Föreskrifter Örnsbergs Båtklubb Fastställda på årsmötet 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreskrifter Örnsbergs Båtklubb Fastställda på årsmötet 2012"

Transkript

1 FöreskrifterÖrnsbergsBåtklubb Fastställdapåårsmötet2012 Sidan 1 av 22

2 Innehållsförteckning föreskrifter Innehållsförteckning föreskrifter Allmänna Definitioner Alla medlemmars skyldigheter Säkerhet Brandskydd Elbestämmelser Allmänna Båtbestämmelser Identifiering av båt Hamn Hamnplatser Hamnplatsfördelning, kölista Båtbyte Andrahandsuthyrning Överlåtelse av hamnplats Dödsfall Uppsägning Skyldigheter Förtöjningar Flyttning av båt Försäkring Båtägare skall ha sin båt ansvarsförsäkrad Varv Tilldelning av varvsplats Sjö- och torrsättningsmetoder Uppställning av båtar Uppsägning Förvaring av småbåtar Skyldigheter Nattvaktsföreskrifter Arbetsplikt Klubbens anläggningar och inventarier Klubbhus Klubbens verktyg och maskiner Traktor och vagnar Miljö Miljöstation Fordon Avgifter Sidan 2 av 22

3 13.1 Avgifter för hamn, uppläggningsplats, vakt, plikt, m.m Reservfond Ansvarsområden styrelsen Styrelsen skall Ordförande Vice ordförande Sekreterare Vice sekreterare Kassör Vicekassör Miljöansvarig Administrativ miljösamordnare Funktionär Slipförmännen Slipförman / vice ordförande Vice slipförman Hamnkapten / vice sekreterare Varvsansvarig Valberedningen Kommittéer Miljökommittén Klubbvärd Klubbfogdar Festkommittén Tävlingskommittén Förtjänstmärkeskommittén Veteranerna - Pensionärsklubben Dryckesfördelare Avtal Båtplatsavtal Elavtal Sidan 3 av 22

4 1 Allmänna Skriftliga dokument som medlem vill delge klubben skall skickas till Örnsbergs Båtklubb,, Hägersten eller e-postas till 1.1 Definitioner Med klubbens egendom menas all egendom som står under klubbens ansvar så som ägda och arrenderade bryggor, arrenderad mark, byggnader och inventarier Sommarsäsong är perioden från anslagen första sjösättningsdag till sista anslagen torrsättningsdag. Vintersäsong är övrig tid av året Hamnområdet är det område som klubben disponerar i direkt anslutning till mälarens vatten Varvsområdet är uppläggningsplatsen för medlemmarnas båtar Klubbens byggnader är klubbhus, expedition, förrådslokaler, miljöbod, toalett och dansbana Klubbens inventarier är t.ex. möbler, fordon, vagnar, verktyg, container, oljetank, båtstöttor, länspumpar, jolle/kanotställ osv. Sidan 4 av 22

5 2 Alla medlemmars skyldigheter Att hålla alla klubbens utrymmen låsta Ta sig in och ut från inhägnat område är endast tillåtet genom grindar Om medlem tar in icke medlem på klubbens områden betraktas denna person som medlemmens gäst. Medlem ansvarar för sina gäster. Personer som uppehåller sig inom klubbens område skall följa klubbens uppsatta regelverk Medlem skall inte släppa in för honom okända personer till klubbens lokaler eller områden Medlem eller icke medlem kan inte kräva att annan medlem skall öppna låst utrymme för denne Inte ge upphov till buller som upplevs störande för klubbmedlemmar eller närboende. Att göra sig skyldig till detta ger styrelsen möjlighet att använda stadgarna 2.6 och Medlem som bryter upprepade gånger mot klubbens ordningsföreskrifter ger styrelsen möjlighet att använda stadgarna 2.6 och 12. Sidan 5 av 22

6 3 Säkerhet 3.1 Brandskydd Ej fast monterade kärl på båt får sammanlagt inte överstiga 50 liter brandfarlig vätska I båt får förvaras en maximal gasolvolym om två 26 liters gasolflaskor (2 st. P11) Heta arbeten (t.ex. svetsning, lödning, arbete med vinkelslip) får endast ske på av styrelsen anvisad plats. Medlem skall själv tillse att lämpligt släckningsmaterial finns tillgängligt under arbetets gång. 4 Elbestämmelser 4.1 Allmänna Medlem får endast använda elektrisk utrustning som uppfyller gällande normer Medlem skall tillse att förbruka minsta möjliga mängd el Elektriska värmeelement skall vara för ändamålet avsedda Medlem som önskar inkoppling av el dygnet runt i hamn och på varvsområdet till sin båt hänvisas att teckna elavtal med klubben Medlem äger rätt att ladda batterier i båt. Laddning av batterier/ackumulatorer får endast ske med laddare som övervakar och förhindrar överladdning. Om batterierna laddas och används för att driva båten skall medlem erlägga fastställd avgift per kwh Inom varvsområdet får medlemmar använda elström fritt månaden före sjösättning och månaden efter torrsättning. Övrig tid är elströmmen endast tillgänglig i perioder. Period påbörjas genom aktivering och elströmmen är tillkopplad en period. Periodens längd fastställs av styrelsen Medlem som önskar använda elström utöver det tillåtna kan ingå avtal med klubben om rätt att använda elström utöver det tillåtna samt ersätta klubben enligt fastställd avgift per kwh Avgiften per kwh fastställs på årsmöte. 5 Båtbestämmelser Sidan 6 av 22

7 5.1 Identifiering av båt Medlem är skyldig att tillse att båt har identifikationsdekal på båtens stäv när båt ligger på land. På dekalen skall båtägarens hamnplatsnummer eller medlemsnummer framgå. 6 Hamn 6.1 Hamnplatser Klubben hyr ut hamnplatser till medlemmar, endast en plats per medlem Medlem som hyr hamnplats måste ingå avtal med klubben. Se rubrik avtal ang. avtalets utformning Båtar som söker nödhamn får under mycket kort period ligga i hamnen Båtar som ligger i hamnen får högs väga 12 ton och max storleken 12 m x 4 m (båt får överstiga ett av måtten) Medlem som har båt som överskrider dimensionerna i kan skriftligen begära dispens hos styrelsen Båtar skall vara förtöjda med ryckdämpare. Schackel skall säkras med ståltråd. Karbinhakar är ej tillåtna. Vid bristande förtöjning kan klubben utfärda avgift. 6.2 Hamnplatsfördelning, kölista Hamnkaptenen fördelar hamnplatser efter intern byteskö, hamnplatskö och (om det behövs) kölista för att ligga kvar i hamnen på vintern. Fördelningen av hamnplatser skall i första hand ges till medlemmar som står på listan för hamnplatsbyte Medlem som står i hamnplatskön måste betala köavgift senast 1 april för att behålla sin plats i kön Köplatsen avgörs av datum för första inbetalning av hamnplatsköavgift Köande som tilldelas hamnplats som inte passar köandes båtstorlek kan avstå hamnplats och kvarstå i kön Hamnkaptenen äger rätten att omfördela hamnplatsinnehavare i hamnen om han anser det lämpligt. Medlem kan överklaga hamnkaptenens beslut till styrelsen senast 14 dagar efter att han delgivits hamnkaptenens beslut. Beslut verkställs då först efter styrelsens beslutat i ärendet. Sidan 7 av 22

8 6.2.6 Hamnkapten har rätt att minska hamnplatsbredden eller anvisa annan plats för hamnplatsinnehavare om dennes båt är mer än en halv meter smalare än hamnplatsen. Medlem kan överklaga hamnkaptenens beslut till styrelsen senast 14 dagar efter att han delgivits hamnkaptenens beslut. Beslut verkställs då först efter styrelsen beslutat i ärendet. 6.3 Båtbyte Medlem som byter båt och önskar annan hamnplats kan byta plats med annan medlem. Hamnkaptenen skall innan genomförandet ge sitt tillstånd Medlem som byter till större båt får ställa sig i hamnplatsbyteskölistan. 6.4 Andrahandsuthyrning Andrahanduthyrning är endast tillåten till medlem i Örnsbergsbåtklubb och skall godkännas av styrelsen. Medlem har rätt att hyra ut sin hamnplats i andra hand, maximalt en båtsäsong Hamnplatsinnehavaren är ansvarig för att nattvakter och arbetsplikter genomförs även vid andrahandsuthyrning Om medlem andrahandsuthyr sin hamnplats mer än en säsong förloras hamnplatsen. 6.5 Överlåtelse av hamnplats Om båtägare som är gift/sambo skiljer sig kan maka eller make överta hamnplatsen oavsett vem som tidigare har varit hamnplastinnehavare. 6.6 Dödsfall Om hamnplatsinnehavare avlider och är gift eller sambo övergår hamnplatsen till änka, änkling eller sambo. Dödsbo har rätt att disponera hamnplats innevarande säsong alt. kommande säsong. Därefter skall hamnplats återlämnas till klubben. Sidan 8 av 22

9 6.7 Uppsägning Uppsägning av hamnplats skall ske skriftligen, hamnplatsavgift återbetalas ej. 6.8 Skyldigheter Medlem som uppehåller hamnplats påtar sig föreskrivna skyldigheter så som nattvakt och arbetsplikt. 6.9 Förtöjningar Förtöjningar skall vara anpassade för båtens storlek och vikt Samtliga förtöjningar skall ha ryckdämpare Samtliga schackel skall vara säkrade med ståltråd eller motsvarande Fendrar skall användas för att skydda klubbens egendom Flyttning av båt Hamnplatsinnehavare är skyldig att på begäran flytta sin båt till anvisad plats om klubben skall utföra underhållsarbeten. 7 Försäkring 7.1 Båtägare skall ha sin båt ansvarsförsäkrad Medhjälpare som inte är medlem måste registreras vid sjö respektive torrsättning för att klubbens försäkring skall gälla. 8 Varv 8.1 Tilldelning av varvsplats Varvsplatser tilldelas till de hamnplatsinnehavare som önskar. Medlemmar som inte har hamnplats kan tilldelas plats enligt kölista av slipförmannen Slipförmännen skall ansvara för varvsplatskön samt ansvara för avtal om varvsplats. 8.2 Sjö- och torrsättningsmetoder Vagnbåtägare är skyldig att tillse att klubbens vagnar inte överbelastas. Sidan 9 av 22

10 8.2.2 Båtar som skall sjö eller torrsättas med mobilkran får inte väga mer än 8 ton Pallnings och täckningsmaterial skall vara märkt med ägarens namn och båtplatsnummer. Allt material förvaras sommartid i klippskrevan sydöst om klubbhuset Slipförman har rätt att neka medlem att torrsätta båt om pallningsmaterialet bedöms som undermåligt. Medlem kan ej kräva någon ersättning för ev. merkostnader för försenad upptagning Pallnings och täckningsmaterial skall efter sjösättning placeras på av slipförmannens anvisad plats Allt pallnings- och täckningsmaterial skall vara märkt med medlems namn och telefonnummer Pallningsmaterial som saknar märkning har klubben rätt att forsla bort som avfall. 8.3 Uppställning av båtar Båtarna skall ställas upp med 1 meters mellanrum, mätt skrov till skrov Medlem som önskar bygga båthus skall betala för den faktiska ytan detta upptar. I dessa fall skall det vara 1 meter mellan båt och båthus allt båthus till båthus. 8.4 Uppsägning Uppsägning av varvsplats skall ske skriftligen, varvsplatsavgift återbetalas ej. 8.5 Förvaring av småbåtar Medlem som önskar förvara båt/jolle med en maximal längd av 3,5 meter på varvsplan skall teckna avtal härom. Kanot och kajak undantas från längdregeln. Sidan 10 av 22

11 9 Skyldigheter 9.1 Nattvaktsföreskrifter De som har båtplats går nattvakt enligt av hamnkaptenen fastställd lista. Medlem har rätt att överlåta nattvaktpass till annan medlem eller medlems familjemedlem (minst 18 år). Hamnplatsinnehavare som missar sin nattvakt är skyldig att betala avgift fastställd av årsmöte Nattvakt skall alltid fullgöras av två personer. Det är inte tillåtet att vakta ensam pga. säkerhetsskäl Nattvaktspass påbörjas 22: 00 och avslutas 05: Om inte vakt infunnit sig kl. 22:00 skall närvarande vakt kontakta vederbörande för att få denne att fullgöra sin skyldighet Om inte två vakter infunnit sig kl. 24:00 skall den som infunnit sig avsluta sin vakttjänst och inlämna nattvaktsrapport Efter fullgjord nattvakt skall underskriven nattvaktsrapport inlämnas i brevlådan på expeditionen Nattvakten skall vid behov tillkalla polis eller räddningstjänst Om nattvakten upplever att personer som befinner sig på klubbens område uppträder hotfullt skall polis tillkallas. 9.2 Arbetsplikt Klubben skall i kalendariet ange två arbetspliktsdagar per år. Om medlem ej fullgör arbetsplikt utgår avgift enligt årsmötesbeslut Hamnplatsinnehavare samt varvsplatsinnehavare skyldig att fullgöra en (1) arbetsplikt är per år Arbetsplikt kan utbytas mot beting för enskild medlem eller grupp av medlemmar. Styrelsen beslutar i varje enskilt fall. Medlem kan ej komma i efterhand och hävda beting Medlem som påbörjat reparation och underhåll av klubbens områden, byggnader och inventarier är ansvarig för att det färdigställs. Sidan 11 av 22

12 10 Klubbens anläggningar och inventarier 10.1 Klubbhus Bokning av klubbhuset för privata ändamål görs i kalender i klubbhuset samt inbetalning av bokningsavgift till bankgiro Medlem som bokat klubbhuset har även tillgång till hamnområdet Festkommittén i samråd med klubbfogdar utformar regler för klubbhusets och hamnområdets användning Klubbens verktyg och maskiner Varvsansvarig ansvarar för klubbens verktyg och maskiner. Denne ansvarar även för att dessa underhålls samt utlåning av dessa Medlem har rätt att låna klubbens verktyg och maskiner för att utföra arbeten på båt inom klubbens område. Medlemmen måste själv ha kunskap för att kunna använda utrustningen på ett säkert sätt, samt kunna regler för heta arbeten i förekommande fall Traktor och vagnar Traktor får endast framföras av klubbens utbildade medlemmar Förare är ansvarig för att fordonet har tillräckligt med olja, vatten och drivmedel Traktor och vagnar får ej framföras utanför klubbens område. Sidan 12 av 22

13 11 Miljö 11.1 Miljöstation Medlemmar är skyldiga att följa klubbens miljöpolicy Miljöansvarig är ansvarig för att miljö och avfallsreglerna följs inom klubben. 12 Fordon Framförande av fordon skall ske på ett sätt som inte upplevs som störande för medlemmar eller närboende Medlem äger rätten att parkera sitt fordon på varvsområdet under tiden som denne själv befinner sig på klubbens område eller är ute på sjön med sin båt. 13 Avgifter 13.1 Avgifter för hamn, uppläggningsplats, vakt, plikt, m.m. Samtliga avgifter fastställs av årsmötet Ansökningsavgift medlemskap Årsavgift Nyckeldeposition Hamnplatsköavgift Hamnplatsavgift per breddmeter brygga Uppläggningsavgift (längd+1m x bredd +1m) x avgift Avgift vid förlängd uppläggning. Varvsområdet skall vara tomt från båtar mellan 1 juni och 15 september. Båtägare som förvarar sin båt på varvsområdet under aktuell tidsperiod skall betala avgift fastställd av årsmöte. Hamnplatsinnehavare som råkar ut för haveri under den perioden kan ansöka hos slipförmannen om avgiftsbefrielse. Med haveri menas skada som omöjliggör att båten kan ligga i sjön Avgift för missad nattvakt. Sidan 13 av 22

14 Avgift för missad arbetsplikt Avgift bristfällig förtöjning Avgift för förvaring av jolle / kajak Påminnelseavgift Bokningsavgift av klubbhus för privata ändamål. 14 Reservfond 10 procent av positivt resultat avsätts till särskilt konto kallat reservfond. Beslut beträffande nyttjande av reservfond kan endast beslutas av föreningsmöte. För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet. 15 Ansvarsområden styrelsen 15.1 Styrelsen skall Styrelsen skall hålla minst fem styrelsemöten se stadgar Dagordning för styrelsemöten skall innehålla följande punkter: Mötets öppnande Är mötet beslutsmässigt Godkännande av dagordning Val av en justeringsman som jämte ordföranden justerar protokollet Avstämning av tidigare fattade beslut Ekonomirapport Rapporter Inkomna och avgående skrivelser Övriga frågor Nästa möte Mötets avslutande Minst en gång om året skall funktionärer kallas till möte. På detta möte skall funktionärer redovisa för sin verksamhet Ordförande Ordföranden har huvudansvaret inom styrelsen och är föreningens officiella representant. Han skall följa föreningens verksamhet och tillse att övriga ledamöter får sådan information så att de kan fullfölja sina uppdrag på ett riktigt sätt. Han skall se till att stadgarna följs och att Sidan 14 av 22

15 sammanträden hålls regelbundet. Ordföranden ingår i arbetande utskott se stadgar Kallar till styrelsens sammanträden Leder styrelsens sammanträden Tillser att protokoll förs vid sammanträden Tillser att mötesprotokoll skickas till kommittéer i förekommande fall Tillser att klubbens egendom är ordentligt försäkrad Upprättar förslag till verksamhetsberättelse samt är ytterst ansvarig att alla styrelsebeslut blir verkställda Vice ordförande Vice ordförande inträder som ordförande när den ordinarie ordföranden är frånvarande vid styrelsemöten m.m. Om ordförande avgår, går vice ordförande in fram tills föreningsmöte valt ny ordförande. I sådana fall skall alltid en ny vice ordförande utses inom styrelsen Sekreterare Sekreteraren skall hålla ordning i handlingarna så att det lätt går att hitta fattade beslut, avtal m.m. Av protokollen skall särskild vikt läggas vid att kontinuerligt följa upp verkställandet av fattade beslut. Sekreteraren ingår i arbetande utskott se stadgar Förbereda styrelsens sammanträden samt årsmöte och halvårsmöte med nödvändiga dokument Upprättar daterade protokoll Tillser att justerade protokoll arkiveras Biträder ordföranden avseende att följa upp att styrelsens beslut verkställs Arkiverar kopior av skrivelser Upprättar närvarolista vid arbetspliktstillfällen vilket utgör underlag för avgiftslista till kassören Tillser att kopiering, frankering, adressering och klubbutskick verkställs Vice sekreterare Vice sekreterare inträder som sekreterare när den ordinarie sekreterare är frånvarande vid styrelsemöten m.m. Om sekreterare avgår, går vice sekreterare in fram tills föreningsmöte valt ny sekreterare. I sådana fall skall alltid en ny vice sekreterare utses inom styrelsen. Sidan 15 av 22

16 15.6 Kassör Kassören ansvar för klubbens löpande räkenskaper. Kassören skall löpande informera styrelsen om det ekonomiska läget. Kassören ingår i arbetande utskott se stadgar Ansvarar för utbetalningar Tillser att fordringar krävs in Ansvarar för klubbens bokföring och tillser att verifikationer finns för alla inoch utbetalningar Ansvarar för klubbens deklaration, inkomstuppgifter och att klubbens skatter och avgifter betalas Göra årsbokslut samt tillse att revisorerna reviderar räkenskaperna Halvårsbokslut för styrelsen Lämnar budgetunderlag till styrelsen inför årsmöte Inför varje styrelsemöte informera om fordringar Till varje styrelsemöte rapportera om det ekonomiska läget Använda Svenska båtunionens system BAS-K som grund i sin verksamhet Skall inför torr- respektive sjösättning informera vicekassör om betalningsstatus hos medlemmarna Vicekassör Vicekassör inträder som kassör när den ordinarie kassören är frånvarande vid styrelsemöten m.m. Om kassör avgår, går vicekassör in fram tills föreningsmöte valt ny kassör. I sådana fall skall alltid en ny vicekassör utses inom styrelsen Ansvarig för hantering av nycklar och för nyckelregister i BAS-K Föra medlems och båtregistret i Svenska båtunionens system BAS-K Vicekassören skall vara kassören behjälplig Kontrollera att medlemmar har betalt sina avgifter och tillstyrka om båten får sjö- respektive torrsättas samt informera slipförmännen om detta Handha elavtal. Sidan 16 av 22

17 15.8 Miljöansvarig Miljöchefen skall tillse att klubben följer gällande miljölagstiftning inom klubbområdet, samt sköta kontakterna med myndigheter/kommun i dessa frågor Övervakar för att miljöpolicy samt övriga miljödokument följs Sammankallar miljökommittén Ansvarar för att avfallskärl finns tillgängliga vid klubbens arbetsdagar Tillser att det finns tydliga och utförliga anvisningar och märkningar avseende sortering, förvarning etc Beställer hos entreprenör tömning av miljöstation, sopcontainer och toalett Skall inför årsmöte inkomma till styrelsen med en verksamhetsberättelse för ansvarsområdet Administrativ miljösamordnare Upprättar en miljöplan Ansvarar för avtal ang. avfall Tillser att klubbens medlemmar erhåller information avseende bestämmelser för miljö- och sophantering samt utbildar klubbens medlemmar avseende miljö- och sophantering vid särskilda tillfällen Ansvarar för klubbens brandsläckningsmaterial samt att dessa besiktigas regelbundet. 16 Funktionär 16.1 Slipförmännen Slipförmännens ansvarsområde är varvsområdet, det område som klubben disponerar för uppställning av båtar vintertid Slipförmännen ansvarar för löpande underhåll av uppställningsområdet Gör erforderliga förberedelser i god tid före upptagning, där medlemmar kan kallas in för att förbereda varvsplanen, flytta bockar etc Leder och fördelar arbetet vid sjö- resp. torrsättning Beslutar vilka båtar som skall lyftas med kran resp. tas med vagn. Sidan 17 av 22

18 Om slipförmännen bedömer att pallningsmaterialet av säkerhetsskäl eller andra risker kan brista av båtens belastning, har de rätt att neka båtägaren att använda detta, vilket kan medföra att båt inte torrsätts Anvisar plats där pall- och täckningsmaterial skall förvaras Ansvarar för löpande underhåll av klubbens fordon och vagnar Ansvarar för användarinstruktioner av klubbens vagnar och fordon. Ansvarar för att de medlemmar som framför klubbens fordon har erforderlig utbildning Kontrollerar att elföreskrifterna efterlevs på varvsområdet Ansvarar för jolle / kajakställ och mastställ Ansvarar för att upprätta en arbetsplan till klubbens arbetsdagar för sitt ansvarsområde Material för löpande underhåll för ansvarsområdet kan inköpas till en summa av kr per år utan styrelsebeslut Kontrollerar lampor på varvsområdet samt tillse att ev. byte av lampor sker senast i samband med upptagning Inför årsmöte inkomma till styrelsen med en verksamhetsberättelse för ansvarsområdet Slipförman / vice ordförande Ansvarar för att kran finns tillgänglig vid sjö respektive torr sättning som klarar att lyfta båtar upp till 8 ton Ansvara för att hyra in fordon vid behov Tillse att det finns minst två högtryckstvättar vid torrsättning Ansvarar för faställande av tidpunkt för sjö respektive torrsättning Ansvarar för kranbåtar vid sjö och torrsättning Tillser att gångvägen mellan klubbens varvsområde och Mälaren avlyses när klubbens fordon och inhyrda fordon passerar Vice slipförman Vice slipförman ansvarar för vagnbåtar vid sjö och torrsättning. Sidan 18 av 22

19 16.4 Hamnkapten / vice sekreterare Ansvarar för att hamnens samtliga hamnplatser är uthyrda Hamnlista skall föras i Svenska båtunionens system BAS-K och hållas aktuell Informera nyblivna hamnplatsinnehavare om deras skyldigheter samt skriva hamnplatsavtal och även varvsplatsavtal i förekommande fall Upprättar nattvaktslista som skall bifogas årsmöteshandlingarna Tillser att kassör får nödvändig information om uteblivna nattvakter Hamnkaptenen har rätt att omdisponera hamnplatser om det föreligger behov Ansvarar för att hamnplatskö och kö för hamnplatsbyte förs i BAS-K Kontrollerar att samtliga förtöjningar är godkända enligt uppsatta regler, och utfärdar avgift vid bristfällig förtöjning Följer upp nattvaktsrapporter och i förekommandefall vidtar åtgärder Inför årsmöte inkomma till styrelsen med en verksamhetsberättelse för ansvarsområdet Varvsansvarig Tillse att bl.a. grindar, lås, eluttag, toaletter, vattenkranar, småvagnar m.m. fungerar, Minst en gång i veckan läsa nattvaktsrapporter och övriga felanmälningar samt tillse att anmälda fel omgående åtgärdas. Ordföranden och kassör skall kontaktas vid större fel Varvschefen ansvarar för löpande underhåll av hamnområdet Vid behov inköpa underhållsmaterial Vid behov av inköp av övriga inventarier skall detta föregås av styrelsebeslut Upprättar och aktualitetshåller inventarielista på samtliga klubbens verktyg och maskiner Tillser att klubbens verktyg, maskiner och övriga inventarier märks Utformar plan för arbetspliktsdagar. Sidan 19 av 22

20 Kallar till arbetsplikt när behov föreligger samt orienterar övriga styrelsen om detta Tillser att samtliga bryggor och Y-bommar underhålls Tillser att det finns reservdelar (hylsor, sprintar, glödlampor m.m.) till samtliga bryggor och y-bommar. Trasiga glödlampor på bryggor och klubbhus bytes av varvschefen Inför årsmöte inkomma till styrelsen med en verksamhetsberättelse för ansvarsområdet Valberedningen Valberedningen skall kontinuerligt förhöra sig efter medlemmar som har såväl intresse, motivation och särskilda kompetenser som tillgodoser de krav som ställs för ovan nämnda ansvar och uppgifter. Utöver detta skall valberedningen tillse att övriga kommittéer och funktionärer som finns inom klubben bemannas Håller sig informerade bland klubbens medlemmar om vad de tycker om styrelsen och hur dess arbete utförs Följa styrelsens arbete med avseende av hur den arbetar som grupp Rekryterar aktivt nya kandidater Tillfrågar i god tid samtliga avgående ledamöter om de är villiga fortsätta på sin post I sitt arbete med att finna lämpliga och villiga kandidater skall valberedningen, före val, i samråd med styrelsen avstämma förslag I god tid före årsmöte ha ett färdigt förslag att skicka ut till medlemmarna. 17 Kommittéer 17.1 Miljökommittén Skall vara miljöchefen behjälplig inom dennes ansvarsområde Klubbvärd Avlägger rapport till styrelsen på styrelsens begäran Utformar plan för arbetspliktsdagar Åtgärdar enklare småfel, byter glödlampor m.m. Sidan 20 av 22

21 Inköper förbrukningsmaterial Skottar snö och sandar vid behov Kallar medlemmar till hjälp för större reparationer på klubbens byggnader Klubbfogdar Klubbfogdarna skall vara något av en trivselvärd året runt i båtklubben. Avlägger rapport till styrelsen på styrelsens begäran Utformar plan för arbetspliktsdagar Städar klubbhuset och styrelseexpeditionen Tillser att det på toaletterna finns tvål och toalettpapper samt håller toaletterna rena och fräscha Klipper gräs, vattnar blommor samt håller hamn- och bryggområdet välordnat Håller vintertid gångvägarna snöfria Inför årsmöte inkomma till styrelsen med en verksamhetsberättelse för ansvarsområdet Festkommittén Planerar och genomför klubbens aktiviteter. Avlägger rapport till styrelsen på styrelsens begäran De skall genomföra varje år: Tillse att mat och dryck finnes till försäljning på sjö respektive torrsättningsdagarna. Tillse att klubben bjuder på mat och dryck på arbetspliktsdagarna. Tillse att kaffe / dryck och tilltugg finnes på årsmötet. ÖBK dag med kick in för nya medlemmar. Kräftskiva efter navigationstävlingen Var 5:e år anordna jubileumssammankomst räknat från Inför årsmöte inkomma till styrelsen med en verksamhetsberättelse för ansvarsområdet Tävlingskommittén Avlägger rapport till styrelsen på styrelsens begäran Navigationstävling. Sidan 21 av 22

22 ÖBK-dagen Förtjänstmärkeskommittén Avlägger rapport till styrelsen på styrelsens begäran Förtjänstmärkeskommittén föreslår årsmötet om utmärkelser till: Medlem som har donerat eller nerlagt särskilt stor omsorg för klubbens verksamhet På ett förtjänstfullt sätt varit klubben och medlemmar behjälplig Uppvaktning av fullvärdiga medlemmar. Ombesörjer att blommor skickas till 50, 60, 70, och 100 åringar Veteranerna - Pensionärsklubben Avlägger rapport till styrelsen på styrelsens begäran Dryckesfördelare Avlägger rapport till styrelsen på styrelsens begäran. 18 Avtal 18.1 Båtplatsavtal Hamnplats Uppläggningsplats Elavtal Avtal om försäljning av el till medlem. Sidan 22 av 22

Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap 2010-03-21

Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap 2010-03-21 Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap 2010-03-21 INNEHÅLL SID 1 Hamnen 2 2 Sjö- och torrsättning 2 3 Hamnplats 3 4 Varvsplats 3 5 Ordningsregler 5 6 Klubbhuset 5 7 Regler för nyttjande av el 5 8 Regler

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10)

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) Hallsta Båtklubb Sid 1 (5) Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) 1. Medlemskap och avgifter 1. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt till Blanketter

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING STADGAR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Slottshagens Tomtägareförening, ideell förening. 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen

Läs mer

Stadga för Borensbergs Båtklubb

Stadga för Borensbergs Båtklubb Stadga för Borensbergs Båtklubb 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att främja båtlivet i Borensberg och på bästa sätt tillvarata medlemmarnas önskemål. Klubben skall

Läs mer

1 Klubbens hamn står under överinseende av hamnkapten och ordföranden, vars anvisningar ska följas.

1 Klubbens hamn står under överinseende av hamnkapten och ordföranden, vars anvisningar ska följas. Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap INFORMATION Skall fastställas på årsstämman 2012. Avseende kösystemet så har tidigare kölistor inventerats och överförs i det nya systemet med bibehållen plats. Samma

Läs mer

Ordningsregler för Viggeby Båtklubb

Ordningsregler för Viggeby Båtklubb Ordningsregler för Viggeby Båtklubb beslutade 2007-03-28 reviderade 2010-12-07 Innehållsförteckning 1. Allmänna föreskrifter och bestämmelser... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Avtal och bryggplats... 2 1.3 Uppsägning

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

(ursprungligen antagna och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003)

(ursprungligen antagna och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003) (ursprungligen antagna 1992-05-19 och omarbetade 1995 m. ändringar 1998 och 2003) 1. Lindholmsdockans Hamnförening är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar. 2. Hamnföreningens ändamål och syfte

Läs mer

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Godkända av årsmötet 1991-03-25. Uppdaterade 2013 1. Byggnader på arrenderad lott skall vara uppförda enligt gällande bestämmelser i arrendekontraktet och vårdas väl. 2. Spaljéer

Läs mer

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5 Regelverket fastställdes på styrelsemötet 2015-03-02 Förra uppdateringen gjordes 1998 Innehåll Sid 1 Generella hamnregler 2 2 Säkerhet 3 3 Miljöregler 3 4 Sjö- och torrsättning 3 5 Skjulregler 4 6 Container

Läs mer

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03

Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 Anno 1875 Sida 1 av 5 Stadgar Beslutade på extrastämman 2015-06-03 1. Lindholmsdockans Hamn och Sjöbodsförening är en ideell förening för värnandet av Sveriges äldsta torrdocka som byggdes 1875. Föreningen

Läs mer

Stadga för Borensbergs Båtklubb, ändringsförslag

Stadga för Borensbergs Båtklubb, ändringsförslag Stadga för Borensbergs Båtklubb, ändringsförslag 2009-02-08 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att främja båtlivet i Borensberg och på bästa sätt tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Rev Georg Blom 1

Rev Georg Blom 1 Stadgar för Stockholms Radioflygklubb, SRFK A028. Klubben är ansluten till Sveriges Modellflygförbund, SMFF. 1 ÄNDAMÅL Stockholms Radioflygklubb som bildades 1961 har som ändamål att stödja och uppmuntra

Läs mer

Granuddens hamnförening, Verksamhetsbeskrivning

Granuddens hamnförening, Verksamhetsbeskrivning Granuddens hamnförening, Verksamhetsbeskrivning Fastställd av styrelsen 2016-04-25 1. Inledning, syfte 2. Organisation 2.1. Allmänt 2.2. Styrelsearbetet 2.2.1. Ansvarsfördelning 2.2.2. Arbetsutskott 2.2.3.

Läs mer

TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING Box 147, 139 23 VÄRMDÖ

TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING Box 147, 139 23 VÄRMDÖ TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING. Detta dokument är ett komplement och förtydligande av stadgarna. 1 MEDLEMSINTRÄDE 1:1 Skriftlig anmälan

Läs mer

Stadgar för Hallsta Båtklubb

Stadgar för Hallsta Båtklubb 2011-02-24 Sid 1 (6) Stadgar för Hallsta Båtklubb Dessa stadgar är antagna vid årsmöte i februari 2010 samt vid årsmöte i februari 2011. Stadgarna ersätter stadgar antagna vid årsmötet i februari 2005.

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB.

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB. samt tillhörande ORDNINGSREGLER för SAXEMARA BÅTKLUBB. Innehåll: Stadgar 1 till 16 samt en bilaga med ordningsregler 1 till 16 Antagna vid Vårmöte år 2012 samt Årsmöte Datum: Vårmöte 2012-05-12 Årsmöte

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1. Allmänt Båtägare och av honom anlitad personal som nyttjar eller vistas inom anläggningen är skyldig att känna till och noga följa dessa föreskrifter, stadgar och av Föreningen

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar

Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar STADGAR FÖR VÄSTERHANINGE BÅTSÄLLSKAP, VBS gällande från 1990-12-17, omarbetade 2009-02-23 Innehåll 1 ÄNDAMÅL 2 MEDLEMSKAP 3 RÄTTIGHETER 4 SKYLDIGHETER 5 BÅTPLATS OCH

Läs mer

HAMN- OCH VARVSREGLER FÖRENINGEN DJURÖ BÅTSÄLLSKAP

HAMN- OCH VARVSREGLER FÖRENINGEN DJURÖ BÅTSÄLLSKAP HAMN- OCH VARVSREGLER FÖRENINGEN DJURÖ BÅTSÄLLSKAP Reviderade 1993-02-14, 1995-04-09, 1996-06-10, 1998-03-08, 2000-02-07 2003-10-04 2007-11-10 1 HAMNCHEF Hamnchef är ansvarig för drift av hamn- och varvsområde.

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (6) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Ulf Kraepelien, kassör Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Tomas Grut, hamnkapten Jan Tottie, intendent Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik

Läs mer

Stadgar. Antagna på årsstämman

Stadgar. Antagna på årsstämman Sida 1 av 6 Stadgar 1. Lindholmsdockans hamn- och sjöbodsförening är en sammanslutning av båtintresserade medlemmar i Bostadsrättsföreningen Lindholmsdockan. 2. Hamn- och sjöbodsföreningens ändamål och

Läs mer

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK Stadgar för Obbola Båtklubb OBK 1 Ändamål Obbola Båtklubb bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Långhalsviken, Obbola. Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att

Läs mer

1.1 OBK bildades Klubbens ändamål är att främja båtlivet, inklusive tävlings- och ungdomsverksamhet, och att verka för gott kamratskap.

1.1 OBK bildades Klubbens ändamål är att främja båtlivet, inklusive tävlings- och ungdomsverksamhet, och att verka för gott kamratskap. STADGAR FÖR OAXENS BÅTKLUBB (OBK) 1 Båtklubbens ändamål och säte 1.1 OBK bildades 1948. Klubbens ändamål är att främja båtlivet, inklusive tävlings- och ungdomsverksamhet, och att verka för gott kamratskap.

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan med avgifterna för 2015 är utskickad har du inte fått någon faktura meddela styrelsen om detta. Sista betalningsdagen, är den 31/12 2014. Vi kommer att ha ett årsmöte den 7 februari

Läs mer

Kvalitetshandbok Framtaget av Datum Utgåva Medlemsinformation

Kvalitetshandbok Framtaget av Datum Utgåva Medlemsinformation Karlstads Segelsällskap Kvalitetshandbok Framtaget av Datum Utgåva Medlemsinformation Hamnsektionen 2004 2 Beslutat av Datum Sida Styrelsen Mars 2004 1 av 5 Reviderat av Datum Årsmötet 2008-12-17 Hamnregler

Läs mer

Saltsjö-Boo april 2014

Saltsjö-Boo april 2014 INSTRUKTION FÖR HAMNARNA I LÄNNERSTA OCH KILSVIKEN Hamnkaptenerna skall så långt som möjligt tillse att denna instruktion efterlevs. 1. Av årsmötet valda personer Hamnkaptenerna väljs av årsmötet, en för

Läs mer

Förslag på revidering av Tyresö Strands båtklubbs regler antagna vid årsmöte 2009

Förslag på revidering av Tyresö Strands båtklubbs regler antagna vid årsmöte 2009 Förslag på revidering av Tyresö Strands båtklubbs regler antagna vid årsmöte 2009 Medlemskap Medlemskap i klubben kan erhållas av envar som ansluter sig till klubbens ändamål. Ansökan om medlemskap skall

Läs mer

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk.

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. Hamnordning för Haga Båtklubb SOLNA 2014 Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. 1 Användning av

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan för avgifterna för 2014 med sista betalningsdag den 31/1 2014 är utskickade. Fakturan för vinterförvaringen kommer i februari. Som du ser så höjdes avgifterna på senaste årsmötet

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

Stadgar för Civilförsvarsskolans Båtklubb

Stadgar för Civilförsvarsskolans Båtklubb Stadgar för Civilförsvarsskolans Båtklubb Klubben bildades den 4oktober 1966 och har sin hemort/verksamhetsområde i Rosersberg. Stadgarna antagna 1966. Reviderade på årsmötet 1992 samt 2015. 1 Ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR SKOGSVIKS BÅTKLUBB 2010

STADGAR FÖR SKOGSVIKS BÅTKLUBB 2010 STADGAR FÖR SKOGSVIKS BÅTKLUBB 2010 1 Namn, lokalisering och ursprung Klubbens namn är SKOGSVIKS BÅTKLUBB. Klubben är stiftad den 16 december 1945 av båtägare i Danderyd, som anlade brygga vid Skogsvik

Läs mer

Stadgar för Hargshamns Båtklubb 1989-12-01

Stadgar för Hargshamns Båtklubb 1989-12-01 1 Stadgar för Hargshamns Båtklubb 19891201 1. Ändamål Hargshamns Båtklubb, en allmännyttig ideell förening stiftad år 1957, har till uppgift att sammansluta båtägare och för båtsporten intresserade personer,

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

STADGAR FÖR KILSVIKENS BÅTKLUBB 1(6) Kilsvikens Båtklubb Saltjsö-Boo Antagna 1969, reviderade 1978/79, 2004/05, 2008/09.

STADGAR FÖR KILSVIKENS BÅTKLUBB 1(6) Kilsvikens Båtklubb Saltjsö-Boo Antagna 1969, reviderade 1978/79, 2004/05, 2008/09. STADGAR FÖR KILSVIKENS BÅTKLUBB 1(6) 1 ÄNDAMÅL, KiBK, hädanefter benämnd klubben, är instiftad den 6 december 1969 och är en allmännyttig ideell förening i Nacka kommun där klubben också har sitt säte.

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004.

Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004. SBK STADGAR Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004. 1 KLUBBENS ÄNDAMÅL Sommarbo båtklubb, 132 37 i Saltsjö-Boo, är en allmän ideell förening

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter 2013 (Fastställd på styrelsemöte 2013-03-13, reviderad 2013-05-21)

Fördelning av arbetsuppgifter 2013 (Fastställd på styrelsemöte 2013-03-13, reviderad 2013-05-21) Fördelning av arbetsuppgifter 2013 (Fastställd på styrelsemöte 2013-03-13, reviderad 2013-05-21) Styrelse leder klubbens verksamhet i enlighet med stadgarna och de beslut som fattas vid årsmöten utser

Läs mer

ALLMÄNNA REGLER 1. VINTERFÖRVARING. Se även Trollhättans båtklubbs stadgar.

ALLMÄNNA REGLER 1. VINTERFÖRVARING. Se även Trollhättans båtklubbs stadgar. 1 ALLMÄNNA REGLER Se även Trollhättans båtklubbs stadgar. 1. VINTERFÖRVARING - Båt får endast uppläggas efter anvisning av uthyrningsansvarig. - Båtägaren skall svara för att tilldelad plats hålls i snyggt

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö.

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö. Förklaring: Markering i Grönt föreslaget tillägg Gråad text föreslaget borttagande Senast ändrade vid årsmöte ÅÅÅÅ-MM-DD Stadgar för Sticklinge Udde Båtklubb (802492-9195) Klubben bildades 1965 och har

Läs mer

Stadgar för Västmanlands IshockeyDomarKlubb

Stadgar för Västmanlands IshockeyDomarKlubb Stadgar för Västmanlands IshockeyDomarKlubb Innehållsförteckning KAP.1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 - UPPGIFT...3 2 - TILLHÖRIGHET...3 3 - BESLUTANDE ORGAN....3 4 MEDLEMSKAP....3 5 - UTESLUTNING...4 6 -

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

Föreskrifter för upplåtelse, byte mm. av bryggplats

Föreskrifter för upplåtelse, byte mm. av bryggplats Föreskrifter för upplåtelse, byte mm. av bryggplats 1.1 Styrelsen ansvarar för att kölista upprättas och hålls aktuell samt tilldelar platser enligt nedanstående föreskrifter. 1.2 Båt skall vara förtöjd

Läs mer

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb 1. Föreningens namn Norbergs Rid- och Travklubb. 2. Föreningens syfte Norbergs Rid- och Travklubb är en ideell förening vars syfte är att medlemmarna tillsammans

Läs mer

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013.

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Hej medlem 1(5) Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Som du ser har avgifterna höjts för i år vilket beslutades

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Stallmästaregårdens Båtsällskap

Stallmästaregårdens Båtsällskap Stallmästaregårdens Båtsällskap Ordningsföreskrifter (Fastställda av styrelsen våren 2001) 1 Hamn- och uppläggningsområde 1.1 Miljö Sällskapets hamn- och uppläggningsområde är belägna inom ett från miljösynpunkt

Läs mer

Stadgar för Kvarnboängar odlarförening

Stadgar för Kvarnboängar odlarförening Stadgar för Kvarnboängar odlarförening 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är: Kvarnboängar odlarförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Kvarnboängar odlarförening är en allmännyttig ideell förening, som

Läs mer

STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB

STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB www.sunnebatklubb.com Antagna vid årsmöte den 10/11 1991, samt reviderade vid årsmöten 18/11 1995, 8/11 2003 och 12/11 2011 1 Namn Sunne Båtklubb (SBK) stiftad den 30/9 1991,

Läs mer

STADGAR antagna vid extra årsmöte

STADGAR antagna vid extra årsmöte VIAREDS SOMMARSTAD STADGAR antagna vid extra årsmöte 2011-05-14 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Viareds Sommarstad, med organisationsnummer 864501-0466. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Viareds sommarstad

Läs mer

STADGAR För GOTHENBURG SQUARE DANCERS Stiftad September 1981 Godkända Namn Namnet på föreningen är Gothenburg Square Dancers.

STADGAR För GOTHENBURG SQUARE DANCERS Stiftad September 1981 Godkända Namn Namnet på föreningen är Gothenburg Square Dancers. STADGAR För GOTHENBURG SQUARE DANCERS Stiftad September 1981 Godkända 2006-10-19 1 Namn Namnet på föreningen är Gothenburg Square Dancers. 2. Ändamål Gothenburg Square Dancers är en ideell förening med

Läs mer

Stadgar Örnsbergs Båtklubb Antagna på årsmötet 2012

Stadgar Örnsbergs Båtklubb Antagna på årsmötet 2012 Stadgar Örnsbergs Båtklubb Antagna på årsmötet 2012 1. Ändamål... 3 2. Medlemskap... 3 2.1. Ansökan och antagning... 3 2.2. Medlemskategorier... 3 2.3. Rättigheter... 4 2.4. Skyldigheter... 4 2.5. Utträde...

Läs mer

STADGAR för Ö S T E R T Ä L J E B Å T K L U B B bildad den 23 januari 1937 Stadgarna reviderade 1988,

STADGAR för Ö S T E R T Ä L J E B Å T K L U B B bildad den 23 januari 1937 Stadgarna reviderade 1988, STADGAR för Ö S T E R T Ä L J E B Å T K L U B B bildad den 23 januari 1937 Stadgarna reviderade 1988, 2007-01-28 1 Ändamål Östertälje Båtklubb har som ändamål att för barn och vuxna främja intresse för

Läs mer

Stadgar för Bergshamra koloniförening

Stadgar för Bergshamra koloniförening 1(5) Stadgar för Bergshamra koloniförening Följande stadgar har antagits vid föreningens årsmöten den 25 mars 1993, den 20 mars 1994, den 17 mars 2002, den 20 mars 2011 och den 24 mars 2013. Text i kursiv

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Stadgar för Föreningen Stävie Ridhus, ideell förening

Stadgar för Föreningen Stävie Ridhus, ideell förening Stadgar för Föreningen Stävie Ridhus, ideell förening 1 Föreningens firma är Föreningen Stävie Ridhus, ideell förening. 2 Föreningen har till ändamål att driva en ridanläggning. Föreningsmedlemmarna skall

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) Stadgar för Parent Teacher Association vid Internationella Engelska Skolan i Hässelby Strand (PTA IESH) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Parent Teacher Association vid Internationella Engelska

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

STADGAR FÖR SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB

STADGAR FÖR SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB 1 (9) STADGAR FÖR SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB 1 Ändamål Skärsätra Båtklubb är en ideell och öppen förening, stiftad den 14 oktober 1930, som har till ändamål att som medlemmar sammansluta båtägare främst inom Skärsätra

Läs mer

STADGAR. Föreningens namn är Klippbergens koloniträdgårdsförening

STADGAR. Föreningens namn är Klippbergens koloniträdgårdsförening STADGAR 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Klippbergens koloniträdgårdsförening 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Klippbergens koloniträdgårdsförening är en ideell förening som har till ändamål: ansvara

Läs mer

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö.

Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö. Senaste ändrade vid årsmöte ÅÅÅÅ-MM-DD Stadgar för Sticklinge Udde Båtklubb (802492-9195) Klubben bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Sticklinge, Lidingö. Klubben är ansluten till Lidingö

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Välkommen till Eneby Båtklubb

Välkommen till Eneby Båtklubb Välkommen till Eneby Båtklubb Klubbens marina ligger i norra ändan av Stavbofjärden drygt 20 km om söder Södertälje. Eneby Båtklubb och bildades 1978 har ca 230 medlemmar. Eneby Båtklubb är anslutet till

Läs mer

STADGAR FÖR FRÖSÖ BÅTKLUBB

STADGAR FÖR FRÖSÖ BÅTKLUBB STADGAR FÖR FRÖSÖ BÅTKLUBB Klubben bildades den 3 december 1947 och har sin hemort på Frösön. Stadgarna antagna vid årsmötet 2010-03-03. Reviderade vid årsmöte 2011 Revisionshistorik Antagna vid Datum

Läs mer

Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb

Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb Avskrift av stadgar 2006-01-06 Mats Anderson 90.02.12 Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb Antagna: Årsmötet 1990.02.12 samt Reviderade: Ersätter stadgar antagna 1955. 1. Namn Vänersborgs motorbåtsklubb,

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

3.5 Medlem, som vill utträda ur Sällskapet, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

3.5 Medlem, som vill utträda ur Sällskapet, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Stadgar för Stallmästaregårdens Båtsällskap 1 Ändamål Stallmästaregårdens Båtsällskap, nedan Sällskapet, bildat den 25 september 1936 och med säte i Stockholm, har till ändamål att som en ideell förening

Läs mer

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun.

STADGAR. för. Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. STADGAR för Sällskapet bildades den 24 mars 2004 och har sin verksamhet vid Måns Ols, Sala Kommun. 1 Ändamål Kägelhanesällskapet är en ideell förening och har till ändamål att främja kägelsporten och att

Läs mer

Ändring gällande årsmöte 19 mars 2009

Ändring gällande årsmöte 19 mars 2009 Museiföreningen Najadens Vänner Stadgar 2010 24 Till: Avgår ordförande, sekreterare eller kassör före mandattidens utgång skall fyllnadsval utlysas av styrelsen Avgår annan ledamot än ovanstående skall

Läs mer

Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991.

Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991. Stadgar För Rådmanby tomtförening u p a Rådmanby tomtförening Antagna efter revidering av tidigare stadgar å årsmöte den 30 juni 1990 och extra sammanträde den 13 okt 1990 gällande fr. o m 1 jan 1991.

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

2 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

2 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. STADGAR för Breviks Båtsällskap, Lidingö stiftat den 21 augusti 1929 Stadgarna fastställda den 15 mars 1988 och ändrade senast den 1 mars 2011. XX 2018. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Breviks

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Stadgar för Svenska Angloarabföreningen, SAAF

Stadgar för Svenska Angloarabföreningen, SAAF Förslag till nya Stadgar för Svenska Angloarabföreningen, SAAF 1 ÄNDAMÅL Svenska Angloarabföreningen, SAAF, är en rikstäckande, ideell förening som främst har till ändamål att främja avel, uppfödning och

Läs mer

1 Namn Stabergs Båtklubb (SBK), stiftad den 25 oktober 1992, är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar, främst inom Falu Kommun.

1 Namn Stabergs Båtklubb (SBK), stiftad den 25 oktober 1992, är en sammanslutning för båtintresserade medlemmar, främst inom Falu Kommun. Stadgar Stadgar reviderade 2015 Ordningsregler STADGAR FÖR STABERGS BÅTKLUBB Antagna vid årsmöte den 25 oktober 1992, samt reviderade vid årsmöte 29/1 1994, årsmöte 29/11 1997, årsmöte 30/11 2002, årsmöte

Läs mer

Stadgar för KVARNBY Idrottsklubb MEDLEMSKAP

Stadgar för KVARNBY Idrottsklubb MEDLEMSKAP Stadgar för KVARNBY Idrottsklubb ÄNDAMÅL Kvarnby IK har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Svenska Fotbollförbundets stadgar och bestämmelser. Dessutom med särskild målsättning

Läs mer