Protokoll Arbetsutskottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet"

Transkript

1 41 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Fredagen den 23 april 2010, kl ande Eddie Forsman ordförande Ulf Nilsson 62-79; ordförande Mona Jeansson Björn Holgersson tjänstgörande ersättare Tommy Ejnarsson tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Per-Ola Hallberg 62-64; 67-69; Lena Westman 66 Lennart O Werner Moa Ericson 67 Charlotte G Alidzanovic 70 Mattias Nylander 73 Iréne Tallhage Lönn Maria Agestam Johan Forneheim 66 Anne Karlsson 66 Christian Gustavsson 66 Sofia Ronström 66 Utses att justera Mona Jeansson Paragrafer 62-93

2 42 62 Dagordning godkänner föreliggande dagordning med följande tillägg: punkt 6 Rapport från överläggning mellan Regionförbundet södra Småland, Regionförbundet i Kalmar län och Linnéuniversitetet den april 2010 punkt 11 Emmaboda flygplats lägesrapport punkt 13 Delegation avseende beslut om offentlighet och sekretess punkt 14 Anmälningsärenden - Revisionsberättelse Ny ledamot i regionförbundets styrelse - STINNO - Remiss Rikstrafikens tillgänglighetskriterier inför upphandling av tillgänglighetsmodell punkt 16 Översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet punkt 17 Representation från regionförbundet vid årsstämmor och dylikt punkt 18 Valärende primärkommunala nämnden 63 D 2008/ Regionförbundets visstidsanställningar exemplet vindkraft Per-Ola Hallberg redogör för bakgrunden till och förutsättningarna för regionförbundets visstidsanställningar. Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) kan en allmän visstidsanställning tillämpas i maximalt 24 månader, sedan övergår den i en tillsvidareanställning. En allmän visstidsanställning kan förlängas genom ett s k lokalt kollektivavtal mellan arbetsgivaren och den regionala/centrala fackliga organisationen. Regionförbundet har idag tecknat tre sådana avtal för enskilda medarbetare och ytterligare ett är under förhandling. En allmän visstidsanställning kan enligt LAS inte förlängas genom en överenskommelse mellan arbetsgivaren och en enskild medarbetare som inte är fackligt ansluten. Regionförbundet kan inte, utan att riskera att bli stämda till arbetsdomstolen för diskriminering, erbjuda fast anställning till icke fackligt anslutna medarbetare som arbetar inom kortsiktigt finansierade projekt. Regionförbundets möjlighet att tillsvidareanställa utan långsiktig finansiering (fyra år) är begränsad eftersom medel för avvecklingskostnader i så fall måste reserveras i budget, som i sin tur måste uppfylla balanskravet i kommunallagen (se beslut i styrelsen , 67/08, Policy för Anställningsform, företrädesrätt & övertalighet).

3 43 För att reducera eventuella avvecklingskostnader har arbetsgivaren tidigare fört diskussioner med regionala/centrala fackliga ombud om en kretsindelning av arbetsplatsen. Något avtal har inte träffats. Den nuvarande situationen som beskrivs ovan kan innebära att det i höst blir omöjligt att bemanna regionförbundets arbete med vindkraft. Kansliet utreder för närvarande möjligheten att erbjuda en förkortning av kommande allmänna visstidsanställningar till exempelvis tolv månader i utbyte mot en kretsning av arbetsplatsen. beslutar att ge kansliet i uppdrag att fortsätta utreda möjligheten till förkortade allmänna visstidsanställningar/kretsning genom sonderingar med arbetsgivarorganisationen PACTA och de fackliga företrädarna samt återkomma till arbetsutskottet med eventuella förslag. 64 D 2008/ ; 2010/ Noden för Näringslivs- och affärsutveckling inom Nationella Nätverk för Vindbruk Regionförbundet i Kalmar län utsågs våren 2008 till nationell nod för näringslivsoch affärsutvecklingsfrågor inom nätverket för vindbruk och för projektets genomförande beviljades 2 miljoner kronor för perioden 1 april mars Regeringen har i budgetpropositionen :1 avsatt medel för att möjliggöra en förlängning av satsningen på nätverket för vindbruk i ytterligare två år. Noden arbetar bl a med information och marknadsföring av affärsmöjligheter inom vindkraftsområdet samt initierar och stödjer såväl nationella som regionala initiativ av betydelse. Det nuvarande handlingsprogrammet för vindkraft gäller t o m En förlängning av det nationella uppdraget innebär att det nu är lämpligt och möjligt att ta ställning till hur det fortsatta vindkraftsarbetet skall bedrivas. Föreslås att regionförbundet fortsätter att driva noduppdraget inom näringslivsoch affärsutveckling inom Nationella Nätverket för Vindbruk under tiden 1 april mars 2012 samt att kansliet får i uppdrag att ta fram förslag till fortsatt handlingsprogram, budget och finansiering för vindkraftsarbetet under Enligt beslut från Energimyndigheten den 12 april 2010 har regionförbundet fått 1 miljon kronor under första året för att genomföra projektet. I mars 2011 förväntas beslut om ytterligare 1 miljon kronor för år två.

4 44 I anslutning härmed anmäls ansökan den 13 april 2010 till Energimyndigheten om medel ( kronor) för projektet Ökad energieffektivisering i företag genom lokala företagsgrupper. föreslår styrelsen besluta att Regionförbundet i Kalmar län fortsätter att driva noduppdraget för näringslivs- och affärsutveckling inom Nationella Nätverket för Vindbruk under tiden 1 april mars 2012, samt att uppdra åt kansliet att ta fram förslag till fortsatt handlingsplan, budget och finansiering för regionförbundets vindkraftsarbete under 2010 tar vidare anmälan om ansökan till Energimyndigheten avseende medel till projektet Ökad effektivisering i företag genom lokala företagsgrupper till protokollet. 65 D 2010/ Yttrande Förslag till sektorsövergripande biogasstrategi Regeringen har uppdragit åt Energimyndigheten att i samråd med Statens Jordbruksverk och Naturvårdsverket ta fram förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi. Förslaget har lämnats av utredningen som en delrapport. Med anledning av delrapporten vill regionförbundet framföra sina synpunkter. Av delrapporten framgår att strategin och de gemensamma prioriteringarna särskilt skall beakta kostnads- och energieffektivitet, transportsektorns fossiloberoende, miljömålen, utvecklingen av relevanta initiativ inom EU och internationell samt svensk industris konkurrenskraft. Strategin och dess åtgärder skall totalt sett inte påverka statens utgifter, utan skall rymmas inom befintliga anslag. Strategin skall skapa den förutsägbarhet och stabilitet som krävs för att nödvändiga investeringar kommer till stånd för att utnyttja den potential som finns i biogas. I förslaget till yttrande understryker regionförbundet vikten av att utredningen inte bara beaktar biogasens klimat- och miljönytta utan ser till helheten när det gäller samhällsnyttor som klimatpåverkan, arbetstillfällen, försörjningstrygghet, möjligheter till export av miljöteknik, näringsläckage, osv. Regionförbundet menar också att utredningen bör föreslå konkreta mål och delmål för utvecklingen av biogas. Med anledning av att slutrapportering av biogasstrategin skall lämnas till regeringen den 12 maj 2010 föreslås att regionförbundet sänder in sitt yttrande samt att styrelsen godkänner yttrandet vid sitt sammanträde den 19 maj 2010.

5 45 beslutar att sända in yttrande över Förslag till sektorsövergripande biogasstrategi samt föreslår att styrelsen godkänner yttrandet vid sitt sammanträde den 19 maj Lägesrapport över ett antal pågående EU-projekt medfinansierade av Regionförbundet i Kalmar län Atrinova Affärsutveckling, Oskarshamn I oktober 2008 fattade styrelsen beslut om medfinansiering för Atrinova Affärsutveckling med kronor per år under 3 år. Medlen har senare använts för att växlas upp i ett regionalfondsprojekt IO, Innovationssystem i Oskarshamnsregionen, ett projekt med syfte att stärka regional konkurrenskraft och utveckla regionalt näringsliv. Johan Forneheim informerar om Atrinova och dess verksamhet. Atrinova har som målsättning att utveckla affärsidéer och entreprenörer samt medverka till start och utveckling av nya företag. Vidare bidrar man till befintliga företags utveckling mot definierade mål. Fiskeområdet Kustlandet Lena Westman informerar om Fiskeområdet Kustlandet. Kustlandet är en ideell förening som bedriver landsbygdsutveckling utmed södra Sveriges ostkust. Föreningen bedriver bl a ett Fiskeområde som ingår i det operativa programmet för fiskenäringen i Sverige Fiskeområdets syfte är att stödja och verka för ett lokalt fisk- och fiskebaserat näringsliv som är såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt hållbart. Vidare syftar man till att trygga invånarnas försörjningsmöjligheter, bidra till förnyelse av befintliga aktiviteter samt skapa nya verksamhetsgrenar. Finansieringen, drygt 11 miljoner kronor för åren , härrör från Europeiska fiskefonden (EFF), Fiskeriverket, Regionförbundet i Kalmar län ( kronor/år för åren ), Regionförbundet Östsam, de sex kommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås samt genom projektägarinsatser. Nationellt centrum för utomhuspedagogik, Vimmerby kommun Anne Karlsson och Christian Gustavsson informerar om NCU Nationellt centrum för utomhuspedagogik.

6 46 NCU i Vimmerby är under etablering och utvecklar verksamheter och kvalificerade kunskapstjänster inom tre branscher Barns lek, lärande, utveckling och hälsa Fritid, rekreation, turism och besöksnäring Personal, ledarskap, organisation och miljöarbete Etableringen av verksamheten, som har som mål att bli ledande i Sverige på lärande och upplevelser utomhus, sker i samarbete mellan Linköpings Universitet och Vimmerby kommun med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Regionförbundet i Kalmar län (1 miljon kronor per år för åren ). Under etableringsfasen fokuseras verksamheten på att skapa kontakter, nätverk och kunskapsplattformar i olika branscher för att på sikt kunna erbjuda ett omfattande och brett kurs- och konferensutbud. Technology Transfer Center Sofia Ronström informerar om Technology Transfer Center, ett projekt som pågår under perioden juli 2009-december Technology Transfer Center (TTC), finansierat av EUs regionala strukturfond Småland och Öarna, Regionförbundet i Kalmar län ( kronor för perioden 1 juli december 2010) samt Kalmar Science Park, samlar och exponerar produkter, patent och forskning med teknisk höjd samt investeringsmöjligheter och affärsförfrågningar från hela Östersjöregionen och Kina. I projektet, som är en del av ett större internationellt samarbete inom Östersjöregionen och med Kina, utvecklas och testas ett nytt webbaserat system för tekniköverföring mellan Östersjöländerna och Kina. I projektet har skapats förutsättningar att registrera företag och produkter i systemet. Företagsorganisationer, nätverk, regionförbund och kommuner har besökts i syfte att informera om TTC samt för att hitta intressanta företag och företagsgrupperingar att bjuda in till och registrera på TTC. Idag finns cirka 35 företag registrerade. tar informationen till protokollet. 67 D 2010/ Utbildningsområdets deltagande i EU-program och internationaliseringsprojekt Moa Ericson, student på Europaprogrammet vid Linnéuniversitetet och praktikant på regionförbundet, redogör för den enkätundersökning hon gjort avseende utbildningsområdets deltagande i EU-program och internationaliseringsprojekt.

7 47 Enligt statistik från Internationella programkontoret kommer få ansökningar om EU-bidrag för utveckling, fortbildning och internationalisering inom skolområdet in från Kalmar län. Enkätundersökningen har syftat till att kartlägga utbildningsområdets faktiska deltagande samt att undersöka vilka faktorer som är avgörande för deltagandet. Resultatet av undersökningen visar att det finns ett visst deltagande i befintliga EU-program men att majoriteten av de tillfrågade inte deltar i något program idag. Däremot sker i viss utsträckning ett annat internationaliseringsarbete, som inte är EU-baserat, genom kontakt och utbyte med vänorter, deltagande i andra utbytesprogram samt studieresor finansierade inom den egna verksamheten. Orsaken till det låga deltagandet beror bl a på att man upplever ansökningsförfarandet som komplicerat och allt för tidskrävande. Många efterlyser hjälp med ansökningar och information kring tillgängliga program. Regionförbundet i Kalmar län kommer därför, tillsammans med Internationella programkontoret, att anordna en informationsdag i Oskarshamn den 28 april tar redogörelsen till protokollet. 68 D 2010/ Gemensam nulägesanalys och innovationsstrategi för Småland och Blekinge Regionförbunden i Kalmar, Kronobergs, Jönköpings och Blekinge län har av Vinnova och IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapliga Akademin) erbjudits möjlighet att genomföra en nulägesanalys rörande regionens innovationssystem. Analysen skall bilda underlag för en kvalificerad diskussion med regionens olika aktörer utifrån var vi står idag. I ett första steg skall analysen beskriva Småland-Blekingeregionens gemensamma resurser sett ur ett innovationssystemsperspektiv, dvs vilka resurser regionerna har för att stödja innovationer och innovationsprocesser. Analysen skall därefter ligga till grund för en gemensam innovationsstrategi. I arbetet kommer de olika lärosätena i respektive region att involveras. Budget för analysarbetet är under utarbetande. beslutar att ställa sig bakom arbetet med en gemensam nulägesanalys för Småland och Blekinge och att med den som utgångspunkt ta fram en gemensam innovationsstrategi,

8 48 69 D 2010/ Visitse.se lägesrapport Håkan Brynielsson redogör kortfattat för pågående diskussioner med projektägarna Glasriket, Kalmar och ÖTAB om ett samgående eller övertagande av Visitse.se. Destinationerna Västervik, Vimmerby och Hultsfred är fortsatt intresserade av att medverka i en gemensam reseplattform. Man anser dock att det är nödvändigt att ett beslut fattas innan sommaren eftersom arbetet inför sommarsäsongen 2011 måste påbörjas under hösten. tar informationen till protokollet för information till styrelsen. 70 D 2008/ Fortsättningen för LUPP i Kalmar län Charlotte G Alidzanovic informerar om LUPP i Kalmar län som genomförts under hösten 2009 och som redovisades vid en konferens i Oskarshamn den 9 april 2010 och tankarna kring hur man går vidare med arbetet. Varje deltagande kommun skall nu ta fram en plan för hur man tar tillvara LUPPresultatet, formulerar nya mål och visioner i dialog med unga. Regionförbundet i Kalmar län tillsammans med koordinerande Astrid Lindgrens Hembygd ansvarar för det fortsatta stödet samt uppföljande LUPP-konferenser och erfarenhetsutbyten under Regionförbundet skall vidare ansvara för att LUPP-resultaten införlivas i revideringen av det regionala utvecklingsprogrammet och för att ta fram nya regionala mål för ungdomspolitiken. Enligt den tidplan som presenteras kommer bl a en Fryshuskonferens att anordnas den 8-9 juni 2010 i Kalmar för de sex södra kommunerna samt en motsvarande konferens i Oskarshamn den november 2010 för de sex norra kommunerna. Under maj och augusti besöker regionförbundet och koordinerande Astrid Lindgrens Hembygd länets kommuner. Diskussionerna kommer därefter att fortsätta i arbetsutskottet. För att skapa en regelbundenhet i studien och för att göra det möjligt att följa upp mål och åtgärder i såväl RUPEN som Lokala Utvecklingsplaner (LUP) är det viktigt att LUPPEN genomförs igen åren 2012 respektive 2014.

9 49 beslutar att godkänna presenterad arbetsordning och tidplan samt tar informationen i övrigt till protokollet. 71 D 2009/ Handlingsprogram år 2010 för Sydsveriges Europakontor, Småland- Blekinge Sydsveriges Europakontor, Småland-Blekinge är regionens och lärosätenas gemensamma EU-kontor i Bryssel. Målet är att främja medlemmarnas verksamhet och deras ekonomiska intressen i EU. Verksamheten vid kontoret skall vara förankrad i ett årligt handlingsprogram med budget som behandlas av Europakontorets styrgrupp och respektive huvudman. Programmet skall tydligt ange vilka frågor som skall prioriteras under året men där skall också finnas utrymme för att agera kring frågor som inte kunnat förutses när handlingsprogrammet behandlats. Programmet har behandlats och tillstyrkts vid ett styrgruppsmöte den 19 april 2010 med följande tillägg I handlingsprogrammet skall förtydligas att de prioriterade frågorna omfattar regionens intressen i EU Lärosätena är huvudansvariga för området EU:s ramprogram för forskning och utveckling Brysselkontoret skall verka för samarbete med övriga svenska regionkontor Brysselkontoret kan initiera olika projekt I samband härmed informeras om att invigningen av Brysselkontoret kommer att äga rum den 30 juni -1 juli 2010 samt anmäls dels minnesanteckningar från styrgruppsmöte den 15 mars 2010, dels protokoll från styrgruppsmöte den 19 april föreslår att styrelsen godkänner Handlingsprogram år 2010 för Sydsveriges Europakontor, Småland-Blekinge. tar anmälan om minnesanteckningar den 15 mars 2010 och protokoll den 19 april 2010 till protokollet.

10 50 72 D 2010/ Europa 2020 Förslag till yttrande/positionspapper EU:s nya strategi för hållbar tillväxt och sysselsättning, Europa 2020, avlöser Lissabonagendan från år Den nya strategin framhåller ett stort och brådskande behov att reformera EU:s ekonomi för att inte Europa skall hamna på efterkälken gentemot globala konkurrenter. Strategin innehåller fem övergripande mål miljö forskning och utveckling utbildning fattigdomsbekämpning sysselsättning Via Småland och Blekinges styrgrupp för Brysselkontoret har en arbetsgrupp med representanter från Kalmar, Kronobergs, Jönköpings och Blekinge län tagit fram en skrivelse med gemensamma ståndpunkter rörande EU-kommissionens förslag till Europa Synpunkterna kan sammanfattas enligt följande Tillväxt skapas lokalt och regionalt. Europas regioner måste därför ha ett tydligt mandat och finansiella medel för att bidra till genomförandet av Europa Sammanhållningspolitiken (mål 2 och mål 3) är det främsta verktyget för Småland och Blekinge att stimulera regional utveckling och därmed bidra till förverkligandet av Europa EU:s regionalpolitik måste därför även efter 2013 vara ett instrument för alla regioner oavsett BNP-nivå för att möjliggöra ett framgångsrikt genomförande av Europa Styrgruppen har tillstyrkt förslaget med följande förtydliganden och tillägg: Synpunkterna bör utformas som ett positionspapper, ett bruttodokument, som kan anpassas utifrån vilken målgrupp vi vänder oss till Positionspapperet bör inledas med en bakgrundsbeskrivning och en konkretisering av vilka politikerområden som berörs Våra synpunkter bör fokusera på konsekvenserna för regionalpolitiken Positionspapperet skall i ett första skede presenteras på nästa Nationella Forum, som är den 6 eller 7 maj Ett omarbetat positionspapper måste vara klart innan dess. Förslaget får därför stämmas av med styrgruppen via e-post under vecka 17.

11 51 Inbjudan till Nyköping 8 juni 2010 Den 8 juni 2010 hålls ett möte i Nyköping angående Europa 2020 Var med och påverka EU-kommissionen och den svenska regeringen. Föreslås att från Regionförbundet i Kalmar län deltar Mona Jeansson (S) och Leif Larsson (C). föreslår att styrelsen godkänner redovisat förslag till yttrande/- positionspapper över Europa beslutar att vid mötet i Nyköping den 8 juni 2010 deltar Mona Jeansson (S) och Leif Larsson (C). 73 D 2009/ ; 2008/ Expo 2010, företagsresan China Baltic Business Forum och Technical Visits Småland-Blekinge För arbetsutskottets behandling föreligger förslag på mål för gemensamma aktiviteter på Expo 2010, företagsresan, China Baltic Business Forum (CBBF) och Technical Visits Småland-Blekinge. Gemensamma mål är bl a att marknadsföra Småland och Blekinge i Kina som en attraktiv region att investera, etablera sig och studera i samt köpa kompetens från initiera och utveckla affärsrelationer mellan regionens företag och företag i Kina integrera Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan i Jönköping i det gemensamma arbetet att stärka deras relationer med respektive samarbetspartner i Kina En mer långsiktig målsättning efter år 2010 är att CBBF och anslutande arrangemang genomförs i samverkan i FGHK län. Regionförbundet i Kalmar län är huvudansvarig för dessa. Aktiviteterna skall även vända sig till företag i Tianjinregionen. Som Regionförbundets i Kalmar län representanter vid Expo 2010 och CBBF föreslås Leif Larsson (C), Mona Jeansson (S), Tommy Ejnarsson (V) och Monica Bengtsson (KD). föreslår att styrelsen godkänner redovisade mål för Expo 2010, företagsresan China Baltic Business Forum och Technical Visits Småland- Blekinge.

12 52 beslutar att utse Leif Larsson (C), Mona Jeansson (S), Tommy Ejnarsson (V) och Monica Bengtsson (KD) till Regionförbundets i Kalmar län representanter vid Expo 2010 och CBBF den 5-14 oktober D 2005/ Regionalt partnerskap med Cape Winelands District Municipality, Sydafrika Regionförbundet i Kalmar län tecknade i oktober 2004 ett partnerskapsavtal med Cape Winelands District Municipality i Sydafrika. Avtalet innefattar fyra utvecklingsområden: Stärkta vänskapliga förbindelser och samarbete Erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan respektive organisation Ömsesidigt samarbete inom ekonomisk utveckling och turism med särskilt fokus på små och medelstora företag Gemensamma utbildningsfrågor Samarbetet bedrivs idag i form av ett- eller fleråriga projekt finansierade av ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati tidigare SALA IDA). För närvarande pågår ett projekt med syfte att introducera Kalmar läns Museums kulturmiljöpedagogik i Sydafrika. Med anledning av förändringar i Cape Winelands District Municipality har den sydafrikanska parten efterfrågat en bekräftelse av befintligt avtal. Avtalet bör på sikt revideras. föreslår att styrelsen tillstyrker fortsatt samarbete med Cape Winelands District Municipality i enlighet med upprättat avtal. 75 Euroregion Baltic Stakeholder Conference juni 2010 Inom ramen för det översynsarbete som för närvarande genomförs inom Euroregion Baltic (ERB) arrangeras en s k Stakeholder Conference den juni 2010 i Elblag, Polen. Syftet med konferensen är att diskutera den framtida inriktningen för ERB. Målgrupp är politiker och tjänstemän i medlemsregionerna. Vid konferensen kommer Regionförbundets i Kalmar län ledamöter i ERB:s styrelse, Åke Nilsson (KD) och Roger Kaliff (S), att delta. Därutöver föreslås att Tommy Ejnarsson (V) och Leif Larsson (C) deltar.

13 53 föreslår att styrelsen utser Tommy Ejnarsson (V) och Leif Larsson (C) att delta i ERB:s Stakeholder Conference den juni 2010 i Elblag, Polen. 76 D 2009/ Revidering av RUPEN IV Håkan Brynielsson informerar om den pågående revideringen av RUPEN IV. För närvarande pågår sammanställningen av kartläggningarna i respektive områdesgrupp och frågor från de befintliga nätverken. Vidare planeras dialogmöten med länets kommuner och landstinget där ett pilotrupenmöte skall hållas den 28 maj 2010 i Oskarshamn. Övriga möten hålls i juni, augusti och september. På regionförbundets hemsida skall skapas en egen plats för RUPEN med möjlighet att följa revideringen samt lämna synpunkter. Koppling till Facebook kommer också att skapas. I revideringen av RUPEN skall de sociala hållbarhetsfrågorna lyftas fram tydligare inom områdena jämställdhet, ungdomsperspektivet, integration och folkhälsa. tar informationen till protokollet. 77 D 2010/ Emmaboda flygplats lägesrapport Håkan Brynielsson ger en kortfattad lägesrapport kring de pågående diskussionerna om en ny flygplats i sydöstra Sverige. Företrädare för näringslivet i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län har lyft frågan om den långsiktiga överlevnaden för de tre flygplatserna i regionen Kalmar, Ronneby och Växjö och möjligheten att skapa en storflygplats i regionen.. Som förslag på lokalisering av en sådan har nämnts Emmaboda. Regionförbundet i Kalmar län deltar i diskussionerna. tar informationen till protokollet.

14 54 78 D 2010/ Representation från Regionförbundet i Kalmar län vid årsstämmor med mera För att klargöra hur och när Regionförbundet i Kalmar län skall vara representerat vid årsstämmor med mera föreslås att man tar fram en policy. ger kansliet i uppdrag att tar fram en policy för Regionförbundets i Kalmar län representation vid årsstämmor och dylikt för senare beslut i arbetsutskottet och styrelsen. 79 D 2006/ Valärende primärkommunala nämnden Ewa Engdahl (C), Högsby har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i primärkommunala nämnden. Som ny ledamot föreslås Ingemar Svanström (C), Högsby. föreslår att styrelsen utser Ingemar Svanström (C), Högsby till ny ledamot efter Ewa Engdahl (C), Högsby för tiden t o m den 31 december D 2010/ Yttrande över Förstudien av Kapacitetsstudien Alvesta-Växjö-Kalmar Regionförbundet i Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över Banverkets remiss Förstudien av Kapacitetsstudien Alvesta-Växjö-Kalmar. Syftet med projektet är att öka kapaciteten på banan för att minska trafikstörningarna, möjliggöra styv tidtabell, dvs samma minutavgång varje timme, samt kunna öka turtätheten. Förstudien är ett samarbetsprojekt mellan Alvesta, Växjö, Lessebo, Emmaboda, Nybro och Kalmar kommuner samt Regionförbundet södra Småland, Regionförbundet i Kalmar län och Banverket. Regionförbundet i Kalmar län anser att förstudien på ett allsidigt sätt belyser konsekvenserna av såväl dagens brister som möjlig utveckling om banan rustas upp. Regionförbundet är i huvudsak enigt med Banverket, men har synpunkter på trafikeringsuppläggen. Styrelsen har 63/10 beslutat att uppdra åt arbetsutskottet att godkänna yttrande över Förstudien av Kapacitetsstudien Alvesta-Växjö-Kalmar.

15 55 beslutar att godkänna yttrande över Förstudien av Kapacitetsstudien Alvesta-Växjö-Kalmar. 81 D 2007/ Infrastrukturplanering Iréne Tallhage Lönn informerar om regeringens beslut den 29 mars 2010 avseende den nationella samt de regionala transportplanerna. Kalmar län får 793 miljoner kronor att besluta om hur de skall användas. Medlen kommer att gå till satsningar på järnväg, länsvägar och bättre busshållplatser. Totalt kommer cirka 1,5 miljarder att läggas på investeringar under planeringsperioden Behovet är dock minst det dubbla och medel saknas bl a för ombyggnad av Stångådals- och Tjustbanan, E22 vid Mönsterås och Bergkvara. Senast den 30 juni 2010 skall den regionala transportplanen fastställas och länsplanen skall därefter tillsammans med fastställelsebeslut lämnas till Näringsdepartementet. Föreslås att kansliet får i uppdrag att stämma av länstransportplanen med den nationella planen inför information i styrelsen den 19 maj 2010 och beslut i arbetsutskottet den 2-3 juni 2010 och styrelsen den 23 juni Av de 417 miljarder kronor i statlig finansiering är 38 miljarder ännu inte fördelade. Medlen är avsedda för mindre ej namngivna åtgärder som är nödvändiga för utvecklingen av transportsystemet. Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att senast den 31 oktober 2010 redovisa förslag till fördelning utifrån de transportpolitiska målen. Föreslås att regionförbundet påbörjar diskussioner med Näringsdepartementet för att påverka fördelningen av dessa medel. beslutar att uppdra åt kansliet att stämma av länstransportplanen med den nationella planen inför information i styrelsen den 19 maj 2010 och beslut i arbetsutskottet den 2-3 juni 2010 och styrelsen den 23 juni Vidare beslutar arbetsutskottet att Regionförbundet i Kalmar län påbörjar diskussioner med Näringsdepartementet för att påverka fördelningen av de medel som ännu inte är fördelade.

16 56 82 D 2010/ Kalmar län kraftigt missgynnat skrivelse från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet De Gröna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet De Gröna har den 8 april 2010 inkommit med skrivelsen Kalmar län kraftigt missgynnat med anledning av att regeringen presenterat sin infrastruktursatsning. Ett beslut som bl a innebär att E22:an genomfart Mönsterås, Tjustbanan och Stångådalsbanan inte finns med i planeringen på tio års sikt. Man menar att det är viktigt att reagera mot de beslut som är tagna och verka för att regeringen omprövar och också ser till att Kalmar län får del av viktiga infrastruktursatsningar. S, V och MP föreslår därför att Regionförbundet i Kalmar län uppmärksammar regeringen på att vi som län inte får del av de infrastruktursatsningar som är nödvändiga för länets utveckling och att vår del av den totala satsningen bör återspeglas i proportion till befolkning. tar skrivelsen till protokollet för beslut i styrelsen. 83 D 2010/ Remiss Rikstrafikens tillgänglighetskriterier inför upphandling av tillgänglighetsmodell Regionförbundet i Kalmar län har den 22 april 2010 fått Rikstrafikens remiss av Rikstrafikens tillgänglighetskriterier inför upphandling av ny tillgänglighetsmodell. Rikstrafiken har bl a till uppgift att genom trafikavtal lösa tillgänglighetsbrister över hela landet. Som underlag för beslut om var insatserna, avseende såväl flyg, tåg, färja som buss, skall ske kartlägger Rikstrafiken brister i tillgänglighet i den långväga kollektivtrafiken. Rikstrafiken har sedan flera år tillbaka en modell för beräkning av tillgänglighet på kommunnivå. Tillgänglighetsmodellen är ett viktigt underlag för Rikstrafiken, eftersom tillgängligheten både används som en indikator för var avtal om trafik kan vara aktuellt och som en grund för prioritering mellan avtal. Eftersom remissvar skall vara inlämnat senast den 14 maj 2010 föreslås dels att regionförbundet begär uppskov till den 19 maj 2010 då styrelsen sammanträder, dels att kansliet får i uppdrag att ta fram förslag till yttrande som skall korresponderas med arbetsutskottet inför beslut i styrelsen den 19 maj 2010.

17 57 ger kansliet i uppdrag att ta fram förslag till yttrande över remissen Rikstrafikens tillgänglighetskriterier inför upphandling av tillgänglighetsmodell samt att yttrandet korresponderas med arbetsutskottet inför beslut i styrelsen den 19 maj D 2010/ Revisionsrapport Regionförbundets i Kalmar län upphandlingsverksamhet rapport om genomförda åtgärder Regionförbundets kansli har av arbetsutskottet 26/10 fått i uppdrag att genomföra åtgärder i enlighet med den revisionella bedömningen i rapporten Upphandlingsverksamheten Regionförbundet i Kalmar län. Per-Ola Hallberg redovisar följande åtgärder: Kansliet har tagit fram ett förslag på reviderade upphandlingsregler som behandlas av arbetsutskottet idag (se 85/10) respektive styrelsen den 19 maj 2010 Till de reviderade upphandlingsreglerna finns ett antal mallar för dokumentation Kansliet har reviderat/kompletterat planeringen för 2010 års upphandlingar i enlighet med revisorernas rapport När de reviderade upphandlingsreglerna är antagna kommer information och utbildning (inklusive gällande ramavtal) för medarbetarna att genomföras Den senaste versionen av ekonomisystemet underlättar för kontroll av köptrohet avseende ramavtal. Kontroller kommer att genomföras i enlighet med revisorernas rapport. Kansliets hantering av de direktupphandlingar som behandlas i revisionsrapporten kommer att redovisas skriftligt för de förtroendevalda revisorerna tar redovisningen med godkännande till protokollet för redovisning till styrelsen. 85 D 2010/ Upphandlingsregler för Regionförbundet i Kalmar län Per-Ola Hallberg redogör för förslag till Upphandlingsregler för Regionförbundet i Kalmar län.

18 58 Regionförbundet skall enligt Kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Syftet med regionförbundets upphandlingsregler är att vi skall använda de offentliga medel vi disponerar på bästa sätt genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden. Inköp och upphandling regleras i lagarna om offentlig upphandling (LOU) som i sin tur vilar på grundläggande EG-rättsliga principer. Utöver regionförbundets övergripande policy och tillämpning av LOU innehåller förslaget till upphandlingsregler även riktlinjer för direktupphandling. Med upphandling avses inte endast inköp utan även leasing, hyra eller hyrköp av varor, tjänster eller byggentreprenader. föreslår att styrelsen antar Upphandlingsregler för Regionförbundet i Kalmar län. 86 D 2010/ Informationssäkerhetspolicy för Regionförbundet i Kalmar län Per-Ola Hallberg redogör för förslag till Informationssäkerhetspolicy för Regionförbundet i Kalmar län. Arbetet med informationssäkerhet på regionförbundet skall bidra till att vi uppnår målen i det regionala utvecklingsprogrammet, RUPEN. Vidare syftar arbetet till att upprätthålla rätt sekretess, riktighet och tillgänglighet avseende vår information. Syftet är även att administration och utveckling av IT-system sker så att offentlighet, sekretess och medborgarnas rätt till integritet är säkerställd. Målet för informationssäkerhetsarbetet är att minimera riskerna för störning i regionförbundets verksamhet på grund av fel i, eller felaktig användning av, ITsystemen. föreslår att styrelsen antar Informationssäkerhetspolicy för Regionförbundet i Kalmar län. 87 D 2008/ Delegation avseende beslut om offentlighet och sekretess Per-Ola Hallberg redogör för bakgrunden till att Plan för arkiv, bevarande, dokumenthantering och gallring behöver kompletteras.

19 59 Av planen framgår att regiondirektören fattar beslut om att lämna ut allmän handling. Det framgår dock inte att FOKUS är ansvarigt förvaltningsorgan och därför fattar beslut om att lämna ut allmän handling inom sitt verksamhetsområde. Planen bör därför kompletteras avseende detta. föreslår styrelsen besluta att komplettera Plan för arkiv, bevarande, dokumenthantering och gallring avseende delegation till FOKUS att fatta beslut om att lämna ut allmän handling inom sitt verksamhetsområde. 88 Anmälningsärenden Anmäls följande ärenden Projekt MOMENT-Pri, Modern Water Management in the South Baltic Sea Region Primorskaya River as a Russian component beslut om beviljade medel, kronor, från Sida Östersjöenheten D 2009/ Budgetläget för företags- och projektstöd (1:1) Revisionsberättelse för år 2009 D 2010/ Ingemar Svanström (C), Högsby ny ledamot i regionförbundets styrelse efter Ewa Engdahl (C), Högsby för tiden t o m 31 december 2010 D 2006/ Regionförbundets deltagande i projektet STINNO Sustainable Innovations and Treatment in Industrial Waste Water Clusters med finansiering från 7:e ramprogrammet Uppdragsbeskrivning till arbetsutskottet om nya lokaler för Kulturcentrum och Byteatern Rapport från överläggning mellan Regionförbundet södra Småland, Regionförbundet i Kalmar län och Linnéuniversitetet den april 2010 Samverkansområden mellan Statens kulturråd och Regionförbundet i Kalmar län tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

20 60 89 D 2010/ Översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet För närvarande pågår en statlig utvärdering och utredning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet. SydSams styrelse beslöt vid sitt sammanträde den 26 februari 2010 att följa utredningen och påbörja ett arbete för att bevaka sydsvenska intressen, samt ta initiativ till frågor av betydelse för sydsvenska kommuner och landsting/regioner. Styrelsen beslutade vidare att tillsätta en beredning med en representant för var och en av SydSams medlemmar. Gruppen skall biträdas av en tjänstemannagrupp med en representant för respektive medlem. Kommunförbundet Skåne fick i uppdrag att leda och samordna arbetet. Styrelsen har 65/10 utsett Leif Larsson (C) till Regionförbundets i Kalmar län representant i beredningen. Till tjänstemannagruppen har ännu inte någon representant utsetts. När detta är klart föreslås att kommunernas och landstingets ekonomichefer bjuds in till ett gemensamt möte för diskussion kring det fortsatta arbetet. är politisk referensgrupp för arbetet. beslutar att, så snart regionförbundet utsett representant till tjänstemannagruppen för översynen av det kommunalekonomiska utjämningssystemet, bjuda in kommunernas och landstingets ekonomichefer till ett gemensamt möte för diskussion kring det fortsatta arbetet. 90 D 2010/ Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Regionförbundet i Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över Kulturdepartementets remiss Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Yttrande skall vara inlämnat senast den 4 juni Kultursamverkansutredningen har haft i uppdrag att utarbeta ett förslag till införande av den nya modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet som riksdagen i december 2009 beslutade om. Utgångspunkten för utredningen är ett ökat regionalt ansvar, en tydligare strategisk roll för staten och en minskad detaljreglering, Den nya modellen bygger på att regionen tar fram treåriga kulturplaner i samverkan med kommunerna.

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl 09.00-15.05 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Protokoll 2014-11-06 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14.

Protokoll 2014-11-06 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14. 69 Organ Plats och tid ande Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14.55 Leif Larsson ordförande 183-198 vice ordförande 199-207 Lars Blomberg

Läs mer

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen 22 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 4 mars 2010, kl 10.00-14.50 ande Eddie Forsman ordförande Akko Karlsson vice ordförande 28-45 Monica Bengtsson

Läs mer

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH 2009... 4 VERKSAMHETSPLAN...

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Regionförbundet i Kalmar län 1 Årsredovisning 2010 Text och grafisk form: Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 G:\STYRELSE\verksamh-ber\vb2001.doc 2 3 Ordföranden har ordet Det är med glädje jag kan konstatera att Regionförbundet i Kalmar län kommer att stå som modell för övriga län i

Läs mer

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-03-30 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 30 mars 2012 kl. 10.00

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 14 maj 2014 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP): Sessionssalen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22. Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Regionfullmäktige 2013-03-22 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 22 mars 2013 kl. 10.00 Plats: Möbelriket, Videum

Läs mer

Det här gjorde vi 2011

Det här gjorde vi 2011 Verksamhetsberättelse Det här gjorde vi 2011 Uppföljning av regionala enhetens uppdrag enligt verksamhetsplanen 2011 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2014 03 26 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Förbundsstyrelsens sammanträde föregås av ägarsamråd med samordningsförbundet kl 8 9, samt medlemssamråd om medlemsavgift 2015 kl 9 10. Kallelse har

Läs mer