Ingebert Magnusson Tekniska kontoret onsdagen den 28 september Ordförande Staffan Sjöblom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingebert Magnusson Tekniska kontoret onsdagen den 28 september 2011. Ordförande Staffan Sjöblom"

Transkript

1 1 (19) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Bertil Manfredsson (KD), ersättare för Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Lars Karlsson (M), ersättare för vakans MP Jörgen Karlsson (S) Rolf Svensson (S) Kjell Olsson (S), ersättare för Lotta Saras (S) Ingeberg Magnusson (S) Övriga deltagande Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Annette Sjöberg, ekonom, 85,86,93 Peter Edvinsson, gatuchef, 85-88,93,99 Mats Kindlund, gatuingenjör, 89-91,99 Ebbe Falk, gatuingenjör, 92 Ulf Enocsson, personalrepresentant Utses justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Ingebert Magnusson onsdagen den 28 september 2011 Sekreterare. Margareta Magnusson Ordförande Staffan Sjöblom Paragrafer Justerande... Ingebert Magnusson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift. Margareta Magnusson Datum för anslags nedtagande

2 2 Tn 85 Dnr: TN Godkännande av extra/utgående ärenden Tn 85 beslutar ärendet TN , Utbildning för tekniska nämndens ledamöter utgår vid dagens sammanträde.

3 3 Tn 86 Dnr: TN Delårsbokslut med helårsprognos per 31 augusti 2011 Tn 86 Drift beräknas på helår göra ett nollresultat på den skefinansierade delen, vilket är en förbättring efter marsprognosen som då visade ett underskott på kr kopplat till vinterväghållningen. Vinterväghållningens prognos har sedan föregående delårsrapport efter mars förbättrats och beräknas efter augusti hamna på ett underskott om minus kr. Underskottet hämtas hem dels genom minskad asfaltering, lägre kapitalkostnader och ökade intäkter. Inom den taxefinansierade delen förväntas renhållningen vara i balans med budget på årsbasis, medan ven- och avlopp prognostiseras ett underskott om kr. Total prognos för tekniska nämnden blir således ett underskott om kr kopplat till va, vilket regleras mot va-kollektivets fond. Administration/Intern service Programmet administration/intern service förväntas ge ett nollresultat. Administration beräknas hamna på ett underskott om kr, vilket kompenseras av överskott på nämnden kopplat till personalkostnader. Väghållning Program väghållning prognostiseras totalt efter augusti till ett underskott om kr. Vårmånaderna blev kostnadsmässigt betydligt lägre än vad prognosen visade i mars ( kr), varför vinterväghållningens underskott efter augusti beräknas bli minus kr. Program belysning väntas generera ett underskott om kr, vilket är något sämre än prognosen efter mars och förklaras av högre kilowpris under våren. Underskotten kompenseras av återhållsamhet med utbetalning av vägbidrag, minskad asfaltering, lägre kapitalkostnader liksom återhållsamhet inom verksamhet kommunikation. Resterande del av underskottet, kr, kompenseras av ett plus på program park, kopplat till intäkter. Park/skog Skogsintäkter och lägre kapitalkostnader gör program park prognostiseras till ett överskott om kr efter augusti. Miljö Avviker inte nämnvärt från budget och beräknas göra ett nollresultat. Ven och avlopp Intäkterna ligger på 52% efter augusti och prognostiseras till minus kr, vilket är en försämring med kr jämfört med rapporten i mars och som beror på anslutningsavgifter som inte fås in under året som tidigare var beräknat. Dessutom är försåld mängd kubikmeter ven lägre än Kostnadsmässigt utmärker sig reningsverken procentuellt, vilket främst kopplas till ökade transportkostnader för slam. Va re-investeringar har t o m mars haft en kostnad om kr vilket innebär 65% av dess budget på kr och förklaras främst av arbete på Frejgatan i Gislaved där man bytt samtliga ledningar: ven-, spill- och dagven.

4 4 Tn 86, forts. Det beräknas bli en personalkostnadsökning under året p g a ändrade personalförhållanden, om kr. Efter investeringsprognos beräknas kapitalkostnaderna bli kr lägre än budgeterat belopp, medan transportkostnaderna prognostiseras öka med kr på grund av slamhanteringen. Efter augusti ses tendens till kundförluster om cirka kr på helårsbasis. Inför 2011 var planeringen kostnadssidan inte skulle uppgå till mer än kr vilket skulle innebära ett överskott med kr. Överskottet skulle placeras i va-fonden för framtida driftinvesteringar. Dock visar tecken efter augusti på kostnaderna landar på kr på årsbasis. Intäkterna prognostiseras till ett underskott om minus kr och kostnaderna till ett överskott på kr. Prognos efter augusti avseende vaverksamheten blir sålunda ett minus om kr totalt, vilket kommer tas ur befintlig va-fond. Renhållning Förväntas vara i balans med budget på årsbasis. Personalkostnader Förutom va, som utmärker sig något med 67,4%, ligger verksamheterna inom riktpunkten 66,7 % efter augusti. Det har varit vakanser på administration under våren som landar på 61,9%. Under året satsar man främst på ledarskapsutbildningar och en Geosecma-dag för projektörerna. Parkpersonalen har fått utbildning kring vårlökar. Övertidskostnad liksom beredskapskostnad ligger på samma nivå som föregående år. Kapitalkostnader Kapitalkostnader för tekniska nämnden uppgår till cirka kr på helårsbasis, varav va-kollektivet belastas med kr, renhållningen för cirka kr. Parken belastas med cirka kr och väghållningen för drygt kr. Efter augusti landar man kostnadsmässigt på 56,7% av budget. Nyckeltal/verksamhetsmått 31 augusti 2011 Debiterade GS-timmar (2010) Debiterade maskintimmar (2010) Vid en jämförelse av maskintimmarna med föregående år i perioden ser man timmarna för vinterväghållning har minskat, medan de ökat för gaturenhållning och park vilket stämmer med den långa vintern Även timmarna för va har ökat på avloppssidan vilket kopplas till arbete på Frejgatan i Gislaved. Investeringar Prognosen på investeringar är alltid svår göra. Dels beroende på beslut som inte kommer i tid och förseningar och dylikt vid arbetena. Tekniska nämnden förväntas investera för cirka kr. Bland stora planerade investeringar 2011 utmärker sig gång- och cykelväg utmed Åbjörnsgatan, Gröna vägen i Gislaved för gata samt Tokarp/Stjärnehult för va.

5 Tn 86, forts. 5 Delårsbokslut med helårsprognos per den 31 augusti Ekonom Annette Sjöberg, teknisk chef Arne Höglund och gatuchef Peter Edvinsson redogör för ärendet. beslutar godkänna delårsbokslut med helårsprognos per den 31 augusti 2011, överlämna delårsbokslut med helårsprognos per den 31 augusti 2011 till kommunfullmäktige. Ekonomikontoret Kommunfullmäktige

6 6 Tn 87 Dnr: TN Pågående investeringsprojekt Tn 87 Gatuchef Peter Edvinsson redogör för pågående investeringsprojekt. Storgatan, vid musikskolan, i Gislaved Ombyggnation av gata och va-ledning pågår. Det blir ett torg med trafik i mitten. Arbetet beräkans vara klart 21 oktober. Va Östra industriområdet i Smålandsstenar Arbetet med nyanläggning av va-ledningar pågår. Beräknas vara klart under hösten. Natur- och kulturstig utmed Nissan i Gislaved bygger kommunstyrelsens projekt Natur- och kulturstig utmed Nissan. Det blir en 3,8 km lång stig. Arbetet beräknas vara helt klart i mitten av november. beslutar notera informationen.

7 7 Tn 88 Dnr: TN Anläggande av ett optofibernät projekt Anderstorp/Törås Tn 88 Projektet är tänkt starta hösten 2011 och är ett utvärderingsprojekt för framtida utrullning till villor. Infrastrukturen erbjuder tripleplay, d.v.s. internet, TV och telefoni, till priser som är extremt konkurrenskraftiga. Svenska Stadsnät BiGGNet AB anlägger ett optofibernät med en initial kapacitet på en gigabit per sekund. Nätet är öppet för alla operatörer, d.v.s. det behövs inte mer än en nätägare och inte fler uppgrävningar. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 1 september 2011, 45. Gatuchef Peter Edvinsson redogör för ärendet. beslutar ge tekniska kontoret i uppdrag inleda förhandling med Svenska Stadsnät BiGGNet AB om projekt optofibernät Anderstorp/Törås.

8 8 Tn 89 Dnr: TN Ansökan om statsbidrag till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet Tn 89 I budgetförslaget för 2012 finns kr avsa för utbyggnad av gång- och cykelvägar. Kommunen har möjlighet ansöka om statlig medfinansiering (50%) för trafiksäkerhetshöjande åtgärder, vilket innefar utbyggnad av gångoch cykelvägar (gc-väg), på det kommunala vägnätet. Det finns starka önskemål om en gc-vägsförbindelse mellan Månsgatan och Krokusvägen i Anderstorp. Det är många skolbarn som rör sig den sträckan till och från Töråsskolan där det i dag saknas gång- och cykelväg varför vi anser objektet prioriterat. Sträckan är inte med i nuvarande gång- och cykelvägsplan men kommer tas in i planerad revidering. Beräknad kostnad kr. Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Bokvägen i Gislaved finns med i gcvägsplanen. Det innebära man får ett väl sammanhängande gc-vägsnät runt Lundåkerskolan och Gislaveds gymnasium. Beräknad kostnad kr. Andra etappen av gång- och cykelväg utmed Åbjörnsgatan i Gislaved var planerad till 2012 men det saknas investeringsmedel för den i nästa års budget varför den är flyttad till Beräknad kostnad kr. Gång- och cykelvägsplan, Trafikverkets skrivelse, daterad 23 juni 2011, avseende ansökan om statlig medfinansiering till trafiksäkerhetshöjande åtgärder på det kommunala vägnätet Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 1 september 2011, 39. Gatuingenjör mats Kindlund redogör för ärendet. beslutar statsbidrag söks för utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Månsgatan och Krokusvägen i Anderstorp och på Bokvägen i Gislaved för utförande år 2012, samt statsbidrag söks för utbyggnad av gång- och cykelväg på Åbjörnsgatan i Gislaved, etapp 2, för utförande år Trafikverket

9 9 Tn 90 Dnr: TN Nya bidragsregler för vägbidrag för enskilda vägar Tn 90 I budgetförslag för år 2012 finns kr för bidrag till enskild väghållning. Eftersom det finns önskemål höja nuvarande procentsats för årligt driftbidrag och då det saknas medel för utbetalning av bidrag till förbättringsåtgärder i nuvarande budget, har budgeten ökats med kr. Enskilda vägar med statsbidrag indelas i sex olika vägkategorier, A-F. Huvuddelen av de enskilda vägarna ryms inom kategori A (väg för fastboende på landsbygden) och här föreslås det kommunala bidraget höjs från 23% till 30%. Enskilda vägar, som har en genomfartsfunktion (vägkategori C) har idag 20% bidrag från kommunen och med förslag till oförändrad bidragsprocent. Vägkategori F höjs med tio procentenheter och vägkategorierna B, D och E höjs med femton procentenheter. Förslag till nya procentsatser för driftbidrag för respektive vägkategori. Nuvarande procentsatser inom parentes. Vägkategori Förslag bidrag % A 30 (23) B 30 (15) C 20 (20) D 30 (15) E 30 (15) F 25 (15) I ovan förslag finns ca kr till förbättringsåtgärder samt till driftsbidrag för enskilda vägar utan statsbidrag. Konsekvenser För väghållare av kategori A-väg erhålls ett bidrag från Trafikverket med 60% av den beräknade underhållskostnaden. Med ytterligare 30% i bidrag från kommunen erhåller alltså väghållaren totalt 90% av den beräknade kostnaden. För enskilda vägar med genomfartsfunktion erhålls ett bidrag från Trafikverket med 80%. Med 20% underhållsbidrag från kommunen kommer alltså vägsamfälligheten erhålla full kostnadstäckning av den beräknade kostnaden. Motivet är genomfartsvägarna fyller en än mer allmän vägfunktion och därför också bör erhålla det högre bidragsbeloppet. Förslag till allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds kommun fr o m 1 januari 2012, daterat 26 augusti Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 1 september 2011, 40. Gatuingenjör Mats Kindlund redogör för ärendet. beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds kommun fr o m den 1 januari 2012, enligt bilaga. Kommunfullmäktige

10 10 Tn 91 Dnr: TN Regler för anslagstavlor i Gislaveds kommun Tn 91 har fått i uppdrag av tekniska nämnden ta fram ett regelverk för affischering på kommunens anslagstavlor. Det finns i dag 10 stycken kommunala anslagstavlor. Dessa är placerade enligt följande: Gislaved 2 st, Anderstorp 2 st, Smålandsstenar 2 st, Reftele 1 st, Burseryd 1 st, Broaryd 1 st och Skeppshult 1 st. s beslut den 24 augusti 2011, 81. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 1 september 2011, 43. Regler för Gislaveds kommuns anslagstavlor, bilaga daterad 14 september s förslag till beslut tekniska nämnden antar regler för Gislaveds kommuns anslagstavlor enligt bilaga, daterad Gatuingenjör Mats Kindlund redogör för ärendet. beslutar anta Regler för Gislaveds kommuns anslagstavlor enligt bilaga, daterad 14 september Kommunstyrelsen

11 11 Tn 92 Dnr: TN Broar över Västerån i Burseryd Tn 92 avser återställa gångstråket mellan Storgatan och Ågatan i höjd med Burseryds Mekaniska AB genom bygga två gångbroar. Den västra bron är belägen på kommunal mark medan den östra bron kommer vara belägen på privat mark. har haft uppe frågan om återställning av broarna och vid junisammanträdet 2011 fick tekniska kontoret uppdrag efterhöra om Burseryds hembygdsförening kan tänka sig bli ägare till broarna med ansvar för framtida drift och underhåll. Burseryds hembygdsförening är redan idag ägare av en motsvarande gångbro av trä över Västerån strax söder om Burseryds prästgård. Burseryds hembygdsförening har vid styrelsemöte den 22 augusti 2011 ställt sig positiv till förslaget om ägandeformer för ovan nämnda broar. Kommunen kommer upprätta ett gåvobrev avseende två broar till Burseryds hembygdsförening samt ett avtal gällande upplåtelse av kommunal mark för bro över Västerån. Dessa avtal ska upprättas omgående. Burseryds hembygdsförening bör ha ett motsvarande upplåtelseavtal med fastighetsägaren till Kullsbo 1:11 för bron närmast Ågatan. Länsstyrelsen i Jönköpings län har 23 maj 2011meddelat man inte har synpunkter på den planerade åtgärden med återställa gångstråket med två nya broar över Västerån. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 1 september 2011, 41. Gatuingenjör Ebbe Falk redogör för ärendet. beslutar omgående upprätta avtal mellan Gislaveds kommun och Burseryds hembygdsförening avseende gåvobrev av två träbroar samt upplåtelse av kommunal mark för bro över Västerån enligt ovan beskrivning, samt upphandla två träbroar. Ebbe Falk Kommunstyrelseförvaltningen, mark- och exploateringsenheten Burseryds hembygdsförening

12 12 Tn 93 Dnr: TN Information om Avtal fast elpris gatubelysning Tn 93 har avtal med Gislaved EnergiRing AB om leverans av gatubelysning. Priset på elen är enligt avtalet månadsmedelpriset på Nordpool i STOSEK med ett påslag med 2,0 öre/kwh samt påslag för kostnaden för elcertifikat. Det rörliga elpriset har under åren varierat kraftigt och kostnaderna för gatubelysningen har under flera år överskridit budget. s ordförande och tekniska chefen har uppdraget under 2011 teckna elavtal med fast pris för gatubelysningen med Gislaved EnergiRing AB. Teknisk chef Arne Höglund informerar om inkommet avtalsförslag. s beslut den 23 mars 2011, 33. s arbetsutskotts beslut den 1 september 2011, 42. beslutar notera informationen.

13 13 Tn 94 Dnr: TN Yttrande om eventuellt förvärv av fastigheten Båraryd 2:12, Gislaveds kommun Tn 94 Det har inkommet en förfrågan från fastighetsägaren till fastigheten Båraryd 2:12 om Gislaveds kommun eventuellt vill förvärva fastigheten. Samrådsskrivelse från mark- och exploateringsenheten. Karta. s arbetsutskotts beslut den 1 september 2011, 44. s förslag till beslut tekniska nämnden inte anser Gislaveds kommun ska förvärva fastigheten Båraryd 2:12. Teknisk chef Arne Höglund redogör för ärendet. beslutar nämnden inte anser Gislaveds kommun ska förvärva fastigheten Båraryd 2:12. Kommunstyrelseförvaltningen, mark- och exploateringsenheten

14 14 Tn 95 Dnr: TN Överenskommelse om fastighetsreglering gällande del av Slätteryd 1:2, Dämbo 1:1 och Båraryd 2:20 i Gislaveds kommun Tn 95 I samband med utbyggnad av överföringsledningar mellan tätorterna i kommunen och minskningen av antalet ventäkter har ventäkten i Båraryd, norr om Gislaved vid Nissan, fått allt större betydelse för venförsörjningen i Gislaveds kommun. En reservventäkt för Båraryd anser tekniska kontoret vara av största vikt och den allra viktigaste investeringen för va-kollektivet och kommunens invånare. Upprättat förslag till överenskommelse innebär Gislaveds kommuns fastighet Båraryd 2:20 genom fastighetsreglering erhåller ca 5,7 ha av Dämbo 1:1 och 13,25 ha av Slätteryd 1:2. Ersättningen för de båda objekten är baserade på en värdering som kommunen har låtit göra under För marken som Dämbo 1:1 avstår ska Gislaveds kommun erlägga kr och för marken som Slätteryd 1:2 avstår erläggs en ersättning om kr. Tillträde enligt fastighetsbildningslagen sker så snart fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft och beslutad ersättning erlagts. Faktiskt tillträde kan ske när kommunfullmäktiges beslut godkänna detta avtal vunnit laga kraft. Förslag till Överenskommelse om fastighetsreglering, 18 september 2011 och 21 september s förslag till beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna överenskommelse mellan xxxxxxxxoch Gislaveds kommun daterat 18 september 2011, godkänna överenskommelse mellan xxxxxxxx och Gislaveds kommun daterat 21 september 2011, kostnad för förvärvet belastar va-kollektivet, samt uppdra till kommunstyrelsens ordförande underteckna överenskommelse om fastighetsreglering samt erforderliga köpehandlingar. Teknisk chef Arne Höglund redogör för ärendet. beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna överenskommelse mellan xxxxxxxx och Gislaveds kommun daterat 18 september 2011, godkänna överenskommelse mellan xxxxxxxx och Gislaveds kommun daterat 21 september 2011,

15 Tn 95, forts. 15 kostnad för förvärvet belastar va-kollektivet, samt uppdra till kommunstyrelsens ordförande underteckna överenskommelse om fastighetsreglering samt erforderliga köpehandlingar. Kommunstyrelseförvaltningen, mark- och exploateringsenheten Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

16 16 Tn 96 Dnr: TN Yttrande om Förslag till ny renhållningsordning för Jönköpings kommun. Tn 96 Ett förslag till ny avfallsplan och nya lokala avfallsföreskrifter för Jönköpings kommun har sänts ut på remiss. Avfallsplan är den ena delen av den kommunala renhållningsordningen och renhållningsföreskrifterna är den andra delen som reglerar utförandet mer i detalj. Avfallsplanen anger inriktningen för arbetet med samla in, återvinna, behandla och deponera avfall inom kommunen. Avfallsplanen övergripande målområden är: 1. Minska avfallets mängd och farlighet. 2. Lätt göra rätt. 3. Ta till vara avfall som en resurs. 4. Effektiv och miljöriktig avfallshantering. Ovanstående målområden har mycket gemensamt med de målområden som finns i Gislaveds kommuns förslag till ny avfallsplan. Under målområde 4 Effektiv och miljöriktig avfallshantering, har Jönköpings kommun ett mål om ett regionalt samarbete inom avfallsområdet ska startas senast En ökad regional kommunsamverkan finns även med som en målsättning i Gislaveds förslag till ny avfallsplan. tycker det är positivt se viljan till regionalt samarbete finns inom andra organisationer. Förslag till ny renhållningsordning för Jönköpings kommun, daterad juni 2011, - se akten. s förslag till beslut framföra tekniska nämnden ser positivt på Jönköpings kommuns målsättning om ett regionalt samarbete inom avfallsområdet ska startas, samt tekniska nämnden inte har några övriga synpunkter på föreslagen renhållningordning. Teknisk chef Arne Höglund redogör för ärendet. beslutar framföra tekniska nämnden ser positivt på Jönköpings kommuns målsättning om ett regionalt samarbete inom avfallsområdet ska startas, samt tekniska nämnden inte har några övriga synpunkter på föreslagen renhållningordning. Jönköpings kommun, tekniska kontoret

17 17 Tn 97 Dnr: TN Anmälan om delegationsbeslut Tn Grävtillstånd Lokala trafikföreskrifter Transporttillstånd Parkeringstillstånd beslutar lägga delegationsbesluten till handlingarna.

18 18 Tn 98 Dnr: TN Meddelanden Tn 98 Kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti Motion om förbud mot burka och nikab. Svar. s arbetsutskotts beslut den 1 september Godkännande av extra/utgående ärenden. 46 Övriga frågor. beslutar notera informationen.

19 19 Tn 99 Dnr: TN Övriga frågor Tn 99 Bertil Manfredsson (KD) ställer fråga om trappräcke vid Furuliden i Hestra. Det finns en ledstång upps men han efterfrågar även en ledstång på andra sidan trappan. Gatuchef Peter Edvinsson svarar han ska undersöka detta med tanke på rörelsehindrade och synskadade. Jörgen Karlsson (S) ställer fråga om när revideringen av gång- och cykelvägsplanen ska vara klar. Gatuingenjör Mats Kindlund svarar tidsplan tas fram och samrådsgruppen med tjänstemän träffas snarast. Ärendet beräknas föredras i tekniska nämnden under hösten beslutar notera frågorna. Peter Edvinsson Mats Kindlund

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Kjell Olsson Tekniska kontoret tisdagen den 22 november 2011. Ordförande Staffan Sjöblom

Kjell Olsson Tekniska kontoret tisdagen den 22 november 2011. Ordförande Staffan Sjöblom 1 (13) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 16.35 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Bertil Manfredsson (KD), ersättare för Mihai

Läs mer

Tekniska nämnden. Rolf Svensson Tekniska kontoret onsdagen den 28 november 2012

Tekniska nämnden. Rolf Svensson Tekniska kontoret onsdagen den 28 november 2012 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 16.15 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S) Rolf Svensson (S) Sven Lundgren

Läs mer

Kjell Olsson Tekniska kontoret onsdagen den 29 februari 2012

Kjell Olsson Tekniska kontoret onsdagen den 29 februari 2012 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 16.25 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S) Rolf

Läs mer

Tekniska nämnden. Ingebert Magnusson Tekniska kontoret onsdagen den 28 mars 2012

Tekniska nämnden. Ingebert Magnusson Tekniska kontoret onsdagen den 28 mars 2012 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 17.25 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Robert Erlandsson (MP), ersättare för Mihai Banica (MP) Jörgen

Läs mer

Tekniska nämnden. Sven Lundgren Tekniska kontoret tisdagen den 30 oktober 2012

Tekniska nämnden. Sven Lundgren Tekniska kontoret tisdagen den 30 oktober 2012 1 (15) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 08.15 10.20 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Magnus Sjöberg (C) Bertil Manfredsson (KD), ersättare för Carlos Cevallos (KD) Bengt Petersson (C),

Läs mer

Tekniska nämnden. Lotta Saras Tekniska kontoret onsdagen den 6 februari 2013

Tekniska nämnden. Lotta Saras Tekniska kontoret onsdagen den 6 februari 2013 1 (11) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 17.00 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Robert Erlandsson (MP), ersättare för Mihai

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-17.55 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2015-04-29 Beslutande Jörgen Karlsson (S), ordförande Charlotta Saras Skarphagen (S), 50-53,56,63 Torleif Johansson

Läs mer

Rolf Svensson Tekniska kontoret onsdagen den 1 februari Ordförande Staffan Sjöblom

Rolf Svensson Tekniska kontoret onsdagen den 1 februari Ordförande Staffan Sjöblom 1 (8) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15-16.00 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Bengt Petersson (C), ersättare för Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Lars Karlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2016-10-19 Beslutande Jörgen Karlsson (S), ordförande Charlotta Saras Skarphagen (S) Torleif Johansson (S) Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-17.15 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2015-06-24 Beslutande Jörgen Karlsson (S), ordförande Charlotta Saras Skarphagen (S), 80-94 Torleif Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-10-23 Plats och tid på Mårtensgatan i Gislaved, kl 13.00-15.55 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Lars Karlsson (M) Bertil Manfredsson (KD), ersättare för Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M) 1 (16) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved tisdagen den 4 oktober 2011, kl 13.00-17.20 Beslutande Niclas Palmgren (M), ordförande Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M) Carina Johansson (C) Göran

Läs mer

Anders Axelsson, räddningschef Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare Ulrika Dagård, projektledare, 24. Ordförande Bertil Valfridssson

Anders Axelsson, räddningschef Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare Ulrika Dagård, projektledare, 24. Ordförande Bertil Valfridssson Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp onsdagen den 13 juni 2012, kl. 14.00 17.00 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-17.10 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2016-01-27 Beslutande Jörgen Karlsson (S), ordförande Charlotta Saras Skarphagen (S) Torleif Johansson (S) Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2009-09-22 1 (9) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2009-09-22 kl.15.00 17.10. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Leif-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Carlssons Matsalar i Gislaved, kl 13.00-17.00 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-12-17 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande, jäv 162 Lars Karlsson (M) Magnus Sjöberg (C), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-17.05 2013-05-29 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Lars Karlsson (M) Peter Engman (M), ersättare för Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2014-05-21 Plats och tid på Mårtensgatan i Gislaved, kl 13.00-17.15 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Lars Karlsson (M) Bertil Manfredsson (KD), ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-09-24 1 (10) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-09-24 kl. 15.15 17.15. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-11-13, kl 1300-1500. ande Birger Lahti, V Jenny Eriksson, S Övriga deltagande Rune Blomster, teknisk chef Anita Sköld, M,

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande

Niclas Palmgren (M), ordförande 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 26 september 2011, kl 8.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M) Tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Arvika kommun, allmänna utskottet

Arvika kommun, allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, klockan 8.30-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S) Inger Hjerpe (S) Claes

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden. Rolf Svensson Tekniska kontoret tisdagen den 2 oktober 2012

Tekniska nämnden. Rolf Svensson Tekniska kontoret tisdagen den 2 oktober 2012 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 16.55 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S) Rolf

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas Huuva (KD) Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas Huuva (KD) Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 13.00-15.45 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Nicklas

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Inger Magnusson Utdragsbestyrkande

Inger Magnusson Utdragsbestyrkande Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 2013-09-25 Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp, onsdagen den 25 september 2013 kl. 15.00-17.10 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

Anders Wiklund (MP) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anders Wiklund (MP) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-04-02 1 (10) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 2 april Kl: 08:30 10:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) klockan Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) klockan Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 2011-04-04 Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Särslöv, måndagen den 4 april 2011, klockan 08.30-11.20 Beslutande Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Tekniskt utskott 2013-03-14

Tekniskt utskott 2013-03-14 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-03-06, kl 1300-1500 ande Birger Lahti, V Jenny Eriksson, S Johny Lantto, S Övriga deltagande Rune Blomster, teknisk chef

Läs mer

Ärendeförteckning 68-71

Ärendeförteckning 68-71 Protokoll Ledningsutskottet 2013-10-16 Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 68-71 68 Ansökan om statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ

Mikael Jonsson. Tekniska nämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-04-24. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Vänersalen kl 17.00-19.45 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Evert Eklind (MAP) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Ekonomisk rapport

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Tekniska nämnden Ekonomisk rapport Tekniska nämnden 2010-12-14 2 Förvaltningsekonomen Tn 111 Dnr 2010.22 Ekonomisk rapport Månadsrapport har upprättats (Bil.). Förvaltningsekonomen redogör för prognosen (Bil.). Underskottet för året avseende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-11 Sida 1 (7) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 19.00 20.00 Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-09-22 1-7 Plats och tid: Näringslivskontorets sammanträdesrum, Lessebo Onsdagen den 22 september 2010 kl 14.00 16.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Peter Löfström (m) v ordf

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2016-02-16 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 16 februari 2016, kl. 15.00-16.15 Beslutande Tommy Stensson (S), ordf. Susanne Josefsson (S) Rune Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Avfallsnämnden. Björn Fagerlund. Annika Kjellkvist. Björn Nilsson. Björn Fagerlund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-04-14 1

Avfallsnämnden. Björn Fagerlund. Annika Kjellkvist. Björn Nilsson. Björn Fagerlund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-04-14 1 2009-04-14 1 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestads kommun kl 17:00 Beslutande Björn Nilsson (s) Björn Fagerlund (m) Övriga deltagande Annika Kjellkvist avfalls chef Leif Wallroth avfallstekniker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Fastighetskontoret, torsdagen den 6 oktober 2011. Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Fastighetskontoret, torsdagen den 6 oktober 2011. Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 08.00 09.45 Beslutande Clas Ebbeson (M), ordförande Marcus Ingelsbo (M) Lisbeth Åkestrand (M) Lars-Erik Nyström (C) Kenth Johansson (C) Agne Sahlin (S) Inga-Lill

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2016-08-23 08:45-08:50 Plats Beslutande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S) ordförande Suzanne Frank (M)

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Staffan Malm (M)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13: Staffan Malm (M) Miljönämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-10-02 Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 13:30 14.00 Beslutande ledamöter: Dan Larson (M), ordförande Staffan Malm (M) Övriga närvarande: Mats

Läs mer

Rolf Lundberg, kommundirektör Anders Ottosson, ekonomichef. Bernt Franzén. Kommunkontoret Rolf Lundberg. Ordförande Arnold Andréasson

Rolf Lundberg, kommundirektör Anders Ottosson, ekonomichef. Bernt Franzén. Kommunkontoret Rolf Lundberg. Ordförande Arnold Andréasson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.00 16.20 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Irene Alm, ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2012-10-16 1 Innehållsförteckning Revidering av alkoholpolicy vid representation... 3 Motion om att Skövde kommun söker bidrag från regionen för utbyggnad av cykelvägnätet, asfaltering

Läs mer

Magnus Jonsson, kulturchef Maria Alexiusson, bibliotekschef

Magnus Jonsson, kulturchef Maria Alexiusson, bibliotekschef 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nissan kl 14.00-16.10 Beslutande Solveig Davidsson (M) ordf. Jösta Forslund (M) Ulla Fredriksson (M) Ann-Britt Larsson (C) Elisabeth Andersson (KD) Bo Linde (S) Laila

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp)

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp) Sida Kulturnämnden 2006-05-08 1 (14) Plats och tid Vänersborgs Bibliotek, kl 13.00 15.00. Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 09.00-17.30 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2015-05-27 Beslutande Jörgen Karlsson (S), ordförande Charlotta Saras Skarphagen (S), 64 Hans Oskarsson (S), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (21) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 17.30 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Bengt Petersson (C), ersättare för Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Yvonne

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 18 december 2014, 15.00 16.20 Berndt Björkman (C), Ordförande Anneli Örtlund (S) Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Jörgen Johansson, förvaltningschef Helena Landin, förvaltningsekonom Björn Halvarsson Teknikenheten. Börje Jansson. Kommunkansliet.

Jörgen Johansson, förvaltningschef Helena Landin, förvaltningsekonom Björn Halvarsson Teknikenheten. Börje Jansson. Kommunkansliet. Servicenämndens 2007-02-16 1. ( 13 ) Plats och tid: Nämndhuset lunchrummet kl 13.00-14.00 Beslutande: Lenny Karlsson (m), ordförande Börje Jansson (s) Övriga deltagande: Jörgen Johansson, förvaltningschef

Läs mer

Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna

Lars Haraldsson, chef för Miljö och bygglov Margareta Stensaeus Linder, nämndsekreterare. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna arbetsutskott 17 oktober 2006 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 17 oktober

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Lars Ekvall Lars Rosander Göran Berglund Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott 2014-11-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson FP Ulf Eriksson KD Henry Piirainen S Tuula Vähäniemi, tjänstgör för Bo Petersson (S) 94-96

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2013-05-07 1 (11) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2013-05-07 kl. Tekniska nämnden -05-07 1 (11) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30-05-07 kl. 18:30-20:15 Beslutande Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C), vice ordförande, kl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Servicenämnden Servicenämnden 2015-09-24 1-8 Plats och tid Ankarskolan, kl. 13:00 16:30 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Harald Lagerstedt (C) Lennart Johansson (S) Göran Dahl

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden

Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Plats och tid: Tekniska enheten, kl. 15.00 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande: Utses att justera: Arne Karlsson (KD), ordförande Ari Heikkilä, (S), Roland Leek (M) Eva Skansgård (M) Inge Hjalmarsson

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Gullvi Westergren (v) Vanja Ekström (fp)

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Gullvi Westergren (v) Vanja Ekström (fp) Sida Kulturnämnden 2006-04-10 1 (13) Plats och tid Vänersborgs Bibliotek, kl 13.00 15.00. Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Gullvi Westergren (v)

Läs mer