Det är ju bara serier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det är ju bara serier"

Transkript

1 Det är ju bara serier En studie om journalistik i grafiska noveller Dag Ankersen Christopher Lindahl Examensarbete 15 hp, Journalistik (C-nivå) Journalistik och medieproduktion 180 hp Handledare: Sara Hamqvist Höstterminen 2009 Linnéuniversitetet Institutionen för samhällsvetenskaper

2 Authors: Dag Ankersen and Christopher Lindahl Title: It s just comics - A study of journalism in graphic novels. Level: BA thesis in journalism Location: Linnaeus University Language: Swedish Number of pages: 47 Abstract The purpose of this thesis was to study how journalism is represented in graphic novels, what roles are represented and if journalism in graphic novels is good or evil. The goal was also to see if there were any similarities or differences over a period of time. This was done with a qualitative analysis of two graphic novels written and drawn by Frank Miller. When we did the analysis we focused on pictures and texts that directly had a connection to the journalistic role. We used a semiotic approach to analyze the two graphic novels were our main focus where on what connotation, what denotation and what stereotypes could be found. This study establishes that stereotypes are used to represent journalism in a negative way. Journalists are also the cause of more harm than good. When you put journalism into the narrative technique of good versus evil they are clearly evil and use their power to undermine the heroes of the story. The journalists are put into stereotypical roles such as the female news reporter who is all looks and no brain, or the overzealous male reporter who tries to tell the truth but no one will listen to him. It is also clear that journalism is represented in a way that describes it as a phenomenon that spreads panic because the journalists in many cases come to their own conclusions without having all the facts. The study also shows that over a period of fifteen years the role of the journalist is the same but the way they are represented is very different. Because of the larger rivalry from other news sources the media is forced to find new ways to attract an audience. Therefore the newer graphic novel portrays a sexualisation of the journalistic role. Key Words: Journalism, graphic novel, representation, stereotype, semiotic, Batman, Frank Miller, qualitative analysis. 1

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Syfte och frågeställningar... 5 Vår huvudfråga är:... 5 Våra frågeställningar är:... 6 Bakgrund... 7 Grafiska Noveller... 7 Populärkultur... 8 Journalistik... 8 Frank Miller Batman: The Dark Knight Returns Batman: The Dark Knight Strikes Again DC Comics Teori och tidigare forskning Litteratur Documentary Graphic Novel and Social Realism (2008) Populärkultur (2009) Graphic Storytelling and Visual Narrative (2008) Men under pressure: Representations of the Salaryman and his organization in Japanese manga (2008) Journalism, A Critical Issue (2005) Spegla, granska, tolka (2001) Journalism and popular culture (1992) Massmedier. En bok om press, radio och TV (2005) Begrepp Socialkonstruktionism Symbolik Semiotik Representation Stereotyper Metod och material

4 Val av metod Kvalitativ innehållsanalys Betydelsenivåer Denotation Konnotation Journalistiken som karaktär Rutor Urval Metoddiskussion Vår förförståelse Material Materialdiskussion Resultat och reflektion Batman: The Dark Knight Returns (1986) Trish All this and brains too. S Not for the squeamish. S Special Report. S Good Morning Gotham. S First strike. S Batman: The Dark Knight Strikes Again (2001) James Olsen. S News In The Nude. S The Happy Hacker. S Super Manga Giant Big News. S Freedom of speech is a wonderful thing. S Analys och diskussion Förslag till vidare forskning Referenser

5 Inledning As long as they grow out of it - under den premissen har serier varit accepterade. Det finns ett dåligt rykte som omger serier och beskyller de för att vara oseriösa. Vår utveckling mot vuxenlivet ger det svart på vitt: först läser vi bildböcker som barn, efter det går man mot böcker med bilder och text, i ett senare skede mot böcker med enbart text (och i dagens samhälle mot en tid i livet då man inte läser böcker alls). Trots det tror vi att serier, eller grafiska noveller som vi väljer att kalla dem, har en stor inverkan på människor över hela världen, sitt dåliga rykte till trots. Vi har uppfattningen att journalistiken har ett något dåligt rykte. Enligt en undersökning i The Observer 2002 svarade ungdomar mellan år på frågan hur mycket de litade på journalister. 1 procent svarade mycket, 19 procent svarade lite och hela 77 procent svarade inte alls. public opinion polls frequently remind us that, in the league table of trustworthiness, journalists vie for bottom place with politicians and estate agents. (Harcup, 2004:2) När journalistik ses som en tredje statsmakt och en pressutredning från 1994 (Betänkande av Pressutredningen -94:1995) skriver att det journalistiska uppdraget är att granska och informera är det ett stort problem att människor faktiskt inte litar på journalister som yrkesgrupp. Vi ser också tecken på att journalistikens dåliga rykte späds dagligen på och den skepsis som finns mot yrkesgruppen blir större och större genom den, enligt oss dåliga, journalistik som får allt större utrymme. Vi syftar på skvallerpress, sensationsjournalistik och partisk rapportering. Det finns säkert flera anledningar till den här inställningen hos allmänheten, vi tror att det många gånger dessutom ligger hos journalisterna själva som har målat in sig i ett hörn där kapitalistiska intressen gör intrång på god journalistik. Men något som vi som har gjort den här undersökningen tror har förbisetts av både forskare och analytiker är grafiska novellers representation av journalistiken. 4

6 De grafiska noveller vi har undersökt beskriver ett samhälle, och liksom i alla samhällen finns journalisten ständigt närvarande. Dessutom är grafiska noveller tämligen okomplicerade på en punkt, det finns något ont och det finns något gott. Bland onda aktörer kan vi se allt från pedofiler, korrumperade politiker och giriga affärsmän och bland det goda ser vi lojala människor, folks som står upp för varandra och självklart hjälten, som ensam står upp mot ett förtryck och bekämpar det. Men vilken roll får journalisterna? Vems sida står de på? Även om det saknas forskning inom området är vi övertygade om att journalistiken och allmänhetens syn på densamma påverkas av hur olika populärkulturella medier representerar dem. [ ] vår kunskap om världen [ ] skapas genom populärkulturens texter. Dessa har både konstruerande och konstruerade egenskaper. (Lindgren, 2009:55) Alltså; om journalistiken beskrivs som slarvig, subjektiv, eller menlös får den enligt ett socialkonstruktionistiskt synsätt konsekvensen att allmänhetens syn på journalistiken blir densamma och i förlängningen också att journalistiken kan bli densamma genom att leva upp till de förväntningar som allmänheten har. Grafiska noveller påverkar människor, det vet vi tack vare serieforskare som Jeff Adams (2007) och Scott McCloud (1994), frågan är alltså hur journalistiken representeras i grafiska noveller. Grafiska noveller betyder något för oss, för vi växer inte ifrån dem. Syfte och frågeställningar Syftet med vår studie är att undersöka hur journalister framställs i två grafiska noveller utgivna med 15 års mellanrum. På så sätt vill vi skapa en förståelse för hur bilden av journalistiken tolkas genom årens gång. Vi vill undersöka om journalistiken belyses på ett positivt eller negativt sätt utifrån hur journalistiken används i relation till historiens hjälte, som representerar det goda i världen. Genom att granska två grafiska noveller skrivna av samma författare med 15 års mellanrum ser vi hur bilden av journalistiken förändras. Eftersom de grafiska novellerna bygger på en berättarteknik som utgår ifrån att det goda bekämpar det onda kommer vi se journalistikens roll tydligare. Hjälper eller stjälper journalistiken det goda? Vår huvudfråga är: Hur representeras journalistik i dessa två grafiska noveller? 5

7 Våra frågeställningar är: Vilka aktörer finns det och hur representerar de journalistiken? Är journalistiken ond eller god? Vår undersökning hör hemma inom journalistikforskningen. Den knyter an till mediernas betydelse för det sociala livet och vårt sätt att förstå världen vilket McQuail skriver är ett kriterium för att kategoriseras inom journalistikforskning (McQuail, 2005:14). 6

8 Bakgrund Grafiska Noveller Grafiska noveller föddes som begrepp tack vare att det kom fram många talangfulla serietecknare som förde med sig en helt ny berättartradition. Den traditionen innebar att man la vikt vid en mer vuxen och konstnärlig framtoning trots att spelplanen fortfarande var densamma som enklare serietidningar tidigare haft monopol på att använda (Adams, 2008:12). En grafisk novell som kom att bidra till att det något skamfilade ryktet (med anledning av kopplingen till serietidningar) suddades ut var Maus, skriven av Art Spiegelman mellan åren 1971 och Den handlar om Arts far och hans tid i ett koncentrationsläger, där nazisterna tecknas som katter och judarna som möss vann Mouse Pulizerpriset (Adams, 2008:12). Begreppet grafisk novell används oftast för att beskriva en serietidning som sträcker sig över ett hundratal sidor och som har en klar början och slut. Därför kan man skilja på grafiska noveller från de mer klassiska serietidningarna som säljs i lösnummer med en kontinuerlig historia. Till skillnad från vanliga serietidningar så har grafiska noveller en mer bokliknande karaktär med bättre kvalitet på pappret och hårdare pärmar. Men det är en omdiskuterad definition på serietidningar. Författaren Alan Moore som bland annat skrivit de grafiska novellerna Watchmen och V for Vendetta anser att begreppet grafiska noveller är något som försäljningsfolk hittat på för att kunna sälja mer serietidningar till dyrare priser. The problem is that "graphic novel" just came to mean "expensive comic book" and so what you'd get is people like DC Comics or Marvel comics - because "graphic novels" were getting some attention, they'd stick six issues of whatever worthless piece of crap they happened to be publishing lately under a glossy cover and call it The She-Hulk Graphic Novel, you know? It was that that I think tended to destroy any progress that comics might have made in the mid- '80s (http://www.blather.net/). 7

9 Många anser att det är ett onödigt begrepp som försöker förgylla somliga serietidningar med enbart ett finare namn när det i grund och botten är samma sak som vanliga serier. Grafiska noveller har ingen uttalad målgrupp, men Adams (2007) menar att de som främst läser grafiska noveller är vita män i åldern år. Grafiska noveller behandlar vuxna teman och i många fall innehåller de även våld och sexuella handlingar (McCloud, 1994) och därigenom kan vi se en glipa mellan de barnvänliga serierna och de grafiska noveller som vänder sig till en vuxnare och framförallt mognare läskrets. Populärkultur Spelplanen (grafiska noveller) för den här undersökningen är inom populärkultur. Termen populärkultur är enligt Simon Lindgren (2009) rätt oproblematisk i sin betydelse, det handlar helt enkelt om kultur som är populär hos folket. Populärkultur brukar som term sägas stå för kulturprodukter inom områden som film, tv, radio, mode, litteratur och musik, vilka huvudsakligen konsumeras av det stora flertalet i ett samhälle. Det vill säga människor i största allmänhet: du och jag. (Lindgren, 2009:17) Trots att Lindgren inte uttryckligen nämner serier eller grafiska noveller när han radar upp exempel på vad som är populärkultur anser vi att de tillhör just den kategorin med tanke på hans avslutning i den första meningen: vilken huvudsakligen konsumeras av det stora flertalet i ett samhälle. Dessutom är grafiska noveller i sitt utförande en blandning mellan film och litteratur, med text och bilder, om än inte rörliga sådana. (McCloud, 1994) Vad som är populärkultur och vad som inte är det är inte den här undersökningens syfte att fastställa, det räcker med att vi, när vi analyserar vårt empiriska material, anser att vi rör oss i den populärkulturella sfären. Journalistik Journalistik är ett brett begrepp med många tolkningsmöjligheter. Följande teorier, utredningar och perspektiv är det som vi, som skrivit uppsatsen, har använt som grund för vår syn på journalistik. 8

10 Tony Harcup, lector vid Centre for Journalism, Trinity and All Saints i Leeds definierar journalistik som en form av kommunikation baserad på att fråga och besvara frågorna Vem? Vad? Vart? När? och Hur? Journalists inform society about itself and make public that which would otherwise be private. (Harcup,2004:2) Harcup tillägger att journalister också bidrar med information, kommenterar och förstärker sådant som redan är inom den offentliga domänen. (Harcup, 2004:2) Vårt dagliga blad stöd till svensk dagspress är ett betänkande av 1994 års pressutredning. Där förklarar man journalisters och medias uppgift för den fria åsiktsbildningen så här: Massmedierna fullgör tre uppgifter som är särskilt angelägna för den fria åsiktsbildningen, nämligen uppgiften att förse medborgarna med sådan information att de fritt och självständigt kan ta ställning till samhällsfrågor, uppgiften att granska de inflytelserika i samhället och uppgiften att låta olika åsikter komma till tals. (Betänkande av pressutredningen -94, 1995:156) Detta skiljer sig från pressutredningen 1972 där journalistikens uppgift var att informera, granska, kommentera och främja gruppkommunikation. I betänkandet slår man också fast att granskning av de inflytelserika i samhället är central för den fria åsiktsbildningen och demokratin. Genom en granskning genomförd av mångfacetterade massmedier motverkas maktmissbruk, och en rättvisande och nyanserad bild av de styrande i samhället kan framträda. (Betänkande av pressutredningen -94, 1995:157) Enligt vår tolkning av journalistik är dess huvuduppgift att granska makten och ge en rättvis bild av samhället. Vi upplever också att det är journalistikens viktigaste uppgift och det allmänheten förväntar sig av journalister. Journalistik i de två grafiska noveller som studeras i denna uppsats är för oss rapportering av händelser och spridning av information till det som kan anses vara allmänheten i de grafiska novellerna. Denna spridning sker via medier som tidningar, internet och tv. 9

11 Frank Miller Frank Miller är en av de mest respekterade och framgångsrika författarna och tecknarna inom branschen för grafiska noveller. Han har skapat några av de största verken inom sin genre varvid många dessutom har filmatiserats. Bland annat är han upphovsman till 300, Sin City och de två grafiska noveller som vi har undersökt för denna uppsats; Batman: The Dark Knight Returns och Batman: The Dark Knight Strikes Again (http://www.comicbookdb.com). Millers stil att teckna och skriva serier beskrivs som en blandning mellan många populärkulturella medium. Han hämtar inspiration från Westernfilmer, östasiatisk konst och litteratur som oftast har en inriktning på thrillers (Daniels, 1999). Miller föddes 1957 i Maryland, USA, och beskrevs redan som barn som en drömmare som hade lätt att gå in i en fantasivärld. Miller säger själv att han kände sig malplacerad i verkligheten men slutade ändå läsa serier i tonåren för att försöka återanpassa sig till den riktiga världen (http://moebiusgraphics.com). Miller, tillsammans med bland andra Batman-tecknaren Neal Adams, använder sig av en stil som kallas magisk realism. Magisk realism beskrivs som en stil inom målning och litteratur där fantastiska eller fantiserade, och ofta oroväckande eller förvirrade bilder eller händelser skildras i skarpa detaljer på ett realistiskt sätt (Random house unabridged dictionary: Magic Realism 2005:1252). Miller är i grunden en realistisk tecknare som påverkats av serietecknare snarare än tvärt om. (Daniels, 1999) Miller skriver, liksom många andra av författarna inom samma genre, klart politiskt. Batman: The Dark Knight Returns kom att sätta standarden tillsammans med verk av Alan Moore m.fl. för hur grafiska noveller skulle komma att se ut (http://www.comicbookresources.com). Miller fick också kritik för att måla upp ett samhälle som var fascistiskt och mörkt. Han revolutionerade sättet grafiska noveller kom att se ut till handlingen när han låter hjälten var en man som tar lagen i egna händer istället för att följa de vanliga konventionerna för ont och gott (Les Daniels, 1999:151). Millers Batman blev en hjälte som gör vad som krävs och har ett visst utilitaristiskt perspektiv på verkligheten. Miller målar upp en dystopisk bild av samhället i sina berättelser som är starkt samhällskritisk. Han låter media spela en stor roll för 10

12 att representera hur samhället mår samtidigt som han också låter media och journalister spela en roll i berättelserna för att föra handlingen framåt och förklara eventuella oklarheter. Trots att Miller har skrivit och ritat många bra och uppmärksammade grafiska noveller kan ingenting mätas med det genombrott han fick med sin novellsamling Batman The Dark Knight Returns som kom ut 1986 på DC Comics. (Daniels, 1999) Batman: The Dark Knight Returns Batman: The Dark Knight Returns utkom De som har producerat albumet är Frank Miller som har skrivit och tecknat historien samt färgläggarna Klaus Janson och Lynn Varley (Miller: Batman: The Dark Knight Returns, 1986). I bokens inledning står att läsa Over fifteen years after its debut, Batman: The Dark Knight Returns remains an undisputed classic and one of the most influential stories ever told in the comic s medium (Miller, 1986:4). Boken är släppt av förlaget DC Comics som är ett av branschens största förlag. I Batman: The Dark Knight Returns tar Miller superhjältar till en nivå de tidigare inte varit i närheten av när han lät karaktärerna vara politiska metaforer. (Daniels, 1999) Batman: The Dark Knight Strikes Again The Dark Knight strikes again är skriven och tecknad av Frank Miller och utgiven av DC Comics som en begränsad serie i tre delar mellan November 2001 och Juli The Dark Knight Strikes Again är en uppföljare på Millers första bok om Batman, Batman The Dark Knight Returns. The Dark Knight Strikes Again innehåller samma teman som Millers första historia om Batman men där den första grafiska novellen beskrivs som en klassiker och inom serietidningsvärlden så fick The Dark Knight Strikes Again ett mycket kyligare mottagande av kritikerna. Anledningen till att The Dark Knight Strikes Again inte blev en lika stor framgång anses vara att Miller inte lyckas porträttera Batman på ett lika bra sätt som i Batman The Dark Knight Returns (http://comics.ign.com). Bland dem som kritiserade albumet var Hillary Goldstein som skrev följande: The Dark Knight Strikes Again is a failure. Perhaps most unfortunate (or sad) is Miller's own shortsightedness in regards to Batman and his role as savior. (http://comics.ign.com). 11

13 DC Comics DC Comics är det största förlaget i världen av engelskspråkiga, tecknade serier. Förlaget grundades under namnet National Allied Publications 1934 och under våren 1938 publicerades den första superhjälteserien om Stålmannen. Detta banade väg för fler superhjältar som Wonder Womaen, Green Lantern och den som vi i den här undersökningen har riktat fokus mot; Batman. Idag står DC Comics ohotade som nummer ett bland serieförlag i världen och de ger varje månad ut över 80 olika serier och totalt över 1000 nummer varje år. Man har också för att bredda sig skapat en huvudorganisation (DC Comics) med flera underorganisationer som ansvarar för olika marknader. DC Comics är i sin tur ägda av Time Warner, världens största underhållningsföretag (http://www.dccomics.com). Vissa Batmanserier utgavs på DC Universe som kan jämföras som ett superhjältarnas hall of fame. Grundat 1938 ville man samla alla stora superhjältar och attrahera en publik i alla åldrar med action, adventures and exitement each and every month (http://www.dccomics.com). Men utvecklingen gick åt ett annat håll, där grafiska noveller med allvarligt tema fick större och större uppskattning. Som ett led av detta skapade man 1993 Vertigo. Vertigo är den del av DC Comics som har hand om grafiska noveller för en äldre publik. När Vertigo grundades var målsättningen att erbjuda serier av en mer tillspetsad och sofistikerad natur (http://www.dccomics.com). 12

14 Teori och tidigare forskning I detta kapitel avser vi redovisa den tidigare forskning som vi använt oss av som befinner sig i samma område som vår undersökning. Litteratur Vi börjar med att redogöra för vilka undersökningar och böcker vi läst inför uppsatsen och varför dessa texter är viktiga för vår undersökning, därefter presenterar vi också författarna som har skrivit böckerna. Sedan följer fem begrepp, dessa är socialkonstruktionism, symbolik, semiotik, representation och stereotyper och har alla tagits upp av författarna vi läst. Författarnas redogörelser för dessa begrepp är den tidigare forskning som ligger till grund för vår undersökning. Anledningen till att vi inte förklarar begreppen efter var och en av författarna som vi redogör för är att varje begrepp innehåller flera olika författares perspektiv. Documentary Graphic Novel and Social Realism (2008) Jeff Adams, lektor på Department of Educational Studies vid Goldsmiths universitet i London, har gjort en analys kring hur man använder grafiska noveller som verktyg för att dokumentera sociala förhållanden. Boken han har skrivit efter sin undersökning heter Documentary Graphic Novels and Social Realism (2008). Han undersöker hur verkligheten porträtteras i grafiska noveller och ställer sig frågan om de är tillförlitliga som samhällsdokument, vilket han anser att de är. Populärkultur (2009) Simon Lindgrens, docent i sociologi vid sociologiska institutionen, Umeå universitet, har skrivit en bok som heter Populärkultur (2009). Hans två huvudfrågor är vad begreppet populärkultur står för och huruvida populärkultur kan analyseras vetenskapligt och det är den andra frågan som gör hans undersökning intressant för oss. Lindgren argumenterar för att populärkulturen både uttrycker och bidrar till formandet av många människors känslor, värderingar, tankar, drömmar och livsstilar i dagens samhälle. Lindgren skriver om ett perspektiv som kallas socialkonstruktionism. Socialkonstruktionismen är central i vår uppsats eftersom den vilar på att representation faktiskt innebär något för allmänheten och dess syn och agerande i samhället. 13

15 Graphic Storytelling and Visual Narrative (2008) För att få en bättre förståelse för grafiska noveller använde vi oss av Will Eisners, som är en välkänd serieförfattare, Graphic Storytelling and Visual Narrative (2008). Den handlar om vilka metoder författare till grafiska noveller använder sig av för att berätta historier och förmedla budskap samt vad som krävs för att hålla intresset vid liv hos läsaren. Graphic Storytelling and Visual Narrative (2008) vidrör också vilka krav som ställs på den som läser grafiska noveller samt jämför grafiska noveller med andra medium. Eisner argumenterar för vikten av att använda sig av stereotyper när man ska berätta en historia i form av en grafisk novell. Vi är medvetna om att Eisner inte är forskare men vi ser ändå honom som en av de med mest kunskap inom fältet grafiska noveller. På grund av Eisners stora och speciella erfarenhet anser vi att hans kunskap och teorier kring grafiska noveller är av stor vikt, så pass stor att vi väljer att ha med hans kunskaper för den här undersökningen, även om han inte är en forskare. Eisners storhet och påverkan på serier och grafiska noveller exemplifieras nog bäst genom att branschens mest prestigefyllda pris, the Will Eisner Comic Industry Award, är döpt efter honom. Men under pressure: Representations of the Salaryman and his organization in Japanese manga (2008) Peter Matanle, Leo McCann och Darren Ashmore vid School of East Asian Studies, University of Sheffield UK, Manchester Business School, University of Manchester UK och Akita International University, Japan har skrivit Men under pressure: Representations of the Salaryman and his organization in Japanese manga (2008) där de redogör för grafiska novellers inverkan på den japanska arbetarklassen. Intresset för detta paper består från vår sida av kopplingen mellan grafiska noveller och dess relation till människor i den riktiga världen och i vilken utsträckning de representationer som finns i grafiska noveller påverkar läsaren. Journalism, A Critical Issue (2005) Stuart Allans bok Journalism, A Critical Issue (2005) tar upp problem som journalistiken möter i dagens samhälle i samband med en allt känsligare rapportering från krigszoner och utsatta länder. För vår undersökning är det intressant att se vilken kritik journalistiken möter och därigenom se samband mellan den stereotyp av journalistik som Miller målar upp i de grafiska noveller vi undersöker. 14

16 Spegla, granska, tolka (2001) Monica Djerf-Pierre, medieprofessor vid Göteborgs Universitet och Lennart Weibull, professor i massmedieforskning vid Göteborgs Universitet har skrivit boken Spegla, granska, tolka (2001) i vilken de redogör för hur journalistiken har utvecklats och hur man har sett på medier och journalistik genom åren. Eftersom vårt empiriska material beskriver samhället på 1980-talet och i början av 2000-talet är det intressant för oss att kunna dra paralleller och göra jämförelser med deras forskning och slutsatser. Här finns redogörelser för hur journalistiken har förändrats och vilka trender som går och har gått genom åren för journalistik och nyhetsmediet. Just trenderna är det som vi kommer titta mer på för att hitta samband eller skillnader utifrån representationen av journalistik i de grafiska noveller vi undersöker. För att förstå hur och varför journalister i grafiska noveller representeras på ett visst sätt måste vi förstå hur det rådande klimatet var när de grafiska novellerna skrevs. Journalism and popular culture (1992) För att se hur journalistiken förhåller sig till och anpassar sig efter populärkulturen har vi använt oss av Journalism and popular culture (1992) som är redigerad av Peter Dahlgren, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet och Colin Sparks, medieprofessor vid School of communication, the Polytechnic of central London. Deras bok problematiserar kring hur journalistiken anpassar sig efter nya möjligheter, som till exempel TV och internet. De beskriver hur nya möjligheter för journalistiken också bidrar till att den blir sämre. Bland annat beskriver de hur journalistiken handlar i valet mellan information och underhållning och hur en symbios som kallas infotainment sakta men säkert har växt fram. Massmedier. En bok om press, radio och TV (2005) Stig Hadenius och Lennart Weibull som är professorer i journalistik respektive medieforskning har skrivit boken Massmedier. En bok om press, radio och TV (2005). Deras bok är att betrakta som en klassiker inom medie- och journalistikforskningen och vi har använt oss av den dels som ett komplement till Djerf-Pierres & Weibulls Spegla, granska, tolka men också som något av ett uppslagsverk för olika fenomen inom journalistiken för att förstå delar av vår övriga litteratur. 15

17 Begrepp Utifrån den litteratur vi har redovisat ovan fick vi fram fem centrala begrepp kring de teorier och tidigare forskning som vi tog del av. Dessa redogör vi för nedan och de kopplas även till vår undersökning. Socialkonstruktionism Simon Lindgren (2009) menar att vår bild av världen tydligt påverkas av populärkulturella texter. Populärkulturella texter har både konstruerande och konstruerade egenskaper, genom att våra kategorier och världsbilder återspeglas i berättelsen och samtidigt bidrar till att skapa desamma. Populärkulturella texter uttrycker ett stort antal människors tankar, drömmar och önskningar. Samtidigt påverkas dessa tankar, drömmar och önskningar av samma texter. Premissen, som alltså säger att vår kunskap om världen alltid är kulturellt präglad, riktar uppmärksamheten mot de sätt vilka populärkulturella texter utgör en del i denna kulturella prägling. (Lindgren, 2009:55) När Miller (1986, 2001) beskriver journalister i populärkulturell form utgår han från sig själv och sin förförståelse kring journalistik och media, men samtidigt påverkar han mottagarens bild av journalistik och media. Mottagaren får dock inte exakt samma bild som Miller har, utan lägger till sin egen förförståelse och skapar en bild av verkligheten. Vi är väsentligen historiska och kulturella varelser och vår syn på kunskap och världen är alltid kulturellt och historiskt präglade. Därför är de sätt på vilka vi uppfattar och representerar världen historiskt och kulturellt specifika och kontingenta: våra världsbilder och identiteter kunde varit annorlunda och de förändras över tiden. (Lindgren, 2009:55) På samma sätt har journalistiken en inverkan på hur samhället utformas. Hadenius och Weibull (2005) lyfter fram hur journalisters gruppering av människor i samhället enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv också leder in läsaren i hur hon ska tolka och förstå buskapet som serveras. 16

18 Många undersökningar har visat att mediernas prioritering av sakområden inte nödvändigtvis har ett direkt samband med de verkliga förhållandena. Detta innebär naturligtvis inte att medierna lyfter fram händelser som inte har inträffat utan istället proportionerna skiljer sig åt. (Hadenius & Weibull, 2005:366) Symbolik Symboler och stereotyper i grafiska noveller går hand i hand, man använder stereotyper för att symbolisera något eller någon. Symboler och stereotyper har som syfte att ge oss information och mening. Barthes (2007) förklarar hur nära relationen är mellan stereotyp och symbol när han beskriver Catchbrottarens kropp som en symbol för ondska men också samtidigt en karaktär med stereotypiskt onda egenskaper. Barthes kan förutspå hur brottaren kommer att agera enbart genom att se på brottarens yttre egenskaper, kroppsbyggnad och hållning. Det är ett exempel på hur en stereotyp samtidigt kan fungera som en symbol. Catchbrottarens kropp är därför stridens egentliga nyckel. Jag vet redan från början att Thauvins handlingar, förräderi, grymheter och fula trick inte sviker den första bild av ondskan som han ger mig; jag kan lita på att han ända in i det sista utför rörelser som är resultatet av en viss oformlig låghet och att han därför, så långt det är möjligt, uppfyller bilden av den mest avskyvärda buse som finns: vampyren. (Barthes, 2007:15) När vi analyserade symboler i grafiska noveller fann vi Barthes definition av symboler passande när han menar att både objekt och handlingar betraktas som symboliska (Barthes, 2007:156). McCloud förklarar att symboler, eller visual metaphor som han också kallar det är basen för vårt språk (McCloud, 1994:128). Whenever an artist invents a new way to represent the invisible, there is always a chance that it will be picked up by other artists. If enough artists begin using the symbol, it will enter the language for good. (McCloud, 1994:129) När en författare tar ett nytt stilgrepp och skapar en ny symbol kan detta tas upp av andra författare och den nya symbolen blir allmänt erkänd. Förutom att symboler påverkar hur läsarna tolkar historien påverkar de alltså hur andra historier kommer att utformas i ett senare skede. Miller själv är inte en författare som skapar helt nya symboler utan han använder sig av 17

19 redan befintliga symboler och stereotyper som han sedan förstärker och andra författare sedan tar efter. Det är inte en stor skillnad men ändå värd att nämnas i sammanhanget. Det är få författare som skapar helt nya symboler, av den enkla anledningen att det blir svårt att förklara den för läsaren främmande symbolen, utan det tillvägagångssätt som Miller tillämpar är det absolut vanligaste. Semiotik Semiotik är ett begrepp som står för studiet av tecken och teckensystem. (Lindgren, 2009:62) Semiotik eller semiologi är ett sätt att analysera betydelsen och meningen med saker genom att se på tecknen så som till exempel ord, men också bilder och symboler. (Bignell, 2002:1) Jonathan Bignell (2002) skriver om semiotik utifrån ett medieanalytiskt perspektiv och menar att man med hjälp av semiotiken kan studera de budskap media producerar. Dessa budskap skapas genom olika tecken och semiotiken är ett verktyg för att förstå hur dessa tecken fungerar och på vilka olika sätt dessa kan tolkas på. (Bignell, 2002:2) Simon Lindgren (2009) använder begreppet text som en samlad benämning på en uppsättning olika skapelser så som filmer, tv-program, böcker, serietidningar och reklam. I teoretisk bemärkelse så fylls dessa texter av vad man inom semiotiken kallar för tecken. Det är dessa tecken som ger mening till vad Lindgren kallar för text (Lindgren, 2009:63). Alltså fylls grafiska noveller av tecken som genom semiotiken går att tolka. Ett tecken kan sägas vara någonting som står för något annat dvs. någonting som producerar mening. (Lindgren, 2009:63) De två grafiska novellerna The Dark Knight Returns (Miller, 1986) och The Dark Knight Strikes Again (Miller, 2001) är i enlighet med semiotiken de två texter som analyserats för denna uppsatts. Det är när bilderna och bokstäverna skapar meningar och ord i dessa två grafiska noveller som de utgör vad man inom semiotiken kallar för tecken. Och det är dessa tecken som man, med hjälp av semiotiken, kan utvinna mening ur och på så sätt analysera. Tecknen är alltså av central betydelse för populärkulturstudier; det är genom dessa som mening skapas, och det är dessa som bygger upp de texter som är vårt studieobjekt. (Lindgren, 2009:64) 18

20 Genom en förmåga att tydligt referera till något så hänvisar ett tecken till ett visst innehåll och ger på så sätt läsaren en uppfattning eller mening. Tecken i en text förmedlar alltså en viss information och fakta utifrån hur läsaren tolkar dem. (Lindgren, 2009:67) Tecknen utgör också i sig själva information om just hur tecknen ska avläsas. Lindgren (2009:68) tar upp exempel på hur vi närmast omedvetet som läsare kan skilja på olika former av texter. Detta sker på basis av ledtrådar i ljud- och bildspråk respektive sidhuvuden och typsnitt. När tecken genom sin blotta form förmedlar information utövar de sin tredje funktion: den formella. (Lindgren, 2009:68) Representation Begreppet representation är centralt inom cultural studies och det står för den meningsproduktion som sker genom språk, diskurser och bilder (Lindgren, 2008:57). Genom representation använder man språk, bilder eller symboler för att skapa mening hos mottagaren och det ska samtidigt vara en mening som stämmer överens med den mening som sändaren avser. Det kan göras på två sätt, genom att beskriva och att symbolisera och anledningen till att vi förstår varandra beskriver Lindgren som att vi har samma begreppsliga kartor (Lindgren, 2009:59). Populärkulturens texter spelar en viktig roll när det gäller formandet av gemensamma begreppsliga kartor. Men för att texterna ska kunna betyda något för oss förutsätts samtidigt förekomsten av just sådana kartor. Texterna är med andra ord både skapare och skapade av begrepp och föreställningar i våra huvuden. (Lindgren 2009:59-60) Inom grafiska noveller är det dessutom viktigt att klargöra vad som händer mellan det man beskriver och symboliserar. McCloud använder begreppet The Gutter vilket på svenska blir rännstenen, alltså det som skiljer gatan från trottoaren (McCloud, 1994:66). Vad som händer i en bildruta följt av en annan är inte skrivet men som mottagare förstår vi att om en man jagar en person med en kniv och nästa bildruta är en blodig vägg så har jägaren fått fatt på sitt byte. 19

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Kvalitativa data Helene Johansson, Epidemiologi & global hälsa, Umeå universitet FoU-Välfärd, Region Västerbotten

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Kvalitativa metoder II

Kvalitativa metoder II Kvalitativa metoder II Tillförlitlighet, trovärdighet, generalisering och etik Gunilla Eklund Rum F 625, e-mail: geklund@abo.fi/tel. 3247354 http://www.vasa.abo.fi/users/geklund Disposition för ett vetenskapligt

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Forma komprimerat trä

Forma komprimerat trä Forma komprimerat trä - maskinell bearbetning av fria former Peter Conradsson MÖBELSNICKERI Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design REG NR: LiU-IEI-TEK-G 07/0025 SE Oktober 2007 Omslagsbild: Stol

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET)

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) ENGELSKA B MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) Du skall förstå vad som sägs i längre sekvenser av sammanhängande tydligt tal som förmedlas direkt eller via medier och där innehållet kan vara obekant för dig

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget

Socionomen i sitt sammanhang. Praktikens mål påverkas av: Socialt arbete. Institutionella sammanhanget Socionomen i sitt skilda förutsättningar och varierande Förstå och känna igen förutsättningar, underbyggande idéer och dess påverkan på yrkesutövandet. Att förstå förutsättningarna, möjliggör att arbeta

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30.

V 48. Nästa APT 18 december. 11 dec Lucia på Vargen och Delfinen kl. 15:00. 12 dec Lucia på Fjärilen och Pingvinen kl.9:30. Veckan som gått Nu har ännu en vecka gått och vi kan glatt konstatera att vårt senaste öppna hus gett resultat. Vi har fått fler barn i kön, vilket är väldigt roligt! Trevlig helg Lena Rebane, förskolechef

Läs mer

UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON. Lena Lid Andersson Page 1

UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON. Lena Lid Andersson Page 1 UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON Lena Lid Andersson Page 1 VAD ÄR DET VI GÖR I FÖRETAG OCH ORGANISATIONER? Kommunicerar! Möten 31

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM

Förtroende ANNA BRATTSTRÖM Förtroende ANNA BRATTSTRÖM The importance of this treaty transcends numbers. We have been listening to an old Russian maxim dovaray ne proveray Trust, but Verify Vad innebär förtroende? Förtroende är ett

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury

Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury Vi målar! Författare Cheryl Rao Illustratör Tanvi Choudhury Översättning www.bokkok.se Det är lördag. Veena och Vinay är i trädgården. Det finns burkar med målarfärg överallt. 2 Det finns vit färg och

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

FORSKNING OM JOURNALISTIK I

FORSKNING OM JOURNALISTIK I FORSKNING OM JOURNALISTIK I JOURNALISTIK I TEORI OCH PRAKTIK JESPER STRÖMBÄCK 2016-01-26 http://www.jesperstromback.org/ JOURNALISTIK SOM FORSKNINGSOMRÅDE Journalistikens ideal vad utmärker den goda journalistiken?

Läs mer

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg Att fastställa krav Annakarin Nyberg Disposition Del 1 Varför samla in krav? Typer av krav Interaktionsdesign och krav Del 2 Analys, tolkning och presentation Scenarios Use cases Task analysis Avslutning

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT C

EXAMINATIONSUPPGIFT C EXAMINATIONSUPPGIFT C Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-03-11 Innehåll 1. Teorier rörande medieanvändarnas makt... 3 1.1. Användningsforskningen... 3 1.2.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT B

EXAMINATIONSUPPGIFT B EXAMINATIONSUPPGIFT B Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-02-25 Innehåll 1. Termer som kan användas inom bildanalys... 3 2. Analys av porträtt av kungafamiljen...

Läs mer

& report. Disclaimer. Att söka sanningen Om kunskapsstyrning och gränsarbete i systematiska litteraturöversikter Författare: Francis Lee

& report. Disclaimer. Att söka sanningen Om kunskapsstyrning och gränsarbete i systematiska litteraturöversikter Författare: Francis Lee ATT SÖKA SANNINGEN & 3 & report Leading Health Care nr 7 2012 Att söka sanningen Om kunskapsstyrning och gränsarbete i systematiska litteraturöversikter Författare: Francis Lee Vad kan vi lära av att studera

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d)

Performance culture in policing. Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) Performance culture in policing Författare: Tevfik Refik Altonchi (Ph.d) ResultatKultur Attityd, Beteende, Värderingar 1965 119 1990-tal Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska!

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

MBT 2012 JAG ÄR I GUDS HJÄRTA

MBT 2012 JAG ÄR I GUDS HJÄRTA MBT 2012 JAG ÄR I GUDS HJÄRTA Undervisning av Ulrika Ernvik VEM ÄR JAG? Vi har alla en berättelse! Gud skickade mej till världen med ett hemligt uppdrag. Vilket är mitt hemliga uppdrag? För att veta det

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Typografi, text & designperspektiv

Typografi, text & designperspektiv Typografi, text & designperspektiv Serif Hårstreck Stapel Heplx x-höjd Baslinje Grundstreck Serif Underhäng Inre form I dag Lite bakgrund Övergripande grunder inom typografi Text hantering Elva Synlig

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates.

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Delstudie inom EU-projektet Workable 2010-2013 Gunilla Bergström Casinowsky Institutionen för

Läs mer

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM

Rastercell. Digital Rastrering. AM & FM Raster. Rastercell. AM & FM Raster. Sasan Gooran (VT 2007) Rastrering. Rastercell. Konventionellt, AM Rastercell Digital Rastrering Hybridraster, Rastervinkel, Rotation av digitala bilder, AM/FM rastrering Sasan Gooran (VT 2007) Önskat mått * 2* rastertätheten = inläsningsupplösning originalets mått 2

Läs mer

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 2

FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 2 FORSBERGS SKOLA DISTANSKURS BREV 2 VARUMäRKEN & LOGOTYPER A trademark is a picture. It s a symbol a sign an emblem an escutcheon an image. There are good symbols... like the cross. There are others...

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for Parcel Search 2011-10-18 Version: 1 Doc. no.: I04306 Sida 2 av 5 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2011-10-18 1.0.0 PD First public version.

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble

In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble In Bloom CAL # 8, sista varv och ihopsättning / last rows and assemble I del 9 använder du virknål 3.0 mm. Efter varje varvsnummer står numret (1-7) för den färg du skall använda för det varvet, se färg/garn-tabell.

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016.

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016. Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016 v.6-12 Book Project During this project you will be reading English

Läs mer

Focus on English 9. PROVLEKTION: St. Patrick s Day

Focus on English 9. PROVLEKTION: St. Patrick s Day Focus on English 9 Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken vilar fokus på strategier, på

Läs mer

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personligt Brev. Brev - Adress. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adress Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelskt adressformat:, företagets namn, gatunummer + gatunamn, namn på staden +

Läs mer

Uppgift 5 Mediernas innehåll och demokratin

Uppgift 5 Mediernas innehåll och demokratin Uppgift 5 Mediernas innehåll och demokratin Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät HT10 nr 5 Kursledare: Piotr Urniaz Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå Universitet Oktober 2011

Läs mer

Exempel på akademiskt skrivande? Akademiskt skrivande och tänkande. Eller detta. Fler exempel.. Så kan det bli. Föredömen?

Exempel på akademiskt skrivande? Akademiskt skrivande och tänkande. Eller detta. Fler exempel.. Så kan det bli. Föredömen? Exempel på akademiskt skrivande? Akademiskt skrivande och tänkande Fredrik Stjernberg fredrik.stjernberg@liu.se The visual is essentially pornographic, which is to say that it has its end in rapt, mindless

Läs mer

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined)

Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Småprat Small talk (stressed vowels are underlined) Vad heter du? Varifrån kommer du? Vad har du för modersmål (1 st language)? Vad studerar du? Var bor du? Hur gammal är du? Cyklar du till universitetet?

Läs mer