Offer eller Hjälte? Text: Lars Grip

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Offer eller Hjälte? Text: Lars Grip"

Transkript

1 Offer eller Hjälte? Intervjuundersökning Norden runt om mediebilden av personer med funktionsnedsättning. Intervjuer med medieforskare, journalister och ansvariga för journalistutbildningar. Text: Lars Grip

2 Innehåll Inledning 2 Bilden 2 Hjälten elller Offret 3 Lyft in funktionshinder i ett sammanhang 4 Isländsk forskning fi ck stort genomslag 4 Välviljans Apartheid 6 Med i Medier 7 Utbildningen 8 Det hande vi ingen aning om! 8 Personliga möten lever vidare 9 Nordiska frirum för utbildning 10 Forskningen 11 Socialt inriktad forskning har låg status 11 Sammanfattning 12

3 Hur skildras människor med funktionsnedsättningar i våra nordiska medier? Naturligtvis fi nns det inget entydigt svar på den frågan. Däremot kan vi vara säkra på att det sätt som funktionshindrade framställs i medierna återskapar och förstärker inställningen till människor med nedsatta funktioner. Medierna ger oss föreställningar om vad som är önskvärt och inte önskvärt. Kanske ännu viktigare: Mediebilden ger också näring till vilket sätt som funktionshindrade uppfattar sig själva. Det vi talar om innefattar många människor, ungefär procent av invånarna anses ha en permanent funktionsnedsättning. Ges detta faktum det utrymme det förtjänar i medierna? Frågan kan besvaras med ett nej! Intresset verkar svalt och verktygen för en journalistik som utgår från allas lika värde är inte på plats. Det som inte syns, fi nns inte heller. Det offentliga rummet vänder ofta ryggen åt funktionshinder. När det väl skildras blir bilden ofta grov och stereotyp. Honom eller henne är det synd om. Stackars liten. Den som vill påverka måste känna till medielogiken, annars hamnar man utanför. Så här har medieforskaren Ylva Brune uttryckt saken: Att på något sätt synas i medierna som intervjuad, porträtterad eller omtalad är den mest grundläggande formen för tillträde till det offentliga rummet. Osynliggörande av personer ur marginaliserade grupper kan vara en form av diskriminering. Frågan är då hur skildringarna ser ut, i den mån de förekommer. När väl artiklar och inslag görs, så är de märkligt lika varandra, faktiskt i hela Norden. Självklart fi nns det lysande undantag, men den allmänna bilden medierna ger av såväl människorna som själva fenomenet funktionshinder, har stora brister. Hur ser den mediala bilden ut? Vad behöver göras inom journalistutbildningarna? Vad behöver göras inom forskarvärlden? Enkelt ställda, men svårfångade frågor. Här är några svar. Bilden En grundläggande fråga för att få verktyg till förändring är naturligtvis: Vilken bild av funktionshindrade förmedlas i medierna? Hur skildras de, hur tilltalas de, vilken roll ges de? 2

4 Hjälten och offret En forskare som tagit frågan om bilden av funktionshinder på stort allvar är Karin Ljuslinder vid Umeå Universitet i Sverige. I en avhandling har hon gått genom 2000 TV-program och mer än sändningstimmar, från 1956 fram till Endast 1-2 timmar per 1000 sändningstimmar handlade om sådant som har med funktionshinder att göra. Det betyder maximalt 2,3 promille av sändningstiden för en grupp av befolkningen som av många anses utgöra närmare 20 procent. Vilken bild förmedlades då? Generellt sett är berättandet väldigt ensidigt, säger Ljuslinder. Det är ett fåtal berättelser som upprepas gång på gång. Ljuslinder kom fram till några stereotypa bilder av funktionshindrade: Journalister går inte ut på fältet för att observera och prata med funktionshindrade eller följa en process. Funktionshindrade presenteras ofta som stereotypa människor, de ler, de badar, bakar bullar etc. Hjälten som slåss för sin rätt mot till exempel myndigheter och till sist får rätt. Offret är en passiv och behövande person som det ofta är synd om. Offerhjälten är den som försöker hävda sin rätt men förlorar till sist. Hon har sin forskning kommit fram till att samma bild gäller överallt, i press, radio och TV. Jag vill se och höra fl era olika berättelser. I de fl esta fall framträder funktionshindrade i medierna just i rollen som funktionshindrad. Tänk om man fi ck se mer av funktionshindrade i andra roller! Vilken är då orsaken till den ensidiga bilden? Det har inte undersökts empiriskt, men den ensidiga framställningen har att göra med dramaturgin och logiken i en berättelse. Man vill skildra något som är uppseendeväckande, annorlunda, unikt och exceptionellt. Det fi nns bestämda värderingsregler för vad som värt att berätta. En paradoxal effekt är att när man skildrar det som är vardagsliv för den funktionshindrade, så framstår det som något exceptionellt. Ljuslinder påpekar också att det oftast är icke-funktionshindrade som gör inslagen eller skriver artiklarna. Hon gör en koppling mellan handikappolitik och det journalistiska berättandet. För några decennier sedan när solidaritet var ett modernt begrepp, hängde de journalistiska berättelserna med i intressepolitiken. I slutet av sjuttiotalet slutade det. Det blev sällsynt att journalistiken följde och bevakade intressepolitiken. Kanske har det att göra med individualismen kontra solidaritetsepoken, säger hon. 3

5 Lyft in funktionshinder i ett sammanhang! Lisbeth Morlandstø är förste amanuens vid högskolan i Bodö, Norge. Hon har studerat journalistiken om funktionshindrade i ljuset av socialpolitiska reformer som genomförts i Norge. I sin forskning har hon kommit fram till att journalister helst håller sig borta från människor med funktionshinder. Den slutsatsen drar hon utifrån följande förhållanden: Personer med funktionshinder används sällan som källor. Om de gör det, så är det själva funktionshindret som är temat i artikeln eller programmet. Vi de få tillfällen som funktionshindrade används som källor, så används de på ett annat sätt än andra källor. De blir till exempel fotograferade men kommer inte själv till tals, utan andra talar på deras vägnar. Ofta omtalas de bara med förnamnet, medan andra källor återges med för- och efternamn samt titel. När de citeras blir det ofta för att fylla ut och deras utsagor blir ofta direkta eller barnsliga. I inslag med temat funktionshinder, talar man ofta om politiken kring personen, snarare än om människorna själva. Ofta presenteras materialet om funktionshindrade som strikta nyheter. Journalister går inte ut på fältet för att observera och prata med funktionshindrade eller följa en process. Funktionshindrade presenteras ofta som stereotypa människor, de ler, de badar, bakar bullar etc. De framställs som simpla människor som inte kan tas riktigt på allvar, menar Morlandstø. En del av mitt material är gammalt, men jag ser samma typ av journalistik i dag. Självklart fi nns det undantag. Medvetenheten om det här temat och om människorna har blivit större och fått mer uppmärksamhet. I medierapporteringen frågar man sällan efter funktionshindrades egna uppfattningar eller perspektiv. Ljuslinder efterlyser i likhet med Morlandstø att man skildrar en process och inte bara enskilda händelser. Människorna lyfts ofta ut ur sitt sammanhang, vilket inte leder till att allmänheten får en bredare insikt. Isländsk forskning fick stort genomslag Även i Island framträder en bild lik den i Sverige och Norge. Rannveig Traustadóttir, professor vid Islands Universitet, ser i stort sett samma schablonbilder av funktionshindrade. En av dem är den hjälplösa, en annan den tragiska och en tredje en superhjälte. Det fi nns andra bilder, men dessa är de vanligaste. Traustadóttir har forskat på utvecklingsstörda kvinnor bland mycket annat. Bilden som ges av funktionshindrade i medierna har sina rötter en gammal och förlegad ideologi som förespråkar institutionsvård i stället för assistans i ett anpassat samhälle. Inom medierna vet man väldigt lite om de idéer som råder i dag. I stället för social förståelse och ett humanistiskt perspektiv är mediebilden i 4

6 Island dominerad av ett medicinskt perspektiv. Men Rannveig och hennes kollegor har inte nöjt sig med att bara publicera resultat av forskning, utan också aktivt försökt att påverka isländska medier. Det fi nns fl era positiva exempel och de är faktiskt en effekt av vad vi gjort på universitetet. Bakgrunden är en studie om kvinnor med utvecklingsstörning. De porträtterades i en bok som gav en stor insikt i deras vardagsliv. Forskarna kom fram till att kvinnornas problem i första hand inte hade med funktionshindret att göra, utan om den sociala och ekonomiska diskrimineringen. Boken fi ck stor medial uppmärksamhet. Tillsammans med många andra aktiviteter har Traustadóttir och hennes kollegor aktivt lyckats påverka isländska medier till en annan och mindre fördomsfull bild av funktionshindrade. Vår forskning har fått stort genomslag och efter ett tag började det talas om människors rättigheter i medierna. Vi har också tagit emot studiebesök från fl era länder. Rannveig berättar om Islands äldsta tidning, den konservativa Morgonbladet, som tidigare hade en förlegad syn på funktionshinder. Det är märkligt att journalister vet så lite om funktionshinder med tanke på att de fl esta familjer någon gång i livet påverkas av dem och kommer i direkt kontakt med frågorna, eftersom så många har en funktionsnedsättning. Orsaken till mediebilden har att göra med cheferna inom medierna, tror hon. När de själv konfronteras med funktionshinder, ändrar de inställning. De var precis vad som hände på Morgonbladet. I dag har tidningen ett helt annat sätt att ta upp de här frågorna. Nu fokuserar man mer på lika rättigheter. De har t.o.m. skrivit artiklar som stödjer homosexuella. Så det har att göra med kunskapen och erfarenheterna uppe i toppen av en tidning. Rannveig och hennes kollegor kan väl kallas för aktionsforskare, eftersom de använder sina forskningsresultat som ett verktyg för förändring. En del saker som vi gör på universitetet tillsammans med handikapprörelsen har skapat en ny diskussion i medierna, eller åtminstone påbörjat en diskussion. Så i dag är medvetenheten större än innan. Alla klichéer och allt skräp är inte borta, men om det inte vore för oss tror jag att de hade varit mera okunniga. Så trots allt: I ett litet land som Island 5

7 är det klart att forskningen har fått ett stort genomslag och påverkat bilden av funktionshindrade. Välviljans Apartheid Den fi nns i princip inte. Så lyder svaret från Katarina Hahr, reporter och producent på Sveriges Radio, när hon får frågan om hur rapporteringen om funktionshindrade ser ut. Visst är det ett tillspetsat svar, men Katarina har lång erfarenhet av att själv jobba i ett stort medieföretag som journalist och samtidigt ha ett funktionshinder. Hennes synskada tillåter henne endast att se ljus eller mörker. Den journalistik som hittills fi nns, innehåller inslag som har fokus på själva funktionshindret, diagnoser och hjälpmedel. Under många år frågade sig Katarina varför hon blev så irriterad och provocerad när hon läste eller hörde skildringar av personer med funktionsnedsättning. I början förstod hon inte varför hon blev så irriterad. Varför är journalistiken inte lika dan som den om andra ämnen? Inte kritisk inte granskande och varför är personer med funktionsnedsättning bara med när det handlar om just funktionsnedsättning? När hon för fem år sedan började intressera sig för frågan på allvar, gick det upp för henne vad som var så fel. Det fi nns tusen svar. Men en stor anledning är att funktionshindrade antingen beskrivs som offer eller som hjältar. Det är alltid svårt att identifi era sig med ett offer eller en hjälte. Därför berör journalistiken inte gemene man. Därför blir man inte upprörd över att många av dessa har den högsta arbetslösheten och tillhör de fattigaste. Offer- och hjältebilden bekräftas av såväl journalister som av forskare i hela Norden. Hur kan det komma sig att denna bild så ensidigt dominerar rapporteringen? Katarina Hahr påpekar att journalister är som andra människor. De har egna fördomar och så länge de inte inser det, så kommer inte journalistiken att utvecklas. Ofta tycker journalisterna synd om de intervjuade och placerar dem därmed utanför de egna livssfären. Man utgår från att den intervjuade har ett sämre liv än vad journalisten har. En annan orsak bakom bristerna i journalistiken är att det inte anses coolt att göra reportage om funktionshindrade. En stor drivkraft för journalister är att de vill bli kända och man lär inte få något pris för journalistik om funktionshinder. 6

8 Frågan är vad man ska göra åt detta tillstånd. För Katarina Hahr är det avgörande att gruppen ska betraktas ur ett jämlikhetsperspektiv. På samma sätt som man funderar på kvinnofrågan eller på etniska minoriteter. Först när man intresserat sig för den här frågan på allvar ser man den strukturella diskrimineringen. Varje gång mångfald bland de medverkande diskuteras på redaktioner där Katarina arbetat, talas det om etniska minoriteter, om sexuella minoriteter, om kvinnor, om barn och andra grupper. Och varje gång måste Katarina högt och tydligt tillägga: Funktionshindrade! Hon får ofta svaret: Javisst, Katarina. Det fi nns specialister på många områden på redaktionerna. Ekonomi, kultur, utland etc. De används ofta av allmänreportrar för att fördjupa frågeställningarna. När det kommer till funktionshinder fi nns inga sådana specialister. Då blir det praktikanten eller en allmänreporter som får göra jobben. Det blir aldrig intressant eftersom de inte vet någonting. De ser inte det politiska i frågan, säger Katarina Hahr. Så långt den vanligaste bilden som förmedlas. Trots att personer med funktionsnedsättningar utgör en stor andel av befolkningen uppträder de sällan i medierna annat än i egenskap av funktionshindrade. Här fi nns ett demokratiskt problem. Människor med funktionsnedsättningar har erfarenhet och kunskap som är lika mycket värd som all annan erfarenhet, för att spegla ett samhälle. I en demokrati där alla ska höras och synas, är det konstigt att man inte får se eller höra funktionshindrade i till exempel en debatt om skattepolitik. Det är oerhört sällan som en journalist aktivt letar efter en person med funktionsnedsättning i sådana sammanhang. Ibland kan hon känna sig tjatig säger hon, men hon ger inte upp. Och nog har det har lett framåt. Genom Katarinas medvetna arbete på Sveriges Radio har företaget satsat på två veckors sändningar på temat Mänskliga rättigheter och funktionsnedsättning, en vecka 2006 och en Rubriken för projektet hade Katarina svårt att få igenom, men det gick till sist: Välviljans Apartheid. Innebörden av detta framgår tydligt i den här intervjun. Så förändringarna måste komma inifrån om frågorna ska tas på allvar. För Katarina är det viktigt att journalisterna inte går handikappförbundens ärenden. De måste granskas kritiskt som alla andra organisationer. Med i Medier Vems är ansvaret, vem känner ett ansvar och vem tar ansvar? Frågan ställs av Mia Ahlgren på svenska HSO. Hon leder ett projekt som startade i början av 2006: Med i Medier. Projektet vill att personer med funktionsnedsättning ska medverka i medier och att bilden av dem 7

9 ska präglas av allas lika värde. Syftet är också att skapa bättre kontakter mellan medier och handikapprörelsen. Det fi nns journalister som försöker göra bra inslag, men oftast är ansvaret utspritt. Vi vet egentligen lite om hur bilden ser ut i medierna. Det behövs mer forskning. Det görs en del bra saker, men vi vet för lite. Mia och hennes kollegor har ordnat konferenser, gjort trycksaker, nätpublikationer och träffat företrädare för medieföretag. Projektet har ordnat tre utbildningsdagar som resulterade i inslag i TV och i artiklar i tidningen Journalisten. Med målet att starta en dialog om ordens betydelse har projektet tagit fram en folder i fi ckformat med rubriken Ord som taggar. Här presenteras ord som blottlägger en gammal syn på funktionshindrade och självklart föreslår man andra ord som alternativ. Projektet har också ordnat workshopar runt om i landet som resulterat i 160 digitala berättelser av och med personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med Utbildningsradion (ett public service företag) har man också producerat Rum för Berättande, där fl er än 60 personer givit sina personliga berättelser om sitt liv och situation. Mätt och belåten? var namnet på ett seminarium där medieforskaren Ylva Brune presenterade resultatet av en undersökning av hur medieföretag mäter representationen av bland andra personer med funktionsnedsättning. Projektet har nominerats till EU:s e-inclusion Award. Utbildningen Den problematiska skildringen av personer med funktionsnedsättning går säkert inte att utbilda bort. Men det är ändå i utbildningar och i fortbildningar som en grund kan läggas för en medvetenhet och för skildringar av dem ur ett jämlikhetsperspektiv och som ett demokratiskt problem. Det hade vi ingen aning om! När Lisbeth Morlandstø har seminarier för norska journalister på deras redaktioner, möts hon ofta av den här kommentaren: Det här är nytt för oss. Vi hade ingen aning om att det var på det här sättet! Tydligare kan knappast behovet av utbildning och fortbildning uttryckas. Hennes svenska forskarkollega Karin Ljuslinder har en ganska mörk syn på hur funktionshindrade tas upp i svenska utbildningar. Ämnet berörs inte. Man skulle kunna tänka sig att berätta om forskningen inom området och visa resultaten Jag skulle vilja be studenterna att pröva detta i en övning. Det fi nns många bra exempel att visa upp, som Utbildningsradions Rum för berättande. Det behövs också kunskap om den handikappolitiska intressepolitiken och var den befi nner sig. 8

10 Studenterna borde också lära sig att alltid tillfråga experter när de gör sin research, säger Ljuslinder. Hon ser ett behov av kunskap inom de här tre områdena: Hur har medierepresentationen av personer med funktionsnedsättningar sett ut historiskt? Finns det alternativa representationer i medierna? Hur kan medieforskning och verksamma journalister samarbeta konstruktivt för att förbättra gestaltningen av funktionshindrade? Personliga möten leder vidare Att ämnet inte berörs i utbildningarna h[ller inte UllaStina Ewenfeldt på JMG (Journalisthögskolan i Göteborg) med om. Vi håller diskussionen levande när vi har nyhetsveckor. Då tar vi upp hur olika grupper skildras, till exempel etniska minoriteter. Ibland får utländska namn representera alla invandrare. På högskolan har man gjort ett magasin om psykiska funktionshinder, men UllaStina medger: Jag skulle ljuga om jag sa att vi har en egen kurs om detta, men vi har en kurs om journalistiskt perspektiv, där vi tar upp diskriminering. Men det är svårt att se hur särskilda kurser om funktionshinder skulle se ut. I likhet med fl era journalister vill UllaStina inte att ombudsmän ska kunna beställa vilken bild som ska ges. Om man gör inslag, får inte bara ombudsmän komma till tals, understryker hon. Mia Ahlgren i Med i Medier menar att det fi nns journalister som verkligen försöker jobba med frågorna på ett bra sätt. Men, frågar hon sig: Vem driver frågorna på redaktionerna, vem på redaktionen ska jobba med dem? Det är varje journalists ansvar, men återigen: Vem driver dem? Flera parter måste vara med om att ta ansvar, understryker Mia Ahlgren. Medieföretagen behöver arbeta mer strukturerat med att inkludera personer med funktionsnedsättning. Handikapporganisationer behöver lära sig mer om medier och vilka bilder vi sprider av oss själva. Forskning och utbildning behöver uppmuntras så att det fi nns underlag för att vi ska lära oss mer om hur människor faktiskt skildras och vilka effekter mediebilderna får. Med i Medier har försökt hitta mötesplatser mellan personer med funktionsnedsättningar och journalister. Vikten av detta understryks av Rannveig Traustadóttir. Journalister måste få möta dem. Utan personlig kontakt går det inte att göra något vettigt. Det är märkligt att ett fenomen som funktionshinder 9

11 som är så vanligt och som de fl esta kommer i kontakt med någon gång, inte får mer uppmärksamhet. Möten måste komma till stånd! Rannveig vill se personer med funktionsnedsättning och medieforskare som är intresserade av området som lärare på journalistutbildningar. Utbilda de unga journalisterna i ljuset av vår erfarenhet! Det hjälpte när vi påverkade Morgonbladet här i Island. Nordiska frirum för utbildning Steen K Rasmussen är utvecklingschef på Center for Journalistisk Kompetenceudvikling i Danmark. Han understryker att han inte forskat på frågan eller är expert, men ser ändå tre svar på frågan vad man kan göra inom journalistutbildningarna och då med betoning på att funktionshindrade själva ska kunna utbilda sig till journalister. För det första har det redan tagits steg i rätt riktning vid utbildningarna i de nordiska länderna, genom att göra det möjligt för personer med olika slags funktionsnedsättning att vara med på utbildningarna. Till exempel kan hörselskadade få tolkhjälp. Personer med fysiska funktionshinder kan också gå utbildningarna. På det området har man tagit hänsyn helt i enlighet med lagstiftningen. Men frågan är om det räcker? Att få fl er personer med olika slags funktionsnedsättning att själva utbilda sig till journalister genom olika anpassningar är bra, menar Steen. Han vill också att det skapas sociala rum för att utbildningarna ska bli tillräckligt bra. Dessa sociala rum kan vara svåra att skapa inom de ramar som fi nns i dag. Personernas speciella villkor gör att själva funktionshindret kommer i centrum, i stället för att vara en aspekt i utbildningen. Därför föreslår Rasmussen att de nordiska journalistutbildningarna och framförallt fortbildningarna måste sträva efter att ta gemensamma initiativ för journalister med funktionsnedsättning. På så sätt vill han skapa ett frirum för utbildning, där det faktum att alla har samma villkor leder till att utbildningen kommer i centrum, i stället för funktionsnedsättningen. 10

12 Jag kan till exempel se framför mig ett gemensamt nordisk fortbildningsseminarium som återkommer varje år. Där kan nya tendenser i den generella utvecklingen av journalistiken diskuteras och läras ut. Och detta INTE med fokus på hur funktionshindrade journalister kan utveckla sig, utan med fokus på hur journalistiken utvecklas, där alla fysiska och sociala hinder i förväg har röjts ur vägen. Forskningen Forskning om mediebilden av funktionshinder bedrivs. Många pekar dock på att förekomsten inte tillnärmelsevis står i proportion till behovet. Vilken typ av forskning behövs inom området? Vad efterlyser man? Socialt inriktad forskning har låg status Även om fl era forskare har engagerat sig i ämnet, anser många att vi egentligen vet för lite om bilden av personer med funktionsnedsättning i medierna, däribland Mia Ahlgren vid HSO i Sverige. Karin Ljuslinder som själv är forskare, ser ett angeläget område för medieforskningen: Forskningen måste uppmärksamma betydelsen av medierepresentationen för funktionshindrades självbild. Dessutom påverkar den samhällets syn på funktionsnedsättning och personernas behov och i slutänden samhällets övergripande resursfördelning. Hon sätter fi ngret på en stor fråga, den om självbilden. Som man skildras, blir man, drastiskt uttryckt. Mediebilden har en förmåga att reproducera och därmed förstärka stereotyper och vanföreställningar. Hon är bekymrad över möjligheten att få pengar till forskning som inte är medicinskt inriktad. Social handikappforskning får för lite pengar. Den har låg status. Anslagsgivarna förstår inte hur viktigt det är, både för självbilden och för resursfördelningen. Det gäller alla de nordiska länderna. Lisbeth Morlandstø får frågan om vad som behövs inom forskningsområdet och gör en snabb, som hon själv säger oseriös genomgång av vad forskningen satt sökarljuset på efter år En fjärdedel av den engelskspråkliga materialet handlar om medias roll, hur människor porträtteras etc. Ytterligare en fjärdedel fokuserar på politik och samhälle, dvs. integrering, osynlighet, hälsa, skola etc. Återstoden handlar om de mest skilda ting. I ljuset av detta efterlyser hon följande: Fler studier som analyserar funktionshinder och journalistik, gärna i kombination med intervjuer med journalister och deras källor. 11

13 Undervisning om detta för att öka medvetenheten hos studenter och journalister. Forskare bör då visa att personer med funktionsnedsättning själva nästan aldrig används som källor och diskutera vilken betydelse det kan få. Förmå studenterna att diskutera vilken betydelse stereotypa framställningar får för den bild av personer med funktionsnedsättning som skapas och ständigt reproduceras i samhället. Att systematisk medieforskning med funktionshinder som fokus inte bara behövs, utan också kan göra stor nytta, visar Rannveig Traustadóttirs exempel i Island. Hennes forskning fi ck stort medieutrymme och ledde till påtagliga förbättringar i sättet att rapportera. Frågan kvarstår: Finns intresset och i så fall var? Hur ska frågan drivas och av vem? Sammanfattning Människor med funktionsnedsättning skildras i allt för liten grad i medierna, i förhållande till deras andel av befolkningen. Vi borde veta mer om hur bilden ser ut, men den forskning som gjorts är samstämmig, både när det gäller sättet att framställa dem som deras faktiska medverkan i medierna. Oftast skildras de i stereotypa termer, som offer, hjälte eller offerhjälte (som försöker få sin rätt, men misslyckas). Alltför sällan kommer man själv till tals, utan omtalas av andra. När personer med funktionsnedsättning är med i medierna, så är det just pga. själva funktionsnedsättningen. Ofta fi nns en tycka synd om -attityd hos journalister. De fi gurerar sällan i mediala sammanhang som inte handlar om funktionshinder och används sällan som källor. Processer som kan ge en djupare bild av människor med funktionsnedsättning förekommer sällan i medierna, utan den mediala dramaturgin medger bara skildringar av händelser som inte sätts in i sitt sammanhang. Därmed förytligas förståelsen. Forskare har i samarbete med handikapprörelsen gjort framgångsrika insatser för att förbättra medierepresentationen och i fl era fall nått bra resultat. Detta har bland annat visat sig i Island genom aktionsforskning och i Sverige genom projekten Med i Medier och Välviljans Apartheid. Ett rättighetsperspektiv på personer med funktionshinder lyser med sin frånvaro. Forskare och andra engagerade efterlyser ett fokus på jämlikhets- och rättighets- och rättvisefrågor. 12

14 I utbildningssituationer visar sig ofta en okunskap om problematiken hos journalister. Ett sätt att komma vidare är att arbeta med frågor om varför bilden ser ut som den gör och vilka alternativa arbetssätt som står till buds. Forskare och frivilliga organisationer borde arbeta tillsammans med journalister och i journalistutbildningar. Gemensamma nordiska journalistseminarier borde ordnas. Där kan frågorna diskuteras ur ett rättighetsperspektiv med journalister, vare sig de har en funktionsnedsättning eller ej. Social handikappforskning har låg status, oftast premieras medicinskt inriktad forskning. Fler studier om medier och funktionsnedsättning efterlyses. Resultaten kan användas både i utbildning och fortbildning av journalister. 13

15 Nordiska ministerrådet - är samarbetsorganet för de nordiska ländernas regeringar. Statsministrarna har det övergripande ansvaret för samarbetet. Verksamheten koordineras av de nordiska samarbetsministrarna och en rad olika fackministerråd. Nordiska ministerrådet inrättades Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor - NSH - är en institution inom Nordiska ministerrådet (social- och hälsoministrarna). NSH driver nordiska projekt inom handikappområdet och har en stödordning som ger bidrag till handikapporganisationernas nordiska samarbete. Institutionen är också sekretariat för Nordiska Handikappolitiska Rådet. NSH etablerades NSH uppgår i en ny institution från 2009, Nordiskt välfärdscenter, NVC. Nordiska Handikappolitiska Rådet - är ett rådgivande och policyskapande organ för hela Nordiska ministerrådet. I Rådets uppdrag ingår att främja nordiskt samarbete i handikappfrågor inom alla relevanta samhällsområden. En utgångspunkt för Rådets verksamhet är principen om sektorsansvar för ett samhälle som är tillgängligt och fungerar för alla människor oavsett funktionshinder. Rådet etablerades 1997 och har sitt mandat från de nordiska samarbetsministrarna gav Nordiska Handikappolitiska Rådet första pris i en nordisk tävling, TV som synliggör, till det svenska TV-programmet CP-Magasinet, för nyskapande gestaltning och form. En av två programledare var rullstolsburen. Särskilt omnämnande gick till den danska TV-stationen TV GLAD, som har en majoritet av medarbetare med lätt utvecklingsstörning. 14

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Mänskliga rättigheter för människor med funktionshinder

Mänskliga rättigheter för människor med funktionshinder INTERNATIONELLA HANDIKAPPDAGEN 3 DECEMBER 2002 Rapport från ett seminarium Mänskliga rättigheter för människor med funktionshinder Några röster om det aktuella läget Handikappförbundens samarbetsorgan

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

EXAMENSARBETE. Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg

EXAMENSARBETE. Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg EXAMENSARBETE Hur väljer reportrar intervjuperson, kunskap eller personlighet? Marie Engberg Filosofie kandidatexamen Medie- och kommunikationsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen för konst,

Läs mer

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010

Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 1 2010-05-12 Anteckningar från seminariet Valuta för pengarna den 6 maj 2010 Inledning: Lisa Wallenius från Sällsynta Diagnoser och representant för Handikappförbundens styrelse hälsar välkomna och lämnar

Läs mer

ATT PÅVERKA FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP

ATT PÅVERKA FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP En handbok för mediestrategiskt arbete i Göteborgs Stad ATT PÅVERKA FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP En modell för ökad motivation i mediefrågor Innehåll Denna handbok i strategiskt arbete kring mediefrågor arbetades

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer

Föreställningar om hinder och möjligheter i primärpreventivt arbete med mäns våld mot kvinnor i nära relationer Sahlgrenska akademin Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa/socialmedicin Det är nog skam att bli slagen men jag tror att det är ännu skamligare att slå Föreställningar om hinder och möjligheter

Läs mer

Framtider till salu. - En granskning av Kairos Future

Framtider till salu. - En granskning av Kairos Future GÖTEBORGS UNIVERSITET JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Karin Bromander, Hannah Engberg, Toomas Laagus Examensarbete i journalistik 22,5 hp, HT/2011 Handledare: Gellert Tamas

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin

Barn i behov av särskilt stöd i skolan. Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Barn i behov av särskilt stöd i skolan Ett kunskapsunderlag av Johanna Hallin Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Bibliotek Väl Befinnande

Bibliotek Väl Befinnande Umeå Universitet Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap kandidatprogram Självständigt uppsatsarbete, 15hp Bibliotek Väl Befinnande Utvärdering av Vindelns kommunbiblioteks hälsosatsning

Läs mer

Om bemötande. av människor med funktionshinder - EN ANTOLOGI FRÅN SISUS SONJA FRANSSON I BENGT LINDQVIST I VILHELM EKENSTEEN I ANN JÖNSSON

Om bemötande. av människor med funktionshinder - EN ANTOLOGI FRÅN SISUS SONJA FRANSSON I BENGT LINDQVIST I VILHELM EKENSTEEN I ANN JÖNSSON SONJA FRANSSON I BENGT LINDQVIST I VILHELM EKENSTEEN I ANN JÖNSSON LENA HALLDENIUS I CARL-MAGNUS STOLT I LARS LINDBERG Om bemötande 1 av människor med funktionshinder - EN ANTOLOGI FRÅN SISUS Bemötandeuppdraget

Läs mer

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck

Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck en utvärdering Nina Edström & Sadia Hassanen Tack! Utvärderingen hade förstås inte varit möjlig att genomföra utan den generositet med vilken projektdeltagare

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Var det bättre förr eller sämre nu?

Var det bättre förr eller sämre nu? Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, MK 1500 HT 2008 Göteborgs universitet Var det bättre förr eller sämre nu?

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv

Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv MARIA EDSTRÖM Mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv SNS FÖRLAG mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv maria edström mediebilden av kvinnliga chefer i svenskt näringsliv sns

Läs mer

Möten mellan olika kulturer

Möten mellan olika kulturer Institutionen för Tematisk Utbildning och Forskning Campus Norrköping Möten mellan olika kulturer Shanis Amid Monica Hinz Pontus Pfeiffer Arsim Zekaj En antologi från Samhälls- och kulturanalys år 2005

Läs mer