tvi~~ iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tvi~~ iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013"

Transkript

1 iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret l (l) Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013 Tid: Plats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening 1. Protokolljustering: -- I tur att justera AnnMarie Johnsson (C). Ersättare Ann-Margret Kjellberg (S). Justeringen äger rum Torsdagen den 26 september Handläggare Beslutsinstans Sid Upprop 3. Godkännande av dagordningen Budget 2014 och plan Johan L 5. Exploateringsavtal för Hasselbacken nedre, Per S Båstad 109:330 m.fl. 6. Överlåtelse och försäljning av fastigheten Per S Båstad Gräsryd 6: KF 2 KS 3-13 KS Båstad den 18 september 2013 Kerstin Gustafsson ordförande tvi~~ Lmda Wahlström sekreterare

2 Il BA ' OSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu Godkännande av dagordningen Beslut Ekonomiutskottet beslutar: l. Dagordningen godkänns. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -

3 ~ BÅSTADS lm] KOMMUN Ekonomiutskottet SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu dnr. Budget 2014 och plan Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har att fastställa budget för 2014 och plan för justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

4 SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu dnrks Exploateringsavtal för Hasselbacken Nedre; Båstad 109:330 m.fl. Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Förslag till beslut En detaljplan för området Hasselbacken Nedre, omfattande b la fastigheterna Båstad 109:330 och Båstad 109:332 har upprättats och är nu föremål för antagandehandläggning. Inom kommunledningskontoret har upprättats förslag till exploateringsavtal med ägaren till nyss nämnda fastigheter, Båstad Hasselbacken AB, som syftar till att reglera detaljplanens genomförande. Tjänsteskrivelse från tf. kommunchef Per Sellden daterad , bilaga. Upprättat förslag till exploateringsavtal för Hasselbacken Nedre, Båstad 109:330 m.fl. bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med B åstad Hasselbacken AB, B åstad 109:330 m.fl. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

5 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: Handläggare: Per Sellden D nr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Per Sellden Bilagor till tjänsteskrivelsen: Exploateringsavtal Exploateringsavtal för Hasselbacken Ned re; Båstad 109:330 m.fl. Bakgrund En detaljplan för området Hasselbacken Nedre, omfattande b la fastigheterna Båstad 109:330 och Båstaci 109:332 har upprättats och är nu föremål för antagandehandläggning. Inom kommunledningskontoret har upprättats förslag till exploateringsavtal med ägaren till nyss nämnda fastigheter, Båstad Hasselbacken AB, som syftar till att reglera detaljplanens genomförande. Aktuellt Avtalet avser att närmare reglera genomförandet av detaljplanen, exploateringsområdet Området avses exploateras för bostadsbebyggelse avsett för permanentboende och ger möjlighet till att uppföra ca 25 friliggande hus, ca 10 nya bostäder i parhus och ca 75 lägenheter i flerbostadshus. I avtalet regleras frågor om fastighetsbildning, anläggningsarbeten, marksanering, överföring av allmänna anläggningar, gatukostnad, va-avgift mm. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med B åstad Hasselbacken AB. r----, Tf kommunchef \ c:\ u s ers\ ch rsod J\ desktop\hasselbacken.docx\ ch rsod l - 4-

6 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret l (9) EXPLOATERINGSAVTAL Parter Båstads kommun (org nr ), nedan kallad kommunen, samt fastighetsägaren till Båstad 109:330 och 109:332 Båstad Hasselbacken AB ( ), nedan kallad exploatören. 1. Syfte, målsättning mm Detta avtal avser exploatering av ett delområde markerat med rött på förslag till detaljplan för fastigheterna Båstad 109:330 m.fl. enligt antagandehandling (bilaga 1). Avtalet syftar till att erhålla ett genomförande i enlighet med detaljplanens bestämmelser samt bilagda tekniska beskrivning. Området ska exploateras för bostadsbebyggelse avsett för permanentboende. Parternas gemensamma syfte är att området skall färdigställas snabbast möjligt efter rådande marknadsförutsättningar och har som mål att området i sin helhet skall vara färdigställt senast år Exploateringsavtalets omfattning ger möjlighet till att uppföra ca 25 st friliggande hus, ca 10 nya bostäder i parhus och ca 75lägenheter i flerbostadshus. Den principiella utformningen på planerad bostadsbebyggelse framgår av till detaljplanen hörande illustrationsplan. Exploatören skall anskaffa och bekosta allt som är erforderligt för exploateringsarbetenas genomförande i den mån inte annat uttryckligen föreskrivs i detta avtal. 2. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för den allmänna va-anläggningen. Planområdet är planerat att anslutas till dess verksamhetsområde. Inom detaljplaneområdet är kommunen huvudman för allmän platsmark Efter godkänd slutbesiktning av de allmänna anläggningsarbetena skall den allmänna platsmarken överlämnas till Båstads kommun för förvaltning. Överföring får ej ske innan sanering enligt 4 skett och godkänts av kommunen. 3. Fastighetsbildning Exploatören äger all mark inom exploateringsområdet med undantag av fastigheten Båstad 109:331. Exploatören förbinder sig att ansöka om erforderliga fastighetsbildningsåtgärder med anledning av detta avtal och enligt följande huvudprinciper: A. Genom avstyckningar bilda de fastigheter för bostadsändamål som planerad bebyggelse genererar inom ramen för detaljplanens bestämmelser och intentioner. Om så erfordras genom officialservitut säkerställa mark för avledning av dagvatten från tomtmark B. Till kommunens "gatufastighet" Båstad 109:2 skall överföring ske av all allmän platsmark inom exploateringsområdet samt angiven mark för teknisk anläggning. Överföring får ej ske innan sanering enligt 4 skett och godkänts av kommunen \<:\users\ chrsod l \ desktop\exploaterin gsavtal%20hasselbacken[ l J. d OCX\chrsod l - 5-

7 2 (9) C. Ledningsrätter för allmänna va-ledningar samt el-, fiber och teletekniska anläggningar ska upplåtas åt respektive huvudman om så erfordras och påkallas. Exploatören svarar för samtliga förrättningskostnader för fastighetsbildningsåtgärder inom exploateringsområdet förenade med avtalets genomförande. Någon ersättning skall ej utgå mellan parterna. Exploatören svarar för ersättning mot tredje part. Exploatören ska ansöka om lantmäteriförrättning när detaljplanen vinner laga kraft. Exploateringsavtalet får läggas till grund för beslut vid lantmäteriförrättning. 4. Miljöteknik 1. Kommunen har gett Ramböll Sverige AB i uppdrag att genomföra geoteknisk och miljöteknisk undersökning. Undersökningen påvisar miljöförorening i ett flertal punker inom område X samt i en punkt i område Y (bilaga 2). 2. Den miljötekniska undersökningen påvisar att det förekommer miljöförorening inom exploateringsområdet Undersökningen visar att merparten av föroreningen ligger på det område som är planlagt för flerfamiljshus med underjordiskt garage och exploatören är medveten om detta. Vid explotörens anläggningsarbeten för flerbostadshus och underjordisk parkering kommer jordmassor att grävas bort varvid exploatören har att tillse att förorenade massor schaktas bort och förs till godkänd mottagare. Den påträffade föroreningen i område B, enligt bilaga 1, synes sannolikt utgöra en förorening från drivmedelshantering. Exploatören förbinder sig att sanera detta område till nivå med "mindre känslig markanvändning". Exploatören är upplyst om och har förklarat sig införstådd med sin skyldighet att tillse att eventuellt erforderliga saneringsåtgärder finansieras och genomförs. Efter det att saneringsarbetena slutförts skall exploatören tillställa kommunen en slutrapport som tydligt anger hur arbetena i sin helhet genomförts. 3. Byggnation inom område A eller område B, enligt bilaga 1, får ej påbörjas innan respektive område är sanerat i sin helhet. 4. Exploatören förbinder sig att sanera den allmänna platsmarken inom sex (6) månader från det att detaljplanen vunnit laga kraft. En anmälan om sanering skall i god tid innan arbetena påbörjas lämnas in till miljöavdelningen i Båstads kommun. Marken skall efter sanering vara tjänlig som allmän platsmark Kommunen har rätt att utföra kontroll av ovanstående sanering samt att på exploatörens bekostnad utse besiktningsförrättare. 5. Anläggningsarbetena Exploatören förbinder sig att utföra och bekosta: a) Alla allmänna anläggningsarbeten inom exploateringsområdet inklusive va. Dagvattensystemet för exploateringsområdet skall byggas ut enligt principerna som redovisas i Swecos rapport och omfatta vad redovisats för Hasselbacken nedre. Kommunen har att bygga ut Hasselbacken yttre utanför exploateringsområdet i enlighet med rapporten. b) Allt inom kvartersmark för bostäder. Se bilaga 3 för teknisk specifikation. Utarbetande av arbetshandlingar för arbetena skall ske i samråd med kommunens tekniska förvaltning. Arbetena får påbörjas först efter skriftligt godkännande av tekniska förvaltningen. Sådant godkännande befriar inte exploatören från ansvar för handlingarnas riktighet \15\chrsod1-6-

8 3 (9) Kommunen har rätt att utföra kontroll av ovanstående anläggningsarbeten samt att på exploatörens bekostnad utse besiktningsförrättare. 6. Överförande av allmänna anläggningar Efter godkänd slutbesiktning skall exploatören överlämna de allmänna anläggningarna enligt 5a som är belägna på allmän platsmark till kommunen utan ersättning. 7. Samordning Exploatören skall ansvara för att samordning sker mellan exploatörens arbete och arbeten som skall utföras av annan än exploatören. I första hand en samordning med huvudmännen för el-, tele-, och datatekniska anläggningar. Inom exploateringsområdet är fastigheten Båstad 109:331 belägen. Fastigheten ägs av annan än exploatören. Exploatören har att upprätta förbindelsepunkt för va och dagvatten till fastigheten på plats och sätt som överenskommes med kommunen. Vidare har exploatören att vid samtliga arbeten inom exploteringsområdet tillse att nämnda fastighet har obruten tillgång till väg och annan infrastruktur. Exploatören har skyldighet att visa skälig hänsyn till fastighetens nyttjare vid pågående arbete vad avser buller, damm-bildning mm samt att hålla fastighetsägaren informerad om exploateringsarbetenas genomförande. 8. Organisation Kommunens ombud är dess projektingenjör. Ombudet äger behörighet att företräda kommunen inom ramen för detta avtal och där det inte gäller kommunens myndighetsutövning. Exploatörens ombud är dess VD. Ombudet äger behörighet att företräda exploatören och därvid träffa erforderliga överenskommelser. 9. Exploateringsavgifter Exploatören ska erlägga en ersättning om kronor enligt följande; a) kronor - Administrativa kostnader, delkostnad för byggnation av trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Ängelholmsvägen. - Beloppet erläggs senast 30 dagar efter det att exploateringsavtalet vunnit laga kraft. b) kronor - Exploatören ska erlägga ersättning till kommunen för utbyggnad avdagvattenledning, delen Hasselbacken yttre, motsvarande 35 %av kommunens faktiska totalkostnader för samtliga arbeten och åtgärder som sammanhänger med utbyggnaden. - Ersättningen erläggs senast 30 dagar efter det att kommunen tillställt exploatören faktura avseende utbyggnaden. 10. Va-avgift mm Va-avgift för anslutning till va-nätet skall av exploatören erläggas till kommunen enligt vid varje tillfälle gällande taxa. l30916\15\chrsod1-7-

9 4 (9) 11. El, fiber, bygglov Avgifter förelanslutningar samt bygglovsavgifter erläggs enligt vid varje tidpunkt gällande taxa. Exploatören har erlagt del av planavgift genom särskilt avtal och reducerad planavgift kommer att uttas vid bygglovgivningen. Exploatören ska tillse att varje bostadslägenhet får tillgång till fiber. 12. Energi, uppvärmning Bostad inom området får ej förses med direktverkande el eller enskild anordning för fast bränsleeldning som huvuduppvärmning. Exploatören förbinder sig att i görligaste mån utforma bebyggelsen med energisparande åtgärder mm för att erhålla en optimal energianvändning. 13. Säkerhet För rätta fullgörandet av exploatörens skyldigheter gentemot kommunen enligt detta avtal skall exploatören vid dess undertecknande ställa en bankgaranti på kronor varav a) kronor utgör säkerhet för sanering på allmän plats b) kronor utgör säkerhet för 9 a) ovan c) kronor utgör säkerhet för 5 a) ovan varav avser dagvattenutbyggnad d) kronor utgör säkerhet för anläggningsarbeten inom grönområden e) kronor utgör säkerhet för 9 b) ovan Bankgarantin skrivs successivt ner med det belopp som motsvarar det åtagande som exploatören genomfört exklusive belopp som motsvarar garantiåtagande. Bankgarantin återlämnas i sin helhet när exploatören fullföljt samtliga åtaganden, slutbesiktning av de allmänna anläggningsarbetena godkänts och eventuella brister åtgärdats. 14. Tvist Tvist mellan exploatören och kommunen med anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. 15. Överlåtelse av avtal Exploatören får ej överlåta detta avtal, ej heller fastigheten Båstad 109:330, på annan utan kommunens skriftliga medgivande. 16. Giltighet Detta avtal gäller under förutsättning av att kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige godkänner avtalet genom beslut som vinner laga kraft, samt att kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige antager förslag till detaljplan för B åstad 109:330 m.fl. i Båstad enligt antagandehandling genom beslut som vinner laga kraft i 6\ 15\chrsod l -8-

10 5 (9) Om någon av de här förutsättningarna inte uppfylls förfaller detta avtal i sin helhet varvid vardera parten skall bära sina kostnader om inte annat skriftligen överenskommes. Avtalet är upprättat i likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Båstad, den 2013 FÖR EXPLOATÖREN: Bevittnas: C namnförtydligande) C namnförtydligande) FÖR BÅSTADS KOMMUN: Kerstin Gustafsson Kommunstyrelsens ordförande Per Sellden Tf kommunchef Bevittnas: Cnamnförtydligande) C namnförtydligande) \15\chrsodl -9-

11 6 (9) BILAGA 1, DETALJPLANEKARTA Exploateringsområde Område A Område B \15\chrsod J - 10-

12 7 (9) ~ z w i t;; er o (t: ~ " Q :ro ~ u_ > m ~ <( ~...,. ~ (/) " ~ o l>c w 2' 0:: Q 11.. B l ~ l o ~ ~,. z o J!i ~ l<: ~ ~ (!) <l... Il ~ ll.~ ~ Q' =- "" \1 5\chrsod l

13 8 (9) Omfattning och standard på allmänna anläggningsarbeten mm Omfattning Alla allmänna anläggningsarbeten inom exploateringsområdet enligt nedan angivna standardkrav. Bestämmelser och intentioner angivna i detaljplanen ska gälla. Om ej annat anges skall utformning och ytstandard vara likvärdig med angränsande områden inom Båstad. standard A. Allmänt Dimensionering och utförande ska ske enligtama Anläggning 10. Alla anslutningar till befintligt Va-nät, gatunät, ge-vägar och övrig allmän platsmark ska ingå. Inmätning av alla markanläggningar och Va-nät med tillhörande anordningar ska följa anvisningar enligt kartavdelningen i Båstads Kommun. Teknik och service ska godkänna upprättade arbetshandlingar för de allmänna anläggningsarbetena. Under byggnadstiden kommer kontroll att utföras av Teknik och service. Garantitiden för arbetena ska vara 2 år. Exploatören har drifts- och underhållsansvaret för grönområden inkl planteringar under garantitiden. B. Gator Gatorna ska dräneras och förses med ABT-beläggning på AG. Erforderlig skyltning inkl gatunamnsskyltning skall utföras. En separat gång- och cykelväg anlägges enligt illustrationskartan mellan Karstorpsvägen och Ängelholmsvägen med minst 40mm asfaltbeläggning C. Gatuområde Gatuområde ska utformas i överenskommelse med Teknik och service och ska i huvudsak följa illustrationskartan. Separat trappa ska byggas avsedd för fotgängare och ska förses med skyltar med information om att trappan ej snöröj s. Utrymme för att plantera klätterväxter som kan klättra alternativt hänga på stödmurarna ska finnas. Växter som ska planteras ska tåla förutsättningarna, vara lättskötta och minst hälften av växterna ska vara städsegröna. Utplantering av växterna skall till innehåll och tid överenskommas med kommunens parkansvarige. D. VA Allmänt huvudledningsnät för, dag-, spill- och renvatten ska anläggas med förbindelsepunkt till varje fastighet inom exploateringsområdet Principlösningar i dagvattenutredning ska följas. Dagvattendammar samt diken ska dimensioneras och anläggas. Va-utformning ska ske i samråd med Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB (NSVA). E. Gatubelysning Gatubelysningsanläggningar till samtliga gator och ge-vägar ska anläggas. Utföres i samråd med Teknik och service och Bjäre Kraft och bekostas av exploatören. Belysningen skall etableras med LED-teknik!30916\15\chrsod1-12-

14 9 (9) F. Grönområden Grönområdena ska utföras tilltalande ytorna ska vara lättskötta. enlighet med dagvattenutredning, , och Träd med stamdiameter över 80 cm ska bevaras så långt som möjligt. Grundstenar och skogsstig vid det gamla fruktpackeriet ska bevaras i skälig utsträckning. G. Vattenskyddsområde Planområdet ligger inom skyddsområde för vattentäkt. Exploatören ansvarar för att erforderliga tillstånd medges för alla arbeten. H. El-. tele- datorförsörjning mm. Exploatören ansvarar för utbyggnad av el- och fiberförsörjning. Nätägare i området är Bjäre Kraft \15\chrsod l -13-

15

16 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu dnr. KS Överlåtelse och försäljning av fastigheten B åstad Gräsryd 6:61. Beskrivning av ärendet Båstads kommun har låtit uppföra ny förskola i Östra Karup. Förskolan har tagits i bruk för några månader sedan. Båstads kommun har tidigare bedrivit förskoleverksamhet i Östra Karup i två mindre förskolor. Under våren har de fastigheter som verksamheten bedrivits inom lämnats ut till försäljning genom uppdrag till upphandlad mäklare; stigbertils i Båstad. Kommunstyrelsen beslutade att försälja fastigheterna B åstad Gräsryd 6:62, 6:64 och 6:65 varinom den ena förskolan är belägen för en köpeskilling om kronor C bokfört värde : kronor). Den ännu ej försålda fastigheten Gräsryd 6:61 har ett bokfört värde per uppgående till kronor. Det sammantagna bokförda värdet på de båda förskolorna uppgår sålunda till kronor. Fastigheten har nu under en längre tid varit till salu men intresset att förvärva fastigheten har varit begränsat. Mäklaren har nu erhållit ett slutbud om kronor från en intressent och upprättat köpekontrakt med intressenten. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från tf. kommunchef Per Sellden daterad , bilaga. Köpekontrakt fastigheten Gräsryd 6:61, bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: l. Fastigheten Båstad Gräs1yd överlåtes och försäljes till Arben Haj ra för en köpeskilling om C Enmillionfemhundratusen) kronor och på villkor i övrigt i enlighet med upprättat köpeavtal. Utskott/presidium ) usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande.1

17 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse l (l) Datum: Handläggare: Per Sellden D nr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Per Sellden Bilagor till tjänsteskrivelsen: Köpekontrakt Överlåtelse och försäljning av fastigheten Båstad Gräsryd 6:61. Bakgrund. Båstads kommun har låtit uppföra ny förskola i Östra Karup. Förskolan har tagits i bruk för några månader sedan. Båstads kommun har tidigare bedrivit förskoleverksamhet i Östra Karup i två mindre förskolor. Under våren har de fastigheter som verksamheten bedrivits inom lämnats ut till försäljning genom uppdrag till upphandlad mäklare; Stigbertils i Båstad. Kommunstyrelsen beslutade att försälja fastigheterna Båstad Gräsryd 6:62, 6:64 och 6:65 varinom den ena förskolan är belägen för en köpeskilling om kronor C bokfört värde : kronor). Den ännu ej försålda fastigheten Gräsryd 6:61 har ett bokfört värde per uppgående till kronor. Det sammantagna bokförda värdet på de båda förskolorna uppgår sålunda till kronor. Aktuellt Fastigheten har nu under en längre tid varit till salu men intresset att förvärva fastigheten har varit begränsat. Mäklaren har nu erhållit ett slutbud om kronor från en intressent och upprättat köpekontrakt med intressenten. Jag föreslår att Båstads kommun överlåter och försäljer fastigheten till intressenten, Arben Haj ra, med villkor enligt köpekontraktet. Den beslutade och nu föreslagna överlåtelsen ger en sammantagen köpeskilling om kronor. Bokfört värde per utgör sammantaget kronor. Mäklararvodet, 3, 75 % inkl moms, uppgår sammantaget till kronor. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar: Fastigheten Båstad Gräsryd överlåtes och försäljes till Arben Hajra för en köpeskilling om C Enmillionfemhundratusen) kronor och på villkor i övrigt i enlighet med upprättat köpeavtal. ~ -. Tf kommunchef \4\chrsodl - 15-

18 l co T""" l 5:31.._... jj _ ' : _ ~j (;; ;- -~ ---,l ~n... ~...,....L... J. ~772 l._.j 7 "3.. J i ~~YJ ~ - f; l [_:_j 2J. :. ' f. 1 :9 GRÄSRYE> re- 6~7.J!i! - - ~--- - ~~~ -- ; ! "'öq'l.1 " l \ ' l la.r!\,.l ~~ = i., ~. l 1:11 l f

19 KÖPEKONTRAKT Säljare Båstad Kommun Båstad l/l-del Köpare ArbenHajra Bivägen lob, B åstad l/l-del Överlåtelseobjekt Fastigheten Båstad Gräsryd 6:61 Porfyrvägen 16, Östra Karup I det följande benämnd fastigheten. Överlåtelseförklaring Köpeskilling Säljaren överlåter och försäljer härmed ovannämnda fastighet till köparen. Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av kronor: EN MILJON FEMHUNDRATUSEN KRONOR l :- Tillträdesdag 1 Köpeskillingens erläggande 2 Likvidavräkning Enligt överenskommelse, dock senast l. Betalar handpenning Hålls enligt särskilt avtal deponerad hos fastighetsmäklaren. Se Betalar kontant på tillträdesdagen Likvidavräkning skall upprättas per tillträdesdagen. Summa :- l :- l :- 3 Inteckningar, servitut och nyttjanderätter Säljaren garanterar -att fastigheten på tillträdesdagen är intecknad till: kronor l :-. Inteckningar/pantbrev på motsvarande belopp överlåts och disponeras av köparen från tillträdesdagen. -att fastigheten på tillträdesdagen endast belastas av följande servitut, nytijanderätter eller gemensamhetsanläggningar, för vilka avtal köparen förbinder sig att övertaga ansvaret: Andel i B åstad Östra Karup GA:2 avseende vägförening 4 Försäkringar 5 Faran för fastigheten 6 Äganderättens övergång Säljaren förbinder sig att hålla fastigheten fårsäkrad till och med tillträdesdagen till full värde. Säljaren står faran om fastigheten av våda skadas eller försämras mellan kontraktsdagen och den avtalade tillträdesdagen. Faran övergår härefter på köparen, även om fastigheten ej tillträtts på grund av köparens dröjsmål. Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår först på tillträdesdagen. M Copyright Mäklarsamfundet Eftertryck förbjudes. stigbertils Mäklare i Båstad Box 1083, Köpmansgatan 13, BASTAD Org.nr: MÄKLARSAMFUNDET OP Sida 1 (3) Telefon Telefax Internet 7-

20 FORTS KÖPEKONTRAKT 7 Fördelning av inkomster och utgifter mm Säljaren skall betala skatter, räntor och andra periodiska utgifter för fastigheten av vad slag de vara må, om de avser tiden före tillträdesdagen. Från och med tillträdesdagen övergår betalningsskyldigheten på köparen. Säljaren garanterar, att på fastigheten belöpande - gamkostnadsersättning - el-anslutningsavgifter - V A -anslutningsavgifter erlagts. Säljaren garanterar att åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet inte foreligger. 8 Rengöring m m 9 Lagfarts- och fånekostnader 10 Överlämnande av handling 11 Pantförskrivning 12 Förmedlingsprovision 13 Skadestånd m m Partema har enats om att fastigheten ej städas utöver vad som är fallet på kontraktsdagen. Vidare ingår det lösöre som finns i byggnaden och på tomten på kontraktsdagen. Med köpet forenade lagfarts- och inteckningskostnader betalas av köparen. Expeditionsoch uppläggningskostnader for upptagande av nya lån betalas av köparen. Kostnader vid lösen av säljarens lån, vilka ej skall övertagas av köparen, betalas av säljaren. På tillträdesdagen skall säljaren till köparen for hans undertecknande överlämna kvitterat köpebrev avseende fastigheten och övriga handlingar som erfordras for att köparen skall få lagfart. Säljaren skall vidare till köparen överlämna aktuellt gravationsbevis eller motsvarande utdrag ur fastighetsregistret, gällande tomtkarta om sådan finnes och andra handlingar rörande fastigheten, vilka är av betydelse för köparen som ägare av denna. Säljaren forbinder sig att, i samband med köpeskillingens erläggande, i det fall långivaren önskar, biträda köparens pantforskrivning av pantbrev avseende fastigheten innan köparen erhållit lagfart. Förmedlingsprovision betalas av säljaren. Provisionen är förfallen till betalning i samband med tillträdesdagen. Skulle köparen eller säljaren ej fullborda sina åtaganden enligt detta avtal, äger motparten rätt till skälig ersättning. Skulle åsidosatt åtagande vara av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt att häva köpet. Omedelbar hävningsrätt föreligger dock inte om motparten är privatperson och kan hänvisa till sådana extraordinära omständigheter som han inte kan råda över. Vid köparens kontraktsbrott skall säljarens ersättning i första hand regleras ur erlagd handpenning. Överstiger säljarens skada handpenningen, är köparen skyldig att erlägga mellanskillnaden. Understiger skadan handpenningen, skall mellanskillnaden snarast återbetalas till köparen. 14 Fastighetens skick Fastigheten överlåtes i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köpare och säljare är informerade om sin undersöknings- respektive upplysningsplikt Köparen har beretts tillfälle att undersöka fastigheten och friskriver med bindande verkan säljaren från allt ansvar for fastigheten avseende faktiska fel i byggnaden. Köparen är således medveten om att han framledes inte kan göra några anspråk gällande mot säljaren avseende sådana fel. Köpeskillingen har anpassats härtill. M Copyright Mäklarsamfundet Eftertryck förbjudes. OP Sida 2 (3) stigbertils Mäklare i Båstad Box 1083, Köpmansgatan 13, BASTAD Org.nr: Telefon Telefax Internet 8-

21 FORTS KÖPEKONTRAKT 15 Energideklaration 16 Övriga villkor och bestämmelser Det finns en energideklaration avseende byggnaden på fastigheten som upprättats får mindre än l O år sedan. Kopia av energideklarationen ska uppvisats för köparen senast på tillträdesdagen. Skulle Båstad Kommuns beslut om försäljning av fastigheten ej vinna laga kraft skall köpet i sin helhet återgå varvid den deponerade handpenningen omgående återbetalas till köparen. I avvaktan på köpets bestånd skall handpenningen, i enlighet med bifogat depositionsavtal, kvarstå deponerad på mäklarfirman Stigbertils klientmedelskonto hos Handelsbanken Blir köpet bestående utbetalas handpenningen till säljaren. Utväxling av kontraktet Säljarens underskrift Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav säljare och köpare tagit var sitt. Båstad För Båstad Kommun För Båstad Kommun Kerstin Gustafsson Per Sellden Bevittning säljare Ovanstående säljares namnteckning/ar bevittnas (Namn) (Namn) Köparens underskrift Båstad r be~ Arben Hajra Bilaga Följande bilagor tillhör köpekontraktet: Depositionsavtal, fastighetsutdrag från Lantmäteriverket och objektsbeskrivning. M Copyright Mäktarsamfundet Eftertryck förbjud es. Stigbertils Mäklare i Båstad Box 1083, Köpmansgatan 13, BASTAD Org.nr: ~'~~ MÄKLARSAMFUNDET OP Sida 3 (3) Telefon Telefax Internet 9-

22 DEPOSITIONSAVTAL- HANDPENNING Säljare B åstad Kommun Båstad l/l-del Köpare ArbenHajra Bivägen lob, Båstad l/l-del Ansvarig fastighetsmäklare Ola Pettersson, Stigbertils Mäklare i Båstad, Köpmansgatan 13, BÅSTAD Överlåtelseobjekt Kontraktsdag Tillträdesdag Uppdrag Fastigheten Båstad Gräsryd 6:61, Porfyrvägen 16, Östra Karup Enligt överenskommelse, dock senast O Säljare och köpare uppdrar härmed åt undertecknad fastighetsmäklare att för deras räkning omhänderta och förvalta ett belopp utgörande i köpekontraktet föreskriven ~handpenning på kr :- Depositionen sker med anledning av att köpets fullbordan eller bestånd har gjorts beroende av ett eller flera s.k. svävarvillkor i köpekontraktet. Ett svävarvillkor innebär att avtalet ännu inte är defmitivt bindande utan kan återgå under vissa förhållanden. Det deponerade beloppet skall sättas in på fastighetsmäklarens klientmedelskonto Handelsbanken och hållas åtskilt från fastighetsmäklarens egna medel. Ange OP som referens vid insättning av handpenning. Redovisning av det deponerade beloppetjämte upplupen ränta skall ske så snart det klarlagts vem av köparen eller säljaren som har rätt till beloppet. Om köpets fullbordan eller bestånd i köpekontraktet har gjorts beroende av om köpeskillingen erläggs (s.k. köpebrevsvillkor), får dock redovisning ske trots att köpebrevsvillkoret ännu inte har uppfyllts. Skulle tvist mellan köpare och säljare avseende redovisningen uppstå, får redovisning ske först sedan tvisten lösts genom förlikning eller dom som vunnit laga kraft. Redovisning av ränta Partema överenskommer att handläggande fastighetsmäklare i samband med utbetalning av deponerade medel ej behöver redovisa ränta understigande l 00 kronor. M Copyright Mäklarsamfundet Eftertryck förbjudes. OP Sida 1 (2) stigbertils Mäklare i Båstad Box 1083, Köpmansgatan 13, BAST AD Org.nr: Telefon Telefax Internet O-

Sammanträdesdatum 2011-06-09. Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården

Sammanträdesdatum 2011-06-09. Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-06-09 KF:s ilaiwliiig NR 35 2011 45 (54) 120 Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården INLEDNING Fastigheten är belägen

Läs mer

Samverkanskontoret Sysslebäck

Samverkanskontoret Sysslebäck KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 20 maj 2013 kl. 18:00 Plats Samverkanskontoret Sysslebäck Gruppmöten Rum är bokade från 16:00 Val av justerare Behörighet, upprop, tid för justering

Läs mer

Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige, Stig Sandberg (M) Dnr 2015-000025

Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige, Stig Sandberg (M) Dnr 2015-000025 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-02-23 Kommunfullmäktige Ärende Försäljning av Granudden 1:2 Dnr 2013-000168 Redovisning av medborgarförslag 2014 Dnr 2015-000026 Redovisning av motioner 2014 Dnr 2015-000027

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-10-13 pn ii. I' : S llandlli':g,\(1{ 56 2011 10 (44) 186 Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen Dnr 2 O 11/243 INLEDNING Fastigheten

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN Mellan Nacka kommun, org. nr. 212000-0167 genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ) och Nacka 13:79 AB, org.nr. 556959-1406, c/o Carlyle Group, Kungsgatan 30, 111 35 Stockholm ( Exploatören ), har under de förutsättningar

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast KÖPEKONTRAKT Säljare Martti Luoma 441117-8470 Salme Luoma 441030-9282 Bjälkebräcka 110, 454 92 Brastad Mobiltel: 076-795 28 50 Köpare Lysekils Kommun 212000-1389 1/1-del 453 80 Lysekil E-post: mats.tilander@lysekil.se

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-11-26 KS 2014/0979 0480-45 01 11 Kommunfullmäktige Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den april 0 kl 8.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden Val av justerande ledamöter Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och enkla frågor

Läs mer

... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30

... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30 ..... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER 2011, KL 18.30 ~c:.... HOGANAS KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanlrädesdalum 2011-10-20 sid 1 (20) Välkommen Kommunfullmäktige

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Säljare: Köpare: Köpeobjekt: Upplands Väsby kommun, 212000-0019,194 80 UPPLANDS VÄSBY ( Kommunen ) Brabo Holding AB, 556801-4442 ( Köparen ) Samtliga 1 000 aktier i Vilunda

Läs mer

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424)

2012-09-06. Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Maria Sandberg 2012-09-06 Indexreglering av taxa för parkeringsavgifter för besöks- och boendeparkering Marstrand (Dnr KS2012/1424) Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf X Organisationsnummer [bostadsrättsförening] Adress I det följande kallad bostadsrätten

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf X Organisationsnummer [bostadsrättsförening] Adress I det följande kallad bostadsrätten ÖVERLÅTELSEAVTAL Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) Fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) Fax Köpeobjekt Kommentar Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Årsbok 2006 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2006 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp

Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 7 Paragraf Diarienummer KS-2014/1351.313 Detaljplaneuppdrag och ramavtal för Lövdungen 2 m. fl. i Segeltorp Kommunstyrelsens

Läs mer

Årsbok 2005 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2005 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

De senaste 10 åren har verksamheten gått på sparlåga på grund av att ägarparet har blivit äldre och varit tvungna att minska på arbetsbördan.

De senaste 10 åren har verksamheten gått på sparlåga på grund av att ägarparet har blivit äldre och varit tvungna att minska på arbetsbördan. Turistgården Haga Det har varit många olika verksamheter på Haga under de 70 år som gården varit i drift. Under 40-, 50-, och 60-talet var stället semestergård och vandrarhem på sommaren i samarbete med

Läs mer

VILLA - CENTRALT Elovsgatan 14

VILLA - CENTRALT Elovsgatan 14 VILLA - CENTRALT Elovsgatan 14 KORTFAKTA Objektstyp: Friliggande villa Boarea: 109 m2 Antal rum: 4 rum och kök. Tomtarea: 792 m2 Byggår: 1975 Utgångspris: 1 500 000kr MÄKLARENS BESKRIVNING Välskött tegelvilla

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

1. Köpeskillingen för fastigheten i nuvarande byggnadsskede enligt denna dag företagen värdering utgör Kr 47.000

1. Köpeskillingen för fastigheten i nuvarande byggnadsskede enligt denna dag företagen värdering utgör Kr 47.000 Mellan Byggnads AB Harry Karlsson, Lund, nedan kallat bolaget, å ena sidan, och......, nedan kallad köparen, å andra sidan, har denna dag träffats följande AVTAL Bolaget försäljer till köparen tomt nr.........

Läs mer

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr

Tomtmark i Borås. Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr. Pris: 180 000 kr Tomtmark i Borås BORÅS VRALEN 1:22 Tomtmark om 10 900 kvm belägen 15 km norr om Borås. Prisidé:180 000 kr Pris: 180 000 kr Ansvarig mäklare Henrik Pålsson, LRF Konsult Industrivägen 3 D, 457 31 Tanumshede

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2014-02-13 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-13 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus / OSD Gruppmöten på Folkets hus / OSD från kl 17.00. Lokal meddelas på plats. -2, KF 2014-02-13

Läs mer

Årsbok 2007 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2007 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

2012-08-22. Information om avsiktsförklaring avseende ombyggnation av Kungälvsmotet (Dnr KS2012/996)

2012-08-22. Information om avsiktsförklaring avseende ombyggnation av Kungälvsmotet (Dnr KS2012/996) Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Evelina Sandström 2012-08-22 Information om avsiktsförklaring avseende ombyggnation av Kungälvsmotet (Dnr KS2012/996) Sammanfattning Information lämnas vad gäller

Läs mer