Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende"

Transkript

1 Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

2 Ärende 1

3 Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Caroline Cederholm, Dnr Kommunstyrelsen Förvärv av fastigheten Tång 2:2 Förslag till beslut 1. Upprättat fastighetsöverlåtelseavtal mellan Upplands-Bro kommun och Kungsängen Exploatering AB avseende förvärv av fastigheten Tång 2:2 godkänns. 2. Finansiering sker genom upptagande av ett externt lån om kronor. Sammanfattning Upplands-Bro kommunen avser förvärva fastigheten Tång 2:2 av Kungsängen Exploatering AB. Fastigheten är belägen i nordvästra Brunna, ca 1700 meter från Brunna trafikplats, se bifogad orienteringskarta. I upprättat fastighetsöverlåtelseavtal mellan Upplands-Bro kommun och Kungsängens Exploatering AB regleras att kommunen förvärvar fastigheten Tång 2:2 för kronor. Finansiering sker genom upptagande av ett externt lån om kronor. I fastighetsöverlåtelseavtalet är vidare reglerat att säljaren tar allt ansvar för eventuella fel och brister i fastigheten, vilket även inkluderar föroreningar i mark och vatten. Avsikten är att upplåta fastigheten Tång 2:2 med tomträtt till Kilen Strängnäs Exploatering AB, vilka avser etablera en lager- och logistikverksamhet på fastigheten. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 februari 2012 Fastighetsöverlåtelseavtal Ärendet Upplands-Bro kommunen avser förvärva fastigheten Tång 2:2 av Kungsängen Exploatering AB. Fastigheten är belägen i nordvästra Brunna, ca 1700 meter från Brunna trafikplats, se bifogad orienteringskarta. Fastigheten är kvm och omfattas av Stadsplan 3 för del av Brunna industriområde (nr 17206) som anger industriändamål. Fastigheten är i dag obebyggd. Under 2011 var fastigheten ute till försäljning på öppna marknaden med offentlig annonsering. Kungsängen Exploatering AB förvärvade fastigheten från Kungsängens Golf AB för kronor. I upprättat fastighetsöverlåtelseavtal mellan Upplands-Bro kommun och Kungsängens Exploatering AB regleras att kommunen förvärvar fastigheten Tång 2:2 för kronor. Eftersom fastigheten nyligen varit ute till försäljning på

4 2(2) öppna marknaden och då överlåtits för en högre köpeskilling än den kommunen nu erlägger, bedömer förvaltningen att förvärvet sker till ett för kommunen fördelaktig pris. Finansiering sker genom upptagande av ett externt lån om kronor. I fastighetsöverlåtelseavtalet är vidare reglerat att säljaren tar allt ansvar för eventuella fel och brister i fastigheten, vilket även inkluderar föroreningar i mark och vatten. Avsikten är att upplåta fastigheten Tång 2:2 med tomträtt till Kilen Strängnäs Exploatering AB, vilka avser etablera en lager- och logistikverksamhet på fastigheten. I anslutning till den aktuella fastigheten pågår planläggning för ett verksamhetsområde (kommunstyrelsen gav planuppdrag den 5 oktober ). Etableringen kan dock inte avvakta pågående planläggning. Då Tång 2:2 redan är planlagd för industriändamål kan etableringen ske omgående. Barnperspektiv Brunna industriområde är ett verksamhetsområde vilket innebär att området inte lämpar sig för vistelse för barn. Ur ett barnperspektiv är det positivt att förtäta och utveckla befintliga verksamhetsområden som inte ligger i anslutning till bostads- och skolområden m m. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Emelie Grind Samhällsbyggnadschef David Lanthén Plan- och exploateringschef Bilagor: 1. Orienteringskarta 2. Fastighetsöverlåtelseavtal Kopia av beslut till: Kungsängen Exploatering AB

5

6

7 Mellan Kungsängen Exploatering AB, org. nr , Box 554, Strängnäs, nedan kallad Säljaren, å ena sidan och Upplands-Bro kommun, org. nr , Kungsängen, nedan kallad Kommunen, å andra sidan, har denna dag träffats följande FASTIGHETSÖVERLÅTELSEAVTAL Bakgrund Säljaren är civilrättslig ägare av den aktuella fastigheten. Kommunen önskar förvärva och Säljaren önskar överlåta fastigheten på de villkor som framgår av avtalet. Säljaren har, i egenskap av exploatör, för avsikt att etablera en lager- och logistikverksamhet i Brunna verksamhetsområde i Upplands-Bro kommun. 1 Såld egendom Säljaren överlåter till Kommunen fastigheten Upplands-Bro Tång 2:2 i Brunna verksamhetsområde, Upplands-Bro kommun, Stockholms län, nedan kallad Fastigheten, vilken på bifogad karta i bilaga 1 har utmärkts med röd begränsningslinje. Fastighetens areal är kvm. 2 Tillträde Tillträde till Fastigheten ska ske senast den 30 juni Kostnader för lagfart Kostnader för erhållande av lagfart samt övriga administrativa avgifter som belöper på Fastigheten efter tidpunkten för tillträde ska belastas Säljaren. Kommunen avser att debitera Säljaren för dessa utgifter och betalning ska ske senast 30 dagar från det att Kommunen utfärdat faktura. 4 Köpeskillingens erläggande Kommunen ska för Fastigheten erlägga en köpeskilling om tjugo miljoner ( ) kronor. 5 Betalningssätt Av köpeskillingen ska Kommunen erlägga en handpenning om två miljoner ( ) kronor vid undertecknandet av detta avtal förutsatt att kommunfullmäktige ger sitt godkännande (14 ). Slutlikvid erlägges på tillträdesdagen. Dok.id

8 2 (4) När köpeskillingen till fullo har erlagts överlämnar Säljaren ett kvitterat köpebrev till Kommunen. Betalning enligt detta avtal erlägges genom insättning på Säljarens konto: Handelsbanken Strängnäs med referensen Tång 2:2, Upplands-Bro kommun. 6 Farans övergång m.m. Säljaren står faran för att Fastigheten skadas eller försämras intill dess tillträdet genomförts. 7 Planer och bestämmelser För Fastigheten gäller stadsplan från , bilaga 2. Fastigheten är planlagd för industri. 8 Användning av Fastigheten Kommunen avser att upplåta Fastigheten med tomträtt. Ett särskilt tomträttsavtal ska upprättas med anledning därav. Säljaren och Kommunen är införstådda med och samtycker till att Fastighetens gränser kan komma att regleras i samband med upplåtandet av tomträtt. Fastigheten kommer att användas för industriändamål 9 Säljarens garantier Säljaren garanterar att Säljaren är lagfaren ägare senast vid tillträdet. Säljaren garanterar att Fastigheten inte besväras av andra sökta eller beviljade inteckningar, inskrivningar, nyttjanderätter eller andra belastningar än vad som framgår av bilaga 3, samt vad som särskilt framgår av detta avtal. Säljaren garanterar att samtliga pantbrev i Fastigheten efter genomförandet av Tillträdet är fria från belastningar. Säljaren garanterar att för Fastigheten förfallna debiterade offentliga avgifter och anslutningsavgifter är vederbörligen betalda. Säljaren garanterar att det vid tidpunkten för detta avtals undertecknande inte finns några förelägganden eller motsvarande från domstol eller annan myndighet beträffande Fastigheten, vilka kan påverka Fastighetens värde. Dok.id

9 3 (4) Säljaren garanterar att det inte finns några domar, beslut eller förelägganden från domstol, skiljenämnd eller myndighet som medför förpliktelse beträffande Fastigheten som Säljaren är skyldig att efterkomma och som inte vederbörligen efterkommits senast på tillträdesdagen. 10 Säljarens ansvar Säljaren ska tillse och bekosta att en miljöteknisk markundersökning genomförs avseende förekomst och utbredning av eventuella markföroreningar. Undersökningen ska genomföras senast 26 veckor efter detta avtals undertecknande. Säljaren ska, i förekommande fall, tillse att eventuella markföroreningar och övrigt avfall, som förekommer på fastigheten, saneras och/eller forslas bort. Efter det att sanering/bortforsling har skett ska Säljaren, i möjligaste mån, återställa marken till ursprungligt skick. Säljaren är ansvarig för samtliga kostnader, såväl förutsedda som oförutsedda, hänförliga till förekomsten av eventuella markföroreningar och övrigt avfall på Fastigheten, dvs. kostnaderna för undersökning, sanering, bortforsling m.m. Säljaren ansvarar även för andra fel i Fastigheten, oavsett om dessa är dolda eller ej. 11 Säkerhet För fullgörandet av sina åtaganden i 10 ska Säljaren lämna säkerhet som Kommunen kan godkänna. Säkerheten ska överlämnas senast i samband med tillträdet till fastigheten. 12 Säljarens avtalsbrott För det fall Säljaren inte fullföljer sina åtaganden enligt 10 har Kommunen rätt, att på Säljarens bekostnad, vidta erforderliga undersökningsåtgärder och i förekommande fall saneringsåtgärder. 13 Avtalets giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning att kommunfullmäktige i Upplands-Bro godkänner avtalet senast den 22 mars Ändringar i avtalet Ändringar eller tillägg till detta avtal ska för sin giltighet vara skriftliga och godkännas av behörigt organ i Upplands-Bro kommun. Dok.id

10 4 (4) 15 Tvist Tvist avseende tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Upplands-Bro den Säljare Köpare För Kungsängen Exploatering AB För Upplands-Bro kommun Att Säljaren egenhändigt undertecknat detta avtal intygar:.... Att Kommunen egenhändigt undertecknat detta avtal intygar:.... Dok.id

11

12

13

14

15 Ärende 2

16 Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Richard Hallman, Dnr Kommunstyrelsen Upplåtelse med tomträtt Tång 2:2 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 1. Upprättat tomträttsavtal mellan Upplands-Bro kommun och Kilen Strängnäs Exploatering AB ( ) godkänns. 2. Upprättat optionsavtal mellan Upplands-Bro kommun och Kilen Strängsnäs Exploatering AB ( ) godkänns. Sammanfattning Under förutsättning att Upplands-Bro kommun förvärvar fastigheten Tång 2:2 upplåter kommunen fastigheten med tomträtt åt Kilen Strängnäs Exploatering AB. Fastigheten återfinns ca 1700 meter nordnordväst om Brunna trafikplats, se Bilaga 1. Fastigheten Tång 2:2 utgör den västra delen av Brunna verksamhetsområde och ingår i gällande detaljplan För fastigheten gäller industriändamål och av tomt får högst 50 % bebyggas. Tomträtt innebär att tomträttsinnehavaren inte äger fastigheten men att denne får nyttja den som den vore dess egen. Upprättat tomträttsavtal reglerar föreslagen tomträttsupplåtelse, se Bilaga 2. I avtalet framgår tomträttsavgäldens storlek, tomträttsinnehavarens inskränkningar samt skyldigheter. Tomträttskavtalet följer bestämmelserna för tomträttsupplåtelser i Jordabalken (1970:994). Kilen Strängnäs exploatering AB vill tillförsäkra sig möjligheten att friköpa tomträtten vilket regleras i upprättat optionsavtal. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 februari 2012 Ärendet Fastigheten Tång 2:2 utgör drygt 12,4 ha och ingår i detaljplan Planen omfattar det som vanligen benämns Brunna verksamhetsområde och utgörs av främst mark för industri och handel. Sedan planens antagande har ingen etablering skett på aktuell fastighet. En efterfrågan på att upplåta fastigheten med tomträtt för industriändamål har medfört att förvaltningen anser det lämpligt att upprätta tomträttsavtal för att bidra till etablering i verksamhetsområdet. Tomträttens avgäld beror på två faktorer, avgäldsunderlaget och avgäldsräntan. Avgäldsunderlaget bestäms på grundval av markens värde vid avtaletets

17 2(3) tecknande, dvs. marknadsvärdet. Kommunen avser förvärva fastigheten för kronor och då fastigheten strax dess förinnan köptes för kronor, via försäljning på den öppna marknaden, är det förvaltningens bedömning att det senare är att anse som dagens marknadsvärde och följaktligen det belopp som avgäldsunderlaget skall bestämmas utifrån. När det gäller avgäldsräntan råder ingen bestämd räntesats men tidigare rättsfall indikerar att det är praxis på omkring 3,25 procent. Denna avgäldsränta avser omregleringar i samband med att en avgäldsperiod, på minst tio år, närmar sig sitt slut och en ny period tar vid. I föreslaget tomträttskontrakt har mellan parterna överenskommits en avgäldsnivå på kronor per år vilket motsvarar en räntesats på 3,47 procent ( * 3,47 % = ). Utöver avgälden tillkommer anslutningsavgift för el och VA. Tillträde till fastigheten sker den 1 april När det gäller fastighetens gränser kan dessa komma att regleras något till följd av pågående planläggning av Örnäs 1:1. Detta innebär att fastighetens areal kan utökas något vilket i sin tur medför en utökad byggrätt och därtill höjt marknadsvärde. Denna eventuella höjning i marknadsvärde finns reglerad i tomträttskontraktet på så sätt att kommunen har rätt till jämkning motsvarande den värdeökning detta medför i den årligen fastställda avgälden på kronor. Jordabalken (1970:994) anger att tomträttsupplåtelser för industriändamål tecknas på obestämd tid och att uppsägning endast kan ske vid utgången av en tidsperiod ej kortare än tjugo år. Uppsägning får endast ske om det är av vikt för ägaren att fastigheten används för bebyggelse av annan art. Tomträttens inträde får ej göras beroende av villkor och tomträttshavaren har rätt att överlåta tomträtten eller upplåta pant- eller nyttjanderätt i denna. Vid upplåtelse av tomträtt för annat ändamål än bostadsbebyggelse får parterna överenkomma att det icke skall åligga fastighetsägaren att lösa egendomen. Om ej längre tid överenskommes, utgör varje avgäldsperiod tio år. Avgälden skall utgå med oförändrat belopp under avgäldsperioden och parterna får vid tomträttens första avgäldsperiod enas om avgälden. Vid efterföljande avtalsperiod skall ny avgäld enligt jordabalken och rättspraxis utgöra skälig ränta på markens värde vid den aktuella tidpunkten och tomträttsinnehavaren har rätt att väcka talan om omprövning av avgälden vilket innebär att rätten utifrån markens värdering bestämmer avgälden för den kommande perioden. I förhandlingarna har Kilen Strängnäs exploatering AB velat tillförsäkra sig möjligheten att friköpa tomträtten. Om så sker inom sju år ska kommunens förvärvskostnad ligga till grund för friköpsbeloppet enligt upprättat optionsavtal. Barnperspektiv Någon djupare undersökning av vilka konsekvenser kontrakten får för barn har inte ansetts nödvändig. Förslag på kontrakten inverkar inte på gällande detaljplan eller dess bestämmelser. Kontrakten kan bidra till att den exploatering som planen är avsedd för påskyndas. Planen ingår i Brunna verksamhetsområdet och är främst avsedd för industriändamål. Området är avskilt från tätare bebyggelse vilket anses positivt utifrån barns perspektiv.

18 3(3) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Emelie Grind Samhällsbyggnadschef David Lanthén Plan- och exploateringschef Bilagor: 1) Orienteringskartor 2) Tomträttsavtal med bilaga 3) Optionsavtal Kopia av beslut till: Kilen Strängnäs Exploatering AB P:\MALLAR\SBF\Tjänsteskrivelse KS SBu.dot /

19

20

21 Mellan Upplands-Bro kommun ( ), nedan kallad Fastighetsägaren å ena sidan och Kilen Strängnäs Exploatering AB ( ), nedan kallad Tomträttshavaren, å andra sidan, har denna dag träffats följande TOMTRÄTTSAVTAL Bakgrund Tomträttshavaren har, i egenskap av exploatör, för avsikt att etablera en lager- och logistikverksamhet i Brunna verksamhetsområde i Upplands-Bro kommun. Med anledning därav har ett tomträttsavtal träffats på följande villkor. 1 Upplåtelse Fastighetsägaren upplåter från till Tomträttshavaren med tomträtt fastigheten Upplands-Bro Tång 2:2 i Brunna verksamhetsområde, Upplands-Bro kommun, Stockholms län, nedan kallad Fastigheten, vilken på bifogad karta i bilaga 1 har utmärkts med röd begränsningslinje. Fastighetens areal är cirka kvm. Den årliga avgälden utgår med SJUHUNDRAÅTTIOTUSEN ( ) KRONOR. Tomträttsavgälden ska betalas kvartalsvis i förskott senast sista vardagen före avsedd kvartalsperiod. Om avgäld inte betalas på föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt gällande lag på förfallet belopp till dess betalning sker. Har genom överenskommelse eller dom bestämts att avgäld ska utgå med högre belopp än förut, ska dröjsmålsränta enligt gällande lag erläggas på mellanskillnaden mellan erlagda belopp och de belopp som ska utgå efter nyssnämnda tidpunkt från respektive förfallodag och till dess betalning sker. 2 Ändamål På Fastigheten får endast bedrivas industriverksamhet i enlighet med gällande detaljplan. 3 Ändring av nyttjande Ändring av det för Fastigheten bestämda nyttjandet får inte ske utan Fastighetsägarens medgivande. Innan sådan ändring sker ska Tomträttshavaren, om Fastighetsägaren så finner påkallat, träffa ett tilläggsavtal med Fastighetsägaren angående den avgäld och de övriga villkor, som ska gälla vid det ändrade nyttjandet. Dok.id

22 2 (4) 4 Bygglov Varje byggnadsåtgärd som kräver bygglov ska av Tomträttshavaren särskilt anmälas till Fastighetsägaren i samband med att bygglov söks. Uppförd byggnad får inte utan Fastighetsägarens medgivande rivas. 5 Underhåll Fastigheten ska, i enlighet med gällande lagar, hållas i ett vårdat skick. 6 Yt- och grundvatten Tomträttshavaren ska på egen bekostnad vidta erforderliga åtgärder för att avleda ytvatten från Fastigheten så att granne ej besväras. Fastighetsägaren ansvarar inte för skada orsakad av vattenavrinning från allmän plats. Om det visar sig nödvändigt, ska tomträttshavaren därför sörja för mottagande av yt- och grundvatten från sådant ställe. 7 Träd och buskar Trädfällning får inte ske utan medgivande av Fastighetsägaren. Om så påfordras är Tomträttshavaren skyldig att låta borttaga respektive beskära träd och buskar, som är till förfång för granne, trafik eller dylikt. 8 Tillträde För kontroll av detta avtals tillämpning är Tomträttshavaren skyldig att lämna Fastighetsägaren erforderliga upplysningar och tillfälle till besiktning. 9 Servitut Tomträttshavaren får inte utan Fastighetsägarens medgivande i tomträtten upplåta servitut eller annan särskild rättighet än panträtt, nyttjanderätt eller sådan rätt som följer av detta avtal. 10 Ändring av avgäld För avgäldsreglering gäller de i lag angivna minimiperioderna om tio år, varvid den första perioden räknas från Tomträttsinnehavaren är medveten om att fastighetens gränser kan komma att regleras något efter tillträdesdagen som medför en utökad fastighetsareal och därtill utökad byggrätt. Om så sker har Fastighetsägaren rätt till jämkning i avgäldens belopp motsvarande den värdeökning detta medför. Dok.id

23 3 (4) 11 Uppsägning av avtalet Enligt lag kan endast Fastighetsägaren säga upp tomträttsavtalet vid utgången av de i lagen angivna minimiperioderna, den första om tjugo år och varje följande om tjugo år. Den första perioden räknas från Lösen av byggnad m.m. Ska på grund av uppsägning tomträtten upphöra, är Fastighetsägaren inte skyldig att lösa byggnad och annan egendom som utgör tillbehör till tomträtten. 13 Förpliktelser m.m. Det åligger Tomträttshavaren att under upplåtelsetiden ansvara för alla skyldigheter och förpliktelser som innehavet av tomträtten eller Fastigheten kan komma att orsaka. 14 Intrång och nyttjande Fastighetsägaren eller annan som har dennes tillstånd ska medges det tillträde som är nödvändigt för att kunna dra fram och vidmakthålla ledningar på Fastigheten eller i direkt anslutning till byggnad. Om på grund av ändring i detaljplan del av Fastigheten måste tas i anspråk till gata, annat trafikändamål eller tomtmark för allmänt ändamål, kan Fastighetsägaren nyttja denna del utan att sänka tomträttsavgälden. 15 Anslutningsavgifter Tomträttshavaren svarar för kostnaderna för VA-anslutning samt för anslutning av el, fjärrvärme samt eventuell anslutning till gemensamhetsanläggning. 16 Överlåtelse av avtalet Vid överlåtelse av tomträtten åligger det tomträttshavaren att omedelbart anmäla detta till Fastighetsägaren. 17 Inskrivning Tomträttshavaren ska enligt gällande lag söka inskrivning av tomträtten och betala alla kostnader som är förenade därmed. 18 Tvist Tvist avseende tolkning eller tillämpning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna och i andra hand avgöras av allmän domstol. Dok.id

24 4 (4) 19 Övrigt Detta avtal gäller endast under förutsättning av kommunfullmäktiges i Upplands-Bro kommun godkännande. I övrigt gäller vad i jordabalken eller eljest i lag stadgas om tomträtt. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Fastighetsägaren och tomträttshavaren tagit var sitt. Kungsängen Kungsängen Fastighetsägaren Tomträttshavaren För Upplands-Bro kommun För Kilen Strängnäs Exploatering AB Bevittnas: Dok.id

25 Bilaga 1 - Fastigheten Tång 2:2 (Tomträttsavtal) 1(1)

26 Mellan Upplands Bro kommun ( ), nedan kallad Kommunen, och Kilen Strängnäs Exploatering AB, ( ), nedan kallat Bolaget, har ingåtts följande OPTIONSAVTAL 1 Markområdet Detta avtal avser Fastigheten Upplands Bro Tång 2:2, nedan kallat Fastigheten, om kvm. 2 Optionen Föreliggande Option ger Bolaget rätt att friköpa Tomträtten till Fastigheten av Kommunen. Om Bolaget bestämmer sig för att förvärva Fastigheten ska särskilt köpekontrakt upprättas. För denna Option ska Bolaget till Kommunen erlägga en avgift om SEXTUSEN (6 000) kronor. 3 Pris Det pris som Bolaget ska betala för Fastigheten om Bolaget utnyttjar denna Option är TJUGOMILJONER ( ) kronor. 4 Tid Optionen får av Bolaget påkallas från till Ovanstående optionsavtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt. För Upplands Bro kommun För Kilen Strängnäs Exploatering AB

27 Ärende 3

28

29 Ärende 3.a

30

31 Svar på interpellation till socialnämndens ordförande Jag tackar Kerstin Åkare för frågan som ger mig en möjlighet att belysa de förbättringar vi gör för att förbättra kontinuiteten för våra äldre, vilket är det politiska målet. För att öka kontinuiteten och tryggheten för brukarna som bor på kommunens äldreboenden i Upplands-Bro kommun finns ett lagt förslag till omorganisation. Patientansvariga (PAS) sjuksköterskor schemaläggs så att dessa finns att tillgå på sina äldreboenden alla vardagar i veckan mellan kl Resurser förflyttas från obekväm tid för att förstärka PAS-ansvarigas närvaro dagtid under vardagar, för bättre resursutnyttjande. Beredskapsföretag/jourföretag kopplas in från till 7.30 vardag och helger från kl fredag till kl måndag. De som arbetar deltid kommer att schemaläggas så att de tjänstgör alla veckans vardagar. Konsekvenser: Det blir en bättre kvalitet genom ökad kontinuitet och trygghet för brukarna, närstående och övrig personal. PAS-ansvariga kommer att ha tätare kontakt med brukarna då en större del av deras arbetstid nu förläggs till deras respektive boende med denna modell. Bättre planering och veckoarbetsfördelning med närvaro veckans alla vardagar. Större möjlighet för PAS-ansvariga att planera sin arbetsdag och därmed minskad risk för stress. Underlätta för kontaktman, arbetsterapeut och sjukgymnast att kommunicera runt enskilda brukare med PAS-ansvariga. Förvaltningen kommer att under en tid att pröva genom direktupphandling ett privat företag som står för beredskapsverksamheten. Förvaltningen har även tidigare, senast år 2009, haft ett avtal med utomstående vårdgivare för beredskapsverksamheten inom hälso- och sjukvården. Försöket kommer att följas upp och utvärderas för att se om verksamheten uppnådde de utsatta målen om ökad kontinuitet, trygghet, och kvalitet. Förvaltningen har gjort en omvärldsbevakning och de flesta kommuner har organiserat sin verksamhet på följande sätt. Förslaget är ännu inte färdigförhandlat med Vårdförbundet. Tina Teljstedt Ordförande socialnämnden

32 Ärende 4-7 Inga handlingar

Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Bilaga 6 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Säljare: Köpare: Köpeobjekt: Upplands Väsby kommun, 212000-0019,194 80 UPPLANDS VÄSBY ( Kommunen ) Brabo Holding AB, 556801-4442 ( Köparen ) Samtliga 1 000 aktier i Vilunda

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-11-26 KS 2014/0979 0480-45 01 11 Kommunfullmäktige Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark inom Dalen 16 1 (8) Mellan Danderyds kommun, nedan kallad Kommunen, och Strabag Projektutveckling AB (org.nr. 556812-8143), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar som anges i 4.3 nedan träffats följande

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 10 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1390.109 Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian

Läs mer

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2)

DATUM DIARIENR SIDA 2015-02-26 KS-2015/342.259 2 (2) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde -3, KF 2014-02-13 18:00 Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-02-13 kl 18.00 i PB-hallen, Folkets Hus / OSD Gruppmöten på Folkets hus / OSD från kl 17.00. Lokal meddelas på plats. -2, KF 2014-02-13

Läs mer

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten

Kommunalekonomiska kostnader i lokalprojekten KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2015-02-26 KS-2015/342.259 1 (2) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Kommunstyrelsen Kommunalekonomiska kostnader

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. Kristianstads Golfklubb i Åhus. och. Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. Kristianstads Golfklubb i Åhus. och. Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan Kristianstads Golfklubb i Åhus och Visionsbolaget G 2377 AB u ä t Kristianstads Golfbana Holding AB 2 575 aktier i AB Kristianstads Golfbana i Åhus (Fastigheten Kristianstad

Läs mer

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva

Ramavtal och planuppdrag för fastigheten Lönngården 1 i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-05-29 KS-2011/1019.214 KS-2013/544.313 1 (3) HANDLÄGGARE Sundström, Gunilla 08-535 313 86 Gunilla.Sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen

Läs mer

1. Köpeskillingen för fastigheten i nuvarande byggnadsskede enligt denna dag företagen värdering utgör Kr 47.000

1. Köpeskillingen för fastigheten i nuvarande byggnadsskede enligt denna dag företagen värdering utgör Kr 47.000 Mellan Byggnads AB Harry Karlsson, Lund, nedan kallat bolaget, å ena sidan, och......, nedan kallad köparen, å andra sidan, har denna dag träffats följande AVTAL Bolaget försäljer till köparen tomt nr.........

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 1. DEFINITIONER I dessa allmänna villkor, kontrakt, pantförskrivningshandling och borgensförbindelse ska följande begrepp ha här nedan angiven innebörd.

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN

EXPLOATERINGSAVTAL FÖR DEL AV NACKA STRAND, NORRA BRANTEN DELPLAN 1 I NACKA KOMMUN Mellan Nacka kommun, org. nr. 212000-0167 genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ) och Nacka 13:79 AB, org.nr. 556959-1406, c/o Carlyle Group, Kungsgatan 30, 111 35 Stockholm ( Exploatören ), har under de förutsättningar

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den april 0 kl 8.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden Val av justerande ledamöter Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och enkla frågor

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 11 december 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 163. Upprop och anmälningar

Läs mer

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Om du ska köpa bostad, lägga om bolånen eller finansiera renoveringen kan vi erbjuda dig ett schysst bolån. Vi erbjuder bottenlån upp till 85% av bostadens värde och

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetad av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande bestämmelser 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 22 augusti 2013 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Allmänna avtalsvillkor för konsument för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1 Inledande bestämmelser 1.1a) Dessa allmänna

Läs mer

Hedemora Energi AB 1(8)

Hedemora Energi AB 1(8) för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk Utarbetade av Svensk Fjärrvärme tillsammans med Konsumentverket 1.1a) Dessa allmänna avtalsvillkor samt vad som föreskrivs i fjärrvärmelagen (2008:263)

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

19 augusti 2010 handlingar

19 augusti 2010 handlingar 19 augusti 2010 handlingar Nr 67 Investeringsanslag för kollektivtrafikens behov av infrastrukturåtgärder 2010 2010-05-31 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Den 17 maj yttrade sig Kommunstyrelsen

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅRJÄNGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Samt LAV, VATTENTJÄNSTLAGEN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅRJÄNGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Samt LAV, VATTENTJÄNSTLAGEN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV ÅRJÄNGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Samt LAV, VATTENTJÄNSTLAGEN Antagna av kommunfullmäktige den 17 december 2008 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer