HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 70 Personalboende inom turistnäringen 71 Nya behov för att klara trafik med större flygplan vid Härjedalen Sveg Airport 72 Förslag om nyinvesteringar skola/förskola i Funäsdalen och förskola i Hede 73 Revidering av belopp för gymnasieelevers inackorderingstillägg 74 Revidering av avgift för deltagande i den frivilliga musikundervisningen 75 Ändring av maxtaxa inom förskola och skolbarnomsorg 76 Motion om utbytesstudenter 77 Bygdeavgiftsmedel IT-infrastrukturprogram Förvaltningsorganisationen 80 Försäljning av del av fastigheten Funäsdalen 8: Villkor vid försäljning av kommunala tomter för byggande av småhus 82 Regler för tomtkö, revidering 83 Förbindelsepunkter och serviser, tilläggsanslag 84 Bytesavtal gällande fastigheterna Funäsdalen 26:79 och 26:85 85 Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Ulvkälla 3:25 och Ulvkälla 3:3 86 Begäran om köp av Hede kyrkby 5:15 och 5:28 87 Uppdrag till miljö- och byggnämnden att ändra detaljplan i Funäsdalen 88 Inbjudan om att teckna förlagslån, Kommuninvest 89 Önskemål om internkredit, Härjedalens Turistanläggningar AB (HTAB) 90 Ärendehanteringssystem för miljö- och byggnämndens verksamhet 91 Säkerhetsåtgärder i Medborgarhuset 92 Bildande av ett kommunalt samverkansorgan (Regionförbundet Jämtlands län)

2 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Jämtlands läns Energikontor Konsortialavtal för Länstrafiken AB, revideringar Kulturpolicy för Jämtlands län 96 Energi- och klimatstrategi, handlingsplan 97 Motion om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 98 Motion om att kommunens tillgänglighet tillgängliggörs 99 Reglemente för krisledningsnämnd, revidering 100 Fyllnadsval av ombud med ersättare till Härjedalens Fjällmuseum AB 101 Fyllnadsval av ombud till NBE Sweden AB 102 Fyllnadsval av ombud med ersättare till Coompanion Kooperativ utveckling 103 Meddelanden 104 Delegationsbeslut _

3 Kommunstyrelsen Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, klockan Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Gottfrid Jonsson, (S) ordförande Maj-Lis Larsson (S) Gunilla Hedin (S) Leif Nilsson (S) Hans E Bergström (V), tjänstgörande ersättare Mikael Södergren (FP), tjänstgörande ersättare Stig Holm (C) Anders Häggkvist (C) Benny Tronsson (M) Göran Påhlson (S), tjänstgörande ersättare Michael Bellmann (VH) Inger Lagerquist, kommunchef Tomas Skog, sekreterare Ola Regnander, ekonomichef Bengt-Eric Lundborg, näringslivschef, Hans Svensson, VD Härjegårdar Fastighets AB, 71 Per Lingensjö, flygplatschef, 71 Staffan Eriksson, IT-chef, 78 Stefan Ericsson, utrednings- och näringslivssekreterare, 78 Jerker Blomqvist, teknisk chef, Lars-Gunnar Nordlander, ej tjänstgörande ersättare, Gunilla Hedin... Paragrafer Tomas Skog... Gottfrid Jonsson... Gunilla Hedin BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Ansl nedtagande Förvaringsplats Kommunkansliet, Sveg Underskrift... Ann-Christin Eriksson

4 Kommunstyrelsen Ks 70 Personalboende inom turistnäringen Dnr Ks I takt med turistnäringens utveckling har problemet med personalens boendemöjligheter accentuerats. Kommunstyrelsen ställde sig / 136 positiv till att Härjegårdar fortsätter utreda hur bostadsfrågan för personal inom turistnäringen i Funäsdalen, Vemdalen och Lofsdalen ska kunna lösas. Vid kommunstyrelsens sammanträde / 3 redovisade Hans Svensson, Härjegårdar Fastighets AB, kalkyler för byggande av personalbostäder och kommunstyrelsen prioriterade byggande i Lofsdalen och Funäsdalsområdet med byggstart så snart som möjligt. Hans Svensson redovisar de senaste kalkyler och de planändringar som behöver göras i Bruksvallarna och Lofsdalen. Kommunstyrelsens beslut - Informationen förklaras delgiven och ärendet tas upp igen

5 Kommunstyrelsen Ks 71 Nya behov för att klara trafik med större flygplan vid Härjedalen Sveg Airport Dnr Ks Flygbolaget NextJet har aktualiserat frågan om att använda större flygplan på sträckan Sveg-Mora-Arlanda. Orsaken är att trafikutvecklingen varit mycket positiv den senaste tiden med fler passagerare på såväl de ordinarie turerna som på de speciella turerna med turister till kommunens vintersportdestinationer. Flygplatschef Per Lingensjö informerar om ärendet och presenterar olika förslag till lösningar. Trafik med större flygplan får följande konsekvenser: Befintlig hangar kan inte nyttjas av större flygplan Anpassning av räddningstjänsten (nya bestämmelser från sommaren 2012) tidigareläggs två år Incheckning/security kräver mer personal Securityklassning säkras och statligt bidrag påverkas positivt Möjlighet att ta emot större konferensgrupper m.m. Den positiva utvecklingen av linjen kan fortsätta För att klara trafik med större flygplan behövs i första hand en större hangar. En osäkerhet för framtiden är att ny upphandling med nya förutsättningar kommer att ske det närmaste året och NextJets trafik är garanterad bara till och med oktober Å andra sidan har kommunen under senare tid utvecklat flygplatsen för att kunna ta emot större flygplan. Detta genom att säkerhetsklassa flygplatsen, att anpassa inflygningsprocedurer och att flygplatsen fått s.k. ICAP-status, dvs. möjlighet att tullbehandla resenärernas bagage och fungera som gränsövergång. Ett av alternativen för att lösa problemet med hangar, är att anlägga en platta som tillfälligt kan användas för ett väderskydd/ tälthangar. Plattan kan sedan användas för en mer stadigvarande lösning som har planerats efter en utvärdering av vinterns trafik, och som beräknas byggas under 2011.

6 Kommunstyrelsen Ks 71 forts FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar Kommunen bygger en ny platta som kan nyttjas av tillfällig hangar NextJet erbjuds att fritt nyttja plattan september 2010 maj 2011 Startavgifter debiteras enligt prislista Kommunen går in med kr i marknadsföringsinsatser för flyget. Kostnaden för hangarplattan, beräknas till kronor, finansieras genom eget kapital. Ovanstående gäller under förutsättning att En Saab 340 eller likvärdigt flygplan nyttjas på linjen fr.o.m. december t.o.m. april Nextjets personal på flygplatsen får nyttjas till incheckning/ security/ räddningstjänst utan ersättning. Per Lingensjö informerar om att Nextjet inte är intresserat av kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens beslut - Kommunledningsutskottets förslag avslås.

7 Kommunstyrelsen Ks 72 Förslag om nyinvesteringar skola/förskola i Funäsdalen och förskola i Hede Dnr Buf Nämnden för barn, utbildning och fritid har beslutat lägga fram förslag om nybyggnation av skola och förskola i Funäsdalen och förskola i Hede till kommunstyrelsen och samtidigt har nämnden uppdragit till tekniska kontoret att ta fram en kostnadsberäkning. Byggnation av förskola i Funäsdalen är med i flerårsbudgeten år FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att - tekniska kontoret får i uppdrag att projektera för en ny större förskola i Funäsdalen - frågan om förskola i Hede återremitteras till nämnden för barn, utbildning och fritid för framtagande av beslutsunderlag - förslaget om ny skola i Funäsdalen avslås YRKANDE Leif Nilsson, Göran Påhlson och Maj-Lis Larsson yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. Benny Tronsson och Michael Bellmann yrkar att kommunen ska projektera för skollokaler i Funäsdalen. PROPOSITIONSORDNING Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag mot Benny Tronssons och Michael Bellmanns förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag. Votering begärs. OMRÖSTNING Ja-röst för kommunledningsutskottets förslag och nej-röst för mot Benny Tronssons och Michael Bellmanns förslag.

8 Kommunstyrelsen Ks 72 forts Ja-röst: Maj-Lis Larsson, Gunilla Hedin, Leif Nilsson, Stig Holm, Anders Häggkvist, Göran Påhlson, Hans Bergström, Mikael Södergren och Gottfrid Jonsson. Nej-röst: Benny Tronsson och Michael Bellmann. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottets förslag med 9 ja-röster mot 2 nej-röster. Kommunstyrelsens beslut - tekniska kontoret får i uppdrag att projektera för en ny större förskola i Funäsdalen - frågan om förskola i Hede återremitteras till nämnden för barn, utbildning och fritid för framtagande av beslutsunderlag - förslaget om ny skola i Funäsdalen avslås RESERVATION Benny Tronsson Michael Bellmann

9 Kommunstyrelsen Ks 73 Revidering av belopp för gymnasieelevers inackorderingstillägg Dnr Buf Nämnden för barn, utbildning och fritid föreslår att beloppen för gymnasieelevers inackorderingstillägg ändras från höstterminen 2010 enligt nedan och att kommunfullmäktige delegerar till nämnden för barn, utbildning och fritid att justera beloppen: Inom länet Från kr/månad till kr/månad Utom länet km kr Oförändrat FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige enligt förslag från nämnden för barn, utbildning och fritid. YRKANDE Leif Nilsson och Anders Häggkvist yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. Michael Bellmann yrkar att beloppet för avstånd från 750 km och mer höjs till kr. PROPOSITIONSORDNING Ordförande prövar kommunledningsutskottets förslag mot Michael Bellmanns yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsutskottet förslag. Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige beslutar att beloppen för gymnasieelevers inackorderingstillägg ändras från höstterminen 2010 enligt nedan och att kommunfullmäktige delegerar till nämnden för barn, utbildning och fritid att därefter justera beloppen:

10 Kommunstyrelsen Ks 73 forts Inom länet Från kr/månad till kr/månad Utom länet km kr Oförändrat RESERVATION Michael Bellmann

11 Kommunstyrelsen Ks 74 Revidering av avgift för deltagande i den frivilliga musikundervisningen Dnr Ks Nämnden för barn, utbildning och fritid föreslår att avgiften för deltagande i den frivilliga musikundervisningen höjs från 300 till 400 kronor per termin från och med höstterminen FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Kommunstyrelsen avslår förslaget från nämnden för barn, utbildning och fritid. YRKANDE Gunilla Hedin och Anders Häggkvist yrkar att beloppet förblir oförändrat. Enligt kommunallagen 5 kap 25 ska ärende som väcks av nämnd beslutas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget från nämnden för barn, utbildning och fritid.

12 Kommunstyrelsen Ks 75 Ändring av maxtaxa inom förskola och skolbarnsomsorg Dnr Buf Idag har alla 4- och 5-åringar rätt till avgiftsfri allmän förskola om 525 tim per läsår från och med höstterminen det året barnet fyller 4 år (skollagen 2 a kap). Varje förskola förlägger dessa timmar så att det passar barn och verksamhet. Avgiften för allmän förskola för 4- och 5-åringar är reducerad september-maj. Vid behov juni-augusti gäller ingen reducering. Riksdagen har den 22 april 2009 fattat beslut om att utvidga skyldigheten att anordna allmän förskola till att gälla från och med höstterminen det år då barnet fyller 3 år (proposition 2008/09:115). Detta gäller från den 1 juli Nämnden för barn, utbildning och fritid framställer hos kommunfullmäktige att i enlighet med riksdagens beslut göra nödvändiga förändringar i kommunens taxa för avgifter och regler inom förskola och skolbarnsomsorg. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att rätt till avgiftsfri allmän förskola om 525 tim per läsår från 1 juli 2010 ska gälla från och med höstterminen det år då barnet fyller 3 år. YRKANDE Leif Nilsson yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag - Enligt kommunledningsutskottet förslag.

13 Kommunstyrelsen Ks 76 Motion om utbytesstudenter Dnr , Ks Olle Larsson (SD) föreslår kommunfullmäktige att besluta om att gymnasieskolan ska ta emot utbytesstudenter varje år. Härjedalens gymnasium tar redan emot utbytesstudenter. Nuvarande läsår studerar en elev från USA vid Härjedalens gymnasium. Skolans studie- och yrkesvägledare informerar eleverna om vilka möjligheter som finns att studera utomlands under ett läsår. Nuvarande läsår studerar en av skolans elever i USA. Möjligheterna finns men det är trots allt den enskilde elevens egen vilja som är avgörande. Nämnden för barn, utbildning och fritid föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad då Härjedalens gymnasium redan tar emot utbytesstudenter samt ger skolans egna elever möjligheter att studera utomlands. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad då Härjedalens gymnasium redan tar emot utbytesstudenter samt ger skolans egna elever möjligheter att studera utomlands. YRKANDE Leif Nilsson yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag - Enligt kommunledningsutskottet förslag.

14 Kommunstyrelsen Ks 77 Bygdeavgiftsmedel 2010 Dnr Ks Länsstyrelsen har överlämnat ansökningar om bidrag av bygdeavgiftsmedel för kommunens prioritering och yttrande. Ansökningarna har förtecknats områdesvis. Bygdeavgiftsmedel för näringslivsändamål fördelas av Stiftelsen Härjedalens kommuns bygdemedelsfond för näringslivsändamål. Övriga bygdeavgiftsmedel fördelas av länsstyrelsen. Totalt finns kronor att fördela varav för näringslivsändamål. Sammanställning över tidigare beviljade/tillstyrkta ansökningar ur näringslivsfonden och övriga fonder redovisas. FÖRSLAG ANSÖKNINGAR SOM OMFATTAR HELA KOMMUNEN Följande ansökningar om medel tillstyrks och fördelas mellan fonderna enligt redovisat förslag: (Blankett Tillstyrkta/beslutade bidrag ur bygdeavgiftsmedel 2010): Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen (ej Hogdalsområdet - Krokströmmen m fl) Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder(nf 5/07) Härjedalens kommun, Destinationsutveckling och samverkan i Härjedalen, (Ö) (N) (N) LOSSEN Näringslivsfonden Härjedalens kommun, fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) (del) KsHärjedalens kommun, infrastruktur Funäsdalen Härjedalens kommun, Destinationsutveckling och samverkan i Härjedalen (del) Härjedalens kommun, 4-hjuling skidleder

15 Kommunstyrelsen Ks 77 forts. Övriga bygdemedel Ks Destination Funäsdalen, Framtid Funäsdalen Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen (del) Funäsdalens byalag Strömliden, säterstuga Risnäset V Härjedalens brukshundsklubb, toalett Tänndalssjön-Östersjön fvo, uthyrningsbåtar Ljusnedals byalag, knipphammarsmedjan Funäsdalens jaktskytteklubb, lerduvekastare Härjedalens Fornminnesför., elinstallationer Tännäs byalag, notdragningsplats GRUNDSJÖARNA, SÄRVSJÖN, LÅNGÅ HALVFARI Näringslivsfonden Ks Destination Vemdalen, destinationsbolag Härjedalens kommun, fiskefrämjande åtgärder, (del) Härjedalens kommun, Destinationsutveckling och samverkan i Härjedalen, (del) Hede skifteslag m fl, uppfödning av öring/röding Hedevikens fiskecamp, upprustning Övriga bygdemedel Vemdalens hembygdsförening, trädjur Hede hembygdsförening, snöslunga Hedevikens skoterklubb, snöskoter Vemdalens hembygdsförening, värmepump Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen (del) Hede skifteslag, restaurera flottningsdamm Byutveckling Hedeviken, Trosavik, bro, stuprännor Hede IK, upprustning omklädningsrum LOFSSJÖN Näringslivsfonden Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder(nf 5/07), (del)

16 Kommunstyrelsen Ks 77 forts Härjedalens kommun, Destinationsutveckling och samverkan i Härjedalen, del Ks Destination Lofsdalen, investeringar i projektet Övriga bygdemedel Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen (del) Lofsdalens byalag, upprusta Lindblomsfjöset Glöte jaktskytteklubb, markeringssystem, älgbana Ks Destination Lofsdalen, investeringar i projektet ORRMOSJÖN, SMEDJEMORA Näringslivsfonden Härjedalens kommun, Fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07), (del) Härjedalens kommun, Destinationsutveckling och samverkan i Härjedalen, (del) Övriga bygdemedel Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen (del) Lillhärdals IF, åkgräsklippare Östansjö byalag, upprustning tvättstuga Åsens vattenförening, gallra och rensa väg SVEGSSJÖN, HUNDSJÖN, MÅLINGEN, SVEGS BYARFORSEN Näringslivsfonden Härjedalens kommun, fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) (del) Härjedalens kommun, Destinationsutveckling och samverkan i Härjedalen, (del) Övriga bygdemedel Härjedalens kommun, Leader Södra Fjällen (del) Mosätts skoterklubb, snöskotersladd m m Östra Härjedalens brukshundsklubb, div inventarier Svegs alpina, utbyggnad skiduthyrning, förvaringsplats pistmaskin m m Linsell-Ransjö fvo, bord rastplatser Remmens bygdegårdsförening, bryggor Målingen

17 Kommunstyrelsen Ks 77 forts. KROKSTRÖMMEN, LÅNGSTRÖMMEN, STORÅSTRÖMMEN, ÖJEFORSEN Näringslivsfonden Härjedalens kommun, fiskefrämjande åtgärder, (Nf 5/07) (del) Härjedalens kommun, Destinationsutveckling och samverkan i Härjedalen Härjedalens kommun, Leader Hälsingebygden Övriga bygdemedel Huskölen-Karlstrands byalag, upprustning f d skolan i Huskölen Ytterhogdals skoterklubb, upprustning utsiktstorn Fnuschen Ytterhogdals IK, projektor, snöblad Kommunstyrelsens beslut - Länsstyrelsen i Jämtlands län föreslås bifalla ansökningar om övriga bygdeavgiftsmedel enligt förslag. Övriga ansökningar avslås på grund av brist på medel. - Styrelsen för Härjedalens kommun bygdemedelsfond för näringslivsändamål föreslås bifalla ansökningar om bygdeavgiftsmedel ur näringslivsfonden enligt förslag.

18 Kommunstyrelsen Ks 78 IT-infrastrukturprogram Dnr Ks Nuvarande IT-infrastrukturprogram fastställdes av kommunfullmäktige 4 februari Nytt program håller på att tas fram. Prioritering mellan olika åtgärder ska göras. Kommunledningsutskottet har / 63 beslutat att ärendet behandlas av kommunstyrelsen med ett bättre beslutsunderlag. IT-chef Staffan Eriksson informerar om förutsättningarna för ett nytt infrastrukturprogram, bl.a. behovet av prioritering för fortsatt utbyggnad av fibernätet. Kommunstyrelsens beslut - Storleken på orterna och företagens behov är grunder för prioritering av den fortsatta utbyggnaden av fibernätet. - Kommunen ska på olika sätt trycka på för att sänka anslutningsavgifterna till fibernätet.

19 Kommunstyrelsen Ks 79 Förvaltningsorganisationen Dnr Ks Kommunfullmäktige har / 79 beslutat om ändrad förvaltningsorganisation. Fråga har kommit upp om att revidera förvaltningsorganisationen. Personalchef Leif Hillgren redovisar förda diskussioner med berörda. Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunchef och personalchef arbeta vidare med frågan.

20 Kommunstyrelsen Ks 80 Försäljning av del av fastigheten Funäsdalen 8:112 Dnr Ks Funäsdalens Handelshus AB vill köpa del av kommunens fastighet Funäsdalen 8:112. Köpeavtal har upprättats varigenom ca m 2 av Härjedalen Funäsdalen 8:112 säljs till Funäsdalens Handelshus AB för 200 kronor per m 2. Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige beslutar att sälja ca m 2 av Härjedalen Funäsdalen 8:112 till Funäsdalens Handelshus AB för 200 kronor per m 2.

21 Kommunstyrelsen Ks 81 Villkor vid försäljning av kommunala tomter för byggande av småhus Dnr Ks När kommunen säljer tomter för byggande av småhus är ett villkor i köpeavtalet att köparen ska söka bygglov och påbörja byggnationen inom två år från undertecknandet av avtalet. Om inte villkoret uppfylls återgår tomten till kommunen Ingen handpenning tas ut. I Funäsdalen står ett sextiotal i kö för tomt. Ett antal tomter har lämnats tillbaka för att villkoret om byggnationens påbörjande inte uppfyllts. För att minska risken för att tomtköparna inte är seriöst intresserade av att bygga föreslår teknisk chef att någon form av handpenning införs. Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige beslutar att införa en handpenning på kronor vid försäljning av kommunala tomter för byggande av småhus. Om köparen inte sökt bygglov och inte påbörjat bygget inom två år från avtalsdatumet återgår tomten till kommunen och kronor av handpenningen återbetalas till köparen.

22 Kommunstyrelsen Ks 82 Regler för tomtkö, revidering Dnr Ks I kommunens regler för tomtkö anges att en anmälningsavgift på 100 kronor ska erläggas i samband med registrering i tomtkön. Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige beslutar att anmälningsavgiften på 100 kronor till tomtkön tas bort.

23 Kommunstyrelsen Ks 83 Förbindelsepunkter och serviser, tilläggsanslag Dnr Tn Tekniska förvaltningen har ett konto, Förbindelsepunkter och serviser, som används för att finansiera mindre utbyggnader av kommunens va-anläggning, ofta projekt som kommer till under året. Anläggningsavgifter betalas i de flesta fall i förskott innan respektive utbyggnad påbörjas. För 2010 finns 3 miljoner kronor på kontot. När pengarna är slut måste tilläggsanslag begäras för varje nytt projekt. För att spara tid och inte behöva gå till fullmäktige för varje litet projekt begär tekniska nämnden tilläggsanslag med 7 miljoner kronor. Ekonomikontoret tillstyrker att tilläggsanslag beviljas. Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag med 7 miljoner kronor till tekniska förvaltningens konto, Förbindelsepunkter och serviser. Finansiering genom eget kapital.

24 Kommunstyrelsen Ks 84 Bytesavtal gällande fastigheterna Funäsdalen 26:79 och 26:85 Dnr Ks Ett misstag uppkom på grund av felaktig fastighetskarta vid kommunens försäljning av Funäsdalen 26:79. Funäsdalen 26:79 och 26:85 hade bytt plats på kartan. För att rätta till misstaget har kommunen köpt Funäsdalen 26:85. Förslag till bytesavtal föreligger nu där kommunen byter fastighet med ägarna av Funäsdalen 26:79. Ingen mellanlikvid utgår. Kommunen betalar lagfartskostnaderna. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner upprättat bytesavtal. Kommunstyrelsens förslag - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

25 Kommunstyrelsen Ks 85 Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Ulvkälla 3:25 och Ulvkälla 3:3 Dnr Ks Mats Trygg har i skrivelse ansökt om att få köpa kommunens fastighet Ulvkälla 3:25. Han äger själv den angränsande fastigheten Ulvkälla 3:3 och arrenderar sedan år 1997 Ulvkälla 3:25. Ulvkälla 3:25 har en areal om 1,19 ha. Fastigheten är belägen vid Näset, mellan järnvägen och Ljusnan. Området närmast järnvägen utgörs av åkermark. Återstoden består av sankmark och ett skogsområde närmast Ljusnan, huvudsakligen bevuxet med lövskog. Fastigheten är samtaxerad med ett par andra fastigheter i Ulvkälla. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Kommunledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige att sälja Ulvkälla 3:25 och har gett tekniske chefen Jerker Blomqvist i uppdrag att förhandla om priset. Jerker Blomqvist redovisar förslag till överenskommelse om fastighetsreglering som innebär att kommun säljer Ulvkälla 3:25 till Mats Trygg för kronor. Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastighetsreglering som innebär att kommun säljer Ulvkälla 3:25 till Mats Trygg för kronor.

26 Kommunstyrelsen Ks 86 Begäran om köp av Hede Kyrkby 5:15 och 5:28 Dnr Ks Ägarna av Hede Kyrkby 5:13, Pär-Erik och Ingela Kvarnström, har i skrivelse begärt att få köpa kommunens fastigheter Hede Kyrkby 5:15 och 5:28. Kommunledningsutskottet gav / 231 direktiv om försäljningen. Förslag till köpeavtal föreligger. Köpeskillingen är kronor, vilket motsvarar 12 kronor per m 2. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastigheterna Hede Kyrkby 5:15 och 5:28 säljs för kronor till Pär-Erik och Ingela Kvarnström enligt upprättat köpeavtal. Kommunstyrelsens förslag - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

27 Kommunstyrelsen Ks 87 Uppdrag till miljö- och byggnämnden att ändra detaljplan i Funäsdalen Dnr Ks Det föreligger behov av att göra förändringar av detaljplanen för viss del av Funäsdalen. Kommunstyrelsens beslut - Kommunstyrelsen ger i uppdrag till miljö- och byggnämnden att ändra den aktuella detaljplanen.

28 Kommunstyrelsen Ks 88 Inbjudan om att teckna förlagslån, Kommuninvest Dnr Ks Den finansiella krisen har fått till följd att banker sagt upp en stor andel lån till kommuner och landsting för att frigöra kapital. Detta har inneburit en kraftigt ökad utlåningstillväxt för Kommuninvest i Sverige AB. Den kraftiga tillväxten innebär att bolagets egna kapital blivit för litet i förhållande till balansomslutningen. Kommuninvest erbjuder därför de kommuner och landsting som är medlemmar i Kommuninvest att teckna ett 30-årigt förlagslån på sammanlagt 1 miljard kronor. Lånebeloppet skall användas för att teckna ett evigt förlagslån i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Syftet är att på så sätt stärka bolagets egna kapital så att detta tillsammans med förlagslånet skall uppgå till mer än 1 procent av balansomslutningen. Målsättningen är att nå denna nivå senast år Kommunens ägarandel i Kommuninvest är 0,23 % vilket innebär att kommunens andel i förlagslånet blir 2,3 miljoner kronor. Räntan på lånet skall vara rörlig och kopplad till STIBOR motsvarande en räntesats som med 0,5 procentenheter överstiger räntan på ett normalt 10-årigt lån med rörlig ränta. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår 1. Kommunfullmäktige beslutar, att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomiska förening, låna ut högst 2,3 miljoner kronor på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars Finansiering av utlåningen ska ske genom eget kapital. 3. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen. Kommunstyrelsens förslag - Enligt kommunledningsutskottet förslag.

29 Kommunstyrelsen Ks 89 Önskemål om internkredit, Härjedalens Turistanläggningar AB (HTAB) Dnr Ks HTAB vill ha en internkredit på 6 miljoner kronor. Orsaken är att behov av investeringar inte alltid kan pareras med intäkter vid rätt tidpunkt. Sammantaget visar HTAB ett överskott varje år. Bolaget äger 36 lägenheter och ett antal byggrätter i Björnrike och kommer nu att vara delägare i den stollift som kommer att byggas i Björnrike. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beviljar HTAB en internkredit på 6 miljoner kronor. Enligt kommunstyrelsens reglemente är det kommunstyrelsen som beviljar internkrediter till helägda bolag. Kommunstyrelsens beslut - HTAB beviljas 6 miljoner kronor i internkredit.

30 Kommunstyrelsen Ks 90 Ärendehanteringssystem för miljö- och byggnämndens verksamhet Dnr Ks Vid kommunstyrelsens budgetkonferens har frågan om ett nytt ärendehanteringssystem för miljö- och byggnämndens verksamhet kommit upp. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Kommunstyrelsen beslutar att för ett nytt ärendehanteringssystem för miljö- och byggnämndens verksamhet anslå kronor ur anslaget för oförutsedda kostnader. Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige anslår kronor till ett nytt ärendehanteringssystem för miljö- och byggnämndens verksamhet. Finansieras genom eget kapital.

31 Kommunstyrelsen Ks 91 Säkerhetsåtgärder i Medborgarhuset Dnr Ks Arbetsmiljöverket ställer krav på att Härjedalens kommun vidtar åtgärder i Medborgarhuset för att personalens arbetsmiljö ska vara acceptabel ur säkerhetssynpunkt. Kommunchef Inger Lagerquist redovisar förslag på åtgärder som bedöms kosta kronor. FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Kommunstyrelsen beslutar att för säkerhetsåtgärder i Medborgarhuset anslå kronor ur anslaget för oförutsedda kostnader. Kommunstyrelsens förslag - Kommunfullmäktige anslår kronor för säkerhetsåtgärder i Medborgarhuset. Finansieras genom eget kapital.

32 Kommunstyrelsen Ks 92 Bildande av ett kommunalt samverkansorgan (Regionförbundet Jämtlands län) Dnr Ks Rådet för regional utveckling i Jämtlands län föreslår att länets kommuner och Jämtlands läns landsting beslutar:

33 Kommunstyrelsen Ks 92 forts FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag - Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt p. 1-7 i förslag från rådet för regional utveckling i Jämtlands län. YRKANDE Anders Häggkvist yrkar bifall till kommunledningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

34 Kommunstyrelsen Ks 93 Medfinansiering av Jämtlands läns Energikontor Dnr Ks Kommunförbundet i Jämtlands län rekommenderar att länets kommuner medfinansierar Energikontoret med kronor per år med fördelningen kronor per kommun och år frånsett Östersunds kommun som föreslås betala kronor per år. Därtill beräknas Jämtlands läns landsting betala kronor per år. Övrig finansiering kommer från Statens Energimyndighet, EUmedel och projektmedel. Energikontoret startade sin verksamhet i projektform Nuvarande projektperiod går ut 31 december FÖRSLAG Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen - Härjedalens kommun är positiv till deltagande i Jämtlands läns Energikontor men vill att kostnadsfördelningen mellan kommunerna görs enligt andel av befolkningen. Kommunstyrelsens beslut - Enligt kommunledningsutskottets förslag.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsen 2008-05-21 1 Kommunstyrelsen 2008-05-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 54 Årsredovisning för år 2007 55 Revisionsberättelse för 2007 års verksamhet 56 Granskning av Årsredovisning 2007,

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information.

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. Kommunstyrelsen 2012-05-02 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 61 Ängersjökölens vindkraftsanläggning, fråga om tillstyrkan. Information. 62 Projekt Biogas Mellannorrland 63 Gruppbostad

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2008-06-11 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 87 Ny ledningsorganisation 88 Förhandlingsärenden 89 Organisation gymnasieskolan/vuxnas lärande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2014-02-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunfullmäktige 2014-02-26 1 Kommunfullmäktige 2014-02-26 1 FÖRTECKNING Paragraf Ärenderubrik nr 1 Utdelning av pris och stipendium 2 Information från näringslivsavdelningen 3 Nytt medborgarförslag om utredning att pengarna gör mer

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium

1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunfullmäktige 2015-02-09 1 FÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 1 Utdelning av idrottsstipendium, kulturpris och kulturstipendium 2 Information om ny polisorganisation

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 )

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Kommunstyrelsen 2008-11-25 Blad 1 (46 ) Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-16.10 Jan-Olof Andersson (m), ordförande Lennart Oscarsson (s) Mikael Stedt

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer