genomförts och avslutats medan nya har påbörjats. Den övergripande målsättningen för KcKp är att stärka samhällets krisberedskap på kortare och längre sikt. Ansvarsområdet gäller psykologiska, psykiatriska och sociala konsekvenser av hot och traumatiska händelser. Allvarliga händelser eller katastrofhändelser som påverkar stora grupper människor (exempelvis Estoniakatastrofen och Tsunamin) kommer därför att även fortsättningsvis vara fokus för forsknings och uppföljningsstudier. Studier kommer också att ske av allvarliga händelser i mindre format, såsom en tågolycka i Nosaby 2004, med två omkomna och ett större antal skadade. Stärkandet av samhällets krisberedskap sker genom att med hjälp av uppföljningsstudier erhålla kunskap om krisens/katastrofens hälsomässiga effekter, såväl i kortare som i ett längre tidsperspektiv. Den framtida hälsoeffekten för drabbade är också kopplad till tidigare mönster samt till samhällets sätt att ge stöd i olika former. Den fortsatta verksamheten inom KcKP kommer att präglas av den aktuella hotbilden i omvärlden. Många arbetsuppgifter och beredskapsuppgifter har överförts på det civila samhället. Kunskapsspridning är en väsentlig uppgift för KcKP och 2009 kommer att präglas av en intensifierad publiceringsaktivitet. För att säkra kunskapsområdet inför framtiden är det av avgörande betydelse att till KcKP, på olika sätt, knyta yngre medarbetare. 2 I detta postdokprojekt är en journalistundersökning dock inte primär eftersom fokus sker på studier av de överlevandes upplevelser av möten med medier och exponering i media. Om tidsmässigt utrymme finns under postdokperiodens andra år kommer också en journalistundersökning att företas. 2

3 Sammanfattande projektplan Syfte Det övergripande syftet med skisserade postdok projekt är: att undersöka interaktionen medier/journalister och drabbade i teori och praktik, främst med utgångspunkt i överlevandes upplevelser av.. (a) mötet med journalister på skadeplats och (b) egen medieexponering. Händelser som ska studeras är dels masskadesituationer av stor betydelse för den nationella krisberedskapen (exempelvis Estoniakatastrofen 1994), dels mindre händelser som sätter lokalsamhällets krisberedskaps på prov (exempelvis tågolyckan i Nosaby 2004). Mötet med journalister(reporter och/eller fotograf) och drabbad är ett möte i praktiken/situationen där studier och förståelse för problem och lösningar på de problem som uppstår i sammanhanget, gynnas av mötet mellan två vetenskapliga huvudinriktningar: 1. medicin: psykiatri och psykotraumatologi, samt 2. journalistik: specifikt katastrof eller traumajournalistik. Avsikten är att i första hand studera journalisternas påverkan på drabbade (de människor man skildrar), både i form av hur överlevande upplevt journalisters agerande/bemötande och genom faktiska mediepubliceringar. I andra hand kan det om tidsmässigt utrymme finns år 2 bli aktuellt med uppföljningsstudier av långsiktiga psykologiska effekter hos journalister som genomfört ögonvittnesrapportering från traumatiska händelser Teoretiska utgångspunkter Det tvärvetenskapliga angreppssättet kräver teoribildning från å ena sidan medicin, psykologi/beteendevetenskap, psykiatri, och å andra sidan journalistik, medieforskning och professionsforskning. Från medicinens och psykologins område kan nämnas stress och adaptationsteori enligt bland andra Horowitz och Selye. Därtill tas utgångspunkt i kognitiva teorier, hermeneutik samt biopsykosociala förklaringsmodeller för människans anpassning till svåra situationer. Vad gäller medieforskning och journalistik är teorier om nyhetsförmedling och mediedramaturgi centrala vid sidan av teorier om journalistisk praktik. Professionsforskning (bland annat yrkeskunnande och kompetens) var ett bärande perspektiv i Liselotte Englunds avhandling, och som är högst relevant även i detta projekt. En annan viktig aspekt i sammanhanget är mediernas pressetiska regelverk. Metod Multipla metoder kommer att tillämpas i projektet. Här följer några exempel i korthet. 1. Litteraturgenomgång/forskningsöversikt gällande överlevandes upplevelser av.. (a) möte med journalister på skadeplats och (b) egen medieexponering i samband med olycka eller katastrof. 2. Kvalitativa intervjuer med överlevande från (a) allvarlig händelse, såsom en katastrof(exempel: Estonia 1994), och (b) mindre olycka (exempel: tågolycka i Nosaby 2004). OM TIDSUTRYMME FINNS UNDER POSTDOK ÅR 2 KAN FÖLJANDE KOMMA ATT UNDERSÖKAS: 3. Ytterligare intervjustudie med överlevande, antingen genom fördjupade studier av ovan nämnda studieobjekt eller genom val av nytt studieobjekt. 3

4 4. Enkät till primärt potentiellt drabbade och sekundärt potentiellt drabbare journalister som rapporterat från allvarlig händelse, med avseende på psykologiska långtidseffekter till följd av ögonvittnesrapportering. Tidplan ÅR 1: 1 december november 2010 ÅR 2: 1 december november 2011 Preliminär disposition av tid och innehåll i postdokprojektet: ÅR 1: December 2009 januari 2010: Föreberedelser, inläsning, forskningsdesign, utformning av intervjuguider mm. VT10: Intervjustudie med Estonia överlevande, intervjustudie med skadade vid tågolycka i Nosaby HT10 ( tom ): Analys och bearbetning av resultat från ovanstående undersökningar. Rapportskrivning och manuskript ÅR 2: December 09 + VT 11: Ytterligare intervju eller enkätundersökning med överlevande Eventuellt en uppföljningsstudie (enkät) med journalister som i egenskap av professionella ögonvittnen rapporterat från allvarlig händelse (genomförs endast om tidsutrymme finns och efter samråd med KcKp och MSB) HT11 (tom 30 november): Analys och bearbetning av resultat från undersökning gjort VT11. Rapportskrivning och manuskript. Slutrapport. Ovanstående projektplan gäller med reservation för om nya studieobjekt tillkommer, exempelvis i form av en under projektperioden akut inträffad olycka eller katastrof som Liselotte Englund i sådana fall i samråd med värdinstitutionen och KcKp samt kontaktperson på MKB väljer att prioritera som undersökningsobjekt. Under perioden ingår författande av olika typer av manuskript, exempelvis konferenspapper, artiklar och muntliga presentationer. Publikationer och spridning av resultat Avsikten är att presentera forskningsfynd i internationell vetenskaplig tidskrift. Dessutom någon populärvetenskaplig publikation som kan ge underlag för utbildning och undervisning, exempelvis i form av rekommendationer för medierapportering vid traumatiska händelser (som bygger på resultat från överlevandestudien). Tillkommer föreläsningar samt pressinformation för spridning av resultat. Betydelse Det beskrivna forskningsområdet är alldeles för bristfälligt undersökt internationellt. Det finns ett stort behov. Området som rör hur drabbade reagerar på allvarliga händelser är någorlunda belyst. 4

5 Men interventionen mellan journalist och den potentiellt direkt drabbade är ett nytt forskningsfält, där avhandlingen Katastrofens öga var ett pionjärarbete, också ur ett internationellt perspektiv. Några få internationella studier belyser journalisters egna krisreaktioner, men i princip inget om interaktionen mellan journalister och de drabbade. Det skisserade projektet tillför en vetenskaplig komponent (teoribildning etc) som inte har funnits tidigare. Exempelvis undersöker KcKP hur överlevande individer primärt drabbas av själva händelsen, men inte hur de sekundärt drabbas av medierapportering och medieexponering. Liselotte Englunds doktorsavhandling var ett internationellt sett unikt steg i denna riktning som genom detta projekt vidgas till att omfatta överlevandes egna upplevelser av mötet med journalister på skadeplats samt av att själva utsättas för medieexponering. Att få ingå i kollegiet vid KcKP i Uppsala och ta del av deras ovärderliga databas över traumarelaterade studier samt få möjlighet att medverka i någon av deras kvalitativa intervjustudier, kommer att tillföra medieforskningsperspektivet oerhört mycket. Resultat från egen tidigare studie: Liselotte Englunds doktorsavhandling: Katastrofens öga en studie av journalisters arbete på olycksplats (Eng: The Eye of the Disaster a Study of Journalists Work at Accident Scenes and Disaster Sites). Länk till elektronisk upplaga av boken: Reportrar och fotografer som blir professionella ögonvittnen till katastrofer är att betrakta som drabbade på samma sätt som överlevande, anhöriga och räddningsmanskap. Att komma som reporter eller fotograf till en olycks eller katastrofplats innebär i många fall yrkesmässiga och personliga kval för den enskilda journalisten. Ett uppdrag som inte består av att rädda liv, utan av att bevittna och rapportera, kan upplevas som provocerande av både omgivningen och journalisterna själva. Konflikter som uppstår på olycksplatser bottnar ofta både i andras okunskap om mediernas roll och i journalisternas oförmåga att förhålla sig till egna och andras krisreaktioner. Trots bristande träning för krissituationer kan många journalister ändå hantera sina egna reaktioner på händelsen och den extrema arbetssituationen. Journalisterna i undersökningen om medierapporteringen från Göteborgsbranden 1998 bemästrade den psykiskt påfrestande arbetssituationen genom att i olika utsträckning vara känslomässiga eller problemlösande, och i olika utsträckning agera som medmänniska respektive professionell journalist. Till de stora utmaningarna vid rapportering från en allvarlig och traumatisk händelse hör förhållningssättet till de drabbade. De pressetiska reglerna om särskild hänsyn till offer för olyckor och brott sätts på prov. Journalisterna ställs inför svåra beslut om intervjumetoder och fotografering. Som rapporterande professionella ögonvittnen har de både att ta hänsyn till sitt yrkesuppdrag och till den enskildes integritet. Både agerandet på plats och publiceringen i det aktuella mediet är betydelsefulla delar av rapporteringen. På Backplan, den tragiska oktobernatten 1998, var det många journalister som kände skuld och skam under uppdragets genomförande, som innerst inne ville trösta och hjälpa till, men som samtidigt var starkt professionellt fokuserade på sitt uppdrag: att försöka beskriva vad som hänt. Ett mycket komplext uppdrag, där små felsteg kan få stora konsekvenser för en enskild individ som skildras men där en saklig och etiskt god rapportering likaväl kan vara till hjälp för den drabbade Tidigare studier från KcKP, med anknytning till det planerade projektet: Det har snart gått drygt fem år sedan tsunamin med våldsam kraft drabbade Sydostasien och dödade mer än människor. Det bedöms att över 7000 svenskar var på plats i det drabbade området där 543 svenskar förlorade livet. Merparten av dem som drabbas av allvarliga händelser, såsom svåra 5

6 naturkatastrofer och olyckor, klarar sig ofta utan professionellt stöd och drabbas inte av några bestående men över tiden. Allvarliga händelser i form av tekniska olyckor leder ofta till högre nivåer av posttraumatiska reaktioner än vad naturkatastrofer gör. Efter diskotekbranden i Göteborg, 1998, undersöktes 263 ungdomar 18 månader efter händelsen. I den studien visades att 25 procent fortfarande hade tecken på posttraumatiska reaktioner. Efter flygolyckan på Linateflygplatsen i Milano 2001 undersöktes 153 förlustdrabbade anhöriga och man fann att 53 procent av dessa uppvisade posttraumatiska reaktioner 18 månader senare. Relativt höga nivåer av posttraumatiska stressreaktioner (64 %) påvisades hos 42 överlevande tre månader efter Estoniakatastrofen En 25 årsuppföljning efter branden i Borås 1978 visade på relativt låga nivåer av självrapporterad psykisk ohälsa även om sexton respondenter (21 %) angav att branden fortfarande påverkade deras dagliga liv. En uppföljning 14 månader efter tsunamin i Sydostasien 2004 visade att 31 % hade självrapporterade psykiska besvär. Generellt nedsatt psykiska hälsa och posttraumatiska stressreaktioner, mätt med olika skalor, rapporterades av 23 procent respektive 10 procent. Särskilt drabbade var de som varit utsatta för livshot samt de som förlorat någon nära anhörig. I en studie på drabbade turister från Norge, 6 månader efter tsunamin, fann man att ju mer utsatt man var för olika exponeringsfaktorer desto mer påverkades hälsan. För att förbättra samhällets stöd i akutfasen efter en allvarlig händelse och för att förstå drabbades behov över tiden är det naturligtvis angeläget att få mer kunskap om dynamiken i hur posttraumatiska reaktioner, som till exempel posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depression eller somatisering förändras i ett längre tidsperspektiv. Vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri i Uppsala har uppföljningen fortsatt av de svenskar som överlevde tsunamin Detta har skett i samarbete med forskare i Norge och Danmark samt med Centrum för allmänmedicin i Stockholms läns landsting och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska institutet. Ytterligare bearbetning av data pågår, bland annat jämförelser med 14 månadersuppföljningen. Undersökningar visar att en tredjedel har gjort en återresa för att besöka tsunamiområdet och för huvuddelen av dessa hade resan haft stor eller mycket stor betydelse. Liknande resultat har visats i en undersökning av norska tsunamidrabbade. Internationellt samarbete KcKP genomför bland annat en Tsunaminstudie i samverkan med Norge (NKVTS, Oslo) och Danmark (Centrum för traumatiske kriser, Rikshospitalet, Köpenhamn) samt Baltikum (University of Kaunas). Per Olof Michel, Med dr, är ledamot i styrelsen för ESTSS European Society for Traumatic Stress Studies. Liselotte Englund är verksam som svensk/skandinavisk kontaktperson i den internationella sammanslutningen Dart Center for journalism and trauma som arbetar med forskning och utbildning inom traumajournalistikens område. Etiska överväganden All forskning vid KcKp etikprövas av Etikprövningsnämnden vid Uppsala universitet. 6

7 LITTERATUR Andersson Odén, Tomas & Ghersetti, Marina & Wallin, Ulf (2005) Tsunamins genomslag. En studie av svenska mediers bevakning. KBM:s TEMASERIE 2005:13. Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten Antonovsky, A (1987) Unraveling the mystery of health: How people manage stress and stay well.. San Francisco: Jossey Bass Publishers. Svensk utgåva (1991) Hälsans Mysterium. Stockholm: Natur och Kultur. Blix, Arne & Bech Karlsen, Jo (1990): Hva har vi der å gjøre? Metoder og etikk i katastrofe og ulykkesjournalistikk.. Norge, Gamle Fredrikstad: Institutt for journalistikk. Boje Hviid, Morten (1999): Jag ville överleva. Tiden efter Estonia. Malmö: Egmont Richters Förlag. Bonnano GA, Galea S, Bucchiarelli A, Vlahov D. Psychological resilience after disaster: New York City in the aftermath of the September11th terrorist attack. Psychol.Sci Mar; 17(3): Bonnano G. Towards a taxonomy of resilience promoting factors. Paper presented at the conference Citizens and Resilience in Den Haag. November Broberg AG, Dyregrov A, Lilled L. The Göteborg discothèque fire: posttraumatic stress, and school adjustment as reported by the primary victims 18 months later. J Child Psychol and Psychiatry. 2005;46(12):1279 Burkhart, F N (1987) Experts and the press under stress: Disaster journalism gets mixed reviews. International journal of Mass Emergencies and Disasters. 5 ( ) Combs, Barbara & Slovic, Paul (1979) Causes of Death: Biased Newspaper Coverage and Biased Judgements. Journalism Quarterly, Vol 56, , 849. Cote, William E & Simpson, Roger & Coté. William (2000): Covering violence. Columbia University Press. Deppa, Joan (1994): The Media and Disasters. Pan Am 103.New York: New York University Press. Dyregrov, A & Mitchell J T (1992) Psychological effects of working with traumatized children. Journal of Traumatic Stress, 5, 5 17 Dyregrov, A (1997): Barn och trauma. Lund: Studentlitteratur. Dyregrov, Atle (1992). Katastrofpsykologi. Lund: Studentlitteratur. Ekström, Mats & Nohrstedt, Stig Arne (1996): Journalistikens etiska problem. Stockholm: Rabén Prisma & Svenska Journalistförbundet (Mediebiblioteket). Elliot, Deni (ed.) (1986) Responsible Journalism. Beverly Hills Newbury Parle London: Sage. Enander, Ann & Wallenius, Claes & Larsson, Gerry (1995): Studier av människors beteende i samband med kris och katastrofsituationer: Mätning och metodik. Stockholm: FOA Försvarets Forskningsanstalt. Englund, Liselotte (1999a): Det omöjliga uppdraget i JMG Granskaren, ETIK, nr 1:1999 (s.12 15). Tidskrift utgiven av Centrum för granskning av journalistik och medier vid JMG Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet. Englund, Liselotte (1999b): Katastrofjournalistikens dilemman. En forskningsöversikt med etiska och psykologiska perspektiv. Arbetsrapport nr 92, Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) vid Göteborgs Universitet. Englund, Liselotte (2000): Det journalistiska arbetet. Erfarenheter av ett svårt uppdrag i Larsson, L Å & Nohrstedt, Stig Arne (red) (2000) Göteborgsbranden En studie av kommunikation, rykten och förtroende. Stockholm: SPF. Englund, Liselotte (2002): Medier på olycksplatsen. En studie av samspel mellan journalister och räddningspersonal under arbete i kris. Karlstad: Räddningsverket. Englund, Liselotte (2002b): Ställdalen Mediernas skildring av en tågolycka fredagen den 13:e. Forskarutbildningsuppsats i Historisk metod. Institutionen för journalistisk och masskommunikation, Göteborgs universitet. Englund, Liselotte (2008) Katastrofens öga en studie av journalisters arbete på olycksplats. Doktorsavhandling vid JMG Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet. Feinstein, Anthony mfl (2001) Risking more than their lives.the effects of post traumatic stress disorder on journalists. Freedom Forum European Center, April 12, Goldberg DP & Hillier VF. A Scaled Version of the General Health Questionnaire. Psychological Medicine. 1979: 9, Hadenius, S, Hedman, L & Nowak, K (1996) Estonia i nyheterna. Rapport Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar. Hagström, Ahn Za & Sundelius, Bengt (2001/2003) Krishantering på Göteborgska: En studie av brandkatastrofen den oktober Stockholm: Försvarshögskolan / CRISMART Hagström, Annika & Jonsson, Stig (1990): En bro över mörka vatten Om människorna bakom rubrikerna. Uppsala: Cordia. Harrisson, Shirley (ed.) (1997): Disaster and the Media. Managing Crisis Communications. London: MacMillian Business/MacMillian Press LTD. Hellsten, Tommy (1999): Med människan. En bok om att möta sig själv och andra. Tredje upplagan. Helsingfors & Göteborg: Församlingsförbundets Förlags AB & Trots Allt böcker / Förlags AB Nytt Liv. Himmelstein, Hal & Faithorn, E Perry (2002) Eyewitness to Disatser: how journalists cope with the psychological stress inherent in reporting traumatic events, i Journalism studies, vol. 3, nr 4, p

8 Hodkinson, Peter E & Stewart, Michael (!991/1998): Coping with catastrophe: a handboook of post disaster psycosocial aftercare. (2nd editition). London: Routledge. Horowitz MJ, Wilner N & Alvarez W. Impact of Event Scale: A study of subjective stress. Psychosomatic Medicine. 1979:41, Hvordan snakke med barn om ulykker og kriser (2008) Informationsbroschyr från Senter for Krisepsykologi AS & Bergens Kommune. Härstedt, Kent (1995): Det som inte kunde ske. Kent Härstedts berättelse om Estonia katastrofen. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, Jarlbro, Gunilla (2004) Krisjournalistik eller journalistik i kris? En forskningsöversikt om medier, risker och kriser. KBM:s temaserie 2004:1. Stockholm: Krisberegskapsmyndigheten. Kallenberg, Kjell & Larsson, Gerry (2000) Människans hälsa. Livsåskådning och personlighet. Stockholm: Natur och Kultur. Kessler RC, Chiu WT, Demler O, Walters EE. Prevalence, severity and comorbidity of 12 months DSM IV Disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Arch Gen Psychiatry. 2005;62: Kieran, Matthew (ed.) (1998): Media ethics. London: Routledge. Larsson, L Å & Nohrstedt, Stig Arne (red) (2000) Göteborgsbranden En studie av kommunikation, rykten och förtroende. Stockholm: SPF. Lundin, Tom (1992): Traumatisk stress och personlig förlust. Stockholm: Liber. Michel PO, Bergh Johannesson K, Abdoulbaghi A, Lundin T. Posttraumatiskt stressyndrom alltmer i fokus. Läkartidningen 2006;103: Michel, P O & Lundin, Tom & Otto, Ulf (2001): Psykotraumatologi. Lund: Studentlitteratur. Mjønes, S & Goetzinger Falk, C & Stadin, B (1992): Vi har mycket att lära oss om behandling och förebyggande av posttraumatisk stress. Läkartidningen :481. Norris FH, Murphy AD, Baker CK, Perilla JL. Postdisaster PTSD over four waves of a panel study of Mexico s 1999 flood. J Traumatic Stress. 2004;17(4): Rebuilding Lives after the Tsunami. Through the Eyes of Children. 1 Year Progress Report. London: Save The Children (Rädda Barnen) Shearer, A (1991) Survivors and the media i Broadcasting Standards Council Research Monograph no 2, London: John Libbey. Summary on: Socialstyrelsen. Branden i tunnelbanestationen King s Cross, den 18 november Kamedorapport, 1990:30. Socialstyrelsen. Branden på passagerarfärjan Scandinavian Star, den 7 april Kamedorapport 60, 1993:3. Socialstyrelsen. Flyghaveriet vid Gottröra, den 27 december Kamedorapport 63, 1994:15. Socialstyrelsen. Estoniakatastrofen, M/s Estonias förlisning i Östersjön, den 28 september Kamedorapport 68, 1997:15. Socialstyrelsen. Brandkatastrofen i Göteborg, natten oktober Kamedorapport 75. Socialstyrelsen. Rapport från Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen. SOU 2005:60. Socialstyrelsen. Lärdomar efter flodvågen och andra allvarliga händelser.slutrapport November Sund, Arne (1985): Ulykker, Katastrofer og stress. Psykiske reaksjone, hjelp og beedskap. Gyldendal norsk forlag. Sundelius, Bengt & Hagström, Ahn Za (2001/2003) Krishantering på Göteborgska. En studie av brandkatastrofen den oktober Stockholm: Försvarshögskolan och CRISMART. Svensson, Börje (2002) 11 september. Om barn och katastrofen i TV rutan. Stockholm: Rädda Barnen. Sverige och tsunamin granskning och förslag. Huvudrapport från 2005 års katastrofkommission. SOU 2005: 104. Tedeschi RG, Calhoun LG. The posttraumatic growth inventory: Measuring the positive legacy of trauma. Journal of traumatic stress. 1996;9: Teichroeb, Ruth (2006) Covering Children and trauma. Dart Center for Journalism and Trauma; svensk övers: Att rapportera om barn och trauma (2008) Dart Center Scandinavia (www.dartcenter.org/scandinavia) Terr, L (1990) Too scared to cry. Psychic trauma in childhood. Harper & Row, New York. Wallenius, Claes (1996) Människan i akuta katastrofsituationer i Enander, Ann & Jacobsen, Liselotte: Risk och hot i den svenska vardagen: allt från Tjernobyl till skuren sås. Forskningsrapport. Stockholm: ÖCB. Wallenius, Claes (1997): Reaktioner och funktionsförmåga i samband med livshotande fara. Intervjustudie med svenska FN soldater. Försvarshögskolan, Ledarskapsinstitutionen. LI serie F:8. Wallenius, Claes (2001) Human Adaptation to Danger. Avhandling för Filosofie Doktorsexamen. Avdelningen för arbetsvetenskap, Institutionen för psykologi, Lunds universitet. Weisaeth, Lars & Mehlum, Lars (1993): Mennesker, traumer og kriser. Oslo: Universitetsforlaget. Weiss DS. The Impact of Event Scale Revised. In Assessing psychological Trauma and PTSD. Wilson, JP & Keane, TM (ed). 2004, Guilford Press, 2nd edition, sid Wode Helgodt, Birgitta & Garberg, Anders & Vikander, Britt & Rydelius, Per Anders (1989): Busskatastrofen i Måbödalen. Bättre beredskap efterlyses i Läkartidningen vol 86, nr 46, 1989, s

Tillbaka i Stockholm efter Tsunamikatastrofen nådde stödet fram?

Tillbaka i Stockholm efter Tsunamikatastrofen nådde stödet fram? Tillbaka i Stockholm efter Tsunamikatastrofen nådde stödet fram? Hans Michélsen Eva Håkanson Abbe Schulman Christina Hultman Enheten för kris- och katastrofpsykologi Centrum för allmänmedicin Alfred Nobels

Läs mer

EN KUNSKAPSÖVERSIKT. Ann Enander

EN KUNSKAPSÖVERSIKT. Ann Enander FÖRSVARSHÖGSKOLAN Institutionen för ledarskap och management Januari 2010 PSYKOLOGISKA PERSPEKTIV PÅ RISK- OCH KRISHANTERINGSFÖRMÅGA: EN KUNSKAPSÖVERSIKT Ann Enander 1 FÖRORD Denna kunskapsöversikt är

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Kriskommunikation i praktiken (KIP) Populärvetenskaplig sammanfattning

Kriskommunikation i praktiken (KIP) Populärvetenskaplig sammanfattning Kriskommunikation i praktiken (KIP) Populärvetenskaplig sammanfattning 2 MSB:s kontaktpersoner: Ebba Hallsenius, 010-240 42 33 Henrik Olinder, 010-240 42 91 Publikationsnummer MSB 502-2012/11 ISBN 978-91-7383-298-4

Läs mer

Att möta människor i kris. Vad händer med hjälparen?

Att möta människor i kris. Vad händer med hjälparen? TEOLOGISKA HÖGSKOLAN, STOCKHOLM PM Lena Denke HT 2013/VT 2014 Anders Elfström Att förstå och möta människor i kris 15,0 hp Monica Huerta Staffan Juteräng Att möta människor i kris. Vad händer med hjälparen?

Läs mer

Från Gudrun till Per

Från Gudrun till Per Förvaltningshögskolans rapporter nummer 99 Från Gudrun till Per om kommunal krishantering, erfarenheter och förändring Andreas Ivarsson Från Gudrun till Per om kommunal krishantering, erfarenheter och

Läs mer

Skriva-av-sig En metod att bearbeta starkt stressfyllda händelser

Skriva-av-sig En metod att bearbeta starkt stressfyllda händelser FoU rapport Lärarhandledning Skriva-av-sig En metod att bearbeta starkt stressfyllda händelser Denna rapport ingår i Räddningsverkets serie av forsknings- och utvecklingsrapporter. I serien ingår rapporter

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project first cycle

Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project first cycle Självständigt arbete på grundnivå Independent degree project first cycle C-uppsats i Sociologi, 15 hp Bachelor thesis in Sociology, 15 credits Studenters riskuppfattning och beredskap i hemmet En kvalitativ

Läs mer

Kriskommunikation i sociala medier

Kriskommunikation i sociala medier Kriskommunikation i sociala medier Myndigheten versus Ungdomarna Magisteruppsats, 15 hp Medie och kommunikationsvetenskap Vårterminen 2010 Författare: Susanna Henningsson Handledare: Göran Palm Magisteruppsats,

Läs mer

Kunskapsöversikt, katastrofmedicin ur ett nationellt och internationellt perspektiv

Kunskapsöversikt, katastrofmedicin ur ett nationellt och internationellt perspektiv Kunskapsöversikt, katastrofmedicin ur ett nationellt och internationellt perspektiv Rapport från Anders Rüter, MD, överläkare, Katastrofmedicinskt Centrum Universitetssjukhuset i Linköping 581 85 Linköping

Läs mer

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga

Relationen mellan god man och ensamkommande barn och unga ÖREBRO UNIVERSITET Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet med inriktning mot missbruk, ohälsa och rehabilitering Campus Eskilstuna, Mälardalens högskola Socialt arbete C,

Läs mer

Individens förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet. Särskilt utsatta grupper

Individens förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet. Särskilt utsatta grupper Individens förmåga att ta ansvar för sin egen säkerhet Särskilt utsatta grupper MSB:s kontaktpersoner: Marit von Rosen, 010-240 54 65 Publikationsnummer MSB836 - April 2015 ISBN 978-91-7383-559-6 2 3 Förord

Läs mer

Att kommunicera med drabbade människor

Att kommunicera med drabbade människor Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 Att kommunicera med drabbade människor Utbildningsserie nr 11 1 2 3 Estoniakatastrofen är den största civila fartygsolyckan i Europa efter

Läs mer

FoU-rapport 56:2009. Ann-Charlotte Münger

FoU-rapport 56:2009. Ann-Charlotte Münger FoU-rapport 56:2009 Att förebygga och förhindra mäns våld i nära relationer inom Östergötlands län Kvinnors upplevelser och erfarenheter av uppbrottsprocessen en kunskapsöversikt och en intervjustudie

Läs mer

Nr 2009:1 Skriftserien. Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet. Annelie Björkhagen Turesson 2009

Nr 2009:1 Skriftserien. Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet. Annelie Björkhagen Turesson 2009 Nr 2009:1 Skriftserien Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet Annelie Björkhagen Turesson 2009 Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet Illustratör: Birgitta Nelson Clauss

Läs mer

jag har fått mandatet att utbilda

jag har fått mandatet att utbilda Umeå Universitet Institutionen för psykologi Organisationsanalys, vt 2014 jag har fått mandatet att utbilda Upplevelsen av en webbaserad utbildning Malin Blide, Yvette Ejdesjö, Erik Jarl, Moa Midvinter

Läs mer

Nästan 4 av 10. Nästan 4 av 10. En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland. Anders Andrén & Marina Kalander Blomqvist

Nästan 4 av 10. Nästan 4 av 10. En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland. Anders Andrén & Marina Kalander Blomqvist Anders Andrén är folkhälsostrateg med betoning på folkhälsorapportering. Arbetar på enheten för Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland. Marina Kalander Blomqvist är sociolog och arbetar

Läs mer

en uppföljning av 89 projekt om autism och ADHD

en uppföljning av 89 projekt om autism och ADHD Utrymme för att tänka nytt en uppföljning av 89 projekt om autism och ADHD Anders Gustavsson, Stockholms universitet, Anders Möller, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Bibbi Ringsby Jansson, Högskolan

Läs mer

Ingen kris är den andra lik

Ingen kris är den andra lik Ingen kris är den andra lik En kvalitativ och kvantitativ studie om Länsstyrelsens kriskommunikation Emma Axelsson & Jennifer Hansson Informations- och PR-programmet Höstterminen 2013 I TACK! Vi vill börja

Läs mer

Enhetschefers och distriktssköterskors upplevelser av beredskap inför en stor olycka eller katastrof - en intervjustudie i primärvården

Enhetschefers och distriktssköterskors upplevelser av beredskap inför en stor olycka eller katastrof - en intervjustudie i primärvården Institutionen för hälsovetenskap Enhetschefers och distriktssköterskors upplevelser av beredskap inför en stor olycka eller katastrof - en intervjustudie i primärvården Karin Berg & Kristina Hedengran

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV

DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV DEN FEMTE NATIONELLA NÄTVERKSKONFERENSEN OM SJÄLVMORDSPREVENTION UR ETT PRAKTISKT NÄTVERKSPERSPEKTIV 2006 Rapport nr 1 Att satsa på psykisk hälsa - förebygga självmord och självmordsförsök NASP 2006, 2007

Läs mer

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen

EXAMENSARBETE. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Hösten 2005 Lärarutbildningen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Ingen kan göra allt, men alla kan göra något en studie kring pedagogers uppfattning om sin kompetens i att möta barn i sorg. Författare Linda Abrahamsson Madelene

Läs mer

Postadress: Box 6401, 113 82 Stockholm Besöksadress: Olivecronas väg 4 (Sabbatsberg) Tel 08-690 58 00, Fax 08-33 52 75

Postadress: Box 6401, 113 82 Stockholm Besöksadress: Olivecronas väg 4 (Sabbatsberg) Tel 08-690 58 00, Fax 08-33 52 75 Äldreforskningens Hus består av två tvärvetenskapliga centra; Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum och A R C (Aging Research Center). Det tvärvetenskapliga perspektivet ger möjligheter att se helheten;

Läs mer

UTVÄRDERING AV DEN NATIONELLA FÖRSÖKSVERKSAMHETEN MED TILLSYNSOMBUD Avrapportering per 1 augusti 2013

UTVÄRDERING AV DEN NATIONELLA FÖRSÖKSVERKSAMHETEN MED TILLSYNSOMBUD Avrapportering per 1 augusti 2013 Bilaga 2 UTVÄRDERING AV DEN NATIONELLA FÖRSÖKSVERKSAMHETEN MED TILLSYNSOMBUD Avrapportering per 1 augusti 2013 Lars Oscarsson & Robert Lindahl Örebro universitet Förord På uppdrag av Socialstyrelsen, efter

Läs mer

Stöd efter flodvågen. Utvärdering av frivilligorganisationers stödinsatser efter tsunamikatastrofen

Stöd efter flodvågen. Utvärdering av frivilligorganisationers stödinsatser efter tsunamikatastrofen Stöd efter flodvågen Utvärdering av frivilligorganisationers stödinsatser efter tsunamikatastrofen Inger Linblad, Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete, IMS, Socialstyrelsen. 2008. Stöd

Läs mer

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans Växelvis boende Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det

Läs mer

Göteborgs Universitet Institutionen för Journalistik och Masskommunikation Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskursen

Göteborgs Universitet Institutionen för Journalistik och Masskommunikation Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskursen ABSTRACT Titel: Författare: Kurs: Svaga signaler & starka system - om omvärldsanalys och krisberedskap Annika Carlsson och Carina Dietmann Göteborgs Universitet Institutionen för Journalistik och Masskommunikation

Läs mer

Riktat föräldrastöd. Malin Broberg David Norlin. Herawati Nowak Mikaela Starke

Riktat föräldrastöd. Malin Broberg David Norlin. Herawati Nowak Mikaela Starke Riktat föräldrastöd RiFS-projektets slutrapport En aktionsforskningsansats för att kartlägga behov och förbättra stödet till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning Malin Broberg David Norlin Herawati

Läs mer