Samverkanskontoret Sysslebäck. Rum fördelas i Sysslebäck

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkanskontoret Sysslebäck. Rum fördelas i Sysslebäck"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 23 juni 2014 kl. 18:00 Plats Gruppmöten Samverkanskontoret Sysslebäck Rum fördelas i Sysslebäck Tid för justering klockan Sammanträdet inleds med Information om kvinnojouren Gunnel Axelsson och Ann-Catrin Larsson från Kvinnojouren informerar om deras verksamhet Sammanträdet fortsätter med Allmänhetens frågestund Ordet är fritt Ärendelista Nr Diarienummer Sid Delårsbokslut KST 2014/ Bilaga l 2 Ramar för nyupplåning och omsättning av lån samt borgen 2014 KST 2014/ Maxtaxa inom barnomsorgen 2015 KST 2014/ Lokalt partistöd KST 2014/ Val av revisorsersättare i Stiftelsen Pakkalamps KST 2014/ Pensionärsbostäder 6 Fastighetsförsäljning Millmark 2:1 KST 2014/ Fastighetsförsäljning Driftcentralen - Torsby 1 :334 KST 2014/ Nyttjanderättsavtal för del av Torsby 4:23 Fridhem KST 2014/ Medborgar- demokratiberedningens återrapport till KST 2014/ kommunfullmäktige Torsby Bilaga 3 10 Svar på motion angående flytt av övergångsställe i Sysslebäck KST 2014/ Svar på motion angående vägskylt som saknas på väg mot KST 2014/98 28 Sundhultsmon Kommunfullmäktige Torsby kommun sekr Besöksadress fax Nya Torget 8, Torsby Torsby

2 TORSBY KOMMUN sid 2 Kommunfullmäktige Kallelse/underrättelse Nr 12 Svar på medborgarförslag - Upprustning av lekpark i Höljes (bakom jätten) Nya motioner, medborgarförslag, frågor mm 13 Motion angående bygdemedel 14 Motion om landsbygdsutveckling 15 Motion om beredning av motioner i Torsby kommun 16 Motion om nya riktlinjer för vår upphandling För kännedom 17 Årsredovisning FrykCenterRehabilitering 18 Uppföljning granskning, intern kontroll avseende kommunens fordon 19 Uppföljning granskning, rutiner för mervärdesskatt och särskild ersättning 20 Uppföljning granskning, registerkontroll förskola och skola 21 RevisionsrappOli kring arbete med Nya perspektiv 22 Uppföljning granskning, styrning och kontroll avseende kommunens EU-projekt 23 Uppföljning granskning - granskning av stöd till våldsutsatta 24 Uppföljning granskning, beslutsunderlag i den politiska processen 25 Uppföljning granskning - avseende planering för de äldres behov av särskilt boende 26 Uppföljning granskning - granskning av Socialnämndens ansvar för placering av barn 27 Uppföljning granskning - granskning avseende utredningsrutiner vid anmälan om barn som far illa Diarienummer KST 2013/434 KST 2014/431 KST 2014/457 KST 2014/461 KST 2014/496 KST 2014/333 KST 2014/316 KST 2014/314 KST 2014/317 KST 2014/321 KST 2014/315 KST KST 2014/318 KST KST 2014/1 KST Sid Bilaga Bilaga 4 78 Bilaga Bilaga 6 Eva-Lena Gustavsson ordförande Ann-Margreth Edberg sekreterare

3 TORSBY KOMMUN Kommunfullmäktige sid 3 Kallelse/underrättelse Kontaktuppgifter tjänstemän Namn Titel E-post Telefon Anders Björck bitr kommunchef anders Angela Birnstein ekonomichef ange la Ann-Margreth Edberg sekreterare ann-margreth Thomas Stjerndorff kommunchef thomas. st j

4 1 Torsby kommun sid 1 PROTOKOLL Delårsbokslut Dnr KST 2014/159 Sammanfattning av ärendet Nämnder och konununstyrelsen har stämt av sina verksamheter i samband med delårsuppföljning per En prognos har lämnats över hur verksamheterna konuner att klara tilldelad budget för innevarande år. Resultatet för rapportperioden uppgår till -6 mkr vilket är 4 mkr bättre än periodbudget. De största avvikelserna redovisas av barn- och utbildningsnämnden som avviker negativt med drygt 700 tkr. Underskotten återfinns främst inom grundskolan och fritidsverksamheten. Nämnden prognostiserar för helåret ett underskott på 3 mkr. Konununstyrelsen redovisar sanunantaget för perioden ett plus på 5 mkr mot periodbudget. Några avdelningar redovisar några mindre underskott för perioden. De största överskotten återfinns på TT-avdelningen som har ett plusresultat för perioden på 1,4 mkr. Detta beror på att budgeterade medel för bredband ännu inte använts. HRavdelningen redovisar ett plusresultat på 3 mkr för perioden som beror på att avsatta medel för ev-projekt ej har använts. Tekniska avdelningen visar för perioden ett underskott på drygt 200 tkr, men för helåret prognostiseras ett underskott på 2,6 mkr. Fastighetsförsäljning har flera försäljningar under året och har prognostiserat ett överskott på närmare 500 tkr. Enligt prognos spås skatteavräl<ningen utfalla i stort sett i nivå med budget. En mindre negativ avräl<ning prognostiseras på 120 tkr i år. Prognosen för stats- och utjämningsbidrag spås ge ett överskott på 900 tkr mot budget. Under sammanträdet diskuteras framförallt tekniska avdelningens- och Barn- och utbildningsnämndens underskott. Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

5 Torsby kommun sid 2 PROTOKOLL Handlingar i ärendet Delårsuppföljning Finansrapport s beslut 1. För tekniska avdelningen och Barn- och utbildningsnämnden vill kommunstyrelsen att respektive avdelning/nämnd inkommer med en redogörelse för tilltänkta åtgärder i och med det underskott som prognosen pekar på. 2. Tekniska avdelningen och Barn- och utbildningsnämnden förväntas presentera åtgärderna vid kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om omedelbar justering. s förslag till kommunfullmäktige Delårsuppföljning per för Torsby kommun lämnas till kommunfullmäktige för kännedom. Beslutet skickas till Ekonomiavdelningen Kommunfullmäktige Tekniska avdelningen Barn- och utbildningsnämnden Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

6 Torsby kommun sid 11 PROTOKOLL Ramar för nyupplåning och omsättning av lån samt borgen 2014 Dnr KST 2014/22 Sammanfattning av ärendet På begäran av kommunens huvudlångivare Kommuninvest måste Torsby kommun förnya och omformulera ett tidigare fattad beslut (KF ) i frågan kring nyupplåning, omsättning av lån och borgen till våra kommunala bolag. I KF protokoll från den 17 februari 2014, 21 punkt 3 står: " har att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsby Bostäder ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om sek jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet är beräknat på skuldebrevens respektive urspnmgliga lånebelopp." Rätt text skall vara: Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsby Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om sek jämte därpå löpande ränta och kostnader. De två första punkterna ser således ut som i tidigare beslut, men punkten tre omformuleras. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av Angela Birnstein Kommunfullmäktige s förslag till kommunfullmäktige 1. har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2014 med sek. 2. har under 2014 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsby Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om sek Justerarens signatur Utdragsbestyrkande ~. ',,--.J

7 Torsby kommun sid 12 PROTOKOLL jämte därpå löpande ränta och kostnader. Beslutet skickas till Angela Bimstein Kommunfullmäktige Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

8 Torsby kommun sid 15 5 PROTOKOLL Maxtaxa inom barnomsorgen 2015 Dnr KST 2014/336 Sammanfattning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om oförändrade avgifter inom barnomsorgen Handlingar i ärendet s arbetsutskott s förslag till kommunfullmäktige 1. Maxavgift för barn i förskoleverksamhet: Barn 1: 3 % av inkomsten dock högst 1260 kr/månad Barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 840 kr/månad Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/månad Barn 4: Ingen avgift 2. Maxavgift för barn i skolbarnomsorg: Barn 1: 2 % av inkomsten dock högst 840 kr/månad Barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/månad Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/månad Barn 4: Ingen avgift Beslutet skickas till Barn- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktige Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

9 Torsby kommun sid 16 PROTOKOLL Lokalt partistöd Dnr KST 2014/223 Sammanfattning av ärendet Efter förändringar i kommunallagen gäller från den 1 februari 2014 nya regler för kommunalt partistöd. Reglerna ska tillämpas från och med mandatperioden Det betyder att i det praktiska arbetet gäller reglerna först från och med kalenderåret Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i deras arbete i den kommunala demokratin. Bestämmelserna om partistöd finns sedan tidigare i kommunallagens 2 kap De förändrade reglerna kan i huvudsak sammanfattas i fem punkter: Det lokala partistödet får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det måste därmed finnas en lokal partiförening som tar emot stödet. Det införs nu en möjlighet att koppla partistödet till hur partiet är representerat i fullmäktige. Det finns möjlighet att begränsa partistödet proportionellt utifrån hur många mandat som kunnat besättas. Fullmäktige måste besluta om att de partier som erhåller partistöd också ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse kalenderår och vara inlämnad till fullmäktige senast 30 juni. Fullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Dessa förändringar gör att ett särskilt avsnitt med regler för kommunalt partistöd måste fogas till fullmäktiges arbetsordning. Dessa regler ska enbart ses som ett komplement till kommunallagens regler. Vad innebär de nya reglerna? Att det lokala partistödet bara får bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd innebär ingen förändring för Tonibys del. Så har det varit tidigare och det beslut för fördelning av partistödet som fattats i fullmäktige år 2001 ( 46) kan fortsatt tillämpas. Fördelningen innebär kortfattat att utifrån ett uppräknat grundbelopp så \ Justerarens signatur Utdragsbestyrkande l. i 'i. I:. J l e. / ) \j c~ t

10 Torsby kommun sid 17 PROTOKOLL fördelas 25 % av beloppet till ett grundstö d som är lika stort för alla partier som är representerade i fullmäktige. Resterande belopp fördelas i mandatstöd där partierna erhåller ett belopp per mandat. Tidigare har en del kommuner även räknat in stöd till politiska sekreterare i partistödet men detta måste hädanefter hanteras vid sidan av partistödet. Eftersom det lokala partistödet syftar till att stärka den kommunala demokratin så ska partistödet också utbetalas till en registrerad lokal partiförening. Partistöd kan också bara utbetalas till ett parti som är en juridisk person. Om sedan en del av partistödet förs över till andra delar av partiorganisationen utanför kommunen måste det i en redovisning framgå vilka motprestationer som i så fall erhållits. I det nya regelverket för kommunalt partistöd finns nu en frivillig 11töjlighet att begränsa partistödet för så kallade tomma stolar. Denna möjlighet finns i kommunallagens 2 kap. 10. Enligt denna får fullmäktige "besluta att endast mandat får vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen ( ) ska beaktas vid fördelningen av partistödet". Det innebär att en stol är tom först när länsstyrelsen inte har ett nytt namn att tillgå när det behöver göras en ny sammanräkning. Om fullmäktige önskar införa denna möjlighet till begränsning av partistödet måste det då framgå av reglerna för kommunalt partistöd. Där måste också framgå hur det ska hanteras i praldiken. Antingen ska stödet avslutas direkt när representationen upphör eller så införs regler om en avtrappning, dvs. stöd fortsätter att utgå under viss tid efter att representationen upphört. Enligt kommunallagen är gränsen satt till ett år efter att representationen upphört. Ett syfte med de förändrade reglerna är också att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent, dvs. mer öppet och tillgängligt för allmänheten och media. Fullmäktige måste alltså årligen fatta beslut om utbetalning av kommunalt partistöd. De partier som mottagit partistöd måste också, senast 30 juni året efter det år partistödet erhållits, lämna in en redovisning till fullmäktige hur det kommunala partistödet använts i det lokala demokratiarbetet. Denna redovisning ska dessutom granskas av någon som respektive parti utser själv och denne ska också lämna en årlig granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. Om redovisning och granskningsrapport inte inkommer i tid, eller inte alls, har Justerarens signatur (kv ~ c,,~/ Utdragsbestyrkande

11 Torsby kommun sid 18 PROTOKOLL fullmäktige möjlighet att besluta att pcutistöd inte ska utbetalas. Detta måste i så fall stå med i de lokala reglerna för partistöd. Eftersom partistödet utbetalas i förskott i början av verksamhetsåret måste fullmäktige även ta ställning till om utbetalat bidrag ska återbetalas när redovisningen inte inkommer i tid, alternativt inte blir godkänd av fullmäktige, eller om ett beslut om indraget partistöd ska tillämpas kommande verksamhetsår. Vid sammanträdet diskuteras om det är möjligt att ta fram en särskild blankett för partiernas redovisning, så att redovisningen blir enhetlig för samtliga partier. Handlingar i ärendet s arbetsutskott Regler för kommunalt partistöd Torsby kommun s förslag till kommunfullmäktige Förslag till regler för kommunalt partistöd i Torsby kommun antas och gäller från och med mandatperioden Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Mikael Westin Justerarens signatur Utdrags bestyrkande

12 Regler för kommunalt partistöd Torsby kommun Antagna av fullmäktige den XX-XX- XX Z I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Torsby kommun ska därutöver följande gälla. 1 Rätt till partistöd Det lokala partistödet i Torsby kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. 2 Grundstöd och mandatstöd I enlighet med beslut i kommunfullmäktige 46 år 2001 så består partistödet av - ett grundstöd, som 2014 uppgår till om kronor per parti och år, samt - ett mandatstöd, som 2014 uppgår till kronor per mandat och år. Beloppen räknas om varje år efter förändring i konsumentprisindex. 3 Fördelning av partistöd Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd utgår under 12 månader efter det att representationen upphört. Alternativt: "Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet dock utbetalas ett år efter det att representationen upphört. /I 4 Redovisning och granskning En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 5 Arlig utbetalning Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

13 10 Torsby Kommun Kommunfullmäktige Torsby kommun Dnr.:K5.I.W\Y/lJ.q&.~.J.9 Val av revisorsersättare i Stiftelsen Pakkalamps Pensionärsbostäder Enligt stiftelsens stadgar av år 1963 skall Torsby Kommun välja en revisor och en revisorsersättare i stiftelsen. Vid senaste valet blev endast en ordinarie revisor vald varför valet bör kompletteras med en revisorsersättare. Lekvattnet Lekvat nets Församlings Församlingsråd Inga-Britt Keck-Karlsson F örsamlingsrådets ordförande

14 11 Torsby kommun sid 32 PROTOKOLL Fastighetsförsäljning Millmark 2:1 Dnr KST 2010/234 Sammanfattning av ärendet Halvar Persson har i skrivelse frågat om köp av mark inom fastigheten Millmark 2:1. Detta är mark som arrenderas av Halvar Perssons som betesmark för hästar. Halvar Persson bedriver viss hästverksamhet och planerar att utveckla verksamheten. Åtgärder för markförbättring behöver göras. Markområdet begränsas av väg i öster och Röjdån i väster och har inget skogligt värde. Handlingar i ärendet s samhällsutskott s förslag till kommunfullmäktige 1. Teknisk chef Jan Esping får i uppdrag att upprätta köpehandlingar för området. 2. Fastighetens säljs för 1 kr/m2. 3. Kostnader för lagfart och fastighetsbildning bekostas av köparen. Beslutet skickas till Jan Esping Kommunfullmäktige Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

15 Strand 1

16 Torsby kommun sid PROTOKOLL Fastighetsförsäljning Driftcentralen Torsby 1 :334 Dnr KST 2014/81 Sammanfattning av ärendet Torsby 1:334 - Driftcentralen är ett mindre bergrum med en BRA (bruksareal) på 99 m2. Fastigheten används inte idag, men elkostnader till uppvärmning består. Ekonomiskt sett har fastigheten gett ett minusresultat på cirka kr de fyra senaste åren (budgeterade kostnader kr, redovisade kostnader kr). Handlingar i ärendet s samhällsutskott s förslag till kommunfullmäktige 1. Teknisk chef Jan Esping får i uppdrag att upprätta köpehandlingar för Torsby 1: Fastighetens säljs för kr. 3. Kostnader för lagfart och fastighetsbildning bekostas av köparen. Beslutet skickas till Jan Esping Kommunfullmäktige Justerarens signatur / fi, i' \ \i \: ~ i~. \. I : ~ I V \ J Utdragsbestyrkande

17 Köpekontrakt Fastighetsbyrån fe O' 1~ l I Säljare Torsby Kommun Torsby med 1/1-del 1 (5) Tel arbete Köpare Maria Olsson Skarsjövägen Ljungskile med 1I1-del Mobil Köpeobjekt Fastigheten Torsby Torsby 1 :334 I det följande kallad fastigheten. Överlåtelseförklaring Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen. Köpeskilling Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av ******TrehundraAttioFemtusen****** kr Tillträdesdag 1 Betalning av köpeskilling , eller annat datum enligt överenskommelse. Köpet är beroende av kommunfullmäktiges godkännande enligt 14. Har godkännande inte erhållits senast på tillträdesdagen senareläggs tillträdet att ske inom tio dagar efter det att godkännandet meddelats och vunnit laga kraft. Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: a. Betalar handpenning inom 7 dagar efter att både köpare och säljare undertecknat köpekontraktet kr genom insättning på Fastighetsmäklarens klientmedelskonto i Swedbank, kontonr Handpenningen ska i enlighet med villkoren i bifogat depositionsavtal omhändertas och förvaltas av mäklaren med anledning av i delta avtal intaget villkor. b. Betalar kontant på tillträdesdagen kr På tillträdesdagen ska likvidavräkning upprättas. Om lån som ska övertas minskat på grund av amortering ska kontantlikviden ökas i motsvarande mån. SUMMA KÖPESKILLING kr 2 Inteckningar och pantbrev Säljaren garanterar - att fastigheten på tillträdesdagen inte är intecknad. - att fastigheten på tillträdesdagen inte är pantsatt. 3 Rättigheter och belastningar Säljaren garanterar - att fastigheten endast belastas av följande servitut, nytljanderätter, ledningsrätter, utmätnings- eller kvarstadsanteckningar; samt att fastigheten har del av följande samfälligheter eller gemensamhetsanläggningar: Last, Avtalsservitut: Vattenkraft mm Torsbv Besöksadress Tel St\'fclsens säte Torsb\' Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgacan S Fax O;g nr fastlghetsbyran.se Tingshllsgatan Torsby

18 fv\ /j 15 Fastighetsbyrån q 4 Fastighetens skick Fastigheten överlåts i det skick den är på kontraktsdagen om inte annat överenskommits. Säljaren har lämnat uppgifter om fastigheten i bilagd frågelista. 2(5) 5 Ansvar för skada 6 Äganderättens övergång samt fördelning av intäkter och kostnader 7 Myndighets beslut, rådighetsinskränkning, anslutningsavgifter 8 Lagfarts- och lånekostnader 9 Kontraktsbrott Skadas eller försämras fastigheten mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen ansvarar säljaren för skadan eller försämringen om den beror på säljarens vanvård, på att säljaren orsakar denna eller om den beror på olyckshändelse som ingen av parterna kunnat råda över. Ansvaret övergår på köparen från och med den avtalade tillträdesdagen, även om köparen vid den tidpunkten på grund av köparens dröjsmål inte tillträder fastigheten. Säljaren garanterar att fastigheten fram till tillträdesdagen är fullvärdesförsäkrad hos Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår på köparen på tillträdesdagen. Intäkter och kostnader (inklusive driftskostnader och övriga kostnader) hänförliga till fastigheten för tiden före tillträdesdagen svarar säljaren för medan köparen svarar för Intäkter och kostnader som uppkommer från och med tillträdesdagen. Avräkning av intäkter och kostnader ska ske på tillträdesdagen och justeras mellan parterna. Vad avser kommunal fastighetsavgifufastighetsskatt är parterna införstådda med att betalningsskyldigheten belastar den av dem som är ägare av fastigheten den 1 januari respektive år. Parterna är överens om att avräkning och fördelning av fastighetsavgiftenifastighetsskatten ska ske parterna emellan på tillträdesdagen på sätt som angivits ovan. Befintligt bränslelager övertas av köparen på tillträdesdagen utan särskild ersättning. Om inget annat anges i detta kontrakt med bilagor garanterar säljaren, att på fastigheten belöpande - gatukostnadsersättning - el-anslutningsavgifter - VA-anslutningsavgifter - anslutningsavgifter för fjärrvärme erlagts, om sådan ersättningsskyldighet inträtt. Säljaren garanterar även att annat åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet inte föreligger än vad som angivits i detta kontrakt. Köparen ska betala alla lagfarts- och inteckningskostnader i anledning av köpet. Kostnader vid lösen av säljarens lån, som inte ska övertas av köparen, ska betalas av säljaren. Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till skälig ersättning. Är kontraktsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt att häva köpet. Omedelbar hävningsrätt föreligger inte om köparen är privatperson och kan hänvisa till sådana extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits Torsby Fastighetsbyrå AB Tingshusgaran 5e Torsby Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Tingshusgatan 5 Fax Drg nr fasiighetsbyfan.se

19 lvi O1h Fastighetsbyrån O' 3 (5) Vid köparens kontraktsbrott, som leder till hävning av köpet, ska ersättning i första hand regleras ur betald handpenning. Överstiger säljarens skada handpenningen ska köparen snarast betala mellanskillnaden. Är säljarens skada mindre än handpenningen ska säljaren snarast återbetala mellanskillnaden till köparen. Vid köparens kontraktsbrott ska ersättningen till säljaren även innefatta säljarens kostnad för mäklarprovision i samband med försäljningen av fastigheten. Det är av Väsentlig betydelse för säljaren att köparen betalar handpenningen i enlighet med vad som stadgas i 1. Betalar inte köparen handpenningen i rätt tid har säljaren rätt att häva köpet. 10 Energideklaration Innan en byggnad säljs ska säljaren enligt 6 lagen om energideklaration för byggnader se till att det finns en upprättad energideklaration för byggnaden. En upprättad energideklaration får användas i tio år. Säljaren har upplyst om att någon sådan energideklaration inte finns. Köparen begär inte att säljaren fullgör sin skyldighet enligt ovan. Köparen är medveten om att detta innebär att köparen avstår sin rätt att enligt 14 lagen om energideklaration för byggnader låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad. 11 Städning Säljaren ska inte svara för s.k. flyttstädning. Dock ska bostadsbyggnad vara utrymd och grovstädad på tillträdesdagen. Aven övriga byggnader ska vara utrymda samt tomten avstädad. Säljaren ska före tillträdesdagen ta bort egendom som inte ingår i köpet. Gör inte säljaren detta har köparen rätt att göra sig av med egendomen på egen bekostnad eller överta egendomen Överlämnande av handlingar samt nycklar 13 Vattenmätare 14 Beslut kommunfullmäktige 15 Skriftliga meddelanden Torsb)' Fastighetsbyrå AB Tingshusgatan se Torsby Sedan köpeskilling betalats enligt de i 1 angivna villkoren, ska säljaren till köparen överlämna bevittnat kvitterat köpebrev avseende fastigheten och övriga handlingar som behövs för att köparen ska få lagfart. Säljaren ska även till köparen överlämna de nycl<lar säljaren har samt aktuellt utdrag ur fastighetsregistret, obelånade pantbrev, gällande tomtkarta om sådan finns och andra handlingar rörande fastigheten, vilka är av betydelse för köparen som ägare av denna. Säljaren förbinder sig att före tillträdesdagen installera vattenmätare på fastigheten. Alla kostnader förenade med Installationen betalas av säljaren. Detta köpekontrakt skall för sin giltighet godkännas av kommunfullmäktige genom beslut senast som vinner laga kraft. Skulle detta villkor ej uppfyllas, ska köpet återgå och alla prestationer återgå utan vederlag för någondera part. Skriftliga meddelanden med anledning av detta kontrakt ska ske genom personligt överlämnande/överlämnande genom bud, brev, rekommenderat brev, e-post eller fax till den/det adress/faxnummer som angetts för motparten på kontraktets första sida samt med kännedomskopia till ansvarig mäklare. Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda: a) om avlämnats personligenibud: vid överlämnandet; b) om avsänt med brev: vid mottagandet; c) om avsänt med e-post: vid avsändande; d) om avsänt med fax: vid avsändande; Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Tingshusgatan 5 Fax Org nr fastighetsbyran.se

20 HO Fastighetsbyrån '<7 e) om avsänt med rekommenderat brev: tre arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran. 4 (5) Handlingar Köparen har tidigare fått, tagit del av och är Säljaren har tidigare fått, tagit del av och är införstådd med: införstådd med: Bilagor ~ Planritningar [8] Produktblad Juridisk säljarinformation ~ Kopia tomtkarta ~ Produktblad Fast och lös egendom ~ Produktblad Juridisk köparinformation ~ Produktblad Flyttstädning ~ Servitut Vattenkraft mm [8] Produktblad Energideklaration ~ Relationsritningar el, åskskyddsjordning & ventilation ~ Relationsritning utvändiga ledningar ~ Relationsritningar friliggande sanitetsanläggning Följande bilagor tillhör köpekontraktet: ~ Fastighetsbyråns hantering av personuppgifter ~ Frågelista ~ Utdrag ur Lantmäteriets fastighetsregister [8] Beskrivning [8] Planbestämmelser ~ Budhistorik ~ Depositionsavtal Parterna har, genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt innehållet Torsby Besöksadress Tel Styrclsens sätc Torsby Bankgiro [81 Fastighetsbyrå AB Tingshusgatan 5 Fax 0560-[2650 Org nr fastighetsbyran.se Tingshusgatan Torsby

21 Fastighetsbyrån <7 Undertecknande 5(5) Av detta köpekontrakt har tre likalydande exemplar upprättats, varav säljare och köpare tagit var sitt samt ett utgör mäklarens arkivexemplar. Säljare Torsby Kommun Torsb.Y,den: Qq)14- -({)5 - ~7 (IQr(/!...,..."'... gm: Th Jmas Sijerndorff Köpare Ljungskile den: 1)-- i -;o/r-',,-)_-_i_li...(!...~9.~:.:::...:...::::::=... Maria Olsson ~j'm : Änn:Kätrri1 järåse...\j... Ovanstående säljares namnteckningar bevittnas Ovanstående köpares namnteckning bevittnas l'.../9.{:./ (f 1.. jj.j\~la...~t:... ~:.:... f~...l..\.... ) -./ // / -;/ -; /. d / (/. L 1 I. --// ~,-/I. _.-', :::::... 7 ~:::-:... Z.:...<...ii:.::..::.:.../:::...J.-;i"1c :;. l.'./ ~ /;tj ;/--I.. U / f /. j // / -~/ Torsby Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgatan 5 Fax SO Org nr fastigltetsbyran.se Tingshusgamn 5e Torsby

22 1~ OBJEIZTSBESKRIVNING Viktigt! Ta även del av Fastighetsbyråns Köparinformation. Fastighetsbeteckning: Torsby Torsby 1:334 Pris: kr Tomtareal: 2514 kvm Adress: Bergrum - Torsby 1(2) Interiör Allmän beskrivning etc: Här erbjuds ett bergrum på ca 90 kvm som tidigare använts som sambandscentral. Utrymmet inrymmer sambandsrum i vinkel med enklare köks del, två sovrum med våningssängar i tre våningar, maskinrum samt separat WC. In till utrymmet finns hallar samt två genomgångsrum. Hall: Betonggolv. Betongväggar Byggnad Hall: Med bränslepåfyllning och dieselaggregat. Säkerhetsdörr in till rum. Betonggolv. Betongväggar. Separat WC: Vid hallen finns separat WC med WC-stol, handfat samt varmvattenberedare (Nibe). Äldre golvbeklädnad. Målade betongväggar i blått och grått. Genomgångsrum: Med bränsletank och dusch. Målat betonggolv. Målade betongväggar. Genomgångsrum: Med dusch. Målat betonggolv. Målade betongväggar. Rum: Rum med 3-våningssäng. Äldre grå golvbeklädnad. Gröna målade väggar. Rum: Rum med 3-våningssäng. Äldre grå golvbeklädnad. Gröna målade väggar. Rum: Med kök utrustat med rostfri ho. Köksinredning med gula luckor. Äldre golvbeklädnad alternativ nålfiltsmatta. Här finns antennuttag, telefonjack och nödutgång. Maskinrum: Med Hvfuktningsaggregat, vattentank Ca L från år 1983), rostfritt handfat och varmvattenberedare (Nibe). Här finns även ventilationsaggregat med värme och elcentral. Hustyp: Bergrum Byggnadsår: 1983 Bjälklag: Betong Grundmur: Betong Grundläggning: Betongplatta Stomme: Betong Uppvärmning: Direktverkande el samt olja (oljetank a700 L) Energideklaration: Energideklaration för byggnaden finns för närvarande inte. Ventilation: Mekanisk till-jfrånluftsventilation Driftskostnad: Elförbrukning kr Försäkring 3865 kr Totalt: kr Kostnaden för el baseras på en årsförbrukning om ca kwh. Byggnaden har hållits uppvärmd året om, ca grader. Säkringar 3 x 25 ampere. Torsby lksöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgatan 5 Fax Org nr [468 fastighctsbyran.sc Tingshusgatan se Torsby

Köpekontrakt. Maria Nielsen Telefon: E-post: Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen.

Köpekontrakt. Maria Nielsen Telefon: E-post: Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen. Säljare Maria Nielsen Telefon: 0735039008 E-post: mariachristinanielsen@hotmail.com Mikael Nielsen Skridskovägen 6, 43853 Hindås Telefon: 0735039005 E-post: nielsenbygg@hotmail.com 760503-4847 1/2-del

Läs mer

Fastigheten Nybro Regeln 9 med adress Verkstadsgatan 3A, Nybro I det följande kallad fastigheten

Fastigheten Nybro Regeln 9 med adress Verkstadsgatan 3A, Nybro I det följande kallad fastigheten Köpekontrakt 1 (5) Säljare med 1 / 1 -del 212000-0753 Köpare Köpeobjekt Överlåtelseförklaring Wittenbergs Skötselbolag ABmed 1 / 1 -del 556966-9210 Duvetorp 210 38291 NYBRO Fastigheten Nybro Regeln 9 med

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: Köpekontrakt Säljare Irene Ludvigsson Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö med 1/2-del 19390331-4304 Mobil 0760-097580 irene.ludde@lsn.se Lars Ludvigsson DB Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30. Plats. Val av justerare. Tid för justering. Ärendelista. Föredragande.

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30. Plats. Val av justerare. Tid för justering. Ärendelista. Föredragande. KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30 Plats Piltzsalen, samverkanskontoret Syssiebäck Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-10 Blad 15 Ks63 Au 65 Dnr 115/253-2010 Försäljning av del av Prästgärdet 2:1, Karisdal Från tekniska nämnden har den 19 april

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga).

anta regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun, i enlighet med tjänstudåtande, daterat (bilaga). 1 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2014-12-04 Dnr KS 2014/0349 Regler för lokalt partistöd i Österåkers kommun Sammanfattning I slutet av år 2013 överlämnade Regeringen till Riksdagen

Läs mer

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS

Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 272 Ändring av regler för det kommunala partistödet. (AU 316) KS 2014-405 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd

Regler för kommunalt partistöd Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2014-09-25 130 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år, inför ny mandatperiod Följas upp: Minst

Läs mer

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-30 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 120359 Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Förslag till beslut

Läs mer

Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting

Reglemente för partistöd i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-10-29 LS 1410-1094 Landstingsstyrelsen Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesla*ivning I ärendet föreslås ett reglemente

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-20 DNR KS 2014.487 KAROLIN STAAF SID 1/2 TF. ENHETSLEDARE KS KANSLI/ARKIVARIE KAROLIN.STAAF@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt

Läs mer

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat

Dnr KS/2014: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att. Ej justerat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KF 15:1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-12-03 22/42 KS 232 Dnr KS/2014:505-104 Partistöd för mandatperioden 2014-2018 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Partistöd - ändring i Kommunallagen

Partistöd - ändring i Kommunallagen MISSIV 1(2) 2014-11-04 LJ 2014/1422 Landstingsstyrelsen Partistöd - ändring i Kommunallagen Bakgrund Från och med innevarande mandatperiod har vissa ändringar i Kommunallagen skett vad avser regler för

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun

8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun Kommunfullmäktige FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-12-08 Sida 9 (18) Dnr KSF 2013/312 8 Regler för kommunalt partistöd i Höörs kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar. Förslaget till Regler

Läs mer

Regler. Regler för partistöd

Regler. Regler för partistöd Regler Regler för partistöd 1 Styrdokument Handlingstyp: Regler för partistöd Diarienummer: KS/2014:211 Beslutas av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-11-24, 126 Dokumentansvarig: Funktionschef

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten. KÖPEKONTRAKT Säljare Inga Johansson db C/O Visioner Advokatbyrå Gun Thorstensson Box 2, 382 21 Nybro nedan benämnd Säljaren. 281102-2942 1/1 Köpare Nybro Kommun 382 80 Nybro nedan benämnd Köparen. 212000-0753

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

Regler för kommunalt partistöd m.m.

Regler för kommunalt partistöd m.m. Landstingsdirektörens stab Kanslienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-15 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Referens Diarienummer 140725 Regler för kommunalt partistöd m.m. Förslag till beslut Landstingsfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse av kanslichef Teresa Fridell, Vägledning för redovisning av erhållet kommunalt partistöd samt granskningsrapport

Tjänsteskrivelse av kanslichef Teresa Fridell, Vägledning för redovisning av erhållet kommunalt partistöd samt granskningsrapport 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-02-27 43 Partistöd för 2017 Dnr 2017-000032 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att för 2017 utbetala följande belopp i grund-

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

Partistöd. Regler och rutiner för Norsjö Kommun från Anpassade till ändringar i kommunallagen som trädde i kraft

Partistöd. Regler och rutiner för Norsjö Kommun från Anpassade till ändringar i kommunallagen som trädde i kraft Partistöd Regler och rutiner för Norsjö Kommun från 2015-01-01. Anpassade till ändringar i kommunallagen som trädde i kraft 2014-02-01. Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Regler och rutiner

Läs mer

Måndag 23 juni 2014 kl. 18:00 Samverkanskontoret Sysslebäck. Carina Nordqvist, Inga-Britt Keck-Karlsson. 8~.-11:... f.lk.

Måndag 23 juni 2014 kl. 18:00 Samverkanskontoret Sysslebäck. Carina Nordqvist, Inga-Britt Keck-Karlsson. 8~.-11:... f.lk. KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Beslutande Måndag 23 juni 2014 kl. 18:00 Samverkanskontoret Sysslebäck Se sid 2 Övriga deltagande Se sid 2 Justerare Tid för justering Paragrafer Sekreterare Carina Nordqvist,

Läs mer

Ändring i regler för kommunalt partistöd

Ändring i regler för kommunalt partistöd TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2014-09-10 KS 2014/0639 0480-450044 Rev 2014-10-28 Kommunfullmäktige Ändring i regler för kommunalt partistöd Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf X Organisationsnummer [bostadsrättsförening] Adress I det följande kallad bostadsrätten

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf X Organisationsnummer [bostadsrättsförening] Adress I det följande kallad bostadsrätten ÖVERLÅTELSEAVTAL Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) Fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) Fax Köpeobjekt Kommentar Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf

Läs mer

Regler för lokalt partistöd i Danderyds kommun

Regler för lokalt partistöd i Danderyds kommun 1(8) Kommunstyrelsen 2014-09-01 Regler för lokalt partistöd i Danderyds kommun Ärendet Den 1 februari 2014 trädde nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen (1991:900) i kraft. Lagändringen innebär

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten. Tid för justering. Sammanträdet inleds med. Sammanträdet fortsätter med

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten. Tid för justering. Sammanträdet inleds med. Sammanträdet fortsätter med KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00 Plats Gruppmöten Tid för justering Stjerneskolans matsal, Torsby Från klockan 16:00 i salarna 258, 260, 262 och 263 Tisdagen

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast KÖPEKONTRAKT Säljare Martti Luoma 441117-8470 Salme Luoma 441030-9282 Bjälkebräcka 110, 454 92 Brastad Mobiltel: 076-795 28 50 Köpare Lysekils Kommun 212000-1389 1/1-del 453 80 Lysekil E-post: mats.tilander@lysekil.se

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-10-13 pn ii. I' : S llandlli':g,\(1{ 56 2011 10 (44) 186 Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen Dnr 2 O 11/243 INLEDNING Fastigheten

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Den överenskomna köpeskillingen är:

KÖPEKONTRAKT. Den överenskomna köpeskillingen är: KÖPEKONTRAKT Säljare Anna Mölbo 850807-3023 1/2-del Skålevikstïlen 5 E, 5178 Loddefjord, Norge Johan Mölbo 910814-1939 1/2-del Österleden 52 D Lgh 1102, 352 42 Växjö nedan benämnd Säljaren. Köpare Nybro

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-06-09, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning

2013-11-13. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av rutiner för bilanvändning KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2013-11- 1 4 ~ KARLSKOGA KOMMUN "ld'. Revisionen 2013-11-13 Samhällsbyggnadsnämnden Socialnämnden För kännedom: Kommunfullmäktige Rapport från kommunrevisorerna avseende

Läs mer

Regler för partistöd i Region Östergötland samt utbetalning av partistöd år 2015.

Regler för partistöd i Region Östergötland samt utbetalning av partistöd år 2015. BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Peder Björn 2014-08-21 LiÖ 2014-934 Landstingsstyrelsen Regler för partistöd i Region Östergötland samt utbetalning av partistöd år 2015. Nya regler för kommunalt partistöd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Tid Plats 08:30-12:00 Utsikten, kommunhuset Hallsberg Beslutande ledamöter Andreas Svahn (S) (ordförande) Torbjörn Appelqvist (M) Magnus Andersson (S) Siw Lunander

Läs mer

K Ö P E A V T A L avseende fastighet

K Ö P E A V T A L avseende fastighet K Ö P E A V T A L avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga

Läs mer

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-05-26 76 Försäljning av fastighet i Fågelsången, Bällsta 2:1127 (KS 2014.200) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS Tilläggsärende Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Ådalens verksamhetsområde Hestra

Diarienummer Ärendemening. 1 KS Tilläggsärende Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Ådalens verksamhetsområde Hestra K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 22 juni 2015, klockan 13:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 il sala rt;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 20140415 28 (43) 89 Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 Dnr 2014/597 INLEDNING Sala kommuns fastighet Katrinelund

Läs mer

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna KÖPEAVTAL avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga Fastighet:

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-14

Sammanträdesdatum 2011-04-14 SALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-04-14 KF:s HANDLING NR 23 2011 23 (29) 77 Försäljning av fastigheten Mamre 10 Dnr 2011/52 INLEDNING Sala Industrifastigheter AB har 2011-02-17, 663, beslutat

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Lars Rystadius 600826-1916 1/3-del Långgatan 11 Lgh 1101, 647 30 Mariefred

KÖPEKONTRAKT. Lars Rystadius 600826-1916 1/3-del Långgatan 11 Lgh 1101, 647 30 Mariefred KÖPEKONTRAKT Säljare Annika Rystadius 670502-2009 1/3-del Kanbergsgatan 4 Lgh 1001, 582 28 Linköping Håkan Rystadius 630510-1914 1/3-del Engelbrektsgatan 3 A Lgh 1302, 582 21 Linköping Lars Rystadius 600826-1916

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

o 99 I ~ l) landstinget PROTOKOLLSUTDRAG LANDSTINGSSTYRELSEN Dm LD1 0/02757

o 99 I ~ l) landstinget PROTOKOLLSUTDRAG LANDSTINGSSTYRELSEN Dm LD1 0/02757 I ~ l) landstinget DALARNA o 99 LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2010-11-08 171 Förvärvav fastigheten Valhalla 2 I Falun Dm LD1 0/02757 Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om systematisk

Läs mer

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor.

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor. Mall köpekontrakt. Område 1, 2, 3 KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Torsdag kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset

Torsdag kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Kallelse Kommunfullmäktige 2016-05-16 Kommunfullmäktige sammanträder Torsdag 2016-05-26 kl 18:00 i Kommunfullmäktiges sessionssal, Stadshuset Celso Silva Goncalves Ordförande Kallelse Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 8:00-8:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 122-124 Beslutande Ingemar Einarsson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita

Läs mer

Regler för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen. Version: 3. Beslutsinstans: Regionfullmäktige

Regler för stöd till de politiska partierna i Region Jämtland Härjedalen. Version: 3. Beslutsinstans: Regionfullmäktige partierna i Region Jämtland Version: 3 Beslutsinstans: Regionfullmäktige ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2013-01-23 Nyutgåva Landstingsfullmäktige, 184 2. 2014-11-25 3. 2015-11-25

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 8:30-8:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-51 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB.

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01 5 (23) KF : s rand L :i G :JR 75 20 1 1 235 Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen NLEDNNG Förslag på markanvisningsavtal

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom Mall köpekontrakt. KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast egendom: Täby

Läs mer

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547)

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Partistöd betalas ut för första halvåret

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

FM-enheten 1(1) D A T U M D I A R I E N R H A N D L Ä G G A R E 2013-03-28 LS-LED13-260 Magnus Andersson, tfn 016-10 38 08, SJ LS-FM13-062 Fastighet Härberget 10, Thulegården, Eskilstuna försäljning Komplettering

Läs mer

Komplettering till tidigare utskick

Komplettering till tidigare utskick KOMMUNFULLMÄKTGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00 Plats S~erneskolans matsal Gruppmöten: Rum finns reserverade från 16.00 Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V) Rum

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84.

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, 212000-0746 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. 1 Överlåtelseförklaring

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 14 Ks 78 Au 74 Dnr 130/2007-252 Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till kommunen Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Bilagor. Förhandsavtal. Stadgar Brf Träkojan Registreringsbevis Kostnadskalkyl. Tillstånd att ta emot förskott

Bilagor. Förhandsavtal. Stadgar Brf Träkojan Registreringsbevis Kostnadskalkyl. Tillstånd att ta emot förskott S O L L E N T U N A S AT T R A K T I VA L ÄG E N H E T E R FÖ R H E L A FA M I L J E N Bilagor Förhandsavtal 01 Stadgar Brf Träkojan Registreringsbevis Kostnadskalkyl 04 Tillstånd att ta emot förskott

Läs mer

Borgen för Salabostäder AB

Borgen för Salabostäder AB AMMANTRÄDEPROTOKOLL KOMMUNTYRELEN sammanträdesdatum Kf?:s 30 (34) 2012-04-12 N7: 22 2012 90 Borgen för alabostäder AB Dnr 2012/53 INLEDNING alabostäder AB har i protokoll daterat 2012-03-05 rekommenderat

Läs mer

Köp av fastigheterna Gredby 2:1 och 2:4

Köp av fastigheterna Gredby 2:1 och 2:4 Kommunstyrelsen 2015-10-29 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad KSKF/2015:510 Magnus Nyström /1075/ 1 (4) Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna Gredby 2:1 och 2:4 Förslag till beslut 1. Köpekontrakt avseende

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

Stadgar för xxgårdens Gårdsförening

Stadgar för xxgårdens Gårdsförening Förslag till stadgar i förening med andelar. Stadgar för xxgårdens Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma zzzz-zz-zz. 1. FÖRENINGENS NAMN xxgårdens Gårdsförening

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer

KALLELSE. Datum kallas härmed till sammanträde tisdagen den 13 september 2016 kl. på/i för att behandla följande ärenden:

KALLELSE. Datum kallas härmed till sammanträde tisdagen den 13 september 2016 kl. på/i för att behandla följande ärenden: KALLELSE Datum 2016-09-06 Sida 1(2) Administrativ enhet Anna Magnusson, anna.magnusson@uppvidinge.se Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde tisdagen den 13 september 2016 kl. på/i för att behandla

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (8) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666), fråga om deposition, kundkännedom - dokumentation och bevarande och journal. Prövning av om fastighetsmäklaren har uppfyllt

Läs mer

Ändringar i revisorernas reglemente

Ändringar i revisorernas reglemente TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2017-09-21 KS 2017/0824 50044 Rev 2017-10-25 Kommunfullmäktige Ändringar i revisorernas reglemente Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting KÖPEAVTAL mellan European Spallation Source ERIC och Skåne läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING OCH TILLTRÄDESDAG... 3 3. KÖPESKILLING... 3 4. KOSTNADER OCH INTÄKTER

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer