Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende"

Transkript

1 Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2012 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

2 Ärende 1

3 Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Caroline Cederholm, Dnr Kommunstyrelsen Förvärv av fastigheten Tång 2:2 Förslag till beslut 1. Upprättat fastighetsöverlåtelseavtal mellan Upplands-Bro kommun och Kungsängen Exploatering AB avseende förvärv av fastigheten Tång 2:2 godkänns. 2. Finansiering sker genom upptagande av ett externt lån om kronor. Sammanfattning Upplands-Bro kommunen avser förvärva fastigheten Tång 2:2 av Kungsängen Exploatering AB. Fastigheten är belägen i nordvästra Brunna, ca 1700 meter från Brunna trafikplats, se bifogad orienteringskarta. I upprättat fastighetsöverlåtelseavtal mellan Upplands-Bro kommun och Kungsängens Exploatering AB regleras att kommunen förvärvar fastigheten Tång 2:2 för kronor. Finansiering sker genom upptagande av ett externt lån om kronor. I fastighetsöverlåtelseavtalet är vidare reglerat att säljaren tar allt ansvar för eventuella fel och brister i fastigheten, vilket även inkluderar föroreningar i mark och vatten. Avsikten är att upplåta fastigheten Tång 2:2 med tomträtt till Kilen Strängnäs Exploatering AB, vilka avser etablera en lager- och logistikverksamhet på fastigheten. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 februari 2012 Fastighetsöverlåtelseavtal Ärendet Upplands-Bro kommunen avser förvärva fastigheten Tång 2:2 av Kungsängen Exploatering AB. Fastigheten är belägen i nordvästra Brunna, ca 1700 meter från Brunna trafikplats, se bifogad orienteringskarta. Fastigheten är kvm och omfattas av Stadsplan 3 för del av Brunna industriområde (nr 17206) som anger industriändamål. Fastigheten är i dag obebyggd. Under 2011 var fastigheten ute till försäljning på öppna marknaden med offentlig annonsering. Kungsängen Exploatering AB förvärvade fastigheten från Kungsängens Golf AB för kronor. I upprättat fastighetsöverlåtelseavtal mellan Upplands-Bro kommun och Kungsängens Exploatering AB regleras att kommunen förvärvar fastigheten Tång 2:2 för kronor. Eftersom fastigheten nyligen varit ute till försäljning på

4 2(2) öppna marknaden och då överlåtits för en högre köpeskilling än den kommunen nu erlägger, bedömer förvaltningen att förvärvet sker till ett för kommunen fördelaktig pris. Finansiering sker genom upptagande av ett externt lån om kronor. I fastighetsöverlåtelseavtalet är vidare reglerat att säljaren tar allt ansvar för eventuella fel och brister i fastigheten, vilket även inkluderar föroreningar i mark och vatten. Avsikten är att upplåta fastigheten Tång 2:2 med tomträtt till Kilen Strängnäs Exploatering AB, vilka avser etablera en lager- och logistikverksamhet på fastigheten. I anslutning till den aktuella fastigheten pågår planläggning för ett verksamhetsområde (kommunstyrelsen gav planuppdrag den 5 oktober ). Etableringen kan dock inte avvakta pågående planläggning. Då Tång 2:2 redan är planlagd för industriändamål kan etableringen ske omgående. Barnperspektiv Brunna industriområde är ett verksamhetsområde vilket innebär att området inte lämpar sig för vistelse för barn. Ur ett barnperspektiv är det positivt att förtäta och utveckla befintliga verksamhetsområden som inte ligger i anslutning till bostads- och skolområden m m. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Emelie Grind Samhällsbyggnadschef David Lanthén Plan- och exploateringschef Bilagor: 1. Orienteringskarta 2. Fastighetsöverlåtelseavtal Kopia av beslut till: Kungsängen Exploatering AB

5

6

7 Mellan Kungsängen Exploatering AB, org. nr , Box 554, Strängnäs, nedan kallad Säljaren, å ena sidan och Upplands-Bro kommun, org. nr , Kungsängen, nedan kallad Kommunen, å andra sidan, har denna dag träffats följande FASTIGHETSÖVERLÅTELSEAVTAL Bakgrund Säljaren är civilrättslig ägare av den aktuella fastigheten. Kommunen önskar förvärva och Säljaren önskar överlåta fastigheten på de villkor som framgår av avtalet. Säljaren har, i egenskap av exploatör, för avsikt att etablera en lager- och logistikverksamhet i Brunna verksamhetsområde i Upplands-Bro kommun. 1 Såld egendom Säljaren överlåter till Kommunen fastigheten Upplands-Bro Tång 2:2 i Brunna verksamhetsområde, Upplands-Bro kommun, Stockholms län, nedan kallad Fastigheten, vilken på bifogad karta i bilaga 1 har utmärkts med röd begränsningslinje. Fastighetens areal är kvm. 2 Tillträde Tillträde till Fastigheten ska ske senast den 30 juni Kostnader för lagfart Kostnader för erhållande av lagfart samt övriga administrativa avgifter som belöper på Fastigheten efter tidpunkten för tillträde ska belastas Säljaren. Kommunen avser att debitera Säljaren för dessa utgifter och betalning ska ske senast 30 dagar från det att Kommunen utfärdat faktura. 4 Köpeskillingens erläggande Kommunen ska för Fastigheten erlägga en köpeskilling om tjugo miljoner ( ) kronor. 5 Betalningssätt Av köpeskillingen ska Kommunen erlägga en handpenning om två miljoner ( ) kronor vid undertecknandet av detta avtal förutsatt att kommunfullmäktige ger sitt godkännande (14 ). Slutlikvid erlägges på tillträdesdagen. Dok.id

8 2 (4) När köpeskillingen till fullo har erlagts överlämnar Säljaren ett kvitterat köpebrev till Kommunen. Betalning enligt detta avtal erlägges genom insättning på Säljarens konto: Handelsbanken Strängnäs med referensen Tång 2:2, Upplands-Bro kommun. 6 Farans övergång m.m. Säljaren står faran för att Fastigheten skadas eller försämras intill dess tillträdet genomförts. 7 Planer och bestämmelser För Fastigheten gäller stadsplan från , bilaga 2. Fastigheten är planlagd för industri. 8 Användning av Fastigheten Kommunen avser att upplåta Fastigheten med tomträtt. Ett särskilt tomträttsavtal ska upprättas med anledning därav. Säljaren och Kommunen är införstådda med och samtycker till att Fastighetens gränser kan komma att regleras i samband med upplåtandet av tomträtt. Fastigheten kommer att användas för industriändamål 9 Säljarens garantier Säljaren garanterar att Säljaren är lagfaren ägare senast vid tillträdet. Säljaren garanterar att Fastigheten inte besväras av andra sökta eller beviljade inteckningar, inskrivningar, nyttjanderätter eller andra belastningar än vad som framgår av bilaga 3, samt vad som särskilt framgår av detta avtal. Säljaren garanterar att samtliga pantbrev i Fastigheten efter genomförandet av Tillträdet är fria från belastningar. Säljaren garanterar att för Fastigheten förfallna debiterade offentliga avgifter och anslutningsavgifter är vederbörligen betalda. Säljaren garanterar att det vid tidpunkten för detta avtals undertecknande inte finns några förelägganden eller motsvarande från domstol eller annan myndighet beträffande Fastigheten, vilka kan påverka Fastighetens värde. Dok.id

9 3 (4) Säljaren garanterar att det inte finns några domar, beslut eller förelägganden från domstol, skiljenämnd eller myndighet som medför förpliktelse beträffande Fastigheten som Säljaren är skyldig att efterkomma och som inte vederbörligen efterkommits senast på tillträdesdagen. 10 Säljarens ansvar Säljaren ska tillse och bekosta att en miljöteknisk markundersökning genomförs avseende förekomst och utbredning av eventuella markföroreningar. Undersökningen ska genomföras senast 26 veckor efter detta avtals undertecknande. Säljaren ska, i förekommande fall, tillse att eventuella markföroreningar och övrigt avfall, som förekommer på fastigheten, saneras och/eller forslas bort. Efter det att sanering/bortforsling har skett ska Säljaren, i möjligaste mån, återställa marken till ursprungligt skick. Säljaren är ansvarig för samtliga kostnader, såväl förutsedda som oförutsedda, hänförliga till förekomsten av eventuella markföroreningar och övrigt avfall på Fastigheten, dvs. kostnaderna för undersökning, sanering, bortforsling m.m. Säljaren ansvarar även för andra fel i Fastigheten, oavsett om dessa är dolda eller ej. 11 Säkerhet För fullgörandet av sina åtaganden i 10 ska Säljaren lämna säkerhet som Kommunen kan godkänna. Säkerheten ska överlämnas senast i samband med tillträdet till fastigheten. 12 Säljarens avtalsbrott För det fall Säljaren inte fullföljer sina åtaganden enligt 10 har Kommunen rätt, att på Säljarens bekostnad, vidta erforderliga undersökningsåtgärder och i förekommande fall saneringsåtgärder. 13 Avtalets giltighet Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning att kommunfullmäktige i Upplands-Bro godkänner avtalet senast den 22 mars Ändringar i avtalet Ändringar eller tillägg till detta avtal ska för sin giltighet vara skriftliga och godkännas av behörigt organ i Upplands-Bro kommun. Dok.id

10 4 (4) 15 Tvist Tvist avseende tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Upplands-Bro den Säljare Köpare För Kungsängen Exploatering AB För Upplands-Bro kommun Att Säljaren egenhändigt undertecknat detta avtal intygar:.... Att Kommunen egenhändigt undertecknat detta avtal intygar:.... Dok.id

11

12

13

14

15 Ärende 2

16 Samhällsbyggnadsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Richard Hallman, Dnr Kommunstyrelsen Upplåtelse med tomträtt Tång 2:2 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 1. Upprättat tomträttsavtal mellan Upplands-Bro kommun och Kilen Strängnäs Exploatering AB ( ) godkänns. 2. Upprättat optionsavtal mellan Upplands-Bro kommun och Kilen Strängsnäs Exploatering AB ( ) godkänns. Sammanfattning Under förutsättning att Upplands-Bro kommun förvärvar fastigheten Tång 2:2 upplåter kommunen fastigheten med tomträtt åt Kilen Strängnäs Exploatering AB. Fastigheten återfinns ca 1700 meter nordnordväst om Brunna trafikplats, se Bilaga 1. Fastigheten Tång 2:2 utgör den västra delen av Brunna verksamhetsområde och ingår i gällande detaljplan För fastigheten gäller industriändamål och av tomt får högst 50 % bebyggas. Tomträtt innebär att tomträttsinnehavaren inte äger fastigheten men att denne får nyttja den som den vore dess egen. Upprättat tomträttsavtal reglerar föreslagen tomträttsupplåtelse, se Bilaga 2. I avtalet framgår tomträttsavgäldens storlek, tomträttsinnehavarens inskränkningar samt skyldigheter. Tomträttskavtalet följer bestämmelserna för tomträttsupplåtelser i Jordabalken (1970:994). Kilen Strängnäs exploatering AB vill tillförsäkra sig möjligheten att friköpa tomträtten vilket regleras i upprättat optionsavtal. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 februari 2012 Ärendet Fastigheten Tång 2:2 utgör drygt 12,4 ha och ingår i detaljplan Planen omfattar det som vanligen benämns Brunna verksamhetsområde och utgörs av främst mark för industri och handel. Sedan planens antagande har ingen etablering skett på aktuell fastighet. En efterfrågan på att upplåta fastigheten med tomträtt för industriändamål har medfört att förvaltningen anser det lämpligt att upprätta tomträttsavtal för att bidra till etablering i verksamhetsområdet. Tomträttens avgäld beror på två faktorer, avgäldsunderlaget och avgäldsräntan. Avgäldsunderlaget bestäms på grundval av markens värde vid avtaletets

17 2(3) tecknande, dvs. marknadsvärdet. Kommunen avser förvärva fastigheten för kronor och då fastigheten strax dess förinnan köptes för kronor, via försäljning på den öppna marknaden, är det förvaltningens bedömning att det senare är att anse som dagens marknadsvärde och följaktligen det belopp som avgäldsunderlaget skall bestämmas utifrån. När det gäller avgäldsräntan råder ingen bestämd räntesats men tidigare rättsfall indikerar att det är praxis på omkring 3,25 procent. Denna avgäldsränta avser omregleringar i samband med att en avgäldsperiod, på minst tio år, närmar sig sitt slut och en ny period tar vid. I föreslaget tomträttskontrakt har mellan parterna överenskommits en avgäldsnivå på kronor per år vilket motsvarar en räntesats på 3,47 procent ( * 3,47 % = ). Utöver avgälden tillkommer anslutningsavgift för el och VA. Tillträde till fastigheten sker den 1 april När det gäller fastighetens gränser kan dessa komma att regleras något till följd av pågående planläggning av Örnäs 1:1. Detta innebär att fastighetens areal kan utökas något vilket i sin tur medför en utökad byggrätt och därtill höjt marknadsvärde. Denna eventuella höjning i marknadsvärde finns reglerad i tomträttskontraktet på så sätt att kommunen har rätt till jämkning motsvarande den värdeökning detta medför i den årligen fastställda avgälden på kronor. Jordabalken (1970:994) anger att tomträttsupplåtelser för industriändamål tecknas på obestämd tid och att uppsägning endast kan ske vid utgången av en tidsperiod ej kortare än tjugo år. Uppsägning får endast ske om det är av vikt för ägaren att fastigheten används för bebyggelse av annan art. Tomträttens inträde får ej göras beroende av villkor och tomträttshavaren har rätt att överlåta tomträtten eller upplåta pant- eller nyttjanderätt i denna. Vid upplåtelse av tomträtt för annat ändamål än bostadsbebyggelse får parterna överenkomma att det icke skall åligga fastighetsägaren att lösa egendomen. Om ej längre tid överenskommes, utgör varje avgäldsperiod tio år. Avgälden skall utgå med oförändrat belopp under avgäldsperioden och parterna får vid tomträttens första avgäldsperiod enas om avgälden. Vid efterföljande avtalsperiod skall ny avgäld enligt jordabalken och rättspraxis utgöra skälig ränta på markens värde vid den aktuella tidpunkten och tomträttsinnehavaren har rätt att väcka talan om omprövning av avgälden vilket innebär att rätten utifrån markens värdering bestämmer avgälden för den kommande perioden. I förhandlingarna har Kilen Strängnäs exploatering AB velat tillförsäkra sig möjligheten att friköpa tomträtten. Om så sker inom sju år ska kommunens förvärvskostnad ligga till grund för friköpsbeloppet enligt upprättat optionsavtal. Barnperspektiv Någon djupare undersökning av vilka konsekvenser kontrakten får för barn har inte ansetts nödvändig. Förslag på kontrakten inverkar inte på gällande detaljplan eller dess bestämmelser. Kontrakten kan bidra till att den exploatering som planen är avsedd för påskyndas. Planen ingår i Brunna verksamhetsområdet och är främst avsedd för industriändamål. Området är avskilt från tätare bebyggelse vilket anses positivt utifrån barns perspektiv.

18 3(3) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Emelie Grind Samhällsbyggnadschef David Lanthén Plan- och exploateringschef Bilagor: 1) Orienteringskartor 2) Tomträttsavtal med bilaga 3) Optionsavtal Kopia av beslut till: Kilen Strängnäs Exploatering AB P:\MALLAR\SBF\Tjänsteskrivelse KS SBu.dot /

19

20

21 Mellan Upplands-Bro kommun ( ), nedan kallad Fastighetsägaren å ena sidan och Kilen Strängnäs Exploatering AB ( ), nedan kallad Tomträttshavaren, å andra sidan, har denna dag träffats följande TOMTRÄTTSAVTAL Bakgrund Tomträttshavaren har, i egenskap av exploatör, för avsikt att etablera en lager- och logistikverksamhet i Brunna verksamhetsområde i Upplands-Bro kommun. Med anledning därav har ett tomträttsavtal träffats på följande villkor. 1 Upplåtelse Fastighetsägaren upplåter från till Tomträttshavaren med tomträtt fastigheten Upplands-Bro Tång 2:2 i Brunna verksamhetsområde, Upplands-Bro kommun, Stockholms län, nedan kallad Fastigheten, vilken på bifogad karta i bilaga 1 har utmärkts med röd begränsningslinje. Fastighetens areal är cirka kvm. Den årliga avgälden utgår med SJUHUNDRAÅTTIOTUSEN ( ) KRONOR. Tomträttsavgälden ska betalas kvartalsvis i förskott senast sista vardagen före avsedd kvartalsperiod. Om avgäld inte betalas på föreskriven tid utgår dröjsmålsränta enligt gällande lag på förfallet belopp till dess betalning sker. Har genom överenskommelse eller dom bestämts att avgäld ska utgå med högre belopp än förut, ska dröjsmålsränta enligt gällande lag erläggas på mellanskillnaden mellan erlagda belopp och de belopp som ska utgå efter nyssnämnda tidpunkt från respektive förfallodag och till dess betalning sker. 2 Ändamål På Fastigheten får endast bedrivas industriverksamhet i enlighet med gällande detaljplan. 3 Ändring av nyttjande Ändring av det för Fastigheten bestämda nyttjandet får inte ske utan Fastighetsägarens medgivande. Innan sådan ändring sker ska Tomträttshavaren, om Fastighetsägaren så finner påkallat, träffa ett tilläggsavtal med Fastighetsägaren angående den avgäld och de övriga villkor, som ska gälla vid det ändrade nyttjandet. Dok.id

22 2 (4) 4 Bygglov Varje byggnadsåtgärd som kräver bygglov ska av Tomträttshavaren särskilt anmälas till Fastighetsägaren i samband med att bygglov söks. Uppförd byggnad får inte utan Fastighetsägarens medgivande rivas. 5 Underhåll Fastigheten ska, i enlighet med gällande lagar, hållas i ett vårdat skick. 6 Yt- och grundvatten Tomträttshavaren ska på egen bekostnad vidta erforderliga åtgärder för att avleda ytvatten från Fastigheten så att granne ej besväras. Fastighetsägaren ansvarar inte för skada orsakad av vattenavrinning från allmän plats. Om det visar sig nödvändigt, ska tomträttshavaren därför sörja för mottagande av yt- och grundvatten från sådant ställe. 7 Träd och buskar Trädfällning får inte ske utan medgivande av Fastighetsägaren. Om så påfordras är Tomträttshavaren skyldig att låta borttaga respektive beskära träd och buskar, som är till förfång för granne, trafik eller dylikt. 8 Tillträde För kontroll av detta avtals tillämpning är Tomträttshavaren skyldig att lämna Fastighetsägaren erforderliga upplysningar och tillfälle till besiktning. 9 Servitut Tomträttshavaren får inte utan Fastighetsägarens medgivande i tomträtten upplåta servitut eller annan särskild rättighet än panträtt, nyttjanderätt eller sådan rätt som följer av detta avtal. 10 Ändring av avgäld För avgäldsreglering gäller de i lag angivna minimiperioderna om tio år, varvid den första perioden räknas från Tomträttsinnehavaren är medveten om att fastighetens gränser kan komma att regleras något efter tillträdesdagen som medför en utökad fastighetsareal och därtill utökad byggrätt. Om så sker har Fastighetsägaren rätt till jämkning i avgäldens belopp motsvarande den värdeökning detta medför. Dok.id

23 3 (4) 11 Uppsägning av avtalet Enligt lag kan endast Fastighetsägaren säga upp tomträttsavtalet vid utgången av de i lagen angivna minimiperioderna, den första om tjugo år och varje följande om tjugo år. Den första perioden räknas från Lösen av byggnad m.m. Ska på grund av uppsägning tomträtten upphöra, är Fastighetsägaren inte skyldig att lösa byggnad och annan egendom som utgör tillbehör till tomträtten. 13 Förpliktelser m.m. Det åligger Tomträttshavaren att under upplåtelsetiden ansvara för alla skyldigheter och förpliktelser som innehavet av tomträtten eller Fastigheten kan komma att orsaka. 14 Intrång och nyttjande Fastighetsägaren eller annan som har dennes tillstånd ska medges det tillträde som är nödvändigt för att kunna dra fram och vidmakthålla ledningar på Fastigheten eller i direkt anslutning till byggnad. Om på grund av ändring i detaljplan del av Fastigheten måste tas i anspråk till gata, annat trafikändamål eller tomtmark för allmänt ändamål, kan Fastighetsägaren nyttja denna del utan att sänka tomträttsavgälden. 15 Anslutningsavgifter Tomträttshavaren svarar för kostnaderna för VA-anslutning samt för anslutning av el, fjärrvärme samt eventuell anslutning till gemensamhetsanläggning. 16 Överlåtelse av avtalet Vid överlåtelse av tomträtten åligger det tomträttshavaren att omedelbart anmäla detta till Fastighetsägaren. 17 Inskrivning Tomträttshavaren ska enligt gällande lag söka inskrivning av tomträtten och betala alla kostnader som är förenade därmed. 18 Tvist Tvist avseende tolkning eller tillämpning av detta avtal skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna och i andra hand avgöras av allmän domstol. Dok.id

24 4 (4) 19 Övrigt Detta avtal gäller endast under förutsättning av kommunfullmäktiges i Upplands-Bro kommun godkännande. I övrigt gäller vad i jordabalken eller eljest i lag stadgas om tomträtt. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka Fastighetsägaren och tomträttshavaren tagit var sitt. Kungsängen Kungsängen Fastighetsägaren Tomträttshavaren För Upplands-Bro kommun För Kilen Strängnäs Exploatering AB Bevittnas: Dok.id

25 Bilaga 1 - Fastigheten Tång 2:2 (Tomträttsavtal) 1(1)

26 Mellan Upplands Bro kommun ( ), nedan kallad Kommunen, och Kilen Strängnäs Exploatering AB, ( ), nedan kallat Bolaget, har ingåtts följande OPTIONSAVTAL 1 Markområdet Detta avtal avser Fastigheten Upplands Bro Tång 2:2, nedan kallat Fastigheten, om kvm. 2 Optionen Föreliggande Option ger Bolaget rätt att friköpa Tomträtten till Fastigheten av Kommunen. Om Bolaget bestämmer sig för att förvärva Fastigheten ska särskilt köpekontrakt upprättas. För denna Option ska Bolaget till Kommunen erlägga en avgift om SEXTUSEN (6 000) kronor. 3 Pris Det pris som Bolaget ska betala för Fastigheten om Bolaget utnyttjar denna Option är TJUGOMILJONER ( ) kronor. 4 Tid Optionen får av Bolaget påkallas från till Ovanstående optionsavtal har upprättats i två exemplar av vilka parterna tagit var sitt. För Upplands Bro kommun För Kilen Strängnäs Exploatering AB

27 Ärende 3

28

29 Ärende 3.a

30

31 Svar på interpellation till socialnämndens ordförande Jag tackar Kerstin Åkare för frågan som ger mig en möjlighet att belysa de förbättringar vi gör för att förbättra kontinuiteten för våra äldre, vilket är det politiska målet. För att öka kontinuiteten och tryggheten för brukarna som bor på kommunens äldreboenden i Upplands-Bro kommun finns ett lagt förslag till omorganisation. Patientansvariga (PAS) sjuksköterskor schemaläggs så att dessa finns att tillgå på sina äldreboenden alla vardagar i veckan mellan kl Resurser förflyttas från obekväm tid för att förstärka PAS-ansvarigas närvaro dagtid under vardagar, för bättre resursutnyttjande. Beredskapsföretag/jourföretag kopplas in från till 7.30 vardag och helger från kl fredag till kl måndag. De som arbetar deltid kommer att schemaläggas så att de tjänstgör alla veckans vardagar. Konsekvenser: Det blir en bättre kvalitet genom ökad kontinuitet och trygghet för brukarna, närstående och övrig personal. PAS-ansvariga kommer att ha tätare kontakt med brukarna då en större del av deras arbetstid nu förläggs till deras respektive boende med denna modell. Bättre planering och veckoarbetsfördelning med närvaro veckans alla vardagar. Större möjlighet för PAS-ansvariga att planera sin arbetsdag och därmed minskad risk för stress. Underlätta för kontaktman, arbetsterapeut och sjukgymnast att kommunicera runt enskilda brukare med PAS-ansvariga. Förvaltningen kommer att under en tid att pröva genom direktupphandling ett privat företag som står för beredskapsverksamheten. Förvaltningen har även tidigare, senast år 2009, haft ett avtal med utomstående vårdgivare för beredskapsverksamheten inom hälso- och sjukvården. Försöket kommer att följas upp och utvärderas för att se om verksamheten uppnådde de utsatta målen om ökad kontinuitet, trygghet, och kvalitet. Förvaltningen har gjort en omvärldsbevakning och de flesta kommuner har organiserat sin verksamhet på följande sätt. Förslaget är ännu inte färdigförhandlat med Vårdförbundet. Tina Teljstedt Ordförande socialnämnden

32 Ärende 4-7 Inga handlingar

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Kommunen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1, 556815-4263, nedan kallad säljaren, försäljer härmed till Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse,

Läs mer

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna

Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Tomträttsavtal, del av Rotebro 4:10 och Rotebro 4:54, Sollentuna Parter Sollentuna kommun, org.nr. 212000-0134, 191 86 Sollentuna, ("Kommunen"), och Italian Grill KB, org.nr. 969718-7160, ("Tomträttshavaren")

Läs mer

TOMTRÄTTSAVTAL. Om dröjsmålsränta gäller vad därom vid varje tidpunkt i lag stadgas.

TOMTRÄTTSAVTAL. Om dröjsmålsränta gäller vad därom vid varje tidpunkt i lag stadgas. Sida 1 av 5 Mellan Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse nedan kallad Kommunen, och Solklippans fastighets AB (CM infra AB), Långbrodalsvägen 49, org nr 556584-5772, nedan kallad Tomträttshavaren

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

Upplåtelse av tomträtt inom del av fastigheten Skaftö-Backa 3:351, F.d. Regnklädesfabriken

Upplåtelse av tomträtt inom del av fastigheten Skaftö-Backa 3:351, F.d. Regnklädesfabriken 1/3 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2014-03-28 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen / Utvecklingsenheten Handläggare: Sara Norén Telefon: 0523-61 31 65 E-post: sara.noren@lysekil.se Upplåtelse

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

K p- och exploateringsavtal

K p- och exploateringsavtal K p- och exploateringsavtal Detta avtal ("Avtalet") har denna dag ingåtts mellan: (i) Haparanda kommun (212000-2775), Torget 9, 953 85 Haparanda ("Kommunen"); och (ii) Avalanche Capita) AB (556665-9024),

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-05-26 76 Försäljning av fastighet i Fågelsången, Bällsta 2:1127 (KS 2014.200) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor.

TFAB överlåter och försäljer härmed till köparen Fastigheten, markerad med röd begränsningslinje i bilaga 1, för en köpeskilling om XXX kronor. Mall köpekontrakt. Område 1, 2, 3 KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom

KÖPEKONTRAKT. Mall köpekontrakt. 1. Parter och fast egendom Mall köpekontrakt. KÖPEKONTRAKT 1. Parter och fast egendom Säljare: Täby Fastighets AB, 556007-4642, 183 80 TÄBY, nedan kallad TFAB Köpare: Namn, org.nr, adress, nedan kallad köparen Fast egendom: Täby

Läs mer

Riktlinjer för tomträtt, februari Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun

Riktlinjer för tomträtt, februari Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun Riktlinjer för tomträtt, februari 2016 Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun 1 Riktlinjer för tomträtt Inledning När mark eller fastighet ska avyttras kan tomträtt under vissa särskilda betingelser

Läs mer

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting KÖPEAVTAL mellan European Spallation Source ERIC och Skåne läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING OCH TILLTRÄDESDAG... 3 3. KÖPESKILLING... 3 4. KOSTNADER OCH INTÄKTER

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

[BELOPP MED BOKSTÄVER

[BELOPP MED BOKSTÄVER Sida 1 av 6 Mellan Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse ( Kommunen ), och [namn, adress, organisationsnummer], ( Tomträttshavaren ), har träffats följande TOMTRÄTTSAVTAL Nedan benämnt Tomträttsavtalet

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV FASTIGHET Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

83:4 83:3. Tomträtter för bostäder i Gävle. Snabba svar på de vanligaste frågorna gällande din tomträtt

83:4 83:3. Tomträtter för bostäder i Gävle. Snabba svar på de vanligaste frågorna gällande din tomträtt 83:4 83:3 Tomträtter för bostäder i Gävle Snabba svar på de vanligaste frågorna gällande din tomträtt Drömmen om ett egnahem Historien om tomträtter börjar för över hundra år sedan. Bostadsbristen var

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Avsikten är att Exploatören, när Staden antar blivande detaljplan, av Staden förvärvar Fastigheten. 1(5) Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och JM AB, nedan kallad Exploatören, org nr 556045-2103 har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Bakgrund I januari 2015

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild Ärende 20 Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild 263 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-01 KS/2012/85 GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM]

REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] REGION SKÅNE OCH REGION SKÅNE DEPÅ HÄSSLEHOLM AB AVTAL OM TILLHANDAHÅLLANDE AV FASTIGHET [DATUM] Avtal om tillhandhållande av fastigheten Hässleholm Kärråkra 114:19 Detta avtal har denna dag träffats mellan

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

TOMTRÄTTSAVTAL. Fastigheten får endast nyttjas för förskoleverksamhet i enlighet med gällande detaljplan omfattande: - Lokaler 950 kvm bruttoarea(bta)

TOMTRÄTTSAVTAL. Fastigheten får endast nyttjas för förskoleverksamhet i enlighet med gällande detaljplan omfattande: - Lokaler 950 kvm bruttoarea(bta) Mellan Värmdö kommun, org.nr. 212000-0035, genom dess kommunstyrelse nedan kallad kommunen, och KIAB Gustavsberg AB, org.nr 556694-6637 nedan kallad tomträttshavaren har träffats följande 1 UPPLÅTELSE

Läs mer

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna KÖPEAVTAL avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga Fastighet:

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL. mellan. SKL Företag AB. och. [KOMMUN] rörande INERA AB Bilaga 1 AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL mellan SKL Företag AB och [KOMMUN] rörande INERA AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 1 2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE... 1 3. KÖPESKILLING... 1 4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET

Läs mer

K Ö P E A V T A L avseende fastighet

K Ö P E A V T A L avseende fastighet K Ö P E A V T A L avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150

Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 131-150 Tid: 2015-09-07, kl 13:00-16:35 Plats: Regionens Hus, sal A 136 RJL2015 /1609 Försäljning av del av fastigheten Bykvarn 1:2, Eksjö kommun Beslut

Läs mer

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun

Värdeutlåtande. avseende markvärdet för. Skarpnäs 6:2. Nacka kommun Värdeutlåtande avseende markvärdet för Skarpnäs 6:2 2013-06-28 Skarpnäs 6:2 2(5) UPPDRAG Uppdragsgivare Syfte Värdetidpunkt Underlag genom Ulrika Almqvist. Syftet med uppdraget är att bedöma det marknadsvärde

Läs mer

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn

Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0-0 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Försäljning av mark inom kvarteret Generatorn Kommunfullmäktige godkände tidigare i år återtagande

Läs mer

o 99 I ~ l) landstinget PROTOKOLLSUTDRAG LANDSTINGSSTYRELSEN Dm LD1 0/02757

o 99 I ~ l) landstinget PROTOKOLLSUTDRAG LANDSTINGSSTYRELSEN Dm LD1 0/02757 I ~ l) landstinget DALARNA o 99 LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2010-11-08 171 Förvärvav fastigheten Valhalla 2 I Falun Dm LD1 0/02757 Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

Läs mer

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för)

Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn 7 mm (HSB ek för) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0- Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Köpeavtal avseende del av fastigheten Generatorn mm (HSB ek för) HSB Landskrona hyr lokaler inom

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen,

ARRENDEKONTRAKT. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, ARRENDEKONTRAKT Koloniträdgårdsföreningen. Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till. personummer... adress... vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad medlemmen, arrenderätten

Läs mer

AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE. mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN. och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM]

AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE. mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN. och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM] [UTKAST 2016-05-10] AVTAL OM FASTIGHETSÖVERLÅTELSE mellan UPPLANDS VÄSBY KOMMUN och SVERIGEFINSKA SKOLAN I UPPLANDS VÄSBY FASTIGHETSAKTIEBOLAG [DATUM] INDEX 1. Bakgrund... 3 2. Överlåtelseförklaring...

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL 1(5) AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL avseende aktierna i Stockholms Terminal AB 2(5) Detta aktieöverlåtelseavtal ( Avtalet ) har träffats mellan (1) Jernhusen AB, org nr 556584-2027, Box 520, 101 30 Stockholm (

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen Bilaga I Förslag köpeavtal med skuldebrev till markanvisning för Manstorp JS etapp 1(5) 3. Datum: 20xx-xx-xx K Ö P E A V T A L Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika.

MARKANVISNINGSAVTAL. Området utgör stadsutvecklingsprojektet del av kvarteret Orren i centrala Ludvika. Mellan Ludvika kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx-xxxx]), ( Bolaget ), har nedan träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL Nedan benämnt Markanvisningsavtalet

Läs mer

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-30 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 120359 Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Förslag till beslut

Läs mer

Förvärv av Stadsskogen 2:3

Förvärv av Stadsskogen 2:3 1(2) Datum: 2012-05-29 Samhällsbyggnadsnämnden Handläggare: Lars-Ove Hultgren Direktnr: 0322-61 62 28 Beteckning: Förvärv av Stadsskogen 2:3 Bakgrund Fastigheten Alingsås Stadsskogen 2:3 ligger i Södra

Läs mer

Avtal om anläggningsarrende

Avtal om anläggningsarrende Avtal om anläggningsarrende Mellan Husarö Samfällighetsförening med org. nr 716420-8691, nedan kallad Jordägaren och Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening med org. nr 802 410-8527, nedan kallade Arrendatorn,

Läs mer

[BELOPP MED BOKSTÄVER

[BELOPP MED BOKSTÄVER Sida 1 av 6 Mellan Nacka kommun, 212000-0167, genom dess kommunstyrelse ( Kommunen ), och [namn, adress, organisationsnummer], ( Tomträttshavaren ), har träffats följande TOMTRÄTTSAVTAL Nedan benämnt Tomträttsavtalet

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten

Protokollsutdrag dokument till Landstingsfullmäktige Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-11-10 LS-LED09-715 165 Fastigheterna Predikanten 2, Fagerhult 2:213 och Lånesta 4:8, försäljning. Godkännande av köpekontrakt. LF Landstingsstyrelsens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn

194 80 Upplands Väsby. nedan kallad arrendatorn s. 1 (4) ARRENDEKONTRAKT (anläggningsarrende) Jordägare Carl de Geer 451225-0533 Stora Wäsby 194 37 Upplands Väsby nedan kallad jordägare Arrendator (org.nr: 212000-0019) nedan kallad arrendatorn Arrendeområde

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 83 KS/2016:165. Kungshögahemmet - försäljning

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 83 KS/2016:165. Kungshögahemmet - försäljning Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-05-23 1 (2) Sida 83 KS/2016:165 Kungshögahemmet - försäljning Kommunen har sedan 2014 förhandlat med Bostadsbolaget i Mjölby AB gällande

Läs mer

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL Version 2014-10-22 Mellan Landstinget Västmanland, org nr 232100-0172, nedan kallat Säljaren och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB, org nr 556634-1367, nedan kallat Köparen, har denna dag träffats

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Postadress Postnummer och ort nedan kallade köparen

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Postadress Postnummer och ort nedan kallade köparen KÖPEKONTRAKT Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer

Läs mer

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5)

Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Markanvisningstävling Vattmyravallen 1(5) Mellan Järfälla kommun (org. nr 212000-0043), nedan kallad Kommunen, och XXX (org. nr YYYYYY-yyyy), nedan kallad Exploatören, har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun.

avseende markupplåtelse mm för uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Prästhopen 2:2 i Frösjö strand, Gnesta kommun. Mellan Gnesta kommun, org nr 212000-2965, Västra storgatan 15, 646 80 Gnesta, ( Kommunen ), och XXXXXXXXX, org nr: xxxxxxxxxx, med adress xxxxxxxxxxxxx, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Förslag på markanvisningsavtal finns mellan Sala kommun och Cazel AB i enlighet med, bilaga l.

Förslag på markanvisningsavtal finns mellan Sala kommun och Cazel AB i enlighet med, bilaga l. SALA Bilaga KS 2011/235/1 KOMMUN 1(1) 2011-11-08 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVAL TNNG Kommunstyrelsen nk, 1 O Försäljning av fastigheten Kompassen 2. Förslag på markanvisningsavtal finns mellan Sala kommun och

Läs mer

Köp av fastigheterna Gredby 2:1 och 2:4

Köp av fastigheterna Gredby 2:1 och 2:4 Kommunstyrelsen 2015-10-29 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad KSKF/2015:510 Magnus Nyström /1075/ 1 (4) Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna Gredby 2:1 och 2:4 Förslag till beslut 1. Köpekontrakt avseende

Läs mer

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84.

Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress. Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, 212000-0746 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Företagsnamn, organisationsnummer Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Tallbocken 1, Norra vägen 84. 1 Överlåtelseförklaring

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna

Markanvisningsavtal med Bolagsnamn avseende del av Edsberg 10:8, Edsberg, Sollentuna 1 Parter Mellan Sollentuna kommun (org.nr 212000-0134), nedan kallad Kommunen, och Bolagsnamn (org.nr xxxxxx-xxxx), nedan kallat Bolaget, har under förutsättning som anges i 10 nedan träffats följande

Läs mer

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB.

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01 5 (23) KF : s rand L :i G :JR 75 20 1 1 235 Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen NLEDNNG Förslag på markanvisningsavtal

Läs mer

KÖPEAVTAL MARKÖVERLÅTELSE. 23:3 i Skåne län. SÄLJARE KÄVLINGE KOMMUN (212000-1058) Box 501 244 80 Kävlinge Tfn: 046-73 90 00

KÖPEAVTAL MARKÖVERLÅTELSE. 23:3 i Skåne län. SÄLJARE KÄVLINGE KOMMUN (212000-1058) Box 501 244 80 Kävlinge Tfn: 046-73 90 00 1 (5) KÖPEAVTAL FASTIGHET Del/ar av fastigheten/erna Kävlinge Löddeköpinge 14:4 och 23:3 i Skåne län. SÄLJARE KÄVLINGE KOMMUN (212000-1058) Box 501 244 80 Kävlinge Tfn: 046-73 90 00 KÖPARE BAKGRUND TILL

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber stamnät Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

KÖPEAVTAL. I första hand skall reglering ske enligt nedanstående formel:

KÖPEAVTAL. I första hand skall reglering ske enligt nedanstående formel: 1 (5) Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, nedan kallad Staden och Drömfabriken i Bällsta AB, 556302-4412, nedan kallad Bolaget, har under förutsättning som nedan anges i 10, träffats

Läs mer

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen

Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 2014-08-19 KS 2012/0379 50126 Kommunstyrelsen Föravtal gällande hotell på del av fastigheten Kvarnholmen 2:1, Ölandskajen Förslag till

Läs mer

Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona stad; nu fråga om markanvisning med köpoption

Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona stad; nu fråga om markanvisning med köpoption LANDSKRONA STAD KOMMUNSlYRELSEN Ank. 2015-06- l 7 Stadsbyggnadsförvaltningen Datum 2015 06 16 Handläggare Mårten Olsson Er Referens Vår Referens 1(3) Kommunstyrelsen Fosfaten 12 och 19, del av, Landskrona

Läs mer

Tillägg till tomträttsavtal för fastigheten Gurkan 4 på Västra Fäladen

Tillägg till tomträttsavtal för fastigheten Gurkan 4 på Västra Fäladen Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 007-08-8 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tillägg till tomträttsavtal för fastigheten Gurkan på Västra Fäladen För att kunna genomföra

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 14 Ks 78 Au 74 Dnr 130/2007-252 Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till kommunen Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T 1 (5) Mellan NCC AB Publ (556034-5174), 170 80 Solna, nedan kallad säljaren och Nacka kommun (212000-0167), 131 81 Nacka, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad köparen har träffats följande K Ö P E K

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Optofiber byalag Varje upplåtelse är unik. Det finns i många fall skäl att anpassa innehållet med hänsyn till omständigheterna i projektet eller det enskilda fallet. Läs därför informationsmaterialet viktiga punkter att

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL avseende del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Kyrkogatan/Tulegatan i Sundbybergs kommun.

MARKANVISNINGSAVTAL avseende del av fastigheten Sundbyberg 2:17 vid Kyrkogatan/Tulegatan i Sundbybergs kommun. Mellan Sundbybergs kommun, org. nr 212000-0175, nedan kallat Staden och Näckström Fastigheter AB, org. nr 556556-5248, nedan kallat Exploatören har träffats följande Markanvisningsavtal. Staden och Exploatören

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Detta markanvisningsavtal tecknas för att reglera samarbetet kring en överlåtelse och exploatering av Fastigheten.

MARKANVISNINGSAVTAL. Detta markanvisningsavtal tecknas för att reglera samarbetet kring en överlåtelse och exploatering av Fastigheten. 2013-11-12 Sida 1 av 5 Mellan Sundbybergs kommun, nedan kallad Staden, org nr 212000-0175, och Einar Mattsson Projekt AB, org nr 556628-1920, nedan kallad Exploatören, har denna dag träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening

MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening MARKUPPLÅTELSEAVTAL Boberg-Dotetorps V.A.F Ekonomisk förening PARTER Fastighetsägare/ Upplåtare:......... nedan kallad fastighetsägaren Pers.nr:.. Berörd fastighet (fastighetsbeteckning):.. Ledningsägare:....

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Exploateringsavtal för del av kvarteret Svanen samt optionsavtal för delar av kvarteret Rorsmannen (Nyhamn) och Hellstorp (Nordvästra Glumslöv)

Exploateringsavtal för del av kvarteret Svanen samt optionsavtal för delar av kvarteret Rorsmannen (Nyhamn) och Hellstorp (Nordvästra Glumslöv) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum 2006-03-29 Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Exploateringsavtal för del av kvarteret Svanen samt optionsavtal för delar av kvarteret

Läs mer

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL

Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Bilaga 4. ARRENDEKONTRAKT - MEDLEMSAVTAL Fritidsträdgårdsföreningen Här nedan kallad föreningen, upplåter härmed till namn personnummer adress.. vilken skall vara medlem av nämnda förening, nedan kallad

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

Tillägg till tomträttsavtal för fastigheten Vevstaken 19

Tillägg till tomträttsavtal för fastigheten Vevstaken 19 Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen () Datum 008-0- Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tillägg till tomträttsavtal för fastigheten Vevstaken LH Miljöprodukter (Procurator AB), som

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS Tilläggsärende Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Ådalens verksamhetsområde Hestra

Diarienummer Ärendemening. 1 KS Tilläggsärende Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Ådalens verksamhetsområde Hestra K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 22 juni 2015, klockan 13:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Tid Plats 08:30-12:00 Utsikten, kommunhuset Hallsberg Beslutande ledamöter Andreas Svahn (S) (ordförande) Torbjörn Appelqvist (M) Magnus Andersson (S) Siw Lunander

Läs mer

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken

EXPLOATERINGSAVTAL. Trygghetsboende vid Björkbacken 1(6) EXPLOATERINGSAVTAL Trygghetsboende vid Björkbacken Följande avtal om exploatering av delar av fastigheterna Bollmora 2:588 och 2:1 i Tyresö kommun har träffats mellan kommunen och exploatören. Kommunen

Läs mer

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT

AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT 2013 AVTAL OM UPPLÅTELSE AV JAKT Fastighetsägare: (nedan kallad Fastighetsägaren) Jakträttshavare: (nedan kallad Jakträttshavaren) Är Jakträttshavaren förening eller annan juridisk person skall detta anges.

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten. KÖPEKONTRAKT Säljare Inga Johansson db C/O Visioner Advokatbyrå Gun Thorstensson Box 2, 382 21 Nybro nedan benämnd Säljaren. 281102-2942 1/1 Köpare Nybro Kommun 382 80 Nybro nedan benämnd Köparen. 212000-0753

Läs mer