Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen."

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) 68 Information, kommunchefen. Kommunchef Christina Madeling informerar - om framtagen turismstrategi som kommer att antas i kommunfullmäktige under våren. - från möte med Framtid Borgholm. 69 Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen. Personalchef Krister Kronzell informerar om - sjukfrånvaron i kommunen. Det framgår att sjukfrånvaron samt antalet långtidssjuka ökat. - statistiken gällande sjukfrånvaron. De höga siffrorna i Borgholms kommun kan till viss del bero på att all sjukfrånvaro redovisas i Medhelp och kan inte kvittas mot semester eller flex/kompledighet vilket är möjligt i flera andra kommuner. - hur Emmaboda kommun arbetar med att minska sjukfrånvaron. Vidare informerar Eddie Forsman (M) och Ilko Corkovic (S) från möte med Kommunal dit kommunledningen var inbjuden. Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalutskott beslutar sjukfrånvaron ska redovisas till kommunstyrelsen varje månad i samband med budgetuppföljningen uppdra till personalavdelningen att se över möjligheten att i likhet med Emmaboda kommun arbeta ännu mer aktivt med åtgärder för att minska sjukfrånvaron. 70 Dnr 2013/ KS Information, åtgärdsplan hamnmagasinet i Stora Rör. Till dagens sammanträde har representanter från Stora Rörs Båtsällskap begärt företräde för att redogöra för framtaget förslag till åtgärdsplan för hamnmagasinet i Stora Rör.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (14) Under mötet diskuteras och informeras om bland annat - olika förslag till lösningar. - behovet av upprustning av duschen och Kalles brygga. - hur turismen kan utvecklas. - Projektet Hamnen mitt i byn. Parterna tackar varandra för ett givande diskussion. Ordförande Lisbeth Lennartsson framför ett tack för det goda samarbete som råder mellan föreningarna i Stora Rör och kommunen och meddelar att ärendet tas upp till politisk behandling vid ett kommande sammanträde. 71 Dnr 2013/ KS Omsättning av lån. Ekonom Linda Kjellin efterfrågade om arbetsutskottets viljeyttring avseende omsättning av två lån; kronor och kronor. Lånen har i dag rörlig ränta. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till ekonom Linda Kjellin att säga upp lånen, samt att begära in nya anbud på omsättning av lånen. Vid dagens sammanträde redogör ekonom Linda Kjellin att offertförfrågan skickats till två finansinstitut. Vid anbudsöppning framkom att ett anbud inkommit från Kommuninvest på rörlig ränta om 1,9 %. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lånen ska omsättas med rörlig ränta från och med , omsättningen verkställs av ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg. 72 Dnr 2013/1-059 KS Upphandling - ramavtal kopieringspapper. Kalmar kommun, upphandlingsenheten, erbjuder Borgholms kommun att delta i upphandling gällande ramavtal kopieringspapper. Det nuvarande gemensamma avtalet på kopieringspapper gäller t o m 30 april 2013 och upphandlingsenheten ska nu göra en ny upphandling på detta sortiment.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (14) Upphandlingen genomförs som en öppen upphandling. Avtalet börjar löpa den dag ramavtal tecknas tidigast med möjlighet till förlängning 1+1 år SKL Kommentus Inköpscentral har gjort en samordnad upphandling och skrivit avtal gällande palleveranser. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar delta i Kalmar kommuns upphandling av kopieringspapper. 73 Dnr 2013/1-059 KS Upphandling - vägmarkeringar. Västerviks kommun inbjuder Borgholms kommun att delta i upphandling avseende vägmarkeringar. Avtalstiden är med möjlighet till förlängning 1+1 år. Kostnaden för upphandlingen beräknas till kronor och kommer att fördelas över deltagande kommuner efter befolkningsantal. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar delta i Västerviks kommuns upphandling gällande vägmarkeringar. 74 Dnr 2013/ KS Eventuellt införande av förvaltningsavgift för fonder. Ekonomiavdelningen föreslår i tjänsteskrivelse att kommunen inför förvaltningsavgift för fonder. Ekonom Caroline Johansson redogör för ärendet och meddelar att revisorerna ställt sig positiva till att införa avgiften. Flera kommuner i länet tar redan i dag ut förvaltningsavgift. Borgholms kommun förvaltar 16 fonder och fler är på väg in till kommunens förvaltning. Förvaltningen innebär administration såsom att ombesörja bästa placering med tanke på avkastning, årsredovisning, sammanställning av fondernas avkastning till kommunens olika nämnder, vilka an-

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (14) svarar för utdelning från fonderna, samt övrig administration såsom fakturahantering och bokföring. Fondkollektivet har tidigare inte belastats med någon förvaltningsavgift. Beroende på ökade krav på redovisning och hantering av fonderna, inte minst med tanke på ny stiftelselag år 2015, bör kommunen dock överväga att införa en sådan. En rimlig avgift kan vara kronor per fond och år. Att ta ut differentierad avgift beroende på fondernas storlek rekommenderas inte då arbetet är lika omfattande oavsett kapital i fonden. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen införa förvaltningsavgift om kronor/fond och år avseende fonder som förvaltas av kommunen. 75 Dnr 2013/ KS Stiftelsen P N Lindströms fond; Utdelning av fondmedel. Ekonom Caroline Johansson redogör för ärendet. Tillgängligt belopp att fördela är kronor som enligt statuterna ska delas ut till skötsamma unga män i Borgholms stad som vill lära sig ett yrke. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar annonsera i Ölandsbladet ansökningarna ska vara kommunen tillhanda senast 2 maj 2013, samt beslut om utdelning ska fattas vid närmast påföljande sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott 76 Dnr 2011/ KS Laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut Budget 2013 med plan 2014 och 2015 (mål ) Förvaltningsrätten förelägger kommunen att yttra sig över Per Lublins överklagande och begäran om undanröjande av rubricerade beslut.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (14) Som skäl för sitt överklagande hänvisar Lublin till KL 5 kap 8 och 10, 38 första stycket, 40 första stycket, 41 andra och tredje styckena, 59 punkt 1,3 och 4 samt 6 kap 24. Vidare framhåller Lublin i sin inlaga att 1. ärendet inte är tillräckligt preciserat i kungörelsen. 2. allmänheten hindrades att komma in. 3. ordföranden satte streck i debatten. 4. yrkanden inte behandlades separat. 5. votering genomfördes genom handuppräckning. 6. proposition inte ställdes gällande yrkande på storleken på medel till planverksamheten. Kommunstyrelsens arbetsutskott motsätter sig överklagandet och vill i ärendet framföra följande avseende Lublins lämnade synpunkter 1. (KL 5 kap 8 och 10, 40 första stycket) Av handlingarna som är bilagda kungörelsen framgår tydligt att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. att anta budget 2013 med plan 2014 och att delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- och investeringsmedel från år 2012 till år att skattesatsen år 2013 blir oförändrad 21,58 kr per skattekrona. 4. att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån dvs låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år samt att 6. att överlåta till kommunfullmäktige att godkänna revisionens förslag till budget för år Budgetärendena har sedan 1998 rubricerats Budget ÅRTAL med plan ÅRTAL och ÅRTAL, dessförinnan rubricerades de enbart Budget för år ÅRTAL. I samband med varje budgetbeslut har fullmäktige delegerat till kommunstyrelsen bland annat att göra ombudgeteringar och omsätta lån. Det framgår även av kommunfullmäktige antaget reglemente för kommunstyrelsen att kommunstyrelsen ska ha hand om medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter. Att Lublin just i år framför att rubriceringen inte skulle vara tillräckligt gande till, då Lublin varit ledamot i kommunfullmäktige sedan 1979 och alltså under alla dessa år har varit med om ett antal budgetbeslut där dessa att-satser innefattats. 2. (KL 5 kap 38) I samband med behandlingen av ett ärende gällande skolnedläggning vid detta sammanträde kontaktar kommunledningen Räddningstjänsten för att få rekommendationer om hur många personer som får vistas i lokalen.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (14) Kommunchefen informerar genom lokalradion att lokalen ur brandsäkerhetssynpunkt endast är tillåten för visst antal personer och rekommenderar intresserade att följa sammanträdet via webbsändningen. Säkerhetssamordnaren får till uppgift att agera dörrvakt och se till att kommunen inte bryter mot Räddningstjänstens rekommendation. Efter att tillåtet antal åhörare har kommit in i lokalen släpps inte fler in förrän några har lämnat lokalen. Efter att ärendet om skolnedläggning avslutades lämnade de flesta åhörarna lokalen vilket åter gav möjlighet för nya åhörare att komma in i lokalen. Lublins påstående att webbsändningen skulle varit satt ur funktion stämmer inte, däremot slutade ljudupptagningen att fungera i samband med budgetärendet. Eftersom ingen IT-tekniker fanns på plats kunde inte detta åtgärdas förrän ärendet var slutbehandlat. Det finns ingen lag som säger att kommunfullmäktiges sammanträde måste webbsändas, därför ser kommunen inte detta som någon anledning till upphävande av beslutet. 3. (KL 5 kap 41) Lublin hade liksom övriga ledamöter möjlighet att yttra sig avseende de olika att-satserna som låg till grund för fullmäktiges beslut, vilket han även gjorde vid flera tillfällen. Efter ca en timme frågar ordföranden fullmäktige om överläggningen kan avslutas, ingen ledamot framför vid detta tillfälle någon avvikande mening. 4. (KL 5 kap 59, 6 kap 24 ) Efter överläggningen går ordföranden igenom de olika yrkandena och kontrollerar om de uppfattats rätt. Vid detta tillfälle föreslår ordföranden att Lublins yrkanden gällande 30 %-ig sänkning av arvoden/sammanträdesersättningar och partistöd ställs under en gemensam proposition. Vilket Lublin inte framför några synpunkter mot. Däremot framför Lublin att omröstningen ska genomföras med upprop, vilket även sker. Propositionen ställs och omröstning genomförs. Vid omröstningen avges 1 röst för Lublins förslag, 21 röster mot förslaget och 19 ledamöter avstår från att rösta p g a jäv. 5. (KL 5 kap 59 ) Vid budgetärendets behandling begärs omröstning vid tre tillfällen. En omröstning genomförs på begäran av fullmäktiges ledamöter genom handuppräckning, de övriga genom upprop. I samband med omröstning gällande yrkande om skattehöjning med 50 öre, föreslår ett flertal av fullmäktiges ledamöter att omröstningen ska ske genom handuppräckning, vilket även görs. Eftersom huvuddelen av fullmäktiges ledamöter avslår yrkandet anses handuppräckningen tillförlitlig. Hade det visat sig att det varit svårt att avgöra vilket förslag som fått mest röster skulle givetvis omröstningen gjorts om och då

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (14) med upprop. Att Lublin skulle begärt omröstning i samband med propositionsställandet vid yrkande gällande konferensdeltagande och vägbidrag stämmer inte, då dessa beslutades avslås med acklamation. 6. (KL 5 kap 59) Avgivet yrkande gällande storlek på medel till detaljplanearbetet bedömdes tillhöra kommunstyrelsens internbudget och ställdes därmed inte under proposition. Kommunfullmäktige beslutar om budgetramarna, nämnder och styrelsen har själva att besluta om medelsfördelningen inom sin givna budgetram. Med hänvisning till ovanstående anser Borgholms kommun att Lublins överklagande över och begäran om undanröjande av beslut ska lämnas utan bifall. 77 Dnr 2012/ KS Laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut Nedläggning av en skola på östra sidan. (Mål nr ) Förvaltningsrätten i Växjö förelägger kommunen att yttra sig över Per Lublins laglighetsprövning och begäran om undanröjande av rubricerade beslut. Som grund för sitt överklagande hänvisar Lublin till flera paragrafer i kom-munallagen; 5 kap 8 och 10, 23 punkt 1, 25 första stycket, 26, 36 tredje och fjärde stycket, 38 första stycket, 40 första stycket, 59 punkt 1,3 och 4 samt sjätte kapitlet 24 och därmed inte tillkommit laga ordning. Vidare framhåller Lublin i sin inlaga att 1. kultur- och fritidsnämnden skulle yttrat sig i frågan. 2. dialog, som enligt antagen skolpolicy ska ske om allt som rör skolans verksamhet med elever, föräldrar och lärare, inte skett. 3. utbildningsnämnden skulle erbjudits tillfälle att yttra sig över utred ningar och yttranden som inkommit efter att utbildningsnämndens väckt ärendet 4. formuleringen Nedläggning av en skola på östa sidan inte är tillräck ligt preciserat i dagordningen. 5. fullmäktige skulle behandlat utbildningsnämndens hela förslag (anm även flyttning av årskurs 6 till Slottsskolan). 6. allmänheten skulle hindrats att närvara vid sammanträdet. 7. det sattes streck i debatten. 8. felaktig proposition ställdes.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (14) 9. protokollet inte på korrekt sätt återger förslag och yrkanden som lagts. 10. ordföranden använt sig av felaktig propositionsordning. 11. jäviga personer skulle deltagit i beslutet. Kommunstyrelsens arbetsutskott motsätter sig överklagandet och vill i ärendet framföra följande avseende Lublins lämnade synpunkter (hänvisningar till paragraferna i kommunallagen redovisas inom parantes): 1. (KL 26) Kultur- och fritidsnämnden hade inget verksamhet i skolan. Eleverna hade tillgång till bibliotek i form av besök på biblioteksfilialen som finns i för-samlingshemmet. Sporthallen finns fortfarande kvar därför ansågs att det inte behöver remitteras till nämnden för yttrande. Vid fullmäktige sammanträde beslutades också om kulturoch fritidsnämndens nedläggning fr och att biblioteksverksamheten övertas av utbildningsnämnden. Detta innebär att överläggningar mellan nämnderna har förevarit under hösten och information om ev nedläggning av skolan dryftats. 2. Enligt utbildningsförvaltningen upphörde den skolpolicy Lublin hänvisar till att gälla Den nya Skollagen kräver inte längre att kommunerna ska upprätta skolplaner. Skolplanen har ersatts med nämndens egna verksamhetsmål. Dock kan redovisas att i enlighet med Skollagen 4 kap har ett flertal möten med föräldrastyrelser/föräldrar och politiker/tjänstemän hållits under hösten innan beslutet togs. 3. Allmänhetens synpunkter på utbildningsnämndens förslag att lägga ned Runstens skola hade av privatpersoner skickats ut till alla politiker i kommunen för att försöka påverka kommande beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Dessa synpunkter har inte behandlats politiskt varken av styrelse eller fullmäktige. Den enda åtgärd som gjordes politiskt var att kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till fastighetschefen att anlita samma företag som tidigare gjort kostnadsförslag för renovering av Runstens skola, att under samma premisser utreda investeringsbehovet i Gärdslösa skola innan beslut om vilken skola som ska läggas ned inom skolorganisationen. Denna redovisning delgavs kommunstyrelsens ledamöter som beslutsunderlag innan sammanträdet Att inhämta utbildningsnämndens synpunkter på denna utredning ansågs inte relevant då nämnden i beslut redan föreslagit nedläggning av Runstens skola. Avsikten med utredningen var att ge kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter mer likvärdig information om renoveringskostnaderna inför sitt beslut.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (14) 4. (KL 5 kap 8 och 10 samt 23 punkt 1, 25 första stycket, 40 första stycket) Av utbildningsnämndens beslut Strategisk utvecklings- och besparingsplan, SUB:en framgår att nämnden antog sitt budgetförslag år 2013 och föreslog kommunfullmäktige att anta skolorganisationsförslag enligt alternativ 4. Av alternativ 4 framgår dels flytt av årskurs 6 till Slottsskolan och dels nedläggning av Runstens skola. I samband med presidiegenomgång inför kallelse till kommunfullmäktige lyfts frågan inför kommande beslut. Presidiet bedömer att den förändrade skolorganisationen avseende förflyttning av årskurs 6 till Slottsskolan ligger inom utbildningsnämndens ansvarsområde att besluta om. Däremot ska nedläggning av skola behandlas av kommunfullmäktige. Vid samma genomgång bedöms att ärendet skulle behandlas vid kommande kommunfullmäktigesammanträde då även delar av budget 2013 ska behandlas. Eftersom ärendet bedömdes viktigt kallades kommunstyrelsen in till ett extra sammanträde. Med hänvisning till kommunallagen föreslås att ärenderubriken ändras så det framgår vad ärendet handlar om. I dagordningen rubriceras ärendet på inrådan av kommunstyrelsens ordförande som Förändrad skolorganisation samt nedläggning av en skola på östra sidan eftersom politiken inte var överens om att just Runstens skola skulle läggas ned. Rubriken på ärendet ändras sedan under kommunstyrelsens sammanträde till Nedläggning av en skola på östra sidan eftersom beslutet där blir att lägga ner den andra skolan som finns på östra sidan (Gärdslösa skola) och frågan om skolorganisationen inte tas upp till behandling, enligt fullmäktiges presidiums bedömning. Av kallelsen till kommunfullmäktige framgick följande: Ärende 7: Nedläggning av en skola på östra sidan Dnr 2012/ Utbildningsnämnden föreslog under rubriken Strategisk utvecklings- och besparingsplan SUB:en kommunfullmäktige att anta skolorganisationsförslaget enligt alternativ 4. Utbildningsnämndens förslag behandlas i kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium anser att själva skolorganisationen inte är ett ärende för fullmäktige däremot är delen vad gäller nedläggning av skola en fullmäktigefråga. Utbildningsnämndens beslut och förslag till skolorganisation bifogades kallelsen så ledamöterna och allmänheten själva kan se nämndens beslut och förslag. Till kallelsen bifogades för kännedom även allmänhetens skrivelser som inte behandlats politiskt i någon instans.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (14) Kommunstyrelsens beslut Nedläggning av en skola på östra sidan skickades ut till fullmäktiges ledamöter på eftermiddagen , alltså fyra dagar innan fullmäktiges möte. Allmänheten har hela tiden blivit och hållit sig informerad om den politiska gången i ärendet, både genom egna initiativ och genom dagspressen, och kan inte ha undgått att uppfatta att ärendet gällde nedläggning av antingen Runstens eller Gärdslösa skola. Att rubricering inte skulle vara tillräckligt preciserad ställer sig kommunen frågande till, då det vid detta tillfälle inte var klart att just en specifik skola skulle läggas ned. Det enda som var klart var ett en skola på östra sidan var aktuell för nedläggning. Skulle det i rubriken framgått en specifik skola och beslutet blivit ett annat skulle detta säkert kunna legat till grund för ännu ett överklagande. 5. (KL 23 punkt 1) Kommunfullmäktiges presidium bedömde tidigt att endast ärendets del gällande nedläggning av en skola skulle behandlas av kommunfullmäktige. Bedömningen gjordes med stöd av antaget reglemente. Enligt antaget reglemente har kommunfullmäktige överlämnat till utbildningsnämnden att - leda och samordna verksamheten. - planera, budgetera och utvärdera sin verksamhet i enlighet med de ekonomiska styrprinciper som kommunfullmäktige har fastställt. - besluta i ärenden/grupper av ärenden inom nämndens verksamhetsområde, i den mån kommunfullmäktige inte beslutar annat. Utifrån det antagna reglementet måste det anses vara utbildningsnämnden som beslutar om någon årskurs ska flyttas till annan skola. Detta kan även anses framgå av Skollagen, där 2 kap 2 och 10 kap 3, 24 samt 29 som fastslår - att i varje kommun ska finnas nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen. - att grundskolan ska ha 9 årskurser (men inget om hur eller om dom ska delas upp). - kommunens ansvar för att grundskola kommer tillstånd. - att organisationen ska vara ändamålsenlig ur kommunikationssyn punkt. Att frågan om årskursindelning med hänvisning till ovanstående, skulle vara av sådan principiell betydelse att den skulle kräva fullmäktigebeslut, syns kommunen långsökt. 6. (KL 38) Med anledning av allmänhetens stora intresse av ärendet gällande skolnedläggning kontaktar kommunledningen Räddningstjänsten för att få rekommendationer om hur många personer som får vistas i lokalen.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (14) Kommunchefen informerar genom lokalradion att lokalen ur brandsäkerhetssynpunkt endast är tillåten för visst antal personer och rekommenderar intresserade att följa sammanträdet via webbsändningen. Säkerhetssamordnaren får till uppgift att agera dörrvakt och se till att kommunen inte bryter mot Räddningstjänstens rekommendation. Efter att tillåtet antal åhörare har kommit in i lokalen släpps inte fler in förrän några har lämnat lokalen. Kommunen anser att Räddningstjänstens rekommendation om tillåtet antal personer i lokalen ur säkerhetssynpunkt måste följas och ser inte detta som grund för upphävande av beslut. Lublins påstående att webbsändningen skulle varit satt ur funktion stämmer inte. Enligt framtagen statistik tittade fler än 300 personer på sändningen. (Det avtal som kommunen har gällande webbsändning tilllåter bara 300 samtida tittare vid direktsändning). 7. Ordföranden konstaterar efter 2,25 timmars debatt att inga ytterligare yrkanden presenteras och avslutar debatten. Varken Lublin eller någon annan ledamot protesterar vid det tillfället mot att debatten avslutas. 8, 9 och 10. (KL 36, 59) Ordföranden konstaterar att det förutom kommunstyrelsens förslag finns yrkande gällande: återremiss. Antal skolor och vilken skola som ska läggas ned och föreslår följande propositionsordning: 1. Återremiss. 2. Antal skolor; fem skolor, sex skolor eller sju skolor (anm. båda skolor). 3. Nedläggning av skola.(anm. vilken skola som ska läggas ned) Kommunfullmäktige godkänner enhälligt propositionsordningen. Vid detta tillfälle skulle Lublin framfört synpunkter på att hans och Rosengrens yrkande båda skolor inte ställdes under proposition. Då ingen protest inkom ställdes yrkanden under proposition enligt föreslagen och godkänd ordning. Enligt ordföranden skulle en propositionsordning formulerad fem skolor, båda skolor och en skola på östra sidan inte klargöra vad beslutet slutligen innebär, därför valde han att istället använda sig av enbart antal skolor vid propositionerna och detta användes även i protokollet för tydlighets skull. Lagda yrkanden, propositioner och genomförda omröstningar framgår av protokollet. Av protokollet framgår också att Lublin trots ordförandens upprepade uppmaningar, vägrade att avlägga sin röst vid omröstningen gällande vilken skola som skulle läggas ned. 11.(KL kap 6 24) Ingen av kommunfullmäktiges ledamöter ansågs eller ansåg sig vara jäviga vid ärendets behandling.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13 (14) Att vara bosatt på en viss ort kan inte anses ligga till grund för jäv, även om man vid behandling av ett ärende gällande nedläggning av skola yrkar att den andra skolan ska läggas ned. Kommunen vill slutligen framföra att om ärendet återigen ska tas upp till hantering skulle detta innebära påtagliga konsekvenser för många barnfamiljer i områdena. Med hänvisning till ovanstående anser Borgholms kommun att Lublins överklagande över och begäran om undanröjande av beslut ska lämnas utan bifall. 78 Dnr 2013/ KS Öländsk förvaltningsplan för vildsvin. Till dagens sammanträde finns förslag på skrivelse till länsstyrelsen med anhållan om att Öland undantas från resten av Kalmar län när det gäller vildsvin. Bakom skrivelsen står ölandskommunerna, de tretton Öländska LRF-avdelningarna och jägarnas organisationer. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillsammans med Mörbylånga kommun m fl hos Länsstyrelsen i Kalmar län ansöka om att Öland ska ha en egen regional förvaltningsplan för vildsvin. 79 Diskussionsärenden. Under mötet diskuteras Björn Sundströms Framtidsstudie för Kalmarsundsregionen - tas upp till diskussion vid nästkommande kommunstyrelsesammanträde. Delegationsordning för kommunstyrelsen - behandlas vid nästkommande sammanträde. Försäljning av fastigheten Södra Runsten 9:1 (Runstens skola) - partigrupperna ska ta ställning till vad de vill med skolbyggnaden innan vidare beslut fattas.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14 (14) 80 Dnr 2008/ KS Inbjudan till utställning/granskning, detaljplan för Borgholm 13:1 och 13:2 samt del av Borgholm 11:1, 5:20, Triangeln. Samhällsbyggnadsförvaltningen inbjuder kommunstyrelsen att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget senast Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna detaljplaneförslaget inklusive utlåtande daterat med redovisade justeringar för utställning. Detaljplanen möjliggör en utveckling av handel och service. Detaljplaneförslaget var på samråd under sommaren 2009 och ställdes ut under hösten Kommunfullmäktigge beslutade att anta detaljplanen. et överklagades och länsstyrelsen noterade i sin prövning två formaliafel från utställningen. Planprocessen tas därför om från utställningsskedet. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiv till detaljplaneförslaget. 81 Information. Under sammanträdet informerar ordförande Lisbeth Lennartsson (C) - från möte Pilotort Rälla-Stora Rör-Ekerum. - om servicepunkt Byxelkrok.

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-11-26 187-195 187 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 188 Godkännande av

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 1 Dnr 2012/32-318 KS Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-12-11 redovisade ekonom Caroline Johansson att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Kommunfullmäktige 2013-12-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(53) Plats och tid Folkets Hus, Måndagen 16 december 2013, kl 10.00-14.30 Beslutande K G Abramsson,ordf. Agneta Lindström-Berg Åke Nilsson Ewa Hed Maria Kristoffersson Annika

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 ÄRENDEHANDBOKEN Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun

RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun Dokumentansvarig: Kanslichef RIKTLINJER 2 RIKTLINJER... 1 Riktlinjer för ärendehantering i Håbo kommun... 1 1. Administrativa roller... 5 1.1. Ordförande...

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer