Ingebert Magnusson Tekniska kontoret onsdagen den 28 september Ordförande Staffan Sjöblom

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ingebert Magnusson Tekniska kontoret onsdagen den 28 september 2011. Ordförande Staffan Sjöblom"

Transkript

1 1 (19) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Bertil Manfredsson (KD), ersättare för Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Lars Karlsson (M), ersättare för vakans MP Jörgen Karlsson (S) Rolf Svensson (S) Kjell Olsson (S), ersättare för Lotta Saras (S) Ingeberg Magnusson (S) Övriga deltagande Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Annette Sjöberg, ekonom, 85,86,93 Peter Edvinsson, gatuchef, 85-88,93,99 Mats Kindlund, gatuingenjör, 89-91,99 Ebbe Falk, gatuingenjör, 92 Ulf Enocsson, personalrepresentant Utses justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Ingebert Magnusson onsdagen den 28 september 2011 Sekreterare. Margareta Magnusson Ordförande Staffan Sjöblom Paragrafer Justerande... Ingebert Magnusson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift. Margareta Magnusson Datum för anslags nedtagande

2 2 Tn 85 Dnr: TN Godkännande av extra/utgående ärenden Tn 85 beslutar ärendet TN , Utbildning för tekniska nämndens ledamöter utgår vid dagens sammanträde.

3 3 Tn 86 Dnr: TN Delårsbokslut med helårsprognos per 31 augusti 2011 Tn 86 Drift beräknas på helår göra ett nollresultat på den skefinansierade delen, vilket är en förbättring efter marsprognosen som då visade ett underskott på kr kopplat till vinterväghållningen. Vinterväghållningens prognos har sedan föregående delårsrapport efter mars förbättrats och beräknas efter augusti hamna på ett underskott om minus kr. Underskottet hämtas hem dels genom minskad asfaltering, lägre kapitalkostnader och ökade intäkter. Inom den taxefinansierade delen förväntas renhållningen vara i balans med budget på årsbasis, medan ven- och avlopp prognostiseras ett underskott om kr. Total prognos för tekniska nämnden blir således ett underskott om kr kopplat till va, vilket regleras mot va-kollektivets fond. Administration/Intern service Programmet administration/intern service förväntas ge ett nollresultat. Administration beräknas hamna på ett underskott om kr, vilket kompenseras av överskott på nämnden kopplat till personalkostnader. Väghållning Program väghållning prognostiseras totalt efter augusti till ett underskott om kr. Vårmånaderna blev kostnadsmässigt betydligt lägre än vad prognosen visade i mars ( kr), varför vinterväghållningens underskott efter augusti beräknas bli minus kr. Program belysning väntas generera ett underskott om kr, vilket är något sämre än prognosen efter mars och förklaras av högre kilowpris under våren. Underskotten kompenseras av återhållsamhet med utbetalning av vägbidrag, minskad asfaltering, lägre kapitalkostnader liksom återhållsamhet inom verksamhet kommunikation. Resterande del av underskottet, kr, kompenseras av ett plus på program park, kopplat till intäkter. Park/skog Skogsintäkter och lägre kapitalkostnader gör program park prognostiseras till ett överskott om kr efter augusti. Miljö Avviker inte nämnvärt från budget och beräknas göra ett nollresultat. Ven och avlopp Intäkterna ligger på 52% efter augusti och prognostiseras till minus kr, vilket är en försämring med kr jämfört med rapporten i mars och som beror på anslutningsavgifter som inte fås in under året som tidigare var beräknat. Dessutom är försåld mängd kubikmeter ven lägre än Kostnadsmässigt utmärker sig reningsverken procentuellt, vilket främst kopplas till ökade transportkostnader för slam. Va re-investeringar har t o m mars haft en kostnad om kr vilket innebär 65% av dess budget på kr och förklaras främst av arbete på Frejgatan i Gislaved där man bytt samtliga ledningar: ven-, spill- och dagven.

4 4 Tn 86, forts. Det beräknas bli en personalkostnadsökning under året p g a ändrade personalförhållanden, om kr. Efter investeringsprognos beräknas kapitalkostnaderna bli kr lägre än budgeterat belopp, medan transportkostnaderna prognostiseras öka med kr på grund av slamhanteringen. Efter augusti ses tendens till kundförluster om cirka kr på helårsbasis. Inför 2011 var planeringen kostnadssidan inte skulle uppgå till mer än kr vilket skulle innebära ett överskott med kr. Överskottet skulle placeras i va-fonden för framtida driftinvesteringar. Dock visar tecken efter augusti på kostnaderna landar på kr på årsbasis. Intäkterna prognostiseras till ett underskott om minus kr och kostnaderna till ett överskott på kr. Prognos efter augusti avseende vaverksamheten blir sålunda ett minus om kr totalt, vilket kommer tas ur befintlig va-fond. Renhållning Förväntas vara i balans med budget på årsbasis. Personalkostnader Förutom va, som utmärker sig något med 67,4%, ligger verksamheterna inom riktpunkten 66,7 % efter augusti. Det har varit vakanser på administration under våren som landar på 61,9%. Under året satsar man främst på ledarskapsutbildningar och en Geosecma-dag för projektörerna. Parkpersonalen har fått utbildning kring vårlökar. Övertidskostnad liksom beredskapskostnad ligger på samma nivå som föregående år. Kapitalkostnader Kapitalkostnader för tekniska nämnden uppgår till cirka kr på helårsbasis, varav va-kollektivet belastas med kr, renhållningen för cirka kr. Parken belastas med cirka kr och väghållningen för drygt kr. Efter augusti landar man kostnadsmässigt på 56,7% av budget. Nyckeltal/verksamhetsmått 31 augusti 2011 Debiterade GS-timmar (2010) Debiterade maskintimmar (2010) Vid en jämförelse av maskintimmarna med föregående år i perioden ser man timmarna för vinterväghållning har minskat, medan de ökat för gaturenhållning och park vilket stämmer med den långa vintern Även timmarna för va har ökat på avloppssidan vilket kopplas till arbete på Frejgatan i Gislaved. Investeringar Prognosen på investeringar är alltid svår göra. Dels beroende på beslut som inte kommer i tid och förseningar och dylikt vid arbetena. Tekniska nämnden förväntas investera för cirka kr. Bland stora planerade investeringar 2011 utmärker sig gång- och cykelväg utmed Åbjörnsgatan, Gröna vägen i Gislaved för gata samt Tokarp/Stjärnehult för va.

5 Tn 86, forts. 5 Delårsbokslut med helårsprognos per den 31 augusti Ekonom Annette Sjöberg, teknisk chef Arne Höglund och gatuchef Peter Edvinsson redogör för ärendet. beslutar godkänna delårsbokslut med helårsprognos per den 31 augusti 2011, överlämna delårsbokslut med helårsprognos per den 31 augusti 2011 till kommunfullmäktige. Ekonomikontoret Kommunfullmäktige

6 6 Tn 87 Dnr: TN Pågående investeringsprojekt Tn 87 Gatuchef Peter Edvinsson redogör för pågående investeringsprojekt. Storgatan, vid musikskolan, i Gislaved Ombyggnation av gata och va-ledning pågår. Det blir ett torg med trafik i mitten. Arbetet beräkans vara klart 21 oktober. Va Östra industriområdet i Smålandsstenar Arbetet med nyanläggning av va-ledningar pågår. Beräknas vara klart under hösten. Natur- och kulturstig utmed Nissan i Gislaved bygger kommunstyrelsens projekt Natur- och kulturstig utmed Nissan. Det blir en 3,8 km lång stig. Arbetet beräknas vara helt klart i mitten av november. beslutar notera informationen.

7 7 Tn 88 Dnr: TN Anläggande av ett optofibernät projekt Anderstorp/Törås Tn 88 Projektet är tänkt starta hösten 2011 och är ett utvärderingsprojekt för framtida utrullning till villor. Infrastrukturen erbjuder tripleplay, d.v.s. internet, TV och telefoni, till priser som är extremt konkurrenskraftiga. Svenska Stadsnät BiGGNet AB anlägger ett optofibernät med en initial kapacitet på en gigabit per sekund. Nätet är öppet för alla operatörer, d.v.s. det behövs inte mer än en nätägare och inte fler uppgrävningar. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 1 september 2011, 45. Gatuchef Peter Edvinsson redogör för ärendet. beslutar ge tekniska kontoret i uppdrag inleda förhandling med Svenska Stadsnät BiGGNet AB om projekt optofibernät Anderstorp/Törås.

8 8 Tn 89 Dnr: TN Ansökan om statsbidrag till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet Tn 89 I budgetförslaget för 2012 finns kr avsa för utbyggnad av gång- och cykelvägar. Kommunen har möjlighet ansöka om statlig medfinansiering (50%) för trafiksäkerhetshöjande åtgärder, vilket innefar utbyggnad av gångoch cykelvägar (gc-väg), på det kommunala vägnätet. Det finns starka önskemål om en gc-vägsförbindelse mellan Månsgatan och Krokusvägen i Anderstorp. Det är många skolbarn som rör sig den sträckan till och från Töråsskolan där det i dag saknas gång- och cykelväg varför vi anser objektet prioriterat. Sträckan är inte med i nuvarande gång- och cykelvägsplan men kommer tas in i planerad revidering. Beräknad kostnad kr. Utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Bokvägen i Gislaved finns med i gcvägsplanen. Det innebära man får ett väl sammanhängande gc-vägsnät runt Lundåkerskolan och Gislaveds gymnasium. Beräknad kostnad kr. Andra etappen av gång- och cykelväg utmed Åbjörnsgatan i Gislaved var planerad till 2012 men det saknas investeringsmedel för den i nästa års budget varför den är flyttad till Beräknad kostnad kr. Gång- och cykelvägsplan, Trafikverkets skrivelse, daterad 23 juni 2011, avseende ansökan om statlig medfinansiering till trafiksäkerhetshöjande åtgärder på det kommunala vägnätet Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 1 september 2011, 39. Gatuingenjör mats Kindlund redogör för ärendet. beslutar statsbidrag söks för utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Månsgatan och Krokusvägen i Anderstorp och på Bokvägen i Gislaved för utförande år 2012, samt statsbidrag söks för utbyggnad av gång- och cykelväg på Åbjörnsgatan i Gislaved, etapp 2, för utförande år Trafikverket

9 9 Tn 90 Dnr: TN Nya bidragsregler för vägbidrag för enskilda vägar Tn 90 I budgetförslag för år 2012 finns kr för bidrag till enskild väghållning. Eftersom det finns önskemål höja nuvarande procentsats för årligt driftbidrag och då det saknas medel för utbetalning av bidrag till förbättringsåtgärder i nuvarande budget, har budgeten ökats med kr. Enskilda vägar med statsbidrag indelas i sex olika vägkategorier, A-F. Huvuddelen av de enskilda vägarna ryms inom kategori A (väg för fastboende på landsbygden) och här föreslås det kommunala bidraget höjs från 23% till 30%. Enskilda vägar, som har en genomfartsfunktion (vägkategori C) har idag 20% bidrag från kommunen och med förslag till oförändrad bidragsprocent. Vägkategori F höjs med tio procentenheter och vägkategorierna B, D och E höjs med femton procentenheter. Förslag till nya procentsatser för driftbidrag för respektive vägkategori. Nuvarande procentsatser inom parentes. Vägkategori Förslag bidrag % A 30 (23) B 30 (15) C 20 (20) D 30 (15) E 30 (15) F 25 (15) I ovan förslag finns ca kr till förbättringsåtgärder samt till driftsbidrag för enskilda vägar utan statsbidrag. Konsekvenser För väghållare av kategori A-väg erhålls ett bidrag från Trafikverket med 60% av den beräknade underhållskostnaden. Med ytterligare 30% i bidrag från kommunen erhåller alltså väghållaren totalt 90% av den beräknade kostnaden. För enskilda vägar med genomfartsfunktion erhålls ett bidrag från Trafikverket med 80%. Med 20% underhållsbidrag från kommunen kommer alltså vägsamfälligheten erhålla full kostnadstäckning av den beräknade kostnaden. Motivet är genomfartsvägarna fyller en än mer allmän vägfunktion och därför också bör erhålla det högre bidragsbeloppet. Förslag till allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds kommun fr o m 1 januari 2012, daterat 26 augusti Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 1 september 2011, 40. Gatuingenjör Mats Kindlund redogör för ärendet. beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds kommun fr o m den 1 januari 2012, enligt bilaga. Kommunfullmäktige

10 10 Tn 91 Dnr: TN Regler för anslagstavlor i Gislaveds kommun Tn 91 har fått i uppdrag av tekniska nämnden ta fram ett regelverk för affischering på kommunens anslagstavlor. Det finns i dag 10 stycken kommunala anslagstavlor. Dessa är placerade enligt följande: Gislaved 2 st, Anderstorp 2 st, Smålandsstenar 2 st, Reftele 1 st, Burseryd 1 st, Broaryd 1 st och Skeppshult 1 st. s beslut den 24 augusti 2011, 81. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 1 september 2011, 43. Regler för Gislaveds kommuns anslagstavlor, bilaga daterad 14 september s förslag till beslut tekniska nämnden antar regler för Gislaveds kommuns anslagstavlor enligt bilaga, daterad Gatuingenjör Mats Kindlund redogör för ärendet. beslutar anta Regler för Gislaveds kommuns anslagstavlor enligt bilaga, daterad 14 september Kommunstyrelsen

11 11 Tn 92 Dnr: TN Broar över Västerån i Burseryd Tn 92 avser återställa gångstråket mellan Storgatan och Ågatan i höjd med Burseryds Mekaniska AB genom bygga två gångbroar. Den västra bron är belägen på kommunal mark medan den östra bron kommer vara belägen på privat mark. har haft uppe frågan om återställning av broarna och vid junisammanträdet 2011 fick tekniska kontoret uppdrag efterhöra om Burseryds hembygdsförening kan tänka sig bli ägare till broarna med ansvar för framtida drift och underhåll. Burseryds hembygdsförening är redan idag ägare av en motsvarande gångbro av trä över Västerån strax söder om Burseryds prästgård. Burseryds hembygdsförening har vid styrelsemöte den 22 augusti 2011 ställt sig positiv till förslaget om ägandeformer för ovan nämnda broar. Kommunen kommer upprätta ett gåvobrev avseende två broar till Burseryds hembygdsförening samt ett avtal gällande upplåtelse av kommunal mark för bro över Västerån. Dessa avtal ska upprättas omgående. Burseryds hembygdsförening bör ha ett motsvarande upplåtelseavtal med fastighetsägaren till Kullsbo 1:11 för bron närmast Ågatan. Länsstyrelsen i Jönköpings län har 23 maj 2011meddelat man inte har synpunkter på den planerade åtgärden med återställa gångstråket med två nya broar över Västerån. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 1 september 2011, 41. Gatuingenjör Ebbe Falk redogör för ärendet. beslutar omgående upprätta avtal mellan Gislaveds kommun och Burseryds hembygdsförening avseende gåvobrev av två träbroar samt upplåtelse av kommunal mark för bro över Västerån enligt ovan beskrivning, samt upphandla två träbroar. Ebbe Falk Kommunstyrelseförvaltningen, mark- och exploateringsenheten Burseryds hembygdsförening

12 12 Tn 93 Dnr: TN Information om Avtal fast elpris gatubelysning Tn 93 har avtal med Gislaved EnergiRing AB om leverans av gatubelysning. Priset på elen är enligt avtalet månadsmedelpriset på Nordpool i STOSEK med ett påslag med 2,0 öre/kwh samt påslag för kostnaden för elcertifikat. Det rörliga elpriset har under åren varierat kraftigt och kostnaderna för gatubelysningen har under flera år överskridit budget. s ordförande och tekniska chefen har uppdraget under 2011 teckna elavtal med fast pris för gatubelysningen med Gislaved EnergiRing AB. Teknisk chef Arne Höglund informerar om inkommet avtalsförslag. s beslut den 23 mars 2011, 33. s arbetsutskotts beslut den 1 september 2011, 42. beslutar notera informationen.

13 13 Tn 94 Dnr: TN Yttrande om eventuellt förvärv av fastigheten Båraryd 2:12, Gislaveds kommun Tn 94 Det har inkommet en förfrågan från fastighetsägaren till fastigheten Båraryd 2:12 om Gislaveds kommun eventuellt vill förvärva fastigheten. Samrådsskrivelse från mark- och exploateringsenheten. Karta. s arbetsutskotts beslut den 1 september 2011, 44. s förslag till beslut tekniska nämnden inte anser Gislaveds kommun ska förvärva fastigheten Båraryd 2:12. Teknisk chef Arne Höglund redogör för ärendet. beslutar nämnden inte anser Gislaveds kommun ska förvärva fastigheten Båraryd 2:12. Kommunstyrelseförvaltningen, mark- och exploateringsenheten

14 14 Tn 95 Dnr: TN Överenskommelse om fastighetsreglering gällande del av Slätteryd 1:2, Dämbo 1:1 och Båraryd 2:20 i Gislaveds kommun Tn 95 I samband med utbyggnad av överföringsledningar mellan tätorterna i kommunen och minskningen av antalet ventäkter har ventäkten i Båraryd, norr om Gislaved vid Nissan, fått allt större betydelse för venförsörjningen i Gislaveds kommun. En reservventäkt för Båraryd anser tekniska kontoret vara av största vikt och den allra viktigaste investeringen för va-kollektivet och kommunens invånare. Upprättat förslag till överenskommelse innebär Gislaveds kommuns fastighet Båraryd 2:20 genom fastighetsreglering erhåller ca 5,7 ha av Dämbo 1:1 och 13,25 ha av Slätteryd 1:2. Ersättningen för de båda objekten är baserade på en värdering som kommunen har låtit göra under För marken som Dämbo 1:1 avstår ska Gislaveds kommun erlägga kr och för marken som Slätteryd 1:2 avstår erläggs en ersättning om kr. Tillträde enligt fastighetsbildningslagen sker så snart fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft och beslutad ersättning erlagts. Faktiskt tillträde kan ske när kommunfullmäktiges beslut godkänna detta avtal vunnit laga kraft. Förslag till Överenskommelse om fastighetsreglering, 18 september 2011 och 21 september s förslag till beslut beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna överenskommelse mellan xxxxxxxxoch Gislaveds kommun daterat 18 september 2011, godkänna överenskommelse mellan xxxxxxxx och Gislaveds kommun daterat 21 september 2011, kostnad för förvärvet belastar va-kollektivet, samt uppdra till kommunstyrelsens ordförande underteckna överenskommelse om fastighetsreglering samt erforderliga köpehandlingar. Teknisk chef Arne Höglund redogör för ärendet. beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna överenskommelse mellan xxxxxxxx och Gislaveds kommun daterat 18 september 2011, godkänna överenskommelse mellan xxxxxxxx och Gislaveds kommun daterat 21 september 2011,

15 Tn 95, forts. 15 kostnad för förvärvet belastar va-kollektivet, samt uppdra till kommunstyrelsens ordförande underteckna överenskommelse om fastighetsreglering samt erforderliga köpehandlingar. Kommunstyrelseförvaltningen, mark- och exploateringsenheten Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

16 16 Tn 96 Dnr: TN Yttrande om Förslag till ny renhållningsordning för Jönköpings kommun. Tn 96 Ett förslag till ny avfallsplan och nya lokala avfallsföreskrifter för Jönköpings kommun har sänts ut på remiss. Avfallsplan är den ena delen av den kommunala renhållningsordningen och renhållningsföreskrifterna är den andra delen som reglerar utförandet mer i detalj. Avfallsplanen anger inriktningen för arbetet med samla in, återvinna, behandla och deponera avfall inom kommunen. Avfallsplanen övergripande målområden är: 1. Minska avfallets mängd och farlighet. 2. Lätt göra rätt. 3. Ta till vara avfall som en resurs. 4. Effektiv och miljöriktig avfallshantering. Ovanstående målområden har mycket gemensamt med de målområden som finns i Gislaveds kommuns förslag till ny avfallsplan. Under målområde 4 Effektiv och miljöriktig avfallshantering, har Jönköpings kommun ett mål om ett regionalt samarbete inom avfallsområdet ska startas senast En ökad regional kommunsamverkan finns även med som en målsättning i Gislaveds förslag till ny avfallsplan. tycker det är positivt se viljan till regionalt samarbete finns inom andra organisationer. Förslag till ny renhållningsordning för Jönköpings kommun, daterad juni 2011, - se akten. s förslag till beslut framföra tekniska nämnden ser positivt på Jönköpings kommuns målsättning om ett regionalt samarbete inom avfallsområdet ska startas, samt tekniska nämnden inte har några övriga synpunkter på föreslagen renhållningordning. Teknisk chef Arne Höglund redogör för ärendet. beslutar framföra tekniska nämnden ser positivt på Jönköpings kommuns målsättning om ett regionalt samarbete inom avfallsområdet ska startas, samt tekniska nämnden inte har några övriga synpunkter på föreslagen renhållningordning. Jönköpings kommun, tekniska kontoret

17 17 Tn 97 Dnr: TN Anmälan om delegationsbeslut Tn Grävtillstånd Lokala trafikföreskrifter Transporttillstånd Parkeringstillstånd beslutar lägga delegationsbesluten till handlingarna.

18 18 Tn 98 Dnr: TN Meddelanden Tn 98 Kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti Motion om förbud mot burka och nikab. Svar. s arbetsutskotts beslut den 1 september Godkännande av extra/utgående ärenden. 46 Övriga frågor. beslutar notera informationen.

19 19 Tn 99 Dnr: TN Övriga frågor Tn 99 Bertil Manfredsson (KD) ställer fråga om trappräcke vid Furuliden i Hestra. Det finns en ledstång upps men han efterfrågar även en ledstång på andra sidan trappan. Gatuchef Peter Edvinsson svarar han ska undersöka detta med tanke på rörelsehindrade och synskadade. Jörgen Karlsson (S) ställer fråga om när revideringen av gång- och cykelvägsplanen ska vara klar. Gatuingenjör Mats Kindlund svarar tidsplan tas fram och samrådsgruppen med tjänstemän träffas snarast. Ärendet beräknas föredras i tekniska nämnden under hösten beslutar notera frågorna. Peter Edvinsson Mats Kindlund

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Justerande... Rolf Svensson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (21) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 17.30 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Bengt Petersson (C), ersättare för Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Yvonne

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15 Tekniska nämnden -05-12 1 (16) Plats och tid Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30-05-12 kl. 18.30-21.15 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Jörgen Jönsson (C), ordförande Bror Ahlin (M) Cornelis

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27) Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum Sida 1(27) Plats och tid Vävsalen, Kinnaström, kl 13.30 18.15 Beslutande Bo Petersson (s) Eje Björkman (s) Tjänstgör för A Malmberg (s) Jan Österström (s) Tjänstgör

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Tekniska nämnden 2009-10-07

Tekniska nämnden 2009-10-07 Tekniska nämnden 2009-10-07 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Rådhuset 13.15-17.00 Ajournering 16.15-16.25 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Mikael Olsson (s) Annette Eriksson (s) Börje

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) 2008-06-17. Plats och tid Folkets hus Skaulo, tisdagen den 17 juni 2008, kl. 10.00-15.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) 2008-06-17. Plats och tid Folkets hus Skaulo, tisdagen den 17 juni 2008, kl. 10.00-15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Folkets hus Skaulo, tisdagen den 17 juni 2008, kl. 10.00-15.00 ande Klas Holmgren (s), ordförande Bernd Lass, (s) Per Eriksson, (s) Botolf Brandebo, (v) Sune

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22. SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-03-13 1 (14) Plats och tid Miljö-, byggnads- och teknikförvaltningen, Ommavägen 30 2014-03-13 kl. 18.30-22.00 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer