Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen."

Transkript

1

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (14) 68 Information, kommunchefen. Kommunchef Christina Madeling informerar - om framtagen turismstrategi som kommer att antas i kommunfullmäktige under våren. - från möte med Framtid Borgholm. 69 Sjukfrånvaro m m, information från personalavdelningen. Personalchef Krister Kronzell informerar om - sjukfrånvaron i kommunen. Det framgår att sjukfrånvaron samt antalet långtidssjuka ökat. - statistiken gällande sjukfrånvaron. De höga siffrorna i Borgholms kommun kan till viss del bero på att all sjukfrånvaro redovisas i Medhelp och kan inte kvittas mot semester eller flex/kompledighet vilket är möjligt i flera andra kommuner. - hur Emmaboda kommun arbetar med att minska sjukfrånvaron. Vidare informerar Eddie Forsman (M) och Ilko Corkovic (S) från möte med Kommunal dit kommunledningen var inbjuden. Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalutskott beslutar sjukfrånvaron ska redovisas till kommunstyrelsen varje månad i samband med budgetuppföljningen uppdra till personalavdelningen att se över möjligheten att i likhet med Emmaboda kommun arbeta ännu mer aktivt med åtgärder för att minska sjukfrånvaron. 70 Dnr 2013/ KS Information, åtgärdsplan hamnmagasinet i Stora Rör. Till dagens sammanträde har representanter från Stora Rörs Båtsällskap begärt företräde för att redogöra för framtaget förslag till åtgärdsplan för hamnmagasinet i Stora Rör.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 3 (14) Under mötet diskuteras och informeras om bland annat - olika förslag till lösningar. - behovet av upprustning av duschen och Kalles brygga. - hur turismen kan utvecklas. - Projektet Hamnen mitt i byn. Parterna tackar varandra för ett givande diskussion. Ordförande Lisbeth Lennartsson framför ett tack för det goda samarbete som råder mellan föreningarna i Stora Rör och kommunen och meddelar att ärendet tas upp till politisk behandling vid ett kommande sammanträde. 71 Dnr 2013/ KS Omsättning av lån. Ekonom Linda Kjellin efterfrågade om arbetsutskottets viljeyttring avseende omsättning av två lån; kronor och kronor. Lånen har i dag rörlig ränta. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till ekonom Linda Kjellin att säga upp lånen, samt att begära in nya anbud på omsättning av lånen. Vid dagens sammanträde redogör ekonom Linda Kjellin att offertförfrågan skickats till två finansinstitut. Vid anbudsöppning framkom att ett anbud inkommit från Kommuninvest på rörlig ränta om 1,9 %. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lånen ska omsättas med rörlig ränta från och med , omsättningen verkställs av ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg. 72 Dnr 2013/1-059 KS Upphandling - ramavtal kopieringspapper. Kalmar kommun, upphandlingsenheten, erbjuder Borgholms kommun att delta i upphandling gällande ramavtal kopieringspapper. Det nuvarande gemensamma avtalet på kopieringspapper gäller t o m 30 april 2013 och upphandlingsenheten ska nu göra en ny upphandling på detta sortiment.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 4 (14) Upphandlingen genomförs som en öppen upphandling. Avtalet börjar löpa den dag ramavtal tecknas tidigast med möjlighet till förlängning 1+1 år SKL Kommentus Inköpscentral har gjort en samordnad upphandling och skrivit avtal gällande palleveranser. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar delta i Kalmar kommuns upphandling av kopieringspapper. 73 Dnr 2013/1-059 KS Upphandling - vägmarkeringar. Västerviks kommun inbjuder Borgholms kommun att delta i upphandling avseende vägmarkeringar. Avtalstiden är med möjlighet till förlängning 1+1 år. Kostnaden för upphandlingen beräknas till kronor och kommer att fördelas över deltagande kommuner efter befolkningsantal. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar delta i Västerviks kommuns upphandling gällande vägmarkeringar. 74 Dnr 2013/ KS Eventuellt införande av förvaltningsavgift för fonder. Ekonomiavdelningen föreslår i tjänsteskrivelse att kommunen inför förvaltningsavgift för fonder. Ekonom Caroline Johansson redogör för ärendet och meddelar att revisorerna ställt sig positiva till att införa avgiften. Flera kommuner i länet tar redan i dag ut förvaltningsavgift. Borgholms kommun förvaltar 16 fonder och fler är på väg in till kommunens förvaltning. Förvaltningen innebär administration såsom att ombesörja bästa placering med tanke på avkastning, årsredovisning, sammanställning av fondernas avkastning till kommunens olika nämnder, vilka an-

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 5 (14) svarar för utdelning från fonderna, samt övrig administration såsom fakturahantering och bokföring. Fondkollektivet har tidigare inte belastats med någon förvaltningsavgift. Beroende på ökade krav på redovisning och hantering av fonderna, inte minst med tanke på ny stiftelselag år 2015, bör kommunen dock överväga att införa en sådan. En rimlig avgift kan vara kronor per fond och år. Att ta ut differentierad avgift beroende på fondernas storlek rekommenderas inte då arbetet är lika omfattande oavsett kapital i fonden. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen införa förvaltningsavgift om kronor/fond och år avseende fonder som förvaltas av kommunen. 75 Dnr 2013/ KS Stiftelsen P N Lindströms fond; Utdelning av fondmedel. Ekonom Caroline Johansson redogör för ärendet. Tillgängligt belopp att fördela är kronor som enligt statuterna ska delas ut till skötsamma unga män i Borgholms stad som vill lära sig ett yrke. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar annonsera i Ölandsbladet ansökningarna ska vara kommunen tillhanda senast 2 maj 2013, samt beslut om utdelning ska fattas vid närmast påföljande sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott 76 Dnr 2011/ KS Laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut Budget 2013 med plan 2014 och 2015 (mål ) Förvaltningsrätten förelägger kommunen att yttra sig över Per Lublins överklagande och begäran om undanröjande av rubricerade beslut.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 6 (14) Som skäl för sitt överklagande hänvisar Lublin till KL 5 kap 8 och 10, 38 första stycket, 40 första stycket, 41 andra och tredje styckena, 59 punkt 1,3 och 4 samt 6 kap 24. Vidare framhåller Lublin i sin inlaga att 1. ärendet inte är tillräckligt preciserat i kungörelsen. 2. allmänheten hindrades att komma in. 3. ordföranden satte streck i debatten. 4. yrkanden inte behandlades separat. 5. votering genomfördes genom handuppräckning. 6. proposition inte ställdes gällande yrkande på storleken på medel till planverksamheten. Kommunstyrelsens arbetsutskott motsätter sig överklagandet och vill i ärendet framföra följande avseende Lublins lämnade synpunkter 1. (KL 5 kap 8 och 10, 40 första stycket) Av handlingarna som är bilagda kungörelsen framgår tydligt att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1. att anta budget 2013 med plan 2014 och att delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av drift- och investeringsmedel från år 2012 till år att skattesatsen år 2013 blir oförändrad 21,58 kr per skattekrona. 4. att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att omsätta lån dvs låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år samt att 6. att överlåta till kommunfullmäktige att godkänna revisionens förslag till budget för år Budgetärendena har sedan 1998 rubricerats Budget ÅRTAL med plan ÅRTAL och ÅRTAL, dessförinnan rubricerades de enbart Budget för år ÅRTAL. I samband med varje budgetbeslut har fullmäktige delegerat till kommunstyrelsen bland annat att göra ombudgeteringar och omsätta lån. Det framgår även av kommunfullmäktige antaget reglemente för kommunstyrelsen att kommunstyrelsen ska ha hand om medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter. Att Lublin just i år framför att rubriceringen inte skulle vara tillräckligt gande till, då Lublin varit ledamot i kommunfullmäktige sedan 1979 och alltså under alla dessa år har varit med om ett antal budgetbeslut där dessa att-satser innefattats. 2. (KL 5 kap 38) I samband med behandlingen av ett ärende gällande skolnedläggning vid detta sammanträde kontaktar kommunledningen Räddningstjänsten för att få rekommendationer om hur många personer som får vistas i lokalen.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 7 (14) Kommunchefen informerar genom lokalradion att lokalen ur brandsäkerhetssynpunkt endast är tillåten för visst antal personer och rekommenderar intresserade att följa sammanträdet via webbsändningen. Säkerhetssamordnaren får till uppgift att agera dörrvakt och se till att kommunen inte bryter mot Räddningstjänstens rekommendation. Efter att tillåtet antal åhörare har kommit in i lokalen släpps inte fler in förrän några har lämnat lokalen. Efter att ärendet om skolnedläggning avslutades lämnade de flesta åhörarna lokalen vilket åter gav möjlighet för nya åhörare att komma in i lokalen. Lublins påstående att webbsändningen skulle varit satt ur funktion stämmer inte, däremot slutade ljudupptagningen att fungera i samband med budgetärendet. Eftersom ingen IT-tekniker fanns på plats kunde inte detta åtgärdas förrän ärendet var slutbehandlat. Det finns ingen lag som säger att kommunfullmäktiges sammanträde måste webbsändas, därför ser kommunen inte detta som någon anledning till upphävande av beslutet. 3. (KL 5 kap 41) Lublin hade liksom övriga ledamöter möjlighet att yttra sig avseende de olika att-satserna som låg till grund för fullmäktiges beslut, vilket han även gjorde vid flera tillfällen. Efter ca en timme frågar ordföranden fullmäktige om överläggningen kan avslutas, ingen ledamot framför vid detta tillfälle någon avvikande mening. 4. (KL 5 kap 59, 6 kap 24 ) Efter överläggningen går ordföranden igenom de olika yrkandena och kontrollerar om de uppfattats rätt. Vid detta tillfälle föreslår ordföranden att Lublins yrkanden gällande 30 %-ig sänkning av arvoden/sammanträdesersättningar och partistöd ställs under en gemensam proposition. Vilket Lublin inte framför några synpunkter mot. Däremot framför Lublin att omröstningen ska genomföras med upprop, vilket även sker. Propositionen ställs och omröstning genomförs. Vid omröstningen avges 1 röst för Lublins förslag, 21 röster mot förslaget och 19 ledamöter avstår från att rösta p g a jäv. 5. (KL 5 kap 59 ) Vid budgetärendets behandling begärs omröstning vid tre tillfällen. En omröstning genomförs på begäran av fullmäktiges ledamöter genom handuppräckning, de övriga genom upprop. I samband med omröstning gällande yrkande om skattehöjning med 50 öre, föreslår ett flertal av fullmäktiges ledamöter att omröstningen ska ske genom handuppräckning, vilket även görs. Eftersom huvuddelen av fullmäktiges ledamöter avslår yrkandet anses handuppräckningen tillförlitlig. Hade det visat sig att det varit svårt att avgöra vilket förslag som fått mest röster skulle givetvis omröstningen gjorts om och då

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 8 (14) med upprop. Att Lublin skulle begärt omröstning i samband med propositionsställandet vid yrkande gällande konferensdeltagande och vägbidrag stämmer inte, då dessa beslutades avslås med acklamation. 6. (KL 5 kap 59) Avgivet yrkande gällande storlek på medel till detaljplanearbetet bedömdes tillhöra kommunstyrelsens internbudget och ställdes därmed inte under proposition. Kommunfullmäktige beslutar om budgetramarna, nämnder och styrelsen har själva att besluta om medelsfördelningen inom sin givna budgetram. Med hänvisning till ovanstående anser Borgholms kommun att Lublins överklagande över och begäran om undanröjande av beslut ska lämnas utan bifall. 77 Dnr 2012/ KS Laglighetsprövning enligt kommunallagen av kommunfullmäktiges beslut Nedläggning av en skola på östra sidan. (Mål nr ) Förvaltningsrätten i Växjö förelägger kommunen att yttra sig över Per Lublins laglighetsprövning och begäran om undanröjande av rubricerade beslut. Som grund för sitt överklagande hänvisar Lublin till flera paragrafer i kom-munallagen; 5 kap 8 och 10, 23 punkt 1, 25 första stycket, 26, 36 tredje och fjärde stycket, 38 första stycket, 40 första stycket, 59 punkt 1,3 och 4 samt sjätte kapitlet 24 och därmed inte tillkommit laga ordning. Vidare framhåller Lublin i sin inlaga att 1. kultur- och fritidsnämnden skulle yttrat sig i frågan. 2. dialog, som enligt antagen skolpolicy ska ske om allt som rör skolans verksamhet med elever, föräldrar och lärare, inte skett. 3. utbildningsnämnden skulle erbjudits tillfälle att yttra sig över utred ningar och yttranden som inkommit efter att utbildningsnämndens väckt ärendet 4. formuleringen Nedläggning av en skola på östa sidan inte är tillräck ligt preciserat i dagordningen. 5. fullmäktige skulle behandlat utbildningsnämndens hela förslag (anm även flyttning av årskurs 6 till Slottsskolan). 6. allmänheten skulle hindrats att närvara vid sammanträdet. 7. det sattes streck i debatten. 8. felaktig proposition ställdes.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 9 (14) 9. protokollet inte på korrekt sätt återger förslag och yrkanden som lagts. 10. ordföranden använt sig av felaktig propositionsordning. 11. jäviga personer skulle deltagit i beslutet. Kommunstyrelsens arbetsutskott motsätter sig överklagandet och vill i ärendet framföra följande avseende Lublins lämnade synpunkter (hänvisningar till paragraferna i kommunallagen redovisas inom parantes): 1. (KL 26) Kultur- och fritidsnämnden hade inget verksamhet i skolan. Eleverna hade tillgång till bibliotek i form av besök på biblioteksfilialen som finns i för-samlingshemmet. Sporthallen finns fortfarande kvar därför ansågs att det inte behöver remitteras till nämnden för yttrande. Vid fullmäktige sammanträde beslutades också om kulturoch fritidsnämndens nedläggning fr och att biblioteksverksamheten övertas av utbildningsnämnden. Detta innebär att överläggningar mellan nämnderna har förevarit under hösten och information om ev nedläggning av skolan dryftats. 2. Enligt utbildningsförvaltningen upphörde den skolpolicy Lublin hänvisar till att gälla Den nya Skollagen kräver inte längre att kommunerna ska upprätta skolplaner. Skolplanen har ersatts med nämndens egna verksamhetsmål. Dock kan redovisas att i enlighet med Skollagen 4 kap har ett flertal möten med föräldrastyrelser/föräldrar och politiker/tjänstemän hållits under hösten innan beslutet togs. 3. Allmänhetens synpunkter på utbildningsnämndens förslag att lägga ned Runstens skola hade av privatpersoner skickats ut till alla politiker i kommunen för att försöka påverka kommande beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Dessa synpunkter har inte behandlats politiskt varken av styrelse eller fullmäktige. Den enda åtgärd som gjordes politiskt var att kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog till fastighetschefen att anlita samma företag som tidigare gjort kostnadsförslag för renovering av Runstens skola, att under samma premisser utreda investeringsbehovet i Gärdslösa skola innan beslut om vilken skola som ska läggas ned inom skolorganisationen. Denna redovisning delgavs kommunstyrelsens ledamöter som beslutsunderlag innan sammanträdet Att inhämta utbildningsnämndens synpunkter på denna utredning ansågs inte relevant då nämnden i beslut redan föreslagit nedläggning av Runstens skola. Avsikten med utredningen var att ge kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter mer likvärdig information om renoveringskostnaderna inför sitt beslut.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10 (14) 4. (KL 5 kap 8 och 10 samt 23 punkt 1, 25 första stycket, 40 första stycket) Av utbildningsnämndens beslut Strategisk utvecklings- och besparingsplan, SUB:en framgår att nämnden antog sitt budgetförslag år 2013 och föreslog kommunfullmäktige att anta skolorganisationsförslag enligt alternativ 4. Av alternativ 4 framgår dels flytt av årskurs 6 till Slottsskolan och dels nedläggning av Runstens skola. I samband med presidiegenomgång inför kallelse till kommunfullmäktige lyfts frågan inför kommande beslut. Presidiet bedömer att den förändrade skolorganisationen avseende förflyttning av årskurs 6 till Slottsskolan ligger inom utbildningsnämndens ansvarsområde att besluta om. Däremot ska nedläggning av skola behandlas av kommunfullmäktige. Vid samma genomgång bedöms att ärendet skulle behandlas vid kommande kommunfullmäktigesammanträde då även delar av budget 2013 ska behandlas. Eftersom ärendet bedömdes viktigt kallades kommunstyrelsen in till ett extra sammanträde. Med hänvisning till kommunallagen föreslås att ärenderubriken ändras så det framgår vad ärendet handlar om. I dagordningen rubriceras ärendet på inrådan av kommunstyrelsens ordförande som Förändrad skolorganisation samt nedläggning av en skola på östra sidan eftersom politiken inte var överens om att just Runstens skola skulle läggas ned. Rubriken på ärendet ändras sedan under kommunstyrelsens sammanträde till Nedläggning av en skola på östra sidan eftersom beslutet där blir att lägga ner den andra skolan som finns på östra sidan (Gärdslösa skola) och frågan om skolorganisationen inte tas upp till behandling, enligt fullmäktiges presidiums bedömning. Av kallelsen till kommunfullmäktige framgick följande: Ärende 7: Nedläggning av en skola på östra sidan Dnr 2012/ Utbildningsnämnden föreslog under rubriken Strategisk utvecklings- och besparingsplan SUB:en kommunfullmäktige att anta skolorganisationsförslaget enligt alternativ 4. Utbildningsnämndens förslag behandlas i kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium anser att själva skolorganisationen inte är ett ärende för fullmäktige däremot är delen vad gäller nedläggning av skola en fullmäktigefråga. Utbildningsnämndens beslut och förslag till skolorganisation bifogades kallelsen så ledamöterna och allmänheten själva kan se nämndens beslut och förslag. Till kallelsen bifogades för kännedom även allmänhetens skrivelser som inte behandlats politiskt i någon instans.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11 (14) Kommunstyrelsens beslut Nedläggning av en skola på östra sidan skickades ut till fullmäktiges ledamöter på eftermiddagen , alltså fyra dagar innan fullmäktiges möte. Allmänheten har hela tiden blivit och hållit sig informerad om den politiska gången i ärendet, både genom egna initiativ och genom dagspressen, och kan inte ha undgått att uppfatta att ärendet gällde nedläggning av antingen Runstens eller Gärdslösa skola. Att rubricering inte skulle vara tillräckligt preciserad ställer sig kommunen frågande till, då det vid detta tillfälle inte var klart att just en specifik skola skulle läggas ned. Det enda som var klart var ett en skola på östra sidan var aktuell för nedläggning. Skulle det i rubriken framgått en specifik skola och beslutet blivit ett annat skulle detta säkert kunna legat till grund för ännu ett överklagande. 5. (KL 23 punkt 1) Kommunfullmäktiges presidium bedömde tidigt att endast ärendets del gällande nedläggning av en skola skulle behandlas av kommunfullmäktige. Bedömningen gjordes med stöd av antaget reglemente. Enligt antaget reglemente har kommunfullmäktige överlämnat till utbildningsnämnden att - leda och samordna verksamheten. - planera, budgetera och utvärdera sin verksamhet i enlighet med de ekonomiska styrprinciper som kommunfullmäktige har fastställt. - besluta i ärenden/grupper av ärenden inom nämndens verksamhetsområde, i den mån kommunfullmäktige inte beslutar annat. Utifrån det antagna reglementet måste det anses vara utbildningsnämnden som beslutar om någon årskurs ska flyttas till annan skola. Detta kan även anses framgå av Skollagen, där 2 kap 2 och 10 kap 3, 24 samt 29 som fastslår - att i varje kommun ska finnas nämnd som ska fullgöra kommunens uppgifter enligt skollagen. - att grundskolan ska ha 9 årskurser (men inget om hur eller om dom ska delas upp). - kommunens ansvar för att grundskola kommer tillstånd. - att organisationen ska vara ändamålsenlig ur kommunikationssyn punkt. Att frågan om årskursindelning med hänvisning till ovanstående, skulle vara av sådan principiell betydelse att den skulle kräva fullmäktigebeslut, syns kommunen långsökt. 6. (KL 38) Med anledning av allmänhetens stora intresse av ärendet gällande skolnedläggning kontaktar kommunledningen Räddningstjänsten för att få rekommendationer om hur många personer som får vistas i lokalen.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12 (14) Kommunchefen informerar genom lokalradion att lokalen ur brandsäkerhetssynpunkt endast är tillåten för visst antal personer och rekommenderar intresserade att följa sammanträdet via webbsändningen. Säkerhetssamordnaren får till uppgift att agera dörrvakt och se till att kommunen inte bryter mot Räddningstjänstens rekommendation. Efter att tillåtet antal åhörare har kommit in i lokalen släpps inte fler in förrän några har lämnat lokalen. Kommunen anser att Räddningstjänstens rekommendation om tillåtet antal personer i lokalen ur säkerhetssynpunkt måste följas och ser inte detta som grund för upphävande av beslut. Lublins påstående att webbsändningen skulle varit satt ur funktion stämmer inte. Enligt framtagen statistik tittade fler än 300 personer på sändningen. (Det avtal som kommunen har gällande webbsändning tilllåter bara 300 samtida tittare vid direktsändning). 7. Ordföranden konstaterar efter 2,25 timmars debatt att inga ytterligare yrkanden presenteras och avslutar debatten. Varken Lublin eller någon annan ledamot protesterar vid det tillfället mot att debatten avslutas. 8, 9 och 10. (KL 36, 59) Ordföranden konstaterar att det förutom kommunstyrelsens förslag finns yrkande gällande: återremiss. Antal skolor och vilken skola som ska läggas ned och föreslår följande propositionsordning: 1. Återremiss. 2. Antal skolor; fem skolor, sex skolor eller sju skolor (anm. båda skolor). 3. Nedläggning av skola.(anm. vilken skola som ska läggas ned) Kommunfullmäktige godkänner enhälligt propositionsordningen. Vid detta tillfälle skulle Lublin framfört synpunkter på att hans och Rosengrens yrkande båda skolor inte ställdes under proposition. Då ingen protest inkom ställdes yrkanden under proposition enligt föreslagen och godkänd ordning. Enligt ordföranden skulle en propositionsordning formulerad fem skolor, båda skolor och en skola på östra sidan inte klargöra vad beslutet slutligen innebär, därför valde han att istället använda sig av enbart antal skolor vid propositionerna och detta användes även i protokollet för tydlighets skull. Lagda yrkanden, propositioner och genomförda omröstningar framgår av protokollet. Av protokollet framgår också att Lublin trots ordförandens upprepade uppmaningar, vägrade att avlägga sin röst vid omröstningen gällande vilken skola som skulle läggas ned. 11.(KL kap 6 24) Ingen av kommunfullmäktiges ledamöter ansågs eller ansåg sig vara jäviga vid ärendets behandling.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13 (14) Att vara bosatt på en viss ort kan inte anses ligga till grund för jäv, även om man vid behandling av ett ärende gällande nedläggning av skola yrkar att den andra skolan ska läggas ned. Kommunen vill slutligen framföra att om ärendet återigen ska tas upp till hantering skulle detta innebära påtagliga konsekvenser för många barnfamiljer i områdena. Med hänvisning till ovanstående anser Borgholms kommun att Lublins överklagande över och begäran om undanröjande av beslut ska lämnas utan bifall. 78 Dnr 2013/ KS Öländsk förvaltningsplan för vildsvin. Till dagens sammanträde finns förslag på skrivelse till länsstyrelsen med anhållan om att Öland undantas från resten av Kalmar län när det gäller vildsvin. Bakom skrivelsen står ölandskommunerna, de tretton Öländska LRF-avdelningarna och jägarnas organisationer. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillsammans med Mörbylånga kommun m fl hos Länsstyrelsen i Kalmar län ansöka om att Öland ska ha en egen regional förvaltningsplan för vildsvin. 79 Diskussionsärenden. Under mötet diskuteras Björn Sundströms Framtidsstudie för Kalmarsundsregionen - tas upp till diskussion vid nästkommande kommunstyrelsesammanträde. Delegationsordning för kommunstyrelsen - behandlas vid nästkommande sammanträde. Försäljning av fastigheten Södra Runsten 9:1 (Runstens skola) - partigrupperna ska ta ställning till vad de vill med skolbyggnaden innan vidare beslut fattas.

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14 (14) 80 Dnr 2008/ KS Inbjudan till utställning/granskning, detaljplan för Borgholm 13:1 och 13:2 samt del av Borgholm 11:1, 5:20, Triangeln. Samhällsbyggnadsförvaltningen inbjuder kommunstyrelsen att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget senast Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna detaljplaneförslaget inklusive utlåtande daterat med redovisade justeringar för utställning. Detaljplanen möjliggör en utveckling av handel och service. Detaljplaneförslaget var på samråd under sommaren 2009 och ställdes ut under hösten Kommunfullmäktigge beslutade att anta detaljplanen. et överklagades och länsstyrelsen noterade i sin prövning två formaliafel från utställningen. Planprocessen tas därför om från utställningsskedet. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiv till detaljplaneförslaget. 81 Information. Under sammanträdet informerar ordförande Lisbeth Lennartsson (C) - från möte Pilotort Rälla-Stora Rör-Ekerum. - om servicepunkt Byxelkrok.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar.

1 Dnr 2012/32-318 KS. Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 1 Dnr 2012/32-318 KS Vägbidrag 2012, turistvägar och enskilda vägar. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2012-12-11 redovisade ekonom Caroline Johansson att

Läs mer

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet.

2011-07-05 137-141. 137 Dnr 2011/70-023 KS. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 137 Dnr 2011/70-023 KS Anställning av ny kommunchef. Personalchef Krister Kronzell redogör för ärendet. Eftersom kommunchef Lars Frick kommer att gå i pension vid årsskiftet

Läs mer

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) Innehållsförteckning 31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning 33 Utdelning

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Pia Tärnblom. 33 Dnr 2012/1-640 UN

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Pia Tärnblom. 33 Dnr 2012/1-640 UN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (4) 32 Justering Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Pia Tärnblom. 33 Dnr 2012/1-640 UN Budgetuppföljning april Linda Kjellin redogör för budgetuppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet med kommunen.

Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet med kommunen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 27 Information, polisens arbete på Öland Till dagens sammanträde är teamchef Thomas Lönnqvist, Polisen Öland, inbjuden för att informera om polisens arbete och samarbetet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-11-26 187-195 187 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 188 Godkännande av

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

161 Dnr 2014/29-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB.

161 Dnr 2014/29-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (9) 161 Dnr 2014/29-012 KS Uppföljnings- och avstämningsmötet, Borgholm Energi AB. Till dagens sammanträde är Borgholm Energis presidium tillsammans med vd och ekonomiansvarig

Läs mer

272 Dnr 2013/223-002 KS. Delegation, godkännande av yttranden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

272 Dnr 2013/223-002 KS. Delegation, godkännande av yttranden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 271 Information. Kommunchef Christina Madeling informerar om - genomförd medarbetarenkät. Förvaltningscheferna går nu igenom svaren och enkätsvaren med föreslagna åtgärder

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 195, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648 Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 2012-12-03 270 560 Dnr 12.720-04 deckf21 Borgen och lån 2013 Ärendebeskrivning För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för samverkansnämnden

Reglemente för samverkansnämnden Reglemente för samverkansnämnden Samverkansnämnden är en gemensam nämnd för Forshaga och Kils kommuner. Nämnden ingår Kils kommuns organisation. Kommunallagens regler om nämnder tillämpas även på gemensamma

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete?

Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? Vad innebär det att leda fullmäktiges arbete? - Ordförandes roller och uppgifter - Kommunallagen - Sammanträdet - Lagen och arbetsordningen - Sammanträdets gång; innan, under och efter mötet. Kommunallagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS-protokollet justerat. Sekreterare. Val av justerande: Lisbeth Jensen och Gustavo Garcia Kungörelse Kommunfullmäktige 2013-04-04 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-04-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Kommunchef Christina Madeling informerar - att rekrytering av destinationsutvecklare pågår. - från Integrationsdagen i Kalmar.

Kommunchef Christina Madeling informerar - att rekrytering av destinationsutvecklare pågår. - från Integrationsdagen i Kalmar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (10) 127 Information. Kommunchef Christina Madeling informerar - att rekrytering av destinationsutvecklare pågår. - från Integrationsdagen i Kalmar. Eddie Forsman (M) informerar

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Val av justerande: Doris Brunstorp och Mats Lithner. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-12-06 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-12-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

123 Dnr 2014/119-253 KS. Information, försäljning av kommunens HSB-lägenheter.

123 Dnr 2014/119-253 KS. Information, försäljning av kommunens HSB-lägenheter. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) 123 Dnr 2014/119-253 KS Information, försäljning av kommunens HSB-lägenheter. Socialchef Ewa Ekman och IFO-chef Hillevi Österbo har begärt företräde till dagens sammanträde

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner

Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglemente för räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner Reglementet antogs första gången av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun den 21 juni 2010 och av kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18. Kommunkontoret 2008-12-17 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 17.18 1 (16) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande ( 117-125, 127-129) Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Den demokratiska processen - kallelser och protokoll

Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Revisionsrapport Den demokratiska processen - kallelser och protokoll Uppvidinge kommun Fredrik Ottosson och Lisa Åberg Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga1 1.3 Avgränsning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 151 Dnr 2015/129-012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 151 Dnr 2015/129-012 KS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (7) Innehållsförteckning: 151 Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott. 152 Information; åtgärder duschutrymmen; sporthallen, Viktoriaskolan. 153 Rekrytering,

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Reglemente för Tekniska nämnden

Reglemente för Tekniska nämnden Nummer: 25:1 Blad: (1) Reglemente för Tekniska nämnden A Tekniska nämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Tekniska nämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente. Tekniska nämnden ansvarar

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Stiftelsefö rördnande

Stiftelsefö rördnande Sida 1 av 6 Stiftelsefö rördnande Sparbanksstämman i Skaraborgs läns Sparbank har 2000-03-28 och 2000-05-05 beslutat att sparbanken skall upplösas utan likvidation för ombildning till bankaktiebolag. I

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg

Reglemente för socialnämnden i Helsingborg SID 1(7) Reglemente för socialnämnden i Helsingborg Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2014, 196, att gälla från och med den 1 januari 2015. Kommunfullmäktige har beslutat om en gemensam vision

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer