Det är ju bara serier

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det är ju bara serier"

Transkript

1 Det är ju bara serier En studie om journalistik i grafiska noveller Dag Ankersen Christopher Lindahl Examensarbete 15 hp, Journalistik (C-nivå) Journalistik och medieproduktion 180 hp Handledare: Sara Hamqvist Höstterminen 2009 Linnéuniversitetet Institutionen för samhällsvetenskaper

2 Authors: Dag Ankersen and Christopher Lindahl Title: It s just comics - A study of journalism in graphic novels. Level: BA thesis in journalism Location: Linnaeus University Language: Swedish Number of pages: 47 Abstract The purpose of this thesis was to study how journalism is represented in graphic novels, what roles are represented and if journalism in graphic novels is good or evil. The goal was also to see if there were any similarities or differences over a period of time. This was done with a qualitative analysis of two graphic novels written and drawn by Frank Miller. When we did the analysis we focused on pictures and texts that directly had a connection to the journalistic role. We used a semiotic approach to analyze the two graphic novels were our main focus where on what connotation, what denotation and what stereotypes could be found. This study establishes that stereotypes are used to represent journalism in a negative way. Journalists are also the cause of more harm than good. When you put journalism into the narrative technique of good versus evil they are clearly evil and use their power to undermine the heroes of the story. The journalists are put into stereotypical roles such as the female news reporter who is all looks and no brain, or the overzealous male reporter who tries to tell the truth but no one will listen to him. It is also clear that journalism is represented in a way that describes it as a phenomenon that spreads panic because the journalists in many cases come to their own conclusions without having all the facts. The study also shows that over a period of fifteen years the role of the journalist is the same but the way they are represented is very different. Because of the larger rivalry from other news sources the media is forced to find new ways to attract an audience. Therefore the newer graphic novel portrays a sexualisation of the journalistic role. Key Words: Journalism, graphic novel, representation, stereotype, semiotic, Batman, Frank Miller, qualitative analysis. 1

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Syfte och frågeställningar... 5 Vår huvudfråga är:... 5 Våra frågeställningar är:... 6 Bakgrund... 7 Grafiska Noveller... 7 Populärkultur... 8 Journalistik... 8 Frank Miller Batman: The Dark Knight Returns Batman: The Dark Knight Strikes Again DC Comics Teori och tidigare forskning Litteratur Documentary Graphic Novel and Social Realism (2008) Populärkultur (2009) Graphic Storytelling and Visual Narrative (2008) Men under pressure: Representations of the Salaryman and his organization in Japanese manga (2008) Journalism, A Critical Issue (2005) Spegla, granska, tolka (2001) Journalism and popular culture (1992) Massmedier. En bok om press, radio och TV (2005) Begrepp Socialkonstruktionism Symbolik Semiotik Representation Stereotyper Metod och material

4 Val av metod Kvalitativ innehållsanalys Betydelsenivåer Denotation Konnotation Journalistiken som karaktär Rutor Urval Metoddiskussion Vår förförståelse Material Materialdiskussion Resultat och reflektion Batman: The Dark Knight Returns (1986) Trish All this and brains too. S Not for the squeamish. S Special Report. S Good Morning Gotham. S First strike. S Batman: The Dark Knight Strikes Again (2001) James Olsen. S News In The Nude. S The Happy Hacker. S Super Manga Giant Big News. S Freedom of speech is a wonderful thing. S Analys och diskussion Förslag till vidare forskning Referenser

5 Inledning As long as they grow out of it - under den premissen har serier varit accepterade. Det finns ett dåligt rykte som omger serier och beskyller de för att vara oseriösa. Vår utveckling mot vuxenlivet ger det svart på vitt: först läser vi bildböcker som barn, efter det går man mot böcker med bilder och text, i ett senare skede mot böcker med enbart text (och i dagens samhälle mot en tid i livet då man inte läser böcker alls). Trots det tror vi att serier, eller grafiska noveller som vi väljer att kalla dem, har en stor inverkan på människor över hela världen, sitt dåliga rykte till trots. Vi har uppfattningen att journalistiken har ett något dåligt rykte. Enligt en undersökning i The Observer 2002 svarade ungdomar mellan år på frågan hur mycket de litade på journalister. 1 procent svarade mycket, 19 procent svarade lite och hela 77 procent svarade inte alls. public opinion polls frequently remind us that, in the league table of trustworthiness, journalists vie for bottom place with politicians and estate agents. (Harcup, 2004:2) När journalistik ses som en tredje statsmakt och en pressutredning från 1994 (Betänkande av Pressutredningen -94:1995) skriver att det journalistiska uppdraget är att granska och informera är det ett stort problem att människor faktiskt inte litar på journalister som yrkesgrupp. Vi ser också tecken på att journalistikens dåliga rykte späds dagligen på och den skepsis som finns mot yrkesgruppen blir större och större genom den, enligt oss dåliga, journalistik som får allt större utrymme. Vi syftar på skvallerpress, sensationsjournalistik och partisk rapportering. Det finns säkert flera anledningar till den här inställningen hos allmänheten, vi tror att det många gånger dessutom ligger hos journalisterna själva som har målat in sig i ett hörn där kapitalistiska intressen gör intrång på god journalistik. Men något som vi som har gjort den här undersökningen tror har förbisetts av både forskare och analytiker är grafiska novellers representation av journalistiken. 4

