God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld"

Transkript

1 God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena

2

3 De personer som nämns i innehållsförteckningen i denna skrift har bidragit med sina sakkunskaper och reflektioner via personliga intervjuer. Innehåll Förord Bolagsstyrning ökar värdeskapandet 4 Peter Clemedtson Resultaten i sammandrag 6 Styrelsearbetet utvecklas Problem Detection Study fångar både problem och förbättringar Undersökningens tio i topp och resultaten per börslista 12 Caroline Sundewall Kristina Schauman Peter Nilsson Styrelseordförandens perspektiv 28 Anders Ullberg Petra Hedengran De lägst rankade problemen 36 Undersökningarna 1997 och 2012 en jämförelse 38 Björn Kristiansson Utvecklingsområden vägvisare i förbättringsarbetet 44 Katja Severin Danielsson Fredrik Lindblad Leigh Dagberg Magnus Lidén Fredrik Ljungdahl Appendix 65 God styrelsesed

4 Bolagsstyrning ökar värdeskapandet Med gott styrelsearbete och god bolagsstyrning öppnas en rad olika möjligheter. Företag, offentliga och ideella organisationer som styrs på ett effektivt sätt presterar både mer och bättre. De utnyttjar sina resurser mera optimalt, lyckas i högre grad med nya satsningar och klarar på en rad andra områden av att åstadkomma starkare resultat. Dessutom kan kvaliteten på den externa finansiella rapporteringen höjas, vilket förbättrar kunskapen och beslutsunderlaget för investerare och andra intressenter med koppling till en verksamhet. Den filosofiska slutsatsen av detta resonemang blir att god bolagsstyrning är bra för samhället, främst genom att bidra till en dynamisk utveckling och till att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och ökad välfärd. Specialistkunskap gör skillnad PwC verkar på en marknad där kraven på effektivitet och kvalitet ständigt ökar, även vad gäller styrelsearbete. Att medverka till att detta arbete utvecklas och till att kvaliteten höjs är viktigt för oss. Det kan vi bidra till genom den centrala placering vi har i rollen som revisorer och rådgivare. Dessa roller ger oss specialistkunskaper, som vi använder för att uttrycka uppfattningar, driva opinion och till att åstadkomma förändringar, som är bra för företag och organisationer. Arbetet med undersökningen som presenteras i den här skriften är exempel på just detta. Genom att följa och mäta attityder kring styrelsearbete under lång tid fångar vi upp förändringar, som vi sedan omsätter i förslag och förbättringar i dialogen med våra klienter. För PwC är bolagsstyrning således både en affärsmöjlighet och ett område som rätt hanterat erbjuder en väsentlig förbättringspotential i företagen. Denna potential vill vi gärna bidra till att förverkliga exempelvis genom att medverka till en mer framsynt riskhantering, eller till att de frågor som har störst betydelse för tillväxt och värdeskapande ges tillräckligt utrymme i styrelsens arbete. Ökad detaljreglering Sedan den förra undersökningen gjordes 1997 har mycket hänt. IFRS har gett en harmonisering av redovisningsreglerna, vilket är mycket positivt. Samtidigt kan vi konstatera att regelverken kring styrelsearbete och bolagsstyrning utökats. Regler fyller en funktion, men är ibland fel väg att gå när förbättringar ska uppnås. Vissa regler tycks formas av hur den politiska och opinionsmässiga agendan för tillfället ser ut. Det är olyckligt eftersom det kan ge ett felaktigt fokus och göra att företagen tvingas lägga ned tid och resurser på fel saker. Ett konkret exempel gäller löner och ersättningar, som idag tenderar att uppta en stor del av diskussionen på många årsstämmor. Rimligen borde mer tid istället läggas på hur verksamheten kan växa och utvecklas. Jag har samtidigt stor respekt för att opinionsbildningen måste få påverka agendan i företag och styrelser. Frågor om allt från hållbarhet till jämnare könsfördelning kan på så sätt lyftas upp och göra avtryck i företagen, men att göra allt fler frågor alltmer regeldrivna tror jag knappast är av godo. En annan tydlig trend under de gångna åren är att styrningen och den interna kontrollen förbättrats. Idag har effektiva system etablerats och många företag arbetar aktivt med dessa frågor, bland annat som en följd av nya regelverk samt genom att en best practise utvecklats. Nyttan är tydlig. Intern ordning och reda har öppnat för en högre kvalitet i den externa rapporteringen samt också i bättre riskhantering, träffsäkrare investeringar och överhuvudtaget bättre möjligheter när det gäller att kasta ljus över bolagens lönsamhet samt hur den kan vidareutvecklas. En snabb omvärldsblick visar att bolagsstyrningen över lag förbättras, både i Sverige och internationellt. När beslutsunderlagen utvecklas kan samspelet mellan ledning och styrelse förändras, men även mellan revisorer samt styrelse och ledning. 4 God styrelsesed 2012

5 Som en följd blir diskussionerna mer djupgående och en styrelse har idag lättare att utmana ledningen i centrala frågor. Detsamma gäller för oss revisorer. När vi genom bättre Corporate Governance får tillgång till mer högkvalitativ information om verksamheten kan vi utmana mer och bidra i framtidsfrågorna på ett vassare sätt än tidigare. Även här kan det vara på sin plats med en filosofisk slutsats som säger att detta sammantaget gynnar konkurrenskraften i näringslivet, främst genom att företagen får lättare att anpassa sig till kraven på ökad kvalitet och effektivitet. Slå vakt om vår modell I ett internationellt perspektiv håller den svenska modellen för bolagsstyrning hög klass. Vi har av tradition starka styrelser med ett tydligt utmejslat ansvar för ledamöterna samt med en hög grad av självständighet i förhållande till företagsledningen. Till detta kan läggas att vi i Sverige har ovanligt många långsiktiga ägare, det vill säga jämfört med andra länder där ägandet både är mera spritt och kortsiktigt. I Sverige har vi en tradition av självreglering som på det stora hela fungerat bra. Tyvärr utmanas nu denna modell alltmer och hotet stavas detaljreglering inte minst från EU. Personligen tycker jag att självreglering är ett av de bästa och mest effektiva verktygen som finns. Att ha förtroendet att utvärdera sig själv öppnar för en omsorg och noggrannhet, som få andra kontrollsystem kan mäta sig med. Att däremot hänskjuta kontrollen till en annan, utomstående part riskerar att leda fel och bana väg för en ytlig och formell kontrollkultur, som varken är särskilt effektiv eller värdeskapande. Visst behövs det regelverk, men en sund balans mellan självreglering och regelverk tror jag är betydelsefullt för att svensk bolagsstyrning ska bibehålla sin höga kvalitet. I tider av ökande detaljreglering är det också här som striden kommer att stå. Jag tror och hoppas att näringslivets aktörer samfällt kan stå upp för den svenska modellen, där hög transparens samt starka, självständiga styrelser är den bästa garantin för ordning och reda och för ett långsiktigt värdeskapande i företagen. Slutligen vill jag framföra ett stort tack till alla som deltagit i undersökningen samt till er som bidragit med era sakkunskaper och reflektioner via personliga intervjuer i skriften. Tack för er medverkan! God bolagsstyrning är bra för samhället, främst genom att bidra till en dynamisk utveckling och till att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och ökad välfärd. Peter Clemedtson Styrelseordförande, PwC God styrelsesed

6 Resultaten baseras på svar från 255 styrelseledamöter i noterade bolag på reglerad samt ickereglerad marknad. Resultaten i sammandrag Sedan föregående undersökning genomfördes har miljön där ägare och styrelser agerar förändrats. Styrelsearbetet har på många sätt professionaliserats och genom Koden har en modern svensk bolagsstyrning växt fram. Både undersökning och intervjuer visar att ledamöterna anser att styrelsearbetet blivit mer krävande. I riskarbetet upplevs det som svårt att skaffa sig tillräcklig förståelse för den ökade komplexiteten i affärsmiljön, där fokus idag ligger på den globala ekonomin, det politiska klimatet, den finansiella sektorns påverkan, de nya marknadernas särarter samt att det osannolika plötsligt blivit sannolikt. Styrelsens strategiarbete handlar mer om implementering och intern förankring än om oro för att styrelsen inte ägnar tillräckligt med tid åt strategifrågorna. Styrelseledamöterna upplever att de bör ägna mer tid åt och vara mer involverade i bolagets arbete med Riskhantering och Hållbarhet. Den förväntade arbetsinsatsen är det klart högst rankade problemområdet, dels när det gäller att bedöma hur ett nytt uppdrag påverkar det befintliga styrelseengagemanget, dels hur den egna insatsen står i relation till arvodet. Om undersökningen Styrelsearbetet i svenska företag är ett kärnområde för PwC. Vi har följt utvecklingen under lång tid och gjort många studier och analyser av styrelsernas arbete, bland annat den större enkätundersökning som första gången genomfördes i början av 1990-talet. Sedan dess har ytterligare två omfattande mätningar gjorts den senaste 2012 då delvis samma områden undersökts. Det har skapat en tidslinje i resultaten som gjort att trender och nyckelfrågor i styrelsearbetet kan följas och analyseras. I denna skrift redovisas resultatet av 2012 års mätning. Ansvariga för undersökningen och denna skrift är Eva Blom och Katja Severin Danielsson specialister på bolagsstyrning och partners i PwC som analyserat och sammanställt resultaten. Förutom innehållet i den kvantitativa undersökningen presenteras också i denna skrift ett antal djupintervjuer, där styrelseledamöter och specialister med lång erfarenhet av strategiska ledningsfrågor ger sin syn på hur styrelsearbetet förändrats och hur styrelser kan arbeta med identifierade förbättringsområden. 6 God styrelsesed 2012

7 Styrelseledamöter vill öka sitt fokus på att säkra kompetensförsörjningen i bolagens ledningar samt betonar i likhet med föregående undersökning svårigheten i att utvärdera VD:s och ledningens prestationer. Styrelseledamöterna efterlyser fördjupade kunskaper om verksamheten, dess kunder och personal för att bättre och på ett mer heltäckande sätt kunna fånga bolagets framtida utmaningar. Betydelsen av en stark gruppdynamik betonas, där alla ledamöter förväntas avsätta tillräckligt med tid och delta aktivt i styrelsens arbete. Undersökningen pekar på vissa behov av kompetensförstärkning i styrelserna, exempelvis gällande regelverk för bolagsstyrning samt för specifika branscher, sakområden som modern teknik, Talent Management och Hållbarhet. Frågeställningarna kring revisorerna och deras arbete har överlag en låg problemranking. Undersökningen speglar att det förekommer relativt lite explicit kritik mot styrelsens ordförande. Generellt tycker ledamöterna att styrelsearbetet fungerar bra. Samtidigt identifierar undersökningen sju utvecklingsområden, som ledamöterna kan ta som utgångspunkt i utvärderingen av arbetet i den egna styrelsen. God styrelsesed

8 Styrelsearbetet utvecklas Under de år som undersökningarna genomförts har miljön som ägare och styrelser agerar i förändrats. Styrelsearbetet har på många sätt professionaliserats samtidigt som en modern svensk bolagsstyrning växt fram. Bakom denna utveckling ligger en mängd trender och omvärldshändelser företags- och ägarkriser, återkommande finanskriser och bubblor av olika slag men också en internationell utveckling där en globaliserad ekonomi, politiskt klimat, avregleringar, branschglidning, nya konkurrensmönster och snabb teknisk utveckling har ritat om kartan på marknader och i företag. De makroekonomiska faktorerna är mer oförutsägbara och har större påverkan på affärsmiljön än någonsin tidigare, inte minst inom Europa. Under de senaste åren har dessutom hållbarhetsfrågorna kommit mer i centrum, genom bland annat högre förväntningar från politiker, investerare och samhället i stort. Det innebär att företagen behöver visa att de klarar att ta ett kombinerat socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar för sin verksamhet. Som en effekt av förändringarna har ett svenskt norm- och regelsystem växt fram och påverkat styrelsearbetet och den traditionella svenska modellen för ägar- och bolagsstyrning. Samtidigt markerar utvecklingen sedan början av 1990-talet ett uppvaknande för ägarna, som utmanat tjänstemannastyret för att återta initiativet över bolagens styrning och struktur. I takt med att kraven skärpts har nya frågeställningar hamnat i fokus exempelvis styrelsens kompetens och sammansättning, ansvars- och ersättningsfrågor, utskottsarbete, valberedningens roll och betydelse samt även riskhantering, etik, värdegrund och intern kontroll. När en modern svensk bolagsstyrning har fått ökat genomslag har även kraven på insyn och transparens skärpts. En bolagsstyrningsrapportering etablerades i de noterande bolagen när Svensk kod för bolagsstyrning introducerades Denna rapportering ska på ett tydligt sätt visa hur företagen kan förena styrning, ansvar och kontroll med affärsnytta, aktieägarvärde och långsiktig tillväxt. Många av de förändringar som präglat styrelsearbetet under de gångna åren speglas i resultatet från 2012 års enkätundersökning. Via detta resultat lyfts också prioriteringar fram och ger en fingervisning om de områden, som styrelserna bör lägga mer tid på. 8 God styrelsesed 2012

9 Problem Detection Study fångar både problem och förbättringar Via undersökningsmetodiken PDS rangordnas både problem och förbättringsområden. På så sätt speglar resultaten det som fungerar bra, men framför vilka förbättringsönskemål enskilda styrelseledamöter upplever i och kring sitt styrelseuppdrag. Enkätundersökningen baseras på metodiken Problem/Possibility Detection Study (PDS). Den kombinerar kvalitativ och kvantitativ metodik för att identifiera och rangordna problem och förbättringsönskemål. I undersökningen har styrelseledamöterna via PDS-metodiken tagit ställning till hur stort ett problem eller förbättringsönskemål upplevs vara enligt en sjugradig skala. Svaren har sedan sammanställts och det område som fått högst medelvärde har rankats som nummer 1, det som fått näst högst medelvärde som nummer 2 och så vidare. Tillsammans med StyrelseAkademien har PwC tagit initiativ till undersökningen, som utförts av det fristående analys- och marknadsundersökningsinstitutet Thams & Nyåas Management AB. Problempåståendena i 2012 års enkät togs fram utifrån ett tjugotal djupintervjuer med styrelseledamöter i bolag av olika storlek på både reglerad och icke reglerad marknad. Underlaget har kompletterats med en genomgång av tidigare undersökningar samt av bakgrundsmaterial kring praxis på området i samverkan med Styrelse- Akademien. Det slutgiltiga frågeformuläret omfattade 112 problempåståenden, 19 bakgrundsfrågor samt en öppen fråga. Resultaten baseras på svar från 255 styrelseledamöter i noterade bolag på reglerad och icke-reglerad marknad. Styrelseledamöternas problemranking baseras på följande områden: Frågor styrelsen borde ägna mer tid åt. Styrelsemöten och effektiviteten i styrelsearbetet. Samspelet mellan VD/styrelsen. Styrelsens kompetens och sammansättning. Ägarfrågor. Det egna styrelseuppdraget. Rapporter och årsbokslut / samspelet med revisorn. Bemanning. Beslutsunderlag. God styrelsesed

10 Vilka har svarat? Av styrelseledamöterna som svarat är 80% män och 20% kvinnor. Det är en fördubbling av kvinnors deltagande jämfört med vår undersökning från 1997, vilket speglar förändringen i börsbolagen under de gångna åren. 1. Könsfördelning Man (80%) 2. Kvinna (20%) En klar majoritet om 90% av styrelseledamöterna är 45 år eller äldre och av dessa är 66% över 55 år. 2. Ålder år (10%) år (24%) år (40%) 4. Äldre än 65 år (26%) 3 Vi noterar att det är erfarna personer som har svarat. 68% av ledamöterna har mer än tio års erfarenhet av styrelsearbete. 3. Generell erfarenhet av styrelsearbete Mindre än 2 år (1%) år (9%) år (21%) 4. Mer än 10 år (68%) 5. Ej svar (1%) Spridningen mellan olika börslistor är god och gör att resultatet på ett representativt sätt fångar uppfattningar och attityder bland ledamöter i noterade bolag av olika storlek på reglerad och ickereglerad marknad. 4. Börslista Nasdaq OMX Large Cap (10%) 2. Nasdaq OMX Mid Cap (12%) 3. Nasdaq OMX Small Cap (29%) 4. NGM Equity (3%) 5. Aktietorget, First North, NGM Nordic MTF (40%) 6. Ej svar (5%) Är du ordförande i bolagets styrelse? 3 10 God styrelsesed Ja (24%) 2. Nej (75%) 3. Ej svar (1%)

11 Nasdaq OMX Large Cap (10%) 2. Nasdaq OMX Mid Cap (12%) 3. Nasdaq OMX Small Cap (29%) 4. NGM Equity (3%) 5. Aktietorget, First North, NGM Nordic MTF (40%) 6. Ej svar (5%) På sidorna 65 och 66 i Appendix presenteras fler diagram, som ger ytterligare information om de personer som deltagit i undersökningen. 5. Är du ordförande i bolagets styrelse? Ja (24%) 2. Nej (75%) 3. Ej svar (1%) Av de tillfrågade arbetar 24% som styrelseordförande. Det är en bra representation av ordföranderollen i denna undersökning, som gör att det går att se trender i styrelsearbetet utifrån deras perspektiv. 6. Erfarenhet av utskottsarbete I Revisionsutskottet (24%) 2. I Ersättningsutskottet (22%) 3. Är inte verksam i utskott (27%) 4. Bolaget har inga utskott (25%) 5. I annat utskott (7%) 6. Ej svar (7%) Av de som svarat har 53% erfarenhet av utskottsarbete. Vissa ledamöter har dessutom erfarenhet från flera olika utskott, vilket gör att summan i diagrammet överstiger 100%. 7. Antal styrelseuppdrag I bolag noterade på de svenska reglerade respektive icke-reglerade aktiemarknaderna (50%) (33%) (11%) (4%) 5. Ej svar (2%) 48% av de som svarat har erfarenhet från arbete i två till tio olika styrelser. 50% av de tillfrågade arbetar i en styrelse. Många styrelseledamöter i de mindre bolagen har endast ett uppdrag. 8. Ungefärlig tid per månad som ägnas åt styrelsearbete I snitt inklusive möten Mindre än 4 timmar (3%) timmar (33%) timmar (36%) timmar (17%) 5. Mer än 40 timmar (10%) 6. Ej svar (1%) 63% av ledamöterna ägnar minst tio timmar i månaden åt styrelsearbetet. Tillförlitligt resultat Enligt PDS-metodiken ska resultaten tolkas som mycket tydliga indikationer, snarare än hundraprocentigt statistiskt säkerställda sanningar. Rankingresultaten anses mycket stabila och tillförlitliga. God styrelsesed

12 Undersökningens tio i topp När de tio högst rankade problempåståendena i undersökningen sammanställts hamnar den egna, förväntade arbetsinsatsen i topp. Andra problempåståenden som rankas högt har koppling till samspelet med VD, bolagets riskhantering samt till strategiarbetet. Allra högst rankas frågan om den förväntade arbetsinsatsen och svårigheten med att bedöma hur ett nytt styrelseuppdrag påverkar befintliga uppdrag och styrelseengagemang. Undersökningen visar på en total samsyn i denna fråga. Problematiken kring just arbetsinsatsen rankas högst i resultaten på varje börslista. Arbetsinsatsen hänger också samman med frågan om styrelsearvodets storlek. Kopplingen mellan arvode och arbetsinsats anses dålig, särskilt med tanke på att kraven på dagens styrelseledamöter ökat års resultat lyfter fram att ledarmöterna saknar system för benchmarking, som skulle kunna ge inspiration och möjliggöra jämförelser mellan arbetet i den egna styrelsen och i andra liknande företag. Andra problemområden som tydliggörs i resultatet har koppling till samspelet med VD. Ett sådant exempel gäller svårigheten att bedöma om bolagets framgångar eller motgångar hänger samman med VD:s insatser, eller om det är omvärldsfaktorer som spelar in. Vad gäller successionsfrågorna visar undersökningen att många styrelser anser sig vara för passiva när det gäller att långsiktigt säkra rätt bemanning i ledningen. Till utmaningarna hör också svårigheten att veta när det är dags att byta ut en VD eller ledande befattningshavare som inte håller måttet. Även riskhanteringen lyfts upp i den samlade rakningen. Svarsmönstren visar att styrelserna upplever sig vara för passiva och i hög grad förlitar sig på VD och företagsledning i denna hantering. Också regelverk och lagstiftning är en del av riskhanteringen. På detta område betonas svårigheterna med att hålla sig uppdaterad kring nyheter och förändringar. Strategiarbetet är ytterligare ett område i fokus. För styrelserna är det komplicerat att utvärdera och följa upp hur ledningen implementerar beslutade affärsstrategier. Av tio i topp framkommer även att dagens styrelseledamöter vill lägga mer tid på att lära känna bolagets personal, kultur och verksamhet. 12 God styrelsesed 2012

13 10 Undersökningens tio i topp Tio i topp totalt Rank total Problempåstående 1 Svårt att bedöma arbetsinsats vid erbjudande om nytt styrelseuppdrag och påverkan på befintliga uppdrag och engagemang. Jag tycker inte att svenska arvoden når upp till rätt nivå idag. De är för låga och det märks särskilt när vi ska rekrytera ledamöter utanför Norden. Petra Hedengran Det går aldrig att bedöma hur mycket tid ett styrelseuppdrag kommer att ta. Det går således inte att planera in 100 procent av sin tid, någonstans måste du ha slack som ger dig beredskap. Anders Ullberg Både den kort- och långsiktiga målbilden måste fångas upp och kopplas till en objektiv utvärdering av VD. Peter Nilsson 2 Vid utvärdering av VD, svårt att bedöma om bolagets framgångar och motgångar härleds till VD:s insatser eller opåverkbara omvärldsfaktorer. 3 Avsaknad av system för benchmarking för inspiration och jämförelse av styrelsearbetet i bolaget med andra liknande företag. 4 Styrelsen är alltför passiv i bolagets riskarbete och förlitar sig i alltför hög grad på VD och företagsledningen. 5 För lite tid i styrelsen ägnas åt successionsfrågor och att säkerställa bra bemanning av företagsledningen. 6 Svårt att avgöra när VD eller andra ledande befattningshavare som inte riktigt håller måttet skall bytas ut. 7 Svårt att vara uppdaterad avseende nya regelverk och ny lagstiftning som berör styrelsearbete och att vara ledamot i en större svensk bolagsstyrelse. 8 För lite tid av styrelsearbetet ägnas åt att utvärdera och följa upp hur företagsledningen implementerar de affärsstrategier som beslutas. 9 Det avsätts för lite tid för att styrelsen bättre ska kunna lära känna bolagets personal, kultur och verksamhet. 10 Alltför dålig koppling mellan styrelsearvodets storlek och arbetsbelastning och de ökade krav som ställs på dagens styrelseledamöter. Riskerna diskuteras mer idag än för tio år sedan. Det gäller att vara så förberedd som det går, ha fungerande rutiner och planerade åtgärder på plats. En av riskerna i en styrelse är att för mycket tid läggs på det som varit och för lite på det som driver utvecklingen framåt. Anders Ullberg Caroline Sundewall God styrelsesed

14 En annan utmaning är att säkra kompetensförsörjningen och attrahera duktiga, drivande människor som vågar ta risker. Caroline Sundewall För den som inte längre är operativ, utan bara arbetar med styrelseuppdrag, är det en utmaning att hålla sig uppdaterad kring nya regelverk och ny lagstiftning, eftersom du är ganska ensam i ditt arbete. Kristina Schauman Det får inte finnas ett informationsglapp mellan styrelse och ledning i det som gäller strategi och inriktning. Peter Nilsson Vi i Kollegiet försöker till exempel undvika att skriva regler som redan står någon annanstans för att undvika dubbleringar. Det kan å andra sidan göra vissa regler svåra att förstå eftersom de exempelvis måste läsas tillsammans med Aktiebolagslagen. Björn Kristiansson Sammanfattande kommentarer Det är intressant och något förvånande att samstämmigheten mellan börslistorna är så stor när det gäller synen på den egna arbetsinsatsen. Detta är ett viktigt budskap till valberedningarna, som de bör ha med som utgångspunkt i sitt arbete och i dialogen med potentiella ledamöter. Att detta område rankas högt hänger sannolikt samman med att det aldrig går att bedöma hur mycket tid ett uppdrag tar. Det gör att en ledamot måste ha luft i kalendern och tillräcklig beredskap om något inträffar i bolaget. Betoningen på arbetsinsatsen sätter även fokus på den dåliga kopplingen till arvodet samt frågan om hur många uppdrag en ledamot egentligen kan ha, det vill säga samtidigt som han eller hon förväntas göra ett tillräckligt bra arbete i varje enskild styrelse. 14 God styrelsesed 2012 Både undersökningen och intervjuerna visar att ledamöterna anser att styrelsearbetet blivit mer krävande. Det beror sannolikt på den ökade komplexiteten i bolagets risksituation, de nya förväntningarna från olika intressenter samt den upplevda svårigheten med att hålla sig uppdaterad kring lagar och regelverk, vilka påverkar styrelsearbetet samt verksamheten i ett bolag och en bransch. Styrelseledamöter uttrycker att de önskar vara mer delaktiga i bolagets strategi- och riskarbete. Det är därför av värde att tydliggöra roller och ansvar mellan styrelse och ledning samt som ett led i detta även skapa möjlighet för styrelsen att bättre lära känna bolagets kultur, verksamhet och personal. Ett annat problemområde är svårigheten att utvärdera VD:s insatser. Både den lång- och kortsiktiga målbilden behöver fångas upp och kopplas till den objektiva utvärderingen av VD. Resultaten visar att styrelsen behöver vara en tydlig kravställare för att få en relevant och överskådlig återrapportering från VD och ledning. Återrapporteringen behöver bland annat ge en bild av hur verksamheten utvecklas, klargöra effekten av implementerade strategier samt ge en status vad gäller exponeringen för de främsta riskerna i bolagets verksamhet. Undersökningen bekräftar att styrelsen behöver ha en klar bild av successions- och bemanningsfrågor i ledningen samt hur affärsstrategier påverkar framtida kompetensbehov. Allt fler företag arbetar idag med att kartlägga både sin personalstyrka och sitt framtida behov för att tydligt identifiera var glappen finns för att möta framtida utmaningar.

15 På sidorna presenteras rankingen för samtliga 112 problempåståenden i 2012 års undersökning. Resultaten per börslista Undersökningen omfattar styrelseledamöter i många olika typer av noterade bolag. Oavsett börslista finns det en slående likhet i svarsmönstren från samtliga börslistor att det är svårt att bedöma hur krävande ett nytt styrelseuppdrag kan tänkas bli. I övrigt visar resultaten på ett antal variationer, vilka redovisas nedan. Large Cap Top 10 jämfört med totalt Top 10 OMX Rank Large Problempåstående total 1 Svårt att bedöma arbetsinsats vid erbjudande om nytt styrelseuppdrag och påverkan på befintliga uppdrag och engagemang. 2 För lite tid i styrelsen ägnas åt successionsfrågor och att säkerställa bra bemanning av företagsledningen. 3 Styrelsen har för dålig insikt om mål och strategier som VD skall verkställa är förståeliga och förankrade hos personalen. 4 Svårt att avgöra hur detaljerat och operativt styrelsen skall agera i roll som bollplank till VD och bolagets För lite tid av styrelsearbetet ägnas åt att utvärdera och följa upp hur företagsledningen implementerar de affärsstrategier som beslutas. 6 Det avsätts för lite tid för att styrelsen bättre ska kunna lära känna bolagets personal, kultur och verksamhet. 7 Svårt att avgöra när VD eller andra ledande befattningshavare som inte riktigt håller måttet skall bytas ut. 8 Alltför dålig koppling mellan styrelsearvodets storlek och arbetsbelastning och de ökade krav som ställs på dagens styrelseledamöter. 9 Vid utvärdering av VD, svårt att bedöma om bolagets framgångar och motgångar härleds till VD:s insatser eller opåverkbara omvärldsfaktorer. 10 Svårt att vara uppdaterad avseende nya regelverk och ny lagstiftning som berör styrelsearbete och att vara ledamot i en större svensk bolagsstyrelse Large Cap När svaren från Nasdaqs OMX Large Cap analyseras framgår att dessa ledamöter i hög grad rankar problemområdena på samma sätt som totalpopulationen i undersökningen. Ledamöter i Large Cap-bolag lyfter frågan om hur operativ och detaljerad en styrelse bör vara i förhållande till VD och ledning. Resultaten visar även att styrelser i dessa bolag anser sig ha otillräckliga kunskaper om huruvida mål och strategier är förståliga och förankrade bland medarbetarna. God styrelsesed

16 Mid Cap Ledamöter i bolag som är noterade på Nasdaqs OMX Mid Cap lyfter fram problematiken med att materialet inför styrelsemötena inte distribueras på ett åtkomstskyddat sätt. Särskiljande för dessa ledamöter är också att ekonomisk rapportering och faktaredogörelser anses ta för mycket tid på styrelsemötena på bekostnad av mer strategiska frågor. De upplever även att det avsätts för lite tid för att lära känna bolagets personal, kultur och verksamhet samt till CSRfrågorna. Dessutom anser de att det finns för få unga och nytänkande ledamöter i de egna styrelserna samtidigt som kompetensen vad gäller IT-frågor och modern teknik generellt sett är för låg. Mid Cap Top 10 jämfört med totalt Top 10 Mid Totalt Cap Problempåstående Top 10 1 Svårt att bedöma arbetsinsats vid erbjudande om nytt styrelseuppdrag och påverkan på befintliga uppdrag och engagemang. 2 Det avsätts för lite tid för att styrelsen bättre ska kunna lära känna bolagets personal, kultur och verksamhet. 3 För lite tid i styrelsen ägnas åt successionsfrågor och att säkerställa bra bemanning av företagsledningen. 4 Avsaknad av system för benchmarking för inspiration och jämförelse av styrelsearbetet i bolaget med andra liknande företag. 5 Det är för få unga och nytänkande ledamöter i bolagets styrelse. 6 Ekonomisk rapportering och faktaredogörelse tar för mycket tid på styrelsemöterna på bekostnad av mer strategiska frågor. 7 Materialet inför styrelsemötena distribueras inte på ett åtkomstskyddat sätt (okrypterat mail, vanlig post). 8 Alltför dålig koppling mellan styrelsearvodets storlek och arbetsbelastning och de ökade krav som ställs på dagens styrelseledamöter För lite tid i styrelsearbetet ägnas åt CSR (Corporate Social Responsibility). 10 Det finns för få i styrelsen med tillräcklig kunskap kring modern teknik och IT-frågor Small Cap Resultaten från Nasdaqs OMX Small Cap visar att även dessa ledamöter i stor utsträckning rankar problempåståendena på samma sätt som totalpopulationen i undersökningen. Samtidigt lägger ledamöterna i Small Cap-bolag förhållandevis stor vikt vid att ha en bred kunskap om både bolaget och dess medarbetare. De önskar att styrelsen lägger mer tid på frågor som gäller till exempel uppföljning av medarbetarenkäter samt på att rekrytera fler unga och nytänkande ledamöter. Small Cap Top 10 jämfört med totalt Top 10 Small Totalt Cap Problempåstående Top 10 1 Svårt att bedöma arbetsinsats vid erbjudande om nytt styrelseuppdrag och påverkan på befintliga uppdrag och engagemang. 2 För lite tid i styrelsen ägnas åt successionsfrågor och att säkerställa bra bemanning av företagsledningen. 3 Styrelsen är alltför passiv i bolagets riskarbete och förlitar sig i alltför hög grad på VD och företagsledningen. 4 Svårt att avgöra när VD eller andra ledande befattningshavare som inte riktigt håller måttet skall bytas ut. 5 Styrelsen ägnar för lite tid åt frågor som gäller bolagets relationer till personalen (t.ex. resultat av medarbetarenkäter) Svårt att vara uppdaterad avseende nya regelverk och ny lagstiftning som berör styrelsearbete och att vara ledamot i en större svensk bolagsstyrelse. 7 Avsaknad av system för benchmarking för inspiration och jämförelse av styrelsearbetet i bolaget med andra liknande företag. 8 Vid utvärdering av VD, svårt att bedöma om bolagets framgångar och motgångar härleds till VD:s insatser eller opåverkbara omvärldsfaktorer. 9 Det är för få unga och nytänkande ledamöter i bolagets styrelse. 10 Det avsätts för lite tid för att styrelsen bättre ska kunna lära känna bolagets personal, kultur och verksamhet God styrelsesed 2012

17 Övriga noterade bolag (icke reglerad marknad) Top 10 jämfört med totalt Top 10 Övriga Rank listor Problempåstående totalt 1 Svårt att bedöma arbetsinsats vid erbjudande om nytt styrelseuppdrag och påverkan på befintliga uppdrag och engagemang. 2 Vid utvärdering av VD, svårt att bedöma om bolagets framgångar och motgångar härleds till VD:s insatser eller opåverkbara omvärldsfaktorer. 3 Avsaknad av system för benchmarking för inspiration och jämförelse av styrelsearbetet i bolaget med andra liknande företag. 4 Svårt att avgöra när VD eller andra ledande befattningshavare som inte riktigt håller måttet skall bytas ut. 5 Styrelsen är alltför passiv i bolagets riskarbete och förlitar sig i alltför hög grad på VD och företagsledningen Övriga noterade bolag Ledamöterna i övriga noterade bolag efterlyser en högre integritet och ett starkare civilkurage, vilket skulle göra det lättare för styrelsen att ifrågasätta och ställa de obekväma frågorna. Det upplevs även som problematiskt att vissa ledamöter inte är insatta i principer för bolagsstyrning, vilket påverkar effektiviteten i styrelsearbetet. Ett annat område som lyfts fram är att materialet inför styrelsemötena inte distribueras på ett åtkomstskyddat sätt. 6 Materialet inför styrelsemötena distribueras inte på ett åtkomstskyddat sätt (okrypterat mail, vanlig post). 7 Tveksamhet om vissa ledamöter i "bolagets" styrelse är insatta i principer för bolagsstyrning, vilket påverkar effektiviteten i styrelsearbetet. 8 Svårt att vara uppdaterad avseende nya regelverk och ny lagstiftning som berör styrelsearbete och att vara ledamot i en större svensk bolagsstyrelse. 9 Ekonomisk rapportering och faktaredogörelse tar för mycket tid på styrelsemöterna på bekostnad av mer strategiska frågor. 10 Många i styrelsen verkar sakna hög integritet och civilkurage som krävs för att våga ifrågasätta och ställa de obekväma frågorna Sammanfattande kommentarer Det är en förvånansvärd samstämmighet mellan börslistorna i svar, främst då gällande synen på den egna arbetsinsatsen i styrelsearbetet. Sett till bolagens storlek finns det samtidigt en rad karaktäristiska och särskiljande problemområden för respektive lista. Styrelseledamöter i Large Capbolag lyfter ett högaktuellt problemområde kring hur operativ en styrelse kan vara i rollen som bollplank till VD. Utmaningen är att uppnå en lämplig balans mellan coachning och kravställande. Därför blir det viktigt att dialogen mellan VD och styrelseordförande fungerar väl, med tydliga roller och tydligt ansvar. Beträffande strategiarbetet vill styrelserna ha en ökad insikt om hur bolagets strategiprocess är utformad detta för att säkerställa förankring av mål och strategier hos medarbetarna. I dessa bolag finns i högre utsträckning än i mindre bolag etablerade arbetssätt kring till exempel riskhantering samt en organisation där roller och ansvar fördelas på olika befattningshavare i verksamheten. Bland Mid Cap-bolagen finns ett tydligt fokus på styrelsens sammansättning. Känslan som förmedlas är att det är för få nytänkande ledamöter i styrelserna. Styrelseledamöterna anser också att för lite tid ägnas åt högaktuella områden samt att det saknas tillräcklig kunskap kring modern teknik, IT-frågor samt Corporate Social Responsibility (CSR). Inom Small Cap-bolagen finns ett uttalat behov av att öka styrelsens kunskap om bolagets personal. Samtidigt strävar ledamöterna i högre grad efter att etablera ändamålsenliga processer som ökar styrelsens delaktighet, till exempel i bolagets arbete med riskhantering. Ledamöterna kan uppfattas vara mottagare av information från ledningen, snarare än aktiva kravställare vad gäller information och återrapportering. God styrelsesed

18 I kategorin Övriga listor finns i likhet med Small Cap en betoning på att etablera ändamålsenliga arbetssätt i styrelsen samt på någon form av benchmarking i styrelsearbetet. Detta tillsammans med oron för att styrelsekollegorna inte är tillräckligt insatta i gällande principer för bolagsstyrning påverkar effektiviteten. Det ökar även risken för att fokus inte ligger på rätt frågor. En orsak till detta kan vara att många ledamöter bara arbetar i en styrelse och därför har svårt att bedöma hur ett effektivt arbete kan bedrivas. Styrelseledamöterna efterlyser mer kunskap om verksamheten, kultur och medarbetare detta för att få en starkare känsla för den dagliga verksamheten, en förståelse för de mest väsentliga frågorna samt en bättre helhetssyn av bolaget och dess intressenter för att kunna utföra ett bra styrelsearbete. Bland styrelseledamöterna finns en oro för att styrelsematerial inte distribueras på ett åtkomstskyddat sätt, utan skickas okrypterat eller med vanlig post. Det är tyvärr alltför vanligt att bolag inte har tydliga säkerhetskrav för denna typ av informationshantering. Här behöver bolagen se över sina rutiner och distribuera styrelsematerialet på ett betryggande sätt med hjälp av modern teknik. 18 God styrelsesed 2012

19 Arbetsinsats och arvoden mer i fokus Caroline Sundewall är styrelseproffs och har sedan 2001 varit ledamot i börsnoterade bolag som TeliaSonera, Electrolux, Swedbank, Haldex och Strålfors samt i ett flertal mindre och medelstora bolag. Idag är hon styrelseordförande i Svolder och ledamot i Lifco, Mertzig Asset Management, Pågengruppen, Södra, Södra Cell och Tradedoubler. PwC:s undersökning visar att det främsta problemområdet för en ledamot är att bedöma den arbetsinsats som krävs och sedan kopplingen till arvodet som erbjuds. Hur ser du på detta? Jag håller med om att det i valberedningens perspektiv är svårt att få en bild av hur mycket tid som krävs för ett uppdrag. Det beror delvis på att arbetsinsatsen varierar över tiden. Om en ny VD ska rekryteras, neddragningar göras eller förvärv genomföras så är det väldigt svårt att uppskatta hur många timmar det kan handla om. Särskilt i mindre och medelstora företag brukar det gå åt många fler timmar för ledamöterna. Här finns heller inte samma backup som i större företag, det vill säga i form av chefsjurister, internrevisorer och andra specialister. Det gör dels att valberedningarna bättre behöver förstå vad som krävs av en ledamot, dels behöver arvodena ses över. Och orsaken är att de i flertalet bolag inte står i paritet till arbetsinsatsen, särskilt då inte i mindre och medelstora företag. God styrelsesed

20 Styrelserna kan inte längre bestå av en grupp 60-åriga män i ett läge när företagets framtid och resultat bygger på beteenden och vanor bland åringar i Asien. Jag upplever att frågorna om arbetsinsats och arvoden diskuteras mer idag än för 11 år när jag började arbeta som styrelseledamot. Dessutom är det fler idag som har styrelsearbete som en heltidssyssla. Det görs inga pensionsavsättningar på styrelsearvoden och någon anställningstrygghet finns givetvis inte. Bolag kan köpas upp och uppdrag kan försvinna från en dag till en annan. Ekonomiskt sett är styrelsearbete därför mer lämpat för dem som har det som extrauppdrag och som kan försörja sig på attraktiva pensionsavtal eller VDuppdrag. Därför tycker jag att ägarna måste ta sitt ansvar om de ska få personer som har tid, kraft och även råd att ta den här typen av uppdrag. För jag utgår från att de inte vill att uppdragen bara ska gå till dem som kan subventionera sitt styrelsearbete via andra arbetsgivare. Ett annat av undersökningens problemområden är att styrelser tycker det är svårt att hålla sig uppdaterade kring nya regelverk och lagstiftning håller du med om det? Det här är återigen en sak som märks mer i styrelserna i mindre och medelstora företag, som saknar stöd i dessa frågor och måste köpa in kompetensen. När det gäller redovisningsregler utgår jag från att revisorerna håller 20 God styrelsesed 2012 revisionsutskotten uppdaterade och att dessa sedan för informationen vidare till styrelsen i övrigt. Beträffande andra regelverk så krävs det att en chefsjurist, CSR-ansvarig eller motsvarande följer upp respektive fråga. Och visst kommer det många nya regelverk, men samtidigt gäller det att lära sig vilka vi måste följa och vilka det går att avvika från med en förklaring. Sedan får lagar och regelverk aldrig bli så stora frågor att de tar över agendan. Regler är en hygienfaktor som styrelsen ska ha koll på, men det får inte inkräkta på möjligheterna att diskutera bolagets utmaningar och möjligheter. Till bilden hör också att det är skillnad mellan olika branscher. I finansiella företag har regelverken utökats markant, vilket ökat kraven på uppföljning från styrelsens sida. I flertalet andra branscher bedömer jag inte att frågan är ett så pass stort problem som det ibland antyds i debatten. Undersökningen visar att alltför lite tid ägnas åt att värdera och följa upp frågor kring värdegrund och riktlinjer kring CSR vad är din uppfattning om detta? Det får inte bli en specifik fråga, utan bör ingå i styrelsearbetet som sådant. CSR och värdegrunden ska vara en del av företagskulturen. Är det inte så måste styrelsen ta en diskussion om hur den bygger och upprätthåller företagskulturen. Reglerna på det här området har skärpts, men det räcker inte med att bara ställa frågor på bolagsstämman eller ta fram en policy som hamnar i en pärm. Det gäller att jobba aktivt med värdegrund och CSR, särskilt om företaget expanderar i länder där synsätten är annorlunda. Och här måste styrelserna sätta agendan och driva på företagsledningarna så att de integrerar frågorna i verksamheten. Det sker i dialog mellan ledamöterna och inte minst i ordförandens dialog med VD. Riskanalys och riskhantering är ett område som fått en alltmer central roll hur anser du att styrelserna ska arbete med området, hur involverade ska de vara? Ledamöterna ska vara väldigt involverade i den här hanteringen, till exempel i finansiella, operativa eller andra risker som kan uppstå. Riskerna diskuteras mer idag än för tio år sedan. Det gäller att vara så förberedd som det går, ha fungerande rutiner och planerade åtgärder på plats. Och även om revisionsutskott ofta gör en större insats vad gäller de finansiella riskerna, är det viktigt att inte de övriga i styrelsen lutar sig tillbaka. Resultaten av utskottets arbete måste redovisas för hela styrelsen eftersom alla i slutänden har samma ansvar. Generellt tycker jag att företagen har kommit långt i sin riskhantering. Alla företag har detta på agendan. De större bolagen har nog kommit allra längst och arbetar med risker mer systematiskt. Vad gäller riskkartan så har de finansiella riskerna ökat. Det visar inte minst de senaste årens skandaler i främst finansiellt inriktade företag. Miljöriskerna är alltjämt på näthinnan och i många företag uppmärksammas varumärkesriskerna alltmer, bland annat med koppling till de egna leverantörerna. Samtidigt gör den nya tekniken att information om fel och brister kan sprida sig väldigt snabbt och i värsta fall förstöra ett varumärke. Vilka egenskaper anser du överlag är viktiga för en styrelseledamot? För det första måste ledamöterna förstå bolagets hela verksamhet, det vill säga inte bara ha kompetens om exempelvis varumärken och personalfrågor. En ledamot måste också förstå kopplingen mellan resultatoch balansräkning, kassaflöden, kunna se mönster och samband

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE 1 (7) Introduktionsfrågor SP 1. Berätta lite kort om dig själv och din bakgrund. 2. Vad fick dig att börja med styrelsearbete? 3. Inom vilka

Läs mer

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt 2009-05-20 Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt Inledning Bolagsstyrelsernas ansvar, arbetsformer och ersättningsmodeller har haft stort fokus i media särskilt under senaste tiden. Samtidigt

Läs mer

Jonas Iversen, Finansdepartementet

Jonas Iversen, Finansdepartementet Jonas Iversen, Bakgrund: Över 10 års erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete. Ledande befattningar inom statens bolagsförvaltning. Erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar: SJ (Ordförande),

Läs mer

Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB

Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB Styrelsearbete Styrelsen skall vara ett framtidsorienterat beslutsfora Styrelsen skall styra och kontrollera

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01. Föreläsare

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01. Föreläsare Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-10-01 Föreläsare Satish Sen Kaleidoscope Ann Theander Grant Thornton Hans Svedberg Maqs Advokatbyrå

Läs mer

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2016

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2016 Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2016 Valberedningens redogörelse Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter som representerar bolagets aktieägare. Den 25 september 2015 offentliggjordes valberedningens

Läs mer

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse Bakgrund Den 24 september 2013 offentliggjorde ICA Gruppen namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång?

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag, och hur kommer jag igång? 2015-02-03 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet Satish Sen

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Dokumentnamn Arbetsordning för Valberedningen

Dokumentnamn Arbetsordning för Valberedningen Dokumentnummer 10 Version 2016-03-15 Ersätter Ny Dokumentnamn Arbetsordning för Valberedningen Beslutad av Årsstämman Ansvarig för implementering Valberedningens ordförande Ingress Denna Arbetsordning

Läs mer

VALBEREDNINGSRAPPORT 2 011

VALBEREDNINGSRAPPORT 2 011 SRAPPORT 2 011 Valberedningens redogörelse inför Hakon Invests årsstämma den 19 april 2012 Bakgrund Den 12 oktober 2011 offentliggjorde Hakon Invest namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning

Läs mer

Valberedningspolicy i Sidensjö Sparbank

Valberedningspolicy i Sidensjö Sparbank Valberedningspolicy i Sidensjö Sparbank Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Process... 2 3. Huvudmän... 2 4. Valberedningens ansvar och uppdrag... 3 4.1 Förslag på huvudmän...

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-09-15

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-09-15 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2015-09-15 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope Lars-Henrik Andersson

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2014-03-18

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2014-03-18 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2014-03-18 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope Lars-Henrik Andersson

Läs mer

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 Reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Avsnitt 6-9. Styrelseordförandes uppgifter, styrelseutvärdering m m Informationsdag för nya kodbolag Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 6. Styrelseordförande Styrelsens

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Pressmeddelande 2017-02-15 Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II

REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID II Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Henrik Lennefeldt 103 33 Stockholm registrator@finance.ministry.se Fi2011/4467 REMISSYNPUNKTER PÅ BOLAGSSTYRNINGSFRÅGOR I EU- KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL MIFID

Läs mer

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld HR kompetens in i styrelserummet SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld 1 AGENDA Utgångspunkter för professionellt styrelsearbete Nyttan av en styrelse När är det dags för en aktiv styrelse utifrån

Läs mer

PwC Advisory. Women on the board Vad händer när styrelse och ledning går i otakt?

PwC Advisory. Women on the board Vad händer när styrelse och ledning går i otakt? PwC Advisory Women on the board Vad händer när styrelse och ledning går i otakt? Agenda Strategisk, taktisk och operativ nivå Styrelsens uppdrag Några fällor att se upp med 8 personligheter som är viktiga

Läs mer

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden?

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden? Sammanfattning Revisionen har en betydelsefull funktion på en kapitalmarknad som garant för kvaliteten i företagens finansiella information. Det är revisorernas uppgift att skapa förtroende för informationen,

Läs mer

StyrelseAkademin. Arne Karlsson. Jönköping 2014-09-25

StyrelseAkademin. Arne Karlsson. Jönköping 2014-09-25 StyrelseAkademin Arne Karlsson Jönköping 2014-09-25 Ägardirektiv Vilket är uppdraget? tydligt? kommunicerat? Docka in i strategiarbete konsekvenshantering av krockar Spridd ägarbild styrelse/so ännu mer

Läs mer

Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING. 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt

Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING. 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt 1 CORPORATE GOVERNANCE Ägare Två viktiga principer: - Kommandokedja - Rollfördelning Styrelse

Läs mer

Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy 2007

Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy 2007 Justitiedepartementet Rosenbad 4 103 33 Stockholm E-postadress: Ju.L1@justice.ministry.se Dnr Ju2009/3395/L1 Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy

Läs mer

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016

Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016 Valberedningens förslag till beslut och motivering av förslaget till styrelse inför årsstämman 2016 Årsstämman i Nordax Group AB (publ) ( bolaget ) har tidigare beslutat om principer för utseende av valberedningen.

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 18 mars 2016 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Seminarieserie med en röd tråd..

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Styrelsens regler för ägarfrågor

Styrelsens regler för ägarfrågor 2015-12-04 Styrelsens regler för ägarfrågor Principer och ställningstaganden Utgångspunkter för ansvarsfullt ägande Bakgrund AMF förvaltar tillgångar åt nära 4 miljoner sparare och är en av de största

Läs mer

RAPPORT December 2014

RAPPORT December 2014 RAPPORT December 2014 Sammanfattning av undersökningen: Så kan ett professionellt styrelsearbete utveckla Dalarnas näringsliv och generera fler arbetstillfällen Finansiärer: Region Dalarna Länsstyrelsen

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2015-09-23 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelseinstitutet

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Årsredovisningsseminarium

Årsredovisningsseminarium Årsredovisningsseminarium Kort om SBAB:s hållbarhetsarbete Hållbarhet ständiga förbättringar Ger sken av ansvarstagande Kosmetiska åtgärder (green washing) Mål och effekter frikopplade från affär Naiva

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Valberedningen i Bilia kommer att framlägga följande förslag vid bolagets årsstämma:

Valberedningen i Bilia kommer att framlägga följande förslag vid bolagets årsstämma: Redogörelse för valberedningens arbete inför årsstämman 2016 Bakgrund I enlighet med den instruktion Bilia ABs ( Bilia ) årsstämma utfärdade 2014 utsågs hösten 2015 en valberedning bestående av representanter

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning

I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning 2010 1 (5) I. Nordeas fonder Corporate governance-policy riktlinjer för ägarstyrning Nordeas fonder 1 har antagit följande riktlinjer för ägarstyrning avseende bolag verksamma på den finländska och svenska

Läs mer

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015 Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015 Bakgrund Årsstämman i Nobia AB (publ) ( Nobia ) har vid årsstämman 2011

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

Andra AP-fondens Kvinnoindex 2014 - Sammanfattning

Andra AP-fondens Kvinnoindex 2014 - Sammanfattning Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda En studie genomförd av Nordic Investor Services i maj 14 Andra AP-fondens Kvinnoindex 14 - Sammanfattning Andelen

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2008

Bolagsstyrningsrapport 2008 Bolagsstyrningsrapport 2008 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010 Box IR:s årliga IR-enkät Augusti september 2010 Executive summary Att intresset för finansiell kommunikation och Investor Relations-frågor bland svenska börsbolag är stort framgår av den enkätundersökning

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

Policy för valberedning och tillsättning av styrelse

Policy för valberedning och tillsättning av styrelse VIRSERUMS SPARBANK Policy för valberedning och tillsättning av styrelse Fastställd av sparbanksstämman 2017-04-28 Innehåll 1. Syfte... 3 2. Huvudmän... 3 3. Valberedningens ansvar och uppdrag... 4 3.1

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

FIENTLIGA BUD TEORIERNA, MAKTSPELET, KORTSIKTIGHETEN. Presentation för SNS Sophie.nachemson-ekwall@hhs.se 20 mars 2014. Nachemson-Ekwall 1

FIENTLIGA BUD TEORIERNA, MAKTSPELET, KORTSIKTIGHETEN. Presentation för SNS Sophie.nachemson-ekwall@hhs.se 20 mars 2014. Nachemson-Ekwall 1 FIENTLIGA BUD TEORIERNA, MAKTSPELET, KORTSIKTIGHETEN Presentation för SNS Sophie.nachemson-ekwall@hhs.se 20 mars 2014 1 MILJÖN: SVENSKA BOLAG KÖPS UPP eller når aldrig börsen Page 2 FRÅN AVHANDLING TILL

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilken nytta kan jag ha av en styrelse i mitt företag och hur kommer jag igång? 3 mars 2016 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat yttrande

Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat yttrande Till styrelsen i Projektengagemang Sweden AB Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat yttrande Ordförande på stämman att styrelsens ordförande Gunnar Grönkvist utses till ordförande

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

01.2 Valberedningspolicy

01.2 Valberedningspolicy 01.2 Valberedningspolicy Styrdokument: Gäller för: Beslutad av: Datum för beslut om fastställande: Datum för beslut om revidering senast: Dokumentägare: Tillhandahållande: Konfidentiell status: Rättslig

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2012-03-13 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017

REDOGÖRELSE FÖR DIÖS FASTIGHETER AB:S VALBEREDNINGSARBETE INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017 INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2017 PUNKT 2, 10, 11, 12, 13 BILAGA 2 1(2) BAKGRUND Valberedningen i Diös Fastigheter AB (publ) ( Diös ) har bildats med representanter för de fyra största ägarna per den 30 september

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät

Box IR:s årliga IR-enkät Box IR:s årliga IR-enkät November-december 2011 Copyright Box IR Executive summary Under november och december 2011 genomförde Box IR för andra gången den årliga IR-undersökningen bland svenska börsbolag.

Läs mer

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap?

VD Barometern Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? 2015 VD Barometern 2015 - Har vi råd med kortsiktigt ledarskap? Resultatet av VD Barometern påminner i vissa delar om förra årets. Tidsbrist är fortfarande ett problem, hållbarheten kommer lågt ner på

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Digitaliseringens transformerande kraft

Digitaliseringens transformerande kraft Digitaliseringens transformerande kraft Vad innebär utvecklingen? Omvärldsanalys Vad bör staten göra? förslag till strategiska områden för digitaliseringspolitiken förslag inom sakområden Kunskap och bred

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda

Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda En studie genomförd av Nordic Investor Services i maj 2013 Andra AP-fondens Kvinnoindex 2013 Sammanfattning Andelen

Läs mer

Enkätundersökning 2009

Enkätundersökning 2009 Enkätundersökning 2009 Som ägare önskar vi lyfta fram betydelsen av att svenska börsbolag arbetar strukturerat med hållbarhetsfrågor, som en förutsättning för långsiktigt värdeskapande och finansiell avkastning.

Läs mer

Styrelsens egenskaper och kompetens

Styrelsens egenskaper och kompetens Internt PM Dokumentet skapat Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2012-03-08 2013-08-21 Förbundsvalberedningen 1.2 Stefan Lundberg Styrelsens egenskaper och kompetens 1 (11) Bakgrund

Läs mer

Bolagsstyrning rättsliga utgångspunkter. 6 oktober 2016

Bolagsstyrning rättsliga utgångspunkter. 6 oktober 2016 Bolagsstyrning rättsliga utgångspunkter 6 oktober 2016 Bolagsstyrning ("corporate governance" ) i Sverige - utvecklingen Begreppet "corporate governance" kommer ursprungligen från USA och debatt / krav

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 Bolagsstyrningen i Obducat AB (publ) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen, årsredovisningslagen

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Här följer en sammanfattning av svaren följt av den detaljerade rapporten:

Här följer en sammanfattning av svaren följt av den detaljerade rapporten: Stockholm 2013-12-23 VD Barometern 2013 Ledarskaparna har i sitt arbete med att utveckla ledningskulturen i organsationer de senaste 20 åren konstaterat att många VD: ar ägnar sin mesta kraft åt att utveckla

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer