Lagret, Mazettihuset, Friisgatan 15 B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lagret, Mazettihuset, Friisgatan 15 B"

Transkript

1 Malmö stad Kulturnämnden 1 (9) Sammanträdestid , kl Protokoll Plats Paragrafer Ledamöter Ersättare Övriga deltagare Ej deltagande anmält förhinder Lagret, Mazettihuset, Friisgatan 15 B Daniel Sestrajcic (V), ordförande Marcelo Arce Castillo (S) 1:e vice ordförande f Peter Österlin (M) 2:e vice ordförande Göran Andersson (S) d Christina Melin Dahlvid (S) Charlotte Bergström (MP) Cornelia Röjner (M) Arne Bojesson (FP) Kent Nykvist (SD) Åsa Svensson (S) Kenneth Hansson (S) Sofia Hedén (S) Stefan Pettersson (S) Marcus Svensson (V) Margit Åhl-Lindgren (M) Mrutyuanjai Mishra (-) Jenny Eliasson, Vision/TCO Max Emland, Kommunal Kulturdirektör, Elisabeth Lundgren Utvecklingschef, Katarina Carlsson Ekonomichef, Anne Mattsson HR-chef, Anna Elofsson Kommunikationschef, Dick Fredholm Sekreterare, Ellen Nilsson Stadsantikvarie, Anders Reisnert Tf. konsthallschef, Anna Holmbom Konstmuseichef, Cecilia Widenheim Konsthallschef, Diana Baldon Kulturskolechef, Jarl Lorensson Stadsbibliotekarie, Torbjörn Nilsson Kultursekreterare, Fredrik Elg HR-konsult, Karina Månsson Projektledare Malmökällan, Anna Svenson 107 e Gert Tornberg (M) Mikael Mattesson (M) Henrik Othén, SACO Museichef, Göran Larsson Stadsarkivarie, Adam Hidestål

2 2 (9) Utses att justera Justeringens tid och plats Arne Bojesson (FP) 19 juni, Kulturkansliet Södergatan Val av justerare och datum för justering att utse Arne Bojesson (FP) jämte Daniel Sestrajcic (V) att justera dagens protokoll den 19 juni Fastställande av dagens föredragningslista Punkterna 99. Anmälan av kulturstödsutskottets protokoll samt 102. Utredning gällande firande av högtider i Malmö stad Kulturförvaltningens roll i firande av Eid al-fitr utgår. att fastställa dagens föredragningslista enligt justerat förslag i ärendet sunderlag Förslag föredragningslista kulturnämnden Anmälan av föregående nämndsprotokoll Arne Bojesson (FP) uppmärksammar att han inte var närvarande vid sammanträdet, men står listad som närvarande. Protokollet kommer att ändras så att informationen stämmer. att lägga protokollet till handlingarna sunderlag Protokoll kulturnämnden Anmälan av arbetsutskottets protokoll att lägga protokollet till handlingarna

3 3 (9) sunderlag Protokoll kulturnämndens arbetsutskott Anmälan av förvaltningsrådets protokoll att lägga protokollet till handlingarna sunderlag Protokoll förvaltningsrådet Anmälan av delegationsbeslut att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut sunderlag Anmälda delegationsbeslut från kulturstödsenheten, perioden Inkomna och utgående skrivelser sgång Ordförande Daniel Sestrajcic (V) föreslår att författarna till rapporten Förslag till Modell och arbetsmetod för gender budget analys (GBA) av Malmö stads kultur- och fritidsverksamhet riktad till barn och unga bjuds till kulturnämndsammanträde Vidare föreslår ordförande att han själv samt Cornelia Röjner (M) i egenskap av representanter ur kulturstödsutskottet ges i uppdrag att, med underlag från förvaltningen, i nämndens namn skicka en svarsskrivelse till potato potato. Ordförande finner att det är nämndens mening att besluta i enlighet med förslagen. att förvaltningen ges i uppdrag att bjuda in författarna till rapporten Förslag till Modell och arbetsmetod för gender budget analys (GBA) av Malmö stads kultur- och fritidsverksamhet riktad till barn och unga till kulturnämndsammanträde att ordförande Daniel Sestrajcic (V) samt Cornelia Röjner (M) i egenskap av representanter ur kulturstödsutskottet ges i uppdrag att med underlag från förvaltningen i nämndens namn skicka en svarsskrivelse till potato potato, samt

4 4 (9) att lägga informationen till handlingarna sunderlag Kulturmiljösektionen Malmö Museer remisser maj Kulturmiljösektionen Malmö Museer yttranden maj Malmö stads jämställdhetsberedning Förslag till Modell och arbetsmetod för gender budget analys (GBA) av Malmö stads kultur- och fritidsverksamhet riktad till barn och unga PotatoPotato Angående nya lokaler och projektansökan daterad 15 april 2014 IN UT UT IN 102. Utveckling fristadsprogrammet Kultursekreterare Fredrik Elg redogör för ärendet. Sammanfattning Kommunstyrelsen i Malmö beslutade våren 2010, på förslag av kulturnämnden att Malmö skulle bli fristad för förföljda författare. Malmö var då den fjärde svenska staden att ansluta sig till det internationella fristadsnätverket International Cities of Refuge Network (ICORN), som i sin tur samarbetar med författarorganisationen PEN-international. Malmös fristadsprogram har sedan dess varit framgångsrikt och har ofta stått som modell för andra städers anslutning till fristadsnätverket. Malmös fristadsprogram för förföljda författare har hittills härbergerat två gästförfattare. Kulturförvaltningen föreslår en utökning av fristadsprogrammet inom andra konstarter såsom film, bildkonst etcetera. sgång Ordförande Daniel Sestrajcic (V) föreslår att beslutssatsen i ärendet ändras för att förtydliga att det som avses är ett utökat fristadsprogram istället för ett nytt fristadsprogram och finner att det är nämndens mening att besluta i enlighet med förslaget. att kulturförvaltningen ges i uppdrag att under 2014 förbereda för att bjuda in en fristadsmusiker, bildkonstnär, filmare eller liknande i ett utökat fristadsprogram sunderlag Tjänsteskrivelse Utveckling av fristadsprogrammet i Malmö

5 5 (9) 103. Yttrande över remiss angående Trygghets- och säkerhetspolicy för Malmö stad Kulturdirektör Elisabeth Lundgren redogör för ärendet. Sammanfattning Stadskontoret har berett kulturnämnden möjlighet att yttra sig över trygghets- och säkerhetspolicy för Malmö stad. Policyn är ett kommuncentralt styrdokument för säkerhetsarbetet i Malmö stad och antas av kommunfullmäktige under hösten Under policyn finns ett antal avgränsade områden inom trygghets- och säkerhetsarbetet. Dessa områden konkretiseras i riktlinjer och anvisningar som antas av kommunstyrelsen. Kulturnämnden ska beakta dessa riktlinjer och anvisningar i framtagandet av nämndsmål. Kulturnämnden anser att det är positivt att genom antagandet av policyn tydliggöra organisation, ansvar och arbetssätt inom trygghets- och säkerhetsarbetet i Malmö stad. Kulturnämnden har inga ytterligare synpunkter på policyn. att anta förslag till yttrande och översända det till stadskontoret sunderlag Tjänsteskrivelse Yttrande över remiss angående Trygghets- och säkerhetspolicy för Malmö stad Förslag Trygghets- och säkerhetspolicy för Malmö stad 104. Kulturaffischering på elskåp i Malmö Sammanfattning Kulturförvaltningen har fått en skrivelse från företaget Kulturaffischering.se som vill etablera sig i Malmö med ett affischeringskoncept. I korthet innebär företagets affärsidé att affischtavlor sätts upp på elskåp runt om i staden och att dessa tavlor sedan erbjuds till kulturaktörer som en annonseringskanal mot betalning. Kulturförvaltningen anser att konceptet kan vara intressant att prova. sgång S, V, MP ställer sig inte bakom förvaltningens förslag och vill att det utreds ytterligare avseende kostnader, konsekvenser i olika områden och frågan kring det offentliga utrymmet. Ordförande Daniel Sestrajcic V) yrkar att ärendet återremitteras. M och FP ställer sig positivt till initiativet och Peter Österlin (M) yrkar på bifall av förvaltningens förslag. Kent Nykvist (SD) yrkar på bifall av förvaltningens förslag.

6 6 (9) Ordförande Daniel Sestrajcic (V) ställer sitt eget yrkande om återremittering mot Peter Österlins (M) respektive Kent Nykvists (SD) bifallsyrkanden och finner att det är nämndens mening att besluta i enlighet med yrkande om återremiss. att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare utredning Reservationer och Särskilda yttranden Peter Österlin (M), Cornelia Röjner (M) och Arne Bojesson (FP) reserverar sig med instämmande av Margit Åhl-Lindgren (M) mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Kent Nykvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. sunderlag Tjänsteskrivelse Införande av affischtavlor för annonsering av kulturaktiviteter i Malmö Skrivelse från Kulturaffischering.se 105. Ansökan om stöd för konstprojekt i områdesprogrammen MAFF Nära Dig Kulturdirektör Elisabeth Lundgren redogör för ärendet. Sammanfattning Malmö Arabisk Filmfestival vill genom projektet MAFF NÄRA DIG erbjuda Malmös arabisktalande invånare tillgång till en lokal filmfestival. Projektets syfte är att möta och bjuda in den arabisktalande publik i Malmös ytterområden som ännu inte hittat till MAFF. MAFF NÄRA DIG vill ta filmerna och de som har medverkat i dem, till ytterområdena i Malmö med start på Rosengård/Herrgården. sgång Cornelia Röjner (M) menar att MAFF Nära Dig borde finansierats inom redan beviljat kulturstöd och yrkar på avslag av förvaltningens förslag. Kent Nykvist (SD) är kritisk till att arrangemanget ska vara kostnadsfritt för besökare och yrkar på avslag av förvaltningens förslag. Ordförande Daniel Sestrajcic (V) yrkar på bifall av förvaltningens förslag och ställer det egna yrkandet mot Cornelia Röjners (M) respektive Kent Nykvists (SD) avslagyrkanden. Ordförande finner att det är nämndens mening att besluta i enlighet med det egna yrkandet om bifall. att bifalla ansökan med kr Reservationer och särskilda yttranden

7 7 (9) Peter Österlin (M), Cornelia Röjner (M) och Arne Bojesson (FP) reserverar sig med instämmande av Margit Åhl-Lindgren (M) mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. Kent Nykvist (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. sunderlag Tjänsteskrivelse Ansökan om stöd för konstprojekt i områdesprogrammen Ansökan om stöd för MAFF NÄRA DIG 106. Förordnande chef Malmö Museer Kulturdirektör Elisabeth Lundgren redogör för ärendet. Sammanfattning Göran Larsson, chef för Malmö Museer har en tillsvidareanställning i Malmö stad samt ett förordnande som chef för Malmö Museer. Göran Larsson har i överenskommelse med kulturdirektör Elisabeth Lundgren valt att framföra en önskan om att inte få sitt förordnande förlängt utan istället låta sin anställning övergå i en specialistbefattning på kulturförvaltningen enligt anställningsavtalet efter att förordnandet löper ut och att ny chef till Malmö Museer rekryterats, dock längst till och med att uppdra till kulturdirektören påbörja rekryteringen av ny chef för Malmö Museer sunderlag Tjänsteskrivelse Angående förordnande chef för Malmö Museer 107. Information a, Reseberättelse London, Ingeborg Heintzes resestipendium Tre medarbetare på Malmö stadsbibliotek har gjort en studieresa till London för att hämta inspiration till exponeringar och förmedling av litteratur genom att besöka Idea Stores och andra boklådor. En skriftlig berättelse har delgivits nämnden i utskick inför dagens sammanträde. b, Aktuellt ekonomiskt läge (maj) Malmö Museer Arbetsutskottet får varje månad en detaljerad rapport gällande det ekonomiska läget för Malmö Museer. Då detta ej var möjligt vid juni månads sammanträde får nämnden en övergripande rapport av det ekonomiska läget för Malmö Museer. Malmö Museers resultat för perioden januari-maj är ett underskott med 409 tkr vilket är något sämre än föregående period. Prognosen för året är ett underskott med 500 tkr som lämnades i DR1. Ny prognos lämnas i DR2 i september.

8 8 (9) c, Resultat medarbetarenkät Kulturdirektör Elisabeth Lundgren presenterar resultatet av Malmö stads medarbetarenkät avseende kulturförvaltningen. Medarbetarenkäten genomförs i regel vartannat år via en anonymiserad digital enkät och mäter Motiverad Medarbetar Index (MMI) samt Hållbart Medarbetarengagemang (HME). Kulturförvaltningens MMI är 66 (av 100) vilket är något högre än för Malmö stad totalt medan förvaltningens HME på 75 (av 100) är något lägre än för Malmö stad som helhet (78). En detaljerad presentation av resultatet har delgivits nämnden i utskick inför dagens sammanträde. Den som är intresserad av institutionsspecifikt resultat har möjlighet att få del av detta efter kontakt med kulturdirektör Elisabeth Lundgren eller HR-chef Anna Elofsson. d, Det medeltida Malmö Malmö Museer var genom stadsantikvarie Anders Reisnert medverkande vid konferensen Öresundsbyerne från urbanisering till renässans mars 2014 i Helsingör/Helsingborg. Anders Reisnert ger nu kulturnämnden en del av den föreläsning om det medeltida Malmö som han höll vid konferensen. e, Malmökällan Projektledare Anna Svenson presenterar Förslag till plan för Malmökällan, ett ABM-projekt (Arkiv, Bibliotek, Museum). Förslaget kommer ur en förstudie där möjligheterna undersökts för att lansera en databas för samlad lagring och digitalt tillgängliggörande, via webb, av material som beskriver Malmös historia och kulturarv. Idén grundar sig till stor del på Stockholmskällan (www.stockholmskallan.se). Förslaget är att cheferna för Gymnasieförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och eventuellt flera, efter politiska beslut i respektive nämnd, blir beställare av projektet. Arbetet med föreliggande förstudie har projektet förankrats muntligt hos olika chefstjänstemän. Till följd av den omfattande omorganisationen i Malmö stad sommaren 2013 fanns då inga förutsättningar att inleda en mer omfattande administrativ och ekonomisk planering av projektet; i år har organisationen genomförts, kulturstrategin är beslutad, Malmökommissionens rekommendationer har börjat omsättas, och projektledare Anna Svensons tolkning är att tiden nu är mer mogen för att åtminstone ett pilotprojekt till Malmökällan ska kunna sättas igång. f, Fördjupad rapport stadsbibliotekets utlåning Stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson presenterar fördjupad statistik gällande utlåningen vid stadsbiblioteket, med jämförelse mellan åren 2012 och Lån som ökar är skönlitteratur för unga och när det gäller skönlitteratur för vuxna är det i stort oförändrat jämfört med Lån som är förknippade med teknik minskar, vilket kan ses när det gäller medier såsom ljudböcker, tv-spel, dvd och talböcker. CD-lånen minskar överlag för barn, för unga och för vuxna. CD-lånen för vuxna minskade med 20 procent, en minskning med cirka lån. Lånen av faktalitteratur för vuxna minskar överlag och stora ämnesområden som lånen minskar inom är hem & hushåll, medicin, språkkurser och kort & spel. g, Berättelse från tjänsteresa till Venezuela Kulturskolechef Jarl Lorensson berättar om den resa han och Magnus Ekwall, processledare för El Sistema i Malmö, gjorde i november 2013 för att studera El Sistema i dess

9 9 (9) ursprungsland, Venezuela. En film från resan håller på att klippas ihop. Denna kommer att delges nämnden. att lägga informationen till handlingarna 108. Övrigt Peter Österlin (M) framför att han starkt tar avstånd från den ton och de uttryck Daniel Sestrajcic (V) använde i sitt 1 maj-tal. Ordförande Daniel Sestrajcic Sekreterare Ellen Nilsson Justerande Arne Bojesson

10 Reservation Kulturnämnden Införande av affischeringstavlor på elskåp för kulturaktiviteter i Malmö Ett utomordentligt förslag som vänstermajoriteten ville återremittera trots att förvaltningen var positiv till detta förslag. Även E-on som äger skåpen är positiv till idén som, förutom arbetstillfällen, skulle snygga upp skåpen och ge ytterligare en kanal för kulturen att nå ut till allmänheten. Ett win-win koncept inom kreativa och kulturella näringar. Att privata företag kommer med lysande förslag är tydligen svårt för vänstermajoriteten att svälja. Eller är det så att vänstern vill värna om en förfulande olaglig affischering som inte kostar något? Vårt yrkande var att godkänna förslaget. Då vi inte fick gehör hos majoriteten för vårt förslag reserverar vi oss mot beslutet. Peter Österlin (M) Cornelia Röjner (M) Arne Bojesson (FP) Med instämmande av Margith Åhl-Lindgren (M)

11 Reservation Malmö Kulturnämnd Datum: Ärende: Nr 11 Införande av affischtavlor för annonsering av kulturaktiviteter i Malmö På Malmös elskåp sätts olagligt upp affischer och kommunen spenderar årligen ca en miljon kr att städa bort dessa. Affischeringen på elskåpen har dessutom förfulat staden. Nu erbjuder ett företag att sätta upp affischramar på elskåpen och erbjuder olika kulturaktörer att annonsera på dessa.. Dessutom kommer företaget att regelbundet att åka runt och plocka bort illegala affischer. Konceptet finns i Stockholm och fungerar mycket bra. Den politiska majoriteten sågar förslaget och vill återremitera ärendet. Sverigedemokraterna motsätter sig att förslaget återremiteras då vi tycker detta förslag från Kulturförvaltningen är mycket bra. Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet. Kent Nykvist (SD)

12 Reservation Kulturnämnden Ansökan om stöd för konstprojekt i områdesprogrammen KN-KFÖ Då MAFF tidigare har fått ett massivt stöd från Kulturstödet och dessutom ett utökat stöd i år yrkade vi avslag på ytterligare bidrag. Det föreslagna projekt får, enligt vår åsikt, inrymmas i det bidrag som har lämnats. MAFF får även ett bidrag från Region Skåne på kr. Då vi inte fick gehör hos majoriteten för vårt förslag reserverar vi oss mot beslutet. Peter Österlin (M) Cornelia Röjner (M) Arne Bojesson (FP) Med instämmande av Margith Åhl-Lindgren (M)

13 Reservation Malmö Kulturnämnd Datum: Ärende: Nr 11 Införande av affischtavlor för annonsering av kulturaktiviteter i Malmö På Malmös elskåp sätts olagligt upp affischer och kommunen spenderar årligen ca en miljon kr att städa bort dessa. Affischeringen på elskåpen har dessutom förfulat staden. Nu erbjuder ett företag att sätta upp affischramar på elskåpen och erbjuder olika kulturaktörer att annonsera på dessa.. Dessutom kommer företaget att regelbundet att åka runt och plocka bort illegala affischer. Konceptet finns i Stockholm och fungerar mycket bra. Den politiska majoriteten sågar förslaget och vill återremitera ärendet. Sverigedemokraterna motsätter sig att förslaget återremiteras då vi tycker detta förslag från Kulturförvaltningen är mycket bra. Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet. Kent Nykvist (SD)

Ekonomisk redovisning av lokalprojektet i Kv. Dimman 11, stadsarkiv och biograf

Ekonomisk redovisning av lokalprojektet i Kv. Dimman 11, stadsarkiv och biograf Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (4) Datum 2014-04-22 Vår referens Jarl Hoffman Lokalsamordnare Jarl.hoffman@malmo.se Tjänsteskrivelse Ekonomisk redovisning av lokalprojektet i Kv. Dimman 11, stadsarkiv

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna.

Tjänsteskrivelse. Verksamhetsplaner för 2014. lägga informationen till handlingarna. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2013-12-19 Vår referens Maria Hultin Controller Maria.Hultin@malmo.se Tjänsteskrivelse Verksamhetsplaner för 2014 SOFS-2013-593 Sammanfattning Stadsområdesförvaltningen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-27 Tid och plats A-salen klockan 10.00 11.30 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen

Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Eva Hansson Planeringssekreterare Eva.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 PROTOKOLL 1(43) Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Mikael Berglund

Läs mer