KF 9:5. Delårsrapport 2014:1. för perioden 1 januari till 31 mars. Strängnäs kommun. Dnr KS/2014:190,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KF 9:5. Delårsrapport 2014:1. för perioden 1 januari till 31 mars. Strängnäs kommun. Dnr KS/2014:190, 2014-04-16"

Transkript

1 KF 9:1

2 KF 9:2

3 KF 9:3

4 KF 9:4

5 KF 9:5 Delårsrapport 2014:1 för perioden 1 januari till 31 mars Strängnäs kommun Dnr KS/2014:190,

6 KF 9:6 Ekonomi Resultat för perioden januari-mars Resultatet för perioden är positivt med 7 miljoner kronor. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 16,1 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Kostnadsutvecklingen fortsätter att ligga på en för hög nivå och den motsvarar 4,1 procent. Nämnderna redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 6 miljoner kronor. Årsprognos Årets resultat beräknas bli ett underskott om 19,9 miljoner kronor att jämföras med budgeterade överskottet om 0,5 miljoner kronor. I årsprognosen ingår 7,8 miljoner kronor som tidigare reserverats i det egna kapitalet och med hänsyn taget till det blir resultatprognosen minus 12,1 miljoner kronor. Resultatet enligt balanskravet motsvarar minus 0,7 procent av skattenetto. Avskrivningar och skatteintäkter följer budget. Finansiella kostnader och intäkter (finansnetto) beräknas bli 3 miljoner kronor bättre än budget. Inom finansförvaltning redovisas de engångsinsatser som reserverats i det egna kapitalet med 7,8 miljoner kronor. Helårsprognosen för nettokostnadsutvecklingen beräknas uppgå till 4 procent att jämföras med skatteintäktsutvecklingen på 2,6 procent. En samlad driftredovisning finns i bilaga 1. Diagram 1. Resultatutveckling (mkr)

7 KF 9:7 Nämndernas prognoser Nämnderna prognostiserar tillsammans ett underskott om 24,9 miljoner kronor om inga åtgärder vidtas. Orsaken är främst kopplad till föregående års underskott och obalanser i budgeten som befaras öka ytterligare. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden behöver besluta om ytterligare åtgärder då redan vidtagna åtgärder inte är tillräckliga. Nämnderna ska till kommunstyrelsens sammanträde i juni återkomma med en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen ska redovisa hur och när det negativa resultatet ska återställas och kopplas till målen då dessa kan påverkas. Tabell 1. Nämndernas budgetföljsamhet Styrelse/nämnd, mkr Avvik Prognos Budget Avvik Avvik Kommunfullmäktige 2,0-11,1-12,3 1,2 11,1% Kommunstyrelse 4,1-111,4-111,7 0,3 0,2% Barn- och utbildningsnämnd -7,0-767,3-761,1-6,2-0,8% Socialnämnd -9,1-601,1-581,5-19,6-3,3% Kulturnämnd 0,1-29,7-29,7 0,0 0,0% Plan- och byggnämnd 1,3-11,1-11,1 0,0 0,0% Nämnden för hållbart samhälle 0,3-6,1-6,1 0,0 0,0% Teknik- och fritidsnämnd -0,1-121,7-121,1-0,6-0,5% Summa -8, , ,7-24,9-1,5% Kommunfullmäktige prognostiserar ett överskott med 1,2 miljoner kronor för året. Det förklaras framför allt av att områdesstyrelserna inte tar i anspråk sina medel och valnämnden som bidrar med överskott för lägre aktivitetskostnader. Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 0,3 miljoner kronor med anledning av lägre kostnader för personal och lokaler. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott om 6,2 miljoner kronor som kan härledas till grundskola och gymnasieskola. Strängnäs är den tredje friskoletätaste kommunen i landet. 34 procent av eleverna i grundskolan väljer att gå i en fristående skola, och trenden är att andelen fortsätter att öka. Flera kommunala skolor prognostiserar underskott och då främst med anledning av att man fortsätter att tappa elever. Inom gymnasieverksamheten finns samma utmaning för den kommunala skolan Thomasgymnasiet, som har knappt en tredjedel av alla gymnasielever. Skolan har sedan år 2009 arbetat med att anpassa organisationen och programutbudet till de sjunkande elevtalen. Den fortsatta konkurrensen ställer stora krav på organisation och bemanning av skolorna utifrån de elevantal man har.

8 KF 9:8 Socialnämnden prognostiserar ett underskott med 19,6 miljoner kronor. Det förklaras framför allt av att insatser för äldre prognostiserar ett stort underskott inom stöd i ordinärt boende (hemtjänst). Orsaken är främst den omställning som hemtjänsten ställts inför i och med införandet av ny ersättningsmodell. Personalkostnaderna är för höga i förhållande till den budget verksamheten fått. Underskott orsakas också av att behovet av hemtjänst bland äldre har ökat. Även inom individ och familjeomsorg och vårdinsatser prognostiseras underskott för året. För ekonomiskt bistånd prognostiseras ingen avvikelse mot budget bland annat är det traineejobb och den fortsatta satsningen med arbetsmarknads åtgärder som bidrar till att budgeten hålls. Teknik- och fritidsnämnden prognostiserar ett underskott med 0,6 miljoner kronor. Underskottet avser fordonsverksamheten som kommer att balanseras mot tidigare års överskott. Övriga nämnder prognostiserar ingen avvikelse mot budget. Investeringar Årets investeringsbudget uppgår till 128,9 miljoner kronor varav 38,9 miljoner kronor är överförda från föregående år 1. Under första kvartalet har 20,3 miljoner kronor tagits i anspråk främst inom teknik- och fritidsnämnden och kommunstyrelsens budget. Årsprognosen uppgår till 114,4 miljoner kronor och investeringarnas självfinansieringsgrad beräknas till 37 procent, jämfört med budgeterade 50 procent. De största enskilda investeringarna för året kommer att omfatta översvämningsskydd för 12 miljoner kronor inom kommunstyrelsens budget, idrotts- och fritidsanläggningar för 15 miljoner kronor och övrig anläggning 32 miljoner kronor, båda inom teknik- och fritidsnämndens budget. Investeringarna redovisas i bilaga 1. Tabell 2. Investeringarnas självfinansieringsgrad År/mkr Mar-14 Progn-14 Investeringar Medfinansiering Citybanan Investeringar inom exploateringsverksamheten Summa investeringar Självfinansieringsgrad % 100% 77% 66% 68% 37% 1 Fastställs den 28 april i samband med fullmäktiges beslut om Årsredovisning 2013.

9 KF 9:9 Exploateringar Exploateringsverksamheten under första kvartalet 2014 resulterade i 2,0 miljoner kronor i nettoinkomster. Resultatprognos för avslutade projekt och fastighetsförsäljningar beräknas för 2014 till 24,8 miljoner mot budgeterade 18,0 miljoner kronor (varav Hammarängen 15,5 miljoner kronor). Utgifter under perioden berör i huvudsak kostnader för projektering inom projekt Strängnäs 2:1, Norra Finninge och Eldsund 6:6, Kasernområdet. Inkomsterna kommer från två fastighetsförsäljningar inom projekt Järnet 5 m.fl., Malmby industriområde och Åkers Styckebruk 1:465, Bruksvägen. Exploateringarna redovisas i bilaga 2. Finansiell uppföljning Kommunens och de kommunala bolagens lånebehov tillgodoses till största delen av upplåning via kommunens internbank. Den samlade låneskulden i internbanken uppgår till 2,2 miljarder kronor vilket är oförändrat från och med årsskiftet. Kommunen har vidareutlånat allt utom 50 miljoner kronor till bolagen. Tabell 3. Låneskuld Långfristiga skulder, mkr Förändring SEVAB SFAB SBAB Kommunen Totalt För att hantera löpande in- och utbetalningar används ett gemensamt koncernkonto, där kreditlimiten är 150 miljoner kronor. Vid årsskiftet hade koncernen totalt en skuld på 14 miljoner kronor, nu är saldot på koncernkontot minus 59 miljoner kronor. Saldot på koncernkontot har minskat med 46 miljoner kronor främst till följd av kommunens köp av aktier i SEVAB i januari och den årliga utbetalningen av pensioner som görs under mars. Tabell 4. Koncernkonto Spec koncernkonto, tkr Förändring SEVAB SFAB SBAB Kommunen Totalt

10 KF 9:10 Finanspolicy Kommunens finanspolicy fastställer riktlinjer för den finansiella verksamheten. Den genomsnittliga räntebindningstiden ska ligga inom intervallet 2 5 år och maximalt 40 % av skuldportföljen ska ligga till förfall inom 1 år. Den genomsnittliga räntebindningstiden har till följd av den tid som passerat sedan årsskiftet minskat med 0,11 år till 3,95 år. Andelen förfall inom 1 år är i princip oförändrat 36 %. Snitträntan har minskat med 0,07 % till 2,74 % till följd av lägre rörliga räntor. På kort sikt innebär 1 % ökning av marknadsräntorna att räntekostnaderna ökar med cirka 6,0 miljoner kronor, varav för kommunen 0,5 miljoner kronor. Då kommunens egen låneskuld endast uppgår till 50 miljoner kronor innebär riktlinjerna i finanspolicyn att en räntesäkringspost om 30 miljoner kronor behövs. För att få en effektiv hantering eftersträvas att enskilda poster inte understiger 50 miljoner kronor. För att möjligöra detta föreslås att kommunfullmäktige tillåter avvikelse mot gällande finanspolicy för kommunens låneportfölj så länge kommunens låneskuld är lägre än 100 miljoner kronor under förutsättning att internbanken totalt håller sig inom finanspolicyns riktlinjer. Tabell 5. Finansiell aktivitet Datum Mkr Aktivitet Låntagare Förlängningsbar ränteswap ,5 Förlängd tom 2019 SEVAB Strängnäs Energi AB Måluppföljning Kommunfullmäktiges övergripande mål ligger fast enligt Strategisk plan där målen tillsammans med prioriteringar och politisk viljeinriktning för mandatperioden finns beskriven. Resultaten för år 2013 visade att de främsta utmaningarna för år 2014 finns inom följande områden; förbättra företagsklimat så fler arbetstillfällen skapas, attraktiv och bra skola där elever når målen, stärka förtroendet för Strängnäs kommun som organisation genom väl fungerande former för medborgardialog, bättre tillgänglighet och starkt kundfokus samt vidta åtgärder som dämpar kostnadsutvecklingen. Måluppföljningen för första kvartalet har främst två syften: 1. Kommunstyrelsen informeras om hur verksamheten utvecklas 2. Nämnder som befarar avvikelser mot uppsatta mål ska flagga för det och verksamheten ska lämna lägesrapport till ansvarig nämnd om hur aktiviteter av övergripande karaktär fortlöper.

11 KF 9:11 Sammanfattningsvis indikerar uppföljningen att den största risken för att mål inte uppfylls finns inom ekonomiperspektivet och att delmålen inom områdena företagsklimat och kunskap är högt ställda och därför bedöms bli delvis uppfyllda. Perspektiv Samhälle och miljö Målens nulägesbeskrivning 1. Hållbar tillväxt Befolkningen har ökat till personer och ökningen beror främst på inflyttning. Kommunen har en mycket god planberedskap, ca 1800 byggrätter finns färdigplanerade och outnyttjade. Den färdigplanerade marken innehåller också olika alternativ för bostadsbyggandet. Att stärka medborgarnas förtroende för Strängnäs kommun som organisation pågår. Under året konkretiseras arbetet i handlingsplaner med aktiviteter för förbättrad tillgänglighet, utvecklad medborgardialog och stärkt kundfokus. På sikt förväntas detta bidra till att höja kommunens attraktivitet som bostadsort. Andelen öppet arbetslösa var i februari 4,2 procent i Strängnäs jämfört med rikets 4,5 procent. Utvecklingen har varit positiv i Södermanland under det senaste året men ser ut att plana ut. Det har tillkommit fler lediga jobb jämfört med samma månad förra året men färre fick jobb. Andelen arbetslösa ungdomar i Strängnäs var fortfarande högt i jämförelse med riket, 6,5 procent jämfört med 5,9 procent. En fortsatt vidareutveckling av arbetsmarknadsinsatser förväntas bidra till att fler får arbete, se också återrapport kring särskilda uppdrag. 2. Företagsklimat En näringslivsstrategi med inriktning på fem områden ska förbättra företagsklimatet de närmaste åren. Antal arbetstillfällen ökade med 84 stycken för 2012 vilket var under målet. För att uppnå målet för 2014 på 250 nya arbetstillfällen pågår arbetet med att attrahera fler företag att etablera verksamhet i kommunen. Ett utpekat område är inom Strängnäs logistikpark. En del i det förbättrade företagsklimatet ska förhoppningsvis också öka antalet arbetstillfällen. Under 2014 startar även Strängnäs Business Park som är en mötesplats för entreprenörer och företag med tillväxtambitioner. Omsättningen i besöksnäringen sjönk förra året.

12 KF 9:12 Bortfallet ligger främst inom besökare/boende i fritidshus som spenderat mindre pengar inom kommunens utbud av handel och nöjen. Fortsatt arbete pågår med att stärka och utveckla besöksnäringen genom bland annat programmet Destinationsutveckling Sörmland. 3. Klimat och miljö Avfallsplanen med tillhörande föreskrifter fastställdes i teknik- och fritidsnämnden i mars 2014 och ska behandlas i kommunstyrelsen under april och kommunfullmäktige i maj. Målsättningen är att den ska börja gälla från juli Ett mer aktivt arbete med avfallsplanen och dess föreskrifter och utveckla kommunens interna arbete med frågorna beräknas komma igång under året. Arbetet med att kartlägga naturvärden i kommunen har startat. Kompetensen i hållbarhetsfrågor höjs genom olika utbildningsinsatser bland annat har 88 förskolelärare utbildats i energifrågor och de ska i sin tur utbilda 4-5 åringar i kommunens förskolor och personalen på inköpsenheten vidareutbildas i hållbar upphandling. Inom måltidsservice fortsätter andelen ekologisk mat att öka, de uppgår nu till 22 procent. Medborgare 4. Barn och unga Barn och unga ska ges goda förutsättningar att utveckla sin förmåga. Även om de flesta barn känner sig trygga och får stöd och hjälp i skolarbetet är det viktigt att se dem som inte upplever det och det är därför viktigt att varje skola jobbar medvetet med dessa frågor. Utbildningskontoret och socialkontoret utvecklar samarbetet kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa. Det är åtgärder som förväntas bidra till att en lägre andel återkommer efter avslutad insats inom socialkontoret. 5. Kunskap Förra årets stora förbättringar av betygsresultaten i grundskolan var en följd av satsningar på systematisk uppföljning, utveckling av undervisning och arbetslag samt elevhälsoarbete. Målsättningarna för att nå goda betygsresultat är fortsatt höga. I nuläget är det därför osäkert om målsättningarna infrias. Preliminära resultat för läsåret 2013/2014 kommer att presenteras i samband med

13 KF 9:13 delårsrapport 2. Analysen av kunskapsutvecklingen under läsåret 2013/14 visar att betygsresultaten från höstterminen 2013 för de kommunala grundskolorna motsvarar nivåerna från höstterminen Trygghet och hälsa Omstart av det centrala brottsförebyggande rådet, BRÅ, i Strängnäs pågår. Där inriktningen för arbetet i kommunen i första hand riktas till ungdomar och unga vuxna i syfte att öka tryggheten i kommunen. Trygghetsvandringar kommer att genomföras tillsammans med polisen och inbjudna aktörer. Polisen håller på att starta upp ett fastighetsägarnätverk i kommunen och planen är att det är igång hösten En viktig del i att utvärdera och följa upp trygghetsarbetet är genom resultat från medborgarunderökningen, Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, öppna jämförelser samt polisens trygghetsmätning. En gemensam drogpolicy för grundskolan och gymnasiet arbetas fram. Förslaget är att införa rökfri skoltid. Tänk om stoppa langningen utökas med fler aktörer och mer tider för att informera kunder utanför Systembolagen. Mentorprogrammet, ett samarbete med Mentor Sverige för att förebygga droger och våld, startar en ny grupp i Mariefred. Kommunens tillgänglighetsstrategi och en ny tillgänglighetsplan ska arbetas fram. 7. Dialog och delaktighet Under våren genomförs en utvärdering av kommundelsberedningen och områdesstyrelsernas arbete under mandatperioden. I mars lanserades kommunens dialogportal med samlad information kring medborgardialog, kontaktvägar och en ny möjlighet att lämna förslag, e-förslag. Medborgardialogen om miljöstrategi påbörjas när grundläggande idéerna om kommunen framtida fokusområden inom miljö- och klimat är fastlagda av politiken. Kommunens tillgänglighets- och jämställdhetsarbete genomförs kontinuerligt i dialog med lokala representanter från de olika handikappföreningarna i kommunen. Utredning pågår om möjligheter finns att ansöka om stöd

14 KF 9:14 till utvecklingsprojekt för jämställda miljöer i städer och tätorter. I detta utvecklingsprojekt finns möjligheter att öka medborgardialogen i jämställdhets- och tillgänglighetsarbetet. Brobygget 8. Ledarskap och medarbetare Att mäta trivsel på arbetsplatsen och kontroll på arbetssituationen sker nu löpande på minst 100 enheter med hjälp av veckovisa möten vid målstyrningstavlor. Vid mättillfället i början av mars deltog 76 enheter. Resultatet visar att 87 procent anser sig trivas på jobbet och 73 procent anser sig ha kontroll på sin arbetssituation. Under våren genomförs av personalavdelningen en enkätundersökning hos 250 slumpvis utvalda medarbetare avseende chefs- och ledarskapet i kommunen. Påbörjad kartläggning och analys av sjukfrånvaron ska leda till åtgärder som kopplas till den nya rutinen för systematiskt arbetsmiljöarbete. Satsningarna på arbetsmiljöarbetet ska vara en del av kommunens arbetsgivarpolitik och bli en möjlighet att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. 9. Kvalitet och effektivitet Bemötandet och tillgängligheten kommer att följas upp genom SCB:s medborgarundersökning. Förvaltningen har avslutat en översyn av förtroendet för kommunorganisationen. Det fortsatta arbetet med att stärka förtroendet kommer bland annat att fokusera kring värdegrundsarbete och tillgänglighet. En rad aktiviteter kopplade till tillgängligheten via e-post och telefon har påbörjats och kommer att fortsätta under året. Införandet av målstyrningstavlor inom hela förvaltningen går enligt planeringen och har sedan årsskiftet till cirka 57 procent eller drygt 100 enheter I kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna och kommunstyrelsen riktas krav på effektiviseringar inom sju olika områden. Läs mer om genomförandet i bilaga om avrapportering av särskilda uppdrag.

15 KF 9:15 Ekonomi 10. Ekonomisk hushållning Kommunens resultat riskerar att bli negativt och investeringarnas självfinansieringsgrad riskerar att understiga målet om åtgärder inte vidtas. Det är nämndernas prognostiserade underskott som ställer krav på att ytterligare åtgärder tas fram. En budget i balans för nämnderna är en förutsättning för att kommunen ska klara målet om ekonomisk hushållning. Särskilda uppdrag Återrapport till kommunfullmäktiges angående särskilda uppdrag till nämnderna och kommunstyrelsen redovisas i särskild bilaga till delårsrapport 1.

16 KF 9:16 Bilaga 1 Driftredovisning Nämnd (tkr) Nettokostnad Budget Avvikelse Nettokostnad Helårsprognos Budget Avvikelse Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kulturnämnd Plan- och byggnämnd Nämnden för hållbart samhälle Teknik- och fritidsnämnd Summa nämnder Finansförvaltning Verksamhetens nettokostnad Avskrivningar Skattenetto Finansnetto Resultat Reserverat i eget kapital Resultat Investeringsredovisning Utfall Helårsprognos 2014 Nämnd (tkr) Netto Budget 1) Återstår Netto Budget 1) Avvikelse Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kulturnämnd Plan- och byggnämnd Teknik- och fritidsnämnd Summa nämnder Medfinansiering Citybanan Summa investeringar ) I årsbudget ingår överförd budget från år KF tar beslut om överförd budget i april 2014.

17 KF 9:17 Bilaga 2 Exploateringsredovisning Ingående Utgående balans Inkomster Utgifter Vinster balans Område, tkr projekt Strängnäs inkl Tosterö varav Strängnäs-Lundby 2:1, Djupvik Järnet 5 m.fl. Malmby industriområ Gorsinge 1:1, Gorsingeskogen Strängnäs 2:3, Sidöparken Strängnäs 3:1, Tallåsen Strängnäs 2:1, 3:1, Norra Finninge Eldsund 7:1, Norra övningsfältet Strängnäs 3:1, Kilen-Lunda Strängnäs 2:1, Resecentrum Eldsund 6:6, 6.16, Etapp 1, Kaserno Bresshammar 1:1, Sundby Park Bresshammar 1:1, Stavlund Stallarholmen Mariefred varav Mariefred 2:11 m.fl. Hammarängen Gripsholm 4:124, Tredje backe Mariefred 2:1, Hammaren Nedre Mariefred 2:1, Ryborg Åkersstyckebruk/Merlänna varav Åkers Styckebruk 1:465, Bruksvägen Vårfruberga Summa Årsbudget

18 KF 9:18 Avrapportering av särskilda uppdrag Kommunfullmäktige har i samband med beslutet om årsplan för år 2014 gett nämnderna och kommunstyrelsen ett antal särskilda uppdrag. Syftet med avrapporteringen är att beskriva genomförandet av de särskilda uppdragen. Effektivare avrop och inköp med krav på uppföljning av åtgärder Uppdraget riktar sig till samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Uppdragets syfte är att verksamheterna vidtar åtgärder för att minska kommunens kostnader för varor och tjänster. Förutom att erhålla en besparing 2014 är syftet att skapa effektiviseringar inom inköpsområdet som också har påverkan på längre sikt samt att engagera hela verksamheten i effektiviseringsarbetet. Uppdragets status Ett antal upphandlingsrelaterade åtgärder har vidtagits för att minska kommunens inköpskostnader, framför allt; efter framtagande av strategier för två av kommunens största inköpskategorier, livsmedel och IT-produkter, har de efterföljande upphandlingarna nu börjat ge effekt i form av besparingar, ett aktivt arbete har resulterat i generellt fler upphandlingar och fler avtal som upphandlats av samarbetsparters än tidigare och förhandlingar inom befintliga avtal (både genomfört av inköpsenheten och av verksamheterna) ger besparingar. Nyckeltal som indikerar inköpsbeteende som påverkar inköpskostnaderna har tagits fram och omfattar; andel köp på avtal, antal småleverantörer, antal köp på First Card, köp på e-handel och antal direktupphandlingar i konkurrens. Verksamheterna får uppdaterade nyckeltal månadsvis utskickade. Dessa nyckeltal kommer också ligga till grund för nämndernas och kommunstyrelsens rapportering av det särskilda uppdraget. Varje kontor arbetar med att förbättra sina respektive nyckeltal. För att ytterligare engagera hela verksamheten i effektiviseringsarbetet har ett antal aktiviteter genomförts av inköpsenheten: information i olika ledningsgrupper, detaljerad inköpsanalyser på ett antal enheter, utskick av nyhetsbrev till organisationen regelbundet samt interna inköpsutbildningar. Inköpsenheten arbetar också aktivt med att öka möjligheten för e-handel genom att ansluta fler e-handelsleverantörer. Under våren genomförs ett pilotprojekt med certifierade beställare där enbart de medarbetare som genomgått certifieringsutbildningen ska kunna köpa något. Om det faller väl ut kan det bli en modell för hela kommunen. Kvalitetssäkra processen för kompetensförsörjning Uppdraget riktar sig till samtliga nämnder och kommunstyrelsen. Syftet med uppdraget är att kvalitetssäkra en förvaltningsgemensam process för verksamhetens rekrytering av personal, förlängning av anställningar och anlitande av inhyrd personal.

19 KF 9:19 Målet är att alla rekryteringar och anställningar ska ske i samråd med personalenheten. Uppdragets status Personalavdelningen (PA) har informerat förvaltningens chefer och arbetstagarorganisationerna om uppdraget. Utifrån befintliga resurser på PA är det inte möjligt att kvalitetssäkra alla medarbetarrekryteringarna. Följande gäller: alla anställningar/vakanser som är tre månader eller längre ska annonseras via PA, antingen internt eller externt. Alla chefsrekryteringar sker redan i samarbete med PA och alla chefer genomgår testning i samarbete med extern part - och fördjupad dialog. Målet är att PA utifrån befintliga resurser kan kontinuerligt delta i vissa nyckelrekryteringar. Uppdraget att vi har en gemensam process kan vara genomfört till Q2 2014, däremot kan processen inte kvalitetssäkras då PA inte kan delta i alla rekryteringar. Det vore inte minst viktigt att kunna delta i rekrytering av intermittent anställda eller korttidsvikarier eftersom dessa anställningar ofta leder till konvertering/tillsvidareanställning. Utarbeta plan för hur behovet av verksamhetsfastigheter långsiktigt kan utvecklas för att vara ekonomiskt hållbart Uppdraget riktar sig till kommunstyrelsen. Syftet med uppdraget är att utifrån nuvarande investeringsplan lämna förslag på hur ny-, till- och ombyggnad av verksamhetsfastigheter kan ske för att hålla lokalkostnaderna nere. Varje investering ska prövas om den kan inrymmas i befintliga lokaler med eventuell lokalanpassning och/eller omflyttning av verksamheter. Uppdragets status Uppdraget har en också en koppling till det särskilda uppdraget till barn- och utbildningsnämnden om att kartlägga skollokalernas yteffektivitet och nyttjandegrad. Med ett första möte den 14 april påbörjas arbetet med att finna lokaler där annan verksamhet kan bedrivas. Med årlig budget om 50 mkr för verksamhetslokaler föreslås att nya behov prioriteras av respektive nämnd/kontor i förhållande till nuvarande planering. Följaktligen kommer ett prioriterat nytt behov att kräva senareläggning av redan inplanerade projekt. Detta för att målet att använda högst 50 mkr årligen ska kunna uppfyllas. Konsumentpris- och byggnadskostnadsindex har inte förändrats nämnvärt och prognoserna pekar på en fortsatt svag utveckling. I dagsläget finns det, av det skälet, inte något behov av att räkna upp budgeten inför 2015.

20 KF 9:20 Kartlägga skollokalernas yteffektivitet och nyttjandegrad Uppdraget riktar sig till barn- och utbildningsnämnden. Syftet med uppdraget om att kartlägga skollokalernas yteffektvitet och nyttjandegrad är att det kan ligga till grund för kommande arbete med att skapa förutsättningar för att snabbt kunna ställa om befintliga skollokaler till annan verksamhet eller hyra ut till externa utförare av liknande eller annan verksamhet eller att fatta beslut om att lokalen ska avyttras. Uppdragets status En första övergripande genomlysning har genomförts. De lokaleffektiviseringar som redan har vidtagits är omställning av skollokaler till annan verksamhet och extern uthyrning: intern uthyrning av Paulinska skolan till hemtjänsten intern uthyrning av gymnasielokaler till andra verksamheter exempelvis trainee-projektet, IT enheten, måltidsservice och ISAK projektet uthyrning av undervisningslokaler till friskolor exempelvis i Mariefred ombyggnad av Långbergsskolan till förskoleverksamhet ombyggnad av delar av Tosteröskolan till förskoleverksamhet. De effektiviseringsåtgärder som planeras under 2014 är att förskolecenter i Mariefred samordnar lokaler med Mariefredsskolan. Det innebär uppsägning av nuvarande lokaler för förskolecenter. Varsel om uppsägning av lokal för fritidsgård är en annan åtgärd som planeras. Det närmaste etappmålet är att se över vilka möjligheter det finns att nyttja grundskolelokaler i Härad, Tosterö, Stallarholmen och Mariefred för förskoleverksamhet. Kartläggningen i övrigt kommer att genomföras under året och beräknas vara klar under hösten Effektivisera kostnaderna för externa placeringar Uppdraget riktar sig till socialnämnden. Syftet med uppdraget är att genomföra åtgärder som långsiktigt minskar kommunens kostnader för boendeplatser för personer med funktionsnedsättning utan att kvaliteten i verksamheten försämras. Uppdragets status Förhandlingarna i slutet av år 2013 medförde att kostnaderna för externa avtal inför budgetåret 2014 kunde minska med 2,8 miljoner kronor. Under 2014 har en extern placering kunnat beredas boende i Strängnäs och en institutionsplacering har kunnat beredas plats på gruppboende i Strängnäs. Platsen på gruppboendet gick att erbjuda när en annan person kunde flytta från gruppboendet till egen lägenhet där personen numera får stöd av kommunens boendestöd. Antalet servicelägenheter med personalstöd dygnet runt har ökat för

21 KF 9:21 att möta behovet av nytillkommande personer och ha beredskap för ytterligare hemflyttning av externa placeringar. Vidareutveckla arbetsmarknadsinsatserna Uppdraget riktar sig till socialnämnden. Syftet med uppdraget är att vidareutveckla arbetsmarknadsinsatserna på ett sådant sätt att anställningsbarheten för dem som är utanför arbetsmarknaden ökar, minska antalet arbetslösa och kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd. Uppdragets status I kommunfullmäktiges beslut om en arbetsmarknadsstrategi i kommunen betonas betydelsen av arbete för så många som möjligt, att vara anställningsbara, att på lång sikt skapa ett arbetssätt till utbildning, kompetensutveckling och entreprenörskap samt främja tillväxt av nya sysselsättnings- och arbetstillfällen i kommunen. Som en del i strategin ska Jobbtorget inrättas. Det pågår ett implementeringsarbete för att skapa en enhet av två ordinarie enheter: ekonomiskt bistånd och traineejobb. Målet är att enhetens organisation och arbetssätt ska vara klart till 1 maj Jobbtorget ska hjälpa medborgarna att hitta sin väg till egen försörjning genom arbete, sysselsättning eller annan kompetenshöjande insats. Jobbtorgets uppdrag omfattar bland annat arbetsförmedling, ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsinsatser i kommunen, arbetsmarknadsanställningar i näringslivet, sommarjobb, studie- och yrkesvägledning. Arbetet kommer att ske i samarbete med Arbetsförmedlingen och andra viktiga aktörer. Utarbeta strukturplan för äldre Uppdraget riktar sig till socialnämnden. Syftet med uppdraget är att tydliggöra hur kommunen ska möta behoven och kraven om en god vård och omsorg om äldre Strukturplan för äldre ska omfatta analys och beskrivning av nuläge samt förslag på åtgärder om hur framtidens äldreomsorg kan utformas och organiseras. Uppdragets status En strukturplan för äldre fram till år 2025 har utarbetats. Strukturplanen antogs av socialnämnden den 17 december Nu pågår arbetet med att genomföra alla aktiviteter/strategier som ingår i planen.

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014

Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Ekonomiavdelningen Dnr KS/2015:105-0061 Inköpsenheten 2015-02-13 1/6 Inköpsrapportering för Strängnäs kommun 2014 Bakgrund Kommunfullmäktige gav i samband med beslutet om årsplan för 2014 nämnderna och

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet

Åtgärdsplan för återställning av 2014 års resultat enligt balanskravet KF 13:1 KF 13:2 KF 13:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 13:4 Ekonomiavdelningen Handläggare Ulrika Krigholm Tel. 0152-292 32 Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:208-042 2015-04-02 1/3 Åtgärdsplan för återställning av 2014

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Näringslivsstrategi Strängnäs kommun

Näringslivsstrategi Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:234-003 Näringslivskontoret 2015-05-18 1/2 KS 12:1 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Näringslivsstrategi Strängnäs kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun RAPPORT Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun Bilaga, KFKS 2016/300 INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupning s. 4-7 Läget i korthet fortsatt balans i ekonomin Lägesbedömningen i denna rapport görs

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017 Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-06 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen BUN/2016:193 Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport för Österåkers kommun

Delårsrapport för Österåkers kommun Ordförandeförslag 00 Till Kommunfullmäktig Datum 2014-10-14 Dnr KS 2014/0282 Delårsrapport för 2014-01 -01-2014-08-31 Beslutsförslag Kommunfullmäktiges ordförande föreslår Kommunfullmäktige besluta 1.

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Näringslivsstrategi 2015

Näringslivsstrategi 2015 KF 7:1 KF 7:2 KS 10:1 KF 7:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:234-003 Näringslivskontoret 1/2 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Näringslivsstrategi 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Nämndsplan för valnämnden Antagen

Nämndsplan för valnämnden Antagen Nämndsplan för valnämnden Antagen 2011-08-22 1. Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunens övergripande styrdokument, verksamhetsplan 2011-2014. I planen finns, förutom den långsiktiga visionen,

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Sollefteå kommun Gymnasieskolans budgetavvikelse Anneth Nyqvist certifierad kommunal revisor

Sollefteå kommun Gymnasieskolans budgetavvikelse Anneth Nyqvist certifierad kommunal revisor www.pwc.com/se Sollefteå kommun Anneth Nyqvist certifierad kommunal revisor Uppdraget syfte Bakgrund Gymnasieskolan i Sollefteå har under flera år redovisat större negativa budgetavvikelser. Fullmäktige

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042

Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042 215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick Rev 2010-09-01 Sid 1 (6) Dnr Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick 2012-2014 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål

Läs mer