Underskrifter Sekreterare Paragrafer Jytte Grundberg. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Martin Johansen (fp)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-54 Jytte Grundberg. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Martin Johansen (fp)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunkontoret, kl Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson (s) Bo Bertelsen (ka) Martin Johansen (fp) Övriga deltagande Bo Svensson, kommunchef Jytte Grundberg, kommunsekreterare Kristina Christiansson Utses att justera Martin Johansen (fp) Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer Jytte Grundberg Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande Martin Johansen (fp) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum för Datum för anslagets uppsättande anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kansliet Carina Eliasson

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 47 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Arbetsutskottets beslut: Dagordningen fastställdes med följande tillägg: P 5 Fråga om uttalande till naturvårdande projekt i Kungälvs kommun P 6 Exekutiv auktion på Tjörn Tolleby 3:9 samt Tolleby 3:12 P 7 Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Hövik 3:6 och Hövik 5:1 P 8 Förslag till köpeavtal gällande del av Rönnäng 1:539 P 9 Förfrågan om delegation

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 48 Dnr 2006/ H 06:37 ÅRSREDOVISNING 2005 Ärendebeskrivning Ekonomikontoret har upprättat årsredovisning för Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: att att föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för paragrafen förklaras omedelbart justerad.

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 49 Dnr 2006/ H 06:38 MARKFÖRSÄLJNING DEL AV ÅSTOL 1:150 Ärendebeskrivning Fastighets- och tekniknämnden har tidigare föreslagit att kommunfullmäktige skulle besluta om försäljning av byggnaden på del av Åstol 1:150 till pris som åsatts efter opartisk värdering. Åstols industristiftelse har även inkommit med en begäran att försälja den mark som industribyggnaden tar i anspråk på del av Åstol 1:150 till Åstolfisk AB. VD för Tjörns Bostads AB, Katarina Hillberg har upprättad en tjänsteskrivelse, daterad med följande lydelse: Försäljning av mark under industribyggnaden på fastigheten Åstol 1:150 till Åstolsfisk AB. Opartisk värderingsman har åsatt ett marknadsvärde på för marken och byggnaden tillsammans. Inventarier och inredning ägs redan av Åstolfisk AB. Styrelsen för Åstols Industristiftelse har på styrelsemöte enhälligt beslutat att låta försälja industribyggnaden på fastigheten Åstol 1:150 till hyresgästen Åstolfisk AB. Åstolfisk AB har under många år bedrivit restaurang- och rökeriverksamhet i byggnaden. Man har därigenom främjat och utvecklat näringsliv och sysselsättning på Åstol. Stiftelsens syfte och ändamål är att förvalta och utveckla den på Åstol 1:150 belägna industribyggnaden. Genom åren har Åstolfisk bevisat både innovation, utveckling och långsiktig tillväxt. I syfte att möjliggöra fortsatt utveckling av verksamheten har Åstols Industristiftelse beslutat sälja byggnaden till hyresgästen. Försäljningen kommer att slutföras när kommunfullmäktige i Tjörns kommun givit sitt medgivande. Åstolfisk vill också köpa marken på vilken industribyggnaden står. Tanken är att den mark som byggnaden tar i anspråk skall avstyckas och upplåtas som fastighet. Detta för att kunna uppta lån till fortsatt utveckling av verksamheten. Tilläggas kan att fastigheten har typkod 422 och är en industri/lagerfastighet. Detaljplanen medger ingen annan användning än nuvarande. Tidigare behandling Tjörns Bostads AB styrelse beslutade , 12 att föreslå kommunfullmäktige att den mark som industribyggnaden tar i anspråk på del av Åstol 1:150 försäljs till Åstolfisk AB till kommande värderat pris

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse Ordföranden för Åstols Industristiftelse, Berndt Grönlund har inkommit med en tjänsteskrivelse, daterad med följande lydelse; Försäljning av mark under industribyggnaden på fastigheten Åstol 1:150 till Åstolfisk AB. Opartisk värderingsman har åsatt ett marknadsvärde på för marken och byggnaden tillsammans. Inventarier och inredning ägs redan av Åstolfisk AB. Det faktum att byggnaden har typkod 422 och är en industri/lagerfastighet, där detaljplan inte medger någon annan användning, samt att inventarier och utrustning ägs av hyresgästen motiverar att byggnaden borde åsättas ett relativt lågt värde. Från Åstols Industristiftelse har uttalats att nuvarande hyresgäst under många år utvecklat verksamheten och därigenom sysselsättning och näringsliv på Åstol i enlighet med stiftelsens stadgar. Detta uttalande från industristiftelsens styrelse kombinerat med byggnadens speciella karaktär, där stiftelsen endast äger skalet samt hyresgästen all utrustning, inredning, verksamhet och inventarier gör att tänkbara köpare är ytterst begränsat. Vi föreslår att byggnaden åsätts ett värde om 0,5 MSEK och värdet för marken föreslås till 1 MSEK. Bakgrund: Styrelsen för Åstols Industristiftelse har på styrelsemöte enhälligt beslutat att låta försälja industribyggnaden på fastigheten Åstol 1:150 till hyresgästen Åstolfisk AB. Åstolfisk AB har under många år bedrivit restaurang- och rökeriverksamhet i byggnaden. Man har därigenom främjat och utvecklat näringsliv och sysselsättning på Åstol. Stiftelsens syfte och ändamål är att förvalta och utveckla den på Åstol 1:150 belägna industribyggnaden. Genom åren har Åstolfisk bevisat både innovation, utveckling och långsiktig tillväxt. I syfte att möjliggöra fortsatt utveckling av verksamheten har Åstols Industristiftelse beslutat sälja byggnaden till hyresgästen. Försäljningen kommer att slutföras när kommunfullmaktige i Tjörns Kommun givit sitt medgivande. Åstolfisk vill också köpa marken på vilken industribyggnaden står. Tanken är att den mark som byggnaden tar i anspråk skall avstyckas och upplåtas som fastighet. Detta för att kunna uppta lån till fortsatt utveckling av verksamheten. Tilläggas kan att fastigheten har typkod 422 och är en industri/lagerfastighet. Detaljplanen medger ingen annan användning än nuvarande. Arbetsutskottets beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Att försälja den mark som industribyggnaden (se bifogad karta) tar i anspråk på del av Åstol 1:150 försäljs till Åstolsfisk AB till ett pris av 1 Mkr. att paragrafen förklaras omedelbart justerad.

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 50 Dnr 2006/ FRÅGA OM UTTALANDE TILL NATURVÅRDANDE PROJEKT I KUNGÄLVS KOMMUN Ärendebeskrivning Skärgårdsutvecklare, Mats Ehn, samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med en tjänsteskrivelse, daterad med följande lydelse; I Kungälvs kommun har sedan 2004 en förstudie inom LEADER + Carpe Mare undersökt förutsättningarna för att få till stånd ett naturrum i anslutning till skärgården. Förklaring till naturrum: Det består av en informationslokal med utställning av varierande utformning men med samma syfte och ett likartad informationsutbud. Till utställningen hör ofta vandringsstigar med kompletterande information samt olika former av programverksamhet. Ett naturrum skall vara en port för allmänheten ut mot naturen och placeras i regel vid något naturvårdsobjekt, naturreservat eller nationalpark. Projektet är mycket väl förankrat i relevanta nationella, regionala och kommunala instanser. Naturrummet är planerat att ligga på Vrångholmen strax innanför Instön. Gränsen mellan Tjörns och Kungälvs kommuner går mitt i den gemensamma skärgården, varför naturrummet också är en mycket nära resurs för invånare och besökare i Tjörns kommun. Till bakgrunden hör också ett gemensamt kollektivlinjeprojekt i pilotform som utreds av Tjörn, Kungälv, VG-regionen och Västtrafik. Den pilotlinje planeras trafikera sträckan Rökan (alldeles invid Vrångholmen) SV Tjörn (Rönnäng) och kommer att samspela utmärkt med naturrummet. Ett småskaligt samarbetsprojekt inom turismnäringen där bl a Tjörn och Kungälv deltar är också relevant. Ledord i det projektet är hållbar turism och ekoturism. Ärende Ur ett turistiskt perspektiv är projektet mycket intressant både för kommunen enskilt men också för hela vår lokala skärgårdsregion Ur ett samverkansperspektiv är det positivt för Tjörn-Kungälv då kollektivtrafiken stärks och därmed möjligheterna för ett expanderande året-runt boende i regionen. Ur ett naturvårdande perspektiv är projektet pedagogiskt då integration och samverkan i naturfrågor med skolan är eftersträvansvärd.

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Inga förfrågningar om finansiering har ställts till Tjörns kommun och inget direkt engagemang efterfrågas heller. Tjörns respektive Kungälvs skärgårdsutvecklare har en kontinuerlig kontakt på flera olika plan och i detta fall efterfrågas bara ett positivt uttalande från Tjörns kommunstyrelse för att stötta vår grannkommun Kungälvs strävan. En strävan vars resultat faller även Tjörn tillgodo. Förslag till beslut: Att Tjörns kommunstyrelse ställer sig positiv till projektet Porten till skärgårdsriket, samverkan om ett naturrum på Vrångholmen, Kungälvs kommun. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: Att ställa sig positiv till projektet Porten till skärgårdsriket, samverkan om ett naturrum på Vrångholmen, Kungälvs kommun.

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 51 Dnr 2006/ EXEKUTIV AUKTION PÅ TJÖRN TOLLEBY 3:9 SAMT TOLLEBY 3:12 Ärendebeskrivning Exploateringsingenjör, Lena Kammefors, samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med en tjänsteskrivelse, daterad med följande lydelse; Det har i massmedia annonserats ut att en exekutiv auktion eventuellt kommer att äga rum på Tjörn. Objekten är obebyggda och omfattas ej av detaljplan. De har ett gemensamt taxeringsvärde om kr. Tolleby 3:9 består av två skifte om totalt ca 4,1 ha, övervägande bergsimpediment samt 0,2 ha inägomark. Marknadsvärdet på Tolleby 3:9 är kr. Tolleby 3:12 består av två skiften om ca 2,0 ha, fördelat på 0,3 ha produktiv skogsmark, 0,2 ha inägomark samt 1,5 ha skogsimpediment/övrig mark. Marknadsvärdet på Tolleby 3:12 är kr. Visning äger rum torsdagen den 30 mars, för båda objekten (enda tillfället). Exekutiv auktion äger rum på tisdagen den 11 april. Synpunkter/överväganden Specifikt för exekutiva auktioner är dels att de kan ställas in med mycket kort varsel dels att kommunen i dessa fall ej har förköpsrätt. Enligt Utsökningsbalken 2 27 behöver ej kommunen ställa säkerhet vid auktionen, något som annars gäller är en handpenning på plats om 10% av köpeskillingen - fördel för kommunen. Marknadsvärdet motsvarar det genomsnittspris som skulle uppnås vid ett stort antal upprepade försäljningar av fastigheten på den allmänna fastighetsmarknaden. Vid en enskild försäljning kan priset hamna över eller under det bedömda marknadsvärdet, beroende på de speciella förhållanden som råder vid just denna försäljning. Förvaltningens bedömning Tolleby 3:9 torde vara ett lämpligt exploateringsprojekt för framtiden då det ligger strategiskt bredvid Aröd. Kommunal vattenledning finns utmed den gamla vägen, vid objektena. Förslag till beslut Kommunstyrelsen lämnar delegation till exploateringsingenjör, Lena Kammefors och ekonomichef, Mats Berndtsson, två i förening, att medverka vid budgivningen på den exekutiva auktionen för Tjörn Tolleby 3:9 samt Tolleby 3:12.

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: Att lämna delegation till exploateringsingenjör Lena Kammefors och ekonomichef Mats Berndtsson, två i förening, att medverka vid budgivningen på den exekutiva auktionen för Tjörn Tolleby 3:9 samt Tolleby 3:12 under förutsättning att marken är byggbar.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 52 Dnr 2006/ ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING BERÖRANDE HÖVIK 3:6 OCH HÖVIK 5:1 Ärendebeskrivning Exploateringsingenjör, Lena Kammefors, samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit med en tjänsteskrivelse, daterad med följande lydelse; Fastighetsägaren till Hövik 3:6 har varit i kontakt med kommunledningen med anledning av den del av 3:6 som är belägen intill väg Höviksnäsvägen. En förhandling har skett mellan dem för att förvärva mark till en kommande gång och cykelbana. Förvaltningen har upprättat överenskommelsen om fastighetsreglering där ersättning utgår med kr, varav kr är för en befintlig vattenbrunn. Markområdet är om ca 1600 m². Förrättningskostnaderna betalas av Tjörns kommun. Synpunkter/överväganden Den nu aktuella gång och cykelbanan är ej ännu projekterad, dock är nämnda markförvärv ett led i att komma till stånd med projektet. Förvaltningens bedömning Vi har med detta avtal fullföljt uppdraget från kommunledningen Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastighetsreglera del av Hövik 3:6 till Hövik 5:1 om ca 1600 m² till en överenskommen ersättning av kr, enligt upprättat avtal. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Att fastighetsreglera del av Hövik 3:6 till Hövik 5:1 om ca 1600 m² till en överenskommen ersättning av kr, enligt upprättat avtal.

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS AU 53 Dnr 2006/ FÖRSLAG TILL KÖPEAVTAL AVSEENDE DEL AV FASTIGHETEN RÖNNÄNG 1:539 Ärendebeskrivning Diskussioner har under 2005 ägt rum för att förvärva del av Rönnäng 1:539, beläget inom Stansviks industriområde. Det berörda objektet utgörs av breddavlopp för dagvatten. Därav ställde sig kommunen tveksam till försäljning till att börja med eftersom marken ej kan bebyggas. Köparens skäl är att försäkra sig om vad som görs med marken framöver, då de är oroliga för sin byggnad på granntomten. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 40 att godkänna föreliggande förslag till köpeavtal avseende ett markområde på del av fastigheten Rönnäng 1:539. Då det har framkommit att vissa justeringar behöver göras har ett nytt förslag upprättats. I avtalet som upprättats har kommunens behov med dagvattenledning löst genom att köparen vid eventuell utfyllnad bekostar kulvert och ledningsrätt samt servitut för väg om 6 meters bredd på det nu aktuella objektet. Samråd Samråd har skett mellan förvaltningen Samhällbyggnadsförvaltningens bedömning Förvaltningen bedömer att med nu i avtalet nedtecknade åtgärder vid en eventuell utfyllnad med kulvert, ledningsrätt samt vägservitut så har kommunens intresse tillvaratagits. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta: Att försälja del av Rönnäng 1:539 enligt upprättat avtal, daterad

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott KSAU 54 FÖRFRÅGAN OM DELEGATION Arbetsutskottets beslut: Arbetsutskottet kommer vid kommunstyrelsens sammanträde , kl att föreslå att arbetsutskottet får delegation att besluta om nedanstående ärenden vid arbetsutskottets sammanträde ; Detaljplan för ICA-Nordevik Exploateringsavtal för detaljplan för Nötsäter 1:309 m fl Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Stenkyrka-Bö 3:18 och Nordvik 1:54 Remissvar K2020, framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet, förslag till målbild

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-02-07 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 12.00 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 22-37 Annika Funkqvist BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-02-05 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Martin Johansen (fp) ordf Lars Thorsson (m) Louise Marklund (ka)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare Paragraf 51-69 Annika Funkqvist. Ordförande. Justerare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-05-08 1 Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret, kl 18.30 20.45 Sida Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson, Kommunchef Annika

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2000-12-11 1 Plats och tid Akvarellmuseet, kl 18.30 22.05 Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2013-12-12 1 [26] Plats och tid Stora Tjörnsalen kommunhuset kl 18.30-22.10 Ajournering 20.15-20.30. Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl. 08.15-11.50 Beslutande Anders Hygrell Birgit Strömberg Roger Hansson Bengt Johansson Stig Samuelsson Gunilla Josefsson kl. 08.15-11.20

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24 Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22. Underskrifter Sekreterare Sida Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl 18:30 21:22 Utses att justera Martin Johansen (FP) och Gunilla Nordberg (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Skärhamn, 2015-06-01

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar 2010-02-01 Paragrafer 40 Kommunstyrelsens ärendelista 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009 42 Finansrapport december 2009 43 Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer