tvi~~ iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tvi~~ iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013"

Transkript

1 iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret l (l) Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013 Tid: Plats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening 1. Protokolljustering: -- I tur att justera AnnMarie Johnsson (C). Ersättare Ann-Margret Kjellberg (S). Justeringen äger rum Torsdagen den 26 september Handläggare Beslutsinstans Sid Upprop 3. Godkännande av dagordningen Budget 2014 och plan Johan L 5. Exploateringsavtal för Hasselbacken nedre, Per S Båstad 109:330 m.fl. 6. Överlåtelse och försäljning av fastigheten Per S Båstad Gräsryd 6: KF 2 KS 3-13 KS Båstad den 18 september 2013 Kerstin Gustafsson ordförande tvi~~ Lmda Wahlström sekreterare

2 Il BA ' OSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu Godkännande av dagordningen Beslut Ekonomiutskottet beslutar: l. Dagordningen godkänns. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande -

3 ~ BÅSTADS lm] KOMMUN Ekonomiutskottet SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Blad KS eu dnr. Budget 2014 och plan Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har att fastställa budget för 2014 och plan för justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

4 SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu dnrks Exploateringsavtal för Hasselbacken Nedre; Båstad 109:330 m.fl. Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Förslag till beslut En detaljplan för området Hasselbacken Nedre, omfattande b la fastigheterna Båstad 109:330 och Båstad 109:332 har upprättats och är nu föremål för antagandehandläggning. Inom kommunledningskontoret har upprättats förslag till exploateringsavtal med ägaren till nyss nämnda fastigheter, Båstad Hasselbacken AB, som syftar till att reglera detaljplanens genomförande. Tjänsteskrivelse från tf. kommunchef Per Sellden daterad , bilaga. Upprättat förslag till exploateringsavtal för Hasselbacken Nedre, Båstad 109:330 m.fl. bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med B åstad Hasselbacken AB, B åstad 109:330 m.fl. Utskott/presidium justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

5 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: Handläggare: Per Sellden D nr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Per Sellden Bilagor till tjänsteskrivelsen: Exploateringsavtal Exploateringsavtal för Hasselbacken Ned re; Båstad 109:330 m.fl. Bakgrund En detaljplan för området Hasselbacken Nedre, omfattande b la fastigheterna Båstad 109:330 och Båstaci 109:332 har upprättats och är nu föremål för antagandehandläggning. Inom kommunledningskontoret har upprättats förslag till exploateringsavtal med ägaren till nyss nämnda fastigheter, Båstad Hasselbacken AB, som syftar till att reglera detaljplanens genomförande. Aktuellt Avtalet avser att närmare reglera genomförandet av detaljplanen, exploateringsområdet Området avses exploateras för bostadsbebyggelse avsett för permanentboende och ger möjlighet till att uppföra ca 25 friliggande hus, ca 10 nya bostäder i parhus och ca 75 lägenheter i flerbostadshus. I avtalet regleras frågor om fastighetsbildning, anläggningsarbeten, marksanering, överföring av allmänna anläggningar, gatukostnad, va-avgift mm. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med B åstad Hasselbacken AB. r----, Tf kommunchef \ c:\ u s ers\ ch rsod J\ desktop\hasselbacken.docx\ ch rsod l - 4-

6 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret l (9) EXPLOATERINGSAVTAL Parter Båstads kommun (org nr ), nedan kallad kommunen, samt fastighetsägaren till Båstad 109:330 och 109:332 Båstad Hasselbacken AB ( ), nedan kallad exploatören. 1. Syfte, målsättning mm Detta avtal avser exploatering av ett delområde markerat med rött på förslag till detaljplan för fastigheterna Båstad 109:330 m.fl. enligt antagandehandling (bilaga 1). Avtalet syftar till att erhålla ett genomförande i enlighet med detaljplanens bestämmelser samt bilagda tekniska beskrivning. Området ska exploateras för bostadsbebyggelse avsett för permanentboende. Parternas gemensamma syfte är att området skall färdigställas snabbast möjligt efter rådande marknadsförutsättningar och har som mål att området i sin helhet skall vara färdigställt senast år Exploateringsavtalets omfattning ger möjlighet till att uppföra ca 25 st friliggande hus, ca 10 nya bostäder i parhus och ca 75lägenheter i flerbostadshus. Den principiella utformningen på planerad bostadsbebyggelse framgår av till detaljplanen hörande illustrationsplan. Exploatören skall anskaffa och bekosta allt som är erforderligt för exploateringsarbetenas genomförande i den mån inte annat uttryckligen föreskrivs i detta avtal. 2. Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för den allmänna va-anläggningen. Planområdet är planerat att anslutas till dess verksamhetsområde. Inom detaljplaneområdet är kommunen huvudman för allmän platsmark Efter godkänd slutbesiktning av de allmänna anläggningsarbetena skall den allmänna platsmarken överlämnas till Båstads kommun för förvaltning. Överföring får ej ske innan sanering enligt 4 skett och godkänts av kommunen. 3. Fastighetsbildning Exploatören äger all mark inom exploateringsområdet med undantag av fastigheten Båstad 109:331. Exploatören förbinder sig att ansöka om erforderliga fastighetsbildningsåtgärder med anledning av detta avtal och enligt följande huvudprinciper: A. Genom avstyckningar bilda de fastigheter för bostadsändamål som planerad bebyggelse genererar inom ramen för detaljplanens bestämmelser och intentioner. Om så erfordras genom officialservitut säkerställa mark för avledning av dagvatten från tomtmark B. Till kommunens "gatufastighet" Båstad 109:2 skall överföring ske av all allmän platsmark inom exploateringsområdet samt angiven mark för teknisk anläggning. Överföring får ej ske innan sanering enligt 4 skett och godkänts av kommunen \<:\users\ chrsod l \ desktop\exploaterin gsavtal%20hasselbacken[ l J. d OCX\chrsod l - 5-

7 2 (9) C. Ledningsrätter för allmänna va-ledningar samt el-, fiber och teletekniska anläggningar ska upplåtas åt respektive huvudman om så erfordras och påkallas. Exploatören svarar för samtliga förrättningskostnader för fastighetsbildningsåtgärder inom exploateringsområdet förenade med avtalets genomförande. Någon ersättning skall ej utgå mellan parterna. Exploatören svarar för ersättning mot tredje part. Exploatören ska ansöka om lantmäteriförrättning när detaljplanen vinner laga kraft. Exploateringsavtalet får läggas till grund för beslut vid lantmäteriförrättning. 4. Miljöteknik 1. Kommunen har gett Ramböll Sverige AB i uppdrag att genomföra geoteknisk och miljöteknisk undersökning. Undersökningen påvisar miljöförorening i ett flertal punker inom område X samt i en punkt i område Y (bilaga 2). 2. Den miljötekniska undersökningen påvisar att det förekommer miljöförorening inom exploateringsområdet Undersökningen visar att merparten av föroreningen ligger på det område som är planlagt för flerfamiljshus med underjordiskt garage och exploatören är medveten om detta. Vid explotörens anläggningsarbeten för flerbostadshus och underjordisk parkering kommer jordmassor att grävas bort varvid exploatören har att tillse att förorenade massor schaktas bort och förs till godkänd mottagare. Den påträffade föroreningen i område B, enligt bilaga 1, synes sannolikt utgöra en förorening från drivmedelshantering. Exploatören förbinder sig att sanera detta område till nivå med "mindre känslig markanvändning". Exploatören är upplyst om och har förklarat sig införstådd med sin skyldighet att tillse att eventuellt erforderliga saneringsåtgärder finansieras och genomförs. Efter det att saneringsarbetena slutförts skall exploatören tillställa kommunen en slutrapport som tydligt anger hur arbetena i sin helhet genomförts. 3. Byggnation inom område A eller område B, enligt bilaga 1, får ej påbörjas innan respektive område är sanerat i sin helhet. 4. Exploatören förbinder sig att sanera den allmänna platsmarken inom sex (6) månader från det att detaljplanen vunnit laga kraft. En anmälan om sanering skall i god tid innan arbetena påbörjas lämnas in till miljöavdelningen i Båstads kommun. Marken skall efter sanering vara tjänlig som allmän platsmark Kommunen har rätt att utföra kontroll av ovanstående sanering samt att på exploatörens bekostnad utse besiktningsförrättare. 5. Anläggningsarbetena Exploatören förbinder sig att utföra och bekosta: a) Alla allmänna anläggningsarbeten inom exploateringsområdet inklusive va. Dagvattensystemet för exploateringsområdet skall byggas ut enligt principerna som redovisas i Swecos rapport och omfatta vad redovisats för Hasselbacken nedre. Kommunen har att bygga ut Hasselbacken yttre utanför exploateringsområdet i enlighet med rapporten. b) Allt inom kvartersmark för bostäder. Se bilaga 3 för teknisk specifikation. Utarbetande av arbetshandlingar för arbetena skall ske i samråd med kommunens tekniska förvaltning. Arbetena får påbörjas först efter skriftligt godkännande av tekniska förvaltningen. Sådant godkännande befriar inte exploatören från ansvar för handlingarnas riktighet \15\chrsod1-6-

8 3 (9) Kommunen har rätt att utföra kontroll av ovanstående anläggningsarbeten samt att på exploatörens bekostnad utse besiktningsförrättare. 6. Överförande av allmänna anläggningar Efter godkänd slutbesiktning skall exploatören överlämna de allmänna anläggningarna enligt 5a som är belägna på allmän platsmark till kommunen utan ersättning. 7. Samordning Exploatören skall ansvara för att samordning sker mellan exploatörens arbete och arbeten som skall utföras av annan än exploatören. I första hand en samordning med huvudmännen för el-, tele-, och datatekniska anläggningar. Inom exploateringsområdet är fastigheten Båstad 109:331 belägen. Fastigheten ägs av annan än exploatören. Exploatören har att upprätta förbindelsepunkt för va och dagvatten till fastigheten på plats och sätt som överenskommes med kommunen. Vidare har exploatören att vid samtliga arbeten inom exploteringsområdet tillse att nämnda fastighet har obruten tillgång till väg och annan infrastruktur. Exploatören har skyldighet att visa skälig hänsyn till fastighetens nyttjare vid pågående arbete vad avser buller, damm-bildning mm samt att hålla fastighetsägaren informerad om exploateringsarbetenas genomförande. 8. Organisation Kommunens ombud är dess projektingenjör. Ombudet äger behörighet att företräda kommunen inom ramen för detta avtal och där det inte gäller kommunens myndighetsutövning. Exploatörens ombud är dess VD. Ombudet äger behörighet att företräda exploatören och därvid träffa erforderliga överenskommelser. 9. Exploateringsavgifter Exploatören ska erlägga en ersättning om kronor enligt följande; a) kronor - Administrativa kostnader, delkostnad för byggnation av trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Ängelholmsvägen. - Beloppet erläggs senast 30 dagar efter det att exploateringsavtalet vunnit laga kraft. b) kronor - Exploatören ska erlägga ersättning till kommunen för utbyggnad avdagvattenledning, delen Hasselbacken yttre, motsvarande 35 %av kommunens faktiska totalkostnader för samtliga arbeten och åtgärder som sammanhänger med utbyggnaden. - Ersättningen erläggs senast 30 dagar efter det att kommunen tillställt exploatören faktura avseende utbyggnaden. 10. Va-avgift mm Va-avgift för anslutning till va-nätet skall av exploatören erläggas till kommunen enligt vid varje tillfälle gällande taxa. l30916\15\chrsod1-7-

9 4 (9) 11. El, fiber, bygglov Avgifter förelanslutningar samt bygglovsavgifter erläggs enligt vid varje tidpunkt gällande taxa. Exploatören har erlagt del av planavgift genom särskilt avtal och reducerad planavgift kommer att uttas vid bygglovgivningen. Exploatören ska tillse att varje bostadslägenhet får tillgång till fiber. 12. Energi, uppvärmning Bostad inom området får ej förses med direktverkande el eller enskild anordning för fast bränsleeldning som huvuduppvärmning. Exploatören förbinder sig att i görligaste mån utforma bebyggelsen med energisparande åtgärder mm för att erhålla en optimal energianvändning. 13. Säkerhet För rätta fullgörandet av exploatörens skyldigheter gentemot kommunen enligt detta avtal skall exploatören vid dess undertecknande ställa en bankgaranti på kronor varav a) kronor utgör säkerhet för sanering på allmän plats b) kronor utgör säkerhet för 9 a) ovan c) kronor utgör säkerhet för 5 a) ovan varav avser dagvattenutbyggnad d) kronor utgör säkerhet för anläggningsarbeten inom grönområden e) kronor utgör säkerhet för 9 b) ovan Bankgarantin skrivs successivt ner med det belopp som motsvarar det åtagande som exploatören genomfört exklusive belopp som motsvarar garantiåtagande. Bankgarantin återlämnas i sin helhet när exploatören fullföljt samtliga åtaganden, slutbesiktning av de allmänna anläggningsarbetena godkänts och eventuella brister åtgärdats. 14. Tvist Tvist mellan exploatören och kommunen med anledning av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. 15. Överlåtelse av avtal Exploatören får ej överlåta detta avtal, ej heller fastigheten Båstad 109:330, på annan utan kommunens skriftliga medgivande. 16. Giltighet Detta avtal gäller under förutsättning av att kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige godkänner avtalet genom beslut som vinner laga kraft, samt att kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige antager förslag till detaljplan för B åstad 109:330 m.fl. i Båstad enligt antagandehandling genom beslut som vinner laga kraft i 6\ 15\chrsod l -8-

10 5 (9) Om någon av de här förutsättningarna inte uppfylls förfaller detta avtal i sin helhet varvid vardera parten skall bära sina kostnader om inte annat skriftligen överenskommes. Avtalet är upprättat i likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. Båstad, den 2013 FÖR EXPLOATÖREN: Bevittnas: C namnförtydligande) C namnförtydligande) FÖR BÅSTADS KOMMUN: Kerstin Gustafsson Kommunstyrelsens ordförande Per Sellden Tf kommunchef Bevittnas: Cnamnförtydligande) C namnförtydligande) \15\chrsodl -9-

11 6 (9) BILAGA 1, DETALJPLANEKARTA Exploateringsområde Område A Område B \15\chrsod J - 10-

12 7 (9) ~ z w i t;; er o (t: ~ " Q :ro ~ u_ > m ~ <( ~...,. ~ (/) " ~ o l>c w 2' 0:: Q 11.. B l ~ l o ~ ~,. z o J!i ~ l<: ~ ~ (!) <l... Il ~ ll.~ ~ Q' =- "" \1 5\chrsod l

13 8 (9) Omfattning och standard på allmänna anläggningsarbeten mm Omfattning Alla allmänna anläggningsarbeten inom exploateringsområdet enligt nedan angivna standardkrav. Bestämmelser och intentioner angivna i detaljplanen ska gälla. Om ej annat anges skall utformning och ytstandard vara likvärdig med angränsande områden inom Båstad. standard A. Allmänt Dimensionering och utförande ska ske enligtama Anläggning 10. Alla anslutningar till befintligt Va-nät, gatunät, ge-vägar och övrig allmän platsmark ska ingå. Inmätning av alla markanläggningar och Va-nät med tillhörande anordningar ska följa anvisningar enligt kartavdelningen i Båstads Kommun. Teknik och service ska godkänna upprättade arbetshandlingar för de allmänna anläggningsarbetena. Under byggnadstiden kommer kontroll att utföras av Teknik och service. Garantitiden för arbetena ska vara 2 år. Exploatören har drifts- och underhållsansvaret för grönområden inkl planteringar under garantitiden. B. Gator Gatorna ska dräneras och förses med ABT-beläggning på AG. Erforderlig skyltning inkl gatunamnsskyltning skall utföras. En separat gång- och cykelväg anlägges enligt illustrationskartan mellan Karstorpsvägen och Ängelholmsvägen med minst 40mm asfaltbeläggning C. Gatuområde Gatuområde ska utformas i överenskommelse med Teknik och service och ska i huvudsak följa illustrationskartan. Separat trappa ska byggas avsedd för fotgängare och ska förses med skyltar med information om att trappan ej snöröj s. Utrymme för att plantera klätterväxter som kan klättra alternativt hänga på stödmurarna ska finnas. Växter som ska planteras ska tåla förutsättningarna, vara lättskötta och minst hälften av växterna ska vara städsegröna. Utplantering av växterna skall till innehåll och tid överenskommas med kommunens parkansvarige. D. VA Allmänt huvudledningsnät för, dag-, spill- och renvatten ska anläggas med förbindelsepunkt till varje fastighet inom exploateringsområdet Principlösningar i dagvattenutredning ska följas. Dagvattendammar samt diken ska dimensioneras och anläggas. Va-utformning ska ske i samråd med Nordvästra Skånes Vatten och Avlopps AB (NSVA). E. Gatubelysning Gatubelysningsanläggningar till samtliga gator och ge-vägar ska anläggas. Utföres i samråd med Teknik och service och Bjäre Kraft och bekostas av exploatören. Belysningen skall etableras med LED-teknik!30916\15\chrsod1-12-

14 9 (9) F. Grönområden Grönområdena ska utföras tilltalande ytorna ska vara lättskötta. enlighet med dagvattenutredning, , och Träd med stamdiameter över 80 cm ska bevaras så långt som möjligt. Grundstenar och skogsstig vid det gamla fruktpackeriet ska bevaras i skälig utsträckning. G. Vattenskyddsområde Planområdet ligger inom skyddsområde för vattentäkt. Exploatören ansvarar för att erforderliga tillstånd medges för alla arbeten. H. El-. tele- datorförsörjning mm. Exploatören ansvarar för utbyggnad av el- och fiberförsörjning. Nätägare i området är Bjäre Kraft \15\chrsod l -13-

15

16 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu dnr. KS Överlåtelse och försäljning av fastigheten B åstad Gräsryd 6:61. Beskrivning av ärendet Båstads kommun har låtit uppföra ny förskola i Östra Karup. Förskolan har tagits i bruk för några månader sedan. Båstads kommun har tidigare bedrivit förskoleverksamhet i Östra Karup i två mindre förskolor. Under våren har de fastigheter som verksamheten bedrivits inom lämnats ut till försäljning genom uppdrag till upphandlad mäklare; stigbertils i Båstad. Kommunstyrelsen beslutade att försälja fastigheterna B åstad Gräsryd 6:62, 6:64 och 6:65 varinom den ena förskolan är belägen för en köpeskilling om kronor C bokfört värde : kronor). Den ännu ej försålda fastigheten Gräsryd 6:61 har ett bokfört värde per uppgående till kronor. Det sammantagna bokförda värdet på de båda förskolorna uppgår sålunda till kronor. Fastigheten har nu under en längre tid varit till salu men intresset att förvärva fastigheten har varit begränsat. Mäklaren har nu erhållit ett slutbud om kronor från en intressent och upprättat köpekontrakt med intressenten. Underlag till beslutet Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från tf. kommunchef Per Sellden daterad , bilaga. Köpekontrakt fastigheten Gräsryd 6:61, bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: l. Fastigheten Båstad Gräs1yd överlåtes och försäljes till Arben Haj ra för en köpeskilling om C Enmillionfemhundratusen) kronor och på villkor i övrigt i enlighet med upprättat köpeavtal. Utskott/presidium ) usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande.1

17 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse l (l) Datum: Handläggare: Per Sellden D nr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Per Sellden Bilagor till tjänsteskrivelsen: Köpekontrakt Överlåtelse och försäljning av fastigheten Båstad Gräsryd 6:61. Bakgrund. Båstads kommun har låtit uppföra ny förskola i Östra Karup. Förskolan har tagits i bruk för några månader sedan. Båstads kommun har tidigare bedrivit förskoleverksamhet i Östra Karup i två mindre förskolor. Under våren har de fastigheter som verksamheten bedrivits inom lämnats ut till försäljning genom uppdrag till upphandlad mäklare; Stigbertils i Båstad. Kommunstyrelsen beslutade att försälja fastigheterna Båstad Gräsryd 6:62, 6:64 och 6:65 varinom den ena förskolan är belägen för en köpeskilling om kronor C bokfört värde : kronor). Den ännu ej försålda fastigheten Gräsryd 6:61 har ett bokfört värde per uppgående till kronor. Det sammantagna bokförda värdet på de båda förskolorna uppgår sålunda till kronor. Aktuellt Fastigheten har nu under en längre tid varit till salu men intresset att förvärva fastigheten har varit begränsat. Mäklaren har nu erhållit ett slutbud om kronor från en intressent och upprättat köpekontrakt med intressenten. Jag föreslår att Båstads kommun överlåter och försäljer fastigheten till intressenten, Arben Haj ra, med villkor enligt köpekontraktet. Den beslutade och nu föreslagna överlåtelsen ger en sammantagen köpeskilling om kronor. Bokfört värde per utgör sammantaget kronor. Mäklararvodet, 3, 75 % inkl moms, uppgår sammantaget till kronor. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar: Fastigheten Båstad Gräsryd överlåtes och försäljes till Arben Hajra för en köpeskilling om C Enmillionfemhundratusen) kronor och på villkor i övrigt i enlighet med upprättat köpeavtal. ~ -. Tf kommunchef \4\chrsodl - 15-

18 l co T""" l 5:31.._... jj _ ' : _ ~j (;; ;- -~ ---,l ~n... ~...,....L... J. ~772 l._.j 7 "3.. J i ~~YJ ~ - f; l [_:_j 2J. :. ' f. 1 :9 GRÄSRYE> re- 6~7.J!i! - - ~--- - ~~~ -- ; ! "'öq'l.1 " l \ ' l la.r!\,.l ~~ = i., ~. l 1:11 l f

19 KÖPEKONTRAKT Säljare Båstad Kommun Båstad l/l-del Köpare ArbenHajra Bivägen lob, B åstad l/l-del Överlåtelseobjekt Fastigheten Båstad Gräsryd 6:61 Porfyrvägen 16, Östra Karup I det följande benämnd fastigheten. Överlåtelseförklaring Köpeskilling Säljaren överlåter och försäljer härmed ovannämnda fastighet till köparen. Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av kronor: EN MILJON FEMHUNDRATUSEN KRONOR l :- Tillträdesdag 1 Köpeskillingens erläggande 2 Likvidavräkning Enligt överenskommelse, dock senast l. Betalar handpenning Hålls enligt särskilt avtal deponerad hos fastighetsmäklaren. Se Betalar kontant på tillträdesdagen Likvidavräkning skall upprättas per tillträdesdagen. Summa :- l :- l :- 3 Inteckningar, servitut och nyttjanderätter Säljaren garanterar -att fastigheten på tillträdesdagen är intecknad till: kronor l :-. Inteckningar/pantbrev på motsvarande belopp överlåts och disponeras av köparen från tillträdesdagen. -att fastigheten på tillträdesdagen endast belastas av följande servitut, nytijanderätter eller gemensamhetsanläggningar, för vilka avtal köparen förbinder sig att övertaga ansvaret: Andel i B åstad Östra Karup GA:2 avseende vägförening 4 Försäkringar 5 Faran för fastigheten 6 Äganderättens övergång Säljaren förbinder sig att hålla fastigheten fårsäkrad till och med tillträdesdagen till full värde. Säljaren står faran om fastigheten av våda skadas eller försämras mellan kontraktsdagen och den avtalade tillträdesdagen. Faran övergår härefter på köparen, även om fastigheten ej tillträtts på grund av köparens dröjsmål. Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår först på tillträdesdagen. M Copyright Mäklarsamfundet Eftertryck förbjudes. stigbertils Mäklare i Båstad Box 1083, Köpmansgatan 13, BASTAD Org.nr: MÄKLARSAMFUNDET OP Sida 1 (3) Telefon Telefax Internet 7-

20 FORTS KÖPEKONTRAKT 7 Fördelning av inkomster och utgifter mm Säljaren skall betala skatter, räntor och andra periodiska utgifter för fastigheten av vad slag de vara må, om de avser tiden före tillträdesdagen. Från och med tillträdesdagen övergår betalningsskyldigheten på köparen. Säljaren garanterar, att på fastigheten belöpande - gamkostnadsersättning - el-anslutningsavgifter - V A -anslutningsavgifter erlagts. Säljaren garanterar att åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet inte foreligger. 8 Rengöring m m 9 Lagfarts- och fånekostnader 10 Överlämnande av handling 11 Pantförskrivning 12 Förmedlingsprovision 13 Skadestånd m m Partema har enats om att fastigheten ej städas utöver vad som är fallet på kontraktsdagen. Vidare ingår det lösöre som finns i byggnaden och på tomten på kontraktsdagen. Med köpet forenade lagfarts- och inteckningskostnader betalas av köparen. Expeditionsoch uppläggningskostnader for upptagande av nya lån betalas av köparen. Kostnader vid lösen av säljarens lån, vilka ej skall övertagas av köparen, betalas av säljaren. På tillträdesdagen skall säljaren till köparen for hans undertecknande överlämna kvitterat köpebrev avseende fastigheten och övriga handlingar som erfordras for att köparen skall få lagfart. Säljaren skall vidare till köparen överlämna aktuellt gravationsbevis eller motsvarande utdrag ur fastighetsregistret, gällande tomtkarta om sådan finnes och andra handlingar rörande fastigheten, vilka är av betydelse för köparen som ägare av denna. Säljaren forbinder sig att, i samband med köpeskillingens erläggande, i det fall långivaren önskar, biträda köparens pantforskrivning av pantbrev avseende fastigheten innan köparen erhållit lagfart. Förmedlingsprovision betalas av säljaren. Provisionen är förfallen till betalning i samband med tillträdesdagen. Skulle köparen eller säljaren ej fullborda sina åtaganden enligt detta avtal, äger motparten rätt till skälig ersättning. Skulle åsidosatt åtagande vara av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt att häva köpet. Omedelbar hävningsrätt föreligger dock inte om motparten är privatperson och kan hänvisa till sådana extraordinära omständigheter som han inte kan råda över. Vid köparens kontraktsbrott skall säljarens ersättning i första hand regleras ur erlagd handpenning. Överstiger säljarens skada handpenningen, är köparen skyldig att erlägga mellanskillnaden. Understiger skadan handpenningen, skall mellanskillnaden snarast återbetalas till köparen. 14 Fastighetens skick Fastigheten överlåtes i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köpare och säljare är informerade om sin undersöknings- respektive upplysningsplikt Köparen har beretts tillfälle att undersöka fastigheten och friskriver med bindande verkan säljaren från allt ansvar for fastigheten avseende faktiska fel i byggnaden. Köparen är således medveten om att han framledes inte kan göra några anspråk gällande mot säljaren avseende sådana fel. Köpeskillingen har anpassats härtill. M Copyright Mäklarsamfundet Eftertryck förbjudes. OP Sida 2 (3) stigbertils Mäklare i Båstad Box 1083, Köpmansgatan 13, BASTAD Org.nr: Telefon Telefax Internet 8-

21 FORTS KÖPEKONTRAKT 15 Energideklaration 16 Övriga villkor och bestämmelser Det finns en energideklaration avseende byggnaden på fastigheten som upprättats får mindre än l O år sedan. Kopia av energideklarationen ska uppvisats för köparen senast på tillträdesdagen. Skulle Båstad Kommuns beslut om försäljning av fastigheten ej vinna laga kraft skall köpet i sin helhet återgå varvid den deponerade handpenningen omgående återbetalas till köparen. I avvaktan på köpets bestånd skall handpenningen, i enlighet med bifogat depositionsavtal, kvarstå deponerad på mäklarfirman Stigbertils klientmedelskonto hos Handelsbanken Blir köpet bestående utbetalas handpenningen till säljaren. Utväxling av kontraktet Säljarens underskrift Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar, varav säljare och köpare tagit var sitt. Båstad För Båstad Kommun För Båstad Kommun Kerstin Gustafsson Per Sellden Bevittning säljare Ovanstående säljares namnteckning/ar bevittnas (Namn) (Namn) Köparens underskrift Båstad r be~ Arben Hajra Bilaga Följande bilagor tillhör köpekontraktet: Depositionsavtal, fastighetsutdrag från Lantmäteriverket och objektsbeskrivning. M Copyright Mäktarsamfundet Eftertryck förbjud es. Stigbertils Mäklare i Båstad Box 1083, Köpmansgatan 13, BASTAD Org.nr: ~'~~ MÄKLARSAMFUNDET OP Sida 3 (3) Telefon Telefax Internet 9-

22 DEPOSITIONSAVTAL- HANDPENNING Säljare B åstad Kommun Båstad l/l-del Köpare ArbenHajra Bivägen lob, Båstad l/l-del Ansvarig fastighetsmäklare Ola Pettersson, Stigbertils Mäklare i Båstad, Köpmansgatan 13, BÅSTAD Överlåtelseobjekt Kontraktsdag Tillträdesdag Uppdrag Fastigheten Båstad Gräsryd 6:61, Porfyrvägen 16, Östra Karup Enligt överenskommelse, dock senast O Säljare och köpare uppdrar härmed åt undertecknad fastighetsmäklare att för deras räkning omhänderta och förvalta ett belopp utgörande i köpekontraktet föreskriven ~handpenning på kr :- Depositionen sker med anledning av att köpets fullbordan eller bestånd har gjorts beroende av ett eller flera s.k. svävarvillkor i köpekontraktet. Ett svävarvillkor innebär att avtalet ännu inte är defmitivt bindande utan kan återgå under vissa förhållanden. Det deponerade beloppet skall sättas in på fastighetsmäklarens klientmedelskonto Handelsbanken och hållas åtskilt från fastighetsmäklarens egna medel. Ange OP som referens vid insättning av handpenning. Redovisning av det deponerade beloppetjämte upplupen ränta skall ske så snart det klarlagts vem av köparen eller säljaren som har rätt till beloppet. Om köpets fullbordan eller bestånd i köpekontraktet har gjorts beroende av om köpeskillingen erläggs (s.k. köpebrevsvillkor), får dock redovisning ske trots att köpebrevsvillkoret ännu inte har uppfyllts. Skulle tvist mellan köpare och säljare avseende redovisningen uppstå, får redovisning ske först sedan tvisten lösts genom förlikning eller dom som vunnit laga kraft. Redovisning av ränta Partema överenskommer att handläggande fastighetsmäklare i samband med utbetalning av deponerade medel ej behöver redovisa ränta understigande l 00 kronor. M Copyright Mäklarsamfundet Eftertryck förbjudes. OP Sida 1 (2) stigbertils Mäklare i Båstad Box 1083, Köpmansgatan 13, BAST AD Org.nr: Telefon Telefax Internet O-

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-30 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 120359 Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Förslag till beslut

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-06-09, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-10 Blad 15 Ks63 Au 65 Dnr 115/253-2010 Försäljning av del av Prästgärdet 2:1, Karisdal Från tekniska nämnden har den 19 april

Läs mer

NYPONVÄGEN 9. Nyponvägen 9, 269 94 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Västra Karup-Hov församling. Skattesats 32,55.

NYPONVÄGEN 9. Nyponvägen 9, 269 94 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Västra Karup-Hov församling. Skattesats 32,55. NYPONVÄGEN 9 Beskrivning Charmigt och strandnära på Bjäres sydsida Alldeles i närheten av Mäsingestrands underbara sandstrand, på Bjäres soliga sydsida, ligger detta enkla men charmiga sommarhus. Bostaden

Läs mer

66 Försäljning av mark, del av Väpnaren 6, vid Kungsgatan i Eskilstuna. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

66 Försäljning av mark, del av Väpnaren 6, vid Kungsgatan i Eskilstuna. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-09-11 LS-LED07-442 66 Försäljning av mark, del av Väpnaren 6, vid Kungsgatan i Eskilstuna. Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag

Läs mer

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild Ärende 20 Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild 263 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-01 KS/2012/85 GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

CHRISTINAS VÄG 28. Christinas Väg 28, 269 39 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55.

CHRISTINAS VÄG 28. Christinas Väg 28, 269 39 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. CHRISTINAS VÄG 28 Beskrivning Välskött och strandnära Västkuststuga i lugn sommaridyll I attraktivt område vid hav och strand ligger denna Västkuststuga från 1977 i skön retrostil. Sommarstugan är i äldre

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - PRIS: 1 050 000:-

FRILIGGANDE VILLA - PRIS: 1 050 000:- FRILIGGANDE VILLA - PRIS: 1 050 000:- Beskrivning 40-talsvilla med ostört läge vid skogsbacke Med bra läge i byn, längst in på liten återvändsgata, ligger denna 40-talsvilla i tegel med tidstypiska detaljer

Läs mer

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor.

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor. Mall köpekontrakt. Område 1, 2, 3 KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom Mall köpekontrakt. KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast egendom: Täby

Läs mer

FÖRBINDELSEVÄGEN 11. Förbindelsevägen 11, Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,49.

FÖRBINDELSEVÄGEN 11. Förbindelsevägen 11, Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,49. FÖRBINDELSEVÄGEN 11 Beskrivning Uppfräschat och mysigt fritidshus på solig hörntomt Moderniserat, uppfräschat och mysigt fritidshus på bekvämt gångavstånd till milslång, barnvänlig sandstrand. Funktionellt

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

VEGAVÄGEN 16. Vegavägen 16, Skummeslövsstrand. Belägen i Laholm kommun, Skummeslöv församling. Skattesats 32,76.

VEGAVÄGEN 16. Vegavägen 16, Skummeslövsstrand. Belägen i Laholm kommun, Skummeslöv församling. Skattesats 32,76. VEGAVÄGEN 16 Beskrivning Fint planerad enplansvilla granne med grönområde Med närhet till hav och bad ligger denna villa med ljust och fritt läge granne med grönområde i lugnt kvarter. Interiören är bevarad

Läs mer

RÖJELGRÄND 8. Röjelgränd 8, 269 76 Torekov. Belägen i Båstad kommun, Torekov församling. Skattesats 32,55.

RÖJELGRÄND 8. Röjelgränd 8, 269 76 Torekov. Belägen i Båstad kommun, Torekov församling. Skattesats 32,55. RÖJELGRÄND 8 Beskrivning Populärt sommarboende vid Torekovs GK Ett stenkast från Torekovs Golfklubb ligger detta lättsköta Finnbohus i lugnt och naturnära område. Enplansbostaden har uteplats mot väster,

Läs mer

KAJUTGRÄND 19 B. Kajutgränd 19b, Torekov. Belägen i Båstad kommun, Torekov församling. Skattesats 32,55.

KAJUTGRÄND 19 B. Kajutgränd 19b, Torekov. Belägen i Båstad kommun, Torekov församling. Skattesats 32,55. KAJUTGRÄND 19 B Beskrivning Fräscht och bekvämt i ett plan Välkommen till Kajutgränd och detta naturnära, mysiga område en bit ovanför havet. Här finns möjlighet att bosätta dig bekvämt i fräsch enplansvilla

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: Köpekontrakt Säljare Irene Ludvigsson Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö med 1/2-del 19390331-4304 Mobil 0760-097580 irene.ludde@lsn.se Lars Ludvigsson DB Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna KÖPEAVTAL avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga Fastighet:

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

MÄRGELVÄGEN 6. Märgelvägen 6, Grevie. Belägen i Båstad kommun, Förslöv-Grevie församling. Skattesats 32,42.

MÄRGELVÄGEN 6. Märgelvägen 6, Grevie. Belägen i Båstad kommun, Förslöv-Grevie församling. Skattesats 32,42. MÄRGELVÄGEN 6 Beskrivning Bo med vacker utsikt mitt på Bjäre Med vacker utsikt över grannskap, naturområde, Skälderviken och Kullaberg ligger denna välplanerade villa i lugnt och barnvänligt kvarter. Bostaden

Läs mer

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 22. Järnvägsgatan 22, 269 62 Grevie. Belägen i Båstad kommun, Förslöv-Grevie församling. Skattesats 32,50.

JÄRNVÄGSGATAN 22. Järnvägsgatan 22, 269 62 Grevie. Belägen i Båstad kommun, Förslöv-Grevie församling. Skattesats 32,50. JÄRNVÄGSGATAN 22 Beskrivning Renoverad 30-talsvilla med högt läge och ljuvlig tomt Längs Järnvägsgatan i Grevie samhälle ligger detta karaktärsfulla hus från 30-talet med högt läge och härlig tomt. Huset

Läs mer

K Ö P E A V T A L avseende fastighet

K Ö P E A V T A L avseende fastighet K Ö P E A V T A L avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga

Läs mer

Köpekontrakt. Maria Nielsen Telefon: E-post: Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen.

Köpekontrakt. Maria Nielsen Telefon: E-post: Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen. Säljare Maria Nielsen Telefon: 0735039008 E-post: mariachristinanielsen@hotmail.com Mikael Nielsen Skridskovägen 6, 43853 Hindås Telefon: 0735039005 E-post: nielsenbygg@hotmail.com 760503-4847 1/2-del

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

KVINNABÖSKEVÄGEN 109

KVINNABÖSKEVÄGEN 109 KVINNABÖSKEVÄGEN 109 Beskrivning Bo på landet i 4 rok! I Kvinnaböske, mellan Grevie och Förslöv, ligger detta lilla hus för såväl permanent- som fritidsboende. Här finns kök med matplats, vardagsrum med

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST)

EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Bilaga 4 EXPLOATERINGSAVTAL (UTKAST) Mellan Södertälje kommun (org nr 212000-0159), nedan kallad kommunen, och... (org nr...), nedan kallad exploatören, har följande avtal träffats om exploatering av del

Läs mer

NORRA RINGVÄGEN 16. Norra Ringvägen 16, Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,49.

NORRA RINGVÄGEN 16. Norra Ringvägen 16, Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,49. NORRA RINGVÄGEN 16 Beskrivning Strandnära och naturskönt på soligt tomt Några kvarter från havet med lång, inbjudande sandstrand, badbrygga och granne till fantastisk natur bor du i detta trevliga, vinterbonade

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

CAMPINGVÄGEN 14. Campingvägen 14, 269 40 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55.

CAMPINGVÄGEN 14. Campingvägen 14, 269 40 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. CAMPINGVÄGEN 14 Beskrivning Smakfullt och bekymmersfritt i Hemmeslöv Modernt och smakfullt parhus uppfört 2013 erbjuder ett bekymmersfritt boende i lugnt kvarter. Bostaden karaktäriseras av öppna ytor,

Läs mer

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun.

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun. Mellan Gnesta kommun, org nr 212000-2965, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta, ( Kommunen ), och XXXXXXXXX, org nr: xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxx, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

FM-enheten 1(1) D A T U M D I A R I E N R H A N D L Ä G G A R E 2013-03-28 LS-LED13-260 Magnus Andersson, tfn 016-10 38 08, SJ LS-FM13-062 Fastighet Härberget 10, Thulegården, Eskilstuna försäljning Komplettering

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

SEGELSTORPSVÄGEN 34. Segelstorpsvägen 34, Båstad. Belägen i Båstad kommun, Förslöv-Grevie församling. Skattesats 32,50.

SEGELSTORPSVÄGEN 34. Segelstorpsvägen 34, Båstad. Belägen i Båstad kommun, Förslöv-Grevie församling. Skattesats 32,50. SEGELSTORPSVÄGEN 34 Beskrivning Drömmen om sommarhus på Bjäres solsida I Segelstorpsstrand, ett litet sommarparadis på Bjäres solsida, hittar du halvöns bästa sandstrand, salta bad, skön och otvungen atmosfär,

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten. KÖPEKONTRAKT Säljare Inga Johansson db C/O Visioner Advokatbyrå Gun Thorstensson Box 2, 382 21 Nybro nedan benämnd Säljaren. 281102-2942 1/1 Köpare Nybro Kommun 382 80 Nybro nedan benämnd Köparen. 212000-0753

Läs mer

DALVÄGEN 26. Dalvägen 26, Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55.

DALVÄGEN 26. Dalvägen 26, Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. DALVÄGEN 26 Beskrivning Välvårdat med gott om utrymme på barnvänliga Korröd Rymligt och välvårdat kedjehus i populärt och lugnt villakvarter med högt läge strax söder om centrala Båstad. Funktionell planlösning

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Försäljning av Slagsta 1:25

Försäljning av Slagsta 1:25 Kommunstyrelsen 2016-05-18 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad KSKF/2016:355 Magnus Nyström /HandläggareTelefon/ 1 (1) Kommunstyrelsen Försäljning av Slagsta 1:25 Förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM

KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM Fastighet Fastigheten Knivsta Gredelby 1:32 Adress Hyvelgatan 39, 741 71 Knivsta. Belägen i Knivsta kommun och Knivsta församling.

Läs mer

DRÄNGSTORPSVÄGEN 195

DRÄNGSTORPSVÄGEN 195 DRÄNGSTORPSVÄGEN 195 Beskrivning Lantligt och rymligt mellan två av Bjäres bästa golfbanor I Drängstorp, ute på landet och med utblick över Bjäres kuperade landskap, ligger denna rymliga och välskötta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 il sala rt;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 20140415 28 (43) 89 Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 Dnr 2014/597 INLEDNING Sala kommuns fastighet Katrinelund

Läs mer

RINGAREGATAN 10. Ringaregatan 10, Torekov. Belägen i Båstad kommun, Torekov församling. Skattesats 32,55.

RINGAREGATAN 10. Ringaregatan 10, Torekov. Belägen i Båstad kommun, Torekov församling. Skattesats 32,55. RINGAREGATAN 10 Beskrivning Barnvänligt på Torekovs solsida Välkommen till denna 1½-plans Modulentvilla i lugnt och barnvänligt område gränsande till grönområde. Här bor du insynsskyddat på hörntomt med

Läs mer

ROXMANSVÄGEN 3 G. Roxmansvägen 3 G, Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55.

ROXMANSVÄGEN 3 G. Roxmansvägen 3 G, Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. ROXMANSVÄGEN 3 G Beskrivning Bekväm bostad i fantastiskt skick på populära Malen Välkommen till bekvämt och välplanerat boende på Malen i två plan med liten tomt som kräver minimal skötsel. Bostaden som

Läs mer

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Lars Rystadius 600826-1916 1/3-del Långgatan 11 Lgh 1101, 647 30 Mariefred

KÖPEKONTRAKT. Lars Rystadius 600826-1916 1/3-del Långgatan 11 Lgh 1101, 647 30 Mariefred KÖPEKONTRAKT Säljare Annika Rystadius 670502-2009 1/3-del Kanbergsgatan 4 Lgh 1001, 582 28 Linköping Håkan Rystadius 630510-1914 1/3-del Engelbrektsgatan 3 A Lgh 1302, 582 21 Linköping Lars Rystadius 600826-1916

Läs mer

UTSKIFTESVÄGEN 55. Utskiftesvägen 55, Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55.

UTSKIFTESVÄGEN 55. Utskiftesvägen 55, Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. UTSKIFTESVÄGEN 55 Beskrivning Välskött och barnvänligt på väster Välkommen till Utskiftesvägen 55 - ett fräscht och välskött hem med smakfull och ljus inredning. Här erbjuds 4 sovrum, stora sällskapsytor

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Villa i Ekshärad! Villa i 1½-plan med källare. Rymligt kök och inglasad veranda i söderläge. Två sovrum på ovanvåning. Bastu

Läs mer

TOMT I NATURSKÖNA HULI

TOMT I NATURSKÖNA HULI Skogssällskapet Bergsgatan 130 853 50 Sundsvall Tel 0771-22 00 44 Fax 0611-214 82 TOMT I NATURSKÖNA HULI Tomt i natursköna Huli Högt belägen tomt i populära Huli på 3 312 kvm. Nära till naturen men ändå

Läs mer

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen Bilaga I Förslag köpeavtal med skuldebrev till markanvisning för Manstorp JS etapp 1(5) 3. Datum: 20xx-xx-xx K Ö P E A V T A L Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81

Läs mer

HAVSBADSVÄGEN 20. Havsbadsvägen 20, 269 36 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55.

HAVSBADSVÄGEN 20. Havsbadsvägen 20, 269 36 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. HAVSBADSVÄGEN 20 Beskrivning Ståtliga och vackra Villa Furunäs på Malen till salu I Malen, på väg ner mot hav och havspooler, ligger stilfulla och vackra Furunäs med tillhörande gästbostad. Du har säkert

Läs mer

ROXMANSVÄGEN 3 G. Roxmansvägen 3 G, Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,49.

ROXMANSVÄGEN 3 G. Roxmansvägen 3 G, Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,49. ROXMANSVÄGEN 3 G Beskrivning Fantastiskt skick i första raden mot havet Välkommen till bekvämt och välplanerat boende på Malen i två plan med liten tomt som kräver minimal skötsel. Bostaden som fördelar

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-05-26 76 Försäljning av fastighet i Fågelsången, Bällsta 2:1127 (KS 2014.200) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

VON GEGERFELTS VÄG 11

VON GEGERFELTS VÄG 11 VON GEGERFELTS VÄG 11 Beskrivning Stilfullt, fräscht och modernt i centrala Torekov Välkommen till detta renoverade, fräscha och moderna boende i det mindre formatet. Lätt att öppna upp/stänga om du utnyttjar

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - STÖLLET - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - STÖLLET - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - STÖLLET - PRIS: 400 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Hus i Stöllet, Torsby kommun Centralt beläget hus i Stöllet, Torsby kommun. 1½-plansvilla i lugnt och barnvänligt villaområde.

Läs mer

KLAMPVÄGEN 16. Klampvägen 16, Båstad. Belägen i Båstad kommun, Förslöv-Grevie församling. Skattesats 32,42.

KLAMPVÄGEN 16. Klampvägen 16, Båstad. Belägen i Båstad kommun, Förslöv-Grevie församling. Skattesats 32,42. KLAMPVÄGEN 16 Beskrivning Suveränt sommarställe i mysig sommaridyll Ta den lilla skogsstigen längs bäcken direkt från din trädgård, genom den mysiga sommaridyllen Segelstorpsstrand ner till Bjäres finaste

Läs mer

TREVLIG 1 PLANS VILLA I LUMMIG MILJÖ PÅ HALLANDSÅSEN OBS NU! 1 125 000:- BJÄREDSVÄGEN 261 - BÅSTAD

TREVLIG 1 PLANS VILLA I LUMMIG MILJÖ PÅ HALLANDSÅSEN OBS NU! 1 125 000:- BJÄREDSVÄGEN 261 - BÅSTAD TREVLIG 1 PLANS VILLA I LUMMIG MILJÖ PÅ HALLANDSÅSEN OBS NU! 1 125 000:- BJÄREDSVÄGEN 261 - BÅSTAD TREVLIG 1 PLANS VILLA I LUMMIG MILJÖ PÅ HALLANDSÅSEN! BJÄREDSVÄGEN 261 1 125 000 kr Boyta 98 kvm fördelat

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: 350 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: 350 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: 350 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Villa i Klaråsen Trevlig 1-plansvilla med källare i Klaråsen. 3 rum och kök. Stor inglasad veranda under tak. Bergvärme. Fristående

Läs mer

MARK- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL. Höjdvägen. Höjdvägen 1(7) Berörda fastigheter: Berga 11:1, Berga 13:1 samt Berga 13:2.

MARK- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL. Höjdvägen. Höjdvägen 1(7) Berörda fastigheter: Berga 11:1, Berga 13:1 samt Berga 13:2. Höjdvägen 1(7) MARK- OCH GENOMFÖRANDEAVTAL Höjdvägen Berörda fastigheter: Berga 11:1, Berga 13:1 samt Berga 13:2. Parter: Österåkers kommun, MBA Mark & Invest i Täby AB, Österåkersvatten AB. Utkast 2016-05-10

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

Kongegårdsgatan 3 - Mölndal

Kongegårdsgatan 3 - Mölndal Kongegårdsgatan 3 - Mölndal MÖLNDAL - RISKULLA KONTOR / LAGER / INDUSTRI Fastighet Fastigheten Adress Tomt Kongegårdsgatan 3, 431 90 Mölndal. Belägen i Mölndal kommun och Fässberg församling. Tomtarea

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

LJUNGBYHOLMSVÄGEN 70

LJUNGBYHOLMSVÄGEN 70 LJUNGBYHOLMSVÄGEN 70 Beskrivning Lantligt läge på charmig tomt Belägen på mycket charmig tomt strax utanför Förslöv finner man denna bostad i behov av upprustning. Bostaden omfattar vardagsrum, kök, wc/dusch

Läs mer

ÄNGALAGSVÄGEN 413. Ängalagsvägen 413, 269 95 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Västra Karup-Hov församling. Skattesats 32,55.

ÄNGALAGSVÄGEN 413. Ängalagsvägen 413, 269 95 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Västra Karup-Hov församling. Skattesats 32,55. ÄNGALAGSVÄGEN 413 Beskrivning En charmfull pärla med härlig atmosfär I närheten av Torekov, omgiven av Bjäres vackra jordbrukslandskap och svårslagna och skiftande natur, ligger denna fantastiska fastighet

Läs mer

TUNBYVÄGEN 44. Tunbyvägen 44, Torekov. Belägen i Båstad kommun, Torekov församling. Skattesats 32,55.

TUNBYVÄGEN 44. Tunbyvägen 44, Torekov. Belägen i Båstad kommun, Torekov församling. Skattesats 32,55. TUNBYVÄGEN 44 Beskrivning På fantastisk tomt nära havet med vacker panoramautsikt Nu erbjuds sällsynt möjlighet att förvärva denna underbara fastighet som varit i samma familjs ägo sedan 1930-talet. Belägen

Läs mer

o 99 I ~ l) landstinget PROTOKOLLSUTDRAG LANDSTINGSSTYRELSEN Dm LD1 0/02757

o 99 I ~ l) landstinget PROTOKOLLSUTDRAG LANDSTINGSSTYRELSEN Dm LD1 0/02757 I ~ l) landstinget DALARNA o 99 LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2010-11-08 171 Förvärvav fastigheten Valhalla 2 I Falun Dm LD1 0/02757 Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Malmö flygledaren 2 Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta Försäljningsprocess Försäljning av fastigheten Flygledaren 2. Ägaren avser avyttra fastigheten via bolagsförsäljning.

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

Fastigheten Nybro Regeln 9 med adress Verkstadsgatan 3A, Nybro I det följande kallad fastigheten

Fastigheten Nybro Regeln 9 med adress Verkstadsgatan 3A, Nybro I det följande kallad fastigheten Köpekontrakt 1 (5) Säljare med 1 / 1 -del 212000-0753 Köpare Köpeobjekt Överlåtelseförklaring Wittenbergs Skötselbolag ABmed 1 / 1 -del 556966-9210 Duvetorp 210 38291 NYBRO Fastigheten Nybro Regeln 9 med

Läs mer

AGARDHSGATAN 72. Agardhsgatan 72, 269 33 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55.

AGARDHSGATAN 72. Agardhsgatan 72, 269 33 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. AGARDHSGATAN 72 Beskrivning Smakfullt gatuhus i toppskick med gästhus och privat södersida Längs anrika Agardhsgatan ligger denna fantastiska fastighet som omfattar såväl smakfullt gatuhus som utmärkt

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 14 Ks 78 Au 74 Dnr 130/2007-252 Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till kommunen Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde

Läs mer

VADEBÄCKSVÄGEN 41. Vadebäcksvägen 41, 269 71 Förslöv. Belägen i Båstad kommun och Förslöv-Grevie församling. Skattesats 32,50.

VADEBÄCKSVÄGEN 41. Vadebäcksvägen 41, 269 71 Förslöv. Belägen i Båstad kommun och Förslöv-Grevie församling. Skattesats 32,50. VADEBÄCKSVÄGEN 41 Fastighet Fastigheten Båstad Vistorp 7:17 Adress Idylliskt lantliv i gård från sent 1800-tal Arealer Taxeringsvärde Ekonomi Vadebäcksvägen 41, 269 71 Förslöv. Belägen i Båstad kommun

Läs mer

STRANDRIDAREVÄGEN 1. Strandridarevägen 1, Skummeslövsstrand. Belägen i Laholm kommun, Skummeslöv församling. Skattesats 32,78.

STRANDRIDAREVÄGEN 1. Strandridarevägen 1, Skummeslövsstrand. Belägen i Laholm kommun, Skummeslöv församling. Skattesats 32,78. STRANDRIDAREVÄGEN 1 Beskrivning Stor, delbar fastighet gränsande till strand och hav med vidsträckt utsikt Ta den lilla badstigen över strandheden till Skummeslövs långsträckta sandstrand och salta bad.

Läs mer

Adress MARKANVISNINGSAVTAL

Adress MARKANVISNINGSAVTAL 1 (5) Dokumentnamn Avtal Datum Diarienummer 2015-03-11 KS 2014/366 Adress MARKANVISNINGSAVTAL Emellan Tierps kommun genom dess kommunstyrelse, org.nr 212000-0266, nedan kallad Kommunen, å ena sidan, och

Läs mer

HALLANDSVÄGEN 14. Hallandsvägen 14, Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55.

HALLANDSVÄGEN 14. Hallandsvägen 14, Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. HALLANDSVÄGEN 14 Beskrivning Ståtligt och inventiöst anno 1941 Välkommen till denna ståtliga och inventiösa malenvilla som vårdats väl sedan byggåret 1941 med de karaktärsgivande detaljerna väl bevarade.

Läs mer

Rejäl villa. Rejäl villa med pendlingsläge 2 mil från Varberg och 6 mil från Göteborg. 5 rok och fristående garage. Moderniseringsbehov.

Rejäl villa. Rejäl villa med pendlingsläge 2 mil från Varberg och 6 mil från Göteborg. 5 rok och fristående garage. Moderniseringsbehov. Rejäl villa VARBERG SKÄLLÅKRA 2:8 Rejäl villa med pendlingsläge 2 mil från Varberg och 6 mil från Göteborg. 5 rok och fristående garage. Moderniseringsbehov. Pris: 1 300 000 kr eller högstbjudande Ansvarig

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 800 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Centralt belägen villa i Ekshärad Stor och mycket fräsch souterrängvilla med mängder av möjligheter! Stort vardagsrum med

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

MUNKGATAN 4. Munkgatan 4, Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55.

MUNKGATAN 4. Munkgatan 4, Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. MUNKGATAN 4 Beskrivning Vackert gathus vid Viktoriaparken i Båstads gamla delar. Glid i morgonrocken och ta den korta promenaden ner till hamnen för morgondoppet. På väg hem hämtar du frukostfrallorna

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

KROKVÄGEN 7. Krokvägen 7, Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,49.

KROKVÄGEN 7. Krokvägen 7, Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,49. KROKVÄGEN 7 Beskrivning Fräsch stuga på södervänd arrendetomt Välskött och trevlig stuga på solig arrendetomt med trädgård, uterum och stor terrass i söder. Invändigt ger den öppna planlösningen mellan

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: :- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - KLARÅSEN - PRIS: 450 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Höljes 1:234, Torsby kommun Höljes 1:234 beläget i Klaråsen, Torsby kommun. Stort hus med två toaletter, kök i originalinredning

Läs mer

LINDALLÉN 39. Lindallén 39, 269 34 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55.

LINDALLÉN 39. Lindallén 39, 269 34 Båstad. Belägen i Båstad kommun, Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. LINDALLÉN 39 Beskrivning Vacker skånelänga på västers paradgata På fashionabla västra Båstad med eftertraktad adress längs områdets paradgata ligger denna mycket tilltalande vinkelvilla i charmig skånelängastil

Läs mer