God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld"

Transkript

1 God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena

2

3 De personer som nämns i innehållsförteckningen i denna skrift har bidragit med sina sakkunskaper och reflektioner via personliga intervjuer. Innehåll Förord Bolagsstyrning ökar värdeskapandet 4 Peter Clemedtson Resultaten i sammandrag 6 Styrelsearbetet utvecklas Problem Detection Study fångar både problem och förbättringar Undersökningens tio i topp och resultaten per börslista 12 Caroline Sundewall Kristina Schauman Peter Nilsson Styrelseordförandens perspektiv 28 Anders Ullberg Petra Hedengran De lägst rankade problemen 36 Undersökningarna 1997 och 2012 en jämförelse 38 Björn Kristiansson Utvecklingsområden vägvisare i förbättringsarbetet 44 Katja Severin Danielsson Fredrik Lindblad Leigh Dagberg Magnus Lidén Fredrik Ljungdahl Appendix 65 God styrelsesed

4 Bolagsstyrning ökar värdeskapandet Med gott styrelsearbete och god bolagsstyrning öppnas en rad olika möjligheter. Företag, offentliga och ideella organisationer som styrs på ett effektivt sätt presterar både mer och bättre. De utnyttjar sina resurser mera optimalt, lyckas i högre grad med nya satsningar och klarar på en rad andra områden av att åstadkomma starkare resultat. Dessutom kan kvaliteten på den externa finansiella rapporteringen höjas, vilket förbättrar kunskapen och beslutsunderlaget för investerare och andra intressenter med koppling till en verksamhet. Den filosofiska slutsatsen av detta resonemang blir att god bolagsstyrning är bra för samhället, främst genom att bidra till en dynamisk utveckling och till att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och ökad välfärd. Specialistkunskap gör skillnad PwC verkar på en marknad där kraven på effektivitet och kvalitet ständigt ökar, även vad gäller styrelsearbete. Att medverka till att detta arbete utvecklas och till att kvaliteten höjs är viktigt för oss. Det kan vi bidra till genom den centrala placering vi har i rollen som revisorer och rådgivare. Dessa roller ger oss specialistkunskaper, som vi använder för att uttrycka uppfattningar, driva opinion och till att åstadkomma förändringar, som är bra för företag och organisationer. Arbetet med undersökningen som presenteras i den här skriften är exempel på just detta. Genom att följa och mäta attityder kring styrelsearbete under lång tid fångar vi upp förändringar, som vi sedan omsätter i förslag och förbättringar i dialogen med våra klienter. För PwC är bolagsstyrning således både en affärsmöjlighet och ett område som rätt hanterat erbjuder en väsentlig förbättringspotential i företagen. Denna potential vill vi gärna bidra till att förverkliga exempelvis genom att medverka till en mer framsynt riskhantering, eller till att de frågor som har störst betydelse för tillväxt och värdeskapande ges tillräckligt utrymme i styrelsens arbete. Ökad detaljreglering Sedan den förra undersökningen gjordes 1997 har mycket hänt. IFRS har gett en harmonisering av redovisningsreglerna, vilket är mycket positivt. Samtidigt kan vi konstatera att regelverken kring styrelsearbete och bolagsstyrning utökats. Regler fyller en funktion, men är ibland fel väg att gå när förbättringar ska uppnås. Vissa regler tycks formas av hur den politiska och opinionsmässiga agendan för tillfället ser ut. Det är olyckligt eftersom det kan ge ett felaktigt fokus och göra att företagen tvingas lägga ned tid och resurser på fel saker. Ett konkret exempel gäller löner och ersättningar, som idag tenderar att uppta en stor del av diskussionen på många årsstämmor. Rimligen borde mer tid istället läggas på hur verksamheten kan växa och utvecklas. Jag har samtidigt stor respekt för att opinionsbildningen måste få påverka agendan i företag och styrelser. Frågor om allt från hållbarhet till jämnare könsfördelning kan på så sätt lyftas upp och göra avtryck i företagen, men att göra allt fler frågor alltmer regeldrivna tror jag knappast är av godo. En annan tydlig trend under de gångna åren är att styrningen och den interna kontrollen förbättrats. Idag har effektiva system etablerats och många företag arbetar aktivt med dessa frågor, bland annat som en följd av nya regelverk samt genom att en best practise utvecklats. Nyttan är tydlig. Intern ordning och reda har öppnat för en högre kvalitet i den externa rapporteringen samt också i bättre riskhantering, träffsäkrare investeringar och överhuvudtaget bättre möjligheter när det gäller att kasta ljus över bolagens lönsamhet samt hur den kan vidareutvecklas. En snabb omvärldsblick visar att bolagsstyrningen över lag förbättras, både i Sverige och internationellt. När beslutsunderlagen utvecklas kan samspelet mellan ledning och styrelse förändras, men även mellan revisorer samt styrelse och ledning. 4 God styrelsesed 2012

5 Som en följd blir diskussionerna mer djupgående och en styrelse har idag lättare att utmana ledningen i centrala frågor. Detsamma gäller för oss revisorer. När vi genom bättre Corporate Governance får tillgång till mer högkvalitativ information om verksamheten kan vi utmana mer och bidra i framtidsfrågorna på ett vassare sätt än tidigare. Även här kan det vara på sin plats med en filosofisk slutsats som säger att detta sammantaget gynnar konkurrenskraften i näringslivet, främst genom att företagen får lättare att anpassa sig till kraven på ökad kvalitet och effektivitet. Slå vakt om vår modell I ett internationellt perspektiv håller den svenska modellen för bolagsstyrning hög klass. Vi har av tradition starka styrelser med ett tydligt utmejslat ansvar för ledamöterna samt med en hög grad av självständighet i förhållande till företagsledningen. Till detta kan läggas att vi i Sverige har ovanligt många långsiktiga ägare, det vill säga jämfört med andra länder där ägandet både är mera spritt och kortsiktigt. I Sverige har vi en tradition av självreglering som på det stora hela fungerat bra. Tyvärr utmanas nu denna modell alltmer och hotet stavas detaljreglering inte minst från EU. Personligen tycker jag att självreglering är ett av de bästa och mest effektiva verktygen som finns. Att ha förtroendet att utvärdera sig själv öppnar för en omsorg och noggrannhet, som få andra kontrollsystem kan mäta sig med. Att däremot hänskjuta kontrollen till en annan, utomstående part riskerar att leda fel och bana väg för en ytlig och formell kontrollkultur, som varken är särskilt effektiv eller värdeskapande. Visst behövs det regelverk, men en sund balans mellan självreglering och regelverk tror jag är betydelsefullt för att svensk bolagsstyrning ska bibehålla sin höga kvalitet. I tider av ökande detaljreglering är det också här som striden kommer att stå. Jag tror och hoppas att näringslivets aktörer samfällt kan stå upp för den svenska modellen, där hög transparens samt starka, självständiga styrelser är den bästa garantin för ordning och reda och för ett långsiktigt värdeskapande i företagen. Slutligen vill jag framföra ett stort tack till alla som deltagit i undersökningen samt till er som bidragit med era sakkunskaper och reflektioner via personliga intervjuer i skriften. Tack för er medverkan! God bolagsstyrning är bra för samhället, främst genom att bidra till en dynamisk utveckling och till att skapa bättre förutsättningar för tillväxt och ökad välfärd. Peter Clemedtson Styrelseordförande, PwC God styrelsesed

6 Resultaten baseras på svar från 255 styrelseledamöter i noterade bolag på reglerad samt ickereglerad marknad. Resultaten i sammandrag Sedan föregående undersökning genomfördes har miljön där ägare och styrelser agerar förändrats. Styrelsearbetet har på många sätt professionaliserats och genom Koden har en modern svensk bolagsstyrning växt fram. Både undersökning och intervjuer visar att ledamöterna anser att styrelsearbetet blivit mer krävande. I riskarbetet upplevs det som svårt att skaffa sig tillräcklig förståelse för den ökade komplexiteten i affärsmiljön, där fokus idag ligger på den globala ekonomin, det politiska klimatet, den finansiella sektorns påverkan, de nya marknadernas särarter samt att det osannolika plötsligt blivit sannolikt. Styrelsens strategiarbete handlar mer om implementering och intern förankring än om oro för att styrelsen inte ägnar tillräckligt med tid åt strategifrågorna. Styrelseledamöterna upplever att de bör ägna mer tid åt och vara mer involverade i bolagets arbete med Riskhantering och Hållbarhet. Den förväntade arbetsinsatsen är det klart högst rankade problemområdet, dels när det gäller att bedöma hur ett nytt uppdrag påverkar det befintliga styrelseengagemanget, dels hur den egna insatsen står i relation till arvodet. Om undersökningen Styrelsearbetet i svenska företag är ett kärnområde för PwC. Vi har följt utvecklingen under lång tid och gjort många studier och analyser av styrelsernas arbete, bland annat den större enkätundersökning som första gången genomfördes i början av 1990-talet. Sedan dess har ytterligare två omfattande mätningar gjorts den senaste 2012 då delvis samma områden undersökts. Det har skapat en tidslinje i resultaten som gjort att trender och nyckelfrågor i styrelsearbetet kan följas och analyseras. I denna skrift redovisas resultatet av 2012 års mätning. Ansvariga för undersökningen och denna skrift är Eva Blom och Katja Severin Danielsson specialister på bolagsstyrning och partners i PwC som analyserat och sammanställt resultaten. Förutom innehållet i den kvantitativa undersökningen presenteras också i denna skrift ett antal djupintervjuer, där styrelseledamöter och specialister med lång erfarenhet av strategiska ledningsfrågor ger sin syn på hur styrelsearbetet förändrats och hur styrelser kan arbeta med identifierade förbättringsområden. 6 God styrelsesed 2012

7 Styrelseledamöter vill öka sitt fokus på att säkra kompetensförsörjningen i bolagens ledningar samt betonar i likhet med föregående undersökning svårigheten i att utvärdera VD:s och ledningens prestationer. Styrelseledamöterna efterlyser fördjupade kunskaper om verksamheten, dess kunder och personal för att bättre och på ett mer heltäckande sätt kunna fånga bolagets framtida utmaningar. Betydelsen av en stark gruppdynamik betonas, där alla ledamöter förväntas avsätta tillräckligt med tid och delta aktivt i styrelsens arbete. Undersökningen pekar på vissa behov av kompetensförstärkning i styrelserna, exempelvis gällande regelverk för bolagsstyrning samt för specifika branscher, sakområden som modern teknik, Talent Management och Hållbarhet. Frågeställningarna kring revisorerna och deras arbete har överlag en låg problemranking. Undersökningen speglar att det förekommer relativt lite explicit kritik mot styrelsens ordförande. Generellt tycker ledamöterna att styrelsearbetet fungerar bra. Samtidigt identifierar undersökningen sju utvecklingsområden, som ledamöterna kan ta som utgångspunkt i utvärderingen av arbetet i den egna styrelsen. God styrelsesed

8 Styrelsearbetet utvecklas Under de år som undersökningarna genomförts har miljön som ägare och styrelser agerar i förändrats. Styrelsearbetet har på många sätt professionaliserats samtidigt som en modern svensk bolagsstyrning växt fram. Bakom denna utveckling ligger en mängd trender och omvärldshändelser företags- och ägarkriser, återkommande finanskriser och bubblor av olika slag men också en internationell utveckling där en globaliserad ekonomi, politiskt klimat, avregleringar, branschglidning, nya konkurrensmönster och snabb teknisk utveckling har ritat om kartan på marknader och i företag. De makroekonomiska faktorerna är mer oförutsägbara och har större påverkan på affärsmiljön än någonsin tidigare, inte minst inom Europa. Under de senaste åren har dessutom hållbarhetsfrågorna kommit mer i centrum, genom bland annat högre förväntningar från politiker, investerare och samhället i stort. Det innebär att företagen behöver visa att de klarar att ta ett kombinerat socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar för sin verksamhet. Som en effekt av förändringarna har ett svenskt norm- och regelsystem växt fram och påverkat styrelsearbetet och den traditionella svenska modellen för ägar- och bolagsstyrning. Samtidigt markerar utvecklingen sedan början av 1990-talet ett uppvaknande för ägarna, som utmanat tjänstemannastyret för att återta initiativet över bolagens styrning och struktur. I takt med att kraven skärpts har nya frågeställningar hamnat i fokus exempelvis styrelsens kompetens och sammansättning, ansvars- och ersättningsfrågor, utskottsarbete, valberedningens roll och betydelse samt även riskhantering, etik, värdegrund och intern kontroll. När en modern svensk bolagsstyrning har fått ökat genomslag har även kraven på insyn och transparens skärpts. En bolagsstyrningsrapportering etablerades i de noterande bolagen när Svensk kod för bolagsstyrning introducerades Denna rapportering ska på ett tydligt sätt visa hur företagen kan förena styrning, ansvar och kontroll med affärsnytta, aktieägarvärde och långsiktig tillväxt. Många av de förändringar som präglat styrelsearbetet under de gångna åren speglas i resultatet från 2012 års enkätundersökning. Via detta resultat lyfts också prioriteringar fram och ger en fingervisning om de områden, som styrelserna bör lägga mer tid på. 8 God styrelsesed 2012

9 Problem Detection Study fångar både problem och förbättringar Via undersökningsmetodiken PDS rangordnas både problem och förbättringsområden. På så sätt speglar resultaten det som fungerar bra, men framför vilka förbättringsönskemål enskilda styrelseledamöter upplever i och kring sitt styrelseuppdrag. Enkätundersökningen baseras på metodiken Problem/Possibility Detection Study (PDS). Den kombinerar kvalitativ och kvantitativ metodik för att identifiera och rangordna problem och förbättringsönskemål. I undersökningen har styrelseledamöterna via PDS-metodiken tagit ställning till hur stort ett problem eller förbättringsönskemål upplevs vara enligt en sjugradig skala. Svaren har sedan sammanställts och det område som fått högst medelvärde har rankats som nummer 1, det som fått näst högst medelvärde som nummer 2 och så vidare. Tillsammans med StyrelseAkademien har PwC tagit initiativ till undersökningen, som utförts av det fristående analys- och marknadsundersökningsinstitutet Thams & Nyåas Management AB. Problempåståendena i 2012 års enkät togs fram utifrån ett tjugotal djupintervjuer med styrelseledamöter i bolag av olika storlek på både reglerad och icke reglerad marknad. Underlaget har kompletterats med en genomgång av tidigare undersökningar samt av bakgrundsmaterial kring praxis på området i samverkan med Styrelse- Akademien. Det slutgiltiga frågeformuläret omfattade 112 problempåståenden, 19 bakgrundsfrågor samt en öppen fråga. Resultaten baseras på svar från 255 styrelseledamöter i noterade bolag på reglerad och icke-reglerad marknad. Styrelseledamöternas problemranking baseras på följande områden: Frågor styrelsen borde ägna mer tid åt. Styrelsemöten och effektiviteten i styrelsearbetet. Samspelet mellan VD/styrelsen. Styrelsens kompetens och sammansättning. Ägarfrågor. Det egna styrelseuppdraget. Rapporter och årsbokslut / samspelet med revisorn. Bemanning. Beslutsunderlag. God styrelsesed

10 Vilka har svarat? Av styrelseledamöterna som svarat är 80% män och 20% kvinnor. Det är en fördubbling av kvinnors deltagande jämfört med vår undersökning från 1997, vilket speglar förändringen i börsbolagen under de gångna åren. 1. Könsfördelning Man (80%) 2. Kvinna (20%) En klar majoritet om 90% av styrelseledamöterna är 45 år eller äldre och av dessa är 66% över 55 år. 2. Ålder år (10%) år (24%) år (40%) 4. Äldre än 65 år (26%) 3 Vi noterar att det är erfarna personer som har svarat. 68% av ledamöterna har mer än tio års erfarenhet av styrelsearbete. 3. Generell erfarenhet av styrelsearbete Mindre än 2 år (1%) år (9%) år (21%) 4. Mer än 10 år (68%) 5. Ej svar (1%) Spridningen mellan olika börslistor är god och gör att resultatet på ett representativt sätt fångar uppfattningar och attityder bland ledamöter i noterade bolag av olika storlek på reglerad och ickereglerad marknad. 4. Börslista Nasdaq OMX Large Cap (10%) 2. Nasdaq OMX Mid Cap (12%) 3. Nasdaq OMX Small Cap (29%) 4. NGM Equity (3%) 5. Aktietorget, First North, NGM Nordic MTF (40%) 6. Ej svar (5%) Är du ordförande i bolagets styrelse? 3 10 God styrelsesed Ja (24%) 2. Nej (75%) 3. Ej svar (1%)

11 Nasdaq OMX Large Cap (10%) 2. Nasdaq OMX Mid Cap (12%) 3. Nasdaq OMX Small Cap (29%) 4. NGM Equity (3%) 5. Aktietorget, First North, NGM Nordic MTF (40%) 6. Ej svar (5%) På sidorna 65 och 66 i Appendix presenteras fler diagram, som ger ytterligare information om de personer som deltagit i undersökningen. 5. Är du ordförande i bolagets styrelse? Ja (24%) 2. Nej (75%) 3. Ej svar (1%) Av de tillfrågade arbetar 24% som styrelseordförande. Det är en bra representation av ordföranderollen i denna undersökning, som gör att det går att se trender i styrelsearbetet utifrån deras perspektiv. 6. Erfarenhet av utskottsarbete I Revisionsutskottet (24%) 2. I Ersättningsutskottet (22%) 3. Är inte verksam i utskott (27%) 4. Bolaget har inga utskott (25%) 5. I annat utskott (7%) 6. Ej svar (7%) Av de som svarat har 53% erfarenhet av utskottsarbete. Vissa ledamöter har dessutom erfarenhet från flera olika utskott, vilket gör att summan i diagrammet överstiger 100%. 7. Antal styrelseuppdrag I bolag noterade på de svenska reglerade respektive icke-reglerade aktiemarknaderna (50%) (33%) (11%) (4%) 5. Ej svar (2%) 48% av de som svarat har erfarenhet från arbete i två till tio olika styrelser. 50% av de tillfrågade arbetar i en styrelse. Många styrelseledamöter i de mindre bolagen har endast ett uppdrag. 8. Ungefärlig tid per månad som ägnas åt styrelsearbete I snitt inklusive möten Mindre än 4 timmar (3%) timmar (33%) timmar (36%) timmar (17%) 5. Mer än 40 timmar (10%) 6. Ej svar (1%) 63% av ledamöterna ägnar minst tio timmar i månaden åt styrelsearbetet. Tillförlitligt resultat Enligt PDS-metodiken ska resultaten tolkas som mycket tydliga indikationer, snarare än hundraprocentigt statistiskt säkerställda sanningar. Rankingresultaten anses mycket stabila och tillförlitliga. God styrelsesed

12 Undersökningens tio i topp När de tio högst rankade problempåståendena i undersökningen sammanställts hamnar den egna, förväntade arbetsinsatsen i topp. Andra problempåståenden som rankas högt har koppling till samspelet med VD, bolagets riskhantering samt till strategiarbetet. Allra högst rankas frågan om den förväntade arbetsinsatsen och svårigheten med att bedöma hur ett nytt styrelseuppdrag påverkar befintliga uppdrag och styrelseengagemang. Undersökningen visar på en total samsyn i denna fråga. Problematiken kring just arbetsinsatsen rankas högst i resultaten på varje börslista. Arbetsinsatsen hänger också samman med frågan om styrelsearvodets storlek. Kopplingen mellan arvode och arbetsinsats anses dålig, särskilt med tanke på att kraven på dagens styrelseledamöter ökat års resultat lyfter fram att ledarmöterna saknar system för benchmarking, som skulle kunna ge inspiration och möjliggöra jämförelser mellan arbetet i den egna styrelsen och i andra liknande företag. Andra problemområden som tydliggörs i resultatet har koppling till samspelet med VD. Ett sådant exempel gäller svårigheten att bedöma om bolagets framgångar eller motgångar hänger samman med VD:s insatser, eller om det är omvärldsfaktorer som spelar in. Vad gäller successionsfrågorna visar undersökningen att många styrelser anser sig vara för passiva när det gäller att långsiktigt säkra rätt bemanning i ledningen. Till utmaningarna hör också svårigheten att veta när det är dags att byta ut en VD eller ledande befattningshavare som inte håller måttet. Även riskhanteringen lyfts upp i den samlade rakningen. Svarsmönstren visar att styrelserna upplever sig vara för passiva och i hög grad förlitar sig på VD och företagsledning i denna hantering. Också regelverk och lagstiftning är en del av riskhanteringen. På detta område betonas svårigheterna med att hålla sig uppdaterad kring nyheter och förändringar. Strategiarbetet är ytterligare ett område i fokus. För styrelserna är det komplicerat att utvärdera och följa upp hur ledningen implementerar beslutade affärsstrategier. Av tio i topp framkommer även att dagens styrelseledamöter vill lägga mer tid på att lära känna bolagets personal, kultur och verksamhet. 12 God styrelsesed 2012

13 10 Undersökningens tio i topp Tio i topp totalt Rank total Problempåstående 1 Svårt att bedöma arbetsinsats vid erbjudande om nytt styrelseuppdrag och påverkan på befintliga uppdrag och engagemang. Jag tycker inte att svenska arvoden når upp till rätt nivå idag. De är för låga och det märks särskilt när vi ska rekrytera ledamöter utanför Norden. Petra Hedengran Det går aldrig att bedöma hur mycket tid ett styrelseuppdrag kommer att ta. Det går således inte att planera in 100 procent av sin tid, någonstans måste du ha slack som ger dig beredskap. Anders Ullberg Både den kort- och långsiktiga målbilden måste fångas upp och kopplas till en objektiv utvärdering av VD. Peter Nilsson 2 Vid utvärdering av VD, svårt att bedöma om bolagets framgångar och motgångar härleds till VD:s insatser eller opåverkbara omvärldsfaktorer. 3 Avsaknad av system för benchmarking för inspiration och jämförelse av styrelsearbetet i bolaget med andra liknande företag. 4 Styrelsen är alltför passiv i bolagets riskarbete och förlitar sig i alltför hög grad på VD och företagsledningen. 5 För lite tid i styrelsen ägnas åt successionsfrågor och att säkerställa bra bemanning av företagsledningen. 6 Svårt att avgöra när VD eller andra ledande befattningshavare som inte riktigt håller måttet skall bytas ut. 7 Svårt att vara uppdaterad avseende nya regelverk och ny lagstiftning som berör styrelsearbete och att vara ledamot i en större svensk bolagsstyrelse. 8 För lite tid av styrelsearbetet ägnas åt att utvärdera och följa upp hur företagsledningen implementerar de affärsstrategier som beslutas. 9 Det avsätts för lite tid för att styrelsen bättre ska kunna lära känna bolagets personal, kultur och verksamhet. 10 Alltför dålig koppling mellan styrelsearvodets storlek och arbetsbelastning och de ökade krav som ställs på dagens styrelseledamöter. Riskerna diskuteras mer idag än för tio år sedan. Det gäller att vara så förberedd som det går, ha fungerande rutiner och planerade åtgärder på plats. En av riskerna i en styrelse är att för mycket tid läggs på det som varit och för lite på det som driver utvecklingen framåt. Anders Ullberg Caroline Sundewall God styrelsesed

14 En annan utmaning är att säkra kompetensförsörjningen och attrahera duktiga, drivande människor som vågar ta risker. Caroline Sundewall För den som inte längre är operativ, utan bara arbetar med styrelseuppdrag, är det en utmaning att hålla sig uppdaterad kring nya regelverk och ny lagstiftning, eftersom du är ganska ensam i ditt arbete. Kristina Schauman Det får inte finnas ett informationsglapp mellan styrelse och ledning i det som gäller strategi och inriktning. Peter Nilsson Vi i Kollegiet försöker till exempel undvika att skriva regler som redan står någon annanstans för att undvika dubbleringar. Det kan å andra sidan göra vissa regler svåra att förstå eftersom de exempelvis måste läsas tillsammans med Aktiebolagslagen. Björn Kristiansson Sammanfattande kommentarer Det är intressant och något förvånande att samstämmigheten mellan börslistorna är så stor när det gäller synen på den egna arbetsinsatsen. Detta är ett viktigt budskap till valberedningarna, som de bör ha med som utgångspunkt i sitt arbete och i dialogen med potentiella ledamöter. Att detta område rankas högt hänger sannolikt samman med att det aldrig går att bedöma hur mycket tid ett uppdrag tar. Det gör att en ledamot måste ha luft i kalendern och tillräcklig beredskap om något inträffar i bolaget. Betoningen på arbetsinsatsen sätter även fokus på den dåliga kopplingen till arvodet samt frågan om hur många uppdrag en ledamot egentligen kan ha, det vill säga samtidigt som han eller hon förväntas göra ett tillräckligt bra arbete i varje enskild styrelse. 14 God styrelsesed 2012 Både undersökningen och intervjuerna visar att ledamöterna anser att styrelsearbetet blivit mer krävande. Det beror sannolikt på den ökade komplexiteten i bolagets risksituation, de nya förväntningarna från olika intressenter samt den upplevda svårigheten med att hålla sig uppdaterad kring lagar och regelverk, vilka påverkar styrelsearbetet samt verksamheten i ett bolag och en bransch. Styrelseledamöter uttrycker att de önskar vara mer delaktiga i bolagets strategi- och riskarbete. Det är därför av värde att tydliggöra roller och ansvar mellan styrelse och ledning samt som ett led i detta även skapa möjlighet för styrelsen att bättre lära känna bolagets kultur, verksamhet och personal. Ett annat problemområde är svårigheten att utvärdera VD:s insatser. Både den lång- och kortsiktiga målbilden behöver fångas upp och kopplas till den objektiva utvärderingen av VD. Resultaten visar att styrelsen behöver vara en tydlig kravställare för att få en relevant och överskådlig återrapportering från VD och ledning. Återrapporteringen behöver bland annat ge en bild av hur verksamheten utvecklas, klargöra effekten av implementerade strategier samt ge en status vad gäller exponeringen för de främsta riskerna i bolagets verksamhet. Undersökningen bekräftar att styrelsen behöver ha en klar bild av successions- och bemanningsfrågor i ledningen samt hur affärsstrategier påverkar framtida kompetensbehov. Allt fler företag arbetar idag med att kartlägga både sin personalstyrka och sitt framtida behov för att tydligt identifiera var glappen finns för att möta framtida utmaningar.

15 På sidorna presenteras rankingen för samtliga 112 problempåståenden i 2012 års undersökning. Resultaten per börslista Undersökningen omfattar styrelseledamöter i många olika typer av noterade bolag. Oavsett börslista finns det en slående likhet i svarsmönstren från samtliga börslistor att det är svårt att bedöma hur krävande ett nytt styrelseuppdrag kan tänkas bli. I övrigt visar resultaten på ett antal variationer, vilka redovisas nedan. Large Cap Top 10 jämfört med totalt Top 10 OMX Rank Large Problempåstående total 1 Svårt att bedöma arbetsinsats vid erbjudande om nytt styrelseuppdrag och påverkan på befintliga uppdrag och engagemang. 2 För lite tid i styrelsen ägnas åt successionsfrågor och att säkerställa bra bemanning av företagsledningen. 3 Styrelsen har för dålig insikt om mål och strategier som VD skall verkställa är förståeliga och förankrade hos personalen. 4 Svårt att avgöra hur detaljerat och operativt styrelsen skall agera i roll som bollplank till VD och bolagets För lite tid av styrelsearbetet ägnas åt att utvärdera och följa upp hur företagsledningen implementerar de affärsstrategier som beslutas. 6 Det avsätts för lite tid för att styrelsen bättre ska kunna lära känna bolagets personal, kultur och verksamhet. 7 Svårt att avgöra när VD eller andra ledande befattningshavare som inte riktigt håller måttet skall bytas ut. 8 Alltför dålig koppling mellan styrelsearvodets storlek och arbetsbelastning och de ökade krav som ställs på dagens styrelseledamöter. 9 Vid utvärdering av VD, svårt att bedöma om bolagets framgångar och motgångar härleds till VD:s insatser eller opåverkbara omvärldsfaktorer. 10 Svårt att vara uppdaterad avseende nya regelverk och ny lagstiftning som berör styrelsearbete och att vara ledamot i en större svensk bolagsstyrelse Large Cap När svaren från Nasdaqs OMX Large Cap analyseras framgår att dessa ledamöter i hög grad rankar problemområdena på samma sätt som totalpopulationen i undersökningen. Ledamöter i Large Cap-bolag lyfter frågan om hur operativ och detaljerad en styrelse bör vara i förhållande till VD och ledning. Resultaten visar även att styrelser i dessa bolag anser sig ha otillräckliga kunskaper om huruvida mål och strategier är förståliga och förankrade bland medarbetarna. God styrelsesed

16 Mid Cap Ledamöter i bolag som är noterade på Nasdaqs OMX Mid Cap lyfter fram problematiken med att materialet inför styrelsemötena inte distribueras på ett åtkomstskyddat sätt. Särskiljande för dessa ledamöter är också att ekonomisk rapportering och faktaredogörelser anses ta för mycket tid på styrelsemötena på bekostnad av mer strategiska frågor. De upplever även att det avsätts för lite tid för att lära känna bolagets personal, kultur och verksamhet samt till CSRfrågorna. Dessutom anser de att det finns för få unga och nytänkande ledamöter i de egna styrelserna samtidigt som kompetensen vad gäller IT-frågor och modern teknik generellt sett är för låg. Mid Cap Top 10 jämfört med totalt Top 10 Mid Totalt Cap Problempåstående Top 10 1 Svårt att bedöma arbetsinsats vid erbjudande om nytt styrelseuppdrag och påverkan på befintliga uppdrag och engagemang. 2 Det avsätts för lite tid för att styrelsen bättre ska kunna lära känna bolagets personal, kultur och verksamhet. 3 För lite tid i styrelsen ägnas åt successionsfrågor och att säkerställa bra bemanning av företagsledningen. 4 Avsaknad av system för benchmarking för inspiration och jämförelse av styrelsearbetet i bolaget med andra liknande företag. 5 Det är för få unga och nytänkande ledamöter i bolagets styrelse. 6 Ekonomisk rapportering och faktaredogörelse tar för mycket tid på styrelsemöterna på bekostnad av mer strategiska frågor. 7 Materialet inför styrelsemötena distribueras inte på ett åtkomstskyddat sätt (okrypterat mail, vanlig post). 8 Alltför dålig koppling mellan styrelsearvodets storlek och arbetsbelastning och de ökade krav som ställs på dagens styrelseledamöter För lite tid i styrelsearbetet ägnas åt CSR (Corporate Social Responsibility). 10 Det finns för få i styrelsen med tillräcklig kunskap kring modern teknik och IT-frågor Small Cap Resultaten från Nasdaqs OMX Small Cap visar att även dessa ledamöter i stor utsträckning rankar problempåståendena på samma sätt som totalpopulationen i undersökningen. Samtidigt lägger ledamöterna i Small Cap-bolag förhållandevis stor vikt vid att ha en bred kunskap om både bolaget och dess medarbetare. De önskar att styrelsen lägger mer tid på frågor som gäller till exempel uppföljning av medarbetarenkäter samt på att rekrytera fler unga och nytänkande ledamöter. Small Cap Top 10 jämfört med totalt Top 10 Small Totalt Cap Problempåstående Top 10 1 Svårt att bedöma arbetsinsats vid erbjudande om nytt styrelseuppdrag och påverkan på befintliga uppdrag och engagemang. 2 För lite tid i styrelsen ägnas åt successionsfrågor och att säkerställa bra bemanning av företagsledningen. 3 Styrelsen är alltför passiv i bolagets riskarbete och förlitar sig i alltför hög grad på VD och företagsledningen. 4 Svårt att avgöra när VD eller andra ledande befattningshavare som inte riktigt håller måttet skall bytas ut. 5 Styrelsen ägnar för lite tid åt frågor som gäller bolagets relationer till personalen (t.ex. resultat av medarbetarenkäter) Svårt att vara uppdaterad avseende nya regelverk och ny lagstiftning som berör styrelsearbete och att vara ledamot i en större svensk bolagsstyrelse. 7 Avsaknad av system för benchmarking för inspiration och jämförelse av styrelsearbetet i bolaget med andra liknande företag. 8 Vid utvärdering av VD, svårt att bedöma om bolagets framgångar och motgångar härleds till VD:s insatser eller opåverkbara omvärldsfaktorer. 9 Det är för få unga och nytänkande ledamöter i bolagets styrelse. 10 Det avsätts för lite tid för att styrelsen bättre ska kunna lära känna bolagets personal, kultur och verksamhet God styrelsesed 2012

17 Övriga noterade bolag (icke reglerad marknad) Top 10 jämfört med totalt Top 10 Övriga Rank listor Problempåstående totalt 1 Svårt att bedöma arbetsinsats vid erbjudande om nytt styrelseuppdrag och påverkan på befintliga uppdrag och engagemang. 2 Vid utvärdering av VD, svårt att bedöma om bolagets framgångar och motgångar härleds till VD:s insatser eller opåverkbara omvärldsfaktorer. 3 Avsaknad av system för benchmarking för inspiration och jämförelse av styrelsearbetet i bolaget med andra liknande företag. 4 Svårt att avgöra när VD eller andra ledande befattningshavare som inte riktigt håller måttet skall bytas ut. 5 Styrelsen är alltför passiv i bolagets riskarbete och förlitar sig i alltför hög grad på VD och företagsledningen Övriga noterade bolag Ledamöterna i övriga noterade bolag efterlyser en högre integritet och ett starkare civilkurage, vilket skulle göra det lättare för styrelsen att ifrågasätta och ställa de obekväma frågorna. Det upplevs även som problematiskt att vissa ledamöter inte är insatta i principer för bolagsstyrning, vilket påverkar effektiviteten i styrelsearbetet. Ett annat område som lyfts fram är att materialet inför styrelsemötena inte distribueras på ett åtkomstskyddat sätt. 6 Materialet inför styrelsemötena distribueras inte på ett åtkomstskyddat sätt (okrypterat mail, vanlig post). 7 Tveksamhet om vissa ledamöter i "bolagets" styrelse är insatta i principer för bolagsstyrning, vilket påverkar effektiviteten i styrelsearbetet. 8 Svårt att vara uppdaterad avseende nya regelverk och ny lagstiftning som berör styrelsearbete och att vara ledamot i en större svensk bolagsstyrelse. 9 Ekonomisk rapportering och faktaredogörelse tar för mycket tid på styrelsemöterna på bekostnad av mer strategiska frågor. 10 Många i styrelsen verkar sakna hög integritet och civilkurage som krävs för att våga ifrågasätta och ställa de obekväma frågorna Sammanfattande kommentarer Det är en förvånansvärd samstämmighet mellan börslistorna i svar, främst då gällande synen på den egna arbetsinsatsen i styrelsearbetet. Sett till bolagens storlek finns det samtidigt en rad karaktäristiska och särskiljande problemområden för respektive lista. Styrelseledamöter i Large Capbolag lyfter ett högaktuellt problemområde kring hur operativ en styrelse kan vara i rollen som bollplank till VD. Utmaningen är att uppnå en lämplig balans mellan coachning och kravställande. Därför blir det viktigt att dialogen mellan VD och styrelseordförande fungerar väl, med tydliga roller och tydligt ansvar. Beträffande strategiarbetet vill styrelserna ha en ökad insikt om hur bolagets strategiprocess är utformad detta för att säkerställa förankring av mål och strategier hos medarbetarna. I dessa bolag finns i högre utsträckning än i mindre bolag etablerade arbetssätt kring till exempel riskhantering samt en organisation där roller och ansvar fördelas på olika befattningshavare i verksamheten. Bland Mid Cap-bolagen finns ett tydligt fokus på styrelsens sammansättning. Känslan som förmedlas är att det är för få nytänkande ledamöter i styrelserna. Styrelseledamöterna anser också att för lite tid ägnas åt högaktuella områden samt att det saknas tillräcklig kunskap kring modern teknik, IT-frågor samt Corporate Social Responsibility (CSR). Inom Small Cap-bolagen finns ett uttalat behov av att öka styrelsens kunskap om bolagets personal. Samtidigt strävar ledamöterna i högre grad efter att etablera ändamålsenliga processer som ökar styrelsens delaktighet, till exempel i bolagets arbete med riskhantering. Ledamöterna kan uppfattas vara mottagare av information från ledningen, snarare än aktiva kravställare vad gäller information och återrapportering. God styrelsesed

18 I kategorin Övriga listor finns i likhet med Small Cap en betoning på att etablera ändamålsenliga arbetssätt i styrelsen samt på någon form av benchmarking i styrelsearbetet. Detta tillsammans med oron för att styrelsekollegorna inte är tillräckligt insatta i gällande principer för bolagsstyrning påverkar effektiviteten. Det ökar även risken för att fokus inte ligger på rätt frågor. En orsak till detta kan vara att många ledamöter bara arbetar i en styrelse och därför har svårt att bedöma hur ett effektivt arbete kan bedrivas. Styrelseledamöterna efterlyser mer kunskap om verksamheten, kultur och medarbetare detta för att få en starkare känsla för den dagliga verksamheten, en förståelse för de mest väsentliga frågorna samt en bättre helhetssyn av bolaget och dess intressenter för att kunna utföra ett bra styrelsearbete. Bland styrelseledamöterna finns en oro för att styrelsematerial inte distribueras på ett åtkomstskyddat sätt, utan skickas okrypterat eller med vanlig post. Det är tyvärr alltför vanligt att bolag inte har tydliga säkerhetskrav för denna typ av informationshantering. Här behöver bolagen se över sina rutiner och distribuera styrelsematerialet på ett betryggande sätt med hjälp av modern teknik. 18 God styrelsesed 2012

19 Arbetsinsats och arvoden mer i fokus Caroline Sundewall är styrelseproffs och har sedan 2001 varit ledamot i börsnoterade bolag som TeliaSonera, Electrolux, Swedbank, Haldex och Strålfors samt i ett flertal mindre och medelstora bolag. Idag är hon styrelseordförande i Svolder och ledamot i Lifco, Mertzig Asset Management, Pågengruppen, Södra, Södra Cell och Tradedoubler. PwC:s undersökning visar att det främsta problemområdet för en ledamot är att bedöma den arbetsinsats som krävs och sedan kopplingen till arvodet som erbjuds. Hur ser du på detta? Jag håller med om att det i valberedningens perspektiv är svårt att få en bild av hur mycket tid som krävs för ett uppdrag. Det beror delvis på att arbetsinsatsen varierar över tiden. Om en ny VD ska rekryteras, neddragningar göras eller förvärv genomföras så är det väldigt svårt att uppskatta hur många timmar det kan handla om. Särskilt i mindre och medelstora företag brukar det gå åt många fler timmar för ledamöterna. Här finns heller inte samma backup som i större företag, det vill säga i form av chefsjurister, internrevisorer och andra specialister. Det gör dels att valberedningarna bättre behöver förstå vad som krävs av en ledamot, dels behöver arvodena ses över. Och orsaken är att de i flertalet bolag inte står i paritet till arbetsinsatsen, särskilt då inte i mindre och medelstora företag. God styrelsesed

20 Styrelserna kan inte längre bestå av en grupp 60-åriga män i ett läge när företagets framtid och resultat bygger på beteenden och vanor bland åringar i Asien. Jag upplever att frågorna om arbetsinsats och arvoden diskuteras mer idag än för 11 år när jag började arbeta som styrelseledamot. Dessutom är det fler idag som har styrelsearbete som en heltidssyssla. Det görs inga pensionsavsättningar på styrelsearvoden och någon anställningstrygghet finns givetvis inte. Bolag kan köpas upp och uppdrag kan försvinna från en dag till en annan. Ekonomiskt sett är styrelsearbete därför mer lämpat för dem som har det som extrauppdrag och som kan försörja sig på attraktiva pensionsavtal eller VDuppdrag. Därför tycker jag att ägarna måste ta sitt ansvar om de ska få personer som har tid, kraft och även råd att ta den här typen av uppdrag. För jag utgår från att de inte vill att uppdragen bara ska gå till dem som kan subventionera sitt styrelsearbete via andra arbetsgivare. Ett annat av undersökningens problemområden är att styrelser tycker det är svårt att hålla sig uppdaterade kring nya regelverk och lagstiftning håller du med om det? Det här är återigen en sak som märks mer i styrelserna i mindre och medelstora företag, som saknar stöd i dessa frågor och måste köpa in kompetensen. När det gäller redovisningsregler utgår jag från att revisorerna håller 20 God styrelsesed 2012 revisionsutskotten uppdaterade och att dessa sedan för informationen vidare till styrelsen i övrigt. Beträffande andra regelverk så krävs det att en chefsjurist, CSR-ansvarig eller motsvarande följer upp respektive fråga. Och visst kommer det många nya regelverk, men samtidigt gäller det att lära sig vilka vi måste följa och vilka det går att avvika från med en förklaring. Sedan får lagar och regelverk aldrig bli så stora frågor att de tar över agendan. Regler är en hygienfaktor som styrelsen ska ha koll på, men det får inte inkräkta på möjligheterna att diskutera bolagets utmaningar och möjligheter. Till bilden hör också att det är skillnad mellan olika branscher. I finansiella företag har regelverken utökats markant, vilket ökat kraven på uppföljning från styrelsens sida. I flertalet andra branscher bedömer jag inte att frågan är ett så pass stort problem som det ibland antyds i debatten. Undersökningen visar att alltför lite tid ägnas åt att värdera och följa upp frågor kring värdegrund och riktlinjer kring CSR vad är din uppfattning om detta? Det får inte bli en specifik fråga, utan bör ingå i styrelsearbetet som sådant. CSR och värdegrunden ska vara en del av företagskulturen. Är det inte så måste styrelsen ta en diskussion om hur den bygger och upprätthåller företagskulturen. Reglerna på det här området har skärpts, men det räcker inte med att bara ställa frågor på bolagsstämman eller ta fram en policy som hamnar i en pärm. Det gäller att jobba aktivt med värdegrund och CSR, särskilt om företaget expanderar i länder där synsätten är annorlunda. Och här måste styrelserna sätta agendan och driva på företagsledningarna så att de integrerar frågorna i verksamheten. Det sker i dialog mellan ledamöterna och inte minst i ordförandens dialog med VD. Riskanalys och riskhantering är ett område som fått en alltmer central roll hur anser du att styrelserna ska arbete med området, hur involverade ska de vara? Ledamöterna ska vara väldigt involverade i den här hanteringen, till exempel i finansiella, operativa eller andra risker som kan uppstå. Riskerna diskuteras mer idag än för tio år sedan. Det gäller att vara så förberedd som det går, ha fungerande rutiner och planerade åtgärder på plats. Och även om revisionsutskott ofta gör en större insats vad gäller de finansiella riskerna, är det viktigt att inte de övriga i styrelsen lutar sig tillbaka. Resultaten av utskottets arbete måste redovisas för hela styrelsen eftersom alla i slutänden har samma ansvar. Generellt tycker jag att företagen har kommit långt i sin riskhantering. Alla företag har detta på agendan. De större bolagen har nog kommit allra längst och arbetar med risker mer systematiskt. Vad gäller riskkartan så har de finansiella riskerna ökat. Det visar inte minst de senaste årens skandaler i främst finansiellt inriktade företag. Miljöriskerna är alltjämt på näthinnan och i många företag uppmärksammas varumärkesriskerna alltmer, bland annat med koppling till de egna leverantörerna. Samtidigt gör den nya tekniken att information om fel och brister kan sprida sig väldigt snabbt och i värsta fall förstöra ett varumärke. Vilka egenskaper anser du överlag är viktiga för en styrelseledamot? För det första måste ledamöterna förstå bolagets hela verksamhet, det vill säga inte bara ha kompetens om exempelvis varumärken och personalfrågor. En ledamot måste också förstå kopplingen mellan resultatoch balansräkning, kassaflöden, kunna se mönster och samband

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 projektgrupp copyright: FAR, Kairos Future beställare: FAR projektledning: Göran Krafft, Kairos Future författare: Magnus Kempe, Kairos

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister

Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar för byggverksamhet och lärdomar från annan industri Per-Erik Josephson och Johnny Lindström Följ upp kostnader för kvalitetsbrister Förutsättningar

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Nya vägar till arbetsmarknaden

Nya vägar till arbetsmarknaden Nya vägar till arbetsmarknaden kvalitetssäkring av samverkan Att samverka är en komplex uppgift. Det finns idag ett stort behov av att utveckla kunskap och praktiska redskap för att få till stånd en väl

Läs mer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer

Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Bidrag till vad? En kunskapsöversikt över effekter och metoder rörande statliga bidrag till ideella organisationer Anna Danielson Pär Zetterberg Erik Amnå Rapport till Ungdomsstyrelsen April 2009 1 Innehåll

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer