Det är ju bara serier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det är ju bara serier"

Transkript

1 Det är ju bara serier En studie om journalistik i grafiska noveller Dag Ankersen Christopher Lindahl Examensarbete 15 hp, Journalistik (C-nivå) Journalistik och medieproduktion 180 hp Handledare: Sara Hamqvist Höstterminen 2009 Linnéuniversitetet Institutionen för samhällsvetenskaper

2 Authors: Dag Ankersen and Christopher Lindahl Title: It s just comics - A study of journalism in graphic novels. Level: BA thesis in journalism Location: Linnaeus University Language: Swedish Number of pages: 47 Abstract The purpose of this thesis was to study how journalism is represented in graphic novels, what roles are represented and if journalism in graphic novels is good or evil. The goal was also to see if there were any similarities or differences over a period of time. This was done with a qualitative analysis of two graphic novels written and drawn by Frank Miller. When we did the analysis we focused on pictures and texts that directly had a connection to the journalistic role. We used a semiotic approach to analyze the two graphic novels were our main focus where on what connotation, what denotation and what stereotypes could be found. This study establishes that stereotypes are used to represent journalism in a negative way. Journalists are also the cause of more harm than good. When you put journalism into the narrative technique of good versus evil they are clearly evil and use their power to undermine the heroes of the story. The journalists are put into stereotypical roles such as the female news reporter who is all looks and no brain, or the overzealous male reporter who tries to tell the truth but no one will listen to him. It is also clear that journalism is represented in a way that describes it as a phenomenon that spreads panic because the journalists in many cases come to their own conclusions without having all the facts. The study also shows that over a period of fifteen years the role of the journalist is the same but the way they are represented is very different. Because of the larger rivalry from other news sources the media is forced to find new ways to attract an audience. Therefore the newer graphic novel portrays a sexualisation of the journalistic role. Key Words: Journalism, graphic novel, representation, stereotype, semiotic, Batman, Frank Miller, qualitative analysis. 1

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Syfte och frågeställningar... 5 Vår huvudfråga är:... 5 Våra frågeställningar är:... 6 Bakgrund... 7 Grafiska Noveller... 7 Populärkultur... 8 Journalistik... 8 Frank Miller Batman: The Dark Knight Returns Batman: The Dark Knight Strikes Again DC Comics Teori och tidigare forskning Litteratur Documentary Graphic Novel and Social Realism (2008) Populärkultur (2009) Graphic Storytelling and Visual Narrative (2008) Men under pressure: Representations of the Salaryman and his organization in Japanese manga (2008) Journalism, A Critical Issue (2005) Spegla, granska, tolka (2001) Journalism and popular culture (1992) Massmedier. En bok om press, radio och TV (2005) Begrepp Socialkonstruktionism Symbolik Semiotik Representation Stereotyper Metod och material

4 Val av metod Kvalitativ innehållsanalys Betydelsenivåer Denotation Konnotation Journalistiken som karaktär Rutor Urval Metoddiskussion Vår förförståelse Material Materialdiskussion Resultat och reflektion Batman: The Dark Knight Returns (1986) Trish All this and brains too. S Not for the squeamish. S Special Report. S Good Morning Gotham. S First strike. S Batman: The Dark Knight Strikes Again (2001) James Olsen. S News In The Nude. S The Happy Hacker. S Super Manga Giant Big News. S Freedom of speech is a wonderful thing. S Analys och diskussion Förslag till vidare forskning Referenser

5 Inledning As long as they grow out of it - under den premissen har serier varit accepterade. Det finns ett dåligt rykte som omger serier och beskyller de för att vara oseriösa. Vår utveckling mot vuxenlivet ger det svart på vitt: först läser vi bildböcker som barn, efter det går man mot böcker med bilder och text, i ett senare skede mot böcker med enbart text (och i dagens samhälle mot en tid i livet då man inte läser böcker alls). Trots det tror vi att serier, eller grafiska noveller som vi väljer att kalla dem, har en stor inverkan på människor över hela världen, sitt dåliga rykte till trots. Vi har uppfattningen att journalistiken har ett något dåligt rykte. Enligt en undersökning i The Observer 2002 svarade ungdomar mellan år på frågan hur mycket de litade på journalister. 1 procent svarade mycket, 19 procent svarade lite och hela 77 procent svarade inte alls. public opinion polls frequently remind us that, in the league table of trustworthiness, journalists vie for bottom place with politicians and estate agents. (Harcup, 2004:2) När journalistik ses som en tredje statsmakt och en pressutredning från 1994 (Betänkande av Pressutredningen -94:1995) skriver att det journalistiska uppdraget är att granska och informera är det ett stort problem att människor faktiskt inte litar på journalister som yrkesgrupp. Vi ser också tecken på att journalistikens dåliga rykte späds dagligen på och den skepsis som finns mot yrkesgruppen blir större och större genom den, enligt oss dåliga, journalistik som får allt större utrymme. Vi syftar på skvallerpress, sensationsjournalistik och partisk rapportering. Det finns säkert flera anledningar till den här inställningen hos allmänheten, vi tror att det många gånger dessutom ligger hos journalisterna själva som har målat in sig i ett hörn där kapitalistiska intressen gör intrång på god journalistik. Men något som vi som har gjort den här undersökningen tror har förbisetts av både forskare och analytiker är grafiska novellers representation av journalistiken. 4

6 De grafiska noveller vi har undersökt beskriver ett samhälle, och liksom i alla samhällen finns journalisten ständigt närvarande. Dessutom är grafiska noveller tämligen okomplicerade på en punkt, det finns något ont och det finns något gott. Bland onda aktörer kan vi se allt från pedofiler, korrumperade politiker och giriga affärsmän och bland det goda ser vi lojala människor, folks som står upp för varandra och självklart hjälten, som ensam står upp mot ett förtryck och bekämpar det. Men vilken roll får journalisterna? Vems sida står de på? Även om det saknas forskning inom området är vi övertygade om att journalistiken och allmänhetens syn på densamma påverkas av hur olika populärkulturella medier representerar dem. [ ] vår kunskap om världen [ ] skapas genom populärkulturens texter. Dessa har både konstruerande och konstruerade egenskaper. (Lindgren, 2009:55) Alltså; om journalistiken beskrivs som slarvig, subjektiv, eller menlös får den enligt ett socialkonstruktionistiskt synsätt konsekvensen att allmänhetens syn på journalistiken blir densamma och i förlängningen också att journalistiken kan bli densamma genom att leva upp till de förväntningar som allmänheten har. Grafiska noveller påverkar människor, det vet vi tack vare serieforskare som Jeff Adams (2007) och Scott McCloud (1994), frågan är alltså hur journalistiken representeras i grafiska noveller. Grafiska noveller betyder något för oss, för vi växer inte ifrån dem. Syfte och frågeställningar Syftet med vår studie är att undersöka hur journalister framställs i två grafiska noveller utgivna med 15 års mellanrum. På så sätt vill vi skapa en förståelse för hur bilden av journalistiken tolkas genom årens gång. Vi vill undersöka om journalistiken belyses på ett positivt eller negativt sätt utifrån hur journalistiken används i relation till historiens hjälte, som representerar det goda i världen. Genom att granska två grafiska noveller skrivna av samma författare med 15 års mellanrum ser vi hur bilden av journalistiken förändras. Eftersom de grafiska novellerna bygger på en berättarteknik som utgår ifrån att det goda bekämpar det onda kommer vi se journalistikens roll tydligare. Hjälper eller stjälper journalistiken det goda? Vår huvudfråga är: Hur representeras journalistik i dessa två grafiska noveller? 5

7 Våra frågeställningar är: Vilka aktörer finns det och hur representerar de journalistiken? Är journalistiken ond eller god? Vår undersökning hör hemma inom journalistikforskningen. Den knyter an till mediernas betydelse för det sociala livet och vårt sätt att förstå världen vilket McQuail skriver är ett kriterium för att kategoriseras inom journalistikforskning (McQuail, 2005:14). 6

8 Bakgrund Grafiska Noveller Grafiska noveller föddes som begrepp tack vare att det kom fram många talangfulla serietecknare som förde med sig en helt ny berättartradition. Den traditionen innebar att man la vikt vid en mer vuxen och konstnärlig framtoning trots att spelplanen fortfarande var densamma som enklare serietidningar tidigare haft monopol på att använda (Adams, 2008:12). En grafisk novell som kom att bidra till att det något skamfilade ryktet (med anledning av kopplingen till serietidningar) suddades ut var Maus, skriven av Art Spiegelman mellan åren 1971 och Den handlar om Arts far och hans tid i ett koncentrationsläger, där nazisterna tecknas som katter och judarna som möss vann Mouse Pulizerpriset (Adams, 2008:12). Begreppet grafisk novell används oftast för att beskriva en serietidning som sträcker sig över ett hundratal sidor och som har en klar början och slut. Därför kan man skilja på grafiska noveller från de mer klassiska serietidningarna som säljs i lösnummer med en kontinuerlig historia. Till skillnad från vanliga serietidningar så har grafiska noveller en mer bokliknande karaktär med bättre kvalitet på pappret och hårdare pärmar. Men det är en omdiskuterad definition på serietidningar. Författaren Alan Moore som bland annat skrivit de grafiska novellerna Watchmen och V for Vendetta anser att begreppet grafiska noveller är något som försäljningsfolk hittat på för att kunna sälja mer serietidningar till dyrare priser. The problem is that "graphic novel" just came to mean "expensive comic book" and so what you'd get is people like DC Comics or Marvel comics - because "graphic novels" were getting some attention, they'd stick six issues of whatever worthless piece of crap they happened to be publishing lately under a glossy cover and call it The She-Hulk Graphic Novel, you know? It was that that I think tended to destroy any progress that comics might have made in the mid- '80s (http://www.blather.net/). 7

9 Många anser att det är ett onödigt begrepp som försöker förgylla somliga serietidningar med enbart ett finare namn när det i grund och botten är samma sak som vanliga serier. Grafiska noveller har ingen uttalad målgrupp, men Adams (2007) menar att de som främst läser grafiska noveller är vita män i åldern år. Grafiska noveller behandlar vuxna teman och i många fall innehåller de även våld och sexuella handlingar (McCloud, 1994) och därigenom kan vi se en glipa mellan de barnvänliga serierna och de grafiska noveller som vänder sig till en vuxnare och framförallt mognare läskrets. Populärkultur Spelplanen (grafiska noveller) för den här undersökningen är inom populärkultur. Termen populärkultur är enligt Simon Lindgren (2009) rätt oproblematisk i sin betydelse, det handlar helt enkelt om kultur som är populär hos folket. Populärkultur brukar som term sägas stå för kulturprodukter inom områden som film, tv, radio, mode, litteratur och musik, vilka huvudsakligen konsumeras av det stora flertalet i ett samhälle. Det vill säga människor i största allmänhet: du och jag. (Lindgren, 2009:17) Trots att Lindgren inte uttryckligen nämner serier eller grafiska noveller när han radar upp exempel på vad som är populärkultur anser vi att de tillhör just den kategorin med tanke på hans avslutning i den första meningen: vilken huvudsakligen konsumeras av det stora flertalet i ett samhälle. Dessutom är grafiska noveller i sitt utförande en blandning mellan film och litteratur, med text och bilder, om än inte rörliga sådana. (McCloud, 1994) Vad som är populärkultur och vad som inte är det är inte den här undersökningens syfte att fastställa, det räcker med att vi, när vi analyserar vårt empiriska material, anser att vi rör oss i den populärkulturella sfären. Journalistik Journalistik är ett brett begrepp med många tolkningsmöjligheter. Följande teorier, utredningar och perspektiv är det som vi, som skrivit uppsatsen, har använt som grund för vår syn på journalistik. 8

10 Tony Harcup, lector vid Centre for Journalism, Trinity and All Saints i Leeds definierar journalistik som en form av kommunikation baserad på att fråga och besvara frågorna Vem? Vad? Vart? När? och Hur? Journalists inform society about itself and make public that which would otherwise be private. (Harcup,2004:2) Harcup tillägger att journalister också bidrar med information, kommenterar och förstärker sådant som redan är inom den offentliga domänen. (Harcup, 2004:2) Vårt dagliga blad stöd till svensk dagspress är ett betänkande av 1994 års pressutredning. Där förklarar man journalisters och medias uppgift för den fria åsiktsbildningen så här: Massmedierna fullgör tre uppgifter som är särskilt angelägna för den fria åsiktsbildningen, nämligen uppgiften att förse medborgarna med sådan information att de fritt och självständigt kan ta ställning till samhällsfrågor, uppgiften att granska de inflytelserika i samhället och uppgiften att låta olika åsikter komma till tals. (Betänkande av pressutredningen -94, 1995:156) Detta skiljer sig från pressutredningen 1972 där journalistikens uppgift var att informera, granska, kommentera och främja gruppkommunikation. I betänkandet slår man också fast att granskning av de inflytelserika i samhället är central för den fria åsiktsbildningen och demokratin. Genom en granskning genomförd av mångfacetterade massmedier motverkas maktmissbruk, och en rättvisande och nyanserad bild av de styrande i samhället kan framträda. (Betänkande av pressutredningen -94, 1995:157) Enligt vår tolkning av journalistik är dess huvuduppgift att granska makten och ge en rättvis bild av samhället. Vi upplever också att det är journalistikens viktigaste uppgift och det allmänheten förväntar sig av journalister. Journalistik i de två grafiska noveller som studeras i denna uppsats är för oss rapportering av händelser och spridning av information till det som kan anses vara allmänheten i de grafiska novellerna. Denna spridning sker via medier som tidningar, internet och tv. 9

11 Frank Miller Frank Miller är en av de mest respekterade och framgångsrika författarna och tecknarna inom branschen för grafiska noveller. Han har skapat några av de största verken inom sin genre varvid många dessutom har filmatiserats. Bland annat är han upphovsman till 300, Sin City och de två grafiska noveller som vi har undersökt för denna uppsats; Batman: The Dark Knight Returns och Batman: The Dark Knight Strikes Again (http://www.comicbookdb.com). Millers stil att teckna och skriva serier beskrivs som en blandning mellan många populärkulturella medium. Han hämtar inspiration från Westernfilmer, östasiatisk konst och litteratur som oftast har en inriktning på thrillers (Daniels, 1999). Miller föddes 1957 i Maryland, USA, och beskrevs redan som barn som en drömmare som hade lätt att gå in i en fantasivärld. Miller säger själv att han kände sig malplacerad i verkligheten men slutade ändå läsa serier i tonåren för att försöka återanpassa sig till den riktiga världen (http://moebiusgraphics.com). Miller, tillsammans med bland andra Batman-tecknaren Neal Adams, använder sig av en stil som kallas magisk realism. Magisk realism beskrivs som en stil inom målning och litteratur där fantastiska eller fantiserade, och ofta oroväckande eller förvirrade bilder eller händelser skildras i skarpa detaljer på ett realistiskt sätt (Random house unabridged dictionary: Magic Realism 2005:1252). Miller är i grunden en realistisk tecknare som påverkats av serietecknare snarare än tvärt om. (Daniels, 1999) Miller skriver, liksom många andra av författarna inom samma genre, klart politiskt. Batman: The Dark Knight Returns kom att sätta standarden tillsammans med verk av Alan Moore m.fl. för hur grafiska noveller skulle komma att se ut (http://www.comicbookresources.com). Miller fick också kritik för att måla upp ett samhälle som var fascistiskt och mörkt. Han revolutionerade sättet grafiska noveller kom att se ut till handlingen när han låter hjälten var en man som tar lagen i egna händer istället för att följa de vanliga konventionerna för ont och gott (Les Daniels, 1999:151). Millers Batman blev en hjälte som gör vad som krävs och har ett visst utilitaristiskt perspektiv på verkligheten. Miller målar upp en dystopisk bild av samhället i sina berättelser som är starkt samhällskritisk. Han låter media spela en stor roll för 10

12 att representera hur samhället mår samtidigt som han också låter media och journalister spela en roll i berättelserna för att föra handlingen framåt och förklara eventuella oklarheter. Trots att Miller har skrivit och ritat många bra och uppmärksammade grafiska noveller kan ingenting mätas med det genombrott han fick med sin novellsamling Batman The Dark Knight Returns som kom ut 1986 på DC Comics. (Daniels, 1999) Batman: The Dark Knight Returns Batman: The Dark Knight Returns utkom De som har producerat albumet är Frank Miller som har skrivit och tecknat historien samt färgläggarna Klaus Janson och Lynn Varley (Miller: Batman: The Dark Knight Returns, 1986). I bokens inledning står att läsa Over fifteen years after its debut, Batman: The Dark Knight Returns remains an undisputed classic and one of the most influential stories ever told in the comic s medium (Miller, 1986:4). Boken är släppt av förlaget DC Comics som är ett av branschens största förlag. I Batman: The Dark Knight Returns tar Miller superhjältar till en nivå de tidigare inte varit i närheten av när han lät karaktärerna vara politiska metaforer. (Daniels, 1999) Batman: The Dark Knight Strikes Again The Dark Knight strikes again är skriven och tecknad av Frank Miller och utgiven av DC Comics som en begränsad serie i tre delar mellan November 2001 och Juli The Dark Knight Strikes Again är en uppföljare på Millers första bok om Batman, Batman The Dark Knight Returns. The Dark Knight Strikes Again innehåller samma teman som Millers första historia om Batman men där den första grafiska novellen beskrivs som en klassiker och inom serietidningsvärlden så fick The Dark Knight Strikes Again ett mycket kyligare mottagande av kritikerna. Anledningen till att The Dark Knight Strikes Again inte blev en lika stor framgång anses vara att Miller inte lyckas porträttera Batman på ett lika bra sätt som i Batman The Dark Knight Returns (http://comics.ign.com). Bland dem som kritiserade albumet var Hillary Goldstein som skrev följande: The Dark Knight Strikes Again is a failure. Perhaps most unfortunate (or sad) is Miller's own shortsightedness in regards to Batman and his role as savior. (http://comics.ign.com). 11

13 DC Comics DC Comics är det största förlaget i världen av engelskspråkiga, tecknade serier. Förlaget grundades under namnet National Allied Publications 1934 och under våren 1938 publicerades den första superhjälteserien om Stålmannen. Detta banade väg för fler superhjältar som Wonder Womaen, Green Lantern och den som vi i den här undersökningen har riktat fokus mot; Batman. Idag står DC Comics ohotade som nummer ett bland serieförlag i världen och de ger varje månad ut över 80 olika serier och totalt över 1000 nummer varje år. Man har också för att bredda sig skapat en huvudorganisation (DC Comics) med flera underorganisationer som ansvarar för olika marknader. DC Comics är i sin tur ägda av Time Warner, världens största underhållningsföretag (http://www.dccomics.com). Vissa Batmanserier utgavs på DC Universe som kan jämföras som ett superhjältarnas hall of fame. Grundat 1938 ville man samla alla stora superhjältar och attrahera en publik i alla åldrar med action, adventures and exitement each and every month (http://www.dccomics.com). Men utvecklingen gick åt ett annat håll, där grafiska noveller med allvarligt tema fick större och större uppskattning. Som ett led av detta skapade man 1993 Vertigo. Vertigo är den del av DC Comics som har hand om grafiska noveller för en äldre publik. När Vertigo grundades var målsättningen att erbjuda serier av en mer tillspetsad och sofistikerad natur (http://www.dccomics.com). 12

14 Teori och tidigare forskning I detta kapitel avser vi redovisa den tidigare forskning som vi använt oss av som befinner sig i samma område som vår undersökning. Litteratur Vi börjar med att redogöra för vilka undersökningar och böcker vi läst inför uppsatsen och varför dessa texter är viktiga för vår undersökning, därefter presenterar vi också författarna som har skrivit böckerna. Sedan följer fem begrepp, dessa är socialkonstruktionism, symbolik, semiotik, representation och stereotyper och har alla tagits upp av författarna vi läst. Författarnas redogörelser för dessa begrepp är den tidigare forskning som ligger till grund för vår undersökning. Anledningen till att vi inte förklarar begreppen efter var och en av författarna som vi redogör för är att varje begrepp innehåller flera olika författares perspektiv. Documentary Graphic Novel and Social Realism (2008) Jeff Adams, lektor på Department of Educational Studies vid Goldsmiths universitet i London, har gjort en analys kring hur man använder grafiska noveller som verktyg för att dokumentera sociala förhållanden. Boken han har skrivit efter sin undersökning heter Documentary Graphic Novels and Social Realism (2008). Han undersöker hur verkligheten porträtteras i grafiska noveller och ställer sig frågan om de är tillförlitliga som samhällsdokument, vilket han anser att de är. Populärkultur (2009) Simon Lindgrens, docent i sociologi vid sociologiska institutionen, Umeå universitet, har skrivit en bok som heter Populärkultur (2009). Hans två huvudfrågor är vad begreppet populärkultur står för och huruvida populärkultur kan analyseras vetenskapligt och det är den andra frågan som gör hans undersökning intressant för oss. Lindgren argumenterar för att populärkulturen både uttrycker och bidrar till formandet av många människors känslor, värderingar, tankar, drömmar och livsstilar i dagens samhälle. Lindgren skriver om ett perspektiv som kallas socialkonstruktionism. Socialkonstruktionismen är central i vår uppsats eftersom den vilar på att representation faktiskt innebär något för allmänheten och dess syn och agerande i samhället. 13

15 Graphic Storytelling and Visual Narrative (2008) För att få en bättre förståelse för grafiska noveller använde vi oss av Will Eisners, som är en välkänd serieförfattare, Graphic Storytelling and Visual Narrative (2008). Den handlar om vilka metoder författare till grafiska noveller använder sig av för att berätta historier och förmedla budskap samt vad som krävs för att hålla intresset vid liv hos läsaren. Graphic Storytelling and Visual Narrative (2008) vidrör också vilka krav som ställs på den som läser grafiska noveller samt jämför grafiska noveller med andra medium. Eisner argumenterar för vikten av att använda sig av stereotyper när man ska berätta en historia i form av en grafisk novell. Vi är medvetna om att Eisner inte är forskare men vi ser ändå honom som en av de med mest kunskap inom fältet grafiska noveller. På grund av Eisners stora och speciella erfarenhet anser vi att hans kunskap och teorier kring grafiska noveller är av stor vikt, så pass stor att vi väljer att ha med hans kunskaper för den här undersökningen, även om han inte är en forskare. Eisners storhet och påverkan på serier och grafiska noveller exemplifieras nog bäst genom att branschens mest prestigefyllda pris, the Will Eisner Comic Industry Award, är döpt efter honom. Men under pressure: Representations of the Salaryman and his organization in Japanese manga (2008) Peter Matanle, Leo McCann och Darren Ashmore vid School of East Asian Studies, University of Sheffield UK, Manchester Business School, University of Manchester UK och Akita International University, Japan har skrivit Men under pressure: Representations of the Salaryman and his organization in Japanese manga (2008) där de redogör för grafiska novellers inverkan på den japanska arbetarklassen. Intresset för detta paper består från vår sida av kopplingen mellan grafiska noveller och dess relation till människor i den riktiga världen och i vilken utsträckning de representationer som finns i grafiska noveller påverkar läsaren. Journalism, A Critical Issue (2005) Stuart Allans bok Journalism, A Critical Issue (2005) tar upp problem som journalistiken möter i dagens samhälle i samband med en allt känsligare rapportering från krigszoner och utsatta länder. För vår undersökning är det intressant att se vilken kritik journalistiken möter och därigenom se samband mellan den stereotyp av journalistik som Miller målar upp i de grafiska noveller vi undersöker. 14

16 Spegla, granska, tolka (2001) Monica Djerf-Pierre, medieprofessor vid Göteborgs Universitet och Lennart Weibull, professor i massmedieforskning vid Göteborgs Universitet har skrivit boken Spegla, granska, tolka (2001) i vilken de redogör för hur journalistiken har utvecklats och hur man har sett på medier och journalistik genom åren. Eftersom vårt empiriska material beskriver samhället på 1980-talet och i början av 2000-talet är det intressant för oss att kunna dra paralleller och göra jämförelser med deras forskning och slutsatser. Här finns redogörelser för hur journalistiken har förändrats och vilka trender som går och har gått genom åren för journalistik och nyhetsmediet. Just trenderna är det som vi kommer titta mer på för att hitta samband eller skillnader utifrån representationen av journalistik i de grafiska noveller vi undersöker. För att förstå hur och varför journalister i grafiska noveller representeras på ett visst sätt måste vi förstå hur det rådande klimatet var när de grafiska novellerna skrevs. Journalism and popular culture (1992) För att se hur journalistiken förhåller sig till och anpassar sig efter populärkulturen har vi använt oss av Journalism and popular culture (1992) som är redigerad av Peter Dahlgren, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet och Colin Sparks, medieprofessor vid School of communication, the Polytechnic of central London. Deras bok problematiserar kring hur journalistiken anpassar sig efter nya möjligheter, som till exempel TV och internet. De beskriver hur nya möjligheter för journalistiken också bidrar till att den blir sämre. Bland annat beskriver de hur journalistiken handlar i valet mellan information och underhållning och hur en symbios som kallas infotainment sakta men säkert har växt fram. Massmedier. En bok om press, radio och TV (2005) Stig Hadenius och Lennart Weibull som är professorer i journalistik respektive medieforskning har skrivit boken Massmedier. En bok om press, radio och TV (2005). Deras bok är att betrakta som en klassiker inom medie- och journalistikforskningen och vi har använt oss av den dels som ett komplement till Djerf-Pierres & Weibulls Spegla, granska, tolka men också som något av ett uppslagsverk för olika fenomen inom journalistiken för att förstå delar av vår övriga litteratur. 15

17 Begrepp Utifrån den litteratur vi har redovisat ovan fick vi fram fem centrala begrepp kring de teorier och tidigare forskning som vi tog del av. Dessa redogör vi för nedan och de kopplas även till vår undersökning. Socialkonstruktionism Simon Lindgren (2009) menar att vår bild av världen tydligt påverkas av populärkulturella texter. Populärkulturella texter har både konstruerande och konstruerade egenskaper, genom att våra kategorier och världsbilder återspeglas i berättelsen och samtidigt bidrar till att skapa desamma. Populärkulturella texter uttrycker ett stort antal människors tankar, drömmar och önskningar. Samtidigt påverkas dessa tankar, drömmar och önskningar av samma texter. Premissen, som alltså säger att vår kunskap om världen alltid är kulturellt präglad, riktar uppmärksamheten mot de sätt vilka populärkulturella texter utgör en del i denna kulturella prägling. (Lindgren, 2009:55) När Miller (1986, 2001) beskriver journalister i populärkulturell form utgår han från sig själv och sin förförståelse kring journalistik och media, men samtidigt påverkar han mottagarens bild av journalistik och media. Mottagaren får dock inte exakt samma bild som Miller har, utan lägger till sin egen förförståelse och skapar en bild av verkligheten. Vi är väsentligen historiska och kulturella varelser och vår syn på kunskap och världen är alltid kulturellt och historiskt präglade. Därför är de sätt på vilka vi uppfattar och representerar världen historiskt och kulturellt specifika och kontingenta: våra världsbilder och identiteter kunde varit annorlunda och de förändras över tiden. (Lindgren, 2009:55) På samma sätt har journalistiken en inverkan på hur samhället utformas. Hadenius och Weibull (2005) lyfter fram hur journalisters gruppering av människor i samhället enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv också leder in läsaren i hur hon ska tolka och förstå buskapet som serveras. 16

18 Många undersökningar har visat att mediernas prioritering av sakområden inte nödvändigtvis har ett direkt samband med de verkliga förhållandena. Detta innebär naturligtvis inte att medierna lyfter fram händelser som inte har inträffat utan istället proportionerna skiljer sig åt. (Hadenius & Weibull, 2005:366) Symbolik Symboler och stereotyper i grafiska noveller går hand i hand, man använder stereotyper för att symbolisera något eller någon. Symboler och stereotyper har som syfte att ge oss information och mening. Barthes (2007) förklarar hur nära relationen är mellan stereotyp och symbol när han beskriver Catchbrottarens kropp som en symbol för ondska men också samtidigt en karaktär med stereotypiskt onda egenskaper. Barthes kan förutspå hur brottaren kommer att agera enbart genom att se på brottarens yttre egenskaper, kroppsbyggnad och hållning. Det är ett exempel på hur en stereotyp samtidigt kan fungera som en symbol. Catchbrottarens kropp är därför stridens egentliga nyckel. Jag vet redan från början att Thauvins handlingar, förräderi, grymheter och fula trick inte sviker den första bild av ondskan som han ger mig; jag kan lita på att han ända in i det sista utför rörelser som är resultatet av en viss oformlig låghet och att han därför, så långt det är möjligt, uppfyller bilden av den mest avskyvärda buse som finns: vampyren. (Barthes, 2007:15) När vi analyserade symboler i grafiska noveller fann vi Barthes definition av symboler passande när han menar att både objekt och handlingar betraktas som symboliska (Barthes, 2007:156). McCloud förklarar att symboler, eller visual metaphor som han också kallar det är basen för vårt språk (McCloud, 1994:128). Whenever an artist invents a new way to represent the invisible, there is always a chance that it will be picked up by other artists. If enough artists begin using the symbol, it will enter the language for good. (McCloud, 1994:129) När en författare tar ett nytt stilgrepp och skapar en ny symbol kan detta tas upp av andra författare och den nya symbolen blir allmänt erkänd. Förutom att symboler påverkar hur läsarna tolkar historien påverkar de alltså hur andra historier kommer att utformas i ett senare skede. Miller själv är inte en författare som skapar helt nya symboler utan han använder sig av 17

Reklamiskjournalistik, finns det?

Reklamiskjournalistik, finns det? Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap 2015-05-29 Institutionen för journalistik, medier och kommunikation www.jmg.gu.se Reklamiskjournalistik, finns det? En kvalitativ studie om uppfattningar

Läs mer

Den goda läsningen En problematisering av begreppet läsning i Bokpriskommissionens slutrapport med utgångspunkt i Michel Foucaults diskursteori

Den goda läsningen En problematisering av begreppet läsning i Bokpriskommissionens slutrapport med utgångspunkt i Michel Foucaults diskursteori MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2007:16 ISSN 1654-0247 Den goda läsningen En problematisering av begreppet

Läs mer

Masteruppsats i Strategisk kommunikation. Storytelling. Hur medarbetare skapar mening utifrån organisationsberättelser

Masteruppsats i Strategisk kommunikation. Storytelling. Hur medarbetare skapar mening utifrån organisationsberättelser Kurskod: SKOM01 Termin: VT 2010 Handledare: Sara Von Platen Examinator: Mats Heide Masteruppsats i Strategisk kommunikation Storytelling Hur medarbetare skapar mening utifrån organisationsberättelser LINDA

Läs mer

I mörkret ser ingen vad som sker..

I mörkret ser ingen vad som sker.. Örebro universitet Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Sociologi I mörkret ser ingen vad som sker.. - En kvalitativ studie av kvinnors upplevelse av trygghet och otrygghet i staden.

Läs mer

Sex and the City En kvalitativ studie om serien och karaktärerna Ninella Adrović

Sex and the City En kvalitativ studie om serien och karaktärerna Ninella Adrović Sex and the City En kvalitativ studie om serien och karaktärerna Ninella Adrović C-uppsats 15 hp Medie- och kommunikationsvetenskap Vårterminen 2011-03-01 Handledare: Madeleine Wetterskog Examinator: Ebba

Läs mer

Nålen i höstacken. En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier

Nålen i höstacken. En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier Examensarbete 15 hp kandidatnivå Medie- och kommunikationsvetenskap Nålen i höstacken En studie i hur Kalmar kommun kan kommunicera med unga genom sociala medier Sofia Holmström Ulrika Persson Media management

Läs mer

Offer för sin egen oförsiktighet?

Offer för sin egen oförsiktighet? Examensarbete 15 hp kandidatnivå Journalistik Offer för sin egen oförsiktighet? en studie i hur Dominique Strauss-Kahn-fallet skildrades i svensk morgon- och kvällspress Michael Bergqvist Stefan Ottosson

Läs mer

Var det bättre förr eller sämre nu?

Var det bättre förr eller sämre nu? Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, MK 1500 HT 2008 Göteborgs universitet Var det bättre förr eller sämre nu?

Läs mer

Internationellt Adopterades Psykiska Ohälsa under 16-26 års åldern - en hemeunetisk narrativ text analys av tidigare forskning

Internationellt Adopterades Psykiska Ohälsa under 16-26 års åldern - en hemeunetisk narrativ text analys av tidigare forskning Internationellt Adopterades Psykiska Ohälsa under 16-26 års åldern - en hemeunetisk narrativ text analys av tidigare forskning Socionomprogrammet C-uppsats Termin: HT08 Författare: Camilla Wallsin & Sandra

Läs mer

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist

Första chefsrollen. FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005. Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist FEK 582 Kandidatuppsats HT-2005 Första chefsrollen Det är vägen som är målet. Handledare: Christine Blomqvist Författare: Alexandra Hertz Niklas Najafi Jonas Skog Sammanfattning Uppsatsens titel: Seminariedatum:

Läs mer

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen?

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonom Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

En union, ett samarbete och en valuta i kris

En union, ett samarbete och en valuta i kris En union, ett samarbete och en valuta i kris En kvantitativ studie om Spaniens och Sveriges mediala framställning av euro- krisen inom EU Emanuel Angerbjörn Medie- och kommunikationsvetenskap Kandidat-/

Läs mer

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete

Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete Chefsroll och ledarskap inom socialt arbete - En kvalitativ studie om enhetschefers syn på att vara chef inom LSS-verksamheter 2SC094, Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete,

Läs mer

Kommunal revision och bolagsrevision vad är skillnaden?

Kommunal revision och bolagsrevision vad är skillnaden? Företagsekonomiska institutionen FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå HT 2014 Kommunal revision och bolagsrevision vad är skillnaden? Författare: Emma Nilsson, Hampus Nilsson och Patrik Nilsson

Läs mer

Sociala medier som kommunikationsväg mellan företag och konsumenter

Sociala medier som kommunikationsväg mellan företag och konsumenter Sociala medier som kommunikationsväg mellan företag och konsumenter En kvalitativ studie i ungdomars användning av sociala medier EMMA LINDÉN och CAMILLA BLOM Examensarbete Stockholm, Sverige 2010 Sociala

Läs mer

Klacken utan röst. En undersökning av pressens framställning av svenska fotbollssupportrar

Klacken utan röst. En undersökning av pressens framställning av svenska fotbollssupportrar Kandidatuppsats Journalistprogrammet VT 2013 Institutionen för journalistisk, medier och kommunikation Göteborgs Universitet En undersökning av pressens framställning av svenska fotbollssupportrar Författare:

Läs mer

Sida vid sida för rättvisans skull

Sida vid sida för rättvisans skull Examensarbete 15 hp kandidatnivå Journalistik Sida vid sida för rättvisans skull En studie av Sveriges främsta journalister på film ur ett genusperspektiv Camilla Andersson Johanna Gustafsson Journalistik

Läs mer

ETT STARKT BUDSKAP OCH ENGAGEMANG

ETT STARKT BUDSKAP OCH ENGAGEMANG ETT STARKT BUDSKAP OCH ENGAGEMANG HJÄLPORGANISATIONERNAS VÄG VIA MARKNADSKOMMUNIKATION TILL BIDRAGSGIVARNA Kandidatuppsats i Företagsekonomi Camilla Bergman Sofia Eriksson VT 2008KF47 Förord Vi vill tacka

Läs mer

Makten över kommunikationen - en kvalitativ studie av

Makten över kommunikationen - en kvalitativ studie av Makten över kommunikationen - en kvalitativ studie av kommunikatörens yrkesroll Sara Andersson Agnes Petersén C-uppsats 15 hp Handledare Ann-Sophie Naumann Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet

Läs mer

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å

De upplevda fördelarna med grupper och sidor på Facebook. K a n d i d a t u p p s a t s i F ö r e t a g s e k o n o m i, C n i v å HT 10 dec Lärosäte:UppsalaUniversitet Företagsekonomiskainstitutionen Handledare:BertilMarkgren 2011 01 05 em ber DeupplevdafördelarnamedgrupperochsidorpåFacebook 12 Enkvalitativstudieurfacebookanvändarnasperspektiv

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

Att lova guld och grön energi

Att lova guld och grön energi Att lova guld och grön energi En diskursanalys av svenska energibolags CSR-rapporter Sofia Asknert Emma Persson C-uppsats 15 hp Inom Medie- och kommunikationsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskapliga

Läs mer

- Hur skapas framåtblickande och flexibla företag? Cecilia Andersson & Kristin Gunnarsson

- Hur skapas framåtblickande och flexibla företag? Cecilia Andersson & Kristin Gunnarsson Drivkrafter bakom strategisk affärsutveckling - Hur skapas framåtblickande och flexibla företag? Cecilia Andersson & Kristin Gunnarsson Avdelning, Institution Division, Department Ekonomiska Institutionen

Läs mer

C-UPPSATS. Språkproblematiken mellan jurister och ekonomer

C-UPPSATS. Språkproblematiken mellan jurister och ekonomer C-UPPSATS 2009:241 Språkproblematiken mellan jurister och ekonomer - med fokus på bokföringsbrott och huvudsaksrekvisitet Kristin Blomqvist Sara Silverhall Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi

Läs mer

Lik men unik. En kvalitativ studie kring hur en grupp unga tjejer beskriver identitetsskapande och självpresentation på Facebook

Lik men unik. En kvalitativ studie kring hur en grupp unga tjejer beskriver identitetsskapande och självpresentation på Facebook Lik men unik En kvalitativ studie kring hur en grupp unga tjejer beskriver identitetsskapande och självpresentation på Facebook Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet termin 6 C-uppsats HT-2011

Läs mer

Belöning, motivation och fastighetsmäklare - Är belöningssystem en motivationsfaktor för fastighetsmäklare?

Belöning, motivation och fastighetsmäklare - Är belöningssystem en motivationsfaktor för fastighetsmäklare? Institutionen för ekonomi och IT Avdelningen för företagsekonomi Belöning, motivation och fastighetsmäklare - Är belöningssystem en motivationsfaktor för fastighetsmäklare? Författare: Glayol Rouzveh 910503

Läs mer

En kvalitativ textanalys av svensk dagspress gällande ADHD fenomenet.

En kvalitativ textanalys av svensk dagspress gällande ADHD fenomenet. Stockholms Universitet Intuitionen för Socialt arbete Socialhögskolan En kvalitativ textanalys av svensk dagspress gällande ADHD fenomenet. Handledare: Catharina Löf Författare: Ulrika Gresnes, Pernilla

Läs mer

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra?

Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? Karlstads universitet -Ut i skogen, vad ska jag dit och göra? En rapport om skapandet av ett unikt monterkoncept Karlstad university, - What am i supposed to do out in the woods? A report about the creation

Läs mer

SOCIALA MEDIER -UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER INOM B2B. FÖRFATTARE: Martin Karlsson

SOCIALA MEDIER -UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER INOM B2B. FÖRFATTARE: Martin Karlsson SOCIALA MEDIER -UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER INOM B2B FÖRFATTARE: Martin Karlsson Handledare: Anna Rylander Opponent: Jonas Carboo Examinatorer: Henning Eklund och Maria TullberG ExamensUPPSATS, Masterprogrammet

Läs mer

Min kompis Sebastian, som du också känner

Min kompis Sebastian, som du också känner Examensarbete 15 hp Journalistik Min kompis Sebastian, som du också känner När den informella podcasten anammas av tidningshusen Författare: Martina Larsson Författare: Nasim Rahsepar Handledare: Renaud

Läs mer