6 De grafiska noveller vi har undersökt beskriver ett samhälle, och liksom i alla samhällen finns journalisten ständigt närvarande. Dessutom är grafiska noveller tämligen okomplicerade på en punkt, det finns något ont och det finns något gott. Bland onda aktörer kan vi se allt från pedofiler, korrumperade politiker och giriga affärsmän och bland det goda ser vi lojala människor, folks som står upp för varandra och självklart hjälten, som ensam står upp mot ett förtryck och bekämpar det. Men vilken roll får journalisterna? Vems sida står de på? Även om det saknas forskning inom området är vi övertygade om att journalistiken och allmänhetens syn på densamma påverkas av hur olika populärkulturella medier representerar dem. [ ] vår kunskap om världen [ ] skapas genom populärkulturens texter. Dessa har både konstruerande och konstruerade egenskaper. (Lindgren, 2009:55) Alltså; om journalistiken beskrivs som slarvig, subjektiv, eller menlös får den enligt ett socialkonstruktionistiskt synsätt konsekvensen att allmänhetens syn på journalistiken blir densamma och i förlängningen också att journalistiken kan bli densamma genom att leva upp till de förväntningar som allmänheten har. Grafiska noveller påverkar människor, det vet vi tack vare serieforskare som Jeff Adams (2007) och Scott McCloud (1994), frågan är alltså hur journalistiken representeras i grafiska noveller. Grafiska noveller betyder något för oss, för vi växer inte ifrån dem. Syfte och frågeställningar Syftet med vår studie är att undersöka hur journalister framställs i två grafiska noveller utgivna med 15 års mellanrum. På så sätt vill vi skapa en förståelse för hur bilden av journalistiken tolkas genom årens gång. Vi vill undersöka om journalistiken belyses på ett positivt eller negativt sätt utifrån hur journalistiken används i relation till historiens hjälte, som representerar det goda i världen. Genom att granska två grafiska noveller skrivna av samma författare med 15 års mellanrum ser vi hur bilden av journalistiken förändras. Eftersom de grafiska novellerna bygger på en berättarteknik som utgår ifrån att det goda bekämpar det onda kommer vi se journalistikens roll tydligare. Hjälper eller stjälper journalistiken det goda? Vår huvudfråga är: Hur representeras journalistik i dessa två grafiska noveller? 5

7 Våra frågeställningar är: Vilka aktörer finns det och hur representerar de journalistiken? Är journalistiken ond eller god? Vår undersökning hör hemma inom journalistikforskningen. Den knyter an till mediernas betydelse för det sociala livet och vårt sätt att förstå världen vilket McQuail skriver är ett kriterium för att kategoriseras inom journalistikforskning (McQuail, 2005:14). 6

8 Bakgrund Grafiska Noveller Grafiska noveller föddes som begrepp tack vare att det kom fram många talangfulla serietecknare som förde med sig en helt ny berättartradition. Den traditionen innebar att man la vikt vid en mer vuxen och konstnärlig framtoning trots att spelplanen fortfarande var densamma som enklare serietidningar tidigare haft monopol på att använda (Adams, 2008:12). En grafisk novell som kom att bidra till att det något skamfilade ryktet (med anledning av kopplingen till serietidningar) suddades ut var Maus, skriven av Art Spiegelman mellan åren 1971 och Den handlar om Arts far och hans tid i ett koncentrationsläger, där nazisterna tecknas som katter och judarna som möss vann Mouse Pulizerpriset (Adams, 2008:12). Begreppet grafisk novell används oftast för att beskriva en serietidning som sträcker sig över ett hundratal sidor och som har en klar början och slut. Därför kan man skilja på grafiska noveller från de mer klassiska serietidningarna som säljs i lösnummer med en kontinuerlig historia. Till skillnad från vanliga serietidningar så har grafiska noveller en mer bokliknande karaktär med bättre kvalitet på pappret och hårdare pärmar. Men det är en omdiskuterad definition på serietidningar. Författaren Alan Moore som bland annat skrivit de grafiska novellerna Watchmen och V for Vendetta anser att begreppet grafiska noveller är något som försäljningsfolk hittat på för att kunna sälja mer serietidningar till dyrare priser. The problem is that "graphic novel" just came to mean "expensive comic book" and so what you'd get is people like DC Comics or Marvel comics - because "graphic novels" were getting some attention, they'd stick six issues of whatever worthless piece of crap they happened to be publishing lately under a glossy cover and call it The She-Hulk Graphic Novel, you know? It was that that I think tended to destroy any progress that comics might have made in the mid- '80s (http://www.blather.net/). 7

9 Många anser att det är ett onödigt begrepp som försöker förgylla somliga serietidningar med enbart ett finare namn när det i grund och botten är samma sak som vanliga serier. Grafiska noveller har ingen uttalad målgrupp, men Adams (2007) menar att de som främst läser grafiska noveller är vita män i åldern år. Grafiska noveller behandlar vuxna teman och i många fall innehåller de även våld och sexuella handlingar (McCloud, 1994) och därigenom kan vi se en glipa mellan de barnvänliga serierna och de grafiska noveller som vänder sig till en vuxnare och framförallt mognare läskrets. Populärkultur Spelplanen (grafiska noveller) för den här undersökningen är inom populärkultur. Termen populärkultur är enligt Simon Lindgren (2009) rätt oproblematisk i sin betydelse, det handlar helt enkelt om kultur som är populär hos folket. Populärkultur brukar som term sägas stå för kulturprodukter inom områden som film, tv, radio, mode, litteratur och musik, vilka huvudsakligen konsumeras av det stora flertalet i ett samhälle. Det vill säga människor i största allmänhet: du och jag. (Lindgren, 2009:17) Trots att Lindgren inte uttryckligen nämner serier eller grafiska noveller när han radar upp exempel på vad som är populärkultur anser vi att de tillhör just den kategorin med tanke på hans avslutning i den första meningen: vilken huvudsakligen konsumeras av det stora flertalet i ett samhälle. Dessutom är grafiska noveller i sitt utförande en blandning mellan film och litteratur, med text och bilder, om än inte rörliga sådana. (McCloud, 1994) Vad som är populärkultur och vad som inte är det är inte den här undersökningens syfte att fastställa, det räcker med att vi, när vi analyserar vårt empiriska material, anser att vi rör oss i den populärkulturella sfären. Journalistik Journalistik är ett brett begrepp med många tolkningsmöjligheter. Följande teorier, utredningar och perspektiv är det som vi, som skrivit uppsatsen, har använt som grund för vår syn på journalistik. 8

10 Tony Harcup, lector vid Centre for Journalism, Trinity and All Saints i Leeds definierar journalistik som en form av kommunikation baserad på att fråga och besvara frågorna Vem? Vad? Vart? När? och Hur? Journalists inform society about itself and make public that which would otherwise be private. (Harcup,2004:2) Harcup tillägger att journalister också bidrar med information, kommenterar och förstärker sådant som redan är inom den offentliga domänen. (Harcup, 2004:2) Vårt dagliga blad stöd till svensk dagspress är ett betänkande av 1994 års pressutredning. Där förklarar man journalisters och medias uppgift för den fria åsiktsbildningen så här: Massmedierna fullgör tre uppgifter som är särskilt angelägna för den fria åsiktsbildningen, nämligen uppgiften att förse medborgarna med sådan information att de fritt och självständigt kan ta ställning till samhällsfrågor, uppgiften att granska de inflytelserika i samhället och uppgiften att låta olika åsikter komma till tals. (Betänkande av pressutredningen -94, 1995:156) Detta skiljer sig från pressutredningen 1972 där journalistikens uppgift var att informera, granska, kommentera och främja gruppkommunikation. I betänkandet slår man också fast att granskning av de inflytelserika i samhället är central för den fria åsiktsbildningen och demokratin. Genom en granskning genomförd av mångfacetterade massmedier motverkas maktmissbruk, och en rättvisande och nyanserad bild av de styrande i samhället kan framträda. (Betänkande av pressutredningen -94, 1995:157) Enligt vår tolkning av journalistik är dess huvuduppgift att granska makten och ge en rättvis bild av samhället. Vi upplever också att det är journalistikens viktigaste uppgift och det allmänheten förväntar sig av journalister. Journalistik i de två grafiska noveller som studeras i denna uppsats är för oss rapportering av händelser och spridning av information till det som kan anses vara allmänheten i de grafiska novellerna. Denna spridning sker via medier som tidningar, internet och tv. 9

11 Frank Miller Frank Miller är en av de mest respekterade och framgångsrika författarna och tecknarna inom branschen för grafiska noveller. Han har skapat några av de största verken inom sin genre varvid många dessutom har filmatiserats. Bland annat är han upphovsman till 300, Sin City och de två grafiska noveller som vi har undersökt för denna uppsats; Batman: The Dark Knight Returns och Batman: The Dark Knight Strikes Again (http://www.comicbookdb.com). Millers stil att teckna och skriva serier beskrivs som en blandning mellan många populärkulturella medium. Han hämtar inspiration från Westernfilmer, östasiatisk konst och litteratur som oftast har en inriktning på thrillers (Daniels, 1999). Miller föddes 1957 i Maryland, USA, och beskrevs redan som barn som en drömmare som hade lätt att gå in i en fantasivärld. Miller säger själv att han kände sig malplacerad i verkligheten men slutade ändå läsa serier i tonåren för att försöka återanpassa sig till den riktiga världen (http://moebiusgraphics.com). Miller, tillsammans med bland andra Batman-tecknaren Neal Adams, använder sig av en stil som kallas magisk realism. Magisk realism beskrivs som en stil inom målning och litteratur där fantastiska eller fantiserade, och ofta oroväckande eller förvirrade bilder eller händelser skildras i skarpa detaljer på ett realistiskt sätt (Random house unabridged dictionary: Magic Realism 2005:1252). Miller är i grunden en realistisk tecknare som påverkats av serietecknare snarare än tvärt om. (Daniels, 1999) Miller skriver, liksom många andra av författarna inom samma genre, klart politiskt. Batman: The Dark Knight Returns kom att sätta standarden tillsammans med verk av Alan Moore m.fl. för hur grafiska noveller skulle komma att se ut (http://www.comicbookresources.com). Miller fick också kritik för att måla upp ett samhälle som var fascistiskt och mörkt. Han revolutionerade sättet grafiska noveller kom att se ut till handlingen när han låter hjälten var en man som tar lagen i egna händer istället för att följa de vanliga konventionerna för ont och gott (Les Daniels, 1999:151). Millers Batman blev en hjälte som gör vad som krävs och har ett visst utilitaristiskt perspektiv på verkligheten. Miller målar upp en dystopisk bild av samhället i sina berättelser som är starkt samhällskritisk. Han låter media spela en stor roll för 10

12 att representera hur samhället mår samtidigt som han också låter media och journalister spela en roll i berättelserna för att föra handlingen framåt och förklara eventuella oklarheter. Trots att Miller har skrivit och ritat många bra och uppmärksammade grafiska noveller kan ingenting mätas med det genombrott han fick med sin novellsamling Batman The Dark Knight Returns som kom ut 1986 på DC Comics. (Daniels, 1999) Batman: The Dark Knight Returns Batman: The Dark Knight Returns utkom De som har producerat albumet är Frank Miller som har skrivit och tecknat historien samt färgläggarna Klaus Janson och Lynn Varley (Miller: Batman: The Dark Knight Returns, 1986). I bokens inledning står att läsa Over fifteen years after its debut, Batman: The Dark Knight Returns remains an undisputed classic and one of the most influential stories ever told in the comic s medium (Miller, 1986:4). Boken är släppt av förlaget DC Comics som är ett av branschens största förlag. I Batman: The Dark Knight Returns tar Miller superhjältar till en nivå de tidigare inte varit i närheten av när han lät karaktärerna vara politiska metaforer. (Daniels, 1999) Batman: The Dark Knight Strikes Again The Dark Knight strikes again är skriven och tecknad av Frank Miller och utgiven av DC Comics som en begränsad serie i tre delar mellan November 2001 och Juli The Dark Knight Strikes Again är en uppföljare på Millers första bok om Batman, Batman The Dark Knight Returns. The Dark Knight Strikes Again innehåller samma teman som Millers första historia om Batman men där den första grafiska novellen beskrivs som en klassiker och inom serietidningsvärlden så fick The Dark Knight Strikes Again ett mycket kyligare mottagande av kritikerna. Anledningen till att The Dark Knight Strikes Again inte blev en lika stor framgång anses vara att Miller inte lyckas porträttera Batman på ett lika bra sätt som i Batman The Dark Knight Returns (http://comics.ign.com). Bland dem som kritiserade albumet var Hillary Goldstein som skrev följande: The Dark Knight Strikes Again is a failure. Perhaps most unfortunate (or sad) is Miller's own shortsightedness in regards to Batman and his role as savior. (http://comics.ign.com). 11

13 DC Comics DC Comics är det största förlaget i världen av engelskspråkiga, tecknade serier. Förlaget grundades under namnet National Allied Publications 1934 och under våren 1938 publicerades den första superhjälteserien om Stålmannen. Detta banade väg för fler superhjältar som Wonder Womaen, Green Lantern och den som vi i den här undersökningen har riktat fokus mot; Batman. Idag står DC Comics ohotade som nummer ett bland serieförlag i världen och de ger varje månad ut över 80 olika serier och totalt över 1000 nummer varje år. Man har också för att bredda sig skapat en huvudorganisation (DC Comics) med flera underorganisationer som ansvarar för olika marknader. DC Comics är i sin tur ägda av Time Warner, världens största underhållningsföretag (http://www.dccomics.com). Vissa Batmanserier utgavs på DC Universe som kan jämföras som ett superhjältarnas hall of fame. Grundat 1938 ville man samla alla stora superhjältar och attrahera en publik i alla åldrar med action, adventures and exitement each and every month (http://www.dccomics.com). Men utvecklingen gick åt ett annat håll, där grafiska noveller med allvarligt tema fick större och större uppskattning. Som ett led av detta skapade man 1993 Vertigo. Vertigo är den del av DC Comics som har hand om grafiska noveller för en äldre publik. När Vertigo grundades var målsättningen att erbjuda serier av en mer tillspetsad och sofistikerad natur (http://www.dccomics.com). 12

14 Teori och tidigare forskning I detta kapitel avser vi redovisa den tidigare forskning som vi använt oss av som befinner sig i samma område som vår undersökning. Litteratur Vi börjar med att redogöra för vilka undersökningar och böcker vi läst inför uppsatsen och varför dessa texter är viktiga för vår undersökning, därefter presenterar vi också författarna som har skrivit böckerna. Sedan följer fem begrepp, dessa är socialkonstruktionism, symbolik, semiotik, representation och stereotyper och har alla tagits upp av författarna vi läst. Författarnas redogörelser för dessa begrepp är den tidigare forskning som ligger till grund för vår undersökning. Anledningen till att vi inte förklarar begreppen efter var och en av författarna som vi redogör för är att varje begrepp innehåller flera olika författares perspektiv. Documentary Graphic Novel and Social Realism (2008) Jeff Adams, lektor på Department of Educational Studies vid Goldsmiths universitet i London, har gjort en analys kring hur man använder grafiska noveller som verktyg för att dokumentera sociala förhållanden. Boken han har skrivit efter sin undersökning heter Documentary Graphic Novels and Social Realism (2008). Han undersöker hur verkligheten porträtteras i grafiska noveller och ställer sig frågan om de är tillförlitliga som samhällsdokument, vilket han anser att de är. Populärkultur (2009) Simon Lindgrens, docent i sociologi vid sociologiska institutionen, Umeå universitet, har skrivit en bok som heter Populärkultur (2009). Hans två huvudfrågor är vad begreppet populärkultur står för och huruvida populärkultur kan analyseras vetenskapligt och det är den andra frågan som gör hans undersökning intressant för oss. Lindgren argumenterar för att populärkulturen både uttrycker och bidrar till formandet av många människors känslor, värderingar, tankar, drömmar och livsstilar i dagens samhälle. Lindgren skriver om ett perspektiv som kallas socialkonstruktionism. Socialkonstruktionismen är central i vår uppsats eftersom den vilar på att representation faktiskt innebär något för allmänheten och dess syn och agerande i samhället. 13

15 Graphic Storytelling and Visual Narrative (2008) För att få en bättre förståelse för grafiska noveller använde vi oss av Will Eisners, som är en välkänd serieförfattare, Graphic Storytelling and Visual Narrative (2008). Den handlar om vilka metoder författare till grafiska noveller använder sig av för att berätta historier och förmedla budskap samt vad som krävs för att hålla intresset vid liv hos läsaren. Graphic Storytelling and Visual Narrative (2008) vidrör också vilka krav som ställs på den som läser grafiska noveller samt jämför grafiska noveller med andra medium. Eisner argumenterar för vikten av att använda sig av stereotyper när man ska berätta en historia i form av en grafisk novell. Vi är medvetna om att Eisner inte är forskare men vi ser ändå honom som en av de med mest kunskap inom fältet grafiska noveller. På grund av Eisners stora och speciella erfarenhet anser vi att hans kunskap och teorier kring grafiska noveller är av stor vikt, så pass stor att vi väljer att ha med hans kunskaper för den här undersökningen, även om han inte är en forskare. Eisners storhet och påverkan på serier och grafiska noveller exemplifieras nog bäst genom att branschens mest prestigefyllda pris, the Will Eisner Comic Industry Award, är döpt efter honom. Men under pressure: Representations of the Salaryman and his organization in Japanese manga (2008) Peter Matanle, Leo McCann och Darren Ashmore vid School of East Asian Studies, University of Sheffield UK, Manchester Business School, University of Manchester UK och Akita International University, Japan har skrivit Men under pressure: Representations of the Salaryman and his organization in Japanese manga (2008) där de redogör för grafiska novellers inverkan på den japanska arbetarklassen. Intresset för detta paper består från vår sida av kopplingen mellan grafiska noveller och dess relation till människor i den riktiga världen och i vilken utsträckning de representationer som finns i grafiska noveller påverkar läsaren. Journalism, A Critical Issue (2005) Stuart Allans bok Journalism, A Critical Issue (2005) tar upp problem som journalistiken möter i dagens samhälle i samband med en allt känsligare rapportering från krigszoner och utsatta länder. För vår undersökning är det intressant att se vilken kritik journalistiken möter och därigenom se samband mellan den stereotyp av journalistik som Miller målar upp i de grafiska noveller vi undersöker. 14

16 Spegla, granska, tolka (2001) Monica Djerf-Pierre, medieprofessor vid Göteborgs Universitet och Lennart Weibull, professor i massmedieforskning vid Göteborgs Universitet har skrivit boken Spegla, granska, tolka (2001) i vilken de redogör för hur journalistiken har utvecklats och hur man har sett på medier och journalistik genom åren. Eftersom vårt empiriska material beskriver samhället på 1980-talet och i början av 2000-talet är det intressant för oss att kunna dra paralleller och göra jämförelser med deras forskning och slutsatser. Här finns redogörelser för hur journalistiken har förändrats och vilka trender som går och har gått genom åren för journalistik och nyhetsmediet. Just trenderna är det som vi kommer titta mer på för att hitta samband eller skillnader utifrån representationen av journalistik i de grafiska noveller vi undersöker. För att förstå hur och varför journalister i grafiska noveller representeras på ett visst sätt måste vi förstå hur det rådande klimatet var när de grafiska novellerna skrevs. Journalism and popular culture (1992) För att se hur journalistiken förhåller sig till och anpassar sig efter populärkulturen har vi använt oss av Journalism and popular culture (1992) som är redigerad av Peter Dahlgren, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet och Colin Sparks, medieprofessor vid School of communication, the Polytechnic of central London. Deras bok problematiserar kring hur journalistiken anpassar sig efter nya möjligheter, som till exempel TV och internet. De beskriver hur nya möjligheter för journalistiken också bidrar till att den blir sämre. Bland annat beskriver de hur journalistiken handlar i valet mellan information och underhållning och hur en symbios som kallas infotainment sakta men säkert har växt fram. Massmedier. En bok om press, radio och TV (2005) Stig Hadenius och Lennart Weibull som är professorer i journalistik respektive medieforskning har skrivit boken Massmedier. En bok om press, radio och TV (2005). Deras bok är att betrakta som en klassiker inom medie- och journalistikforskningen och vi har använt oss av den dels som ett komplement till Djerf-Pierres & Weibulls Spegla, granska, tolka men också som något av ett uppslagsverk för olika fenomen inom journalistiken för att förstå delar av vår övriga litteratur. 15

17 Begrepp Utifrån den litteratur vi har redovisat ovan fick vi fram fem centrala begrepp kring de teorier och tidigare forskning som vi tog del av. Dessa redogör vi för nedan och de kopplas även till vår undersökning. Socialkonstruktionism Simon Lindgren (2009) menar att vår bild av världen tydligt påverkas av populärkulturella texter. Populärkulturella texter har både konstruerande och konstruerade egenskaper, genom att våra kategorier och världsbilder återspeglas i berättelsen och samtidigt bidrar till att skapa desamma. Populärkulturella texter uttrycker ett stort antal människors tankar, drömmar och önskningar. Samtidigt påverkas dessa tankar, drömmar och önskningar av samma texter. Premissen, som alltså säger att vår kunskap om världen alltid är kulturellt präglad, riktar uppmärksamheten mot de sätt vilka populärkulturella texter utgör en del i denna kulturella prägling. (Lindgren, 2009:55) När Miller (1986, 2001) beskriver journalister i populärkulturell form utgår han från sig själv och sin förförståelse kring journalistik och media, men samtidigt påverkar han mottagarens bild av journalistik och media. Mottagaren får dock inte exakt samma bild som Miller har, utan lägger till sin egen förförståelse och skapar en bild av verkligheten. Vi är väsentligen historiska och kulturella varelser och vår syn på kunskap och världen är alltid kulturellt och historiskt präglade. Därför är de sätt på vilka vi uppfattar och representerar världen historiskt och kulturellt specifika och kontingenta: våra världsbilder och identiteter kunde varit annorlunda och de förändras över tiden. (Lindgren, 2009:55) På samma sätt har journalistiken en inverkan på hur samhället utformas. Hadenius och Weibull (2005) lyfter fram hur journalisters gruppering av människor i samhället enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv också leder in läsaren i hur hon ska tolka och förstå buskapet som serveras. 16

18 Många undersökningar har visat att mediernas prioritering av sakområden inte nödvändigtvis har ett direkt samband med de verkliga förhållandena. Detta innebär naturligtvis inte att medierna lyfter fram händelser som inte har inträffat utan istället proportionerna skiljer sig åt. (Hadenius & Weibull, 2005:366) Symbolik Symboler och stereotyper i grafiska noveller går hand i hand, man använder stereotyper för att symbolisera något eller någon. Symboler och stereotyper har som syfte att ge oss information och mening. Barthes (2007) förklarar hur nära relationen är mellan stereotyp och symbol när han beskriver Catchbrottarens kropp som en symbol för ondska men också samtidigt en karaktär med stereotypiskt onda egenskaper. Barthes kan förutspå hur brottaren kommer att agera enbart genom att se på brottarens yttre egenskaper, kroppsbyggnad och hållning. Det är ett exempel på hur en stereotyp samtidigt kan fungera som en symbol. Catchbrottarens kropp är därför stridens egentliga nyckel. Jag vet redan från början att Thauvins handlingar, förräderi, grymheter och fula trick inte sviker den första bild av ondskan som han ger mig; jag kan lita på att han ända in i det sista utför rörelser som är resultatet av en viss oformlig låghet och att han därför, så långt det är möjligt, uppfyller bilden av den mest avskyvärda buse som finns: vampyren. (Barthes, 2007:15) När vi analyserade symboler i grafiska noveller fann vi Barthes definition av symboler passande när han menar att både objekt och handlingar betraktas som symboliska (Barthes, 2007:156). McCloud förklarar att symboler, eller visual metaphor som han också kallar det är basen för vårt språk (McCloud, 1994:128). Whenever an artist invents a new way to represent the invisible, there is always a chance that it will be picked up by other artists. If enough artists begin using the symbol, it will enter the language for good. (McCloud, 1994:129) När en författare tar ett nytt stilgrepp och skapar en ny symbol kan detta tas upp av andra författare och den nya symbolen blir allmänt erkänd. Förutom att symboler påverkar hur läsarna tolkar historien påverkar de alltså hur andra historier kommer att utformas i ett senare skede. Miller själv är inte en författare som skapar helt nya symboler utan han använder sig av 17

19 redan befintliga symboler och stereotyper som han sedan förstärker och andra författare sedan tar efter. Det är inte en stor skillnad men ändå värd att nämnas i sammanhanget. Det är få författare som skapar helt nya symboler, av den enkla anledningen att det blir svårt att förklara den för läsaren främmande symbolen, utan det tillvägagångssätt som Miller tillämpar är det absolut vanligaste. Semiotik Semiotik är ett begrepp som står för studiet av tecken och teckensystem. (Lindgren, 2009:62) Semiotik eller semiologi är ett sätt att analysera betydelsen och meningen med saker genom att se på tecknen så som till exempel ord, men också bilder och symboler. (Bignell, 2002:1) Jonathan Bignell (2002) skriver om semiotik utifrån ett medieanalytiskt perspektiv och menar att man med hjälp av semiotiken kan studera de budskap media producerar. Dessa budskap skapas genom olika tecken och semiotiken är ett verktyg för att förstå hur dessa tecken fungerar och på vilka olika sätt dessa kan tolkas på. (Bignell, 2002:2) Simon Lindgren (2009) använder begreppet text som en samlad benämning på en uppsättning olika skapelser så som filmer, tv-program, böcker, serietidningar och reklam. I teoretisk bemärkelse så fylls dessa texter av vad man inom semiotiken kallar för tecken. Det är dessa tecken som ger mening till vad Lindgren kallar för text (Lindgren, 2009:63). Alltså fylls grafiska noveller av tecken som genom semiotiken går att tolka. Ett tecken kan sägas vara någonting som står för något annat dvs. någonting som producerar mening. (Lindgren, 2009:63) De två grafiska novellerna The Dark Knight Returns (Miller, 1986) och The Dark Knight Strikes Again (Miller, 2001) är i enlighet med semiotiken de två texter som analyserats för denna uppsatts. Det är när bilderna och bokstäverna skapar meningar och ord i dessa två grafiska noveller som de utgör vad man inom semiotiken kallar för tecken. Och det är dessa tecken som man, med hjälp av semiotiken, kan utvinna mening ur och på så sätt analysera. Tecknen är alltså av central betydelse för populärkulturstudier; det är genom dessa som mening skapas, och det är dessa som bygger upp de texter som är vårt studieobjekt. (Lindgren, 2009:64) 18

20 Genom en förmåga att tydligt referera till något så hänvisar ett tecken till ett visst innehåll och ger på så sätt läsaren en uppfattning eller mening. Tecken i en text förmedlar alltså en viss information och fakta utifrån hur läsaren tolkar dem. (Lindgren, 2009:67) Tecknen utgör också i sig själva information om just hur tecknen ska avläsas. Lindgren (2009:68) tar upp exempel på hur vi närmast omedvetet som läsare kan skilja på olika former av texter. Detta sker på basis av ledtrådar i ljud- och bildspråk respektive sidhuvuden och typsnitt. När tecken genom sin blotta form förmedlar information utövar de sin tredje funktion: den formella. (Lindgren, 2009:68) Representation Begreppet representation är centralt inom cultural studies och det står för den meningsproduktion som sker genom språk, diskurser och bilder (Lindgren, 2008:57). Genom representation använder man språk, bilder eller symboler för att skapa mening hos mottagaren och det ska samtidigt vara en mening som stämmer överens med den mening som sändaren avser. Det kan göras på två sätt, genom att beskriva och att symbolisera och anledningen till att vi förstår varandra beskriver Lindgren som att vi har samma begreppsliga kartor (Lindgren, 2009:59). Populärkulturens texter spelar en viktig roll när det gäller formandet av gemensamma begreppsliga kartor. Men för att texterna ska kunna betyda något för oss förutsätts samtidigt förekomsten av just sådana kartor. Texterna är med andra ord både skapare och skapade av begrepp och föreställningar i våra huvuden. (Lindgren 2009:59-60) Inom grafiska noveller är det dessutom viktigt att klargöra vad som händer mellan det man beskriver och symboliserar. McCloud använder begreppet The Gutter vilket på svenska blir rännstenen, alltså det som skiljer gatan från trottoaren (McCloud, 1994:66). Vad som händer i en bildruta följt av en annan är inte skrivet men som mottagare förstår vi att om en man jagar en person med en kniv och nästa bildruta är en blodig vägg så har jägaren fått fatt på sitt byte. 19

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N

KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN C A R I T A H Å K A N S S O N KVALITATIV DESIGN Svarar på frågor som börjar med Hur? Vad? Syftet är att Identifiera Beskriva Karaktärisera Förstå EXEMPEL 1. Beskriva hälsofrämjande faktorer

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop

729G27. Pilot, skrivande och avslutning. Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop 729G27 Pilot, skrivande och avslutning Johan Blomkvist IDA-HCS-IxS Twitter: @hellibop Dagens Skrivande Piloten Rester från förra gången validering Någon slags sammanfattning 2 Jag är på semester till 16

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

JAG SKRIVER I BLINDO PDF

JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF ==> Download: JAG SKRIVER I BLINDO PDF JAG SKRIVER I BLINDO PDF - Are you searching for Jag Skriver I Blindo Books? Now, you will be happy that at this time Jag Skriver I Blindo

Läs mer

Background: Films we have done

Background: Films we have done I See Background: Films we have done Theme of the I SEE project Seeing the big picture We are inspired by A mirror of the essential unity of man worldwide. Our initial idea: Take a camera with 5-8

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial

Människans möte med den mänskliga kroppen. Ett pedagogiskt studiematerial Människans möte med den mänskliga kroppen Ett pedagogiskt studiematerial Inledning I dag så påverkas vi medvetet och omedvetet av yttre ideal. Ofta så glömmer vi bort att ställa frågan till oss själva

Läs mer

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2

Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 prövning engelska grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande engelska: GRNENG 2 A Muntligt prov 1. Samtal kring ett ämne som delas ut vid provet. 2. Romanredovisning (både muntlig

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Uppgift 5 Mediernas innehåll och demokratin

Uppgift 5 Mediernas innehåll och demokratin Uppgift 5 Mediernas innehåll och demokratin Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap A, nät HT10 nr 5 Kursledare: Piotr Urniaz Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå Universitet Oktober 2011

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT B

EXAMINATIONSUPPGIFT B EXAMINATIONSUPPGIFT B Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-02-25 Innehåll 1. Termer som kan användas inom bildanalys... 3 2. Analys av porträtt av kungafamiljen...

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik

Obemannade flygplan. Namn: Hampus Hägg. Datum: 2015-03-02. Klass: TE14B. Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Namn: Hampus Hägg Obemannade flygplan Datum: 2015-03-02 Klass: TE14B Gruppmedlemmar: Gustav, Emilia, Henric och Didrik Handledare: David, Björn och Jimmy Abstract In this task I ve been focusing on unmanned

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd

Lärande och hållbar utveckling. Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Lärande och hållbar utveckling Cecilia Lundholm Pedagogiska institutionen/ Stockholm Resilience Centre www.ped.su.se/rcd Innehållsdeklaration Pedagogikämnet Kommunikation Kunskap och kunskapsbildning -

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6

IRAB Mottagare sida 2-5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 IRAB Mottagare sida -5 Tele Radio AB Mottagare sida 6 Installation of receiver type smd 700 4 RELAY FUNCTIONS / -4 VAC/DC PCB TYPE NO: LWEG 4L Rev: 95-09 Installation: Install the receivers in a protected

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON. Lena Lid Andersson Page 1

UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON. Lena Lid Andersson Page 1 UTMANINGAR FÖR HR: KONSTEN ATT ÖVERTYGA MED SINA IDÉER OCH BUDSKAP SOM HR-CHEF EK DR LENA LID ANDERSSON Lena Lid Andersson Page 1 VAD ÄR DET VI GÖR I FÖRETAG OCH ORGANISATIONER? Kommunicerar! Möten 31

Läs mer

How to format the different elements of a page in the CMS :

How to format the different elements of a page in the CMS : How to format the different elements of a page in the CMS : 1. Typing text When typing text we have 2 possible formats to start a new line: Enter - > is a simple line break. In a paragraph you simply want

Läs mer

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A

Bildesign. Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Bildesign Julia Hjalmarsson 2015-03-09 TE14A Abstract This essay is about the future of transportation. I have written about the background of car design, how I think trends affects a design as much as

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT C

EXAMINATIONSUPPGIFT C EXAMINATIONSUPPGIFT C Helene Brogeland Nyckelbegrepp - introduktion till MKV distans VT2013 (1MK162) 2013-03-11 Innehåll 1. Teorier rörande medieanvändarnas makt... 3 1.1. Användningsforskningen... 3 1.2.

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF

Get Instant Access to ebook Ta Ner Manen PDF at Our Huge Library TA NER MANEN PDF. ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF ==> Download: TA NER MANEN PDF TA NER MANEN PDF - Are you searching for Ta Ner Manen Books? Now, you will be happy that at this time Ta Ner Manen PDF is available at our online library.

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

Värdet av det utförda ligger i utförandet. Albert Einstein

Värdet av det utförda ligger i utförandet. Albert Einstein Värdet av det utförda ligger i utförandet. Albert Einstein Idro%srörelsen 2.0 Kanske ingen revolu4on, men evolu4on! Utmaningar IF:s SF:s svensk idro% Nio samhällstrender/ samhällsförändringar som påverkar

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren

Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Undervisning och lärande med case: en guide för läraren Version 1.0, oktober 2013 Inledning Denna lärarhandledning syftar till att ge en kortfattad introduktion till casemetodiken och de olika stegen i

Läs mer

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects

Focus on English 9. Teacher s Guide with Projects Focus on English 9 Teacher s Guide with Projects Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet

Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Berättelsen i lärandet och lärandet i berättandet Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Estetiska lärprocesser och digitala verktyg i SO-undervisningen Bakgrunden Vision från

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Regler Övriga regler:

Regler Övriga regler: Introduktion Flamestorm Duals II är Legend Spelbutiks andra dubbelturnering i Warhammer Fantasy Battles och spelas i lag med två spelare på varje lag. Syftet med denna typ av arrangemang är att stärka

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal

Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Kort om Sociala berättelser och seriesamtal Carol Gray, autismkonsulent vid Jenison Public Schools, Jenison i Michigan, USA har på 1990 talet utarbetat Social Stories och Comic Strip Conversation som pedagogiska

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.

Litteracitet på flera språk. Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su. Litteracitet på flera språk Professor Monica Axelsson Institutionen för Språkdidaktik, Stockholms universitet monica.axelsson@isd.su.se Brian Street 1984, 1993 New Literacy Studies (tidigt 80 tal) New

Läs mer

Prövning i grundläggande Engelska

Prövning i grundläggande Engelska allmän mall Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Prövning i grundläggande Engelska A. Skriftligt prov 1 Läsförståelse, ordkunskap ca 80 minuter 2 Hörförståelse ca 45 minuter 3 Uppsatsskrivning ca 80 minuter

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

7. Filmen berättar på olika sätt om ett sexualiserat samhälle där olika typer av gränser hela tiden överskrids. Hur berättar filmen om detta?

7. Filmen berättar på olika sätt om ett sexualiserat samhälle där olika typer av gränser hela tiden överskrids. Hur berättar filmen om detta? TRUST Annie är 14 år och har träffat Charlie online. De är lika gamla, båda spelar volleyboll och han är den första kille som förstår henne. Hon berättar inget om honom för sina föräldrar, inte heller

Läs mer

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White

Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White Lärarhandledning Svanens trumpet E.B. White www.atriumforlag.se info@atriumforlag.se Innehåll Om boken 2 Om författaren 2 Ingångar till läsningen 3 Analys Berättare Karaktärer Läsdagbok Språket Teman 4

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

PACT Webinar. Göteborg 120903

PACT Webinar. Göteborg 120903 PACT Webinar Göteborg 120903 Agenda Bakgrund Ramverket I praktiken Exempel Gothenburg 2012 Bakgrund Gothenburg 2012 Vad är? PACT är ett empiriskt ramverk utvecklat för att utvärdera och utveckla kapaciteten

Läs mer

Prövning i sociologi

Prövning i sociologi Prövning i sociologi Prövningsansvarig lärare :Elisabeth Bramevik Email: elisabeth.m.bramevik@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida,

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet

ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015. Kent Löfgren. Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Kent Löfgren Ämnesråd Svenska Socialdepartmentet Självbestämmande och delaktighet Oslo 4 juni 2015 En fråga Är respekten för

Läs mer

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE?

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE? NETWORK CARE Network Spinal Analysis represents the epitome of bodywork in our time the leading edge of Body-Mind-Spirit Integration. This work will transform the planet. -Candace Pert Ph. D., Professor

Läs mer

VÄSSA BLICKEN. Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken

VÄSSA BLICKEN. Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken VÄSSA BLICKEN Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken photospin.com VÄSSA BLICKEN Praktiska tips om hur du kan tolka scenens bilder och tecken Lisa Lindén, genusvetare och dramaturg,

Läs mer

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa

Engelska, år 7-9 2009-09-01 Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Studieplan och bedömningsgrunder i Engelska för år 7 Moment Mål innehåll Bedömningsgrund Läsa Skriva Tala Lyssna Realia Reflektera Kunna läsa enklare skönlitterära och andra berättande texter, t.ex. Of

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Förändringsarbete i Organisationer Ht 08 Saknar. HALMSTAD UNIVERSITY Lars-Olof Johansson. Förändringsarbete i Organisationer Ht 08 Tentamen

Förändringsarbete i Organisationer Ht 08 Saknar. HALMSTAD UNIVERSITY Lars-Olof Johansson. Förändringsarbete i Organisationer Ht 08 Tentamen Saknar 5 råd inför projektet! Tentamen Tis 9 dec 13:15-17:00 MMD3, INF300, VIP3 Tentamen LOJO D215 A Ljungberg och E Larsson, 2001, 1:a upplagan, Processbaserad verksamhetsutveckling, Kap 6-10 Jan Recker,

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005 Del 1 Vad är professionell kunskap? Kapitel 1: Introduktion: olika former av professionell kunskap I detta inledande kapitel ges en översikt över synen på professionell kunskap med avseende på undervisning

Läs mer

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Vad säger socialstyrelsen Vad säger forskningen? Hur gör vi i praktiken? Known unknown As we know, There are known knowns. There are things we know we know. We

Läs mer