Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende"

Transkript

1 Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

2 Ärende 1

3 Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Caroline Cederholm, Dnr Kommunstyrelsen Förvärv av fastigheten Tång 2:2 Förslag till beslut 1. Upprättat fastighetsöverlåtelseavtal mellan Upplands-Bro kommun och Kungsängen Exploatering AB avseende förvärv av fastigheten Tång 2:2 godkänns. 2. Finansiering sker genom upptagande av ett externt lån om kronor. Sammanfattning Upplands-Bro kommunen avser förvärva fastigheten Tång 2:2 av Kungsängen Exploatering AB. Fastigheten är belägen i nordvästra Brunna, ca 1700 meter från Brunna trafikplats, se bifogad orienteringskarta. I upprättat fastighetsöverlåtelseavtal mellan Upplands-Bro kommun och Kungsängens Exploatering AB regleras att kommunen förvärvar fastigheten Tång 2:2 för kronor. Finansiering sker genom upptagande av ett externt lån om kronor. I fastighetsöverlåtelseavtalet är vidare reglerat att säljaren tar allt ansvar för eventuella fel och brister i fastigheten, vilket även inkluderar föroreningar i mark och vatten. Avsikten är att upplåta fastigheten Tång 2:2 med tomträtt till Kilen Strängnäs Exploatering AB, vilka avser etablera en lager- och logistikverksamhet på fastigheten. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 februari 2012 Fastighetsöverlåtelseavtal Ärendet Upplands-Bro kommunen avser förvärva fastigheten Tång 2:2 av Kungsängen Exploatering AB. Fastigheten är belägen i nordvästra Brunna, ca 1700 meter från Brunna trafikplats, se bifogad orienteringskarta. Fastigheten är kvm och omfattas av Stadsplan 3 för del av Brunna industriområde (nr 17206) som anger industriändamål. Fastigheten är i dag obebyggd. Under 2011 var fastigheten ute till försäljning på öppna marknaden med offentlig annonsering. Kungsängen Exploatering AB förvärvade fastigheten från Kungsängens Golf AB för kronor. I upprättat fastighetsöverlåtelseavtal mellan Upplands-Bro kommun och Kungsängens Exploatering AB regleras att kommunen förvärvar fastigheten Tång 2:2 för kronor. Eftersom fastigheten nyligen varit ute till försäljning på

4 2(2) öppna marknaden och då överlåtits för en högre köpeskilling än den kommunen nu erlägger, bedömer förvaltningen att förvärvet sker till ett för kommunen fördelaktig pris. Finansiering sker genom upptagande av ett externt lån om kronor. I fastighetsöverlåtelseavtalet är vidare reglerat att säljaren tar allt ansvar för eventuella fel och brister i fastigheten, vilket även inkluderar föroreningar i mark och vatten. Avsikten är att upplåta fastigheten Tång 2:2 med tomträtt till Kilen Strängnäs Exploatering AB, vilka avser etablera en lager- och logistikverksamhet på fastigheten. I anslutning till den aktuella fastigheten pågår planläggning för ett verksamhetsområde (kommunstyrelsen gav planuppdrag den 5 oktober ). Etableringen kan dock inte avvakta pågående planläggning. Då Tång 2:2 redan är planlagd för industriändamål kan etableringen ske omgående. Barnperspektiv Brunna industriområde är ett verksamhetsområde vilket innebär att området inte lämpar sig för vistelse för barn. Ur ett barnperspektiv är det positivt att förtäta och utveckla befintliga verksamhetsområden som inte ligger i anslutning till bostads- och skolområden m m. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Emelie Grind Samhällsbyggnadschef David Lanthén Plan- och exploateringschef Bilagor: 1. Orienteringskarta 2. Fastighetsöverlåtelseavtal Kopia av beslut till: Kungsängen Exploatering AB

5

6

7 Mellan Kungsängen Exploatering AB, org. nr , Box 554, Strängnäs, nedan kallad Säljaren, å ena sidan och Upplands-Bro kommun, org. nr , Kungsängen, nedan kallad Kommunen, å andra sidan, har denna dag träffats följande FASTIGHETSÖVERLÅTELSEAVTAL Bakgrund Säljaren är civilrättslig ägare av den aktuella fastigheten. Kommunen önskar förvärva och Säljaren önskar överlåta fastigheten på de villkor som framgår av avtalet. Säljaren har, i egenskap av exploatör, för avsikt att etablera en lager- och logistikverksamhet i Brunna verksamhetsområde i Upplands-Bro kommun. 1 Såld egendom Säljaren överlåter till Kommunen fastigheten Upplands-Bro Tång 2:2 i Brunna verksamhetsområde, Upplands-Bro kommun, Stockholms län, nedan kallad Fastigheten, vilken på bifogad karta i bilaga 1 har utmärkts med röd begränsningslinje. Fastighetens areal är kvm. 2 Tillträde Tillträde till Fastigheten ska ske senast den 30 juni Kostnader för lagfart Kostnader för erhållande av lagfart samt övriga administrativa avgifter som belöper på Fastigheten efter tidpunkten för tillträde ska belastas Säljaren. Kommunen avser att debitera Säljaren för dessa utgifter och betalning ska ske senast 30 dagar från det att Kommunen utfärdat faktura. 4 Köpeskillingens erläggande Kommunen ska för Fastigheten erlägga en köpeskilling om tjugo miljoner ( ) kronor. 5 Betalningssätt Av köpeskillingen ska Kommunen erlägga en handpenning om två miljoner ( ) kronor vid undertecknandet av detta avtal förutsatt att kommunfullmäktige ger sitt godkännande (14 ). Slutlikvid erlägges på tillträdesdagen. Dok.id

8 2 (4) När köpeskillingen till fullo har erlagts överlämnar Säljaren ett kvitterat köpebrev till Kommunen. Betalning enligt detta avtal erlägges genom insättning på Säljarens konto: Handelsbanken Strängnäs med referensen Tång 2:2, Upplands-Bro kommun. 6 Farans övergång m.m. Säljaren står faran för att Fastigheten skadas eller försämras intill dess tillträdet genomförts. 7 Planer och bestämmelser För Fastigheten gäller stadsplan från , bilaga 2. Fastigheten är planlagd för industri. 8 Användning av Fastigheten Kommunen avser att upplåta Fastigheten med tomträtt. Ett särskilt tomträttsavtal ska upprättas med anledning därav. Säljaren och Kommunen är införstådda med och samtycker till att Fastighetens gränser kan komma att regleras i samband med upplåtandet av tomträtt. Fastigheten kommer att användas för industriändamål 9 Säljarens garantier Säljaren garanterar att Säljaren är lagfaren ägare senast vid tillträdet. Säljaren garanterar att Fastigheten inte besväras av andra sökta eller beviljade inteckningar, inskrivningar, nyttjanderätter eller andra belastningar än vad som framgår av bilaga 3, samt vad som särskilt framgår av detta avtal. Säljaren garanterar att samtliga pantbrev i Fastigheten efter genomförandet av Tillträdet är fria från belastningar. Säljaren garanterar att för Fastigheten förfallna debiterade offentliga avgifter och anslutningsavgifter är vederbörligen betalda. Säljaren garanterar att det vid tidpunkten för detta avtals undertecknande inte finns några förelägganden eller motsvarande från domstol eller annan myndighet beträffande Fastigheten, vilka kan påverka Fastighetens värde. Dok.id

9 3 (4) Säljaren garanterar att det inte finns några domar, beslut eller förelägganden från domstol, skiljenämnd eller myndighet som medför förpliktelse beträffande Fastigheten som Säljaren är skyldig att efterkomma och som inte vederbörligen efterkommits senast på tillträdesdagen. 10 Säljarens ansvar Säljaren ska tillse och bekosta att en miljöteknisk markundersökning genomförs avseende förekomst och utbredning av eventuella markföroreningar. Undersökningen ska genomföras senast 26 veckor efter detta avtals undertecknande. Säljaren ska, i förekommande fall, tillse att eventuella markföroreningar och övrigt avfall, som förekommer på fastigheten, saneras och/eller forslas bort. Efter det att sanering/bortforsling har skett ska Säljaren, i möjligaste mån, återställa marken till ursprungligt skick. Säljaren är ansvarig för samtliga kostnader, såväl förutsedda som oförutsedda, hänförliga till förekomsten av eventuella markföroreningar och övrigt avfall på Fastigheten, dvs. kostnaderna för undersökning, sanering, bortforsling m.m. Säljaren ansvarar även för andra fel i Fastigheten, oavsett om dessa är dolda eller ej. 11 Säkerhet För fullgörandet av sina åtaganden i 10 ska Säljaren lämna säkerhet som Kommunen kan godkänna. Säkerheten ska överlämnas senast i samband med tillträdet till fastigheten. 12 Säljarens avtalsbrott För det fall Säljaren inte fullföljer sina åtaganden enligt 10 har Kommunen rätt, att på Säljarens bekostnad, vidta erforderliga undersökningsåtgärder och i förekommande fall saneringsåtgärder. 13 Avtalets giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning att kommunfullmäktige i Upplands-Bro godkänner avtalet senast den 22 mars Ändringar i avtalet Ändringar eller tillägg till detta avtal ska för sin giltighet vara skriftliga och godkännas av behörigt organ i Upplands-Bro kommun. Dok.id

10 4 (4) 15 Tvist Tvist avseende tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Upplands-Bro den Säljare Köpare För Kungsängen Exploatering AB För Upplands-Bro kommun Att Säljaren egenhändigt undertecknat detta avtal intygar:.... Att Kommunen egenhändigt undertecknat detta avtal intygar:.... Dok.id

11

12

13

14

15 Ärende 2

16 Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Richard Hallman, Dnr Kommunstyrelsen Upplåtelse med tomträtt Tång 2:2 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 1. Upprättat tomträttsavtal mellan Upplands-Bro kommun och Kilen Strängnäs Exploatering AB ( ) godkänns. 2. Upprättat optionsavtal mellan Upplands-Bro kommun och Kilen Strängsnäs Exploatering AB ( ) godkänns. Sammanfattning Under förutsättning att Upplands-Bro kommun förvärvar fastigheten Tång 2:2 upplåter kommunen fastigheten med tomträtt åt Kilen Strängnäs Exploatering AB. Fastigheten återfinns ca 1700 meter nordnordväst om Brunna trafikplats, se Bilaga 1. Fastigheten Tång 2:2 utgör den västra delen av Brunna verksamhetsområde och ingår i gällande detaljplan För fastigheten gäller industriändamål och av tomt får högst 50 % bebyggas. Tomträtt innebär att tomträttsinnehavaren inte äger fastigheten men att denne får nyttja den som den vore dess egen. Upprättat tomträttsavtal reglerar föreslagen tomträttsupplåtelse, se Bilaga 2. I avtalet framgår tomträttsavgäldens storlek, tomträttsinnehavarens inskränkningar samt skyldigheter. Tomträttskavtalet följer bestämmelserna för tomträttsupplåtelser i Jordabalken (1970:994). Kilen Strängnäs exploatering AB vill tillförsäkra sig möjligheten att friköpa tomträtten vilket regleras i upprättat optionsavtal. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 februari 2012 Ärendet Fastigheten Tång 2:2 utgör drygt 12,4 ha och ingår i detaljplan Planen omfattar det som vanligen benämns Brunna verksamhetsområde och utgörs av främst mark för industri och handel. Sedan planens antagande har ingen etablering skett på aktuell fastighet. En efterfrågan på att upplåta fastigheten med tomträtt för industriändamål har medfört att förvaltningen anser det lämpligt att upprätta tomträttsavtal för att bidra till etablering i verksamhetsområdet. Tomträttens avgäld beror på två faktorer, avgäldsunderlaget och avgäldsräntan. Avgäldsunderlaget bestäms på grundval av markens värde vid avtaletets

17 2(3) tecknande, dvs. marknadsvärdet. Kommunen avser förvärva fastigheten för kronor och då fastigheten strax dess förinnan köptes för kronor, via försäljning på den öppna marknaden, är det förvaltningens bedömning att det senare är att anse som dagens marknadsvärde och följaktligen det belopp som avgäldsunderlaget skall bestämmas utifrån. När det gäller avgäldsräntan råder ingen bestämd räntesats men tidigare rättsfall indikerar att det är praxis på omkring 3,25 procent. Denna avgäldsränta avser omregleringar i samband med att en avgäldsperiod, på minst tio år, närmar sig sitt slut och en ny period tar vid. I föreslaget tomträttskontrakt har mellan parterna överenskommits en avgäldsnivå på kronor per år vilket motsvarar en räntesats på 3,47 procent ( * 3,47 % = ). Utöver avgälden tillkommer anslutningsavgift för el och VA. Tillträde till fastigheten sker den 1 april När det gäller fastighetens gränser kan dessa komma att regleras något till följd av pågående planläggning av Örnäs 1:1. Detta innebär att fastighetens areal kan utökas något vilket i sin tur medför en utökad byggrätt och därtill höjt marknadsvärde. Denna eventuella höjning i marknadsvärde finns reglerad i tomträttskontraktet på så sätt att kommunen har rätt till jämkning motsvarande den värdeökning detta medför i den årligen fastställda avgälden på kronor. Jordabalken (1970:994) anger att tomträttsupplåtelser för industriändamål tecknas på obestämd tid och att uppsägning endast kan ske vid utgången av en tidsperiod ej kortare än tjugo år. Uppsägning får endast ske om det är av vikt för ägaren att fastigheten används för bebyggelse av annan art. Tomträttens inträde får ej göras beroende av villkor och tomträttshavaren har rätt att överlåta tomträtten eller upplåta pant- eller nyttjanderätt i denna. Vid upplåtelse av tomträtt för annat ändamål än bostadsbebyggelse får parterna överenkomma att det icke skall åligga fastighetsägaren att lösa egendomen. Om ej längre tid överenskommes, utgör varje avgäldsperiod tio år. Avgälden skall utgå med oförändrat belopp under avgäldsperioden och parterna får vid tomträttens första avgäldsperiod enas om avgälden. Vid efterföljande avtalsperiod skall ny avgäld enligt jordabalken och rättspraxis utgöra skälig ränta på markens värde vid den aktuella tidpunkten och tomträttsinnehavaren har rätt att väcka talan om omprövning av avgälden vilket innebär att rätten utifrån markens värdering bestämmer avgälden för den kommande perioden. I förhandlingarna har Kilen Strängnäs exploatering AB velat tillförsäkra sig möjligheten att friköpa tomträtten. Om så sker inom sju år ska kommunens förvärvskostnad ligga till grund för friköpsbeloppet enligt upprättat optionsavtal. Barnperspektiv Någon djupare undersökning av vilka konsekvenser kontrakten får för barn har inte ansetts nödvändig. Förslag på kontrakten inverkar inte på gällande detaljplan eller dess bestämmelser. Kontrakten kan bidra till att den exploatering som planen är avsedd för påskyndas. Planen ingår i Brunna verksamhetsområdet och är främst avsedd för industriändamål. Området är avskilt från tätare bebyggelse vilket anses positivt utifrån barns perspektiv.

18 3(3) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Emelie Grind Samhällsbyggnadschef David Lanthén Plan- och exploateringschef Bilagor: 1) Orienteringskartor 2) Tomträttsavtal med bilaga 3) Optionsavtal Kopia av beslut till: Kilen Strängnäs Exploatering AB P:\MALLAR\SBF\Tjänsteskrivelse KS SBu.dot /

19

20

21 Mellan Upplands-Bro kommun ( ), nedan kallad Fastighetsägaren å ena sidan och Kilen Strängnäs Exploatering AB ( ), nedan kallad Tomträttshavaren, å andra sidan, har denna dag träffats följande TOMTRÄTTSAVTAL Bakgrund Tomträttshavaren har, i egenskap av exploatör, för avsikt att etablera en lager- och logistikverksamhet i Brunna verksamhetsområde i Upplands-Bro kommun. Med anledning därav har ett tomträttsavtal träffats på följande villkor. 1 Upplåtelse Fastighetsägaren upplåter från till Tomträttshavaren med tomträtt fastigheten Upplands-Bro Tång 2:2 i Brunna verksamhetsområde, Upplands-Bro kommun, Stockholms län, nedan kallad Fastigheten, vilken på bifogad karta i bilaga 1 har utmärkts med röd begränsningslinje. Fastighetens areal är cirka kvm. Den årliga avgälden utgår med SJUHUNDRAÅTTIOTUSEN ( ) KRONOR. Tomträttsavgälden ska betalas kvartalsvis i förskott senast sista vardagen före avsedd kvartalsperiod. Om avgäld inte betalas på föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt gällande lag på förfallet belopp till dess betalning sker. Har genom överenskommelse eller dom bestämts att avgäld ska utgå med högre belopp än förut, ska dröjsmålsränta enligt gällande lag erläggas på mellanskillnaden mellan erlagda belopp och de belopp som ska utgå efter nyssnämnda tidpunkt från respektive förfallodag och till dess betalning sker. 2 Ändamål På Fastigheten får endast bedrivas industriverksamhet i enlighet med gällande detaljplan. 3 Ändring av nyttjande Ändring av det för Fastigheten bestämda nyttjandet får inte ske utan Fastighetsägarens medgivande. Innan sådan ändring sker ska Tomträttshavaren, om Fastighetsägaren så finner påkallat, träffa ett tilläggsavtal med Fastighetsägaren angående den avgäld och de övriga villkor, som ska gälla vid det ändrade nyttjandet. Dok.id

22 2 (4) 4 Bygglov Varje byggnadsåtgärd som kräver bygglov ska av Tomträttshavaren särskilt anmälas till Fastighetsägaren i samband med att bygglov söks. Uppförd byggnad får inte utan Fastighetsägarens medgivande rivas. 5 Underhåll Fastigheten ska, i enlighet med gällande lagar, hållas i ett vårdat skick. 6 Yt- och grundvatten Tomträttshavaren ska på egen bekostnad vidta erforderliga åtgärder för att avleda ytvatten från Fastigheten så att granne ej besväras. Fastighetsägaren ansvarar inte för skada orsakad av vattenavrinning från allmän plats. Om det visar sig nödvändigt, ska tomträttshavaren därför sörja för mottagande av yt- och grundvatten från sådant ställe. 7 Träd och buskar Trädfällning får inte ske utan medgivande av Fastighetsägaren. Om så påfordras är Tomträttshavaren skyldig att låta borttaga respektive beskära träd och buskar, som är till förfång för granne, trafik eller dylikt. 8 Tillträde För kontroll av detta avtals tillämpning är Tomträttshavaren skyldig att lämna Fastighetsägaren erforderliga upplysningar och tillfälle till besiktning. 9 Servitut Tomträttshavaren får inte utan Fastighetsägarens medgivande i tomträtten upplåta servitut eller annan särskild rättighet än panträtt, nyttjanderätt eller sådan rätt som följer av detta avtal. 10 Ändring av avgäld För avgäldsreglering gäller de i lag angivna minimiperioderna om tio år, varvid den första perioden räknas från Tomträttsinnehavaren är medveten om att fastighetens gränser kan komma att regleras något efter tillträdesdagen som medför en utökad fastighetsareal och därtill utökad byggrätt. Om så sker har Fastighetsägaren rätt till jämkning i avgäldens belopp motsvarande den värdeökning detta medför. Dok.id

23 3 (4) 11 Uppsägning av avtalet Enligt lag kan endast Fastighetsägaren säga upp tomträttsavtalet vid utgången av de i lagen angivna minimiperioderna, den första om tjugo år och varje följande om tjugo år. Den första perioden räknas från Lösen av byggnad m.m. Ska på grund av uppsägning tomträtten upphöra, är Fastighetsägaren inte skyldig att lösa byggnad och annan egendom som utgör tillbehör till tomträtten. 13 Förpliktelser m.m. Det åligger Tomträttshavaren att under upplåtelsetiden ansvara för alla skyldigheter och förpliktelser som innehavet av tomträtten eller Fastigheten kan komma att orsaka. 14 Intrång och nyttjande Fastighetsägaren eller annan som har dennes tillstånd ska medges det tillträde som är nödvändigt för att kunna dra fram och vidmakthålla ledningar på Fastigheten eller i direkt anslutning till byggnad. Om på grund av ändring i detaljplan del av Fastigheten måste tas i anspråk till gata, annat trafikändamål eller tomtmark för allmänt ändamål, kan Fastighetsägaren nyttja denna del utan att sänka tomträttsavgälden. 15 Anslutningsavgifter Tomträttshavaren svarar för kostnaderna för VA-anslutning samt för anslutning av el, fjärrvärme samt eventuell anslutning till gemensamhetsanläggning. 16 Överlåtelse av avtalet Vid överlåtelse av tomträtten åligger det tomträttshavaren att omedelbart anmäla detta till Fastighetsägaren. 17 Inskrivning Tomträttshavaren ska enligt gällande lag söka inskrivning av tomträtten och betala alla kostnader som är förenade därmed. 18 Tvist Tvist avseende tolkning eller tillämpning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna och i andra hand avgöras av allmän domstol. Dok.id

24 4 (4) 19 Övrigt Detta avtal gäller endast under förutsättning av kommunfullmäktiges i Upplands-Bro kommun godkännande. I övrigt gäller vad i jordabalken eller eljest i lag stadgas om tomträtt. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Fastighetsägaren och tomträttshavaren tagit var sitt. Kungsängen Kungsängen Fastighetsägaren Tomträttshavaren För Upplands-Bro kommun För Kilen Strängnäs Exploatering AB Bevittnas: Dok.id

25 Bilaga 1 - Fastigheten Tång 2:2 (Tomträttsavtal) 1(1)

26 Mellan Upplands Bro kommun ( ), nedan kallad Kommunen, och Kilen Strängnäs Exploatering AB, ( ), nedan kallat Bolaget, har ingåtts följande OPTIONSAVTAL 1 Markområdet Detta avtal avser Fastigheten Upplands Bro Tång 2:2, nedan kallat Fastigheten, om kvm. 2 Optionen Föreliggande Option ger Bolaget rätt att friköpa Tomträtten till Fastigheten av Kommunen. Om Bolaget bestämmer sig för att förvärva Fastigheten ska särskilt köpekontrakt upprättas. För denna Option ska Bolaget till Kommunen erlägga en avgift om SEXTUSEN (6 000) kronor. 3 Pris Det pris som Bolaget ska betala för Fastigheten om Bolaget utnyttjar denna Option är TJUGOMILJONER ( ) kronor. 4 Tid Optionen får av Bolaget påkallas från till Ovanstående optionsavtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt. För Upplands Bro kommun För Kilen Strängnäs Exploatering AB

27 Ärende 3

28

29 Ärende 3.a

30

31 Svar på interpellation till socialnämndens ordförande Jag tackar Kerstin Åkare för frågan som ger mig en möjlighet att belysa de förbättringar vi gör för att förbättra kontinuiteten för våra äldre, vilket är det politiska målet. För att öka kontinuiteten och tryggheten för brukarna som bor på kommunens äldreboenden i Upplands-Bro kommun finns ett lagt förslag till omorganisation. Patientansvariga (PAS) sjuksköterskor schemaläggs så att dessa finns att tillgå på sina äldreboenden alla vardagar i veckan mellan kl Resurser förflyttas från obekväm tid för att förstärka PAS-ansvarigas närvaro dagtid under vardagar, för bättre resursutnyttjande. Beredskapsföretag/jourföretag kopplas in från till 7.30 vardag och helger från kl fredag till kl måndag. De som arbetar deltid kommer att schemaläggas så att de tjänstgör alla veckans vardagar. Konsekvenser: Det blir en bättre kvalitet genom ökad kontinuitet och trygghet för brukarna, närstående och övrig personal. PAS-ansvariga kommer att ha tätare kontakt med brukarna då en större del av deras arbetstid nu förläggs till deras respektive boende med denna modell. Bättre planering och veckoarbetsfördelning med närvaro veckans alla vardagar. Större möjlighet för PAS-ansvariga att planera sin arbetsdag och därmed minskad risk för stress. Underlätta för kontaktman, arbetsterapeut och sjukgymnast att kommunicera runt enskilda brukare med PAS-ansvariga. Förvaltningen kommer att under en tid att pröva genom direktupphandling ett privat företag som står för beredskapsverksamheten. Förvaltningen har även tidigare, senast år 2009, haft ett avtal med utomstående vårdgivare för beredskapsverksamheten inom hälso- och sjukvården. Försöket kommer att följas upp och utvärderas för att se om verksamheten uppnådde de utsatta målen om ökad kontinuitet, trygghet, och kvalitet. Förvaltningen har gjort en omvärldsbevakning och de flesta kommuner har organiserat sin verksamhet på följande sätt. Förslaget är ännu inte färdigförhandlat med Vårdförbundet. Tina Teljstedt Ordförande socialnämnden

32 Ärende 4-7 Inga handlingar

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

[BELOPP MED BOKSTÄVER

[BELOPP MED BOKSTÄVER Sida 1 av 6 Mellan Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse ( Kommunen ), och [namn, adress, organisationsnummer], ( Tomträttshavaren ), har träffats följande TOMTRÄTTSAVTAL Nedan benämnt Tomträttsavtalet

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen Bilaga I Förslag köpeavtal med skuldebrev till markanvisning för Manstorp JS etapp 1(5) 3. Datum: 20xx-xx-xx K Ö P E A V T A L Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-715 165 Fastigheterna Predikanten 2, Fagerhult 2:213 och Lånesta 4:8, försäljning. Godkännande av köpekontrakt. LF Landstingsstyrelsens

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 Tid: 2015-09-07, kl 13:00-16:35 Plats: Regionens Hus, sal A 136 RJL2015 /1609 Försäljning av del av fastigheten Bykvarn 1:2, Eksjö kommun Beslut

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för)

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0- Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn mm (HSB ek för) HSB Landskrona hyr lokaler inom

Läs mer

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0-0 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Kommunfullmäktige godkände tidigare i år återtagande

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona stad; nu fråga om markanvisning med köpoption

Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona stad; nu fråga om markanvisning med köpoption LANDSKRONA STAD KOMMUNSlYRELSEN Ank. 2015-06- l 7 Stadsbyggnadsförvaltningen Datum 2015 06 16 Handläggare Mårten Olsson Er Referens Vår Referens 1(3) Kommunstyrelsen Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen

Nyttjanderätt avseende del av Östermalm 1:1, Kvarndammen Tekniska förvaltningen Ulrika Jansson,0550-88 152 ulrika.jansson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-05-07 Ks/2015:117 120 Fastighetsfrågor - allmänt Nyttjanderätt avseende del av Östermalm

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor.

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor. KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 Surahammar (nedan kallad Säljaren ) KÖPARE: Netto Marknad Sverige AB org.nr 556615-2269 311 84 Falkenberg

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB.

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01 5 (23) KF : s rand L :i G :JR 75 20 1 1 235 Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen NLEDNNG Förslag på markanvisningsavtal

Läs mer

PM inför upplåtelse av tomträtt inom fastigheten Fritiden 1, samt förvärv av på fastigheten uppförd byggnad Rosa villan.

PM inför upplåtelse av tomträtt inom fastigheten Fritiden 1, samt förvärv av på fastigheten uppförd byggnad Rosa villan. PM inför upplåtelse av tomträtt inom fastigheten Fritiden 1, samt förvärv av på fastigheten uppförd byggnad Rosa villan. 1 Innehållsförteckning BESKRIVNING AV OBJEKTET... 3 UPPLÅTELSE/ÖVERLÅTELSE... 4

Läs mer

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Fritidsträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT 2013 AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT Fastighetsägare: (nedan kallad Fastighetsägaren) Jakträttshavare: (nedan kallad Jakträttshavaren) Är Jakträttshavaren förening eller annan juridisk person skall detta anges.

Läs mer

Nya friköpspriser 2011 och 2012

Nya friköpspriser 2011 och 2012 INFORMATION 2011-02-17 Till tomträttshavare i Gävle kommun Sid 1 (6) Nya friköpspriser 2011 och 2012 Kommunfullmäktige beslutade den 13 december 2010 att friköpspriserna för bostadstomträtter i Gävle ska

Läs mer

KUNGSGÅRDEN, FRÖSÖN ÖSTERSUNDS KOMMUN

KUNGSGÅRDEN, FRÖSÖN ÖSTERSUNDS KOMMUN 2010-03-01 KUNGSGÅRDEN, FRÖSÖN ÖSTERSUNDS KOMMUN PM FÖR TOMTRÄTTSUPPLÅTELSE OCH FÖRSÄLJNING Östersunds kommun inbjuder till att lämna anbud på Kungsgården, Frösön, vackert beläget vid Kungsgårdsviken nedanför

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-10 Blad 15 Ks63 Au 65 Dnr 115/253-2010 Försäljning av del av Prästgärdet 2:1, Karisdal Från tekniska nämnden har den 19 april

Läs mer

Fastighet med träförråd Gotland

Fastighet med träförråd Gotland Projektnr. 12053855 Diarienr. 2042/2014 Fastighet med träförråd Gotland E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar den 2014-08-19 och är öppen minst

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Tillägg till tomträttsavtal för fastigheten Vevstaken 19

Tillägg till tomträttsavtal för fastigheten Vevstaken 19 Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0- Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tillägg till tomträttsavtal för fastigheten Vevstaken LH Miljöprodukter (Procurator AB), som

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK

PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK 2011-03-08 PM ANGÅENDE ÖSTERSUNDS KOMMUNS FÖRSÄLJNING AV MARK för grupphus/flerbostadshus i Lugnvik - Brittsbo och Torvalla - Ängsmon Östersunds kommun är inne i en expansiv fas. En ny arena ska byggas

Läs mer

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL REGION SKÅNE och FOLKTANDVÅRDEN SKÅNE AB har träffat följande RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL Moll Wendén Advokatbyrå Stortorget 8 211 34 Malmö Telefon (46-40) 665 65 00 Telefax (46-40) 97 19 17 Detta RÖRELSEÖVERLÅTELSEAVTAL

Läs mer

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark

Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Markupplåtelseavtal för fiberoptisk ledning i mark Mellan Dragsmark Fiber Ekonomisk Förening organisationsnummer 769624-0584, nedan benämnd Ledningsägaren, och undertecknade ägare, nedan benämnd Fastighetsägaren,

Läs mer

Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg

Avstyckning och försäljning av mark på fastighet Getakärr 6:16, Varberg 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionservice 2014-09-26 RGS140021 Mathias Svensson, Förvaltare Regionfastigheter 035-17 96 89 Regionstyrelsen Avstyckning och försäljning av mark på fastighet

Läs mer

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015

Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Ärende 24 Finansiering Örebroregionens Science Park år 2015 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-07-06 KS 2014.0399 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Överlåtelse av aktier i Örebroregionens Science

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-14

Sammanträdesdatum 2011-04-14 SALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-04-14 KF:s HANDLING NR 23 2011 23 (29) 77 Försäljning av fastigheten Mamre 10 Dnr 2011/52 INLEDNING Sala Industrifastigheter AB har 2011-02-17, 663, beslutat

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Koloniträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad med- lemmen,

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 il sala rt;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 20140415 28 (43) 89 Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 Dnr 2014/597 INLEDNING Sala kommuns fastighet Katrinelund

Läs mer

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer...

Person/Organisationsnummer. Telefon. KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn. Födelseår. Passnummer. Eventuellt chipnummer / ID nummer... Köpekontrakt PARTER Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon Köpare Namn Person/Organisationsnummer Adress Telefon KÖPEOBJEKT Hästen Fullständigt namn Födelseår Passnummer Eventuellt chipnummer /

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

MELLAN Studentkåren i Borås Holding AB, 556591-9072, (nedan kallat Säljaren ) med adress 501 90 BORÅS OCH Borås Stad (nedan kallat Köparen ), med adress 501 80 Borås HAR DENNA DAG TRÄFFATS FÖLJANDE AVTAL

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-06-09, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning.

Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtal om fullständig fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber efter en förberedande anslutning. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT Fastighetsägare: (nedan kallad namn namn Fastighetsägaren)...... Nyttjanderättshavare: (nedan kallad Nyttjande- namn namn rättshavaren)...... Är nyttjanderättshavaren förening,

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03

MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 MARKUPPLÅTELSEAVTAL 2015-06-03 Mellan Eslövs kommun, 212000-1173 nedan kallad Kommunen och Teleservice Bredband Skåne AB, Box 123 275 23 Sjöbo, 556352-6903, nedan kallat Bolaget har följande markupplåtelseavtal

Läs mer

TOMTRÄTTER Handledning för tomträttshavare

TOMTRÄTTER Handledning för tomträttshavare Rådgivningsavdelningen informerar om TOMTRÄTTER Handledning för tomträttshavare Villaägarnas Riksförbund 2009 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-10-13 pn ii. I' : S llandlli':g,\(1{ 56 2011 10 (44) 186 Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen Dnr 2 O 11/243 INLEDNING Fastigheten

Läs mer

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken

Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) AVTAL Arken 20 - Dnr Avtal om tillhandahållande av information ur Lantmäteriets digitala arkiv - Arken Mellan Staten genom Lantmäteriverket (org.nr 202100-4888), 801 82 Gävle,

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER

ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER ANSLUTNINGSAVTAL PRODUKTER 1. Bakgrund Enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter och förord-ningen (2000:208) om producentansvar för glödlam-por och vissa

Läs mer

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 ALLMÄNNA HYRESVILLKOR 1 Parter. Uthyrningen sker fritt Leif "Budda" Baltazars AB (Budda's Ljud & Ljus), Ruddammsgatan 5, 803 20 GÄVLE, nedan kallad Uthyraren. Vid eventuell

Läs mer

Fastighet med rymligt bergrum Samstorp, Karlstad

Fastighet med rymligt bergrum Samstorp, Karlstad 12052634 3672/2013 Fastighet med rymligt bergrum Samstorp, Karlstad E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar 2013-11-25 och är öppen minst till

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT

KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT KONTRAKT FÖRENINGSDRIFT 1.Formalia 1.1 Parter Mellan kommun, nämnden nedan kallad kommunen och nedan kallad föreningen. 1.2 Avtalets huvudsakliga innehåll Kommunen upplåter härmed nyttjanderätten/hyresrätten

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1

Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Intro finansiering av fastighetsköp Inteckningar och panträtt Pantsättning 2013-12-03 1 Lån Ränta Skatt Allmänna råd från Finansinspektionen: bottenlån max 85% (2010). 2013-12-03 2 De allra flesta fastighetsförvärv

Läs mer

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst.

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst. FODERVÄRDSAVTAL Hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Fodervärd, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

ARRENDEAVTAL. Laddningsstationer efter E4. Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1. Status

ARRENDEAVTAL. Laddningsstationer efter E4. Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1. Status ARRENDEAVTAL Laddningsstationer efter E4 Avtalsförslag mellan markägare och Projektgrupp 1 Version 0.1 Status Granskad Abrahamsson, Mattias 2015-05-22 Godkänd Lundgren, Nils 2015-05-22 LIPS Generell mall

Läs mer

KÖPEAVTAL. Säljare/hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Köpare, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil

KÖPEAVTAL. Säljare/hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Köpare, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil KÖPEAVTAL Säljare/hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Köpare, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2014 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-22 KS-2014/1203.111 1 (2) HANDLÄGGARE Helena Gerrby 08-535 30173 Helena.Gerrby@huddinge.se Kommunstyrelsen Anmälan av delegationsbeslut

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget

2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO. 6. SEKAB BioFuellndustries AB, 556666-7654, nedan benämnd Bolaget 1 Mellan 1. Norrlands Etanolkraft AB, 556303-6986, nedan benämnd NEAB 2. Ecolndustries Development in Europe AB, 556511-1621, nedan benämnd ECO 3. Övik Energi AB, 556019-1750, nedan benämnd ÖEAB 4. Skellefteå

Läs mer