Enligt den nya patientlag. nyheter patientlagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enligt den nya patientlag. nyheter patientlagen"

Transkript

1 nyheter patientlagen Den nya patientlag som beräknas träda i kraft om ett år ger patienterna mer makt på landstingens bekostnad. Patienter som röstar med fötterna kan tvinga landstingen att harmonisera sina ut bud och höja kvaliteten och på sikt att koncentrera sig på det man är bäst på. text: michael lövtrup Ökad patientrörlighet blir u Enligt den nya patientlag som planernas träda i kraft den 1 januari 2015 kommer patienterna att fritt kunna välja utförare av öppenvård i hela landet. Oavsett vilket landsting som ger vården är det hemlandstinget som står för notan. Valfriheten i sig innebär ingen större omvälvning för landstingen; ända sedan millennieskiftet har man haft en frivillig överenskommelse om att patienter ska kunna välja utförare i andra landsting, både av sluten och öppen vård. Det nya är att det inte är hemlandstingets indikationsgränser som gäller utan vårdlandstingets, dvs man har rätt att även få ta del av behandlingar som inte ges på hemmaplan. Kommer en person bosatt i Uppsala län och söker vård i Stockholm, så måste Stockholms läns landsting hantera den personen som om den var bosatt i Stockholm. Man kan inte säga nej till patienten om man befarar att man inte kan tillgodose den egna befolkningens behov, vilket man kan i dag. Nu blir det bara det»kommer en person bosatt i Uppsala län och söker vård i Stockholm, så måste Stockholms läns landsting hantera den personen som om den var bosatt i Stockholm.«medicinska behovet som blir avgörande, säger Hasse Knutsson, handläggare på SKL. Hittills är det relativt få patienter som valt att få sin vård i ett annat landsting, vilket enligt Hasse Knutsson kan ha att göra med att informationen om överenskommelsen inte nått fram. Men man kan kanske förvänta att det blir en ökad tillströmning i framtiden i och med att det blir tydligare och enhetligare hur informationen ska hanteras. Uppsala är ett landsting som 318 läkartidningen nr volym 111 LKT1408s318_324.indd :50

2 nyheter patientlagen utmaning för landstingen Caroline Andersson, Vårdanalys Heidi Stensmyren, SLF redan i dag tar emot många utomlänspatienter, i synnerhet på Akademiska sjukhuset. Där planerar man inte för några stora förändringar i patientflödena när lagen träder Mats Holmberg, landstinget, Uppsala Hans Karlsson, SKL i kraft 2015, enligt landstingsjuristen Mats Holmberg. Man vet egentligen inte vad som kommer att hända, därför är det väldigt svårt att planera för något. Vad vi vet Hasse Knutsson, SKL Mats Eriksson (M), SKL erfarenhetsmässigt är att patienter är trögrörliga, och att genomslaget för sådana här saker sker på ganska lång sikt. Kanske kommer man att kunna se en trend om tre, fyra år att folk börjar röra sig mer. Heidi Stensmyren, vice ordförande i Läkarförbundet, var expert i Patientmaktsutredningen som la fram det ursprungliga lagförslaget. Hon tror inte att det blir ett»lämmeltåg«av patienter som rör sig över landstingsgränserna. Men det är positivt att den vård du får inte ska begränsas av landstingsgränser. Förhoppningsvis leder det till att landstingen samordnar sitt utbud och kommer överens om vad man ska erbjuda. För det är orimligt att utbu läkartidningen nr volym LKT1408s318_324.indd :50

3 nyheter patientlagen det ska vara beroende av bostadsort, säger Heidi Stensmyren. Också Sveriges Kommuner och landsting, SKL, betraktar lagen som ett verktyg för att jämna ut de geografiska skillnaderna. Man kan inte längre låsa in någon i ett landsting och säga»det här får du och det här får du inte«, som det lite grann är nu, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL. Samtidigt ser han en risk att det i högre grad blir patienter som är starka och kan tala för sig som utnyttjar möjligheterna. Paradoxalt nog kan det här innebära en minskad jämlikhet i det avseendet, om man inte är vaksam, även om inte det var intentionen. I förslaget till patientlag blir vårdgivare skyldiga att informera patienterna om rätten att välja utförare av offentligt finansierad vård. Men för att det ska bli mer än en rätt på papperet behövs också information som patienterna kan grunda sitt val på. Därför blir det en viktig del i det fortsatta jobbet med implementeringen av den nya lagen att tydliggöra vilken information patienten ska få, främst via 1177 och även via landstingens egna hemsidor, säger Hasse Knutsson. Men lagen kräver att informationen ska vara individuellt anpassad, och då räcker inte webbsidor, framhåller Caroline Andersson, utredare på Myndigheten för Vårdanalys, som tidigare forskat kring vilken information patienter behöver för att välja vårdgivare. Här har personalen en viktig roll, menar hon. Sedan kan man diskutera vilka yrkesgrupper som ska göra jobbet. Det kanske inte alltid behöver vara läkarna, utan det kan vara annan vårdpersonal som stöttar upp. Det är också möjligt att man behöver se om det bör finnas en organisation liknande vårdgarantikanslierna, dit patienter kan vända sig och få stöd. Samtidigt antyder Caroline Andersson att den stora knäckfrågan kanske inte är att få med sig personalen, utan landstingen. I remissyttrandena var det en del landsting som uttryckte skepsis mot den här»paradoxalt nog kan det här innebära en minskad jämlikhet i det avseendet, om man inte är vaksam, även om inte det var intentionen.«fakta patientlagen Samtliga landsting har åtagit sig att följa en rekommendation från SKL om att patienter ska kunna välja offentligt finansierad hälso- och sjukvård i ett annat landsting. Det fria vårdvalet gäller både öppenoch slutenvård. I förslaget till patientlag blir det fria vårdvalet lagreglerat vad gäller den öppna vården. Vården ska ges på lika villkor, vilket betyder att patienten ska få ta del av hela det vårdutbud som finns i ett landsting, oavsett vilka behandlingsalternativ typen av valfrihet, eftersom det skulle kunna hota deras möjligheter till planeringsansvar och finansiering. Och då blir frågan: kan en huvudman som kanske inte fullt ut har intresse av att låta patienterna åka någon annanstans ge en objektiv information? Det här är något som kan vara viktigt att följa över tid att det sköts på ett korrekt sätt. För ytterst måste landstingen vara beredda att tala om för en patient att»vi ger inte den här behandlingen, men om du åker till ett annat landsting kan du få det, och då betalar vi«. Annars blir det lite upp till landstingen vad de är intresserade av att informera om. Är man i ett läge där man vill beta av köer är man mån om att tala om det går bra att få vården i grannlandstinget. Vill man snarare säkra patientunderlaget till sina egna kliniker är man kanske mindre benägen att upplysa om detta. Hans Karlsson menar att ett skäl till att en del landsting är tveksamma är att man anser det mer prioriterat att ta hand om utsatta grupper än att öka rörligheten för patienter som har sjukdomar som man snabbt kan få vård för. Men min ingång är att det inte är dispositivt, utan blir det en lag så kommer man att följa den, sedan kan man vara mer eller mindre entusiastisk. På sikt finns det en förhoppning att den ökade patientrörligheten inte bara ska jämna ut skillnader utan även driva kvaliteten. som finns i hemlandstinget. Landstingen ska prioritera egna invånare och patienter från andra län lika i medicinskt avseende, och kan inte säga nej till en utomlänspatient på grund av kapacitetsbrist. För att hemlandstinget ska bli betalningsskyldigt ska remissregler i hemlandstinget respekteras. För att de inte ska utgöra hinder för vårdvalet hoppas regeringen att landstingen på sikt harmoniserar sina remissregler. Jag tror att människor i allmänhet förutsätter en hög medicinsk kvalitet, och man väljer mer utifrån väntetider och bemötande. Men successivt, när man får kunskap om vilka resultat man har på olika sjukhus, hoppas jag att kvaliteten blir mer avgörande och att det påverkar så att om man har dålig kvalitet så höjer man den, säger Hans Karlsson. Kan man rentav tänka sig att kvalitetsinformerade patienter kommer att driva fram den koncentration av vården till färre ställen som många anser nödvändig, och som en regionreform var tänkt att åstadkomma? Teoretiskt sett kan man tänka sig att patienterna skulle söka sig till den bästa vården och att det leder till en koncentration. Men det förutsätter att patienten har den informationen, och hur en sådan kvalitetsinformation ska se ut har ingen sagt ännu, säger Heidi Stensmyren. Mats Eriksson (M), ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, är mer förhoppningsfull om att en ökad patientrörlighet kan bli en hävstång för strukturförändringar. Jag tror att det kan bli en effekt. Det förekommer redan i dag en viss byteshandel som drivs av professionen. Men det kan vara svårt att fatta beslut som påverkar den egna arbetsplatsen. Jag tror att landstingen nu kan få större skäl att gå in, till gagn för patienterna. Vad ingen verkar se framför sig är däremot en huggsexa, där landstingen från den 1 januari 2015 börjar marknadsföra sig runtom i landet med uppmaningen»kom och operera dig hos oss«. Nej, jag tror inte att landstingen kommer att ägna sig åt något sådant, jag tror hellre att man kommer att försöka samverka om det, säger Hans Karlsson. Michael Lövtrup 320 läkartidningen nr volym 111 LKT1408s318_324.indd :50

4 nyheter SFAM-ordföranden mer tveksam till ACG Åsikterna om ACG-systemet går i sär. Kritikerna varnar för att det kan manipuleras. SFAM:s ordförande Karin Träff Nordström har försvarat systemet. Men efter vårdcentralgranskningen i Skåne har hon blivit mer tveksam. Fyra skånska vårdcentraler varnades av Region Skåne i förra veckan. Vårdcentralerna har registrerat fler och tyngre diagnoser än det funnits stöd för och fått mer ersättning än de borde. Flera landsting använder sig av ACG-systemet, ett ersättningsystem som baseras på vårdtyngd och har beskrivits som mer rättvist än exempelvis besöksersättning eller ersättning per listad patient. Men det har också mött skarp kritik (LT nr 41/2013) och vållat debatt inom Svensk förening för allmänmedicin (SFAM). Föreningens ordförande Karin Träff Nordström som även är divisionschef inom primärvården i Region Skåne har öppet uttalat sitt stöd för systemet. Hur reagerade du på resultatet av granskningen av vårdcentralerna? Jag ser allvarligt på om verksamheter systematiskt felanvänder delar av ett ersättningssystem till ekonomisk vinning för verksamheten. Det försvårar skapandet av ett rättvist ersättningssystem om inte alla följer regelverket, säger hon i en mejlintervju med Läkartidningen. I SFAM:s tidning Allmänmedicin (nr 3/2013) skriver Karin Träff Nordström att det är svårt att manipulera ersättningssystemet. Debattinlägget var personligt och redovisade inte föreningens ståndpunkt, enligt Karin Träff Nordström. Hon säger att hon uppfattat ACG som den hittills bästa metoden att mäta medicinsk tyngd. Står du fortfarande fast vid att det är ett bra system?»det perfekta systemet finns inte, och det gäller att vara medveten om svagheterna i de system vi använder «Det perfekta systemet finns inte, och det gäller att vara medveten om svagheterna i de system vi använder, såväl när det gäller ACG som andra delar, snarare än att ranka systemen. Alla system går att manipulera på något sätt. Jag är mer tveksam till ACG-viktning av ersättningen efter det som hänt i Skåne, men väntar fortfarande på att man ska hitta ett sätt att mäta vårdtyngd som är bättre och som inte är möjligt att manipulera. Oavsett vilken viktning man använder riskerar vissa patienter att bli»svarte-pettrar«för verksamheten genom att ersättningen inte täcker de faktiska kostnaderna, enligt Karin Träff Nordström: Vid en ren åldersviktning, som är enkel och inte går att manipulera, blir medelålders patienter med svåra eller flera kroniska sjukdomar Svarte-Pettrar. Hon påpekar att det är viktigt att man följer upp hur ersättningsystem fungerar och Karin Träff Nordström, ordförande för SFAM. granskar enheter som misstänks missköta sig. Vad gör ni för att hindra att det som hänt i Skåne sker igen? Resultatet av revisionen som Region Skåne har gjort kommer att användas i utbildningar i korrekt diagnossättning för alla läkare i primärvården nu under våren. I min egen division, där jag är chef för 36 vårdcentraler, är jag, liksom tidigare, noga med att påpeka att man ska följa regelverket och endast sätta de diagnoser som är relevanta för kontakten och att de ska vara väl underbyggda i journaldokumentationen. Man ska undvika diagnosglidning och medikalisering. I dag är du både SFAMordförande och divisionschef i Region Skåne. Ser du några problem med dina dubbla roller? I båda mina roller drivs jag av en stark vilja att förbättra villkoren för allmänmedicin och för att stärka och utveckla primärvården, och jag upplever en stor frihet att Foto: Julia Lindemalm driva allmänmedicinska frågor i mitt arbete i Region Skåne. Jag ser personligen inga problem med att jag har två starka positioner i detta arbete, däremot många positiva synergieffekter. Jag är också mån om att öppet redovisa mina olika roller så att alla berörda själva kan värdera. Sven Engström, distriktsläkare, forskare och ordförande i kvalitets- och patientsäkerhetsrådet SFAM Q, har länge varnat för att ACG-systemet kan locka till omotiverade diagnoser och fusk. Han har studerat ersättningssystemet sedan början av 2000-talet och bland annat jämfört vårdcentralernas diagnoser med antalet konsumerade läkemedelsdoser i Region Skåne och Landstinget i Jönköpings län. Resultaten visar att värdena stämmer ganska bra överens för offentliga vårdcentraler och något sämre för bolagsägda, privata vårdcentraler. För vårdcentraler som ägs av läkare är dock skillnaden allra störst. Man sätter nog diagnos mer generöst om Sven Engström man har ekonomiska incitament att göra det, säger han. SFAM:s styrelse arbetar just nu med en kartläggning av ersättning i vårdvalssystem med syfte att skapa ett policydokument. Även Distriktsläkarföreningen framhåller vikten av att se över hur ersättningssystemen fungerar efter det som hänt i Skåne. Vi kan inte ha system som är»korrumperande«. Leder system till att verksamheter ifrågasätts och det kommer rykten om att folk beter sig illa och utnyttjar systemet då har man slagit in på fel väg, säger ordföranden Ove Andersson. Marie Ström läkartidningen nr volym LKT1408s318_324.indd :50

5 nyheter astrid lindgren-fallet Foto: H Montgomery/TT I Astrid Lindgren-fallet har det förts fram att kolleger till narkosläkaren skulle ha givit flickan tiopental, men missade att journalföra det, under hennes sista vårdperiod på BIVA. Röster har höjts för att kollegerna borde träda fram. Nu vill en av dem berätta sin historia. Kollega till narkosläkaren:»jag har känt mig utpekad som skyldig till att ha givit läkemedel som jag inte har gett«åtalet i Astrid Lindgren-fallet byggde på uppgifter från Rättsmedicinalverket, RMV, om att oerhört höga halter av tiopental hittats i ett postmortalt taget blodprov från en prematur flicka som varit mycket sjuk. Åklagaren försökte leda i bevis att den narkosläkare som vårdade flickan under hennes sista timmar i livet uppsåtligen gett henne en överdos av tiopental för att skynda på döden. Narkosläkaren friades som bekant av tingsrätten som också underkände RMV:s provresultat. Men att det fanns tiopental i blodprovet var ändå expertisen enig om. Efter vittnesmål från en specialistsjuksköterska ansåg tingsrätten det vara klarlagt att flickan gavs tiopental vid två tillfällen (ordinerat av en och samma läkare) den 12 september 2008, trots att det inte fanns noterat i journalen. Tingsrätten skriver också i domen att det inte kan uteslutas att flickan fick tiopental även vid en shuntoperation den 11 september, samt i samband med en MR-undersökning den 19 september 2008, dagen innan hon dog. Jag har känt mig utpekad som skyldig till att ha givit läkemedel som jag inte har gett. Vi som har varit föremål för de här spekulationerna har aldrig fått komma till tals. Det säger nu den specialistläkare som var ansvarig för anestesin i samband med MR-undersökningen av flickan den 19 september När fallet återigen blev uppmärksammat i höstas, då Birgitta von Otter och Kjell- Olof Feldt kom ut med en bok om saken, hörde specialistläkaren av sig till Läkartidningen. Han tycker att Läkartidningen alltför ensidigt återgett antagandet om att flickan skulle fått tiopental vid MR-undersökningen och vid andra tillfällen under vårdtiden på BIVA. Redan i maj 2010 blev specialistläkaren utfrågad i ett polisförhör om vad som hände när han sövde flickan dagen innan hon gick bort. Jag sa inledningsvis i förhöret att jag inte kommer ihåg just den här specifika undersökningen, men jag redogjorde detaljerat för hur en sådan här magnetkameraundersökning generellt sett går till. Det enda narkosmedel som finns journalfört från undersökningstillfället är sevofluran, och det tycker han verkar rimligt. Flickan var enligt journalen kopplad till respirator redan innan hon kom till MR-undersökningen. Hos polisen fick specialistläkaren också se narkoskurvan från undersökningen. Och jag såg det som ytterst osannolikt att något tiopental skulle ha givits vid den här undersökningen. Läkaren menar att undersökningen pågått rimligt lång tid och att om något avvikande hade inträffat, som skulle ha motiverat tiopental, så hade det funnits gott om tid att dokumentera det. Under rättegången vittnade experter på försvarets sida. Ett par hade närgranskat flickans journal och redogjorde för de tillfällen de ansåg att tiopental skulle kunna ha använts, trots att det alltså inte finns noterat i journalen. Ett av de tillfällena var just MRunder sökningen dagen innan flickan dog. Man spekulerade runt att flickan fått ett kramp anfall i samband med MR-undersökningen som skulle ha hävts med tiopental. Ett blodtrycksfall ansågs av experterna stödja teorin om att tiopental använts. Men enligt specialistläkaren är det vanligt att man får ett blodtrycksfall av i princip alla narkosmedel, det är inget som gäller specifikt för tiopental. Specialistläkaren, som nu arbetar på ett annat sjukhus, vill vara anonym. Han påpekar att han enbart representerar sig själv. Illustration: Fotolia/IBL 322 läkartidningen nr volym 111 LKT1408s318_324.indd :50

6 nyheter astrid lindgren-fallet Illustration: Fotolia/IBL Jag anser att det orsakats av sevofluran, det finns ingen anledning att tro att blodtrycksfallet orsakats av något annat. Experternas antaganden bygger på rena spekulationer utan saklig grund. Några månader efter tingsrättens dom gjorde narkosläkaren själv en anmälan till Socialstyrelsen där hon bland annat hävdade att tre kollegers bristande journalföring var det som ledde till att hon själv blev misstänkt och åtalad för dråp. Läkartidningen refererade till dåvarande chef läkaren Stefan Engqvist som, i ett brev som var bilagt narkosläkarens anmälan, kommenterade uppgifterna att flickan kunde fått tiopental vid de fyra tillfällen som togs upp i tingsrätten:»vi har kontrollerat detta och kan bekräfta uppgiften«, skrev Stefan Engqvist (se också artikeln här intill). I ett yttrande till Socialstyrelsen med anledning av narkosläkarens anmälan skrev Barbro Fridén, f d divisionschef för Astrid Lindgrens barnsjukhus, att chefläkaren»experternas antaganden bygger på rena spekulationer utan saklig grund.«stefan Engqvist i sin utredning hade kontaktat de tre läkarna som kunde gett tiopental. Men hon påpekade också att efter så lång tid» kunde inte händelseförloppen, i enlighet med domstolens bedömning, rekonstrueras och chefläkaren lämnade därmed ärendet«. Men jag har aldrig blivit kontaktad av chefläkaren, säger specialistläkaren. När han läste i Läkartidningen om anmälan till Socialstyrelsen och chefläkarens uttalande så vände han sig till nuvarande chefläkaren Ann- Britt Bolin för att själv få beskriva händelsen som han mindes den. Jag hade redan gjort det i samband med polisförhöret, men jag ville återigen redogöra för detta eftersom chefläkarna påstått att man kontaktat mig i denna fråga; därför önskade jag åter framföra min bild av MR-undersökningen. Jag sa till henne att jag inte kommer ihåg den här specifika undersökningen, men eftersom jag har sett narkoskurvan så är det mycket osannolikt, på gränsen till omöjligt, att något tiopental givits. Ann-Britt Bolin bifogade specialistläkarens skriftliga redogörelse i ett av sina yttranden till Socialstyrelsen hösten I mars 2013 kunde Läkartidningen berätta att Socialstyrelsen avslutade ärendet utan att kritisera journalföringen på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Läkartidningen refererade till chefläkaren Ann-Britt Bolin som hade skrivit i ett senare yttrande att det inte kunde uteslutas att barnet fick tiopental i samband med undersökningar och operationer under sina sista levnadsdagar, och att det i så fall inte är dokumenterat i journalen. Specialistläkaren tycker att rubriken»ingen kritik mot bristande journalföring på Astrid Lindgrens barnsjukhus«är missvisande. Det känns som om man har bestämt sig för att det har begåtts bristande journalföring vid samtliga tänkbara tillfällen. Det är fastslaget. Och så vill man inte rucka på den teorin. Specialistläkaren tycker det är tråkigt att han hamnat i en situation där han uppmanats att»träda fram«. Informationen i narkoskurvan och angränsande journalanteckningar talar för sig själv. Det har givits sevofluran i samband med MRundersökningen. När jag söver flickan går hennes blodtryck ner. Det ser jag varje dag på operation. Det är mer regel än undantag. Sara Gunnarsdotter Chefläkaren kontaktade inte läkarna i sin interna utredning När domen hade fallit i Astrid Lindgren-målet gjorde sjukhuset en egen utredning av vad som hänt dagarna innan flickan dog. Men kontakt togs inte med alla de läkare som skulle kunna ha ordinerat tiopental till flickan. I den friande domen ansåg Solna tingsrätt att det var klarlagt att tiopental hade administrerats vid två tillfällen den 12 september utan att det hade noterats i journalen. Dessutom ansåg domstolen att det inte kunde uteslutas att flickan fick tiopental i samband med en shuntoperation den 11 september, samt i samband med en MR-undersökning den 19 september 2008, dagen innan hon dog.»vi har kontrollerat detta och kan bekräfta uppgiften«skrev en av de dåvarande chef läkarna för Karolinska universitetssjukhuset Stefan Engqvist i ett brev till narkosläkaren daterat den 24 januari 2012 (se bl a LT nr 14/2012). Senare skrev chefen för Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB), Barbro Fridén, i ett yttrande till Socialstyrelsen: Så snart domslut fallit och domstolen konstaterat att»det får anses vara klarlagt att barnet fått tiopental vid två tillfällen den 12 september«och»trots avsaknad av dokumentation inte uteslutas att barnet getts tiopental vid flera tillfällen före den 20 september 2008«genomförde chefläkare Stefan Engqvist en utredning och kontaktade de tre läkare som kunde ha gett tiopental. Stefan Engqvist säger att kontrollen handlade om att de episoder som tingsrätten talade om mycket riktigt var situationer då man brukar ge»någon form av sömnmedel«. I ett brev till Barbro Fridén från februari 2012 skrev han att han låtit chefen för AnOpIVA vid ALB gå igenom journalerna. Han skrev också att kontakt hade tagits med två av de berörda läkarna, men att de inte kunnat komma ihåg vad som hänt. Till Läkartidningen säger Stefan Engqvist att han själv aldrig kontaktade de aktuella läkarna i sin utredning. En av de aktuella läkarna (se artikeln intill) säger till Läkartidningen att det är både beklagligt och anmärkningsvärt att chefläkaren respektive divisionschefen Stefan Engqvist Barbro Fridén Ann-Britt Bohlin gör dessa uttalanden utan att först kontrollera uppgiften med de berörda: Detta har därmed i stället starkt bidragit till att alla»hela situationen var så stirrig på sjukhset «spekulationer som framfördes under rättegången nu uppfattas som sanning. Men Stefan Engqvist menar att han och hans efterträdare Ann-Britt Bolin inte ville oroa de tre läkarna när ändå ingen åtgärd skulle vidtagits, även om det skulle ha kommit fram att någon av läkarna varit försumlig vad gäller dokumentationen. Nuvarande chefläkaren Ann- Britt Bolin skriver i ett mejl läkartidningen nr volym LKT1408s318_324.indd :50

7 nyheter Försvarsadvokat Björn Hurtig efter slutpläderingarna i rättegången i november Foto: Jessica Gow/TT till Läkartidningen att bristande journalföring inte är ett fel av sådan art som skulle ha motiverat disciplinära eller arbetsrättsliga åtgärder. Hon skriver att»i enlighet med patientsäkerhetslagens intentioner borde ytterligare åtgärder från vår sida inriktas på ökad säkerhet och förebyggande åtgärder, snarare än på att klarlägga vilka enskilda individer som eventuellt brustit i dokumentation.«vår utredning var snarare en bedömning där vi kom fram till det här förhållningssättet, säger Stefan Engqvist och fortsätter: Hela situationen var så stirrig på sjukhuset så att varje kontakt som var kopplad till den här saken gjorde människor väldigt, väldigt olyckliga och oroliga. Vi ville inte röra mer i detta än vad som redan var upprört eftersom vi ändå inte tänkte göra något åt det. Att Barbro Fridén ändå skrev i sitt yttrande att Stefan Engqvist hade haft kontakt med läkarna menar han måste bygga på ett missförstånd. Barbro Fridén skriver i ett mejl till Läkartidningen att en förklaring kanske kan vara att Stefan Engqvist endast kunde kontakta dem som fortfarande arbetade på sjukhuset. Men enligt Stefan Engqvist tog han personligen alltså inte kontakt med någon av de tre läkarna, och ingen av dem kontaktade heller honom. Den friade narkosläkaren hänvisar till sin advokat Björn Hurtig för kommentar. Han är inte förvånad. Den kontakt och det stöd som fanns för [narkosläkaren] var extremt minimalt,»min åsikt är att sjukhuset skötte det här extremt dåligt.«och det är hon som har lidit skada av det här. Det var samma sak där, de tog inte kontakt och de hade ingen uppföljande verksamhet. Min åsikt är att sjukhuset skötte det här extremt dåligt, säger Björn Hurtig. Barbro Fridén svarar inte på Läkartidningens fråga om hon anser att chefläkaren borde haft kontakt med läkarna i en sådan utredning och inte heller på om hon själv hade kontakt med de berörda läkarna. Stefan Engqvist tycker det är svårt att svara på frågan om han borde ha tagit kontakt med de aktuella läkarna i sin utredning. Man gör så gott man kan i den situation man befinner sig i. Och det här var inte lätt. Allting som handlade om den här olyckliga händelsen var en stor sak för sjukhuset. Vi gjorde den här bedömningen och nöjde oss med det. Sara Gunnarsdotter n Inför sjukhusets yttrande till Socialstyrelsen hösten 2012 tog den aktuella specialistläkaren själv kontakt med chefläkaren Ann-Britt Bolin. De två andra aktuella läkarna har inte haft kontakt med Ann-Britt Bolin. Valberedningen nobbar Zilling Thomas Zilling vill fortsätta som ordförande i Sjukhusläkarna men valberedningen säger nej. Den föreslår i stället Karin Båtelson som ny ordförande. Valberedningens ordförande Sven Wallerstedt vill inte uttala sig om varför den petar Thomas Zilling. Valberedningen kommer att redovisa sin motivering på fullmäktigemötet, säger han och tillägger: Thomas Zilling är en oerhört duktig och bra person, så han är absolut ingen dålig kandidat. Thomas Zilling Thomas Zilling är besviken. Han säger att han funderar på att kandidera ändå, men har inte bestämt sig. Han blev ordförande 2011 och hamnade strax därefter i en konflikt med ledningen på sin arbetsplats Hallands sjukhus, där han var huvudskyddsombud. Efter en uppgörelse med arbetsgivaren valde han att sluta. Året därpå blev han omvald som ordförande. Samma år fick han en lektorstjänst vid Aarhus Universitetshospital i Danmark. Utlandstjänstgöringen vållade en diskussion om huruvida han kunde sitta kvar på sina fackliga uppdrag. Men nu har han lämnat Danmark. Jag har slutat min tjänst där efter 18 månader. Jag hade inte för avsikt att stanna längre. Just nu befinner jag mig»between jobs«, säger Thomas Zilling. Karin Båtelson är ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse samt ordförande i förbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM). Hon är klinisk neurofysiolog på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hon har tidigare suttit i Sjukhusläkarnas styrelse, men lämnade uppdraget för fyra år sedan. Då hade hon varit med i sju år och var andre vice ordförande. Vi hade gjort otroligt mycket bra. Men efter ett tag kändes det som det var samma gäng, samma profilfrågor och samma saker som sades. Jag ville göra något annat något nytt, säger Karin Båtelson. Nu är hon sugen på»comeback«och känner sig hed rad av valberedningens förslag. Det känns jättekul. Uppenbarligen vill de se lite förnyelse och förändring. Som ordförande i RLIM och ledamot i centralstyrelsen har hon saknat förankringen i en yrkesförening. Det är de som skannar av politiken i hela landet. Det är en annan dynamik. När man, som jag, exempelvis sitter i den Nationella läkemedelsstrategin kan man Karin Båtelson vara hjälpt av att stöta och blöta frågor i en yrkesförening. Om valberedningens förslag går igenom på Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte mars kommer den nuvarande manliga topptrojkan att brytas. Elin Ericson, som sitter i Läkarförbundets centralstyrelse och arbetar på kliniken för kirurgi och urologi på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, föreslås bli andre vice ordförande i stället för Lars Nevander. Han föreslås dock bli kvar i styrelsen. Vi tycker att det är viktigt att man knyter unga kollegor till verksamheten med tanke på framtiden, säger Sven Wallerstedt som samtidigt poängterar att det är de föreslagna kandidaternas kompetens som varit vägledande för valberedningens beslut: Nu råkar det vara så att vi föreslagit en styrelse där det är fler kvinnor än män, men jag tycker inte att ålder eller könsfördelning ska vara avgörande. Marie Ström 324 läkartidningen nr volym 111 LKT1408s318_324.indd :50

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade"

Ronden. Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: Alltför många frågor förblev obesvarade Ronden Nummer 1 2012 Ingen ny regionbildning aktuell för Uppsala Weiman: "Alltför många frågor förblev obesvarade" Ledningen startar patientsäkerhetsronder Karin Norlén summerar 40 år Äldre patienter vinnare

Läs mer

Patientdata. brist och överflöd i vården. Mats Utbult (red), Anna Holmgren, Ragnhild Larsson, Claes Leo Lindwall

Patientdata. brist och överflöd i vården. Mats Utbult (red), Anna Holmgren, Ragnhild Larsson, Claes Leo Lindwall Patientdata brist och överflöd i vården Mats Utbult (red), Anna Holmgren, Ragnhild Larsson, Claes Leo Lindwall TELDOK Rapport 154 2004 Fler rapporter om IT i hälso- och sjukvård... Frilansjournalisten

Läs mer

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum

Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Distriktsläkaren Nr 6 2008 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Fackliga seminariet Patientsäkerhetsarbetet Forum Balticum Ledare Tid och personalresurser nödvändigt för patientsäkerheten! I förra numret

Läs mer

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering

Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF. Tema Rekrytering Distriktsläkaren Nr 1 2009 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Tema Rekrytering Ledare VÅRDVAL i primärvården våga satsa! Sjukvård är ett ämne som ofta diskuteras. Det är något som ligger nära varje människa

Läs mer

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22

riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 riksrevisionen granskar: staten och vården Primärvårdens styrning efter behov eller efterfrågan? rir 2014:22 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Distriktsläkaren. DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården. Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården. Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 6 2012 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF DLFs symposium Fackliga seminariet Etikdagen Vårdval i primärvården Svenska Distriktsläkarföreningen Ledare Distriktsläkaren Svenska Distriktsläkarföreningen

Läs mer

EXTRA JUBILEUMSNUMMER! 25 år!

EXTRA JUBILEUMSNUMMER! 25 år! EXTRA JUBILEUMSNUMMER! 25 år! Grattis på födelsedagen! Grattis på födelsedagen! Med den här tidningen fyller du som läsare 25 år. Så låt oss bjuda dig på en historisk tidningstårta! t Den är vårt tack

Läs mer

PATIENTSKADOR UR ETT ERSÄTTNINGSPERSPEKTIV

PATIENTSKADOR UR ETT ERSÄTTNINGSPERSPEKTIV Juridiska Institutionen Göteborgs Universitet Handledare Universitetslektor och docent Filip Bladini PATIENTSKADOR UR ETT ERSÄTTNINGSPERSPEKTIV - om kompensation för felbehandling inom sjukvården 20-poängsuppsats

Läs mer

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer

Så vill han värna läkaryrket. Nya Karolinskas visioner på väg bort? 75 procent av alla sjukhusfusioner misslyckas Sidan 16 Sidan 6 Sidan 12

Så vill han värna läkaryrket. Nya Karolinskas visioner på väg bort? 75 procent av alla sjukhusfusioner misslyckas Sidan 16 Sidan 6 Sidan 12 BONUSTEMA: Livsstil, kost & hjärta Sidorna 26-37 TIDSKRIFT FÖR DRYGT 19.000 SJUKHUSSPECIALISTER UTGIVEN AV SJUKHUSLÄKARFÖRENINGEN NR2/2011 Thomas Zilling, ny ordförande för Sjukhusläkarna: Så vill han

Läs mer

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista

Revansch! SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista Revansch! 2014:3 Årgång 34 Pris 45 kr Utges av RSMH SYSTER SOL gör ångesten till en skattkista TEMA: GOD MAN Ett system från 1920-talet Gode mannen fick Helena på fötter Så fungerar det i Finland REDAKTÖREN

Läs mer

No 1. 2011. patientsäkerhet skärpt ansvar. tema: nya verktyg Skördar frukten av planerad vård

No 1. 2011. patientsäkerhet skärpt ansvar. tema: nya verktyg Skördar frukten av planerad vård Till slut känner jag mig som en yr höna som springer runt och letar efter luppar, berättar Monika Asplund. Det skulle vara bra om vi på golvet hade en bättre dialog med dem högre upp, att de kommer och

Läs mer

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08

FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 FARLIGT FÖRTROENDE? RÅDGIVNINGSLAGEN I PRAKTIKEN OCH POLITIKENS GRÄNSER AGNES ARPI ALEN MUSAEFENDIC 2010-10-08 Agnes Arpi är fri skribent och studerar psykologi vid Göteborgs universitet. Alen Musaefendic

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE. Vilken ojämlikhet. Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård. Anders Anell UPPDRAG VÄLFÄRD UPPDRAG VÄLFÄRD ENTREPRENÖRSKAPSFORUM FORES LEADING HEALTH CARE Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande och egenavgifter i svensk vård Anders Anell Vilken ojämlikhet är mest rättvis? Patientinflytande

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre

Våld och övergrepp mot äldre tidningen brottsoffer brottsofferjourernas riksförbund nr 2/2013 årgång 18 Hon var livrädd att sonen skulle få reda på vår kontakt En brottsofferjour berättar om mötet med en våldsutsatt kvinna Sid 9 Våld

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Låg status och låg lön för läkare i Ukraina

Låg status och låg lön för läkare i Ukraina utblick. EM i fotboll, som börjar nästa vecka, sätter nu arran görslandet Ukraina i fokus för något annat än dess turbulenta inrikespolik. Många har tvivlat på landets förmåga att kunna arrangera ett så

Läs mer

Omyndigförklarad! en rapport om kommunala byråkrater, gode män och rätten till självbestämmande Lisa Magnusson timbro Juni 2013

Omyndigförklarad! en rapport om kommunala byråkrater, gode män och rätten till självbestämmande Lisa Magnusson timbro Juni 2013 Omyndigförklarad! en rapport om kommunala byråkrater, gode män och rätten till självbestämmande Lisa Magnusson timbro Juni 2013 Om författaren Lisa Magnusson är frilansjournalist och samhällsdebattör.

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Han får medhåll av Ellen-Elena Reynolds, ST-läkare i obstetrik och gynekologi, och Johan Flodin, underläkare. Foto: Kanal 5

Han får medhåll av Ellen-Elena Reynolds, ST-läkare i obstetrik och gynekologi, och Johan Flodin, underläkare. Foto: Kanal 5 nyheter läkare på tv Oroliga för vad kollegerna egentligen ska tycka, men också glada över att få göra en upplysande insats och visa upp sjukvården. Så reflekterar några tv-läkare över sina uppdrag. Alla

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Trött på all administration Läkare lämnar Sahlgrenska SAKKUNNIGA HOTAS FUSK MÖRKLÄGGS OSKYLDIGA STÄMPLAS SOM FUSKARE LEDANDE EXPERTER:

Trött på all administration Läkare lämnar Sahlgrenska SAKKUNNIGA HOTAS FUSK MÖRKLÄGGS OSKYLDIGA STÄMPLAS SOM FUSKARE LEDANDE EXPERTER: DEBATT: Ska sjukvården finansieras av staten? Sidorna 38-46 Dr Snake Sidan 3 TIDSKRIFT FÖR DRYGT 18. 000 SJUKHUSSPECIALISTER UTGIVEN AV SJUKHUSLÄKARFÖRENINGEN NR5/2013 SAKKUNNIGA HOTAS FUSK MÖRKLÄGGS OSKYLDIGA

Läs mer

Vårdval att flytta makten till patienterna

Vårdval att flytta makten till patienterna Vårdval att flytta makten till patienterna ann lindgren anders morin juni 008 Vårdval Produktion: Svensk Information Tryck: Edita Västra Aros Omslagsbild: Johnér Bildbyrå/Plattform Foto: Peter Korpi och

Läs mer

Därför Barnahus. så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp

Därför Barnahus. så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp Därför Barnahus så stärker vi rättigheterna för barn som utsatts för våld och övergrepp Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och

Läs mer