RUS metod för tryggare barn. Kom i julstämning! [ sidan 7] Barns väg till trygghet. Barntillåtet Extrasida med julböcker!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RUS metod för tryggare barn. Kom i julstämning! [ sidan 7] Barns väg till trygghet. Barntillåtet Extrasida med julböcker!"

Transkript

1 Kom i julstämning! [ sidan 7] Svara senast 27 november Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr RUS metod för tryggare barn Handla för 350:- och få cd:n Jul med Astrid Lindgren utan extra kostnad! Barns väg till trygghet steg för steg genom förskolan RUS är en observationsmodell som är enkel att integrera i den övriga förskoleverksamheten för att konstatera var varje enskilt barn står i sitt relationsbyggande. Med hjälp av en loggbok och en samlad RUS-dokumentation ser du som lärare vilka insatser som kan behövas, både för det enskilda barnet och för det samlade arbetet. Barntillåtet Extrasida med julböcker! På schemat Rörelse uppåt väggarna Sidan 16 Tillsammans ny bok av Åsa Nilsonne & Anna Kåver

2 boken Trygghet grunden för all utveckling! Fäst dig inte vid att RUS kan ge felaktiga associationer och att Relation UtvecklingsSchema låter formellt. Läs istället boken om RUS Barns väg till trygghet. En bok som öppnar helt nya möjligheter för arbetet med små barn. Vi föds som sociala varelser och utvecklar vår kompetens och förmåga att samspela med andra människor ända in i vuxenlivet. Allt bygger på att vi själva är aktiva deltagare. Visst är de häftiga, de två meningarna i Barns väg till trygghet steg för steg genom förskolan. Utgångspunkten är barnet som social varelse, kapabelt att samspela med sin omgivning, redan från första dagen. Den härmande ansiktsrörelse som barnet gör mot mamman efter bara några timmar, är det första steget på en kommunikation som kommer att fortsätta genom hela livet. Sådana perspektiv kan lätt orsaka svindel! Men så kommer villkoret: Allt bygger på att vi själva är aktiva deltagare. Vi föds som sociala varelser och utvecklar vår kompetens och förmåga att samspela med andra människor ända in i vuxenlivet. Allt bygger på att vi själva är aktiva deltagare. För även om den sociala drivkraften är stark, så kan ett utvecklande samspel med andra aldrig tvingas på någon. Däremot kan det hjälpas fram av en stöttande och observant omgivning. På förskolan innebär det närvarande och medvetna lärare, som vet vad, när och hur de ska observera för att veta hur samspelet ska kunna förlösas. Och har till uppgift att göra det. Det är just detta som Barns väg till trygghet handlar om en strukturerad observationsmetod för att kunna följa det lilla barnets väg mot en alltmer ändamålsenlig kommunikation, och därmed mot en allt större trygghet. Följ hur barnen utvecklas Metoden förkortas RUS, utskrivet blir det RelationsUtvecklingsSchema, som säger precis vad det handlar om ett schema för att systematiskt kunna följa hur små barns för- måga till relationer utvecklas. Detta för att underlätta det pedagogiska arbetet. Den som tänker på Läsutvecklingsschema för skolan har rätt. Pedagogikforskaren Bo Sundblad, som låg bakom LUS, har också varit med att utveckla RUS. Och precis som LUS är RUS ett verktyg för lärarna att ge barnen rätt stöd, inte för att bedöma dem. Boken är skriven av tre lärare verksamma i förskolan Anita Erixon, Camilla C Lindgren och Tuula Torro tillsammans med Bo Sundblad utifrån deras egna praktiska erfarenhet. Men den är egentligen resultatet av ett mångårigt utvecklingsarbete tillsammans med lärare i förskolor i Stockholm och Malmö. Skaffa en gemensam grund Det är erfarenheter och exempel från Anitas, Camillas och Tuulas förskolor som i boken får illustrera hur metoden fungerar. Många kommer säkert att känna igen sig; det är precis så här vi arbetar! Det är bra, menar Camilla, det visar bara att vi är på rätt spår. Men poängen med RUS Kort om boken RUS (relationsutvecklingsschema) är en lättanvänd modell för att observera barnens utveckling inom fyra områden: Relationen med pedagogerna Trygg i miljön Relationer till andra barn Benämna världen De fyra områdena är indelade i tydliga steg och boken beskriver, med exempel från förskolor, hur du kan avgöra var barnet befinner sig i sin utveckling. I boken finns också en manual som hjälper dig att komma igång med att använda RUS, samt exempel på hur du med observationerna som grund kan stödja barnen i sin utveckling. Tvserien Barnet och orden presenteras också, och i det program som tar upp RUS finns belysande exempel på RUS olika steg. I bokens inledande kapitel beskriver Birgita Allard vad spädbarnsforskningen säger om barns utveckling innan förskolan. Hon ger en introduktion till begreppet mammiska, d.v.s. det språk av gester, miner och tonfall som utgör barnets första kommunikation med omvärlden och som sedan kompletteras med det verbala språket. Boken är producerad i sam arbete med stadsdelen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm. Alla URs program kan lånas från mediecentralen eller beställas från URs kundtjänst, tel

3 boken Barns väg till trygghet steg för steg genom förskolan UR, 176 sidor Anita Erixon, Camilla C Lindgren, Bo Sundblad & Tuula Torro 189:- Best.nr Medlemspris (Ord. ca-pris i bokhandeln 237:-) är att man i varje förskola har en gemensam grund att stå på, där alla är eniga om vad begreppen står för in i minsta detalj. För när vi arbetar med RUS tvingas vi sätta ord på det som kan kallas för vår tysta kunskap. Och det är viktigt, för tyst kunskap som aldrig kläs i ord kan aldrig dokumenteras, aldrig föras vidare, aldrig följas upp, aldrig leda till insatser för hur pratar man om tyst kunskap? Den förblir tyst för föräldrar, för kollegor och kanske till och med för oss själva. Och framförallt: Utan en systematisk observationsmodell riskerar vi att missa de små nyanserna bland alla jämfotahopp och treordsmeningar som ofta är det vi minns när dagen är slut och dagboken ska skrivas. Där får de små barnens, relativt sett, stora framgångar sällan plats. Små steg mot ökat samspel I boken observeras fyra huvudområden om hur barnet erövrar tillvaron: relationen till pedagogen, tryggheten i miljön, relationen till andra barn och förmågan att benämna världen. Varje område har sedan delats in i mindre steg, där tryggheten från det lilla, försiktiga och nära undan för undan vidgas i takt med att barnet, med stöd av de vuxna, vågar bli en allt mer aktiv deltagare i samspelet med andra. Sammanlagt finns det 26 olika steg, men det är inte så farligt som det kan låta, säger Camilla. Även om utvecklingen på de fyra huvudområdena sker parallellt, så sker utvecklingen inom varje område bara med ett steg i taget. Som mest blir det alltså bara fyra variabler att hålla reda på om varje barn. När laget enats om hur långt i utvecklingen ett barn kommit, så förs det in i avdelningens samlade loggbok och i barnets enskilda loggbok, som används till stöd för bland annat föräldrasamtalen. Vinsterna är mycket stora, säger Camilla. Det finns ingen risk att vi missar något barn, eller att vi kommer med svepande formuleringar och enskilt tyckande. Innan vi för in något i logg boken, så är det genomdiskuterat och vi vet alla vad vi ska titta efter och hur vi ska stödja just det barnet i sin utveckling. Mycket är saker som helt enkelt gick oss förbi, innan vi började använda RUS, men som nu uppmärksammas och får fokus. Vi finns där som stöd och vägledare och barnen känner sig trygga av det. Och nu sitter vi här med en bok som vi är stolta att dela med oss av! Det är bara att tacka och ta emot! Om författarna Fyra författare Anita Erixon, Camilla C Lindgren, och Tuula Torro arbetar alla som lärare i förskolan. De har tillsammans ingått i den grupp som utarbetat RUS. Gruppen har handletts av Bo Sundblad, läsforskare, lärarutbildare och universitetslektor vid Stockholms universitet. 3

4 fler nyheter En skola för alla Ny upplaga med nytt kapitel om utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner I dag arbetar de flesta lärare i en verksamhet där man har ett inkluderande perspektiv, där skillnader mellan elever accepteras och respekteras. För att vi ska nå en likvärdig utbildning för alla elever måste du som lärare ha god insikt om vad begreppen integrering, segregering, exkludering och inkludering står för. Begrepp som är nyckelord inom det specialpedagogiska fältet. Inga-Lill Vernersson belyser i boken grundläggande specialpedagogiska frågor som lärare dagligen ställs inför. I en skola för alla bör inlärningssituationen anpassas till elevens möjligheter att utvecklas och att lära. Denna reviderade upplaga innehåller ett helt nytt kapitel om utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner, som viktiga redskap för elever, lärare och föräldrar i deras strävan att uppnå ett gott samarbete för elevens kunskapsutveckling. Boken är avsedd för grundutbildning och kompetensutveckling av lärare. Den kan även användas i utbildning för andra yrkesgrupper som möter specialpedagogiska frågor. Inga-Lill Vernersson är universitetslektor i pedagogiskt arbete och verksam som lärarutbildare och fortbildare i specialpedagogik och svenska vid Linköpings universitet. Ny upplaga! Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv Inga-Lill Vernersson 179:- Studentlitteratur, 80 sidor Best.nr Medlemspris 4

5 Sorg hos barn En handledning för vuxna Atle Dyregrov Studentlitteratur, 155 sidor. Best.nr Medlemspris Att göra rätt när det ofattbara händer Vad vet vi om barns tankar och reaktioner när döden drabbar föräldrar, syskon, vänner, far- och morföräldrar? Den här boken ger oss vuxna en bättre förståelse av barns sorgereaktioner. Det finns i dag en betydligt bättre kunskap och förståelse för barn i sorg, än för 20 år sedan. Men trots detta kan vuxna fortfarande felbedöma barns situation vid förlusten av en närstående. Boken ger många praktiska råd för hur man på ett bra sätt tar hand om barnen när den närmaste familjen drabbas av ett dödsfall. Den ger svar på frågor som: Ska barnen få se den döde? Ska de få vara med på begravningen? Hur ska man göra för att barnen ska få utlopp för tankar och känslor? Hur gör man i klassen eller på förskolan? En bok för föräldrar, lärare i förskola och skola och andra vuxna som möter sörjande barn. Denna reviderade och utvidgade upplaga ersätter författarens tidigare bok Barn i sorg (1990). Atle Dyregrov är klinisk psykolog och chef för Senter for Krisepsykologi i Bergen. 249:- Håll dig ajour! Den 1 augusti i år gjordes lagändringar i skollagen. Denna ovärderliga handbok för skolledare som nu finns i en fjärde upplaga, är naturligtvis uppdaterad utifrån de nya bestämmelserna. Juridik för pedagoger ger en introduktion och vägledning till dig som arbetar i förskola och skola om olika juridiska frågeställningar som kan bli aktuella. Kan barn bli skadeståndsskyldiga? Är mobbning ett brott? Får man som lärare beslagta barnens saker? Författaren beskriver personalens, elevens, barnets och vårdnadshavarens rättigheter och skyldigheter, rättssäkerhet, offentlighet och sekretess, om skadestånd och upphovsrätt. I denna upplagan har, utöver uppdateringarna enligt de nya lagändringarna, kapitlet om sekretess omarbetats. Mare Erdis är jurist och har tidigare varit verksam som universitetsadjunkt vid avdelningen för rättsvetenskap, Karlstads universitet, där hon bl.a. undervisat på lärarutbildningen. Uppdaterad enligt ny lag från 1:a augusti Juridik för pedagoger Mare Erdis Studentlitteratur, 133 sidor. Best.nr :- Medlemspris fler nyheter 5

6 barntillåtet Fantasifull upptäcktsresa i ord och bild Hur skall man kunna hålla reda på en syster som jämt försvinner? Hon säger att världen är så stor, det finns så mycket nytt att se, på andra sidan kullen nya kullar, skogar, städer Och så plötsligt är hon borta! Men lillebror vet kanske var hon finns, han känner henne bäst. Följ med och leta över landskapen hon drömmer om och platser som du aldrig förut sett. Från 5 år. 28 sidor. Var är min syster? Sven Nordqvist Best.nr Medlemspris 149:- Grammisnominerad! S för spel Det här spelet ger barnen möjlighet att bl.a. lyssna ut fonem och att öva upp avkodningsförmågan. Barnen väljer spelplan och drar alfabetskort varefter de undersöker om ljudet ingår i någon av bilderna på spelplanen. Det finns också ordkort där barnen kan träna läsning. Åtta spelplaner, alfabetskort, ordkort, spelpjäser och en handledning ingår. Från 5 år. Ljudlek Best.nr Medlemspris 199:- Sprittande sångglädje Öppna dörren till en skattkammare full med visor! Sjung de gamla välkända sångerna, återupptäck dem du har glömt och lär dig några nya som barnen kan utantill. Innehållsförteckningen är lång och bildmaterialet rikt: Lasarettsvisan, Mumintrollets visa, Ketchup ska prutta, Mors lilla Olle, Du käre lille snickerbo, Uti vår hage, Blommig falukorv m.fl. En generös och vacker bok som ger inspiration och sångglädje. 145 sidor + cd. Min skattkammare 3 Vi äro musikanter + cd Best.nr Medlemspris 239:- Wow vilken show! När Rut och Knut och lilla Tjut börjar leka och spela kock-rock blir det fullt ös. Varför inte göra en hel musikshow där rummet blir en scen full med publik, och barnen kommer loss i allsköns låtar: folkvisor, indiskt, opera, hårdrock, schlager, flamenco, rap och country. Till denna färgsprakande, rimglada och musikmaxade bilderbok finns också en cd. För 3-8 år. 40 sidor. Supershow med Rut & Knut & lilla Tjut (bok) Carin Wirsén & Stina Wirsén Best.nr (bok) Medlemspris 128:- Supershow med Rut & Knut & lilla Tjut (cd) Best.nr (cd) Medlemspris 97:- Paketpris bok+cd Best.nr Medlemspris 186:- Spara Pelles experiment med vatten Köp Best.nr båda spara Pelles experiment med apelsiner 35:- Best.nr Medlemspris/bok 117:- Best.nr (paket) Paketpris 199:- 39:- Experimentera mera I de här böckerna visar Pelle hur man kan göra enkla experiment med vatten och apelsiner på förskolan. Två lättsamma och faktafyllda bilderböcker för de yngre barnen. Varje bok har 32 sidor. Together Spel som stimulerar barnens alla intelligenser enligt Howard Gardners principer. Innehåller 100 kort med rörelseuppdrag; jongleringsboll, resårband, ärtpåse, snurra, timglas och spelregler. Från 5 år, men då behövs hjälp av någon läskunnig :- Räkna med språk /C Rosvall Med rim, fakta, fantasi, lek och mycket språksprudel blir barnen förtrogna med siffrorna och talen och några grundläggande matematiska begrepp. För åldrarna 3 10 år. 88 sidor :- Sammansatta ord /Bragée & Andersson Barnen lär sig hur två olika ord kan bilda ett nytt, sammansatt ord. Spelas bl.a. som ett läggspel med sorteringsövning eller som memory. 84 kort med bild och text, samt handledning. Från 6 år :- Motsatsord Att se skillnader och motsatser i ord och bild ger ett rikt språk. Olika spelvarianter och svårighetsgrad, där det gäller att para ihop motsatser i ord och bild. Från 5 år :- Hujedamej bok+cd Jubileumsutgåva av Astrid Lindgrens klassiska sångbok med de mest älskade sångerna, härligt illustrerade av bl.a. Ilon Wikland och Björn Berg. Cd-skiva ingår. 48 sidor :- Tidens siffror/i Linde Spelet lär barnen att det finns 4 kvartal på ett år, 7 dagar i veckan, 24 timmar på ett dygn och 52 veckor om året. Totalt 11 tids-siffror tränas på ett lekfullt och roligt sätt. Skolår :- Astrid 100 år! 6

7 Barntillåtet Handla för 350:- i detta nummer så får du Jul med Astrid Lindgren utan extra kostnad! Astrids julklassiker Julsskiva med Madicken, Lotta på Bråkmakargatan, Pippi och Bullerby barnen. Hör Astrid Lindgren läsa Vi har så roligt när det är jul, Hur vi firar jul i Bullerbyn 1, Junibackens jul och Pippi har julgransplundring. Speltid 55 minuter. Jul med Astrid Lindgren Best.nr Medlemspris 89:- Julen i ett paket En härlig och inspirerande bok full av läseklappar! Här finns de bästa jul berättelserna samlade, varvade med sprakande roliga bilder. Läs om julen hos Bullerby barnen, Ture Sventon, Kaspar i Nudådalen, Pettson och Findus, Sune och många andra. Här finns också många älskade julsångerna, julevangeliet samt en massa fakta om julen och alla traditionerna, julpyssel, rim, lekar och julgottsrecept. 125 sidor. Julklappar Best.nr Medlemspris 189:- Missa inte tillfället! En julbok utöver det vanliga. Frida Lax, BTJ Ljuvlig julkavalkad Tipp tipp tapp innehåller alla julens älsklingar: Pippi Långstrump, Familjen Nalle, Halvan, Lilla Anna, Ellen, Alf Prøysens musfamilj och många andra. Den gemensamma nämnaren är julen, som alla dessa figurer firar på sina egna sätt. Boken innehåller dessutom våra mest älskade julsånger. Hela boken bjuder på en lång glittrande jul kavalkad från advent fram till julafton och ända till Tjugondag Knut. Härligt illustrerad. 160 sidor. Lyssna och njut till nya och traditionella julsånger och små berättelser på cd n Tomtarnas julnatt; Kanel och Kanin; Lilla Annas julklapp; Julpolska; Knapervisan; Vi äro musikanter; Moster Ester; Sagan om mössens julafton; En sockerbagare; Tomten; Snöflingetuss; Jul i stallet; Sankt Staffans visa; Nu är glada julen slut m.fl. Speltid ca 62 minuter. Tipp Tipp Tapp - bok Best.nr Medlemspris 269:- Tipp Tipp Tapp - cd Best.nr (cd) Medlemspris 89:- Paket Best (bok+cd) Paketpris 308:- Perfekt julklapp Köp både bok+cd spara Julboken Görel Kristina Näslund Best.nr Medlemspris 159:- 50:- Julstämning för alla åldrar - cd Här doftar det julklappslack, pepparkaksbak, tända ljus och blöta raggsockor efter jullovets kälkåkning! Lyssna på stämningsfulla julberättelser i vintermörkret Titta, Madicken, det snöar!; Mössens julafton; Babar och jultomten; Hur vi firar jul i Bullerbyn; Lilla Annas julklapp; Tomtegröt och tulpaner!; Bibeln berättar: Jesu födelse; Snickar Andersson och jultomten; Inget knussel, sa Emil i Lönneberga. 2 cd, speltid ca 1,5 timme. Julsagor antologi (2 cd) Best.nr Medlemspris 189:- Pyssla, baka, lek och sjung Den här boken får den riktiga julstämningen att infinna sig! Julia och hennes pappa ger tips på roligt julpyssel, goda recept, julsånger och lekar. Du lär dig hur man binder en julkrans, gör pepparkakshus och en julkrubba, tillverkar julgransprydnader, gör billiga och enkla julklappar, stöper ljus, slår in vackra paket med mera. Boken ger även en kulturhistorisk bakgrund till olika seder och bruk. 128 sidor. 7

8 Denna sida är en annons Från alla håll får vi höra hur uppskattat Förskoleforum är. Därför upprepar vi nu introduktionserbjudandet från förra numret av Leka Lära Leva. Prova Förskoleforum du också! Nu är vi igång! Nu är den äntligen här. En inspirerande och innehållsrik webbplats fylld av innehåll som gör ditt arbete i förskolan både roligare och effektivare. Här finns lustfyllda impulser, spännande idéer, kreativa uppslag, konkreta verktyg och mallar samt mycket mer. Här möter du andra inom förskolans värld utbyter erfarenheter och får nya infallsvinklar. Som medlem i Förskoleforum har du alltid tillgång till det senaste webbplatsen uppdateras dagligen. Din arbetsplats är hos barnen ditt yrke är ett av våra allra viktigaste. Bli medlem i Förskoleforum redan idag, för både din och barnens skull. Varmt välkommen till Förskoleforum! Redan över 200 artiklar inom olika ämnen (innehållet utökas varje dag). Verifierade källor som myndigheter, forskare och intresseorganisationer men även praktiska exempel direkt från olika förskolor. Experter som svarar på dina frågor om allt från specialpedagogik till barnmedicin. Möjlighet att skapa din förskolas egen webbplats. Det svenska förlaget Studentlitteratur står bakom webbplatsen. Ny webbplats för lärare i förskolan!

9 Denna sida är en annons Lena Persson är förskol lärare på Förskolan Framtiden i Lund. Förskolan Framtiden är ett föräldrakooperativ för barn till anställda på Tetra Pak. Här finns 3 avdelningar, totalt 45 barn, 7 förskollärare och 4 barn skötare. Lena har varit medlem i Förskole forum sedan starten. Vad tycker du om Förskoleforum, Lena? Det är ett mycket spännande innehåll. Jag är personligen mycket intresserad av litteratur, och på Förskoleforum finns aktuella, uppdaterade boktips. Det är också spännande att läsa om andra förskolor man blir lätt hemmablind, kanske kan man fånga upp något intressant genom att se hur andra jobbar. Fråga experten är jättebra jag har inte ställt någon fråga än, men det är ju så att man själv kan söka sig fram till mycket information på nätet, men ibland behöver man verkligen ställa en direkt fråga. Det är också lätt att hitta på Förskoleforum. Hur använder du Förskoleforum? Ofta söker jag efter något speciellt, sedan när jag tittat på en sak blir jag nyfiken på något annat, och då är det bara att klicka vidare. Jag tittar gärna in lite då och då, för att se Att allt som rör förskolan är samlat på ett enda ställe det är det allra bästa med Förskoleforum. om det kommit in något nytt. Sist såg jag att det fanns mycket om Halloween, så nu ser jag fram emot att få en massa tips och fakta kring julen som jag kan ha nytta av. Vad är det bästa med Förskoleforum? Det har ju inte funnits något sådant här ställe för oss som arbetar i förskolan tidigare. Att allt som rör förskolan är samlat på ett enda ställe det är det allra bästa med Förskoleforum. Tidigare letade jag runt på hela internet efter saker som sånger, rörelsetips, natur, litteratur och så vidare. Nu hittar jag allt både lättare och snabbare. Idétorka? På Förskoleforum laddar vi med massor av nya tips och idéer inför julen. Ta en titt och gör något annorlunda i år! Denna pyssliga och annorlunda kalender gör ni av tomma toalettrullar. Överraska barnen med den, eller tillverka den tillsammans med dem som ett roligt projekt. Läs om hur du gör kalendern på Gå med hela arbetsgruppen betala för en! Just nu får du och dina kollegor Förskoleforum till introduktionspris: Ett helt år för endast 1 188:- (99:-/mån). Ordinarie pris är 2 268:- för årsabonnemang ni sparar hela 1 080:-! Förskoleforum ger dig i förskolan arbetsglädje och inspiration, men också konkreta hjälpmedel som gör arbetet effektivare. Endast 99:- per månad för årsabonnemang! Anmäl dig direkt på (Ord pris 189:-/mån) - -

10 alltid aktuella Handla för 350:- i detta nummer så får du Jul med Astrid Lindgren utan extra kostnad! Krispedagogik Magne Raundalen & Jon Håkon Schultz Varje dag finns det förskolebarn och skolelever som upplever kriser och förluster. Skolan och förskolan har länge saknat en pedagogik att möta barn i kris. Detta är den första bok på svenska som framställer en specifik krispedagogik. Den beskriver på ett praxisnära sätt hur förskolan och skolan kan omskapa kriser och trauman till pedagogiska möjligheter, som gör att både barn, elever och lärare övervinner problemen. 280 sidor. Best.nr Medlesmpris 359:- Tunggung Lek med språk i förskolan! (bok och cd) Jessica Gottberg & Kenneth Andersson Alla barn har ett rikt språk och det lockar den här boken fram med lek och sång. Du får i boken ta del av kända pedagoger, författare och forskares syn på språklek och språkinlärning. Boken innehåller också en mängd handfasta tips som du kan använda direkt i förskolegruppen. Och vi får i boken, precis som på cd:n, i tv- och radioprogrammen och på webben följa det ettriga monstret Ordbajsaren och hunden Tungan. På cd:n finns musiken från tv-programmen, samt de fem radioprogrammen. 84 sidor, cd:n ca 78 minuter. Se också Best.nr (bok) Medlemspris 199:- Tunggung Ballongsånger, Ordbajsaren & Farbro Filip (cd) Best.nr Medlemspris 99:- Paketpris bok+cd Best.nr Medlemspris 248:- (paket) Köp paket spara 50:- Matte på burk Annika Thisner Boken beskriver en metod för hur du kan arbeta med matematik i förskolan med hjälp av tolv matteburkar. Barnens glädje att lära med alla sinnen är utgångspunkten för arbetsmetoden. Målet är att de får ett bra självförtroende och en positiv inställning till matematik. Olika mattelekar ger barnen språklig träning, genom bl.a. ramsor och sånger. 96 sidor. Best.nr Medlemspris 189:- Matteburkar Med matteburkarna lär sig barnen en mängd matematiska begrepp på ett utmanande och lekfullt sätt. Burkarna har olika färg, storlek och form. Grundsatsen med 11 antalsburkar innehåller: en klocka, två små dockor, tre leksaksspindlar, fyra Explosiva barn Ross W. Greene Hur hjälper vi barn med häftiga vredes utbrott, impulsivitet samt verbal och fysisk aggressivitet? Boken beskriver ett arbetssätt som minskar det förödande negativa samspelet mellan det explosiva barnet och dess omgivning. Den visar också hur förmågan till flexibilitet, frustrationstolerans, kommunikation, problemlösande samt konflikthantering kan förbättras. 287 sidor. Best.nr Medlemspris 269:- Vygotskij i praktiken Leif Strandberg Boken redogör på ett begripligt sätt för grundbegreppen i Vygotskijs kulturhistoriska psykologi. Stommen är de många praktiska exempel som visar hur Vygotskij praktiseras i svenska förskolor och skolor. Boken varvar teori och praktik och innehåller spännande övningsuppgifter. 208 sidor. Best.nr Medlemspris 205:- 10

11 Handla för 350:- i detta nummer så får du Jul med Astrid Lindgren utan extra kostnad! alltid aktuella par byxor med prislappar, fem kulor i olika material, sex tärningar, sju veckodagskort, åtta par skor, nio tårtljus och tio fjädrar. En talduk att ställa burkarna på medföljer. Best.nr Medlemspris 349:- Matte på burk + matteburkarna Paket! Best.nr Paketpris 499:- En liten båt blir ofta våt matteburk Lennart Hellsings sång En liten båt blir ofta våt inspirerar till många roliga mattelekar. Hur många fiskar är det kvar i havet när båten har fångat tre? Hur ser det ut när alla fiskar simmar i en ring? Innehåller burk, båt, blå duk som föreställer hav, fiskar och skattkista med pärlor. Best.nr Medlemspris 299:- Lekbok för koncentrationsförmågan Barbara Sher En inspirerande bok för dig som vill stärka barnens koncentrationsförmåga. Boken innehåller mängder av lekar för alla barn, från de minsta förskolebarnen till skolbarnen. På ett lättsamt och roligt sätt hjälper lekarna barnen att utveckla sina färdigheter, öka sitt självförtroende och bli bättre på att hålla koncentrationen uppe under lite längre stunder något som de har nytta av hela livet. 208 sidor. Best.nr Medlemspris 249:- Skapelsemorgon Barnet Konsten Poesin Fantasin Gunwor Nordström En inspirationsbok kring barns bildskapande och inlevelseförmåga som bygger på författarens arbete med förskolebarn samt låg- och mellanstadiebarn. Tillsammans har de gjort upptäcktsresor som inrymmer både måleri, poesi, fantasi och musik. Bokens lärarhandledning beskriver hur du kan tillämpa arbetsmetoden och ger förslag till olika områden att arbeta vidare med. 104 sidor. Best.nr Medlemspris 155:- Det går att göra så här! Om att lösa vardagskonflikter Ingegerd Edman Ståhl Återkommande bråk och konflikter tär på krafterna. Den här boken ger exempel på en strukturerad modell för konfliktlösning. Den visar också hur barn kan lära sig lösa konflikter konstruktivt på egen hand. Författaren vill att vi lär oss respektera individen liten som stor är ödmjuka inför andras upplevelser och har förståelse för att utveckling tar tid. 136 sidor. Best.nr Medlemspris 189:- Social och emotionell träning för alla barn en praktisk handbok för skolan, förskolan och föräldrar Maria-Pia Gottberg Arbetar du med social och emotionell träning, eller funderar du på att börja? Den här boken ger vägledning och inspiration i hur du kan träna barnen i att samspela med andra, hur de kan stärka sin emotionella förmåga och lära sig mer om sina känslor. Den innehåller både fakta och konkreta övningar som du på ett enkelt och roligt sätt kan göra tillsammans med barnen. 259 sidor. Best.nr Medlemspris 329:- Nördsyndromet allt du behöver veta om Aspegers syndrom Inger Jalakas Att vara aspergare innebär att vara avvikande, men det kan också vara något positivt. Ett av de utmärkande kriterierna för AS är specialintressen, samtidigt som de har svårt med de sociala kontakterna. Boken riktar fokus på hur det är att leva med Aspergers syndrom, både som drabbad och som anhörig: som barn, tonåring och som vuxen på arbetsmarknaden. Författaren ger såväl konkreta tips och information som humorfyllda exempel ur verkligheten. 224 sidor. Best.nr Medlemspris 189:- 11

12 alltid aktuella Handla för 350:- i detta nummer så får du Jul med Astrid Lindgren utan extra kostnad! Små barn i förskolan föräldrahäfte Gunilla Niss & Anna-Karin Söderström Detta häfte borde alla föräldrar få när deras barn börjar i förskolan. Det beskriver förskolans uppdrag och arbetssätt, små barns behov, inskolning och relationen mellan hemmet och förskolan. Med häftet som stöd kan ni lägga grunden till ett långsiktigt samarbete med föräldrarna kring barnets behov och utveckling en god investering! 16 sidor. Best.nr Medlemspris 10 stycken 329:- Små barn i förskolan Den viktiga vardagen och läroplanen Gunilla Niss & Anna-Karin Söderström Arbetet med de minsta barnen i förskolan är oerhört viktigt. Ditt förhållningssätt och kvaliteten i ditt samspel med barnet avgör hur barnet kommer att utvecklas och uppfatta sig själv och sin omgivning. Med exempel visar författarna hur du kan möta de minsta barnens behov och läroplanens krav. Innehåller diskussionsfrågor. 123 sidor. Best.nr Medlemspris 214:- Paket bok + föräldrahäften Best.nr Medlemspris 468:- Läslänga 1, 2 och 3 Birgitta Bäckström Tre spel där barnen tränar läsning på ett avslappnat och stimulerande sätt. Enkla meningar, anpassade för den första lästräningen, paras ihop med tydliga bilder. Spelen är självrättande. Läslänga 2 och 3 är lite svårare och innehåller delar med Vem är jag? -gåtor som anknyter till bilderna. F-klass till skolår 3. Medlemspris 135:-/spel Best.nr (Läslänga 1) Best.nr (Läslänga 2) Best.nr (Läslänga 3) Best.nr samtliga 3 spel Paketpris 330:- Spara Medmänniskor Stefan Einhorn Stefan Einhorn skriver här om olika relationer mellan människor mellan far och son, lärare och elev, läkare och patient, eller två väninnor. Han visar hur ett möte, ofta av en slump, kan bli livsavgörande för oss och förändra allt. Boken gör oss uppmärksam på vårt eget förhållningssätt till andra människor anhöriga, vänner eller främlingar. Kanske kan vi själva bli en bättre medmänniska. 204 sidor. Best.nr Medlemspris 219:- 75:- Köp 3 spara 75 kronor! Lekbok för självkänslan Barbara Sher Att leka är kul. Och när man har kul är det lättare att lära sig något nytt. Här får barn mellan tre och tolv år lära känna sig själva. Lekarna betonar det positiva hos var och en och hjälper barnen att förstå att de duger precis som de är. Med ökad självkänsla blir det lättare för både individen och gruppen att utvecklas och att lära sig nya saker. 200 sidor. Best.nr Medlemspris 229:- Konsten att säga nej Jesper Juul Att leva i en nära relation innebär ständiga ställningstaganden och kompromisser. Inte sällan säger vi ja, trots att vi egentligen inte vill. Vi gör det av kärlek, men i längden främjar det varken oss själva eller dem vi lever med. Konsten att säga nej handlar om att ta hänsyn till sig själv också av hänsyn till andra. Att säga nej på ett bra sätt går ut på att lära sig att definiera sig själv utan att kränka eller såra andra. Och ett ärligt nej är ett kärleksfullt svar eftersom det gör oss tydliga i förhållande till både barnen, vår partner och oss själva. 103 sidor. Best.nr Medlemspris 169:- 12

13 Handla för 350:- i detta nummer så får du Jul med Astrid Lindgren utan extra kostnad! Sätt barnen i rörelse Äntligen i lager igen! Danssagor Helena Skogh Välkommen till världen Märith Bergström-Isacsson Sång, musik och dans är viktigt för barnens känsloliv, språk- och rörelseförmåga. Här hittar du vaggsånger, rörelsevisor och ramsor för de allra minsta (0 3 år), som ger inspiration och hjälp vid rörelsestunden eller vilan. 62 sidor+cd. Best.nr Medlemspris 199:- Tio danssagor med olika teman för dig som arbetar med drama, dans, musik, rörelseträning eller gymnastik. För förskolan och de tidiga skolåren. Cd med musik och lärarhandledning. Best.nr Medlemspris 149:- Musik från topp till tå bok Mera musik från topp till tå Märith Bergström-Isacsson Musiken är viktig för utvecklingen av barnets språk, motorik, jag- och kroppsuppfattning samt för att skapa avspänning och harmoni. De här två böckerna ger dig idéer till musik- och rörelsestunden. Musik från topp till tå för de minsta upp till 6 år, Mera musik från topp till tå för barn från 3 8 år. 60 sidor/bok + cd. Musik från topp till tå Best.nr Medlemspris bok + cd 259:- Mera musik från topp till tå Best.nr Medlemspris bok + cd 259:- Den som vill ge musiken extra plats i verksamheten får inspiration och vägledning av detta material. Tidningen Förskolan Mamma Mu Mina fina fötter - cd Jujja & Tomas Wieslander Små barn gillar när de får utföra den lilla teater det innebär att berätta en saga eller sjunga en visa med hjälp av rörelser. 26 sånger och rörelselekar Mina fina fötter, Snabba två, Mamma mu, Min lilla kråksång, Fem fina fåglar, Stor våg liten våg, Gå på tå och Häl på häl m.fl. Best.nr Medlemspris 145:- på schemat Smarta lekar Barbar Sher Barn som får röra på sig som en del i inlärningsprocessen blir mer stimulerade och alerta. Med hjälp av bokens roliga och inspirerande lekar tränar barnen sin intellektuella förmåga, stärker sin självkänsla, lär sig teoretiska och motoriska färdigheter och får en stabil grund för fortsatt lärande. Innehåller 101 roliga, kreativa, spännande och intellektuellt stimulerande lekar. 206 sidor. Best.nr Medlemspris 254:- Sagan om Alfabetet B Mässvik & H Ekelund ABC för hela kroppen! Boken och cd:n lär barnen alfabetet med hjälp av sång och rörelse. Till varje bokstav hör en saga och en sång, samt beskrivning på hur man med rörelser, avslappning, dramatik, ljud och sång kan arbeta med bokstaven. Förskolan och de tidiga skolåren. 88 sidor. Best.nr Medlemspris 238:- Dagis-TV:s rörelsesånger cd Jujja & Thomas Wieslander /Ylva Ellneby Musik med rörelser som stimulerar barnen och hjälper dem i deras utveckling. Sångtexter, rörelsebilder och pedagogiska tips av Ylva Ellneby finns med. Passar från 4 år, men många sånger också för barn från 2 1/2 år. Best.nr Medlemspris 115:- Sprattel cd En uppföljare till UR:s Dagis TV:s Rörelsesånger. Innehåller sju låtar som ger spring i benen och lust att leka. De grundläggande rörelserna i barns motoriska utveckling är utgångspunkten för de danser som beskrivs av Ylva Ellneby. För barn 3-6 år. Best.nr Medlemspris 99:- 13

14 alltid aktuella Barns tidiga läsning/k Taube Boken beskriver hur du kan hjälpa barnen att ta klivet över till skriftspråket. Den tar också upp de faktorer som påverkar barns läsförståelse och med vilka strategier den kan stödjas. 160 sidor :- Paketpris! Huller om buller/m Blom Cocke & Å Alneng Pedagogiskt material att arbeta kreativt utifrån kring ljud och hörsel. En sagobok med ljudhistorier och samtalsfrågor samt ljudoch röstövningar. Cd samt ett handledningshäfte medföljer. 24 sidor :- Alla talar om matte/j Gottberg & H Rundgren Hur ger vi barnen en bra matematisk grund? Boken betonar vikten av bl.a. språket, begreppen, mönstren och leken. Tips om hur man kan arbeta med matematik i förskolan. 120 sidor :- Su-do-ku för barn/p Vaderlind Bok med roliga och kluriga pussel som utvecklar barnens tanke- och slutledningsförmåga. Kan återanvändas. Från 5 år. 48 sidor :- Barnens bästa matte- och läslekar/p Kaye En bok fylld av lekar som får barnen att inse att matematik och läsning är fantasifulla och kreativa aktiviteter. Lekarna är lätta att utföra. Förskolan och de tidiga skolåren. 344 sidor :- Fånga par/i Linde Här tränar barnen addition och subtraktion genom att para ihop två matchande kort. Ett snabbt och roligt spel att spelas som patiens eller memory. Handledning medföljer. F-klass till skolår :- Lilla Naturserien/Fonstad & Svedberg Fyra böcker för dig som vill veta mer om de vanligaste fåglarna, blommorna, insekterna och smådjuren. Böckerna ryms i fickan. Illustrerade. 64 sidor/bok :- (4 böcker) Små barns matematik/e Doverborg m.fl. Hur upptäcker och utvecklar förskolebarn begrepp och tänkande i matematik? Exempel i både text och bild visar hur vi kan arbeta med att lära barnen former, mönster, taluppfattningar mm. 190 sidor :- Ritsagor/P Gustavsson Låt bilden byggas upp medan sagan berättas. Ett sagoberättande som lämnar utrymme för fantasin hos både barnen och berättaren. Ett enkelt trolleri som roar. 80 sidor :- Doktorn kunde inte riktigt laga mig/c Rehnlund En bok om små barn med olika sjukdomar eller funktionshinder. Med konkreta råd och exempel får vi vet hur vi kan hjälpa dessa barn. 160 sidor :- Bokklubben för pedagoger nr Redaktion: Åsa Hernborg Axelson, Johanna Thulesius Produktion och form: 2LK.se Kundtjänst: Studentlitteratur Box 141, Lund UR Stockholm Så här fungerar Leka Lära Leva Det kostar inget att vara medlem. Bokklubben har inget köptvång du köper bara när och vad du själv vill. Du får procents rabatt på cirkapriset. Även institutioner som förskolor och skolor kan vara medlemmar. Medlemstidningen skickas gratis till dig sju gånger per år. I den presenteras periodens huvudbok alltid en nyhet samt en mängd andra böcker. Vill du inte ha periodens huvudbok skickar du in den portofria svarskupongen eller ringer vår servicetelefon. Du kan också beställa och avbeställa böcker via bokklubbens hemsida, En avgift på 39 kronor tillkommer för pack och porto, oavsett paketets storlek (55 kronor för medlemmar inom Norden). När du fått ditt medlemsnummer kan du logga in på vår hemsida Här kan du göra dina beställningar eller avbeställa huvudboken när som helst på dygnet. Bokklubbens kundtjänst nås på telefon Nästa nummer utkommer omkring 15 januari Vill du veta mer om böckerna? Gå in på

15 signerat Leka Lära Leva har svaren på dina frågor Leka Lära Levas ambition är att ge alla er som arbetar med barn i förskola och skola, ett brett, aktuellt och inspirerande utbud av böcker böcker som utvecklar er själva men också barnen. I denna tidning hittar ni titlar som svarar på frågor som; Vad kan förskolan göra för att utveckla barn till trygga varelser? Hur hanterar vi barns sorg på rätt sätt? Vad är egentligen typisk språkutveckling? Kan vi utveckla vår medkänsla? Vad har små barn för behov? Hur tänker barn kring matematik? Det finns också en hel sida fylld med julstämning, och en hel massa musik som sätter barnen i rörelse med andra ord inspiration inom en mängd områden. Så passa på och beställ en bok till dig själv, till din personal eller till barnen. Och ha en riktigt skön julhelg! Åsa Hernborg Axelson Du kan sköta dina medlemsärenden på webben! Som ett led i att förbättra servicen för våra medlemmar har vi en egen hemsida: Här kan du logga in med ditt medlemsnummer och göra dina beställningar och avbeställningar dygnet runt. På hemsidan kan du också läsa mer om våra drygt 400 titlar och bläddra i tidigare nummer av medlemstidningen. Beställ på telefon dygnet runt Har du tonvalstelefon en sådan med * och # kan du beställa och avbeställa på telefon, när som helst på dygnet. Gör så här: 1. Ha medlemstidningen med ditt medlems nummer tillhands. Medlemsnumret hittar du under streckkoden i din adress. Hoppa över nollorna i början när du knappar in numret. 2. Ha beställningsnummer på de böcker du vill beställa/ avbeställa tillhands. Böckernas artikelnummer har sju siffror. 3. Ring En tydlig röst hälsar dig välkommen och ger dig instruktioner. Du behöver inte ha bråttom. Flerspråkig saga Det finns ett värde för tvåspråkiga barn att kunna dela en läsupplevelse med sina föräldrar och släkt ingar på deras gemensamma språk. Rosas bondgård är en tvåspråkig bilderbok som finns i fem språkliga versioner, med text på svenska och ett av språken spanska, finska, turkiska, arabiska eller nordsamiska. Syftet med boken är att stödja tvåspråkiga barn i deras språkutveckling. Genom att berättelsen presenteras parallellt på två språk underlättas inlärningen av båda språken och ger barnen möjlighet att delta på samma villkor som barn med svenska som förstaspråk. För barn 4 8 år. 32 sidor. Rosas bondgård Åsa Böhme & Lisen Adbåge Best.nr (svenska+spanska) Best.nr (svenska+finska) Best.nr (svenska+turkiska) Best.nr (svenska+nordsamiska) Best.nr (svenska+arabiska) Medlemspris/bok 99:- Lek med Rosa på Andra böcker om tvåspråkighet Tvåspråkighet hos barn i Sverige :- Barnen och språken :- Yalla det är bråttom! :- Tvärkulturell kommunikation i förskola och skola :- Läs mer på 15

16 Svarskupong Ja, jag har handlat för 350:- och får cd:n Jul med Astrid Lindgren utan extra kostnad. Värde 89:-. Ja tack, jag vill beställa Tillsammans. Best.nr Ja tack, jag vill beställa Tipp tapp, bok+cd och sparar 50:-. Best.nr Övriga beställningar Antal ex Best.nr Bokens titel Stockholm porto betalt P Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Nej tack. Jag önskar ej boken Barns väg till trygghet steg för steg genom förskolan. Best.nr Avbeställ gärna på Om du endast vill ha huvudboken Barns väg till trygghet behöver du inte fylla i kupongen boken skickas automatiskt. Om du vill avbeställa huvudboken eller beställa andra böcker skickar du in svars kupongen, så att vi har den senast den 27 november. Du kan också enkelt beställa och avbeställa på Logga in med ditt medlemsnummer. Du kan också faxa in din beställning/avbeställning på 08/ , eller ringa vår servicetelefon dygnet runt 08/ Kundtjänst Leka Lära Leva, Box , Stockholm. Tel , mån-tors 9-11 och samt fre Fax E-post (Obs! ej för beställning/avbeställning.) Det är en stor utmaning att fungera tillsammans med andra med vår livspartner, med våra barn och föräldrar, med våra släktingar, vänner och arbetskamrater. Vi vill alla skapa och bevara goda relationer, men alltför ofta misslyckas vi. Den här boken hjälper dig att lyckas! Genom att utveckla din medkänsla, både med andra och med dig själv, kan du fatta kloka beslut. Genom att bekräfta andra, och dig själv, kan du både visa och få respekt. Boken ger konkreta råd om vad, Utveckla din medkänsla vem, när och hur vi kan ge bekräftelse, i handlingar, verbalt och genom kroppsspråk. Ett kapitel handlar om bekräftelseyoga, en rad enkla vardagliga övningar. En bok för alla som är intresserade av personlig utveckling. Anna Kåver är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare i kognitiv beteendeterapi. Åsa Nilsonne är psykiater, professor i medicinsk psykologi, leg. psykoterapeut och handledare i kognitiv terapi. Båda är framgångsrika författare. Tillsammans Om medkänsla och bekräftelse Anna Kåver & Åsa Nilsonne Natur och Kultur, 168 sidor Best.nr Medlemspris 199:- Köp också Vem är det som bestämmer i ditt liv? av Åsa Nilsonne Best.nr Medlemspris 189:- Att leva ett liv av Anna Kåver Best.nr Medlemspris 189:-

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig Vinterspecial: Inspirerande matematik [ Sid 4] Svara senast 2 februari Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2006 www.lekalaraleva.nu Orden får mening Boken: Hur barn lär sig läsa och skriva Barn

Läs mer

Boken Erfarenheter från förskolan i Reggio. Emilia Fler nyheter Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken / Möt eleven / Språkglädje

Boken Erfarenheter från förskolan i Reggio. Emilia Fler nyheter Skapa dialog med föräldrarna integration i praktiken / Möt eleven / Språkglädje Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2005 www.lekalaraleva.nu Vad hoppas vi på för barnens räkning? Och vad förväntar vi oss av barnen? För den som läser Erfarenheter från förskolan i Reggio Emilia

Läs mer

Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk /

Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk / Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 5 2003 Innerst inne vet vi att förskolan inte är jämställd. Det beror ofta på ett omedvetet förhållningssätt, men effekten är densamma: Bemötandet av pojkar och

Läs mer

Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen

Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2002 Sysslolöshet är en rot till allt ondt, stod det målat på väggen i 1840-talets småbarnsskola, strax bredvid kruciþxet. Men det fanns hopp. Ty där stod även

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

SFI & SVA FÖRSKOLAN. Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR

SFI & SVA FÖRSKOLAN. Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR SFI & SVA FÖRSKOLAN Läromedelskatalogen FRÅN NATUR & KULTUR Håll dig uppdaterad! Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Det är ett bra sätt för dig att hålla dig uppdaterad om nyutkomna material, få inbjudan till

Läs mer

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer?

Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Vad kan kreativitet och konst göra för unga personer? Med utgångspunkt från Moderna Museets utställning Konstplaneten Bild: Moderna Museet, Stockholm 1 Rapport i Konstpedagogik, Stockholms Universitet

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs.

Bli xtpatrullens äventy r. Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Bli xtpatrullens äventy r Lek och lär om nedskräpning, allemansrätt och om skräpet som resurs. Stiftelsen Håll Sverige Rent Februari 2011 Författare: Lisa Adelsköld Illustrationer, pusselbitar: Gro Leksaker,

Läs mer

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama

anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama anna olofsson & michaela neumann JAG ÄR MoDIGARE NU En kreativ handbok i drama Kontakta oss gärna! Anna: anna.olofsson.dramapedagog@gmail.com Michaela: mikkan.neumann@gmail.com Du kan beställa Jag är modigare

Läs mer

I mån av plats tas anmälan emot fram till föreläsningsstart. www.medalgon.se telefon 08-28 66 90 info@medalgon.se

I mån av plats tas anmälan emot fram till föreläsningsstart. www.medalgon.se telefon 08-28 66 90 info@medalgon.se Föreläsningar hösten 13 GÖTEBORG Tid 18:00-21.00 Avvikelser förekommer Anmälan I mån av plats tas anmälan emot fram till föreläsningsstart. www.medalgon.se telefon 08-28 66 90 info@medalgon.se Boka tidigt-pris

Läs mer

Vårt ansvar som vuxna språkförebilder 15 Att vara aktiv lyssnare 16. Språket i leken 17 Leken och språket går hand i hand 17 Låtsaslek 18

Vårt ansvar som vuxna språkförebilder 15 Att vara aktiv lyssnare 16. Språket i leken 17 Leken och språket går hand i hand 17 Låtsaslek 18 Innehåll Förord 2 Vad är språk 4 Tal 8 Språkförsening och avvikande språkutveckling 9 Hur fungerar det egentligen 9 Uttal 11 Den ungefärliga språkutvecklingen 11 Utveckling av språkets delar 12 (fonologisk,

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

rapporter om utbildning

rapporter om utbildning Tecken, måltid, samling och en groda i taket Aktionsforskning i förskolan Åsa Ljunggren & Maria Rundquist Visser (red) 2/2013 rapporter om utbildning MALMÖ HÖGSKOLA Fakulteten för lärande och samhälle

Läs mer

Temanummer. Barn i behov av särskilt stöd. Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar. Visst kan ALLA vara med!

Temanummer. Barn i behov av särskilt stöd. Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar. Visst kan ALLA vara med! Temanummer Inspiration & tips från NCFF:s nyhetsbrev Barn i behov av särskilt stöd Visst kan ALLA vara med! Skapa goda lärandemiljöer för alla barn och ungdomar Vad är det för skillnad på vanlig pedagogik

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

lära med it Nya vägar till Det bredaste utbudet av pedagogisk IT

lära med it Nya vägar till Det bredaste utbudet av pedagogisk IT nr. 1 Våren 2011 Han har gett dyslexin ett ansikte Under skoltiden blev Benny Björkman betraktad som dum och lat. Först som vuxen fick han diagnosen grav dyslexi. Då fick han också den professionella hjälp

Läs mer

Njut av stunden! Varmt välkommen till oss!

Njut av stunden! Varmt välkommen till oss! HÖSTEN 011 Njut av stunden! I höst fokuserar vi på livskonstnärskap och ljus och kärlek. Spännande produktkit för din utveckling och kursverksamhet, sid 4 Smyckesserien Ljus och kärlek, sid 38 Vår version

Läs mer

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool

Social kompetens i förskolan. Social competence in preschool Institutionen för samhälls Och beteendevetenskap Social kompetens i förskolan En studie om pedagogers arbetssätt kring barns sociala kompetens. Social competence in preschool A study about preschool teachers

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Folkhälsans rapporter 1/2011 SPRÅKNÄT. Från idéer till nätverk. Slutrapport för projektet Språknät

Folkhälsans rapporter 1/2011 SPRÅKNÄT. Från idéer till nätverk. Slutrapport för projektet Språknät Folkhälsans rapporter 1/2011 SPRÅKNÄT Från idéer till nätverk Slutrapport för projektet Språknät Innehåll FÖRORD...1 Bakgrund...2 Projektet Språknät...2 Verksamhetsstrukturen 3 Medarbetare 4 Kommuner och

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer