God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld"

Transkript

1 God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena

2

3 De personer som nämns i innehållsförteckningen i denna skrift har bidragit med sina sakkunskaper och reflektioner via personliga intervjuer. Innehåll Förord Bolagsstyrning ökar värdeskapandet 4 Peter Clemedtson Resultaten i sammandrag 6 Styrelsearbetet utvecklas Problem Detection Study fångar både problem och förbättringar Undersökningens tio i topp och resultaten per börslista 12 Caroline Sundewall Kristina Schauman Peter Nilsson Styrelseordförandens perspektiv 28 Anders Ullberg Petra Hedengran De lägst rankade problemen 36 Undersökningarna 1997 och 2012 en jämförelse 38 Björn Kristiansson Utvecklingsområden vägvisare i förbättringsarbetet 44 Katja Severin Danielsson Fredrik Lindblad Leigh Dagberg Magnus Lidén Fredrik Ljungdahl Appendix 65 God styrelsesed

4 Bolagsstyrning ökar värdeskapandet Med gott styrelsearbete och god bolagsstyrning öppnas en rad olika möjligheter. Företag, offentliga och ideella organisationer som styrs på ett effektivt sätt presterar både mer och bättre. De utnyttjar sina resurser mera optimalt, lyckas i högre grad med nya satsningar och klarar på en rad andra områden av att åstadkomma starkare resultat. Dessutom kan kvaliteten på den externa finansiella rapporteringen höjas, vilket förbättrar kunskapen och beslutsunderlaget för investerare och andra intressenter med koppling till en verksamhet. Den filosofiska slutsatsen av detta resonemang blir att god bolagsstyrning är bra för samhället, främst genom att bidra till en dynamisk utveckling och till att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och ökad välfärd. Specialistkunskap gör skillnad PwC verkar på en marknad där kraven på effektivitet och kvalitet ständigt ökar, även vad gäller styrelsearbete. Att medverka till att detta arbete utvecklas och till att kvaliteten höjs är viktigt för oss. Det kan vi bidra till genom den centrala placering vi har i rollen som revisorer och rådgivare. Dessa roller ger oss specialistkunskaper, som vi använder för att uttrycka uppfattningar, driva opinion och till att åstadkomma förändringar, som är bra för företag och organisationer. Arbetet med undersökningen som presenteras i den här skriften är exempel på just detta. Genom att följa och mäta attityder kring styrelsearbete under lång tid fångar vi upp förändringar, som vi sedan omsätter i förslag och förbättringar i dialogen med våra klienter. För PwC är bolagsstyrning således både en affärsmöjlighet och ett område som rätt hanterat erbjuder en väsentlig förbättringspotential i företagen. Denna potential vill vi gärna bidra till att förverkliga exempelvis genom att medverka till en mer framsynt riskhantering, eller till att de frågor som har störst betydelse för tillväxt och värdeskapande ges tillräckligt utrymme i styrelsens arbete. Ökad detaljreglering Sedan den förra undersökningen gjordes 1997 har mycket hänt. IFRS har gett en harmonisering av redovisningsreglerna, vilket är mycket positivt. Samtidigt kan vi konstatera att regelverken kring styrelsearbete och bolagsstyrning utökats. Regler fyller en funktion, men är ibland fel väg att gå när förbättringar ska uppnås. Vissa regler tycks formas av hur den politiska och opinionsmässiga agendan för tillfället ser ut. Det är olyckligt eftersom det kan ge ett felaktigt fokus och göra att företagen tvingas lägga ned tid och resurser på fel saker. Ett konkret exempel gäller löner och ersättningar, som idag tenderar att uppta en stor del av diskussionen på många årsstämmor. Rimligen borde mer tid istället läggas på hur verksamheten kan växa och utvecklas. Jag har samtidigt stor respekt för att opinionsbildningen måste få påverka agendan i företag och styrelser. Frågor om allt från hållbarhet till jämnare könsfördelning kan på så sätt lyftas upp och göra avtryck i företagen, men att göra allt fler frågor alltmer regeldrivna tror jag knappast är av godo. En annan tydlig trend under de gångna åren är att styrningen och den interna kontrollen förbättrats. Idag har effektiva system etablerats och många företag arbetar aktivt med dessa frågor, bland annat som en följd av nya regelverk samt genom att en best practise utvecklats. Nyttan är tydlig. Intern ordning och reda har öppnat för en högre kvalitet i den externa rapporteringen samt också i bättre riskhantering, träffsäkrare investeringar och överhuvudtaget bättre möjligheter när det gäller att kasta ljus över bolagens lönsamhet samt hur den kan vidareutvecklas. En snabb omvärldsblick visar att bolagsstyrningen över lag förbättras, både i Sverige och internationellt. När beslutsunderlagen utvecklas kan samspelet mellan ledning och styrelse förändras, men även mellan revisorer samt styrelse och ledning. 4 God styrelsesed 2012

5 Som en följd blir diskussionerna mer djupgående och en styrelse har idag lättare att utmana ledningen i centrala frågor. Detsamma gäller för oss revisorer. När vi genom bättre Corporate Governance får tillgång till mer högkvalitativ information om verksamheten kan vi utmana mer och bidra i framtidsfrågorna på ett vassare sätt än tidigare. Även här kan det vara på sin plats med en filosofisk slutsats som säger att detta sammantaget gynnar konkurrenskraften i näringslivet, främst genom att företagen får lättare att anpassa sig till kraven på ökad kvalitet och effektivitet. Slå vakt om vår modell I ett internationellt perspektiv håller den svenska modellen för bolagsstyrning hög klass. Vi har av tradition starka styrelser med ett tydligt utmejslat ansvar för ledamöterna samt med en hög grad av självständighet i förhållande till företagsledningen. Till detta kan läggas att vi i Sverige har ovanligt många långsiktiga ägare, det vill säga jämfört med andra länder där ägandet både är mera spritt och kortsiktigt. I Sverige har vi en tradition av självreglering som på det stora hela fungerat bra. Tyvärr utmanas nu denna modell alltmer och hotet stavas detaljreglering inte minst från EU. Personligen tycker jag att självreglering är ett av de bästa och mest effektiva verktygen som finns. Att ha förtroendet att utvärdera sig själv öppnar för en omsorg och noggrannhet, som få andra kontrollsystem kan mäta sig med. Att däremot hänskjuta kontrollen till en annan, utomstående part riskerar att leda fel och bana väg för en ytlig och formell kontrollkultur, som varken är särskilt effektiv eller värdeskapande. Visst behövs det regelverk, men en sund balans mellan självreglering och regelverk tror jag är betydelsefullt för att svensk bolagsstyrning ska bibehålla sin höga kvalitet. I tider av ökande detaljreglering är det också här som striden kommer att stå. Jag tror och hoppas att näringslivets aktörer samfällt kan stå upp för den svenska modellen, där hög transparens samt starka, självständiga styrelser är den bästa garantin för ordning och reda och för ett långsiktigt värdeskapande i företagen. Slutligen vill jag framföra ett stort tack till alla som deltagit i undersökningen samt till er som bidragit med era sakkunskaper och reflektioner via personliga intervjuer i skriften. Tack för er medverkan! God bolagsstyrning är bra för samhället, främst genom att bidra till en dynamisk utveckling och till att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och ökad välfärd. Peter Clemedtson Styrelseordförande, PwC God styrelsesed

6 Resultaten baseras på svar från 255 styrelseledamöter i noterade bolag på reglerad samt ickereglerad marknad. Resultaten i sammandrag Sedan föregående undersökning genomfördes har miljön där ägare och styrelser agerar förändrats. Styrelsearbetet har på många sätt professionaliserats och genom Koden har en modern svensk bolagsstyrning växt fram. Både undersökning och intervjuer visar att ledamöterna anser att styrelsearbetet blivit mer krävande. I riskarbetet upplevs det som svårt att skaffa sig tillräcklig förståelse för den ökade komplexiteten i affärsmiljön, där fokus idag ligger på den globala ekonomin, det politiska klimatet, den finansiella sektorns påverkan, de nya marknadernas särarter samt att det osannolika plötsligt blivit sannolikt. Styrelsens strategiarbete handlar mer om implementering och intern förankring än om oro för att styrelsen inte ägnar tillräckligt med tid åt strategifrågorna. Styrelseledamöterna upplever att de bör ägna mer tid åt och vara mer involverade i bolagets arbete med Riskhantering och Hållbarhet. Den förväntade arbetsinsatsen är det klart högst rankade problemområdet, dels när det gäller att bedöma hur ett nytt uppdrag påverkar det befintliga styrelseengagemanget, dels hur den egna insatsen står i relation till arvodet. Om undersökningen Styrelsearbetet i svenska företag är ett kärnområde för PwC. Vi har följt utvecklingen under lång tid och gjort många studier och analyser av styrelsernas arbete, bland annat den större enkätundersökning som första gången genomfördes i början av 1990-talet. Sedan dess har ytterligare två omfattande mätningar gjorts den senaste 2012 då delvis samma områden undersökts. Det har skapat en tidslinje i resultaten som gjort att trender och nyckelfrågor i styrelsearbetet kan följas och analyseras. I denna skrift redovisas resultatet av 2012 års mätning. Ansvariga för undersökningen och denna skrift är Eva Blom och Katja Severin Danielsson specialister på bolagsstyrning och partners i PwC som analyserat och sammanställt resultaten. Förutom innehållet i den kvantitativa undersökningen presenteras också i denna skrift ett antal djupintervjuer, där styrelseledamöter och specialister med lång erfarenhet av strategiska ledningsfrågor ger sin syn på hur styrelsearbetet förändrats och hur styrelser kan arbeta med identifierade förbättringsområden. 6 God styrelsesed 2012

7 Styrelseledamöter vill öka sitt fokus på att säkra kompetensförsörjningen i bolagens ledningar samt betonar i likhet med föregående undersökning svårigheten i att utvärdera VD:s och ledningens prestationer. Styrelseledamöterna efterlyser fördjupade kunskaper om verksamheten, dess kunder och personal för att bättre och på ett mer heltäckande sätt kunna fånga bolagets framtida utmaningar. Betydelsen av en stark gruppdynamik betonas, där alla ledamöter förväntas avsätta tillräckligt med tid och delta aktivt i styrelsens arbete. Undersökningen pekar på vissa behov av kompetensförstärkning i styrelserna, exempelvis gällande regelverk för bolagsstyrning samt för specifika branscher, sakområden som modern teknik, Talent Management och Hållbarhet. Frågeställningarna kring revisorerna och deras arbete har överlag en låg problemranking. Undersökningen speglar att det förekommer relativt lite explicit kritik mot styrelsens ordförande. Generellt tycker ledamöterna att styrelsearbetet fungerar bra. Samtidigt identifierar undersökningen sju utvecklingsområden, som ledamöterna kan ta som utgångspunkt i utvärderingen av arbetet i den egna styrelsen. God styrelsesed

8 Styrelsearbetet utvecklas Under de år som undersökningarna genomförts har miljön som ägare och styrelser agerar i förändrats. Styrelsearbetet har på många sätt professionaliserats samtidigt som en modern svensk bolagsstyrning växt fram. Bakom denna utveckling ligger en mängd trender och omvärldshändelser företags- och ägarkriser, återkommande finanskriser och bubblor av olika slag men också en internationell utveckling där en globaliserad ekonomi, politiskt klimat, avregleringar, branschglidning, nya konkurrensmönster och snabb teknisk utveckling har ritat om kartan på marknader och i företag. De makroekonomiska faktorerna är mer oförutsägbara och har större påverkan på affärsmiljön än någonsin tidigare, inte minst inom Europa. Under de senaste åren har dessutom hållbarhetsfrågorna kommit mer i centrum, genom bland annat högre förväntningar från politiker, investerare och samhället i stort. Det innebär att företagen behöver visa att de klarar att ta ett kombinerat socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar för sin verksamhet. Som en effekt av förändringarna har ett svenskt norm- och regelsystem växt fram och påverkat styrelsearbetet och den traditionella svenska modellen för ägar- och bolagsstyrning. Samtidigt markerar utvecklingen sedan början av 1990-talet ett uppvaknande för ägarna, som utmanat tjänstemannastyret för att återta initiativet över bolagens styrning och struktur. I takt med att kraven skärpts har nya frågeställningar hamnat i fokus exempelvis styrelsens kompetens och sammansättning, ansvars- och ersättningsfrågor, utskottsarbete, valberedningens roll och betydelse samt även riskhantering, etik, värdegrund och intern kontroll. När en modern svensk bolagsstyrning har fått ökat genomslag har även kraven på insyn och transparens skärpts. En bolagsstyrningsrapportering etablerades i de noterande bolagen när Svensk kod för bolagsstyrning introducerades Denna rapportering ska på ett tydligt sätt visa hur företagen kan förena styrning, ansvar och kontroll med affärsnytta, aktieägarvärde och långsiktig tillväxt. Många av de förändringar som präglat styrelsearbetet under de gångna åren speglas i resultatet från 2012 års enkätundersökning. Via detta resultat lyfts också prioriteringar fram och ger en fingervisning om de områden, som styrelserna bör lägga mer tid på. 8 God styrelsesed 2012

9 Problem Detection Study fångar både problem och förbättringar Via undersökningsmetodiken PDS rangordnas både problem och förbättringsområden. På så sätt speglar resultaten det som fungerar bra, men framför vilka förbättringsönskemål enskilda styrelseledamöter upplever i och kring sitt styrelseuppdrag. Enkätundersökningen baseras på metodiken Problem/Possibility Detection Study (PDS). Den kombinerar kvalitativ och kvantitativ metodik för att identifiera och rangordna problem och förbättringsönskemål. I undersökningen har styrelseledamöterna via PDS-metodiken tagit ställning till hur stort ett problem eller förbättringsönskemål upplevs vara enligt en sjugradig skala. Svaren har sedan sammanställts och det område som fått högst medelvärde har rankats som nummer 1, det som fått näst högst medelvärde som nummer 2 och så vidare. Tillsammans med StyrelseAkademien har PwC tagit initiativ till undersökningen, som utförts av det fristående analys- och marknadsundersökningsinstitutet Thams & Nyåas Management AB. Problempåståendena i 2012 års enkät togs fram utifrån ett tjugotal djupintervjuer med styrelseledamöter i bolag av olika storlek på både reglerad och icke reglerad marknad. Underlaget har kompletterats med en genomgång av tidigare undersökningar samt av bakgrundsmaterial kring praxis på området i samverkan med Styrelse- Akademien. Det slutgiltiga frågeformuläret omfattade 112 problempåståenden, 19 bakgrundsfrågor samt en öppen fråga. Resultaten baseras på svar från 255 styrelseledamöter i noterade bolag på reglerad och icke-reglerad marknad. Styrelseledamöternas problemranking baseras på följande områden: Frågor styrelsen borde ägna mer tid åt. Styrelsemöten och effektiviteten i styrelsearbetet. Samspelet mellan VD/styrelsen. Styrelsens kompetens och sammansättning. Ägarfrågor. Det egna styrelseuppdraget. Rapporter och årsbokslut / samspelet med revisorn. Bemanning. Beslutsunderlag. God styrelsesed

10 Vilka har svarat? Av styrelseledamöterna som svarat är 80% män och 20% kvinnor. Det är en fördubbling av kvinnors deltagande jämfört med vår undersökning från 1997, vilket speglar förändringen i börsbolagen under de gångna åren. 1. Könsfördelning Man (80%) 2. Kvinna (20%) En klar majoritet om 90% av styrelseledamöterna är 45 år eller äldre och av dessa är 66% över 55 år. 2. Ålder år (10%) år (24%) år (40%) 4. Äldre än 65 år (26%) 3 Vi noterar att det är erfarna personer som har svarat. 68% av ledamöterna har mer än tio års erfarenhet av styrelsearbete. 3. Generell erfarenhet av styrelsearbete Mindre än 2 år (1%) år (9%) år (21%) 4. Mer än 10 år (68%) 5. Ej svar (1%) Spridningen mellan olika börslistor är god och gör att resultatet på ett representativt sätt fångar uppfattningar och attityder bland ledamöter i noterade bolag av olika storlek på reglerad och ickereglerad marknad. 4. Börslista Nasdaq OMX Large Cap (10%) 2. Nasdaq OMX Mid Cap (12%) 3. Nasdaq OMX Small Cap (29%) 4. NGM Equity (3%) 5. Aktietorget, First North, NGM Nordic MTF (40%) 6. Ej svar (5%) Är du ordförande i bolagets styrelse? 3 10 God styrelsesed Ja (24%) 2. Nej (75%) 3. Ej svar (1%)

11 Nasdaq OMX Large Cap (10%) 2. Nasdaq OMX Mid Cap (12%) 3. Nasdaq OMX Small Cap (29%) 4. NGM Equity (3%) 5. Aktietorget, First North, NGM Nordic MTF (40%) 6. Ej svar (5%) På sidorna 65 och 66 i Appendix presenteras fler diagram, som ger ytterligare information om de personer som deltagit i undersökningen. 5. Är du ordförande i bolagets styrelse? Ja (24%) 2. Nej (75%) 3. Ej svar (1%) Av de tillfrågade arbetar 24% som styrelseordförande. Det är en bra representation av ordföranderollen i denna undersökning, som gör att det går att se trender i styrelsearbetet utifrån deras perspektiv. 6. Erfarenhet av utskottsarbete I Revisionsutskottet (24%) 2. I Ersättningsutskottet (22%) 3. Är inte verksam i utskott (27%) 4. Bolaget har inga utskott (25%) 5. I annat utskott (7%) 6. Ej svar (7%) Av de som svarat har 53% erfarenhet av utskottsarbete. Vissa ledamöter har dessutom erfarenhet från flera olika utskott, vilket gör att summan i diagrammet överstiger 100%. 7. Antal styrelseuppdrag I bolag noterade på de svenska reglerade respektive icke-reglerade aktiemarknaderna (50%) (33%) (11%) (4%) 5. Ej svar (2%) 48% av de som svarat har erfarenhet från arbete i två till tio olika styrelser. 50% av de tillfrågade arbetar i en styrelse. Många styrelseledamöter i de mindre bolagen har endast ett uppdrag. 8. Ungefärlig tid per månad som ägnas åt styrelsearbete I snitt inklusive möten Mindre än 4 timmar (3%) timmar (33%) timmar (36%) timmar (17%) 5. Mer än 40 timmar (10%) 6. Ej svar (1%) 63% av ledamöterna ägnar minst tio timmar i månaden åt styrelsearbetet. Tillförlitligt resultat Enligt PDS-metodiken ska resultaten tolkas som mycket tydliga indikationer, snarare än hundraprocentigt statistiskt säkerställda sanningar. Rankingresultaten anses mycket stabila och tillförlitliga. God styrelsesed

12 Undersökningens tio i topp När de tio högst rankade problempåståendena i undersökningen sammanställts hamnar den egna, förväntade arbetsinsatsen i topp. Andra problempåståenden som rankas högt har koppling till samspelet med VD, bolagets riskhantering samt till strategiarbetet. Allra högst rankas frågan om den förväntade arbetsinsatsen och svårigheten med att bedöma hur ett nytt styrelseuppdrag påverkar befintliga uppdrag och styrelseengagemang. Undersökningen visar på en total samsyn i denna fråga. Problematiken kring just arbetsinsatsen rankas högst i resultaten på varje börslista. Arbetsinsatsen hänger också samman med frågan om styrelsearvodets storlek. Kopplingen mellan arvode och arbetsinsats anses dålig, särskilt med tanke på att kraven på dagens styrelseledamöter ökat års resultat lyfter fram att ledarmöterna saknar system för benchmarking, som skulle kunna ge inspiration och möjliggöra jämförelser mellan arbetet i den egna styrelsen och i andra liknande företag. Andra problemområden som tydliggörs i resultatet har koppling till samspelet med VD. Ett sådant exempel gäller svårigheten att bedöma om bolagets framgångar eller motgångar hänger samman med VD:s insatser, eller om det är omvärldsfaktorer som spelar in. Vad gäller successionsfrågorna visar undersökningen att många styrelser anser sig vara för passiva när det gäller att långsiktigt säkra rätt bemanning i ledningen. Till utmaningarna hör också svårigheten att veta när det är dags att byta ut en VD eller ledande befattningshavare som inte håller måttet. Även riskhanteringen lyfts upp i den samlade rakningen. Svarsmönstren visar att styrelserna upplever sig vara för passiva och i hög grad förlitar sig på VD och företagsledning i denna hantering. Också regelverk och lagstiftning är en del av riskhanteringen. På detta område betonas svårigheterna med att hålla sig uppdaterad kring nyheter och förändringar. Strategiarbetet är ytterligare ett område i fokus. För styrelserna är det komplicerat att utvärdera och följa upp hur ledningen implementerar beslutade affärsstrategier. Av tio i topp framkommer även att dagens styrelseledamöter vill lägga mer tid på att lära känna bolagets personal, kultur och verksamhet. 12 God styrelsesed 2012

13 10 Undersökningens tio i topp Tio i topp totalt Rank total Problempåstående 1 Svårt att bedöma arbetsinsats vid erbjudande om nytt styrelseuppdrag och påverkan på befintliga uppdrag och engagemang. Jag tycker inte att svenska arvoden når upp till rätt nivå idag. De är för låga och det märks särskilt när vi ska rekrytera ledamöter utanför Norden. Petra Hedengran Det går aldrig att bedöma hur mycket tid ett styrelseuppdrag kommer att ta. Det går således inte att planera in 100 procent av sin tid, någonstans måste du ha slack som ger dig beredskap. Anders Ullberg Både den kort- och långsiktiga målbilden måste fångas upp och kopplas till en objektiv utvärdering av VD. Peter Nilsson 2 Vid utvärdering av VD, svårt att bedöma om bolagets framgångar och motgångar härleds till VD:s insatser eller opåverkbara omvärldsfaktorer. 3 Avsaknad av system för benchmarking för inspiration och jämförelse av styrelsearbetet i bolaget med andra liknande företag. 4 Styrelsen är alltför passiv i bolagets riskarbete och förlitar sig i alltför hög grad på VD och företagsledningen. 5 För lite tid i styrelsen ägnas åt successionsfrågor och att säkerställa bra bemanning av företagsledningen. 6 Svårt att avgöra när VD eller andra ledande befattningshavare som inte riktigt håller måttet skall bytas ut. 7 Svårt att vara uppdaterad avseende nya regelverk och ny lagstiftning som berör styrelsearbete och att vara ledamot i en större svensk bolagsstyrelse. 8 För lite tid av styrelsearbetet ägnas åt att utvärdera och följa upp hur företagsledningen implementerar de affärsstrategier som beslutas. 9 Det avsätts för lite tid för att styrelsen bättre ska kunna lära känna bolagets personal, kultur och verksamhet. 10 Alltför dålig koppling mellan styrelsearvodets storlek och arbetsbelastning och de ökade krav som ställs på dagens styrelseledamöter. Riskerna diskuteras mer idag än för tio år sedan. Det gäller att vara så förberedd som det går, ha fungerande rutiner och planerade åtgärder på plats. En av riskerna i en styrelse är att för mycket tid läggs på det som varit och för lite på det som driver utvecklingen framåt. Anders Ullberg Caroline Sundewall God styrelsesed

14 En annan utmaning är att säkra kompetensförsörjningen och attrahera duktiga, drivande människor som vågar ta risker. Caroline Sundewall För den som inte längre är operativ, utan bara arbetar med styrelseuppdrag, är det en utmaning att hålla sig uppdaterad kring nya regelverk och ny lagstiftning, eftersom du är ganska ensam i ditt arbete. Kristina Schauman Det får inte finnas ett informationsglapp mellan styrelse och ledning i det som gäller strategi och inriktning. Peter Nilsson Vi i Kollegiet försöker till exempel undvika att skriva regler som redan står någon annanstans för att undvika dubbleringar. Det kan å andra sidan göra vissa regler svåra att förstå eftersom de exempelvis måste läsas tillsammans med Aktiebolagslagen. Björn Kristiansson Sammanfattande kommentarer Det är intressant och något förvånande att samstämmigheten mellan börslistorna är så stor när det gäller synen på den egna arbetsinsatsen. Detta är ett viktigt budskap till valberedningarna, som de bör ha med som utgångspunkt i sitt arbete och i dialogen med potentiella ledamöter. Att detta område rankas högt hänger sannolikt samman med att det aldrig går att bedöma hur mycket tid ett uppdrag tar. Det gör att en ledamot måste ha luft i kalendern och tillräcklig beredskap om något inträffar i bolaget. Betoningen på arbetsinsatsen sätter även fokus på den dåliga kopplingen till arvodet samt frågan om hur många uppdrag en ledamot egentligen kan ha, det vill säga samtidigt som han eller hon förväntas göra ett tillräckligt bra arbete i varje enskild styrelse. 14 God styrelsesed 2012 Både undersökningen och intervjuerna visar att ledamöterna anser att styrelsearbetet blivit mer krävande. Det beror sannolikt på den ökade komplexiteten i bolagets risksituation, de nya förväntningarna från olika intressenter samt den upplevda svårigheten med att hålla sig uppdaterad kring lagar och regelverk, vilka påverkar styrelsearbetet samt verksamheten i ett bolag och en bransch. Styrelseledamöter uttrycker att de önskar vara mer delaktiga i bolagets strategi- och riskarbete. Det är därför av värde att tydliggöra roller och ansvar mellan styrelse och ledning samt som ett led i detta även skapa möjlighet för styrelsen att bättre lära känna bolagets kultur, verksamhet och personal. Ett annat problemområde är svårigheten att utvärdera VD:s insatser. Både den lång- och kortsiktiga målbilden behöver fångas upp och kopplas till den objektiva utvärderingen av VD. Resultaten visar att styrelsen behöver vara en tydlig kravställare för att få en relevant och överskådlig återrapportering från VD och ledning. Återrapporteringen behöver bland annat ge en bild av hur verksamheten utvecklas, klargöra effekten av implementerade strategier samt ge en status vad gäller exponeringen för de främsta riskerna i bolagets verksamhet. Undersökningen bekräftar att styrelsen behöver ha en klar bild av successions- och bemanningsfrågor i ledningen samt hur affärsstrategier påverkar framtida kompetensbehov. Allt fler företag arbetar idag med att kartlägga både sin personalstyrka och sitt framtida behov för att tydligt identifiera var glappen finns för att möta framtida utmaningar.

15 På sidorna presenteras rankingen för samtliga 112 problempåståenden i 2012 års undersökning. Resultaten per börslista Undersökningen omfattar styrelseledamöter i många olika typer av noterade bolag. Oavsett börslista finns det en slående likhet i svarsmönstren från samtliga börslistor att det är svårt att bedöma hur krävande ett nytt styrelseuppdrag kan tänkas bli. I övrigt visar resultaten på ett antal variationer, vilka redovisas nedan. Large Cap Top 10 jämfört med totalt Top 10 OMX Rank Large Problempåstående total 1 Svårt att bedöma arbetsinsats vid erbjudande om nytt styrelseuppdrag och påverkan på befintliga uppdrag och engagemang. 2 För lite tid i styrelsen ägnas åt successionsfrågor och att säkerställa bra bemanning av företagsledningen. 3 Styrelsen har för dålig insikt om mål och strategier som VD skall verkställa är förståeliga och förankrade hos personalen. 4 Svårt att avgöra hur detaljerat och operativt styrelsen skall agera i roll som bollplank till VD och bolagets För lite tid av styrelsearbetet ägnas åt att utvärdera och följa upp hur företagsledningen implementerar de affärsstrategier som beslutas. 6 Det avsätts för lite tid för att styrelsen bättre ska kunna lära känna bolagets personal, kultur och verksamhet. 7 Svårt att avgöra när VD eller andra ledande befattningshavare som inte riktigt håller måttet skall bytas ut. 8 Alltför dålig koppling mellan styrelsearvodets storlek och arbetsbelastning och de ökade krav som ställs på dagens styrelseledamöter. 9 Vid utvärdering av VD, svårt att bedöma om bolagets framgångar och motgångar härleds till VD:s insatser eller opåverkbara omvärldsfaktorer. 10 Svårt att vara uppdaterad avseende nya regelverk och ny lagstiftning som berör styrelsearbete och att vara ledamot i en större svensk bolagsstyrelse Large Cap När svaren från Nasdaqs OMX Large Cap analyseras framgår att dessa ledamöter i hög grad rankar problemområdena på samma sätt som totalpopulationen i undersökningen. Ledamöter i Large Cap-bolag lyfter frågan om hur operativ och detaljerad en styrelse bör vara i förhållande till VD och ledning. Resultaten visar även att styrelser i dessa bolag anser sig ha otillräckliga kunskaper om huruvida mål och strategier är förståliga och förankrade bland medarbetarna. God styrelsesed

16 Mid Cap Ledamöter i bolag som är noterade på Nasdaqs OMX Mid Cap lyfter fram problematiken med att materialet inför styrelsemötena inte distribueras på ett åtkomstskyddat sätt. Särskiljande för dessa ledamöter är också att ekonomisk rapportering och faktaredogörelser anses ta för mycket tid på styrelsemötena på bekostnad av mer strategiska frågor. De upplever även att det avsätts för lite tid för att lära känna bolagets personal, kultur och verksamhet samt till CSRfrågorna. Dessutom anser de att det finns för få unga och nytänkande ledamöter i de egna styrelserna samtidigt som kompetensen vad gäller IT-frågor och modern teknik generellt sett är för låg. Mid Cap Top 10 jämfört med totalt Top 10 Mid Totalt Cap Problempåstående Top 10 1 Svårt att bedöma arbetsinsats vid erbjudande om nytt styrelseuppdrag och påverkan på befintliga uppdrag och engagemang. 2 Det avsätts för lite tid för att styrelsen bättre ska kunna lära känna bolagets personal, kultur och verksamhet. 3 För lite tid i styrelsen ägnas åt successionsfrågor och att säkerställa bra bemanning av företagsledningen. 4 Avsaknad av system för benchmarking för inspiration och jämförelse av styrelsearbetet i bolaget med andra liknande företag. 5 Det är för få unga och nytänkande ledamöter i bolagets styrelse. 6 Ekonomisk rapportering och faktaredogörelse tar för mycket tid på styrelsemöterna på bekostnad av mer strategiska frågor. 7 Materialet inför styrelsemötena distribueras inte på ett åtkomstskyddat sätt (okrypterat mail, vanlig post). 8 Alltför dålig koppling mellan styrelsearvodets storlek och arbetsbelastning och de ökade krav som ställs på dagens styrelseledamöter För lite tid i styrelsearbetet ägnas åt CSR (Corporate Social Responsibility). 10 Det finns för få i styrelsen med tillräcklig kunskap kring modern teknik och IT-frågor Small Cap Resultaten från Nasdaqs OMX Small Cap visar att även dessa ledamöter i stor utsträckning rankar problempåståendena på samma sätt som totalpopulationen i undersökningen. Samtidigt lägger ledamöterna i Small Cap-bolag förhållandevis stor vikt vid att ha en bred kunskap om både bolaget och dess medarbetare. De önskar att styrelsen lägger mer tid på frågor som gäller till exempel uppföljning av medarbetarenkäter samt på att rekrytera fler unga och nytänkande ledamöter. Small Cap Top 10 jämfört med totalt Top 10 Small Totalt Cap Problempåstående Top 10 1 Svårt att bedöma arbetsinsats vid erbjudande om nytt styrelseuppdrag och påverkan på befintliga uppdrag och engagemang. 2 För lite tid i styrelsen ägnas åt successionsfrågor och att säkerställa bra bemanning av företagsledningen. 3 Styrelsen är alltför passiv i bolagets riskarbete och förlitar sig i alltför hög grad på VD och företagsledningen. 4 Svårt att avgöra när VD eller andra ledande befattningshavare som inte riktigt håller måttet skall bytas ut. 5 Styrelsen ägnar för lite tid åt frågor som gäller bolagets relationer till personalen (t.ex. resultat av medarbetarenkäter) Svårt att vara uppdaterad avseende nya regelverk och ny lagstiftning som berör styrelsearbete och att vara ledamot i en större svensk bolagsstyrelse. 7 Avsaknad av system för benchmarking för inspiration och jämförelse av styrelsearbetet i bolaget med andra liknande företag. 8 Vid utvärdering av VD, svårt att bedöma om bolagets framgångar och motgångar härleds till VD:s insatser eller opåverkbara omvärldsfaktorer. 9 Det är för få unga och nytänkande ledamöter i bolagets styrelse. 10 Det avsätts för lite tid för att styrelsen bättre ska kunna lära känna bolagets personal, kultur och verksamhet God styrelsesed 2012

17 Övriga noterade bolag (icke reglerad marknad) Top 10 jämfört med totalt Top 10 Övriga Rank listor Problempåstående totalt 1 Svårt att bedöma arbetsinsats vid erbjudande om nytt styrelseuppdrag och påverkan på befintliga uppdrag och engagemang. 2 Vid utvärdering av VD, svårt att bedöma om bolagets framgångar och motgångar härleds till VD:s insatser eller opåverkbara omvärldsfaktorer. 3 Avsaknad av system för benchmarking för inspiration och jämförelse av styrelsearbetet i bolaget med andra liknande företag. 4 Svårt att avgöra när VD eller andra ledande befattningshavare som inte riktigt håller måttet skall bytas ut. 5 Styrelsen är alltför passiv i bolagets riskarbete och förlitar sig i alltför hög grad på VD och företagsledningen Övriga noterade bolag Ledamöterna i övriga noterade bolag efterlyser en högre integritet och ett starkare civilkurage, vilket skulle göra det lättare för styrelsen att ifrågasätta och ställa de obekväma frågorna. Det upplevs även som problematiskt att vissa ledamöter inte är insatta i principer för bolagsstyrning, vilket påverkar effektiviteten i styrelsearbetet. Ett annat område som lyfts fram är att materialet inför styrelsemötena inte distribueras på ett åtkomstskyddat sätt. 6 Materialet inför styrelsemötena distribueras inte på ett åtkomstskyddat sätt (okrypterat mail, vanlig post). 7 Tveksamhet om vissa ledamöter i "bolagets" styrelse är insatta i principer för bolagsstyrning, vilket påverkar effektiviteten i styrelsearbetet. 8 Svårt att vara uppdaterad avseende nya regelverk och ny lagstiftning som berör styrelsearbete och att vara ledamot i en större svensk bolagsstyrelse. 9 Ekonomisk rapportering och faktaredogörelse tar för mycket tid på styrelsemöterna på bekostnad av mer strategiska frågor. 10 Många i styrelsen verkar sakna hög integritet och civilkurage som krävs för att våga ifrågasätta och ställa de obekväma frågorna Sammanfattande kommentarer Det är en förvånansvärd samstämmighet mellan börslistorna i svar, främst då gällande synen på den egna arbetsinsatsen i styrelsearbetet. Sett till bolagens storlek finns det samtidigt en rad karaktäristiska och särskiljande problemområden för respektive lista. Styrelseledamöter i Large Capbolag lyfter ett högaktuellt problemområde kring hur operativ en styrelse kan vara i rollen som bollplank till VD. Utmaningen är att uppnå en lämplig balans mellan coachning och kravställande. Därför blir det viktigt att dialogen mellan VD och styrelseordförande fungerar väl, med tydliga roller och tydligt ansvar. Beträffande strategiarbetet vill styrelserna ha en ökad insikt om hur bolagets strategiprocess är utformad detta för att säkerställa förankring av mål och strategier hos medarbetarna. I dessa bolag finns i högre utsträckning än i mindre bolag etablerade arbetssätt kring till exempel riskhantering samt en organisation där roller och ansvar fördelas på olika befattningshavare i verksamheten. Bland Mid Cap-bolagen finns ett tydligt fokus på styrelsens sammansättning. Känslan som förmedlas är att det är för få nytänkande ledamöter i styrelserna. Styrelseledamöterna anser också att för lite tid ägnas åt högaktuella områden samt att det saknas tillräcklig kunskap kring modern teknik, IT-frågor samt Corporate Social Responsibility (CSR). Inom Small Cap-bolagen finns ett uttalat behov av att öka styrelsens kunskap om bolagets personal. Samtidigt strävar ledamöterna i högre grad efter att etablera ändamålsenliga processer som ökar styrelsens delaktighet, till exempel i bolagets arbete med riskhantering. Ledamöterna kan uppfattas vara mottagare av information från ledningen, snarare än aktiva kravställare vad gäller information och återrapportering. God styrelsesed

18 I kategorin Övriga listor finns i likhet med Small Cap en betoning på att etablera ändamålsenliga arbetssätt i styrelsen samt på någon form av benchmarking i styrelsearbetet. Detta tillsammans med oron för att styrelsekollegorna inte är tillräckligt insatta i gällande principer för bolagsstyrning påverkar effektiviteten. Det ökar även risken för att fokus inte ligger på rätt frågor. En orsak till detta kan vara att många ledamöter bara arbetar i en styrelse och därför har svårt att bedöma hur ett effektivt arbete kan bedrivas. Styrelseledamöterna efterlyser mer kunskap om verksamheten, kultur och medarbetare detta för att få en starkare känsla för den dagliga verksamheten, en förståelse för de mest väsentliga frågorna samt en bättre helhetssyn av bolaget och dess intressenter för att kunna utföra ett bra styrelsearbete. Bland styrelseledamöterna finns en oro för att styrelsematerial inte distribueras på ett åtkomstskyddat sätt, utan skickas okrypterat eller med vanlig post. Det är tyvärr alltför vanligt att bolag inte har tydliga säkerhetskrav för denna typ av informationshantering. Här behöver bolagen se över sina rutiner och distribuera styrelsematerialet på ett betryggande sätt med hjälp av modern teknik. 18 God styrelsesed 2012

19 Arbetsinsats och arvoden mer i fokus Caroline Sundewall är styrelseproffs och har sedan 2001 varit ledamot i börsnoterade bolag som TeliaSonera, Electrolux, Swedbank, Haldex och Strålfors samt i ett flertal mindre och medelstora bolag. Idag är hon styrelseordförande i Svolder och ledamot i Lifco, Mertzig Asset Management, Pågengruppen, Södra, Södra Cell och Tradedoubler. PwC:s undersökning visar att det främsta problemområdet för en ledamot är att bedöma den arbetsinsats som krävs och sedan kopplingen till arvodet som erbjuds. Hur ser du på detta? Jag håller med om att det i valberedningens perspektiv är svårt att få en bild av hur mycket tid som krävs för ett uppdrag. Det beror delvis på att arbetsinsatsen varierar över tiden. Om en ny VD ska rekryteras, neddragningar göras eller förvärv genomföras så är det väldigt svårt att uppskatta hur många timmar det kan handla om. Särskilt i mindre och medelstora företag brukar det gå åt många fler timmar för ledamöterna. Här finns heller inte samma backup som i större företag, det vill säga i form av chefsjurister, internrevisorer och andra specialister. Det gör dels att valberedningarna bättre behöver förstå vad som krävs av en ledamot, dels behöver arvodena ses över. Och orsaken är att de i flertalet bolag inte står i paritet till arbetsinsatsen, särskilt då inte i mindre och medelstora företag. God styrelsesed

20 Styrelserna kan inte längre bestå av en grupp 60-åriga män i ett läge när företagets framtid och resultat bygger på beteenden och vanor bland åringar i Asien. Jag upplever att frågorna om arbetsinsats och arvoden diskuteras mer idag än för 11 år när jag började arbeta som styrelseledamot. Dessutom är det fler idag som har styrelsearbete som en heltidssyssla. Det görs inga pensionsavsättningar på styrelsearvoden och någon anställningstrygghet finns givetvis inte. Bolag kan köpas upp och uppdrag kan försvinna från en dag till en annan. Ekonomiskt sett är styrelsearbete därför mer lämpat för dem som har det som extrauppdrag och som kan försörja sig på attraktiva pensionsavtal eller VDuppdrag. Därför tycker jag att ägarna måste ta sitt ansvar om de ska få personer som har tid, kraft och även råd att ta den här typen av uppdrag. För jag utgår från att de inte vill att uppdragen bara ska gå till dem som kan subventionera sitt styrelsearbete via andra arbetsgivare. Ett annat av undersökningens problemområden är att styrelser tycker det är svårt att hålla sig uppdaterade kring nya regelverk och lagstiftning håller du med om det? Det här är återigen en sak som märks mer i styrelserna i mindre och medelstora företag, som saknar stöd i dessa frågor och måste köpa in kompetensen. När det gäller redovisningsregler utgår jag från att revisorerna håller 20 God styrelsesed 2012 revisionsutskotten uppdaterade och att dessa sedan för informationen vidare till styrelsen i övrigt. Beträffande andra regelverk så krävs det att en chefsjurist, CSR-ansvarig eller motsvarande följer upp respektive fråga. Och visst kommer det många nya regelverk, men samtidigt gäller det att lära sig vilka vi måste följa och vilka det går att avvika från med en förklaring. Sedan får lagar och regelverk aldrig bli så stora frågor att de tar över agendan. Regler är en hygienfaktor som styrelsen ska ha koll på, men det får inte inkräkta på möjligheterna att diskutera bolagets utmaningar och möjligheter. Till bilden hör också att det är skillnad mellan olika branscher. I finansiella företag har regelverken utökats markant, vilket ökat kraven på uppföljning från styrelsens sida. I flertalet andra branscher bedömer jag inte att frågan är ett så pass stort problem som det ibland antyds i debatten. Undersökningen visar att alltför lite tid ägnas åt att värdera och följa upp frågor kring värdegrund och riktlinjer kring CSR vad är din uppfattning om detta? Det får inte bli en specifik fråga, utan bör ingå i styrelsearbetet som sådant. CSR och värdegrunden ska vara en del av företagskulturen. Är det inte så måste styrelsen ta en diskussion om hur den bygger och upprätthåller företagskulturen. Reglerna på det här området har skärpts, men det räcker inte med att bara ställa frågor på bolagsstämman eller ta fram en policy som hamnar i en pärm. Det gäller att jobba aktivt med värdegrund och CSR, särskilt om företaget expanderar i länder där synsätten är annorlunda. Och här måste styrelserna sätta agendan och driva på företagsledningarna så att de integrerar frågorna i verksamheten. Det sker i dialog mellan ledamöterna och inte minst i ordförandens dialog med VD. Riskanalys och riskhantering är ett område som fått en alltmer central roll hur anser du att styrelserna ska arbete med området, hur involverade ska de vara? Ledamöterna ska vara väldigt involverade i den här hanteringen, till exempel i finansiella, operativa eller andra risker som kan uppstå. Riskerna diskuteras mer idag än för tio år sedan. Det gäller att vara så förberedd som det går, ha fungerande rutiner och planerade åtgärder på plats. Och även om revisionsutskott ofta gör en större insats vad gäller de finansiella riskerna, är det viktigt att inte de övriga i styrelsen lutar sig tillbaka. Resultaten av utskottets arbete måste redovisas för hela styrelsen eftersom alla i slutänden har samma ansvar. Generellt tycker jag att företagen har kommit långt i sin riskhantering. Alla företag har detta på agendan. De större bolagen har nog kommit allra längst och arbetar med risker mer systematiskt. Vad gäller riskkartan så har de finansiella riskerna ökat. Det visar inte minst de senaste årens skandaler i främst finansiellt inriktade företag. Miljöriskerna är alltjämt på näthinnan och i många företag uppmärksammas varumärkesriskerna alltmer, bland annat med koppling till de egna leverantörerna. Samtidigt gör den nya tekniken att information om fel och brister kan sprida sig väldigt snabbt och i värsta fall förstöra ett varumärke. Vilka egenskaper anser du överlag är viktiga för en styrelseledamot? För det första måste ledamöterna förstå bolagets hela verksamhet, det vill säga inte bara ha kompetens om exempelvis varumärken och personalfrågor. En ledamot måste också förstå kopplingen mellan resultatoch balansräkning, kassaflöden, kunna se mönster och samband

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE 1 (7) Introduktionsfrågor SP 1. Berätta lite kort om dig själv och din bakgrund. 2. Vad fick dig att börja med styrelsearbete? 3. Inom vilka

Läs mer

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt

Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt 2009-05-20 Styrelsearbete allt mera tidskrävande och ansvarsfullt Inledning Bolagsstyrelsernas ansvar, arbetsformer och ersättningsmodeller har haft stort fokus i media särskilt under senaste tiden. Samtidigt

Läs mer

Jonas Iversen, Finansdepartementet

Jonas Iversen, Finansdepartementet Jonas Iversen, Bakgrund: Över 10 års erfarenhet av bolagsstyrning och styrelsearbete. Ledande befattningar inom statens bolagsförvaltning. Erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar: SJ (Ordförande),

Läs mer

Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB

Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB Ägare styrelse VD Problem eller möjlighet? Företagarlunch Mjärdevi 2008-05-08 Bilderna 1-24: Styra AB Styrelsearbete Styrelsen skall vara ett framtidsorienterat beslutsfora Styrelsen skall styra och kontrollera

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2014-03-18

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2014-03-18 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete? 2014-03-18 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope Lars-Henrik Andersson

Läs mer

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2014 Valberedningens redogörelse Bakgrund Den 24 september 2013 offentliggjorde ICA Gruppen namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i

Läs mer

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden?

Nytänkande: kan innovation bli den nya revisionsstandarden? Sammanfattning Revisionen har en betydelsefull funktion på en kapitalmarknad som garant för kvaliteten i företagens finansiella information. Det är revisorernas uppgift att skapa förtroende för informationen,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2008

Bolagsstyrningsrapport 2008 Bolagsstyrningsrapport 2008 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING. 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt

Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING. 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt Styrelseutbildning för Almi i Jönköping 1. STYRNING 1. Styrning 2. Samspel 3. Inriktning 4. Ansvar och Arbetssätt 1 CORPORATE GOVERNANCE Ägare Två viktiga principer: - Kommandokedja - Rollfördelning Styrelse

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2014-02-18 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2013-09-17 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet

Läs mer

PwC Advisory. Women on the board Vad händer när styrelse och ledning går i otakt?

PwC Advisory. Women on the board Vad händer när styrelse och ledning går i otakt? PwC Advisory Women on the board Vad händer när styrelse och ledning går i otakt? Agenda Strategisk, taktisk och operativ nivå Styrelsens uppdrag Några fällor att se upp med 8 personligheter som är viktiga

Läs mer

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 Reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Avsnitt 6-9. Styrelseordförandes uppgifter, styrelseutvärdering m m Informationsdag för nya kodbolag Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 6. Styrelseordförande Styrelsens

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 Bolagsstyrningen i Obducat AB (publ) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen, årsredovisningslagen

Läs mer

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär

Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär WEBRANKING BY COMPREND 2014-2015 Svenska företagswebbplatser fortsatt bättre än övriga Europa, men svaga inom CSR och karriär Svenska företag presterar fortsatt bra jämfört med andra europeiska företag

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010

Box IR:s årliga IR-enkät. Augusti september 2010 Box IR:s årliga IR-enkät Augusti september 2010 Executive summary Att intresset för finansiell kommunikation och Investor Relations-frågor bland svenska börsbolag är stort framgår av den enkätundersökning

Läs mer

Boule Diagnostics AB Årsredovisning 2014

Boule Diagnostics AB Årsredovisning 2014 Boule Diagnostics AB Årsredovisning 2014 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen inom Boule Diagnostics AB definierar beslutssystem, tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan styrelse-, lednings- och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2012-03-13 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010

Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010 Valberedningen i Biotage ABs förslag till årsstämman 2010 Bakgrund Bolagets aktieägare beslutade vid årsstämman den 27 april 2009 att bolaget fortsatt ska ha en valberedning. Årsstämman 2009 beslutade

Läs mer

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015

Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015 Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015 Bakgrund Årsstämman i Nobia AB (publ) ( Nobia ) har vid årsstämman 2011

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Jönköping

Instruktion för valberedningen i Länsförsäkringar Jönköping Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Jönköping Fastställd av ordinarie bolagsstämma den 10 april 2014 Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda

Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda En studie genomförd av Nordic Investor Services i maj 2013 Andra AP-fondens Kvinnoindex 2013 Sammanfattning Andelen

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till årsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2015

Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2015 Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2015 Valberedningens redogörelse Bakgrund Den 24 september 2014 offentliggjorde ICA Gruppen namnen på de personer som utgör valberedningens sammansättning i

Läs mer

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009

Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 Rättningskommentarer Högre Revisorsexamen våren 2009 1.1 2,5 62,5 4 Frågan avser hur styrelsen bör agera när det två veckor innan publicering av bokslutskommunikén för ett bolag noterat på NGM Equity har

Läs mer

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag

Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag Extern vd Så lyckas du! 15 framgångsfaktorer för vd i ägarledda företag 1 Bakgrund Praktik (Agneta) möter forskning (Annika) Stark kombination där olika synvinklar vävs samman till en helhet Bokens struktur

Läs mer

Andra AP-fondens Kvinnoindex 2014 - Sammanfattning

Andra AP-fondens Kvinnoindex 2014 - Sammanfattning Andra AP-fondens index över andel kvinnor i börsbolagen: styrelser, ledningar och anställda En studie genomförd av Nordic Investor Services i maj 14 Andra AP-fondens Kvinnoindex 14 - Sammanfattning Andelen

Läs mer

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld

HR kompetens in i styrelserummet. SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld HR kompetens in i styrelserummet SVERIGES HR FÖRENING Våren 2014 Margareta Neld 1 AGENDA Utgångspunkter för professionellt styrelsearbete Nyttan av en styrelse När är det dags för en aktiv styrelse utifrån

Läs mer

Praktiskt styrelseseminarium 2010-11-17. Föreläsare Bengt Borr

Praktiskt styrelseseminarium 2010-11-17. Föreläsare Bengt Borr Praktiskt styrelseseminarium 2010-11-17 Föreläsare Bengt Borr Disposition 17/11 Presentation av kursen och disposition Formalia för styrelse inkl VDs roll Presentation av praktikfallet Ägardirektiv / delägarviljor

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2014

Valberedningens förslag till Årsstämman 2014 Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningens förslag till Årsstämman 2014 Valberedningen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson får härmed överlämna följande förslag och information till

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport IAR Systems Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Under 2014 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Tyskland, England, Frankrike, USA, Japan, Korea och Kina.

Läs mer

StyrelseAkademin. Arne Karlsson. Jönköping 2014-09-25

StyrelseAkademin. Arne Karlsson. Jönköping 2014-09-25 StyrelseAkademin Arne Karlsson Jönköping 2014-09-25 Ägardirektiv Vilket är uppdraget? tydligt? kommunicerat? Docka in i strategiarbete konsekvenshantering av krockar Spridd ägarbild styrelse/so ännu mer

Läs mer

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2006

Bolagsstyrningsrapport 2006 Bolagsstyrningsrapport 2006 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2007

Bolagsstyrningsrapport 2007 Bolagsstyrningsrapport 2007 Styrningen av Avanza AB (publ.) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till extra bolagsstämma i Infranord AB, 556793-3089.

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning. Härmed kallas till extra bolagsstämma i Infranord AB, 556793-3089. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till extra bolagsstämma i Infranord AB 2015 Härmed kallas till

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Svedbergs i Dalstorp AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan den 3 oktober 1997. Börsvärdet den 31 december 2014 var 636 (458) mkr, en ökning med 178 mkr på ett år.

Läs mer

FIENTLIGA BUD TEORIERNA, MAKTSPELET, KORTSIKTIGHETEN. Presentation för SNS Sophie.nachemson-ekwall@hhs.se 20 mars 2014. Nachemson-Ekwall 1

FIENTLIGA BUD TEORIERNA, MAKTSPELET, KORTSIKTIGHETEN. Presentation för SNS Sophie.nachemson-ekwall@hhs.se 20 mars 2014. Nachemson-Ekwall 1 FIENTLIGA BUD TEORIERNA, MAKTSPELET, KORTSIKTIGHETEN Presentation för SNS Sophie.nachemson-ekwall@hhs.se 20 mars 2014 1 MILJÖN: SVENSKA BOLAG KÖPS UPP eller når aldrig börsen Page 2 FRÅN AVHANDLING TILL

Läs mer

Box IR:s årliga IR-enkät

Box IR:s årliga IR-enkät Box IR:s årliga IR-enkät November-december 2011 Copyright Box IR Executive summary Under november och december 2011 genomförde Box IR för andra gången den årliga IR-undersökningen bland svenska börsbolag.

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010

Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010 Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010 Orc Software omfattas av och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) sedan den 1 juli 2008. Denna rapport är upprättad i enlighet härmed. Styrningen

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Styrelseutvärdering i kommun- och landstingsägda bolag

Styrelseutvärdering i kommun- och landstingsägda bolag Styrelseutvärdering i kommun- och landstingsägda bolag En studie av hur styrelser i kommun och landstingsägda bolag utvärderas av sina ägare och hur styrelserna utvärderar sitt eget arbete. Stockholm 14

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2006

Bolagsstyrningsrapport 2006 Bolagsstyrningsrapport 2006 Styrningen av Avanza AB sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning Avanzas

Läs mer

Hur kan ett aktivt styrelsearbete utveckla mitt företag?

Hur kan ett aktivt styrelsearbete utveckla mitt företag? Hur kan ett aktivt styrelsearbete utveckla mitt företag? 22 oktober 2013 Roland Dansell Lasse Lindqvist 1 Roland Dansell Marknadsområdeschef Grant Thornton i Stockholm Övrigt Revisor 1981-2000 Auktoriserad

Läs mer

På årsstämma den 17 april 2008 valdes följande ledamöter till valberedningen:

På årsstämma den 17 april 2008 valdes följande ledamöter till valberedningen: Redogörelse för valberedningens arbete i Kungsleden AB (publ)( Kungsleden ) inför årsstämman 2009 inklusive valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse m.m. Bakgrund I enlighet med

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport IAR Systems Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Under 2014 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Tyskland, England, Frankrike, USA, Japan, Korea och Kina.

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2013

Valberedningens förslag till Årsstämman 2013 Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningens förslag till Årsstämman 2013 Valberedningen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson får härmed överlämna följande förslag och information till

Läs mer

Bolagsstyrning. kod för bolagsstyrning och övriga relevanta svenska och internationella lagar och regler. beskrivs under Ersättningsutskottet.

Bolagsstyrning. kod för bolagsstyrning och övriga relevanta svenska och internationella lagar och regler. beskrivs under Ersättningsutskottet. 26 CDON Årsredovisning Group AB201 CDON Group AB Årsredovisning Bolagsstyrning 201 Bolagsstyrning Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning Styrningen av CDON Group sker genom

Läs mer

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman Ett projekt med tydlig affärsnytta - Delutvärdering VAD VI VILL Ett övergripande mål för Företagsakademin 3.0 är att hitta sätt som gör CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering

Läs mer

Bolagsstyrning BOLAGSSTÄMMA VALBEREDNING. Årsstämma 2008. Lagercrantz Group AB (publ) Årsredovisning 2008/09

Bolagsstyrning BOLAGSSTÄMMA VALBEREDNING. Årsstämma 2008. Lagercrantz Group AB (publ) Årsredovisning 2008/09 Bolagsstyrning Lagercrantz Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget bedriver handel med teknik och är sedan 2001 börsnoterat i Stockholm. Styrning och kontroll över bolaget

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden

Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden äringslivet har ett starkt intresse av att bidra till en god etik på värdepappersmarknaden.

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN

NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN { ir } NÄR NOTERINGEN STÅR FÖR DÖRREN Med planering blir börsnoteringsprocessen såväl bättre som roligare. Här är några råd till dig som funderar på en börsintroduktion. D et finns naturligtvis många olika

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Swedavia AB 2015 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Handlingar inför årsstämman den 28 september 2015 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande till stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

BolagsstyrningSRAPPORT

BolagsstyrningSRAPPORT BolagsstyrningSRAPPORT Byggmax är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Byggmax tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Är ditt bolag redo att ta risken?

Är ditt bolag redo att ta risken? Är ditt bolag redo att ta risken? Huvudslutsatser från en unik studie om 100 svenska börsbolags barnrättsarbete. Oktober 2014 Varför har vi gjort studien? För att bidra till att bredda och fördjupa insikten

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Frågor och svar om Kollegiets insatser för jämn könsfördelning i börsbolagens styrelser

Frågor och svar om Kollegiets insatser för jämn könsfördelning i börsbolagens styrelser 2014-05-30 Frågor och svar om Kollegiets insatser för jämn könsfördelning i börsbolagens styrelser Varför är ni i Kollegiet för svensk bolagsstyrning så engagerade i frågan om könsfördelningen i börsbolagens

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningsrapport 2009 Boliden är ett svenskt aktiebolag som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm med sekundärnotering på börsen i Toronto. Styrningen av Boliden grundas på den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport övergripande styrningsstruktur för aerocrine valberedning revisorer Huvudsakliga externa regelverk som påverkar styrningen av Aerocrine: Aktiebolagslagen Redovisningslagstiftning

Läs mer

Information om ersättningar i Swedbank 2014

Information om ersättningar i Swedbank 2014 Information om ersättningar i Swedbank 2014 Enligt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:1) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 Information om ersättningar i Swedbank 2014

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm

ERSÄTTNINGSPOLICY Bakgrund Definitioner Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget Stockholm ERSÄTTNINGSPOLICY 1. Bakgrund 1.1. Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2011:1 innehåller bestämmelser om hur bl.a. kreditmarknadsbolag ska mäta, styra, rapportera och kontrollera de risker som ersättningssystem

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Att i enlighet med styrelsens förslag dela ut 2.50 kronor per aktie.

Att i enlighet med styrelsens förslag dela ut 2.50 kronor per aktie. BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT Rejlerkoncernen är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktie av serie B är noterad på OMX Nasdaqs Nordiska lista inom Small Cap segmentet. Bolaget tillämpar sedan 1 juli 2008 Svensk

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2015 Härmed

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA 2015 VD-anförande punkt 7b Verksamheten 2014 Likviditet Lönsamhetsprogram Marknadssituation Strategi Inledningen av 2015 VERKSAMHET 2014 Kvarvarande verksamheter, mkr 2014 2013

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Valberedningens förslag till Årsstämman 2015

Valberedningens förslag till Årsstämman 2015 Till styrelsen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson Valberedningens förslag till Årsstämman 2015 Valberedningen i Telefonaktiebolaget LM Ericsson får härmed överlämna följande förslag och information till

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 Bolagsstyrningsrapport 2014 BTS Group AB är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. BTS Groups bolagsstyrning baseras därför på

Läs mer