RUS metod för tryggare barn. Kom i julstämning! [ sidan 7] Barns väg till trygghet. Barntillåtet Extrasida med julböcker!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RUS metod för tryggare barn. Kom i julstämning! [ sidan 7] Barns väg till trygghet. Barntillåtet Extrasida med julböcker!"

Transkript

1 Kom i julstämning! [ sidan 7] Svara senast 27 november Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr RUS metod för tryggare barn Handla för 350:- och få cd:n Jul med Astrid Lindgren utan extra kostnad! Barns väg till trygghet steg för steg genom förskolan RUS är en observationsmodell som är enkel att integrera i den övriga förskoleverksamheten för att konstatera var varje enskilt barn står i sitt relationsbyggande. Med hjälp av en loggbok och en samlad RUS-dokumentation ser du som lärare vilka insatser som kan behövas, både för det enskilda barnet och för det samlade arbetet. Barntillåtet Extrasida med julböcker! På schemat Rörelse uppåt väggarna Sidan 16 Tillsammans ny bok av Åsa Nilsonne & Anna Kåver

2 boken Trygghet grunden för all utveckling! Fäst dig inte vid att RUS kan ge felaktiga associationer och att Relation UtvecklingsSchema låter formellt. Läs istället boken om RUS Barns väg till trygghet. En bok som öppnar helt nya möjligheter för arbetet med små barn. Vi föds som sociala varelser och utvecklar vår kompetens och förmåga att samspela med andra människor ända in i vuxenlivet. Allt bygger på att vi själva är aktiva deltagare. Visst är de häftiga, de två meningarna i Barns väg till trygghet steg för steg genom förskolan. Utgångspunkten är barnet som social varelse, kapabelt att samspela med sin omgivning, redan från första dagen. Den härmande ansiktsrörelse som barnet gör mot mamman efter bara några timmar, är det första steget på en kommunikation som kommer att fortsätta genom hela livet. Sådana perspektiv kan lätt orsaka svindel! Men så kommer villkoret: Allt bygger på att vi själva är aktiva deltagare. Vi föds som sociala varelser och utvecklar vår kompetens och förmåga att samspela med andra människor ända in i vuxenlivet. Allt bygger på att vi själva är aktiva deltagare. För även om den sociala drivkraften är stark, så kan ett utvecklande samspel med andra aldrig tvingas på någon. Däremot kan det hjälpas fram av en stöttande och observant omgivning. På förskolan innebär det närvarande och medvetna lärare, som vet vad, när och hur de ska observera för att veta hur samspelet ska kunna förlösas. Och har till uppgift att göra det. Det är just detta som Barns väg till trygghet handlar om en strukturerad observationsmetod för att kunna följa det lilla barnets väg mot en alltmer ändamålsenlig kommunikation, och därmed mot en allt större trygghet. Följ hur barnen utvecklas Metoden förkortas RUS, utskrivet blir det RelationsUtvecklingsSchema, som säger precis vad det handlar om ett schema för att systematiskt kunna följa hur små barns för- måga till relationer utvecklas. Detta för att underlätta det pedagogiska arbetet. Den som tänker på Läsutvecklingsschema för skolan har rätt. Pedagogikforskaren Bo Sundblad, som låg bakom LUS, har också varit med att utveckla RUS. Och precis som LUS är RUS ett verktyg för lärarna att ge barnen rätt stöd, inte för att bedöma dem. Boken är skriven av tre lärare verksamma i förskolan Anita Erixon, Camilla C Lindgren och Tuula Torro tillsammans med Bo Sundblad utifrån deras egna praktiska erfarenhet. Men den är egentligen resultatet av ett mångårigt utvecklingsarbete tillsammans med lärare i förskolor i Stockholm och Malmö. Skaffa en gemensam grund Det är erfarenheter och exempel från Anitas, Camillas och Tuulas förskolor som i boken får illustrera hur metoden fungerar. Många kommer säkert att känna igen sig; det är precis så här vi arbetar! Det är bra, menar Camilla, det visar bara att vi är på rätt spår. Men poängen med RUS Kort om boken RUS (relationsutvecklingsschema) är en lättanvänd modell för att observera barnens utveckling inom fyra områden: Relationen med pedagogerna Trygg i miljön Relationer till andra barn Benämna världen De fyra områdena är indelade i tydliga steg och boken beskriver, med exempel från förskolor, hur du kan avgöra var barnet befinner sig i sin utveckling. I boken finns också en manual som hjälper dig att komma igång med att använda RUS, samt exempel på hur du med observationerna som grund kan stödja barnen i sin utveckling. Tvserien Barnet och orden presenteras också, och i det program som tar upp RUS finns belysande exempel på RUS olika steg. I bokens inledande kapitel beskriver Birgita Allard vad spädbarnsforskningen säger om barns utveckling innan förskolan. Hon ger en introduktion till begreppet mammiska, d.v.s. det språk av gester, miner och tonfall som utgör barnets första kommunikation med omvärlden och som sedan kompletteras med det verbala språket. Boken är producerad i sam arbete med stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm. Alla URs program kan lånas från mediecentralen eller beställas från URs kundtjänst, tel

3 boken Barns väg till trygghet steg för steg genom förskolan UR, 176 sidor Anita Erixon, Camilla C Lindgren, Bo Sundblad & Tuula Torro 189:- Best.nr Medlemspris (Ord. ca-pris i bokhandeln 237:-) är att man i varje förskola har en gemensam grund att stå på, där alla är eniga om vad begreppen står för in i minsta detalj. För när vi arbetar med RUS tvingas vi sätta ord på det som kan kallas för vår tysta kunskap. Och det är viktigt, för tyst kunskap som aldrig kläs i ord kan aldrig dokumenteras, aldrig föras vidare, aldrig följas upp, aldrig leda till insatser för hur pratar man om tyst kunskap? Den förblir tyst för föräldrar, för kollegor och kanske till och med för oss själva. Och framförallt: Utan en systematisk observationsmodell riskerar vi att missa de små nyanserna bland alla jämfotahopp och treordsmeningar som ofta är det vi minns när dagen är slut och dagboken ska skrivas. Där får de små barnens, relativt sett, stora framgångar sällan plats. Små steg mot ökat samspel I boken observeras fyra huvudområden om hur barnet erövrar tillvaron: relationen till pedagogen, tryggheten i miljön, relationen till andra barn och förmågan att benämna världen. Varje område har sedan delats in i mindre steg, där tryggheten från det lilla, försiktiga och nära undan för undan vidgas i takt med att barnet, med stöd av de vuxna, vågar bli en allt mer aktiv deltagare i samspelet med andra. Sammanlagt finns det 26 olika steg, men det är inte så farligt som det kan låta, säger Camilla. Även om utvecklingen på de fyra huvudområdena sker parallellt, så sker utvecklingen inom varje område bara med ett steg i taget. Som mest blir det alltså bara fyra variabler att hålla reda på om varje barn. När laget enats om hur långt i utvecklingen ett barn kommit, så förs det in i avdelningens samlade loggbok och i barnets enskilda loggbok, som används till stöd för bland annat föräldrasamtalen. Vinsterna är mycket stora, säger Camilla. Det finns ingen risk att vi missar något barn, eller att vi kommer med svepande formuleringar och enskilt tyckande. Innan vi för in något i logg boken, så är det genomdiskuterat och vi vet alla vad vi ska titta efter och hur vi ska stödja just det barnet i sin utveckling. Mycket är saker som helt enkelt gick oss förbi, innan vi började använda RUS, men som nu uppmärksammas och får fokus. Vi finns där som stöd och vägledare och barnen känner sig trygga av det. Och nu sitter vi här med en bok som vi är stolta att dela med oss av! Det är bara att tacka och ta emot! Om författarna Fyra författare Anita Erixon, Camilla C Lindgren, och Tuula Torro arbetar alla som lärare i förskolan. De har tillsammans ingått i den grupp som utarbetat RUS. Gruppen har handletts av Bo Sundblad, läsforskare, lärarutbildare och universitetslektor vid Stockholms universitet. 3

