Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen."

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) 68 Information, kommunchefen. Kommunchef Christina Madeling informerar - om framtagen turismstrategi som kommer att antas i kommunfullmäktige under våren. - från möte med Framtid Borgholm. 69 Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen. Personalchef Krister Kronzell informerar om - sjukfrånvaron i kommunen. Det framgår att sjukfrånvaron samt antalet långtidssjuka ökat. - statistiken gällande sjukfrånvaron. De höga siffrorna i Borgholms kommun kan till viss del bero på att all sjukfrånvaro redovisas i Medhelp och kan inte kvittas mot semester eller flex/kompledighet vilket är möjligt i flera andra kommuner. - hur Emmaboda kommun arbetar med att minska sjukfrånvaron. Vidare informerar Eddie Forsman (M) och Ilko Corkovic (S) från möte med Kommunal dit kommunledningen var inbjuden. Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalutskott beslutar sjukfrånvaron ska redovisas till kommunstyrelsen varje månad i samband med budgetuppföljningen uppdra till personalavdelningen att se över möjligheten att i likhet med Emmaboda kommun arbeta ännu mer aktivt med åtgärder för att minska sjukfrånvaron. 70 Dnr 2013/ KS Information, åtgärdsplan hamnmagasinet i Stora Rör. Till dagens sammanträde har representanter från Stora Rörs Båtsällskap begärt företräde för att redogöra för framtaget förslag till åtgärdsplan för hamnmagasinet i Stora Rör.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (14) Under mötet diskuteras och informeras om bland annat - olika förslag till lösningar. - behovet av upprustning av duschen och Kalles brygga. - hur turismen kan utvecklas. - Projektet Hamnen mitt i byn. Parterna tackar varandra för ett givande diskussion. Ordförande Lisbeth Lennartsson framför ett tack för det goda samarbete som råder mellan föreningarna i Stora Rör och kommunen och meddelar att ärendet tas upp till politisk behandling vid ett kommande sammanträde. 71 Dnr 2013/ KS Omsättning av lån. Ekonom Linda Kjellin efterfrågade om arbetsutskottets viljeyttring avseende omsättning av två lån; kronor och kronor. Lånen har i dag rörlig ränta. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till ekonom Linda Kjellin att säga upp lånen, samt att begära in nya anbud på omsättning av lånen. Vid dagens sammanträde redogör ekonom Linda Kjellin att offertförfrågan skickats till två finansinstitut. Vid anbudsöppning framkom att ett anbud inkommit från Kommuninvest på rörlig ränta om 1,9 %. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lånen ska omsättas med rörlig ränta från och med , omsättningen verkställs av ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg. 72 Dnr 2013/1-059 KS Upphandling - ramavtal kopieringspapper. Kalmar kommun, upphandlingsenheten, erbjuder Borgholms kommun att delta i upphandling gällande ramavtal kopieringspapper. Det nuvarande gemensamma avtalet på kopieringspapper gäller t o m 30 april 2013 och upphandlingsenheten ska nu göra en ny upphandling på detta sortiment.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (14) Upphandlingen genomförs som en öppen upphandling. Avtalet börjar löpa den dag ramavtal tecknas tidigast med möjlighet till förlängning 1+1 år SKL Kommentus Inköpscentral har gjort en samordnad upphandling och skrivit avtal gällande palleveranser. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar delta i Kalmar kommuns upphandling av kopieringspapper. 73 Dnr 2013/1-059 KS Upphandling - vägmarkeringar. Västerviks kommun inbjuder Borgholms kommun att delta i upphandling avseende vägmarkeringar. Avtalstiden är med möjlighet till förlängning 1+1 år. Kostnaden för upphandlingen beräknas till kronor och kommer att fördelas över deltagande kommuner efter befolkningsantal. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar delta i Västerviks kommuns upphandling gällande vägmarkeringar. 74 Dnr 2013/ KS Eventuellt införande av förvaltningsavgift för fonder. Ekonomiavdelningen föreslår i tjänsteskrivelse att kommunen inför förvaltningsavgift för fonder. Ekonom Caroline Johansson redogör för ärendet och meddelar att revisorerna ställt sig positiva till att införa avgiften. Flera kommuner i länet tar redan i dag ut förvaltningsavgift. Borgholms kommun förvaltar 16 fonder och fler är på väg in till kommunens förvaltning. Förvaltningen innebär administration såsom att ombesörja bästa placering med tanke på avkastning, årsredovisning, sammanställning av fondernas avkastning till kommunens olika nämnder, vilka an-

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (14) svarar för utdelning från fonderna, samt övrig administration såsom fakturahantering och bokföring. Fondkollektivet har tidigare inte belastats med någon förvaltningsavgift. Beroende på ökade krav på redovisning och hantering av fonderna, inte minst med tanke på ny stiftelselag år 2015, bör kommunen dock överväga att införa en sådan. En rimlig avgift kan vara kronor per fond och år. Att ta ut differentierad avgift beroende på fondernas storlek rekommenderas inte då arbetet är lika omfattande oavsett kapital i fonden. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen införa förvaltningsavgift om kronor/fond och år avseende fonder som förvaltas av kommunen. 75 Dnr 2013/ KS Stiftelsen P N Lindströms fond; Utdelning av fondmedel. Ekonom Caroline Johansson redogör för ärendet. Tillgängligt belopp att fördela är kronor som enligt statuterna ska delas ut till skötsamma unga män i Borgholms stad som vill lära sig ett yrke. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar annonsera i Ölandsbladet ansökningarna ska vara kommunen tillhanda senast 2 maj 2013, samt beslut om utdelning ska fattas vid närmast påföljande sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott 76 Dnr 2011/ KS Laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut Budget 2013 med plan 2014 och 2015 (mål ) Förvaltningsrätten förelägger kommunen att yttra sig över Per Lublins överklagande och begäran om undanröjande av rubricerade beslut.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (14) Som skäl för sitt överklagande hänvisar Lublin till KL 5 kap 8 och 10, 38 första stycket, 40 första stycket, 41 andra och tredje styckena, 59 punkt 1,3 och 4 samt 6 kap 24. Vidare framhåller Lublin i sin inlaga att 1. ärendet inte är tillräckligt preciserat i kungörelsen. 2. allmänheten hindrades att komma in. 3. ordföranden satte streck i debatten. 4. yrkanden inte behandlades separat. 5. votering genomfördes genom handuppräckning. 6. proposition inte ställdes gällande yrkande på storleken på medel till planverksamheten. Kommunstyrelsens arbetsutskott motsätter sig överklagandet och vill i ärendet framföra följande avseende Lublins lämnade synpunkter 1. (KL 5 kap 8 och 10, 40 första stycket) Av handlingarna som är bilagda kungörelsen framgår tydligt att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. att anta budget 2013 med plan 2014 och att delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- och investeringsmedel från år 2012 till år att skattesatsen år 2013 blir oförändrad 21,58 kr per skattekrona. 4. att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån dvs låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år samt att 6. att överlåta till kommunfullmäktige att godkänna revisionens förslag till budget för år Budgetärendena har sedan 1998 rubricerats Budget ÅRTAL med plan ÅRTAL och ÅRTAL, dessförinnan rubricerades de enbart Budget för år ÅRTAL. I samband med varje budgetbeslut har fullmäktige delegerat till kommunstyrelsen bland annat att göra ombudgeteringar och omsätta lån. Det framgår även av kommunfullmäktige antaget reglemente för kommunstyrelsen att kommunstyrelsen ska ha hand om medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter. Att Lublin just i år framför att rubriceringen inte skulle vara tillräckligt gande till, då Lublin varit ledamot i kommunfullmäktige sedan 1979 och alltså under alla dessa år har varit med om ett antal budgetbeslut där dessa att-satser innefattats. 2. (KL 5 kap 38) I samband med behandlingen av ett ärende gällande skolnedläggning vid detta sammanträde kontaktar kommunledningen Räddningstjänsten för att få rekommendationer om hur många personer som får vistas i lokalen.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (14) Kommunchefen informerar genom lokalradion att lokalen ur brandsäkerhetssynpunkt endast är tillåten för visst antal personer och rekommenderar intresserade att följa sammanträdet via webbsändningen. Säkerhetssamordnaren får till uppgift att agera dörrvakt och se till att kommunen inte bryter mot Räddningstjänstens rekommendation. Efter att tillåtet antal åhörare har kommit in i lokalen släpps inte fler in förrän några har lämnat lokalen. Efter att ärendet om skolnedläggning avslutades lämnade de flesta åhörarna lokalen vilket åter gav möjlighet för nya åhörare att komma in i lokalen. Lublins påstående att webbsändningen skulle varit satt ur funktion stämmer inte, däremot slutade ljudupptagningen att fungera i samband med budgetärendet. Eftersom ingen IT-tekniker fanns på plats kunde inte detta åtgärdas förrän ärendet var slutbehandlat. Det finns ingen lag som säger att kommunfullmäktiges sammanträde måste webbsändas, därför ser kommunen inte detta som någon anledning till upphävande av beslutet. 3. (KL 5 kap 41) Lublin hade liksom övriga ledamöter möjlighet att yttra sig avseende de olika att-satserna som låg till grund för fullmäktiges beslut, vilket han även gjorde vid flera tillfällen. Efter ca en timme frågar ordföranden fullmäktige om överläggningen kan avslutas, ingen ledamot framför vid detta tillfälle någon avvikande mening. 4. (KL 5 kap 59, 6 kap 24 ) Efter överläggningen går ordföranden igenom de olika yrkandena och kontrollerar om de uppfattats rätt. Vid detta tillfälle föreslår ordföranden att Lublins yrkanden gällande 30 %-ig sänkning av arvoden/sammanträdesersättningar och partistöd ställs under en gemensam proposition. Vilket Lublin inte framför några synpunkter mot. Däremot framför Lublin att omröstningen ska genomföras med upprop, vilket även sker. Propositionen ställs och omröstning genomförs. Vid omröstningen avges 1 röst för Lublins förslag, 21 röster mot förslaget och 19 ledamöter avstår från att rösta p g a jäv. 5. (KL 5 kap 59 ) Vid budgetärendets behandling begärs omröstning vid tre tillfällen. En omröstning genomförs på begäran av fullmäktiges ledamöter genom handuppräckning, de övriga genom upprop. I samband med omröstning gällande yrkande om skattehöjning med 50 öre, föreslår ett flertal av fullmäktiges ledamöter att omröstningen ska ske genom handuppräckning, vilket även görs. Eftersom huvuddelen av fullmäktiges ledamöter avslår yrkandet anses handuppräckningen tillförlitlig. Hade det visat sig att det varit svårt att avgöra vilket förslag som fått mest röster skulle givetvis omröstningen gjorts om och då

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (14) med upprop. Att Lublin skulle begärt omröstning i samband med propositionsställandet vid yrkande gällande konferensdeltagande och vägbidrag stämmer inte, då dessa beslutades avslås med acklamation. 6. (KL 5 kap 59) Avgivet yrkande gällande storlek på medel till detaljplanearbetet bedömdes tillhöra kommunstyrelsens internbudget och ställdes därmed inte under proposition. Kommunfullmäktige beslutar om budgetramarna, nämnder och styrelsen har själva att besluta om medelsfördelningen inom sin givna budgetram. Med hänvisning till ovanstående anser Borgholms kommun att Lublins överklagande över och begäran om undanröjande av beslut ska lämnas utan bifall. 77 Dnr 2012/ KS Laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut Nedläggning av en skola på östra sidan. (Mål nr ) Förvaltningsrätten i Växjö förelägger kommunen att yttra sig över Per Lublins laglighetsprövning och begäran om undanröjande av rubricerade beslut. Som grund för sitt överklagande hänvisar Lublin till flera paragrafer i kom-munallagen; 5 kap 8 och 10, 23 punkt 1, 25 första stycket, 26, 36 tredje och fjärde stycket, 38 första stycket, 40 första stycket, 59 punkt 1,3 och 4 samt sjätte kapitlet 24 och därmed inte tillkommit laga ordning. Vidare framhåller Lublin i sin inlaga att 1. kultur- och fritidsnämnden skulle yttrat sig i frågan. 2. dialog, som enligt antagen skolpolicy ska ske om allt som rör skolans verksamhet med elever, föräldrar och lärare, inte skett. 3. utbildningsnämnden skulle erbjudits tillfälle att yttra sig över utred ningar och yttranden som inkommit efter att utbildningsnämndens väckt ärendet 4. formuleringen Nedläggning av en skola på östa sidan inte är tillräck ligt preciserat i dagordningen. 5. fullmäktige skulle behandlat utbildningsnämndens hela förslag (anm även flyttning av årskurs 6 till Slottsskolan). 6. allmänheten skulle hindrats att närvara vid sammanträdet. 7. det sattes streck i debatten. 8. felaktig proposition ställdes.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (14) 9. protokollet inte på korrekt sätt återger förslag och yrkanden som lagts. 10. ordföranden använt sig av felaktig propositionsordning. 11. jäviga personer skulle deltagit i beslutet. Kommunstyrelsens arbetsutskott motsätter sig överklagandet och vill i ärendet framföra följande avseende Lublins lämnade synpunkter (hänvisningar till paragraferna i kommunallagen redovisas inom parantes): 1. (KL 26) Kultur- och fritidsnämnden hade inget verksamhet i skolan. Eleverna hade tillgång till bibliotek i form av besök på biblioteksfilialen som finns i för-samlingshemmet. Sporthallen finns fortfarande kvar därför ansågs att det inte behöver remitteras till nämnden för yttrande. Vid fullmäktige sammanträde beslutades också om kulturoch fritidsnämndens nedläggning fr och att biblioteksverksamheten övertas av utbildningsnämnden. Detta innebär att överläggningar mellan nämnderna har förevarit under hösten och information om ev nedläggning av skolan dryftats. 2. Enligt utbildningsförvaltningen upphörde den skolpolicy Lublin hänvisar till att gälla Den nya Skollagen kräver inte längre att kommunerna ska upprätta skolplaner. Skolplanen har ersatts med nämndens egna verksamhetsmål. Dock kan redovisas att i enlighet med Skollagen 4 kap har ett flertal möten med föräldrastyrelser/föräldrar och politiker/tjänstemän hållits under hösten innan beslutet togs. 3. Allmänhetens synpunkter på utbildningsnämndens förslag att lägga ned Runstens skola hade av privatpersoner skickats ut till alla politiker i kommunen för att försöka påverka kommande beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Dessa synpunkter har inte behandlats politiskt varken av styrelse eller fullmäktige. Den enda åtgärd som gjordes politiskt var att kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till fastighetschefen att anlita samma företag som tidigare gjort kostnadsförslag för renovering av Runstens skola, att under samma premisser utreda investeringsbehovet i Gärdslösa skola innan beslut om vilken skola som ska läggas ned inom skolorganisationen. Denna redovisning delgavs kommunstyrelsens ledamöter som beslutsunderlag innan sammanträdet Att inhämta utbildningsnämndens synpunkter på denna utredning ansågs inte relevant då nämnden i beslut redan föreslagit nedläggning av Runstens skola. Avsikten med utredningen var att ge kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter mer likvärdig information om renoveringskostnaderna inför sitt beslut.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (14) 4. (KL 5 kap 8 och 10 samt 23 punkt 1, 25 första stycket, 40 första stycket) Av utbildningsnämndens beslut Strategisk utvecklings- och besparingsplan, SUB:en framgår att nämnden antog sitt budgetförslag år 2013 och föreslog kommunfullmäktige att anta skolorganisationsförslag enligt alternativ 4. Av alternativ 4 framgår dels flytt av årskurs 6 till Slottsskolan och dels nedläggning av Runstens skola. I samband med presidiegenomgång inför kallelse till kommunfullmäktige lyfts frågan inför kommande beslut. Presidiet bedömer att den förändrade skolorganisationen avseende förflyttning av årskurs 6 till Slottsskolan ligger inom utbildningsnämndens ansvarsområde att besluta om. Däremot ska nedläggning av skola behandlas av kommunfullmäktige. Vid samma genomgång bedöms att ärendet skulle behandlas vid kommande kommunfullmäktigesammanträde då även delar av budget 2013 ska behandlas. Eftersom ärendet bedömdes viktigt kallades kommunstyrelsen in till ett extra sammanträde. Med hänvisning till kommunallagen föreslås att ärenderubriken ändras så det framgår vad ärendet handlar om. I dagordningen rubriceras ärendet på inrådan av kommunstyrelsens ordförande som Förändrad skolorganisation samt nedläggning av en skola på östra sidan eftersom politiken inte var överens om att just Runstens skola skulle läggas ned. Rubriken på ärendet ändras sedan under kommunstyrelsens sammanträde till Nedläggning av en skola på östra sidan eftersom beslutet där blir att lägga ner den andra skolan som finns på östra sidan (Gärdslösa skola) och frågan om skolorganisationen inte tas upp till behandling, enligt fullmäktiges presidiums bedömning. Av kallelsen till kommunfullmäktige framgick följande: Ärende 7: Nedläggning av en skola på östra sidan Dnr 2012/ Utbildningsnämnden föreslog under rubriken Strategisk utvecklings- och besparingsplan SUB:en kommunfullmäktige att anta skolorganisationsförslaget enligt alternativ 4. Utbildningsnämndens förslag behandlas i kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium anser att själva skolorganisationen inte är ett ärende för fullmäktige däremot är delen vad gäller nedläggning av skola en fullmäktigefråga. Utbildningsnämndens beslut och förslag till skolorganisation bifogades kallelsen så ledamöterna och allmänheten själva kan se nämndens beslut och förslag. Till kallelsen bifogades för kännedom även allmänhetens skrivelser som inte behandlats politiskt i någon instans.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (14) Kommunstyrelsens beslut Nedläggning av en skola på östra sidan skickades ut till fullmäktiges ledamöter på eftermiddagen , alltså fyra dagar innan fullmäktiges möte. Allmänheten har hela tiden blivit och hållit sig informerad om den politiska gången i ärendet, både genom egna initiativ och genom dagspressen, och kan inte ha undgått att uppfatta att ärendet gällde nedläggning av antingen Runstens eller Gärdslösa skola. Att rubricering inte skulle vara tillräckligt preciserad ställer sig kommunen frågande till, då det vid detta tillfälle inte var klart att just en specifik skola skulle läggas ned. Det enda som var klart var ett en skola på östra sidan var aktuell för nedläggning. Skulle det i rubriken framgått en specifik skola och beslutet blivit ett annat skulle detta säkert kunna legat till grund för ännu ett överklagande. 5. (KL 23 punkt 1) Kommunfullmäktiges presidium bedömde tidigt att endast ärendets del gällande nedläggning av en skola skulle behandlas av kommunfullmäktige. Bedömningen gjordes med stöd av antaget reglemente. Enligt antaget reglemente har kommunfullmäktige överlämnat till utbildningsnämnden att - leda och samordna verksamheten. - planera, budgetera och utvärdera sin verksamhet i enlighet med de ekonomiska styrprinciper som kommunfullmäktige har fastställt. - besluta i ärenden/grupper av ärenden inom nämndens verksamhetsområde, i den mån kommunfullmäktige inte beslutar annat. Utifrån det antagna reglementet måste det anses vara utbildningsnämnden som beslutar om någon årskurs ska flyttas till annan skola. Detta kan även anses framgå av Skollagen, där 2 kap 2 och 10 kap 3, 24 samt 29 som fastslår - att i varje kommun ska finnas nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen. - att grundskolan ska ha 9 årskurser (men inget om hur eller om dom ska delas upp). - kommunens ansvar för att grundskola kommer tillstånd. - att organisationen ska vara ändamålsenlig ur kommunikationssyn punkt. Att frågan om årskursindelning med hänvisning till ovanstående, skulle vara av sådan principiell betydelse att den skulle kräva fullmäktigebeslut, syns kommunen långsökt. 6. (KL 38) Med anledning av allmänhetens stora intresse av ärendet gällande skolnedläggning kontaktar kommunledningen Räddningstjänsten för att få rekommendationer om hur många personer som får vistas i lokalen.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (14) Kommunchefen informerar genom lokalradion att lokalen ur brandsäkerhetssynpunkt endast är tillåten för visst antal personer och rekommenderar intresserade att följa sammanträdet via webbsändningen. Säkerhetssamordnaren får till uppgift att agera dörrvakt och se till att kommunen inte bryter mot Räddningstjänstens rekommendation. Efter att tillåtet antal åhörare har kommit in i lokalen släpps inte fler in förrän några har lämnat lokalen. Kommunen anser att Räddningstjänstens rekommendation om tillåtet antal personer i lokalen ur säkerhetssynpunkt måste följas och ser inte detta som grund för upphävande av beslut. Lublins påstående att webbsändningen skulle varit satt ur funktion stämmer inte. Enligt framtagen statistik tittade fler än 300 personer på sändningen. (Det avtal som kommunen har gällande webbsändning tilllåter bara 300 samtida tittare vid direktsändning). 7. Ordföranden konstaterar efter 2,25 timmars debatt att inga ytterligare yrkanden presenteras och avslutar debatten. Varken Lublin eller någon annan ledamot protesterar vid det tillfället mot att debatten avslutas. 8, 9 och 10. (KL 36, 59) Ordföranden konstaterar att det förutom kommunstyrelsens förslag finns yrkande gällande: återremiss. Antal skolor och vilken skola som ska läggas ned och föreslår följande propositionsordning: 1. Återremiss. 2. Antal skolor; fem skolor, sex skolor eller sju skolor (anm. båda skolor). 3. Nedläggning av skola.(anm. vilken skola som ska läggas ned) Kommunfullmäktige godkänner enhälligt propositionsordningen. Vid detta tillfälle skulle Lublin framfört synpunkter på att hans och Rosengrens yrkande båda skolor inte ställdes under proposition. Då ingen protest inkom ställdes yrkanden under proposition enligt föreslagen och godkänd ordning. Enligt ordföranden skulle en propositionsordning formulerad fem skolor, båda skolor och en skola på östra sidan inte klargöra vad beslutet slutligen innebär, därför valde han att istället använda sig av enbart antal skolor vid propositionerna och detta användes även i protokollet för tydlighets skull. Lagda yrkanden, propositioner och genomförda omröstningar framgår av protokollet. Av protokollet framgår också att Lublin trots ordförandens upprepade uppmaningar, vägrade att avlägga sin röst vid omröstningen gällande vilken skola som skulle läggas ned. 11.(KL kap 6 24) Ingen av kommunfullmäktiges ledamöter ansågs eller ansåg sig vara jäviga vid ärendets behandling.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13 (14) Att vara bosatt på en viss ort kan inte anses ligga till grund för jäv, även om man vid behandling av ett ärende gällande nedläggning av skola yrkar att den andra skolan ska läggas ned. Kommunen vill slutligen framföra att om ärendet återigen ska tas upp till hantering skulle detta innebära påtagliga konsekvenser för många barnfamiljer i områdena. Med hänvisning till ovanstående anser Borgholms kommun att Lublins överklagande över och begäran om undanröjande av beslut ska lämnas utan bifall. 78 Dnr 2013/ KS Öländsk förvaltningsplan för vildsvin. Till dagens sammanträde finns förslag på skrivelse till länsstyrelsen med anhållan om att Öland undantas från resten av Kalmar län när det gäller vildsvin. Bakom skrivelsen står ölandskommunerna, de tretton Öländska LRF-avdelningarna och jägarnas organisationer. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillsammans med Mörbylånga kommun m fl hos Länsstyrelsen i Kalmar län ansöka om att Öland ska ha en egen regional förvaltningsplan för vildsvin. 79 Diskussionsärenden. Under mötet diskuteras Björn Sundströms Framtidsstudie för Kalmarsundsregionen - tas upp till diskussion vid nästkommande kommunstyrelsesammanträde. Delegationsordning för kommunstyrelsen - behandlas vid nästkommande sammanträde. Försäljning av fastigheten Södra Runsten 9:1 (Runstens skola) - partigrupperna ska ta ställning till vad de vill med skolbyggnaden innan vidare beslut fattas.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14 (14) 80 Dnr 2008/ KS Inbjudan till utställning/granskning, detaljplan för Borgholm 13:1 och 13:2 samt del av Borgholm 11:1, 5:20, Triangeln. Samhällsbyggnadsförvaltningen inbjuder kommunstyrelsen att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget senast Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna detaljplaneförslaget inklusive utlåtande daterat med redovisade justeringar för utställning. Detaljplanen möjliggör en utveckling av handel och service. Detaljplaneförslaget var på samråd under sommaren 2009 och ställdes ut under hösten Kommunfullmäktigge beslutade att anta detaljplanen. et överklagades och länsstyrelsen noterade i sin prövning två formaliafel från utställningen. Planprocessen tas därför om från utställningsskedet. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiv till detaljplaneförslaget. 81 Information. Under sammanträdet informerar ordförande Lisbeth Lennartsson (C) - från möte Pilotort Rälla-Stora Rör-Ekerum. - om servicepunkt Byxelkrok.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 1 Dnr 2012/32-318 KS Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-12-11 redovisade ekonom Caroline Johansson att

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS

157 Dnr KS. Workshop framtagande av varumärke. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott. 158 Dnr 2014/ KS Sammanträdesprotokoll sid 2 (5) Innehållsförteckning: 157 Workshop framtagande av varumärke, uppdrag.. 158 Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare.. 159 Bemyndigande att teckna bankmedel, fondmedel

Läs mer

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) Innehållsförteckning 31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning 33 Utdelning

Läs mer

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS

Ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om det preliminära bokslutet 2013 och det ekonomiska läget Dnr 2013/ KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) 44 Information. Kommunchef Christina Madeling informerar om de interna avtalen mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB, BEAB. Bolagets presidium bjuds in till ett

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015, 139 Reglementet gäller från och med 1 november 2015. 0 Uppdrag och verksamhet 1 Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 4:27 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Reglemente för utbildningsnämnden antaget av kommunfullmäktige 2014-11-10, 144 Gäller från med ändring 2016-04- 13, 2016-05-01 För utbildningsnämnden gäller vad som föreskrivs

Läs mer

158 Dnr 2015/91-106 KS. Information; Samverkan PA Borgholm och Mörbylånga kommuner.

158 Dnr 2015/91-106 KS. Information; Samverkan PA Borgholm och Mörbylånga kommuner. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) Innehållsförteckning: 158 Information; Samverkan PA Borgholm och Mörbylånga kommuner. 159 Personalutskottsärenden. 160 Återrapportering, jämställdhetsarbete utifrån undertecknad

Läs mer

192 Dnr 2013/ KS. Uppföljningsmöte, samhällsbyggnadsnämnden.

192 Dnr 2013/ KS. Uppföljningsmöte, samhällsbyggnadsnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 191 Information Kommunchef Christina Madeling informerar om att personalchef Krister Kronzell begärt och beviljats 50 % tjänstledighet. Frågan om delegation av personalchefens

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015)

Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51 177 Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015) Dnr 2015-A0172 Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta miljö- byggnadsnämndens

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) 2012-06-20 39-49 UTBILDNINGSNÄMNDEN. (C) (C) (C) (M) (M) (FP) (S) (S) tjänstgörande ersättare (S) (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) Plats och tid Utbildningsförvaltningen, kl. 13.30 16.45 ande Christina Ateva Ulrika Lindh Yvonne Hägnestrand Annette Andreen Torbjörn Nilsson Birgitta Arnesson Monica Enberg

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling för Falköpings kommun KS 2016/36 003 KFS 2016:10 Reglemente för valnämnden Antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 Gäller från och med 1 april 2016 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun

Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun 1 (7) Ärendenummer SKN2016/236 Reglemente för skolnämnden i Enköpings kommun Beslutat av kommunfullmäktige den 14 november 2016 (dnr KS2016/488). Ersätter tidigare reglemente för skolskolnämnden i dess

Läs mer

Yttrande till Högsta Förvaltningsdomstolen i mål angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Yttrande till Högsta Förvaltningsdomstolen i mål angående laglighetsprövning enligt kommunallagen Kommunstyrelsens kontor Datum 2014-06-13 Dnr KS 2011/71-108 OcN/VTT Ävevoe Till K Yttrande till Högsta Förvaltningsdomstolen i mål 1757-13 angående laglighetsprövning enligt kommunallagen Sammanfattning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS

Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-08-23 246 Motion om att beslut gällande mottagning av ensamkommande barn/ungdomar mm ska ske i kommunfullmäktige. KS 2015-125. KS, KF Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Arbetsordning. för kommunfullmäktige

Arbetsordning. för kommunfullmäktige 1(11) Dnr: 2014/ 303 dpl 101 Arbetsordning för kommunfullmäktige Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-08 99 2(11) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HAMMARÖ KOMMUN Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för barn- och, reviderat oktober 2014 1 (6) 2014-10-27 Reglemente för barn- och Antaget av kommunfullmäktige 152/2013-11-25. Reviderat av kommunfullmäktige med avseende på antalet ledamöter

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖR- VALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SAN 2010-12-16 SID 1 (6) 2010-11-12 Handläggare: Isabelle Vas Telefon: 08-508 25 025 Lisbeth Westerlund Telefon:

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-26 71 Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa 0250-55 21 00 orsa.kommun@orsa.se www.orsa.se 1 Reglemente för byggnadsnämnden i Orsa

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet med kommunen.

Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet med kommunen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 27 Information, polisens arbete på Öland Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Vidare besvaras frågeställningar från Ilko Corkovic (S) gällande handläggning av alkoholtillstånd och musikunderhållning på allmän plats.

Vidare besvaras frågeställningar från Ilko Corkovic (S) gällande handläggning av alkoholtillstånd och musikunderhållning på allmän plats. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (16) 89 Information, kommunchefen. Kommunchef Christina Madeling informerar om - att de båda ölandskommunerna nu kommit överens om att anställa den planerade tjänsten som destinationsutvecklare

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: KF , Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 Rev: KF Dnr: Ks 2016/154 Beslut: KF 2015-08-31 138, Dnr: Ks 2015/225 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER 1 REGLEMENTE FÖR SUNDSVALLS KOMMUNS REVISORER Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 93 Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun. Senast reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige i Tyresö kommun Senast reviderad 2015-12-17 2 (13) Antalet ledamöter... 3 Ordförande och vice ordförande... 3 Tid och plats för sammanträdena... 3 Förlängning av sammanträde

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Pia Tärnblom. 33 Dnr 2012/1-640 UN

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Pia Tärnblom. 33 Dnr 2012/1-640 UN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (4) 32 Justering Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Pia Tärnblom. 33 Dnr 2012/1-640 UN Budgetuppföljning april Linda Kjellin redogör för budgetuppföljning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052

Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (31) 2015-11-30 Kf Ks 358 Trafikupphandling Västerviks Biogas AB Dnr 2014/16-052 Vd för Västervik Biogas AB redogör i skrivelse 10 november 2015 för Kalmar Länstrafiks

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE REVISION Antaget av kommunfullmäktige 1997-02-13 Senast reviderat 2006-10-18, 91 Innehållsförteckning Sid Revisionens formella reglering 3 Revisorernas antal och organisation

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd

Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma gymnasienämnd KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2015-12-15 Ersätter: 2006-12-14 Gäller fr o m: 2016-01-01 Reglemente för Karlstads och Hammarö kommuners gemensamma

Läs mer

105 Dnr 2011/200-040 KS

105 Dnr 2011/200-040 KS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (5) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-06-19 105-107 105 Dnr 2011/200-040 KS Budgetramar 2013. Kommunstyrelsen uppdrog 2012-04-17 57 till ekonomiavdelningen att

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

272 Dnr 2013/223-002 KS. Delegation, godkännande av yttranden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

272 Dnr 2013/223-002 KS. Delegation, godkännande av yttranden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 271 Information. Kommunchef Christina Madeling informerar om - genomförd medarbetarenkät. Förvaltningscheferna går nu igenom svaren och enkätsvaren med föreslagna åtgärder

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder

Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunfullmäktige Kanslichef Jonas Sverkén 2016-09-26 Gäller tills vidare 1 (6) Allmänt reglemente för Kalmar kommuns nämnder Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 8:00-8:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 122-124 Beslutande Ingemar Einarsson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun 1(5) Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i Trelleborgs kommun Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2007, 276 Utöver vad i kommunal- och förvaltningslagen eller annan

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2011/159

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2011/159 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. BYGGNADSNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Ärende rörande plan- och byggväsendet 1 Nämnden

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om systematisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation.

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation. 1 Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan mellan Fagersta, Avesta, Hedemora, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner gällande från och med 2007-01-01. Reviderat 2013. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Författningssamling BKFS 2012:5 Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Antaget av Burlövs Kommunfullmäktige 2012-06-18, 77 Antaget av Kävlinge Kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-11-26 187-195 187 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 188 Godkännande av

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid. REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 94 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom

Läs mer

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-05-04 43 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-05-04 kl 18.00-19.55 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Rickard Simonsson, tf direktör Örebro läns landsting,

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd

REGLEMENTE. för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd REGLEMENTE för Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuners gemensamma lönenämnd Gällande från och med 2014-01-01 Antaget av kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-11-28 160 Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för revisorerna i Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 23 september 1999 Ändringar införda till och med KF, 92/2011 1 För revisorerna gäller bestämmelser i lag, god revisionssed,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN REGLEMENTE FÖR ÄLDRENÄMNDEN Utöver vad som stadgas i kommunallag och speciallagstiftning ska följande gälla för äldrenämnden. Ansvarsområde 1 Äldrenämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet.

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. -1-2015 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 2

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2006:5 Reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder Kommunfullmäktiges beslut den 11 december 2006 (Utl 2006:193)

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Dnr 2016/78/003 Id 20732 Reglemente för barn- och utbildningsnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2016-06-27, KF 171 Gäller från och med 2016-07-01 2 3 INNEHÅLL BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS UPPGIFTER

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57,

Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, Datum Diarienummer 2010-04-29 KS-2009/1033 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun Antaget av Kommunfullmäktige 57, 2010-04-29 Reglemente för revisorerna i Knivsta kommun I anslutning till allt som

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 1 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING FLIK 9 REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-16 107 Reviderat senast 2012-xx-xx Att gälla från och med 2012-xx-xx Utöver vad

Läs mer

Organisationsstruktur, projektutvecklare.

Organisationsstruktur, projektutvecklare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 252 Information. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att hittills har 250 flyktingar kommit till Lundegård och 85 till Kapelludden. Det är i dagsläget inte så

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Reglemente för valnämnden

Reglemente för valnämnden SID 1(8) Reglemente för valnämnden Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision för Helsingborg

Läs mer

Reglemente för Gemensam Kostnämnd med Landstinget Västernorrland

Reglemente för Gemensam Kostnämnd med Landstinget Västernorrland Reglemente för Gemensam Kostnämnd med Landstinget Västernorrland 1 Antagen av kommunfullmäktige 20 december 2010 213. 1 Gemensamma bestämmelser Det som sägs i detta reglemente, avseende punkterna 1 och

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer