Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 FÖRSLAG KULTURBEREDNINGEN Statligt anslag till kultur 2013 Förslag ökning Förslag Institution/Organisation Bidrag 2012 av bidrag bidrag 2013 NorrlandsOperan AB regional musikverksamhet Dans i Västerbotten Västerbottensteatern AB Västerbottens museum AB * Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi Film i Västerbotten Länsbiblioteket Västerbotten Konstkonsulent Mångkulturverksamhet Riksteatern Västerbotten Folkrörelsearkivet Företagsarkivet Västerbottens läns hemslöjdsförening Särskilt arrangörsstöd Summa NMD Summa statligt anslag till Västerbotten Förslag till beslut: årets uppskrivning av det statliga anslaget, kronor, föreslås fördelas enligt ovan. * Ur det statliga anslaget vidarebefordras kr till Skellefteå museum och kr till Skogsmuseet i Lycksele

16

17

18 Dnr 12RV0408 Stadgar för Regionförbundet Västerbottens län kulturfond 1 Fonden, som tillkommit genom en överföring av Västerbottens läns landstings kulturfond, benämns Regionförbundet Västerbottens läns kulturfond. 2 Regionförbundet Västerbottens läns förbundsstyrelse utgör fondens styrelse. 3 Fondens räkenskaper handhas av Regionförbundet Västerbottens läns kansli. Förvaltningen ska granskas av Regionförbundet Västerbottens läns revisorer. 4 Fondens medel ska placeras så att en god avkastning erhålls samtidigt som säkerheten inte åsidosätts. Fondens medel ska placeras i bankräkning eller räntebärande värdepapper utställda i svenska kronor. 5 Fondens avkastning och kapital ska användas till ett årligt målinriktat stipendium för att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom bildkonstområdet. Stipendiet ska ha karaktären av arbets-, reseoch/eller studiestipendium i enlighet med det av regionförbundet antagna reglementet för Regionförbundet Västerbottens läns kulturstipendier och bildkonststipendium. Utdelning kan högst ske med kronor per år. 6 Dessa stadgar kan förändras endast genom beslut av Regionförbundet Västerbottens läns förbundsfullmäktige.

19 Dnr 12RV0408 Reglemente för Regionförbundets Västerbottens läns kulturstipendium och bildkonststipendium 1 Regionförbundet Västerbottens läns kulturstipendium är fördelat på högst fyra stipendier om vardera lägst kronor och ett bildkonststipendium om lägst kronor samt ett hedersstipendium i form av en gåva. 2 Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom skilda kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendierna ska delas ut till sökande som är verksamma inom Västerbottens län. 3 Bildkonststipendiet ska stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom bildkonstområdet. Bildkonststipendiet ska delas ut till sökande som är professionellt verksam inom Västerbottens län. 4 Kulturstipendierna och bildkonststipendiet ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium. Vid fördelning av stipendierna ska en jämn könsfördelning eftersträvas över tid liksom aspekter som ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet. 5 Kulturstipendierna och bildkonststipendiet är inte avsedda för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning. 6 Ansökan om kulturstipendierna och bildkonststipendiet ska inges på särskilda blanketter och vara Regionförbundet Västerbottens län tillhanda vid tidpunkt som särskilt fastställts. 7 Stipendierna ska ledigförklaras minst 2 månader före ansökningstidens utgång. 8 Hedersstipendiet utdelas utan ansökan till person, grupp eller organisation som uppskattning för värdefulla insatser inom länets kulturliv. 9 Kulturberedningens ledamöter äger rätt att föreslå egen kandidat till hedersstipendiat, vilket ska ske skriftligen och senast en vecka före kulturberedningens sammanträde då ärendet ska behandlas. 10 Förbundsstyrelsen utser stipendiaterna på förslag av kulturberedningen.

20 11 Stipendierna utdelas i samband med förbundsfullmäktige eller motsvarande. 12 Detta reglemente kan förändras endast genom beslut av förbundsfullmäktige.

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Västerbottens län

30 Innehållsförteckning 1. FÖRORD INLEDNING HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT NULÄGESANALYS Insatser inom det företagsfrämjande systemet Länsstyrelsens uppdrag Jämställdhetsintegrering Region Västerbottens jämställdhetsintegrering DELMÅL OCH AKTIVITETER Jämställdhetsintegrerade strategier Jämställdhetsintegrerat strategiskt utvecklingsarbete Jämställdhetsintegrerade stöd- och finansieringssystem för regional tillväxt Jämställdhetsintegrerade besluts- och kunskapsunderlag DELMÅL OCH AKTIVITETER FÖRESLAGNA I NY REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI PLAN FÖR ÅTERRAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING

31 1. FÖRORD Fullständigt förord med underskrift bifogas senare efter att handlingsplanen förankrats politiskt. 2

32 2. INLEDNING Studier visar bland annat att kvinnor som grupp generellt har mindre makt och inflytande över samhällsutvecklingen än män och att män ofta tillåts utgöra norm i offentliga utvecklingsinsatser (Wendt Höjer & Åse, 1999). I beskrivningar av samhället är det vanligtvis mäns relationer till andra män som står i centrum, vilket medför att kvinnors verklighet osynliggörs och tillskrivs ett lägre värde än mäns (Hirdman, 1990). Detta gäller även det regionala tillväxtarbetet, där kulturgeografen Tora Friberg redan 1993 visade att kvinnor var underrepresenterade i det regionala tillväxtarbetet och att den övervägande delen av de regionalpolitiska medlen gick till män och mansdominerade branscher. Uppföljande studier har visat att snedfördelningen av representation och resurser till stor del bestått (Rönnblom 2003 & 2008, Pettersson & Saarinen 2004, Westberg 2005, Hudson & Rönnblom 2007, Pettersson 2007 & 2008, Lindberg 2010). Under årens lopp har riktlinjerna om jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet dock förtydligats och en rad satsningar för ökad jämställdhet har genomförts (se t.ex. Tillväxtverket 2006, 2010 & 2011). Utvecklingen av jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet har också regelbundet följts upp av Tillväxtverket som konstaterar att: Medvetenheten om jämställdhetskravet har ökat Beskrivningen av problembilden förbättrats Integreringen av jämställdhetsaspekten i projektverksamheten stärkts Samtidigt som Tillväxtverket illustrerar en relativt positiv bild av utvecklingen inom jämställdhetsområdet i det regionala tillväxtarbetet visar också myndigheten på en negativ syn och konstaterar att: Arbetet med jämställdhetsintegrering varierar över landet Några län/regioner har ett outvecklat jämställdhetsarbete Några län/regioner har goda tankar som inte följs upp i handling Att jämställdhetsintegreringen i de regionala tillväxtstrategierna tappat fart Att jämställdheten fortfarande är en fråga som huvudsakligen anses vara en fråga för och om kvinnor Att ansvarsfrågan upplevs som otydlig, samt att nationellt stöd ibland upplevs saknas Regeringen konstaterade också under våren 2012 ett behov av att öka ambitionerna på jämställdhetsområdet i det regionala tillväxtarbetet. På samma sätt som Sveriges tillväxt är summan av alla regioners tillväxt så är också regionernas tillväxt summan av den tillväxt som kvinnor och män skapar var för sig och tillsammans. För tillväxten är det även viktigt med en jämn könsfördelning i företagsledningarna. Regeringen vill med handlingsplanen för regional tillväxt medverka till att ta tillvara på kvinnor och mäns kunskaper, affärsidéer och innovativa lösningar. Därför uppmanar regeringen den kommunala och regionala nivån att göra detsamma för att bidra till jämställd tillväxt. 3. HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Regeringen har i regleringsbrev och villkorsbeslut för 2012, uppdragit åt de aktörer som ansvarar för att samordna det regionala tillväxtarbetet att ta fram regionala handlingsplaner för åren för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det regionala tillväxtarbetet. Länsstyrelserna i län där länsstyrelsen inte har detta ansvar ska bistå med sin kompetens i arbetet. Regeringen har samtidigt uppdragit åt Tillväxtverket att ta fram riktlinjer och stödja arbetet. Jämställdhetsintegrering är en strategi för att uppnå jämställdhet. Eftersom jämställhet och ojämställdhet skapas där ordinarie beslut fattas och genomförs måste jämställhetsperspektivet 3

33 finnas med i det dagliga arbetet i planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheterna. Den definition som används här är följande; jämställhetsintegrering innebär (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande. Detta är definitionen som används inom EU och FN och inom svensk jämställdhetspolitik. Regionförbundet Västerbottens län (nedan Region Västerbotten) har i nära samarbete med Länsstyrelsens Västerbottens län tagit fram en handlingsplan för jämställd regional tillväxt i Västerbottens län. Handlingsplanen utgår från behov av ökad jämställdhetsintegrering inom fyra olika områden inom det regionala tillväxtarbetet: 1. Jämställdhetsintegrerade strategier 2. Jämställdhetsintegrerat strategiskt utvecklingsarbete 3. Jämställdhetsintegrerade stöd- och finansieringssystem för regional tillväxt 4. Jämställdhetsintegrerade besluts- och kunskapsunderlag Jämställdhetsintegreringen inom dessa fyra områden behöver stärkas. För vart och ett av områdena har delmål och aktiviteter identifierats för att uppnå ökad jämställhetsintegrering. Arbetet med framtagande av handlingsplanen sker parallellt med processen med att ta fram en regional utvecklingsstrategi för I handlingsplanen presenteras därför delmål och aktiviteter för de fyra områdena samt några föreslagna prioriteringar och aktiviteter från det pågående arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. Handlingsplanen innehåller fyra delar: En nulägesanalys med en kortfattad beskrivning av Västerbottens utmaningar, en genomgång av det arbete som sker hos Länsstyrelsen och Region Västerbotten avseende jämställdhetsintegrering samt en genomgång av hur män och kvinnor får ta del av insatser inom det företagsfrämjande systemet. Delmål och aktiviteter för de fyra behovsområdena. Delmål och aktiviteter som föreslagits i det pågående arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi med fokus på jämställdhet Plan för uppföljning och återrapportering 4. NULÄGESANALYS Utmaningar för Västerbottens län är de stora avstånden i ett län där tolv av femton kommuner har en befolkning på under invånare. De mindre kommunerna står inför en demografisk utmaning där det är brist på kvinnor i barnafödande ålder, där stora pensionsavgångar och små ungdomskullar kommer att innebära brist på arbetskraft och att allt mindre del av befolkningen står för försörjningsbördan. Inom länets tre större kommuner återfinns 80 procent av befolkningen på totalt invånare. De större kommunerna står även de inför utmaningen att en mindre andel ska försörja befolkningen. Stora ungdomskullar kommer ut på bostads- och arbetsmarknaden samtidigt med stora pensionsavgångar. Precis som i andra delar av världen sker det i Västerbotten en urbanisering och ökad befolkningskoncentration. Västerbottens län har sedan början på 1990-talet haft en ekonomisk tillväxt på 90 procent (34 i reala termer). Jämfört med andra delar av Sverige har Västerbotten en relativt låg andel av produktionen 4

34 inom tjänstesektorn. Västerbotten har en större tonvikt mot varuproduktion och offentlig sektor än andra delar av Sverige. Länet har en könsuppdelad arbetsmarknad. Många arbetsplatser är tydligt könsmärkta och domineras av antingen kvinnor eller män. Kvinnor är underrepresenterade som företagare i länet och villkoren för företagande utgår till stor del från en manlig norm. Sammanfattningsvis visade jämställdhetsanalysen (JämLYS, 2010) följande: Det regionala företagsstödet går i hög utsträckning till mansdominerade branscher. Det är en vertikal och horisontell könssegregering inom branscher och positioner. De flesta arbetstillfällen som skapas till följd av stödet tillfaller män. Inget av de 10 största företagen i länet har en kvinna som VD. Endast 1 av 10 av dessa företag har en styrelse med jämn könsfördelning. Mer än 2/3 av de sysselsatta kvinnorna arbetar inom den offentliga sektorn, 2/3 av männen arbetar inom den privata sektorn. ca 1/5 av företagarna i Västerbotten är kvinnor Inom den privata sektorn och näringslivet innehas 82 % av alla chefspositioner av män och endast 18 % av kvinnor. 82 % av Västerbottens verkställande direktörer och verkschefer män och endast 8 % kvinnor 4.1 Insatser inom det företagsfrämjande systemet Sweco Eurofutures har under 2012 genomfört en studie (Sweco Eurofutures 2012), på uppdrag av Region Västerbotten för att beskriva förutsättningar för kvinnor och män att ta del av det företagsfrämjande systemet i Västerbottens län. Förstudien granskade hur insatser som affärsrådgivning, kurser/utbildning inom företagsutveckling, mentorskap och finansiering fördelade sig på män och kvinnor. Förstudien genomfördes genom att länets samtliga kommuner liksom de företagsfrämjande organisationerna i länet intervjuades. Sammanfattningsvis resulterade förstudien i följande: Samtliga organisationer mäter hur deras insatser fördelas på män och kvinnor Affärsrådgivningsinsatser till nystartade företag är relativt jämt fördelade Rådgivningsinsatser till etablerade företag och s.k. innovativa företag går i högre utsträckning till män Jämn fördelning bland deltagare i kompetensutvecklingsinsatser Stora skillnader på fördelningen mellan män och kvinnor inom området finansiering God medvetenhet bland organisationerna Kartläggningen visar att störst skillnad på fördelningen av insatserna mellan män och kvinnor finns inom området finansiering. Med undantag av några finansieringsformer så är fördelningen mycket ojämn. Många finansieringsformer har sådana villkor att de gynnar företag som drivs av män. Ett sådant villkor är att företaget, antingen av konkurrensskäl eller på grund av tillväxtpotential, ska ha en större marknad än den lokala. Intervjupersonerna lyfter fram att kvinnor ofta startar serviceföretag där kunderna endast finns inom kommunen. Ett annat skäl till att en lägre andel lån går till företag som ägs av kvinnor är att affärsidén ska baseras på en innovation, vilket oftast definieras inom teknikorienterad verksamhet. Intervjuundersökningen visar även att organisationer i länet är medvetna om hur insatserna fördelas mellan kvinnor och män och nästan samtliga organisationer uppger att de har anpassat informationsmaterial och marknadsföring så att insatserna ska nå ut till båda könen. Ett par organisationer har också kundanpassat insatsen så att dessa i större utsträckning möter behov som 5

35 kvinnor vill starta företag har. Intervjupersonerna lyfter fram att detta har förändrats betydligt på tio års sikt och den generella uppfattningen är att detta har en stor betydelse för att kunna erbjuda insatser på lika villkor till såväl kvinnor som män. 4.2 Länsstyrelsens uppdrag Jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen arbetar för jämställdhet i länet utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Det nationella målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå detta har regeringen fastställt fyra långsiktiga delmål för jämställdhetspolitiken: 1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. 2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. 4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Utifrån Länsstyrelseinstruktionen 5 ska Länsstyrelsen 1. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor, 2. genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med kön som övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl mot detta, 3. vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekvenserna för dem och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa, 4. vid samråd, beslut och andra åtgärder verka för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, 5. integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta rättigheterna i den egna verksamheten, särskilt skyddet mot diskriminering. Länsstyrelsen har i uppdrag under 2013 att utarbeta en strategi för jämställdhetsintegrering i Västerbotten. Strategin kommer att omfatta det utåtriktade arbetet med jämställdhetsintegrering men även i den egna verksamheten. Strategin baseras utifrån identifierade behov och beaktar andra regionala strategier såsom den regionala utvecklingsstrategin samt handlingsplanen för jämställd regional tillväxt. Syftet ska vara att flytta fram positionerna när det gäller jämställdhetsfrågor och implementering av jämställdhetspolitiken. Internt arbetar Länsstyrelsen utifrån ett ledningsstyrt jämställdhetsarbete och under 2013 är jämställdhetsintegrering särskilt prioriterat. Arbetet kommer ske verksamhetsnära och sakkunnig bistår och stöttar det interna arbetet. Länsstyrelsen leder även länsdelegationen i jämställdhet vars syfte är att flytta fram positionerna gällande jämställdhetsfrågor i länet. De nätverk Länsstyrelsen samordnar ger ett viktig kunskaps-, och erfarenhetsutbyte gällande de livsvillkor kvinnor och män har i länet. 4.3 Region Västerbottens jämställdhetsintegrering Regionfullmäktige beslutade i mars 2010 att underteckna Europeiska deklarationen om jämställhet mellan män och kvinnor på lokal och regional nivå (CEMR- deklarationen). Deklarationen uppmanar kommuner och regioner i Europa att använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet för sina invånare. Att underteckna deklarationen är ett tydligt politisk ställningstagande 6

36 och en viktig symbolisk handling. Det innebär också ett åtagande att arbeta för jämställdhet inom sin egen verksamhet. Deklarationen innehåller sex grundprinciper som Region Västerbotten har förbundit sig att förverkliga inom sina ansvarsområden. Jämställhet är en grundläggande rättighet Flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden måste bekämpas Representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Avskaffandet av stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet. Jämställhetsintegrering av alla regionens verksamheter är nödvändiga för att främja jämställdhet. Handlingsplan och program måste ha tillräcklig finansiering för att jämställhetsarbetet ska nå framgång. Jämställdhetsintegrering är den strategi som Region Västerbotten arbetar utifrån i sitt jämställdhetsarbete. Det utesluter inte att även riktade jämställdhetsinsatser kan genomföras. I Regionplanen framgår Region Västerbottens prioriteringar för perioden Enligt Regionplanen ska jämställdhet genomsyra Region Västerbottens verksamhet. Arbetet handlar ytterst om att skapa förutsättningar för en samhällsutveckling som ger goda livsvillkor för länets medborgare, flickor och pojkar, män och kvinnor. Visionen är att vi med vårt arbete ska bidra till en hållbar utveckling av Västerbottens län. Jämställdhet, det vill säga att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv, är både ett mål och ett medel för att uppnå ett hållbart samhälle. Organiseringen av arbete sker utifrån en modell som kallas MUMS. Det är ett vedertaget verktyg inom jämställhetsarbete som är framarbetat inom den statliga utredningen JämStöd. Regionförbundets styrelse har beslutat att alla analyser och allt kunskapsunderlag som tas fram för individer ska baseras på könsuppdelad statistik. Region Västerbotten hanterar framtagandet av flera olika program och strategier för länet på uppdrag av regeringen. På uppdrag av Näringsdepartementet genomförs programmet Främja kvinnors företagande med projekt riktade till kvinnor som företagare. Syftet är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Region Västerbotten ansvarar för att utarbeta en regional utvecklingsstrategi och samordna genomförandet, löpande följa utvecklingen i länet i förhållande till regionala och nationella mål, följa upp, utvärdera och till regeringen årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. Det regionala tillväxtarbetet ska bedrivas med ett jämställdhetsperspektiv. 5. DELMÅL OCH AKTIVITETER Utifrån nulägesanalysen identifieras fyra områden inom det regionala tillväxtarbetet med behov av ökad jämställdhetsintegrering: 1. Jämställdhetsintegrerade strategier 2. Jämställdhetsintegrerat strategiskt utvecklingsarbete 3. Jämställdhetsintegrerade stöd- och finansieringssystem för regional tillväxt 4. Jämställdhetsintegrerade besluts- och kunskapsunderlag För vart och ett av områdena presentera delmål och aktiviteter. Aktiviteterna kommer genomföras löpande under om inte annat anges. 7

37 5.1 Jämställdhetsintegrerade strategier Delmål Aktiviteter Ansvarig aktör Jämställdhetsintegrerat framtagande av ny regional utvecklingsstrategi (RUS ) Alla RUS-grupper inkommer med analysunderlag baserade utifrån demografiska utmaningar och jämställdhetsperspektivet. Kunskapsuppbyggnad i arbetsgrupperna Länsstyrelsen bistår med sakkunskap i jämställhetsfrågor, jämställdhetsanalys och kunskapsuppbyggnad Jämställdhet som integrerat tema Jämn könsfördelning i arbetsgrupperna Referensgrupp för mångfald Region Västerbotten i samarbete med Länsstyrelsen Alla regionala strategiprocesser integrerar ett jämställdhetsperspektiv Kompetens om genusfrågor används i alla strategiprocesser Ex ante utvärderingar av regionala strategiers effekter på jämställdhet Framtagande Länsstrategi jämställdhetsintegrering Region Västerbotten i samarbete med andra relevanta aktörer Länsstyrelsen Västerbotten 5.2 Jämställdhetsintegrerat strategiskt utvecklingsarbete Delmål Aktiviteter Ansvarig aktör Ökat kunskapsutbyte och lärande kring jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet Ökade kontaktytor mellan jämställdhetsnätverk och andra nätverk Seminarier/workshops kring jämställdhetsfrågor Integrering av jämställdhetsperspektiv i övriga nätverk, seminarier/workshops, konferenser och rapporter Länsstyrelsen i Västerbotten och Region Västerbotten 5.3 Jämställdhetsintegrerade stöd- och finansieringssystem för regional tillväxt Delmål Aktiviteter Ansvarig aktör Lika förutsättningar för män och kvinnor att ta del av det företagsfrämjande systemet Tillvarata resultat och insikter från tidigare perioder av programmet Främja kvinnors företagande och använda dessa som utgångspunkter för utvärdering av projekt och strategier. Region Västerbotten 8

38 Projekthantering ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv Skapa en arena för ökad genusmedvetenhet hos aktörer inom det företagsfrämjande systemet. Genomföra programmet Främja Kvinnors företagande i Västerbotten; hantera ansökningar om finansiering av affärs- och innovationsutvecklingsinsatser riktade till kvinnor som driver företag. Genomföra regionala mötesplatser för att synliggöra kvinnors företagande. Länsstyrelsen anordnar en regional Tanka av dag, där ESF JÄMT visar erfarenheter och resultat från processtöd jämställdhetsintegrering inom Socialfonden. Ärendehanteringsprocessen utvecklas med avseende på jämställhet. Utforma checklistor/metoder, ansökningshandlingar, anvisningar, rutiner, beslutsunderlag mm ur ett jämställdhetsperspektiv. Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten Region Västerbotten i samarbete med Tillväxtverket Länsstyrelsen i Västerbotten Region Västerbotten 5.4 Jämställdhetsintegrerade besluts- och kunskapsunderlag Delmål Aktiviteter Ansvarig aktör Uppföljning av projektverksamhet och företagsstöd ska bättre belysa jämställdhetsperspektivet översyn över befintliga underlag och utvecklande av nya metoder för uppföljning Länsstyrelsen i Västerbotten och Region Västerbotten Framtagande av övriga besluts- och kunskapsunderlag ska belysa jämställdhetsperspektivet genomgång av frågeställningar relevanta för en utveckling mot ökad jämställdheten uppföljning av tidigare beslut angående könsuppdelad statistik Länsstyrelsen kommer ta fram och bearbeta relevant statistik och forskning gällande kvinnors och mäns livsvillkor i länet. Länsstyrelsen anordnar ett flertal seminarier och workshops utifrån strategin jämställdhetsintegrering och svensk jämställdhetspolitik. Länsstyrelsen i Västerbotten och Region Västerbotten 9

39 6. DELMÅL OCH AKTIVITETER FÖRESLAGNA I NY REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Västerbottens regionala utvecklingsstrategi gäller för perioden Under 2013 pågår ett arbete med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för perioden , ett arbete som Region Västerbotten samordnar. Tillsammans med Utvecklingsrådet har Regionförbundet identifierat åtta tematiska områden som utgör grunden för ett konkretiseringsarbete. De tematiska områdena är: Näringslivsutveckling, Innovationskraft, Digital utveckling, Sysselsättning och kompetensförsörjning. Energi, - miljö och klimat, Trafik och infrastruktur, Internationell och regionalt samarbete samt Kultur och livsmiljö. Till varje tematiskt område har en arbetsgrupp tillsats för att koordinera arbetet inom respektive område. Gruppernas uppgift är att i en bred dialog med intressenter och i samverkan med andra arbetsgrupper identifiera och ge förslag på de prioriteringar och insatser som är viktigast för att skapa hållbar tillväxt. Ett första förslag på ny utvecklingsstrategin planeras vara färdig under hösten 2013 då den politiska beredningen startar och beslutet om ny strategi tas i november Jämställdhetsperspektivet integreras på olika sätt i processen och dess genomförande. Jämställdhet har introducerats som ett av 6 integrerade teman i processen. Ett integrerat tema avser här ett tematiskt område som vi under processen försöker öka kunskapen om och som skall beaktas i gruppernas arbete för att ta fram de viktigaste prioriteringarna för hållbar tillväxt. Inför sammansättningen av varje arbetsgrupp gavs direktiv att grupperna skulle: ha en jämn könsfördelning, eftersträva etnisk mångfald, och att gruppernas sammansättning skulle präglas av ett flernivåstyre (Aktörer från olika politiska nivåer och olika sektorer av samhället). Vid arbetsgruppernas kick-off för RUS-arbetet gavs information om hur ett mångfaldsperspektiv skulle kunna integreras i gruppernas arbete. Gruppernas processledare har också genom Länsstyrelsens sakkunnig i jämställdhet givits information om vilka frågeställningar och aspekter av det egna området som kan vara intressanta att belysa utifrån ett jämställdhetsperspektiv samt delgivits övergripande information om den demografiska utmaningen i Västerbotten. Vidare har grupperna diskuterat jämställdhetsperspektivet vid olika arbetsmöten och även bidragit med förslag på insatser till denna handlingsplan. Prioriteringförslag i RUS Delmål Aktivitet/åtgärder Regionen ska utvecklas till en stark europeisk innovativ region som på bästa sätt utvecklar, tar till vara, nyttiggör och kommersialiserar idéer. Ta till vara på idéflödet från grupper som idag är underrepresenterade i innovationssystemet Ta till vara på idéflöden från kvinnor Stöd särskilda insatser som riktar sig mot denna målgrupp Utbilda innovationsstödsystemets offentliga finansierade aktörer i genus- och mångfaldsfrågor Regionen ska utvecklas till en stark europeisk entreprenöriell region med en mångfald av hållbara och växande företag och verksamheter Av de nystartade företagen ska andelen kvinnor och andra underrepresenterade grupper öka till rikssnittet De befintliga företagen ska minst 4 av 10 ha ett majoritetsägande av kvinnor Företagsfinansiering och rådgivning ska ges på lika villkor oberoende av kön, sexuell läggning, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning liksom funktionshinder och ålder. utbilda företagsfrämjande aktörer i genus- och mångfaldsfrågor, stärka möjligheterna för ungdomar, kvinnor och män oavsett etnisk eller annan bakgrund att bli företagare i regionen och rikta insatser som ökar inslaget av entreprenöriell lärande i utbildningsväsendet. främja kvinnors och andra underrepresenterade gruppers deltagande i styrelsearbetet, 10

40 Kvinnor och män har samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar tillmäts samma vikt. Kunskapslyft i Västerbotten om effekter av olika åtgärder i transportsystemet för mäns och kvinnors tillgänglighet i samhället och jämställdhet på kort och lång sikt samt om metoderna för bedömningar Projekt alt. examensarbete med inslag av kunskapsspridning inom ämnet i Västerbotten. Genomför jämställdhetsutbildning av tjänstemän och politiker. Kartläggning av de olika könens representation i olika delar av transportsektorn, fördelningen av makt och inflytande och hur olika människors transportefterfrågan och mobilitet värderas och tillmötesgås i trafiksystemet i Västerbotten. Ta fram handlingsplan för att öka det underrepresenterade könets representation och inflytande i transportsektorns olika delar. Utred möjligheten till solcellsbelysning vid t.ex. hållplatser och parkeringar. Förbättra mångfaldsperspektivet och balansen mellan män och kvinnor i olika roller i infomaterial, branschtidningar mm. Attraktiva livsmiljöer Åtgärder för att öka/få till större mångfald och ökad representation för underrepresenterade grupper i styrelsearbete, ledningsgrupp etc. Öka kunskapen i olika branschorganisationer om jämställdhetsarbetets effekter. Attitydförändrande åtgärder Riktade insatser för att förändra traditionsbundna bilder av branscher med sned könsbalans. Exempelvis inom basnäringarna, skolan eller vården. Insatser för att öka kunskapen i olika branschorganisationer om jämställdhetsarbetets effekter. Jämställda arbetsplatser är en investering för ökad tillväxt. Åtgärder för att öka mångfalden och representationen av 11

Arvodes- och pensionsreglemente

Arvodes- och pensionsreglemente Arvodes- och pensionsreglemente Region Västerbotten Beslutad av förbundsfullmäktige 2014-06-04, 30 DNR: 14RV0174 Arvodes- och pensionsreglementen Region Västerbotten 1 Förtroendevalda som omfattas av reglementet

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m Bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun Fr.o.m. 2001-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 21 september 2016, 118 Bestämmelser om arvoden och ersättningar

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN 2015-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-24 235 med ändring 2014-12-16 235 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för ersättning till förtroendevalda med flera Antagna av fullmäktige 2010-12-15, 136 att gälla fr.o.m. 2011-01-01 Reviderade av fullmäktige 2011-06-15, 90 att gälla fr.o.m. 2011-07-01 Reviderade

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Personalsektionen 2013-01-08 1(6) BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Enligt beslut i kommunfullmäktige 207/06 gäller från och med 1 januari 2007. Reviderad 2013-03-04 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 30 november 2010 234 Reviderad: Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen (1991:900) d.v.s. ledamöter och ersättare

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ersätter Utbytt den Sign 1:1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda

Läs mer

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Dnr KS 2010-37 Rev. KF 2012-12-20 92 REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-18, 191 Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA Reglementet är antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 3 att gälla fr o m 1992-01-01 Reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-10, 171 1 Bestämmelser

Läs mer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden REGLEMENTE Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 85 1(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden 2015-2018 2(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Gällande fr o m 2015-01-01 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid 1 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 Regionförbundet Örebro län Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillämpningsområde 2 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar 2 Former för ersättning 2 Årsarvode

Läs mer

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Dnr KS 25-2013/42 Arvodesreglemente Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Innehåll Arvodesregler för förtroendevalda i Degerfors kommun... 3 Årsarvoderad förtroendevald... 3 Pension... 4 Fasta arvoden...

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN Antaget av fullmäktige 2014-01-27, 7 Reviderat 2015-02-23, Kf 30 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I GULLSPÅNGS KOMMUN FÖR MANDATPERIODEN 2015-2018 ALLMÄNNA

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda. Bergslagens kommunalteknik. Gäller fr o m 2015-01-01

ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda. Bergslagens kommunalteknik. Gäller fr o m 2015-01-01 ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda Bergslagens kommunalteknik Gäller fr o m 2015-01-01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Allmänna bestämmelser: Dessa bestämmelser

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2006-08-29, 70 med ändring 2006-11-28, 100 o 106, att gälla fr o m 2007-01-01 samt ändring 2010-12-21,

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utsändning nr 22 Avsnitt 6.2 REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 2014-12-19 Dnr 250/2014 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se REGLEMENTE ARVODEN Antaget av kommunfullmäktige 2001-05-16, 44 Revidering av kommunfullmäktige 2007-06-13, 57 Revidering av kommunfullmäktige 2009-06-17, 51 Revidering av kommunfullmäktige 2012-12-19,

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för jämställdhet Program för jämställdhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden -1-2011 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2006-12-12 322 att gälla fr o m 2007-01-01. Personalutskottets beslut 2010-12-06 51- uppräkning med 2,47%.

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 1(6) ÄKF 2010:08 Fastställd av fullmäktige 2010-11-24, 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-02-23, 60, Dnr 96/10.104 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Allmänna bestämmelser

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel

Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel 1 Tillämpningsområde 1.1 Dessa bestämmelser gäller för a. Ledamöter och ersättare i fullmäktige beredning som utsetts

Läs mer

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Ersättningar 2012-12-17 Ersättning till kommunalt förtroendevalda KS-838/2012 024 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Detta dokument innehåller bestämmelser om ersättning till

Läs mer

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01.

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. -1-2015 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Burlövs kommun. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Burlövs kommun. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda 1 Burlövs kommun Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 1994-12-19, 145 Reviderade 1998-12-21, 142, 1999-06-21, 64, 2002-12-16, 130, 2006-08-21, 69, 2007-10-15,

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag REGLEMENTE Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 124/2014 Dnr 14/544-024 1(8) Slutbetänkande Arvodesberedningen Författningssamling MBLAFS 2014:1 Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

I BENGTSFORS KOMMUN. Reglemente för förtroendemannaarvoden

I BENGTSFORS KOMMUN. Reglemente för förtroendemannaarvoden I BENGTSFORS KOMMUN POLICY Dalum 2014.811.024 1(5) Kommunlednlnqskontoret, kanslienheten Ulrika Thorell, kommunsekreterare, 0531-526002 ulrika.thorell@bengtsfors.se Anlagen av Kommunfullmäktige Reglemente

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda

Regler för ersättning till förtroendevalda Regler för ersättning till förtroendevalda Fastställda av fullmäktige i Norrbottens läns landsting den 19-20 november 2014, Tillämpningsområde 1 Där inte annat anges gäller reglerna för ledamöter och ersättare

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

ARVODES- OCH ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖRTROENDEVALDA I LYCKSELE KOMMUN och dess BOLAG

ARVODES- OCH ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖRTROENDEVALDA I LYCKSELE KOMMUN och dess BOLAG 015-0-11 ARVODES- OCH ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖRTROENDEVALDA I LYCKSELE KOMMUN och dess BOLAG 015 018 Fastställt av kommunfullmäktige 014-0-1 7, reviderad av Kf 014-10-7 99, reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Arvode utges för inställelse till och deltagande i sammanträde eller förrättning, samt i form av fast årsarvode. Ersättning för inläsningstid ingår i samtliga

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) IJ. 1 REGLER FÖR ARVODEN M. M TILL FÖRTROENDEVALDA I LOMMA KOMMUN 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Dessa regler gäller för förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för: a) Kommunfullmäktige b) Av kommunfullmäktige vald ledamot i kommunal styrelse, nämnd, kommitté, beredningsorgan,

Läs mer

Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128.

Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128. 1 (8) Gäller från och med KF 294.2014 2016-04-01 KF 128.2012 Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128. Arvodesprinciper

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN STYRDOKUMENT Dnr 1 (9) Kamsliet 2015-01-01 Gunilla Lundin EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN Dokumenttyp Regeldokument Dokumentnamn Ersättningsbestämmelser Fastställd

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser Inledande bestämmelser 1 Ersättningsformer Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ utbetalas i enlighet med dessa bestämmelser i form av årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, resekostnadsersättning

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland 1 Bakgrund och syfte Förtroendevalda har enligt kommunallagen 4 kap 12-15 rätt till skälig ekonomisk ersättning för

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7)

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7) Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7) Stab och serviceförvaltningen Kanslienheten Webbredaktör webmaster@rattvik.se 2013-11-15 Antagen KF 2010-12-09, 104 Allmänna

Läs mer

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2017-01-04 Kommunstyrelsen Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2015-2018 Beredningens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa

Läs mer

Ersättningar till förtroendevalda

Ersättningar till förtroendevalda Ersättningar till förtroendevalda Arvoden Årsarvoden utgår till ordförande, vice ordförande Sammanträdesarvoden till ledamöter och suppleanter Undantag, Revisionen. KS och KSAU Sammanträdesarvoden Sammanträdesarvode

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Personalsektionen 2013-01-08 1(9) BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Enligt beslut i kommunfullmäktige 207/06 gäller från och med 1 januari 2007. Reviderad 2013-03-04 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Ersättningsregler 2010-09-07 1 (8) Dnr 2010/287 101 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Beslut i kommunfullmäktige 2010-09-27, att gälla fr o m 2011-01-01. Allmänna

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA FR O M 2003-01-01 1. Årsarvode till ordförande och vice ordförande Arvode enligt denna punkt avser ersätta den förtroendevalde för nämndsarbete

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun 1 (6) Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun Antagen av kommunfullmäktige (KF) i Fagersta den 26 april 2005, 36, att gälla från 2005-06-01. Ändringar antagna av KF 2006-12-19,

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda Antagen i kommunfullmäktige 2014-12-04 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för

Läs mer

Förlorad arbetsförtjänst samt sammanträdesarvode för presidiemöten

Förlorad arbetsförtjänst samt sammanträdesarvode för presidiemöten Handläggare: Sara Mellander Kulturnämnden Förlorad arbetsförtjänst samt sammanträdesarvode för presidiemöten Enligt Arvodesreglerna för förtroendevalda i Malmö, 6, kategoriseras ett presidiemöten som förrättning

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Antaget av kommunfullmäktige den 27 september 2010, 82. Ekonomiska förmåner för förtroendevalda kap 1 8 KAPITEL 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Åstorps kommun med

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2013-06-17 109 2013-07-01

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2015-05-25 103 2015-06-01

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Ersättning 2014-08-25 Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-08-25. Ersätter KS-838/2012 024 Bestämmelserna gäller för alla förtroendevalda som har utsetts

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gällande från den 1 januari 2011 Fastställt av kommunfullmäktige den 18 oktober 2010, 165 1. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Detta reglemente gäller för förtroendevalda

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun Ändringar antagna av kommunfullmäktige den 11 februari 2016, 11 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 2 2 Definitioner... 2 3 Arvoden...

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för som avses i 4 kapitlet 1 kommunallagen. 2 Ersättningar till enligt dessa bestämmelser

Läs mer

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi.

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi. KS14-269 003 Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-09 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 65 Giltighetstid

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

2016-03-23 10. Arvodesreglemente. Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-23 4

2016-03-23 10. Arvodesreglemente. Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-23 4 Datum 2016-03-23 10 Antal sidor Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-23 4 Reviderad, datum och Revideringen avser Innehållsförteckning Allmänna bestämmelser... 3 1. Bakgrund... 3 2. Regler

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Älvsbyns Kommun STYRDOKUMENT DATUM 2016-07-07 1 (5) Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Älvsbyns Kommun 2016-2020 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Handlingsplan för

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun Reglemente för arvoden och ersättningar i Nykvarns kommun Ändringar införda till och med KF, 57 /2015 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 2 2 Definitioner... 2 3 Arvoden... 2 4 Ersättningar...

Läs mer

Processtöd jämställdhetsintegrering

Processtöd jämställdhetsintegrering Processtöd jämställdhetsintegrering i nationella och regionala Socialfondsprojekt Anna-Elvira Cederholm Före ansökan (ide -fas) Förberedelser Mobilisering Genomförande o avslutande Efter projektet Tillgängligt

Läs mer

ARVODESREGLER. Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden

ARVODESREGLER. Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden ARVODESREGLER Arvodesregler för Håbo kommun för mandatperioden 2014-2018 REGLEMENTE 2 Arvodesregler för Håbo kommun 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser gäller för: Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 2010-12-22 Dnr: 07/0125 Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente rörande sammanträdesersättning m m till kommunalt förtroendevalda i Svedala kommun antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09, 80 Gäller från 2015-01-01 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Antagen av kommunfullmäktige 117 2010-12-13, reviderad av kommunfullmäktige 92 2013-06-25 Redaktionellt

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR

ARVODESREGLEMENTE FÖR ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av fullmäktige 2016-10-31, KF 159 Dnr: KS 2016/595 Gäller från 2017-01-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se

Läs mer

Arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs kommun

Arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs kommun Författningssamling BKFS 2014:7 Arvodesregler för förtroendevalda i Burlövs kommun Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-15, 107 Träder i kraft 2015-01-01 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas

Läs mer

Reglemente för förtroendevalda

Reglemente för förtroendevalda REGLEMENTE Dokumentets syfte För alla förtroendevalda i Nacka kommun gäller följande gemensamma bestämmelser. I begreppet nämnd innefattas även kommunstyrelsen, annan nämnd benämnd styrelse samt i tillämpliga

Läs mer

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi

Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi Söderhamns kommuns jämställdhetsstrategi 2014-2019 Innehåll Inledning... 3 Regeringens jämställdhetsmål... 3 Länsgemensam jämställdhetsstrategi för Gävleborgs län... 3 CEMR-deklarationen... 3 Nulägesanalys...

Läs mer

Dnr KK15/158. Arvodesreglemente för förtroendevalda i Nyköpings kommun

Dnr KK15/158. Arvodesreglemente för förtroendevalda i Nyköpings kommun Dnr KK15/158 Arvodesreglemente för förtroendevalda i Nyköpings kommun Dnr KK15/158 2/7 1 Giltighet Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda i kommunfullmäktige, revisionen, nämnder, styrelse, utskott,

Läs mer

Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige

Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige Dnr. 09/KS0062 Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-21 48 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda som fullgör

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N ARVODESREGLEMENTE E KONOMISKA ERSÄTTNINGAR M. M. TILL F ÖRTROENDEVALDA MANDATPERIODEN 2015-2018 Arvodesreglemente, ekonomiska ersättningar m.m. till förtroendevalda Fastställd Kommunfullmäktige 2014-06-23,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 06/KS 185 KFS 2007:03 Ers KFS 2007:01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I MOTALA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 26 mars 2007, 87 gäller fr

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun.

SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun. SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun förenklad version 1 Observera att detta är en förenklad version av Arvodesbestämmelserna

Läs mer

Ersättningsreglemente

Ersättningsreglemente Ersättningsreglemente 1. Årsarvode 1.1 Årsarvode utgår till ordf/vice ordf i styrelser, nämnder och dess utskott samt fullmäktige. 1.2 Arvodet utgår med av fullmäktige fastställd procentsats beräknad utifrån

Läs mer

1 (8) Administrativa avdelningen REGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I BERGS KOMMUN 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 ERSÄTTNINGSFORMER

1 (8) Administrativa avdelningen REGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I BERGS KOMMUN 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 ERSÄTTNINGSFORMER 1 (8) REGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I BERGS KOMMUN 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer

Läs mer