Samverkanskontoret Sysslebäck. Rum fördelas i Sysslebäck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkanskontoret Sysslebäck. Rum fördelas i Sysslebäck"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 23 juni 2014 kl. 18:00 Plats Gruppmöten Samverkanskontoret Sysslebäck Rum fördelas i Sysslebäck Tid för justering klockan Sammanträdet inleds med Information om kvinnojouren Gunnel Axelsson och Ann-Catrin Larsson från Kvinnojouren informerar om deras verksamhet Sammanträdet fortsätter med Allmänhetens frågestund Ordet är fritt Ärendelista Nr Diarienummer Sid Delårsbokslut KST 2014/ Bilaga l 2 Ramar för nyupplåning och omsättning av lån samt borgen 2014 KST 2014/ Maxtaxa inom barnomsorgen 2015 KST 2014/ Lokalt partistöd KST 2014/ Val av revisorsersättare i Stiftelsen Pakkalamps KST 2014/ Pensionärsbostäder 6 Fastighetsförsäljning Millmark 2:1 KST 2014/ Fastighetsförsäljning Driftcentralen - Torsby 1 :334 KST 2014/ Nyttjanderättsavtal för del av Torsby 4:23 Fridhem KST 2014/ Medborgar- demokratiberedningens återrapport till KST 2014/ kommunfullmäktige Torsby Bilaga 3 10 Svar på motion angående flytt av övergångsställe i Sysslebäck KST 2014/ Svar på motion angående vägskylt som saknas på väg mot KST 2014/98 28 Sundhultsmon Kommunfullmäktige Torsby kommun sekr Besöksadress fax Nya Torget 8, Torsby Torsby

2 TORSBY KOMMUN sid 2 Kommunfullmäktige Kallelse/underrättelse Nr 12 Svar på medborgarförslag - Upprustning av lekpark i Höljes (bakom jätten) Nya motioner, medborgarförslag, frågor mm 13 Motion angående bygdemedel 14 Motion om landsbygdsutveckling 15 Motion om beredning av motioner i Torsby kommun 16 Motion om nya riktlinjer för vår upphandling För kännedom 17 Årsredovisning FrykCenterRehabilitering 18 Uppföljning granskning, intern kontroll avseende kommunens fordon 19 Uppföljning granskning, rutiner för mervärdesskatt och särskild ersättning 20 Uppföljning granskning, registerkontroll förskola och skola 21 RevisionsrappOli kring arbete med Nya perspektiv 22 Uppföljning granskning, styrning och kontroll avseende kommunens EU-projekt 23 Uppföljning granskning - granskning av stöd till våldsutsatta 24 Uppföljning granskning, beslutsunderlag i den politiska processen 25 Uppföljning granskning - avseende planering för de äldres behov av särskilt boende 26 Uppföljning granskning - granskning av Socialnämndens ansvar för placering av barn 27 Uppföljning granskning - granskning avseende utredningsrutiner vid anmälan om barn som far illa Diarienummer KST 2013/434 KST 2014/431 KST 2014/457 KST 2014/461 KST 2014/496 KST 2014/333 KST 2014/316 KST 2014/314 KST 2014/317 KST 2014/321 KST 2014/315 KST KST 2014/318 KST KST 2014/1 KST Sid Bilaga Bilaga 4 78 Bilaga Bilaga 6 Eva-Lena Gustavsson ordförande Ann-Margreth Edberg sekreterare

3 TORSBY KOMMUN Kommunfullmäktige sid 3 Kallelse/underrättelse Kontaktuppgifter tjänstemän Namn Titel E-post Telefon Anders Björck bitr kommunchef anders Angela Birnstein ekonomichef ange la Ann-Margreth Edberg sekreterare ann-margreth Thomas Stjerndorff kommunchef thomas. st j

4 1 Torsby kommun sid 1 PROTOKOLL Delårsbokslut Dnr KST 2014/159 Sammanfattning av ärendet Nämnder och konununstyrelsen har stämt av sina verksamheter i samband med delårsuppföljning per En prognos har lämnats över hur verksamheterna konuner att klara tilldelad budget för innevarande år. Resultatet för rapportperioden uppgår till -6 mkr vilket är 4 mkr bättre än periodbudget. De största avvikelserna redovisas av barn- och utbildningsnämnden som avviker negativt med drygt 700 tkr. Underskotten återfinns främst inom grundskolan och fritidsverksamheten. Nämnden prognostiserar för helåret ett underskott på 3 mkr. Konununstyrelsen redovisar sanunantaget för perioden ett plus på 5 mkr mot periodbudget. Några avdelningar redovisar några mindre underskott för perioden. De största överskotten återfinns på TT-avdelningen som har ett plusresultat för perioden på 1,4 mkr. Detta beror på att budgeterade medel för bredband ännu inte använts. HRavdelningen redovisar ett plusresultat på 3 mkr för perioden som beror på att avsatta medel för ev-projekt ej har använts. Tekniska avdelningen visar för perioden ett underskott på drygt 200 tkr, men för helåret prognostiseras ett underskott på 2,6 mkr. Fastighetsförsäljning har flera försäljningar under året och har prognostiserat ett överskott på närmare 500 tkr. Enligt prognos spås skatteavräl<ningen utfalla i stort sett i nivå med budget. En mindre negativ avräl<ning prognostiseras på 120 tkr i år. Prognosen för stats- och utjämningsbidrag spås ge ett överskott på 900 tkr mot budget. Under sammanträdet diskuteras framförallt tekniska avdelningens- och Barn- och utbildningsnämndens underskott. Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

5 Torsby kommun sid 2 PROTOKOLL Handlingar i ärendet Delårsuppföljning Finansrapport s beslut 1. För tekniska avdelningen och Barn- och utbildningsnämnden vill kommunstyrelsen att respektive avdelning/nämnd inkommer med en redogörelse för tilltänkta åtgärder i och med det underskott som prognosen pekar på. 2. Tekniska avdelningen och Barn- och utbildningsnämnden förväntas presentera åtgärderna vid kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om omedelbar justering. s förslag till kommunfullmäktige Delårsuppföljning per för Torsby kommun lämnas till kommunfullmäktige för kännedom. Beslutet skickas till Ekonomiavdelningen Kommunfullmäktige Tekniska avdelningen Barn- och utbildningsnämnden Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

6 Torsby kommun sid 11 PROTOKOLL Ramar för nyupplåning och omsättning av lån samt borgen 2014 Dnr KST 2014/22 Sammanfattning av ärendet På begäran av kommunens huvudlångivare Kommuninvest måste Torsby kommun förnya och omformulera ett tidigare fattad beslut (KF ) i frågan kring nyupplåning, omsättning av lån och borgen till våra kommunala bolag. I KF protokoll från den 17 februari 2014, 21 punkt 3 står: " har att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsby Bostäder ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om sek jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet är beräknat på skuldebrevens respektive urspnmgliga lånebelopp." Rätt text skall vara: Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsby Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om sek jämte därpå löpande ränta och kostnader. De två första punkterna ser således ut som i tidigare beslut, men punkten tre omformuleras. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av Angela Birnstein Kommunfullmäktige s förslag till kommunfullmäktige 1. har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2014 med sek. 2. har under 2014 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsby Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om sek Justerarens signatur Utdragsbestyrkande ~. ',,--.J

7 Torsby kommun sid 12 PROTOKOLL jämte därpå löpande ränta och kostnader. Beslutet skickas till Angela Bimstein Kommunfullmäktige Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

8 Torsby kommun sid 15 5 PROTOKOLL Maxtaxa inom barnomsorgen 2015 Dnr KST 2014/336 Sammanfattning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om oförändrade avgifter inom barnomsorgen Handlingar i ärendet s arbetsutskott s förslag till kommunfullmäktige 1. Maxavgift för barn i förskoleverksamhet: Barn 1: 3 % av inkomsten dock högst 1260 kr/månad Barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 840 kr/månad Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/månad Barn 4: Ingen avgift 2. Maxavgift för barn i skolbarnomsorg: Barn 1: 2 % av inkomsten dock högst 840 kr/månad Barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/månad Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/månad Barn 4: Ingen avgift Beslutet skickas till Barn- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktige Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

9 Torsby kommun sid 16 PROTOKOLL Lokalt partistöd Dnr KST 2014/223 Sammanfattning av ärendet Efter förändringar i kommunallagen gäller från den 1 februari 2014 nya regler för kommunalt partistöd. Reglerna ska tillämpas från och med mandatperioden Det betyder att i det praktiska arbetet gäller reglerna först från och med kalenderåret Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i deras arbete i den kommunala demokratin. Bestämmelserna om partistöd finns sedan tidigare i kommunallagens 2 kap De förändrade reglerna kan i huvudsak sammanfattas i fem punkter: Det lokala partistödet får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det måste därmed finnas en lokal partiförening som tar emot stödet. Det införs nu en möjlighet att koppla partistödet till hur partiet är representerat i fullmäktige. Det finns möjlighet att begränsa partistödet proportionellt utifrån hur många mandat som kunnat besättas. Fullmäktige måste besluta om att de partier som erhåller partistöd också ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse kalenderår och vara inlämnad till fullmäktige senast 30 juni. Fullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Dessa förändringar gör att ett särskilt avsnitt med regler för kommunalt partistöd måste fogas till fullmäktiges arbetsordning. Dessa regler ska enbart ses som ett komplement till kommunallagens regler. Vad innebär de nya reglerna? Att det lokala partistödet bara får bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd innebär ingen förändring för Tonibys del. Så har det varit tidigare och det beslut för fördelning av partistödet som fattats i fullmäktige år 2001 ( 46) kan fortsatt tillämpas. Fördelningen innebär kortfattat att utifrån ett uppräknat grundbelopp så \ Justerarens signatur Utdragsbestyrkande l. i 'i. I:. J l e. / ) \j c~ t

10 Torsby kommun sid 17 PROTOKOLL fördelas 25 % av beloppet till ett grundstö d som är lika stort för alla partier som är representerade i fullmäktige. Resterande belopp fördelas i mandatstöd där partierna erhåller ett belopp per mandat. Tidigare har en del kommuner även räknat in stöd till politiska sekreterare i partistödet men detta måste hädanefter hanteras vid sidan av partistödet. Eftersom det lokala partistödet syftar till att stärka den kommunala demokratin så ska partistödet också utbetalas till en registrerad lokal partiförening. Partistöd kan också bara utbetalas till ett parti som är en juridisk person. Om sedan en del av partistödet förs över till andra delar av partiorganisationen utanför kommunen måste det i en redovisning framgå vilka motprestationer som i så fall erhållits. I det nya regelverket för kommunalt partistöd finns nu en frivillig 11töjlighet att begränsa partistödet för så kallade tomma stolar. Denna möjlighet finns i kommunallagens 2 kap. 10. Enligt denna får fullmäktige "besluta att endast mandat får vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen ( ) ska beaktas vid fördelningen av partistödet". Det innebär att en stol är tom först när länsstyrelsen inte har ett nytt namn att tillgå när det behöver göras en ny sammanräkning. Om fullmäktige önskar införa denna möjlighet till begränsning av partistödet måste det då framgå av reglerna för kommunalt partistöd. Där måste också framgå hur det ska hanteras i praldiken. Antingen ska stödet avslutas direkt när representationen upphör eller så införs regler om en avtrappning, dvs. stöd fortsätter att utgå under viss tid efter att representationen upphört. Enligt kommunallagen är gränsen satt till ett år efter att representationen upphört. Ett syfte med de förändrade reglerna är också att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent, dvs. mer öppet och tillgängligt för allmänheten och media. Fullmäktige måste alltså årligen fatta beslut om utbetalning av kommunalt partistöd. De partier som mottagit partistöd måste också, senast 30 juni året efter det år partistödet erhållits, lämna in en redovisning till fullmäktige hur det kommunala partistödet använts i det lokala demokratiarbetet. Denna redovisning ska dessutom granskas av någon som respektive parti utser själv och denne ska också lämna en årlig granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. Om redovisning och granskningsrapport inte inkommer i tid, eller inte alls, har Justerarens signatur (kv ~ c,,~/ Utdragsbestyrkande

11 Torsby kommun sid 18 PROTOKOLL fullmäktige möjlighet att besluta att pcutistöd inte ska utbetalas. Detta måste i så fall stå med i de lokala reglerna för partistöd. Eftersom partistödet utbetalas i förskott i början av verksamhetsåret måste fullmäktige även ta ställning till om utbetalat bidrag ska återbetalas när redovisningen inte inkommer i tid, alternativt inte blir godkänd av fullmäktige, eller om ett beslut om indraget partistöd ska tillämpas kommande verksamhetsår. Vid sammanträdet diskuteras om det är möjligt att ta fram en särskild blankett för partiernas redovisning, så att redovisningen blir enhetlig för samtliga partier. Handlingar i ärendet s arbetsutskott Regler för kommunalt partistöd Torsby kommun s förslag till kommunfullmäktige Förslag till regler för kommunalt partistöd i Torsby kommun antas och gäller från och med mandatperioden Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Mikael Westin Justerarens signatur Utdrags bestyrkande

12 Regler för kommunalt partistöd Torsby kommun Antagna av fullmäktige den XX-XX- XX Z I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Torsby kommun ska därutöver följande gälla. 1 Rätt till partistöd Det lokala partistödet i Torsby kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. 2 Grundstöd och mandatstöd I enlighet med beslut i kommunfullmäktige 46 år 2001 så består partistödet av - ett grundstöd, som 2014 uppgår till om kronor per parti och år, samt - ett mandatstöd, som 2014 uppgår till kronor per mandat och år. Beloppen räknas om varje år efter förändring i konsumentprisindex. 3 Fördelning av partistöd Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd utgår under 12 månader efter det att representationen upphört. Alternativt: "Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet dock utbetalas ett år efter det att representationen upphört. /I 4 Redovisning och granskning En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 5 Arlig utbetalning Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

13 10 Torsby Kommun Kommunfullmäktige Torsby kommun Dnr.:K5.I.W\Y/lJ.q&.~.J.9 Val av revisorsersättare i Stiftelsen Pakkalamps Pensionärsbostäder Enligt stiftelsens stadgar av år 1963 skall Torsby Kommun välja en revisor och en revisorsersättare i stiftelsen. Vid senaste valet blev endast en ordinarie revisor vald varför valet bör kompletteras med en revisorsersättare. Lekvattnet Lekvat nets Församlings Församlingsråd Inga-Britt Keck-Karlsson F örsamlingsrådets ordförande

14 11 Torsby kommun sid 32 PROTOKOLL Fastighetsförsäljning Millmark 2:1 Dnr KST 2010/234 Sammanfattning av ärendet Halvar Persson har i skrivelse frågat om köp av mark inom fastigheten Millmark 2:1. Detta är mark som arrenderas av Halvar Perssons som betesmark för hästar. Halvar Persson bedriver viss hästverksamhet och planerar att utveckla verksamheten. Åtgärder för markförbättring behöver göras. Markområdet begränsas av väg i öster och Röjdån i väster och har inget skogligt värde. Handlingar i ärendet s samhällsutskott s förslag till kommunfullmäktige 1. Teknisk chef Jan Esping får i uppdrag att upprätta köpehandlingar för området. 2. Fastighetens säljs för 1 kr/m2. 3. Kostnader för lagfart och fastighetsbildning bekostas av köparen. Beslutet skickas till Jan Esping Kommunfullmäktige Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

15 Strand 1

16 Torsby kommun sid PROTOKOLL Fastighetsförsäljning Driftcentralen Torsby 1 :334 Dnr KST 2014/81 Sammanfattning av ärendet Torsby 1:334 - Driftcentralen är ett mindre bergrum med en BRA (bruksareal) på 99 m2. Fastigheten används inte idag, men elkostnader till uppvärmning består. Ekonomiskt sett har fastigheten gett ett minusresultat på cirka kr de fyra senaste åren (budgeterade kostnader kr, redovisade kostnader kr). Handlingar i ärendet s samhällsutskott s förslag till kommunfullmäktige 1. Teknisk chef Jan Esping får i uppdrag att upprätta köpehandlingar för Torsby 1: Fastighetens säljs för kr. 3. Kostnader för lagfart och fastighetsbildning bekostas av köparen. Beslutet skickas till Jan Esping Kommunfullmäktige Justerarens signatur / fi, i' \ \i \: ~ i~. \. I : ~ I V \ J Utdragsbestyrkande

17 Köpekontrakt Fastighetsbyrån fe O' 1~ l I Säljare Torsby Kommun Torsby med 1/1-del 1 (5) Tel arbete Köpare Maria Olsson Skarsjövägen Ljungskile med 1I1-del Mobil Köpeobjekt Fastigheten Torsby Torsby 1 :334 I det följande kallad fastigheten. Överlåtelseförklaring Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen. Köpeskilling Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av ******TrehundraAttioFemtusen****** kr Tillträdesdag 1 Betalning av köpeskilling , eller annat datum enligt överenskommelse. Köpet är beroende av kommunfullmäktiges godkännande enligt 14. Har godkännande inte erhållits senast på tillträdesdagen senareläggs tillträdet att ske inom tio dagar efter det att godkännandet meddelats och vunnit laga kraft. Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: a. Betalar handpenning inom 7 dagar efter att både köpare och säljare undertecknat köpekontraktet kr genom insättning på Fastighetsmäklarens klientmedelskonto i Swedbank, kontonr Handpenningen ska i enlighet med villkoren i bifogat depositionsavtal omhändertas och förvaltas av mäklaren med anledning av i delta avtal intaget villkor. b. Betalar kontant på tillträdesdagen kr På tillträdesdagen ska likvidavräkning upprättas. Om lån som ska övertas minskat på grund av amortering ska kontantlikviden ökas i motsvarande mån. SUMMA KÖPESKILLING kr 2 Inteckningar och pantbrev Säljaren garanterar - att fastigheten på tillträdesdagen inte är intecknad. - att fastigheten på tillträdesdagen inte är pantsatt. 3 Rättigheter och belastningar Säljaren garanterar - att fastigheten endast belastas av följande servitut, nytljanderätter, ledningsrätter, utmätnings- eller kvarstadsanteckningar; samt att fastigheten har del av följande samfälligheter eller gemensamhetsanläggningar: Last, Avtalsservitut: Vattenkraft mm Torsbv Besöksadress Tel St\'fclsens säte Torsb\' Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgacan S Fax O;g nr fastlghetsbyran.se Tingshllsgatan Torsby

18 fv\ /j 15 Fastighetsbyrån q 4 Fastighetens skick Fastigheten överlåts i det skick den är på kontraktsdagen om inte annat överenskommits. Säljaren har lämnat uppgifter om fastigheten i bilagd frågelista. 2(5) 5 Ansvar för skada 6 Äganderättens övergång samt fördelning av intäkter och kostnader 7 Myndighets beslut, rådighetsinskränkning, anslutningsavgifter 8 Lagfarts- och lånekostnader 9 Kontraktsbrott Skadas eller försämras fastigheten mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen ansvarar säljaren för skadan eller försämringen om den beror på säljarens vanvård, på att säljaren orsakar denna eller om den beror på olyckshändelse som ingen av parterna kunnat råda över. Ansvaret övergår på köparen från och med den avtalade tillträdesdagen, även om köparen vid den tidpunkten på grund av köparens dröjsmål inte tillträder fastigheten. Säljaren garanterar att fastigheten fram till tillträdesdagen är fullvärdesförsäkrad hos Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår på köparen på tillträdesdagen. Intäkter och kostnader (inklusive driftskostnader och övriga kostnader) hänförliga till fastigheten för tiden före tillträdesdagen svarar säljaren för medan köparen svarar för Intäkter och kostnader som uppkommer från och med tillträdesdagen. Avräkning av intäkter och kostnader ska ske på tillträdesdagen och justeras mellan parterna. Vad avser kommunal fastighetsavgifufastighetsskatt är parterna införstådda med att betalningsskyldigheten belastar den av dem som är ägare av fastigheten den 1 januari respektive år. Parterna är överens om att avräkning och fördelning av fastighetsavgiftenifastighetsskatten ska ske parterna emellan på tillträdesdagen på sätt som angivits ovan. Befintligt bränslelager övertas av köparen på tillträdesdagen utan särskild ersättning. Om inget annat anges i detta kontrakt med bilagor garanterar säljaren, att på fastigheten belöpande - gatukostnadsersättning - el-anslutningsavgifter - VA-anslutningsavgifter - anslutningsavgifter för fjärrvärme erlagts, om sådan ersättningsskyldighet inträtt. Säljaren garanterar även att annat åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet inte föreligger än vad som angivits i detta kontrakt. Köparen ska betala alla lagfarts- och inteckningskostnader i anledning av köpet. Kostnader vid lösen av säljarens lån, som inte ska övertas av köparen, ska betalas av säljaren. Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till skälig ersättning. Är kontraktsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt att häva köpet. Omedelbar hävningsrätt föreligger inte om köparen är privatperson och kan hänvisa till sådana extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits Torsby Fastighetsbyrå AB Tingshusgaran 5e Torsby Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Tingshusgatan 5 Fax Drg nr fasiighetsbyfan.se

19 lvi O1h Fastighetsbyrån O' 3 (5) Vid köparens kontraktsbrott, som leder till hävning av köpet, ska ersättning i första hand regleras ur betald handpenning. Överstiger säljarens skada handpenningen ska köparen snarast betala mellanskillnaden. Är säljarens skada mindre än handpenningen ska säljaren snarast återbetala mellanskillnaden till köparen. Vid köparens kontraktsbrott ska ersättningen till säljaren även innefatta säljarens kostnad för mäklarprovision i samband med försäljningen av fastigheten. Det är av Väsentlig betydelse för säljaren att köparen betalar handpenningen i enlighet med vad som stadgas i 1. Betalar inte köparen handpenningen i rätt tid har säljaren rätt att häva köpet. 10 Energideklaration Innan en byggnad säljs ska säljaren enligt 6 lagen om energideklaration för byggnader se till att det finns en upprättad energideklaration för byggnaden. En upprättad energideklaration får användas i tio år. Säljaren har upplyst om att någon sådan energideklaration inte finns. Köparen begär inte att säljaren fullgör sin skyldighet enligt ovan. Köparen är medveten om att detta innebär att köparen avstår sin rätt att enligt 14 lagen om energideklaration för byggnader låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad. 11 Städning Säljaren ska inte svara för s.k. flyttstädning. Dock ska bostadsbyggnad vara utrymd och grovstädad på tillträdesdagen. Aven övriga byggnader ska vara utrymda samt tomten avstädad. Säljaren ska före tillträdesdagen ta bort egendom som inte ingår i köpet. Gör inte säljaren detta har köparen rätt att göra sig av med egendomen på egen bekostnad eller överta egendomen Överlämnande av handlingar samt nycklar 13 Vattenmätare 14 Beslut kommunfullmäktige 15 Skriftliga meddelanden Torsb)' Fastighetsbyrå AB Tingshusgatan se Torsby Sedan köpeskilling betalats enligt de i 1 angivna villkoren, ska säljaren till köparen överlämna bevittnat kvitterat köpebrev avseende fastigheten och övriga handlingar som behövs för att köparen ska få lagfart. Säljaren ska även till köparen överlämna de nycl<lar säljaren har samt aktuellt utdrag ur fastighetsregistret, obelånade pantbrev, gällande tomtkarta om sådan finns och andra handlingar rörande fastigheten, vilka är av betydelse för köparen som ägare av denna. Säljaren förbinder sig att före tillträdesdagen installera vattenmätare på fastigheten. Alla kostnader förenade med Installationen betalas av säljaren. Detta köpekontrakt skall för sin giltighet godkännas av kommunfullmäktige genom beslut senast som vinner laga kraft. Skulle detta villkor ej uppfyllas, ska köpet återgå och alla prestationer återgå utan vederlag för någondera part. Skriftliga meddelanden med anledning av detta kontrakt ska ske genom personligt överlämnande/överlämnande genom bud, brev, rekommenderat brev, e-post eller fax till den/det adress/faxnummer som angetts för motparten på kontraktets första sida samt med kännedomskopia till ansvarig mäklare. Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda: a) om avlämnats personligenibud: vid överlämnandet; b) om avsänt med brev: vid mottagandet; c) om avsänt med e-post: vid avsändande; d) om avsänt med fax: vid avsändande; Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Tingshusgatan 5 Fax Org nr fastighetsbyran.se

20 HO Fastighetsbyrån '<7 e) om avsänt med rekommenderat brev: tre arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran. 4 (5) Handlingar Köparen har tidigare fått, tagit del av och är Säljaren har tidigare fått, tagit del av och är införstådd med: införstådd med: Bilagor ~ Planritningar [8] Produktblad Juridisk säljarinformation ~ Kopia tomtkarta ~ Produktblad Fast och lös egendom ~ Produktblad Juridisk köparinformation ~ Produktblad Flyttstädning ~ Servitut Vattenkraft mm [8] Produktblad Energideklaration ~ Relationsritningar el, åskskyddsjordning & ventilation ~ Relationsritning utvändiga ledningar ~ Relationsritningar friliggande sanitetsanläggning Följande bilagor tillhör köpekontraktet: ~ Fastighetsbyråns hantering av personuppgifter ~ Frågelista ~ Utdrag ur Lantmäteriets fastighetsregister [8] Beskrivning [8] Planbestämmelser ~ Budhistorik ~ Depositionsavtal Parterna har, genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt innehållet Torsby Besöksadress Tel Styrclsens sätc Torsby Bankgiro [81 Fastighetsbyrå AB Tingshusgatan 5 Fax 0560-[2650 Org nr fastighetsbyran.se Tingshusgatan Torsby

21 Fastighetsbyrån <7 Undertecknande 5(5) Av detta köpekontrakt har tre likalydande exemplar upprättats, varav säljare och köpare tagit var sitt samt ett utgör mäklarens arkivexemplar. Säljare Torsby Kommun Torsb.Y,den: Qq)14- -({)5 - ~7 (IQr(/!...,..."'... gm: Th Jmas Sijerndorff Köpare Ljungskile den: 1)-- i -;o/r-',,-)_-_i_li...(!...~9.~:.:::...:...::::::=... Maria Olsson ~j'm : Änn:Kätrri1 järåse...\j... Ovanstående säljares namnteckningar bevittnas Ovanstående köpares namnteckning bevittnas l'.../9.{:./ (f 1.. jj.j\~la...~t:... ~:.:... f~...l..\.... ) -./ // / -;/ -; /. d / (/. L 1 I. --// ~,-/I. _.-', :::::... 7 ~:::-:... Z.:...<...ii:.::..::.:.../:::...J.-;i"1c :;. l.'./ ~ /;tj ;/--I.. U / f /. j // / -~/ Torsby Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgatan 5 Fax SO Org nr fastigltetsbyran.se Tingshusgamn 5e Torsby

22 1~ OBJEIZTSBESKRIVNING Viktigt! Ta även del av Fastighetsbyråns Köparinformation. Fastighetsbeteckning: Torsby Torsby 1:334 Pris: kr Tomtareal: 2514 kvm Adress: Bergrum - Torsby 1(2) Interiör Allmän beskrivning etc: Här erbjuds ett bergrum på ca 90 kvm som tidigare använts som sambandscentral. Utrymmet inrymmer sambandsrum i vinkel med enklare köks del, två sovrum med våningssängar i tre våningar, maskinrum samt separat WC. In till utrymmet finns hallar samt två genomgångsrum. Hall: Betonggolv. Betongväggar Byggnad Hall: Med bränslepåfyllning och dieselaggregat. Säkerhetsdörr in till rum. Betonggolv. Betongväggar. Separat WC: Vid hallen finns separat WC med WC-stol, handfat samt varmvattenberedare (Nibe). Äldre golvbeklädnad. Målade betongväggar i blått och grått. Genomgångsrum: Med bränsletank och dusch. Målat betonggolv. Målade betongväggar. Genomgångsrum: Med dusch. Målat betonggolv. Målade betongväggar. Rum: Rum med 3-våningssäng. Äldre grå golvbeklädnad. Gröna målade väggar. Rum: Rum med 3-våningssäng. Äldre grå golvbeklädnad. Gröna målade väggar. Rum: Med kök utrustat med rostfri ho. Köksinredning med gula luckor. Äldre golvbeklädnad alternativ nålfiltsmatta. Här finns antennuttag, telefonjack och nödutgång. Maskinrum: Med Hvfuktningsaggregat, vattentank Ca L från år 1983), rostfritt handfat och varmvattenberedare (Nibe). Här finns även ventilationsaggregat med värme och elcentral. Hustyp: Bergrum Byggnadsår: 1983 Bjälklag: Betong Grundmur: Betong Grundläggning: Betongplatta Stomme: Betong Uppvärmning: Direktverkande el samt olja (oljetank a700 L) Energideklaration: Energideklaration för byggnaden finns för närvarande inte. Ventilation: Mekanisk till-jfrånluftsventilation Driftskostnad: Elförbrukning kr Försäkring 3865 kr Totalt: kr Kostnaden för el baseras på en årsförbrukning om ca kwh. Byggnaden har hållits uppvärmd året om, ca grader. Säkringar 3 x 25 ampere. Torsby lksöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgatan 5 Fax Org nr [468 fastighctsbyran.sc Tingshusgatan se Torsby

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: Köpekontrakt Säljare Irene Ludvigsson Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö med 1/2-del 19390331-4304 Mobil 0760-097580 irene.ludde@lsn.se Lars Ludvigsson DB Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-10 Blad 15 Ks63 Au 65 Dnr 115/253-2010 Försäljning av del av Prästgärdet 2:1, Karisdal Från tekniska nämnden har den 19 april

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Partistöd - ändring i Kommunallagen

Partistöd - ändring i Kommunallagen MISSIV 1(2) 2014-11-04 LJ 2014/1422 Landstingsstyrelsen Partistöd - ändring i Kommunallagen Bakgrund Från och med innevarande mandatperiod har vissa ändringar i Kommunallagen skett vad avser regler för

Läs mer

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf X Organisationsnummer [bostadsrättsförening] Adress I det följande kallad bostadsrätten

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf X Organisationsnummer [bostadsrättsförening] Adress I det följande kallad bostadsrätten ÖVERLÅTELSEAVTAL Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) Fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) Fax Köpeobjekt Kommentar Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd m.m.

Regler för kommunalt partistöd m.m. Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-15 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Referens Diarienummer 140725 Regler för kommunalt partistöd m.m. Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast KÖPEKONTRAKT Säljare Martti Luoma 441117-8470 Salme Luoma 441030-9282 Bjälkebräcka 110, 454 92 Brastad Mobiltel: 076-795 28 50 Köpare Lysekils Kommun 212000-1389 1/1-del 453 80 Lysekil E-post: mats.tilander@lysekil.se

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten. Tid för justering. Sammanträdet inleds med. Sammanträdet fortsätter med

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten. Tid för justering. Sammanträdet inleds med. Sammanträdet fortsätter med KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00 Plats Gruppmöten Tid för justering Stjerneskolans matsal, Torsby Från klockan 16:00 i salarna 258, 260, 262 och 263 Tisdagen

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-06-09, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-10-13 pn ii. I' : S llandlli':g,\(1{ 56 2011 10 (44) 186 Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen Dnr 2 O 11/243 INLEDNING Fastigheten

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 il sala rt;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 20140415 28 (43) 89 Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 Dnr 2014/597 INLEDNING Sala kommuns fastighet Katrinelund

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

FM-enheten 1(1) D A T U M D I A R I E N R H A N D L Ä G G A R E 2013-03-28 LS-LED13-260 Magnus Andersson, tfn 016-10 38 08, SJ LS-FM13-062 Fastighet Härberget 10, Thulegården, Eskilstuna försäljning Komplettering

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-14

Sammanträdesdatum 2011-04-14 SALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-04-14 KF:s HANDLING NR 23 2011 23 (29) 77 Försäljning av fastigheten Mamre 10 Dnr 2011/52 INLEDNING Sala Industrifastigheter AB har 2011-02-17, 663, beslutat

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

Tisdag 13 maj 2014 kl. 13:00-16:45

Tisdag 13 maj 2014 kl. 13:00-16:45 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Övriga deltagare Tisdag 13 maj 2014 kl. 13:00-16:45 Sammanträ~esrummet, kommunhuset Torsby Anna-Lena Carlsson (M), ordförande Inga-Britt Keck-Karlsson

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

Komplettering till tidigare utskick

Komplettering till tidigare utskick KOMMUNFULLMÄKTGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00 Plats S~erneskolans matsal Gruppmöten: Rum finns reserverade från 16.00 Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V) Rum

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING 1 STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING Gällande från och med ÅÅÅÅ-MM-DD Organisationsnummer 746000-9678 Noteringar gällande framtida förändringar av stadgarna: STADGAR för VIDEDALSHUS EKONOMISK FÖRENING

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB.

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01 5 (23) KF : s rand L :i G :JR 75 20 1 1 235 Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen NLEDNNG Förslag på markanvisningsavtal

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor.

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor. KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 Surahammar (nedan kallad Säljaren ) KÖPARE: Netto Marknad Sverige AB org.nr 556615-2269 311 84 Falkenberg

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-715 165 Fastigheterna Predikanten 2, Fagerhult 2:213 och Lånesta 4:8, försäljning. Godkännande av köpekontrakt. LF Landstingsstyrelsens

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen Bilaga I Förslag köpeavtal med skuldebrev till markanvisning för Manstorp JS etapp 1(5) 3. Datum: 20xx-xx-xx K Ö P E A V T A L Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81

Läs mer

Borgen för Salabostäder AB

Borgen för Salabostäder AB AMMANTRÄDEPROTOKOLL KOMMUNTYRELEN sammanträdesdatum Kf?:s 30 (34) 2012-04-12 N7: 22 2012 90 Borgen för alabostäder AB Dnr 2012/53 INLEDNING alabostäder AB har i protokoll daterat 2012-03-05 rekommenderat

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 Tid: 2015-09-07, kl 13:00-16:35 Plats: Regionens Hus, sal A 136 RJL2015 /1609 Försäljning av del av fastigheten Bykvarn 1:2, Eksjö kommun Beslut

Läs mer

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13

STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 STADGAR FÖR Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling Antagna vid konstituerande stämma 2009-10-13 1 FIRMA Föreningens firma är Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling ekonomisk förening.

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

66 Försäljning av mark, del av Väpnaren 6, vid Kungsgatan i Eskilstuna. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

66 Försäljning av mark, del av Väpnaren 6, vid Kungsgatan i Eskilstuna. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-09-11 LS-LED07-442 66 Försäljning av mark, del av Väpnaren 6, vid Kungsgatan i Eskilstuna. Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för kvinnors organisering; SFS 2005:1089 Utkom från trycket den 16 december 2005 utfärdad den 8 december 2005. Regeringen föreskriver 1 följande. Statsbidragets

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari KALLELSE 1(6) Kommunstyrelsen 2013-01-15 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 januari Kung Birger 1 + 2, Kommunhuset, kl. 14.00 Upprop Val av justerare:

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Måndag 2 juni 2014 kl. 10:00 Sammanträdesrummet kommunhuset i Torsby

Måndag 2 juni 2014 kl. 10:00 Sammanträdesrummet kommunhuset i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Övriga deltagare Måndag 2 juni 2014 kl. 10:00 Sammanträdesrummet kommunhuset i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), Ordförande Rune Mattsson (S) Stanley Nilsson (S) Birgit

Läs mer

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen 0 Öste rå I Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:15 Dnr. KS 2015/0071 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S)-

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-09. Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården

Sammanträdesdatum 2011-06-09. Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-06-09 KF:s ilaiwliiig NR 35 2011 45 (54) 120 Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården INLEDNING Fastigheten är belägen

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner.

2009-10-28. Medlemmar i kommunalförbundet är Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner. KOMMUNALFÖRBUNDSORDNING FÖR MEDELPADS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Denna kommunalförbundsordning har fastställts av kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun 2009-12-14 665, kommunfullmäktige i Timrå kommun 2009-11-30

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Avtal och bidrag till Jönköping Convention Bureau Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer