Föreskrifter Örnsbergs Båtklubb Fastställda på årsmötet 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreskrifter Örnsbergs Båtklubb Fastställda på årsmötet 2012"

Transkript

1 FöreskrifterÖrnsbergsBåtklubb Fastställdapåårsmötet2012 Sidan 1 av 22

2 Innehållsförteckning föreskrifter Innehållsförteckning föreskrifter Allmänna Definitioner Alla medlemmars skyldigheter Säkerhet Brandskydd Elbestämmelser Allmänna Båtbestämmelser Identifiering av båt Hamn Hamnplatser Hamnplatsfördelning, kölista Båtbyte Andrahandsuthyrning Överlåtelse av hamnplats Dödsfall Uppsägning Skyldigheter Förtöjningar Flyttning av båt Försäkring Båtägare skall ha sin båt ansvarsförsäkrad Varv Tilldelning av varvsplats Sjö- och torrsättningsmetoder Uppställning av båtar Uppsägning Förvaring av småbåtar Skyldigheter Nattvaktsföreskrifter Arbetsplikt Klubbens anläggningar och inventarier Klubbhus Klubbens verktyg och maskiner Traktor och vagnar Miljö Miljöstation Fordon Avgifter Sidan 2 av 22

3 13.1 Avgifter för hamn, uppläggningsplats, vakt, plikt, m.m Reservfond Ansvarsområden styrelsen Styrelsen skall Ordförande Vice ordförande Sekreterare Vice sekreterare Kassör Vicekassör Miljöansvarig Administrativ miljösamordnare Funktionär Slipförmännen Slipförman / vice ordförande Vice slipförman Hamnkapten / vice sekreterare Varvsansvarig Valberedningen Kommittéer Miljökommittén Klubbvärd Klubbfogdar Festkommittén Tävlingskommittén Förtjänstmärkeskommittén Veteranerna - Pensionärsklubben Dryckesfördelare Avtal Båtplatsavtal Elavtal Sidan 3 av 22

4 1 Allmänna Skriftliga dokument som medlem vill delge klubben skall skickas till Örnsbergs Båtklubb,, Hägersten eller e-postas till 1.1 Definitioner Med klubbens egendom menas all egendom som står under klubbens ansvar så som ägda och arrenderade bryggor, arrenderad mark, byggnader och inventarier Sommarsäsong är perioden från anslagen första sjösättningsdag till sista anslagen torrsättningsdag. Vintersäsong är övrig tid av året Hamnområdet är det område som klubben disponerar i direkt anslutning till mälarens vatten Varvsområdet är uppläggningsplatsen för medlemmarnas båtar Klubbens byggnader är klubbhus, expedition, förrådslokaler, miljöbod, toalett och dansbana Klubbens inventarier är t.ex. möbler, fordon, vagnar, verktyg, container, oljetank, båtstöttor, länspumpar, jolle/kanotställ osv. Sidan 4 av 22

5 2 Alla medlemmars skyldigheter Att hålla alla klubbens utrymmen låsta Ta sig in och ut från inhägnat område är endast tillåtet genom grindar Om medlem tar in icke medlem på klubbens områden betraktas denna person som medlemmens gäst. Medlem ansvarar för sina gäster. Personer som uppehåller sig inom klubbens område skall följa klubbens uppsatta regelverk Medlem skall inte släppa in för honom okända personer till klubbens lokaler eller områden Medlem eller icke medlem kan inte kräva att annan medlem skall öppna låst utrymme för denne Inte ge upphov till buller som upplevs störande för klubbmedlemmar eller närboende. Att göra sig skyldig till detta ger styrelsen möjlighet att använda stadgarna 2.6 och Medlem som bryter upprepade gånger mot klubbens ordningsföreskrifter ger styrelsen möjlighet att använda stadgarna 2.6 och 12. Sidan 5 av 22

6 3 Säkerhet 3.1 Brandskydd Ej fast monterade kärl på båt får sammanlagt inte överstiga 50 liter brandfarlig vätska I båt får förvaras en maximal gasolvolym om två 26 liters gasolflaskor (2 st. P11) Heta arbeten (t.ex. svetsning, lödning, arbete med vinkelslip) får endast ske på av styrelsen anvisad plats. Medlem skall själv tillse att lämpligt släckningsmaterial finns tillgängligt under arbetets gång. 4 Elbestämmelser 4.1 Allmänna Medlem får endast använda elektrisk utrustning som uppfyller gällande normer Medlem skall tillse att förbruka minsta möjliga mängd el Elektriska värmeelement skall vara för ändamålet avsedda Medlem som önskar inkoppling av el dygnet runt i hamn och på varvsområdet till sin båt hänvisas att teckna elavtal med klubben Medlem äger rätt att ladda batterier i båt. Laddning av batterier/ackumulatorer får endast ske med laddare som övervakar och förhindrar överladdning. Om batterierna laddas och används för att driva båten skall medlem erlägga fastställd avgift per kwh Inom varvsområdet får medlemmar använda elström fritt månaden före sjösättning och månaden efter torrsättning. Övrig tid är elströmmen endast tillgänglig i perioder. Period påbörjas genom aktivering och elströmmen är tillkopplad en period. Periodens längd fastställs av styrelsen Medlem som önskar använda elström utöver det tillåtna kan ingå avtal med klubben om rätt att använda elström utöver det tillåtna samt ersätta klubben enligt fastställd avgift per kwh Avgiften per kwh fastställs på årsmöte. 5 Båtbestämmelser Sidan 6 av 22

7 5.1 Identifiering av båt Medlem är skyldig att tillse att båt har identifikationsdekal på båtens stäv när båt ligger på land. På dekalen skall båtägarens hamnplatsnummer eller medlemsnummer framgå. 6 Hamn 6.1 Hamnplatser Klubben hyr ut hamnplatser till medlemmar, endast en plats per medlem Medlem som hyr hamnplats måste ingå avtal med klubben. Se rubrik avtal ang. avtalets utformning Båtar som söker nödhamn får under mycket kort period ligga i hamnen Båtar som ligger i hamnen får högs väga 12 ton och max storleken 12 m x 4 m (båt får överstiga ett av måtten) Medlem som har båt som överskrider dimensionerna i kan skriftligen begära dispens hos styrelsen Båtar skall vara förtöjda med ryckdämpare. Schackel skall säkras med ståltråd. Karbinhakar är ej tillåtna. Vid bristande förtöjning kan klubben utfärda avgift. 6.2 Hamnplatsfördelning, kölista Hamnkaptenen fördelar hamnplatser efter intern byteskö, hamnplatskö och (om det behövs) kölista för att ligga kvar i hamnen på vintern. Fördelningen av hamnplatser skall i första hand ges till medlemmar som står på listan för hamnplatsbyte Medlem som står i hamnplatskön måste betala köavgift senast 1 april för att behålla sin plats i kön Köplatsen avgörs av datum för första inbetalning av hamnplatsköavgift Köande som tilldelas hamnplats som inte passar köandes båtstorlek kan avstå hamnplats och kvarstå i kön Hamnkaptenen äger rätten att omfördela hamnplatsinnehavare i hamnen om han anser det lämpligt. Medlem kan överklaga hamnkaptenens beslut till styrelsen senast 14 dagar efter att han delgivits hamnkaptenens beslut. Beslut verkställs då först efter styrelsens beslutat i ärendet. Sidan 7 av 22

8 6.2.6 Hamnkapten har rätt att minska hamnplatsbredden eller anvisa annan plats för hamnplatsinnehavare om dennes båt är mer än en halv meter smalare än hamnplatsen. Medlem kan överklaga hamnkaptenens beslut till styrelsen senast 14 dagar efter att han delgivits hamnkaptenens beslut. Beslut verkställs då först efter styrelsen beslutat i ärendet. 6.3 Båtbyte Medlem som byter båt och önskar annan hamnplats kan byta plats med annan medlem. Hamnkaptenen skall innan genomförandet ge sitt tillstånd Medlem som byter till större båt får ställa sig i hamnplatsbyteskölistan. 6.4 Andrahandsuthyrning Andrahanduthyrning är endast tillåten till medlem i Örnsbergsbåtklubb och skall godkännas av styrelsen. Medlem har rätt att hyra ut sin hamnplats i andra hand, maximalt en båtsäsong Hamnplatsinnehavaren är ansvarig för att nattvakter och arbetsplikter genomförs även vid andrahandsuthyrning Om medlem andrahandsuthyr sin hamnplats mer än en säsong förloras hamnplatsen. 6.5 Överlåtelse av hamnplats Om båtägare som är gift/sambo skiljer sig kan maka eller make överta hamnplatsen oavsett vem som tidigare har varit hamnplastinnehavare. 6.6 Dödsfall Om hamnplatsinnehavare avlider och är gift eller sambo övergår hamnplatsen till änka, änkling eller sambo. Dödsbo har rätt att disponera hamnplats innevarande säsong alt. kommande säsong. Därefter skall hamnplats återlämnas till klubben. Sidan 8 av 22

9 6.7 Uppsägning Uppsägning av hamnplats skall ske skriftligen, hamnplatsavgift återbetalas ej. 6.8 Skyldigheter Medlem som uppehåller hamnplats påtar sig föreskrivna skyldigheter så som nattvakt och arbetsplikt. 6.9 Förtöjningar Förtöjningar skall vara anpassade för båtens storlek och vikt Samtliga förtöjningar skall ha ryckdämpare Samtliga schackel skall vara säkrade med ståltråd eller motsvarande Fendrar skall användas för att skydda klubbens egendom Flyttning av båt Hamnplatsinnehavare är skyldig att på begäran flytta sin båt till anvisad plats om klubben skall utföra underhållsarbeten. 7 Försäkring 7.1 Båtägare skall ha sin båt ansvarsförsäkrad Medhjälpare som inte är medlem måste registreras vid sjö respektive torrsättning för att klubbens försäkring skall gälla. 8 Varv 8.1 Tilldelning av varvsplats Varvsplatser tilldelas till de hamnplatsinnehavare som önskar. Medlemmar som inte har hamnplats kan tilldelas plats enligt kölista av slipförmannen Slipförmännen skall ansvara för varvsplatskön samt ansvara för avtal om varvsplats. 8.2 Sjö- och torrsättningsmetoder Vagnbåtägare är skyldig att tillse att klubbens vagnar inte överbelastas. Sidan 9 av 22

10 8.2.2 Båtar som skall sjö eller torrsättas med mobilkran får inte väga mer än 8 ton Pallnings och täckningsmaterial skall vara märkt med ägarens namn och båtplatsnummer. Allt material förvaras sommartid i klippskrevan sydöst om klubbhuset Slipförman har rätt att neka medlem att torrsätta båt om pallningsmaterialet bedöms som undermåligt. Medlem kan ej kräva någon ersättning för ev. merkostnader för försenad upptagning Pallnings och täckningsmaterial skall efter sjösättning placeras på av slipförmannens anvisad plats Allt pallnings- och täckningsmaterial skall vara märkt med medlems namn och telefonnummer Pallningsmaterial som saknar märkning har klubben rätt att forsla bort som avfall. 8.3 Uppställning av båtar Båtarna skall ställas upp med 1 meters mellanrum, mätt skrov till skrov Medlem som önskar bygga båthus skall betala för den faktiska ytan detta upptar. I dessa fall skall det vara 1 meter mellan båt och båthus allt båthus till båthus. 8.4 Uppsägning Uppsägning av varvsplats skall ske skriftligen, varvsplatsavgift återbetalas ej. 8.5 Förvaring av småbåtar Medlem som önskar förvara båt/jolle med en maximal längd av 3,5 meter på varvsplan skall teckna avtal härom. Kanot och kajak undantas från längdregeln. Sidan 10 av 22

11 9 Skyldigheter 9.1 Nattvaktsföreskrifter De som har båtplats går nattvakt enligt av hamnkaptenen fastställd lista. Medlem har rätt att överlåta nattvaktpass till annan medlem eller medlems familjemedlem (minst 18 år). Hamnplatsinnehavare som missar sin nattvakt är skyldig att betala avgift fastställd av årsmöte Nattvakt skall alltid fullgöras av två personer. Det är inte tillåtet att vakta ensam pga. säkerhetsskäl Nattvaktspass påbörjas 22: 00 och avslutas 05: Om inte vakt infunnit sig kl. 22:00 skall närvarande vakt kontakta vederbörande för att få denne att fullgöra sin skyldighet Om inte två vakter infunnit sig kl. 24:00 skall den som infunnit sig avsluta sin vakttjänst och inlämna nattvaktsrapport Efter fullgjord nattvakt skall underskriven nattvaktsrapport inlämnas i brevlådan på expeditionen Nattvakten skall vid behov tillkalla polis eller räddningstjänst Om nattvakten upplever att personer som befinner sig på klubbens område uppträder hotfullt skall polis tillkallas. 9.2 Arbetsplikt Klubben skall i kalendariet ange två arbetspliktsdagar per år. Om medlem ej fullgör arbetsplikt utgår avgift enligt årsmötesbeslut Hamnplatsinnehavare samt varvsplatsinnehavare skyldig att fullgöra en (1) arbetsplikt är per år Arbetsplikt kan utbytas mot beting för enskild medlem eller grupp av medlemmar. Styrelsen beslutar i varje enskilt fall. Medlem kan ej komma i efterhand och hävda beting Medlem som påbörjat reparation och underhåll av klubbens områden, byggnader och inventarier är ansvarig för att det färdigställs. Sidan 11 av 22

12 10 Klubbens anläggningar och inventarier 10.1 Klubbhus Bokning av klubbhuset för privata ändamål görs i kalender i klubbhuset samt inbetalning av bokningsavgift till bankgiro Medlem som bokat klubbhuset har även tillgång till hamnområdet Festkommittén i samråd med klubbfogdar utformar regler för klubbhusets och hamnområdets användning Klubbens verktyg och maskiner Varvsansvarig ansvarar för klubbens verktyg och maskiner. Denne ansvarar även för att dessa underhålls samt utlåning av dessa Medlem har rätt att låna klubbens verktyg och maskiner för att utföra arbeten på båt inom klubbens område. Medlemmen måste själv ha kunskap för att kunna använda utrustningen på ett säkert sätt, samt kunna regler för heta arbeten i förekommande fall Traktor och vagnar Traktor får endast framföras av klubbens utbildade medlemmar Förare är ansvarig för att fordonet har tillräckligt med olja, vatten och drivmedel Traktor och vagnar får ej framföras utanför klubbens område. Sidan 12 av 22

13 11 Miljö 11.1 Miljöstation Medlemmar är skyldiga att följa klubbens miljöpolicy Miljöansvarig är ansvarig för att miljö och avfallsreglerna följs inom klubben. 12 Fordon Framförande av fordon skall ske på ett sätt som inte upplevs som störande för medlemmar eller närboende Medlem äger rätten att parkera sitt fordon på varvsområdet under tiden som denne själv befinner sig på klubbens område eller är ute på sjön med sin båt. 13 Avgifter 13.1 Avgifter för hamn, uppläggningsplats, vakt, plikt, m.m. Samtliga avgifter fastställs av årsmötet Ansökningsavgift medlemskap Årsavgift Nyckeldeposition Hamnplatsköavgift Hamnplatsavgift per breddmeter brygga Uppläggningsavgift (längd+1m x bredd +1m) x avgift Avgift vid förlängd uppläggning. Varvsområdet skall vara tomt från båtar mellan 1 juni och 15 september. Båtägare som förvarar sin båt på varvsområdet under aktuell tidsperiod skall betala avgift fastställd av årsmöte. Hamnplatsinnehavare som råkar ut för haveri under den perioden kan ansöka hos slipförmannen om avgiftsbefrielse. Med haveri menas skada som omöjliggör att båten kan ligga i sjön Avgift för missad nattvakt. Sidan 13 av 22

14 Avgift för missad arbetsplikt Avgift bristfällig förtöjning Avgift för förvaring av jolle / kajak Påminnelseavgift Bokningsavgift av klubbhus för privata ändamål. 14 Reservfond 10 procent av positivt resultat avsätts till särskilt konto kallat reservfond. Beslut beträffande nyttjande av reservfond kan endast beslutas av föreningsmöte. För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet. 15 Ansvarsområden styrelsen 15.1 Styrelsen skall Styrelsen skall hålla minst fem styrelsemöten se stadgar Dagordning för styrelsemöten skall innehålla följande punkter: Mötets öppnande Är mötet beslutsmässigt Godkännande av dagordning Val av en justeringsman som jämte ordföranden justerar protokollet Avstämning av tidigare fattade beslut Ekonomirapport Rapporter Inkomna och avgående skrivelser Övriga frågor Nästa möte Mötets avslutande Minst en gång om året skall funktionärer kallas till möte. På detta möte skall funktionärer redovisa för sin verksamhet Ordförande Ordföranden har huvudansvaret inom styrelsen och är föreningens officiella representant. Han skall följa föreningens verksamhet och tillse att övriga ledamöter får sådan information så att de kan fullfölja sina uppdrag på ett riktigt sätt. Han skall se till att stadgarna följs och att Sidan 14 av 22

15 sammanträden hålls regelbundet. Ordföranden ingår i arbetande utskott se stadgar Kallar till styrelsens sammanträden Leder styrelsens sammanträden Tillser att protokoll förs vid sammanträden Tillser att mötesprotokoll skickas till kommittéer i förekommande fall Tillser att klubbens egendom är ordentligt försäkrad Upprättar förslag till verksamhetsberättelse samt är ytterst ansvarig att alla styrelsebeslut blir verkställda Vice ordförande Vice ordförande inträder som ordförande när den ordinarie ordföranden är frånvarande vid styrelsemöten m.m. Om ordförande avgår, går vice ordförande in fram tills föreningsmöte valt ny ordförande. I sådana fall skall alltid en ny vice ordförande utses inom styrelsen Sekreterare Sekreteraren skall hålla ordning i handlingarna så att det lätt går att hitta fattade beslut, avtal m.m. Av protokollen skall särskild vikt läggas vid att kontinuerligt följa upp verkställandet av fattade beslut. Sekreteraren ingår i arbetande utskott se stadgar Förbereda styrelsens sammanträden samt årsmöte och halvårsmöte med nödvändiga dokument Upprättar daterade protokoll Tillser att justerade protokoll arkiveras Biträder ordföranden avseende att följa upp att styrelsens beslut verkställs Arkiverar kopior av skrivelser Upprättar närvarolista vid arbetspliktstillfällen vilket utgör underlag för avgiftslista till kassören Tillser att kopiering, frankering, adressering och klubbutskick verkställs Vice sekreterare Vice sekreterare inträder som sekreterare när den ordinarie sekreterare är frånvarande vid styrelsemöten m.m. Om sekreterare avgår, går vice sekreterare in fram tills föreningsmöte valt ny sekreterare. I sådana fall skall alltid en ny vice sekreterare utses inom styrelsen. Sidan 15 av 22

16 15.6 Kassör Kassören ansvar för klubbens löpande räkenskaper. Kassören skall löpande informera styrelsen om det ekonomiska läget. Kassören ingår i arbetande utskott se stadgar Ansvarar för utbetalningar Tillser att fordringar krävs in Ansvarar för klubbens bokföring och tillser att verifikationer finns för alla inoch utbetalningar Ansvarar för klubbens deklaration, inkomstuppgifter och att klubbens skatter och avgifter betalas Göra årsbokslut samt tillse att revisorerna reviderar räkenskaperna Halvårsbokslut för styrelsen Lämnar budgetunderlag till styrelsen inför årsmöte Inför varje styrelsemöte informera om fordringar Till varje styrelsemöte rapportera om det ekonomiska läget Använda Svenska båtunionens system BAS-K som grund i sin verksamhet Skall inför torr- respektive sjösättning informera vicekassör om betalningsstatus hos medlemmarna Vicekassör Vicekassör inträder som kassör när den ordinarie kassören är frånvarande vid styrelsemöten m.m. Om kassör avgår, går vicekassör in fram tills föreningsmöte valt ny kassör. I sådana fall skall alltid en ny vicekassör utses inom styrelsen Ansvarig för hantering av nycklar och för nyckelregister i BAS-K Föra medlems och båtregistret i Svenska båtunionens system BAS-K Vicekassören skall vara kassören behjälplig Kontrollera att medlemmar har betalt sina avgifter och tillstyrka om båten får sjö- respektive torrsättas samt informera slipförmännen om detta Handha elavtal. Sidan 16 av 22

17 15.8 Miljöansvarig Miljöchefen skall tillse att klubben följer gällande miljölagstiftning inom klubbområdet, samt sköta kontakterna med myndigheter/kommun i dessa frågor Övervakar för att miljöpolicy samt övriga miljödokument följs Sammankallar miljökommittén Ansvarar för att avfallskärl finns tillgängliga vid klubbens arbetsdagar Tillser att det finns tydliga och utförliga anvisningar och märkningar avseende sortering, förvarning etc Beställer hos entreprenör tömning av miljöstation, sopcontainer och toalett Skall inför årsmöte inkomma till styrelsen med en verksamhetsberättelse för ansvarsområdet Administrativ miljösamordnare Upprättar en miljöplan Ansvarar för avtal ang. avfall Tillser att klubbens medlemmar erhåller information avseende bestämmelser för miljö- och sophantering samt utbildar klubbens medlemmar avseende miljö- och sophantering vid särskilda tillfällen Ansvarar för klubbens brandsläckningsmaterial samt att dessa besiktigas regelbundet. 16 Funktionär 16.1 Slipförmännen Slipförmännens ansvarsområde är varvsområdet, det område som klubben disponerar för uppställning av båtar vintertid Slipförmännen ansvarar för löpande underhåll av uppställningsområdet Gör erforderliga förberedelser i god tid före upptagning, där medlemmar kan kallas in för att förbereda varvsplanen, flytta bockar etc Leder och fördelar arbetet vid sjö- resp. torrsättning Beslutar vilka båtar som skall lyftas med kran resp. tas med vagn. Sidan 17 av 22

18 Om slipförmännen bedömer att pallningsmaterialet av säkerhetsskäl eller andra risker kan brista av båtens belastning, har de rätt att neka båtägaren att använda detta, vilket kan medföra att båt inte torrsätts Anvisar plats där pall- och täckningsmaterial skall förvaras Ansvarar för löpande underhåll av klubbens fordon och vagnar Ansvarar för användarinstruktioner av klubbens vagnar och fordon. Ansvarar för att de medlemmar som framför klubbens fordon har erforderlig utbildning Kontrollerar att elföreskrifterna efterlevs på varvsområdet Ansvarar för jolle / kajakställ och mastställ Ansvarar för att upprätta en arbetsplan till klubbens arbetsdagar för sitt ansvarsområde Material för löpande underhåll för ansvarsområdet kan inköpas till en summa av kr per år utan styrelsebeslut Kontrollerar lampor på varvsområdet samt tillse att ev. byte av lampor sker senast i samband med upptagning Inför årsmöte inkomma till styrelsen med en verksamhetsberättelse för ansvarsområdet Slipförman / vice ordförande Ansvarar för att kran finns tillgänglig vid sjö respektive torr sättning som klarar att lyfta båtar upp till 8 ton Ansvara för att hyra in fordon vid behov Tillse att det finns minst två högtryckstvättar vid torrsättning Ansvarar för faställande av tidpunkt för sjö respektive torrsättning Ansvarar för kranbåtar vid sjö och torrsättning Tillser att gångvägen mellan klubbens varvsområde och Mälaren avlyses när klubbens fordon och inhyrda fordon passerar Vice slipförman Vice slipförman ansvarar för vagnbåtar vid sjö och torrsättning. Sidan 18 av 22

19 16.4 Hamnkapten / vice sekreterare Ansvarar för att hamnens samtliga hamnplatser är uthyrda Hamnlista skall föras i Svenska båtunionens system BAS-K och hållas aktuell Informera nyblivna hamnplatsinnehavare om deras skyldigheter samt skriva hamnplatsavtal och även varvsplatsavtal i förekommande fall Upprättar nattvaktslista som skall bifogas årsmöteshandlingarna Tillser att kassör får nödvändig information om uteblivna nattvakter Hamnkaptenen har rätt att omdisponera hamnplatser om det föreligger behov Ansvarar för att hamnplatskö och kö för hamnplatsbyte förs i BAS-K Kontrollerar att samtliga förtöjningar är godkända enligt uppsatta regler, och utfärdar avgift vid bristfällig förtöjning Följer upp nattvaktsrapporter och i förekommandefall vidtar åtgärder Inför årsmöte inkomma till styrelsen med en verksamhetsberättelse för ansvarsområdet Varvsansvarig Tillse att bl.a. grindar, lås, eluttag, toaletter, vattenkranar, småvagnar m.m. fungerar, Minst en gång i veckan läsa nattvaktsrapporter och övriga felanmälningar samt tillse att anmälda fel omgående åtgärdas. Ordföranden och kassör skall kontaktas vid större fel Varvschefen ansvarar för löpande underhåll av hamnområdet Vid behov inköpa underhållsmaterial Vid behov av inköp av övriga inventarier skall detta föregås av styrelsebeslut Upprättar och aktualitetshåller inventarielista på samtliga klubbens verktyg och maskiner Tillser att klubbens verktyg, maskiner och övriga inventarier märks Utformar plan för arbetspliktsdagar. Sidan 19 av 22

20 Kallar till arbetsplikt när behov föreligger samt orienterar övriga styrelsen om detta Tillser att samtliga bryggor och Y-bommar underhålls Tillser att det finns reservdelar (hylsor, sprintar, glödlampor m.m.) till samtliga bryggor och y-bommar. Trasiga glödlampor på bryggor och klubbhus bytes av varvschefen Inför årsmöte inkomma till styrelsen med en verksamhetsberättelse för ansvarsområdet Valberedningen Valberedningen skall kontinuerligt förhöra sig efter medlemmar som har såväl intresse, motivation och särskilda kompetenser som tillgodoser de krav som ställs för ovan nämnda ansvar och uppgifter. Utöver detta skall valberedningen tillse att övriga kommittéer och funktionärer som finns inom klubben bemannas Håller sig informerade bland klubbens medlemmar om vad de tycker om styrelsen och hur dess arbete utförs Följa styrelsens arbete med avseende av hur den arbetar som grupp Rekryterar aktivt nya kandidater Tillfrågar i god tid samtliga avgående ledamöter om de är villiga fortsätta på sin post I sitt arbete med att finna lämpliga och villiga kandidater skall valberedningen, före val, i samråd med styrelsen avstämma förslag I god tid före årsmöte ha ett färdigt förslag att skicka ut till medlemmarna. 17 Kommittéer 17.1 Miljökommittén Skall vara miljöchefen behjälplig inom dennes ansvarsområde Klubbvärd Avlägger rapport till styrelsen på styrelsens begäran Utformar plan för arbetspliktsdagar Åtgärdar enklare småfel, byter glödlampor m.m. Sidan 20 av 22

21 Inköper förbrukningsmaterial Skottar snö och sandar vid behov Kallar medlemmar till hjälp för större reparationer på klubbens byggnader Klubbfogdar Klubbfogdarna skall vara något av en trivselvärd året runt i båtklubben. Avlägger rapport till styrelsen på styrelsens begäran Utformar plan för arbetspliktsdagar Städar klubbhuset och styrelseexpeditionen Tillser att det på toaletterna finns tvål och toalettpapper samt håller toaletterna rena och fräscha Klipper gräs, vattnar blommor samt håller hamn- och bryggområdet välordnat Håller vintertid gångvägarna snöfria Inför årsmöte inkomma till styrelsen med en verksamhetsberättelse för ansvarsområdet Festkommittén Planerar och genomför klubbens aktiviteter. Avlägger rapport till styrelsen på styrelsens begäran De skall genomföra varje år: Tillse att mat och dryck finnes till försäljning på sjö respektive torrsättningsdagarna. Tillse att klubben bjuder på mat och dryck på arbetspliktsdagarna. Tillse att kaffe / dryck och tilltugg finnes på årsmötet. ÖBK dag med kick in för nya medlemmar. Kräftskiva efter navigationstävlingen Var 5:e år anordna jubileumssammankomst räknat från Inför årsmöte inkomma till styrelsen med en verksamhetsberättelse för ansvarsområdet Tävlingskommittén Avlägger rapport till styrelsen på styrelsens begäran Navigationstävling. Sidan 21 av 22

22 ÖBK-dagen Förtjänstmärkeskommittén Avlägger rapport till styrelsen på styrelsens begäran Förtjänstmärkeskommittén föreslår årsmötet om utmärkelser till: Medlem som har donerat eller nerlagt särskilt stor omsorg för klubbens verksamhet På ett förtjänstfullt sätt varit klubben och medlemmar behjälplig Uppvaktning av fullvärdiga medlemmar. Ombesörjer att blommor skickas till 50, 60, 70, och 100 åringar Veteranerna - Pensionärsklubben Avlägger rapport till styrelsen på styrelsens begäran Dryckesfördelare Avlägger rapport till styrelsen på styrelsens begäran. 18 Avtal 18.1 Båtplatsavtal Hamnplats Uppläggningsplats Elavtal Avtal om försäljning av el till medlem. Sidan 22 av 22

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Sida 1 av 10 Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Innehållsförteckning 1. Allmänna föreskrifter. sid 1 2. Föreskrifter vid sjö- och torrsättning. sid 2 3. Föreskrifter för hamnverksamheten.

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 1. Inledning... 2 2. Allmänna ordningsregler... 2 3. Arbetsplikt... 3

Läs mer

Information och regler

Information och regler KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Information och regler för Karlstads segelsällskaps, KSS, anläggningar vid Kanikenäshamnen 2 Innehållsförteckning 2.1 Medlemskap... 5 2.1.1 Att bli medlem... 5 2.1.2 Klubbexpeditionen

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta och

Läs mer

KÖPINGS MOTORBÅTSSÄLLSKAP

KÖPINGS MOTORBÅTSSÄLLSKAP REGLEMENTE FÖR KÖPINGS MOTORBÅTSSÄLLSKAP Fastställt 2004-09-08 Reviderat 2006-06-01 Reviderat 2007-02-14 Reviderat 2009-03-05 Reviderat 2010-06-03 Reviderat 2011-06-08 Reviderat 2012-11-11 Reviderat 2013-01-29

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet.

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB MEDLEMSHANDBOK 2015 M B K MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D 1 9 3 4 1 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner:

Läs mer

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10)

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) Hallsta Båtklubb Sid 1 (5) Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) 1. Medlemskap och avgifter 1. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt till Blanketter

Läs mer

1. Brott mot Norrsundets Motorbåtsklubbs ordningsföreskrifter

1. Brott mot Norrsundets Motorbåtsklubbs ordningsföreskrifter ORDNINGSFÖRESKRIFTER Norrsundet Motorbåtsklubb (Antagen av medlemsmöte den 24 april 2014) BILAGA 3 Till Norrsundets Motorbåtsklubbs stadgar. Denna bilaga innehåller en sammanställning av alla ordningsföreskrifter

Läs mer

Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR

Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR Båtuppläggningsplats: Båtägare uppmanas att iaktta största varsamhet med till slipen hörande utrustning. Vårdslöshet eller skadegörelse på utrustningen

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

SEGELSÄLLSKAPET VEGAs REGLER OCH UPPLYSNINGAR

SEGELSÄLLSKAPET VEGAs REGLER OCH UPPLYSNINGAR SEGELSÄLLSKAPET VEGAs REGLER OCH UPPLYSNINGAR gällande verksamhetsåret 2013 och tills vidare. MEDLEMSKAP, REGISTRERING MM Blanketter för Ansökan om medlemskap och Båtplatsavtal (registrering, avtal för

Läs mer

Styrelsen Styrelsen sköter klubbens administrativa och ekonomiska förvaltning under året.

Styrelsen Styrelsen sköter klubbens administrativa och ekonomiska förvaltning under året. Allmän information om UDK Tumlaren Uppsala Dykarklubb Tumlarens syfte UDK Tumlarens syfte är att genom utövande av sportdykning främja en god kamratanda. Klubben ska vara ett seriöst och ickekommersiellt

Läs mer

Drifthandbok. Segelflygarna Uppsala Flygklubb

Drifthandbok. Segelflygarna Uppsala Flygklubb Drifthandbok Segelflygarna Uppsala Flygklubb Upplaga 7, 2013 INLEDNING Förord Denna drifthandbok är utgiven av styrelsen i Segelflygarna Uppsala Flygklubb. Målet är att klargöra flygklubbens lokala regler

Läs mer

Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS

Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS Båthamnsgatan 30, 860 35 Söråker, Bg: 300-0882, Telefon klubbstuga 060-40260 1 allmänt Söråkers Båtsällskap är en ideell förening och har som ändamål att:

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

STADGAR. Uppsala Motorbåtsällskap

STADGAR. Uppsala Motorbåtsällskap STADGAR För Uppsala Motorbåtsällskap Stiftat år 1916 Antagna på ordinarie möten 27 februari och 29 maj 2007 Rev 2011-03-09 Erhard Meissner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄLLSKAPETS ÄNDAMÅL 2. MEDLEMSKAP 3. MEDLEMS

Läs mer

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 5 december 2009 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet

Läs mer

STADGAR. Förslag 2015-01-29

STADGAR. Förslag 2015-01-29 STADGAR Förslag 2015-01-29 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING STADGAR...2 SÄLLSKAPETS ÄNDAMÅL...2 MEDLEMSKAP...2 AVGIFTER...3 ARBETSPLIKT...4 STYRELSE...4 FUNKTIONÄRER...5 SEKTIONER OCH KOMMITTÉER...6 MEDLEMSMÖTEN...6

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer