Samverkanskontoret Sysslebäck. Rum fördelas i Sysslebäck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samverkanskontoret Sysslebäck. Rum fördelas i Sysslebäck"

Transkript

1 KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 23 juni 2014 kl. 18:00 Plats Gruppmöten Samverkanskontoret Sysslebäck Rum fördelas i Sysslebäck Tid för justering klockan Sammanträdet inleds med Information om kvinnojouren Gunnel Axelsson och Ann-Catrin Larsson från Kvinnojouren informerar om deras verksamhet Sammanträdet fortsätter med Allmänhetens frågestund Ordet är fritt Ärendelista Nr Diarienummer Sid Delårsbokslut KST 2014/ Bilaga l 2 Ramar för nyupplåning och omsättning av lån samt borgen 2014 KST 2014/ Maxtaxa inom barnomsorgen 2015 KST 2014/ Lokalt partistöd KST 2014/ Val av revisorsersättare i Stiftelsen Pakkalamps KST 2014/ Pensionärsbostäder 6 Fastighetsförsäljning Millmark 2:1 KST 2014/ Fastighetsförsäljning Driftcentralen - Torsby 1 :334 KST 2014/ Nyttjanderättsavtal för del av Torsby 4:23 Fridhem KST 2014/ Medborgar- demokratiberedningens återrapport till KST 2014/ kommunfullmäktige Torsby Bilaga 3 10 Svar på motion angående flytt av övergångsställe i Sysslebäck KST 2014/ Svar på motion angående vägskylt som saknas på väg mot KST 2014/98 28 Sundhultsmon Kommunfullmäktige Torsby kommun sekr Besöksadress fax Nya Torget 8, Torsby Torsby

2 TORSBY KOMMUN sid 2 Kommunfullmäktige Kallelse/underrättelse Nr 12 Svar på medborgarförslag - Upprustning av lekpark i Höljes (bakom jätten) Nya motioner, medborgarförslag, frågor mm 13 Motion angående bygdemedel 14 Motion om landsbygdsutveckling 15 Motion om beredning av motioner i Torsby kommun 16 Motion om nya riktlinjer för vår upphandling För kännedom 17 Årsredovisning FrykCenterRehabilitering 18 Uppföljning granskning, intern kontroll avseende kommunens fordon 19 Uppföljning granskning, rutiner för mervärdesskatt och särskild ersättning 20 Uppföljning granskning, registerkontroll förskola och skola 21 RevisionsrappOli kring arbete med Nya perspektiv 22 Uppföljning granskning, styrning och kontroll avseende kommunens EU-projekt 23 Uppföljning granskning - granskning av stöd till våldsutsatta 24 Uppföljning granskning, beslutsunderlag i den politiska processen 25 Uppföljning granskning - avseende planering för de äldres behov av särskilt boende 26 Uppföljning granskning - granskning av Socialnämndens ansvar för placering av barn 27 Uppföljning granskning - granskning avseende utredningsrutiner vid anmälan om barn som far illa Diarienummer KST 2013/434 KST 2014/431 KST 2014/457 KST 2014/461 KST 2014/496 KST 2014/333 KST 2014/316 KST 2014/314 KST 2014/317 KST 2014/321 KST 2014/315 KST KST 2014/318 KST KST 2014/1 KST Sid Bilaga Bilaga 4 78 Bilaga Bilaga 6 Eva-Lena Gustavsson ordförande Ann-Margreth Edberg sekreterare

3 TORSBY KOMMUN Kommunfullmäktige sid 3 Kallelse/underrättelse Kontaktuppgifter tjänstemän Namn Titel E-post Telefon Anders Björck bitr kommunchef anders Angela Birnstein ekonomichef ange la Ann-Margreth Edberg sekreterare ann-margreth Thomas Stjerndorff kommunchef thomas. st j

4 1 Torsby kommun sid 1 PROTOKOLL Delårsbokslut Dnr KST 2014/159 Sammanfattning av ärendet Nämnder och konununstyrelsen har stämt av sina verksamheter i samband med delårsuppföljning per En prognos har lämnats över hur verksamheterna konuner att klara tilldelad budget för innevarande år. Resultatet för rapportperioden uppgår till -6 mkr vilket är 4 mkr bättre än periodbudget. De största avvikelserna redovisas av barn- och utbildningsnämnden som avviker negativt med drygt 700 tkr. Underskotten återfinns främst inom grundskolan och fritidsverksamheten. Nämnden prognostiserar för helåret ett underskott på 3 mkr. Konununstyrelsen redovisar sanunantaget för perioden ett plus på 5 mkr mot periodbudget. Några avdelningar redovisar några mindre underskott för perioden. De största överskotten återfinns på TT-avdelningen som har ett plusresultat för perioden på 1,4 mkr. Detta beror på att budgeterade medel för bredband ännu inte använts. HRavdelningen redovisar ett plusresultat på 3 mkr för perioden som beror på att avsatta medel för ev-projekt ej har använts. Tekniska avdelningen visar för perioden ett underskott på drygt 200 tkr, men för helåret prognostiseras ett underskott på 2,6 mkr. Fastighetsförsäljning har flera försäljningar under året och har prognostiserat ett överskott på närmare 500 tkr. Enligt prognos spås skatteavräl<ningen utfalla i stort sett i nivå med budget. En mindre negativ avräl<ning prognostiseras på 120 tkr i år. Prognosen för stats- och utjämningsbidrag spås ge ett överskott på 900 tkr mot budget. Under sammanträdet diskuteras framförallt tekniska avdelningens- och Barn- och utbildningsnämndens underskott. Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

5 Torsby kommun sid 2 PROTOKOLL Handlingar i ärendet Delårsuppföljning Finansrapport s beslut 1. För tekniska avdelningen och Barn- och utbildningsnämnden vill kommunstyrelsen att respektive avdelning/nämnd inkommer med en redogörelse för tilltänkta åtgärder i och med det underskott som prognosen pekar på. 2. Tekniska avdelningen och Barn- och utbildningsnämnden förväntas presentera åtgärderna vid kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om omedelbar justering. s förslag till kommunfullmäktige Delårsuppföljning per för Torsby kommun lämnas till kommunfullmäktige för kännedom. Beslutet skickas till Ekonomiavdelningen Kommunfullmäktige Tekniska avdelningen Barn- och utbildningsnämnden Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

6 Torsby kommun sid 11 PROTOKOLL Ramar för nyupplåning och omsättning av lån samt borgen 2014 Dnr KST 2014/22 Sammanfattning av ärendet På begäran av kommunens huvudlångivare Kommuninvest måste Torsby kommun förnya och omformulera ett tidigare fattad beslut (KF ) i frågan kring nyupplåning, omsättning av lån och borgen till våra kommunala bolag. I KF protokoll från den 17 februari 2014, 21 punkt 3 står: " har att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsby Bostäder ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om sek jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet är beräknat på skuldebrevens respektive urspnmgliga lånebelopp." Rätt text skall vara: Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsby Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om sek jämte därpå löpande ränta och kostnader. De två första punkterna ser således ut som i tidigare beslut, men punkten tre omformuleras. Handlingar i ärendet Tjänsteskrivelse av Angela Birnstein Kommunfullmäktige s förslag till kommunfullmäktige 1. har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under 2014 med sek. 2. har under 2014 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Torsby Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om sek Justerarens signatur Utdragsbestyrkande ~. ',,--.J

7 Torsby kommun sid 12 PROTOKOLL jämte därpå löpande ränta och kostnader. Beslutet skickas till Angela Bimstein Kommunfullmäktige Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

8 Torsby kommun sid 15 5 PROTOKOLL Maxtaxa inom barnomsorgen 2015 Dnr KST 2014/336 Sammanfattning av ärendet Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om oförändrade avgifter inom barnomsorgen Handlingar i ärendet s arbetsutskott s förslag till kommunfullmäktige 1. Maxavgift för barn i förskoleverksamhet: Barn 1: 3 % av inkomsten dock högst 1260 kr/månad Barn 2: 2 % av inkomsten dock högst 840 kr/månad Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/månad Barn 4: Ingen avgift 2. Maxavgift för barn i skolbarnomsorg: Barn 1: 2 % av inkomsten dock högst 840 kr/månad Barn 2: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/månad Barn 3: 1 % av inkomsten dock högst 420 kr/månad Barn 4: Ingen avgift Beslutet skickas till Barn- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktige Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

9 Torsby kommun sid 16 PROTOKOLL Lokalt partistöd Dnr KST 2014/223 Sammanfattning av ärendet Efter förändringar i kommunallagen gäller från den 1 februari 2014 nya regler för kommunalt partistöd. Reglerna ska tillämpas från och med mandatperioden Det betyder att i det praktiska arbetet gäller reglerna först från och med kalenderåret Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i deras arbete i den kommunala demokratin. Bestämmelserna om partistöd finns sedan tidigare i kommunallagens 2 kap De förändrade reglerna kan i huvudsak sammanfattas i fem punkter: Det lokala partistödet får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det måste därmed finnas en lokal partiförening som tar emot stödet. Det införs nu en möjlighet att koppla partistödet till hur partiet är representerat i fullmäktige. Det finns möjlighet att begränsa partistödet proportionellt utifrån hur många mandat som kunnat besättas. Fullmäktige måste besluta om att de partier som erhåller partistöd också ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse kalenderår och vara inlämnad till fullmäktige senast 30 juni. Fullmäktige måste fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Dessa förändringar gör att ett särskilt avsnitt med regler för kommunalt partistöd måste fogas till fullmäktiges arbetsordning. Dessa regler ska enbart ses som ett komplement till kommunallagens regler. Vad innebär de nya reglerna? Att det lokala partistödet bara får bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd innebär ingen förändring för Tonibys del. Så har det varit tidigare och det beslut för fördelning av partistödet som fattats i fullmäktige år 2001 ( 46) kan fortsatt tillämpas. Fördelningen innebär kortfattat att utifrån ett uppräknat grundbelopp så \ Justerarens signatur Utdragsbestyrkande l. i 'i. I:. J l e. / ) \j c~ t

10 Torsby kommun sid 17 PROTOKOLL fördelas 25 % av beloppet till ett grundstö d som är lika stort för alla partier som är representerade i fullmäktige. Resterande belopp fördelas i mandatstöd där partierna erhåller ett belopp per mandat. Tidigare har en del kommuner även räknat in stöd till politiska sekreterare i partistödet men detta måste hädanefter hanteras vid sidan av partistödet. Eftersom det lokala partistödet syftar till att stärka den kommunala demokratin så ska partistödet också utbetalas till en registrerad lokal partiförening. Partistöd kan också bara utbetalas till ett parti som är en juridisk person. Om sedan en del av partistödet förs över till andra delar av partiorganisationen utanför kommunen måste det i en redovisning framgå vilka motprestationer som i så fall erhållits. I det nya regelverket för kommunalt partistöd finns nu en frivillig 11töjlighet att begränsa partistödet för så kallade tomma stolar. Denna möjlighet finns i kommunallagens 2 kap. 10. Enligt denna får fullmäktige "besluta att endast mandat får vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen ( ) ska beaktas vid fördelningen av partistödet". Det innebär att en stol är tom först när länsstyrelsen inte har ett nytt namn att tillgå när det behöver göras en ny sammanräkning. Om fullmäktige önskar införa denna möjlighet till begränsning av partistödet måste det då framgå av reglerna för kommunalt partistöd. Där måste också framgå hur det ska hanteras i praldiken. Antingen ska stödet avslutas direkt när representationen upphör eller så införs regler om en avtrappning, dvs. stöd fortsätter att utgå under viss tid efter att representationen upphört. Enligt kommunallagen är gränsen satt till ett år efter att representationen upphört. Ett syfte med de förändrade reglerna är också att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent, dvs. mer öppet och tillgängligt för allmänheten och media. Fullmäktige måste alltså årligen fatta beslut om utbetalning av kommunalt partistöd. De partier som mottagit partistöd måste också, senast 30 juni året efter det år partistödet erhållits, lämna in en redovisning till fullmäktige hur det kommunala partistödet använts i det lokala demokratiarbetet. Denna redovisning ska dessutom granskas av någon som respektive parti utser själv och denne ska också lämna en årlig granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. Om redovisning och granskningsrapport inte inkommer i tid, eller inte alls, har Justerarens signatur (kv ~ c,,~/ Utdragsbestyrkande

11 Torsby kommun sid 18 PROTOKOLL fullmäktige möjlighet att besluta att pcutistöd inte ska utbetalas. Detta måste i så fall stå med i de lokala reglerna för partistöd. Eftersom partistödet utbetalas i förskott i början av verksamhetsåret måste fullmäktige även ta ställning till om utbetalat bidrag ska återbetalas när redovisningen inte inkommer i tid, alternativt inte blir godkänd av fullmäktige, eller om ett beslut om indraget partistöd ska tillämpas kommande verksamhetsår. Vid sammanträdet diskuteras om det är möjligt att ta fram en särskild blankett för partiernas redovisning, så att redovisningen blir enhetlig för samtliga partier. Handlingar i ärendet s arbetsutskott Regler för kommunalt partistöd Torsby kommun s förslag till kommunfullmäktige Förslag till regler för kommunalt partistöd i Torsby kommun antas och gäller från och med mandatperioden Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Mikael Westin Justerarens signatur Utdrags bestyrkande

12 Regler för kommunalt partistöd Torsby kommun Antagna av fullmäktige den XX-XX- XX Z I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. I Torsby kommun ska därutöver följande gälla. 1 Rätt till partistöd Det lokala partistödet i Torsby kommun utgår till partier som är representerade i enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. 2 Grundstöd och mandatstöd I enlighet med beslut i kommunfullmäktige 46 år 2001 så består partistödet av - ett grundstöd, som 2014 uppgår till om kronor per parti och år, samt - ett mandatstöd, som 2014 uppgår till kronor per mandat och år. Beloppen räknas om varje år efter förändring i konsumentprisindex. 3 Fördelning av partistöd Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd utgår under 12 månader efter det att representationen upphört. Alternativt: "Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår ska partistödet dock utbetalas ett år efter det att representationen upphört. /I 4 Redovisning och granskning En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 första stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 5 Arlig utbetalning Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 andra stycket kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

13 10 Torsby Kommun Kommunfullmäktige Torsby kommun Dnr.:K5.I.W\Y/lJ.q&.~.J.9 Val av revisorsersättare i Stiftelsen Pakkalamps Pensionärsbostäder Enligt stiftelsens stadgar av år 1963 skall Torsby Kommun välja en revisor och en revisorsersättare i stiftelsen. Vid senaste valet blev endast en ordinarie revisor vald varför valet bör kompletteras med en revisorsersättare. Lekvattnet Lekvat nets Församlings Församlingsråd Inga-Britt Keck-Karlsson F örsamlingsrådets ordförande

14 11 Torsby kommun sid 32 PROTOKOLL Fastighetsförsäljning Millmark 2:1 Dnr KST 2010/234 Sammanfattning av ärendet Halvar Persson har i skrivelse frågat om köp av mark inom fastigheten Millmark 2:1. Detta är mark som arrenderas av Halvar Perssons som betesmark för hästar. Halvar Persson bedriver viss hästverksamhet och planerar att utveckla verksamheten. Åtgärder för markförbättring behöver göras. Markområdet begränsas av väg i öster och Röjdån i väster och har inget skogligt värde. Handlingar i ärendet s samhällsutskott s förslag till kommunfullmäktige 1. Teknisk chef Jan Esping får i uppdrag att upprätta köpehandlingar för området. 2. Fastighetens säljs för 1 kr/m2. 3. Kostnader för lagfart och fastighetsbildning bekostas av köparen. Beslutet skickas till Jan Esping Kommunfullmäktige Justerarens signatur Utdragsbestyrkande

15 Strand 1

16 Torsby kommun sid PROTOKOLL Fastighetsförsäljning Driftcentralen Torsby 1 :334 Dnr KST 2014/81 Sammanfattning av ärendet Torsby 1:334 - Driftcentralen är ett mindre bergrum med en BRA (bruksareal) på 99 m2. Fastigheten används inte idag, men elkostnader till uppvärmning består. Ekonomiskt sett har fastigheten gett ett minusresultat på cirka kr de fyra senaste åren (budgeterade kostnader kr, redovisade kostnader kr). Handlingar i ärendet s samhällsutskott s förslag till kommunfullmäktige 1. Teknisk chef Jan Esping får i uppdrag att upprätta köpehandlingar för Torsby 1: Fastighetens säljs för kr. 3. Kostnader för lagfart och fastighetsbildning bekostas av köparen. Beslutet skickas till Jan Esping Kommunfullmäktige Justerarens signatur / fi, i' \ \i \: ~ i~. \. I : ~ I V \ J Utdragsbestyrkande

17 Köpekontrakt Fastighetsbyrån fe O' 1~ l I Säljare Torsby Kommun Torsby med 1/1-del 1 (5) Tel arbete Köpare Maria Olsson Skarsjövägen Ljungskile med 1I1-del Mobil Köpeobjekt Fastigheten Torsby Torsby 1 :334 I det följande kallad fastigheten. Överlåtelseförklaring Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen. Köpeskilling Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av ******TrehundraAttioFemtusen****** kr Tillträdesdag 1 Betalning av köpeskilling , eller annat datum enligt överenskommelse. Köpet är beroende av kommunfullmäktiges godkännande enligt 14. Har godkännande inte erhållits senast på tillträdesdagen senareläggs tillträdet att ske inom tio dagar efter det att godkännandet meddelats och vunnit laga kraft. Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: a. Betalar handpenning inom 7 dagar efter att både köpare och säljare undertecknat köpekontraktet kr genom insättning på Fastighetsmäklarens klientmedelskonto i Swedbank, kontonr Handpenningen ska i enlighet med villkoren i bifogat depositionsavtal omhändertas och förvaltas av mäklaren med anledning av i delta avtal intaget villkor. b. Betalar kontant på tillträdesdagen kr På tillträdesdagen ska likvidavräkning upprättas. Om lån som ska övertas minskat på grund av amortering ska kontantlikviden ökas i motsvarande mån. SUMMA KÖPESKILLING kr 2 Inteckningar och pantbrev Säljaren garanterar - att fastigheten på tillträdesdagen inte är intecknad. - att fastigheten på tillträdesdagen inte är pantsatt. 3 Rättigheter och belastningar Säljaren garanterar - att fastigheten endast belastas av följande servitut, nytljanderätter, ledningsrätter, utmätnings- eller kvarstadsanteckningar; samt att fastigheten har del av följande samfälligheter eller gemensamhetsanläggningar: Last, Avtalsservitut: Vattenkraft mm Torsbv Besöksadress Tel St\'fclsens säte Torsb\' Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgacan S Fax O;g nr fastlghetsbyran.se Tingshllsgatan Torsby

18 fv\ /j 15 Fastighetsbyrån q 4 Fastighetens skick Fastigheten överlåts i det skick den är på kontraktsdagen om inte annat överenskommits. Säljaren har lämnat uppgifter om fastigheten i bilagd frågelista. 2(5) 5 Ansvar för skada 6 Äganderättens övergång samt fördelning av intäkter och kostnader 7 Myndighets beslut, rådighetsinskränkning, anslutningsavgifter 8 Lagfarts- och lånekostnader 9 Kontraktsbrott Skadas eller försämras fastigheten mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen ansvarar säljaren för skadan eller försämringen om den beror på säljarens vanvård, på att säljaren orsakar denna eller om den beror på olyckshändelse som ingen av parterna kunnat råda över. Ansvaret övergår på köparen från och med den avtalade tillträdesdagen, även om köparen vid den tidpunkten på grund av köparens dröjsmål inte tillträder fastigheten. Säljaren garanterar att fastigheten fram till tillträdesdagen är fullvärdesförsäkrad hos Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår på köparen på tillträdesdagen. Intäkter och kostnader (inklusive driftskostnader och övriga kostnader) hänförliga till fastigheten för tiden före tillträdesdagen svarar säljaren för medan köparen svarar för Intäkter och kostnader som uppkommer från och med tillträdesdagen. Avräkning av intäkter och kostnader ska ske på tillträdesdagen och justeras mellan parterna. Vad avser kommunal fastighetsavgifufastighetsskatt är parterna införstådda med att betalningsskyldigheten belastar den av dem som är ägare av fastigheten den 1 januari respektive år. Parterna är överens om att avräkning och fördelning av fastighetsavgiftenifastighetsskatten ska ske parterna emellan på tillträdesdagen på sätt som angivits ovan. Befintligt bränslelager övertas av köparen på tillträdesdagen utan särskild ersättning. Om inget annat anges i detta kontrakt med bilagor garanterar säljaren, att på fastigheten belöpande - gatukostnadsersättning - el-anslutningsavgifter - VA-anslutningsavgifter - anslutningsavgifter för fjärrvärme erlagts, om sådan ersättningsskyldighet inträtt. Säljaren garanterar även att annat åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet inte föreligger än vad som angivits i detta kontrakt. Köparen ska betala alla lagfarts- och inteckningskostnader i anledning av köpet. Kostnader vid lösen av säljarens lån, som inte ska övertas av köparen, ska betalas av säljaren. Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till skälig ersättning. Är kontraktsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt att häva köpet. Omedelbar hävningsrätt föreligger inte om köparen är privatperson och kan hänvisa till sådana extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits Torsby Fastighetsbyrå AB Tingshusgaran 5e Torsby Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Tingshusgatan 5 Fax Drg nr fasiighetsbyfan.se

19 lvi O1h Fastighetsbyrån O' 3 (5) Vid köparens kontraktsbrott, som leder till hävning av köpet, ska ersättning i första hand regleras ur betald handpenning. Överstiger säljarens skada handpenningen ska köparen snarast betala mellanskillnaden. Är säljarens skada mindre än handpenningen ska säljaren snarast återbetala mellanskillnaden till köparen. Vid köparens kontraktsbrott ska ersättningen till säljaren även innefatta säljarens kostnad för mäklarprovision i samband med försäljningen av fastigheten. Det är av Väsentlig betydelse för säljaren att köparen betalar handpenningen i enlighet med vad som stadgas i 1. Betalar inte köparen handpenningen i rätt tid har säljaren rätt att häva köpet. 10 Energideklaration Innan en byggnad säljs ska säljaren enligt 6 lagen om energideklaration för byggnader se till att det finns en upprättad energideklaration för byggnaden. En upprättad energideklaration får användas i tio år. Säljaren har upplyst om att någon sådan energideklaration inte finns. Köparen begär inte att säljaren fullgör sin skyldighet enligt ovan. Köparen är medveten om att detta innebär att köparen avstår sin rätt att enligt 14 lagen om energideklaration för byggnader låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad. 11 Städning Säljaren ska inte svara för s.k. flyttstädning. Dock ska bostadsbyggnad vara utrymd och grovstädad på tillträdesdagen. Aven övriga byggnader ska vara utrymda samt tomten avstädad. Säljaren ska före tillträdesdagen ta bort egendom som inte ingår i köpet. Gör inte säljaren detta har köparen rätt att göra sig av med egendomen på egen bekostnad eller överta egendomen Överlämnande av handlingar samt nycklar 13 Vattenmätare 14 Beslut kommunfullmäktige 15 Skriftliga meddelanden Torsb)' Fastighetsbyrå AB Tingshusgatan se Torsby Sedan köpeskilling betalats enligt de i 1 angivna villkoren, ska säljaren till köparen överlämna bevittnat kvitterat köpebrev avseende fastigheten och övriga handlingar som behövs för att köparen ska få lagfart. Säljaren ska även till köparen överlämna de nycl<lar säljaren har samt aktuellt utdrag ur fastighetsregistret, obelånade pantbrev, gällande tomtkarta om sådan finns och andra handlingar rörande fastigheten, vilka är av betydelse för köparen som ägare av denna. Säljaren förbinder sig att före tillträdesdagen installera vattenmätare på fastigheten. Alla kostnader förenade med Installationen betalas av säljaren. Detta köpekontrakt skall för sin giltighet godkännas av kommunfullmäktige genom beslut senast som vinner laga kraft. Skulle detta villkor ej uppfyllas, ska köpet återgå och alla prestationer återgå utan vederlag för någondera part. Skriftliga meddelanden med anledning av detta kontrakt ska ske genom personligt överlämnande/överlämnande genom bud, brev, rekommenderat brev, e-post eller fax till den/det adress/faxnummer som angetts för motparten på kontraktets första sida samt med kännedomskopia till ansvarig mäklare. Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda: a) om avlämnats personligenibud: vid överlämnandet; b) om avsänt med brev: vid mottagandet; c) om avsänt med e-post: vid avsändande; d) om avsänt med fax: vid avsändande; Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Tingshusgatan 5 Fax Org nr fastighetsbyran.se

20 HO Fastighetsbyrån '<7 e) om avsänt med rekommenderat brev: tre arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran. 4 (5) Handlingar Köparen har tidigare fått, tagit del av och är Säljaren har tidigare fått, tagit del av och är införstådd med: införstådd med: Bilagor ~ Planritningar [8] Produktblad Juridisk säljarinformation ~ Kopia tomtkarta ~ Produktblad Fast och lös egendom ~ Produktblad Juridisk köparinformation ~ Produktblad Flyttstädning ~ Servitut Vattenkraft mm [8] Produktblad Energideklaration ~ Relationsritningar el, åskskyddsjordning & ventilation ~ Relationsritning utvändiga ledningar ~ Relationsritningar friliggande sanitetsanläggning Följande bilagor tillhör köpekontraktet: ~ Fastighetsbyråns hantering av personuppgifter ~ Frågelista ~ Utdrag ur Lantmäteriets fastighetsregister [8] Beskrivning [8] Planbestämmelser ~ Budhistorik ~ Depositionsavtal Parterna har, genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt innehållet Torsby Besöksadress Tel Styrclsens sätc Torsby Bankgiro [81 Fastighetsbyrå AB Tingshusgatan 5 Fax 0560-[2650 Org nr fastighetsbyran.se Tingshusgatan Torsby

21 Fastighetsbyrån <7 Undertecknande 5(5) Av detta köpekontrakt har tre likalydande exemplar upprättats, varav säljare och köpare tagit var sitt samt ett utgör mäklarens arkivexemplar. Säljare Torsby Kommun Torsb.Y,den: Qq)14- -({)5 - ~7 (IQr(/!...,..."'... gm: Th Jmas Sijerndorff Köpare Ljungskile den: 1)-- i -;o/r-',,-)_-_i_li...(!...~9.~:.:::...:...::::::=... Maria Olsson ~j'm : Änn:Kätrri1 järåse...\j... Ovanstående säljares namnteckningar bevittnas Ovanstående köpares namnteckning bevittnas l'.../9.{:./ (f 1.. jj.j\~la...~t:... ~:.:... f~...l..\.... ) -./ // / -;/ -; /. d / (/. L 1 I. --// ~,-/I. _.-', :::::... 7 ~:::-:... Z.:...<...ii:.::..::.:.../:::...J.-;i"1c :;. l.'./ ~ /;tj ;/--I.. U / f /. j // / -~/ Torsby Besöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgatan 5 Fax SO Org nr fastigltetsbyran.se Tingshusgamn 5e Torsby

22 1~ OBJEIZTSBESKRIVNING Viktigt! Ta även del av Fastighetsbyråns Köparinformation. Fastighetsbeteckning: Torsby Torsby 1:334 Pris: kr Tomtareal: 2514 kvm Adress: Bergrum - Torsby 1(2) Interiör Allmän beskrivning etc: Här erbjuds ett bergrum på ca 90 kvm som tidigare använts som sambandscentral. Utrymmet inrymmer sambandsrum i vinkel med enklare köks del, två sovrum med våningssängar i tre våningar, maskinrum samt separat WC. In till utrymmet finns hallar samt två genomgångsrum. Hall: Betonggolv. Betongväggar Byggnad Hall: Med bränslepåfyllning och dieselaggregat. Säkerhetsdörr in till rum. Betonggolv. Betongväggar. Separat WC: Vid hallen finns separat WC med WC-stol, handfat samt varmvattenberedare (Nibe). Äldre golvbeklädnad. Målade betongväggar i blått och grått. Genomgångsrum: Med bränsletank och dusch. Målat betonggolv. Målade betongväggar. Genomgångsrum: Med dusch. Målat betonggolv. Målade betongväggar. Rum: Rum med 3-våningssäng. Äldre grå golvbeklädnad. Gröna målade väggar. Rum: Rum med 3-våningssäng. Äldre grå golvbeklädnad. Gröna målade väggar. Rum: Med kök utrustat med rostfri ho. Köksinredning med gula luckor. Äldre golvbeklädnad alternativ nålfiltsmatta. Här finns antennuttag, telefonjack och nödutgång. Maskinrum: Med Hvfuktningsaggregat, vattentank Ca L från år 1983), rostfritt handfat och varmvattenberedare (Nibe). Här finns även ventilationsaggregat med värme och elcentral. Hustyp: Bergrum Byggnadsår: 1983 Bjälklag: Betong Grundmur: Betong Grundläggning: Betongplatta Stomme: Betong Uppvärmning: Direktverkande el samt olja (oljetank a700 L) Energideklaration: Energideklaration för byggnaden finns för närvarande inte. Ventilation: Mekanisk till-jfrånluftsventilation Driftskostnad: Elförbrukning kr Försäkring 3865 kr Totalt: kr Kostnaden för el baseras på en årsförbrukning om ca kwh. Byggnaden har hållits uppvärmd året om, ca grader. Säkringar 3 x 25 ampere. Torsby lksöksadress Tel Styrelsens säte Torsby Bankgiro Fastighetsbyrå AB Tingshusgatan 5 Fax Org nr [468 fastighctsbyran.sc Tingshusgatan se Torsby

Tisdag 13 maj 2014 kl. 13:00-16:45

Tisdag 13 maj 2014 kl. 13:00-16:45 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Beslutande Övriga deltagare Tisdag 13 maj 2014 kl. 13:00-16:45 Sammanträ~esrummet, kommunhuset Torsby Anna-Lena Carlsson (M), ordförande Inga-Britt Keck-Karlsson

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

Samverkanskontoret Sysslebäck

Samverkanskontoret Sysslebäck KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 20 maj 2013 kl. 18:00 Plats Samverkanskontoret Sysslebäck Gruppmöten Rum är bokade från 16:00 Val av justerare Behörighet, upprop, tid för justering

Läs mer

Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige, Stig Sandberg (M) Dnr 2015-000025

Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige, Stig Sandberg (M) Dnr 2015-000025 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-02-23 Kommunfullmäktige Ärende Försäljning av Granudden 1:2 Dnr 2013-000168 Redovisning av medborgarförslag 2014 Dnr 2015-000026 Redovisning av motioner 2014 Dnr 2015-000027

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten. Tid för justering. Sammanträdet inleds med. Sammanträdet fortsätter med

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten. Tid för justering. Sammanträdet inleds med. Sammanträdet fortsätter med KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00 Plats Gruppmöten Tid för justering Stjerneskolans matsal, Torsby Från klockan 16:00 i salarna 258, 260, 262 och 263 Tisdagen

Läs mer

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf X Organisationsnummer [bostadsrättsförening] Adress I det följande kallad bostadsrätten

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf X Organisationsnummer [bostadsrättsförening] Adress I det följande kallad bostadsrätten ÖVERLÅTELSEAVTAL Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) Fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) Fax Köpeobjekt Kommentar Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den april 0 kl 8.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden Val av justerande ledamöter Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och enkla frågor

Läs mer

Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby. Diarienr KST 2014/973 KST 2014/970 KST 2013/856 KST 2014/119 KST 2014/929 KST 2014/930 KST 2014/928

Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby. Diarienr KST 2014/973 KST 2014/970 KST 2013/856 KST 2014/119 KST 2014/929 KST 2014/930 KST 2014/928 KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Onsdag 7 januari 2015 kl. 09:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Gruppmöten Kl. 08:00 Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE ANSLAG/BEVIS. S*rneskolan Torsby. Se bilaga. Se bilaga. Carina Nordqvist, Roger Ericsson PROTOKOLL

KOMMUNFULLMÄKTIGE ANSLAG/BEVIS. S*rneskolan Torsby. Se bilaga. Se bilaga. Carina Nordqvist, Roger Ericsson PROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTGE Tid och plats Måndag 22 april 2013 kl. 18:00-20:00 S*rneskolan Torsby Beslutande Övriga deltagare Se bilaga Se bilaga Justerare Carina Nordqvist, Roger Ericsson Tid för justering 2013-05-29

Läs mer

Måndag 3 februari 2014 kl. 10:00-15:30 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby

Måndag 3 februari 2014 kl. 10:00-15:30 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag 3 februari 2014 kl. 10:00-15:30 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby Ann-Katrin Järåsen S), Ordförande Rune Mattsson S) Stanley Nilsson S) Birgit Dahlgren

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Måndag 3 juni 2013 kl. 10:00-14:30 Kommunkontoret

Måndag 3 juni 2013 kl. 10:00-14:30 Kommunkontoret KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag 3 juni 2013 kl. 10:00-14:30 Kommunkontoret Håkan Laack (S), Ordförande Ann-Katrin Järåsen (S) Håkan Lindh (S) Rune Mattsson (S) Stanley Nilsson (S) Birgit

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-10-07 1(21)

Kommunstyrelsen 2009-10-07 1(21) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2009-10-07 1(21) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl 17.00-19.05 Beslutande Bengt Svensson, ordförande Ingrid Larsson Jens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00.

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00. Plats. Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00. KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 21 januari 2013 kl. 18:00 Plats Prostgårdslagårn Torsby Gruppmöten Platser är bokade från 16.00. Fika finns från 17.00 Val av justerare Behörighet, upprop,

Läs mer

Stjerneskolans matsal. Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V)

Stjerneskolans matsal. Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V) KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 20 januari 2014 kl. 18:00 Plats Stjerneskolans matsal Val av justerare Gruppmöten: Rum finns reserverade från 16.00 Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen)

Läs mer

2014-11-20 1 (29) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 1 Information från Strategienheten om slutförvaret

2014-11-20 1 (29) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 1 Information från Strategienheten om slutförvaret Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-11-20 1 (29) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2014-11-25 Klockan 08.15 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00

Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Beslutande Tisdag 27 januari 2015 kl. 18:00 S~erneskolans matsal, Torsby Eva-Lena Gustavsson (S), Ordförande Inga-Britt Keck-Karlsson (C), 1:e vice ordförande Annlouise

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer