Försäkringstagarnas ombuds rapport förord och sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringstagarnas ombuds rapport förord och sammanfattning"

Transkript

1 "Detta är en av Aviva utarbetad översättning av förordet och sammanfattningen av försäkringstagarnas ombuds rapport. Försäkringstagarnas ombud ansvarar inte för att översättningen är riktig. Vid eventuell bristande överensstämmelse mellan ordalydelsen i originalet och denna översättning gäller den ursprungliga versionen." Försäkringstagarnas ombuds rapport förord och sammanfattning Ett utdrag ur rapporten från försäkringstagarnas ombud i samband med omallokeringen av de övertagna förmögenhetsmassorna i CGNU Lifes och CULAC:s with profits-fonder Juni 2009

2 Förord Aviva föreslår att de övertagna förmögenhetsmassorna i CGNU Life och CULAC ska omallokeras genom att erbjuda försäkringstagarna en ersättningsbetalning för att köpa ut den rätt försäkringstagarna i CGNU Life och CULAC har att delta i eventuella framtida särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna i dessa bolag. Aviva lade fram förslaget till erbjudande i juli Svängningarna och fallet på aktiemarknader och för värdet på andra finansiella tillgångar sedan dess gjorde att Aviva i februari 2009 lade fram ett förslag med ett omstrukturerat erbjudande. Värdet på Avivas erbjudande om ersättningsbetalning beror på de övertagna förmögenhetsmassornas värde sommaren Om exempelvis värdet på förmögenhetsmassorna är MGBP, blir värdet på Avivas erbjudande om ersättningsbetalning 500 GBP. Jag ska, enligt vad som närmare redovisas nedan, upplysa försäkringstagarna inom ramen för gällande tillsynsbestämmelser. På dessa grunder kan mina råd sammanfattas på följande sätt: erbjudandet ligger i det stora flertalet försäkringstagares intresse för detta flertal är kontanterbjudandet mer än man rimligen kan förväntas få ut av framtida särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna de försäkringstagare för vilka ersättningsbetalningen sannolikt är mest intressant är typiskt sett de med kort till medellång tid kvar till förfall (eller till återköp) de försäkringstagare som sannolikt får minst glädje av erbjudandet är typiskt sett de som räknar med att behålla sina försäkringar i mer än 15 år försäkringstagarna har en verklig personlig valmöjlighet de försäkringstagare som väljer att inte anta erbjudandet kommer i stort sett att befinna sig i samma läge som om ingen omallokering hade ägt rum. 1

3 Den brittiska tillsynsmyndigheten, Financial Services Authority, FSA, kräver att bolaget ska utse ett ombud för försäkringstagarna om man avser genomföra en omallokering. Min roll som försäkringstagarnas ombud för Avivas föreslagna omallokering inbegriper att förhandla med bolaget om ersättningsbetalningen och därefter informera försäkringstagarna och ge dem vägledning avseende om Avivas förslag ligger i deras intresse. FSA överväger om Avivas erbjudande är rättvist, för att fastställa om det på ett lämpligt sätt utgör en balans mellan försäkringstagares och aktieägares intressen, och utarbetar ett yttrande till brittisk domstol. Domstolen ska sedan godkänna Avivas förslag. För att jag ska kunna göra en ingående analys av förslagen till omallokering, har Aviva tillhandahållit mig och mina rådgivare en betydande mängd information. Jag har övervägt och ifrågasatt alla aspekter av with profits-fonderna som jag anser vara relevanta för min roll, däribland aspekter rörande de bestämmelser FSA har fastställt för att styra with profits-sektorn. Jag anser att en del av FSA:s bestämmelser, särskilt rörande hur bolagen får använda övertagna förmögenhetsmassor, gynnar aktieägare före försäkringstagare och att detta har inneburit en begränsning av värdet på Avivas erbjudande om omallokering till försäkringstagarna i CGNU Life och CULAC. FSA har skickat ut en remiss i vilken man föreslår att det inte längre ska vara tillåtet att täcka ersättningsbetalningar för oriktig försäljning ur de övertagna förmögenhetsmassorna, men har i övrigt bekräftat att man inte på kort sikt planerar att göra några ytterligare förändringar av sina bestämmelser. Jag har därför måst bedöma Avivas förslag till omallokering utifrån dagens FSA-bestämmelser. FSA:s bestämmelser medger, tillsammans med dagens praxis bland with profitsförsäkringsgivare, att kapital i övertagna förmögenhetsmassor används för att stödja både nya försäkringar och befintliga. Detta gör att kapital hålls kvar i with profits-fonderna och i slutänden skiftas ut till framtida i stället för dagens försäkringstagare. Varje generation försäkringstagare subventionerar nästa, i stället för att betala kostnaden för det kapital som krävs för att stödja deras försäkringar. Dagens försäkringstagare gynnades av en sådan subvention när deras försäkringar skapades. 2

4 Denna traditionella "överföring mellan generationer" av kapitalet i övertagna förmögenhetsmassor innebär, beroende på förmögenhetsmassans värde och på antaganden om nyförsäljning, att dagens försäkringstagare kanske bara får en relativt liten andel av försäkringstagarnas eventuella framtida utskiftningar ur CGNU Lifes och CULAC:s förmögenhetsmassor och att resten förs vidare till framtida försäkringstagare. Om exempelvis förmögenhetsmassornas värde den 1 oktober 2009 är MGBP och man tillämpar Avivas antaganden om fem procents tillväxt för ny verksamhet från 2011 och därefter, skulle dagens försäkringstagare kunna få ut omkring 83 MGBP under sina försäkringars löptid, eller omkring sju procent av det samlade belopp försäkringstagare skulle kunna få vid framtida särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna om ingen omallokering görs. Med samma värde på förmögenhetsmassorna, men med de lägsta antaganden för ny verksamhet som jag tillämpat vid bedömning av Avivas erbjudande om omallokering (minus 15 procent per år från 2011), skulle dagens försäkringstagare kunna få ut omkring 431 MGBP eller cirka 36 procent av försäkringstagarnas andel av eventuella framtida särskilda utskiftningar om ingen omallokering görs. Det är möjligt att göra så höga antaganden om ny verksamhet att dagens försäkringstagare inte skulle få några särskilda utskiftningar alls ur de övertagna förmögenhetsmassorna. Jag anser att denna fria överföring av värde i förmögenhetsmassorna till framtida försäkringstagare i princip är fel. Den kommer inte att fortsätta efter omallokeringen, när väl aktieägarna har rätten till alla särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna. Denna överföring av kapital i förmögenhetsmassorna mellan generationer kan vidare vara utomordentligt orättvis mot försäkringstagare vid en omallokering i avsaknad av kraftfulla insatser från tillsynsorganen. Bolagets erbjudande om omallokering till dagens försäkringstagare innebär därför att man köper 100 procent av alla försäkringstagares rätt till eventuella framtida särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna, inklusive utskiftningar som i avsaknad av omallokering skulle betalas ut till framtida försäkringstagare. Eftersom dagens försäkringstagare, enligt FSA:s gällande bestämmelser, 3

5 i praktiken sannolikt bara skulle få en bråkdel av de samlade utskiftningarna till försäkringstagare ur de övertagna förmögenhetsmassorna, kan de mycket väl finna att de gynnas av att acceptera ett relativt begränsat erbjudande om ersättningsbetalning. I detta fall skulle aktieägarna få huvuddelen av försäkringstagares rätt till de övertagna förmögenhetsmassorna utan kostnad. På grund av ett sådant potentiellt mycket orättvist utfall av omallokeringen, har jag bett FSA om vägledning i frågan. FSA svarade att det belopp som, enligt dess bestämmelser, i avsaknad av omallokering går till framtida försäkringstagare skulle delas med dagens berättigade försäkringstagare som en del av bolagets erbjudande om omallokering. Mitt arbete har lett mig till slutsatsen enligt ovan, att eftersom Avivas erbjudande med dagens FSA-bestämmelser är mycket högre än vad den genomsnittlige försäkringstagaren under normala omständigheter kan förväntas få, är detta ett bra erbjudande för det stora flertalet försäkringstagare. Jag anser därför att detta bör föreläggas försäkringstagarna så att de själva kan välja om de vill anta erbjudandet. Jag anser att försäkringstagarna kan göra detta i förvissning om att deras ställning, om de bestämmer sig för att inte anta erbjudandet, skulle vara vederbörligen skyddad vad beträffar säkerheten för deras förmåner och eventuella framtida särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna. Aviva har sagt att erbjudandet ger aktieägarna en avkastning på omkring 13,5 procent på deras investeringar och att man räknar med kontant återbetalning för sitt erbjudande inom tre år. FSA ansvarar för att avgöra om detta är en rättvis avkastning för aktieägarna. Jag har haft ett nära samarbete med mina rådgivare kring alla de frågor som har funnits att ta upp till behandling för att noggrant bedöma Avivas erbjudande om omallokering. I denna rapport ges uttryck för mina egna åsikter, vid behov efter samråd med mina rådgivare. Då mina rådgivare uttrycker sina åsikter instämmer jag med dem. Jag har tillfogat personliga uttalanden avseende två huvudfrågor där jag har gått längre än mina rådgivare: Jag anser att båda är utomordentligt viktiga för att skydda berättigade försäkringstagare vid omallokeringen och att dagens ordning inte når upp till vad jag anser vore önskvärt. 4

6 Den första av dessa rör den fria "överföringen mellan generationer" av de övertagna förmögenhetsmassorna till framtida försäkringstagare, med de konsekvenser detta får enligt ovan och som närmare utvecklas i kapitel 13. Den andra rör with profits-aktuariens (WPA) roll. Denne utses av bolaget och ansvarar för att beakta att försäkringstagare behandlas rättvist. Det finns inga FSA-bestämmelser eller FSA-vägledning som ägnas åt vilka en with profits-aktuaries skyldigheter är eller borde vara vid en omallokering och jag anser att dennes relation till bolaget gör det brydsamt för honom att ifrågasätta ledningen på grundval av försäkringstagarnas intressen. Det är särskilt svårt om han ifrågasätter praxis som följts i många år (och särskilt då praxis medges av FSA och bolaget i väsentlig mån kan agera efter eget skön). Som redovisas i min personliga kommentar i kapitel 6, skulle mycket av problemen rörande styrelseformerna försvinna om FSA:s bestämmelser inte skapade incitament för bolaget att överföra värde från försäkringstagarnas potentiella särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna till aktieägare. Denna rapport och de bilagor som hör till den kommer att tillhandahållas försäkringstagare, Aviva, FSA och andra intresserade parter. Den kommer också att tillhandahållas den brittiska domstolen för att utgöra underlag vid dess bedömning av Avivas förslag till omallokering. I enlighet med god praxis redogörs i rapporten och dess bilagor i detalj för underlaget för och utfallet av mina förhandlingar rörande viktiga aspekter av omallokeringen, inklusive min vägledning till försäkringstagare. Jag har också skrivit till alla berättigade försäkringstagare och gett dem vägledning i frågan om huruvida bolagets erbjudande ligger i vissa gruppers av försäkringstagare intresse jämte ytterligare koncis information om omallokeringen. Denna vägledning skickas ut till försäkringstagare i anslutning till Avivas meddelande till försäkringstagare, som inbegriper den röstsedel med vars hjälp alla försäkringstagare har möjlighet att ange om de vill rösta för att anta Avivas erbjudande om omallokering. 5

7 Clare Spottiswoode CBE, försäkringstagarnas ombud. 6

8 Sammanfattning Del I Inledning om förslaget till omallokering Kapitel 1: Omallokeringen: roller och process 1. Aviva plc föreslår att de övertagna förmögenhetsmassorna i CGNU Life Assurance Ltd:s (CGNU Life) och Commercial Union Life Assurance Company Ltd:s (CULAC) with profits-fonder ska "omallokeras" i anslutning till en överföring av dessa medel till Aviva Life & Pensions UK Limited (AVLAP), som en del av en plan för att förenkla koncernens struktur. En övertagen förmögenhetsmassa är det belopp i en with profits-fond som går utöver vad som förväntas krävas för att infria fondens åtaganden, däribland vanliga bonusar som ska betalas ut till försäkringstagare, men som används för att täcka fondens behov av rörelsekapital. Vid en omallokering, som regleras av den brittiska tillsynsmyndighetens, Financial Services Authority, FSA, bestämmelser och riktlinjer, erbjuder sig ett bolag att betala en ersättningsbetalning till försäkringstagarna för att köpa ut deras rätt till eventuella framtida särskilda utskiftningar ur den övertagna förmögenhetsmassan. 2. Enligt relevanta FSA-bestämmelser, som trädde i kraft 2005, utses ett ombud för försäkringstagarna för att with profits-försäkringstagare ska ha en informerad och oberoende person som förhandlar med Aviva för deras räkning. Enligt FSA:s riktlinjer ska försäkringstagarnas ombud förhandla med bolaget om vilka förmåner försäkringstagare ska få i utbyte mot de rättigheter de ger upp, till försäkringstagarna kommentera förslagen till omallokering och tala om för dem om bolagets förslag ligger i deras intresse. FSA själv bedömer om det erbjudande försäkringstagarna får är rättvist jämfört med förmånen för aktieägarna. 3. Lagen av 2000 om finansiella tjänster och marknader (Financial Services and Markets Act 2000, FSMA) och bestämmelser med grund i denna reglerar fondöverföringen och kräver att bolaget utser en oberoende expert för att rapportera om förslagen till fondöverföring och omallokering och att två hos Aviva anställda aktuarier (den som innehar befattningen som aktuarie och with profits-aktuarien) också rapporterar om dessa förslag (se sammanfattning nedan av kapitel 5 7). 7

9 4. Aviva har utarbetat en plan för omallokeringen och fondöverföringen som skickas till brittisk domstol för godkännande. Det första steget i domstolsprocessen är en förhandling om ärendets behandling (vilken ägde rum den 8 maj 2009), varefter Aviva sänder ett informationspaket till berättigade försäkringstagare från både Aviva och försäkringstagarnas ombud, vari berättigade försäkringstagare blir ombedda att rösta om de vill anta erbjudandet om omallokering eller inte. Försäkringstagarnas ombud håller även informationsmöten för att bidra till att informera försäkringstagare. Försäkringstagare som anser att de skulle påverkas menligen av fondöverföringen eller omallokeringen har rätt att bli hörda i domstolen. Den förhandling i brittisk domstol som utgör kulmen på domstolsprocessen väntas hållas i september Om omallokeringen och fondöverföringen godkänns avser Aviva genomföra dem den 1 oktober 2009 (dagen för ikraftträdande) och att så snart därefter som möjligt betala ut ersättningsbetalningen till de försäkringstagare som valt att anta erbjudandet om omallokering. Kapitel 2: Försäkringstagarnas ombuds tillvägagångssätt 1. Försäkringstagarnas ombud har engagerat ett antal rådgivare, däribland specialister inom juridik, försäkringsmatematik, skatter och finansiella modeller. Hon har även samrått på bred basis. Försäkringstagare har haft möjlighet att uttrycka sina åsikter via utskick, informationsmöten och på andra sätt. Försäkringstagarnas ombud har bett den brittiska kronjuristen (Queen s Counsel) att ge sina synpunkter på rättigheter och intressen i CGNU Lifes och CULAC:s övertagna förmögenhetsmassor och hur dessa används. Försäkringstagarnas ombud har också ifrågasatt vissa aspekter av FSA:s bestämmelser som hon anser medger en användning av de övertagna förmögenhetsmassorna som gynnar aktieägare före försäkringstagare samt fördröjer och begränsar framtida särskilda utskiftningar till dagens försäkringstagare. 2. Efter ingående förhandlingar mellan Aviva och försäkringstagarnas ombud lade Aviva fram ett slutligt förslag om ersättningsbetalning i februari Försäkringstagarnas ombud utvärderade därefter erbjudandet med hjälp av sina rådgivare och utarbetade försäkringstagarnas ombuds rapport. I denna kommenteras olika aspekter av omallokeringen och försäkringstagarna ges vägledning om huruvida Avivas förslag enligt 8

10 hennes åsikt ligger i deras intresse. Försäkringstagarnas ombud har vidare utarbetat en kortare vägledande broschyr som av Aviva skickas till försäkringstagare med dess omröstningspaket. Kapitel 3: Tillgång till information och vederbörlig omsorg (due diligence) 1. Aviva har såväl före som under förhandlingarna tillhandahållit försäkringstagarnas ombud och hennes rådgivare en stor mängd information. 2. Försäkringstagarnas ombuds juridiska rådgivare har med vederbörlig omsorg granskat rättigheter till, intressen i och användning av de övertagna förmögenhetsmassorna, regler avseende berättigande till omallokeringen och de övertagna förmögenhetsmassornas förflutna. Hennes försäkringsmatematiska rådgivare har med vederbörlig omsorg bland annat granskat värdet på de övertagna förmögenhetsmassorna med avseende på omallokeringen, huruvida Avivas attityd beträffande risk är rimlig samt Avivas tillvägagångssätt för att vid sina beräkningar beakta annan än marknadsrisk. Hennes skatterättsliga rådgivare har med vederbörlig omsorg granskat Avivas analys av omallokeringens konsekvenser för bolagets skattemässiga situation, upplyst om de skattemässiga konsekvenserna av omallokeringen (däribland skatteaspekter på försäkringstagares ersättningsbetalningar) jämte andra skattefrågor som är relevanta för omallokeringen. Finansiella modeller har använts för att bedöma omallokeringens värde för dagens försäkringstagare och Avivas aktieägare, för att uppskatta hur erbjudandet om ersättningsbetalning står sig för olika grupper av försäkringstagare i jämförelse med särskilda utskiftningar de skulle ha fått i avsaknad av en omallokering, för att bedöma om ställningen för icke berättigade försäkringstagare är tillräckligt skyddad enligt Avivas förslag samt för att bidra till att ge befintliga försäkringstagare vägledning i frågan om huruvida de ska anta Avivas erbjudande. 9

11 Del II Planen och till den hörande rapporter Kapitel 4: Avivas plan 1. Avivas plan omfattar en överföring, enligt bestämmelserna i del VII av FSMA, av den långfristiga försäkringsverksamheten i CGNU Life, CULAC och Norwich Union Life (RBS) Limited till AVLAP, jämte en omallokering av de övertagna förmögenhetsmassorna i CGNU Lifes och CULAC:s with profits-fonder. Aviva förklarar att förslagen till omallokering sannolikt inte genomförs om inte minst en viss minsta grad av godtagande överskrids och de övertagna förmögenhetsmassornas samlade värde på dagen för ikraftträdande är minst MGBP. Erbjudandet förutsätter också att styrelserna i AVLAP och Aviva plc godkänner det. Om omallokeringen inte genomförs finns en alternativ plan enligt vilken fondöverföringen ändå skulle genomföras. 2. Två nya with profits-fonder kommer att skapas i AVLAP: en ny with profitsunderfond (New WPSF), till vilken försäkringar som väljer att anta omallokeringen skulle föras, och en gammal with profits-underfond (Old WPSF), till vilken försäkringar som väljer att inte anta skulle föras. En del av det värde på de samlade övertagna förmögenhetsmassorna som fastställs enligt planen kommer att tilldelas aktieägaren (den "omallokerade övertagna förmögenhetsmassan") och resterande del kommer att tilldelas Old WPSF och utgöra dennas övertagna förmögenhetsmassa. Den omallokerade övertagna förmögenhetsmassan kommer, via ett externt stödkonto för omallokerad övertagen förmögenhetsmassa (Reattributed Inherited Estate External Support Account, RIEESA), att stanna kvar i AVLAP så länge det behövs för att ge stöd i form av kapital för Old WPSF och New WPSF, däribland vid behov kapital för att täcka krav på minsta kapital enligt tillsynskrav. Om intressena för de försäkringstagare vars försäkringar tilldelats Old WPSF i eventuella framtida särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna inte har bevarats vilket bedöms genom att beräkna och jämföra värdet på potentiella särskilda utskiftningar till försäkringstagare (VPDP) omedelbart före och efter omallokeringen kan ytterligare tillgångar på upp till 100 MGBP föras över från RIEESA till Old WPSF. Förutsatt att ingen justering krävs av VPDP, kan tillgångar i Old WPSF lånas ut till RIEESA (BSF-justering) om det föreligger en skillnad mellan den finansiella styrkan för Old WPSF och New WPSF och RIEESA tillsammans som är högre än ett visst 10

12 tröskelvärde. Inget får frigöras till aktieägare ur den omallokerade övertagna förmögenhetsmassan förrän ett sådant lån till fullo återbetalats. 3. Ersättningsbetalningen för respektive försäkring räknas i stora drag fram med hänvisning till åtagandet för respektive försäkring, men justeras i vissa fall för att beakta hur lång löptid försäkringen har kvar och för att avspegla en minsta utbetalning. Minsta samlade ersättningsbetalning som erbjuds berättigade försäkringstagare blir 500 MGBP, om man antar ett värde för de övertagna förmögenhetsmassorna på dagen för ikraftträdande (förmögenhetsmassa som omallokeras) på MGBP. Det faktiska värdet på den förmögenhetsmassa som omallokeras beräknas som det genomsnittliga värdet för en viss dag i tre på varandra följande månader 30 juni, 31 juli och 28 augusti 2009 jämte två månaders ränta. Om värdet på den förmögenhetsmassa som omallokeras överstiger MGBP kommer ersättningsbetalningarna till innehavare av berättigade försäkringar att proportionellt höjas. Försäkringstagare som väljer att få en ersättningsbetalning får denna så snart efter dagen för ikraftträdande det praktiskt är möjligt och i vilket fall senast 180 dagar efter denna dag. 4. Övergripande placeringsmålsättningar för Old WPSF och New WPSF blir i allt väsentligt de samma som skulle ha tillämpats om planen inte hade trätt i kraft. Även bonuspolicyn blir densamma som den skulle ha varit och AVLAP:s styrelse ska anta en enhetlig policy för hantering av with profits-verksamhet i New WPSF och Old WPSF. 5. Varje år ska man granska både Old WPSF och New WPSF/RIEESA för att fastställa om de har de tillgångar som krävs för att leva upp till åtaganden och kapitalkrav (däribland avseende ny verksamhet som kanske tecknas i framtiden). Om överskjutande tillgångar identifieras ska utskiftning bara äga rum om det inte föreligger en betydande risk för att relevant fond inte efter en sådan utskiftning skulle kunna infria sina åtaganden gentemot försäkringstagare eller uppfylla sina kapitalkrav. Emellertid kan inget frigörande göras från RIEESA förrän den första utredningen efter Planen varit i kraft i minst sex år. 6. Aviva har inrättat en with profits-kommitté med en majoritet av oberoende ledamöter, för att bland annat bedöma om Aviva efterlever sina principer och praxis för 11

13 finansiell förvaltning (Principles and Practices of Financial Management, PPFM) och respekterar planen. 7. Ett kapitalförsäkringslöfte har lämnats till vissa av CGNU Lifes och CULAC:s with profits-kapitalförsäkringstagare, med förbehåll för ett tillgänglighetsvillkor. Om omallokeringen genomförs kommer löftet inte längre att vara underkastat tillgänglighetsvillkoret, medan andra villkor fortfarande gäller. 8. Försäkringstagarnas ombud anser att planen, som granskats av Freshfields Bruckhaus Deringer, i allmänhet uppnår sina mål och förbättrar försäkringstagarnas ställning i två avseenden befästa with profits-kommitténs roll och ta bort det tillgänglighetsvillkor som tidigare var knutet till kapitalförsäkringslöftet. Vidare är de närmare bestämmelserna för fördelning av ersättningsbetalningen mellan försäkringar, liksom VPDP- och BSF-justeringar, tillfredsställande. 9. Vissa farhågor som försäkringstagarnas ombud hyser avseende planen har emellertid framförts till Aviva och FSA. FSA:s bestämmelser medger för närvarande att skatt på utskiftningar till aktieägare betalas ur övertagna förmögenhetsmassor. Det är möjligt att FSA ändrar sina bestämmelser någon gång i framtiden, så att aktieägare måste täcka skatten med sina utskiftningar ur with profits-fonderna, men enligt planen skulle Aviva inte automatiskt behöva tillämpa sådana ändrade bestämmelser på Old WPSF. Försäkringstagarnas ombud skulle vilja att planen ändras så att det står klart att försäkringstagare i Old WPSF skulle gynnas om en sådan ändring genomförs. Försäkringstagarnas ombud anser vidare att godkännande av with profits-kommittén alltid ska krävas för att anta en ny förvaltningspolicy som medför väsentlig förmån för aktieägare (inte bara sådan som skulle ha gynnat aktieägare, utan för planen), även om ändringen krävs för att behandla försäkringstagare rättvist, att det borde krävas godkännande av with profits-kommittén för att tillåta att with profits-försäkringstagares normala avkastning på placeringar drabbas av följderna av branschpålagor samt att det inte borde finnas någon allmän bestämmelse som medger att befintlig praxis som ännu inte identifierats av Aviva och som i annat fall skulle utgöra ett brott mot planen fortsätter. 12

14 Kapitel 5: Rapporten från den som innehar befattningen som aktuarie 1. Enligt FSA:s bestämmelser måste bolag som bedriver långfristig försäkringsverksamhet utse en person med befattning som aktuarie (Actuarial Function Holder, AFH). Denne ska upplysa chefer för relevanta fonder om vilka risker fonden löper, i den mån sådana har en väsentlig negativ inverkan på bolagets förmåga att infria åtaganden gentemot försäkringstagare efter hand som de förfaller och på det kapital (däribland kapital enligt tillsynsbestämmelser) som krävs för att stödja verksamheten. Beträffande en fondöverföring enligt del VII får domstolen normalt en rapport om överföringen från AFH och denna täcker i praktiken, då även en omallokering är aktuell, omallokeringsförslagen. 2. Aviva sammanfattar AFH:s huvudslutsatser med att det i nästan samtliga fall skulle ligga i försäkringstagarnas intresse att välja att delta i omallokeringen, att styrelserna på mycket goda grunder skulle kunna rekommendera berättigade försäkringstagare att anta ersättningsutbetalningen, att innehavare av icke utvalda försäkringar skulle behandlas rättvist samt att säkerheten för befintliga försäkringstagares förmåner inte skulle påverkas i väsentlig mån. Om omallokeringen inte genomförs och den alternativa planen genomförs, är det osannolikt att säkerheten för försäkringstagarnas förmåner skulle påverkas. 3. Försäkringstagarnas ombud, som beaktar råd från KPMG, har inget att invända mot det mesta av slutsatserna i AFH:s rapport. KPMG anger emellertid att AFH hade kunnat vara mer precis i de fall då han hävdar att försäkringstagarnas intressen inte skulle "väsentligen påverkas negativt". KPMG skulle ha velat se någon indikation på vilken grad av väsentlighet AFH avser. KPMG säger också att man skulle föredra en mer formell dokumentation av möjligheten för alla "strategiska placeringar" att hållas i RIEESA. Beträffande styrelseformerna för placeringsstrategin pekar KPMG på att dessa former faller tillbaka på att with profits-kommittén får all information den behöver. KPMG anser också att styrelsens behörighet, så som den fastställs i planen, att dra av vissa eller alla framtida branschpålagor från försäkringstagarnas normala förmåner, borde förutsätta godkännande av with profits-kommittén. 13

15 Kapitel 6: With profits-aktuariens rapport 1. With profits-försäkringsgivare ska, enligt FSA:s bestämmelser, utse en with profitsaktuarie (With-Profits Actuary, WPA), för att upplysa om viktiga aspekter på det egna skön som utövas vid förvaltningen av with profits-verksamheten. 2. Aviva sammanfattar slutsatserna i WPA:s rapport om planen på följande sätt: omallokeringsprocessen har genomförts i linje med tillsynskraven, förhandlingarna har varit handfasta med öppen tillgång till information och försäkringstagarna har behandlats rättvist, den alternativa planen skulle inte få några väsentliga negativa verkningar för försäkringstagarna och styrelseformerna efter omallokeringen är passande. 3. KPMG, som granskat WPA:s rapport för försäkringstagarnas ombuds räkning, säger att ett av de viktigaste skydden för försäkringstagarna är WPA:s uppgift att upplysa bolaget om huruvida försäkringstagare behandlas rättvist. KPMG anser att WPA:s roll hade kunnat användas för att ifrågasätta bolagets utövande av sitt fria skön ytterligare, enligt vad som sammanfattas i stycke 4 nedan. KPMG observerar emellertid att inga särskilda riktlinjer finns från någon källa avseende WPA:s roll vid en omallokering och att olika WPA kommer att ha olika syn på sin roll vid en omallokering. 4. När WPA uttalar att försäkringstagare inte "väsentligen skulle påverkas negativt", skulle KPMG tydligare ha velat se vilken grad av väsentlighet han har i åtanke. WPA skulle också, enligt KPMG:s åsikt, ha beaktat och kommenterat behörigheten enligt planen att utan with profits-kommitténs godkännande debitera tillgångsandelar samtliga eller en del av framtida branschpålagor. Enligt KPMG borde WPA fokusera på frågor främst ur försäkringstagarnas perspektiv, vilket innebär att han borde ha beaktat hur eventuella framtida särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna är direkt beroende av i vilken utsträckning ny with profits-verksamhet tecknas i fonderna. WPA borde därför ha kommenterat Avivas prognoser för ny with profits-verksamhet och dess riskbenägenhet, som är en annan faktor som påverkar sannolikheten för och omfattningen av framtida särskilda utskiftningar. KPMG noterar att WPA inte, som KPMG skulle ha förväntat sig, uttrycker någon åsikt om storleken på det samlade beloppet för ersättningsbetalningen i förhållande till de potentiella förmåner som skulle frånträdas, även om han säger att utfallet 14

16 av förhandlingarna är rättvist för försäkringstagarna. WPA:s åsikter om huruvida överenskommelsen är rättvis för försäkringstagarna är därför, enligt KPMG:s åsikt, inte klara. 5. Försäkringstagarnas ombud tillägger att WPA spelar en utomordentligt viktig roll för att skydda försäkringstagarnas intressen, särskilt vid tidpunkten för en omallokering, då FSA:s bestämmelser skapar incitament för bolaget att överföra värde från försäkringstagarnas potentiella framtida särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna till aktieägare. Hon noterar att WPA:s rapport inte innehåller den kritik av bolagets antaganden hon skulle ha förväntat sig. Eftersom WPA är anställd vid bolaget hyser hon oro för att han kan finna det svårt att ifrågasätta väl etablerad praxis vid bolaget, särskilt då sådan medges av FSA. Kapitel 7: Den oberoende expertens rapport 1. KPMG sammanfattar den oberoende expertens huvudsakliga slutsatser, i vilka man i huvudsak instämmer, på följande sätt: det samlade beloppet för ersättningsbetalningen förefaller förmånligt jämfört med det uppskattade värdet på potentiella särskilda utskiftningar försäkringstagare kanske skulle ha fått i framtiden i avsaknad av omallokering och som fastställts av Aviva och av försäkringstagarnas ombuds team, att tillvägagångssättet för att fördela det samlade beloppet för ersättningsbetalningar mellan berättigade försäkringstagare är rättvist, att det är osannolikt att dagens generation försäkringstagare gemensamt bidragit till de övertagna förmögenhetsmassorna, att även om dagens försäkringstagare inte äger någon särskild rätt till framtida särskilda utskiftningar är det ganska möjligt att en del av de återstående övertagna förmögenhetsmassorna blir tillgänglig för utskiftning under livstiden för dagens försäkringar samt att bestämmelsen om RIEESA:s kapitalstöd till Old WPSF och New WPSF enligt planen är passande. 2. En fråga där KPMG inte delar den oberoende expertens åsikt är när det gäller att planen inte kräver att with profits-kommittén ska godkänna eventuella debiteringar av tillgångsandelar med avseende på branschpålagor. KPMG anser att det vore passande att kräva ett sådant godkännande. Den oberoende experten förlitar sig härvid på att styrelsen agerar i linje med with profits-kommitténs rekommendationer och på att with profits- 15

17 kommittén slår larm till FSA om den upplever att så krävs. Den oberoende experten intar i själva verket ståndpunkten att man kan lita på att styrelsen och with profits-kommittén agerar på detta sätt. Kapitel 8: FSA:s granskning av rättviseaspekten 1. FSA har beskrivit sin roll vid ett förslag till omallokering som att man ska granska om förslagen är rättvisa, vilket man gör när försäkringstagarnas ombud och bolaget väl har slutfört sina förhandlingar. Man ska beakta alla försäkringstagares intressen och konsekvenserna för bolagets finansiella ställning. När det gäller en 90:10-fond, som för detta förslag till omallokering, är FSA:s utgångspunkt att fördelningsgrunden ska vara 90 procent till försäkringstagarna och 10 procent till aktieägarna. Om förslaget går ut på att fördela värde på annan grund, ska FSA bedöma om denna grund är rättvis eller inte. FSA:s bedömning ska inriktas på om det erbjudande försäkringstagarna får är rättvist jämfört med den övergripande nyttan för aktieägarna. 2. Den första bedömningen görs innan bolaget lägger fram förslagen till omallokering för försäkringstagarna. Om bolaget och försäkringstagarnas ombud är överens om att ett förslag kan läggas fram för försäkringstagarna och om att det skulle vara bra att känna till FSA:s preliminära bedömning, informerar FSA dem enskilt. Domstolen meddelas FSA:s slutliga syn på rättviseaspekten, för att utgöra underlag för domstolens beslut om omallokeringen ska godkännas eller inte. 3. FSA har gjort en första bedömning av om Avivas erbjudande om omallokering är rättvist. Vid övervägandet av det samlade erbjudandet sade man att det bedömdes vara rättvist i fråga om det värde aktieägaren vann i förhållande till den betalning som gjordes till försäkringstagarna. Värdet som tillfördes aktieägaren mättes med hjälp av transaktionens "internränta" (den procentuella avkastningen på aktieägarens placering vid omallokeringen). FSA övervägde också ställningen för icke utvalda försäkringstagare, eftersom man sade att man endast skulle "icke-invända" mot en överenskommelse om sådana försäkringstagare inte hamnade i ett sämre läge än om en omallokering inte genomförts såväl i fråga om säkerhet för förmåner som när det gäller förväntningar om förmåner. FSA uttalade att man vid sin bedömning tog hänsyn till den andel av nuvarande 16

18 försäkringstagare för vilka erbjudandet skulle vara högre än det förväntade värdet på framtida utskiftningar, men man inriktade sig inte på denna aspekt, eftersom man inte känner till vilket värde som tillkommer aktieägare efter en omallokering, ur utskiftningar som skulle ha gått till framtida with profits-försäkringstagare om omallokeringen inte hade ägt rum. 4. Avivas förslag till omallokering från juli 2008 och det reviderade erbjudandet från februari 2009 har båda förelagts FSA. FSA:s preliminära åsikt var, med det ovan beskrivna angreppssättet, i båda fallen att erbjudandena var rättvisa. Del III Bakgrund Kapitel 9: Bidrag till de övertagna förmögenhetsmassorna 1. Aviva kommer till slutsatsen att dagens generation försäkringstagare inte har bidragit till de övertagna förmögenhetsmassorna i CGNU Life eller CULAC. Förslagen till omallokering har formulerats och förhandlingarna med försäkringstagarnas ombud genomförts under antagandet att varken dagens försäkringstagare eller aktieägare har bidragit till dessa övertagna förmögenhetsmassor. 2. KPMG överväger, å försäkringstagarnas ombuds vägnar, potentiella bidrag till de övertagna förmögenhetsmassorna och kommer till slutsatsen att förmögenhetsmassorna sannolikt främst är ett resultat av att utbetalningarna till tidigare försäkringstagare varit mindre än de tidigare bidragen. KPMG bekräftar att man vid förhandlingarna inte antog att dagens försäkringstagare eller aktieägare bidragit till förmögenhetsmassorna. Försäkringstagarnas ombud påpekar att tidigare inkomstflöden i vilket fall inte är relevanta för bedömningen av vilka försäkringstagare som ska få betalt i utbyte mot sina rättigheter till framtida förmåner i form av eventuella särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna. Kapitel 10: Kvalificering för utskiftningen före omallokering 1. I februari 2008 tillkännagav Aviva en särskild utskiftning ur CGNU Lifes och CULAC:s övertagna förmögenhetsmassor. Denna skulle spridas över tre år genom att särskilda bonusar till ett värde av uppskattningsvis 2,1 miljarder GBP tilldelades 17

19 kvalificerade with profits-försäkringstagare. Kriterierna för kvalificering skiljer sig från dem för omallokeringen. 2. Försäkringstagarnas ombud tillstår de rättsliga och praktiska problem som är förknippade med att stämma av kriterierna för utskiftningen med dem för omallokeringen, hur önskvärd en sådan anpassning än hade varit i princip. Försäkringstagarnas ombud godtar emellertid inte att spridningen av utskiftningen över tre år skapar en rättvis balans mellan olika grupper av försäkringstagare. Kapitel 11: Berättigande till omallokering 1. Aviva förklarar att de grundläggande kriterierna för berättigande är att kundens produkt måste ha varit i kraft och ha varit placerad i with profits den dag utseendet av försäkringstagarnas ombud tillkännagavs (21 november 2006 dagen för tillkännagivande eller T-dagen) och fortfarande måste vara i kraft och vara placerad i with profits den dag omallokeringen genomförs (dagen för ikraftträdande eller I-dagen). Men under vissa omständigheter förblir en försäkringstagare berättigad även om hans eller hennes försäkring inte längre är i kraft på I-dagen huvudsakligen i det fall då försäkringen upphört enligt sina villkor före I-dagen, till exempel då försäkringstagaren går i pension den dag han valt att gå i pension, någon gång mellan T-dagen och I-dagen. 2. En berättigandepanel ska granska oklara fall. 3. Försäkringstagarnas ombud, som informerats av Freshfields Bruckhaus Deringer, anser att kriterierna för berättigande och berättigandepanelen är acceptabla. Kapitel 12: Samråd och kommunikation med försäkringstagare och andra intresserade parter 1. Försäkringstagarnas ombud har vidtagit åtgärder för att samråda och kommunicera med försäkringstagare, däribland genom att skicka ett brev och en broschyr till dem omedelbart efter att hon utnämnts, upprätta ett korrespondenskontor, en telefonkundtjänst och en webbplats, anordna samrådsarrangemang för försäkringstagare samt genomföra enkäter per telefon och online och anordna informationsmöten. Kommunikationen med 18

20 försäkringstagarna under omallokeringsprocessen fungerade i allmänhet väl, även om försäkringstagarnas ombud hyste viss oro avseende material som hon utarbetat och som inte publicerades av Aviva eller som skickades ut sent. Försäkringstagarnas ombud kommunicerade också med ett flertal andra parter, däribland FSA, det brittiska finansutskottet, statliga ministerier, parlamentsledamöter och oberoende ekonomiska rådgivare. Efter förhandlingarna skickas ett vägledande dokument från försäkringstagarnas ombud till försäkringstagarna. Detta ingår i Avivas omröstningspaket och innefattar hennes vägledning för olika grupper av försäkringstagare om huruvida bolagets erbjudande ligger i deras intresse. En rad informationsmöten har också anordnats. Försäkringstagarna kan begära exemplar av försäkringstagarnas ombuds rapport och av denna sammanfattning. Rapporten, inklusive bilagor, publiceras på försäkringstagarnas ombuds webbplats. Del IV Rättslig och tillsynsrelaterad ram Kapitel 13: Rättsliga frågor rörande rätt till, intresse i och användning av de övertagna förmögenhetsmassorna 1. Försäkringstagares rätt enligt lag till särskilda utskiftningar ur en övertagen förmögenhetsmassa och bolagets rätt och skyldighet enligt lag att använda tillgångarna i förmögenhetsmassan för andra ändamål än utskiftningar står i centrum för varje förhandling om en omallokering. Både försäkringstagarnas ombud och Aviva har inhämtat juridisk rådgivning kring dessa frågor. De juridiska rådgivarna var överens om vissa saker men hade skilda meningar om vissa grundläggande frågor. 2. Försäkringstagarnas ombuds juridiska rådgivare ställde upp fem principer som enligt deras åsikt innebar inskränkningar för vilka ändamål ett bolag kan använda en övertagen förmögenhetsmassa och som därför ligger bakom tolkningen av FSA:s bestämmelser om rättvisa och försäkringstagarnas intressen. De kom till slutsatsen att vissa av de sätt Aviva använde sina övertagna förmögenhetsmassor på, mot bakgrund av dessa principer, kan ifrågasättas, däribland att inkludera strategiska placeringar (placeringar i aktier eller skuldebrev från företag med vilka Aviva har en strategisk anknytning eller ett strategiskt intresse), att betala ersättningar för oriktig försäljning, aktieägares skatt för utskiftningar ur with profits-fonder och subventionering av ny verksamhet. Avivas 19

DU BESLUTAR. Det är ditt val

DU BESLUTAR. Det är ditt val Det är ditt val Viktig information om Avivas omallokering och fondöverföring, däribland vår Snabbguide till omallokeringsvalet och Kort sammanfattning JA NEJ DU BESLUTAR OM DETTA HÄFTE Detta häfte är avsett

Läs mer

A. Sammanfattning av Planen

A. Sammanfattning av Planen ÖVERLÅTELSE AV LÅNGFRISTIG FÖRSÄKRINGSVERKSAMHET FRÅN CGNU LIFE ASSURANCES LIMITED, COMMERCIAL UNION LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED OCH NORWICH UNION LIFE (RBS) LIMITED TILL AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED

Läs mer

Gör ett val. Oberoende synpunkter av Clare Spottiswoode CBE, försäkringstagarnas ombud.

Gör ett val. Oberoende synpunkter av Clare Spottiswoode CBE, försäkringstagarnas ombud. Gör ett val om Avivas erbjudande att betala dig för att du ska avstå din rätt till särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna i CGNU Life Assurance Limited och Commercial Union Life Assurance

Läs mer

Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner

Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner Några reflektioner kring företrädesrätten vid garanterade företrädesemissioner Rolf Skog har tidigare kortfattat redogjort för innebörden av den primära och subsidiära företrädesrätten. I den kommande

Läs mer

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007 7. AKTIEBONUSPROGRAM 2007 Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen

Läs mer

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget

Brev till aktieägarna. Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Brev till aktieägarna Till aktieägarna i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB (Bolaget) avseende möjligheten att kvarstå som aktieägare i Bolaget Styrelsen i Global Fastighet Utbetalning 2008 AB 17:e september

Läs mer

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER

URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 40 HUR PÅVERKAS KONCERNREDOVISNINGEN OCH TILLÄMPNINGEN AV KAPITALANDELSMETODEN AV FÖREKOMSTEN AV POTENTIELLA RÖSTBERÄTTIGADE AKTIER Enligt punkt 9 i RR 22,

Läs mer

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Punkt 19 Styrelsens förslag till fastställande av riktlinjer för ersättning till och andra anställningsvillkor för bolagsledningen För ledande befattningshavare i koncernen har under 2014 tillämpats de

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN?

URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN? UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 20 NÄR SKALL SPECIALFÖRETAG, BILDAT FÖR ETT SPECIELLT ÄNDAMÅL, OMFATTAS AV KONCERNREDOVISNINGEN? Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:29 2014-05-29 ÄRENDET Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 27 maj 2014 en framställning från Gernandt & Danielsson Advokatbyrå i egenskap av juridisk rådgivare åt Shelton

Läs mer

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014

Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Punkt 18 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram 2014 Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:14 2010-02-29 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Hur långt kommer dina besparingar att ta dig?

Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Hur långt kommer dina besparingar att ta dig? Sharesave Sharesave erbjuder dig möjligheten att göra månatliga insättningar under tre år och använda dessa besparingar för att köpa aktier i Thomas Cook Group

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj

Informationsbroschyr. Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj Informationsbroschyr Till aktieägarna i Hyresfastigheter Holding IV Vit AB gällande föreslagen försäljning av koncernens fastighetsportfölj 1 Sammanfattning... 2 2 Bakgrund och inledning... 3 3 Transaktionen...

Läs mer

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009.

Optioner tilldelade i december 2003 skall kunna utnyttjas under perioden från och med den 1 juni 2006 till och med den 31 maj 2009. Förslag till beslut vid extra bolagsstämma i Active Biotech AB (publ) den 8 december 2003 om personaloptionsprogram innefattande emission av skuldebrev förenat med optionsrätter till nyteckning samt förfogande

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Försäkringsrörelse får enligt 2 kap. 1 första stycket FRL endast drivas av vissa

Försäkringsrörelse får enligt 2 kap. 1 första stycket FRL endast drivas av vissa Svarsmall, tentamen den 19 mars 2012 Fråga 1 (4p) Socialförsäkring två utmärkande drag Socialförsäkringen uppvisar några grundläggande karaktärsdrag. För det första utmärks de försäkringssystem som ingår

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION -

STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - STYRELSENS FÖRSLAG - NYEMISSION RIKTAD EMISSION - Styrelsen för Kilsta Metallvärden AB (publ), org.nr 556710-2784 ( Bolaget ) föreslår att bolagsstämman beslutar att emittera högst 526.316 nya aktier på

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier Punkt 18: Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt återköp och överlåtelse av egna aktier A. Långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram Programmet

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.

Läs mer

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån

Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån PM 2013-03-08 1 (6) Avdelningen för juridik Lars Björnson Synpunkter på Skatteverkets ställningstagande 2013-02-25 dnr 131 117310-13/111 om rätt till avdrag för ränta på interna lån Finansdepartementets

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen årsstämman 2011 att fatta beslut om ett nytt prestationsbaserat incitamentsprogram.

Mot bakgrund av ovan föreslår styrelsen årsstämman 2011 att fatta beslut om ett nytt prestationsbaserat incitamentsprogram. LEGAL#6882744v1 STYRELSENS REDOVISNING AV ERSÄTTNINGSUTSKOTTETS UTVÄRDERING AV ERSÄTTNINGAR TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE M.M. ENLIGT SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING PUNKT 10.3 (9.1 ANDRA OCH TREDJE PUNKTERNA)

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

2. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Styrelsens i Arcam AB (publ) förslag till Årsstämman om incitamentsprogram omfattande emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna till vissa medarbetare Styrelsen

Läs mer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer

Styrelsen föreslår att 7 i Bolagets bolagsordning ändras enligt följande: 7 Revisorer. 7 Revisorer Resultatdisposition (punkt 10b) Styrelsen föreslår, i linje med bolagets mål om att nettoskulden i relation till EBITDA inte ska överstiga 3,0 gånger, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2011

Läs mer

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 1 Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING Dokument 8879 18 oktober 2000 Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Meddelande Av Europarådets generalsekreterare

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige) Handlingar inför extra bolagsstämma i ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i ALPCOT AGRO AB (publ) 1. Stämmans öppnade 2. Val av ordförande

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7

Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY. Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20. Sida 1 av 7 Zmartic Fonder AB ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen i Zmartic Fonder AB 2015-05-20 Sida 1 av 7 1. Definitioner I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Anställda vars arbetsuppgifter

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer

Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Försäkrings AB Avanza Pension Försäkringstekniska riktlinjer Gällande fr. o m 2011-05-02 1 Innehållsförteckning Försäkringstekniska riktlinjer... 3 1 Övergripande... 3 1.2 Omfattning... 3 1.3 Försäkringstekniskt

Läs mer

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner STYRELSENS FÖR GABATHER AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM: A. Personaloptionsprogram; och B. Riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Stockholm den 9 mars 2015

Stockholm den 9 mars 2015 R-2015/0008 Stockholm den 9 mars 2015 Till Justitiedepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 december 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Internationella säkerheter

Läs mer

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB

Ersättningspolicy. Tre Kronor Försäkring AB Ersättningspolicy Tre Kronor Försäkring AB Bolag: Tre Kronor Försäkring AB Beslutad av: Styrelsen i Tre Kronor Försäkring AB Fastställd: 2014-09-23 Ersätter tidigare version fastställd den: 2013-09-19

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 12 november 2009 Ö 1342-09 KLAGANDE Albihns Service Aktiebolag, 556519-9253 Box 5581 114 85 Stockholm Ombud: Advokat A-CN och jur.kand.

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram.

Punkt 18 a) b) För att ytterligare förenkla programstrukturen föreslås inget nytt aktiematchningsprogram. Punkt 18 a) b) Styrelsens för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) förslag till beslut vid årsstämman den 25 mars 2015 angående långfristiga aktieprogram för 2015 Bakgrund SEB vill vara en attraktiv

Läs mer

International Financial Reporting Standard 2

International Financial Reporting Standard 2 International Financial Reporting Standard 2 Aktierelaterade ersättningar SYFTE 1 Syftet med denna standard är att ange hur de finansiella rapporterna skall utformas med avseende på ett företags aktierelaterade

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A.

ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. ENZYMATICA AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM A. Utställande av optioner (i) till bolagets anställda och till nyckelpersoner med uppdrag för bolaget samt (ii) till styrelseledamöter B. Riktad emission av

Läs mer

Omräkning. Vid omräkning enligt C och E fastställs genomsnittskursen till genomsnittet av det för varje

Omräkning. Vid omräkning enligt C och E fastställs genomsnittskursen till genomsnittet av det för varje 1 (6) Bilaga 1 Omräkning Beträffande den rätt som skall tillkomma den Anställde i nedan beskrivna situationer, skall gälla vad som anges i A-I. I Personaloptionsavtalet angivna definitioner skall, i den

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Bakgrund (A) Ändring av bolagsordningen (B) Uppdelning av aktier (C) Minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna Styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) förslag till beslut avseende inlösenförfarande innefattande ändring av bolagsordningen, aktiedelning, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till aktieägarna

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

Omräkning av basaktiekursen

Omräkning av basaktiekursen Omräkning av basaktiekursen Beträffande den basaktiekurs som skall gälla vid beräkning av det antal aktier som anställd är berättigad till i enlighet med Aktiebonusprogram 2009 skall, i nedan beskrivna

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer