Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 FÖRSLAG KULTURBEREDNINGEN Statligt anslag till kultur 2013 Förslag ökning Förslag Institution/Organisation Bidrag 2012 av bidrag bidrag 2013 NorrlandsOperan AB regional musikverksamhet Dans i Västerbotten Västerbottensteatern AB Västerbottens museum AB * Sune Jonsson Centrum för Dokumentärfotografi Film i Västerbotten Länsbiblioteket Västerbotten Konstkonsulent Mångkulturverksamhet Riksteatern Västerbotten Folkrörelsearkivet Företagsarkivet Västerbottens läns hemslöjdsförening Särskilt arrangörsstöd Summa NMD Summa statligt anslag till Västerbotten Förslag till beslut: årets uppskrivning av det statliga anslaget, kronor, föreslås fördelas enligt ovan. * Ur det statliga anslaget vidarebefordras kr till Skellefteå museum och kr till Skogsmuseet i Lycksele

16

17

18 Dnr 12RV0408 Stadgar för Regionförbundet Västerbottens län kulturfond 1 Fonden, som tillkommit genom en överföring av Västerbottens läns landstings kulturfond, benämns Regionförbundet Västerbottens läns kulturfond. 2 Regionförbundet Västerbottens läns förbundsstyrelse utgör fondens styrelse. 3 Fondens räkenskaper handhas av Regionförbundet Västerbottens läns kansli. Förvaltningen ska granskas av Regionförbundet Västerbottens läns revisorer. 4 Fondens medel ska placeras så att en god avkastning erhålls samtidigt som säkerheten inte åsidosätts. Fondens medel ska placeras i bankräkning eller räntebärande värdepapper utställda i svenska kronor. 5 Fondens avkastning och kapital ska användas till ett årligt målinriktat stipendium för att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom bildkonstområdet. Stipendiet ska ha karaktären av arbets-, reseoch/eller studiestipendium i enlighet med det av regionförbundet antagna reglementet för Regionförbundet Västerbottens läns kulturstipendier och bildkonststipendium. Utdelning kan högst ske med kronor per år. 6 Dessa stadgar kan förändras endast genom beslut av Regionförbundet Västerbottens läns förbundsfullmäktige.

19 Dnr 12RV0408 Reglemente för Regionförbundets Västerbottens läns kulturstipendium och bildkonststipendium 1 Regionförbundet Västerbottens läns kulturstipendium är fördelat på högst fyra stipendier om vardera lägst kronor och ett bildkonststipendium om lägst kronor samt ett hedersstipendium i form av en gåva. 2 Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom skilda kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendierna ska delas ut till sökande som är verksamma inom Västerbottens län. 3 Bildkonststipendiet ska stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom bildkonstområdet. Bildkonststipendiet ska delas ut till sökande som är professionellt verksam inom Västerbottens län. 4 Kulturstipendierna och bildkonststipendiet ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium. Vid fördelning av stipendierna ska en jämn könsfördelning eftersträvas över tid liksom aspekter som ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet. 5 Kulturstipendierna och bildkonststipendiet är inte avsedda för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning. 6 Ansökan om kulturstipendierna och bildkonststipendiet ska inges på särskilda blanketter och vara Regionförbundet Västerbottens län tillhanda vid tidpunkt som särskilt fastställts. 7 Stipendierna ska ledigförklaras minst 2 månader före ansökningstidens utgång. 8 Hedersstipendiet utdelas utan ansökan till person, grupp eller organisation som uppskattning för värdefulla insatser inom länets kulturliv. 9 Kulturberedningens ledamöter äger rätt att föreslå egen kandidat till hedersstipendiat, vilket ska ske skriftligen och senast en vecka före kulturberedningens sammanträde då ärendet ska behandlas. 10 Förbundsstyrelsen utser stipendiaterna på förslag av kulturberedningen.

20 11 Stipendierna utdelas i samband med förbundsfullmäktige eller motsvarande. 12 Detta reglemente kan förändras endast genom beslut av förbundsfullmäktige.

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Västerbottens län

30 Innehållsförteckning 1. FÖRORD INLEDNING HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT NULÄGESANALYS Insatser inom det företagsfrämjande systemet Länsstyrelsens uppdrag Jämställdhetsintegrering Region Västerbottens jämställdhetsintegrering DELMÅL OCH AKTIVITETER Jämställdhetsintegrerade strategier Jämställdhetsintegrerat strategiskt utvecklingsarbete Jämställdhetsintegrerade stöd- och finansieringssystem för regional tillväxt Jämställdhetsintegrerade besluts- och kunskapsunderlag DELMÅL OCH AKTIVITETER FÖRESLAGNA I NY REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI PLAN FÖR ÅTERRAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING

31 1. FÖRORD Fullständigt förord med underskrift bifogas senare efter att handlingsplanen förankrats politiskt. 2

32 2. INLEDNING Studier visar bland annat att kvinnor som grupp generellt har mindre makt och inflytande över samhällsutvecklingen än män och att män ofta tillåts utgöra norm i offentliga utvecklingsinsatser (Wendt Höjer & Åse, 1999). I beskrivningar av samhället är det vanligtvis mäns relationer till andra män som står i centrum, vilket medför att kvinnors verklighet osynliggörs och tillskrivs ett lägre värde än mäns (Hirdman, 1990). Detta gäller även det regionala tillväxtarbetet, där kulturgeografen Tora Friberg redan 1993 visade att kvinnor var underrepresenterade i det regionala tillväxtarbetet och att den övervägande delen av de regionalpolitiska medlen gick till män och mansdominerade branscher. Uppföljande studier har visat att snedfördelningen av representation och resurser till stor del bestått (Rönnblom 2003 & 2008, Pettersson & Saarinen 2004, Westberg 2005, Hudson & Rönnblom 2007, Pettersson 2007 & 2008, Lindberg 2010). Under årens lopp har riktlinjerna om jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet dock förtydligats och en rad satsningar för ökad jämställdhet har genomförts (se t.ex. Tillväxtverket 2006, 2010 & 2011). Utvecklingen av jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet har också regelbundet följts upp av Tillväxtverket som konstaterar att: Medvetenheten om jämställdhetskravet har ökat Beskrivningen av problembilden förbättrats Integreringen av jämställdhetsaspekten i projektverksamheten stärkts Samtidigt som Tillväxtverket illustrerar en relativt positiv bild av utvecklingen inom jämställdhetsområdet i det regionala tillväxtarbetet visar också myndigheten på en negativ syn och konstaterar att: Arbetet med jämställdhetsintegrering varierar över landet Några län/regioner har ett outvecklat jämställdhetsarbete Några län/regioner har goda tankar som inte följs upp i handling Att jämställdhetsintegreringen i de regionala tillväxtstrategierna tappat fart Att jämställdheten fortfarande är en fråga som huvudsakligen anses vara en fråga för och om kvinnor Att ansvarsfrågan upplevs som otydlig, samt att nationellt stöd ibland upplevs saknas Regeringen konstaterade också under våren 2012 ett behov av att öka ambitionerna på jämställdhetsområdet i det regionala tillväxtarbetet. På samma sätt som Sveriges tillväxt är summan av alla regioners tillväxt så är också regionernas tillväxt summan av den tillväxt som kvinnor och män skapar var för sig och tillsammans. För tillväxten är det även viktigt med en jämn könsfördelning i företagsledningarna. Regeringen vill med handlingsplanen för regional tillväxt medverka till att ta tillvara på kvinnor och mäns kunskaper, affärsidéer och innovativa lösningar. Därför uppmanar regeringen den kommunala och regionala nivån att göra detsamma för att bidra till jämställd tillväxt. 3. HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Regeringen har i regleringsbrev och villkorsbeslut för 2012, uppdragit åt de aktörer som ansvarar för att samordna det regionala tillväxtarbetet att ta fram regionala handlingsplaner för åren för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det regionala tillväxtarbetet. Länsstyrelserna i län där länsstyrelsen inte har detta ansvar ska bistå med sin kompetens i arbetet. Regeringen har samtidigt uppdragit åt Tillväxtverket att ta fram riktlinjer och stödja arbetet. Jämställdhetsintegrering är en strategi för att uppnå jämställdhet. Eftersom jämställhet och ojämställdhet skapas där ordinarie beslut fattas och genomförs måste jämställhetsperspektivet 3

33 finnas med i det dagliga arbetet i planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheterna. Den definition som används här är följande; jämställhetsintegrering innebär (om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande. Detta är definitionen som används inom EU och FN och inom svensk jämställdhetspolitik. Regionförbundet Västerbottens län (nedan Region Västerbotten) har i nära samarbete med Länsstyrelsens Västerbottens län tagit fram en handlingsplan för jämställd regional tillväxt i Västerbottens län. Handlingsplanen utgår från behov av ökad jämställdhetsintegrering inom fyra olika områden inom det regionala tillväxtarbetet: 1. Jämställdhetsintegrerade strategier 2. Jämställdhetsintegrerat strategiskt utvecklingsarbete 3. Jämställdhetsintegrerade stöd- och finansieringssystem för regional tillväxt 4. Jämställdhetsintegrerade besluts- och kunskapsunderlag Jämställdhetsintegreringen inom dessa fyra områden behöver stärkas. För vart och ett av områdena har delmål och aktiviteter identifierats för att uppnå ökad jämställhetsintegrering. Arbetet med framtagande av handlingsplanen sker parallellt med processen med att ta fram en regional utvecklingsstrategi för I handlingsplanen presenteras därför delmål och aktiviteter för de fyra områdena samt några föreslagna prioriteringar och aktiviteter från det pågående arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. Handlingsplanen innehåller fyra delar: En nulägesanalys med en kortfattad beskrivning av Västerbottens utmaningar, en genomgång av det arbete som sker hos Länsstyrelsen och Region Västerbotten avseende jämställdhetsintegrering samt en genomgång av hur män och kvinnor får ta del av insatser inom det företagsfrämjande systemet. Delmål och aktiviteter för de fyra behovsområdena. Delmål och aktiviteter som föreslagits i det pågående arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi med fokus på jämställdhet Plan för uppföljning och återrapportering 4. NULÄGESANALYS Utmaningar för Västerbottens län är de stora avstånden i ett län där tolv av femton kommuner har en befolkning på under invånare. De mindre kommunerna står inför en demografisk utmaning där det är brist på kvinnor i barnafödande ålder, där stora pensionsavgångar och små ungdomskullar kommer att innebära brist på arbetskraft och att allt mindre del av befolkningen står för försörjningsbördan. Inom länets tre större kommuner återfinns 80 procent av befolkningen på totalt invånare. De större kommunerna står även de inför utmaningen att en mindre andel ska försörja befolkningen. Stora ungdomskullar kommer ut på bostads- och arbetsmarknaden samtidigt med stora pensionsavgångar. Precis som i andra delar av världen sker det i Västerbotten en urbanisering och ökad befolkningskoncentration. Västerbottens län har sedan början på 1990-talet haft en ekonomisk tillväxt på 90 procent (34 i reala termer). Jämfört med andra delar av Sverige har Västerbotten en relativt låg andel av produktionen 4

34 inom tjänstesektorn. Västerbotten har en större tonvikt mot varuproduktion och offentlig sektor än andra delar av Sverige. Länet har en könsuppdelad arbetsmarknad. Många arbetsplatser är tydligt könsmärkta och domineras av antingen kvinnor eller män. Kvinnor är underrepresenterade som företagare i länet och villkoren för företagande utgår till stor del från en manlig norm. Sammanfattningsvis visade jämställdhetsanalysen (JämLYS, 2010) följande: Det regionala företagsstödet går i hög utsträckning till mansdominerade branscher. Det är en vertikal och horisontell könssegregering inom branscher och positioner. De flesta arbetstillfällen som skapas till följd av stödet tillfaller män. Inget av de 10 största företagen i länet har en kvinna som VD. Endast 1 av 10 av dessa företag har en styrelse med jämn könsfördelning. Mer än 2/3 av de sysselsatta kvinnorna arbetar inom den offentliga sektorn, 2/3 av männen arbetar inom den privata sektorn. ca 1/5 av företagarna i Västerbotten är kvinnor Inom den privata sektorn och näringslivet innehas 82 % av alla chefspositioner av män och endast 18 % av kvinnor. 82 % av Västerbottens verkställande direktörer och verkschefer män och endast 8 % kvinnor 4.1 Insatser inom det företagsfrämjande systemet Sweco Eurofutures har under 2012 genomfört en studie (Sweco Eurofutures 2012), på uppdrag av Region Västerbotten för att beskriva förutsättningar för kvinnor och män att ta del av det företagsfrämjande systemet i Västerbottens län. Förstudien granskade hur insatser som affärsrådgivning, kurser/utbildning inom företagsutveckling, mentorskap och finansiering fördelade sig på män och kvinnor. Förstudien genomfördes genom att länets samtliga kommuner liksom de företagsfrämjande organisationerna i länet intervjuades. Sammanfattningsvis resulterade förstudien i följande: Samtliga organisationer mäter hur deras insatser fördelas på män och kvinnor Affärsrådgivningsinsatser till nystartade företag är relativt jämt fördelade Rådgivningsinsatser till etablerade företag och s.k. innovativa företag går i högre utsträckning till män Jämn fördelning bland deltagare i kompetensutvecklingsinsatser Stora skillnader på fördelningen mellan män och kvinnor inom området finansiering God medvetenhet bland organisationerna Kartläggningen visar att störst skillnad på fördelningen av insatserna mellan män och kvinnor finns inom området finansiering. Med undantag av några finansieringsformer så är fördelningen mycket ojämn. Många finansieringsformer har sådana villkor att de gynnar företag som drivs av män. Ett sådant villkor är att företaget, antingen av konkurrensskäl eller på grund av tillväxtpotential, ska ha en större marknad än den lokala. Intervjupersonerna lyfter fram att kvinnor ofta startar serviceföretag där kunderna endast finns inom kommunen. Ett annat skäl till att en lägre andel lån går till företag som ägs av kvinnor är att affärsidén ska baseras på en innovation, vilket oftast definieras inom teknikorienterad verksamhet. Intervjuundersökningen visar även att organisationer i länet är medvetna om hur insatserna fördelas mellan kvinnor och män och nästan samtliga organisationer uppger att de har anpassat informationsmaterial och marknadsföring så att insatserna ska nå ut till båda könen. Ett par organisationer har också kundanpassat insatsen så att dessa i större utsträckning möter behov som 5

35 kvinnor vill starta företag har. Intervjupersonerna lyfter fram att detta har förändrats betydligt på tio års sikt och den generella uppfattningen är att detta har en stor betydelse för att kunna erbjuda insatser på lika villkor till såväl kvinnor som män. 4.2 Länsstyrelsens uppdrag Jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen arbetar för jämställdhet i länet utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Det nationella målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå detta har regeringen fastställt fyra långsiktiga delmål för jämställdhetspolitiken: 1. En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet. 2. Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 3. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor. 4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar. Utifrån Länsstyrelseinstruktionen 5 ska Länsstyrelsen 1. integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns samt flickors och pojkars villkor, 2. genomgående analysera och presentera individbaserad statistik med kön som övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl mot detta, 3. vid beslut och andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekvenserna för dem och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa, 4. vid samråd, beslut och andra åtgärder verka för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning, 5. integrera de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet genom att belysa, analysera och beakta rättigheterna i den egna verksamheten, särskilt skyddet mot diskriminering. Länsstyrelsen har i uppdrag under 2013 att utarbeta en strategi för jämställdhetsintegrering i Västerbotten. Strategin kommer att omfatta det utåtriktade arbetet med jämställdhetsintegrering men även i den egna verksamheten. Strategin baseras utifrån identifierade behov och beaktar andra regionala strategier såsom den regionala utvecklingsstrategin samt handlingsplanen för jämställd regional tillväxt. Syftet ska vara att flytta fram positionerna när det gäller jämställdhetsfrågor och implementering av jämställdhetspolitiken. Internt arbetar Länsstyrelsen utifrån ett ledningsstyrt jämställdhetsarbete och under 2013 är jämställdhetsintegrering särskilt prioriterat. Arbetet kommer ske verksamhetsnära och sakkunnig bistår och stöttar det interna arbetet. Länsstyrelsen leder även länsdelegationen i jämställdhet vars syfte är att flytta fram positionerna gällande jämställdhetsfrågor i länet. De nätverk Länsstyrelsen samordnar ger ett viktig kunskaps-, och erfarenhetsutbyte gällande de livsvillkor kvinnor och män har i länet. 4.3 Region Västerbottens jämställdhetsintegrering Regionfullmäktige beslutade i mars 2010 att underteckna Europeiska deklarationen om jämställhet mellan män och kvinnor på lokal och regional nivå (CEMR- deklarationen). Deklarationen uppmanar kommuner och regioner i Europa att använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå jämställdhet för sina invånare. Att underteckna deklarationen är ett tydligt politisk ställningstagande 6

36 och en viktig symbolisk handling. Det innebär också ett åtagande att arbeta för jämställdhet inom sin egen verksamhet. Deklarationen innehåller sex grundprinciper som Region Västerbotten har förbundit sig att förverkliga inom sina ansvarsområden. Jämställhet är en grundläggande rättighet Flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden måste bekämpas Representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Avskaffandet av stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet. Jämställhetsintegrering av alla regionens verksamheter är nödvändiga för att främja jämställdhet. Handlingsplan och program måste ha tillräcklig finansiering för att jämställhetsarbetet ska nå framgång. Jämställdhetsintegrering är den strategi som Region Västerbotten arbetar utifrån i sitt jämställdhetsarbete. Det utesluter inte att även riktade jämställdhetsinsatser kan genomföras. I Regionplanen framgår Region Västerbottens prioriteringar för perioden Enligt Regionplanen ska jämställdhet genomsyra Region Västerbottens verksamhet. Arbetet handlar ytterst om att skapa förutsättningar för en samhällsutveckling som ger goda livsvillkor för länets medborgare, flickor och pojkar, män och kvinnor. Visionen är att vi med vårt arbete ska bidra till en hållbar utveckling av Västerbottens län. Jämställdhet, det vill säga att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv, är både ett mål och ett medel för att uppnå ett hållbart samhälle. Organiseringen av arbete sker utifrån en modell som kallas MUMS. Det är ett vedertaget verktyg inom jämställhetsarbete som är framarbetat inom den statliga utredningen JämStöd. Regionförbundets styrelse har beslutat att alla analyser och allt kunskapsunderlag som tas fram för individer ska baseras på könsuppdelad statistik. Region Västerbotten hanterar framtagandet av flera olika program och strategier för länet på uppdrag av regeringen. På uppdrag av Näringsdepartementet genomförs programmet Främja kvinnors företagande med projekt riktade till kvinnor som företagare. Syftet är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Region Västerbotten ansvarar för att utarbeta en regional utvecklingsstrategi och samordna genomförandet, löpande följa utvecklingen i länet i förhållande till regionala och nationella mål, följa upp, utvärdera och till regeringen årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. Det regionala tillväxtarbetet ska bedrivas med ett jämställdhetsperspektiv. 5. DELMÅL OCH AKTIVITETER Utifrån nulägesanalysen identifieras fyra områden inom det regionala tillväxtarbetet med behov av ökad jämställdhetsintegrering: 1. Jämställdhetsintegrerade strategier 2. Jämställdhetsintegrerat strategiskt utvecklingsarbete 3. Jämställdhetsintegrerade stöd- och finansieringssystem för regional tillväxt 4. Jämställdhetsintegrerade besluts- och kunskapsunderlag För vart och ett av områdena presentera delmål och aktiviteter. Aktiviteterna kommer genomföras löpande under om inte annat anges. 7

37 5.1 Jämställdhetsintegrerade strategier Delmål Aktiviteter Ansvarig aktör Jämställdhetsintegrerat framtagande av ny regional utvecklingsstrategi (RUS ) Alla RUS-grupper inkommer med analysunderlag baserade utifrån demografiska utmaningar och jämställdhetsperspektivet. Kunskapsuppbyggnad i arbetsgrupperna Länsstyrelsen bistår med sakkunskap i jämställhetsfrågor, jämställdhetsanalys och kunskapsuppbyggnad Jämställdhet som integrerat tema Jämn könsfördelning i arbetsgrupperna Referensgrupp för mångfald Region Västerbotten i samarbete med Länsstyrelsen Alla regionala strategiprocesser integrerar ett jämställdhetsperspektiv Kompetens om genusfrågor används i alla strategiprocesser Ex ante utvärderingar av regionala strategiers effekter på jämställdhet Framtagande Länsstrategi jämställdhetsintegrering Region Västerbotten i samarbete med andra relevanta aktörer Länsstyrelsen Västerbotten 5.2 Jämställdhetsintegrerat strategiskt utvecklingsarbete Delmål Aktiviteter Ansvarig aktör Ökat kunskapsutbyte och lärande kring jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet Ökade kontaktytor mellan jämställdhetsnätverk och andra nätverk Seminarier/workshops kring jämställdhetsfrågor Integrering av jämställdhetsperspektiv i övriga nätverk, seminarier/workshops, konferenser och rapporter Länsstyrelsen i Västerbotten och Region Västerbotten 5.3 Jämställdhetsintegrerade stöd- och finansieringssystem för regional tillväxt Delmål Aktiviteter Ansvarig aktör Lika förutsättningar för män och kvinnor att ta del av det företagsfrämjande systemet Tillvarata resultat och insikter från tidigare perioder av programmet Främja kvinnors företagande och använda dessa som utgångspunkter för utvärdering av projekt och strategier. Region Västerbotten 8

38 Projekthantering ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv Skapa en arena för ökad genusmedvetenhet hos aktörer inom det företagsfrämjande systemet. Genomföra programmet Främja Kvinnors företagande i Västerbotten; hantera ansökningar om finansiering av affärs- och innovationsutvecklingsinsatser riktade till kvinnor som driver företag. Genomföra regionala mötesplatser för att synliggöra kvinnors företagande. Länsstyrelsen anordnar en regional Tanka av dag, där ESF JÄMT visar erfarenheter och resultat från processtöd jämställdhetsintegrering inom Socialfonden. Ärendehanteringsprocessen utvecklas med avseende på jämställhet. Utforma checklistor/metoder, ansökningshandlingar, anvisningar, rutiner, beslutsunderlag mm ur ett jämställdhetsperspektiv. Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten Region Västerbotten i samarbete med Tillväxtverket Länsstyrelsen i Västerbotten Region Västerbotten 5.4 Jämställdhetsintegrerade besluts- och kunskapsunderlag Delmål Aktiviteter Ansvarig aktör Uppföljning av projektverksamhet och företagsstöd ska bättre belysa jämställdhetsperspektivet översyn över befintliga underlag och utvecklande av nya metoder för uppföljning Länsstyrelsen i Västerbotten och Region Västerbotten Framtagande av övriga besluts- och kunskapsunderlag ska belysa jämställdhetsperspektivet genomgång av frågeställningar relevanta för en utveckling mot ökad jämställdheten uppföljning av tidigare beslut angående könsuppdelad statistik Länsstyrelsen kommer ta fram och bearbeta relevant statistik och forskning gällande kvinnors och mäns livsvillkor i länet. Länsstyrelsen anordnar ett flertal seminarier och workshops utifrån strategin jämställdhetsintegrering och svensk jämställdhetspolitik. Länsstyrelsen i Västerbotten och Region Västerbotten 9

39 6. DELMÅL OCH AKTIVITETER FÖRESLAGNA I NY REGIONAL UTVECKLINGSSTRATEGI Västerbottens regionala utvecklingsstrategi gäller för perioden Under 2013 pågår ett arbete med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi för perioden , ett arbete som Region Västerbotten samordnar. Tillsammans med Utvecklingsrådet har Regionförbundet identifierat åtta tematiska områden som utgör grunden för ett konkretiseringsarbete. De tematiska områdena är: Näringslivsutveckling, Innovationskraft, Digital utveckling, Sysselsättning och kompetensförsörjning. Energi, - miljö och klimat, Trafik och infrastruktur, Internationell och regionalt samarbete samt Kultur och livsmiljö. Till varje tematiskt område har en arbetsgrupp tillsats för att koordinera arbetet inom respektive område. Gruppernas uppgift är att i en bred dialog med intressenter och i samverkan med andra arbetsgrupper identifiera och ge förslag på de prioriteringar och insatser som är viktigast för att skapa hållbar tillväxt. Ett första förslag på ny utvecklingsstrategin planeras vara färdig under hösten 2013 då den politiska beredningen startar och beslutet om ny strategi tas i november Jämställdhetsperspektivet integreras på olika sätt i processen och dess genomförande. Jämställdhet har introducerats som ett av 6 integrerade teman i processen. Ett integrerat tema avser här ett tematiskt område som vi under processen försöker öka kunskapen om och som skall beaktas i gruppernas arbete för att ta fram de viktigaste prioriteringarna för hållbar tillväxt. Inför sammansättningen av varje arbetsgrupp gavs direktiv att grupperna skulle: ha en jämn könsfördelning, eftersträva etnisk mångfald, och att gruppernas sammansättning skulle präglas av ett flernivåstyre (Aktörer från olika politiska nivåer och olika sektorer av samhället). Vid arbetsgruppernas kick-off för RUS-arbetet gavs information om hur ett mångfaldsperspektiv skulle kunna integreras i gruppernas arbete. Gruppernas processledare har också genom Länsstyrelsens sakkunnig i jämställdhet givits information om vilka frågeställningar och aspekter av det egna området som kan vara intressanta att belysa utifrån ett jämställdhetsperspektiv samt delgivits övergripande information om den demografiska utmaningen i Västerbotten. Vidare har grupperna diskuterat jämställdhetsperspektivet vid olika arbetsmöten och även bidragit med förslag på insatser till denna handlingsplan. Prioriteringförslag i RUS Delmål Aktivitet/åtgärder Regionen ska utvecklas till en stark europeisk innovativ region som på bästa sätt utvecklar, tar till vara, nyttiggör och kommersialiserar idéer. Ta till vara på idéflödet från grupper som idag är underrepresenterade i innovationssystemet Ta till vara på idéflöden från kvinnor Stöd särskilda insatser som riktar sig mot denna målgrupp Utbilda innovationsstödsystemets offentliga finansierade aktörer i genus- och mångfaldsfrågor Regionen ska utvecklas till en stark europeisk entreprenöriell region med en mångfald av hållbara och växande företag och verksamheter Av de nystartade företagen ska andelen kvinnor och andra underrepresenterade grupper öka till rikssnittet De befintliga företagen ska minst 4 av 10 ha ett majoritetsägande av kvinnor Företagsfinansiering och rådgivning ska ges på lika villkor oberoende av kön, sexuell läggning, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning liksom funktionshinder och ålder. utbilda företagsfrämjande aktörer i genus- och mångfaldsfrågor, stärka möjligheterna för ungdomar, kvinnor och män oavsett etnisk eller annan bakgrund att bli företagare i regionen och rikta insatser som ökar inslaget av entreprenöriell lärande i utbildningsväsendet. främja kvinnors och andra underrepresenterade gruppers deltagande i styrelsearbetet, 10

40 Kvinnor och män har samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar tillmäts samma vikt. Kunskapslyft i Västerbotten om effekter av olika åtgärder i transportsystemet för mäns och kvinnors tillgänglighet i samhället och jämställdhet på kort och lång sikt samt om metoderna för bedömningar Projekt alt. examensarbete med inslag av kunskapsspridning inom ämnet i Västerbotten. Genomför jämställdhetsutbildning av tjänstemän och politiker. Kartläggning av de olika könens representation i olika delar av transportsektorn, fördelningen av makt och inflytande och hur olika människors transportefterfrågan och mobilitet värderas och tillmötesgås i trafiksystemet i Västerbotten. Ta fram handlingsplan för att öka det underrepresenterade könets representation och inflytande i transportsektorns olika delar. Utred möjligheten till solcellsbelysning vid t.ex. hållplatser och parkeringar. Förbättra mångfaldsperspektivet och balansen mellan män och kvinnor i olika roller i infomaterial, branschtidningar mm. Attraktiva livsmiljöer Åtgärder för att öka/få till större mångfald och ökad representation för underrepresenterade grupper i styrelsearbete, ledningsgrupp etc. Öka kunskapen i olika branschorganisationer om jämställdhetsarbetets effekter. Attitydförändrande åtgärder Riktade insatser för att förändra traditionsbundna bilder av branscher med sned könsbalans. Exempelvis inom basnäringarna, skolan eller vården. Insatser för att öka kunskapen i olika branschorganisationer om jämställdhetsarbetets effekter. Jämställda arbetsplatser är en investering för ökad tillväxt. Åtgärder för att öka mångfalden och representationen av 11

Arvodes- och pensionsreglemente

Arvodes- och pensionsreglemente Arvodes- och pensionsreglemente Region Västerbotten Beslutad av förbundsfullmäktige 2014-06-04, 30 DNR: 14RV0174 Arvodes- och pensionsreglementen Region Västerbotten 1 Förtroendevalda som omfattas av reglementet

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Dnr KS 25-2013/42 Arvodesreglemente Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Innehåll Arvodesregler för förtroendevalda i Degerfors kommun... 3 Årsarvoderad förtroendevald... 3 Pension... 4 Fasta arvoden...

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 1(6) ÄKF 2010:08 Fastställd av fullmäktige 2010-11-24, 11 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-02-23, 60, Dnr 96/10.104 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Allmänna bestämmelser

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utsändning nr 22 Avsnitt 6.2 REGLEMENTE RÖRANDE ARVODEN, ERSÄTTNINGAR MM TILL GRÄSTORPS KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 2014-12-19 Dnr 250/2014 Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Ersättningsregler 2010-09-07 1 (8) Dnr 2010/287 101 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Beslut i kommunfullmäktige 2010-09-27, att gälla fr o m 2011-01-01. Allmänna

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se REGLEMENTE ARVODEN Antaget av kommunfullmäktige 2001-05-16, 44 Revidering av kommunfullmäktige 2007-06-13, 57 Revidering av kommunfullmäktige 2009-06-17, 51 Revidering av kommunfullmäktige 2012-12-19,

Läs mer

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30

Regionförbundet Örebro län. Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 Regionförbundet Örebro län Arvoden och ersättningar beslutad den 2006-03-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tillämpningsområde 2 Ersättningsberättigade sammanträden och förrättningar 2 Former för ersättning 2 Årsarvode

Läs mer

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi.

Reglemente. Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 KS14-269 003. Föreskrifter. Plan. Policy. Program. Riktlinjer. Strategi. KS14-269 003 Ersättning till förtroendevalda 2015-01-01 2018-12-31 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2014-09-09 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 65 Giltighetstid

Läs mer

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Ersättningar 2012-12-17 Ersättning till kommunalt förtroendevalda KS-838/2012 024 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Detta dokument innehåller bestämmelser om ersättning till

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gällande från den 1 januari 2011 Fastställt av kommunfullmäktige den 18 oktober 2010, 165 1. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Detta reglemente gäller för förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2015-05-25 103 2015-06-01

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024

Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Ersättning 2014-08-25 Ersättning till förtroendevalda KS 2014/0512 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-08-25. Ersätter KS-838/2012 024 Bestämmelserna gäller för alla förtroendevalda som har utsetts

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Sörmland 1 Bakgrund och syfte Förtroendevalda har enligt kommunallagen 4 kap 12-15 rätt till skälig ekonomisk ersättning för

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län

Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Reglemente för revisorerna i Regionförbundet Västerbottens län Antagen av Förbundsfullmäktige 2012-11-28, 52 Dnr: 12RV0269 Inledning Revisorerna är förbundsfullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda

Regler för ersättning till förtroendevalda Regler för ersättning till förtroendevalda Fastställda av fullmäktige i Norrbottens läns landsting den 19-20 november 2014, Tillämpningsområde 1 Där inte annat anges gäller reglerna för ledamöter och ersättare

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Antagen av kommunfullmäktige 117 2010-12-13, reviderad av kommunfullmäktige 92 2013-06-25 Redaktionellt

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

Ersättningar till förtroendevalda

Ersättningar till förtroendevalda Ersättningar till förtroendevalda Arvoden Årsarvoden utgår till ordförande, vice ordförande Sammanträdesarvoden till ledamöter och suppleanter Undantag, Revisionen. KS och KSAU Sammanträdesarvoden Sammanträdesarvode

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Ersättningsreglemente

Ersättningsreglemente Ersättningsreglemente 1. Årsarvode 1.1 Årsarvode utgår till ordf/vice ordf i styrelser, nämnder och dess utskott samt fullmäktige. 1.2 Arvodet utgår med av fullmäktige fastställd procentsats beräknad utifrån

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N

ARVODESREGLEMENTE E KO NO M I S K A E R S ÄT T NI NG AR M. M. T I L L F Ö RT RO E N DE V AL D A M A ND AT P E R I O DE N ARVODESREGLEMENTE E KONOMISKA ERSÄTTNINGAR M. M. TILL F ÖRTROENDEVALDA MANDATPERIODEN 2015-2018 Arvodesreglemente, ekonomiska ersättningar m.m. till förtroendevalda Fastställd Kommunfullmäktige 2014-06-23,

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för som avses i 4 kapitlet 1 kommunallagen. 2 Ersättningar till enligt dessa bestämmelser

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Dnr 019-1473/2014 Juridiska avdelningen - KF/KS Sida 1 (9) kansli 2014-10-31 Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15, 263 Gäller fr o m 2012-01-01 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Att vara ledamot i en nämnd eller styrelse är ett förtroendeuppdrag

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 06/KS 185 KFS 2007:03 Ers KFS 2007:01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I MOTALA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 26 mars 2007, 87 gäller fr

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011

Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 2010-12-22 Dnr: 07/0125 Arvodesreglemente för förtroendevalda vid regionförbundet södra Småland från 2011 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag

Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag Sida 1 (9) Juridiska avdelningen - KF/KS 2013-10-23 kansli Stockholms stads regler om arvoden m.m. för kommunala förtroendeuppdrag 1. Dagarvoden Dagarvoden utges till kommunalt förtroendevalda vid uppdrag

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun, med vilka avses ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige,

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018 Styrdokument 1 (7)2014-06-30 Fastställd: 2014-06-18 Kommunfullmäktige 2014-06-18 61 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Kanslichef Reviderad: Dnr : KS2013/503-11 Bestämmelser

Läs mer

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 Sidan 1 av 9 Bilaga 2, KF 51/2014 Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 www.osthammar.se Personalkontoret 2014-08-27 Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

Läs mer

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar Antagen av Kommunfullmäktige den 8 december 2010, 198 Dnr: KS 1142/10 903 Tillägg av Kommunfullmäktige den 27 februari 2013, 29 Dnr: KS 99/13 903 Förtroendemän - Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda

Arvodesreglemente för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 168. Dnr: KS 1623/14 903 Gäller fr.o.m. 2015 01 01 Arvodesreglemente för förtroendevalda Förtroendemän Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER FÖR EKONOMISKA FÖRMÅNER

Läs mer

Ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Västmanland fr o m 1 november 2010 Fastställd av landstingsfullmäktige 41/2010 Reviderad 2010-11-01

Ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Västmanland fr o m 1 november 2010 Fastställd av landstingsfullmäktige 41/2010 Reviderad 2010-11-01 Ersättningar till förtroendevalda inom Landstinget Västmanland fr o m 1 november 2010 Fastställd av landstingsfullmäktige 41/2010 Reviderad 2010-11-01 Landstinget Västmanland Demokratiberedningen 2010-11-01

Läs mer

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN

FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN FÖR JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING VID LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN, 2014-2016 BAKGRUND Länsstyrelsen har sedan 1994 ett uppdrag att bidra till att

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun

Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun 1(8) Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 25 maj 2010, 66, reviderat 22 mars 2011, 16, reviderat 21 juni 2011, 77, reviderat 25 februari

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015

Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015 Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll 86/2014 1(8) Bestämmelser om ersättningar till kommunala förtroendevalda i Sjöbo kommun från och med den 1 januari 2015 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser

Läs mer

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Sida Vårgårda kommun Sektorschef Annelie Fischer, 0322 600800 annelie.fischer@vargarda.se EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-24 KF 126 Reviderad

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2011-2014 Gäller från och med 2011-07-01 (Ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt reglementets anvisningar gäller fr o m 2011-01-01.) Reviderad och kompletterad

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X Reglemente för ersättning till förtroendevalda HebyFS 2014:21 Infördes i författningssamlingen den 8 maj 2014 Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR MM TILL FÖRTROENDEVALDA Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som

Läs mer

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län

Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län Intern strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen i Norrbottens län Titel: Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Intern strategi för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Läs mer

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015 REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA från och med 1 januari 2015 Kommunledningsförvaltningen januari 2015 Regler för ersättningar till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige den 2014-11-24

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda 2015 2018 Inklusive tillämpningsföreskrifter Kommunfullmäktige 2014-10-06, 49/14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖR FÖRTROENDEVALDA... 1 2015 2018... 1 ARVODESBESTÄMMELSER

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2014, 70 Reviderad av kommunfullmäktige den 26 mars 2015, 25 Reviderad av kommunfullmäktige den

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 2006-05-29 Ändring 2006-11-06 Ändring 2007-01-01

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 BESTÄMMELSER OM ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-16 40 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-25 45 Sidan 1 1 Tillämpningsområde...

Läs mer

På spaning efter jämställdheten

På spaning efter jämställdheten På spaning efter jämställdheten Handlingsplan 2011 2015 Kortversion Förord Eskilstuna ska bli en av landets mest jämställda kommuner som ort, verksamhet och arbetsgivare. Eskilstuna kommun ska vara ett

Läs mer

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag Antaget av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 85 Värdesäkrat 2014-04-01 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län

Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 2012-11-28 Antagen av Förbundsfullmäktige DNR: 11RV0260, 12RV0069 Förbundsordning för Regionförbundet Västerbottens län 1 Förbundets namn Förbundets

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda 1 (12) Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda Ersättning till förtroendevalda i Enköpings kommun och dess företag från och med den 1 januari 2015. Antagna av kommunfullmäktige 2014-12-16 paragraf

Läs mer

ARVODEN M M TILL POLITIKER

ARVODEN M M TILL POLITIKER 01.4.20 ARVODEN M M TILL POLITIKER 2006-12-04, 73 med tillägg 2011-10-31, 99. Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. 2 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 2 Ersättningsberättigade sammanträden

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Fastställt av kommunfullmäktige den 25 september 2006, 58, Reviderat av kommunfullmäktige: 2006-11-20, 76, 2007-06-18, 33, 2012-10-01,

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01

Arvodesreglemente för Åmåls kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 1 Arvodesreglemente för Åmåls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-04-27 80 att gälla från och med 2011-05-01 2 Innehållsförteckning 1 Sammanträdesarvode... sid 3 2 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst,

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Författningssamling Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2014-01-01 Antagen: KF 287/2014 Bestämmelser om ekonomiska Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

Reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2015-2018

Reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2015-2018 Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente - Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2015-2018 Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Dokumentinformation

Läs mer

EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA. rev 2014-11-05

EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA. rev 2014-11-05 EKONOMISKA VILLKOR FÖR FÖRTROENDEVALDA rev 2014-11-05 1 I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g KAPITEL 1 Tillämpningsområde 2 KAPITEL 2 Ersättning för förlorad arbetsinkomst 2 Sida KAPITEL 3 Frånvaro

Läs mer

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018

Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 2015-2018 Arvoden och ersättningar till förtroendevalda inom Region Örebro län 01-018 Att gälla från och med den 1 januari 01 Beslutades av landstingsstyrelsen 014-08-8 INNEHÅLL ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun Sidan 1 av 13 Kommunfullmäktige Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 17 december 2010 35. Reviderad med bastal för 2012 den 21 oktober 2011. Allmänna

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (SFS nr: 2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer

Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda Styrande dokument Arvodesbestämmelser m m för förtroendevalda Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentnamn Arvodesbestämmelser mm för förtroendevalda Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige, 2015-04-21, 81

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI 2009. REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI 2011.

ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI 2009. REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI 2011. ERSÄTTNINGSREGLEMENTE FÖR REGIONFÖRBUNDET SÖRMLANDS FÖRTROENDEVALDA FRÅN DEN 1 JULI 2009. REVIDERAT ATT GÄLLA FRÅN DEN 1 JANUARI 2011. 1 Ersättningsreglemente för Regionförbundet Sörmlands förtroendevalda

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR M M TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA. Gäller fr.o.m. 2015-01-01

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR M M TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA. Gäller fr.o.m. 2015-01-01 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR M M TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Sid 1 Innehållsförteckning Sid nr Tolkning av bestämmelserna 2 Uppräkning av ersättningar 2 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018 1 Dessa arvodesbestämmelser gäller från 2015-01-01 enligt LF 149/2014 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Region Östergötland för perioden 2015-2018 1. Tillämpningsområde Dessa regler gäller för

Läs mer

För förtroendevalda med fasta arvoden ingår det i arvodet att delta i de årliga återkommande dialogdagarna.

För förtroendevalda med fasta arvoden ingår det i arvodet att delta i de årliga återkommande dialogdagarna. 1 (14) ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA INOM LANDSTINGET DALARNA 2014-2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 17 juni 2014, 62 med tillägg av landstingsfullmäktige den 20 oktober 2014, 111-112

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Reglemente för arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda Fastställt av kommunfullmäktige den 25 september 2006, 58, Reviderat av kommunfullmäktige: 2006-11-20, 76, 2007-06-18, 33, 2012-10-01,

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Landstinget i Östergötland för perioden 2011-2014

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Landstinget i Östergötland för perioden 2011-2014 1 Gällande från 2011-01-01 enligt LF 104/2010, med tillägg enligt LF 186/2011 och LF 106/2013 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Landstinget i Östergötland för perioden 2011-2014 1. Tillämpningsområde

Läs mer

Arvoden och traktamenten

Arvoden och traktamenten Arvoden och traktamenten Förtroendevalda Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-12-16 Reviderat av kommunfullmäktige 2015-06-15 Datum: 2015-06-15 Sida: 2 (11) Bestämmelser om arvoden och

Läs mer

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010

ARVODESBESTÄMMELSER M M. för förtroendevalda inom Örebro läns landsting. mandatperioden 2007-2010 ARVODESBESTÄMMELSER M M för förtroendevalda inom Örebro läns landsting mandatperioden 2007-2010 Fastställda av landstingsfullmäktige 21 22 november 2006 Reviderade enligt beslut av landstingets revisorer

Läs mer

Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun

Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun 2015-02-04 Bestämmelser om arvoden, ersättningar mm till politiker i Mönsterås kommun ------ Beslutat av Kf, 2014-11-24, 28 Innehållsförteckning Sida ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 Förtroendeuppdrag som omfattas

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda

Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda 1 (10) Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda Kommunfullmäktige föreskriver följande. Tillämpningsområde och definitioner 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda i Vellinge kommun,

Läs mer