Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige fv 001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige fv 001"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum Vår referens Agneta Arnesson Controller Tjänsteskrivelse Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige fv 001 STK Sammanfattning Stadskontoret har upprättat årsanalys och bokslut avseende år 2013 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Materialet är överlämnat till stadskontorets ekonomiavdelning och stadsrevisionen. Årsanalysmaterialet består av ekonomisk analys samt för anslaget för kommunstyrelsen även uppföljning av kommunfullmäktiges mål och i bilaga uppföljning av uppdragen i budget Årets resultat för kommunstyrelsen, förvaltning 102, uppgår till mkr, varav 22 mkr har uppstått inom anslaget för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet. För kommunfullmäktige, förvaltning 001, visar årets resultat ett underskott motsvarande 0,4 mkr. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna föreliggande årsanalys 2013 för kommunstyrelsen, förvaltning 102, och kommunfullmäktige, förvaltning 001. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arsanalys 2013 Kommunfullmäktige UPPDRAGSUPPFÖLJNING 2013 Årsanalys 2013, fv 102 Beslutsplanering KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Överskottet inom anslaget för kommunstyrelsen, +232 mkr, beror i huvudsak på: kommunstyrelsens anslag för omstrukturering respektive omställning som står för mer än hälften av överskottet. Merkostnaderna för omstruktureringar inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och omställningen och omorganisationen av stadens stora kärnverksamheter har inte uppgått till den nivå som förutsades i kommunfullmäktiges budgetbeslut inför 2013

2 kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar färdtjänst hänförliga till de medel som frigjorts till följd av lägre kostnader i det nya avtalet för färdtjänst nytt verksamhetssystem inom vård och omsorg, upphandlingen blivit försenad på grund av överklagan Skolsatsning 2012 samt Resursförstärkning systematiskt kvalitetsarbete inom skolan Reserverade medel för helårseffekt av löneöversyn 2013 Driftstartsförskjutning av utvecklingsprojekt och utredningar inkluderat medborgarservice, projekt inom ekonomi samt Cleantech 2 (2) Ansvariga Irene San Martin Holmqvist Sekreterare Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

3 Årsanalys 2013 Facknämnder Kommunfullmäktige

4 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Ekonomi... 4 Budgetavvikelse... 4 Nettokostnadsutveckling... 4 Kommunfullmäktige, Årsanalys 2013 Facknämnder 2(4)

5 1 Sammanfattning Årets resultat visar ett underskott med 1,8 mkr. Underskottet hänför sig till högre kostnader för kommunfullmäktiges liveutsändningar än vad som förutsattes i internbudgeten 2013 samt ökade kostnader för representation, vilka representationskommittén löpande fattar beslut om. Nettokostnadsutvecklingen uppgår i jämförelse med 2012 till +1,7 mkr, vilket motsvarar en ökning med 8,3 %. Nettokostnadsökningen beror på betydligt ökade kostnader för kommunfullmäktiges liveutsändningar och att det framgångsrika mötes- och eventåret 2013 har medfört högre kostnader för representation än föregående år. Kommunfullmäktige, Årsanalys 2013 Facknämnder 3(4)

6 2 Ekonomi Resultaträkning Tkr Utfall 2013 Budget 2013 Avvikelse Intäkter Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Totala personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Nettokostnad exkl. finansnetto Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader -2-2 Resultat Nettokostnad Budgetavvikelse Årets resultat visar ett underskott med 1,8 mkr. Underskottet hänför sig till högre kostnader för kommunfullmäktiges sändningar än vad som förutsattes i internbudgeten 2013 samt ökade representationskostnader, vilka representationskommittén löpande fattar beslut om. Nettokostnadsutveckling Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 1,7 mkr, vilket motsvarar en ökning med 8,3 %. Den ekonomiska ramen för kommunfullmäktige har ökat med 0,4 mkr mellan 2012 och 2013 till följd av indexeringar. Nettokostnadsökningen är hänförligt till betydligt ökade kostnader för kommunfullmäktiges livesändningar och att det framgångsrika mötes- och eventåret 2013 har medfört högre representationskostnader. Tkr Utfall 2013 Utfall 2012 Förändring i % Intäkter ,46 Kostnader ,20 Nettokostnad ,29 Investeringsram Det av kommunfullmäktige beslutade investeringsutrymmet för kommunstyrelsen omfattar 45 mkr. Av utrymmet avstår kommunstyrelsen 2 mkr till förmån för investeringar inom förvaltning 001, kommunfullmäktige, se KS-STK Kommunfullmäktige har 2013 investerat 0,5 mkr för voteringssystemet i Rådhuset. Kommunfullmäktige, Årsanalys 2013 Facknämnder 4(4)

7 Årsanalys 2013 Facknämnder Kommunstyrelsen

8 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning anslag för kommunstyrelsen Verksamhet Barn och unga Trygghet och kvinnofrid Hemlöshet Näringsliv Arbetsmarknad och ekonomiskt stöd Personalpolitik Upphandling och livsstil Vård och omsorg Kultur och fritid Jämställdhet och antidiskriminering Malmö i sin omgivning Finansiering och ekonomistyrning Medborgarservice Ekonomi Resultaträkning Budgetavvikelse Områdesprogram för socialt hållbart Malmö (32)

9 1 Sammanfattning anslag för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen, förvaltning 102, visar ett sammantaget överskott för 2013 med 232 mkr. Av överskottet har 210 mkr uppstått inom anslaget för kommunstyrelsen och resterande 22 mkr inom anslaget för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet. Inom anslaget för kommunstyrelsen har mer än häften av överskottet uppstått till följd av att merkostnaderna för omstrukturering inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och omställningen och omorganisationen av stadens stora kärnverksamheter inte uppgått till den nivå som förutsattes i samband med kommunfullmäktiges beslut att fördela extra kommunbidrag till kommunstyrelsen för Kommunstyrelsen och dess förvaltning, stadskontoret, har under året varit starkt involverad i förändringen av den kommunala organisationen. Under första halvåret organiserades såväl utrednings- som genomförandeprocessen från kommunstyrelsen och de intermistiska förvaltningsledningarna för de nya skolnämnderna och stadsområdesnämnderna inom stadskontoret. Den organisatoriska förändringen, som genomfördes vid halvårsskiftet 2013, påverkade också stadskontorets organisation genom att uppdrag och personella resurser överfördes från stadskontoret till de nybildade grund- och förskoleförvaltningarna. Bland annat som en följd av förändringen av stadens nämnds- och förvaltningsorganisation bedrevs under året ett utredningsarbete som syftade till att anpassa stadskontorets arbetssätt och linjeorganisation till de förändrade förhållandena. I ett första steg fattades under hösten beslut om en intermistisk linjeorganisation som trädde i kraft vid årsskiftet 2013/2014. Under maj månad arrangerades Eurovision Song Contest i Malmö. Malmö stad stod tillsammans med Region Skåne värd för många av de upplevelser som inramade Sveriges Televisions tv-produktion. Runt om i Malmö ordnades aktiviteter och många var de malmöbor som deltog i festligheterna. Även runt om i Europa syntes Malmö. Det mediala värdet uppskattades till 1,1 miljarder kronor. Under hösten presenterades två utredningar avseende arbetsmarknadsinsatsernas utförande, förutsättningar, ledning och styrning samt effekter.. Samordningen av kommunens Internbank har vidarutvecklats under året. Förslag till nya ägardirektiv och bolagsordningar till kommunens helägda bolag har tagits fram. Arbetet avseende Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö skulle, enligt direktiv, avslutas år 2012 efter två års arbete, men förlängdes av flera skäl med två månader. Kommissionen avlämnade sin slutrapport den 1 mars Kommunstyrelsens beslut innebär att stadkontoret fått i uppdrag att samordna den fortsatta arbetsprocessen med bland annat de förslag och åtgärder som kommissionen presenterat samt att utreda möjligheterna att utveckla en hållbarhetsredovisning, upprätta en erfarenhetsbank, utreda möjligheterna att ta fram kommungemensamma modeller för samhällsekonomiska beräkningar och att ta fram en rapport med fokus på diskriminering. 3(32)

10 2 Verksamhet I internbudget/verksamhetsplan för 2013 redogörs för operativa mål och aktiviteter som syftar till en ökad måluppfyllelse. I uppföljningen nedan redogörs för om de operativa målen/aktiviteterna uppnåtts eller inte samt om mål/aktiviteter är pågående. Uppföljningen kompletteras i de flesta fall med en beskrivning vilken återfinns under respektive tabell. Aktiviteterna är i dessa fall numrerade. Under rubriken Viktiga händelser rapporteras händelser inom stadskontoret eller i omvärlden som påverkat verksamheten/ekonomin positivt eller negativt och som det saknades kännedom om när internbudget/ verksamhetsplan 2013 beslutades. 2.1 Barn och unga Ansvaret för de operativa målen/aktiviteterna finns sedan halvårsskiftet på förskolenämnden respektive grundskolenämnden. Uppföljningen nedan avser därför förhållandet den 30 juni Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid Operativa mål/aktiviteter 1 Utbyggnadssamordning tillsammans med tekniska nämnden/ fastighetskontoret. 2 Anpassning av styrsystemet så att det ger incitament att utifrån ett kommunperspektiv fatta beslut som skapar platser där det är möjligt 3 För att säkerställa god kvalitet genomförs kommungemensamma insatser kring kompetensutveckling och personalförsörjning, både generella och riktade. Uppföljning av operativa mål 1 Inom stadskontoret fanns fram till och med den 30 juni 2013 en medarbetare med ansvar att tillsammans med övriga förvaltningar samordna planeringen av utbyggnad förskolor och skolor. Detta ansvar gick från och med den 1 juli 2013 över till förskolenämnden. 2 Uppföljning av vårdnadshavarnas upplevelse av kvaliteten i förskolan har genomförts av stadskontoret via enkät riktad till alla föräldrar med barn i förskolor i Malmö under våren Stadskontoret har via FoU Malmö utbildning anordnat kompetensutveckling kring lärandet i förskolan för förskolepersonal. Personalförsörjningsinsatser har bedrivits i enlighet med antagen plan för kompetens-försörjning i förskolan. Förskolan ska erbjuda en trygg och pedagogisk miljö där personalen har tid att se varje barn och dess unika behov Operativa mål/aktiviteter Mäta personaltätheten i samband med att statistik lämnas till SCB. Jämföra utvecklingen över tiden. Uppföljning av operativa mål I samband med förskolenkäten under våren 2013 gjordes uppföljning av hur vårdnadshavare upplever den pedagogiska miljön, upplevelsen av trygghet och möjligheterna för förskolorna att ta hänsyn till barnens behov. 4(32)

11 Alla skolor ska se till att varje elev får möjlighet att uppnå målen i skolan Operativa mål/aktiviteter 1 Mäta måluppfyllelsen i samband med läsårets utgång samt göra jämförelser med tidigare år. 2 Sammanställa resultat av betyg och nationella prov. 3 Genom det systematiska kvalitetsarbetet göra prognoser och analyser av måluppfyllelsen samt undersöka elevernas upplevelse av lärmiljöns förutsättningar för att kunna möjliggöra elevernas måluppfyllelse (elevundersökning). Uppföljning av operativa mål 1/2 Vid läsårets slut sammanställde och mätte stadskontoret elevernas måluppfyllelse i samtliga ämnen och årskurser i grundskolan samt behörigheten till gymnasieskolan i årskurs 9. Resultatet sammanställdes och återkopplades till stadsdelarnas barn- och ungdomschefer samt rektorer. 3 Stadskontoret har under våren 2013 återkopplat resultaten av genomförd elevenkät för elever i årskurs 5,7 och 9 i grundskolan, hösten 2012, till kommunstyrelsen, barn- och ungdomschefer samt rektorer. Utifrån resultatet har utvecklingsområden föreslagits. Malmös elever ska uppleva att skolan bidrar på ett bra sätt till deras lärande Operativa mål/aktiviteter Genomföra en elevundersökning inom kvalitetsområdet kunskap och lärande för att mäta elevernas upplevelse av i vilken utsträckning skolan bidrar till deras lärande. Uppföljning av operativa mål Elevundersökning genomfördes ht2012. Sammanställning, resultatredovisning och återkoppling av undersökningen genomfördes vt2013. Se även ovanstående mål. Malmös elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola Operativa mål/aktiviteter Genomföra en elevundersökning inom kunskapsområdet normer och värden för att mäta elevernas upplevelse av i vilket utsträckning skolan bidrar till deras trygghet och trivsel. Genom det systematiska kvalitetsarbetet undersöka elevernas upplevelse av att de känner sig trygga och trivs i sin skola. Uppföljning av operativa mål Elevundersökning avseende ovanstående mål genomfördes ht2012. Sammanställning, resultatredovisning och återkoppling genomfördes vt2013. Enkäten har följts upp i skolornas egna systematiska kvalitetsarbete under våren Skolornas analys och vidtagna/planerade åtgärder har följts upp och redovisats via grundskole-förvaltningen under ht2013. Se även ovanstående mål. Fler av kommunens förskolor och skolor ska ta aktiv del i ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete. Operativa mål/aktiviteter Stöd för genuspedagogiskt utvecklings-arbete erbjuds förskolor och skolor genom den beslutade genussatsningen. Uppföljning av operativa mål Stadskontoret, FoU Malmö utbildning, har erbjudit stöd för genuspedagogiskt utvecklingsarbete genom genussatsningen fram till 30 juni 2013 och fortsatt därefter. 5(32)

12 Viktiga händelser Inrättandet av nämnder för Malmö stads skolväsende medför att ansvaret för att genomföra ovanstående operativa mål inte längre åvilar kommunstyrelsens förvaltning. 2.2 Trygghet och kvinnofrid Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad. Operativa mål/aktiviteter 1 De brottsförebyggande insatserna ska främst fokusera på barn och unga. 2 Samarbetsavtalet mellan Malmö stad och polisområde Malmö ska brytas ner till lokala avtal (geografiska områden/prioriteringar). 3 Fördjupat samarbete med andra stora städer kring avhopparverksamhet. 4 Utveckla fler stödjande insatser så att brottsoffer och andra vågar vittna. 5 Aktivt arbete mot hatbrott (samarbete med polisen) inom stadens verksamheter. 6 Ambitionshöjning mot våld i nära relationer. 7 Förbättrat skydd till papperslösa kvinnor. 8 Fler malmöbor ska få skydd/ hjälp/stöd av fristående kvinnojourer, Kriscentrum Malmö och Samtalsmottagningen. 9 Intensifierad bekämpning av ekobrott med koppling till organiserad brottslighet i samverkan med polisen, ekobrottsmyndigheten, försäkringskassan m fl. Uppföljning av operativa mål NEJ 1 Preventionsinsatser har primärt riktats in i SSP-arbetet. Brottsstatisk visar att ungdomsbrottsligheten har minskat under året. 2 Målet är ännu inte nått, dels beroende på omorganisation som genomförts under året dels på grund av en oklar roll och ett oklart mandat för preventionsfrågona inom förvaltningarna. Under året har även polisområde Malmö haft svårt att resurs sätta arbetet på förvaltningsnivå. 3 Stockholm, Göteborg och Malmö arbetar samtliga med någon form av stöd till avhoppare från kriminella nätverk. En struktur för utbyte av erfarenheter mellan såväl de olika kommunerna som de olika polismyndigheterna har etablerats med ett regelbundet informations- och erfarenhetsutbyte. 4 Projektet Våga vittna har initierats under året. Plattformen har fått fortsatta medel från Länsstyrelsen för sitt hedersprojekt Fokus heder. Projektet syftar till att ge stöd till utsatta ungdomar och kommer att genomföras i samarbete med bland annat kuratorer från flera kommunala gymnasieskolor i Malmö samt frivilliga organisationer. 5 Rädda Barnen ska tillsammans med två skolor i stadsområde Söder, Sociala resursförvaltningen, Kvinnojourerna och andra föreningar genomföra ett projekt kallat Det handlar om kärlek. I samarbete med föreningen TRIS, Tjejers rätt i samhället, har gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fått medel från Länsstyrelsen för ett hedersprojekt riktat till ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. 6(32)

13 Inom ramen för arbetet med stöd till brottsoffer beaktas även hatbrottsfrågan. Det finns ett behov av att skapa mer kunskap kring hatbrott såväl inom polisen som inom stadens organisation. En förutsättning för detta är att ett ökat antal brott med en hatbrottsgrund identifieras i samband med brottsanmälan. Arbete rörande hatbrott bedrivs ur ett främjande perspektiv inom ramen för Dialogforum och Coexist. 6 Utvecklingsarbetet med den Nya planen för kvinnofrid/våld i nära relationer har fortsatt. Personer från både myndigheter och frivilliga organisationer har deltagit i workshops. Revidering av programmet Sexuell hälsa har påbörjats under året. 7 Skydd till papperslösa kvinnor beaktas primärt i ordinarie verksamhetsområden med stöd och hjälp där staden har fått medel till flera projekt från Socialstyrelsen. Några projekt har redan startat, till exempel det nya skyddade boendet Borgen, utvecklingsarbete på Familjerätten, gruppverksamheten Sisters and Sisters på Aktivitetshuset samt utbildning av CAP-gruppledare på flera skolor. 8 Kriscentrum Malmös Samtalsmottagning har fått förstärkning med två tjänster. Under året har de långa köerna betats av och det går att få en samtalstid inom en rimlig tid. I samarbete med Länsstyrelsen startar den 1 januari Kompetenscentrum för våld i nära relation i Skåne. Förberedelsearbetet har pågått under Malmö stad har under 2013 ingått i flera samverkansprojekt med olika statliga myndigheter i syfte att försvåra för grov organiserad brottslighet. 2.3 Hemlöshet Den socialt betingade hemlösheten ska minska Operativa mål/aktiviteter 1 Sammanställa kartläggningen av hemlösa och stadsdelarnas insatser för hemlösa och arbeta med fördjupad analys och utveckling tillsammans med stadsdelarna/områdena och sociala resursnämnden. 2 Utveckla registreringen i Procapita (insats och avslutskoder) för att underlätta regelbunden uppföljning genom datalagret. 3 I samarbete med bl a stadsdelarna/omr och fastighetskontoret utveckla styrdokument för Malmö stads arbete mot hemlöshet. T ex ska ansvarsfördelningen mellan individ- och familjeomsorgen och fastighetskontorets lägenhetsenhet i arbetet med stadens andrahandsuthyrning förtydligas. Även regelverket för kontraktsövertagande av de lägenheter Malmö stad hyr ut ska ses över och förtydligas. 4 Riktlinjer och kriterier för den sociala investeringsfonden med syfte att förebygga och motverka hemlöshet ska tas fram. Uppföljning av operativa mål NEJ 1 Kartläggningen av hemlösa har sammanställts och en rapport kommer att redovisas till kommunstyrelsen den 5 mars Rapporten om stadsområdenas insatser för hemlösa kommer att redovisas samtidigt. Båda rapporterna är underlag i bedömningen av behovet av resurser för olika målgrupper och om dessa bäst drivs i stadens egen regi eller bör upphandlas. Rapporten om insatser kommer dessutom att användas som underlag i en jämförande studie av stadsområdenas insatser för hemlösa i syfte att främja bästa praktik och likabehandling i staden. 7(32)

14 2 Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete i Procapita för att öka möjligheterna till statistikuttag och uppföljning. Insats och avslutskoder är en del i detta och arbetet mot måluppfyllelse fortsätter under Ett dokument som beskriver arbetsfördelningen mellan de olika förvaltningarna har arbetats fram gemensamt mellan fastighetskontor, stadsområdena, sociala resursförvaltningen och stadskontoret. I detta ingår regelverk för kontraktsövertagande. Ett dokument med riktlinjer avseende hyresfordringar har arbetats fram i samverkan. 4 Riktlinjer och kriterier är beslutade och finns utlagda på KomIn. 2.4 Näringsliv Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö Operativa mål/aktiviteter 1 Stärkt samarbete med näringslivet. 2 Främja kreativt företagande som minskar miljöpåverkan. 3 Förbättra de stödjande strukturerna för nyföretagande. 4 Utveckla en Malmödialog, alla Malmö stads medarbetares förhållningssätt till företagen, implementera ett gemensamt arbetssätt för alla som möter företagare. 5 Frontdesk ska vara fullt utbyggt. 6 En strategi som stimulerar till möten och kongresser av särskild betydelse för Malmö stads utveckling ska tas fram. Uppföljning av operativa mål Delvis NEJ 1 Att stärka samarbete med näringslivet och främja kreativt företagande som minskar miljöpåverkan är en ständigt pågående process. 2 De delmål som satts upp kring de stödjande strukturerna ska förbättras och utvecklas. 3 Ett strategiskt arbete har under året genomförts. Det är en pågående process att förverkliga målsättningarna i det strategiska besluten. 4 Stadskontoret forsätter att befästa Det företagsamma Malmö som det gemensamma och övergripande projektet där stadskontoret samlar medarbetarna för att skapa ett gemensamt arbetssätt gentemot företagarna. 5 Frontdesk, numera Företagslots, är permanentad. 6 Ett strategiskt arbete har genomförts under året. Det är dock en pågående process att förverkliga målsättningarna i de strategiska besluten. 8(32)

15 2.5 Arbetsmarknad och ekonomiskt stöd Ungdomsarbetslösheten ska minska Operativa mål/aktiviteter Analys av effekterna av nämndernas/förvaltningarnas insatser i förhållande till målen och beställning. Uppföljning av operativa mål Under året har stadskontoret genomfört kontinuerlig verksamhetsuppföljning i relation till aktuella beställningar till verksamheterna. Uppföljningen har fokuserat på verksamheternas uppfyllelse av de av kommunstyrelsen fastställda målen. Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande Operativa mål/aktiviteter 1 Ta fram förslag till modell för enhetlig dokumentation av planering samt registrering av uppföljning och måluppfyllelse. 2 Samverka med avdelning för integration och arbetsmarknad och JobbMalmö för effektiva processer och insatser till individer med långvarigt försörjningsstöd. 3 Ta fram förslag till modell för uppföljning av insatser, med fokus på insatser till långvariga biståndshushåll och barnfamiljer. 4 Analysera resultatet av brukarundersökningen som gjordes 2012 i förhållande till föregående undersökning Förbättra kunskapsunderlaget kring varför hushåll inte längre söker bistånd. 6 Utveckla e-tjänst som möjliggör effektivisering av ansökan om försörjningsstöd. Uppföljning av operativa mål Delvis, arbetet pågår Delvis, arbetet pågår Delvis Delvis NEJ 1 Stadskontoret har deltagit i referensgrupp på nationell nivå med att utveckla uppgiftslämnande till officiell statistik samt utvecklingsarbete med bedömningsinstrumentet FIA, Förutsättningar inför arbete. En modell för enhetlig dokumentation av planering, genomförandeplaner, är ett pågående utvecklingsarbete. Arbetet med enhetlig registrering av uppföljning och måluppfyllelse i verksamhetssystemet Procapita har avstannat i avvaktan på FIA. 2 Organisation och innehåll av arbetsmarknadsinsatserna pågår. Stadskontoret ingår i både arbetsgrupp och projektgrupp. Samarbete mellan stadskontorets avdelningar IoF och Inar, stadsområdena och JobbMalmö pågår. 3 Socialtjänstens dubbla uppdrag i arbetet med ekonomiskt bistånd har betonats i det förslag till riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt som kommunfullmäktige antog den 28 november. Riktlinjerna, som betonar barnperspektivet, anger att socialtjänsten tillsammans med den enskilde ska göra en planering som ska dokumenteras i en genomförandeplan och att uppföljning ska ske minst var tredje månad. 4 Rapporten behandlades av kommunsstyrelsen den 8 maj. Stadsområdena anmodades att inkomma med uppgifter om planerade åtgärder gällande biståndsmottagarens möjligheter till personliga möte och information om rättigheter och skyldigheter senast den 30 november. 5 Uppföljning av avslutade ärenden med anledning av arbete och studier i samband med halvårsbokslut är gjort i enlighet med kommunfullmäktigemålen. Underlag kring avslutsorsaker har 9(32)

16 aktualiserats med stadsområdena. Information om avslutsorsaker och bakgrund till dessa ska registreras och planeras att ingå i introduktionsutbildning för nyanställda Utveckling av e-tjänst är högt prioriterat men mycket komplicerat och beroende av flera olika parter. Den tekniska lösningen från leverantören måste säkras genom e-legitimation och tillgången till tjänsten på ett bra sätt för den enskilde genom malmo.se/ mina sidor. Dessa faktorer är i dagsläget inte löst. Viktiga händelser På grund av stadens omorganisation har en del utvecklingsarbete stannat upp. Stadsområdena har varit upptagna av sin omorganisation så stadskontoret har inte haft möjlighet till den samverkan och implementering av arbetssätt som är nödvändig för förändringsarbete. Utöver detta har stadskontoret efter beslut av kommunstyrelsen tagit fram en utredning om effektivare arbete med försörjningsstöd och ett underlag för den satsning om 30 mkr som beslutades i budget Från och med 1 juli 2013 införs nya regler enligt SOU22, Personer med ekonomiskt bistånd får jobbstimulans: Reglerna i socialtjänstlagen ändras för att öka möjligheterna för personer med ekonomiskt bistånd att försörja sig själva genom arbete. De nya reglerna innebär bland annat att om person som varit långvarig mottagare av försörjningsstöd erhåller arbete ska socialtjänsten inte beräkna det ekonomiska biståndet på hela arbetsinkomsten. För person som erhållit försörjningsstöd under sex månader i följd ska endast 75 % av arbetsinkomsterna räknas in. Stadskontoret har under året initierat och genomfört två utredningar avseende arbetsmarknadsinsatsernas utförande, förutsättningar, ledning och styrning samt effekter. 2.6 Personalpolitik Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen Operativa mål/aktiviteter 1 Kartläggning, uppföljning, analyser. 2 Kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. 3 Samordning av insatser för att öka medarbetares kompetens kring jämställdhet och mångfald Uppföljning av operativa mål 1 Andelen medarbetare med utländsk bakgrund i Malmö stad var 29,4% den 31 december. Motsvarande andel för chefer var 13 %. Jämförelsetal för befolkningen presenteras av SCB först i februari. 2 Rekryteringsprocessen är implementerad i samtliga förvaltningar. Under 2013 har processen granskats och nödvändiga uppdateringar har gjorts. Arbetsgången gällande annonseringsvägar har vidareutvecklats. 3 Spelledarna för mångfaldsspelet har vidareutbildats i antidiskriminering. En föreläsning, HBT och heder, har genomförts för medarbetare i Malmö stad. 10(32)

17 Andel medarbetare med utländsk bakgrund inom kommunstyrelsens förvaltning Stadskontoret Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 16,9 10,6 14, ,6 14,9 14,4 12,9 13,9 Andelen medarbetare inom stadskontoret som har utländsk bakgrund är i det närmaste oförändrad mellan 2012 och Minskningen finns bland kvinnorna medan andelen män med utländsk bakgrund är oförändrat. Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad Operativa mål/aktiviteter Följa och stödja förvaltningarnas arbete med att finna en effektiv och kvalitetssäkrad korttidsbemanning. Uppföljning av operativa mål En rapport har tagits fram till kommunstyrelsen som redogör för förvaltningarnas arbete med modeller för korttidsbemanning. En pilot har genomförts för test av system för bemanning av korttidsvikarier. Av piloten drogs slutssatsen att systemet inte kunde anpassas till verksamheternas behov. Det har inletts ett arbete för att hitta en alternativ lösning. Utdatarapporter från HR-systemet har utvecklats och det finns nu möjlighet till fördjupad analys och bättre bemanningsplanering. Uppföljning har gjorts av andelen timavlönade timmar utförda av timavlönade medarbetare i relation till arbetade timmar totalt samt av antalet ofrivilligt deltidsanställda. Vid årsskiftet var det 63 medarbetare (57 kvinnor och 6 män) som var ofrivilligt deltidsanställda. Åtta av medarbetare (kvinnor) hade väntat mer än sex månader. Antal ofrivilligt deltidsanställda medarbetare inom kommunstyrelsens förvaltning Stadskontoret Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt Totalt Antal deltidsanställda Antal ofrivilligt deltidsanställda Andel ofrivilligt deltidsanställda Under åren har det inte funnits några ofrivilligt deltidsanställda inom kommunstyrelsens förvaltning. 11(32)

18 Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar. Operativa mål/aktiviteter Kommunövergripande kartläggning av andelen timavlönade timmar utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställningar. Uppföljning av operativa mål /NEJ Mot bakgrund av att resultatet av uppföljningen 2012 visade på brister i kvalitetssäkring då underlaget var baserat på enkät, har uppföljningen 2013 fokuserat på andelen timavlönade timmar utförda av timavlönade medarbetare i relation till andelen arbetade timmar totalt. Se även text till ovanstående aktivitet. November 2013 November 2012 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 6,4% 6,3% 6,4% 6,2% 6,5% 6,5% Andel timavlönade timmar inom kommunstyrelsens förvaltning Stadskontoret Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 0,6 0,2 0,5 0,6 0,4 0,5 Stadskontorets uppdrag medför att antalet medarbetare med timlön är lågt. Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad Operativa mål/aktiviteter Genomföra lönekartläggning för 2012 och löneöversyn Utveckla modeller och verktyg för lönesättningsarbetet. Implementera löneöversynsprocessen. Uppföljning av operativa mål Lönekartläggning 2012 godkändes av personalberedningen i mars och fastställdes av arbetsgivarutskottet i juni. I analysen konstaterades att det inte föreligger några osakliga löneskillnader i Malmö stad. Löneöversyn 2013 genomfördes med utbetalning av nya löner i juni. Den av arbetsgivarutskottet fastställda löneöversynsprocessen implementerades i samband med löneöversyn 2013 och inom ramen för processen utvecklas fortlöpande modeller och verktyg för arbetet. Viktiga händelser Tidplanen för löneöversyn 2013 komprimerades och kunde genom ett mycket gott samarbete med förvaltningar och fackliga organisationer genomföras före den omorganisation som genomfördes den 1 juli (32)

19 2.7 Upphandling och livsstil Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier Operativa mål/aktiviteter Vid upphandling av övrig IT-utrustning ska Malmö stads ekologiska krav - ur ett livscykelperspektiv - kommuniceras, utvärderas och följas upp mot valda leverantörer och följas upp mot valda leverantörer. Uppföljning av operativa mål Malmö stad har erhållit en utmärkelse för arbetet med Grön IT, vilket är ett bevis för att stadens arbete har fått genklang i Sverige. Malmö stad har tagit hem förstapriset i utmärkelsen Årets hållbara projekt för sin satsning på hållbara IT-upphandlingar. Genom att ställa tydliga krav i upphandlingar sparar staden pengar samtidigt som IT-produktionen påverkas i en hållbar riktning. Andel inköp av ekologiska produkter inom kommunstyrelsens förvaltning Stadskontoret t.o.m % 76 % Andel etiskt certifierade varor inom varugrupperna kaffe, te, bananer och profiltröjor inom kommunstyrelsens förvaltning Stadskontoret t.o.m % 79 % Under året har det anordnats informationsmöten för stadskontorets beställare i e-handeln där bland annat vikten av att ekoligist och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsval. 13(32)

20 2.8 Vård och omsorg Malmös äldre ska känna att de får den vård och omsorg de behöver Operativa mål/aktiviteter 1 Undersöka hur biståndsinsatser inom hemtjänsten kan omvandlas till tid. 2 Nytt IT-stöd. 3 Utveckla det sociala innehållet inom äldreomsorgen 4 Bemanning på gruppboende (lagförslag). 5 Biståndshandläggarna ska få ökad kunskap och vägledning utifrån den nya lagstiftningen som garanterar stöd och avlösning till anhöriga. Uppföljning av operativa mål 1 Ett förslag på modell har utarbetats och skickats på remiss till berörda stadsområden, Centrala pensionärsrådet, Rådet för funktionshindersfrågor och fackliga organisationer. Ärendet är pågående och planeras behandlas av kommunfullmäktige den 27 februari För att systematiskt kunna arbeta med kvalitetsutveckling inom vård och omsorg krävs ett nytt verksamhetssystem. Upphandlingen genomfördes under våren Avtalstecknandet försenades på grund av överprövning. Överprövningsprocessen är till stadens fördel avslutad och avtal undertecknades i september. Implementering av systemet påbörjades i oktober och bedöms följa planen. Med anledning av eventuellt beslut om nytt avgiftssystem inom vård och omsorg har det därefter beslutats att driftssättning flyttas från 1 oktober 2014 till 1 januari Under två år har omvårdnadspersonal, sektionschefer, biståndshandläggare och deras chefer deltagit i ett projekt Ökat socialt innehåll för att lära sig mer om hur de sociala behoven på ett bättre sätt kan tillgodoses i det dagliga omvårdnadsarbetet i ordinärt boende. Erfarenheterna beskrivs i skriften Att arbeta med socialt innehåll för äldre i ordinärt boende tips för hemtjänsten i Malmö stad. Skriften har distribuerats till samtliga enheter inom hemtjänsten under våren Projektet har finansierats med statliga stimulansmedel. 4. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12) kommer att träda ikraft den 31 mars 2015 och inte från årsskiftet 2014 som planerat. Föreskrifterna ska tillämpas vid handläggning och uppföljning av ärenden samt genomförande av insatser enligt socialtjänstlagen, 2001:453. En arbetsgrupp inom Malmö stad har utrett vad föreskrifterna kan innebära för konsekvenser för Malmö stad och dessa har redovisats i rapporten Ansvaret för personer med demenssjukdom och personal i särskilda boenden. Socialstyrelsen kommer att ta fram motsvarande föreskrifter om ansvar och bemanning för alla särskilda boenden för äldre. Avsikten är att dessa föreskrifter ska träda i kraft den 31 mars I enlighet med den skärpta lagstiftningen om kommunernas ansvar för stöd till anhöriga till personer med långvarig sjukdom, äldre, missbruk, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ska, tillsammans med berörda nämnder, formerna för stöd utvecklas utifrån kommunstyrelsens beslutade plattform (information/ utbildning, samtalsstöd och avlösningsformer). Ett systematiskt arbetssätt ska implementeras i stadens verksamheter. Processen är påbörjad. En sammanställning och en inspirationsfolder för fortsatt arbete publiceras i januari (32)

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m.

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m. SIGNERAD 2013-10-09 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-08 Vår referens Ulla-Karin Holmberg Administrativ chef Tjänsteskrivelse Ulla-Karin.Holmberg@malmo.se Inrättande av stadsområdesnämnder och

Läs mer

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården

Statsbidrag för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården SIGNERAD 2014-09-02 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-09-01 Vår referens Paulina Franzén Utvecklingssamordnare Tjänsteskrivelse paulina.franzen@malmo.se Statsbidrag för kompetensutveckling inom

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013. 2014-02-04 Vår referens. Anne Wolf Utvecklingssekreterare. anne.wolf@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Anne Wolf Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse anne.wolf@malmo.se Uppföljning av åtgärder brukarundersökning 2013 SOFV-2014-208

Läs mer

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete

Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Handlingsplan för Järfällas jämställdhetsarbete Ett av Järfälla kommuns mål är att alla Järfällabor ska ges samma möjlighet att påverka sin livssituation, och känna att de bidrar till och är en del av

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd tertial

Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd tertial Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (6) Datum 2015-06-04 Vår referens Eva-Britt Holmberg Socialbyråchef eva-britt.holmberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd

Läs mer

Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella

Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella Malmö stad Stadskontoret Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter Inledning Kommunstyrelsens utskott för demokrati, jämställdhet

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering vilar på CEMR, de nationella jämställdhetspolitiska målen, Malmö stads utvecklingsplan

Läs mer

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag i enlighet med vad som anförts i ärendet

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag i enlighet med vad som anförts i ärendet SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum Tjänsteskrivelse 2014-02-28 Vår referens Bo-Göran Pettersson Utredningsuppdrag stöd till föreningar och ideella organisationer GrF-2014/2470 Sammanfattning

Läs mer

Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamhet

Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion för Malmö stads kostverksamhet Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-03-02 Vår referens Ilona Holmgren Utredningssekreterare ilona.holmgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag från servicenämnden om utredning av en sammanhållen stödfunktion

Läs mer

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen

Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer remiss från kommunstyrelsen ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIALTJÄNSTAVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2011-11-28 Handläggare: Eva Svedman Telefon: 08-508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd, sammanträde 2011-12-15 Stockholms

Läs mer

Budgetskrivelse 2015. Kommunfullmäktige

Budgetskrivelse 2015. Kommunfullmäktige Budgetskrivelse 2015 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Nämndens verksamhetsinriktning... 5 3 Kommunfullmäktigemål... 6 3.1 Ungdomsarbetslösheten ska minska... 6 3.2 Malmöbor

Läs mer

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden

Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer inom fastigheten Arlöv 21:181 från Sociala resursnämnden SIGNERAD 2013-09-19 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-09-18 Vår referens Karin Göranson Controller Tjänsteskrivelse karin.goranson@malmo.se Hyresförslag gällande akutboende för hemlösa barnfamiljer

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy nu fråga om struktur för arbetet med att nå social hållbarhet STK

Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy nu fråga om struktur för arbetet med att nå social hållbarhet STK SIGNERAD 2015-10-07 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2015-10-21 Vår referens Jenny Theander Sekreterare Jenny.Theander@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden

Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Uddevalla kommun för perioden 2016-2019. 1. Parter Detta avtal är slutet mellan Uddevalla kommun, nedan kallad kommunen, och norra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets

Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2015-03-17 Vår referens Katarina Dettmark Controller katarina.dettmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Folkets Gård förvaltningsövergripande nystart av minibondgård i Folkets

Läs mer

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond

Riktlinjer för Stockholms stads sociala investeringsfond Östermalms stadsdelsförvaltning Socialtjänstavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-01-08 Handläggare Anne Menes Telefon: 08 508 10 320 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2016-02-04 Riktlinjer för Stockholms

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006

Granskning av Malmö stads kvalitetssystem. Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskning av Malmö stads kvalitetssystem Resultat av enkät till samtliga förvaltningar, december 2006 Granskningens genomförande Enkät till samtliga förvaltningschefer Frågor inom fyra områden: 1. Demokratisk

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik

Tjänsteskrivelse. Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-04-29 Vår referens Daniel Blennow Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Daniel.Blennow@malmo.se Remiss: Strategi för jämställd personalpolitik FRI-2013-766

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. i Hägersten- Liljeholmens stadsdelsförvaltning stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsintegrering i Hägersten- Liljeholmens 2016-2018 stockholm.se Handlingsplan för jämställdhetsarbete 2016-2018 3 (9) Innehåll Kommunfullmäktiges mål... 4 Nämndmål... 4 Syftet

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer

Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer Uppföljningsrapport av handlingsplanen- våld i nära relationer 2014 1. Inledning Arbetet med våld i nära relationer är ett högt prioriterat område utifrån regeringens skrivelse 2007/08:39. Familjefridssamordnarens

Läs mer

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning

Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende handläggning av dödsbo, serviceavgift boenden och familjerådgivning SIGNERAD 2015-04-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) 2015-04-13 Jan Lanzow-Nilsson Utvecklingssekreterare jan.lanzownilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till avgifter inom sociala resursnämnden avseende

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens

Tjänsteskrivelse. Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd Vår referens Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (5) Datum 2015-04-09 Vår referens Petra Olsson Planeringssekreterare Petra.Olsson6@malmo.se Tjänsteskrivelse Plan för utveckling av arbetet med försörjningsstöd

Läs mer

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning

Ekonomi- och målstyrning inom barn- och. genomförd granskning Revisionsrapport Vänersborgs kommun Monica Axelsson September 2011 Ekonomi- och målstyrning inom barn- och ungdomsnämndenuppföljning av tidigare genomförd granskning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna kartläggningen och lägga den till handlingarna

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna kartläggningen och lägga den till handlingarna SIGNERAD 2014-09-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Christer Helin HR-specialist Tjänsteskrivelse christer.helin@malmo.se Kartläggning av praktikplatser i Malmö stad STK-2014-915

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Jämställd budget i Göteborg

Jämställd budget i Göteborg Ett gott exempel Jämställd budget i Göteborg Projektet i sitt sammanhang Göteborgs stad har gjort stora satsningar på ökad mångfald och jämställdhetsintegrering utifrån kundens perspektiv, där projektmedel

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-31 Handläggare Annelie Sjöberg Tfn: 08-508 25 008 Till Socialnämnden 2017-09-19 Program för barnets

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken

Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Vägen till en jämställd budget- Jämställdhetsintegrering i praktiken Jämställdhetsintegrering Västra Götalandsregionens mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Ordinärt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap

Socialnämnden Verksamhetsplan Gemenskap - inte utanförskap Socialnämnden Verksamhetsplan 2017 Gemenskap - inte utanförskap Verksamhetsplan Socialt ansvar för våra medmänniskor Det medmänskliga ansvaret i Eskilstuna ska vara starkt. De viktigaste förpliktelserna

Läs mer

Checklista för jämställdhetsanalys

Checklista för jämställdhetsanalys PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Checklista för jämställdhetsanalys Utveckla verksamheten med jämställdhet Det här är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) checklista för att integrera jämställdhet i

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december.

Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. Översänder extraärende till socialnämndens sammanträde den 11 december. se bifogat. Med vänlig hälsning Vesna Casitovski SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-11 Handlingsplan

Läs mer

Ks 382 Dnr Kommunstyrelsen beslutar. Beskrivning av ärendet

Ks 382 Dnr Kommunstyrelsen beslutar. Beskrivning av ärendet 2014-10-20 2 Ks 382 Dnr 2014.0297.007 Uppföljning av granskning av kommunens mottagande av ensamkommande flyktingbarn Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende

Läs mer

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Kopia till Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Försäkringskassans handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015-2018 Bakgrund I 2014 års regleringsbrev

Läs mer

Riktlinjer för budget- och skuldrådgivningen

Riktlinjer för budget- och skuldrådgivningen Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2017-10-17 Handläggare Johanna Lood Telefon: 08-508 25 206 Till Socialnämnden 2017-10-17 Riktlinjer för

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö Malmö stad Kulturförvaltning 1 (7) Datum 2014-10-21 Vår referens Genti Cifliku Projektledare genti.cifliku@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av jag bor i Malmö KN-2014-2396 Sammanfattning Kulturförvaltningens

Läs mer

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet.

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet. Malmö stad Projekt kvalitetsarbete - barn och ungdom Analysstöd förskola Måluppfyllelse Materialet är tänkt att användas som utgångspunkt vid de tillfällen då rektor/förskolechef tillsammans med personalen

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö

Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö Fem Fokus för ökad trygghet i Malmö överenskommelse mellan Malmö stad och Polisområde Malmö Det brottsförebyggande arbetet handlar i hög grad om att minska fattigdom och orättvisor, bryta segregation och

Läs mer

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad

Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Väster i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen och Malmö stad genom JobbMalmö

Läs mer

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan från servicenämnden

Förslag till beslut Personalberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att avslå ansökan från servicenämnden SIGNERAD 2014-11-05 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-11-03 Vår referens Ann-Chris Wolter Rohmée HR-specialist ann-christin.wolter.rohmee@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om medel ur de sociala

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad

Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Program för den nationella minoriteten Sverigefinnar Malmö stad Datum 2016-05-23 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Utgångspunkter... 4 Arbetsformer... 4 Samråd... 4 Information... 5 Övergripande

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö.

Arbetsförmedlingen Bryggan kan anvisa vuxna arbetssökande med försörjningsstöd samt ungdomar (16-24 år) till parallella insatser på JobbMalmö. Lokal överenskommelse om samarbete mellan Arbetsförmedlingen Bryggan, JobbMalmö och Individ- och Familjeomsorgen i stadsområde Innerstaden i Malmö stad Mellan Arbetsförmedlingen Bryggan och Malmö stad

Läs mer

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation

2015-02-11. Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och. Jämställdhet NIKK ESF. JiM. Kommunikation Vi ökar genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet. ESF NIKK Genusforskning Jämställdhet JiM Kommunikation 1 2 Datum Lokal Målgrupp Tema 11 februari Kungsträdgården på Karlavägen 100

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012

Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Intern kvalitetsgranskning Särskilt boende 2012 Elizabeth Lindholm Hahne - 1 - Innehållsförteckning: 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Modell för IKG... 4 2.1 Styrinstrument... 5 2.1.1 Socialtjänstlagen...

Läs mer

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck

Förslag till program mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck Serviceförvaltningen Staben Tjänsteutlåtande Dnr 1.1.5-729/2016 Sida 1 (5) 2016-11-04 Handläggare Lars Ericsson Telefon: 08 508 11 818 Till Servicenämnden 2016-11-22 Förslag till program mot våld i nära

Läs mer

Handlingsplan mot våld i nära relationer

Handlingsplan mot våld i nära relationer SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-11-04 AN-2013/636.739 1 (2) HANDLÄGGARE Hartvig Egebark, Gunnel 08-535 376 04 Gunnel.Hartvig-Egebark@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer