Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige fv 001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige fv 001"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum Vår referens Agneta Arnesson Controller Tjänsteskrivelse Årsanalys 2013 för kommunstyrelsen fv 102 samt kommunfullmäktige fv 001 STK Sammanfattning Stadskontoret har upprättat årsanalys och bokslut avseende år 2013 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Materialet är överlämnat till stadskontorets ekonomiavdelning och stadsrevisionen. Årsanalysmaterialet består av ekonomisk analys samt för anslaget för kommunstyrelsen även uppföljning av kommunfullmäktiges mål och i bilaga uppföljning av uppdragen i budget Årets resultat för kommunstyrelsen, förvaltning 102, uppgår till mkr, varav 22 mkr har uppstått inom anslaget för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet. För kommunfullmäktige, förvaltning 001, visar årets resultat ett underskott motsvarande 0,4 mkr. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna föreliggande årsanalys 2013 för kommunstyrelsen, förvaltning 102, och kommunfullmäktige, förvaltning 001. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arsanalys 2013 Kommunfullmäktige UPPDRAGSUPPFÖLJNING 2013 Årsanalys 2013, fv 102 Beslutsplanering KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Överskottet inom anslaget för kommunstyrelsen, +232 mkr, beror i huvudsak på: kommunstyrelsens anslag för omstrukturering respektive omställning som står för mer än hälften av överskottet. Merkostnaderna för omstruktureringar inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och omställningen och omorganisationen av stadens stora kärnverksamheter har inte uppgått till den nivå som förutsades i kommunfullmäktiges budgetbeslut inför 2013

2 kommunstyrelsens anslag för projekt och utredningar färdtjänst hänförliga till de medel som frigjorts till följd av lägre kostnader i det nya avtalet för färdtjänst nytt verksamhetssystem inom vård och omsorg, upphandlingen blivit försenad på grund av överklagan Skolsatsning 2012 samt Resursförstärkning systematiskt kvalitetsarbete inom skolan Reserverade medel för helårseffekt av löneöversyn 2013 Driftstartsförskjutning av utvecklingsprojekt och utredningar inkluderat medborgarservice, projekt inom ekonomi samt Cleantech 2 (2) Ansvariga Irene San Martin Holmqvist Sekreterare Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

3 Årsanalys 2013 Facknämnder Kommunfullmäktige

4 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Ekonomi... 4 Budgetavvikelse... 4 Nettokostnadsutveckling... 4 Kommunfullmäktige, Årsanalys 2013 Facknämnder 2(4)

5 1 Sammanfattning Årets resultat visar ett underskott med 1,8 mkr. Underskottet hänför sig till högre kostnader för kommunfullmäktiges liveutsändningar än vad som förutsattes i internbudgeten 2013 samt ökade kostnader för representation, vilka representationskommittén löpande fattar beslut om. Nettokostnadsutvecklingen uppgår i jämförelse med 2012 till +1,7 mkr, vilket motsvarar en ökning med 8,3 %. Nettokostnadsökningen beror på betydligt ökade kostnader för kommunfullmäktiges liveutsändningar och att det framgångsrika mötes- och eventåret 2013 har medfört högre kostnader för representation än föregående år. Kommunfullmäktige, Årsanalys 2013 Facknämnder 3(4)

6 2 Ekonomi Resultaträkning Tkr Utfall 2013 Budget 2013 Avvikelse Intäkter Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Totala personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Nettokostnad exkl. finansnetto Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader -2-2 Resultat Nettokostnad Budgetavvikelse Årets resultat visar ett underskott med 1,8 mkr. Underskottet hänför sig till högre kostnader för kommunfullmäktiges sändningar än vad som förutsattes i internbudgeten 2013 samt ökade representationskostnader, vilka representationskommittén löpande fattar beslut om. Nettokostnadsutveckling Nettokostnadsutvecklingen uppgår till 1,7 mkr, vilket motsvarar en ökning med 8,3 %. Den ekonomiska ramen för kommunfullmäktige har ökat med 0,4 mkr mellan 2012 och 2013 till följd av indexeringar. Nettokostnadsökningen är hänförligt till betydligt ökade kostnader för kommunfullmäktiges livesändningar och att det framgångsrika mötes- och eventåret 2013 har medfört högre representationskostnader. Tkr Utfall 2013 Utfall 2012 Förändring i % Intäkter ,46 Kostnader ,20 Nettokostnad ,29 Investeringsram Det av kommunfullmäktige beslutade investeringsutrymmet för kommunstyrelsen omfattar 45 mkr. Av utrymmet avstår kommunstyrelsen 2 mkr till förmån för investeringar inom förvaltning 001, kommunfullmäktige, se KS-STK Kommunfullmäktige har 2013 investerat 0,5 mkr för voteringssystemet i Rådhuset. Kommunfullmäktige, Årsanalys 2013 Facknämnder 4(4)

7 Årsanalys 2013 Facknämnder Kommunstyrelsen

8 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning anslag för kommunstyrelsen Verksamhet Barn och unga Trygghet och kvinnofrid Hemlöshet Näringsliv Arbetsmarknad och ekonomiskt stöd Personalpolitik Upphandling och livsstil Vård och omsorg Kultur och fritid Jämställdhet och antidiskriminering Malmö i sin omgivning Finansiering och ekonomistyrning Medborgarservice Ekonomi Resultaträkning Budgetavvikelse Områdesprogram för socialt hållbart Malmö (32)

9 1 Sammanfattning anslag för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen, förvaltning 102, visar ett sammantaget överskott för 2013 med 232 mkr. Av överskottet har 210 mkr uppstått inom anslaget för kommunstyrelsen och resterande 22 mkr inom anslaget för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsutskottet. Inom anslaget för kommunstyrelsen har mer än häften av överskottet uppstått till följd av att merkostnaderna för omstrukturering inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och omställningen och omorganisationen av stadens stora kärnverksamheter inte uppgått till den nivå som förutsattes i samband med kommunfullmäktiges beslut att fördela extra kommunbidrag till kommunstyrelsen för Kommunstyrelsen och dess förvaltning, stadskontoret, har under året varit starkt involverad i förändringen av den kommunala organisationen. Under första halvåret organiserades såväl utrednings- som genomförandeprocessen från kommunstyrelsen och de intermistiska förvaltningsledningarna för de nya skolnämnderna och stadsområdesnämnderna inom stadskontoret. Den organisatoriska förändringen, som genomfördes vid halvårsskiftet 2013, påverkade också stadskontorets organisation genom att uppdrag och personella resurser överfördes från stadskontoret till de nybildade grund- och förskoleförvaltningarna. Bland annat som en följd av förändringen av stadens nämnds- och förvaltningsorganisation bedrevs under året ett utredningsarbete som syftade till att anpassa stadskontorets arbetssätt och linjeorganisation till de förändrade förhållandena. I ett första steg fattades under hösten beslut om en intermistisk linjeorganisation som trädde i kraft vid årsskiftet 2013/2014. Under maj månad arrangerades Eurovision Song Contest i Malmö. Malmö stad stod tillsammans med Region Skåne värd för många av de upplevelser som inramade Sveriges Televisions tv-produktion. Runt om i Malmö ordnades aktiviteter och många var de malmöbor som deltog i festligheterna. Även runt om i Europa syntes Malmö. Det mediala värdet uppskattades till 1,1 miljarder kronor. Under hösten presenterades två utredningar avseende arbetsmarknadsinsatsernas utförande, förutsättningar, ledning och styrning samt effekter.. Samordningen av kommunens Internbank har vidarutvecklats under året. Förslag till nya ägardirektiv och bolagsordningar till kommunens helägda bolag har tagits fram. Arbetet avseende Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö skulle, enligt direktiv, avslutas år 2012 efter två års arbete, men förlängdes av flera skäl med två månader. Kommissionen avlämnade sin slutrapport den 1 mars Kommunstyrelsens beslut innebär att stadkontoret fått i uppdrag att samordna den fortsatta arbetsprocessen med bland annat de förslag och åtgärder som kommissionen presenterat samt att utreda möjligheterna att utveckla en hållbarhetsredovisning, upprätta en erfarenhetsbank, utreda möjligheterna att ta fram kommungemensamma modeller för samhällsekonomiska beräkningar och att ta fram en rapport med fokus på diskriminering. 3(32)

10 2 Verksamhet I internbudget/verksamhetsplan för 2013 redogörs för operativa mål och aktiviteter som syftar till en ökad måluppfyllelse. I uppföljningen nedan redogörs för om de operativa målen/aktiviteterna uppnåtts eller inte samt om mål/aktiviteter är pågående. Uppföljningen kompletteras i de flesta fall med en beskrivning vilken återfinns under respektive tabell. Aktiviteterna är i dessa fall numrerade. Under rubriken Viktiga händelser rapporteras händelser inom stadskontoret eller i omvärlden som påverkat verksamheten/ekonomin positivt eller negativt och som det saknades kännedom om när internbudget/ verksamhetsplan 2013 beslutades. 2.1 Barn och unga Ansvaret för de operativa målen/aktiviteterna finns sedan halvårsskiftet på förskolenämnden respektive grundskolenämnden. Uppföljningen nedan avser därför förhållandet den 30 juni Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid Operativa mål/aktiviteter 1 Utbyggnadssamordning tillsammans med tekniska nämnden/ fastighetskontoret. 2 Anpassning av styrsystemet så att det ger incitament att utifrån ett kommunperspektiv fatta beslut som skapar platser där det är möjligt 3 För att säkerställa god kvalitet genomförs kommungemensamma insatser kring kompetensutveckling och personalförsörjning, både generella och riktade. Uppföljning av operativa mål 1 Inom stadskontoret fanns fram till och med den 30 juni 2013 en medarbetare med ansvar att tillsammans med övriga förvaltningar samordna planeringen av utbyggnad förskolor och skolor. Detta ansvar gick från och med den 1 juli 2013 över till förskolenämnden. 2 Uppföljning av vårdnadshavarnas upplevelse av kvaliteten i förskolan har genomförts av stadskontoret via enkät riktad till alla föräldrar med barn i förskolor i Malmö under våren Stadskontoret har via FoU Malmö utbildning anordnat kompetensutveckling kring lärandet i förskolan för förskolepersonal. Personalförsörjningsinsatser har bedrivits i enlighet med antagen plan för kompetens-försörjning i förskolan. Förskolan ska erbjuda en trygg och pedagogisk miljö där personalen har tid att se varje barn och dess unika behov Operativa mål/aktiviteter Mäta personaltätheten i samband med att statistik lämnas till SCB. Jämföra utvecklingen över tiden. Uppföljning av operativa mål I samband med förskolenkäten under våren 2013 gjordes uppföljning av hur vårdnadshavare upplever den pedagogiska miljön, upplevelsen av trygghet och möjligheterna för förskolorna att ta hänsyn till barnens behov. 4(32)

11 Alla skolor ska se till att varje elev får möjlighet att uppnå målen i skolan Operativa mål/aktiviteter 1 Mäta måluppfyllelsen i samband med läsårets utgång samt göra jämförelser med tidigare år. 2 Sammanställa resultat av betyg och nationella prov. 3 Genom det systematiska kvalitetsarbetet göra prognoser och analyser av måluppfyllelsen samt undersöka elevernas upplevelse av lärmiljöns förutsättningar för att kunna möjliggöra elevernas måluppfyllelse (elevundersökning). Uppföljning av operativa mål 1/2 Vid läsårets slut sammanställde och mätte stadskontoret elevernas måluppfyllelse i samtliga ämnen och årskurser i grundskolan samt behörigheten till gymnasieskolan i årskurs 9. Resultatet sammanställdes och återkopplades till stadsdelarnas barn- och ungdomschefer samt rektorer. 3 Stadskontoret har under våren 2013 återkopplat resultaten av genomförd elevenkät för elever i årskurs 5,7 och 9 i grundskolan, hösten 2012, till kommunstyrelsen, barn- och ungdomschefer samt rektorer. Utifrån resultatet har utvecklingsområden föreslagits. Malmös elever ska uppleva att skolan bidrar på ett bra sätt till deras lärande Operativa mål/aktiviteter Genomföra en elevundersökning inom kvalitetsområdet kunskap och lärande för att mäta elevernas upplevelse av i vilken utsträckning skolan bidrar till deras lärande. Uppföljning av operativa mål Elevundersökning genomfördes ht2012. Sammanställning, resultatredovisning och återkoppling av undersökningen genomfördes vt2013. Se även ovanstående mål. Malmös elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola Operativa mål/aktiviteter Genomföra en elevundersökning inom kunskapsområdet normer och värden för att mäta elevernas upplevelse av i vilket utsträckning skolan bidrar till deras trygghet och trivsel. Genom det systematiska kvalitetsarbetet undersöka elevernas upplevelse av att de känner sig trygga och trivs i sin skola. Uppföljning av operativa mål Elevundersökning avseende ovanstående mål genomfördes ht2012. Sammanställning, resultatredovisning och återkoppling genomfördes vt2013. Enkäten har följts upp i skolornas egna systematiska kvalitetsarbete under våren Skolornas analys och vidtagna/planerade åtgärder har följts upp och redovisats via grundskole-förvaltningen under ht2013. Se även ovanstående mål. Fler av kommunens förskolor och skolor ska ta aktiv del i ett genuspedagogiskt utvecklingsarbete. Operativa mål/aktiviteter Stöd för genuspedagogiskt utvecklings-arbete erbjuds förskolor och skolor genom den beslutade genussatsningen. Uppföljning av operativa mål Stadskontoret, FoU Malmö utbildning, har erbjudit stöd för genuspedagogiskt utvecklingsarbete genom genussatsningen fram till 30 juni 2013 och fortsatt därefter. 5(32)

12 Viktiga händelser Inrättandet av nämnder för Malmö stads skolväsende medför att ansvaret för att genomföra ovanstående operativa mål inte längre åvilar kommunstyrelsens förvaltning. 2.2 Trygghet och kvinnofrid Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad. Operativa mål/aktiviteter 1 De brottsförebyggande insatserna ska främst fokusera på barn och unga. 2 Samarbetsavtalet mellan Malmö stad och polisområde Malmö ska brytas ner till lokala avtal (geografiska områden/prioriteringar). 3 Fördjupat samarbete med andra stora städer kring avhopparverksamhet. 4 Utveckla fler stödjande insatser så att brottsoffer och andra vågar vittna. 5 Aktivt arbete mot hatbrott (samarbete med polisen) inom stadens verksamheter. 6 Ambitionshöjning mot våld i nära relationer. 7 Förbättrat skydd till papperslösa kvinnor. 8 Fler malmöbor ska få skydd/ hjälp/stöd av fristående kvinnojourer, Kriscentrum Malmö och Samtalsmottagningen. 9 Intensifierad bekämpning av ekobrott med koppling till organiserad brottslighet i samverkan med polisen, ekobrottsmyndigheten, försäkringskassan m fl. Uppföljning av operativa mål NEJ 1 Preventionsinsatser har primärt riktats in i SSP-arbetet. Brottsstatisk visar att ungdomsbrottsligheten har minskat under året. 2 Målet är ännu inte nått, dels beroende på omorganisation som genomförts under året dels på grund av en oklar roll och ett oklart mandat för preventionsfrågona inom förvaltningarna. Under året har även polisområde Malmö haft svårt att resurs sätta arbetet på förvaltningsnivå. 3 Stockholm, Göteborg och Malmö arbetar samtliga med någon form av stöd till avhoppare från kriminella nätverk. En struktur för utbyte av erfarenheter mellan såväl de olika kommunerna som de olika polismyndigheterna har etablerats med ett regelbundet informations- och erfarenhetsutbyte. 4 Projektet Våga vittna har initierats under året. Plattformen har fått fortsatta medel från Länsstyrelsen för sitt hedersprojekt Fokus heder. Projektet syftar till att ge stöd till utsatta ungdomar och kommer att genomföras i samarbete med bland annat kuratorer från flera kommunala gymnasieskolor i Malmö samt frivilliga organisationer. 5 Rädda Barnen ska tillsammans med två skolor i stadsområde Söder, Sociala resursförvaltningen, Kvinnojourerna och andra föreningar genomföra ett projekt kallat Det handlar om kärlek. I samarbete med föreningen TRIS, Tjejers rätt i samhället, har gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fått medel från Länsstyrelsen för ett hedersprojekt riktat till ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. 6(32)

13 Inom ramen för arbetet med stöd till brottsoffer beaktas även hatbrottsfrågan. Det finns ett behov av att skapa mer kunskap kring hatbrott såväl inom polisen som inom stadens organisation. En förutsättning för detta är att ett ökat antal brott med en hatbrottsgrund identifieras i samband med brottsanmälan. Arbete rörande hatbrott bedrivs ur ett främjande perspektiv inom ramen för Dialogforum och Coexist. 6 Utvecklingsarbetet med den Nya planen för kvinnofrid/våld i nära relationer har fortsatt. Personer från både myndigheter och frivilliga organisationer har deltagit i workshops. Revidering av programmet Sexuell hälsa har påbörjats under året. 7 Skydd till papperslösa kvinnor beaktas primärt i ordinarie verksamhetsområden med stöd och hjälp där staden har fått medel till flera projekt från Socialstyrelsen. Några projekt har redan startat, till exempel det nya skyddade boendet Borgen, utvecklingsarbete på Familjerätten, gruppverksamheten Sisters and Sisters på Aktivitetshuset samt utbildning av CAP-gruppledare på flera skolor. 8 Kriscentrum Malmös Samtalsmottagning har fått förstärkning med två tjänster. Under året har de långa köerna betats av och det går att få en samtalstid inom en rimlig tid. I samarbete med Länsstyrelsen startar den 1 januari Kompetenscentrum för våld i nära relation i Skåne. Förberedelsearbetet har pågått under Malmö stad har under 2013 ingått i flera samverkansprojekt med olika statliga myndigheter i syfte att försvåra för grov organiserad brottslighet. 2.3 Hemlöshet Den socialt betingade hemlösheten ska minska Operativa mål/aktiviteter 1 Sammanställa kartläggningen av hemlösa och stadsdelarnas insatser för hemlösa och arbeta med fördjupad analys och utveckling tillsammans med stadsdelarna/områdena och sociala resursnämnden. 2 Utveckla registreringen i Procapita (insats och avslutskoder) för att underlätta regelbunden uppföljning genom datalagret. 3 I samarbete med bl a stadsdelarna/omr och fastighetskontoret utveckla styrdokument för Malmö stads arbete mot hemlöshet. T ex ska ansvarsfördelningen mellan individ- och familjeomsorgen och fastighetskontorets lägenhetsenhet i arbetet med stadens andrahandsuthyrning förtydligas. Även regelverket för kontraktsövertagande av de lägenheter Malmö stad hyr ut ska ses över och förtydligas. 4 Riktlinjer och kriterier för den sociala investeringsfonden med syfte att förebygga och motverka hemlöshet ska tas fram. Uppföljning av operativa mål NEJ 1 Kartläggningen av hemlösa har sammanställts och en rapport kommer att redovisas till kommunstyrelsen den 5 mars Rapporten om stadsområdenas insatser för hemlösa kommer att redovisas samtidigt. Båda rapporterna är underlag i bedömningen av behovet av resurser för olika målgrupper och om dessa bäst drivs i stadens egen regi eller bör upphandlas. Rapporten om insatser kommer dessutom att användas som underlag i en jämförande studie av stadsområdenas insatser för hemlösa i syfte att främja bästa praktik och likabehandling i staden. 7(32)

14 2 Det pågår ett intensivt utvecklingsarbete i Procapita för att öka möjligheterna till statistikuttag och uppföljning. Insats och avslutskoder är en del i detta och arbetet mot måluppfyllelse fortsätter under Ett dokument som beskriver arbetsfördelningen mellan de olika förvaltningarna har arbetats fram gemensamt mellan fastighetskontor, stadsområdena, sociala resursförvaltningen och stadskontoret. I detta ingår regelverk för kontraktsövertagande. Ett dokument med riktlinjer avseende hyresfordringar har arbetats fram i samverkan. 4 Riktlinjer och kriterier är beslutade och finns utlagda på KomIn. 2.4 Näringsliv Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö Operativa mål/aktiviteter 1 Stärkt samarbete med näringslivet. 2 Främja kreativt företagande som minskar miljöpåverkan. 3 Förbättra de stödjande strukturerna för nyföretagande. 4 Utveckla en Malmödialog, alla Malmö stads medarbetares förhållningssätt till företagen, implementera ett gemensamt arbetssätt för alla som möter företagare. 5 Frontdesk ska vara fullt utbyggt. 6 En strategi som stimulerar till möten och kongresser av särskild betydelse för Malmö stads utveckling ska tas fram. Uppföljning av operativa mål Delvis NEJ 1 Att stärka samarbete med näringslivet och främja kreativt företagande som minskar miljöpåverkan är en ständigt pågående process. 2 De delmål som satts upp kring de stödjande strukturerna ska förbättras och utvecklas. 3 Ett strategiskt arbete har under året genomförts. Det är en pågående process att förverkliga målsättningarna i det strategiska besluten. 4 Stadskontoret forsätter att befästa Det företagsamma Malmö som det gemensamma och övergripande projektet där stadskontoret samlar medarbetarna för att skapa ett gemensamt arbetssätt gentemot företagarna. 5 Frontdesk, numera Företagslots, är permanentad. 6 Ett strategiskt arbete har genomförts under året. Det är dock en pågående process att förverkliga målsättningarna i de strategiska besluten. 8(32)

15 2.5 Arbetsmarknad och ekonomiskt stöd Ungdomsarbetslösheten ska minska Operativa mål/aktiviteter Analys av effekterna av nämndernas/förvaltningarnas insatser i förhållande till målen och beställning. Uppföljning av operativa mål Under året har stadskontoret genomfört kontinuerlig verksamhetsuppföljning i relation till aktuella beställningar till verksamheterna. Uppföljningen har fokuserat på verksamheternas uppfyllelse av de av kommunstyrelsen fastställda målen. Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande Operativa mål/aktiviteter 1 Ta fram förslag till modell för enhetlig dokumentation av planering samt registrering av uppföljning och måluppfyllelse. 2 Samverka med avdelning för integration och arbetsmarknad och JobbMalmö för effektiva processer och insatser till individer med långvarigt försörjningsstöd. 3 Ta fram förslag till modell för uppföljning av insatser, med fokus på insatser till långvariga biståndshushåll och barnfamiljer. 4 Analysera resultatet av brukarundersökningen som gjordes 2012 i förhållande till föregående undersökning Förbättra kunskapsunderlaget kring varför hushåll inte längre söker bistånd. 6 Utveckla e-tjänst som möjliggör effektivisering av ansökan om försörjningsstöd. Uppföljning av operativa mål Delvis, arbetet pågår Delvis, arbetet pågår Delvis Delvis NEJ 1 Stadskontoret har deltagit i referensgrupp på nationell nivå med att utveckla uppgiftslämnande till officiell statistik samt utvecklingsarbete med bedömningsinstrumentet FIA, Förutsättningar inför arbete. En modell för enhetlig dokumentation av planering, genomförandeplaner, är ett pågående utvecklingsarbete. Arbetet med enhetlig registrering av uppföljning och måluppfyllelse i verksamhetssystemet Procapita har avstannat i avvaktan på FIA. 2 Organisation och innehåll av arbetsmarknadsinsatserna pågår. Stadskontoret ingår i både arbetsgrupp och projektgrupp. Samarbete mellan stadskontorets avdelningar IoF och Inar, stadsområdena och JobbMalmö pågår. 3 Socialtjänstens dubbla uppdrag i arbetet med ekonomiskt bistånd har betonats i det förslag till riktlinjer för handläggning av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd för livsföring i övrigt som kommunfullmäktige antog den 28 november. Riktlinjerna, som betonar barnperspektivet, anger att socialtjänsten tillsammans med den enskilde ska göra en planering som ska dokumenteras i en genomförandeplan och att uppföljning ska ske minst var tredje månad. 4 Rapporten behandlades av kommunsstyrelsen den 8 maj. Stadsområdena anmodades att inkomma med uppgifter om planerade åtgärder gällande biståndsmottagarens möjligheter till personliga möte och information om rättigheter och skyldigheter senast den 30 november. 5 Uppföljning av avslutade ärenden med anledning av arbete och studier i samband med halvårsbokslut är gjort i enlighet med kommunfullmäktigemålen. Underlag kring avslutsorsaker har 9(32)

16 aktualiserats med stadsområdena. Information om avslutsorsaker och bakgrund till dessa ska registreras och planeras att ingå i introduktionsutbildning för nyanställda Utveckling av e-tjänst är högt prioriterat men mycket komplicerat och beroende av flera olika parter. Den tekniska lösningen från leverantören måste säkras genom e-legitimation och tillgången till tjänsten på ett bra sätt för den enskilde genom malmo.se/ mina sidor. Dessa faktorer är i dagsläget inte löst. Viktiga händelser På grund av stadens omorganisation har en del utvecklingsarbete stannat upp. Stadsområdena har varit upptagna av sin omorganisation så stadskontoret har inte haft möjlighet till den samverkan och implementering av arbetssätt som är nödvändig för förändringsarbete. Utöver detta har stadskontoret efter beslut av kommunstyrelsen tagit fram en utredning om effektivare arbete med försörjningsstöd och ett underlag för den satsning om 30 mkr som beslutades i budget Från och med 1 juli 2013 införs nya regler enligt SOU22, Personer med ekonomiskt bistånd får jobbstimulans: Reglerna i socialtjänstlagen ändras för att öka möjligheterna för personer med ekonomiskt bistånd att försörja sig själva genom arbete. De nya reglerna innebär bland annat att om person som varit långvarig mottagare av försörjningsstöd erhåller arbete ska socialtjänsten inte beräkna det ekonomiska biståndet på hela arbetsinkomsten. För person som erhållit försörjningsstöd under sex månader i följd ska endast 75 % av arbetsinkomsterna räknas in. Stadskontoret har under året initierat och genomfört två utredningar avseende arbetsmarknadsinsatsernas utförande, förutsättningar, ledning och styrning samt effekter. 2.6 Personalpolitik Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen Operativa mål/aktiviteter 1 Kartläggning, uppföljning, analyser. 2 Kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. 3 Samordning av insatser för att öka medarbetares kompetens kring jämställdhet och mångfald Uppföljning av operativa mål 1 Andelen medarbetare med utländsk bakgrund i Malmö stad var 29,4% den 31 december. Motsvarande andel för chefer var 13 %. Jämförelsetal för befolkningen presenteras av SCB först i februari. 2 Rekryteringsprocessen är implementerad i samtliga förvaltningar. Under 2013 har processen granskats och nödvändiga uppdateringar har gjorts. Arbetsgången gällande annonseringsvägar har vidareutvecklats. 3 Spelledarna för mångfaldsspelet har vidareutbildats i antidiskriminering. En föreläsning, HBT och heder, har genomförts för medarbetare i Malmö stad. 10(32)

17 Andel medarbetare med utländsk bakgrund inom kommunstyrelsens förvaltning Stadskontoret Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 16,9 10,6 14, ,6 14,9 14,4 12,9 13,9 Andelen medarbetare inom stadskontoret som har utländsk bakgrund är i det närmaste oförändrad mellan 2012 och Minskningen finns bland kvinnorna medan andelen män med utländsk bakgrund är oförändrat. Malmö stads medarbetare ska ha möjlighet att arbeta heltid eller önskad tjänstgöringsgrad Operativa mål/aktiviteter Följa och stödja förvaltningarnas arbete med att finna en effektiv och kvalitetssäkrad korttidsbemanning. Uppföljning av operativa mål En rapport har tagits fram till kommunstyrelsen som redogör för förvaltningarnas arbete med modeller för korttidsbemanning. En pilot har genomförts för test av system för bemanning av korttidsvikarier. Av piloten drogs slutssatsen att systemet inte kunde anpassas till verksamheternas behov. Det har inletts ett arbete för att hitta en alternativ lösning. Utdatarapporter från HR-systemet har utvecklats och det finns nu möjlighet till fördjupad analys och bättre bemanningsplanering. Uppföljning har gjorts av andelen timavlönade timmar utförda av timavlönade medarbetare i relation till arbetade timmar totalt samt av antalet ofrivilligt deltidsanställda. Vid årsskiftet var det 63 medarbetare (57 kvinnor och 6 män) som var ofrivilligt deltidsanställda. Åtta av medarbetare (kvinnor) hade väntat mer än sex månader. Antal ofrivilligt deltidsanställda medarbetare inom kommunstyrelsens förvaltning Stadskontoret Kvinnor Män Totalt Totalt Totalt Totalt Antal deltidsanställda Antal ofrivilligt deltidsanställda Andel ofrivilligt deltidsanställda Under åren har det inte funnits några ofrivilligt deltidsanställda inom kommunstyrelsens förvaltning. 11(32)

18 Andelen timavlönade timmar, utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställning, ska minska till förmån för tillsvidareanställningar. Operativa mål/aktiviteter Kommunövergripande kartläggning av andelen timavlönade timmar utförda av medarbetare som önskar längre vikariat eller tillsvidareanställningar. Uppföljning av operativa mål /NEJ Mot bakgrund av att resultatet av uppföljningen 2012 visade på brister i kvalitetssäkring då underlaget var baserat på enkät, har uppföljningen 2013 fokuserat på andelen timavlönade timmar utförda av timavlönade medarbetare i relation till andelen arbetade timmar totalt. Se även text till ovanstående aktivitet. November 2013 November 2012 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 6,4% 6,3% 6,4% 6,2% 6,5% 6,5% Andel timavlönade timmar inom kommunstyrelsens förvaltning Stadskontoret Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 0,6 0,2 0,5 0,6 0,4 0,5 Stadskontorets uppdrag medför att antalet medarbetare med timlön är lågt. Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad Operativa mål/aktiviteter Genomföra lönekartläggning för 2012 och löneöversyn Utveckla modeller och verktyg för lönesättningsarbetet. Implementera löneöversynsprocessen. Uppföljning av operativa mål Lönekartläggning 2012 godkändes av personalberedningen i mars och fastställdes av arbetsgivarutskottet i juni. I analysen konstaterades att det inte föreligger några osakliga löneskillnader i Malmö stad. Löneöversyn 2013 genomfördes med utbetalning av nya löner i juni. Den av arbetsgivarutskottet fastställda löneöversynsprocessen implementerades i samband med löneöversyn 2013 och inom ramen för processen utvecklas fortlöpande modeller och verktyg för arbetet. Viktiga händelser Tidplanen för löneöversyn 2013 komprimerades och kunde genom ett mycket gott samarbete med förvaltningar och fackliga organisationer genomföras före den omorganisation som genomfördes den 1 juli (32)

19 2.7 Upphandling och livsstil Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier Operativa mål/aktiviteter Vid upphandling av övrig IT-utrustning ska Malmö stads ekologiska krav - ur ett livscykelperspektiv - kommuniceras, utvärderas och följas upp mot valda leverantörer och följas upp mot valda leverantörer. Uppföljning av operativa mål Malmö stad har erhållit en utmärkelse för arbetet med Grön IT, vilket är ett bevis för att stadens arbete har fått genklang i Sverige. Malmö stad har tagit hem förstapriset i utmärkelsen Årets hållbara projekt för sin satsning på hållbara IT-upphandlingar. Genom att ställa tydliga krav i upphandlingar sparar staden pengar samtidigt som IT-produktionen påverkas i en hållbar riktning. Andel inköp av ekologiska produkter inom kommunstyrelsens förvaltning Stadskontoret t.o.m % 76 % Andel etiskt certifierade varor inom varugrupperna kaffe, te, bananer och profiltröjor inom kommunstyrelsens förvaltning Stadskontoret t.o.m % 79 % Under året har det anordnats informationsmöten för stadskontorets beställare i e-handeln där bland annat vikten av att ekoligist och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsval. 13(32)

20 2.8 Vård och omsorg Malmös äldre ska känna att de får den vård och omsorg de behöver Operativa mål/aktiviteter 1 Undersöka hur biståndsinsatser inom hemtjänsten kan omvandlas till tid. 2 Nytt IT-stöd. 3 Utveckla det sociala innehållet inom äldreomsorgen 4 Bemanning på gruppboende (lagförslag). 5 Biståndshandläggarna ska få ökad kunskap och vägledning utifrån den nya lagstiftningen som garanterar stöd och avlösning till anhöriga. Uppföljning av operativa mål 1 Ett förslag på modell har utarbetats och skickats på remiss till berörda stadsområden, Centrala pensionärsrådet, Rådet för funktionshindersfrågor och fackliga organisationer. Ärendet är pågående och planeras behandlas av kommunfullmäktige den 27 februari För att systematiskt kunna arbeta med kvalitetsutveckling inom vård och omsorg krävs ett nytt verksamhetssystem. Upphandlingen genomfördes under våren Avtalstecknandet försenades på grund av överprövning. Överprövningsprocessen är till stadens fördel avslutad och avtal undertecknades i september. Implementering av systemet påbörjades i oktober och bedöms följa planen. Med anledning av eventuellt beslut om nytt avgiftssystem inom vård och omsorg har det därefter beslutats att driftssättning flyttas från 1 oktober 2014 till 1 januari Under två år har omvårdnadspersonal, sektionschefer, biståndshandläggare och deras chefer deltagit i ett projekt Ökat socialt innehåll för att lära sig mer om hur de sociala behoven på ett bättre sätt kan tillgodoses i det dagliga omvårdnadsarbetet i ordinärt boende. Erfarenheterna beskrivs i skriften Att arbeta med socialt innehåll för äldre i ordinärt boende tips för hemtjänsten i Malmö stad. Skriften har distribuerats till samtliga enheter inom hemtjänsten under våren Projektet har finansierats med statliga stimulansmedel. 4. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12) kommer att träda ikraft den 31 mars 2015 och inte från årsskiftet 2014 som planerat. Föreskrifterna ska tillämpas vid handläggning och uppföljning av ärenden samt genomförande av insatser enligt socialtjänstlagen, 2001:453. En arbetsgrupp inom Malmö stad har utrett vad föreskrifterna kan innebära för konsekvenser för Malmö stad och dessa har redovisats i rapporten Ansvaret för personer med demenssjukdom och personal i särskilda boenden. Socialstyrelsen kommer att ta fram motsvarande föreskrifter om ansvar och bemanning för alla särskilda boenden för äldre. Avsikten är att dessa föreskrifter ska träda i kraft den 31 mars I enlighet med den skärpta lagstiftningen om kommunernas ansvar för stöd till anhöriga till personer med långvarig sjukdom, äldre, missbruk, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning ska, tillsammans med berörda nämnder, formerna för stöd utvecklas utifrån kommunstyrelsens beslutade plattform (information/ utbildning, samtalsstöd och avlösningsformer). Ett systematiskt arbetssätt ska implementeras i stadens verksamheter. Processen är påbörjad. En sammanställning och en inspirationsfolder för fortsatt arbete publiceras i januari (32)