KF 9:5. Delårsrapport 2014:1. för perioden 1 januari till 31 mars. Strängnäs kommun. Dnr KS/2014:190,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KF 9:5. Delårsrapport 2014:1. för perioden 1 januari till 31 mars. Strängnäs kommun. Dnr KS/2014:190, 2014-04-16"

Transkript

1 KF 9:1

2 KF 9:2

3 KF 9:3

4 KF 9:4

5 KF 9:5 Delårsrapport 2014:1 för perioden 1 januari till 31 mars Strängnäs kommun Dnr KS/2014:190,

6 KF 9:6 Ekonomi Resultat för perioden januari-mars Resultatet för perioden är positivt med 7 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 16,1 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Kostnadsutvecklingen fortsätter att ligga på en för hög nivå och den motsvarar 4,1 procent. Nämnderna redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 6 miljoner kronor. Årsprognos Årets resultat beräknas bli ett underskott om 19,9 miljoner kronor att jämföras med budgeterade överskottet om 0,5 miljoner kronor. I årsprognosen ingår 7,8 miljoner kronor som tidigare reserverats i det egna kapitalet och med hänsyn taget till det blir resultatprognosen minus 12,1 miljoner kronor. Resultatet enligt balanskravet motsvarar minus 0,7 procent av skattenetto. Avskrivningar och skatteintäkter följer budget. Finansiella kostnader och intäkter (finansnetto) beräknas bli 3 miljoner kronor bättre än budget. Inom finansförvaltning redovisas de engångsinsatser som reserverats i det egna kapitalet med 7,8 miljoner kronor. Helårsprognosen för nettokostnadsutvecklingen beräknas uppgå till 4 procent att jämföras med skatteintäktsutvecklingen på 2,6 procent. En samlad driftredovisning finns i bilaga 1. Diagram 1. Resultatutveckling (mkr)

7 KF 9:7 Nämndernas prognoser Nämnderna prognostiserar tillsammans ett underskott om 24,9 miljoner kronor om inga åtgärder vidtas. Orsaken är främst kopplad till föregående års underskott och obalanser i budgeten som befaras öka ytterligare. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden behöver besluta om ytterligare åtgärder då redan vidtagna åtgärder inte är tillräckliga. Nämnderna ska till kommunstyrelsens sammanträde i juni återkomma med en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen ska redovisa hur och när det negativa resultatet ska återställas och kopplas till målen då dessa kan påverkas. Tabell 1. Nämndernas budgetföljsamhet Styrelse/nämnd, mkr Avvik Prognos Budget Avvik Avvik Kommunfullmäktige 2,0-11,1-12,3 1,2 11,1% Kommunstyrelse 4,1-111,4-111,7 0,3 0,2% Barn- och utbildningsnämnd -7,0-767,3-761,1-6,2-0,8% Socialnämnd -9,1-601,1-581,5-19,6-3,3% Kulturnämnd 0,1-29,7-29,7 0,0 0,0% Plan- och byggnämnd 1,3-11,1-11,1 0,0 0,0% Nämnden för hållbart samhälle 0,3-6,1-6,1 0,0 0,0% Teknik- och fritidsnämnd -0,1-121,7-121,1-0,6-0,5% Summa -8, , ,7-24,9-1,5% Kommunfullmäktige prognostiserar ett överskott med 1,2 miljoner kronor för året. Det förklaras framför allt av att områdesstyrelserna inte tar i anspråk sina medel och valnämnden som bidrar med överskott för lägre aktivitetskostnader. Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 0,3 miljoner kronor med anledning av lägre kostnader för personal och lokaler. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott om 6,2 miljoner kronor som kan härledas till grundskola och gymnasieskola. Strängnäs är den tredje friskoletätaste kommunen i landet. 34 procent av eleverna i grundskolan väljer att gå i en fristående skola, och trenden är att andelen fortsätter att öka. Flera kommunala skolor prognostiserar underskott och då främst med anledning av att man fortsätter att tappa elever. Inom gymnasieverksamheten finns samma utmaning för den kommunala skolan Thomasgymnasiet, som har knappt en tredjedel av alla gymnasielever. Skolan har sedan år 2009 arbetat med att anpassa organisationen och programutbudet till de sjunkande elevtalen. Den fortsatta konkurrensen ställer stora krav på organisation och bemanning av skolorna utifrån de elevantal man har.

8 KF 9:8 Socialnämnden prognostiserar ett underskott med 19,6 miljoner kronor. Det förklaras framför allt av att insatser för äldre prognostiserar ett stort underskott inom stöd i ordinärt boende (hemtjänst). Orsaken är främst den omställning som hemtjänsten ställts inför i och med införandet av ny ersättningsmodell. Personalkostnaderna är för höga i förhållande till den budget verksamheten fått. Underskott orsakas också av att behovet av hemtjänst bland äldre har ökat. Även inom individ och familjeomsorg och vårdinsatser prognostiseras underskott för året. För ekonomiskt bistånd prognostiseras ingen avvikelse mot budget bland annat är det traineejobb och den fortsatta satsningen med arbetsmarknads åtgärder som bidrar till att budgeten hålls. Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med 0,6 miljoner kronor. Underskottet avser fordonsverksamheten som kommer att balanseras mot tidigare års överskott. Övriga nämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Investeringar Årets investeringsbudget uppgår till 128,9 miljoner kronor varav 38,9 miljoner kronor är överförda från föregående år 1. Under första kvartalet har 20,3 miljoner kronor tagits i anspråk främst inom teknik- och fritidsnämnden och kommunstyrelsens budget. Årsprognosen uppgår till 114,4 miljoner kronor och investeringarnas självfinansieringsgrad beräknas till 37 procent, jämfört med budgeterade 50 procent. De största enskilda investeringarna för året kommer att omfatta översvämningsskydd för 12 miljoner kronor inom kommunstyrelsens budget, idrotts- och fritidsanläggningar för 15 miljoner kronor och övrig anläggning 32 miljoner kronor, båda inom teknik- och fritidsnämndens budget. Investeringarna redovisas i bilaga 1. Tabell 2. Investeringarnas självfinansieringsgrad År/mkr Mar-14 Progn-14 Investeringar Medfinansiering Citybanan Investeringar inom exploateringsverksamheten Summa investeringar Självfinansieringsgrad % 100% 77% 66% 68% 37% 1 Fastställs den 28 april i samband med fullmäktiges beslut om Årsredovisning 2013.

9 KF 9:9 Exploateringar Exploateringsverksamheten under första kvartalet 2014 resulterade i 2,0 miljoner kronor i nettoinkomster. Resultatprognos för avslutade projekt och fastighetsförsäljningar beräknas för 2014 till 24,8 miljoner mot budgeterade 18,0 miljoner kronor (varav Hammarängen 15,5 miljoner kronor). Utgifter under perioden berör i huvudsak kostnader för projektering inom projekt Strängnäs 2:1, Norra Finninge och Eldsund 6:6, Kasernområdet. Inkomsterna kommer från två fastighetsförsäljningar inom projekt Järnet 5 m.fl., Malmby industriområde och Åkers Styckebruk 1:465, Bruksvägen. Exploateringarna redovisas i bilaga 2. Finansiell uppföljning Kommunens och de kommunala bolagens lånebehov tillgodoses till största delen av upplåning via kommunens internbank. Den samlade låneskulden i internbanken uppgår till 2,2 miljarder kronor vilket är oförändrat från och med årsskiftet. Kommunen har vidareutlånat allt utom 50 miljoner kronor till bolagen. Tabell 3. Låneskuld Långfristiga skulder, mkr Förändring SEVAB SFAB SBAB Kommunen Totalt För att hantera löpande in- och utbetalningar används ett gemensamt koncernkonto, där kreditlimiten är 150 miljoner kronor. Vid årsskiftet hade koncernen totalt en skuld på 14 miljoner kronor, nu är saldot på koncernkontot minus 59 miljoner kronor. Saldot på koncernkontot har minskat med 46 miljoner kronor främst till följd av kommunens köp av aktier i SEVAB i januari och den årliga utbetalningen av pensioner som görs under mars. Tabell 4. Koncernkonto Spec koncernkonto, tkr Förändring SEVAB SFAB SBAB Kommunen Totalt

10 KF 9:10 Finanspolicy Kommunens finanspolicy fastställer riktlinjer för den finansiella verksamheten. Den genomsnittliga räntebindningstiden ska ligga inom intervallet 2 5 år och maximalt 40 % av skuldportföljen ska ligga till förfall inom 1 år. Den genomsnittliga räntebindningstiden har till följd av den tid som passerat sedan årsskiftet minskat med 0,11 år till 3,95 år. Andelen förfall inom 1 år är i princip oförändrat 36 %. Snitträntan har minskat med 0,07 % till 2,74 % till följd av lägre rörliga räntor. På kort sikt innebär 1 % ökning av marknadsräntorna att räntekostnaderna ökar med cirka 6,0 miljoner kronor, varav för kommunen 0,5 miljoner kronor. Då kommunens egen låneskuld endast uppgår till 50 miljoner kronor innebär riktlinjerna i finanspolicyn att en räntesäkringspost om 30 miljoner kronor behövs. För att få en effektiv hantering eftersträvas att enskilda poster inte understiger 50 miljoner kronor. För att möjligöra detta föreslås att kommunfullmäktige tillåter avvikelse mot gällande finanspolicy för kommunens låneportfölj så länge kommunens låneskuld är lägre än 100 miljoner kronor under förutsättning att internbanken totalt håller sig inom finanspolicyns riktlinjer. Tabell 5. Finansiell aktivitet Datum Mkr Aktivitet Låntagare Förlängningsbar ränteswap ,5 Förlängd tom 2019 SEVAB Strängnäs Energi AB Måluppföljning Kommunfullmäktiges övergripande mål ligger fast enligt Strategisk plan där målen tillsammans med prioriteringar och politisk viljeinriktning för mandatperioden finns beskriven. Resultaten för år 2013 visade att de främsta utmaningarna för år 2014 finns inom följande områden; förbättra företagsklimat så fler arbetstillfällen skapas, attraktiv och bra skola där elever når målen, stärka förtroendet för Strängnäs kommun som organisation genom väl fungerande former för medborgardialog, bättre tillgänglighet och starkt kundfokus samt vidta åtgärder som dämpar kostnadsutvecklingen. Måluppföljningen för första kvartalet har främst två syften: 1. Kommunstyrelsen informeras om hur verksamheten utvecklas 2. Nämnder som befarar avvikelser mot uppsatta mål ska flagga för det och verksamheten ska lämna lägesrapport till ansvarig nämnd om hur aktiviteter av övergripande karaktär fortlöper.

11 KF 9:11 Sammanfattningsvis indikerar uppföljningen att den största risken för att mål inte uppfylls finns inom ekonomiperspektivet och att delmålen inom områdena företagsklimat och kunskap är högt ställda och därför bedöms bli delvis uppfyllda. Perspektiv Samhälle och miljö Målens nulägesbeskrivning 1. Hållbar tillväxt Befolkningen har ökat till personer och ökningen beror främst på inflyttning. Kommunen har en mycket god planberedskap, ca 1800 byggrätter finns färdigplanerade och outnyttjade. Den färdigplanerade marken innehåller också olika alternativ för bostadsbyggandet. Att stärka medborgarnas förtroende för Strängnäs kommun som organisation pågår. Under året konkretiseras arbetet i handlingsplaner med aktiviteter för förbättrad tillgänglighet, utvecklad medborgardialog och stärkt kundfokus. På sikt förväntas detta bidra till att höja kommunens attraktivitet som bostadsort. Andelen öppet arbetslösa var i februari 4,2 procent i Strängnäs jämfört med rikets 4,5 procent. Utvecklingen har varit positiv i Södermanland under det senaste året men ser ut att plana ut. Det har tillkommit fler lediga jobb jämfört med samma månad förra året men färre fick jobb. Andelen arbetslösa ungdomar i Strängnäs var fortfarande högt i jämförelse med riket, 6,5 procent jämfört med 5,9 procent. En fortsatt vidareutveckling av arbetsmarknadsinsatser förväntas bidra till att fler får arbete, se också återrapport kring särskilda uppdrag. 2. Företagsklimat En näringslivsstrategi med inriktning på fem områden ska förbättra företagsklimatet de närmaste åren. Antal arbetstillfällen ökade med 84 stycken för 2012 vilket var under målet. För att uppnå målet för 2014 på 250 nya arbetstillfällen pågår arbetet med att attrahera fler företag att etablera verksamhet i kommunen. Ett utpekat område är inom Strängnäs logistikpark. En del i det förbättrade företagsklimatet ska förhoppningsvis också öka antalet arbetstillfällen. Under 2014 startar även Strängnäs Business Park som är en mötesplats för entreprenörer och företag med tillväxtambitioner. Omsättningen i besöksnäringen sjönk förra året.

12 KF 9:12 Bortfallet ligger främst inom besökare/boende i fritidshus som spenderat mindre pengar inom kommunens utbud av handel och nöjen. Fortsatt arbete pågår med att stärka och utveckla besöksnäringen genom bland annat programmet Destinationsutveckling Sörmland. 3. Klimat och miljö Avfallsplanen med tillhörande föreskrifter fastställdes i teknik- och fritidsnämnden i mars 2014 och ska behandlas i kommunstyrelsen under april och kommunfullmäktige i maj. Målsättningen är att den ska börja gälla från juli Ett mer aktivt arbete med avfallsplanen och dess föreskrifter och utveckla kommunens interna arbete med frågorna beräknas komma igång under året. Arbetet med att kartlägga naturvärden i kommunen har startat. Kompetensen i hållbarhetsfrågor höjs genom olika utbildningsinsatser bland annat har 88 förskolelärare utbildats i energifrågor och de ska i sin tur utbilda 4-5 åringar i kommunens förskolor och personalen på inköpsenheten vidareutbildas i hållbar upphandling. Inom måltidsservice fortsätter andelen ekologisk mat att öka, de uppgår nu till 22 procent. Medborgare 4. Barn och unga Barn och unga ska ges goda förutsättningar att utveckla sin förmåga. Även om de flesta barn känner sig trygga och får stöd och hjälp i skolarbetet är det viktigt att se dem som inte upplever det och det är därför viktigt att varje skola jobbar medvetet med dessa frågor. Utbildningskontoret och socialkontoret utvecklar samarbetet kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Det är åtgärder som förväntas bidra till att en lägre andel återkommer efter avslutad insats inom socialkontoret. 5. Kunskap Förra årets stora förbättringar av betygsresultaten i grundskolan var en följd av satsningar på systematisk uppföljning, utveckling av undervisning och arbetslag samt elevhälsoarbete. Målsättningarna för att nå goda betygsresultat är fortsatt höga. I nuläget är det därför osäkert om målsättningarna infrias. Preliminära resultat för läsåret 2013/2014 kommer att presenteras i samband med

13 KF 9:13 delårsrapport 2. Analysen av kunskapsutvecklingen under läsåret 2013/14 visar att betygsresultaten från höstterminen 2013 för de kommunala grundskolorna motsvarar nivåerna från höstterminen Trygghet och hälsa Omstart av det centrala brottsförebyggande rådet, BRÅ, i Strängnäs pågår. Där inriktningen för arbetet i kommunen i första hand riktas till ungdomar och unga vuxna i syfte att öka tryggheten i kommunen. Trygghetsvandringar kommer att genomföras tillsammans med polisen och inbjudna aktörer. Polisen håller på att starta upp ett fastighetsägarnätverk i kommunen och planen är att det är igång hösten En viktig del i att utvärdera och följa upp trygghetsarbetet är genom resultat från medborgarunderökningen, Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, öppna jämförelser samt polisens trygghetsmätning. En gemensam drogpolicy för grundskolan och gymnasiet arbetas fram. Förslaget är att införa rökfri skoltid. Tänk om stoppa langningen utökas med fler aktörer och mer tider för att informera kunder utanför Systembolagen. Mentorprogrammet, ett samarbete med Mentor Sverige för att förebygga droger och våld, startar en ny grupp i Mariefred. Kommunens tillgänglighetsstrategi och en ny tillgänglighetsplan ska arbetas fram. 7. Dialog och delaktighet Under våren genomförs en utvärdering av kommundelsberedningen och områdesstyrelsernas arbete under mandatperioden. I mars lanserades kommunens dialogportal med samlad information kring medborgardialog, kontaktvägar och en ny möjlighet att lämna förslag, e-förslag. Medborgardialogen om miljöstrategi påbörjas när grundläggande idéerna om kommunen framtida fokusområden inom miljö- och klimat är fastlagda av politiken. Kommunens tillgänglighets- och jämställdhetsarbete genomförs kontinuerligt i dialog med lokala representanter från de olika handikappföreningarna i kommunen. Utredning pågår om möjligheter finns att ansöka om stöd

14 KF 9:14 till utvecklingsprojekt för jämställda miljöer i städer och tätorter. I detta utvecklingsprojekt finns möjligheter att öka medborgardialogen i jämställdhets- och tillgänglighetsarbetet. Brobygget 8. Ledarskap och medarbetare Att mäta trivsel på arbetsplatsen och kontroll på arbetssituationen sker nu löpande på minst 100 enheter med hjälp av veckovisa möten vid målstyrningstavlor. Vid mättillfället i början av mars deltog 76 enheter. Resultatet visar att 87 procent anser sig trivas på jobbet och 73 procent anser sig ha kontroll på sin arbetssituation. Under våren genomförs av personalavdelningen en enkätundersökning hos 250 slumpvis utvalda medarbetare avseende chefs- och ledarskapet i kommunen. Påbörjad kartläggning och analys av sjukfrånvaron ska leda till åtgärder som kopplas till den nya rutinen för systematiskt arbetsmiljöarbete. Satsningarna på arbetsmiljöarbetet ska vara en del av kommunens arbetsgivarpolitik och bli en möjlighet att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. 9. Kvalitet och effektivitet Bemötandet och tillgängligheten kommer att följas upp genom SCB:s medborgarundersökning. Förvaltningen har avslutat en översyn av förtroendet för kommunorganisationen. Det fortsatta arbetet med att stärka förtroendet kommer bland annat att fokusera kring värdegrundsarbete och tillgänglighet. En rad aktiviteter kopplade till tillgängligheten via e-post och telefon har påbörjats och kommer att fortsätta under året. Införandet av målstyrningstavlor inom hela förvaltningen går enligt planeringen och har sedan årsskiftet till cirka 57 procent eller drygt 100 enheter I kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna och kommunstyrelsen riktas krav på effektiviseringar inom sju olika områden. Läs mer om genomförandet i bilaga om avrapportering av särskilda uppdrag.

15 KF 9:15 Ekonomi 10. Ekonomisk hushållning Kommunens resultat riskerar att bli negativt och investeringarnas självfinansieringsgrad riskerar att understiga målet om åtgärder inte vidtas. Det är nämndernas prognostiserade underskott som ställer krav på att ytterligare åtgärder tas fram. En budget i balans för nämnderna är en förutsättning för att kommunen ska klara målet om ekonomisk hushållning. Särskilda uppdrag Återrapport till kommunfullmäktiges angående särskilda uppdrag till nämnderna och kommunstyrelsen redovisas i särskild bilaga till delårsrapport 1.

16 KF 9:16 Bilaga 1 Driftredovisning Nämnd (tkr) Nettokostnad Budget Avvikelse Nettokostnad Helårsprognos Budget Avvikelse Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kulturnämnd Plan- och byggnämnd Nämnden för hållbart samhälle Teknik- och fritidsnämnd Summa nämnder Finansförvaltning Verksamhetens nettokostnad Avskrivningar Skattenetto Finansnetto Resultat Reserverat i eget kapital Resultat Investeringsredovisning Utfall Helårsprognos 2014 Nämnd (tkr) Netto Budget 1) Återstår Netto Budget 1) Avvikelse Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kulturnämnd Plan- och byggnämnd Teknik- och fritidsnämnd Summa nämnder Medfinansiering Citybanan Summa investeringar ) I årsbudget ingår överförd budget från år KF tar beslut om överförd budget i april 2014.

17 KF 9:17 Bilaga 2 Exploateringsredovisning Ingående Utgående balans Inkomster Utgifter Vinster balans Område, tkr projekt Strängnäs inkl Tosterö varav Strängnäs-Lundby 2:1, Djupvik Järnet 5 m.fl. Malmby industriområ Gorsinge 1:1, Gorsingeskogen Strängnäs 2:3, Sidöparken Strängnäs 3:1, Tallåsen Strängnäs 2:1, 3:1, Norra Finninge Eldsund 7:1, Norra övningsfältet Strängnäs 3:1, Kilen-Lunda Strängnäs 2:1, Resecentrum Eldsund 6:6, 6.16, Etapp 1, Kaserno Bresshammar 1:1, Sundby Park Bresshammar 1:1, Stavlund Stallarholmen Mariefred varav Mariefred 2:11 m.fl. Hammarängen Gripsholm 4:124, Tredje backe Mariefred 2:1, Hammaren Nedre Mariefred 2:1, Ryborg Åkersstyckebruk/Merlänna varav Åkers Styckebruk 1:465, Bruksvägen Vårfruberga Summa Årsbudget

18 KF 9:18 Avrapportering av särskilda uppdrag Kommunfullmäktige har i samband med beslutet om årsplan för år 2014 gett nämnderna och kommunstyrelsen ett antal särskilda uppdrag. Syftet med avrapporteringen är att beskriva genomförandet av de särskilda uppdragen. Effektivare avrop och inköp med krav på uppföljning av åtgärder Uppdraget riktar sig till samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Uppdragets syfte är att verksamheterna vidtar åtgärder för att minska kommunens kostnader för varor och tjänster. Förutom att erhålla en besparing 2014 är syftet att skapa effektiviseringar inom inköpsområdet som också har påverkan på längre sikt samt att engagera hela verksamheten i effektiviseringsarbetet. Uppdragets status Ett antal upphandlingsrelaterade åtgärder har vidtagits för att minska kommunens inköpskostnader, framför allt; efter framtagande av strategier för två av kommunens största inköpskategorier, livsmedel och IT-produkter, har de efterföljande upphandlingarna nu börjat ge effekt i form av besparingar, ett aktivt arbete har resulterat i generellt fler upphandlingar och fler avtal som upphandlats av samarbetsparters än tidigare och förhandlingar inom befintliga avtal (både genomfört av inköpsenheten och av verksamheterna) ger besparingar. Nyckeltal som indikerar inköpsbeteende som påverkar inköpskostnaderna har tagits fram och omfattar; andel köp på avtal, antal småleverantörer, antal köp på First Card, köp på e-handel och antal direktupphandlingar i konkurrens. Verksamheterna får uppdaterade nyckeltal månadsvis utskickade. Dessa nyckeltal kommer också ligga till grund för nämndernas och kommunstyrelsens rapportering av det särskilda uppdraget. Varje kontor arbetar med att förbättra sina respektive nyckeltal. För att ytterligare engagera hela verksamheten i effektiviseringsarbetet har ett antal aktiviteter genomförts av inköpsenheten: information i olika ledningsgrupper, detaljerad inköpsanalyser på ett antal enheter, utskick av nyhetsbrev till organisationen regelbundet samt interna inköpsutbildningar. Inköpsenheten arbetar också aktivt med att öka möjligheten för e-handel genom att ansluta fler e-handelsleverantörer. Under våren genomförs ett pilotprojekt med certifierade beställare där enbart de medarbetare som genomgått certifieringsutbildningen ska kunna köpa något. Om det faller väl ut kan det bli en modell för hela kommunen. Kvalitetssäkra processen för kompetensförsörjning Uppdraget riktar sig till samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Syftet med uppdraget är att kvalitetssäkra en förvaltningsgemensam process för verksamhetens rekrytering av personal, förlängning av anställningar och anlitande av inhyrd personal.

19 KF 9:19 Målet är att alla rekryteringar och anställningar ska ske i samråd med personalenheten. Uppdragets status Personalavdelningen (PA) har informerat förvaltningens chefer och arbetstagarorganisationerna om uppdraget. Utifrån befintliga resurser på PA är det inte möjligt att kvalitetssäkra alla medarbetarrekryteringarna. Följande gäller: alla anställningar/vakanser som är tre månader eller längre ska annonseras via PA, antingen internt eller externt. Alla chefsrekryteringar sker redan i samarbete med PA och alla chefer genomgår testning i samarbete med extern part - och fördjupad dialog. Målet är att PA utifrån befintliga resurser kan kontinuerligt delta i vissa nyckelrekryteringar. Uppdraget att vi har en gemensam process kan vara genomfört till Q2 2014, däremot kan processen inte kvalitetssäkras då PA inte kan delta i alla rekryteringar. Det vore inte minst viktigt att kunna delta i rekrytering av intermittent anställda eller korttidsvikarier eftersom dessa anställningar ofta leder till konvertering/tillsvidareanställning. Utarbeta plan för hur behovet av verksamhetsfastigheter långsiktigt kan utvecklas för att vara ekonomiskt hållbart Uppdraget riktar sig till kommunstyrelsen. Syftet med uppdraget är att utifrån nuvarande investeringsplan lämna förslag på hur ny-, till- och ombyggnad av verksamhetsfastigheter kan ske för att hålla lokalkostnaderna nere. Varje investering ska prövas om den kan inrymmas i befintliga lokaler med eventuell lokalanpassning och/eller omflyttning av verksamheter. Uppdragets status Uppdraget har en också en koppling till det särskilda uppdraget till barn- och utbildningsnämnden om att kartlägga skollokalernas yteffektivitet och nyttjandegrad. Med ett första möte den 14 april påbörjas arbetet med att finna lokaler där annan verksamhet kan bedrivas. Med årlig budget om 50 mkr för verksamhetslokaler föreslås att nya behov prioriteras av respektive nämnd/kontor i förhållande till nuvarande planering. Följaktligen kommer ett prioriterat nytt behov att kräva senareläggning av redan inplanerade projekt. Detta för att målet att använda högst 50 mkr årligen ska kunna uppfyllas. Konsumentpris- och byggnadskostnadsindex har inte förändrats nämnvärt och prognoserna pekar på en fortsatt svag utveckling. I dagsläget finns det, av det skälet, inte något behov av att räkna upp budgeten inför 2015.

20 KF 9:20 Kartlägga skollokalernas yteffektivitet och nyttjandegrad Uppdraget riktar sig till barn- och utbildningsnämnden. Syftet med uppdraget om att kartlägga skollokalernas yteffektvitet och nyttjandegrad är att det kan ligga till grund för kommande arbete med att skapa förutsättningar för att snabbt kunna ställa om befintliga skollokaler till annan verksamhet eller hyra ut till externa utförare av liknande eller annan verksamhet eller att fatta beslut om att lokalen ska avyttras. Uppdragets status En första övergripande genomlysning har genomförts. De lokaleffektiviseringar som redan har vidtagits är omställning av skollokaler till annan verksamhet och extern uthyrning: intern uthyrning av Paulinska skolan till hemtjänsten intern uthyrning av gymnasielokaler till andra verksamheter exempelvis trainee-projektet, IT enheten, måltidsservice och ISAK projektet uthyrning av undervisningslokaler till friskolor exempelvis i Mariefred ombyggnad av Långbergsskolan till förskoleverksamhet ombyggnad av delar av Tosteröskolan till förskoleverksamhet. De effektiviseringsåtgärder som planeras under 2014 är att förskolecenter i Mariefred samordnar lokaler med Mariefredsskolan. Det innebär uppsägning av nuvarande lokaler för förskolecenter. Varsel om uppsägning av lokal för fritidsgård är en annan åtgärd som planeras. Det närmaste etappmålet är att se över vilka möjligheter det finns att nyttja grundskolelokaler i Härad, Tosterö, Stallarholmen och Mariefred för förskoleverksamhet. Kartläggningen i övrigt kommer att genomföras under året och beräknas vara klar under hösten Effektivisera kostnaderna för externa placeringar Uppdraget riktar sig till socialnämnden. Syftet med uppdraget är att genomföra åtgärder som långsiktigt minskar kommunens kostnader för boendeplatser för personer med funktionsnedsättning utan att kvaliteten i verksamheten försämras. Uppdragets status Förhandlingarna i slutet av år 2013 medförde att kostnaderna för externa avtal inför budgetåret 2014 kunde minska med 2,8 miljoner kronor. Under 2014 har en extern placering kunnat beredas boende i Strängnäs och en institutionsplacering har kunnat beredas plats på gruppboende i Strängnäs. Platsen på gruppboendet gick att erbjuda när en annan person kunde flytta från gruppboendet till egen lägenhet där personen numera får stöd av kommunens boendestöd. Antalet servicelägenheter med personalstöd dygnet runt har ökat för

21 KF 9:21 att möta behovet av nytillkommande personer och ha beredskap för ytterligare hemflyttning av externa placeringar. Vidareutveckla arbetsmarknadsinsatserna Uppdraget riktar sig till socialnämnden. Syftet med uppdraget är att vidareutveckla arbetsmarknadsinsatserna på ett sådant sätt att anställningsbarheten för dem som är utanför arbetsmarknaden ökar, minska antalet arbetslösa och kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd. Uppdragets status I kommunfullmäktiges beslut om en arbetsmarknadsstrategi i kommunen betonas betydelsen av arbete för så många som möjligt, att vara anställningsbara, att på lång sikt skapa ett arbetssätt till utbildning, kompetensutveckling och entreprenörskap samt främja tillväxt av nya sysselsättnings- och arbetstillfällen i kommunen. Som en del i strategin ska Jobbtorget inrättas. Det pågår ett implementeringsarbete för att skapa en enhet av två ordinarie enheter: ekonomiskt bistånd och traineejobb. Målet är att enhetens organisation och arbetssätt ska vara klart till 1 maj Jobbtorget ska hjälpa medborgarna att hitta sin väg till egen försörjning genom arbete, sysselsättning eller annan kompetenshöjande insats. Jobbtorgets uppdrag omfattar bland annat arbetsförmedling, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser i kommunen, arbetsmarknadsanställningar i näringslivet, sommarjobb, studie- och yrkesvägledning. Arbetet kommer att ske i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra viktiga aktörer. Utarbeta strukturplan för äldre Uppdraget riktar sig till socialnämnden. Syftet med uppdraget är att tydliggöra hur kommunen ska möta behoven och kraven om en god vård och omsorg om äldre Strukturplan för äldre ska omfatta analys och beskrivning av nuläge samt förslag på åtgärder om hur framtidens äldreomsorg kan utformas och organiseras. Uppdragets status En strukturplan för äldre fram till år 2025 har utarbetats. Strukturplanen antogs av socialnämnden den 17 december Nu pågår arbetet med att genomföra alla aktiviteter/strategier som ingår i planen.