Historien om Jumkils IF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Historien om Jumkils IF"

Transkript

1 Historien om Jumkils IF

2 2 Jumkils Idrottsförenings historia

3 Innehåll Innehåll...3 FÖRORD...5 Jumkils IF har sina rötter 1937 i JUF...7 Jumkils IF blir egen förening Åren växte strukturen fram...10 Jumkil Åkerby IF Ubbyplanen rustades upp...12 Perioden gick verksamheten på sparlåga...14 Nystart Ullerängen invigdes Besiktning av Ullerängen...20 DM på skidor 1962 i Jumkil...20 Serieseger i fotboll Bingo startade Isbana i Blackstalund...22 Trettioårsjubileum talet var händelserika år i JIFs historia...25 Fotbollens träningsläger på 70-talet var minnesrika tillställningar berättar Anders Blackne...27 Skidsektionen hade varierande vintrar...29 Pingisen fick en smygande omstart...30 Ungdomssektionen blomstrade...30 Damsektionen gjorde berömvärda insatser...31 Fyrtioårsjubileum Övrigt blandat från 1970-talet talet var framförallt skidornas och pingisens årtionde...35 Bordtennisen nådde stora framgångar...36 Skidor och friidrott...38 Elljus på spåret Ungdomssektion...42 Femtioårsjubileum Övrigt under 80-talet...44 Superstartävlingar talet...48 Klubbstugan ett stort lyft för Jumkils IF...48 Vidareutveckling av idrottsverksamheten i Jumkil...49 Bordtennisen fortsatte i god stil en bra bit in på 90-talet...51 Skidor...51 En annorlunda sport i början av 90-talet...52 Fotbollens mellanår fortsatte in på 90-talet

4 Barn- och ungdomsverksamhet blir en ny sektion Motorsektion startade Midsommarstången knäcktes Sextioårsjubileum Smått o gott i slutet av 90-talet och början av nya millenniet Några reflexioner Ordföranden i Jumkils IF genom åren Sekreterare Hedersmedlemmar i Jumkils IF Bragdnålar utdelade i Jumkils IF En tidigare variant av Jumkils IF:s logo Karta Förteckning över personer som omnämns i texten

5 FÖRORD Jumkils Idrottsförening JIF växte fram efter mitten av 1930-talet inom Jordbrukareungdomens Förbund JUF, ur behov som framförallt ungdomarna i bygden kände. Det var kring fotbollen som det stora intresset kretsade. Det gällde bara att få till en fotbollsplan. Orienteringsverksamheten var ett tag på stark framväxt men länkades över till IF Thor under JIF s besvärliga år på 50- talet. Ett annat hinder var orienteringsförbudet En viktig milstolpe i JIFs historia är fotbollsplanen på Ullerängen, som blev klar år 1960 och invigdes år Under 1970-talet växte verksamheten starkt och medlemsantalet var 1975 uppe i 340 personer. Sjuttiotalet blev händelserika år i föreningens historia. Herrfotbollen rönte framgångar i början av 70-talet medan damfotbollen slog igenom i slutet av 70-talet. Då började också ungdomsfotbollen att slå igenom. Ungdomsverksamheten blomstrade under 70-talet, liksom Damsektionens verksamhet talet var framförallt skidornas och bordtennisens årtionde. Förutom skidframgångar, särskilt bland ungdomarna, satsade föreningen på elljus till motionsspåret, som samtidigt förlängdes till 3 km. Skidsektionens verksamhet har påverkats starkt av snötillgången. Men intresset för skidor har alltid varit brett talet kännetecknas framförallt av en kraftfull satsning på barnverksamhet. En motorsektion startade också sin verksamhet på 90-talet. En annan viktig händelse var när Klubbstugan kom på plats på Ullerängen Inriktningen har genom åren breddats och omfattat orientering, fotboll, skidor, bordtennis, barn- och ungdomsverksamhet samt motor. Det har också diskuterats en hästsektion men frågan har bordlagts tills vidare. Verksamheten har gått upp och ner men också utvecklats och breddats genom årtiondena. Ett exempel på detta är hämtat ur en träningsbok från Idrottsutövandet bland ungdomen inom Jumkil, har så att säga växlat, vid olika perioder, under årens lopp. Från att ha varit en livaktig idrottsorganisation, med förlig idrottslig vind i seglen, har den efter några år fört en tynande tillvaro för att helt upphöra med kontakten med ortens ungdomar. För att rätta till detta missförhållande, å på nytt väcka liv i Jumkils IF tog Folke Lundin initiativet till ett möte på det förberedande stadiet, för att utröna hur stort intresset kunde vara. Intresset visade sig vara av sådan omfattning, att återupplivandet av idrottsföreningens data kan räknas från den 7 februari Det ovan anförda får stå som en inledning till denna Bok för tävlingsprotokoll över medlemmarnas deltagande i företrädesvis orientering, skidåkning, bordtennis, 5

6 fotboll (Citat från Birger Karlssons Bok över tävlingsprotokoll för Jumkils IF. Boken finns på Folkrörelsearkivet). Verksamheten har med andra ord böljat upp och ner men i en oregelbunden rytm, stimulerad av kraften från eldsjälar, som gett sitt för föreningen under en period. Sedan har det dröjt några år innan en ny eldsjäl ryckt upp verksamheten ånyo. Denna historiska belysning är ett sammandrag av Jumkils IFs historia från 1930-talets mitt fram till och med år Initiativet till minnesskriften togs av Folke Lundin, som ägnade mycket tid till efterforskning bland annat på Folkrörelsearkivet i Uppsala. Bertil Carlssons nedteckningar inför 30-årsjubiléet och Folke Lundins underlag från Folkrörelsearkivet samt hans nedteckningar inför 50- respektive 60-årsjubiléet har varit värdefullt underlag för denna skrift. Minnesskriften har författats av Svante Rowa, som gått igenom tillgängligt underlag i form av verksamhetsberättelser och protokoll. Detaljer har fyllts på efterhand som skriften vuxit fram. Fotografier med aktiva idrottsutövare har valts ut dels för att lätta upp texten och dels för att bilder fyller en igenkännandets funktion. Ett särskilt tack riktas till Svante Rowa för förtjänstfullt arbete med framtagandet av skriften och till styrelsen samt Roland Andersson, och Anders Blackne, vilka lämnat värdefulla kompletteringar. Jumkil år 2003 Johan Lindström Ordförande 6

7 Jumkils IF har sina rötter 1937 i JUF I slutet av 1930-talet fanns en anda på landsbygden i Uppland då idrottsrörelsen började slå igenom. I tidsandans tecken startade Jumkils IF sin verksamhet år 1938 i dåvarande Jumkils kommun 1. Avsaknaden av idrottsverksamhet hade gjort sig påmind vid samma tid i bygden i såväl Åkerlänna, Skuttunge och Vänge som i Jumkil. På alla ställen runt omkring startades idrottsföreningar. Idottsföreningen i Jumkil föregicks av JUF (Jordbrukare Ungdomens Förbund), som var livaktig och erbjöd aktiviteter, såsom växtodlingstävlingar för ungdomen i Jumkil 2. År 1934 började man dock uppleva svårigheter att rekrytera ungdomar till JUFs verksamhet. Arbetarna vid Ullbolsta såg ville inte komma till JUF och dess verksamheter. Man uppfattade JUF som en politisk förening som inte stämde överens med arbetarnas politiska åsikter. Då mognade tankarna på att starta en opolitisk idrottsförening. Under åren började också idrottsverksamheten att formas i Jumkils kommun, till en början i JUF s regi. Man sparkade fotboll och åkte skidor. JUF blev på så vis moderföreningen till idrottsföreningen. Det var allmänt i socknarna att ungdomarna började ta för sig och ordna idrottsaktiviteter. Skidåkningen lockade många deltagare. Skidtävlingarna hölls vid Jumkils skola och Blackstalundsskolan. Magister Nygren var mån om att ungdomen hade något att göra på sin fritid. Söndagen den 11 juli 1937 hade ett antal intresserade ungdomar samlats till ett möte vid Ubby i Jumkil för att diskutera frågan om bildandet av en idrottsförening inom J.U.F. Man beslutade att välja en ordförande att leda mötet och en sekreterare. De valda blevo Emanuel Pettersson och Erik Redin, så vidtog en stunds diskussion och man beslutade bilda Jumkils J.U.Fs. Bolloch Idrottsförening. (Citat ur protokoll fört vid bildandet av Jumkils J.U.Fs Boll och Idrottsförening). Göte Lundin blev föreningens förste kassör. I styrelsen ingick också Sperling Janson och Alvar Mattsson. Utöver styrelsen fanns ytterligare eldsjälar och tillskyndare till idrottsföreningen nämligen Arne Lindgren, Bertil Carlsson, Ivar Mattsson, Harry Fredlund och Folke Lundin. Bondgubbarna i JUF började bli till åren komna men var välvilligt inställda till den nya skapelsen. Egentligen tyckte gubbarna att ungdomarna fick arbeta så det räckte utan att hålla på med sådana extra övningar. 1 Jumkil var egen kommun fram till 1952 då en sammanslagning skedde med Bälinge kommun. 2 De mest aktiva i JUF var Tekla och Bror Ferm, Ubby, Ester och Alex Karlsson, Ubby, Linnea och David Carlsson, Förarslätt, Oskar Eriksson, Skulla, Ivar Eriksson, Ullbolsta samt Vera och Ebbe Karlsson, Kjättslinge. 7

8 Något ekonomiskt stöd fick inte idrottsföreningen från JUF. De höll hårt i slantarna. Däremot fick idrottsföreningen hålla till i Brostugan, som JUF hade köpt av Jumkils kommun för 1700 kr. Brostugan var inte så stor som samlingslokal men den var efter dåtidens mått tillfyllest. I Jumkilsåns dalgång vid Näsbron ligger än i dag en stuga, Brostugan. Under tidigt 1900-tal fungerade den som fattigstuga åt bostadslösa. JUF köpte stugan av kommunen som samlingsplats och för ungdomsverksamhet. Gösta Jansson, Sandslättarn, spelade grammofonmusik till danserna. Så här såg det ut i början av 1960-talet. 8

9 Jumkils IF blir egen förening 1938 Fotboll var det som hägrade mest för ungdomarna men det fanns inga fotbollsskor och kläder och ingen fotbollsplan. Det var mycket som skulle ordnas och inga pengar hade föreningen. Sperling Jansson och Enar Lindström fick i uppdrag av styrelsen att ordna mark till plan. Till en början blev det på en slåttervall på Vallhofs gård. Arrendatorn Isak Wiktorsson var snäll och hjälpsam för ungdomens bästa. Därefter flyttades fotbollsspelandet till Ubby på Ferms betesmark. Bror Ferm var mån om ungdomen i Jumkil. Det var mycket arbete med att få bort de allra värsta ojämnheter och stenar från beteshagen. Sperling och Enar fick också ordna med fotbollskläder till det första fotbollslaget. Pengar saknades. En vecka innan den första fotbollsmatchen fick idrottsföreningen hyra Kjettslinge festplats av Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund (SLKF). Festen inbringade mycket pengar, en behållning på ca.455 kr (intäkter 1496,14 kr kostnader 1040,56 kr). Det var en berömvärd insats av styrelsen och dessa medel möjliggjorde genomförandet av det första evenemanget i Jumkils fotbollshistoria. Första fotbollsmatcherna spelades i Jumkil den 7 augusti Tre lag spelade samma dag. A-laget mötte Bälinge IF (0 4), B-laget mötte Hinden (1 3) och pojklaget mötte Vänge (1 1). Det var förhållandevis bra resultat för ingen kunde något om fotboll. Fotbollen var en kraftsport, som spelades med stålhätta på skorna. Den 5 september 1937 beslutade styrelsen att anta nytt namn, Jumkils Idrottsförening (JIF) och därmed förberedde man sig på att lämna JUF. Den tidigare valda styrelsen för JUFs Boll- och Idrottsförening fungerade som interimsstyrelse fram till årsmötet. Första årsmötet hölls den 29 januari 1938 i Brostugan. Frågan om att gå ur JUF och bilda tidigare påbörjade Jumkils Idrottsförening kom upp. Beslutet var enhälligt att gå ur JUF. Från och med detta datum blev Jumkils IF en egen förening. Harry Fredlund valdes till Jumkils IF s ordförande av årsmötet. Erik Redin blev sekreterare och Göte Lundin kassör. Åren var Göte Lundin ordförande i JIF. Verksamheten startade i blygsam omfattning. Det var inte så lätt att bedriva idrottsverksamhet med knappa resurser. De närmaste åren förde föreningen en förhållandevis lugn tillvaro. Skidåkning gick bra att ordna. Deltagandet var bra på tävlingarna. 9

10 Åren växte strukturen fram Vid den här tiden började inkallelserna till det militära att göra sig påminda. Och många ungdomar flyttade in till Uppsala. Det blev inte så många pojkar kvar hemma, vilket påverkade idrottsaktiviteterna. Däremot var nyårsvakandet i Brostugan ett omtyckt firande bland ungdomen. Ett samgående med Åkerbyungdomen aktualiserades. Göte Lundin fick i uppdrag att sondera möjligheterna. Våren 1941 beslutade styrelsen ändå att gå in i seriesystemet inom Upplands Fotbollförbund. Föreningen kom till en början med i Lagundaserien. Den 24 april beslutades att begära inträde i Riksidrottsförbundet samt i Fotbollförbundet. Och den 30 november 1941 beslutade JIF att ansöka om medlemskap i Svenska Skidförbundet. Kunskaperna inom fotbollen kom med tiden men det var ett bra tillskott när det kom in någon spelare som hade talang för fotbollslir. Ett sådant exempel var Gusten Karlsson från Dalkarlsbo Handel. De övriga spelarna hade mycket att lära sig av honom. Första fotbollslaget i bild år 1940 vid Ubby. Stående, från vänster: (kedjan): Folke Lundin, Gösta Karlsson, Bengt Hallerström, Göte Lundin och Gösta Eriksson. Knästående: Gösta Ferm, Arne Lindgren och Erik Redin. Sittande: Lennart Karlsson, Norrbo, Harry Fredlund, Björnome och Ivar Mattsson. 10

11 1941 års fotbollslag vid Ubby. Stående, från vänster: Folke Lundin, Ingvar Sundén, Bengt Hallerström, Sune Lundin, Gusten Karlsson. Knästående: Ivar Mattsson, Olle Säv, Sven Andersson. Sittande: Göte Lundin, Helge Björkman, Olle Eriksson. 11

12 Jumkil Åkerby IF Den 5 januari 1942 hölls årsmöte i Åkerby Godtemplarlokal. En gemensam förening med Åkerby bildades. Föreningen döptes om till Jumkil Åkerby IF år 1942 och gick under det namnet i tre år. Till föreningens ordförande valdes Sven Andersson, Trillbo, kallad Lill-Sven. Vintern 1943 var det dåligt med snö så skidåkningen blev lidande. På orienteringssidan var JIF på stark frammarsch års KM arrangerades i Trillbo och Västerskulla. En nattorientering ingick också. Segrade gjorde Åke Falkenström. Åke har bevarat ett diplom undertecknat av ordförande Sven Andersson och Alvar Mattsson. Den 31 maj 1942 beslutade föreningen att rusta upp dansbanan i Kjettslinge med bland annat ett varv bräder. Och den 11 maj 1943 beslutade idrottsföreningen att köpa festplatsen av Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund (SLKF) för 25 kronor. Fotbollsplanen dög inte som matchplan och kasserades som sådan år 1943 efter skriftlig anmärkning från Uppsala Östra BK Vaksala. Någon bevattning fanns inte och stenar stod upp. Och inte fanns det heller tvättmöjligheter. De flesta kom omklädda till matcherna. Annars fick man byta om i skydd av någon tät enbuske. Befrielse från arrendeavgiften medgavs. Inkallelserna under 1943 gjorde också att det blev allt färre ungdomar kvar i bygden. Antalet spelare minskade härigenom. En amatörteater SnålAlfreds nya piga uppfördes under året till mycken uppskattning och gästspelade bland annat i Vänge godtemplarlokal. Antalet betalande medlemmar var totalt 62, varav 11 kvinnor. Ubbyplanen rustades upp Den 13 oktober 1943 tillsattes en kommitté för upprustning av fotbollsplan. Kommittén bestod av Folke Lundin, Karl-Åke Viktorsson, Gustav Vahlén och hans bror Albin Vahlén genomfördes en upprustning av fotbollsplanen på Ubby. Med ett bidrag på kr av tipsmedel från Riksidrottsförbundet uppfördes omklädningsrum på Ubby. Med det omfattande upprustningsarbetet var föreningen utan fotbollsplan ända fram till hösten En reservplan ordnades vid Vallhovsmyren, ovanför Vallhovs gård. Samarbetet med Åkerby var inledningsvis positivt men Jumkil fick dra det tunga lasset. Samarbetet blev med tiden sämre och den 26 mars 1944 beslutade föreningen att lämna samarbetet med Åkerby. Orienteringen rönte tilltagande intresse vid sidan om det starka fotbollsintresset. På skidor ordnade man träning och bland annat KM. Bengt Hallerström tog hem vandringspriset på milen. Medlemsantalet var år 1944 totalt 50, varav 6 kvinnor.. 12

13 1944 års fotbollslag på Vallhovsmyren. Stående, från vänster: Göte Lundin, Sune Lundin, Bengt Hallerström, Helge Björkman och Martin Ericsson. Knästående: Karl-Åke Wiktorsson, Åke Falkenström, Sven Andersson. Sittande: Tore Lundin, Ener Nilsson, Folke Lundin. Den 6 januari 1945 valdes Folke Lundin till ordförande efter att Sven Andersson avsagt sig ordförandeskapet. Vid styrelsemöte den 4 februari 1945 föreslog Göte Lundin att verksamheten vid Kjettslinge skulle upphöra. Publikunderlaget var för lågt och det var svårt att få fler medlemmar att engagera sig i verksamheten Sommaren 1945 stod fotbollsplan i härlig grönska och den 22 juli invigdes planen av fotbollsdomare Sten Lind. Jumkils IF mötte i invigningsmatchen Uppsala Almtuna IF. Folke och Göte Lundin samt Sven Andersson fick utmärkelser av Upplands Fotbollförbund för föreningens bildande och för förtjänstfulla insatser med fotbollsplan och omklädningsrum. Medlemsantalet var nu 46, varav 6 kvinnor. På grund av hälsporreinflammation blev Folke Lundin tvungen att minska sitt engagemang i idrottsföreningen och så småningom helt avstå från engagemanget under några år. Sven Andersson tog åter över ordförandeskapet. 13

14 Perioden gick verksamheten på sparlåga Helge Eriksson från Romsbo, efterträdde Sven Andersson på ordförandeposten. En period av minskade aktiviteter följde under flera år. Beredskapstiden och ont om jobb gjorde att yngre krafter flyttade från bygden framför allt till Uppsala. Eldsjälarna hade också börjat tröttna. Det var svårt att åter få fart på verksamheten. Ekonomiskt blev det också svårt när man inte längre hade festplatsen vid Kjettslinge som drog in pengar. Amatörteatern var dock igång och uppförde teatern Snålmagnus proväktenskap till stor belåtenhet var det dåligt med snö, så skidåkningen hade inte så lätt att hålla igång. Medlemsantalet var totalt 47, varav 5 kvinnor. Mot slutet av 1940-talet gick verksamheten ner alltmer. Några spelare gick över till andra föreningar. Våren 1948 började samarbetet inom föreningen att gnissla ordentligt. Fotbollen fungerade inte. Ungdomarna hade svårt att arbeta tillsammans. Flera blev ovänner. Ledningen orkade inte hålla ordning. I kassan fanns cirka kr. Dessa pengar minskade dock snabbt och ingen gjorde något för att fylla på. Fotbollen lades ner Det gick inte att få ihop ett lag. Ledare saknades. Det var synd för nu var fotbollsplan nyrustad och i fint skick. Folke Lundin fick i uppdrag av styrelsen att förhandla om planhyran med Bror Ferm. Han förstod den uppkomna situationen och medgav befrielse från hyran. Därmed var man också av med fotbollsplanen. År 1946 kom dock orienteringssporten igång igen inom JIF. Det var ett nytt sätt för bygdens människor att sporta. Några mera djupgående kunskaper hade man dock inte i orientering. Därför anordnade Folke Lundin kurser i orientering. Åke Falkenström medverkade också i orienteringskurserna. Kunskapsuppbyggnaden var viktig inom nya sporter för att nå framgångar. Som mest var det 18 stycken aktiva orienterare i JIF. Några nådde fina framgångar, som lantbrukaren Åke Falkenström. Åke s första tävling på nationell nivå var UIF s vårorientering den 9 maj 1943 vid Kärven i Knutby. Då var det inte så enkelt som det är idag att ta sig till tävlingen. För att ta sig till Knutby fick Åke ta tåget från Uppsala Östra station, på den smalspåriga järnvägen, med byte vid Faringe station (Sjöängen) och därifrån vidare till startplatsen. Kartan var i skala 1: En annan tävling den 13 augusti 1944 åkte Åke cykel från Jumkil till Järlåsa på lördag, låg i tält över natten, och genomförde tävlingen på söndag. Då blev det en andra placering. Han gick över till IF Thor och deltog i flera SM och Tiomilatävlingar. Kopparkavlen 1952 i Falun vann Åke s lag före Forssa. Det är det roligaste minnet från orienteringen säger Åke, då Forssas segertippade lag, som låg före under hela tävlingen blev omsprungna på sista sträckan av Åke. 14

15 Tillsammans med Tore Jonsson, flygtekniker på F 16 och Karl-Olov Pettersson, lantbrukare från Börje, erövrade de SM guld i budkavle den 25 september 1956 i Malingsbo. Den berömvärda insatsen refererades i UNT av Martin Örner men också av DN s utsände Axman. Föreningen behövde ha en lokal för sina möten. År 1947 hyrde man en liten stuga i Skinnarbo. Den var dock alltför liten, så man fick hyra baracken i Blackstalund av hemvärnet. Den var betydligt rymligare. Åke Falkenström, Katrineberg 15

16 Nystart 1957 Jumkils Idrottsförenings historia Svårigheterna med att få folk att ställa upp för idrottsföreningen hade gjort att den blivit mer eller mindre vilande under flera år. En viss avsaknad av idrottsverksamhet kunde dock skönjas. Och utvecklingen gick så sakta åt rätt håll. Efter en tid växte tankar fram på att ta upp verksamheten igen. Nu var man återigen nollställd, utan fotbollsplan men kanske också nollställd i relationerna med varandra. Helge Karlsson, Ubby kom en kväll (1957) till Folke Lundin och undrade om inte han ville medverka till att få igång idrottsverksamheten igen. Folke ställde upp, väl medveten om vilket arbete som skulle komma att krävas. Men det visade sig att det fanns en stor efterfrågan på idrottsaktiviteter. Alla visste vilken stor betydelse idrotten har för ungdomarnas uppväxt. Skogen fanns att tillgå för orientering och intresset för orientering växte. Folke och Gösta Eriksson i Skulla lade banor bland annat för Västupplandsmästerskapen. Tävlingarna hölls vid Trillbo. Nu hade både gammal och ung roligt igen. Så kändes det under flera år. Några orienterare blev riktigt duktiga, bland annat Leif Eriksson Nässelbo, Kent Edberg, Lars-Erik Karlsson Ängeby (EPA-Kalle), Rolf Carlsson Förarslätt och bröderna Nilsson Hasselbacken. JIF deltog med orienterare i bland annat Fyrisfejden, UIFs vårorientering i Edsbro. Folke Lundin kom 6:a i Edsbro. Alla tyckte att det var kul. Den 27 april 1957 beviljade Sveriges Riksidrottsförbund Jumkils IF medlemskap i förbundet, alltså 16 år efter att begäran inlämnats. Även fotbollen började så smått åter komma igång. En fotbollsplan fanns, söder om nuvarande Ullerängen, men med en stor sten i mitten av plan. På vintern gällde skidor med märkesåkningar; ungdomsmärken, damernas milmärke, seniorer 30 km. Det var alltid många deltagare. Sekreteraren Bertil Carlsson skrev i årsberättelsen för år 1957 att efter nästan 10 års uppehåll har verksamheten åter kommit igång och nu är föreningen på stark frammarsch. Den 16 februari 1958 genomfördes KM på skidor vid Blackstalund med 63 startande. Våren 1958 (27 april) deltog 14 personer från Jumkil i vårorientering i Tierp. Det bestående minnet från den orienteringen var att det var blött i skogen. Under 1958 stabiliserades ekonomin och organisationen. Skidor, bordtennis och orientering var de starka grenarna. Inom bordtennisen ägnade många, bland andra, Bengt Pettersson, Bondebo mycket tid för sporten. 16

17 Ullerängen invigdes 1961 Även om inriktningen efter nystarten blev orientering och skidor hade man inte släppt fotbollen helt utan man tyckte att det måste gå att ordna en fotbollsplan. År 1957 fick Bertil Carlsson, Folke Lundin och Helge Karlsson i uppdrag att se ut några lämpliga platser. Därefter tog man kontakt med dåvarande Bälinge kommun. En ingenjör från Riksidrottsförbundet tittade på flera alternativ. Ett alternativ var att få till en plan i anslutning till nuvarande skolan. Bälinge kommun kontaktades och ställde sig positiva till förslaget men det var alldeles för trångt för att få plats med en fotbollsplan vid skolan. Då vände man blickarna till de stora markägarna. Man ville ha idrottsplatsen mitt i Jumkil. Ullbolsta s marker låg centralt i Jumkil. Folke och Arne Lindgren besökte Nils och Ebba Douhan för att höra om det skulle gå att få ta i anspråk Stångfallshagen som idrottsplats. Stångfallshagen bestod av betesmark som inte längre användes då de slutat med mjölkkor. Stångfallshagen tillhörde Ulleråkers Häradsallmänning och förvaltades av Hushallningssällskapet. Sällskapet hade tidigare låtit röja marken och sätta upp stängsel för betesdrift. Det gick så småningom att arrendera betesmarken. Ulleråkers Häradsallmännings styrelse anförde vid möte den 15 februari 1958 att allmänningen ej har lagligt uttagen väg förbi Ullbolsta såg, och ansåg sig inte kunna tillstyrka begäran. Styrelsen uppdrog åt ordförande Bror Ferm att undersöka saken och inkomma med svar. Ett 25 årigt avtal upprättades den 20 augusti mellan Ulleråkers Häradsallmänning och Jumkils IF om upplåtelse av Stångfallshagen ( kvm). Den årliga arrendeavgiften var 100 kr. Jumkils IF betalade arrende för marken till Allmänningen under första året. Därefter skrev JIF till Allmänningen och bad om befrielse från arrendeavgiften. Befrielse medgavs tills vidare enligt beslut av Allmänningsstyrelsen den 16 oktober En starkt bidragande orsak till avgiftsbefrielsen var Ferms arbete som ordförande i styrelsen. Allmänningsstyrelsen har senare försökt att återföra arrendeavgift. En del trassel har förevarit i kontakterna med Allmänningsstyrelsen under 70-talet. Bland annat under ordförande Börje Ljungkvists tid träffade han och Folke Lundin den 20 oktober 1977 ordföranden Rune Jergeby i Almby, Läby. Han ville se ett skrivet kontrakt. Börje och Folke redogjorde för hur överlåtelsen av arrendet hade gått till och därmed var det inget oklart längre. Nu när en ny fotbollsplan skulle anläggas så skulle det ske enligt konstens alla regler. Matjorden schaktades bort och marken dränerades varefter matjorden ånyo påfördes. Det var viktigt att det blev plant. Klas Bonin hjälpte till med avvägningen och Stams Åkeri i Uppsala genomförde schaktningsarbetena i september Göte Hjärner plöjde plan den 24 november. Sedan fick planen ligga över vintern för att sätta sig. På våren 1959 var det dags för stenplockning och finputsning. Kurt Karlsson, Henry Karlsson (tillika 17

18 kassör) och Birger Karlsson lade ner många timmars arbete på plan. Bertil Carlsson svarade för byggandet av omklädningsrummen. Omklädningsrummen på Ullerängen byggdes under ledning av Bertil Carlsson. Taket lades på den 26 november års fotbollslag på Ullerängen. Stående, från vänster: Evald Pettersson, Helge Karlsson, Olle Lundevall, Hans Albrektson, Alvar Lager och Tage Östlund. Knästående: Jan Jansson, Kurt Karlsson, Bertil Olsson, Erik Johansson, Karl-Axel Eriksson 18

19 Arne Lindgren skänkte målställningarna i järn. Georg Bodare, faktor vid Ullbolsta såg, ordnade panelvirke till byggnaderna. Det var många fler som hjälpte till med arbetena. Det var stora ideella insatser som lades ner för etableringen av en ny idrottsplats. Penningbidragen var små. Riksidrottsförbundet bidrog med kr och Bälinge kommun med kr till Jumkils IF. Den 15 augusti 1959 såddes gräsplan. Inför invigningen hade man börjat fundera på vad idrottsplatsen skulle heta. Man ville gärna ha in förslag från medlemmarna. Harry Boströms förslag Ullerängen, antogs med utdelning av blommor. Invigningen skedde den 30 juli 1961 kl 18. Cirka 500 personer deltog. Folke Lundin hälsade välkommen och en representant för Upplands Idrottsförbund höll tal. Folke Lundin fick diplom från Sveriges Riksidrottsförbund För intresserat arbete för svensk idrott och värdefulla insatser vid tillkomsten av Jumkils Idrottsförenings idrottsplats. Anläggandet av Ullerängens Idrottsplats var utan tvekan den största arbetsinsatsen i JIF s historia. Efter invigningen mötte Jumkils nya fotbollslag IF Vesta. En minnesrik kväll då alla stortrivdes. Fotbollslaget kom sedan med i seriespel. Fotbollen fick en skjuts framåt genom anläggningen på Ullerängen. Ekonomin var också hyfsad. Parallellt med de omfattande och intensiva arbetsinsatserna på idrottsplatsen på Ullerängen hade skidor stor verksamhet under vinterperioden och orientering under barmarkssäsongen. JIF arrangerade 1959 Västupplandsmästerskapen i orientering vid Trillbo och fick mycket beröm för banor och arrangemanget i sin helhet. Även bordtennisen hade mycket aktiviteter igång med bland annat seriespel. Skidor hade ett mycket aktivt år 1960 med bland annat flitigt deltagande i DM-tävlingar och Gunillasvängen för de yngsta. Även bordtennisen var igång med 15 tal aktiva spelare. Orienteringen upplevde däremot 1960 som ett mellanår. År 1960 vann JIF Sport-60-proven (prov för skidlöparmärket) i kommunen före Bälinge IF. Jumkils IF hade med andra ord fler åkare än Bälinge IF. År 1961 var intresset för pingis stort och man spelade i Uppsalaserien Division 5. Bengt Pettersson och Hans Albrektsson nådde stora framgångar i bordtennis. Ishockey hade man också försökt sig på men många tyckte att det var att splittra aktiviteterna för mycket var en snöfattig vinter till men för skidsporten. Medlemsantalet var dock lågt med endast 34 medlemmar, varav en kvinna. 19

20 Besiktning av Ullerängen Den 9 augusti 1961 gjorde Riksidrottsförbundets Idrottsplatskommitté besiktning av Ullerängens Idrottsplats. Av protokollet framgår bland annat följande noteringar: Gräsmattan var gles och visade tecken på tuvbildning. Detta måste snarast justeras. På glesare och tuviga partier påföres ett tunt lager med matjord, helst sandmylla samt hjälpsås med lämplig fröblandning.. Tvätt- och duschrummet låg ca 10 meter från omklädningsrummet och var byggt som ett rum med tre väggar och utan tak. Duschen var konstruerad så att ett stort träfat var placerat ovanför byggnaden, till vilken vatten pumpades med handkraft. Från fatet ledde en slang ner till duschsilen. DM på skidor 1962 i Jumkil DM 50 km på skidor skulle köras på en milbana på uppdrag av Upplands Skidförbund. Flera kritiska röster höjdes, som ville varna för att man nog nu hade tagit vatten över huvudet. Det här har vi inte resurser till att klara av menade några. Skidsäsongen var kort detta år. Förberedelserna började redan under hösten 1961 med spårets dragning. Den 29 december mättes banan av Birger Karlsson och Folke Lundin. DM genomfördes (mot alla odds) den 25 februari 1962 med start och målgång vid Jumkils skola. Banan gick i skogarna omkring. Tävligen samlade 45 deltagare. Jumkils IF fick mycket beröm för arrangemanget och prisbordet. Resultatlistan från tävlingen visade att Strömbergs IF belade de fyra första platserna med Tage Eriksson som segrare. Fotbollen var i stadig tillväxt med A- och B-lag samt ett pojklag. Intresset för orientering avtog troligen orsakad av orienteringsförbud, som infördes på grund av gulsot under stor del av säsongen. Medlemsantalet var nu 40 personer men inga kvinnor, vilket bekymrade styrelsen märktes åter en stagnation och tillbakagång i verksamheten. Enligt årsberättelsen har en viss slentriankänsla insmugit sig i föreningen, en låtgåanda kan noteras. Sammanhållningen var svag och disciplinen dålig. Endast ett styrelsemöte och ett föreningsmöte förutom årsmötet hölls det året. Orienteringen var helt nere på grund av fortsatt orienteringsförbud på våren. Det enda som gick framåt var pojklaget i fotboll med Göte Hjärner som lagledare. Pojklaget deltog med ett sju-mannalag i Västupplandsalliansen. Ett friluftsbad skulle ordnas vid Tegelbruket Munkbacken i Jumkil. JIF tog på sig arbete med att ordna badet. I konkurrens med Bälinge som fick kommunala pengar för att anlägga och sköta om badet ordnade idrottsföreningen ett bad vid Munkbacken i Jumkilsån. Mycket tid och egna pengar 20

Protokoll fört vid sammanträde för att bilda en idrottsförening i Sjövik.

Protokoll fört vid sammanträde för att bilda en idrottsförening i Sjövik. "DET VAR SÅ HÄR DET BÖRJADE I SJÖVIK". Ingen av de som var mest aktiva med bildandet av Sjöviks Idrottsförening lever fortfarande. Kanske kan den bakgrund som finns beskriven i början av denna studie ändå

Läs mer

Nr 2 April 2009. Full fart framåt!

Nr 2 April 2009. Full fart framåt! Nr 2 April 2009 Full fart framåt! Än har vi mycket spring i benen trots våra 75 år. Bilden, som togs vid Brotorp en tisdagskväll nu i april 2009, är väl bevis nog Foto: Olle Öberg. SKOGSLUFFARNAS OK 1934-2009

Läs mer

Linköpings Orienteringsklubb. 75 år. Jubileumsskrift

Linköpings Orienteringsklubb. 75 år. Jubileumsskrift Linköpings Orienteringsklubb 75 år 1934 2009 Jubileumsskrift i n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Förord 1 Ordföranden har ordet 1 Klubbens födelse 2 Medlemsutveckling 2 Presidiet 1934-2009 3 Styrelseledamöter

Läs mer

Meddelanden från Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap

Meddelanden från Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap Meddelanden från Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap NUMMER 26 * december 2002 * 2/2002 Sandåkerns SK 1967. (Se artikel sid 24 ) Bakre raden fr.v: Lagledare Rune Mattsson, Ulf Engman, Björn Öhman

Läs mer

IF K Lund 1919 2009. 90 år

IF K Lund 1919 2009. 90 år IF K Lund 1919 2009 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955

Läs mer

En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana... ... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. KALLFORSgk

En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana... ... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. KALLFORSgk ÅRSJubileum KALLFORSgk en jubileumsskrift för att minnas de 10 FÖRSTA åren En dröm att tillsammans med sina barn skapa en golfbana...... och vi klubbmedlemmar som hjälpte till att nå drömmen. Innehåll

Läs mer

OK Orion 2013. En verksamhetsberättelse över året då stjärnorna lyste starkast!

OK Orion 2013. En verksamhetsberättelse över året då stjärnorna lyste starkast! OK Orion 2013 En verksamhetsberättelse över året då stjärnorna lyste starkast! Unikt framgångsrikt OK Orions verksamhetsberättelse 2013 år för klubben År 2013 blev ett unikt framgångsrikt år för klubben.

Läs mer

90-ÅRSJUBILEUM PÅ TORGET OCH I ÅNNABODA

90-ÅRSJUBILEUM PÅ TORGET OCH I ÅNNABODA GRUPPREKLAM till hushåll och kontor FJUGESTA IF:s KLUBBTIDNING Nummer 2 2004 i VITT och RÖTT 90-ÅRSJUBILEUM PÅ TORGET OCH I ÅNNABODA Firma Lars Tivemark Rörinstallationer Ö Långgatan 45, 716 30 Fjugesta

Läs mer

ÄNTLIGEN Ett nytt nummer av

ÄNTLIGEN Ett nytt nummer av ➆➁➋➆➋➄ ➃ ➏ ➈❾➏➍➋ ➀➈➐ ➏➆➂➋➑➂➏➆➋➄➐➉ ➍❾➏➂ ➋➏ 1/06 ➂➉➂ ➐➓❾➏❾➏➂➋ ➐ ➍➄ ➌➉➁ ➏➈❾➏➋❾➐ ➍➄ ÄNTLIGEN Ett nytt nummer av SOLSTRÅLEN SOLSTRÅLEN Ansvarig utgivare Joel Ahlqvist Rusthållarvägen 103 1 tr 128 43 BAGARMOSSEN

Läs mer

SERIESEGRANDE damlag i handboll

SERIESEGRANDE damlag i handboll YIF Ölands djurparks 1 2014 GULD i cup - fotboll ARENALÄGET SERIESEGRANDE damlag i handboll USM-brons till Filip La Fleur - friidrott Bild - nya fotbollsstyrelsen Vi serverar Dagens Rätt mellan 11.00-13.30

Läs mer

Styrelsens verksamhetsår

Styrelsens verksamhetsår Verksamhetsberättelse 2008 Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsår 3 Organisation och arbete 3 Bemanning 5 Ekonomi 6 Medlemmar 7 Kanalplan - Vår arena 7 Nytt i Gula Villan 8 Varumärket Hammarby Damfotboll

Läs mer

ur innehållet Ungdomsklassen KM i Pingis Nr 136 mars 2014 www.kappelshamnsik.se Finalister i GA Cup

ur innehållet Ungdomsklassen KM i Pingis Nr 136 mars 2014 www.kappelshamnsik.se Finalister i GA Cup Nr 136 mars 2014 Ungdomsklassen KM i Pingis Finalister i GA Cup ur innehållet Berras sida...2 Fotboll...3 100-klubben... 6 Fiberföreningen...7 KM i Pingis... 8 PUK... 9 Mats krönika... 10 Rilles frågesport...11

Läs mer

Nr 13 - januari 2005 Badelunda BYGDEN utgiven av BADELUNDA HEMBYGDSFÖRENING. Lösnummer 20 kr

Nr 13 - januari 2005 Badelunda BYGDEN utgiven av BADELUNDA HEMBYGDSFÖRENING. Lösnummer 20 kr Nr 13 - januari 2005 Badelunda BYGDEN utgiven av BADELUNDA HEMBYGDSFÖRENING Lösnummer 20 kr Badelunda BYGDEN är en medlemstidning som utges av Badelunda Hembygdsförening. Ansvarig utgivare: I redaktionen:

Läs mer

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46 Solvikingen Nr 2, 2008, årg. 46 Göran Sander får en välförtjänt dusch efter ytterligare ett väl genomfört GöteborgsVarv Vi behöver fler funktionärer än vad vi har aktiva medlemmar! Du behövs! Inget funktionärsuppdrag

Läs mer

Den 27 november ordnar Gammelluffarna jullunch. Foto: Reine Borgström -Jag möttes av svenskar när jag utpumpad men lycklig äntligen

Den 27 november ordnar Gammelluffarna jullunch. Foto: Reine Borgström -Jag möttes av svenskar när jag utpumpad men lycklig äntligen 2014 nr 4 I vår oändliga serie Vad har du gjort i livet förutom att orientera? kommer här ännu ett avsnitt. Dagens huvudperson är Anders Zetterström, vår försynte, musikaliske vän. Klubben vill låna av

Läs mer

Våra första 25 år...

Våra första 25 år... Våra första 25 år... 2 Tjörns Golfklubb Tjörns Golfklubb som ligger mitt på Tjörn fyller i år 25 år. Klubben har under denna tid upplevt både med- och motgångar men har sakta men säkert utvecklats till

Läs mer

Västra Torsås. nr 1 2014

Västra Torsås. nr 1 2014 Västra Torsås nr 02 Västra Torsås www.vastratorsas.se redaktionen@vastratorsas.se Ansvarig utgivare, Agnetha Wendel agnetha@vastratorsas.se Redaktionen. Tema: Renée Markusson, renee@vastratorsas.se Ann

Läs mer

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour

SKOLIDROTT. Nivin älskar friheten i parkour NUMMER 4 2013 SVENSK SKOLIDROTT TIDNINGEN FÖR DIN SKOL-IF Nivin älskar friheten i parkour Skol-IF gör lektionerna roligare Så får du pengar till föreningen Distriktet stöttar och ordnar De spelade fotboll

Läs mer

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern.

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Solvikingen Nr 4, 2006, årg. 44 I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Sylvesterloppet behöver funktionärer. Har du ännu inget uppdrag kontakta Kent i stugan. Årsmöte 7 febr.

Läs mer

Almbybladet - Medlemsblad för Almby IK NR 3 2007

Almbybladet - Medlemsblad för Almby IK NR 3 2007 Almbybladet - Medlemsblad för Almby IK NR 3 2007 grundad 1923 Cykel MOTION Orientering Skidor Seger för Mattias Bergkvist på Köpings GP den 8 juni Sagan om Kimmy O-ringen i Örebro 2010 mm Källa: www.sportklungan.se

Läs mer

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner

nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner nr 1 2011 Jubileum Kallelse Gäddishistoria Inbjudan Motioner http://www.gaddviken.se Sista manusdag för Gäddviket nr 2 2011 är 27 februari 2011 skickas till linnea@bessalis.net Ordförande har ordet. Midvinternattens

Läs mer

MILRÖK OK MILANS KLUBBTIDNING

MILRÖK OK MILANS KLUBBTIDNING MILRÖK OK MILANS KLUBBTIDNING Stenar i Pershyttan Foto Gunnar Haglund September 2004 Ordförande har ordet. Hösten i antågande dessa underbart klara fina dagar med mycket syre i luften, dagar man inte kan

Läs mer

Senaste nytt hittar du alltid på www.kappelshamnsik.se

Senaste nytt hittar du alltid på www.kappelshamnsik.se Nr 140 mars 2015 Senaste nytt hittar du alltid på www.kappelshamnsik.se 2 KIKaren nr 140 mars 2015 Berras sida Vi lever i ett sårbart samhälle! Ja, det blev vi påminda om häromveckan, en skarv brast i

Läs mer

Solvikingen. Vårtävlingarna

Solvikingen. Vårtävlingarna Solvikingen Nr 1, 2006, årg. 44 Uppvärmning inför starten i Sylvesterloppet. Det blev ett lyckat evenemang för alla involverade. Sofia Nilsson, med startnummer 2725, får hjälp med att rätta till nummerlappen.

Läs mer

Smålands IDROTTEN. Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten. MOBBNING - våga se och reagera. Uppsving för biljard i Växjö TIDNINGEN

Smålands IDROTTEN. Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten. MOBBNING - våga se och reagera. Uppsving för biljard i Växjö TIDNINGEN TIDNINGEN nr 3 2010 Smålands IDROTTEN Ellen Allgurin har siktet inställt på världseliten MOBBNING - våga se och reagera Uppsving för biljard i Växjö 1 A2669 07-05 Samla dina försäkringar och få rabatt!

Läs mer

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag!

Träsko osten. Nästa nummer av Träskoposten. Manusstopp: 14 maj Utgivning: 23 maj Välkommen med era bidrag! Träskoposten Nr 1 2003 Träsko osten Långasjö socken Nyhetsblad förp Nr 1 mars 2003 Årets förening i Emmaboda kommun - Långasjö HästSportKlubb! Glada representanter för Långasjö HästSportKlubb, från vänster

Läs mer

TriangelTajM. Nr 1-2009. Jocke, MIK:s nye ordförande T U M B A SKIDOR & ORIENTERING

TriangelTajM. Nr 1-2009. Jocke, MIK:s nye ordförande T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TriangelTajM Medlemsorgan för Tumba-Mälarhöjden OK, IFK Tumba SOK och Mälarhöjdens IK orienteringssektion, Jocke, MIK:s nye ordförande Nr 1-2009 T U M B A SKIDOR & ORIENTERING TMOK Styrelsen Ordförande

Läs mer

bladet Hösten 2012 Innehåll

bladet Hösten 2012 Innehåll bladet Innehåll et Klubbinformation 2 Ordförande har ordet 3 Frågor och svar (fortsättning) 4 Vårruset 2012 6 Tjoget 2012 8 Bröllop på berget 11 Tjust 2-dagars 19 Ännu en kung för en dag 20 DM-medaljer

Läs mer

Porträttet: Per Kasperi

Porträttet: Per Kasperi nr 6 2013 årgång 41 Porträttet: Per Kasperi TEMA: Kälkhockey Nya sporten rullstolshandboll visades upp Handikappidrottens huvudsponsorer 1 Be Active! Låt inte dynan hindra dig! Aktiva rullstolsbrukare

Läs mer

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 LBS historia Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 (första delen) 1941 bildades Ligna Båtsällskap och till 50-årsjubileet 1991 kommer i en serie artiklar i Medlemsnytt något av LBS historia

Läs mer