ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING"

Transkript

1 ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

2 2

3 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under Träffa fyra av Bjäre Krafts fiberkunder 8 ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens resultaträkning 12 Koncernens balansräkning 13 Koncernens kassaflödesanalys 15 Moderföreningens resultaträkning 16 Moderföreningens balansräkning 17 Moderföreningens kassaflödesanalys 19 Noter 20 Revisionsberättelse 34 Styrelse och ledningsgrupp 35 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Ordinarie föreningsstämma hålles på Restaurang Sand, Hotel Skansen i Båstad, måndagen den 6 maj 2013 kl Foto: Mette Ottosson, Magnus Torle och istockphoto. 3

4 VD HÅKAN ERIKSSON HAR ORDET Under 2012 omsatte Bjäre Kraft-koncernen 155 miljoner kronor och uppnådde ett resultat på 19,4 miljoner. Det är ett resultat som vi är mycket nöjda med och väl i linje med de mål vår styrelse har satt upp. Tanken är att vi skall ha en intjäning för att kunna genomföra våra uppsatta mål som till exempel hög tillgänglighet i el- och bredbandsnät, stor andel förnyelsebar energi och nya fiberanslutningar på fem år. Samtidigt ska vi ha elnätsavgifter under rikssnittet, vilket vi uppnår med god marginal. Allt säkrare nät Försäljning av SHB Energi AB Eftersom behovet av elkraft ökar hela tiden har vi under året förstärkt våra högspänningsnät till Vejbystrand, Förslöv och Båstad. Dessa orter har nu full reserv när det gäller elförsörjning. Havererar en väg för eldistribution, så tar den andra över. Risken för längre elavbrott är därmed mycket mindre. Samma arbete görs för Torekov och Båstad, vilket kommer vara färdigt under Därefter har samtliga orter i vårt nätområde en fullgod reservmatning för överskådlig framtid. Vi har under många år sålt värme genom bolaget Södra Halland Bjäre Energi AB, som vi har ägt tillsammans med Södra Hallands Kraft AB. Den förste maj 2012 sålde vi vår del av SHB Energi AB till Södra Hallands Kraft. Vi har avverkat vår gasverksamhet för att kunna koncentrera oss på våra el- och bredbandsnät. Även Bjäre Kraft Bredband bygger kontinuerligt för redundans och förstärker bredbandsnäten. Våra TV- och internetsignaler ska också ha alternativa vägar i händelse av avbrott. 4 Fortsatt utbyggnad av vindkraft Vår vindkraftsfamilj har utökats med ytterligare ett verk, så nu äger vi, helt eller delvis, tolv stycken. Vårt senaste tillskott är placerat utanför Nässjö. Att äga vindkraftverk ligger i linje med vårt långsiktiga mål att på ett miljövänligt sätt producera 20 % av den el som vi transporterar i vårt nät.

5 Bredband ordnar fiber till landsbygd Bjäre Kraft Bredband har fått beviljat EU-stöd till flera landsbygdsprojekt. Det senaste är att erbjuda fiber och anslutning till Bjäre Krafts Stadsnät till 520 fastigheter på norra Bjäre. Förberedelsearbetet är påbörjat och projektet beräknas vara klart före år 2014 slut. Ytterligare landsbygdsprojekt med stöd är på gång, både i Båstads och Ängelholms kommuner. Ett samarbete har växt fram mellan stadsnät i södra delen av Sverige. Under namnet Sydlänk ska elva stadsnät kopplas samman, vilket i förlängningen ska ge alla användare tillgång till fler tjänster. Denna typ av samverkan mellan stadsnät kommer att bli allt viktigare i framtiden och ger stadsnäten och dess tjänsteleverantörer möjlighet att utvecklas ytterligare. Lyckad fiberkampanj I ett led att uppfylla vårt långsiktiga mål, fiberanslutningar på fem år, har ett antal marknadsföringskampanjer genomförts. Vi har velat göra boende på Bjäre och i Ängelholms kommun uppmärksamma på att Bjäre Kraft bygger ett optiskt fibernät och erbjuder tjänster som TV, internet och telefoni med en framtidssäkrad teknik. Vårt budskap har synts på lokalbussar, busskurer, i tidningar, på webbsidor, på våra egna bilar, men även i radio och på TV års kundundersökning visar på ökat förtroende för Bjäre Kraft. Även den marknadsundersökning som genomfördes i februari i år visar att många boende i Båstad och Ängelholm har uppmärksammat vår kampanj och känner till de tjänster vi erbjuder. Och inte minst att anslutningstakten till vårt stadsnät ökar, visar att detta har varit rätt väg att gå. Under det senaste året har vi betonat att samtlig personal fungerar som säljare i just sin roll på företaget. Vi har ökat kundfokuset och bearbetar numera inte bara nyanslutna områden, utan jobbar också för att öka penetrationen i redan utbyggda områden. En engagerad 40-åring År 2012 var det 40 år sedan sju mindre elföreningar på Bjäre samt Båstad Elverk slog sig samman och bildade Bjäre Kraft ekonomisk förening. Vi firade våra första 40 år på Hamnfesten i Båstad med ballonger, tävling för barn och present. Liknande firande skedde också i Hembygdsparken i Ängelholm, i samband med firandet av nationaldagen. Bjäre Kraft är ett engagerat företag som ägs av sina medlemmar. Vi vill vara en del av det samhälle vi verkar i, varför vi stödjer många lokala föreningar och arrangemang inom idrott och kultur. Håkan Eriksson 5

6 VÅRA FYRA AFFÄRSOMRÅDEN UNDER 2012 Elnät & Bjäre Kraft Energi Under året har det transporterats 259 GWh i elnätet. Av dessa försvann 13,8 GWh vid överföringen. Ett av Bjäre Krafts mål är att minska överföringsförlusterna och det kan göras på olika sätt. Ett exempel är att prioritera de överföringsvägar som ger minst förluster, samt att jobba för att belasta transformatorer så jämnt som möjligt. De investeringar som gjorts under 2012 har främst varit inriktade på att säkerställa alternativa överföringsvägar för energin, renovera nätstationer och att utföra nyanslutningar till elnätet. Under år 2012 anslöts 104 stycken nya kunder. Risk- och sårbarhetsanalys Årligen genomförs en risk- och sårbarhetsanalys av elnätet. Analysen visar att det är en liten risk för längre avbrott. Under 2012 har Bjäre Kraft haft perioder om flera veckor då inga avbrott skett och det är en bedrift att vara stolt över. Och Hans Ljungström, chef Elnät när det ändå har varit elavbrott, så har felen avhjälpts på relativt kort tid. Alla avbrottstider registreras och under 2012 hade Bjäre Krafts kunder i genomsnitt 33 minuter avbrott. Bjäre Kraft har en strävan att hela tiden förbättra sig och det görs genom att sätta relevanta mål. I slutänden säkerställer ett analytiskt arbetssätt att kostnaderna för att driva elnätet hålls låga. I jämförelse så har Bjäre Kraft låga priser för elöverföring och det är företagets absoluta strävan att det så ska fortsätta. Vindkraft Vägen till att få uppföra ett nytt vindkraftverk är lång! Under året har mycket tid lagts på tillståndsansökningar. Det måste visas att kraven för att få etablera vindkraftverk uppfylls. Bjäre Kraft har under året tilldelats bygglov i Höganäs kommun, för att få uppföra två vindkraftverk. Dessutom har ytterligare ett verk köpts och det är placerat på det småländska höglandet, utanför Nässjö. Trots att en växellåda i verket i Kroka havererade har målsättningen, att producera alternativ energi motsvarande elnätförluster, kunnat uppfyllas ett gott betyg på företagets arbete. 6 Entreprenad Det är Entreprenads uppdrag att förlägga el- och fiberkabel åt Bjäre Kraft Elnät och Bjäre Kraft Bredband. Dessutom sker kontinuerligt underhållsarbete, så Bjäre Kraft kan erbjuda sina kunder nät med hög kvalitet och driftsäkerhet. Personalstyrkan växer Antalet bredbandskunder växer oavbrutet varför antalet uppdrag har ökat de senaste åren för Entreprenad. Under 2012 nyanställde därför Entreprenad två elektriker, som även kan jobba med fiber. Dessutom anlitas årligen grävare och anläggare, för att alla uppdrag ska kunna utföras. Sex till sju grävmaskiner har ständigt varit i arbete. Besiktning av kabelskåp och nätstationer Bjäre Krafts kabelskåp och 370 nätstationer besiktigas vart femte år. Luftburna högspänningsledningar ska däremot besiktigas varje år och stolparna vart åttonde år. Mycket tid lades på detta förra året. Arbete med att förgrena fibernätet En stor del av Entreprenads arbete är att förgrena Bredbands stadsnät över Bjäre, i Ängelholms kommun och numera även i Åstorp. Det har dragits fibernät till såväl villaområden som hyreshus. Särskilt Båstads Kommuns bredbandsstrategi har gjort att arbetet har tagit fart på Bjäre. Med en dikeshäxa går arbetet lättare Under 2012 införskaffade Entreprenad ett nytt arbetsredskap, en dikeshäxa (Ditch Witch). Maskinen används framför allt i trädgårdar för att plöja ned fiberslang mellan tomtgräns och hus. Den gör mycket lite åverkan och arbetet går mycket snabbare, jämfört med att gräva ned fiberslang för hand. Tommy Eriksson, chef Entreprenad

7 Kundservice Bjäre Kraft Bredband Vår kundservice har en viktig roll i att serva Bjäre Krafts el- och bredbandskunder samt Bixias elhandelskunder i närområdet. Bredband har haft ett år av spännande utmaningar och mycket arbete. Många är de som vill se TV, surfa på Internet och ringa via Bjäre Krafts Stadsnät. Anslutningstakten av nya kunder till Stadsnätet har ökat markant under året, så ambitionen att ha fiberkunder på fem år känns som ett mycket realistiskt mål. Bredband stor uppdragsgivare Tidigare var el Kundservice huvudsakliga arbetsuppgift, men numera har även Bredband blivit en stor uppdragsgivare. Förutom att vara kundkontakt har Kundservice hand om Bredbands fakturering och andra administrativa uppgifter. Personalen på Kundservice har under året kommit att jobba allt närmare Bredbands säljare och avlastar till exempel vid utskick. Men framför allt sköter de uppföljningen i samband med kampanjer. När ett område bearbetas för anslutning till Bjäre Kraft Stadsnät (fiber) fullföljer Kundservice arbetet genom telefonsamtal till möjliga kunder. Kundservice är numera inte bara mottagare av inkommande samtal eller besökare, utan har även fått en än mer säljande och uppsökande roll. Ett stort arbete för Kundservice under 2012 har varit att lägga om Bredbands fakturering, så att alla kunder i fortsättningen har samma fakturaperiod. Numera är den enhetlig, vilket underlättar faktureringsarbetet väsentligt. Bixias lokala kundservice Bjäre Kraft är delägare i elhandelsbolaget Bixia och vår Kundservice fungerar även som Bixias Kundservice i den sydvästra delen av landet. Det som kännetecknar elhandeln under 2012 är att elpriset har sjunkit under hela året. Det är framför allt det rörliga elpriset som varit förmånligt. Kundservice personal har därför hjälpt många kunder under året att teckna nya elavtal. Marknadskampanjer har genomförts i Ängelholm och på Bjäre, för att sprida kännedom om vårt Stadsnät. Och en marknadsundersökning visar att det börjar ge frukt - allt fler känner till våra fibertjänster och allt fler väljer oss som leverantör. Alexander Jansson, VD Bjäre Kraft Bredband AB Båstadhem fiberansluter Ett exempel en på fin affär som gjordes under året är att Bjäre Kraft har fått Båstadhems förtroende att fiberansluta alla deras hyreslägenheter. Totalt handlar det om stycken. Arbetet påbörjades i slutet av 2012 och ska vara klart under Annika Borgman, chef Kundservice Landsbygdsprojekt med EU-stöd I oktober blev det klart att alla på landsbygden mellan Torekov och Båstad får möjlighet att ansluta sig till Bjäre Krafts Stadsnät. Totalt handlar det om 520 stycken hushåll och företag. Projektet är det största fiberprojektet någonsin på skånsk landsbygd, kanske till och med det största i Sverige. Projektet genomförs med hjälp av stöd från Länsstyrelsen, Post- och telestyrelsen och Båstads Kommun. Bjäre Kraft har också beviljats stöd för liknande arbete till Segelstorp och Ängelsbäck. Totalt har landsbygdsprojekt för 30 miljoner kronor kunna startats under Båstads Kommuns mål, att förse 100 % av de boende på Bjäre med fiber, kommer på detta sätt en bra bit på väg. 7

8 TRÄFFA FYRA AV BJÄRE KRAFTS FIBERKUNDER! Lucas Hökerberg - End Game Nätverkare Att bygga nätverk är mitt stora intresse, både digitala och mänskliga. Jag som tycker så heter Lucas Hökerberg och jag är ordförande för den ideella föreningen End Game. Vi anordnar så kallade Lan tre gånger om året, då vi kopplar ihop en hel massa datorer i ett nätverk och anordnar turneringar i datorspel. Nät till nätverkaren Hösten 2012 hade vi för första gången ett Lan i den gamla OnOff-butiken i Ängelholm. Dit kom det drygt 100 personer som i tre dagar spelade tillsammans. Och det blev verkligen lyckat. Men innan vi kunde köra eventet hade vi dock en del att stå i. Lokalen som vi skulle vara i hade ytan och tillräckligt med eluttag, men ingen fiber. Rolf Lovén - ordf brf Båstadhus nr 7 Störningsfritt Jag heter Rolf Lovén och är ordförande i bostadsrättsförening Båstadhus nr 7 i Båstad. Tillsammans med fyra andra föreningar har vi bestämt oss för att investera i fiber från Bjäre Kraft. Finns det fiber? Idag är det väldigt vanligt att mäklarna frågar om det finns fiber i huset eller om det är på gång. När man tänker efter är det inte så konstigt. Idag tittar folk mycket på film via internet, de lyssnar på musik och många arbetar hemma. För det krävs snabba nät, och fiber är snabbast. Är man flera i en familj och alla vill vara uppkopplade så märks det ju knappt om man har en snabb uppkoppling. Å andra sidan, vill man inte göra allt det utan bara till exempel mejla, så kan man ju välja en långsammare variant. Det är ju upp till var och en. Valmöjligheten är viktig Det var viktigt att medlemmarna skulle ha valmöjligheten och inte tvingas ansluta sig till något. Vi har öppnat upp för möjligheten genom att dra fram fiber till varje lägenhet, sedan är det upp till var och en om de vill ansluta sig. Därför känns ju det öppna stadsnätet där du själv bestämmer vad du vill ha och från vilken leverantör jättebra. Kraftsamling Då tog vi kontakt med Bjäre Kraft. Vi kände personer där sedan tidigare och de hade ju redan innan varit vänliga nog att leverera internet gratis till oss via fiber, t ex till Lan i Förslöv. Bjäre Kraft och fastighetsägaren tog tag i problemet och det slutade med att vi delade på kostnaden att dra fiber till lokalen. Utan den hjälpen, från båda hållen, hade vi kunnat lägga ned. En smidig process Från start till mål har det varit smidigt. Bjäre Kraft har lyssnat, varit lugna och sansade. Den proffsigheten har ju varit en förutsättning för att fem olika föreningarna ska känna sig trygga och ta gemensamma beslut. Den, som jag upplever det, ärliga kontakten som vi haft med Bjäre Kraft hela vägen, gör det så mycket enklare att ta nästa steg och komma vidare. Bland annat har företaget varit på vår stämma och informerat så att alla medlemmar har kunnat ta del av detta. Det känns som att Bjäre Kraft håller vad de lovar. 500 Mbit rakt in i Lanet Bjäre Kraft sponsrade dessutom eventet med hela 500 Mbit. Det innebär att vi inte hade några som helst störningar under tre dagars intensivt spelande. Helt fantastisk! 8

9 Anders Jönsson - fiber på landet Lennart Åkesson - ser Rögle live och på TV 20 minuter till glesbygden Rögle i mitt hjärta Jag heter Anders Jönsson och jag är en modernare person än jag först trodde. För några år sedan köpte jag och min fru ett torp i Brekille, 20 minuter från Ängelholm. Där skulle vi rulla tummarna och ha det gott. Ingen telefon, mobil var det inte tal om mitt ute i ingenstans, och inget internet. Hur skönt som helst, ett tag. Snart insåg vi att det vi först ville komma undan helt plötsligt var något som vi påtagligt saknade. Jag heter Lennart och jag är kanske inte fiberfrälst, men väl Röglefrälst. Det laget har jag varit trogen i över 60 år. Jag spelade i Rögles första A-lagsmatch 1951 och fortsatte fram till Därefter blev jag materialare och ungdomsledare fram till Fram till förra året, då jag fyllde 80 år, hade jag sedan hand om sponsring. Och ändå, världen är bra liten I den vevan började Eon gräva ned elledningar i området. Om de nu ändå ska gräva kan de ju lägga ner fiberkabel samtidigt, så jag tog kontakt med Bjäre Kraft. Det visade sig att de höll på med ett projekt borta i Össjö och att de kanske kunde koppla på oss med det. Lobbyism på gräsrotsnivå Vi insåg förstås att det inte skulle bli gratis och att vi behövde få fler i grannskapet med oss. Vi startade en förening, Lönnhässle Brekille fibernät ekonomisk förening, med 23 privatpersoner och sju företag som medlemmar. Bjäre Kraft lade i högsta växeln och fiberkabeln var nedlagd innan Eon hade grävt igen. Verkar för bygden Min erfarenhet har övertygat mig om att Bjäre Kraft är engagerad i och bryr sig om vad som händer i bygden. De är de enda som tar sig an de vita fälten på kartan med vetskapen att de inte kommer att tjäna några pengar på det, åtminstone inte under den närmaste tiden. Det finns en långsiktighet i deras sätt att se på den lilla plätt i världen som de själva är en del av. Matcherna ett måste Någon dator har vi inte. Jag och min fru Birgit använder fiberuppkopplingen främst för att se Rögles matcher. Ja, jag har ju förstås fått årskort livet ut av Rögle och ser alla hemmamatcher på arenan. Fast jag brukar se dem på tv efteråt också. När man är galen i hockey, som jag, vill man ju gärna analysera och se varför vissa saker gick bra och andra mindre bra. När de drog kablarna på gatan så bestämde vi oss för att ansluta vårt hus också. Fiber är förstås inte gratis, men jag ångrar det inte. Värdet på huset har med all säkerhet stigit tack vare att vi gjorde installationen. Bjäre Kraft kom när de sade att de skulle komma och de var klara när de sagt att de skulle vara det. Vi fick bra information och det kändes väldigt tryggt. En stor fördel med det öppna stadsnätet är ju att det är enkelt att säga upp avtalet över sommaren, när det inte är någon hockey, och sedan teckna nytt avtal till hösten. Jag hoppas bara att Rögle går långt i slutspelet och att sommaruppehållet därför blir kort. 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Koncernförhållande Föreningen är moderförening i en koncern med Bjäre Kraft Energi AB (org.nr ), Bjäre Kraft Bredband AB (org.nr ) och Kroka Vind AB (org.nr ) som helägda dotterbolag. Styrelsen och verkställande direktören för BJÄRE KRAFT EKONOMISK FÖRENING får härmed avge följande verksamhetsberättelse omfattande tiden Information om verksamheten Allmänt Moderföreningens verksamhet omfattar eldistribution på Bjärehalvön. Dotterbolagen Bjäre Kraft Energi AB:s och Kroka Vind AB:s verksamheter omfattar produktion av el genom vindkraftverk och i dotterbolaget Bjäre Kraft Bredband AB bedrivs kommunikations- och bredbandsverksamhet i nordvästra Skåne. Den 1 december 2012 har Kroka Vind AB sålt sitt vindkraftverk beläget i Kroka i Torsås kommun samt sitt aktieinnehav i Kalix Vindkraft AB till Bjäre Kraft Energi AB. Ägarförhållanden Antalet abonnenter uppgick vid årets slut till (12 519). Av dessa är (9 004) medlemmar. Medlemmarna i föreningen utser på den årliga distriktsstämman, valberedning och 18 fullmäktigeledamöter. Båstads kommun utser 9 fullmäktigeledamöter och Ängelholms kommun utser tre. Fullmäktigeledamöterna utgör föreningsstämman, som årligen väljer styrelse och revisorer. Verksamheten under räkenskapsåret Elnät Vi har haft god tillgänglighet och få störningar i vårt eldistributionsnät under Energivolymen ökade under året med 18 GWh till totalt 259 GWh. Nätförlusterna har under året varit 5,3%(5,3). Ett projekt att öka reservmatningen till vårt elnät från 50 kv till 130 kv pågår och beräknas bli klart Total investering för Bjäre Kraft beräknas till ca 35 mkr. Detta är led i vår strävan att öka tillförlitligheten i nätet. Under året har vi förbättrat högspänningsnätet på flera platser, Häljarp/Yderhult kan nämnas. I det arbetet har även 0,4 kv nätet förbättrats främst genom att luftlinjer plockats ned. En ny 20 kv, jordkabelsträckning förbi tunnelbygget färdigställdes som ger oss alternativa matningsvägar till Vejby och Förslöv. Mellan fördelningsstationerna Möllhult och Torekov har vi påbörjat en ny 20 kv, jordförlagd matning. Två större nätstationer har byggts om under året, Malens torg och Hallandsvägen. Fortsatt har vi genomfört underhåll i elnätet för att se till att tillgängligheten ligger på en hög nivå dvs med färre oplanerade avbrott. Under året har vi nyanslutit 104 elanläggningar. Bredband Genom utökade försäljnings- och marknadsresurser har fiberutbyggnaden ytterligare intensifierats under året både gentemot privat-, företags- och operatörsmarknad. Utbyggnader pågår för närvarande i Båstad, Ängelholm och i Åstorps kommuner. En stor satsning på glesbygd genomförs. I Norra Bjäre mellan Båstad och Torekov har glesbygdsstöd erhållits för 500 möjliga anslutningar, liknande projekt har slutförts i Boarp samt i Segelstorp. Satsningar har genomförts för att ytterligare höja driftsäkerheten och öka kapaciteten i nätet. Entreprenad Förutom drift och underhåll av våra egna elnätsanläggningar ansvarar entreprenadavdelningen också för utbyggnad, underhåll och drift av våra bredbandsanläggningar. Under 2012 har bredband stått för en stor del av våra nyanläggningar. Vi gör också installationer till både privata hushåll och företag av bredband och el. Att tillhandahålla byggström är en viktig del vid nybyggnation som vi också utför. Under 2012 har arbetet med tunnelbygget fortsatt. Bjäre Kraft ansvarar för eltillförsel samt drift och underhåll av högspänning i tunnelbygget. Vindkraft Förnyelsebar elkraft blir allt viktigare och vi arbetar på att öka vår andel av vindkraftproduktion. I dagsläget äger vi ett vindkraftverk i Sönnertorp på Hallandsåsen, ett i Ryd-Rönnerum på Öland och ett i Kroka i Torsås kommun i Småland samt andelar i en vindkraftpark i Kalix. Vi har under året arbetat med prospektering av nya vindkraftverk på flera orter. Vår målsättning att uppnå alternativ produktion motsvarande våra elnätsförluster uppfylldes väl för året. Projekteringsfokus har varit på två projekt under året varav det ena har gett ett bygglov i Höganäs kommun för två vindkraftverk. Tillståndsarbetet för Fastlycke projektet i Torsås kommun har fortsatt och kompletteringar är gjorda under året för miljötillståndsansökan. Ersättningen för försäljning av elproduktionen har varit låg och påverkar resultatet med minskade intäkter. Vindkraftverket i Kroka Vind råkade ut för ett växellådshaveri under året. Samtliga verk ägs från den 1 december 2012 av Bjäre Kraft Energi AB. 10

11 Omsättning och resultat Försäljningen har under räkenskapsåret uppgått till 155 mkr (140), vilket är en ökning med 11 % (12 %) jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen har under året varit 10,7 % (12,4 %). Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar har uppgått till 35,8 mkr (56,0). Av dessa avser 6,1 mkr elnät, 22,3 mkr bredband, 7,2 mkr vindkraft samt resterande 0,2 mkr övrigt.koncernens resultat efter skatt uppgår till 19,4 mkr. Resultatförbättringen beror främst på försäljningen av koncernens andelar i Södra Halland-Bjäre Kraft AB samt förändrad skattesats för uppskjuten skatt. Verksamheten har fortsatt att utvecklas positivt under Finansiella risker Koncernens verksamhet bedrivs i sin helhet i Sverige och medför ett antal finansiella risker. Det övergripande målet är att moderföreningen tillhandahåller finansiering till koncernbolagen samt hanterar finansiella risker så att effekterna på koncernens resultat minimeras. Koncernen är främst exponerad för ränterisk, kreditrisk, likviditetsrisk samt risk förknippad med elhandel. För ytterligare information så hänvisas till not 2 i räkenskaperna. Miljöpåverkan Bolag i koncernen bedriver anmälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälningsplikten/ tillståndet avser vindkraftanläggningen i Ryd-Rönnerum på Öland. Den anmälningspliktiga/tillståndspliktiga verksamheten motsvarar 1 % av koncernens nettoomsättning. Arbetet med miljön är idag en viktig del av vårt arbete där vi förutom de dagliga rutinerna följer upp miljöarbetet och utvecklar våra rutiner vid skyddskommittémöten. Flerårsjämförelse Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst Summa (tkr) Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att Avsättes till reservfond 330 I ny räkning överförs Summa (tkr) Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen Koncernbidrag har, under förutsättning av årstämmans godkännande, lämnats med tkr vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med tkr. Den föreslagna värdeöverföringen i form av koncernbidrag reducerar föreningens soliditet till 58 procent. Soliditeten är mot bakgrund av föreningens verksamhet fortsatt bedrives med lönsamhet betryggande. Likviditeten i föreningen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen, i form av koncernbidrag, ej hindrar föreningen från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna värdeöverföringen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar 10 kap. Föreningens resultat och ställning i övrigt redovisas i efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. Koncernen Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet, % Moderföreningen Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet, % Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1 11

12 KONCERNENS RESULTATRÄKNING RÖRELSENS INTÄKTER M M 1, 2 Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m m RÖRELSENS KOSTNADER 3 Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Resultat från intressebolag och övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Minoritetens andel i årets resultat Skatt på årets resultat Årets resultat

13 KONCERNENS BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 1,2 Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Pågående nyanläggningar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

14 KONCERNENS BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER 1,2 Not EGET KAPITAL 17 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Bundna reserver Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatt LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder 78 - Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

15 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda intressebolag Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nettoförändring medlemsinsatser 4 6 Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

16 MODERFÖRENINGENS RESULTATRÄKNING RÖRELSENS INTÄKTER 1, 2 Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens intäkter RÖRELSENS KOSTNADER 3 Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat

17 MODERFÖRENINGENS BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 1, 2 Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Pågående nyanläggningar 233 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Maskiner och andra tekniska anläggningar Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Övriga långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

18 MODERFÖRENINGENS BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER 1, 2 Not EGET KAPITAL 17 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital OBESKATTADE RESERVER LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till koncernföretag Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till koncernföretag Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

19 MODERFÖRENINGENS KASSAFLÖDESANALYS DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVERSTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar - 40 Avyttring av intressebolag Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nettoförändring medlemsinsatser 4 6 Amortering av skuld Erhållet/lämnat koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

20 MODERFÖRENINGENS OCH KONCERNENS NOTER Not 1 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFN 2008:1 Årsredovisning i mindre företag (K2 reglerna). Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföreningen direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värde, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. I koncernredovisningen redovisas inte bokslutsdispositioner och obeskattade reserver. Dessa delas upp i eget kapital och latent skatteskuld. Latent skatt hänförlig till årets bokslutsdispositioner ingår i koncernens nettovinst. På motsvarande sätt delas obeskattade reserver i de enskilda bolagen upp. Den latenta skatteskulden redovisas som långfristig skuld, medan resterande del tillförs koncernens bundna egna kapital. Intresseföretag Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moderföreningen direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att andelar i ett företag redovisas till anskaffningsvärde vid anskaffningstillfället och därefter justeras med koncernens andel av förändringen i intresseföretagets egna kapital. I koncernens resultaträkning ingår som intäkt koncernens andel av intresseföretagets resultat. Ej utdelad ackumulerad vinstandel hänförlig till intresseföretag redovisas i koncernbalansräkningen som kapitalandelsfond under bundna reserver. Orealiserade internvinster elimineras med den på koncernen belöpande andelen av vinsten. I moderbolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Intäktsredovisning Koncernens intäkter periodiseras enligt matchningsprincipen, vilket innebär att inkomster och utgifter redovisas på det år de belöper. När det gäller anslutningsavgifter så intäktsförs dessa vid färdigställande medan kostnaden periodiseras över anläggningens livslängd. Under 2005 har föreningen färdigställt en större byggnation till järnvägstunneln genom Hallandsåsen på drygt 12 Mkr. Då byggnationen av järnvägstunneln har en begränsad livslängd periodiseras intäkterna över den uppskattade byggtiden vilken motsvarar anläggningens livslängd. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till det lägsta av 97 % av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. 20

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB

Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Årsredovisning 2010 Alingsås Energi Nät AB Alingsås Energi AB Året som gått har varit det kallaste vi upplevt på mycket länge, det har varit vinter i fem månader. Då har förstås kvaliteten på vår infrastruktur

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2014

ÅRS REDO VISNING 2014 ÅRS REDO VISNING 2014 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Dala Energi. Innehåll

Dala Energi. Innehåll Årsredovisning 2013 Dala Energi Dala Energi-koncernen har till uppgift att äga och driva infrastruktur som producerar och distribuerar el och värme samt it-kommunikationslösningar. Vår vision är att vara

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G 2008 28 april 2009 Värdet av dynamik Triona lägger nu ännu ett år bakom sig. Ett år där vi och ITbranschen i många stycken återigen har utvecklats vidare. Människans betydelse

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer