Kommunens organisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens organisation"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehållsförteckning Kommunens organisation 3 Förvaltningsberättelse 5 Personalbokslut 29 Miljöbokslut 32 Kvalitetsredovisning 34 Resultaträkning 38 Balansräkning 39 Finansieringsanalys 40 Driftredovisning 46 Investeringsredovisning 47 Ord- och begreppsförklaringar 49 Redovisningsprinciper 50 Kommunstyrelsen 53 Revisionen 59 Byggnadsnämnden 60 Biblioteks- och Kulturnämnd 61 Fritids- och Turistnämnd 63 Tekniska nämnden 65 Förskole- och grundskolenämnden 69 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 72 Omsorgsnämnden 75 Socialnämnden 78 Överförmyndarnämnden 81 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 82 Kommunens företag 83

3 Kommunens organisation De kommunala bolagen är 100 procentigt ägda av kommunen om inget annat anges. Räddningstjänsten Östra Blekinge ägs tillsammans med Karlskrona kommun, Ronnebys andel är 38,5%. Den kommunala nämnds och förvaltningsorganisationen är under översyn. Ett förslag presenterades i slutet på och kommer att behandlas under våren 2010 för beslut hösten Den nya organisationen är planerad att träda i kraft från och med

4 Mandatfördelning i kommunfullmäktige Fördelning per nämnd av nettokostnad, totalt mkr Socialdemokraterna 19 Moderaterna 9 Centerpartiet 6 Ronnebypartiet 4 Sverigedemokraterna 3 Vänsterpartiet 3 Folkpartiet 3 Kristdemokraterna 1 Miljöpartiet 1 49 Omsorgsn. 30% Socialnämnd 7% Gymnasie- o V.utb.n. 10% Övriga 2% KS 9% Fritids o T.n. 3% Bibl- o Kulturnämn 2% Tekniska n. 6% Förskole- o Grundskolenämnd 31% Fem år i sammandrag Allmänt Befolkning 31 dec varav 0-6 år varav 7-15 år varav år varav år varav varav 80 år och äldre Kommunalskatt % 21,29 21,29 21,29 21,29 22,04 Ekonomi Skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning, 999,3 1052,3 1102,6 1154,5 1207,3 mm, (mkr) Verksamhetens nettokostnader (mkr) -993,4-1028,9-1096,5-1163,3-1181,4 Finansnetto (mkr) -2,4-4 -9,5-16,7-3,9 Årets resultat kommunen (mkr) 3,5 19,4-3,4-25,5 22,1 Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag 0,35% 1,84% -0,31% -2,21% 1,83% Årets resultat i koncernen (mkr) Nettoinvesteringar, kommunen (mkr) 8,8 24,3 2,5-26,2 29,9 96,4 149,3 139,4 85,3 100,0 Tillsvidareanställda* Antal anställda Antal årsarbetare Andel kvinnor % 83,5 83,5 83,0 83,0 83,6 *avser endast kommunen 4

5 Förvaltningsberättelse Årets verksamhet Samhällsekonomisk utveckling Finanskrisen under hösten 2008 var inledningen på en kraftig konjunkturnedgång som fortsatte hela. BNP beräknas ha minskat cirka 4,3 % under. Den öppna arbetslösheten steg drygt 2 % till 8,4 % av arbetskraften. Finanspolitiska åtgärder och låga räntor bidrog till att dämpa nedgången som ändå blivit den djupaste konjunktursvackan på decennier. Regeringens bedömning Regeringen skriver i februari 2010 i sin prognos för den svenska ekonomin att man förväntar sig balans 2012 och överskott BNP förväntas öka med 3,0 % år 2010, vilket är 1% högre än i november. För 2011 beräknas 3,6 % och för ,2 %. Främsta orsakerna är en starkare internationell utveckling och att de finansiella förhållandena har förbättrats. Kraftiga finans och penningpolitiska åtgärder har bidragit till minskad osäkerhet bland företag och hushåll. Förutsättningarna för den svenska arbetsmarknaden är jämförelsevis goda vilket föranleder förväntan om att arbetslösheten inte blir så hög som i tidigare bedömningar. Antal arbetade timmar bedömer man minskar 2010 med 0,4 % för att 2011 öka med 1,8 %. Arbetslösheten beräknas hamna på 9,5 % 2010 och 8,9 % 2011 för att minska till 7,7 % Sammanfattningsvis bedöms återhämtningen av ekonomin börja redan under 2010 men arbetsmarknaden är fortsatt svag under de närmaste åren. Först år 2014 beräknas arbetslösheten vara nära samma nivå som innan krisen (6,6%). Osäkerheten i konjunkturutvecklingen och tillväxttakt är dock fortsatt stor. Sveriges kommuner och landsting (SKL) SKL skriver in sina bedömningar om konjunkturläget att världsekonomin är på väg upp ur konjunktursvackan. I Asien har tecken på uppgång synts ett tag och också i USA börjar ekonomin komma igång igen, där mycket tack vare de starka konsumtionsstimulanserna. Långsiktigt är dock inte nollräntor och stora budgetunderskott hållbart varför räntehöjningar och en restriktiv finanspolitik måste följa. Det gäller då att matcha förändringar mot konjunkturens utveckling. Den svenska arbetsmarknaden visar tecken på en något gynnsammare utveckling än den internationella bilden, vilket föranleder att SKL bedömer att nedgången inte blir lika djup som man tidigare trott. Nedgången i sysselsättning fortsätter dock under 2010 för att ligga kvar på samma nivå även 2011, ca 9,5 % arbetslöshet. Först 2012 bedömer man att antalet arbetade timmar kommer att öka och därmed en sjunkande arbetslöshet. När det gäller BNP så förutspås en ökning med 3,3 % 2010, 2,7 % 2011 och 3,0 % 2012, dvs något annorlunda än regeringen. Även om konjunktursvackan inte bedöms bli så djup som man tidigare befarat blir återhämtningen långsam. Riksbanken Riksbanken skriver i sin decemberuppföljning att världshandeln åter ökar och att de finansiella marknaderna fungerar allt bättre. Framförallt är det i Asien som ökningen sker. Världsekonomin väntas växa med 4 % per år de kommande tre åren. Kronan försvagades kraftigt i samband med finanskrisen men har förstärkts och väntas förstärkas ytterligare mot andra valutor perioden

6 Reporäntan väntas ligga oförändrad till hösten Därefter väntar höjningar i en takt som ska hålla inflationen i linje med målet 2 %. Bedömningen är dock att räntan måste vara fortsatt låg under lång tid för att ekonomin ska utvecklas stabilt. Olika skatteunderlagsprognoser I tabellen nedan framgår en jämförelse mellan den skatteunderlagsprognos som användes i budget för 2010 och prognoser som lämnats efter att budgetförutsättningarna beslutats. Prognosen i budget 2010 bygger på SKL:s prognos per 1/ KF-budget ,8% 0,4% 2,5% 3,4% BP 10, sept 1,1% 0,6% 2,2% 3,2% SKL, feb ,4% 1,7% 1,9% 3,8% 0,1% enhet är värd cirka 1,0 mkr i skatteintäkter för Ronneby. Av tabellen ovan framgår att SKL bedömer att skatteunderlaget utvecklas betydligt positivare 2010 än beräknat i KFbudgeten. Huvudorsaken är att arbetsmarknadsläget inte ser ut att bli så dåligt som befarades. Konjunktursvackan beräknas inte heller bli lika djup varför uppgången 2011 inte heller blir så kraftig räknar man nu med högre pris och löneökningar än tidigare. Skatteunderlag och utjämning Prognosen för års ökning i skatteunderlaget (för hela riket) uppgår enligt SKL, vars prognos ligger till grund för kommunens redovisning, till 1,2% (december ). Prognosen i februari 2010 visar dock på en något bättre utveckling, se tabellen nedan års definitiva utfall (taxeringsutfall ) uppgick för hela riket till 5,4%, att jämföras med de 5,0% som angavs i prognos i Årsredovisningen Skatteunderlagets tillväxt (taxeringsutfall , prognos ): Riket Ronneby 3,8% 3,2% 4,3% 4,5% 5,6% 4,7% 5,4% 4,0% 1,4% Utdebitering i riket, länet och Ronneby: Kommun Landsting Riket, högst 34,17% Riket, lägst 28,89% Riket, medel 31,52% 20,72% 10,80% Blekinge 32,34% 21,63% 10,71% Karlskrona 21,19% Ronneby 22,04% Olofström 21,84% Karlshamn 21,89% Sölvesborg 21,95% Källa: SCB kommunalskatterna Rikets medelvärde för utdebitering är inte helt jämförbar mellan kommuner och mellan landsting då det finns vissa skillnader i fördelning av verksamhet mellan kommun och landsting. Fr o m 2005 gäller ett reviderat system för utjämning som ger en inkomstutjämning på 115% av medelskattekraften. Något förenklat kan sägas att det tidigare generella statsbidraget har bakats in i utjämningen och får därmed också en utveckling i takt med skatteunderlagets utveckling (oaktat andra regleringar). Ronnebys skatteunderlag ger en medelskattekraft som uppgår till ca 92% av rikets medelskattekraft. Ronneby blir intäktsmässigt kompenserade för den lägre medelskattekraften i den kommunalekonomiska utjämningen. erhöll kommunen ett inkomstutjämningsbidrag om 217 mkr. Utjämning mellan kommuner sker även på kostnadssidan, där strukturella behovs och kostnadsskillnader mellan kommunerna utjämnas, den sk kostnadsutjämningen. Därtill finns strukturbidrag som är relaterat till befolkningsutveckling och sysselsättning. Nettot av inkomst, kostnadsutjämning och strukturbidrag 6

7 jämförs mot statens anslag. Är anslaget mindre måste kommunerna betala en regleringsavgift. Kommunerna kan också få LSS utjämningsbidrag. Total uppgick nämnda kosntadsutjämningsposter till 80 mkr. Regional utveckling Kommunerna i länet har liksom Ronneby drabbats av rådande lågkonjunktur med ökad arbetslöshet. Befolkningsmässigt har dock kommunerna utvecklats olika. Karlskrona har ökat sin befolkning med drygt 500 personer, medan övriga kommuner tappat invånare. Antal arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i åldersgruppen år ökade i länet från personer (6,1%) per 31/ till personer (9,2%) per den 31/12 (källa: månadsstatistik, Kommunerna i länet samarbetar med varandra i en rad olika sammanhang och sammansättningar. Bland annat genom det så kallade Krafttag Blekinge, med projekt för bland annat avknoppningar av nya företagsidéer, arbete för klusterbildningar och för kompetensutveckling. Det finns också samarbete för nyföretagarfrågor, gemensamma turismsatsningar som Visit Blekinge och satsningar på Blekinge Arkipelag som biosfärområde. Blekinge samarbetar också runt många internationella frågor, bland annat för länderna vid södra Östersjön, ett Indienprojekt, samt för Världsutställningen i Shanghai. Ronnebys utveckling Näringsliv Under satte företagsgrupper, kommunala företrädare och andra intressenter fokus på att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Detta ledde fram till att Kommunfullmäktige i juni beslutade att anta gemensamma kommunala näringslivsmål, den så kallade Kraftsamling Ronneby. Under året togs en lång rad beslut med näringslivskoppling, bl.a. ett nytt Brunnsbad, satsningar på Karön/Ekenäs området, ett nytt Lärcenter, medfinansiering av NyföretagarCentrum, investeringar i centrum, turismsatsningen Visit Ronneby, exploateringsutveckling på Sörbydal, inköp av Kilenområdet vid stationen och deltagande i flera EUfinansierade projekt. Landsbygdsprojektet Hjärtats Fröjd genomförde många aktiviteter, bl.a. turismutbildning för småföretagare, en företagsdag i Belganet, och deltagande i den stora utflyttarmässan i Utrecht, Nederländerna. Samtliga företagarföreningar i kommunen genomförde också tillsammans företagsdagen Ronneby NU, en dag som kommer att bli årligen återkommande. Under blev också Ronneby flygstation en nationell flygplats. Under 2010 kommer dessa satsningar följas upp och fördjupas. Kraftsamling Ronneby med dess åtta fokusområden blir vägledande och har en tidshorisont fram till Ett område som särskilt kommer att lyftas fram är energi och miljöteknik, där engagemang kommer att läggas på bl.a. vindkraftsanläggningar, plusenergihus och på hållbar samhällsutveckling. Frågan om den moderna Kurorten kommer också att belysas, det vill säga hur Ronneby ska profileras som kommun i framtiden. Etableringsområdet Sörbydal, i korsningen E22 och väg 27, 7

8 kommer att marknadsföras och stärkas ytterligare. Utvecklingen av Ronneby centrum kommer också att prioriteras, med samråd och diskussion med handlare, fastighetsägare och allmänhet. Arbetsmarknad Ronneby ligger mitt i Blekinge med goda kommunikationsmöjligheter till näraliggande kommuner oavsett om man väljer tåg, buss eller bil. I tabellen nedan visas hur pendlingssituationen ser ut i Ronneby. Jämförelsevis många kvinnor pendlar från Ronneby jämfört med till Ronneby för arbete. Ungefär lika många män pendlar till som från kommunen. Antal pendlare till/från Ronneby Inpendlare Utpendlare Inpendlare Utpendlare Män Kvinnor Totalt Källa: 1 SCB RAMS Om man sätter antalet inpendlare i relation till antal förvärvsarbetande dagbefolkning så är ungefär 25% av dem som arbetar i Ronneby inpendlande. Förvärvsarbetande dagbefolkning Antal förvärvsarbetande i statistik Ronneby kommun 1 ej klar Källa: 1 SCB RAMS förvärvsarbetande dagbefolkning (dec.) Arbetsmarknadsläget i kommunen har till följd av lågkonjunkturen försämrats. Antalet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd den sista december 2008 jämfört med har ökat från 1320 till 1784 personer. Ökningen av öppet arbetslösa har skett i gruppen över 24 år. De unga i åldern år går nästan uteslutande i program, vilka ökat kraftigt i antal deltagare. Kommunen genomför på uppdrag av Arbetsförmedlingen olika program riktade främst mot långtidsarbetslösa Riket 5,3% 3,9% 3,7% 6,0% Blekinge 6,3% 4,4% 4,7% 7,9% Ronneby 7,7% 5,4% 5,8% 9,3% Källa: AMV, arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i % av befolkningen år. Samhällsbyggnad Finanskrisen har påverkat byggnation av nya bostäder under. ROTbidraget har dock inneburit att många småprojekt har kommit igång istället. Passivhusprojektet på Elevhemsvägen har rönt stort intresse i regionen. Första huset färdigställs i början på Tillsammans med Kilenområdet, som kommunen förvärvade under, och Espedalsområdet, som ägs av AB Ronnebyhus, är Elevhemsvägen en viktig del i kommunens satsning på väg mot ett hållbart samhälle. Befolkning Efter flera år av befolkningsökning stabiliserades antal invånare under 2007 och År vände befolkningsutvecklingen och befolkningen minskade med 73 personer till För flerårig översikt se sidan 3. Främst tycks minskningen bero på att förhållandevis många äldre dog. Det stora antalet födda kompenserade inte dessa. Hur stor påverkan på befolkningsutvecklingen som flytten av Blekinge Tekniska Högskola kommer att få går ännu inte att se i statistiken. 8

9 Befolkningsutvecklingen i kommunens tätorter (antal) Tätort/ landsbygd Backaryd Bräkne Hoby Eringsboda Hallabro Johannishus Diagram: Folkmängd Nedanstående tabell visar de senaste årens förändring i Riket, Blekinge och Ronneby: Riket Blekinge Ronneby 0,90% 0,22% -0,26% ,80% 0,24% 0,00% ,76% 0,31% 0,17% ,72% 0,49% 0,30% ,40% 0,24% 0,27% Ronnebys flyttningsnetto var 3 personer flyttade in, medan flyttade ut. Av flyttningsnettot flyttade 246 netto från utlandet till Ronneby och 249 netto flyttade från Ronneby inom Sverige. Antalet födda, 308, är det största födelsetalet sedan 1993 då det föddes 357 barn. Levande födda Kallinge Listerby Ronneby Ronnebyhamn Landsbygd (ej tätort) Totalt kommunen Definition av tätort: En tätort ska ha sammanhängande bebyggelse med högst 200 m mellan husen och minst 200 invånare (källa SCB/FOLK01KT). Andel av Ronnebys invånare respektive kommunanställda som är utrikes födda eller har utländsk bakgrund % Invånare utländsk bakgrund 9,4 10,1 10,8 11,4 12,1 1 Invånare utrikes födda 1 7,8 8,4 9,1 9,6 10,2 Invånare utrikes födda 20 9,5 10,5 11,2 12,1 13,1 64 år 2 Kommunanställda som är utrikes födda 3 6,2 6,2 6,3 6,5 (Källa: 1 SCB, 2 Kommundatabasen endast åldersgruppen år, 3 SKL avser endast månadsavlönade). Anställda ej klar. Under året översteg antalet döda antalet födda med 60 (6) personer. Antalet avlidna var 368 (284). 9

10 Vision 2020 Årets verksamhet I budget gäller Vision 2020 som kommunens övergripande mål. Nedan följer huvudrubrikerna i Vision Under varje huvudrubrik finns kommentarer kopplade till visionen som beskriver ett slags nuläge. För fullständiga texter angående Vision 2020 hänvisas till budgetdokumentet. Ronneby är en attraktiv kommun speciellt för barnfamiljer. Barn och ungdomars behov av en trygg uppväxtmiljö och utvecklingsmöjligheter är väl tillgodosedda. I syfte att bättre förbereda barnen för grundskolan ska insatser för ökad pedagogisk kompetens och språklig utveckling göras. På sikt ska andelen förskollärare/barnskötare uppgå till 75/25 procent. Satsningen är planerad att påbörjas under 2010 med förberedelser under. Arbetet har påbörjats. Gymnasieskolan Knut Hahn ska under certifieras som Teknikcollege. Certifiering blev klar. Socialtjänstens resurser för utsatta barn skall ökas, i första hand för barnens skull, men det kan också på sikt innebära att kostnaderna för dyra institutionsplaceringar minskas. En ny organisation infördes för att bättre kunna tillgodose behovet av utredningar och insatser för barn och unga. Arbetet indelades i en myndighetssektion, familjesektionen, där alla utredningar beslutas och genomförs. Insatserna i form av öppenvård verkställs av socialnämndens öppenvårdssektion. Ett utvecklingsarbete pågår för närvarande i båda sektionerna. Inom öppenvården införs nu kontinuerligt evidensbaserade insatser. Antalet placeringsdygn ökar dock fortfarande. Ronneby kommun erbjuder attraktiva boendemiljöer för alla. Välutvecklade kommunikationer ger bland annat goda pendlingsmöjligheter. Hela Kilen området ska kunna exploateras för bostadsbebyggelse. Byggandet av nya lägenheter inom Glasbrukstomten kom igång under. Inflyttning sker under hösten Arbetet med nya detaljplaner inom Aspan, Kallinge, Påtorp, Gamla Vattentornet och Hulta har kommit så långt att Kommunfullmäktige skall kunna anta dessa under P platserna som försvunnit på Glasbrukstomten planeras utökning av antalet p platser inom Soft Center området. Karltorpsparkeringen har utökats samt att det planeras för utökade parkeringsmöjligheter i anslutning till Nya Brunnsbadet och Silverbergsplanen. Vägen Risanäs Saxemara ska breddas och gång och cykelbana ska anläggas. Längs Vierydsvägen, delen Risanäs Saxemara, ska ny gång och cykelbana anläggas samt viss punktvis breddning utföras. Vägen har i dag bristande trafiksäkerhet framför allt för oskyddade trafikanter. Projektet, som är ett samarbetsprojekt mellan kommunen och Vägverket, kan dessutom medföra ökade möjligheter att exploatera nya områden för byggnation av bostäder. Förslag om nya bostadsområden finns nu från privata markägare i Saxemara. 10

11 De äldres bostadssituation ska särskilt uppmärksammas. För att motverka äldres isolering ska inventering ska ske i syfte att skapa nya mötesplatser för äldre i olika bostadsområden. En långt framskriden plan finns hos Ronnebyhus när det gäller renovering i Espedalens bostadsområde att avdela ett antal lägenheter till trygghetsboende. Kravet på ett trygghetsboende är god fysisk tillgänglighet samt utrymme för gemenskap och lunchservering Ronneby kommun präglas av en social och etnisk integration samt demokrati och jämlikhet. Ronneby kommun ska vara en kommun med kulturell mångfald och det finns respekt för olika människors åsikter, religioner, kön, sexuell läggning, ålder och etniskt ursprung. Fullmäktige ska under ta ställning till en parlamentarisk utredning innehållande förslag om hur kommunens verksamheter ska ges förutsättningar att bli bättre i sitt integrationsarbete. Arbetet med utredningen pågår. Förslaget presenteras under Ronneby kommun har en välutvecklad och ändamålsenlig infrastruktur. Den har en tydlig miljöprofilering och ingår i en större regional helhet. Genom Ronneby Miljö & Teknik AB ska fjärrvärmenätet fortsätta att byggas ut och det kommunala VA nätet ska byggas ut till Väbynäs. Genom Ronneby Miljö & Teknik AB ska fjärrvärmenätet fortsätta att byggas ut, där så är möjligt, och under 2010 kommer det kommunala VA nätet att byggas ut till Väbynäs. Under mandatperioden skall lämplig reservvattentäkt i Bräkne Hoby planeras. I Bräkne Hoby har en reservvattentäkt etablerats. Ledningsförläggning från täkten till vattenverket är projekterad och arbetet kommer att påbörjas så snart erforderliga tillstånd finns. En arbetsgrupp har tillsatts för att redovisa förslag till åtgärder som behöver genomföras med anledning av hot och risker som de globala klimatförändringarna kommer att ge upphov till. Kommunstyrelsen beslutade i december inriktningen på det fortsatta arbetet med att anpassa Ronneby kommun till förväntade effekter av klimatförändringar. En översyn av organisationen kring förvaltningen av kommunens skogsinnehav ska göras bl a för att skydda värdefulla naturområden. En skogsbruksplan har tagits fram som ett underlag för översynen avseende skogsinnehavet. Kommunen ska under 2010 ta fram riktlinjer för skötseln av skogarna. Kommunens behov av mark, inklusive skog och fastigheter ska se över i syfte att ge underlag för ett strategiskt beslut som syftar till frigörande av kapital. En skogsbruksplan har tagits fram som en del av underlaget avseende skogen. Analysarbetet och förslag avseende skog och mark påbörjas När det gäller fastigheter har ett förslag på fastigheter för försäljning redovisats för KSAU. 11

12 Ronneby kommun är ett kunskapssamhälle. Näringslivet är fortsatt framgångsrikt och kännetecknas av mångfald, kvalitet och spetskompetens. Den goda ekonomiska utvecklingen präglas också av begreppet ekologisk hållbarhet. För turismen i Ronneby och för Ronneby Brunn är Brunnsbadet av strategisk betydelse. Ett beslutsunderlag till ny badanläggning ska tas fram under. Byggnationen av en ny badanläggning påbörjades senhösten och beräknas stå klar i juni Ett viktigt inslag i en ökad turismsatsning är camping. Det ska undersökas om sydvästra Göhalvön kan vara lämpligt för en camping. Undersökning är inte genomförd. Ronneby kommun ska verka för en fortsatt närvaro av Blekinge Tekniska Högskola (BTH) i Ronneby. Möjligheterna till ett center för nätbaserat lärande är undersökt i en förstudie och resulterat i ett förslag. BTH väntas ta ställning till förslaget under. Ronneby Lärcenter startades i liten skala som en avdelning i Informationsenheten. Förberedelser påbörjades för att sommaren 2010, då högskolebiblioteket ska flytta ifrån Soft Center, göra verksamheten till en resurs inom eftergymnasial utbildning till nytta både för enskilda och företag. inleddes också på Soft Center etableringsfasen av en arena för nätbaserat lärande, CELA, som både kommunen och BTH står bakom. Tillsammans med Region Blekinge, landstinget och övriga kommuner i länet har en ansökan om EU medel för att genomföra CELA lämnats in i januari Förutsättningarna för och konsekvenserna av en konkurrensupphandling avseende stadsträdgårdens produktion ska presenteras under. En utredning presenterades för budgetberedningen inför 2010 års budget varvid man beslutade att stadsträdgården skulle bedrivas i kommunal regi. För att möjliggöra kompetensutveckling av lärare från förskoleklass till gymnasium kommer resurser att sättas av från kommunens sida inom ramen för lärarlyftet. Medel fanns avsatta för lärarlyftet i års budget. Hela kommunen utvecklas och servicen är god i våra olika kommundelar. Centralortens betydelse för utvecklingen av kommunen ska uppmärksammas. Arbetet med att utveckla stadskärnan och stadens centrala delar ska påbörjas under. Trafikhastigheterna ska minskas och kontakterna med Ronnebyån måste bli bättre i stadens centrala delar. Arbetet med att utveckla Ronneby centrum pågår och första entreprenaden förväntas påbörjas under hösten Personalpolitik Se under Personalbokslut. 12

13 Verksamhetsmål, riktlinjer och direktiv kopplade till vision 2020 Ronneby kommun är en attraktiv kommun speciellt för barnfamiljer. Tekniska nämnden, Parkenheten Bokslut Verksamhetsmål Skapa park- och naturupplevelser som ger ett mervärde för de boende och ökar kommunens attraktionskraft. Tätortsnära natur skall i första hand utgöra platser för upplevelser och avkoppling. Park- och naturskötseln har som helhet hållits på en acceptabel nivå. Någon enkätundersökning har dock ej genomförts. Minst 80 procent av invånarna ska uppleva kommunens parker och planteringar som bra eller mycket bra Förskole- och grundskolenämnden Bokslut Verksamhetsmål Plats i förskola erbjuds senast två månader efter anmält behov (Mätning 2 ggr/år) 99% Andelen föräldrar som uppger att barnen trivs i förskolan ska vara minst 95 % (Enkät 1 g/år) 94,2% Andelen elever i skolår 3 som trivs på sin skola ska vara minst 95 % (Enkät 1 g/år) 93,7% Andelen elever i skolår 6 som trivs på sin skola ska vara minst 95 % (Enkät 1 g/år) 91,5% Andelen elever i skolår 9 som trivs på sin skola ska vara minst 95 % (Enkät 1 g/år) 83,8% Riktlinjer Personaltätheten i förskolan ska vara mellan 5,0-5,2 barn/årsarbetare i kommunen. (15 oktober årligen) Lärartätheten i grundskolan ska vara mellan 7,96-8,47 lärare per 100 elever i kommunen i genomsnitt. (15 oktober årligen) Anslaget till läromedel (pedagogiskt mtrl) ska senast 2010 ligga på genomsnittet för riket. 5,41 8,64 Omsorgsnämnden, Äldreomsorg Bokslut Verksamhetsmål Minst 85 % av alla som ges insats inom äldreomsorgen ska vara nöjda (Brukarundersökning, vartannat år) kr/elev (3 100 kr/elev, riket år 2008) 2008 års undersökning visar på omdömen över referensvärdet. Nästa undersökning genomförs Omsorgsnämnden, Handikappomsorg Bokslut Verksamhetsmål Rättssäkert beslut o 100 % ska ha beslut inom 90 dagar o Minst 98 % ska verkställas inom 90 dagar Individuellt utformad verkställighet o Genomförandeplan, minst 75 % Kommunen ska erbjuda bra stöd och service för goda levnadsvillkor till personer med funktionsnedsättning o Kvalitetsmätning (vartannat år) godkänd 100% 97,4% Enligt bedömning är målet uppfyllt års undersökning visar att de flesta är i stort sett nöjda med boende och sin dagliga verksamhet. 13

14 Socialnämnden Bokslut Verksamhetsmål Att utveckla öppenvårdsarbetet. o Att minska den genomsnittliga vårdtiden för institutionsplacerade barn och ungdomar. Genomsnittlig vårdtid 158 (156) dygn Ronneby kommun präglas av social och etnisk integration samt demokrati och jämlikhet. Samtliga nämnder Bokslut Verksamhetsmål De kommunanställdas personalsammansättning avseende utländskt ursprung ska spegla kommuninvånarnas sammansättning Det ska inte förekomma några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika. Det ska heller inte finnas några osakliga löneskillnader mellan kvinnligt respektive manligt dominerade grupper som utför arbete som är att betrakta som likvärdiga. Kommunen ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. o Minst 80 % eller fler av de tillsvidareanställda ska tycka att de kan rekommendera kommunen som arbetsgivare. Kommunstyrelsen, Kommunledningsenheten Bokslut Verksamhetsmål Kommunledningsenheten ska svara för att integrationsarbetet bedrivas i samverkan med andra aktörer, bl.a. Arbetsförmedling och näringsliv, och verka för att minst 75 % av kommunplacerade flyktingar inom tre år från mottagandet inte är försörjda via kommunens försörjningssystem, varav minst 50 % ska vara försörjda genom eget arbete. Socialnämnden Bokslut Verksamhetsmål Att aktivt arbeta med att minska människors behov av socialbidrag o o Att antalet socialbidragstagare som deltar i någon form av insats ökar Att minst 50 % av hushållen är självförsörjande sex månader efter det att biståndsperioden inletts Att erbjuda alla personer med missbruks- eller beroendeproblematik behandling för att de ska få ett värdigt liv utan missbruk o Att sex månader efter avslutad behandling är minst 50 % drogfria Andel invånare utrikes födda var 2008 i åldern år 12,1% och andelen kommunanställda utrikes födda var 6,5%. Utifrån lönekartläggning har inte identifierats några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som har eller anses ha lika arbete 52,4% tycker att de kan rekommendera kommunen som arbetsgivare. Resultatet kommer från kommunstyrelsens verksamheter, individoch familjeomsorg, handikappomsorg och äldreomsorg. Totalt togs 65 personer emot Av dem är 41 personer självförsörjande efter 3 år vilket motsvarar ca 63 %. Av dessa 41 personer är ca 85 % försörjda genom eget arbete. Övriga 15 % finansieras via andra försörjningssystem. Antal personer i insats 37 (74) st 65% var självförsörjande 68% bedöms som drogfria 14

15 Ronneby kommun har en välutvecklad och ändamålsenlig infrastruktur och en tydlig miljöprofilering och ingår i en större regional helhet. Kommunstyrelsen, Kostenheten Bokslut Verksamhetsmål Kostenheten har som inriktningsmål att minst 25 % av livsmedelsinköpen ska vara ekologiskt odlade/framställda år 2010 : 10,4% Tekniska nämnden, Gatuenheten Bokslut Verksamhetsmål Beläggningsunderhållet skall hållas på sådan nivå så att återinvesteringsytan uppgår till lägst 5% av totala beläggningsytan/år Energisparande åtgärder på gatubelysningsnätet o Besparing av energi med minst 15 % av årsförbrukningen/investerad anläggning (ÅR 2010) Återinvesteringsytan uppgick till 5,21% Energibesparingsåtgärder installerade i två elstationer. Utvärdering kan ske först Miljö- och hälsoskyddsnämnden Bokslut Verksamhetsmål Utsläppen av fossil koldioxid ska till år 2012 minska med minst 113 kg per år och invånare och 2012 ska det inte vara mer än 2700 kg/invånare (3 600 kg/invånare år 2004). Totala utsläppet ökade från 3188 kg/inv år 2006 till 3307 kg/inv år 2007, dvs en ökning med 119 kg/inv Ronneby kommun är ett kunskapssamhälle. Näringslivet inklusive turism är fortsatt framgångsrikt och kännetecknas av mångfald, kvalitet och spetskompetens. Den goda ekonomiska utvecklingen präglas också av begreppet ekologisk hållbarhet. Kommunstyrelsen, Kommunledningsenheten Bokslut Verksamhetsmål Kommunen ska vara en attraktiv etableringsort för företag o Näringslivsavdelningen ska verka för att minst 140 nya företag ska startas per år i kommunen. Kommunen ska ha ett nära samarbete med näringslivet o Näringslivsavdelningen ska besöka minst 100 företagare per år. Minst tio frukostmöten och andra företagsträffar ska genomföras. o Näringslivsavdelningen ska tillse att rådgivning för nyföretagare finns tillgängligt minst varannan vecka. Minst en Nyföretagarskola ska genomföras. 116 startade företag i Ronneby enligt Nyföretagarbarometern 100 Företagsbesök genomförda. 10 Frukostmöten och andra företagsträffar genomförda -Nyföretagarrådgivning finns tillgänglig varje vecka. Nyföretagarskola genomförd Biblioteks- och kulturnämnden Bokslut Verksamhetsmål Verksamheten skall öka antalet biblioteksanvändare och biblioteksbesökare samt öka antalet utlån på biblioteken Antalet biblioteksbesök/invånare var 7,09 (7,22) Antalet besökare på huvudbiblioteket var ( ) Antal utlån var ( ) 15

16 Tekniska nämnden, Bygg- och fastighetsenheten Bokslut Verksamhetsmål Energibesparing med minst 4 % (880 tkr) Utgångspunkt är 2007 års utfall och dagens energipriser. Energibesparing 6% Förskole- och grundskolenämnd Bokslut Verksamhetsmål Alla barn ska kunna läsa flytande senast vid utgången av åk 3. (Redovisning i juni årligen till FoGN) 85% (80%) Alla barn ska vara godkända i alla tre ämnena, svenska, matematik och engelska i de nationella ämnesproven i åk.5. (Redovisning i juni årligen till FoGN) Behörigheten till gymnasieskolan ska öka jämfört med tidigare år för åk 9. (Redovisning i juni årligen till FoGN) 83,2% (90,5%) Andelen elever med fullständigt betyg (16 ämnen) ska öka jämfört med tidigare år för åk 9. (Redovisning i juni årligen till FoGN) 70,2% (74,3%) Meritvärdet för åk 9 ska senast år 2010 uppgå till SALSA-värdet, skolvis och kommunvis. Skillnader mellan pojkars och flickors resultat ska minska. (Redovisning i juni årligen till FoGN) Sv 83% (88%), Ma 87% (86%), En 85% (89%) 189 (202) Salsavärdet uppgick till 206. Flickor meritvärde var 204 och pojkars 175. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Bokslut Verksamhetsmål Jämförelsetalen för varje program skall vara lika med rikets eller högre. (Kvalitetsredovisning 15/10 årligen till GYVN) Den genomsnittliga betygspoängen låg på 13,7 (13,7) I riket var poängen 14,0 (våren ) Hela kommunen utvecklas och servicen är god i våra olika kommundelar. Omsorgsnämnden, Äldreomsorg Bokslut Riktlinjer Personaltätheten i traditionella särskilda boenden ska vara minst 0,50 tjänst per boende. Bemanning enligt riktlinje Personaltätheten i demensboenden ska vara 0,80 tjänst per boende Bemanning enligt riktlinje 16

17 Övriga verksamhetsmål, riktlinjer och direktiv Samtliga nämnder Bokslut Direktiv Det handikappolitiska målet om tillgänglighet måste uppfyllas vid all planering och åtgärder vidtas Kommunala handikapprådet samverkar med Bygg- och fastighetsenheten, Gatuenheten samt Fritidsenheten. Vid ny/ombyggnad ser man på tillgängligheten utanför / i byggnaden, inte bara för personer som använder rullstol utan även för andra funktionsnedsättningar Protokoll ska, i normalfallet, vara publicerat på webben senast 8 arbetsdagar efter sammanträde. Vid översiktlig granskning tycks direktivet inte följts fullt ut. Direktivet uppnått till ca 80%. Kommunstyrelsen, Informationsenheten Bokslut Verksamhetsmål Den nätbaserade kommunikationen mellan kommunens verksamheter och medborgare/företag ska utvecklas vidare. o Antalet besök på kommunens publika webbplats ska öka med minst 5 % årligen Antalet besök minskade med 3% Omsorgsnämnden, Äldreomsorg Bokslut Verksamhetsmål Minst 65% av tillgängliga personaltimmar skall användas till omsorg och kontakter med den enskilde omsorgstagaren Metod/verktyg att mäta detta exakt saknas. Arbete pågår med Kostnad Per Brukare vilket kan visa hemtjänstgruppernas effektivitet. Omsorgsnämnden, Handikappomsorg Bokslut Verksamhetsmål Andelen personer inom handikappomsorgen som har individuell plan ska öka. Andelen med individuell plan har inte ökat Särskilda beslut och aktiviteter Kommunfullmäktige har givit ett antal direktiv angående särskilda utredningar. I nedanstående följer en lägesrapport: Översyn ska göras angående organisationen för arbetsmarknadsfrågor och dess omfattning. Förslag ska presenteras senast En presentation gjordes för kommunstyrelsen i februari Något beslut med anledning av översynen har inte tagits. Utredning om införande av en kommunövergripande administrativ enhet ska genomföras och presenteras senast Tidplan för införande av elektronisk fakturahantering och ett fullständigt införande av ett elektro 17

18 niskt ärendehanteringssystem ska presenteras i samband med utredningen. Centraliserad nämndsadministration och elektronisk fakturahantering är verkställd fr o m 1 november. Informationsenheten ska leda ett kommunövergripande utvecklingsarbete för att utveckla service över nätet. Barnomsorgssystem med e identifiering är prioriterade områden för insatser i nära samspel med kommuner i föreningen Sambruk. Utvecklingsarbetet bygger på kommunens e strategi från För att skapa flexibla möjligheter att utveckla och erbjuda e tjänster avtalade kommunen under om lösningar för säkerhet och identifiering över nätet. System och tillämpningar anpassades och testades under året i syfte att första halvåret 2010 ta dem i konkret drift. Här ingår att använda e legitimation för att signera medborgarförslag och politiska motioner, att anställda via webb kan logga in hemifrån och nå IT resurser man har behörighet till, att motsvarande rättighet skapas för lärare och gymnasieelever, att föräldrar till barn i förskolan får möjlighet att logga in i barnomsorgssystemet via webb för att ändra schema, inkomstuppgift m.m. En e tjänst för att göra telefonuppgifter till anställda sökbara på kommunens webbplats har förberetts under och ska introduceras i april Kommunens nuvarande webbplats togs i bruk våren Systemet bakom finns numera i en nyare version. För att anpassa webbplatsen till aktuella kvalitetskrav och utveckla kommunens service på nätet behöver systemet uppgraderas och webbplatsen byggas om. Hösten inleddes planeringen av detta, som förväntas leda till konkret resultat under Arbetet är inte påbörjat. Personalenheten förväntas att senast ha infört fullständig självservice inom kommunens olika verksamheter. I allt väsentligt var införandet klart hösten Kostenheten ska tillsammans med Förskoleoch grundskolenämnden senast presentera förslag om resurseffektivare kostorganisation avseende förskoleverksamhetens olika kök. Utredningen är inte påbörjad. Med anledning av de minskade elevtalen inom grundskolan lades uppdrag till Förskole och grundskolenämnden att senast redovisa förslag om möjliga förändringar av skolorganisationen. Enligt kommunfullmäktiges beslut lades årskurs 7 9 i Bräkne Hoby ner från och med höstterminen, liksom Kallebergaskolan. Kuggebodaskolan lades i malpåse för skolverksamhet, och Backaryd och Hallabro ses som en enhet med skolverksamhet på bägge orterna. Efter en motion i kommunfullmäktige har beslutats att se över den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen. En arbetsgrupp har presenterat ett förslag som är ute på remiss i de politiska grupperna samt för yttrande från tjänstemän. Enligt plan ska en ny organisation kunna träda i kraft den 1 januari Kommunstyrelsen ska tillsätta en lokalutredning i syfte att reducera kostnaderna genom att få till stånd ett bättre utnyttjande av lokalerna. 18

19 Beredningar Folkhälsoberedningen I Ronneby kommun genomförs en rad folkhälsoinsatser inom ramen för de ordinarie verksamheterna, som t ex. barnhälsovård, skola, äldreomsorg, kulturverksamhet, miljö och hälsoskydd, stadsplanering och föreningsliv. I januari antog kommunfullmäktige Folkhälsoplan , KF 12/. Folkhälsoplanen ligger till grund för folkhälsoberedningens årliga verksamhet samt anger inriktningen för det lokala folkhälsoarbetet som ska bedrivas inom kommunens olika verksamhetsområden. Under har kommunens folkhälsoarbete fokuserat på att förverkliga planerade insatser och åtgärder som inbegrips i Ronneby kommuns folkhälsoplan Under året arrangerade Ronneby kommun i samverkan med Svensk Förening För Folkhälsa (SFFF) utbildningsdagen Folkhälsa är politik. Dagen syftade till att lyfta folkhälsofrågorna ytterligare politiskt samt stärka folkhälsoarbetet i Ronneby kommun. En avgörande betydelse för hälsa på lika villkor är att ge alla barn och ungdomar förutsättningar för en god uppväxt. Satsningar på föräldrastöd och att utveckla skolan som en hälsofrämjande arena har och kommer därmed att vara prioriterat. Utbildning av personal inom förskola och skola i föräldrastödsmetoderna Active Parenting och ÖPP (Örebros preventions program) samt metoden SET (social och emotionell träning) har under varit ett led i detta arbete. Under genomfördes även en inventering av det hälsofrämjande arbetet i Ronneby kommuns grundskolor med syftet att undersöka förutsättningarna för att utveckla skolan som en hälsofrämjande livsmiljö. Kvinnofridsinstruktörer har under utbildats. Instruktörerna har genom utbildningen fått spetskompetens inom området våld i nära relationer och barn som bevittnar våld. Under 2008 och genomfördes ett nutritionsprojekt för äldre i kommun. Under 2010 kommer kommunens folkhälsoarbete att följa folkhälsoplanens planerade insatser för 2010 samt följa och utveckla pågående insatser. Lokala brottsförebyggande rådet (Brå) För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i Ronneby Kommun ett lokalt brottsförebyggande råd. Polisen genomför årliga trygghetsmätningar i Blekinge. Inför har lokala brottsförebyggande rådet beslutat att kommunens trygghetsmätning ska brytas ner i fem områden, Ronneby tärtort, Kallinge, Norra, Västra, Sydöstra. Kommunen är även medfinansiär till trygghetsmätningarna. Trygghetsmätningen för har presenterats i Kommunfullmäktige. En offentlig presentation av mätningen genomfördes i Backaryd. Under genomfördes, i regi av lokala brottsförebyggande rådet, två trygghetsvandringar i kommunen. Trygghetsvandringarna genomfördes i områden där behovet ansågs som störst. Val av områden baseras på trygghetsmätningen och aktuell brottsstatistik från polisen. Samverkansavtalet mellan Polismyndigheten i Blekinge och Ronneby kommun, undertecknades av kommunstyrelsens ordförande i Ronneby kommun samt länspolismästaren i Blekinge län. Avtalet ska ligga till grund för det operativa brottsförebyggande arbetet i Ronneby med målet att verka för en minskad brottslighet och ökad trygghet. Det lokala brottsförebyggande rådet har en viktig roll i att följa upp och se till att samverkansavtalet kring det brottsförebyggande arbetet fullföljs. Under 2010 kommer dessa satsningars att prioriteras och följas upp. Att informera kommuninvånarna om brottsförebyggande arbete samt alkohol, drog och to 19

20 baksmissbrukets effekter kommer att lyftas under Verksamheter, bolag, mm Nedan följer en sammanfattning av det ekonomiska utfallet för kommunkoncernen. Särskilda redovisningar av respektive nämnders verksamheter, verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning och ekonomi presenteras på sidorna Särskilda redovisningar för andra juridiska enheter ingående i kommunkoncernen redovisas på sidorna

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2010-01-01 2010-08-31

Delårsrapport. För perioden 2010-01-01 2010-08-31 Delårsrapport För perioden 2010-01-01 2010-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2010-01-01 2010-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Regionkommuner i norra Sverige Rapportbilaga till utredning

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per

Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per Skurups kommun Rapport från granskning av delårsrapport per 2015-08-31 Erik Mauritzson Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Skurups kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Kommunens organisation

Kommunens organisation Årsredovisning Innehållsförteckning Kommunens organisation 3 Förvaltningsberättelse 5 Personalbokslut 35 Miljöbokslut 38 Kvalitetsredovisning 40 Resultaträkning 43 Balansräkning 44 Finansieringsanalys

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Finansiell analys kommunen

Finansiell analys kommunen Finansiell analys kommunen Budget 2010, plan 2011-2013 Årets resultat 2010 budgeteras till 19,3 mkr och nettoinvesteringarna inklusive beräknad ombudgetering uppgår till 123,6 mkr. Årets resultat motsvarar

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 217 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: Övriga avgifter och ersättningar Finansiella intäkter,1% 78,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter,

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Delårsrapport. För perioden

Delårsrapport. För perioden Delårsrapport För perioden 2016-01-01 2016-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-01-01-2016-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Årsredovisning 2008 b

Årsredovisning 2008 b Årsredovisning b Innehållsförteckning Kommunens organisation 3 Förvaltningsberättelse 4 Personalbokslut 22 Miljöbokslut 25 Kvalitetsredovisning 27 Resultaträkning 31 Balansräkning 32 Finansieringsanalys

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Finspångs kommun Granskning delårsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Finspångs kommun Granskning delårsrapport 2006-06-30 2006-09-16 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv KS-2013/421 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/421 2013-05-27 Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer