KVALITETSREDOVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING Enhet Kinnarp Läsår 2007/2008 Pelle Nilsson Bitr. rektor

2 Innehållsförteckning Del 1 Beskrivning av verksamheten Enhetens/skolans rutiner för kvalitetsarbete Del 2 Läroplanens och kommunens prioriterade områden: Redovisning av arbetsmetoder och måluppfyllelse inom: Normer och värden / Likabehandlingsplanen Skolan och omvärlden / Näringsliv / Sysselsättning / Utbildning - VISA Kunskaper /Språk, läs- och skrivutveckling Hälsa och livsstil Prioriterat av Barn- och utbildningsnämnden Skolans utvecklingsområde: Redovisning av arbetsmetoder och måluppfyllelse inom skolans valda utvecklingsområde Del 3 Del 4 Resultatöversikt Nationella prov Betyg Meritvärde Förutsättningar/Nyckeltal Barngrupp Personal Materiella resurser

3 Del 1. Beskrivning av verksamheten Beskrivning av verksamheten: Åsarpsskolan är en skola för åren F-6. Skolan hade 100 elever lå 07/08. Organisation: Två F-2 klasser: Klöver och Timotej År 3 och 4 samläste allt utom sv, en, ma och ett idrottspass. År 5 och 6 samläste allt utom sv, en, ma, idrott och två NO-pass. Eleverna och lärarna är indelade i 2 arbetslag och 3 hus: År F-2 i Fröet År 3-6 i Plantan och Blomman Vision: Att vi alla tillsammans är på resan mot framtiden. Med en helhetssyn på elevers lärande hjälps vi alla åt, elever, föräldrar och personal, att skapa en skola där alla trivs och känner sig trygga. En skola som präglas av: Arbetsglädje Lust att lära och skapa God ordning Värdesättande av demokratiska värden. Skolans profil är Motion och hälsa och det innebär att alla elever har två extra pass rörelse i veckan. Passen kan bytas mot mer teoretiska pass om kost, nej till droger eller andra hälsofrämjande ämnen.

4 Rutiner för kvalitetsarbete Skolan Under uppstartsveckan arbetade personalen fram: Lokala mål, utifrån de mål som finns i styrdokumenten. Strategier för måluppfyllelse Strategier för utvärdering Skolutvecklingsgruppen följde arbetet med målen under hela läsåret. Varje arbetslag gjorde en tidsplan där man planerade in strategierna för måluppfyllelse. Flera gånger under läsåret gjordes uppföljningar i tvärgrupper. All pedagogosk personal utvärderade läsårets arbete på kompetensutvecklingsdagen i maj.

5 Del 2. Läroplansområden Normer och värden Läroplanens strävansmål: Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter respekterar andra människors egenvärde tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att bistå andra människor kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklat en vilja att handla också med deras bästa för ögonen och visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv Skolans Strategier / Metoder: Fortsätta arbeta som vi tidigare gjort och är nöjda med se tidigare kvalitetsredovisningar Förebyggande arbete: - Skapa ett öppet klimat i klassrummen - Etiska samtal och gruppövningar varje vecka i alla klasser - Samverkan mellan klasserna - Läraren sätter samman grupper -Trivselenkät för eleverna och arbetsmiljöenkät bland lärarna - Skolans ordningsregler auktualiseras i början av varje läsår - Samverkansgrupp skolledare, lärare, föräldrar och elever, som förljer upp och reviderar Likabehandlingsplanen. Skolan ska ha en känd och aktiv Trygghetsgrupp bestående av lärare, som är utbildade i hur man hanterar mobbningsärenden.

6 Skolan och omvärlden Näringsliv / sysselsättning / utbildning / VISA Läroplanens strävansmål: Skolan skall sträva efter att varje elev Inhämtar tilläckliga kunskaper och erfarenheter för att Kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden, Få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv och Få kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder. Lokala Mål/Kriterium: Enheten/arbetsplatsen/arbetslaget/programmet har en plan för vägledning inför studier och arbetsliv. Barn/elever ges möjlighet att få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv. Verksamheten arbetar med företagsamhet som stimulerar nytänkande och samarbetar med näringsliv, arbetsliv, föreningsliv etc. Personalen vid enheten/ arbetsplatsen/arbetslaget/programmet deltar i och utvecklar tankar från erbjuden och på egen hand vald kompetensutveckling. Verksamheten bidrar till att ge varje barn/elev möjlighet att kunna granska olika valmöjligheter och barn/elever får god vägledning inför fortsatt lärande, utbildning och yrkesinriktning. Personal, barn/elever och föräldrar är nöjda med enhetens/ arbetsplatsens/arbetslagets/programmets utveckling inom området. Lokalt övergripande mål : Att alla elever som slutar på Åsarpsskolan har fått en god vägledning inför kommande utbildning och yrkesliv. Skolans Strategier/Metoder: Vi skickar ut information till föräldrarna om hur vi har tänkt arbeta med målet under året, där vi också ger föräldrarna chansen att tycka till om vad de vill att deras barn ska känna till om hur vi arbetar med vårt mål. Förbereda arbetsplatserna bättre inför arbetsplatsbesök. Till exempel genom att skicka med en informationslapp om besökets syfte och vad skolan förväntar sig av besöket. Att eleverna någon eller några dagar får pröva på ett yrke. (år 3 6) Alla elever ges tillfälle att besöka Dalénium minst 2 gånger/termin. Eventuellt starta upp ett temaarbete på Dalénium som sedan slutförs på skolan. Ex. tema Uppfinningar och Kreativitet Att Affär 36:an genomförs. År 5-6 knyts till ett specifikt företag eller förening. Förslagsvis en träff eller ett studiebesök per termin samt uppföljning i klassen Under idrottslektionerna skall ett visst utbyte med Å/T FK äga rum.

7 Alla elever får rita/skriva om sitt drömyrke och de äldre eleverna får ta reda på utbildning, arbetsuppgifter, möjligheter till vidareutveckling m.m. Personalen ska delta på föreläsningen Kreativa människor i en kreativ värld med Teo Härén den 6/9 mellan på stadsteatern. Personalen får gå på ett inspirationspass på Dalénium där uppfinningar och kreativitet, minst 5 deltagare, 300 kr/person. Att en konferens per termin förläggs till ett lokalt företag.. Att få fler föräldrar engagerade, detta genom att använda föräldrarna och deras yrkeskunskaper mer. Resultat: 1. Enheten/arbetsplatsen/arbetslaget/programmet har en plan för vägledning inför studier och arbetsliv. I kvalitetsmålen, delen Skolan och omvärlden, har vi strategier och metoder för hur vi ska arbeta. Planen har delvis kunnat följas. 2. Barn/elever ges möjlighet att få en inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv. Verksamheten arbetar med företagsamhet som stimulerar nytänkande och samarbetar med näringsliv, arbetsliv, föreningsliv etc. Arbetet mot detta mål har eleverna upplevt som positivt. År 3-6 har fått en större inblick i arbetslivet, medan de yngre, detta år, fokuserat mer på kulturlivet. F-2 har bl.a. besökt biblioteket, haft bokprat i klassen av en bibliotekarie, varit på teater, brandstationen och Dalénium. År 3-6 har bl.a. gjort studiebesök på arbetsplatser och dessutom under en dag fått pröva på något yrke. Vid arbetsplatsbesöket fick arbetsledaren information om besökets syfte. Från arbetsplatserna har vi fått enbart positiva omdömen om eleverna och att ta emot arbetsplatsbesök. Samarbetet med föreningar och specifika företag har minskat något detta läsår. 3. Personalen vid enheten/ arbetsplatsen/arbetslaget/programmet deltar i och utvecklar tankar från erbjuden och på egen hand vald kompetensutveckling. Större delen av personalen har deltagit i erbjuden kompetensutveckling som rör skolan och omvärlden t.ex. Pim, inspirationsdag på Dalénium och konferens förlagd på lokalt företag. 4. Verksamheten bidrar till att ge varje barn/elev möjlighet att kunna granska olika valmöjligheter och barn/elever får god vägledning inför fortsatt lärande, utbildning och yrkesinriktning. Eleverna i år F-2 har fått inblick i olika yrken genom arbete i skolan, dock inte besökt någon arbetsplats.

8 År 3-6 har gjort studiebesök, arbetsplatsbesök och intervjuer. 5. Personal, barn/elever och föräldrar är nöjda med enhetens/ arbetsplatsens/arbetslagets/programmets utveckling inom området. Personal och elever har varit nöjda med arbetet. Ingen föräldraenkät är gjord, men den muntliga respons vi fått från föräldrar är positiv. Analys: 1. Strategierna och metoderna har uppfattats som för omfattande och detal- jerade. 2. Samarbetet med företag och föreningar har minskat bl.a. på grund av andra prioriteringar såsom arbetet med målet Läs och skrivutveckling. 3. Hur mycket kompetensutveckling vi deltagit i är en fråga om ekonomi, prioriteringar av läs och skriv. 4. Samläsningen F-2 gör att man gör olika saker olika år. 5. Personalen har muntligen fått mycket positiv respons från barnen. För att få en tydligare bild av barnens och föräldrarnas tankar kunde en enkät ha gjorts. Sammanfattande bedömning: Mindre bra Ganska bra Bra Mycket bra X Motivering och grund för bedömning: Diskussioner/utvärderingar i personalgruppen. Enkäter Intervjuer Elevdiskussioner Redovisningar Föräldrasamtal Personal, elever och föräldrar har arbetat aktivt och lyckats få med alla elever i de olika åldrarna i arbetet. Åtgärder för utveckling: Att skriva tydliga delmål. (Ansvar: Lärarna) Att utarbeta en arbetsplan för hur vi arbetar med vägledning. (Ansvar: Lärarna)

9 Att ta till vara föräldrarnas vilja att komma och berätta om sina yrken. Föräldraförfrågan gjord, kommer att följas upp nästa läsår. (Ansvar: Lärarna) Att utarbeta en föräldraenkät. (Ansvar: Lärarna) Att omarbeta informationslappen inför arbetsplatsbesöket så att det tydligt framgår vem som ska fylla i vad. (Ansvar: Lärarna) Att på ett strukturerat sätt ta reda på vad eleverna tyckte om sitt arbetsplatsbesök. (Ansvar: Lärarna) Att i nästa målskrivning måste delen utvärdering och uppföljning finnas med. (Ansvar: Bitr. rektor)

10 Betyg och bedömning Läroplanens strävansmål: Skolan skall sträva efter att varje elev Utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och Utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna Mål: Att eleven blir mer medveten om sin progression. Skolans Strategier / Metoder: Vi kom fram till att vi vill ha fler gemensamma pedagogiska diskussioner som har med IUP:n att göra. Förslagsvis minst en gång per månad, vid kortdag. Vi vill bli ännu bättre på att ha kontinuerliga samtal med eleverna om deras progression. Gemensam ämnes studieplan för enheten Åsarp/Kinnarp behöver revideras.

11 Kunskaper se Läs- och skrivutveckling Läroplanens strävansmål: Skolan skall sträva efter att varje elev Utvecklar nyfikenhet och lust att lära, Utvecklar sitt eget sätt att lära Utvecklar tillit till sin egen förmåga Känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra Lär sig utforska, lära sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra Befäster en vana att självständigt formulera ståndpunkter grundade på såväl kunskaper som förnuftsmässiga och etiska överväganden Tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap för livet Utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk, Lär sig kommunicera på främmande språk Lär sig lyssna, diskutera, argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att - formulera och pröva antaganden och lösa problem - reflektera över erfarenheter och - kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning

12 Läs- och skrivutveckling Lokala Mål: Mål : Alla elever som lämnar Åsarpsskolan ska vara goda läsare och skrivare Delmål 1. Eleverna ska känna lust, glädje och engagemang när de läser och skriver 2. Eleverna ska bli medvetna om sin läs- och skrivutveckling 3. Att skolans pedagoger får en kompetenshöjning inom området läs- och skrivutveckling (Vi är numera medvetna om att detta egentligen är en strategi för att nå målen ovan.) 4. Öka samsynen mellan förskolans, fritids och skolans personal (Vi är nu- mera medvetna om att detta egentligen är en strategi för att nå målen ovan.) Skolans strategier/metoder: Alla pedagoger på skolan har ansvar för elevernas läs- och skrivutveckling genom att de integrerar läs- och skrivträningen i sina ämnen. Vi känner att vi har behov av en dokumentation för år 6 som är likvärdig den vi har i år F-5. Därför vill vi börja använda skolverkets bedömningsschema Språkutveckling för skolår 6 till 9. För att all personal ska ha kunskap om hur man dokumenterar och följer elevernas läsutveckling vill vi läsa boken God läsutveckling (Ingvar Lundberg/Katarina Herrlin) under en studiedag och diskutera den på ped. konferenser. Vi deltar dessutom i föreläsningen den 5/9 med Katarina Herrlin om läsningens fem dimensioner. Vi vill arbeta med att utveckla elevernas förmåga att läsa och skriva faktatexter. Därför vill vi köpa in Ingvar Lundbergs bok Konsten att läsa faktatexter till personalen att läsas och bearbetas under någon studiedag. Vi vill även köpa in mer intressant och lättläst faktalitteratur för att öka elevernas lust att läsa även saklitteratur. För att skriva faktatexter är tankekartor ett utmärkt hjälpmedel. Vi vill därför förbättra arbetet med att använda tankekartor tillsammans med eleverna. Personalen diskuterar och utvecklar arbetet med tankekartor på någon/några av våra pedagogiska diskussioner. Pedagogen ska hjälpa eleverna att läsa mer aktivt, att få dem att upptäcka när de inte förstår och att de då gör något åt detta. Det kan t.ex. handla om att läsa om ett avsnitt, tänka aktivt medan de läser, tänka framåt och fundera på vad som ska hända härnäst, utnyttja bilderna, fråga om något man inte förstår eller slå upp ett okänt ord. Läraren läser högt för eleverna och/eller låter eleverna läsa tyst en stund varje dag. I arbetslag F-2 ska vi pröva att varje elev får använda en läslogg, som ska följa eleven under år F-6, där de på olika sätt dokumenterar och reflekterar över böcker de läst.

13 Läraren är ansvarig för att aktivt presentera olika typer av böcker. Det är viktigt att regelbundet använda skolans bibliotek samt filialbibliotek och bibliotekariens kompetens. Det är betydelsefullt att även göra eleverna delaktiga i att redovisa och presentera böcker för varandra. Vi vill fortsätta utveckla elevernas skönlitterära skrivande. Därför önskar vi en studiedag (tillsammans med Kinnarpsskolan) för inspiration att förbättra elevernas skrivning. Som föreläsare vill vi ha Veronica Grönte. Eventuellt ska vi köpa in materialet Pennvässaren (Arguments förlag) som tränar och stärker elevens skrivande. Ansvariga biträdande rektorer ansvarar för att skapa mötesplatser (tid och rum) för att öka samsynen mellan förskolans, fritids och skolans personal. Under hösten vill vi genomföra en temavecka med tanke på Astrid Lindgrens hundraårsjubileum. Det är viktigt att elever, i behov därav, ges möjlighet att få en-till-enpedagogik. En period under läsåret genomförs projektet En kvart om dagen.. Uppföljning och utvärdering: Enkäter för utvärdering av elevens läs- och skrivintresse ska bestå av 4 alternativ istället för 5 och genomföras i början av läsåret (under andra skolveckan) samt i slutet (början av maj) för att vi ska kunna jämföra utvecklingen. Ansvarig lärare i svenska genomför enkäten i klassen. Läraren gör en bedömning av elevens förmåga att bedöma sin läs- och skrivutveckling. Personalenkät om resultatet av fortbildningsinsatsen litteratur och före- läsning. Berörd personal gör en bedömning om samsynen mellan verksamheterna har ökat. Resultat: 1. Resultatet av enkäten som gjordes i höstas var över lag mycket positiv. Vårens sammanlagda resultat var något lägre men resultatet är fortfarande högt/mycket högt. Resultatet är något lägre när det gäller att läsa och skriva skönlitteratur samt läsa faktalitteratur (2-5 % minskning). Att skriva faktatexter upplevs mer positivt under våren än under hösten (7 % ökning). 2. Många elever visar i sina kommentarer inför upprättande av IUP att de är medvetna om sin läsutveckling och de kan göra en rimlig bedömning. De tycker också att läsförståelsen är viktigare än läshastigheten. En del elever kan se sin läsutveckling, men har svårt att göra en rättvis bedömning av sin förmåga. Detta visar sig t.ex. när eleverna ska välja litteratur. En del elever väljer svårare böcker än de klarar av. Eleverna i de yngre åldrarna visar genom sina kommentarer till texterna i portfoliopärmen samt i sina kommentarer inför upprättande av IUP att de ser att de utvecklats. De äldre eleverna visar i portfoliopärmen, i sina kommentarer inför upprättande av IUP samt vid utvärdering av större skrivprojekt (som pågått under större delen av läsåret), att de ser sin utveckling. Det är överlag

14 lättare för eleverna att se den tekniska utvecklingen, t.ex. handstil, gemener/versaler, skiljetecken, mellanrum mellan orden och textmängd, än den innehållsmässiga. 3. All lärarpersonal har svarat på personalenkäten om resultatet av fortbildningsinsatsen i Läs och skriv. Alla delarna läsning av litteratur, diskussioner om litteraturen samt praktiskt arbete med kartläggningsmaterial har upplevts som positivt eller mycket positivt av samtliga. 4. Personalen i Förskolan och skolan (F-2) har under våren haft två träffar då de diskuterat eleverna inför skolstart. Vid dessa möten har det blivit tillfälle till mycket korta diskussioner om hur elevernas språkutveckling dokumenteras. Dessa möten har personalen själva initierat. Något möte med ett uttalat syfte att öka samsynen mellan verksamheterna vad det gäller elevernas språk-, läs- och skrivutveckling har inte kommit till stånd. Analys: 1. Skillnaderna i enkätresultaten är så små att det är svårt att dra några slutsatser av detta. Kan tidpunkten när enkäterna genomfördes, möjligen ha påverkat resultatet? Personalen är kanske inte tillräckligt uppdaterad när det gäller aktuella barn- och ungdomsböcker. Då blir det svårare att stimulera till läsning. Under året har ett målmedvetet arbete med faktatexter och tankekartor bedrivits. Detta kan vara en bidragande orsak till att eleverna tycker att det har blivit roligare att skriva faktatexter. 2. Ett målmedvetet arbete med Portfoliopärmar, GLUS (Läsutvecklingsschema), Språket lyfter (Skolverkets kartläggningsmaterial av elevens språkutveckling) samt intervjuer inför upprättande av IUP har bedrivits under flera år. Detta bidrar troligen till att många elever kan göra en rimlig bedömning av sin läs- och skrivutveckling. 3. När personalen själv kan styra över mål för verksamheten samt innehåll på kompetensutvecklingsdagar och pedagogiska konferenser, utifrån upplevda behov, blir intresset och motivationen större för arbetet. 4. Då personalen arbetar i olika verksamheter med olika arbetstider/villkor är det svårt att hitta tid för möten. Därför måste dessa initieras och planeras av skolledningen. Så har inte skett. Sammanfattande bedömning av Måluppfyllelse: Mindre bra Ganska bra Bra Mycket bra X Motivering och grund för bedömning: Enkäter Samtal med elever Elevers skriftliga utvärderingar

15 Lärares bedömning Samtal/diskussioner i personalgruppen Föräldrars muntliga och skriftliga kommentarer (inför upprättande av IUP samt utvärdering av läsprojektet En kvart om dagen ). Trots ett positivt resultat av delmålen, bedömer vi måluppfyllelsen som endast Ganska bra, eftersom vi utvärderar mot det lokala målet Alla elever som lämnar Åsarpsskolan ska vara goda läsare och skrivare. Tester och kartläggningar visar att flera elever riskerar att inte nå detta mål i nuläget. Åtgärder för utveckling: Genomföra den första enkäten om elevens läs- och skrivintresse en bit in på terminen, t.ex. i oktober, då eleverna hunnit arbeta ett tag och vet vad det innebär. (Ansvar: Lärarna) Fortsätta att utveckla arbetet med hur man läser och arbetar med faktatexter/tankekartor. (Ansvar: Lärarna) Läsprojekt som Skolans val, då skolan satsar på läsning och bearbetning av skönlitteratur. (Ansvar: Lärarna) Att få en röd tråd i elevernas språk-, läs- och skrivutveckling. (Ansvar: Lärarna) Att personalen får använda kompetensutvecklingstid till att läsa och diskutera skönlitteratur för barn och ungdomar. (Ansvar: Bitr. rektor) Fler pedagogiska diskussioner då vi utbyter erfarenheter och idéer. (Ansvar: Bitr. rektor)

16 Hälsa och Livsstil Lokala Mål: Skolan skall sträva efter att varje elev: Utvecklar sin fysiska, psykiska och sociala förmåga. Utvecklar en positiv självbild. Skolans strategier / Metoder: Skolan har under de senaste 6 åren aktivt arbetat med att utveckla elevernas sociala kompetens. De senaste fyra åren har alla klasser haft schemalagda lektioner för Hälsa och Livsstil. Under dessa år har personalen gemensamt fortbildat sig genom föreläsningar och inläsning av litteratur samt diskussioner. För eleverna i år 3 till 7 har tid tagits från andra ämnen till skolans val Hälsa och Livsstil. Ett extra rörelsepass i idrottshallen har schemalagts. Vi fortsätter arbeta med ovanstående och vi vill nu utveckla arbetet ytterligare med att bli en miljöcertifierad skola med hjälp av Grön Flagg. Likabehandlingsplan(Trygghetsplan/Trivselregler) Kompissamtal Trygghetsgrupper Livsviktigt/Gruppen som grogrund (EQ-övningar) Samtalskort i etik Massage Avslappningsövningar Samarbetsövningar/lekar/värderingsövningar Kill- och tjejgrupper (vid behov) Drama/Teater ANT Kostråd Inköp av lekredskap för utomhuslek Aktiviteter tillsammans med Kinnarpsskolan, t.ex. hajk och idrottsdagar Eleverna uppmuntras att ha med frukt som de har möjlighet att äta under lektionstid Godis- och läskförbud på skolan All personal på skolan har ett hälsomål Genom klassråd och elevråd görs eleverna delaktiga i planeringen av arbetet med Grön Flagg Miljöråd där både elever, personal, vaktmästare och kostpersonal ingår. Inbokade pedagogiska diskussioner på konferensschemat i personalgruppen om Grön Flagg Motionsjakten Skolskogen Skoljoggen Cykelbana/hinderbana i skogen Nummerplattor 1-25 i gräsmattan för lek och lär

17 Vandringsdagar Hälsovecka under vecka 10, 2008 där vi på olika sätt fokuserar på kost, motion och idrott Tidiga bussbarn erbjuds frukost på skolan till en låg kostnad Teater/Musikal- Moder Jord, år 5-6 Köpa in materialet Vägra sitta still Kostinformation om näringsinnehåll, råvaror med mera i skolmaten Fokusera på rörelse som inte är tävlingsinriktad, exempel finns i boken Alla vinner Med hjälp av elevrådet diskutera användningen av volleybollplanen Visa tallriksmodellen som finns i matsalen för eleverna Uppföljning och utvärdering: Trivselenkät, vecka 39 och 10 Enkät om hälsa/självbild ansvariga MO, BD Uppföljning i personalgruppen i november Rastvärdars bedömningar Trygghetsgrupp Gemensamma fysiska aktiviteter Kompissamtal Andra gemensamma aktiviteter i och mellan klasserna där vi ser hur eleverna samarbetar och umgås med varandra. Vid arbetet med t.ex. värderingsövningar/ Livsviktigt framkommer elevernas tankar och funderingar på hur man hanterar olika sociala situationer. Resultat: 1. Jämförelse av elevenkäter gjorda under läsårets gång, har visat att en viss förbättring har skett. Det har framkommit att eleverna har blivit mer medvetna om vikten av att äta rätt och röra på sig. Nästan alla elever tycker att det är roligt att motionera. Det är fortfarande några stycken som inte äter frukost varje dag, några sover fortfarande dåligt på nätterna och några känner sig inte friska/mår inte bra. 2. Så gott som alla elever tycker att massage/avslappning är skönt och att det är viktigt att arbeta med Livsviktigt och kompissamtal. Eleverna tycker att de oftast kan lösa konflikter på ett bra sätt i klassen. 3. Trivseln i klasserna är god och de flesta eleverna har kompisar i klassen. De flesta känner sig trygga i skolan och under rasterna och de är med och leker. Några få elever känner att de behandlas illa av klasskamrater eller andra elever på skolan. Några få elever upplever att andra elever behandlas illa av klasskamrater eller andra på skolan. Eleverna tycker att det är lätt att se vem som är rastvärd. 4. Fler elever är nöjda med hur de ser ut d.v.s. de skulle inte vilja se annorlunda ut. De allra flesta eleverna känner att de duger som de är, både hemma och i skolan.

18 5. Kompissamtal genomförs i alla klasser på skolan. Personalens upplevelse och enkätsvar från eleverna visar att dessa samtal hjälper eleverna att våga berätta och stå för sina handlingar samt ger dem ett redskap för att kunna lösa konflikter. De känner trygghet i gruppen och en stärkt gemenskap. 6. Rastvärdarna bedömer att elevernas rastsituation har varit lugnare under vårterminen än under höstterminen. Det har dessutom varit färre konflikter detta läsår än förra läsåret. Analys: 1. Det är viktigt att ofta påminna om vikten av att äta rätt och röra på sig. När vi har arbetat med dessa frågor märks en förbättring hos eleverna. 2. All personal tycker att det är mycket viktigt att regelbundet arbeta med elevernas sociala kompetens för att fortsätta utveckla och bibehålla deras sociala förmåga. Genom att arbeta med värderingsövningar, kompissamtal och med materialet Livsviktigt ökar detta förståelsen för varandras olikheter och hur man kan hantera olika känslor. 3. Att eleverna trivs så bra i klasserna och i skolan tror personalen beror på att vi ägnar mycket tid åt att utveckla deras sociala förmåga Hela skolan har genomfört gemensamma fysiska aktiviteter som stärker vi-känslan på skolan. Eftersom rastvärdarna alltid använder gula reflexvästar har barnen lättare att se var på skolgården rastvärden är. 4. Den påverkan skolan har är liten. Skolan och hemmet slåss mot mediaoch reklamvärldens bild. 5. Det långsiktiga arbetet med kompissamtal och gruppsamtal/gruppövningar tros ha gett dessa goda resultat. 6. Skolans Trygghetsgrupp har varit vilande under läsåret p.g.a. att inga allvarliga elevärenden har kommit till deras kännedom. I enkätsvaren framkommer att det finns elever som behöver trygghetsgruppens stöd. Sammanfattande bedömning: Mindre bra Ganska bra Bra Mycket bra x Motivering och grund för bedömning: Enkäter Uppföljning i personalgruppen i november Rastvärdars bedömningar Trygghetsgrupp Gemensamma fysiska aktiviteter Kompissamtal

19 Lärares bedömning Skolan har arbetat medvetet med detta under flera år. Både personal, föräldrar och elever tycker att arbetet är viktigt. Regelbunden tid avsätts till detta arbete varje vecka. Åtgärder för utveckling: Enkäterna behöver sammanställas och analyseras mer årsvis, d.v.s. år F-2 för sig, år 3-4 för sig och år 5-6 för sig för att ett tydligare resultat ska framkomma. (Ansvar: Lärarna) Enkäten Hälsa och Självbild behöver omarbetas för att bli tydligare och lättare att fylla i. (Ansvar: Lärarna) Samarbete med föräldrarna (på föräldramöte eller enskilt) om vikten av frukost, hygien och sömn. (Ansvar: Klasslärarna) Del 3. Kunskapsöversikt

20 Uppföljning utifrån en samlad bedömning och de diagnostiska proven skolår 2 våren 2007 A. Antal pojkar och flickor som klarar målen för skolår 2 och vilka bedöms ha en utveckling som leder till att målen i svenska och matematik i skolår 5 uppnås. Dvs de elever som bedöms nå målen inom ordinarie undervisning utan extra stöd. B. Antal pojkar och flickor som har svårigheter att uppnå målen i svenska och matematik och som bedöms ha en utveckling som leder till målen i skolår 5 endast med hjälp av stödinsatser. (Individintegrerade särskolelever redovisas ej nedan) År 2 A Utan stödinsatser B Med stödinsatser (antal elever) (antal elever) Pojkar Sv 8 2 Ma 10 - Flickor Sv 3 - Ma 3 - Antal elever i behov av stöd i ett eller flera ämnen Totalt antal elever 10 Totalt antal elever: Åtgärder för utveckling: Fortsatt arbete efter åtgärdsprogrammen

21 Uppföljning utifrån de nationella proven skolår 5 och en samlad bedömning vårterminen år 2007 A. Antal pojkar och flickor som klarar målen för skolår 5 och vilka bedöms ha en utveckling som leder till att målen för grundskolan (skolår 9) i svenska, matematik och engelska uppnås. Dvs de elever som bedöms nå målen inom ordinarie undervisning utan extra stöd. B. Antal pojkar och flickor som har svårigheter att uppnå målen i svenska, matematik och engelska och som bedöms ha en utveckling som leder till målen för grundskolan (skolår 9) endast med hjälp av stödinsatser. (Individintegrerade särskolelever redovisas ej nedan) År 5 A Utan stödinsatser (antal elever) B Med stödinsatser (antal elever) Pojkar Sv 2 4 Ma 2 4 En 2 4 Flickor Sv 9 1 Ma 9 1 Antal elever i behov av stöd i ett eller flera ämnen En 9 1 Totalt antal elever: Totalt antal elever Kommentarer: Ett par av pojkarna under rubrik B ligger precis på gränsen att nå målen i matte. Åtgärder för utveckling: Fortsatt arbete efter åtgärdsprogrammen.

22 Uppföljning av måluppfyllelse i samtliga ämnen i år 5 Utifrån kursplanemålen bedöms måluppfyllelsen för eleverna i år 5 enligt nedan i respektive ämne samt även måluppfyllelsen avseende simkunnighet Ämne Antal elever totalt Antal flickor som når målen Antal flickor Antal pojkar som inte når som når målen målen Bild Engelska Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa Matematik Musik NO SO Slöjd Svenska Svenska som andr språk Teknik Simkunnighet Kommentar: Antal pojkar som inte når målen Analys:

23 Del 4: Nyckeltal Resurser (ifylles av enheten) (elever/tjänster per den 1 maj) Kategori Antal Nyckeltal enheten /elever förskoleklass 13 skolår varav modersmål varav svenska 2 SUMMA 102 träningsskola grundsärskola individintegr. särskola SUMMA 102 Kommentarer: Åtgärder för utveckling:

24 Personal Antal Årsarbetare Nyckeltal enheten Antal lärare (årsarb)per S:a lärare förskoleklass 1 0,8 100 elever S:a lärare år ,7 Antal lärare (årsarb)per 100 elever Antal lärare (årsarb)per S:a lärare särskola 100 elever Antal lärare (årsarb)per S:a. specialpedagoger 1 0,8 100 elever förskollärare fritidspedagoger ledningspersonal 1 1,0 Antal pedagoger (årsarb) per ledningstjänst administrativ personal 1 0,2 medhjälpare, elevassistenter, studieassistenter 1 1,0 (tillhörig enheten) studie- och yrkesvägledare annan personal (definiera) skolpsykologer skolkuratorer 1 skolsköterskor 1 fritidsledare (fritidsgårdar) musiklärare (musikskolan) Kommentarer: Åtgärder för utveckling:

NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN

NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN 2008-2009 NORMER OCH VÄRDEN LÄRANDE OCH UTVECKLING ANSVAR OCH INFLYTANDE SAMARBETE MED HEMMET ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN OMVÄRLDEN Sammanställd av: Arbetslaget Holmsjö fritidshem Ansvarig: Rektor Ulf Ebbesson

Läs mer

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011.

Arbetsplan. Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa. Ållebergsskolan. Grundsärskola. Läsår 2010 / 2011. Arbetsplan Vår vision: Det goda livet i skolan - kunskap, trygghet och hälsa Ållebergsskolan Grundsärskola Läsår 2010 / 2011 Charlotta Robson Rektor Innehållsförteckning Del 1 Enhet Kyrkerörs vision Del

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Broddetorpsskolan. Grundskola inkl. förskoleklass inom enhet Gudhem. Läsår 2007/2008. Rektor

KVALITETSREDOVISNING. Broddetorpsskolan. Grundskola inkl. förskoleklass inom enhet Gudhem. Läsår 2007/2008. Rektor B KVALITETSREDOVISNING Broddetorpsskolan Grundskola inkl. förskoleklass inom enhet Gudhem Läsår 2007/2008 Christina Lindblad Rektor Insändes till BU-kontoret senast den 31augusti 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11

Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Datum 2010-06-02 Arbetsplan för Bergkvara skola Läsåret 10/11 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Plusgiro Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS Torsskolan Allfargatan 38 www.torsas.se 0486-33100

Läs mer

Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94

Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Arbetsplan för Rösjöskolan Lpo94 Normer och värden Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sin förmåga att göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden

Läs mer

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra.

Vi arbetar aktivt för att varje elev ska utveckla sin förmåga att: *visa empati och förstå hur andra känner. *lyssna aktivt på andra. Arbetsplan för fritidshemmen på Backaskolan och Lovisaskolan Mål enligt Lgr 11 Normer och värden Kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter

Läs mer

Kvalitetsarbete i fritidshem

Kvalitetsarbete i fritidshem Kvalitetsarbete i fritidshem Gäller för verksamhetsåret: 2015-2016 Enhet: Grevåkerskolans fritidshem Fritidshem Grevåkerskolans fritids- Baronen och Greven Ort Hammerdal Ansvarig rektor Birgitta K Lindberg

Läs mer

Om fritidshemmet och vår verksamhet

Om fritidshemmet och vår verksamhet Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Om fritidshemmet och vår verksamhet Fritidshemmet spelar en väsentlig roll i barns tillvaro idag. Vår verksamhet är ett betydelsefullt

Läs mer

Arbetsplan tillsammans når vi målen -

Arbetsplan tillsammans når vi målen - 1 Arbetsplan 0910 Gribbylunds kommunala F-9 skola - tillsammans når vi målen - Vår gemensamma värdegrund handlar om Jämlikhet, Trygghet, Ansvar och Hänsyn. Dessa ord har mångskiftande betydelse beroende

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta

Kvalitetsredovisning 2010-2011. Kyrkskolan Möklinta Kvalitetsredovisning 2-2 Kvalitetsredovisning 2-2 3 (38) Kvalitetsredovisning 2-2 INNEHÅLL BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 8 Elevtalsutveckling...

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola

Arbetsplan för Västra Bodarna skola 150825 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Broddetorpsskolan/Gudhems enhet Läsår 2009/2010 Margareta Lindmark Holm Rektor Insändes till BU-kontoret senast den 31augusti 2010 Kommuner och dess skolor, förskolor och fritidshem

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2015/2016 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Individuella utvecklingsplaner IUP

Individuella utvecklingsplaner IUP Individuella utvecklingsplaner IUP 1 SYFTE OCH BAKGRUND Regeringen har beslutat att varje elev i grundskolan skall ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från januari 2006. I Säffle är det beslutat att

Läs mer

2. Övergripande mål och riktlinjer

2. Övergripande mål och riktlinjer 2. Övergripande mål och riktlinjer I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla e lever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. en anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

ENHET GUDHEM. PROFIL OCH VISION Förskolan

ENHET GUDHEM. PROFIL OCH VISION Förskolan ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Förskolan PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi för att främja

Läs mer

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Marieberg förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM

Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Arbetsmaterial för Sandviksskolan och Storsjöskolan 2015-08-11 Sammanfattning av styrdokument, Skolinspektionens bedömningsunderlag och Allmänna Råd för FRITIDSHEM Innehållsförteckning Fritidshem - Skolverket

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Knutsbo skola 2010/2011. 1 Normer och värden

Lokal arbetsplan för Knutsbo skola 2010/2011. 1 Normer och värden Lokal arbetsplan för Knutsbo skola 2010/2011 1 Normer och värden 1:1 Mål för eleven Skolan ska sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde. Varje elev är väl förtrogen med skolans

Läs mer

Kronbergsskolans rektorsområde

Kronbergsskolans rektorsområde Kronbergsskolans rektorsområde Boviks skola Lilla Kronbergsskolan Kronbergsskolan Arbetsplan Organisation Miljö och hälsa Skolans inriktning Profil Värdegrund Demokrati Livslångt lärande ORGANISATION Inom

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2008/2009 för Förskolan Prästkragen Avesta RO 3 2009-04-06 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1.1 Presentation av enheten Förskolan Prästkragen är en

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/

Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Förskolan/Fritids Myrstacken Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2011/ Innehåll: Inledning Beskrivning av verksamheten och utfall av insatser Slutord. Dokumenttyp Redovisning Dokumentägare Förkolans namn

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5

Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016. Grundskola årskurs 1-5 Skärhamns skola Arbetsplan augusti 2015 juni 2016 Grundskola årskurs 1-5 Ansvarig rektor Namn Lars-Eric Pettersson Datum 2015-09-01 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Skärhamns skola Enheten ansvarar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010. Klämmaskolan ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 Klämmaskolan ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Klämmaskolans huvudsakliga uppgift är att ta emot och pedagogiskt arbeta med elever i stort behov av fler vuxna omkring

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN. Förskolan Bryggan. Läsåret 2009/2010

LOKAL ARBETSPLAN. Förskolan Bryggan. Läsåret 2009/2010 Förskolan Bryggan Stora vägen 82 194 68 Upplands Väsby LOKAL ARBETSPLAN Förskolan Bryggan Läsåret 2009/2010 Arbetsplan/verksamhetsplan 2009/2010 förskoleverksamhet Bryggan Inledning Förskolans organisation

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING. Musikskolan. Läsår 2008/2009. Peter Ström. Rektor

KVALITETSREDOVISNING. Musikskolan. Läsår 2008/2009. Peter Ström. Rektor KVALITETSREDOVISNING Musikskolan Läsår 2008/2009 Peter Ström Rektor Insändes till BU-kontoret senast den 31augusti 2009 Innehållsförteckning Del 1 Beskrivning av verksamheten Enhetens/skolans rutiner för

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat

LOVISEDALSSKOLAN Utvärdering av mål och resultat LOVISEDALSSKOLAN 2013 Utvärdering av mål och resultat 2012-13 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 5 2.3 Analys av resultat i läs- och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola

Lokal arbetsplan. för. Nallens Förskola Lokal arbetsplan för Nallens Förskola En lokal arbetsplan beskriver vilken vision och vilka mål förskolan har inom varje målområde i läroplanen. Planen beskriver också hur förskolan tänker sig arbeta för

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg

Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg Mål för fritidshemmen i Skinnskatteberg 2012-10-01 2 Mål för fritidshemmen i Skinnskattebergs kommun Utarbetad maj 2006, reviderad hösten 2012 Inledning Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet

Läs mer

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Prästavångsskolan Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Välkommen till ett nytt läsår! I handen håller du Prästvångsskolans plan för Mål och Värdegrundsarbete. Våra prioriterade mål för Prästavångsskolan

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET ARKEN / SVENSKA KYRKAN Läsår 2006/2007 PERSONAL: MARGARETHA PINTHORP, LINDA SVENSSON OCH SOLVEIG ASMUS EVA GLADH ( PLUSTJÄNST) Innehållsförteckning Del

Läs mer

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål Nygårds Förskola Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Montessoriförskolan Paletten / Dotorp Läsår 2010/2011 Sig-Britt Karlsson Rektor Normer och värden Mål: Att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Arkens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Innehållsförteckning Inledning Förskolans styrdokument sidan 3 Organisation.. sidan

Läs mer

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3

STORFORS KOMMUN. Kroppaskolan Årskurs 1 3 STORFORS KOMMUN Kroppaskolan Årskurs 1 3 Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Inledning: Kroppaskolan ligger i Storfors tätort och innefattar förskoleklass årskurs 3 samt fritidshem. Skolan har totalt 136

Läs mer

Arbetsplan för Långareds förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Långareds förskola Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Långareds förskola Läsåret 2014/2015 Årets mål Språkutveckling trygghet och trivsel Barn- och ungdomsförvaltningens vision: LUST ATT LÄRA, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kritan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby Bollstanäs skola Stora vägen 80 194 68 Upplands Väsby Lokal arbetsplan Bollstanäs skola Läsåret 2009/2010 Arbetsplan/verksamhetsplan 2009/10 grundskola för Bollstanäs Inledning Skolans organisation Bollstanäs

Läs mer

Verksamhetsplan - Systematiskt kvalitetsarbete Hästens förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision

Verksamhetsplan - Systematiskt kvalitetsarbete Hästens förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision Förvaltning för livslångt lärande 2015 Verksamhetsplan - Systematiskt kvalitetsarbete Hästens förskola Förutsättningar 76 platser Fyra avdelningar, Röd, Grön, Gul och Blå 1-5 år 14st. förskollärare/barnskötare

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Kvalitetsredovisning Sudrets södra rektorsområde

Kvalitetsredovisning Sudrets södra rektorsområde Kvalitetsredovisning Sudrets södra rektorsområde Barn- och utbildningsförvaltningen 2005-2006 Området omfattar verksamhet i förskolan, familjedaghem, fritidshem, skola förskoleklass år 6 fördelat på 2

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2016 juni 2017

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2016 juni 2017 Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2016 juni 2017 Ansvarig förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2017-02-10 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Kållekärrs förskolor Enheten ansvarar för följande områden

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Kvalitetsrapport Vedevågs skola

Kvalitetsrapport Vedevågs skola Kvalitetsrapport Vedevågs skola 2015-2016 1 Innehåll 1. GRUNDFAKTA... 4 2. RESULTAT... 5 2.1 Normer och värden... 5 2.2 Måluppfyllelse i arbetet med kursplanernas mål... 6 2.3 Elevinflytande och demokrati

Läs mer

Kvalitetsredovisning/årsberättelse Förskoleklass Fritidshem Grundskolan

Kvalitetsredovisning/årsberättelse Förskoleklass Fritidshem Grundskolan Blankettanvisningar, se sista sidan! 1 Förutsättningar Skola Svågadalens skola Verksamhetsansvarig Annica Eriksdotter Antal elever 15 oktober 28 2 Antal årsarbetare, totalt,33 Telefon 65-55 68 3 Kvalitetsredovisning/årsberättelse

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola 150102 Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2012-2013 1 Presentation Pedagogisk omsorg är en form av förskoleverksamhet som till största delen bedrivs i den anställdes hem och mestadels

Läs mer

Höredaskolans arbetsplan Läsåret 2013/14

Höredaskolans arbetsplan Läsåret 2013/14 Höredaskolans arbetsplan Läsåret 2013/14 Vision: En skola där elever och personal känner gemenskap och trygghet. Där både elever och vuxna känner glädje och nyfikenhet inför lärandet. Mål 1: Att alla både

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING

UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING Läsåret 2016-2017 UTBILDNING KVALITET & UTVECKLING Barns inflytande Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLEKLASSERNA PÅ RÖDA BERGA

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLEKLASSERNA PÅ RÖDA BERGA SMEDJEBACKENS KOMMUN Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLEKLASSERNA PÅ RÖDA BERGA LÄSÅRET 2009-2010 Postadress Telefon Telefax 0240-66 02 12 0240-66 02 53 777 81 SMEDJEBACKEN

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016

Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016 Verksamhetsplan för Bränninge ro Bränningeskolan 2015-2016 Vision/Verksamhetsidé De senaste årens enkätsvar från elever och vårdnadshavare visar att Bränningeskolan är skola där man känner sig trygg. Trots

Läs mer