Protokoll Arbetsutskottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet"

Transkript

1 41 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Fredagen den 23 april 2010, kl ande Eddie Forsman ordförande Ulf Nilsson 62-79; ordförande Mona Jeansson Björn Holgersson tjänstgörande ersättare Tommy Ejnarsson tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Per-Ola Hallberg 62-64; 67-69; Lena Westman 66 Lennart O Werner Moa Ericson 67 Charlotte G Alidzanovic 70 Mattias Nylander 73 Iréne Tallhage Lönn Maria Agestam Johan Forneheim 66 Anne Karlsson 66 Christian Gustavsson 66 Sofia Ronström 66 Utses att justera Mona Jeansson Paragrafer 62-93

2 42 62 Dagordning godkänner föreliggande dagordning med följande tillägg: punkt 6 Rapport från överläggning mellan Regionförbundet södra Småland, Regionförbundet i Kalmar län och Linnéuniversitetet den april 2010 punkt 11 Emmaboda flygplats lägesrapport punkt 13 Delegation avseende beslut om offentlighet och sekretess punkt 14 Anmälningsärenden - Revisionsberättelse Ny ledamot i regionförbundets styrelse - STINNO - Remiss Rikstrafikens tillgänglighetskriterier inför upphandling av tillgänglighetsmodell punkt 16 Översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet punkt 17 Representation från regionförbundet vid årsstämmor och dylikt punkt 18 Valärende primärkommunala nämnden 63 D 2008/ Regionförbundets visstidsanställningar exemplet vindkraft Per-Ola Hallberg redogör för bakgrunden till och förutsättningarna för regionförbundets visstidsanställningar. Enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) kan en allmän visstidsanställning tillämpas i maximalt 24 månader, sedan övergår den i en tillsvidareanställning. En allmän visstidsanställning kan förlängas genom ett s k lokalt kollektivavtal mellan arbetsgivaren och den regionala/centrala fackliga organisationen. Regionförbundet har idag tecknat tre sådana avtal för enskilda medarbetare och ytterligare ett är under förhandling. En allmän visstidsanställning kan enligt LAS inte förlängas genom en överenskommelse mellan arbetsgivaren och en enskild medarbetare som inte är fackligt ansluten. Regionförbundet kan inte, utan att riskera att bli stämda till arbetsdomstolen för diskriminering, erbjuda fast anställning till icke fackligt anslutna medarbetare som arbetar inom kortsiktigt finansierade projekt. Regionförbundets möjlighet att tillsvidareanställa utan långsiktig finansiering (fyra år) är begränsad eftersom medel för avvecklingskostnader i så fall måste reserveras i budget, som i sin tur måste uppfylla balanskravet i kommunallagen (se beslut i styrelsen , 67/08, Policy för Anställningsform, företrädesrätt & övertalighet).

3 43 För att reducera eventuella avvecklingskostnader har arbetsgivaren tidigare fört diskussioner med regionala/centrala fackliga ombud om en kretsindelning av arbetsplatsen. Något avtal har inte träffats. Den nuvarande situationen som beskrivs ovan kan innebära att det i höst blir omöjligt att bemanna regionförbundets arbete med vindkraft. Kansliet utreder för närvarande möjligheten att erbjuda en förkortning av kommande allmänna visstidsanställningar till exempelvis tolv månader i utbyte mot en kretsning av arbetsplatsen. beslutar att ge kansliet i uppdrag att fortsätta utreda möjligheten till förkortade allmänna visstidsanställningar/kretsning genom sonderingar med arbetsgivarorganisationen PACTA och de fackliga företrädarna samt återkomma till arbetsutskottet med eventuella förslag. 64 D 2008/ ; 2010/ Noden för Näringslivs- och affärsutveckling inom Nationella Nätverk för Vindbruk Regionförbundet i Kalmar län utsågs våren 2008 till nationell nod för näringslivsoch affärsutvecklingsfrågor inom nätverket för vindbruk och för projektets genomförande beviljades 2 miljoner kronor för perioden 1 april mars Regeringen har i budgetpropositionen :1 avsatt medel för att möjliggöra en förlängning av satsningen på nätverket för vindbruk i ytterligare två år. Noden arbetar bl a med information och marknadsföring av affärsmöjligheter inom vindkraftsområdet samt initierar och stödjer såväl nationella som regionala initiativ av betydelse. Det nuvarande handlingsprogrammet för vindkraft gäller t o m En förlängning av det nationella uppdraget innebär att det nu är lämpligt och möjligt att ta ställning till hur det fortsatta vindkraftsarbetet skall bedrivas. Föreslås att regionförbundet fortsätter att driva noduppdraget inom näringslivsoch affärsutveckling inom Nationella Nätverket för Vindbruk under tiden 1 april mars 2012 samt att kansliet får i uppdrag att ta fram förslag till fortsatt handlingsprogram, budget och finansiering för vindkraftsarbetet under Enligt beslut från Energimyndigheten den 12 april 2010 har regionförbundet fått 1 miljon kronor under första året för att genomföra projektet. I mars 2011 förväntas beslut om ytterligare 1 miljon kronor för år två.

4 44 I anslutning härmed anmäls ansökan den 13 april 2010 till Energimyndigheten om medel ( kronor) för projektet Ökad energieffektivisering i företag genom lokala företagsgrupper. föreslår styrelsen besluta att Regionförbundet i Kalmar län fortsätter att driva noduppdraget för näringslivs- och affärsutveckling inom Nationella Nätverket för Vindbruk under tiden 1 april mars 2012, samt att uppdra åt kansliet att ta fram förslag till fortsatt handlingsplan, budget och finansiering för regionförbundets vindkraftsarbete under 2010 tar vidare anmälan om ansökan till Energimyndigheten avseende medel till projektet Ökad effektivisering i företag genom lokala företagsgrupper till protokollet. 65 D 2010/ Yttrande Förslag till sektorsövergripande biogasstrategi Regeringen har uppdragit åt Energimyndigheten att i samråd med Statens Jordbruksverk och Naturvårdsverket ta fram förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi. Förslaget har lämnats av utredningen som en delrapport. Med anledning av delrapporten vill regionförbundet framföra sina synpunkter. Av delrapporten framgår att strategin och de gemensamma prioriteringarna särskilt skall beakta kostnads- och energieffektivitet, transportsektorns fossiloberoende, miljömålen, utvecklingen av relevanta initiativ inom EU och internationell samt svensk industris konkurrenskraft. Strategin och dess åtgärder skall totalt sett inte påverka statens utgifter, utan skall rymmas inom befintliga anslag. Strategin skall skapa den förutsägbarhet och stabilitet som krävs för att nödvändiga investeringar kommer till stånd för att utnyttja den potential som finns i biogas. I förslaget till yttrande understryker regionförbundet vikten av att utredningen inte bara beaktar biogasens klimat- och miljönytta utan ser till helheten när det gäller samhällsnyttor som klimatpåverkan, arbetstillfällen, försörjningstrygghet, möjligheter till export av miljöteknik, näringsläckage, osv. Regionförbundet menar också att utredningen bör föreslå konkreta mål och delmål för utvecklingen av biogas. Med anledning av att slutrapportering av biogasstrategin skall lämnas till regeringen den 12 maj 2010 föreslås att regionförbundet sänder in sitt yttrande samt att styrelsen godkänner yttrandet vid sitt sammanträde den 19 maj 2010.

5 45 beslutar att sända in yttrande över Förslag till sektorsövergripande biogasstrategi samt föreslår att styrelsen godkänner yttrandet vid sitt sammanträde den 19 maj Lägesrapport över ett antal pågående EU-projekt medfinansierade av Regionförbundet i Kalmar län Atrinova Affärsutveckling, Oskarshamn I oktober 2008 fattade styrelsen beslut om medfinansiering för Atrinova Affärsutveckling med kronor per år under 3 år. Medlen har senare använts för att växlas upp i ett regionalfondsprojekt IO, Innovationssystem i Oskarshamnsregionen, ett projekt med syfte att stärka regional konkurrenskraft och utveckla regionalt näringsliv. Johan Forneheim informerar om Atrinova och dess verksamhet. Atrinova har som målsättning att utveckla affärsidéer och entreprenörer samt medverka till start och utveckling av nya företag. Vidare bidrar man till befintliga företags utveckling mot definierade mål. Fiskeområdet Kustlandet Lena Westman informerar om Fiskeområdet Kustlandet. Kustlandet är en ideell förening som bedriver landsbygdsutveckling utmed södra Sveriges ostkust. Föreningen bedriver bl a ett Fiskeområde som ingår i det operativa programmet för fiskenäringen i Sverige Fiskeområdets syfte är att stödja och verka för ett lokalt fisk- och fiskebaserat näringsliv som är såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt hållbart. Vidare syftar man till att trygga invånarnas försörjningsmöjligheter, bidra till förnyelse av befintliga aktiviteter samt skapa nya verksamhetsgrenar. Finansieringen, drygt 11 miljoner kronor för åren , härrör från Europeiska fiskefonden (EFF), Fiskeriverket, Regionförbundet i Kalmar län ( kronor/år för åren ), Regionförbundet Östsam, de sex kommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik, Oskarshamn och Mönsterås samt genom projektägarinsatser. Nationellt centrum för utomhuspedagogik, Vimmerby kommun Anne Karlsson och Christian Gustavsson informerar om NCU Nationellt centrum för utomhuspedagogik.

6 46 NCU i Vimmerby är under etablering och utvecklar verksamheter och kvalificerade kunskapstjänster inom tre branscher Barns lek, lärande, utveckling och hälsa Fritid, rekreation, turism och besöksnäring Personal, ledarskap, organisation och miljöarbete Etableringen av verksamheten, som har som mål att bli ledande i Sverige på lärande och upplevelser utomhus, sker i samarbete mellan Linköpings Universitet och Vimmerby kommun med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Regionförbundet i Kalmar län (1 miljon kronor per år för åren ). Under etableringsfasen fokuseras verksamheten på att skapa kontakter, nätverk och kunskapsplattformar i olika branscher för att på sikt kunna erbjuda ett omfattande och brett kurs- och konferensutbud. Technology Transfer Center Sofia Ronström informerar om Technology Transfer Center, ett projekt som pågår under perioden juli 2009-december Technology Transfer Center (TTC), finansierat av EUs regionala strukturfond Småland och Öarna, Regionförbundet i Kalmar län ( kronor för perioden 1 juli december 2010) samt Kalmar Science Park, samlar och exponerar produkter, patent och forskning med teknisk höjd samt investeringsmöjligheter och affärsförfrågningar från hela Östersjöregionen och Kina. I projektet, som är en del av ett större internationellt samarbete inom Östersjöregionen och med Kina, utvecklas och testas ett nytt webbaserat system för tekniköverföring mellan Östersjöländerna och Kina. I projektet har skapats förutsättningar att registrera företag och produkter i systemet. Företagsorganisationer, nätverk, regionförbund och kommuner har besökts i syfte att informera om TTC samt för att hitta intressanta företag och företagsgrupperingar att bjuda in till och registrera på TTC. Idag finns cirka 35 företag registrerade. tar informationen till protokollet. 67 D 2010/ Utbildningsområdets deltagande i EU-program och internationaliseringsprojekt Moa Ericson, student på Europaprogrammet vid Linnéuniversitetet och praktikant på regionförbundet, redogör för den enkätundersökning hon gjort avseende utbildningsområdets deltagande i EU-program och internationaliseringsprojekt.

7 47 Enligt statistik från Internationella programkontoret kommer få ansökningar om EU-bidrag för utveckling, fortbildning och internationalisering inom skolområdet in från Kalmar län. Enkätundersökningen har syftat till att kartlägga utbildningsområdets faktiska deltagande samt att undersöka vilka faktorer som är avgörande för deltagandet. Resultatet av undersökningen visar att det finns ett visst deltagande i befintliga EU-program men att majoriteten av de tillfrågade inte deltar i något program idag. Däremot sker i viss utsträckning ett annat internationaliseringsarbete, som inte är EU-baserat, genom kontakt och utbyte med vänorter, deltagande i andra utbytesprogram samt studieresor finansierade inom den egna verksamheten. Orsaken till det låga deltagandet beror bl a på att man upplever ansökningsförfarandet som komplicerat och allt för tidskrävande. Många efterlyser hjälp med ansökningar och information kring tillgängliga program. Regionförbundet i Kalmar län kommer därför, tillsammans med Internationella programkontoret, att anordna en informationsdag i Oskarshamn den 28 april tar redogörelsen till protokollet. 68 D 2010/ Gemensam nulägesanalys och innovationsstrategi för Småland och Blekinge Regionförbunden i Kalmar, Kronobergs, Jönköpings och Blekinge län har av Vinnova och IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapliga Akademin) erbjudits möjlighet att genomföra en nulägesanalys rörande regionens innovationssystem. Analysen skall bilda underlag för en kvalificerad diskussion med regionens olika aktörer utifrån var vi står idag. I ett första steg skall analysen beskriva Småland-Blekingeregionens gemensamma resurser sett ur ett innovationssystemsperspektiv, dvs vilka resurser regionerna har för att stödja innovationer och innovationsprocesser. Analysen skall därefter ligga till grund för en gemensam innovationsstrategi. I arbetet kommer de olika lärosätena i respektive region att involveras. Budget för analysarbetet är under utarbetande. beslutar att ställa sig bakom arbetet med en gemensam nulägesanalys för Småland och Blekinge och att med den som utgångspunkt ta fram en gemensam innovationsstrategi,

8 48 69 D 2010/ Visitse.se lägesrapport Håkan Brynielsson redogör kortfattat för pågående diskussioner med projektägarna Glasriket, Kalmar och ÖTAB om ett samgående eller övertagande av Visitse.se. Destinationerna Västervik, Vimmerby och Hultsfred är fortsatt intresserade av att medverka i en gemensam reseplattform. Man anser dock att det är nödvändigt att ett beslut fattas innan sommaren eftersom arbetet inför sommarsäsongen 2011 måste påbörjas under hösten. tar informationen till protokollet för information till styrelsen. 70 D 2008/ Fortsättningen för LUPP i Kalmar län Charlotte G Alidzanovic informerar om LUPP i Kalmar län som genomförts under hösten 2009 och som redovisades vid en konferens i Oskarshamn den 9 april 2010 och tankarna kring hur man går vidare med arbetet. Varje deltagande kommun skall nu ta fram en plan för hur man tar tillvara LUPPresultatet, formulerar nya mål och visioner i dialog med unga. Regionförbundet i Kalmar län tillsammans med koordinerande Astrid Lindgrens Hembygd ansvarar för det fortsatta stödet samt uppföljande LUPP-konferenser och erfarenhetsutbyten under Regionförbundet skall vidare ansvara för att LUPP-resultaten införlivas i revideringen av det regionala utvecklingsprogrammet och för att ta fram nya regionala mål för ungdomspolitiken. Enligt den tidplan som presenteras kommer bl a en Fryshuskonferens att anordnas den 8-9 juni 2010 i Kalmar för de sex södra kommunerna samt en motsvarande konferens i Oskarshamn den november 2010 för de sex norra kommunerna. Under maj och augusti besöker regionförbundet och koordinerande Astrid Lindgrens Hembygd länets kommuner. Diskussionerna kommer därefter att fortsätta i arbetsutskottet. För att skapa en regelbundenhet i studien och för att göra det möjligt att följa upp mål och åtgärder i såväl RUPEN som Lokala Utvecklingsplaner (LUP) är det viktigt att LUPPEN genomförs igen åren 2012 respektive 2014.

9 49 beslutar att godkänna presenterad arbetsordning och tidplan samt tar informationen i övrigt till protokollet. 71 D 2009/ Handlingsprogram år 2010 för Sydsveriges Europakontor, Småland- Blekinge Sydsveriges Europakontor, Småland-Blekinge är regionens och lärosätenas gemensamma EU-kontor i Bryssel. Målet är att främja medlemmarnas verksamhet och deras ekonomiska intressen i EU. Verksamheten vid kontoret skall vara förankrad i ett årligt handlingsprogram med budget som behandlas av Europakontorets styrgrupp och respektive huvudman. Programmet skall tydligt ange vilka frågor som skall prioriteras under året men där skall också finnas utrymme för att agera kring frågor som inte kunnat förutses när handlingsprogrammet behandlats. Programmet har behandlats och tillstyrkts vid ett styrgruppsmöte den 19 april 2010 med följande tillägg I handlingsprogrammet skall förtydligas att de prioriterade frågorna omfattar regionens intressen i EU Lärosätena är huvudansvariga för området EU:s ramprogram för forskning och utveckling Brysselkontoret skall verka för samarbete med övriga svenska regionkontor Brysselkontoret kan initiera olika projekt I samband härmed informeras om att invigningen av Brysselkontoret kommer att äga rum den 30 juni -1 juli 2010 samt anmäls dels minnesanteckningar från styrgruppsmöte den 15 mars 2010, dels protokoll från styrgruppsmöte den 19 april föreslår att styrelsen godkänner Handlingsprogram år 2010 för Sydsveriges Europakontor, Småland-Blekinge. tar anmälan om minnesanteckningar den 15 mars 2010 och protokoll den 19 april 2010 till protokollet.

10 50 72 D 2010/ Europa 2020 Förslag till yttrande/positionspapper EU:s nya strategi för hållbar tillväxt och sysselsättning, Europa 2020, avlöser Lissabonagendan från år Den nya strategin framhåller ett stort och brådskande behov att reformera EU:s ekonomi för att inte Europa skall hamna på efterkälken gentemot globala konkurrenter. Strategin innehåller fem övergripande mål miljö forskning och utveckling utbildning fattigdomsbekämpning sysselsättning Via Småland och Blekinges styrgrupp för Brysselkontoret har en arbetsgrupp med representanter från Kalmar, Kronobergs, Jönköpings och Blekinge län tagit fram en skrivelse med gemensamma ståndpunkter rörande EU-kommissionens förslag till Europa Synpunkterna kan sammanfattas enligt följande Tillväxt skapas lokalt och regionalt. Europas regioner måste därför ha ett tydligt mandat och finansiella medel för att bidra till genomförandet av Europa Sammanhållningspolitiken (mål 2 och mål 3) är det främsta verktyget för Småland och Blekinge att stimulera regional utveckling och därmed bidra till förverkligandet av Europa EU:s regionalpolitik måste därför även efter 2013 vara ett instrument för alla regioner oavsett BNP-nivå för att möjliggöra ett framgångsrikt genomförande av Europa Styrgruppen har tillstyrkt förslaget med följande förtydliganden och tillägg: Synpunkterna bör utformas som ett positionspapper, ett bruttodokument, som kan anpassas utifrån vilken målgrupp vi vänder oss till Positionspapperet bör inledas med en bakgrundsbeskrivning och en konkretisering av vilka politikerområden som berörs Våra synpunkter bör fokusera på konsekvenserna för regionalpolitiken Positionspapperet skall i ett första skede presenteras på nästa Nationella Forum, som är den 6 eller 7 maj Ett omarbetat positionspapper måste vara klart innan dess. Förslaget får därför stämmas av med styrgruppen via e-post under vecka 17.

11 51 Inbjudan till Nyköping 8 juni 2010 Den 8 juni 2010 hålls ett möte i Nyköping angående Europa 2020 Var med och påverka EU-kommissionen och den svenska regeringen. Föreslås att från Regionförbundet i Kalmar län deltar Mona Jeansson (S) och Leif Larsson (C). föreslår att styrelsen godkänner redovisat förslag till yttrande/- positionspapper över Europa beslutar att vid mötet i Nyköping den 8 juni 2010 deltar Mona Jeansson (S) och Leif Larsson (C). 73 D 2009/ ; 2008/ Expo 2010, företagsresan China Baltic Business Forum och Technical Visits Småland-Blekinge För arbetsutskottets behandling föreligger förslag på mål för gemensamma aktiviteter på Expo 2010, företagsresan, China Baltic Business Forum (CBBF) och Technical Visits Småland-Blekinge. Gemensamma mål är bl a att marknadsföra Småland och Blekinge i Kina som en attraktiv region att investera, etablera sig och studera i samt köpa kompetens från initiera och utveckla affärsrelationer mellan regionens företag och företag i Kina integrera Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan i Jönköping i det gemensamma arbetet att stärka deras relationer med respektive samarbetspartner i Kina En mer långsiktig målsättning efter år 2010 är att CBBF och anslutande arrangemang genomförs i samverkan i FGHK län. Regionförbundet i Kalmar län är huvudansvarig för dessa. Aktiviteterna skall även vända sig till företag i Tianjinregionen. Som Regionförbundets i Kalmar län representanter vid Expo 2010 och CBBF föreslås Leif Larsson (C), Mona Jeansson (S), Tommy Ejnarsson (V) och Monica Bengtsson (KD). föreslår att styrelsen godkänner redovisade mål för Expo 2010, företagsresan China Baltic Business Forum och Technical Visits Småland- Blekinge.

12 52 beslutar att utse Leif Larsson (C), Mona Jeansson (S), Tommy Ejnarsson (V) och Monica Bengtsson (KD) till Regionförbundets i Kalmar län representanter vid Expo 2010 och CBBF den 5-14 oktober D 2005/ Regionalt partnerskap med Cape Winelands District Municipality, Sydafrika Regionförbundet i Kalmar län tecknade i oktober 2004 ett partnerskapsavtal med Cape Winelands District Municipality i Sydafrika. Avtalet innefattar fyra utvecklingsområden: Stärkta vänskapliga förbindelser och samarbete Erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan respektive organisation Ömsesidigt samarbete inom ekonomisk utveckling och turism med särskilt fokus på små och medelstora företag Gemensamma utbildningsfrågor Samarbetet bedrivs idag i form av ett- eller fleråriga projekt finansierade av ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati tidigare SALA IDA). För närvarande pågår ett projekt med syfte att introducera Kalmar läns Museums kulturmiljöpedagogik i Sydafrika. Med anledning av förändringar i Cape Winelands District Municipality har den sydafrikanska parten efterfrågat en bekräftelse av befintligt avtal. Avtalet bör på sikt revideras. föreslår att styrelsen tillstyrker fortsatt samarbete med Cape Winelands District Municipality i enlighet med upprättat avtal. 75 Euroregion Baltic Stakeholder Conference juni 2010 Inom ramen för det översynsarbete som för närvarande genomförs inom Euroregion Baltic (ERB) arrangeras en s k Stakeholder Conference den juni 2010 i Elblag, Polen. Syftet med konferensen är att diskutera den framtida inriktningen för ERB. Målgrupp är politiker och tjänstemän i medlemsregionerna. Vid konferensen kommer Regionförbundets i Kalmar län ledamöter i ERB:s styrelse, Åke Nilsson (KD) och Roger Kaliff (S), att delta. Därutöver föreslås att Tommy Ejnarsson (V) och Leif Larsson (C) deltar.

13 53 föreslår att styrelsen utser Tommy Ejnarsson (V) och Leif Larsson (C) att delta i ERB:s Stakeholder Conference den juni 2010 i Elblag, Polen. 76 D 2009/ Revidering av RUPEN IV Håkan Brynielsson informerar om den pågående revideringen av RUPEN IV. För närvarande pågår sammanställningen av kartläggningarna i respektive områdesgrupp och frågor från de befintliga nätverken. Vidare planeras dialogmöten med länets kommuner och landstinget där ett pilotrupenmöte skall hållas den 28 maj 2010 i Oskarshamn. Övriga möten hålls i juni, augusti och september. På regionförbundets hemsida skall skapas en egen plats för RUPEN med möjlighet att följa revideringen samt lämna synpunkter. Koppling till Facebook kommer också att skapas. I revideringen av RUPEN skall de sociala hållbarhetsfrågorna lyftas fram tydligare inom områdena jämställdhet, ungdomsperspektivet, integration och folkhälsa. tar informationen till protokollet. 77 D 2010/ Emmaboda flygplats lägesrapport Håkan Brynielsson ger en kortfattad lägesrapport kring de pågående diskussionerna om en ny flygplats i sydöstra Sverige. Företrädare för näringslivet i Kalmar, Kronobergs och Blekinge län har lyft frågan om den långsiktiga överlevnaden för de tre flygplatserna i regionen Kalmar, Ronneby och Växjö och möjligheten att skapa en storflygplats i regionen.. Som förslag på lokalisering av en sådan har nämnts Emmaboda. Regionförbundet i Kalmar län deltar i diskussionerna. tar informationen till protokollet.

14 54 78 D 2010/ Representation från Regionförbundet i Kalmar län vid årsstämmor med mera För att klargöra hur och när Regionförbundet i Kalmar län skall vara representerat vid årsstämmor med mera föreslås att man tar fram en policy. ger kansliet i uppdrag att tar fram en policy för Regionförbundets i Kalmar län representation vid årsstämmor och dylikt för senare beslut i arbetsutskottet och styrelsen. 79 D 2006/ Valärende primärkommunala nämnden Ewa Engdahl (C), Högsby har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i primärkommunala nämnden. Som ny ledamot föreslås Ingemar Svanström (C), Högsby. föreslår att styrelsen utser Ingemar Svanström (C), Högsby till ny ledamot efter Ewa Engdahl (C), Högsby för tiden t o m den 31 december D 2010/ Yttrande över Förstudien av Kapacitetsstudien Alvesta-Växjö-Kalmar Regionförbundet i Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över Banverkets remiss Förstudien av Kapacitetsstudien Alvesta-Växjö-Kalmar. Syftet med projektet är att öka kapaciteten på banan för att minska trafikstörningarna, möjliggöra styv tidtabell, dvs samma minutavgång varje timme, samt kunna öka turtätheten. Förstudien är ett samarbetsprojekt mellan Alvesta, Växjö, Lessebo, Emmaboda, Nybro och Kalmar kommuner samt Regionförbundet södra Småland, Regionförbundet i Kalmar län och Banverket. Regionförbundet i Kalmar län anser att förstudien på ett allsidigt sätt belyser konsekvenserna av såväl dagens brister som möjlig utveckling om banan rustas upp. Regionförbundet är i huvudsak enigt med Banverket, men har synpunkter på trafikeringsuppläggen. Styrelsen har 63/10 beslutat att uppdra åt arbetsutskottet att godkänna yttrande över Förstudien av Kapacitetsstudien Alvesta-Växjö-Kalmar.

15 55 beslutar att godkänna yttrande över Förstudien av Kapacitetsstudien Alvesta-Växjö-Kalmar. 81 D 2007/ Infrastrukturplanering Iréne Tallhage Lönn informerar om regeringens beslut den 29 mars 2010 avseende den nationella samt de regionala transportplanerna. Kalmar län får 793 miljoner kronor att besluta om hur de skall användas. Medlen kommer att gå till satsningar på järnväg, länsvägar och bättre busshållplatser. Totalt kommer cirka 1,5 miljarder att läggas på investeringar under planeringsperioden Behovet är dock minst det dubbla och medel saknas bl a för ombyggnad av Stångådals- och Tjustbanan, E22 vid Mönsterås och Bergkvara. Senast den 30 juni 2010 skall den regionala transportplanen fastställas och länsplanen skall därefter tillsammans med fastställelsebeslut lämnas till Näringsdepartementet. Föreslås att kansliet får i uppdrag att stämma av länstransportplanen med den nationella planen inför information i styrelsen den 19 maj 2010 och beslut i arbetsutskottet den 2-3 juni 2010 och styrelsen den 23 juni Av de 417 miljarder kronor i statlig finansiering är 38 miljarder ännu inte fördelade. Medlen är avsedda för mindre ej namngivna åtgärder som är nödvändiga för utvecklingen av transportsystemet. Regeringen har uppdragit åt Trafikverket att senast den 31 oktober 2010 redovisa förslag till fördelning utifrån de transportpolitiska målen. Föreslås att regionförbundet påbörjar diskussioner med Näringsdepartementet för att påverka fördelningen av dessa medel. beslutar att uppdra åt kansliet att stämma av länstransportplanen med den nationella planen inför information i styrelsen den 19 maj 2010 och beslut i arbetsutskottet den 2-3 juni 2010 och styrelsen den 23 juni Vidare beslutar arbetsutskottet att Regionförbundet i Kalmar län påbörjar diskussioner med Näringsdepartementet för att påverka fördelningen av de medel som ännu inte är fördelade.

16 56 82 D 2010/ Kalmar län kraftigt missgynnat skrivelse från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet De Gröna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet De Gröna har den 8 april 2010 inkommit med skrivelsen Kalmar län kraftigt missgynnat med anledning av att regeringen presenterat sin infrastruktursatsning. Ett beslut som bl a innebär att E22:an genomfart Mönsterås, Tjustbanan och Stångådalsbanan inte finns med i planeringen på tio års sikt. Man menar att det är viktigt att reagera mot de beslut som är tagna och verka för att regeringen omprövar och också ser till att Kalmar län får del av viktiga infrastruktursatsningar. S, V och MP föreslår därför att Regionförbundet i Kalmar län uppmärksammar regeringen på att vi som län inte får del av de infrastruktursatsningar som är nödvändiga för länets utveckling och att vår del av den totala satsningen bör återspeglas i proportion till befolkning. tar skrivelsen till protokollet för beslut i styrelsen. 83 D 2010/ Remiss Rikstrafikens tillgänglighetskriterier inför upphandling av tillgänglighetsmodell Regionförbundet i Kalmar län har den 22 april 2010 fått Rikstrafikens remiss av Rikstrafikens tillgänglighetskriterier inför upphandling av ny tillgänglighetsmodell. Rikstrafiken har bl a till uppgift att genom trafikavtal lösa tillgänglighetsbrister över hela landet. Som underlag för beslut om var insatserna, avseende såväl flyg, tåg, färja som buss, skall ske kartlägger Rikstrafiken brister i tillgänglighet i den långväga kollektivtrafiken. Rikstrafiken har sedan flera år tillbaka en modell för beräkning av tillgänglighet på kommunnivå. Tillgänglighetsmodellen är ett viktigt underlag för Rikstrafiken, eftersom tillgängligheten både används som en indikator för var avtal om trafik kan vara aktuellt och som en grund för prioritering mellan avtal. Eftersom remissvar skall vara inlämnat senast den 14 maj 2010 föreslås dels att regionförbundet begär uppskov till den 19 maj 2010 då styrelsen sammanträder, dels att kansliet får i uppdrag att ta fram förslag till yttrande som skall korresponderas med arbetsutskottet inför beslut i styrelsen den 19 maj 2010.

17 57 ger kansliet i uppdrag att ta fram förslag till yttrande över remissen Rikstrafikens tillgänglighetskriterier inför upphandling av tillgänglighetsmodell samt att yttrandet korresponderas med arbetsutskottet inför beslut i styrelsen den 19 maj D 2010/ Revisionsrapport Regionförbundets i Kalmar län upphandlingsverksamhet rapport om genomförda åtgärder Regionförbundets kansli har av arbetsutskottet 26/10 fått i uppdrag att genomföra åtgärder i enlighet med den revisionella bedömningen i rapporten Upphandlingsverksamheten Regionförbundet i Kalmar län. Per-Ola Hallberg redovisar följande åtgärder: Kansliet har tagit fram ett förslag på reviderade upphandlingsregler som behandlas av arbetsutskottet idag (se 85/10) respektive styrelsen den 19 maj 2010 Till de reviderade upphandlingsreglerna finns ett antal mallar för dokumentation Kansliet har reviderat/kompletterat planeringen för 2010 års upphandlingar i enlighet med revisorernas rapport När de reviderade upphandlingsreglerna är antagna kommer information och utbildning (inklusive gällande ramavtal) för medarbetarna att genomföras Den senaste versionen av ekonomisystemet underlättar för kontroll av köptrohet avseende ramavtal. Kontroller kommer att genomföras i enlighet med revisorernas rapport. Kansliets hantering av de direktupphandlingar som behandlas i revisionsrapporten kommer att redovisas skriftligt för de förtroendevalda revisorerna tar redovisningen med godkännande till protokollet för redovisning till styrelsen. 85 D 2010/ Upphandlingsregler för Regionförbundet i Kalmar län Per-Ola Hallberg redogör för förslag till Upphandlingsregler för Regionförbundet i Kalmar län.

18 58 Regionförbundet skall enligt Kommunallagen ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Syftet med regionförbundets upphandlingsregler är att vi skall använda de offentliga medel vi disponerar på bästa sätt genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden. Inköp och upphandling regleras i lagarna om offentlig upphandling (LOU) som i sin tur vilar på grundläggande EG-rättsliga principer. Utöver regionförbundets övergripande policy och tillämpning av LOU innehåller förslaget till upphandlingsregler även riktlinjer för direktupphandling. Med upphandling avses inte endast inköp utan även leasing, hyra eller hyrköp av varor, tjänster eller byggentreprenader. föreslår att styrelsen antar Upphandlingsregler för Regionförbundet i Kalmar län. 86 D 2010/ Informationssäkerhetspolicy för Regionförbundet i Kalmar län Per-Ola Hallberg redogör för förslag till Informationssäkerhetspolicy för Regionförbundet i Kalmar län. Arbetet med informationssäkerhet på regionförbundet skall bidra till att vi uppnår målen i det regionala utvecklingsprogrammet, RUPEN. Vidare syftar arbetet till att upprätthålla rätt sekretess, riktighet och tillgänglighet avseende vår information. Syftet är även att administration och utveckling av IT-system sker så att offentlighet, sekretess och medborgarnas rätt till integritet är säkerställd. Målet för informationssäkerhetsarbetet är att minimera riskerna för störning i regionförbundets verksamhet på grund av fel i, eller felaktig användning av, ITsystemen. föreslår att styrelsen antar Informationssäkerhetspolicy för Regionförbundet i Kalmar län. 87 D 2008/ Delegation avseende beslut om offentlighet och sekretess Per-Ola Hallberg redogör för bakgrunden till att Plan för arkiv, bevarande, dokumenthantering och gallring behöver kompletteras.

19 59 Av planen framgår att regiondirektören fattar beslut om att lämna ut allmän handling. Det framgår dock inte att FOKUS är ansvarigt förvaltningsorgan och därför fattar beslut om att lämna ut allmän handling inom sitt verksamhetsområde. Planen bör därför kompletteras avseende detta. föreslår styrelsen besluta att komplettera Plan för arkiv, bevarande, dokumenthantering och gallring avseende delegation till FOKUS att fatta beslut om att lämna ut allmän handling inom sitt verksamhetsområde. 88 Anmälningsärenden Anmäls följande ärenden Projekt MOMENT-Pri, Modern Water Management in the South Baltic Sea Region Primorskaya River as a Russian component beslut om beviljade medel, kronor, från Sida Östersjöenheten D 2009/ Budgetläget för företags- och projektstöd (1:1) Revisionsberättelse för år 2009 D 2010/ Ingemar Svanström (C), Högsby ny ledamot i regionförbundets styrelse efter Ewa Engdahl (C), Högsby för tiden t o m 31 december 2010 D 2006/ Regionförbundets deltagande i projektet STINNO Sustainable Innovations and Treatment in Industrial Waste Water Clusters med finansiering från 7:e ramprogrammet Uppdragsbeskrivning till arbetsutskottet om nya lokaler för Kulturcentrum och Byteatern Rapport från överläggning mellan Regionförbundet södra Småland, Regionförbundet i Kalmar län och Linnéuniversitetet den april 2010 Samverkansområden mellan Statens kulturråd och Regionförbundet i Kalmar län tar anmälningarna med godkännande till protokollet.

20 60 89 D 2010/ Översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet För närvarande pågår en statlig utvärdering och utredning av det kommunalekonomiska utjämningssystemet. SydSams styrelse beslöt vid sitt sammanträde den 26 februari 2010 att följa utredningen och påbörja ett arbete för att bevaka sydsvenska intressen, samt ta initiativ till frågor av betydelse för sydsvenska kommuner och landsting/regioner. Styrelsen beslutade vidare att tillsätta en beredning med en representant för var och en av SydSams medlemmar. Gruppen skall biträdas av en tjänstemannagrupp med en representant för respektive medlem. Kommunförbundet Skåne fick i uppdrag att leda och samordna arbetet. Styrelsen har 65/10 utsett Leif Larsson (C) till Regionförbundets i Kalmar län representant i beredningen. Till tjänstemannagruppen har ännu inte någon representant utsetts. När detta är klart föreslås att kommunernas och landstingets ekonomichefer bjuds in till ett gemensamt möte för diskussion kring det fortsatta arbetet. är politisk referensgrupp för arbetet. beslutar att, så snart regionförbundet utsett representant till tjänstemannagruppen för översynen av det kommunalekonomiska utjämningssystemet, bjuda in kommunernas och landstingets ekonomichefer till ett gemensamt möte för diskussion kring det fortsatta arbetet. 90 D 2010/ Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Regionförbundet i Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över Kulturdepartementets remiss Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Yttrande skall vara inlämnat senast den 4 juni Kultursamverkansutredningen har haft i uppdrag att utarbeta ett förslag till införande av den nya modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet som riksdagen i december 2009 beslutade om. Utgångspunkten för utredningen är ett ökat regionalt ansvar, en tydligare strategisk roll för staten och en minskad detaljreglering, Den nya modellen bygger på att regionen tar fram treåriga kulturplaner i samverkan med kommunerna.

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Dagordning A B C Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Information Övrigt 1 Tid och plats Onsdagen den 24 oktober 2012 kl. 09.00-12.10 på Region Blekinge, Ronnebygatan 2, Karlskrona Närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Protokoll 2011-04-14 Primärkommunala nämnden

Protokoll 2011-04-14 Primärkommunala nämnden 10 Organ Plats och tid Motell Kronmunken, Mönsterås Torsdagen den 14 april 2011, kl.9.00-12.00 ande Kent Ingvarsson ordförande Tomas Kronståhl vice ordförande Lisbeth Lennartsson Lars Rosander Ingemar

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017

Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Dnr 13/0293 2013-10-02 Helen Hägglund Tel. 0470-72 47 37 Tjänsteskrivelse - Processplan för framtagande av Regional kulturplan för Kronobergs län 2015-2017 Ärendet Regional kulturplan för Kronobergs län

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket

Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Handläggare Datum Diarienummer Anna Ekman 2012-03-22 KS 2012/0261 0480-45 01 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss kapacitetsutredning Trafikverket Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-09-13 Dnr 1101007 1 (6) Regionstyrelsen Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Ordförandens förslag 1. Regionfullmäktige godkänner det förslag till process

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Protokoll 2015-01-16 Styrelsen. Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30

Protokoll 2015-01-16 Styrelsen. Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30 1 Organ Plats och tid ande Regionförbundets styrelse KalmarSalen, Kalmar Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30 Ulf Nilsson Dzenita Abaza Saad Benatallah Bill Björklund Sylvia Borg Ilko Corkovic

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

Protokoll 2010-09-02 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-09-02 Arbetsutskottet 102 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Stufvenäs Gästgiveri Torsdagen den 2 september 2010, kl 09.00-12.30 ande Leif Larsson ordförande 146-156 Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro

Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro Plats och tid: Repslagaregatan 12 plan1, kl 13.15 15.25 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Viktoria Strömberg( Landstinget ) ej närvaro Irma Görtz (Norrköping Kommun)Vice ordf Anna Svensson

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Samarbeten med Kina. sam- Verk- hets- En sammanställning över Regionförbundet i Kalmar läns erfarenheter från samarbete med Kina

Samarbeten med Kina. sam- Verk- hets- En sammanställning över Regionförbundet i Kalmar läns erfarenheter från samarbete med Kina Samarbeten med Kina Verk- sam- hets- plan och En sammanställning över Regionförbundet i Kalmar läns erfarenheter från samarbete med Kina Kalmar november 2009 Förord Kina växer ständigt och är i dag en

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen 22 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 4 mars 2010, kl 10.00-14.50 ande Eddie Forsman ordförande Akko Karlsson vice ordförande 28-45 Monica Bengtsson

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2008-01-02 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 19 december 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda Museum, den 20 december 2012, kl. 15.30 17.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn Rolf Axelsson Margonia

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTE MED LEDNINGSGRUPPEN Kommuner i samverkan för Inlandsvägen: Mora! Vansbro! Fil ipstad! Storfors! Kristinehamn! Gullspång! Mariestad! Skövde! Falköping! Tidaholm! Mullsjö! Jönköping! Gislaved! Hylte! Halmstad ANTECKNINGAR FRÅN

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Ingemar Svanström (C), ordförande HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhusets tingssal, torsdagen den 7 november 2013 kl 08.15-11.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ingemar Svanström (C), ordförande

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun

Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26 86 Gäller från och med år 2011 Vimmerby kommun Kommunens revisorer Reglemente för revisorerna i Vimmerby kommun Gäller

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland

Verksamhetsplan 2013. Energikontor Norra Småland n Verksamhetsplan 2013 Energikontor Norra Småland Energikontorets verksamhetsplan är styrgruppens instrument för styrning av verksamheten. Styrgruppen fastslog Verksamhetsplan 2013 den 4 februari 2013.

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

EU:s framtida sammanhållningspolitik Positionspapper från Sydsam

EU:s framtida sammanhållningspolitik Positionspapper från Sydsam 2011-01-17 EU:s framtida sammanhållningspolitik Positionspapper från Sydsam Följande synpunkter på EU:s framtida sammanhållningspolitik, som svar på Europeiska kommissionens samråd om den femte sammanhållningsrapporten,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-03 2 KS 126 Dnr 2011.80-80 Ansökan om investeringsbidrag Fem föreningar har inkommit med ansökan om investeringsbidrag. Hovmantorps GoIF. Två avfuktare, 3 990 kronor. Diskmaskin,

Läs mer

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Dnr KLT05109 Sammanträdesdag: 2009 05 26 Tid: kl 15.00 18.00 Plats: NorreGård Konferensanläggning, Falsterbo Omfning: 21-32 Närv. Beslutande: Ulf

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-16.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Bergh, m Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer