Historien om Jumkils IF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Historien om Jumkils IF"

Transkript

1 Historien om Jumkils IF

2 2 Jumkils Idrottsförenings historia

3 Innehåll Innehåll...3 FÖRORD...5 Jumkils IF har sina rötter 1937 i JUF...7 Jumkils IF blir egen förening Åren växte strukturen fram...10 Jumkil Åkerby IF Ubbyplanen rustades upp...12 Perioden gick verksamheten på sparlåga...14 Nystart Ullerängen invigdes Besiktning av Ullerängen...20 DM på skidor 1962 i Jumkil...20 Serieseger i fotboll Bingo startade Isbana i Blackstalund...22 Trettioårsjubileum talet var händelserika år i JIFs historia...25 Fotbollens träningsläger på 70-talet var minnesrika tillställningar berättar Anders Blackne...27 Skidsektionen hade varierande vintrar...29 Pingisen fick en smygande omstart...30 Ungdomssektionen blomstrade...30 Damsektionen gjorde berömvärda insatser...31 Fyrtioårsjubileum Övrigt blandat från 1970-talet talet var framförallt skidornas och pingisens årtionde...35 Bordtennisen nådde stora framgångar...36 Skidor och friidrott...38 Elljus på spåret Ungdomssektion...42 Femtioårsjubileum Övrigt under 80-talet...44 Superstartävlingar talet...48 Klubbstugan ett stort lyft för Jumkils IF...48 Vidareutveckling av idrottsverksamheten i Jumkil...49 Bordtennisen fortsatte i god stil en bra bit in på 90-talet...51 Skidor...51 En annorlunda sport i början av 90-talet...52 Fotbollens mellanår fortsatte in på 90-talet

4 Barn- och ungdomsverksamhet blir en ny sektion Motorsektion startade Midsommarstången knäcktes Sextioårsjubileum Smått o gott i slutet av 90-talet och början av nya millenniet Några reflexioner Ordföranden i Jumkils IF genom åren Sekreterare Hedersmedlemmar i Jumkils IF Bragdnålar utdelade i Jumkils IF En tidigare variant av Jumkils IF:s logo Karta Förteckning över personer som omnämns i texten

5 FÖRORD Jumkils Idrottsförening JIF växte fram efter mitten av 1930-talet inom Jordbrukareungdomens Förbund JUF, ur behov som framförallt ungdomarna i bygden kände. Det var kring fotbollen som det stora intresset kretsade. Det gällde bara att få till en fotbollsplan. Orienteringsverksamheten var ett tag på stark framväxt men länkades över till IF Thor under JIF s besvärliga år på 50- talet. Ett annat hinder var orienteringsförbudet En viktig milstolpe i JIFs historia är fotbollsplanen på Ullerängen, som blev klar år 1960 och invigdes år Under 1970-talet växte verksamheten starkt och medlemsantalet var 1975 uppe i 340 personer. Sjuttiotalet blev händelserika år i föreningens historia. Herrfotbollen rönte framgångar i början av 70-talet medan damfotbollen slog igenom i slutet av 70-talet. Då började också ungdomsfotbollen att slå igenom. Ungdomsverksamheten blomstrade under 70-talet, liksom Damsektionens verksamhet talet var framförallt skidornas och bordtennisens årtionde. Förutom skidframgångar, särskilt bland ungdomarna, satsade föreningen på elljus till motionsspåret, som samtidigt förlängdes till 3 km. Skidsektionens verksamhet har påverkats starkt av snötillgången. Men intresset för skidor har alltid varit brett talet kännetecknas framförallt av en kraftfull satsning på barnverksamhet. En motorsektion startade också sin verksamhet på 90-talet. En annan viktig händelse var när Klubbstugan kom på plats på Ullerängen Inriktningen har genom åren breddats och omfattat orientering, fotboll, skidor, bordtennis, barn- och ungdomsverksamhet samt motor. Det har också diskuterats en hästsektion men frågan har bordlagts tills vidare. Verksamheten har gått upp och ner men också utvecklats och breddats genom årtiondena. Ett exempel på detta är hämtat ur en träningsbok från Idrottsutövandet bland ungdomen inom Jumkil, har så att säga växlat, vid olika perioder, under årens lopp. Från att ha varit en livaktig idrottsorganisation, med förlig idrottslig vind i seglen, har den efter några år fört en tynande tillvaro för att helt upphöra med kontakten med ortens ungdomar. För att rätta till detta missförhållande, å på nytt väcka liv i Jumkils IF tog Folke Lundin initiativet till ett möte på det förberedande stadiet, för att utröna hur stort intresset kunde vara. Intresset visade sig vara av sådan omfattning, att återupplivandet av idrottsföreningens data kan räknas från den 7 februari Det ovan anförda får stå som en inledning till denna Bok för tävlingsprotokoll över medlemmarnas deltagande i företrädesvis orientering, skidåkning, bordtennis, 5

6 fotboll (Citat från Birger Karlssons Bok över tävlingsprotokoll för Jumkils IF. Boken finns på Folkrörelsearkivet). Verksamheten har med andra ord böljat upp och ner men i en oregelbunden rytm, stimulerad av kraften från eldsjälar, som gett sitt för föreningen under en period. Sedan har det dröjt några år innan en ny eldsjäl ryckt upp verksamheten ånyo. Denna historiska belysning är ett sammandrag av Jumkils IFs historia från 1930-talets mitt fram till och med år Initiativet till minnesskriften togs av Folke Lundin, som ägnade mycket tid till efterforskning bland annat på Folkrörelsearkivet i Uppsala. Bertil Carlssons nedteckningar inför 30-årsjubiléet och Folke Lundins underlag från Folkrörelsearkivet samt hans nedteckningar inför 50- respektive 60-årsjubiléet har varit värdefullt underlag för denna skrift. Minnesskriften har författats av Svante Rowa, som gått igenom tillgängligt underlag i form av verksamhetsberättelser och protokoll. Detaljer har fyllts på efterhand som skriften vuxit fram. Fotografier med aktiva idrottsutövare har valts ut dels för att lätta upp texten och dels för att bilder fyller en igenkännandets funktion. Ett särskilt tack riktas till Svante Rowa för förtjänstfullt arbete med framtagandet av skriften och till styrelsen samt Roland Andersson, och Anders Blackne, vilka lämnat värdefulla kompletteringar. Jumkil år 2003 Johan Lindström Ordförande 6

7 Jumkils IF har sina rötter 1937 i JUF I slutet av 1930-talet fanns en anda på landsbygden i Uppland då idrottsrörelsen började slå igenom. I tidsandans tecken startade Jumkils IF sin verksamhet år 1938 i dåvarande Jumkils kommun 1. Avsaknaden av idrottsverksamhet hade gjort sig påmind vid samma tid i bygden i såväl Åkerlänna, Skuttunge och Vänge som i Jumkil. På alla ställen runt omkring startades idrottsföreningar. Idottsföreningen i Jumkil föregicks av JUF (Jordbrukare Ungdomens Förbund), som var livaktig och erbjöd aktiviteter, såsom växtodlingstävlingar för ungdomen i Jumkil 2. År 1934 började man dock uppleva svårigheter att rekrytera ungdomar till JUFs verksamhet. Arbetarna vid Ullbolsta såg ville inte komma till JUF och dess verksamheter. Man uppfattade JUF som en politisk förening som inte stämde överens med arbetarnas politiska åsikter. Då mognade tankarna på att starta en opolitisk idrottsförening. Under åren började också idrottsverksamheten att formas i Jumkils kommun, till en början i JUF s regi. Man sparkade fotboll och åkte skidor. JUF blev på så vis moderföreningen till idrottsföreningen. Det var allmänt i socknarna att ungdomarna började ta för sig och ordna idrottsaktiviteter. Skidåkningen lockade många deltagare. Skidtävlingarna hölls vid Jumkils skola och Blackstalundsskolan. Magister Nygren var mån om att ungdomen hade något att göra på sin fritid. Söndagen den 11 juli 1937 hade ett antal intresserade ungdomar samlats till ett möte vid Ubby i Jumkil för att diskutera frågan om bildandet av en idrottsförening inom J.U.F. Man beslutade att välja en ordförande att leda mötet och en sekreterare. De valda blevo Emanuel Pettersson och Erik Redin, så vidtog en stunds diskussion och man beslutade bilda Jumkils J.U.Fs. Bolloch Idrottsförening. (Citat ur protokoll fört vid bildandet av Jumkils J.U.Fs Boll och Idrottsförening). Göte Lundin blev föreningens förste kassör. I styrelsen ingick också Sperling Janson och Alvar Mattsson. Utöver styrelsen fanns ytterligare eldsjälar och tillskyndare till idrottsföreningen nämligen Arne Lindgren, Bertil Carlsson, Ivar Mattsson, Harry Fredlund och Folke Lundin. Bondgubbarna i JUF började bli till åren komna men var välvilligt inställda till den nya skapelsen. Egentligen tyckte gubbarna att ungdomarna fick arbeta så det räckte utan att hålla på med sådana extra övningar. 1 Jumkil var egen kommun fram till 1952 då en sammanslagning skedde med Bälinge kommun. 2 De mest aktiva i JUF var Tekla och Bror Ferm, Ubby, Ester och Alex Karlsson, Ubby, Linnea och David Carlsson, Förarslätt, Oskar Eriksson, Skulla, Ivar Eriksson, Ullbolsta samt Vera och Ebbe Karlsson, Kjättslinge. 7

8 Något ekonomiskt stöd fick inte idrottsföreningen från JUF. De höll hårt i slantarna. Däremot fick idrottsföreningen hålla till i Brostugan, som JUF hade köpt av Jumkils kommun för 1700 kr. Brostugan var inte så stor som samlingslokal men den var efter dåtidens mått tillfyllest. I Jumkilsåns dalgång vid Näsbron ligger än i dag en stuga, Brostugan. Under tidigt 1900-tal fungerade den som fattigstuga åt bostadslösa. JUF köpte stugan av kommunen som samlingsplats och för ungdomsverksamhet. Gösta Jansson, Sandslättarn, spelade grammofonmusik till danserna. Så här såg det ut i början av 1960-talet. 8

9 Jumkils IF blir egen förening 1938 Fotboll var det som hägrade mest för ungdomarna men det fanns inga fotbollsskor och kläder och ingen fotbollsplan. Det var mycket som skulle ordnas och inga pengar hade föreningen. Sperling Jansson och Enar Lindström fick i uppdrag av styrelsen att ordna mark till plan. Till en början blev det på en slåttervall på Vallhofs gård. Arrendatorn Isak Wiktorsson var snäll och hjälpsam för ungdomens bästa. Därefter flyttades fotbollsspelandet till Ubby på Ferms betesmark. Bror Ferm var mån om ungdomen i Jumkil. Det var mycket arbete med att få bort de allra värsta ojämnheter och stenar från beteshagen. Sperling och Enar fick också ordna med fotbollskläder till det första fotbollslaget. Pengar saknades. En vecka innan den första fotbollsmatchen fick idrottsföreningen hyra Kjettslinge festplats av Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund (SLKF). Festen inbringade mycket pengar, en behållning på ca.455 kr (intäkter 1496,14 kr kostnader 1040,56 kr). Det var en berömvärd insats av styrelsen och dessa medel möjliggjorde genomförandet av det första evenemanget i Jumkils fotbollshistoria. Första fotbollsmatcherna spelades i Jumkil den 7 augusti Tre lag spelade samma dag. A-laget mötte Bälinge IF (0 4), B-laget mötte Hinden (1 3) och pojklaget mötte Vänge (1 1). Det var förhållandevis bra resultat för ingen kunde något om fotboll. Fotbollen var en kraftsport, som spelades med stålhätta på skorna. Den 5 september 1937 beslutade styrelsen att anta nytt namn, Jumkils Idrottsförening (JIF) och därmed förberedde man sig på att lämna JUF. Den tidigare valda styrelsen för JUFs Boll- och Idrottsförening fungerade som interimsstyrelse fram till årsmötet. Första årsmötet hölls den 29 januari 1938 i Brostugan. Frågan om att gå ur JUF och bilda tidigare påbörjade Jumkils Idrottsförening kom upp. Beslutet var enhälligt att gå ur JUF. Från och med detta datum blev Jumkils IF en egen förening. Harry Fredlund valdes till Jumkils IF s ordförande av årsmötet. Erik Redin blev sekreterare och Göte Lundin kassör. Åren var Göte Lundin ordförande i JIF. Verksamheten startade i blygsam omfattning. Det var inte så lätt att bedriva idrottsverksamhet med knappa resurser. De närmaste åren förde föreningen en förhållandevis lugn tillvaro. Skidåkning gick bra att ordna. Deltagandet var bra på tävlingarna. 9

10 Åren växte strukturen fram Vid den här tiden började inkallelserna till det militära att göra sig påminda. Och många ungdomar flyttade in till Uppsala. Det blev inte så många pojkar kvar hemma, vilket påverkade idrottsaktiviteterna. Däremot var nyårsvakandet i Brostugan ett omtyckt firande bland ungdomen. Ett samgående med Åkerbyungdomen aktualiserades. Göte Lundin fick i uppdrag att sondera möjligheterna. Våren 1941 beslutade styrelsen ändå att gå in i seriesystemet inom Upplands Fotbollförbund. Föreningen kom till en början med i Lagundaserien. Den 24 april beslutades att begära inträde i Riksidrottsförbundet samt i Fotbollförbundet. Och den 30 november 1941 beslutade JIF att ansöka om medlemskap i Svenska Skidförbundet. Kunskaperna inom fotbollen kom med tiden men det var ett bra tillskott när det kom in någon spelare som hade talang för fotbollslir. Ett sådant exempel var Gusten Karlsson från Dalkarlsbo Handel. De övriga spelarna hade mycket att lära sig av honom. Första fotbollslaget i bild år 1940 vid Ubby. Stående, från vänster: (kedjan): Folke Lundin, Gösta Karlsson, Bengt Hallerström, Göte Lundin och Gösta Eriksson. Knästående: Gösta Ferm, Arne Lindgren och Erik Redin. Sittande: Lennart Karlsson, Norrbo, Harry Fredlund, Björnome och Ivar Mattsson. 10

11 1941 års fotbollslag vid Ubby. Stående, från vänster: Folke Lundin, Ingvar Sundén, Bengt Hallerström, Sune Lundin, Gusten Karlsson. Knästående: Ivar Mattsson, Olle Säv, Sven Andersson. Sittande: Göte Lundin, Helge Björkman, Olle Eriksson. 11

12 Jumkil Åkerby IF Den 5 januari 1942 hölls årsmöte i Åkerby Godtemplarlokal. En gemensam förening med Åkerby bildades. Föreningen döptes om till Jumkil Åkerby IF år 1942 och gick under det namnet i tre år. Till föreningens ordförande valdes Sven Andersson, Trillbo, kallad Lill-Sven. Vintern 1943 var det dåligt med snö så skidåkningen blev lidande. På orienteringssidan var JIF på stark frammarsch års KM arrangerades i Trillbo och Västerskulla. En nattorientering ingick också. Segrade gjorde Åke Falkenström. Åke har bevarat ett diplom undertecknat av ordförande Sven Andersson och Alvar Mattsson. Den 31 maj 1942 beslutade föreningen att rusta upp dansbanan i Kjettslinge med bland annat ett varv bräder. Och den 11 maj 1943 beslutade idrottsföreningen att köpa festplatsen av Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund (SLKF) för 25 kronor. Fotbollsplanen dög inte som matchplan och kasserades som sådan år 1943 efter skriftlig anmärkning från Uppsala Östra BK Vaksala. Någon bevattning fanns inte och stenar stod upp. Och inte fanns det heller tvättmöjligheter. De flesta kom omklädda till matcherna. Annars fick man byta om i skydd av någon tät enbuske. Befrielse från arrendeavgiften medgavs. Inkallelserna under 1943 gjorde också att det blev allt färre ungdomar kvar i bygden. Antalet spelare minskade härigenom. En amatörteater SnålAlfreds nya piga uppfördes under året till mycken uppskattning och gästspelade bland annat i Vänge godtemplarlokal. Antalet betalande medlemmar var totalt 62, varav 11 kvinnor. Ubbyplanen rustades upp Den 13 oktober 1943 tillsattes en kommitté för upprustning av fotbollsplan. Kommittén bestod av Folke Lundin, Karl-Åke Viktorsson, Gustav Vahlén och hans bror Albin Vahlén genomfördes en upprustning av fotbollsplanen på Ubby. Med ett bidrag på kr av tipsmedel från Riksidrottsförbundet uppfördes omklädningsrum på Ubby. Med det omfattande upprustningsarbetet var föreningen utan fotbollsplan ända fram till hösten En reservplan ordnades vid Vallhovsmyren, ovanför Vallhovs gård. Samarbetet med Åkerby var inledningsvis positivt men Jumkil fick dra det tunga lasset. Samarbetet blev med tiden sämre och den 26 mars 1944 beslutade föreningen att lämna samarbetet med Åkerby. Orienteringen rönte tilltagande intresse vid sidan om det starka fotbollsintresset. På skidor ordnade man träning och bland annat KM. Bengt Hallerström tog hem vandringspriset på milen. Medlemsantalet var år 1944 totalt 50, varav 6 kvinnor.. 12

13 1944 års fotbollslag på Vallhovsmyren. Stående, från vänster: Göte Lundin, Sune Lundin, Bengt Hallerström, Helge Björkman och Martin Ericsson. Knästående: Karl-Åke Wiktorsson, Åke Falkenström, Sven Andersson. Sittande: Tore Lundin, Ener Nilsson, Folke Lundin. Den 6 januari 1945 valdes Folke Lundin till ordförande efter att Sven Andersson avsagt sig ordförandeskapet. Vid styrelsemöte den 4 februari 1945 föreslog Göte Lundin att verksamheten vid Kjettslinge skulle upphöra. Publikunderlaget var för lågt och det var svårt att få fler medlemmar att engagera sig i verksamheten Sommaren 1945 stod fotbollsplan i härlig grönska och den 22 juli invigdes planen av fotbollsdomare Sten Lind. Jumkils IF mötte i invigningsmatchen Uppsala Almtuna IF. Folke och Göte Lundin samt Sven Andersson fick utmärkelser av Upplands Fotbollförbund för föreningens bildande och för förtjänstfulla insatser med fotbollsplan och omklädningsrum. Medlemsantalet var nu 46, varav 6 kvinnor. På grund av hälsporreinflammation blev Folke Lundin tvungen att minska sitt engagemang i idrottsföreningen och så småningom helt avstå från engagemanget under några år. Sven Andersson tog åter över ordförandeskapet. 13

14 Perioden gick verksamheten på sparlåga Helge Eriksson från Romsbo, efterträdde Sven Andersson på ordförandeposten. En period av minskade aktiviteter följde under flera år. Beredskapstiden och ont om jobb gjorde att yngre krafter flyttade från bygden framför allt till Uppsala. Eldsjälarna hade också börjat tröttna. Det var svårt att åter få fart på verksamheten. Ekonomiskt blev det också svårt när man inte längre hade festplatsen vid Kjettslinge som drog in pengar. Amatörteatern var dock igång och uppförde teatern Snålmagnus proväktenskap till stor belåtenhet var det dåligt med snö, så skidåkningen hade inte så lätt att hålla igång. Medlemsantalet var totalt 47, varav 5 kvinnor. Mot slutet av 1940-talet gick verksamheten ner alltmer. Några spelare gick över till andra föreningar. Våren 1948 började samarbetet inom föreningen att gnissla ordentligt. Fotbollen fungerade inte. Ungdomarna hade svårt att arbeta tillsammans. Flera blev ovänner. Ledningen orkade inte hålla ordning. I kassan fanns cirka kr. Dessa pengar minskade dock snabbt och ingen gjorde något för att fylla på. Fotbollen lades ner Det gick inte att få ihop ett lag. Ledare saknades. Det var synd för nu var fotbollsplan nyrustad och i fint skick. Folke Lundin fick i uppdrag av styrelsen att förhandla om planhyran med Bror Ferm. Han förstod den uppkomna situationen och medgav befrielse från hyran. Därmed var man också av med fotbollsplanen. År 1946 kom dock orienteringssporten igång igen inom JIF. Det var ett nytt sätt för bygdens människor att sporta. Några mera djupgående kunskaper hade man dock inte i orientering. Därför anordnade Folke Lundin kurser i orientering. Åke Falkenström medverkade också i orienteringskurserna. Kunskapsuppbyggnaden var viktig inom nya sporter för att nå framgångar. Som mest var det 18 stycken aktiva orienterare i JIF. Några nådde fina framgångar, som lantbrukaren Åke Falkenström. Åke s första tävling på nationell nivå var UIF s vårorientering den 9 maj 1943 vid Kärven i Knutby. Då var det inte så enkelt som det är idag att ta sig till tävlingen. För att ta sig till Knutby fick Åke ta tåget från Uppsala Östra station, på den smalspåriga järnvägen, med byte vid Faringe station (Sjöängen) och därifrån vidare till startplatsen. Kartan var i skala 1: En annan tävling den 13 augusti 1944 åkte Åke cykel från Jumkil till Järlåsa på lördag, låg i tält över natten, och genomförde tävlingen på söndag. Då blev det en andra placering. Han gick över till IF Thor och deltog i flera SM och Tiomilatävlingar. Kopparkavlen 1952 i Falun vann Åke s lag före Forssa. Det är det roligaste minnet från orienteringen säger Åke, då Forssas segertippade lag, som låg före under hela tävlingen blev omsprungna på sista sträckan av Åke. 14

15 Tillsammans med Tore Jonsson, flygtekniker på F 16 och Karl-Olov Pettersson, lantbrukare från Börje, erövrade de SM guld i budkavle den 25 september 1956 i Malingsbo. Den berömvärda insatsen refererades i UNT av Martin Örner men också av DN s utsände Axman. Föreningen behövde ha en lokal för sina möten. År 1947 hyrde man en liten stuga i Skinnarbo. Den var dock alltför liten, så man fick hyra baracken i Blackstalund av hemvärnet. Den var betydligt rymligare. Åke Falkenström, Katrineberg 15

16 Nystart 1957 Jumkils Idrottsförenings historia Svårigheterna med att få folk att ställa upp för idrottsföreningen hade gjort att den blivit mer eller mindre vilande under flera år. En viss avsaknad av idrottsverksamhet kunde dock skönjas. Och utvecklingen gick så sakta åt rätt håll. Efter en tid växte tankar fram på att ta upp verksamheten igen. Nu var man återigen nollställd, utan fotbollsplan men kanske också nollställd i relationerna med varandra. Helge Karlsson, Ubby kom en kväll (1957) till Folke Lundin och undrade om inte han ville medverka till att få igång idrottsverksamheten igen. Folke ställde upp, väl medveten om vilket arbete som skulle komma att krävas. Men det visade sig att det fanns en stor efterfrågan på idrottsaktiviteter. Alla visste vilken stor betydelse idrotten har för ungdomarnas uppväxt. Skogen fanns att tillgå för orientering och intresset för orientering växte. Folke och Gösta Eriksson i Skulla lade banor bland annat för Västupplandsmästerskapen. Tävlingarna hölls vid Trillbo. Nu hade både gammal och ung roligt igen. Så kändes det under flera år. Några orienterare blev riktigt duktiga, bland annat Leif Eriksson Nässelbo, Kent Edberg, Lars-Erik Karlsson Ängeby (EPA-Kalle), Rolf Carlsson Förarslätt och bröderna Nilsson Hasselbacken. JIF deltog med orienterare i bland annat Fyrisfejden, UIFs vårorientering i Edsbro. Folke Lundin kom 6:a i Edsbro. Alla tyckte att det var kul. Den 27 april 1957 beviljade Sveriges Riksidrottsförbund Jumkils IF medlemskap i förbundet, alltså 16 år efter att begäran inlämnats. Även fotbollen började så smått åter komma igång. En fotbollsplan fanns, söder om nuvarande Ullerängen, men med en stor sten i mitten av plan. På vintern gällde skidor med märkesåkningar; ungdomsmärken, damernas milmärke, seniorer 30 km. Det var alltid många deltagare. Sekreteraren Bertil Carlsson skrev i årsberättelsen för år 1957 att efter nästan 10 års uppehåll har verksamheten åter kommit igång och nu är föreningen på stark frammarsch. Den 16 februari 1958 genomfördes KM på skidor vid Blackstalund med 63 startande. Våren 1958 (27 april) deltog 14 personer från Jumkil i vårorientering i Tierp. Det bestående minnet från den orienteringen var att det var blött i skogen. Under 1958 stabiliserades ekonomin och organisationen. Skidor, bordtennis och orientering var de starka grenarna. Inom bordtennisen ägnade många, bland andra, Bengt Pettersson, Bondebo mycket tid för sporten. 16

17 Ullerängen invigdes 1961 Även om inriktningen efter nystarten blev orientering och skidor hade man inte släppt fotbollen helt utan man tyckte att det måste gå att ordna en fotbollsplan. År 1957 fick Bertil Carlsson, Folke Lundin och Helge Karlsson i uppdrag att se ut några lämpliga platser. Därefter tog man kontakt med dåvarande Bälinge kommun. En ingenjör från Riksidrottsförbundet tittade på flera alternativ. Ett alternativ var att få till en plan i anslutning till nuvarande skolan. Bälinge kommun kontaktades och ställde sig positiva till förslaget men det var alldeles för trångt för att få plats med en fotbollsplan vid skolan. Då vände man blickarna till de stora markägarna. Man ville ha idrottsplatsen mitt i Jumkil. Ullbolsta s marker låg centralt i Jumkil. Folke och Arne Lindgren besökte Nils och Ebba Douhan för att höra om det skulle gå att få ta i anspråk Stångfallshagen som idrottsplats. Stångfallshagen bestod av betesmark som inte längre användes då de slutat med mjölkkor. Stångfallshagen tillhörde Ulleråkers Häradsallmänning och förvaltades av Hushallningssällskapet. Sällskapet hade tidigare låtit röja marken och sätta upp stängsel för betesdrift. Det gick så småningom att arrendera betesmarken. Ulleråkers Häradsallmännings styrelse anförde vid möte den 15 februari 1958 att allmänningen ej har lagligt uttagen väg förbi Ullbolsta såg, och ansåg sig inte kunna tillstyrka begäran. Styrelsen uppdrog åt ordförande Bror Ferm att undersöka saken och inkomma med svar. Ett 25 årigt avtal upprättades den 20 augusti mellan Ulleråkers Häradsallmänning och Jumkils IF om upplåtelse av Stångfallshagen ( kvm). Den årliga arrendeavgiften var 100 kr. Jumkils IF betalade arrende för marken till Allmänningen under första året. Därefter skrev JIF till Allmänningen och bad om befrielse från arrendeavgiften. Befrielse medgavs tills vidare enligt beslut av Allmänningsstyrelsen den 16 oktober En starkt bidragande orsak till avgiftsbefrielsen var Ferms arbete som ordförande i styrelsen. Allmänningsstyrelsen har senare försökt att återföra arrendeavgift. En del trassel har förevarit i kontakterna med Allmänningsstyrelsen under 70-talet. Bland annat under ordförande Börje Ljungkvists tid träffade han och Folke Lundin den 20 oktober 1977 ordföranden Rune Jergeby i Almby, Läby. Han ville se ett skrivet kontrakt. Börje och Folke redogjorde för hur överlåtelsen av arrendet hade gått till och därmed var det inget oklart längre. Nu när en ny fotbollsplan skulle anläggas så skulle det ske enligt konstens alla regler. Matjorden schaktades bort och marken dränerades varefter matjorden ånyo påfördes. Det var viktigt att det blev plant. Klas Bonin hjälpte till med avvägningen och Stams Åkeri i Uppsala genomförde schaktningsarbetena i september Göte Hjärner plöjde plan den 24 november. Sedan fick planen ligga över vintern för att sätta sig. På våren 1959 var det dags för stenplockning och finputsning. Kurt Karlsson, Henry Karlsson (tillika 17

18 kassör) och Birger Karlsson lade ner många timmars arbete på plan. Bertil Carlsson svarade för byggandet av omklädningsrummen. Omklädningsrummen på Ullerängen byggdes under ledning av Bertil Carlsson. Taket lades på den 26 november års fotbollslag på Ullerängen. Stående, från vänster: Evald Pettersson, Helge Karlsson, Olle Lundevall, Hans Albrektson, Alvar Lager och Tage Östlund. Knästående: Jan Jansson, Kurt Karlsson, Bertil Olsson, Erik Johansson, Karl-Axel Eriksson 18

19 Arne Lindgren skänkte målställningarna i järn. Georg Bodare, faktor vid Ullbolsta såg, ordnade panelvirke till byggnaderna. Det var många fler som hjälpte till med arbetena. Det var stora ideella insatser som lades ner för etableringen av en ny idrottsplats. Penningbidragen var små. Riksidrottsförbundet bidrog med kr och Bälinge kommun med kr till Jumkils IF. Den 15 augusti 1959 såddes gräsplan. Inför invigningen hade man börjat fundera på vad idrottsplatsen skulle heta. Man ville gärna ha in förslag från medlemmarna. Harry Boströms förslag Ullerängen, antogs med utdelning av blommor. Invigningen skedde den 30 juli 1961 kl 18. Cirka 500 personer deltog. Folke Lundin hälsade välkommen och en representant för Upplands Idrottsförbund höll tal. Folke Lundin fick diplom från Sveriges Riksidrottsförbund För intresserat arbete för svensk idrott och värdefulla insatser vid tillkomsten av Jumkils Idrottsförenings idrottsplats. Anläggandet av Ullerängens Idrottsplats var utan tvekan den största arbetsinsatsen i JIF s historia. Efter invigningen mötte Jumkils nya fotbollslag IF Vesta. En minnesrik kväll då alla stortrivdes. Fotbollslaget kom sedan med i seriespel. Fotbollen fick en skjuts framåt genom anläggningen på Ullerängen. Ekonomin var också hyfsad. Parallellt med de omfattande och intensiva arbetsinsatserna på idrottsplatsen på Ullerängen hade skidor stor verksamhet under vinterperioden och orientering under barmarkssäsongen. JIF arrangerade 1959 Västupplandsmästerskapen i orientering vid Trillbo och fick mycket beröm för banor och arrangemanget i sin helhet. Även bordtennisen hade mycket aktiviteter igång med bland annat seriespel. Skidor hade ett mycket aktivt år 1960 med bland annat flitigt deltagande i DM-tävlingar och Gunillasvängen för de yngsta. Även bordtennisen var igång med 15 tal aktiva spelare. Orienteringen upplevde däremot 1960 som ett mellanår. År 1960 vann JIF Sport-60-proven (prov för skidlöparmärket) i kommunen före Bälinge IF. Jumkils IF hade med andra ord fler åkare än Bälinge IF. År 1961 var intresset för pingis stort och man spelade i Uppsalaserien Division 5. Bengt Pettersson och Hans Albrektsson nådde stora framgångar i bordtennis. Ishockey hade man också försökt sig på men många tyckte att det var att splittra aktiviteterna för mycket var en snöfattig vinter till men för skidsporten. Medlemsantalet var dock lågt med endast 34 medlemmar, varav en kvinna. 19

20 Besiktning av Ullerängen Den 9 augusti 1961 gjorde Riksidrottsförbundets Idrottsplatskommitté besiktning av Ullerängens Idrottsplats. Av protokollet framgår bland annat följande noteringar: Gräsmattan var gles och visade tecken på tuvbildning. Detta måste snarast justeras. På glesare och tuviga partier påföres ett tunt lager med matjord, helst sandmylla samt hjälpsås med lämplig fröblandning.. Tvätt- och duschrummet låg ca 10 meter från omklädningsrummet och var byggt som ett rum med tre väggar och utan tak. Duschen var konstruerad så att ett stort träfat var placerat ovanför byggnaden, till vilken vatten pumpades med handkraft. Från fatet ledde en slang ner till duschsilen. DM på skidor 1962 i Jumkil DM 50 km på skidor skulle köras på en milbana på uppdrag av Upplands Skidförbund. Flera kritiska röster höjdes, som ville varna för att man nog nu hade tagit vatten över huvudet. Det här har vi inte resurser till att klara av menade några. Skidsäsongen var kort detta år. Förberedelserna började redan under hösten 1961 med spårets dragning. Den 29 december mättes banan av Birger Karlsson och Folke Lundin. DM genomfördes (mot alla odds) den 25 februari 1962 med start och målgång vid Jumkils skola. Banan gick i skogarna omkring. Tävligen samlade 45 deltagare. Jumkils IF fick mycket beröm för arrangemanget och prisbordet. Resultatlistan från tävlingen visade att Strömbergs IF belade de fyra första platserna med Tage Eriksson som segrare. Fotbollen var i stadig tillväxt med A- och B-lag samt ett pojklag. Intresset för orientering avtog troligen orsakad av orienteringsförbud, som infördes på grund av gulsot under stor del av säsongen. Medlemsantalet var nu 40 personer men inga kvinnor, vilket bekymrade styrelsen märktes åter en stagnation och tillbakagång i verksamheten. Enligt årsberättelsen har en viss slentriankänsla insmugit sig i föreningen, en låtgåanda kan noteras. Sammanhållningen var svag och disciplinen dålig. Endast ett styrelsemöte och ett föreningsmöte förutom årsmötet hölls det året. Orienteringen var helt nere på grund av fortsatt orienteringsförbud på våren. Det enda som gick framåt var pojklaget i fotboll med Göte Hjärner som lagledare. Pojklaget deltog med ett sju-mannalag i Västupplandsalliansen. Ett friluftsbad skulle ordnas vid Tegelbruket Munkbacken i Jumkil. JIF tog på sig arbete med att ordna badet. I konkurrens med Bälinge som fick kommunala pengar för att anlägga och sköta om badet ordnade idrottsföreningen ett bad vid Munkbacken i Jumkilsån. Mycket tid och egna pengar 20

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg

Manne Svall. Fotboll sektion. Rune Pettersson. Sven Björeman. Bertil Wallberg 1951 Tore Ståhl Rune Pettersson Skidans dag anordnas. Kommitté för planerade ombyggnaden av idrottsplatsen bildas där Bertil Wallberg, Göte Wallberg och ingår. Kamratfest anordnas Landslagsspelaren Bian

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

KUNGSGÅRDENS SPORTKLUBB HÖSTMÖTE 1(5) Genomgång av Dagordning görs av Per Törnhult och Anders Eriksson via storbildsdator

KUNGSGÅRDENS SPORTKLUBB HÖSTMÖTE 1(5) Genomgång av Dagordning görs av Per Törnhult och Anders Eriksson via storbildsdator KUNGSGÅRDENS SPORTKLUBB HÖSTMÖTE 1(5) Genomgång av Dagordning görs av Per Törnhult och Anders Eriksson via storbildsdator Kallelsen godkännes. Mötet förklaras öppnat. Per Törnhult och Anders Eriksson hälsar

Läs mer

BURSERYD Brukssamhälle med 854 invånare

BURSERYD Brukssamhälle med 854 invånare Madelene Brandin Ordförande i Burseryds IF sedan 2007 BURSERYD Brukssamhälle med 854 invånare Burseryds IF Föreningen är känd för det ideella engagemanget. Den så kallade BIF-känslan! Tillbakablick Det

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm

Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Krokom-Dvärsätt IFs Ledarpärm Innehållsförteckning Hur börjar man?... 3 Vem frågar man om man vill starta ett lag?... 3 Var hittar man spelarna?... 3 Vem får vara med?... 3 Vart vänder man sig om man önskar

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Elis Johansson Bertil Wallberg Folke Gustavsson. Folke Gustavsson Valdemar Magnusson Folke Gustavsson

Elis Johansson Bertil Wallberg Folke Gustavsson. Folke Gustavsson Valdemar Magnusson Folke Gustavsson 1931 Ernst Rosenberg Seel Johansson Klubben bildas 15 mars 1931 En fotboll och fotbollströjor inköps En hoppställning, en diskus, ett spjut och en kula inköps Inköp av ett dussin bandyklubbor Årsfest Årsavgiften

Läs mer

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17

ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 ISRACING-MÖTE I Östersund 2004-04-17 Närvarande: Se sid 4 1. Mötets öppnande Lukas hälsade alla välkomna och öppnande mötet. Sverker Olsson Ordförande i hälsade även han välkommen och berättar lite om

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013

Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013 Verksamhetsberättelse för styrelsen i Bergkvara AIF 2013 Bergkvara AIF får härmed lämna följande verksamhetsberättelse för 2013. Styrelsens sammansättning: Ordförande: Kent Johansson Vice ordförande: Lena

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet.

DE GÅNGNA ÅREN... genom tiderna, Lennart Dahlqvist, som faller i minnet. DE GÅNGNA ÅREN... När man på ett begränsat utrymme skall söka ge en bild av boxningsidrotten i Uddevalla kan inledningsvis konstateras att här funnits sammanslutningar för denna sport sedan början av 20talet.

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar människor på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt

Läs mer

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 5/2014 (548) Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Urban Frej Lars

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Studier av ungdomsidrott

Studier av ungdomsidrott Stuider av ungdomsidrott version 5 Sidan 1 (5) Studier av ungdomsidrott En sammanfattning av fyra studier av ungdomsidrott Bakgrund När idrottande barn närmar sig tonåren börjar det dyka upp en hel del

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Elittränarutbildning 2014

Elittränarutbildning 2014 Elittränarutbildning 2014 Vikten av varierad träning i ung ålder - avgörande för vem som lyckas eller inte? Roger Forsberg 1 Sammanfattning Denna studie syftar till att undersöka om det läggs för stor

Läs mer

1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade årsmötet öppnat.

1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade årsmötet öppnat. Västkustens Isjaktssällskap - VIS Protokoll från ordinarie årsmöte 9/11 1995 Plats: BT Systems kontor, Partille Närvarande: Ca:12 st medlemmar. 1 Mötets öppnande Styrelseordföranden Klas Barne förklarade

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015

Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015 Protokoll fört vid ordinarie bystämma i Ål-Kilen, den 25 mars 2015 1 Stämman öppnades av ordförande Nils Carlström som hälsade alla välkomna. 2 Kallelsen till stämman godkändes. 3 Dagordningen för stämman

Läs mer

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna.

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs vid behov. 3. Val

Läs mer

Årsmötesprotokoll för HIF

Årsmötesprotokoll för HIF 1 (6) Årsmötesprotokoll för HIF Protokoll fört vid HIFs årsmöte onsdagen den 12 juli 2006 i skolhuset. Närvarande 26 personer 1 HIFs ordförande Lasse Larsson öppnar årsmötet och hälsar de närvarande välkomna.

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

Protokoll Botkyrka Brukshundklubb Styrelsemöte 2007-03-13

Protokoll Botkyrka Brukshundklubb Styrelsemöte 2007-03-13 Protokoll Botkyrka Brukshundklubb Styrelsemöte 2007-03-13 Närvarande. Ingrid Tapper Ann-Sofie Nordman Ulrik Bergquist Crister Rosenberg Kerstin Sundberg Kristiina Löfgren Ulrika Pettersson Anette Johansson

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1.

SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I. en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF. Ver1. 2008 SÅ HÄR BEDRIVER VI UNGDOMSVERKSAMHETEN I en skrift som redovisar vilja och inriktning för ungdomsverksamheten i Stehags AIF Ver1.0-2008-01-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 1. PRESENTATION... 3

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30.

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30. ÅRSMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2013-02- 20 TID: Klockan 18.30 21:30 PLATS: Klubbhuset NÄRVARANDE: 42 medlemmar 1 Mötets öppnande Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL TÄFTEÅ IK 2014-04-28

ÅRSMÖTESPROTOKOLL TÄFTEÅ IK 2014-04-28 ÅRSMÖTESPROTOKOLL TÄFTEÅ IK 2014-04-28 Närvarande var total 22 st av våra medlemmar varav huvudstyrelsen och alla sektioner var representerade samt stipendiater. 1 Mötets öppnande Årsmötet öppnades av

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014 1 Förord 2014 var ett år med hög aktivitetsnivå i klubben på alla områden. Dels stod klubben inför svåra ekonomiska problem, vilket ledde till ett flertal

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

Till vattenskidskolans elever och föräldrar.

Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Till vattenskidskolans elever och föräldrar. Då har vi bara några veckor kvar med dragbåten i sjön för detta år men jag vill passa på att tacka för gott samarbete och önskar alla tillbaka i vår och på

Läs mer

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär?

Hur ser din nuvarande vardag ut, nu när du lagt ner din crosskarriär? Premiären i Motocross SM går i Vissefjärda! SM i motocross kommer i år gå på 6 olika banor i olika delar av Sverige. Premiären i år kommer att gå på crossbanan Rövaredalen som ligger i Vissefjärda, en

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

Ramsö Fastighetsägareförening

Ramsö Fastighetsägareförening Ramsö Fastighetsägareförening Protokoll från årsmöte 2013 söndagen den 9 juni 2013 på Kustbohemmet, Ramsö 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Monica Åkerlund-Baumgarten öppnade mötet och hälsade

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g

Års m ö t e 09030 1 Skä str a byaf ör e n i n g Till årsmötet anlände ett 25tal medlemmar 1 Helena Hälsar alla välkommna till årsmötet och öppnar mötet 2 Fråga om mötet är behörigt utlyst: ja 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet: Ordförand

Läs mer

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM

IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF ÄLGARNA POLICYPROGRAM IF Älgarna En fotbollsförening för pojkar, flickor, dam och herrar baserad på ungdomsverksamhet samt senior verksamhet. Föreningen bildades 1919 och sysslar bara med fotboll på

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

1. Angelica Göransson X. Angelica Bengtsson 2. Angelica Jonsson. www.tipspromenadfragor.se

1. Angelica Göransson X. Angelica Bengtsson 2. Angelica Jonsson. www.tipspromenadfragor.se 1 Sverige har fått en ny stjärna i damernas stavhopp! Hon har segrat i Ungdoms SM, Senior SM, Junior EM, Junior VM och Ungdoms OS! Dessutom har hon satt ungdoms världsrekord med sina 4.47 m! Vad heter

Läs mer

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna

Sundbybergs IK orientering. Info till Föräldrar/nya vuxna Sundbybergs IK orientering Info till Föräldrar/nya vuxna Innehåll SIK Orienterings mål Aktiviteter, Tävlingar och Läger Infokanaler Ledare och sektionens organisation Kläder och utrustning Begrepp och

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01-

Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Rockneby IK Barn- & Ungdomspolicy 2014-01-01- Allmänt Rockneby IK Ungdom ska bedriva fotbollsverksamhet så att den utvecklar u på ett positivt sätt. Det gäller såväl fysiskt som psykiskt, socialt och kulturellt.

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29

Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 Protokoll från föräldraföreningens möte 2010-09-29 Närvarande: Birgitta Thorell, Kerstin Åberg, Barbro Helgesson, Maria Rapp, Malin Johansson, Malin Arvidsson, Sandra Oskarsson, Maja Bednarcuk, Nina Björk-Jakobsson,

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Utvärdering COL 2013/2014

Utvärdering COL 2013/2014 Utvärdering COL 2013/2014 När är det bäst att arrangera COL-fester? Vardagar eller helger? Vardagar innebär att vissa måste gå hem tidigare, medan helger ofta krockar med tävlingar eller andra resor. Festerna

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

Den tidiga idrotten i Västerhaninge.

Den tidiga idrotten i Västerhaninge. Den tidiga idrotten i Västerhaninge. Söndagen den 12 juli 1925 träffades några idrottsintresserade Västerhaningebor på den improviserade dansbanan uppe i Barrskogen, den låg i skogen mellan dåvarande Björkvägen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret.

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Så var det då dags för vår första (och sista?) Vätternrunda. Vi hade ängsligt följt väderrapporterna i veckan och till sist var det bara att inse att

Läs mer

11 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus.

11 Val av Sekreterare för mötet. Till Sekreterare för mötet valdes Magnus. Protokoll styrelsemöte: Nummer: 4/11 Datum: 2011-04-11 Närvarande: Mats Hult, Jonsson, Ragnar Nilsson, Eva Persson, Owe Rosenholm, Magnus Sandberg och Rune Åström. Frånvarande: Inga. Telefonmöte över Skype:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FÖR ALLA HANDIKAPPADE Styrelsens sammansättning Gert Nilsson Anders Carlsson Irma Sundh Ann Salomonsson Olle Lundgren Daniel Pollak Sven Jansson Staffan

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30

Org nr 894700-4944. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30 Byske Skidklubb 1(6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002-10-01-2003-09-30.

Läs mer

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013

Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund Verksamhetsberättelse 2013 Härmed avges verksamhetsberättelsen för Stockholms Amerikanska Fotbollsförbund ( STAFF ) för tiden 1 januari till 31 december 2013. Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning.

Sida 2. Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31. Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Verksamhetsberättelse Toarps Mk 2011 Sida 2 Toarps Mk Verksamhetsberättelse Toarps Mk för tiden 2011-01-01 till 2011 12-31 Under året har Toarps MK haft följande sammansättning. Styrelse Ordf: Dan Järbyn

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Frövi brukshundsklubb och vår Agilitytävling Augustisnurren den 14-16 Augusti 2015

Frövi brukshundsklubb och vår Agilitytävling Augustisnurren den 14-16 Augusti 2015 Frövi brukshundsklubb och vår Agilitytävling Augustisnurren den 14-16 Augusti 2015 Domare: Anders Bergqvist, Lena Dyrsmeds, Rene Uhlan, Leif Olsen, Thomas Juhrén, Kjell Pettersson, Yvonne Ahlin, Tina Karlsson.

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2013 STYRELSENS BERÄTTELSE Styrelsen för Västra Medelpads Brukshundklubb avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2013. Medlemsbladet Mitthunden har utkommit vid

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF

Projektplan. Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun. IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Projektplan Konstgräsanläggning Stallaholm Samtliga fotbollsklubbar i Essunga kommun IK Elmer Essunga IS Främmestad IK Fåglums IF Nossebro IF Inledning 1. Projektnamn Konstgräsanläggning Stallaholmsområdet

Läs mer

Till Z. Röster om Monica Zetterlund. Redaktör Tom Alandh. monica zetterlund sällskapet ersatz

Till Z. Röster om Monica Zetterlund. Redaktör Tom Alandh. monica zetterlund sällskapet ersatz 1 % Till Z Till Z Röster om Monica Zetterlund Redaktör Tom Alandh monica zetterlund sällskapet ersatz 2 3 Resp. skribent, Monica Zetterlund Sällskapet samt Ersatz 2007 Privata fotografier Eva-Lena Jerneld

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Täby OK - Information 10MILA-resan

Täby OK - Information 10MILA-resan Täby OK - Information 10MILA-resan Det börjar äntligen att dra ihop sig till en av årets stora höjdpunkter 10MILA! Vi har tre lag anmälda i ungdomsklassen, ett lag i damklassen och två lag i herrklassen.

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

IDROTT PÅ BARNS VILLKOR

IDROTT PÅ BARNS VILLKOR IDROTT PÅ BARNS VILLKOR Barnkonventionen ATT HA ETT BARNRÄTTSPERSPEKTIV - VAD INNEBÄR DET? För att förstå vad ett barnrättsperspektiv är måste vi inom idrotten kunna tolka FN:s konvention om barnets rättigheter.

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Inte många sekunder utanför dörren idag. Så naturen får komma ifrån Eric! http://www.elgebrant.se/fotodagbok.html

Inte många sekunder utanför dörren idag. Så naturen får komma ifrån Eric! http://www.elgebrant.se/fotodagbok.html www.fysioteamet.se Idag har det varit en hel del FysioTeamet på schemat. Först klinikmöte med oss Alla fem sjukgymnaster. Sedan var Anna, Majsan och jag i Båstad på Båstad Bjäre Läkarpraktik och presenterade

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer