GRANULAR AB (publ) Delårsrapport för koncernen 1 april 30 juni, Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRANULAR AB (publ) Delårsrapport för koncernen 1 april 30 juni, 2014. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer"

Transkript

1 GRANULAR AB (publ) Delårsrapport för koncernen 1 april 30 juni, 2014 Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer

2 Delårsrapport för koncernen 1 april - 30 juni, 2014 Ny order om 20 ton ekologiskt producerad bladråvara - Granular nu världsledande inom detta segment Nettoomsättningen ökade med 73% drivet av bladförsäljning Väsentliga händelser efter periodens slut: Handpenning erlagd för mark i Paraguay - första steget mot byggnation av ett eget raffinaderi för lokalt odlad stevia Nyemission om 16,7 mkr slutförd Handelstart den 13 augusti på Alternativa aktiemarknaden April - juni, 2014 Nettoomsättningen uppgick till 920 tkr (533 tkr) Rörelseresultatet uppgick till tkr ( tkr) Periodens resultat uppgick till tkr ( tkr) Vinst per aktie uppgick till - 0,38 kr (- 0,46 kr) Januari - juni, 2014 Nettoomsättningen uppgick till tkr (858 tkr) Rörelseresultatet uppgick till tkr ( tkr) Periodens resultat uppgick till tkr ( tkr) Vinst per aktie uppgick till - 0,76 kr (- 0,82 kr) VD- kommentar Marknaden för stevia har aldrig varit mer spännande än nu! Flera marknadsundersökningsinstitut säger att stevia är en av de stora trenderna inom livsmedelsindustrin för I slutet av juni tillkännagav även The Coca- Cola Company att man avser lansera sin steviasötade coladryck, Coca- Cola Life, i Storbritannien och Sverige under hösten - något som vi tror kommer öka medvetenheten om stevia och gagna den europeiska steviaindustrin som helhet. Under andra kvartalet fick vi ytterligare en order om 20 ton ekologiskt odlade steviablad till den tyska marknaden vilket innebär att årets totala order av bladråvara nu uppgår till 40 ton motsvarande ett värde om cirka 1 miljon kronor. Detta gör oss världsledande på ekologiskt odlade steviablad och vi har därför beslutat oss för att expandera odlingsarealen i Paraguay för att möta den ökade efterfrågan. Försäljningen ökade 73% jämfört med föregående år tack vare en väsentligt högre försäljning av Paraguyansk bladråvara. Även försäljningen av stevia- erythritolblandningar ökade under det första halvåret 2014 jämfört med samma period föregående år. Största marknaden för våra stevia- erythritolblandningar är hittills den grekiska marknaden. Förväntningarna om en högre försäljningsvolym av steviaextrakt infriades tyvärr inte under 2

3 detta kvartal. Bland annat bidrog den pågående lågkonjunkturen i Europa till beslut om senarelagda lanseringar hos kunderna. Antalet samarbeten med kunder avseende produktutvecklingsprojekt ökade dock under det andra kvartalet. Produktlanseringar med Real Stevia TM under det andra kvartalet var bland annat; funktionella drycker (Storbritannien), glassprodukter (Sverige), kosttillskott (Italien), öl (Belgien) och chokladprodukt (Spanien). För att öka försäljningen intensifierade vi våra marknadsföringsaktiviteter under det andra kvartalet bland annat genom närvaro på nya branschmässor och vid seminarier samt genom annonsering i branschmagasin. Vårens nyemissionsaktiviteter i media bör även ha bidragit till en högre medvetenhet om bolaget. Marknadsföringsaktiviteterna planeras att intensifieras ännu mer under hösten och den kommande månaden kommer vi bland annat ställa ut på mässorna Intra Foods i Belgien och Canadean Innovation in Non- Alcoholic Beverages i London samt fortsätta att synas i branschmedia och via sociala mediakanaler. Vi påbörjade under kvartalet även framtagandet av ett förbättrat marknadsföringsmaterial som kan användas vid försäljningsarbetet mot såväl direktkunder som av våra distributörer. I april anställde vi dietisten Linda Bäckman till sales teamet. Linda kommer närmast från en tjänst som produktspecialist på Nestlé Health Science. Inför genomförandet av vårens nyemission inledde vi under april och maj diskussioner med ett flertal långivare avseende bolagets kortfristiga skulder och överenskom i flera fall om antingen förlängd amorteringstakt eller kvittning till aktier alternativt lån med längre löptid. Genom dessa åtgärder minskades den kortfristiga belastningen på vår redan ansträngda likviditet. Den sista juni stängde vi anmälningstiden för nyemissionen. Utfallet av emissionen där aktier tecknades för 16,7 mkr behandlas vidare under händelser efter periodens slut. Grundare och styrelseordförande Carl Horn af Rantzien garanterade under det andra kvartalet personligen köpet av mark i Paraguay från Dr Nicolàs Leoz där vi planerar att uppföra framtidens steviaraffinaderi med miljövänlig teknik. I dagsläget nyttjas marken av Fundacíon Granular för utbildning av bönder och plantproduktion. Vi har haft en plan för ett raffinaderibygge på denna mark sedan 2010, men marknaden har tidigare inte ansetts mogen för en så omfattande investering som ett modernt raffinaderibygge innebär. Vi upplever i dagsläget ett stort intresse för just Paraguyansk stevia. För att fånga denna möjlighet har den sedan länge planerade investeringen nu prioriterats och en handpenning erlades efter periodens slut. Även i höst planerar vi genomföra den årliga aktieägarresan till Paraguay med besök hos några av våra anläggningar och bönder. Om det finns intresse att följa med, så vänligen hör av er till Tatiana Rojas: med rubriken "Aktieägarresa 2014". 3

4 Finansiell utveckling Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 920 tkr (533 tkr) motsvarande en ökning med 73% jämfört med motsvarande period Ökningen var hänförlig till försäljning av bladråvara från Paraguay. Rörelseresultatet uppgick till tkr ( tkr). Den 30 juni uppgick totala skulder till tkr ( tkr). Kortfristiga skulder uppgick till tkr ( tkr). Av dessa fanns vid utgången av perioden en överenskommelse med vissa fordringshavare om kvittning av tkr till aktier vilket senare skedde inom ramen för den då pågående nyemissionen. Vidare fanns överenskommelse om kvittning av konvertibla skuldbrev till ett värde av tkr. Kvittningen avses ske vid en extra bolagsstämma under hösten. Nedan presenteras resultat- och balansräkningar för koncernen. RESULTATRÄKNING Belopp i tkr Apr- jun Apr- jun Jan- jun Jan- jun Jan- dec Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter S:a intäkter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning materiella anäggningstillg Övriga rörelsekostnader S:a kostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader S:a räntor Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat

5 BALANSRÄKNING Belopp i tkr 30 jun 30 jun 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Goodwill Summa Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa Finansiella tillgångar Fordran Granular NL Depositioner Summa Summa anläggningstillgångar Lager av råvara Lager färdiga produkter Förskott leverantör Kundfordringar Skattefordringar Fordran Granular Stiftelse Övriga fordringar Förutbet. kostnader o uppl. intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

6 BALANSRÄKNING Belopp i tkr 30 jun 30 jun 31 dec EGET KAPITAL OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Pågående nyemission Omräkningsreserv Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL Långfristiga skulder Konvertibelt skuldebrev Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Korfristig del av långfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Uppl. Kostnader o förutb. Intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 Aktien och ägare Per den 30 juni 2014 fanns det aktier utgivna. Genom den efter rapportperioden slutförda nyemissionen tillkom nya aktier vilket ger att det per dagens datum finns aktier utgivna. Sedan den 13 augusti handlas Granulars aktie på Alternativa aktiemarknaden med en minsta handelspost om aktier. Efter den under sommaren slutförda nyemissionen har Granular cirka 375 aktieägare. Bolaget största ägare visas i tabellen nedan. 10 största ägarna per den 30 juni 2014 inklusive därefter kända förändringar Namn Aktier % Östgöta Bergslags AB Länsförsäkringar Skåne Michael Zell Monen Holding AB QLAFF Limited Raymond Karlsson Länsförsäkringar Kalmar Län Länsförsäkringar Bergslagen CJ Hall & Co AB Agrigo Holdings Ltd Övriga cirka 365 st aktieägare _ Summa Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut Nyemissionen med sista dag för anmälan den 30 juni avslutades och registrerades under juli och augusti. Totalt tecknades aktier för 16,7 mkr varav aktier för 4,1 mkr tecknades genom kvittning av fordringar i enlighet med den garanti som utställts av större aktieägare, styrelse- och ledningspersoner samt aktier för 2,2 mkr tecknades genom kvittning av fordringar för emissionskostnader. Efter emissionskostnader tillfördes bolaget 10,0 mkr i likvida medel vilket innebär att ytterligare finansiering kommer att behöva anskaffas under hösten för att driva verksamheten i önskvärd takt givet att försäljningen ännu inte kan underhålla den löpande kostnadsnivån. Därtill har bolaget påbörjat finansieringsarbetet för byggnationen av steviaraffinaderiet i Paraguay vilket i första hand sker i ett lokalt dotterbolag i Paraguay. För att säkerställa kontroll över marken där raffinaderiet planeras uppföras beslutade styrelsen i juli att erlägga en handpenning om USD för denna, genom förvärv av en option utställd av Östgöta Berglags AB. Slutbetalning för fastigheterna ska erläggas senast den 10 september och uppgår till 1,4 miljoner USD. Första handelsdag för Granulars aktie på Alternativa aktiemarknaden var den 13 augusti. Bolaget rekryterade i augusti även Martin Köhlerstrand till sales teamet. Martin har en livsmedelsteknisk bakgrund och kommer senast från Gate Gourmet Sverige AB. 7

8 Risker Verksamhetens negativa kassaflöde utgör fortsatt en stor risk. Den under sommaren slutförda nyemissionen förbättrade bolagets likviditet kortsiktigt men då lån har återbetalats under juli och augusti samt försäljningen fortfarande är liten i förhållande till de löpande kostnaderna är bolagets finansiella ställning och överlevnad beroende av möjligheten till extern finansiering. Även det planerade raffinaderibygget i Paraguay är beroende av extern finansiering. Om sådan ej kan anskaffas före den 10 september, då slutbetalning ska erläggas för marken kan det innebära att Granular förlorar rätten till marken såväl som den erlagda handpenningen om en omförhandling inte kan ske. Frågor med anledning av denna kvartalsrapport riktas till: Verkställande direkör Sophia Horn af Rantzien, Finansdirektör Joakim Wendt, Rapport för det tredje kvartalet avses offentliggöras den 17 november

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2014 31 december 2014. Granular AB (publ) 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2014 31 december 2014 Granular AB (publ) 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncern redovisning för Granular AB (publ) Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Första kvartalet 2015 Omsättning för koncernen uppgick till 5.867 Tkr och resultatet till 3.184 Tkr. En extra bolagsstämma i början av

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ)

Moretime Professional Services AB (publ) Moretime Professional Services AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Moretime Professional Service AB (publ) - Drottninggatan 95A - 113 60 Stockholm 556654-5835 Telefon: 08-462 67 10 - Fax:

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2014 Avvaktande konjunktur. Börsnotering genomförd. HANZA inleder en ny fas ANDRA KVARTALET (1 april 30 juni 2014) Nettoomsättningen uppgick till 257,0 MSEK, en ökning mot

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 2 2014

Delårsrapport för kvartal 2 2014 Delårsrapport för kvartal 2 2014 conpharm ab (publ) Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4

Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Bokslutskommuniké 2014 Delårsrapport kvartal 4 Mavshack AB (publ), org.nr 556721-5388, tel: +46 8 124 517 90, e-post: info@mavshack.com, webbplats: www.mavshack.se Fjärde kvartalet 2014 i sammanfattning

Läs mer

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.)

Halvårsrapport. Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport Januari t.o.m. Juni 2015 PlayHippo AB (publ.) Halvårsrapport, januari till och med juni 2015 Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 5611 (f å KSEK 1525) Periodens rörelseresultat uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008

Enjoy Group AB (publ) 556653-2924. Bokslutskommuniké 2008 Enjoy Group AB (publ) 556653-2924 Bokslutskommuniké 2008 Sammanfattning av bokslutskommuniké 2008 2008 2007 Intäkter 32 696 kkr. (23 284 kkr.) Resultat efter finansiella poster (SEK) - 11 757 kkr. (- 11

Läs mer

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för andra kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande delårsrapport för perioden januari-juni 2015 TrustBuddy AB (publ.) Andra kvartalet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 Stockholm den 28 februari 2011 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 3,8 Mkr (4,2 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007

Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Delårsrapport januari mars 2008 Tillväxt på 188 procent jämfört med första kvartalet 2007 Aktuell rapportperiod (januari-mars) Nettoomsättningen uppgick till 88 342 (30 687) KSEK, en ökning med 188 procent

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport jan - juni 2009 Delårsrapport andra kvartalet 2009 Nettoomsättning uppgår till 38,8 (35,8) MSEK, andra kvartalet 14,9 (28,2) MSEK. Rörelseresultat uppgår till -5,3 (-5,2) MSEK, andra kvartalet -3,5 (-2,3) MSEK. Resultat

Läs mer