4 fler nyheter En skola för alla Ny upplaga med nytt kapitel om utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner I dag arbetar de flesta lärare i en verksamhet där man har ett inkluderande perspektiv, där skillnader mellan elever accepteras och respekteras. För att vi ska nå en likvärdig utbildning för alla elever måste du som lärare ha god insikt om vad begreppen integrering, segregering, exkludering och inkludering står för. Begrepp som är nyckelord inom det specialpedagogiska fältet. Inga-Lill Vernersson belyser i boken grundläggande specialpedagogiska frågor som lärare dagligen ställs inför. I en skola för alla bör inlärningssituationen anpassas till elevens möjligheter att utvecklas och att lära. Denna reviderade upplaga innehåller ett helt nytt kapitel om utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner, som viktiga redskap för elever, lärare och föräldrar i deras strävan att uppnå ett gott samarbete för elevens kunskapsutveckling. Boken är avsedd för grundutbildning och kompetensutveckling av lärare. Den kan även användas i utbildning för andra yrkesgrupper som möter specialpedagogiska frågor. Inga-Lill Vernersson är universitetslektor i pedagogiskt arbete och verksam som lärarutbildare och fortbildare i specialpedagogik och svenska vid Linköpings universitet. Ny upplaga! Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv Inga-Lill Vernersson 179:- Studentlitteratur, 80 sidor Best.nr Medlemspris 4

5 Sorg hos barn En handledning för vuxna Atle Dyregrov Studentlitteratur, 155 sidor. Best.nr Medlemspris Att göra rätt när det ofattbara händer Vad vet vi om barns tankar och reaktioner när döden drabbar föräldrar, syskon, vänner, far- och morföräldrar? Den här boken ger oss vuxna en bättre förståelse av barns sorgereaktioner. Det finns i dag en betydligt bättre kunskap och förståelse för barn i sorg, än för 20 år sedan. Men trots detta kan vuxna fortfarande felbedöma barns situation vid förlusten av en närstående. Boken ger många praktiska råd för hur man på ett bra sätt tar hand om barnen när den närmaste familjen drabbas av ett dödsfall. Den ger svar på frågor som: Ska barnen få se den döde? Ska de få vara med på begravningen? Hur ska man göra för att barnen ska få utlopp för tankar och känslor? Hur gör man i klassen eller på förskolan? En bok för föräldrar, lärare i förskola och skola och andra vuxna som möter sörjande barn. Denna reviderade och utvidgade upplaga ersätter författarens tidigare bok Barn i sorg (1990). Atle Dyregrov är klinisk psykolog och chef för Senter for Krisepsykologi i Bergen. 249:- Håll dig ajour! Den 1 augusti i år gjordes lagändringar i skollagen. Denna ovärderliga handbok för skolledare som nu finns i en fjärde upplaga, är naturligtvis uppdaterad utifrån de nya bestämmelserna. Juridik för pedagoger ger en introduktion och vägledning till dig som arbetar i förskola och skola om olika juridiska frågeställningar som kan bli aktuella. Kan barn bli skadeståndsskyldiga? Är mobbning ett brott? Får man som lärare beslagta barnens saker? Författaren beskriver personalens, elevens, barnets och vårdnadshavarens rättigheter och skyldigheter, rättssäkerhet, offentlighet och sekretess, om skadestånd och upphovsrätt. I denna upplagan har, utöver uppdateringarna enligt de nya lagändringarna, kapitlet om sekretess omarbetats. Mare Erdis är jurist och har tidigare varit verksam som universitetsadjunkt vid avdelningen för rättsvetenskap, Karlstads universitet, där hon bl.a. undervisat på lärarutbildningen. Uppdaterad enligt ny lag från 1:a augusti Juridik för pedagoger Mare Erdis Studentlitteratur, 133 sidor. Best.nr :- Medlemspris fler nyheter 5

6 barntillåtet Fantasifull upptäcktsresa i ord och bild Hur skall man kunna hålla reda på en syster som jämt försvinner? Hon säger att världen är så stor, det finns så mycket nytt att se, på andra sidan kullen nya kullar, skogar, städer Och så plötsligt är hon borta! Men lillebror vet kanske var hon finns, han känner henne bäst. Följ med och leta över landskapen hon drömmer om och platser som du aldrig förut sett. Från 5 år. 28 sidor. Var är min syster? Sven Nordqvist Best.nr Medlemspris 149:- Grammisnominerad! S för spel Det här spelet ger barnen möjlighet att bl.a. lyssna ut fonem och att öva upp avkodningsförmågan. Barnen väljer spelplan och drar alfabetskort varefter de undersöker om ljudet ingår i någon av bilderna på spelplanen. Det finns också ordkort där barnen kan träna läsning. Åtta spelplaner, alfabetskort, ordkort, spelpjäser och en handledning ingår. Från 5 år. Ljudlek Best.nr Medlemspris 199:- Sprittande sångglädje Öppna dörren till en skattkammare full med visor! Sjung de gamla välkända sångerna, återupptäck dem du har glömt och lär dig några nya som barnen kan utantill. Innehållsförteckningen är lång och bildmaterialet rikt: Lasarettsvisan, Mumintrollets visa, Ketchup ska prutta, Mors lilla Olle, Du käre lille snickerbo, Uti vår hage, Blommig falukorv m.fl. En generös och vacker bok som ger inspiration och sångglädje. 145 sidor + cd. Min skattkammare 3 Vi äro musikanter + cd Best.nr Medlemspris 239:- Wow vilken show! När Rut och Knut och lilla Tjut börjar leka och spela kock-rock blir det fullt ös. Varför inte göra en hel musikshow där rummet blir en scen full med publik, och barnen kommer loss i allsköns låtar: folkvisor, indiskt, opera, hårdrock, schlager, flamenco, rap och country. Till denna färgsprakande, rimglada och musikmaxade bilderbok finns också en cd. För 3-8 år. 40 sidor. Supershow med Rut & Knut & lilla Tjut (bok) Carin Wirsén & Stina Wirsén Best.nr (bok) Medlemspris 128:- Supershow med Rut & Knut & lilla Tjut (cd) Best.nr (cd) Medlemspris 97:- Paketpris bok+cd Best.nr Medlemspris 186:- Spara Pelles experiment med vatten Köp Best.nr båda spara Pelles experiment med apelsiner 35:- Best.nr Medlemspris/bok 117:- Best.nr (paket) Paketpris 199:- 39:- Experimentera mera I de här böckerna visar Pelle hur man kan göra enkla experiment med vatten och apelsiner på förskolan. Två lättsamma och faktafyllda bilderböcker för de yngre barnen. Varje bok har 32 sidor. Together Spel som stimulerar barnens alla intelligenser enligt Howard Gardners principer. Innehåller 100 kort med rörelseuppdrag; jongleringsboll, resårband, ärtpåse, snurra, timglas och spelregler. Från 5 år, men då behövs hjälp av någon läskunnig :- Räkna med språk /C Rosvall Med rim, fakta, fantasi, lek och mycket språksprudel blir barnen förtrogna med siffrorna och talen och några grundläggande matematiska begrepp. För åldrarna 3 10 år. 88 sidor :- Sammansatta ord /Bragée & Andersson Barnen lär sig hur två olika ord kan bilda ett nytt, sammansatt ord. Spelas bl.a. som ett läggspel med sorteringsövning eller som memory. 84 kort med bild och text, samt handledning. Från 6 år :- Motsatsord Att se skillnader och motsatser i ord och bild ger ett rikt språk. Olika spelvarianter och svårighetsgrad, där det gäller att para ihop motsatser i ord och bild. Från 5 år :- Hujedamej bok+cd Jubileumsutgåva av Astrid Lindgrens klassiska sångbok med de mest älskade sångerna, härligt illustrerade av bl.a. Ilon Wikland och Björn Berg. Cd-skiva ingår. 48 sidor :- Tidens siffror/i Linde Spelet lär barnen att det finns 4 kvartal på ett år, 7 dagar i veckan, 24 timmar på ett dygn och 52 veckor om året. Totalt 11 tids-siffror tränas på ett lekfullt och roligt sätt. Skolår :- Astrid 100 år! 6

7 Barntillåtet Handla för 350:- i detta nummer så får du Jul med Astrid Lindgren utan extra kostnad! Astrids julklassiker Julsskiva med Madicken, Lotta på Bråkmakargatan, Pippi och Bullerby barnen. Hör Astrid Lindgren läsa Vi har så roligt när det är jul, Hur vi firar jul i Bullerbyn 1, Junibackens jul och Pippi har julgransplundring. Speltid 55 minuter. Jul med Astrid Lindgren Best.nr Medlemspris 89:- Julen i ett paket En härlig och inspirerande bok full av läseklappar! Här finns de bästa jul berättelserna samlade, varvade med sprakande roliga bilder. Läs om julen hos Bullerby barnen, Ture Sventon, Kaspar i Nudådalen, Pettson och Findus, Sune och många andra. Här finns också många älskade julsångerna, julevangeliet samt en massa fakta om julen och alla traditionerna, julpyssel, rim, lekar och julgottsrecept. 125 sidor. Julklappar Best.nr Medlemspris 189:- Missa inte tillfället! En julbok utöver det vanliga. Frida Lax, BTJ Ljuvlig julkavalkad Tipp tipp tapp innehåller alla julens älsklingar: Pippi Långstrump, Familjen Nalle, Halvan, Lilla Anna, Ellen, Alf Prøysens musfamilj och många andra. Den gemensamma nämnaren är julen, som alla dessa figurer firar på sina egna sätt. Boken innehåller dessutom våra mest älskade julsånger. Hela boken bjuder på en lång glittrande jul kavalkad från advent fram till julafton och ända till Tjugondag Knut. Härligt illustrerad. 160 sidor. Lyssna och njut till nya och traditionella julsånger och små berättelser på cd n Tomtarnas julnatt; Kanel och Kanin; Lilla Annas julklapp; Julpolska; Knapervisan; Vi äro musikanter; Moster Ester; Sagan om mössens julafton; En sockerbagare; Tomten; Snöflingetuss; Jul i stallet; Sankt Staffans visa; Nu är glada julen slut m.fl. Speltid ca 62 minuter. Tipp Tipp Tapp - bok Best.nr Medlemspris 269:- Tipp Tipp Tapp - cd Best.nr (cd) Medlemspris 89:- Paket Best (bok+cd) Paketpris 308:- Perfekt julklapp Köp både bok+cd spara Julboken Görel Kristina Näslund Best.nr Medlemspris 159:- 50:- Julstämning för alla åldrar - cd Här doftar det julklappslack, pepparkaksbak, tända ljus och blöta raggsockor efter jullovets kälkåkning! Lyssna på stämningsfulla julberättelser i vintermörkret Titta, Madicken, det snöar!; Mössens julafton; Babar och jultomten; Hur vi firar jul i Bullerbyn; Lilla Annas julklapp; Tomtegröt och tulpaner!; Bibeln berättar: Jesu födelse; Snickar Andersson och jultomten; Inget knussel, sa Emil i Lönneberga. 2 cd, speltid ca 1,5 timme. Julsagor antologi (2 cd) Best.nr Medlemspris 189:- Pyssla, baka, lek och sjung Den här boken får den riktiga julstämningen att infinna sig! Julia och hennes pappa ger tips på roligt julpyssel, goda recept, julsånger och lekar. Du lär dig hur man binder en julkrans, gör pepparkakshus och en julkrubba, tillverkar julgransprydnader, gör billiga och enkla julklappar, stöper ljus, slår in vackra paket med mera. Boken ger även en kulturhistorisk bakgrund till olika seder och bruk. 128 sidor. 7

8 Denna sida är en annons Från alla håll får vi höra hur uppskattat Förskoleforum är. Därför upprepar vi nu introduktionserbjudandet från förra numret av Leka Lära Leva. Prova Förskoleforum du också! Nu är vi igång! Nu är den äntligen här. En inspirerande och innehållsrik webbplats fylld av innehåll som gör ditt arbete i förskolan både roligare och effektivare. Här finns lustfyllda impulser, spännande idéer, kreativa uppslag, konkreta verktyg och mallar samt mycket mer. Här möter du andra inom förskolans värld utbyter erfarenheter och får nya infallsvinklar. Som medlem i Förskoleforum har du alltid tillgång till det senaste webbplatsen uppdateras dagligen. Din arbetsplats är hos barnen ditt yrke är ett av våra allra viktigaste. Bli medlem i Förskoleforum redan idag, för både din och barnens skull. Varmt välkommen till Förskoleforum! Redan över 200 artiklar inom olika ämnen (innehållet utökas varje dag). Verifierade källor som myndigheter, forskare och intresseorganisationer men även praktiska exempel direkt från olika förskolor. Experter som svarar på dina frågor om allt från specialpedagogik till barnmedicin. Möjlighet att skapa din förskolas egen webbplats. Det svenska förlaget Studentlitteratur står bakom webbplatsen. Ny webbplats för lärare i förskolan!

9 Denna sida är en annons Lena Persson är förskol lärare på Förskolan Framtiden i Lund. Förskolan Framtiden är ett föräldrakooperativ för barn till anställda på Tetra Pak. Här finns 3 avdelningar, totalt 45 barn, 7 förskollärare och 4 barn skötare. Lena har varit medlem i Förskole forum sedan starten. Vad tycker du om Förskoleforum, Lena? Det är ett mycket spännande innehåll. Jag är personligen mycket intresserad av litteratur, och på Förskoleforum finns aktuella, uppdaterade boktips. Det är också spännande att läsa om andra förskolor man blir lätt hemmablind, kanske kan man fånga upp något intressant genom att se hur andra jobbar. Fråga experten är jättebra jag har inte ställt någon fråga än, men det är ju så att man själv kan söka sig fram till mycket information på nätet, men ibland behöver man verkligen ställa en direkt fråga. Det är också lätt att hitta på Förskoleforum. Hur använder du Förskoleforum? Ofta söker jag efter något speciellt, sedan när jag tittat på en sak blir jag nyfiken på något annat, och då är det bara att klicka vidare. Jag tittar gärna in lite då och då, för att se Att allt som rör förskolan är samlat på ett enda ställe det är det allra bästa med Förskoleforum. om det kommit in något nytt. Sist såg jag att det fanns mycket om Halloween, så nu ser jag fram emot att få en massa tips och fakta kring julen som jag kan ha nytta av. Vad är det bästa med Förskoleforum? Det har ju inte funnits något sådant här ställe för oss som arbetar i förskolan tidigare. Att allt som rör förskolan är samlat på ett enda ställe det är det allra bästa med Förskoleforum. Tidigare letade jag runt på hela internet efter saker som sånger, rörelsetips, natur, litteratur och så vidare. Nu hittar jag allt både lättare och snabbare. Idétorka? På Förskoleforum laddar vi med massor av nya tips och idéer inför julen. Ta en titt och gör något annorlunda i år! Denna pyssliga och annorlunda kalender gör ni av tomma toalettrullar. Överraska barnen med den, eller tillverka den tillsammans med dem som ett roligt projekt. Läs om hur du gör kalendern på Gå med hela arbetsgruppen betala för en! Just nu får du och dina kollegor Förskoleforum till introduktionspris: Ett helt år för endast 1 188:- (99:-/mån). Ordinarie pris är 2 268:- för årsabonnemang ni sparar hela 1 080:-! Förskoleforum ger dig i förskolan arbetsglädje och inspiration, men också konkreta hjälpmedel som gör arbetet effektivare. Endast 99:- per månad för årsabonnemang! Anmäl dig direkt på (Ord pris 189:-/mån) - -

10 alltid aktuella Handla för 350:- i detta nummer så får du Jul med Astrid Lindgren utan extra kostnad! Krispedagogik Magne Raundalen & Jon Håkon Schultz Varje dag finns det förskolebarn och skolelever som upplever kriser och förluster. Skolan och förskolan har länge saknat en pedagogik att möta barn i kris. Detta är den första bok på svenska som framställer en specifik krispedagogik. Den beskriver på ett praxisnära sätt hur förskolan och skolan kan omskapa kriser och trauman till pedagogiska möjligheter, som gör att både barn, elever och lärare övervinner problemen. 280 sidor. Best.nr Medlesmpris 359:- Tunggung Lek med språk i förskolan! (bok och cd) Jessica Gottberg & Kenneth Andersson Alla barn har ett rikt språk och det lockar den här boken fram med lek och sång. Du får i boken ta del av kända pedagoger, författare och forskares syn på språklek och språkinlärning. Boken innehåller också en mängd handfasta tips som du kan använda direkt i förskolegruppen. Och vi får i boken, precis som på cd:n, i tv- och radioprogrammen och på webben följa det ettriga monstret Ordbajsaren och hunden Tungan. På cd:n finns musiken från tv-programmen, samt de fem radioprogrammen. 84 sidor, cd:n ca 78 minuter. Se också Best.nr (bok) Medlemspris 199:- Tunggung Ballongsånger, Ordbajsaren & Farbro Filip (cd) Best.nr Medlemspris 99:- Paketpris bok+cd Best.nr Medlemspris 248:- (paket) Köp paket spara 50:- Matte på burk Annika Thisner Boken beskriver en metod för hur du kan arbeta med matematik i förskolan med hjälp av tolv matteburkar. Barnens glädje att lära med alla sinnen är utgångspunkten för arbetsmetoden. Målet är att de får ett bra självförtroende och en positiv inställning till matematik. Olika mattelekar ger barnen språklig träning, genom bl.a. ramsor och sånger. 96 sidor. Best.nr Medlemspris 189:- Matteburkar Med matteburkarna lär sig barnen en mängd matematiska begrepp på ett utmanande och lekfullt sätt. Burkarna har olika färg, storlek och form. Grundsatsen med 11 antalsburkar innehåller: en klocka, två små dockor, tre leksaksspindlar, fyra Explosiva barn Ross W. Greene Hur hjälper vi barn med häftiga vredes utbrott, impulsivitet samt verbal och fysisk aggressivitet? Boken beskriver ett arbetssätt som minskar det förödande negativa samspelet mellan det explosiva barnet och dess omgivning. Den visar också hur förmågan till flexibilitet, frustrationstolerans, kommunikation, problemlösande samt konflikthantering kan förbättras. 287 sidor. Best.nr Medlemspris 269:- Vygotskij i praktiken Leif Strandberg Boken redogör på ett begripligt sätt för grundbegreppen i Vygotskijs kulturhistoriska psykologi. Stommen är de många praktiska exempel som visar hur Vygotskij praktiseras i svenska förskolor och skolor. Boken varvar teori och praktik och innehåller spännande övningsuppgifter. 208 sidor. Best.nr Medlemspris 205:- 10

11 Handla för 350:- i detta nummer så får du Jul med Astrid Lindgren utan extra kostnad! alltid aktuella par byxor med prislappar, fem kulor i olika material, sex tärningar, sju veckodagskort, åtta par skor, nio tårtljus och tio fjädrar. En talduk att ställa burkarna på medföljer. Best.nr Medlemspris 349:- Matte på burk + matteburkarna Paket! Best.nr Paketpris 499:- En liten båt blir ofta våt matteburk Lennart Hellsings sång En liten båt blir ofta våt inspirerar till många roliga mattelekar. Hur många fiskar är det kvar i havet när båten har fångat tre? Hur ser det ut när alla fiskar simmar i en ring? Innehåller burk, båt, blå duk som föreställer hav, fiskar och skattkista med pärlor. Best.nr Medlemspris 299:- Lekbok för koncentrationsförmågan Barbara Sher En inspirerande bok för dig som vill stärka barnens koncentrationsförmåga. Boken innehåller mängder av lekar för alla barn, från de minsta förskolebarnen till skolbarnen. På ett lättsamt och roligt sätt hjälper lekarna barnen att utveckla sina färdigheter, öka sitt självförtroende och bli bättre på att hålla koncentrationen uppe under lite längre stunder något som de har nytta av hela livet. 208 sidor. Best.nr Medlemspris 249:- Skapelsemorgon Barnet Konsten Poesin Fantasin Gunwor Nordström En inspirationsbok kring barns bildskapande och inlevelseförmåga som bygger på författarens arbete med förskolebarn samt låg- och mellanstadiebarn. Tillsammans har de gjort upptäcktsresor som inrymmer både måleri, poesi, fantasi och musik. Bokens lärarhandledning beskriver hur du kan tillämpa arbetsmetoden och ger förslag till olika områden att arbeta vidare med. 104 sidor. Best.nr Medlemspris 155:- Det går att göra så här! Om att lösa vardagskonflikter Ingegerd Edman Ståhl Återkommande bråk och konflikter tär på krafterna. Den här boken ger exempel på en strukturerad modell för konfliktlösning. Den visar också hur barn kan lära sig lösa konflikter konstruktivt på egen hand. Författaren vill att vi lär oss respektera individen liten som stor är ödmjuka inför andras upplevelser och har förståelse för att utveckling tar tid. 136 sidor. Best.nr Medlemspris 189:- Social och emotionell träning för alla barn en praktisk handbok för skolan, förskolan och föräldrar Maria-Pia Gottberg Arbetar du med social och emotionell träning, eller funderar du på att börja? Den här boken ger vägledning och inspiration i hur du kan träna barnen i att samspela med andra, hur de kan stärka sin emotionella förmåga och lära sig mer om sina känslor. Den innehåller både fakta och konkreta övningar som du på ett enkelt och roligt sätt kan göra tillsammans med barnen. 259 sidor. Best.nr Medlemspris 329:- Nördsyndromet allt du behöver veta om Aspegers syndrom Inger Jalakas Att vara aspergare innebär att vara avvikande, men det kan också vara något positivt. Ett av de utmärkande kriterierna för AS är specialintressen, samtidigt som de har svårt med de sociala kontakterna. Boken riktar fokus på hur det är att leva med Aspergers syndrom, både som drabbad och som anhörig: som barn, tonåring och som vuxen på arbetsmarknaden. Författaren ger såväl konkreta tips och information som humorfyllda exempel ur verkligheten. 224 sidor. Best.nr Medlemspris 189:- 11

12 alltid aktuella Handla för 350:- i detta nummer så får du Jul med Astrid Lindgren utan extra kostnad! Små barn i förskolan föräldrahäfte Gunilla Niss & Anna-Karin Söderström Detta häfte borde alla föräldrar få när deras barn börjar i förskolan. Det beskriver förskolans uppdrag och arbetssätt, små barns behov, inskolning och relationen mellan hemmet och förskolan. Med häftet som stöd kan ni lägga grunden till ett långsiktigt samarbete med föräldrarna kring barnets behov och utveckling en god investering! 16 sidor. Best.nr Medlemspris 10 stycken 329:- Små barn i förskolan Den viktiga vardagen och läroplanen Gunilla Niss & Anna-Karin Söderström Arbetet med de minsta barnen i förskolan är oerhört viktigt. Ditt förhållningssätt och kvaliteten i ditt samspel med barnet avgör hur barnet kommer att utvecklas och uppfatta sig själv och sin omgivning. Med exempel visar författarna hur du kan möta de minsta barnens behov och läroplanens krav. Innehåller diskussionsfrågor. 123 sidor. Best.nr Medlemspris 214:- Paket bok + föräldrahäften Best.nr Medlemspris 468:- Läslänga 1, 2 och 3 Birgitta Bäckström Tre spel där barnen tränar läsning på ett avslappnat och stimulerande sätt. Enkla meningar, anpassade för den första lästräningen, paras ihop med tydliga bilder. Spelen är självrättande. Läslänga 2 och 3 är lite svårare och innehåller delar med Vem är jag? -gåtor som anknyter till bilderna. F-klass till skolår 3. Medlemspris 135:-/spel Best.nr (Läslänga 1) Best.nr (Läslänga 2) Best.nr (Läslänga 3) Best.nr samtliga 3 spel Paketpris 330:- Spara Medmänniskor Stefan Einhorn Stefan Einhorn skriver här om olika relationer mellan människor mellan far och son, lärare och elev, läkare och patient, eller två väninnor. Han visar hur ett möte, ofta av en slump, kan bli livsavgörande för oss och förändra allt. Boken gör oss uppmärksam på vårt eget förhållningssätt till andra människor anhöriga, vänner eller främlingar. Kanske kan vi själva bli en bättre medmänniska. 204 sidor. Best.nr Medlemspris 219:- 75:- Köp 3 spara 75 kronor! Lekbok för självkänslan Barbara Sher Att leka är kul. Och när man har kul är det lättare att lära sig något nytt. Här får barn mellan tre och tolv år lära känna sig själva. Lekarna betonar det positiva hos var och en och hjälper barnen att förstå att de duger precis som de är. Med ökad självkänsla blir det lättare för både individen och gruppen att utvecklas och att lära sig nya saker. 200 sidor. Best.nr Medlemspris 229:- Konsten att säga nej Jesper Juul Att leva i en nära relation innebär ständiga ställningstaganden och kompromisser. Inte sällan säger vi ja, trots att vi egentligen inte vill. Vi gör det av kärlek, men i längden främjar det varken oss själva eller dem vi lever med. Konsten att säga nej handlar om att ta hänsyn till sig själv också av hänsyn till andra. Att säga nej på ett bra sätt går ut på att lära sig att definiera sig själv utan att kränka eller såra andra. Och ett ärligt nej är ett kärleksfullt svar eftersom det gör oss tydliga i förhållande till både barnen, vår partner och oss själva. 103 sidor. Best.nr Medlemspris 169:- 12

13 Handla för 350:- i detta nummer så får du Jul med Astrid Lindgren utan extra kostnad! Sätt barnen i rörelse Äntligen i lager igen! Danssagor Helena Skogh Välkommen till världen Märith Bergström-Isacsson Sång, musik och dans är viktigt för barnens känsloliv, språk- och rörelseförmåga. Här hittar du vaggsånger, rörelsevisor och ramsor för de allra minsta (0 3 år), som ger inspiration och hjälp vid rörelsestunden eller vilan. 62 sidor+cd. Best.nr Medlemspris 199:- Tio danssagor med olika teman för dig som arbetar med drama, dans, musik, rörelseträning eller gymnastik. För förskolan och de tidiga skolåren. Cd med musik och lärarhandledning. Best.nr Medlemspris 149:- Musik från topp till tå bok Mera musik från topp till tå Märith Bergström-Isacsson Musiken är viktig för utvecklingen av barnets språk, motorik, jag- och kroppsuppfattning samt för att skapa avspänning och harmoni. De här två böckerna ger dig idéer till musik- och rörelsestunden. Musik från topp till tå för de minsta upp till 6 år, Mera musik från topp till tå för barn från 3 8 år. 60 sidor/bok + cd. Musik från topp till tå Best.nr Medlemspris bok + cd 259:- Mera musik från topp till tå Best.nr Medlemspris bok + cd 259:- Den som vill ge musiken extra plats i verksamheten får inspiration och vägledning av detta material. Tidningen Förskolan Mamma Mu Mina fina fötter - cd Jujja & Tomas Wieslander Små barn gillar när de får utföra den lilla teater det innebär att berätta en saga eller sjunga en visa med hjälp av rörelser. 26 sånger och rörelselekar Mina fina fötter, Snabba två, Mamma mu, Min lilla kråksång, Fem fina fåglar, Stor våg liten våg, Gå på tå och Häl på häl m.fl. Best.nr Medlemspris 145:- på schemat Smarta lekar Barbar Sher Barn som får röra på sig som en del i inlärningsprocessen blir mer stimulerade och alerta. Med hjälp av bokens roliga och inspirerande lekar tränar barnen sin intellektuella förmåga, stärker sin självkänsla, lär sig teoretiska och motoriska färdigheter och får en stabil grund för fortsatt lärande. Innehåller 101 roliga, kreativa, spännande och intellektuellt stimulerande lekar. 206 sidor. Best.nr Medlemspris 254:- Sagan om Alfabetet B Mässvik & H Ekelund ABC för hela kroppen! Boken och cd:n lär barnen alfabetet med hjälp av sång och rörelse. Till varje bokstav hör en saga och en sång, samt beskrivning på hur man med rörelser, avslappning, dramatik, ljud och sång kan arbeta med bokstaven. Förskolan och de tidiga skolåren. 88 sidor. Best.nr Medlemspris 238:- Dagis-TV:s rörelsesånger cd Jujja & Thomas Wieslander /Ylva Ellneby Musik med rörelser som stimulerar barnen och hjälper dem i deras utveckling. Sångtexter, rörelsebilder och pedagogiska tips av Ylva Ellneby finns med. Passar från 4 år, men många sånger också för barn från 2 1/2 år. Best.nr Medlemspris 115:- Sprattel cd En uppföljare till UR:s Dagis TV:s Rörelsesånger. Innehåller sju låtar som ger spring i benen och lust att leka. De grundläggande rörelserna i barns motoriska utveckling är utgångspunkten för de danser som beskrivs av Ylva Ellneby. För barn 3-6 år. Best.nr Medlemspris 99:- 13

14 alltid aktuella Barns tidiga läsning/k Taube Boken beskriver hur du kan hjälpa barnen att ta klivet över till skriftspråket. Den tar också upp de faktorer som påverkar barns läsförståelse och med vilka strategier den kan stödjas. 160 sidor :- Paketpris! Huller om buller/m Blom Cocke & Å Alneng Pedagogiskt material att arbeta kreativt utifrån kring ljud och hörsel. En sagobok med ljudhistorier och samtalsfrågor samt ljudoch röstövningar. Cd samt ett handledningshäfte medföljer. 24 sidor :- Alla talar om matte/j Gottberg & H Rundgren Hur ger vi barnen en bra matematisk grund? Boken betonar vikten av bl.a. språket, begreppen, mönstren och leken. Tips om hur man kan arbeta med matematik i förskolan. 120 sidor :- Su-do-ku för barn/p Vaderlind Bok med roliga och kluriga pussel som utvecklar barnens tanke- och slutledningsförmåga. Kan återanvändas. Från 5 år. 48 sidor :- Barnens bästa matte- och läslekar/p Kaye En bok fylld av lekar som får barnen att inse att matematik och läsning är fantasifulla och kreativa aktiviteter. Lekarna är lätta att utföra. Förskolan och de tidiga skolåren. 344 sidor :- Fånga par/i Linde Här tränar barnen addition och subtraktion genom att para ihop två matchande kort. Ett snabbt och roligt spel att spelas som patiens eller memory. Handledning medföljer. F-klass till skolår :- Lilla Naturserien/Fonstad & Svedberg Fyra böcker för dig som vill veta mer om de vanligaste fåglarna, blommorna, insekterna och smådjuren. Böckerna ryms i fickan. Illustrerade. 64 sidor/bok :- (4 böcker) Små barns matematik/e Doverborg m.fl. Hur upptäcker och utvecklar förskolebarn begrepp och tänkande i matematik? Exempel i både text och bild visar hur vi kan arbeta med att lära barnen former, mönster, taluppfattningar mm. 190 sidor :- Ritsagor/P Gustavsson Låt bilden byggas upp medan sagan berättas. Ett sagoberättande som lämnar utrymme för fantasin hos både barnen och berättaren. Ett enkelt trolleri som roar. 80 sidor :- Doktorn kunde inte riktigt laga mig/c Rehnlund En bok om små barn med olika sjukdomar eller funktionshinder. Med konkreta råd och exempel får vi vet hur vi kan hjälpa dessa barn. 160 sidor :- Bokklubben för pedagoger nr Redaktion: Åsa Hernborg Axelson, Johanna Thulesius Produktion och form: 2LK.se Kundtjänst: Studentlitteratur Box 141, Lund UR Stockholm Så här fungerar Leka Lära Leva Det kostar inget att vara medlem. Bokklubben har inget köptvång du köper bara när och vad du själv vill. Du får procents rabatt på cirkapriset. Även institutioner som förskolor och skolor kan vara medlemmar. Medlemstidningen skickas gratis till dig sju gånger per år. I den presenteras periodens huvudbok alltid en nyhet samt en mängd andra böcker. Vill du inte ha periodens huvudbok skickar du in den portofria svarskupongen eller ringer vår servicetelefon. Du kan också beställa och avbeställa böcker via bokklubbens hemsida, En avgift på 39 kronor tillkommer för pack och porto, oavsett paketets storlek (55 kronor för medlemmar inom Norden). När du fått ditt medlemsnummer kan du logga in på vår hemsida Här kan du göra dina beställningar eller avbeställa huvudboken när som helst på dygnet. Bokklubbens kundtjänst nås på telefon Nästa nummer utkommer omkring 15 januari Vill du veta mer om böckerna? Gå in på

15 signerat Leka Lära Leva har svaren på dina frågor Leka Lära Levas ambition är att ge alla er som arbetar med barn i förskola och skola, ett brett, aktuellt och inspirerande utbud av böcker böcker som utvecklar er själva men också barnen. I denna tidning hittar ni titlar som svarar på frågor som; Vad kan förskolan göra för att utveckla barn till trygga varelser? Hur hanterar vi barns sorg på rätt sätt? Vad är egentligen typisk språkutveckling? Kan vi utveckla vår medkänsla? Vad har små barn för behov? Hur tänker barn kring matematik? Det finns också en hel sida fylld med julstämning, och en hel massa musik som sätter barnen i rörelse med andra ord inspiration inom en mängd områden. Så passa på och beställ en bok till dig själv, till din personal eller till barnen. Och ha en riktigt skön julhelg! Åsa Hernborg Axelson Du kan sköta dina medlemsärenden på webben! Som ett led i att förbättra servicen för våra medlemmar har vi en egen hemsida: Här kan du logga in med ditt medlemsnummer och göra dina beställningar och avbeställningar dygnet runt. På hemsidan kan du också läsa mer om våra drygt 400 titlar och bläddra i tidigare nummer av medlemstidningen. Beställ på telefon dygnet runt Har du tonvalstelefon en sådan med * och # kan du beställa och avbeställa på telefon, när som helst på dygnet. Gör så här: 1. Ha medlemstidningen med ditt medlems nummer tillhands. Medlemsnumret hittar du under streckkoden i din adress. Hoppa över nollorna i början när du knappar in numret. 2. Ha beställningsnummer på de böcker du vill beställa/ avbeställa tillhands. Böckernas artikelnummer har sju siffror. 3. Ring En tydlig röst hälsar dig välkommen och ger dig instruktioner. Du behöver inte ha bråttom. Flerspråkig saga Det finns ett värde för tvåspråkiga barn att kunna dela en läsupplevelse med sina föräldrar och släkt ingar på deras gemensamma språk. Rosas bondgård är en tvåspråkig bilderbok som finns i fem språkliga versioner, med text på svenska och ett av språken spanska, finska, turkiska, arabiska eller nordsamiska. Syftet med boken är att stödja tvåspråkiga barn i deras språkutveckling. Genom att berättelsen presenteras parallellt på två språk underlättas inlärningen av båda språken och ger barnen möjlighet att delta på samma villkor som barn med svenska som förstaspråk. För barn 4 8 år. 32 sidor. Rosas bondgård Åsa Böhme & Lisen Adbåge Best.nr (svenska+spanska) Best.nr (svenska+finska) Best.nr (svenska+turkiska) Best.nr (svenska+nordsamiska) Best.nr (svenska+arabiska) Medlemspris/bok 99:- Lek med Rosa på Andra böcker om tvåspråkighet Tvåspråkighet hos barn i Sverige :- Barnen och språken :- Yalla det är bråttom! :- Tvärkulturell kommunikation i förskola och skola :- Läs mer på 15

16 Svarskupong Ja, jag har handlat för 350:- och får cd:n Jul med Astrid Lindgren utan extra kostnad. Värde 89:-. Ja tack, jag vill beställa Tillsammans. Best.nr Ja tack, jag vill beställa Tipp tapp, bok+cd och sparar 50:-. Best.nr Övriga beställningar Antal ex Best.nr Bokens titel Stockholm porto betalt P Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Nej tack. Jag önskar ej boken Barns väg till trygghet steg för steg genom förskolan. Best.nr Avbeställ gärna på Om du endast vill ha huvudboken Barns väg till trygghet behöver du inte fylla i kupongen boken skickas automatiskt. Om du vill avbeställa huvudboken eller beställa andra böcker skickar du in svars kupongen, så att vi har den senast den 27 november. Du kan också enkelt beställa och avbeställa på Logga in med ditt medlemsnummer. Du kan också faxa in din beställning/avbeställning på 08/ , eller ringa vår servicetelefon dygnet runt 08/ Kundtjänst Leka Lära Leva, Box , Stockholm. Tel , mån-tors 9-11 och samt fre Fax E-post (Obs! ej för beställning/avbeställning.) Det är en stor utmaning att fungera tillsammans med andra med vår livspartner, med våra barn och föräldrar, med våra släktingar, vänner och arbetskamrater. Vi vill alla skapa och bevara goda relationer, men alltför ofta misslyckas vi. Den här boken hjälper dig att lyckas! Genom att utveckla din medkänsla, både med andra och med dig själv, kan du fatta kloka beslut. Genom att bekräfta andra, och dig själv, kan du både visa och få respekt. Boken ger konkreta råd om vad, Utveckla din medkänsla vem, när och hur vi kan ge bekräftelse, i handlingar, verbalt och genom kroppsspråk. Ett kapitel handlar om bekräftelseyoga, en rad enkla vardagliga övningar. En bok för alla som är intresserade av personlig utveckling. Anna Kåver är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare i kognitiv beteendeterapi. Åsa Nilsonne är psykiater, professor i medicinsk psykologi, leg. psykoterapeut och handledare i kognitiv terapi. Båda är framgångsrika författare. Tillsammans Om medkänsla och bekräftelse Anna Kåver & Åsa Nilsonne Natur och Kultur, 168 sidor Best.nr Medlemspris 199:- Köp också Vem är det som bestämmer i ditt liv? av Åsa Nilsonne Best.nr Medlemspris 189:- Att leva ett liv av Anna Kåver Best.nr Medlemspris 189:-

Hitta tillbaka till arbetsglädjen. Missa inte konferensen Nordiska Impulser Läs mer på sidan 11. Kraftpaket!

Hitta tillbaka till arbetsglädjen. Missa inte konferensen Nordiska Impulser Läs mer på sidan 11. Kraftpaket! Ny intressant bok av Ylva Ellneby! [ Sid 5] Svara senast 29 januari Missa inte konferensen Nordiska Impulser Läs mer på sidan 11. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2008 www.lekalaraleva.nu Hitta

Läs mer

Matte på burk. rena barnleken! Matte på burk. matnyttig metod för förskolan

Matte på burk. rena barnleken! Matte på burk. matnyttig metod för förskolan Konsten att säga nej ny bok av Jesper Juul [ Sid 4] Svara senast 4 september V ä r d e- kupong till Bok & Bibliotek på sidan 11! Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 5 2007 www.lekalaraleva.nu Matte

Läs mer

Unik bok om krispedagogik av Magne Raundalen

Unik bok om krispedagogik av Magne Raundalen Du missar väl inte www.forskoleforum.se! Svara senast 16 oktober Ny webbplats för förskolan Läs mer på sidan 7 Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2007 www.lekalaraleva.nu Unik bok om krispedagogik

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Empati. något vi föds med eller lär oss? Böcker, spel och musik för mer rörelse! [ Sid 7] Fler nyheter: Barntillåtet: På schemat:

Empati. något vi föds med eller lär oss? Böcker, spel och musik för mer rörelse! [ Sid 7] Fler nyheter: Barntillåtet: På schemat: Böcker, spel och musik för mer rörelse! [ Sid 7] Svara senast 17 april Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 3 2007 www.lekalaraleva.nu Extra förmånligt erbjudande då du köper huvudboken Empati något

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Samtal kring böcker en källa till kunskap

Samtal kring böcker en källa till kunskap Låt barnen upptäcka naturen [ Sid 7] Svara senast 6 mars Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 2 2007 www.lekalaraleva.nu Varsågod! En extra bok med huvudboken! Samtal kring böcker en källa till kunskap

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

Kvalitetsdokument för Sagoborgen 2013/2014, Pedagogisk omsorg

Kvalitetsdokument för Sagoborgen 2013/2014, Pedagogisk omsorg Kvalitetsdokument för Sagoborgen 2013/2014, Pedagogisk omsorg Beskrivning av verksamheten Sagoborgen drivs som enskild firma av Siw Minnema. Jag har sex barn mellan tre och sex år. Ibland har jag hjälp

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Montessoriförskolan Paletten / Dotorp Läsår 2010/2011 Sig-Britt Karlsson Rektor Normer och värden Mål: Att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Matematikplan Förskolan

Matematikplan Förskolan Matematikplan Förskolan Utarbetad 2014 Sammanfattning Ett matematikprojekt har pågått i Munkedals kommun under åren 2013-2014 där grundskolan har deltagit. Som ett led i det arbetet har denna plan för

Läs mer

22 nov. Svara senast. de numera vuxna adoptivbarnens. och möjlighet och ger konkreta råd.

22 nov. Svara senast. de numera vuxna adoptivbarnens. och möjlighet och ger konkreta råd. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2005 www.lekalaraleva.nu Adoptivföräldrar är rädda att deras barn ska bli betraktat som den adopterade av pedagoger och barn på förskolan. Eftersom adoption

Läs mer

Vet du vad en toddlare är? Få verktyg för barnsamtalet!

Vet du vad en toddlare är? Få verktyg för barnsamtalet! Pia Eresund och Björn Wrangsjö om bråkiga barn! [ Sid 4] Svara senast 4 mars Nytt späckat nummer! Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 2 2008 www.lekalaraleva.nu Vet du vad en toddlare är? Få verktyg

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009

Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Alfons och känslor Parkskolan, 13/5-2009 Inledning Folkhälsoenheten arrangerade den 13 maj den första Tematräffen för pedagoger på förskolor och skolor som ingår i Hälsofrämjande skolutveckling. Syftet

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Välkommen till familjedaghem i karlbo

Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo Välkommen till familjedaghem i karlbo De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

Edens lokala arbetsplan

Edens lokala arbetsplan Edens lokala arbetsplan Förskolan 2015-09-03 Innehållsförteckning för kristen inriktning och kulturprofil 2 Edens gemensamma värdegrund 3 Normer och värden 4 Utveckling och lärande 5 Barnens ansvar och

Läs mer

Skolan med arbetsglädje Montessori

Skolan med arbetsglädje Montessori Skolan med arbetsglädje Montessori Vem var Maria Montessori? Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda barn och socialt

Läs mer

Satsa på språket. På schemat: Värva. Vinn biljetter till Skolforum eller Skoldagarna (sid 11)

Satsa på språket. På schemat: Värva. Vinn biljetter till Skolforum eller Skoldagarna (sid 11) Vinn biljetter till Skolforum eller Skoldagarna (sid 11) Svara senast 17 oktober På schemat: Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2006 www.lekalaraleva.nu Satsa på språket Värva medlemmar Samla

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Inledning Saltisbarnens Montessoriförskola har 22 barn i åldrarna 1-6 år Förskolan drivs som ett Föräldrakooperativ. Styrelsen är huvudmannen.

Inledning Saltisbarnens Montessoriförskola har 22 barn i åldrarna 1-6 år Förskolan drivs som ett Föräldrakooperativ. Styrelsen är huvudmannen. Kvalitetsanalys 2015 Inledning Saltisbarnens Montessoriförskola har 22 barn i åldrarna 1-6 år Förskolan drivs som ett Föräldrakooperativ. Styrelsen är huvudmannen. Saltisbarnens Montessoriförskola är en

Läs mer

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola Kvalitetsanalys Rönnhagens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS

STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS STRÄVANSMÅL VISÄTTRASKOLAN - FÖRSKOLEKLASS Svenska - Språkutvecklande Vi arbetar med slingerpedagogik och Bornholms modellen vägen till läsning. Detta med utgångspunkt från rim, meningar, ord, stavelser

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Inspiration till Bamses må bra tidning

Inspiration till Bamses må bra tidning Inspiration till Bamses må bra tidning Inspirationen är sammanställd av personal vid Förskolorna i Dals-Eds kommun. Förslag till arbetsgång Informera föräldrar om projektet och Bamses må bra tidning och

Läs mer

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15

Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Reviderad 140820 Årsplan Förskolan Kastanjen 2014/15 Förskolan har 5 avdelningar med stegrande åldersgrupper och roterande personal. Åldersindelningen på avdelningarna är 1-2 åringar, 2-3 åringar 3-4 åringar,

Läs mer

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1

Barnen och sjukdomen. Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 Barnen och sjukdomen Barn som anhörig till allvarligt sjuk förälder BARNEN OCH SJUKDOMEN 1 I familjer där förälder eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Det finns två ipad:s på barnavdelningen där ni kan prova apparna.

Det finns två ipad:s på barnavdelningen där ni kan prova apparna. NYFIKEN PÅ BRA SPELAPPAR FÖR BARN? På Leksands bibliotek kan du gratis prova roliga och pedagogiska appar för barn testade, utvalda och rekommenderade av PappasAppar.se. Det finns två ipad:s på barnavdelningen

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn

Kvibergsnässkolan. Individuell Utvecklingsplan. Skriftligt omdöme för. Elevens namn Kvibergsnässkolan Individuell Utvecklingsplan Skriftligt omdöme för Elevens namn Termin Träningsskolan I läroplan för det obligatoriska skolväsendet står att läsa: Skolan ansvarar för att varje elev som

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år

Verksamhetsplan vid. Montessoriförskola. 1 5 år Verksamhetsplan vid Montessoriförskola 1 5 år Möllevångens Montessoriförskola, Inger Setterhag, Hjälmshultsgatan 6 8, 254 41 Helsingborg, tfn 042-13 14 55 Hemsida: mollevangens-montessori.just.nu E-post:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12

Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 2012-09-10 1 (13) Kvalitetsanalys för Amadeus Förskola läsåret 2011/12 VD Förskolechef Beskrivning av förskolan Maryam Herlin Pia Eriksson Amadeus Förskola är en fristående, Reggio Emilia-inspirerad förskola,

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Språkutvecklingsprogram

Språkutvecklingsprogram Språkutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun 2013-02-01 1. Förord Detta språkutvecklingsprogram vänder sig främst till alla våra anställda i Vingåkers förskolor. Programmet kan också användas

Läs mer

Välkommen Till Familjedaghem I Avesta

Välkommen Till Familjedaghem I Avesta Välkommen Till Familjedaghem I Avesta Välkommen till familjedaghem i Avesta De grundläggande idéerna och tankarna i vardagspedagogik är att främja barns utveckling och lärande genom att arbeta och ta tillvara

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Ta vara på upptäckarglädjen!

Ta vara på upptäckarglädjen! Lärarhandledning Ta vara på upptäckarglädjen! När vi ser förväntansfulla barn som börjar en ny termin vill vi värna om och ta vara på den lust, nyfikenhet och upptäckarglädje som barnen har med sig. De

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Musikanten

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Musikanten Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Musikanten 2014-2015 1 Örebro kommuns trygghetsvision Alla barn och ungdomar i Örebro kommun har rätt till en trygg miljö i förskolor

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

Flerspråkighet i förskolan

Flerspråkighet i förskolan Flerspråkighet i förskolan en handledning 1 www.karlskoga.se Inledning Andelen barn som växer upp med ett eller flera språk utöver svenska ökar inom förskolan i Karlskoga kommun. Det är barn vars föräldrar

Läs mer

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN!

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Jag kan Alla barn har rätt att lära, leka och utvecklas. I den här övningen får barnen prata om saker som de kan, när de lärde sig det och vem

Läs mer

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt.

Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Barns tidiga språk- och matematikutveckling med bilden som utgångspunkt. Rapport från Förskolan Regnbågen, Emmaboda. Emmaboda 2008-2009 1 Slutrapport/utvärdering: Barns tidiga språk- och matematikutveckling

Läs mer

Handlingsplan 2012/Förskola

Handlingsplan 2012/Förskola Handlingsplan 2012/Förskola Hyllie stadsdelsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Marie Ljunghäger 20120229 1 Marie Ljunghäger Hyllie stadsdelsförvaltning Sofieholm Alla Malmöbor

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Uppdragsföreläsningar

Uppdragsföreläsningar Barn som väcker funderingar i förskolan Målgrupp Personal och föräldrar till barn i förskoleåldern. Rektorer för förskoleverksamhet. Personal inom BVC. Föreläsare Ulrika Aspeflo, leg. logoped Pris/Information

Läs mer

Boken Leksakernas virtuella värld Fler nyheter Lek i skolan / Flickor med ADHD / Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci På schemat Livsfrågor.

Boken Leksakernas virtuella värld Fler nyheter Lek i skolan / Flickor med ADHD / Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci På schemat Livsfrågor. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2002 En leksak blir inte en leksak förrän den används. Det säger Torben Hangaard Rasmussen, författare till Leksakernas virtuella värld. Han intresserar sig

Läs mer

ANTON SVENSSON. Mitt kommunikationspass. Läs här om mig!

ANTON SVENSSON. Mitt kommunikationspass. Läs här om mig! ANTON SVENSSON Mitt kommunikationspass Läs här om mig! Innehåll Om mig 1 Min familj 2 Om autism 3 Så här pratar jag 4 Jag förstår bättre om du.. 5 Jag gillar 6 Jag gillar inte 7 Jag kan 8 Jag behöver hjälp

Läs mer

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten

När barnet behöver rörelseträning. Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten När barnet behöver rörelseträning Informationsmaterial från sjukgymnasterna vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten Så här arbetar vi I den här broschyren vill vi informera er föräldrar om den

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer