Årsredovisning 2006 för Diadrom Holding AB (publ) med koncern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006 för Diadrom Holding AB (publ) med koncern"

Transkript

1 Årsredovisning 2006 för Diadrom Holding AB (publ) med koncern - 0 -

2 Styrelsen och verkställande direktören för DIADROM HOLDING AB ( ) får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Undertecknad intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställts på årsstämma den 20 mars Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition i moderbolaget. Göteborg den 20 mars 2007 Frederik Kämmerer Styrelseordförande - 1 -

3 Innehåll VD har ordet...3 Diadroms marknad...5 Tvåårsöversikt och nyckeltal...10 Aktiekapital och ägarstruktur...11 Styrelse och ledande befattningshavare...12 Förvaltningsberättelse...14 Resultaträkning...17 Balansräkning...18 Bokslutskommentarer...20 Noter...22 Revisionsberättelse

4 VD har ordet År 2006 har varit ett framgångsrikt och händelserikt år för Diadromkoncernen. Rörelsen har expanderat organiskt under stark lönsamhet. Nya kunder har tillkommit och bolagets strategiska position för våra huvudkunder har stärkts ytterligare. I december 2006 bytte bolaget namn från Advanced Vehicle Systems AB till Diadrom Holding AB. Namnbytet återspeglar företagets utveckling under de senaste åren på flertalet betydelsefulla punkter: - Vi arbetar med alla typer av avancerade produkter som styrs med datorteknologi och mjukvara, inte uteslutande med fordon. - Vi arbetar med hela informationsloopen för avancerade produkter: Från produktutveckling och tillverkning till eftermarknad, hela vägen från produkten på marknaden till stödsystemen back office och tillbaka till produktutveckling. - Vi vill ytterligare tydliggöra hur vi kan hjälpa produkttillverkande företag att skapa strategisk affärsnytta med hjälp av att integrera avancerad teknologi i sina produkter och etablera ett kretsloppstänkande för den värdefulla information som i och med detta kan produceras på fältet. Diadrom betyder en komplett pendelrörelse. Begreppet symboliserar vår helhetssyn och vår förmåga att alltid slutföra projekt inom satta ramar, att arbeta hela vägen från krav till driftsatt system. Kärnan i Diadroms verksamhet är hög kvalitet. Vi levererar tjänster och lösningar av mycket hög kvalitet i syfte att skapa betydande affärsnytta för våra kunder. Det tillsammans med vår starka kompetens inom diagnostik och telematik områden som får allt större industriell betydelse gör att vi har lyckats stärka vår marknadsposition under året. Detta har skett både i form av ökat förtroende av existerade kunder men också i form av relationer med nya kunder. Marknadsmässigt är bolaget betydligt starkare idag än för bara ett år sedan

5 Diagnostik- och telematikområdena utvecklas starkt som en följd av en generell teknologitrend där allt fler avancerade produkter styrs i allt större utsträckning av inbyggd mjukvara. Den här trenden för med sig förbättrad konstruktion och funktion, samt möjligheter till kostnadseffektivisering genom hela värdekedjan. Den springande punkten i den här utvecklingen är att egenskaper i avancerade produkter i allt större utsträckning styrs med mjukvara. Det i sin tur möjliggör inte bara en förbättrad produkt, utan också ett delvis nytt, mer effektivt, gränssnitt till den klassiska informationsloopen, som ska underhålla värdekedjan med kritisk information. T.ex. istället för att göra användarundersökningar om hur en produkt används på fältet, kan man tanka ner information från produktens inbyggda datorer och därigenom utläsa hur produkten faktiskt används. Detta kan man göra för samtliga produkter i bruk, t.ex. när de är inne på service, och får på så vis en enorm informationsbank att nyttjas av produktutveckling, tillverkning och eftermarknad. Det här leder t.ex. till att: - man tidigt kan identifiera ifall vissa komponenter är felaktiga eller slits på ett otillbörligt sätt, agera proaktivt och sänka antalet garantiärenden - man kan identifiera otillfredsställda användarbehov och leverera mjukvara som uppdaterar funktionaliteten till att möta dessa nya behov. - man kan identifiera användarmönster och användarbehov som leder till nya produktidéer eller till tilläggstjänster så som utbildning. Affärspotentialen i att systematiskt ta tillvara på produkt- och användarinformation i en integrerad process är enorm, och vi befinner oss fortfarande i en tidig fas av den här utvecklingen. Därtill ger den tekniska utvecklingen ökade förutsättningar för olika former av telematiklösningar, dvs. stödsystem som hjälper organisationer att öka effektiviteten i användningen av avancerade produkter. Det är min bedömning att framtidsutsikterna för Diadrom är mycket goda. Det beror inte minst på den generella trend som jag belyst ovan, vilket gör att efterfrågan av högkvalitativ kunskap inom våra fokusområden kommer att vara fortsatt stark och dessutom öka i omfattning. En annan viktig anledning är att vi bara inom Sverige har ett flertal potentiella stora kunder, t.ex. tillverkande företag inom verkstadsindustrin, där diagnostik ännu är en i mångt och mycket outnyttjad källa till produktivitetsförbättringar. Vi kommer att under 2007 att fortsätta att arbeta nära våra strategiska kunder, men också arbeta hårt för att skapa fler strategiska relationer med nya kunder. Göteborg , Fredrik Ljungberg - 4 -

6 Diadroms marknad Marknaden Diadroms affärsverksamhet är idag indelad i två huvudsakliga marknadsområden, diagnostik och telematik. 1. Diagnostikaffären berör huvudsakligen företag som tillverkar avancerade kapitalintensiva produkter med lång livslängd, t.ex. fordonstillverkare. 2. Telematikaffären berör huvudsakligen tjänsteleverantörer som utnyttjar sådana produkter för tjänsteproduktion, t.ex. transportföretag, men omfattar även privatkonsumenter i t.ex. bilbranschen. Ungefär 70 % av bolagets omsättning härrör från diagnostikområdet och ca 30% härrör från telematikområdet (vilket även omfattar några uppdrag inom utveckling av mobila system). Diadrom arbetar idag i det närmaste uteslutande med svenska kunder. Dock är merparten av dessa multinationella, varför det inte är ovanligt att bolaget genomför internationella uppdrag, t.ex. i USA, Kina eller Frankrike. Diagnostikmarknaden Funktionaliteten i kapitalintensiva produkter med lång livslängd, så som bilar, lastbilar och tåg, styrdes tidigare med analoga elektroniksystem. Sedan en i industriella sammanhang relativt kort tid tillbaka har det skett en stark utveckling mot att låta inbyggda datorsystem styra allt mer av dessa produkters funktioner. Denna utveckling startade kring 1990 och tog ordentlig fart i slutet av 90-talet. En viktig drivkraft bakom den här utvecklingen är två trender av strategisk betydelse för tillverkare av avancerade kapitalintensiva produkter, nämligen de ökade behoven av standardisering och kundorientering. För att nå skalekonomi måste en tillverkare söka en så standardiserad produkt som möjligt. Det görs genom framtagandet av en s.k. plattformsprodukt, eller hård produkt. Paradoxalt nog måste man samtidigt, som ett sätt att möta den allt hårdare konkurrensen, adressera kundens unika önskemål allt tydligare. Det gör man genom att ladda plattformsprodukten med egenskaper som går att kundstyra, den s.k. mjuka produkten. Genom att i så stor utsträckning som möjligt låta mjukvara styra den mjuka produkten med hjälp av inbyggda datorer, kan man på ett effektivt sätt utveckla en totalprodukt med i det närmaste obegränsade möjligheter till kundanpassning. Det här har lett till att kapitalintensiva produkter av idag har blivit mycket komplexa med en stor mängd inbyggda datorer och system, och där varje enskild produkt kan vara unik i många avseenden. För att hantera denna komplexitet krävs integrerade informationssystem, som effektivt hanterar stora mängder information om - 5 -

7 produkten genom dess förädling så väl som genom dess livslängd på marknaden. Stommen i dessa livsnödvändiga informationssystem utgörs av olika diagnostiksystem och informationsprocesser som spänner över hela värdekedjan. Diadrom arbetar med diagnostik inom tre kundsegment: bilindustrin, fordonsindustrin och övrig industri. Bilindustrin har varit föregångare inom diagnostikområdet både tekniskt och affärsmässigt. Tekniskt sett har man varit ledande i utvecklingen av standarder, protokoll, osv. som i ett senare skede har anammats av andra industrier. Affärsmässigt har man bl.a. utvecklat koncept med inbyggda datorer som är uppdaterbara, vilket ger stora kostnadsbesparingar på eftermarknaden jämfört med styrenheter som inte kan ladda ny mjukvara. Många av de teknologier, standarder och processer som allt mer realiseras inom industrin i stort har sitt ursprung inom bilindustrin. Fordonsindustrin omfattar framför allt lastbilar, entreprenadmaskiner, specialfordon, olika former av tåg, samt militärfordon. Med övrig industri avses de övriga delar av industrin som utvecklar och tillverkar högteknologiska produkter, t.ex. avancerad industri inom verkstad, energi, telekom, medicin- och bioteknologi. Affärssegment För tillverkare av kapitalintensiva produkter är diagnostik något som genomsyrar hela värdekedjan. På hög nivå kan man urskilja fyra övergripande informations- och affärsprocesser som relaterar till diagnostik. Produktutveckling Tillverkning Eftermarknad Figur. Fyra gränsöverskridande system och processer Låt oss gå igenom de processer som illustreras i modellen ovan: 1 System och processer för att utveckla och verifiera komplexa system. Många kapitalintensiva produkter är komplexa plattformsbaserade system. För att ta ett konkret exempel, inom fordonsindustrin går närmare 50 % av investeringen i en ny fordonsplattform till elektronik- och mjukvaruutveckling. Det beror på att inbyggda system styr en allt större del av produktens funktioner, vilket i sin tur dessutom kräver en mängd stödsystem. Ett viktigt affärssegment inom diagnostik är utveckling av verifieringsprocesser för produktens inbyggda, komplexa system. 2 System för effektiv laddning av uppdaterbara produkter i tillverkning. Värdet på att kunna ladda mjukvara i de inbyggda systemen under tillverkning är stort. Det kommer av att mjukvara hela tiden utvecklas och förbättras och att man därför vill ladda den så sent som möjligt. Den allmänna uppfattningen är att ett medelstort, internationellt bilbolag sparar miljarder kronor årligen på att kunna ladda mjukvara dynamiskt jämfört med att ha inbyggda datorer som är förprogrammerade av leverantörerna och inte kan laddas om (utan måste bytas)

8 3 System och affärsupplägg för att minska kostnaden för underhåll och öka försäljningen av reservdelar och tillbehör. Eftermarknaden är en mycket viktig inkomstkälla för många produktbolag, bl.a. inom fordonsindustrin. Försäljningen av reservdelar, tillbehör och tjänster går ofta under samlingsnamnen soft offers eller soft products, och förväntas bli allt viktigare för många tillverkande bolag som en konsekvens av den allt hårdare globala konkurrensen. Den framtida betydelsen av soft offers för t.ex. Volvokoncernen har påpekats av koncernchef Leif Johansson i olika sammanhang. En viktig komponent för att kunna erbjuda soft offers är inbyggda och externa diagnostiksystem. 4 Gränsöverskridande processer och system för att utveckla helhetsaffären. Det finns ett stort behov av helhetstänkande inom diagnostikområdet, eftersom affären och teknikutvecklingen är tätt integrerad och därmed spänner över hela affärskedjan. Exempelvis så felsöker man ofta produkterna på eftermarknaden med diagnostiksystem, som därmed blir grunden för reservdelsaffären som i många fall är en strategisk inkomstkälla. Dessutom läser man kontinuerligt ut användningsdata ur produkterna, vilket ligger till grund för proaktiv problemlösning då man identifierar problem tidigt samt genererar information för framtida produktutveckling. För att kunna möjliggöra detta krävs återkoppling och integrering genom hela värdekedjan, vilket kräver system och processer. Diagnostikområdets utveckling Diagnostikområdet är ett sammansatt systemområde, som angränsar till en mängd andra system och processer. Som en konsekvens av detta är det än så länge få marknadsinstitut som enskilt bevakar diagnostikmarknaden så som vi beskriver den. Det är därför svårt att uppskatta områdets generella storlek och tillväxt. Dock är det tydligt att området utvecklas i en snabb takt, och att diagnostik är av strategisk betydelse för tillverkande företag av avancerade datorstyrda produkter. Ett sätt att fånga utvecklingen inom området är att titta på utvecklingen av antalet datorer i ett fordon. I en modern bil till exempel, finns det upp till inbyggda datorer, eller styrenheter som de ibland kallas. För tio år sedan hade samma bil runt tio datorer, med betydligt enklare gränssnitt och elektronikarkitektur. Diagnostikinnehållet har dock ökat mer än så eftersom de inbyggda datorerna och kommunikationen mellan dessa blivit allt mer sofistikerade, vilket gjort att komplexiteten har accelererat i förhållande till antalet inbyggda datorer. Det har skapat ringar på vattnet i form av ökat behov av stödsystem och sofistikerade processer. Många gånger släpar utvecklingen av dessa system efter då de är mycket omfattande. Denna komplexitetsökning kommer med all sannolikhet att fortsätta som en följd av eftersläpningen och av att antalet inbyggda datorer kommer att fortsätta att öka även i framtiden. Man räknar t.ex. med en fördubbling av antalet inbyggda datorer de kommande fem åren (Källa: Flexray - Nätverk för styrsystem i bilar, av Rainer Makowitz och Christopher Temple, i Elektroniktidningen ). Att mjukvara och datorer är viktigt för utvecklingen av den här typen av produkter illustreras också av att forskning pekar på att 90% av framtida - 7 -

9 innovationerna inom fordonsteknologi kommer att härstamma från mjukvara (Källa: IBM). Det är därför ledningens samlade bedömning att diagnostikmarknaden växer med åtminstone 25 % per år, och att tillväxten är uthållig, bl.a. då andra sektorer utanför fordonsindustrin börjat anamma den här typen av systemtänkande och teknik. Telematikmarknaden Telematikmarknaden har vuxit stadigt sedan mitten på 90-talet och beräknas globalt i år (2007) att uppgå till ca $5-7 miljarder (Källa: Future Markets for Telematic Components, av Global Information Inc). Att det är så pass stor spridning på marknadsbedömningarna beror till stor del på att det inte finns någon entydig definition på telematik, och att olika definitioner ger olika marknadsbedömningar. En snäv definition är att definiera telematik enligt nedan. IT-system och tjänster; Telematik handlar om IT-system och -tjänster. Kapitalintensiva fältprodukter ; Telematik syftar till att stödja kapitalintensiva produkter i bruk ute på fältet. Man kan dela in dessa produkter i rörliga produkter, t.ex. fordon, och fasta installationer, t.ex. elmätare. Användarorganisationer; Den primära målgruppen är användarorganisationer av den här typen av produkter. Eftermarknad; Telematiksystem och -tjänster används primärt på eftermarknaden, dvs. när den huvudsakliga produkten är såld och kunden eller användarorganisationen efterfrågar tilläggstjänster för att öka värdet på sin investering. Diadroms arbete inom telematikmarknaden har hittills fokuserat på rörliga produkter, så som t.ex. lastbilar och tåg. Det är dock mer av en tillfällighet än ett medvetet val och fasta installationer bedöms som minst lika intressanta framöver. Affärssegment Det finns två primära målgrupper för telematiklösningar: 1. Tjänsteleverantörer, som med trådlösa IT-tjänster kan öka värdet på sitt erbjudande. I det här fallet kan en tjänsteleverantör även vara en tillverkare av kapitalintensiva produkter som erbjuder telematikbaserade tilläggstjänster för att förbättra erbjudandet/affären. 2. Användarorganisationer där telematiklösningar på olika sätt ökar den interna effektiviteten. Exempel på telematiktjänster är övervakning av lastbilstransporter, t.ex. larm då ett fordon befinner sig utanför ett definierat område på kartan. Telematik används också av privatkonsumenter. Ett exempel är GMs telematiktjänst OnStar, som bl.a. kan larma när krockkudden löser ut i fordonet. Det blir allt vanligare att samma typ av teknologi används för stationära kapitalintensiva produkter, t.ex. övervakning av maskiner i processindustri. Behoven av konsulthjälp skiljer sig åt något mellan dessa segment. En flottoperatör har exempelvis som huvudfokus att rationalisera den - 8 -

10 interna effektiviteten, medan en tillverkare ser telematiktjänsten som en tjänst som ökar värdet på sin produkt. Telematikmarknadens utveckling Telematikmarknaden förväntas växa kraftigt de närmaste 5 åren. En drivkraft bakom utvecklingen är att med den ökande mängden inbyggda system ökar möjligheterna till integration av värdeskapande telematiktjänster. En annan drivkraft som aktualiserats de senaste åren är de stigande energikostnaderna, som lett till ett stort intresse från bl.a. transportnäringen av systemlösningar som ökar tjänsteeffektiviteten och därmed sänker energikostnaderna (Källa: Berg Insight, Fleet Management and wireless M2M, Tobias Ryberg). Ett antal prognoser för den närmaste femårsperioden ( ) pekar på att telematikmarknaden kan växa uppemot 300 % (Källa: Wireless Telematics & Machine to Machine- Entering the Growth Phase ( ), Juniper Research). Det finns olika typer av spelare på telematikmarknaden. De största aktörerna är idag fordonstillverkare som utvecklare egna telematiklösningar, t.ex. AB Volvo, Scania och GM. Det finns också tredjepartsleverantörer som utvecklar standardiserade systemkomponenter och plattformar för telematik, och saluför dessa mot i huvudsak transportföretag, t.ex. stora åkerier. Exempel på sådana leverantörer är svenska Wireless Car och amerikanska Teradyne. Ytterligare en kategori av aktörer är leverantörer av administrativa system med egenutvecklade telematikmoduler. Exempel på sådana företag är svenska Hogia och tyska SAP. Många telematiksystem utvecklas dock internt av stora användarorganisationer, eftersom behovet av anpassning och integration är så pass stort att egenutveckling blir det självklara alternativet. Även om standardiserade komponenter används som bas, finns det alltid ett betydande behov av anpassning och integration. Det leder till att behovet av kompetens inom domänen är stort och förväntas växa i paritet med telematikmarknadens utveckling. Sverige i allmänhet, och Göteborg i synnerhet, beskrivs ofta som ett betydande center för telematikutveckling i Europa. Volvo Personvagnar har lead på telematik inom PAG (Premier Automotive Group) och Saab inom GM (General Motors). Det är ledningens bedömning att telematikmarknaden, så som den inledningsvis definieras, kommer att växa med minst 25 % per år under den närmaste femårsperioden. Ledningen gör vidare bedömningen att behovet av teknisk- och affärsmässig kompetens inom området kommer att öka i samma omfattning, dvs. 25 %

11 Tvåårsöversikt och nyckeltal Tvåårsöversikt koncernen (belopp i kkr om inget annat anges) Balansräkningar Anläggningstillgångar Fordringar Likvida medel Eget kapital Uppskjuten skatteskuld Räntebärande skulder 0 0 Korta rörelseskulder Balansomslutning Resultaträkningar Nettoomsättning * Rörelseresultat * Resultat efter finansnetto * Betald skatt * Nettoresultat * Ekonomiska nyckeltal Justerat eget kapital Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (%) Sysselsatt kapital * Vinstmarginal (%) 40 28* Avkastning på eget kapital (%) 85 99* Övriga nyckeltal Antalet anställda vid årets slut varav män varav kvinnor 3 3 * Under 2005 bedrevs verksamheter som idag är avvecklade (ffa. handel med värdepapper). Uppgifter markerade med en asterix (*) har i syfte att ge en rättvisande bild av utvecklingen av den verksamhet bolaget bedriver idag exkluderat all ekonomisk aktivitet relaterad till avvecklade verksamheter. Definitioner nyckeltal Soliditet Skuldsättningsgrad Sysselsatt kapital Vinstmarginal Avkastning på E.K. = (EK*100)/Balansomslutning = (Avsättningar + skulder + 28% av obeskattade reserver)/jek = Balansomslutning icke räntebärande krediter = (Rörelseresultat + fin. Intäkter)/Nettomsättning = Resultat efter skatt/genomsnittligt EK

12 Aktiekapital och ägarstruktur Aktiekapitalet i Diadrom Holding AB uppgår idag till kronor fördelat på aktier. Samtliga aktier har lika rätt bolagets tillgångar och vinst, och berättigar till en röst vardera. Akties kvotvärde uppgår till 0,25 kronor. Bolaget är avstämningsbolag och dess aktier är anslutna till VPC, som för bolagets aktiebok. Ägarstruktur Aktieägare Aktieinnehav 31 december 2006 Andel av kapital och röster Apprecia Habermas AB % Henrik Kristensen ,7 % Henrik Fagrell ,4 % Per Dahlberg ,4 % Dunross & Co AB ,6 % Övriga ,8 % Summa %

13 Styrelse och ledande befattningshavare Styrelse Frederik Kämmerer, styrelseordförande Ålder: 38 år. Aktieinnehav: aktier genom bolag. Andra styrelseuppdrag: styrelseordförande i Apprecia Habermas AB, styrelseordförande i Apprecia Foucault AB, styrelseordförande i Stripp Chemicals AB, styrelseledamot i Nordiska Värdepappersregistret AB, styrelseledamot i Örgryte Fotboll AB. Fredric Eliassson, styrelseledamot Ålder: 38 år. Aktieinnehav: aktier. Andra styrelseuppdrag: styrelseledamot i RT Labs AB. Henrik Kristensen, styrelseledamot Ålder: 39 år. Aktieinnehav: aktier. Andra styrelseuppdrag: styrelseordförande i Nordiska Värdepappersregistret AB, styrelseledamot i Behave Consulting AB. Fredrik Ljungberg, VD & styrelseledamot Ålder: 36 år. Aktieinnehav: aktier genom bolag. Andra styrelseuppdrag: styrelseledamot i Apprecia Habermas AB, styrelseledamot i Apprecia Foucault AB, styrelseledamot i Ljungberg Ledarskap AB. Vilhelm Nyström, styrelseledamot Ålder: 32 år. Aktieinnehav: inget. Andra styrelseuppdrag: inga

14 Ledande befattningshavare Eva Hansson, ekonomichef Ålder: 36 år. Aktieinnehav: aktier. Anders Dyhre, marknadschef Ålder: 39 år. Aktieinnehav: inget. Henrik Fagrell, gruppchef Ålder: 34 år. Aktieinnehav: aktier. Karl Stenberg, gruppchef Ålder: 35 år. Aktieinnehav: aktier

15 Förvaltningsberättelse Styrelse och verkställande direktören för Diadrom Holding AB (publ) får härmed avge verksamhetsberättelse för perioden 1 januari till 31 december Diadrom Holding AB (publ) är moderbolag (100 %) till Diadrom Systems AB. Diadroms affärsidé och målsättning m Diadroms affärsidé är följande: - Vi levererar tjänster med exceptionellt hög kvalitet inom diagnostik- och telematikområdet baserat på en unik förståelse av den affärsmässiga- och tekniska utvecklingen inom dessa domäner. - Genom vår expertis hjälper vi våra kunder att: (1) skapa nya affärer (2) sänka kostnader, samt (3) effektivisera sin utveckling. Genom att bedriva specialistkonsultverksamhet med hög kvalitet, så har Diadrom lyckats ta marknadsandelar och skapa mycket goda relationer med sina kunder. Diadroms långsiktiga målsättning är att växa snabbare än bolagets marknad, som ledningen bedömer växer med ca 25% per år. Med marknaden avses marknaden för diagnostik och telematiktjänster och -lösningar. Diadroms verksamhet Diadrom är i allt väsentligt ett tjänsteföretag, där fokus är leverans av kvalificerade konsulttjänster inom diagnostik och telematik (fokusområden). Det ska dock tilläggas att bolaget har en stor mängd mjukvarukomponenter, utvecklade under ett flertal år av FoU-arbete, men dessa marknadsförs och säljs inte aktivt. Leveransen av tjänster sker inom tekniknära områden, så som avancerad teknisk utveckling, men också inom affärsutveckling och management. Just kombinationen av teknisk- och affärsmässig kompetens inom våra fokusområden är en unikitet som gett Diadrom strategiska konkurrensfördelar. Inom domänerna diagnostik och telematik erbjuder vi två huvudtyper av tjänster; affärsutveckling och teknisk utveckling. Nedan följer en kort redogörelse av vår tjänsteportfölj inom respektive område. Affärsutveckling: - Utveckling av business case och strategisk planering, t.ex. beslutsunderlag för strategiska tekniska investeringar och planering av teknisk utveckling

16 - Förstudier och projektplanering, dvs. planering av projekt och R&Dsatsningar. - Teknisk och generell projektledning, t.ex. ledning av större teknikutvecklingsprojekt - Kravställning på teknisk utvecklig, t.ex. krav för strategisk teknisk utveckling - Utvärdering av projekt och teknik - Processutveckling Teknisk utveckling: - Specifikation och design av enskilda och komplexa system, t.ex. inbyggda- och externa diagnostiksystem, mobila systems för fordonskommunikationer, etc. - Avancerad mjukvarukonstruktion - Test och verifiering av mjukvara - Metoder och system för professionell mjukvaruutveckling av komplexa system Diadrom har ett fåtal produkter som säljs under egna namn mot framförallt konsumentmarknaden. Dessa är under avveckling, men säljs så länge det är ekonomiskt motiverbart. Produkterna har sitt ursprung i en inkubatorverksamhet som avvecklades under Viktiga händelser Under hösten 2006 har bolagets ledning och styrelse undersökt förutsättningarna för att marknadsnotera bolagets aktier. Slutsatsen blev att förutsättningarna anses som goda, och styrelsen har därefter beslutat om att ansöka om marknadsnotering på lämplig börslista, förutsatt att kostnaderna för detta anses som rimliga. I december 2006 bytte bolaget namn från Advanced Vehicle Systems AB till Diadrom Holding AB. Namnbytet återspeglar företagets utveckling under de senaste åren på flertalet betydelsefulla punkter (se vidare VD har ordet på sidan 3). 1 mars 2007 förvärvades samtliga aktier i Simcore AB, som samtidigt namnändrades till Diadrom Simulation AB. Diadrom Simulation är en specialist på geometrisk simulering av industriella processer, och har 9 anställda. Resultat och ställning 2006 års nettoomsättning uppgick till 22,8 miljoner kronor, och rensat för omsättning relaterad till handel med värdepapper under 2005 är det en ökning med 8,5 miljoner kronor (59 %) mot år s rörelseresultat har utvecklats starkt och uppgick till 9,0 miljoner kronor, och rensat för vinst relaterad till handel med värdepapper under 2005 är det en förbättring med 5,0 miljoner kronor (125 %) mot Verksamheten med handel med värdepapper avvecklades under

17 Förväntad framtida utveckling Diadromkoncernen befinner sig i en expansionsfas, och bolaget väntar sig en fortsatt ökning av omsättning så väl som resultat för koncernen under Övrigt Antalet anställda i Diadrom Holding AB (publ) var vid periodens utgång 0 personer. Medelantalet anställda var under räkenskapsåret 0 personer. Antalet anställda i koncernen var vid periodens utgång 24 personer, och medelantalet anställda var under räkenskapsåret 20 personer. Styrelsens förslag till vinstdisposition Moderbolaget Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat Årets resultat Erhållet koncernbidrag justerat för beräknad skatt Kronor Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att: till aktieägarna utdelas 1 kronor per aktie, totalt i ny räkning överförs: Kronor Utdelningen kommer att utbetalas senast den 1 april 2007 genom VPC. Styrelsens yttrande över den föreslagna utdelningen Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar bolagets soliditet till 70,2 procent och koncernens soliditet till 56,0 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln)

18 Resultaträkning (Belopp i kkr) Not Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Nettoomsättning 1, Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Värdepapper Övriga externa kostnader Personalkostnader 3,4, Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Upplösning av negativ goodwill Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag 9, Övriga ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

19 Balansräkning (Belopp i kkr) TILLGÅNGAR Not Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Materiella anläggningstillgångar 8 Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 9, Summa finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR

20 Balansräkning (forts.) (Belopp i kkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag Eget kapital 13 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde 0,25 kr) Bundna reserver/reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Fria reserver/balanserat resultat Erhållet koncernbidrag justerat för beräknad skatt Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Företagsinteckning för skulder till kreditinstitut Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. ps Arkitektur AB

Årsredovisning. ps Arkitektur AB Årsredovisning ps Arkitektur AB 556529-3445 Räkenskapsåret 2016 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten ps Arkitekturs vision är att skapa unika miljöer som berör och syns. Våra bostadsprojekt

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer