Försäkringstagarnas ombuds rapport förord och sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringstagarnas ombuds rapport förord och sammanfattning"

Transkript

1 "Detta är en av Aviva utarbetad översättning av förordet och sammanfattningen av försäkringstagarnas ombuds rapport. Försäkringstagarnas ombud ansvarar inte för att översättningen är riktig. Vid eventuell bristande överensstämmelse mellan ordalydelsen i originalet och denna översättning gäller den ursprungliga versionen." Försäkringstagarnas ombuds rapport förord och sammanfattning Ett utdrag ur rapporten från försäkringstagarnas ombud i samband med omallokeringen av de övertagna förmögenhetsmassorna i CGNU Lifes och CULAC:s with profits-fonder Juni 2009

2 Förord Aviva föreslår att de övertagna förmögenhetsmassorna i CGNU Life och CULAC ska omallokeras genom att erbjuda försäkringstagarna en ersättningsbetalning för att köpa ut den rätt försäkringstagarna i CGNU Life och CULAC har att delta i eventuella framtida särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna i dessa bolag. Aviva lade fram förslaget till erbjudande i juli Svängningarna och fallet på aktiemarknader och för värdet på andra finansiella tillgångar sedan dess gjorde att Aviva i februari 2009 lade fram ett förslag med ett omstrukturerat erbjudande. Värdet på Avivas erbjudande om ersättningsbetalning beror på de övertagna förmögenhetsmassornas värde sommaren Om exempelvis värdet på förmögenhetsmassorna är MGBP, blir värdet på Avivas erbjudande om ersättningsbetalning 500 GBP. Jag ska, enligt vad som närmare redovisas nedan, upplysa försäkringstagarna inom ramen för gällande tillsynsbestämmelser. På dessa grunder kan mina råd sammanfattas på följande sätt: erbjudandet ligger i det stora flertalet försäkringstagares intresse för detta flertal är kontanterbjudandet mer än man rimligen kan förväntas få ut av framtida särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna de försäkringstagare för vilka ersättningsbetalningen sannolikt är mest intressant är typiskt sett de med kort till medellång tid kvar till förfall (eller till återköp) de försäkringstagare som sannolikt får minst glädje av erbjudandet är typiskt sett de som räknar med att behålla sina försäkringar i mer än 15 år försäkringstagarna har en verklig personlig valmöjlighet de försäkringstagare som väljer att inte anta erbjudandet kommer i stort sett att befinna sig i samma läge som om ingen omallokering hade ägt rum. 1

3 Den brittiska tillsynsmyndigheten, Financial Services Authority, FSA, kräver att bolaget ska utse ett ombud för försäkringstagarna om man avser genomföra en omallokering. Min roll som försäkringstagarnas ombud för Avivas föreslagna omallokering inbegriper att förhandla med bolaget om ersättningsbetalningen och därefter informera försäkringstagarna och ge dem vägledning avseende om Avivas förslag ligger i deras intresse. FSA överväger om Avivas erbjudande är rättvist, för att fastställa om det på ett lämpligt sätt utgör en balans mellan försäkringstagares och aktieägares intressen, och utarbetar ett yttrande till brittisk domstol. Domstolen ska sedan godkänna Avivas förslag. För att jag ska kunna göra en ingående analys av förslagen till omallokering, har Aviva tillhandahållit mig och mina rådgivare en betydande mängd information. Jag har övervägt och ifrågasatt alla aspekter av with profits-fonderna som jag anser vara relevanta för min roll, däribland aspekter rörande de bestämmelser FSA har fastställt för att styra with profits-sektorn. Jag anser att en del av FSA:s bestämmelser, särskilt rörande hur bolagen får använda övertagna förmögenhetsmassor, gynnar aktieägare före försäkringstagare och att detta har inneburit en begränsning av värdet på Avivas erbjudande om omallokering till försäkringstagarna i CGNU Life och CULAC. FSA har skickat ut en remiss i vilken man föreslår att det inte längre ska vara tillåtet att täcka ersättningsbetalningar för oriktig försäljning ur de övertagna förmögenhetsmassorna, men har i övrigt bekräftat att man inte på kort sikt planerar att göra några ytterligare förändringar av sina bestämmelser. Jag har därför måst bedöma Avivas förslag till omallokering utifrån dagens FSA-bestämmelser. FSA:s bestämmelser medger, tillsammans med dagens praxis bland with profitsförsäkringsgivare, att kapital i övertagna förmögenhetsmassor används för att stödja både nya försäkringar och befintliga. Detta gör att kapital hålls kvar i with profits-fonderna och i slutänden skiftas ut till framtida i stället för dagens försäkringstagare. Varje generation försäkringstagare subventionerar nästa, i stället för att betala kostnaden för det kapital som krävs för att stödja deras försäkringar. Dagens försäkringstagare gynnades av en sådan subvention när deras försäkringar skapades. 2

4 Denna traditionella "överföring mellan generationer" av kapitalet i övertagna förmögenhetsmassor innebär, beroende på förmögenhetsmassans värde och på antaganden om nyförsäljning, att dagens försäkringstagare kanske bara får en relativt liten andel av försäkringstagarnas eventuella framtida utskiftningar ur CGNU Lifes och CULAC:s förmögenhetsmassor och att resten förs vidare till framtida försäkringstagare. Om exempelvis förmögenhetsmassornas värde den 1 oktober 2009 är MGBP och man tillämpar Avivas antaganden om fem procents tillväxt för ny verksamhet från 2011 och därefter, skulle dagens försäkringstagare kunna få ut omkring 83 MGBP under sina försäkringars löptid, eller omkring sju procent av det samlade belopp försäkringstagare skulle kunna få vid framtida särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna om ingen omallokering görs. Med samma värde på förmögenhetsmassorna, men med de lägsta antaganden för ny verksamhet som jag tillämpat vid bedömning av Avivas erbjudande om omallokering (minus 15 procent per år från 2011), skulle dagens försäkringstagare kunna få ut omkring 431 MGBP eller cirka 36 procent av försäkringstagarnas andel av eventuella framtida särskilda utskiftningar om ingen omallokering görs. Det är möjligt att göra så höga antaganden om ny verksamhet att dagens försäkringstagare inte skulle få några särskilda utskiftningar alls ur de övertagna förmögenhetsmassorna. Jag anser att denna fria överföring av värde i förmögenhetsmassorna till framtida försäkringstagare i princip är fel. Den kommer inte att fortsätta efter omallokeringen, när väl aktieägarna har rätten till alla särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna. Denna överföring av kapital i förmögenhetsmassorna mellan generationer kan vidare vara utomordentligt orättvis mot försäkringstagare vid en omallokering i avsaknad av kraftfulla insatser från tillsynsorganen. Bolagets erbjudande om omallokering till dagens försäkringstagare innebär därför att man köper 100 procent av alla försäkringstagares rätt till eventuella framtida särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna, inklusive utskiftningar som i avsaknad av omallokering skulle betalas ut till framtida försäkringstagare. Eftersom dagens försäkringstagare, enligt FSA:s gällande bestämmelser, 3

5 i praktiken sannolikt bara skulle få en bråkdel av de samlade utskiftningarna till försäkringstagare ur de övertagna förmögenhetsmassorna, kan de mycket väl finna att de gynnas av att acceptera ett relativt begränsat erbjudande om ersättningsbetalning. I detta fall skulle aktieägarna få huvuddelen av försäkringstagares rätt till de övertagna förmögenhetsmassorna utan kostnad. På grund av ett sådant potentiellt mycket orättvist utfall av omallokeringen, har jag bett FSA om vägledning i frågan. FSA svarade att det belopp som, enligt dess bestämmelser, i avsaknad av omallokering går till framtida försäkringstagare skulle delas med dagens berättigade försäkringstagare som en del av bolagets erbjudande om omallokering. Mitt arbete har lett mig till slutsatsen enligt ovan, att eftersom Avivas erbjudande med dagens FSA-bestämmelser är mycket högre än vad den genomsnittlige försäkringstagaren under normala omständigheter kan förväntas få, är detta ett bra erbjudande för det stora flertalet försäkringstagare. Jag anser därför att detta bör föreläggas försäkringstagarna så att de själva kan välja om de vill anta erbjudandet. Jag anser att försäkringstagarna kan göra detta i förvissning om att deras ställning, om de bestämmer sig för att inte anta erbjudandet, skulle vara vederbörligen skyddad vad beträffar säkerheten för deras förmåner och eventuella framtida särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna. Aviva har sagt att erbjudandet ger aktieägarna en avkastning på omkring 13,5 procent på deras investeringar och att man räknar med kontant återbetalning för sitt erbjudande inom tre år. FSA ansvarar för att avgöra om detta är en rättvis avkastning för aktieägarna. Jag har haft ett nära samarbete med mina rådgivare kring alla de frågor som har funnits att ta upp till behandling för att noggrant bedöma Avivas erbjudande om omallokering. I denna rapport ges uttryck för mina egna åsikter, vid behov efter samråd med mina rådgivare. Då mina rådgivare uttrycker sina åsikter instämmer jag med dem. Jag har tillfogat personliga uttalanden avseende två huvudfrågor där jag har gått längre än mina rådgivare: Jag anser att båda är utomordentligt viktiga för att skydda berättigade försäkringstagare vid omallokeringen och att dagens ordning inte når upp till vad jag anser vore önskvärt. 4

6 Den första av dessa rör den fria "överföringen mellan generationer" av de övertagna förmögenhetsmassorna till framtida försäkringstagare, med de konsekvenser detta får enligt ovan och som närmare utvecklas i kapitel 13. Den andra rör with profits-aktuariens (WPA) roll. Denne utses av bolaget och ansvarar för att beakta att försäkringstagare behandlas rättvist. Det finns inga FSA-bestämmelser eller FSA-vägledning som ägnas åt vilka en with profits-aktuaries skyldigheter är eller borde vara vid en omallokering och jag anser att dennes relation till bolaget gör det brydsamt för honom att ifrågasätta ledningen på grundval av försäkringstagarnas intressen. Det är särskilt svårt om han ifrågasätter praxis som följts i många år (och särskilt då praxis medges av FSA och bolaget i väsentlig mån kan agera efter eget skön). Som redovisas i min personliga kommentar i kapitel 6, skulle mycket av problemen rörande styrelseformerna försvinna om FSA:s bestämmelser inte skapade incitament för bolaget att överföra värde från försäkringstagarnas potentiella särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna till aktieägare. Denna rapport och de bilagor som hör till den kommer att tillhandahållas försäkringstagare, Aviva, FSA och andra intresserade parter. Den kommer också att tillhandahållas den brittiska domstolen för att utgöra underlag vid dess bedömning av Avivas förslag till omallokering. I enlighet med god praxis redogörs i rapporten och dess bilagor i detalj för underlaget för och utfallet av mina förhandlingar rörande viktiga aspekter av omallokeringen, inklusive min vägledning till försäkringstagare. Jag har också skrivit till alla berättigade försäkringstagare och gett dem vägledning i frågan om huruvida bolagets erbjudande ligger i vissa gruppers av försäkringstagare intresse jämte ytterligare koncis information om omallokeringen. Denna vägledning skickas ut till försäkringstagare i anslutning till Avivas meddelande till försäkringstagare, som inbegriper den röstsedel med vars hjälp alla försäkringstagare har möjlighet att ange om de vill rösta för att anta Avivas erbjudande om omallokering. 5

7 Clare Spottiswoode CBE, försäkringstagarnas ombud. 6

8 Sammanfattning Del I Inledning om förslaget till omallokering Kapitel 1: Omallokeringen: roller och process 1. Aviva plc föreslår att de övertagna förmögenhetsmassorna i CGNU Life Assurance Ltd:s (CGNU Life) och Commercial Union Life Assurance Company Ltd:s (CULAC) with profits-fonder ska "omallokeras" i anslutning till en överföring av dessa medel till Aviva Life & Pensions UK Limited (AVLAP), som en del av en plan för att förenkla koncernens struktur. En övertagen förmögenhetsmassa är det belopp i en with profits-fond som går utöver vad som förväntas krävas för att infria fondens åtaganden, däribland vanliga bonusar som ska betalas ut till försäkringstagare, men som används för att täcka fondens behov av rörelsekapital. Vid en omallokering, som regleras av den brittiska tillsynsmyndighetens, Financial Services Authority, FSA, bestämmelser och riktlinjer, erbjuder sig ett bolag att betala en ersättningsbetalning till försäkringstagarna för att köpa ut deras rätt till eventuella framtida särskilda utskiftningar ur den övertagna förmögenhetsmassan. 2. Enligt relevanta FSA-bestämmelser, som trädde i kraft 2005, utses ett ombud för försäkringstagarna för att with profits-försäkringstagare ska ha en informerad och oberoende person som förhandlar med Aviva för deras räkning. Enligt FSA:s riktlinjer ska försäkringstagarnas ombud förhandla med bolaget om vilka förmåner försäkringstagare ska få i utbyte mot de rättigheter de ger upp, till försäkringstagarna kommentera förslagen till omallokering och tala om för dem om bolagets förslag ligger i deras intresse. FSA själv bedömer om det erbjudande försäkringstagarna får är rättvist jämfört med förmånen för aktieägarna. 3. Lagen av 2000 om finansiella tjänster och marknader (Financial Services and Markets Act 2000, FSMA) och bestämmelser med grund i denna reglerar fondöverföringen och kräver att bolaget utser en oberoende expert för att rapportera om förslagen till fondöverföring och omallokering och att två hos Aviva anställda aktuarier (den som innehar befattningen som aktuarie och with profits-aktuarien) också rapporterar om dessa förslag (se sammanfattning nedan av kapitel 5 7). 7

9 4. Aviva har utarbetat en plan för omallokeringen och fondöverföringen som skickas till brittisk domstol för godkännande. Det första steget i domstolsprocessen är en förhandling om ärendets behandling (vilken ägde rum den 8 maj 2009), varefter Aviva sänder ett informationspaket till berättigade försäkringstagare från både Aviva och försäkringstagarnas ombud, vari berättigade försäkringstagare blir ombedda att rösta om de vill anta erbjudandet om omallokering eller inte. Försäkringstagarnas ombud håller även informationsmöten för att bidra till att informera försäkringstagare. Försäkringstagare som anser att de skulle påverkas menligen av fondöverföringen eller omallokeringen har rätt att bli hörda i domstolen. Den förhandling i brittisk domstol som utgör kulmen på domstolsprocessen väntas hållas i september Om omallokeringen och fondöverföringen godkänns avser Aviva genomföra dem den 1 oktober 2009 (dagen för ikraftträdande) och att så snart därefter som möjligt betala ut ersättningsbetalningen till de försäkringstagare som valt att anta erbjudandet om omallokering. Kapitel 2: Försäkringstagarnas ombuds tillvägagångssätt 1. Försäkringstagarnas ombud har engagerat ett antal rådgivare, däribland specialister inom juridik, försäkringsmatematik, skatter och finansiella modeller. Hon har även samrått på bred basis. Försäkringstagare har haft möjlighet att uttrycka sina åsikter via utskick, informationsmöten och på andra sätt. Försäkringstagarnas ombud har bett den brittiska kronjuristen (Queen s Counsel) att ge sina synpunkter på rättigheter och intressen i CGNU Lifes och CULAC:s övertagna förmögenhetsmassor och hur dessa används. Försäkringstagarnas ombud har också ifrågasatt vissa aspekter av FSA:s bestämmelser som hon anser medger en användning av de övertagna förmögenhetsmassorna som gynnar aktieägare före försäkringstagare samt fördröjer och begränsar framtida särskilda utskiftningar till dagens försäkringstagare. 2. Efter ingående förhandlingar mellan Aviva och försäkringstagarnas ombud lade Aviva fram ett slutligt förslag om ersättningsbetalning i februari Försäkringstagarnas ombud utvärderade därefter erbjudandet med hjälp av sina rådgivare och utarbetade försäkringstagarnas ombuds rapport. I denna kommenteras olika aspekter av omallokeringen och försäkringstagarna ges vägledning om huruvida Avivas förslag enligt 8

10 hennes åsikt ligger i deras intresse. Försäkringstagarnas ombud har vidare utarbetat en kortare vägledande broschyr som av Aviva skickas till försäkringstagare med dess omröstningspaket. Kapitel 3: Tillgång till information och vederbörlig omsorg (due diligence) 1. Aviva har såväl före som under förhandlingarna tillhandahållit försäkringstagarnas ombud och hennes rådgivare en stor mängd information. 2. Försäkringstagarnas ombuds juridiska rådgivare har med vederbörlig omsorg granskat rättigheter till, intressen i och användning av de övertagna förmögenhetsmassorna, regler avseende berättigande till omallokeringen och de övertagna förmögenhetsmassornas förflutna. Hennes försäkringsmatematiska rådgivare har med vederbörlig omsorg bland annat granskat värdet på de övertagna förmögenhetsmassorna med avseende på omallokeringen, huruvida Avivas attityd beträffande risk är rimlig samt Avivas tillvägagångssätt för att vid sina beräkningar beakta annan än marknadsrisk. Hennes skatterättsliga rådgivare har med vederbörlig omsorg granskat Avivas analys av omallokeringens konsekvenser för bolagets skattemässiga situation, upplyst om de skattemässiga konsekvenserna av omallokeringen (däribland skatteaspekter på försäkringstagares ersättningsbetalningar) jämte andra skattefrågor som är relevanta för omallokeringen. Finansiella modeller har använts för att bedöma omallokeringens värde för dagens försäkringstagare och Avivas aktieägare, för att uppskatta hur erbjudandet om ersättningsbetalning står sig för olika grupper av försäkringstagare i jämförelse med särskilda utskiftningar de skulle ha fått i avsaknad av en omallokering, för att bedöma om ställningen för icke berättigade försäkringstagare är tillräckligt skyddad enligt Avivas förslag samt för att bidra till att ge befintliga försäkringstagare vägledning i frågan om huruvida de ska anta Avivas erbjudande. 9

11 Del II Planen och till den hörande rapporter Kapitel 4: Avivas plan 1. Avivas plan omfattar en överföring, enligt bestämmelserna i del VII av FSMA, av den långfristiga försäkringsverksamheten i CGNU Life, CULAC och Norwich Union Life (RBS) Limited till AVLAP, jämte en omallokering av de övertagna förmögenhetsmassorna i CGNU Lifes och CULAC:s with profits-fonder. Aviva förklarar att förslagen till omallokering sannolikt inte genomförs om inte minst en viss minsta grad av godtagande överskrids och de övertagna förmögenhetsmassornas samlade värde på dagen för ikraftträdande är minst MGBP. Erbjudandet förutsätter också att styrelserna i AVLAP och Aviva plc godkänner det. Om omallokeringen inte genomförs finns en alternativ plan enligt vilken fondöverföringen ändå skulle genomföras. 2. Två nya with profits-fonder kommer att skapas i AVLAP: en ny with profitsunderfond (New WPSF), till vilken försäkringar som väljer att anta omallokeringen skulle föras, och en gammal with profits-underfond (Old WPSF), till vilken försäkringar som väljer att inte anta skulle föras. En del av det värde på de samlade övertagna förmögenhetsmassorna som fastställs enligt planen kommer att tilldelas aktieägaren (den "omallokerade övertagna förmögenhetsmassan") och resterande del kommer att tilldelas Old WPSF och utgöra dennas övertagna förmögenhetsmassa. Den omallokerade övertagna förmögenhetsmassan kommer, via ett externt stödkonto för omallokerad övertagen förmögenhetsmassa (Reattributed Inherited Estate External Support Account, RIEESA), att stanna kvar i AVLAP så länge det behövs för att ge stöd i form av kapital för Old WPSF och New WPSF, däribland vid behov kapital för att täcka krav på minsta kapital enligt tillsynskrav. Om intressena för de försäkringstagare vars försäkringar tilldelats Old WPSF i eventuella framtida särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna inte har bevarats vilket bedöms genom att beräkna och jämföra värdet på potentiella särskilda utskiftningar till försäkringstagare (VPDP) omedelbart före och efter omallokeringen kan ytterligare tillgångar på upp till 100 MGBP föras över från RIEESA till Old WPSF. Förutsatt att ingen justering krävs av VPDP, kan tillgångar i Old WPSF lånas ut till RIEESA (BSF-justering) om det föreligger en skillnad mellan den finansiella styrkan för Old WPSF och New WPSF och RIEESA tillsammans som är högre än ett visst 10

12 tröskelvärde. Inget får frigöras till aktieägare ur den omallokerade övertagna förmögenhetsmassan förrän ett sådant lån till fullo återbetalats. 3. Ersättningsbetalningen för respektive försäkring räknas i stora drag fram med hänvisning till åtagandet för respektive försäkring, men justeras i vissa fall för att beakta hur lång löptid försäkringen har kvar och för att avspegla en minsta utbetalning. Minsta samlade ersättningsbetalning som erbjuds berättigade försäkringstagare blir 500 MGBP, om man antar ett värde för de övertagna förmögenhetsmassorna på dagen för ikraftträdande (förmögenhetsmassa som omallokeras) på MGBP. Det faktiska värdet på den förmögenhetsmassa som omallokeras beräknas som det genomsnittliga värdet för en viss dag i tre på varandra följande månader 30 juni, 31 juli och 28 augusti 2009 jämte två månaders ränta. Om värdet på den förmögenhetsmassa som omallokeras överstiger MGBP kommer ersättningsbetalningarna till innehavare av berättigade försäkringar att proportionellt höjas. Försäkringstagare som väljer att få en ersättningsbetalning får denna så snart efter dagen för ikraftträdande det praktiskt är möjligt och i vilket fall senast 180 dagar efter denna dag. 4. Övergripande placeringsmålsättningar för Old WPSF och New WPSF blir i allt väsentligt de samma som skulle ha tillämpats om planen inte hade trätt i kraft. Även bonuspolicyn blir densamma som den skulle ha varit och AVLAP:s styrelse ska anta en enhetlig policy för hantering av with profits-verksamhet i New WPSF och Old WPSF. 5. Varje år ska man granska både Old WPSF och New WPSF/RIEESA för att fastställa om de har de tillgångar som krävs för att leva upp till åtaganden och kapitalkrav (däribland avseende ny verksamhet som kanske tecknas i framtiden). Om överskjutande tillgångar identifieras ska utskiftning bara äga rum om det inte föreligger en betydande risk för att relevant fond inte efter en sådan utskiftning skulle kunna infria sina åtaganden gentemot försäkringstagare eller uppfylla sina kapitalkrav. Emellertid kan inget frigörande göras från RIEESA förrän den första utredningen efter Planen varit i kraft i minst sex år. 6. Aviva har inrättat en with profits-kommitté med en majoritet av oberoende ledamöter, för att bland annat bedöma om Aviva efterlever sina principer och praxis för 11

13 finansiell förvaltning (Principles and Practices of Financial Management, PPFM) och respekterar planen. 7. Ett kapitalförsäkringslöfte har lämnats till vissa av CGNU Lifes och CULAC:s with profits-kapitalförsäkringstagare, med förbehåll för ett tillgänglighetsvillkor. Om omallokeringen genomförs kommer löftet inte längre att vara underkastat tillgänglighetsvillkoret, medan andra villkor fortfarande gäller. 8. Försäkringstagarnas ombud anser att planen, som granskats av Freshfields Bruckhaus Deringer, i allmänhet uppnår sina mål och förbättrar försäkringstagarnas ställning i två avseenden befästa with profits-kommitténs roll och ta bort det tillgänglighetsvillkor som tidigare var knutet till kapitalförsäkringslöftet. Vidare är de närmare bestämmelserna för fördelning av ersättningsbetalningen mellan försäkringar, liksom VPDP- och BSF-justeringar, tillfredsställande. 9. Vissa farhågor som försäkringstagarnas ombud hyser avseende planen har emellertid framförts till Aviva och FSA. FSA:s bestämmelser medger för närvarande att skatt på utskiftningar till aktieägare betalas ur övertagna förmögenhetsmassor. Det är möjligt att FSA ändrar sina bestämmelser någon gång i framtiden, så att aktieägare måste täcka skatten med sina utskiftningar ur with profits-fonderna, men enligt planen skulle Aviva inte automatiskt behöva tillämpa sådana ändrade bestämmelser på Old WPSF. Försäkringstagarnas ombud skulle vilja att planen ändras så att det står klart att försäkringstagare i Old WPSF skulle gynnas om en sådan ändring genomförs. Försäkringstagarnas ombud anser vidare att godkännande av with profits-kommittén alltid ska krävas för att anta en ny förvaltningspolicy som medför väsentlig förmån för aktieägare (inte bara sådan som skulle ha gynnat aktieägare, utan för planen), även om ändringen krävs för att behandla försäkringstagare rättvist, att det borde krävas godkännande av with profits-kommittén för att tillåta att with profits-försäkringstagares normala avkastning på placeringar drabbas av följderna av branschpålagor samt att det inte borde finnas någon allmän bestämmelse som medger att befintlig praxis som ännu inte identifierats av Aviva och som i annat fall skulle utgöra ett brott mot planen fortsätter. 12

14 Kapitel 5: Rapporten från den som innehar befattningen som aktuarie 1. Enligt FSA:s bestämmelser måste bolag som bedriver långfristig försäkringsverksamhet utse en person med befattning som aktuarie (Actuarial Function Holder, AFH). Denne ska upplysa chefer för relevanta fonder om vilka risker fonden löper, i den mån sådana har en väsentlig negativ inverkan på bolagets förmåga att infria åtaganden gentemot försäkringstagare efter hand som de förfaller och på det kapital (däribland kapital enligt tillsynsbestämmelser) som krävs för att stödja verksamheten. Beträffande en fondöverföring enligt del VII får domstolen normalt en rapport om överföringen från AFH och denna täcker i praktiken, då även en omallokering är aktuell, omallokeringsförslagen. 2. Aviva sammanfattar AFH:s huvudslutsatser med att det i nästan samtliga fall skulle ligga i försäkringstagarnas intresse att välja att delta i omallokeringen, att styrelserna på mycket goda grunder skulle kunna rekommendera berättigade försäkringstagare att anta ersättningsutbetalningen, att innehavare av icke utvalda försäkringar skulle behandlas rättvist samt att säkerheten för befintliga försäkringstagares förmåner inte skulle påverkas i väsentlig mån. Om omallokeringen inte genomförs och den alternativa planen genomförs, är det osannolikt att säkerheten för försäkringstagarnas förmåner skulle påverkas. 3. Försäkringstagarnas ombud, som beaktar råd från KPMG, har inget att invända mot det mesta av slutsatserna i AFH:s rapport. KPMG anger emellertid att AFH hade kunnat vara mer precis i de fall då han hävdar att försäkringstagarnas intressen inte skulle "väsentligen påverkas negativt". KPMG skulle ha velat se någon indikation på vilken grad av väsentlighet AFH avser. KPMG säger också att man skulle föredra en mer formell dokumentation av möjligheten för alla "strategiska placeringar" att hållas i RIEESA. Beträffande styrelseformerna för placeringsstrategin pekar KPMG på att dessa former faller tillbaka på att with profits-kommittén får all information den behöver. KPMG anser också att styrelsens behörighet, så som den fastställs i planen, att dra av vissa eller alla framtida branschpålagor från försäkringstagarnas normala förmåner, borde förutsätta godkännande av with profits-kommittén. 13

15 Kapitel 6: With profits-aktuariens rapport 1. With profits-försäkringsgivare ska, enligt FSA:s bestämmelser, utse en with profitsaktuarie (With-Profits Actuary, WPA), för att upplysa om viktiga aspekter på det egna skön som utövas vid förvaltningen av with profits-verksamheten. 2. Aviva sammanfattar slutsatserna i WPA:s rapport om planen på följande sätt: omallokeringsprocessen har genomförts i linje med tillsynskraven, förhandlingarna har varit handfasta med öppen tillgång till information och försäkringstagarna har behandlats rättvist, den alternativa planen skulle inte få några väsentliga negativa verkningar för försäkringstagarna och styrelseformerna efter omallokeringen är passande. 3. KPMG, som granskat WPA:s rapport för försäkringstagarnas ombuds räkning, säger att ett av de viktigaste skydden för försäkringstagarna är WPA:s uppgift att upplysa bolaget om huruvida försäkringstagare behandlas rättvist. KPMG anser att WPA:s roll hade kunnat användas för att ifrågasätta bolagets utövande av sitt fria skön ytterligare, enligt vad som sammanfattas i stycke 4 nedan. KPMG observerar emellertid att inga särskilda riktlinjer finns från någon källa avseende WPA:s roll vid en omallokering och att olika WPA kommer att ha olika syn på sin roll vid en omallokering. 4. När WPA uttalar att försäkringstagare inte "väsentligen skulle påverkas negativt", skulle KPMG tydligare ha velat se vilken grad av väsentlighet han har i åtanke. WPA skulle också, enligt KPMG:s åsikt, ha beaktat och kommenterat behörigheten enligt planen att utan with profits-kommitténs godkännande debitera tillgångsandelar samtliga eller en del av framtida branschpålagor. Enligt KPMG borde WPA fokusera på frågor främst ur försäkringstagarnas perspektiv, vilket innebär att han borde ha beaktat hur eventuella framtida särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna är direkt beroende av i vilken utsträckning ny with profits-verksamhet tecknas i fonderna. WPA borde därför ha kommenterat Avivas prognoser för ny with profits-verksamhet och dess riskbenägenhet, som är en annan faktor som påverkar sannolikheten för och omfattningen av framtida särskilda utskiftningar. KPMG noterar att WPA inte, som KPMG skulle ha förväntat sig, uttrycker någon åsikt om storleken på det samlade beloppet för ersättningsbetalningen i förhållande till de potentiella förmåner som skulle frånträdas, även om han säger att utfallet 14

16 av förhandlingarna är rättvist för försäkringstagarna. WPA:s åsikter om huruvida överenskommelsen är rättvis för försäkringstagarna är därför, enligt KPMG:s åsikt, inte klara. 5. Försäkringstagarnas ombud tillägger att WPA spelar en utomordentligt viktig roll för att skydda försäkringstagarnas intressen, särskilt vid tidpunkten för en omallokering, då FSA:s bestämmelser skapar incitament för bolaget att överföra värde från försäkringstagarnas potentiella framtida särskilda utskiftningar ur de övertagna förmögenhetsmassorna till aktieägare. Hon noterar att WPA:s rapport inte innehåller den kritik av bolagets antaganden hon skulle ha förväntat sig. Eftersom WPA är anställd vid bolaget hyser hon oro för att han kan finna det svårt att ifrågasätta väl etablerad praxis vid bolaget, särskilt då sådan medges av FSA. Kapitel 7: Den oberoende expertens rapport 1. KPMG sammanfattar den oberoende expertens huvudsakliga slutsatser, i vilka man i huvudsak instämmer, på följande sätt: det samlade beloppet för ersättningsbetalningen förefaller förmånligt jämfört med det uppskattade värdet på potentiella särskilda utskiftningar försäkringstagare kanske skulle ha fått i framtiden i avsaknad av omallokering och som fastställts av Aviva och av försäkringstagarnas ombuds team, att tillvägagångssättet för att fördela det samlade beloppet för ersättningsbetalningar mellan berättigade försäkringstagare är rättvist, att det är osannolikt att dagens generation försäkringstagare gemensamt bidragit till de övertagna förmögenhetsmassorna, att även om dagens försäkringstagare inte äger någon särskild rätt till framtida särskilda utskiftningar är det ganska möjligt att en del av de återstående övertagna förmögenhetsmassorna blir tillgänglig för utskiftning under livstiden för dagens försäkringar samt att bestämmelsen om RIEESA:s kapitalstöd till Old WPSF och New WPSF enligt planen är passande. 2. En fråga där KPMG inte delar den oberoende expertens åsikt är när det gäller att planen inte kräver att with profits-kommittén ska godkänna eventuella debiteringar av tillgångsandelar med avseende på branschpålagor. KPMG anser att det vore passande att kräva ett sådant godkännande. Den oberoende experten förlitar sig härvid på att styrelsen agerar i linje med with profits-kommitténs rekommendationer och på att with profits- 15

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

Börsbolagens finansiella rapportering 2005

Börsbolagens finansiella rapportering 2005 Börsbolagens finansiella rapportering 2005 Björn Grundvall- Bo Magnusson- Nils Liliedahl- Sigvard Heurlin Peter Malmqvist Rolf Rundfelt EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI PRIVATE EQUITY AB PRIVATE EQUITY 1 2 INNEHÅLL OM PROSPEKTET... ERBJUDANDET I SAMMANDRAG... SAMMANFATTNING... RISKFAKTORER... INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER...

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter

SAMRÅDSDOKUMENT. Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter SV SV SV SAMRÅDSDOKUMENT Översyn av riktlinjerna för statligt stöd till undsättning och omstrukturering av företag i svårigheter Enkätsvar Regeringskansliet (Sverige) 1. Inledning Gemenskapens nuvarande

Läs mer

IFRS 3 (Reviderad): Påverkan på resultatet. Viktiga frågor och svar för beslutsfattare

IFRS 3 (Reviderad): Påverkan på resultatet. Viktiga frågor och svar för beslutsfattare IFRS 3 (Reviderad): Påverkan på resultatet Viktiga frågor och svar för beslutsfattare Innehåll Sammanfattning 3 Frågor och svar 7 Skillnader mellan IFRS och US GAAP 19 Konsekvenser för verksamheten 21

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 12 MAJ 2015 12 maj 2015 Dnr 15-6895 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 4 Konsumenterna behöver skyddas 4 Flera steg för stärkt konsumentskydd 6 RÅDGIVNING

Läs mer

Offentliga erbjudanden om aktieförvärv ("Takeover-reglerna")

Offentliga erbjudanden om aktieförvärv (Takeover-reglerna) Offentliga erbjudanden om aktieförvärv ("Takeover-reglerna") (2003-09-01) 1 1 Vissa redaktionella ändringar har gjorts 2004-03-18. Reglerna har per den 1 januari 2006 anpassats till den nya aktiebolagslagen

Läs mer

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR

AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR RR 16 AVSÄTTNINGAR, ANSVARSFÖRBINDELSER OCH EVENTUALTILLGÅNGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring INLEDNING 1. I denna rekommendation behandlas hur avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348

Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande Stockholm 2012-01-27 Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension, SOU 2011:68; Fi2011:4348 Sammanfattning Solvens II Utredningens förslag till genomförande

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.5.2010 K(2010) 3124 slutlig Ärende: Statligt stöd NN18/2010 Sverige Omstruktureringsstöd till Carnegie Investment Bank 1 FÖRFARANDE (1) Genom beslut av den 15 december

Läs mer

Utköpsproblematik i små aktiebolag

Utköpsproblematik i små aktiebolag Utköpsproblematik i små aktiebolag Vilka är de centrala problemen och vad kan göras för att begränsa dessa? Juridiska institutionen Juristutbildningen 2011 Tillämpade studier 30 hp Författare: Gustaf Larsson

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv

Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv Aktiemarknadsnämndens verksamhet i ett rådgivarperspektiv Av Carl-Johan Deuschl & Magnus Lindstedt Det brukar sägas att en väl fungerande aktiemarknad

Läs mer

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd

Mot en avancerad praxis för EFFAT:s europeiska företagsråd för EFFAT:s europeiska företagsråd Using best practice to promote and improve EWC s in the Food, Agriculture and Tourism sectors. This publication was made with the support of the European Commission Innehåll

Läs mer

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FI Dnr 11-5610 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Standardvillkor för finanstjänster

Standardvillkor för finanstjänster RAPPORT DEN 31 AUGUSTI 2007 Standardvillkor för finanstjänster Rapport enligt regleringsbreven 2007 till Finansinspektionen och Konsumentverket DNR 06-11771-000 2007:15 KONSUMENTVERKET DNR 2006/5084 INNEHÅLL

Läs mer

Financial Reporting News

Financial Reporting News ADVISORY Financial Reporting News Mars 2010 ACCOUNTING ADVISORY SERVICES Praktiska konsekvenser av de nya reglerna för rörelseförvärv och koncernredovisning De bolag som har kalenderår som räkenskapsår

Läs mer

Statskontoret 2000:28. Vinstandelsstiftelser

Statskontoret 2000:28. Vinstandelsstiftelser Statskontoret 2000:28 Vinstandelsstiftelser MISSIV Datum Diarienr 2000-06-19 1999/0462-5 Ert datum Er beteckning 1999-10-07 Fi1998/916 Regeringen Finansdepartementet Uppdrag angående kartläggning av vinstandelsstiftelser

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden 29 MAJ 2009 DNR 09-1321 2009:10

Konsumentskyddet på finansmarknaden 29 MAJ 2009 DNR 09-1321 2009:10 Konsumentskyddet på finansmarknaden 29 MAJ 2009 DNR 09-1321 2009:10 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2 UTGÅNGSPUNKTER 4 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FINANSIELL VERKSAMHET 12 FINANSIELL RÅDGIVNING 16 SPARA 23 KONTOSPARANDE

Läs mer

Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter

Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter RAPPORT 2010-11-26 Dnr 2010/1842 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1

Läs mer

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 Agnes Arpi är fri skribent och studerar psykologi vid Göteborgs universitet. Alen Musaefendic

Läs mer

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL

ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien KUNDAVTAL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien 1. Introduktion KUNDAVTAL Marginalhandel Vi ber Dig läsa detta kundavtal. Det reglerar Ditt förhållande till

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.9.2012 COM(2012) 511 final 2012/0242 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken

Läs mer