HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 48 Allmänhetens frågestund 49 Enkät om värdskapsutbildningen, information 50 Härjegårdar Fastighets AB, information 51 Ensamkommande flyktingbarn, information 52 Nytt medborgarförslag om att bygga en gångbana/gångbro utanför järnvägsbron/mankellbron 53 Nytt medborgarförslag om Inga vargar inom Härjedalens kommungränser 54 Nytt medborgarförslag om folkomröstning om vindkraftetablering i Lillhärdal 55 Nytt medborgarförslag om inrättande av lågstrålande zoner i Härjedalens kommun 56 Medborgarförslag angående komplettering av lokala ordningsstadgan med föreskrifter gällande pyrotekniska produkter 57 Ej färdigberedda medborgarförslag, rapport 58 Redovisning av bifallna medborgarförslag 59 Redovisning av medborgarförslag som överlämnats till nämnd för beslut 60 Ny motion om att bjuda in allmänheten att komma med förslag på var strandnära mark för exploatering kan tillåtas 61 Ny motion om att Härjedalens kommun återtar kundtjänst, fakturering och registerhållning för renhållningen 62 Motion om att kommunens tillgänglighet tillgängliggörs 63 Motion om utbytesstudenter 64 Motion om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 65 Ej färdigberedda motioner, rapport 66 Redovisning av bifallna motioner 67 Komplettering av lokala ordningsstadgan med föreskrifter gällande pyrotekniska produkter

2 Kommunfullmäktige Revisionsberättelse för 2009 års verksamhet 69 Årsredovisning för år Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län, årsredovisning för 2009 och ansvarsfrihet för styrelsen 71 Förbindelsepunkter och serviser, tilläggsanslag 72 Ärendehanteringssystem för miljö- och byggnämndens verksamhet 73 Säkerhetsåtgärder i Medborgarhuset 74 Inbjudan om att teckna förlagslån, Kommuninvest 75 Ny nämndorganisation från och med Bildande av ett kommunalt samverkansorgan (Regionförbundet Jämtlands län) 77 Kulturpolicy för Jämtlands län 78 Reglemente för krisledningsnämnd, revidering 79 Revidering av belopp för gymnasieelevers inackorderingstillägg 80 Revidering av avgift för deltagande i den frivilliga musikundervisningen 81 Ändring av maxtaxa inom förskola och skolbarnsomsorg 82 Regler för tomtkö, revidering 83 Villkor vid försäljning av kommunala tomter för byggande av småhus 84 Bytesavtal gällande fastigheterna Funäsdalen 26:79 och 26:85 85 Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Ulvkälla 3:25 och Ulvkälla 3:3 86 Försäljning av Hede Kyrkby 5:15 och 5:28 87 Försäljning av del av fastigheten Funäsdalen 8: Friköp av Ljusnedal 1:64 89 Fördjupad översiktsplan för Tänndalen 90 Bildande av ett samordningsförbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i Jämtlands län 91 Val av ledamot till kommunalt samverkansorgan, Regionförbundet Jämtlands län

3 Kommunfullmäktige Val av ersättare till kommunalt samverkansorgan, Regionförbundet Jämtlands län

4 Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Sveg, klockan Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Kerstin Ederlöf-Olofsson, föredragande Tomas Skog, sekreterare Lars Häreblad, Nordanalys, 49 Hans Svensson, VD Härjegårdar Fastighets AB, 50 Denise Wallén, avdelningschef individ- och familjeomsorgen. 51 Gunilla Anklew, samordare ensamkommande flyktingbarn, 51 Folke Bäck, revisorernas ordförande, 68 Utses att justera Maj-Lis Larsson och Margareta Mahmoud-Persson Tidpunkt Torsdag 17 juni 2010, kl Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Paragrafer Tomas Skog... Stig Holm Maj-Lis Larsson Margareta Mahmoud-Persson BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Ansl nedtagande Förvaringsplats Underskrift Kommunkansliet, Sveg... Ann-Christin Eriksson

5 Kommunfullmäktige Kf 48 Allmänhetens frågestund Tre frågor om vindkraften ställdes till ledamöterna Anders Häggkvist och Gunilla Hedin vid kommunfullmäktige Frågorna var om befintlig vindkrafts effekter för ekonomi och sysselsättning i kommunen samt om bygdepeng har utgått till berörda bygder. Anders Häggkvist bevarar frågorna. Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor. Inga frågor ställs. : - Frågestunden förklaras avslutad.

6 Kommunfullmäktige Kf 49 Enkät om värdskapsutbildningen, information Lars Häreblad, Nordanalys, informerar om resultatet från den enkätundersökning som gjorts bland kommuninvånare, förtroendevalda och kommunanställda efter värdskapsutbildningens genomförande. - Informationen förklaras delgiven.

7 Kommunfullmäktige Kf 50 Härjegårdar Fastighets AB, information Hans Svensson, VD vid Härjegårdar Fastighets AB, informerar om bolagets verksamhet och situation vad gäller ekonomi, tomma lägenheter m.m. - Informationen förklaras delgiven.

8 Kommunfullmäktige Kf 51 Ensamkommande flyktingbarn, information Denise Wallén, avdelningschef individ- och familjeomsorg, och Gunilla Anklew, samordnare ensamkommande flyktingbarn, informerar om nuvarande situation för ensamkommande flyktingbarn, vilka beräknas komma till kommunen omkring 1 september Informationen förklaras delgiven.

9 Kommunfullmäktige Kf 52 Nytt medborgarförslag om att bygga en gångbana/gångbro utanför järnvägsbron/mankellbron Dnr Ks Jens Person m.fl. i Sveg föreslår att en gångbana/gångbro byggs utanför järnvägsbron/mankellbron för att separera gående från biltrafiken på bron. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

10 Kommunfullmäktige Kf 53 Nytt medborgarförslag om Inga vargar inom Härjedalens kommungränser Dnr Ks Hans-Ove Hansson m.fl. (totalt drygt personer) finner det ohållbart med förekomst av varg inom kommunens gränser och föreslår Inga vargar inom Härjedalens kommungränser. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

11 Kommunfullmäktige Kf 54 Nytt medborgarförslag om folkomröstning om vindkraftetablering i Lillhärdal Dnr Ks Christian Kellgren m.fl. (totalt 46 st.) föreslår en folkomröstning om vindkraftsparketablering i den benämnda parken Åndberget. Folkomröstningen ska vara till för bofasta, folkbokförda i Lillhärdals by. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

12 Kommunfullmäktige Kf 55 Nytt medborgarförslag om inrättande av lågstrålande zoner i Härjedalens kommun Dnr Ks Kerstin Persson, Ytterberg, och Marianne Martinsson, Glöte, föreslår att Härjedalens kommun beslutar om inrättande av lågstrålande zon/zoner och att områdena skrivs in i den nya översiktsplanen. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning

13 Kommunfullmäktige Kf 56 Medborgarförslag angående komplettering av lokala ordningsstadgan med föreskrifter gällande pyrotekniska produkter Dnr Ks Carin Ahlstedt, Funäsdalen, har lämnat medborgarförslag om att lokala ordningsstadgan kompletteras med föreskrifter gällande pyrotekniska produkter. Kommunstyrelsen har , 120, i enlighet med miljö- och byggnämndens förslag beslutat föreslå att kommunfullmäktige beslutar om en komplettering av lokala ordningsstadgan gällande hantering av pyrotekniska produkter i Härjedalens kommun. Förslaget överensstämmer inte helt med Carin Ahlstedts medborgarförslag. Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige bifaller i princip Carin Ahlstedts medborgarförslag och beslutar i särskild ordning om ändring av lokala ordningsstadgan. - Enligt kommunstyrelsens förslag.

14 Kommunfullmäktige Kf 57 Ej färdigberedda medborgarförslag, rapport Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges reglemente två gånger per år lämna rapport till kommunfullmäktige om medborgarförslag som ej är färdigberedda. Rapport föreligger. : - Rapporten förklaras delgiven.

15 Kommunfullmäktige Kf 58 Redovisning av bifallna medborgarförslag Dnr Ks Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges reglemente två gånger per år lämna rapport till kommunfullmäktige om verkställigheten av bifallna medborgarförslag. Rapport föreligger. : - Rapporten förklaras delgiven.

16 Kommunfullmäktige Kf 59 Redovisning av medborgarförslag som överlämnats till nämnd för beslut Dnr Ks Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges reglemente två gånger per år lämna rapport till kommunfullmäktige om resultatet av verkställigheten av bifallna medborgarförslag. Rapport över medborgarförslag som överlämnats till nämnd för beslut föreligger. : - Rapporten förklaras delgiven.

17 Kommunfullmäktige Kf 60 Ny motion om att bjuda in allmänheten att komma med förslag på var strandnära mark för exploatering kan tillåtas Dnr Ks Pelle Persson (VH) föreslår att Härjedalens kommun bjuder in allmänheten att komma med förslag på var strandnära mark för exploatering kan tillåtas. Utifrån förslagen skulle kommunen i sin översiktsplan kunna ange var exploatering inte får ske och var dispens kan ges. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

18 Kommunfullmäktige Kf 61 Ny motion om att Härjedalens kommun återtar kundtjänst, fakturering och registerhållning för renhållningen Dnr Ks Pelle Persson (VH) föreslår att Härjedalens kommun återtar kundtjänst, fakturering och registerhållning för renhållningen. - Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

19 Kommunfullmäktige Kf 62 Motion om att kommunens tillgänglighet tillgängliggörs Dnr Ks Jonny Springe (S) vill att Härjedalens kommun upprättar en tillgänglighetskatalog som kan kopplas till kommunens hemsida och kontinuerligt uppdateras samt att man i mån av tillgängliga resurser även ger ut en papperskatalog som uppdateras inom rimliga intervaller. Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för beredning. Socialnämndens enhet för Arbete/aktivitet har lämnat yttrande och bl.a. hänvisat till Gotlands tillgänglighetsguide. Viss information redovisas från Gotlands arbete med en tillgänglighetskatalog. Kommunledningsutskottet beslutade / 100 att remittera ärendet till socialnämnden för yttrande om organisation och kostnader för en tillgänglighetsguide enligt motionärens förslag. Socialnämnden har överlämnat remissvar. Där beräknas kostnaderna till knappt kronor under ett år, därefter kronor per år. Kommunstyrelsen beslutade / 16 att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunfullmäktige beslutade / 12 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att kommunen inom Kommunförbundet Jämtland ska ta upp frågan om en länsövergripande tillgänglighetskatalog. Kommunalrådet Gottfrid Jonsson rapporterade i kommunstyrelsen , 98, från samråd med andra kommuner inom ramen för Kommunförbundet Jämtland. Kommunstyrelsens förslag - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. - Enligt kommunstyrelsens förslag.

20 Kommunfullmäktige Kf 63 Motion om utbytesstudenter Dnr , Ks Olle Larsson (SD) föreslår kommunfullmäktige att besluta om att gymnasieskolan ska ta emot utbytesstudenter varje år. Härjedalens gymnasium tar redan emot utbytesstudenter. Nuvarande läsår studerar en elev från USA vid Härjedalens gymnasium. Skolans studie- och yrkesvägledare informerar eleverna om vilka möjligheter som finns att studera utomlands under ett läsår. Nuvarande läsår studerar en av skolans elever i USA. Möjligheterna finns men det är trots allt den enskilde elevens egen vilja som är avgörande. Nämnden för barn, utbildning och fritid föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad då Härjedalens gymnasium redan tar emot utbytesstudenter samt ger skolans egna elever möjligheter att studera utomlands. Kommunstyrelsens förslag - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad då Härjedalens gymnasium redan tar emot utbytesstudenter samt ger skolans egna elever möjligheter att studera utomlands. YRKANDE Olle Larsson yrkar bifall till motionen. Gunilla Zetterström-Bäcke och Gottfrid Jonsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. PROPOSITIONSORDNING Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag mot Olle Larssons förslag och finner bifall för kommunstyrelsens förslag. Votering begärs.

21 Kommunfullmäktige Kf 63 OMRÖSTNING Ja-röst för kommunstyrelsens förslag och nej-röst för Olle Larssons förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag med 40 ja-röster mot 2 nej-röster och 1 som avstår. - Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad då Härjedalens gymnasium redan tar emot utbytesstudenter samt ger skolans egna elever möjligheter att studera utomlands. RESERVATION Olle Larsson Bertil Jäderberg

22 Kommunfullmäktige Kf 64 Motion om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige Dnr Ks Olle Larsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige sammanträden hålls på måndagar eller fredagar. Kommunledningsutskottet beslutade / 66 att ärendet behandlas direkt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen men uppmanar kommunens representanter på länsnivå att via det kommunala samverkansorganet (KSO) se över sammanträdesdagarna så att måndagar kan införas som sammanträdesdag för kommunfullmäktige så snart som möjligt. YRKANDE Olle Larsson och Pelle Persson yrkar bifall till motionen. Gottfrid Jonsson och Benny Tronsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. PROPOSITIONSORDNING Ordförande prövar kommunstyrelsens förslag mot Olle Larssons och Pelle Perssons förslag och finner bifall för kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. OMRÖSTNING Ja-röst för kommunstyrelsens förslag och nej-röst för Olle Larssons förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag med 35 ja-röster mot 8 nej-röster.

23 Kommunfullmäktige Kf 64 forts - Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen men uppmanar kommunens representanter på länsnivå att via det kommunala samverkansorganet (KSO) se över sammanträdesdagarna så att måndagar kan införas som sammanträdesdag för kommunfullmäktige så snart som möjligt. RESERVATION Olle Larsson Bertil Jäderberg Pelle Persson Karin Holmin Lars Olof Berggren Anders Ramstedt Gabriella Persson Alf Westerberg

24 Kommunfullmäktige Kf 65 Ej färdigberedda motioner, rapport Kommunstyrelsen ska enligt kommunfullmäktiges reglemente lämna rapport om ej färdigberedda motioner två gånger per år. Rapport föreligger. Den ska kompletteras med två motioner som av misstag avslutats i diariet. - Rapporten förklaras delgiven.

25 Kommunfullmäktige Kf 66 Redovisning av bifallna motioner Dnr Ks Redovisning av bifallna motioner ska göras i juni och november varje år. Kommunkansliet lämnar redovisning av bifallna motioner Redovisningen förklaras delgiven.

26 Kommunfullmäktige Kf 67 Komplettering av lokala ordningsstadgan med föreskrifter gällande pyrotekniska produkter. Dnr Ks Carin Ahlstedt, Funäsdalen, har lämnat medborgarförslag om att lokala ordningsstadgan kompletteras med föreskrifter gällande pyrotekniska produkter. Kommunfullmäktige har i 56 beslutat att i princip bifalla förslaget och att i särskild ordning besluta om ändring av lokala ordningsstadgan. Enligt Ahlstedts förslag skall fyrverkerier annonseras i lokalpress eller lokalt annonsblad, som når alla, med angivande av tid och plats för avfyrning. Gällande förbud mot smällare skall uppmärksammas. Om traditionens makt är för stor så kan följande tillägg tänkas: Allmänhetens rätt att avfyra fyrverkerier begränsas till en halvtimme efter tolvslaget på nyårsnatten. Övrig användning kräver tillstånd i varje enskilt fall. MILJÖ- OCH BYGGKONTORETS UTREDNING 3 kap 7 Ordningslag (1993:1617) Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av polismyndigheten, om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. 3 kap 9 Ordningslag (1993:1617) Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor. Från remissvar kan utläsas att: - Polismyndigheten inte har något att erinra mot förslaget. - Räddningstjänsten inte har några synpunkter på förslaget då det mer handlar om en ordningsfråga. Men ur säkerhetssynpunkt så är restriktioner i användandet av pyrotekniska produkter inom detaljplanelagt område välkomna. Miljö- och byggnämndens förslag Kommunfullmäktige beslutar om följande komplettering av lokala ordningsstadgan gällande hantering av pyrotekniska produkter i Härjedalens kommun:

27 Kommunfullmäktige Kf 67 forts Fyrverkerier m m Enligt 3 kap 7 Ordningslag (1993:1617) krävs tillstånd av polismyndigheten för användning av pyrotekniska varor om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. När tillstånd krävs skall avfyrandet annonseras i lokalpress eller lokalt annonsblad med angivande av tid och plats för avfyrning. När tillstånd inte krävs av polismyndigheten är det i Härjedalens kommun enbart tillåtet får allmänheten att avfyra fyrverkerier dessa tider: Nyårsafton: Påskafton: Valborgsmässoafton: Observera att tillstånd alltid krävs om risk för skada eller beaktansvärd olägenhet för person eller egendom föreligger och alltid vid offentliga/större tillställningar. Gällande förbud mot smällare skall uppmärksammas. Kommunstyrelsens förslag - Enligt miljö- och byggnämndens förslag. - Enligt kommunstyrelsens förslag.

28 Kommunfullmäktige Kf 68 Revisionsberättelse för 2009 års verksamhet Dnr Ks Revisorerna har lämnat revisionsberättelse för 2009 års verksamhet. Till revisionsberättelsen bifogas Komrevs rapport om genomförda granskningsinsatser 2009 samt lekmannarevisorernas granskningsrapporter avseende de helägda aktiebolagen. Kommunstyrelsen har överlämnat revisionsberättelsen till kommunfullmäktige för beslut. Revisorernas ordförande Folke Bäck redovisar revisionsberättelsen och informerar om revisorernas uppdrag under året. - Styrelser och nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2009 års verksamhet.

29 Kommunfullmäktige Kf 69 Årsredovisning för år 2009 Dnr Ks Årsredovisning för år 2009 föreligger, omfattande kommunens verksamhet samt sådan kommunal verksamhet som bedrivs i form av stiftelse och aktiebolag (koncernredovisning). Kommunstyrelsen har , 40, fastställt årsredovisning för år 2009 omfattande kommunens verksamhet. Ekonomichefen har i särskild skrivelse redovisat förklaring till avsättning för omstruktureringskostnader och för nedskrivning av fastighetsvärden i Härjegårdar Fastighets AB. Revisorerna tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att den är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen. Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 2009 års årsredovisning. - Årsredovisning för år 2009 godkänns. _

30 Kommunfullmäktige Kf 70 Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län, årsredovisning för 2009 och ansvarsfrihet för styrelsen Dnr Ks Årsredovisning för Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län år 2009 ska godkännas och styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Av revisionsberättelsen framgår att revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län år 2009 och styrelsen beviljas ansvarsfrihet. - Enligt kommunstyrelsens förslag.

31 Kommunfullmäktige Kf 71 Förbindelsepunkter och serviser, tilläggsanslag Dnr Tn Tekniska förvaltningen har ett konto, Förbindelsepunkter och serviser, som används för att finansiera mindre utbyggnader av kommunens va-anläggning, ofta projekt som kommer till under året. Anläggningsavgifter betalas i de flesta fall i förskott innan respektive utbyggnad påbörjas. För 2010 finns 3 miljoner kronor på kontot. När pengarna är slut måste tilläggsanslag begäras för varje nytt projekt. För att spara tid och inte behöva gå till fullmäktige för varje litet projekt begär tekniska nämnden tilläggsanslag med 7 miljoner kronor. Ekonomikontoret tillstyrker att tilläggsanslag beviljas. Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag med 7 miljoner kronor till tekniska förvaltningens konto, Förbindelsepunkter och serviser. Finansiering genom eget kapital. - Enligt kommunstyrelsens förslag.

32 Kommunfullmäktige Kf 72 Ärendehanteringssystem för miljö- och byggnämndens verksamhet Dnr Ks Vid kommunstyrelsens budgetkonferens har frågan om ett nytt ärendehanteringssystem för miljö- och byggnämndens verksamhet kommit upp. Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige anslår kronor till ett nytt ärendehanteringssystem för miljö- och byggnämndens verksamhet. Finansieras genom eget kapital. - Enligt kommunstyrelsens förslag.

33 Kommunfullmäktige Kf 73 Säkerhetsåtgärder i Medborgarhuset Dnr Ks Arbetsmiljöverket ställer krav på att Härjedalens kommun vidtar åtgärder i Medborgarhuset för att personalens arbetsmiljö ska vara acceptabel ur säkerhetssynpunkt. Kommunchef Inger Lagerquist redovisar förslag på åtgärder som bedöms kosta kronor. Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige anslår kronor för säkerhetsåtgärder i Medborgarhuset. Finansieras genom eget kapital. - Enligt kommunstyrelsens förslag.

34 Kommunfullmäktige Kf 74 Inbjudan om att teckna förlagslån, Kommuninvest Dnr Ks Den finansiella krisen har fått till följd att banker sagt upp en stor andel lån till kommuner och landsting för att frigöra kapital. Detta har inneburit en kraftigt ökad utlåningstillväxt för Kommuninvest i Sverige AB. Den kraftiga tillväxten innebär att bolagets egna kapital blivit för litet i förhållande till balansomslutningen. Kommuninvest erbjuder därför de kommuner och landsting som är medlemmar i Kommuninvest att teckna ett 30-årigt förlagslån på sammanlagt 1 miljard kronor. Lånebeloppet skall användas för att teckna ett evigt förlagslån i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Syftet är att på så sätt stärka bolagets egna kapital så att detta tillsammans med förlagslånet skall uppgå till mer än 1 procent av balansomslutningen. Målsättningen är att nå denna nivå senast år Kommunens ägarandel i Kommuninvest är 0,23 % vilket innebär att kommunens andel i förlagslånet blir 2,3 miljoner kronor. Räntan på lånet skall vara rörlig och kopplad till STIBOR motsvarande en räntesats som med 0,5 procentenheter överstiger räntan på ett normalt 10-årigt lån med rörlig ränta. Kommunstyrelsens förslag 1. Kommunfullmäktige beslutar, att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomiska förening, låna ut högst 2,3 miljoner kronor på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars Finansiering av utlåningen ska ske genom eget kapital. 3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen. - Enligt kommunstyrelsens förslag.

35 Kommunfullmäktige Kf 75 Ny nämndorganisation från och med Dnr Ks Kommunledningsutskottet gav i februari 2009 (Klu 33/2009), personalchefen i uppdrag att utreda och lämna förslag till en förändrad nämnds- och förvaltningsorganisation med färre nämnder och förvaltningar och färre ledamöter i kommunfullmäktige och nämnderna. Nämndsorganisationen och antal ledamöter i kommunfullmäktige och nämnder handlar om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet, och finns därför inte med i tjänstemannaförslaget till förändrad organisation. Kommunfullmäktige har, i februari 2010 (Kf 18/2010), beslutat att kommunfullmäktige ska ha 39 ledamöter från nästa mandatperiod. Partierna S, V, C och FP lämnar följande förslag till nämndsorganisation att gälla från och med den 1 januari 2011: Nämnd/styrelse/utskott Nuvarande Förslag antal Kommunstyrelsen Kommunledningsutskottet 5 5 Socialnämnden 9 7 Nämnden för bildning, fritid och kultur 9 7 (7 Kn) Samhällsbyggnadsnämnden 9 Mbn 5 7 Tn Myndighetsnämnden 5 Överförmyndarnämnden 5 3 Valnämnden 5 5 Revisorer 5 5 Totalt Valberedning En ledamot per parti i kf En ledamot per parti i kf

36 Kommunfullmäktige Kf 75 forts Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige beslutar fastställa ny nämndorganisation från och med enligt förslag. - Enligt kommunstyrelsens förslag.

37 Kommunfullmäktige Kf 76 Bildande av ett kommunalt samverkansorgan (Regionförbundet Jämtlands län) Dnr Ks Rådet för regional utveckling i Jämtlands län föreslår att länets kommuner och Jämtlands läns landsting beslutar:

38 Kommunfullmäktige Kf 76 forts Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige beslutar enligt p. 1-7 i förslag från rådet för regional utveckling i Jämtlands län. YRKANDE Pelle Persson yrkar att kommunfullmäktige avslår förslaget. Gottfrid Jonsson och Anders Häggkvist yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. PROPOSITIONSORDNING Ordföranden prövar kommunstyrelsens förslag mot Pelle Perssons förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. - Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. RESERVATION Olle Larsson Bertil Jäderberg Pelle Persson Karin Holmin Lars Olof Berggren Anders Ramstedt Gabriella Persson Alf Westerberg

39 Kommunfullmäktige Kf 77 Kulturpolicy för Jämtlands län Dnr Ks Jämtlands läns landstings beredning för folkhälsa, livsmiljö och kultur samt kommunernas samrådsorgan för kultur, Kultur Z, har fastställt beslutsunderlag för en ny kulturpolicy för Jämtlands län. Förslaget har tidigare varit ute på remiss till kommunerna. Policyn drar upp riktlinjer för kulturpolitiken i Jämtlands län och ska ses som vägledande för lokala och regionala handlings- och verksamhetsplaner på kulturområdet. Kommunstyrelsens förslag - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till ny kulturpolicy för Jämtlands län. - Enligt kommunstyrelsens förslag.

40 Kommunfullmäktige Kf 78 Reglemente för krisledningsnämnd, revidering Dnr Ks Reglemente för krisledningsnämnd är i behov av viss revidering beroende på att kommunen nu har en kommunchef och att texten om förfarandet vid kallelse behöver ändras. Förslag till ändringar redovisas. Kommunstyrelsens förslag - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om revidering av reglemente för krisledningsnämnden enligt förslag. - Enligt kommunstyrelsens förslag.

41 Kommunfullmäktige Kf 79 Revidering av belopp för gymnasieelevers inackorderingstillägg Dnr Buf Nämnden för barn, utbildning och fritid föreslår att beloppen för gymnasieelevers inackorderingstillägg ändras från höstterminen 2010 enligt nedan och att kommunfullmäktige delegerar till nämnden för barn, utbildning och fritid att justera beloppen: Inom länet Från kr/månad till kr/månad Utom länet km Oförändrat Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige beslutar att beloppen för gymnasieelevers inackorderingstillägg ändras från höstterminen 2010 enligt nedan och att kommunfullmäktige delegerar till nämnden för barn, utbildning och fritid att därefter justera beloppen: Inom länet Från kr/månad till kr/månad Utom länet km Oförändrat Enligt kommunstyrelsens förslag.

42 Kommunfullmäktige Kf 80 Revidering av avgift för deltagande i den frivilliga musikundervisningen Dnr Ks Nämnden för barn, utbildning och fritid föreslår att avgiften för deltagande i den frivilliga musikundervisningen höjs från 300 till 400 kronor per termin från och med höstterminen Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget från nämnden för barn, utbildning och fritid. YRKANDE Karin Holmin yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. - Enligt kommunstyrelsens förslag.

43 Kommunfullmäktige Kf 81 Ändring av maxtaxa inom förskola och skolbarnsomsorg Dnr Buf Idag har alla 4- och 5-åringar rätt till avgiftsfri allmän förskola om 525 tim per läsår från och med höstterminen det året barnet fyller 4 år (skollagen 2 a kap). Varje förskola förlägger dessa timmar så att det passar barn och verksamhet. Avgiften för allmän förskola för 4- och 5-åringar är reducerad september-maj. Vid behov juni-augusti gäller ingen reducering. Riksdagen har den 22 april 2009 fattat beslut om att utvidga skyldigheten att anordna allmän förskola till att gälla från och med höstterminen det år då barnet fyller 3 år (proposition 2008/09:115). Detta gäller från den 1 juli Nämnden för barn, utbildning och fritid framställer hos kommunfullmäktige att i enlighet med riksdagens beslut göra nödvändiga förändringar i kommunens taxa för avgifter och regler inom förskola och skolbarnsomsorg. Kommunstyrelsens förslag - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att rätt till avgiftsfri allmän förskola om 525 tim per läsår från 1 juli 2010 ska gälla från och med höstterminen det år då barnet fyller 3 år. - Enligt kommunstyrelsens förslag.

44 Kommunfullmäktige Kf 82 Regler för tomtkö, revidering Dnr Ks I kommunens regler för tomtkö anges att en anmälningsavgift på 100 kronor ska erläggas i samband med registrering i tomtkön. Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige beslutar att anmälningsavgiften på 100 kronor till tomtkön tas bort. - Enligt kommunstyrelsens förslag.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1 Kommunstyrelsen 2008-05-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Årsredovisning för år 2007 55 Revisionsberättelse för 2007 års verksamhet 56 Granskning av Årsredovisning 2007,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2014-02-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2014-02-26 1 Kommunfullmäktige 2014-02-26 1 FÖRTECKNING Paragraf Ärenderubrik nr 1 Utdelning av pris och stipendium 2 Information från näringslivsavdelningen 3 Nytt medborgarförslag om utredning att pengarna gör mer

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 87 Ny ledningsorganisation 88 Förhandlingsärenden 89 Organisation gymnasieskolan/vuxnas lärande

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. Kommunstyrelsen 2012-05-02 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. 62 Projekt Biogas Mellannorrland 63 Gruppbostad

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15.

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15 ande Karl Björklund, M Nall Lasse Andersson, S ej 219-221 Per-Anders Westhed, C ej 219 Torsten Larsson, KD ej 2 19-220 Anders

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08

Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Sammanträdesprotokoll 2009-04-08 Kommunstyrelsen Plats och tid Kumlarummet, 2009-04-08, klockan 16:00-18:20 Beslutande Lennart Eriksson (S) Elisabeth Berglund (V) Annica Eriksson (S) Torbjörn Ahlin (C)

Läs mer