Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03"

Transkript

1 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between the seven big techology student unions of Sweden KORK Kårordföranden inom Reftec Presidents within Reftec VORK Vice kårordföranden inom Reftec Vice presidents within Reftec RUBIK Reftecs utbildnings- och internationaliseringsansvariga Education and internationalisation cooperation within Reftec STORK Studiesocialt ansvariga inom Reftec Cooperation for student support within Reftec ARG TORK Arbetsmarknadsansvarigas samarbetsorgan inom Reftec Tidningsredaktörernas samarbetsorgan inom Reftec The corporate relation cooperation within Reftec The Editor-In-Chief cooperation within Reftec SFS Sveriges förenade studentkårer The national association of student unions LUST LiU-kårernas samarbetsorgan Cooperation between the LiU student unions LUST-U Utbildningsansvariga inom LUST Education cooperation within LUST LUSTIG Informationsansvariga inom LUST Head of information within LUST SATAN Studiesocialt ansvariga inom LUST Cooperation for student support within LUST TFK Tekniska fakultetskansliet The office of the technical faculty ESN Erasmus-studenternas förening Erasmus students cooperation SAINT LiUs internationaliseringsgrupp LiUs group for internationalisation SLV Strategigruppen för lika villkor på LiU Group for equal conditions on LiU HSV Högskoleverket National association of higher education LiQA LGU Projektgrupp för kvalitetssäkringssystem Ledningsgruppen för grundutbildning Project for quality system on LiU Board for undergrad. education LinTek Tekniska högskolan LINKÖPING

2 2 VA ECIU Utskott inom nämnden som hanterar mindre, mer akuta ärenden Ett finare ERASMUS, där LiU är med Committee within the program board that handles minor problems Exchange program where LiU participates CUL Centrum för utbildning och lärande Centrum for education and learning LinTek Tekniska högskolan LINKÖPING

3 3 Svensk/engelsk ordlista med mötesord Svenska Acklamation Adjungeringar Bordläggning Dagordning Fakultet Fullmäktige Handuppräckning Institution Justeringsperson Kårobligatoriet Motion / Motionär Måldokument Omröstning Ordinarie Ordningsfråga Programnämnd Proposition Protokollsanteckning Reglementen och policys Replik Reservation Röstprotokoll Rösträkning Sakupplysning Stadga Streck i debatten Studentkår Studeranderepresentant Styrdokument Engelska Acclamation Co-options Table (tabling) Agenda Faculty Council Vote by show of hands Department Member to check the minutes Student union mandatory Member's bill / Mover The document of objectives Voting Ordinary Point of order Programme board Bill Statement entered in the minutes Regulations and policies Reply Reservation Minutes Vote count Factual information Statute End of discussion/debate Student union Student representative Steering documents LinTek Tekniska högskolan LINKÖPING

4 4 Styrelse Suppleant Talarlista Talman Vakant / Vakans Verksamhetsplan Yrkanden Åsiktsprogram Åsiktstorg Board Deputy, substitute List of speakers Speaker Vacant / Vacancy The operational plan Pleading The opinion program LinTek Tekniska högskolan LINKÖPING

5 5 Rapporter och meddelanden Martin Nyström Kårordförande Februari har varit en månad då jag inte ens försökt mig på att räkna ut min totala arbetstid. I princip alla projekt från höstterminen rullar fortfarande med ökad intensitet. Det är dock med stor arbetsglädje och tillförsikt inför nästa år som jag gnuggar vidare. De arvoderade har generellt sett haft en arbetssam period sedan senaste FuM men stämningen i gruppen är mycket god - vi trivs tillsammans! Nedan följer ett axplock av mina arbetspunkter sedan sist: Valberedning av Kårservice ABs styrelse Uppstarten av bolaget börjar närma sig och jag har i princip rekryterat hela styrelsen. Det har varit mycket intressant att träffa presumtiva, externa styrelseledamöter det har gett mig inspiration i mitt eget arbete. LARM Under LARM stod jag delvis i LinTeks monter men pratade främst med besökande företag om framtida samverkan. Under banketten höll jag, förutom ett sedvanligt tal, någon sorts allsång av den engelska varianten av Kalmarevisan. Budget och VP Intensivt arbete med budget och verksamhetsplan inför nästa år. Arbetet med budgeten är något mer omfattande tidigare år, främst på grund av kårobligatoriet den organisationsförändring som beslutades på december-fum. Medarbetarsamtal Jag har hållit medarbetarsamtal med samtliga helårsarvoderade. Träff med Linköpings kommunalråd Träff med Linköpings styrande politiker om hur kommunen och vi kan hjälpas åt för att stödja studenter och studentlivet. Förhoppningar om att få finansiella bidrag från kommunen kvarstår. Sektionssamarbete LinTek och sektionerna har börjat diskutera våra framtida samverkansformer. Detta är ett arbete som kommer att ta mycket tid eftersom det kräver stor förankring hos samtliga parter. Kårobligatoriet påverkar även sektionerna på ett mycket genomgripande sätt och LinTek centralt och sektionerna måste inom den närmaste tiden hitta samarbetsformer som fungerar. LiTH-styrelsens internat krockar med fullmäktige den 3 mars varför jag inte kommer att vara närvarande annat än per telefon. Hälsningar Martin LinTek Tekniska högskolan LINKÖPING

6 6 Tobias Ohlsson Vice kårordförande Det är tur att LinTek inte betalar ut arvode per timme Den senaste månaden har varit oerhört intensiv för samtliga arvoderade men vi kämpar på och även om humöret inte alltid är lika bra som i somras så tycker jag att gruppen fungerar väldigt bra och alla hjälps åt för att hålla humöret och motivationen uppe. Torsdag 18 februari var kansliet inkl München Hoben- och Mottagningsgeneralerna på en trivseldag med bingo, biljard och allmänt LinTek-mys. Jag ser väldigt positivt på hur vi införlivat dessa tre som en del i kansliet/gruppen och jag hoppas de känner desamma. Grafisk profil För att avlasta Info samt hinna implementera och lansera den nya grafiska profilen har jag tillsammans med PL hjälp till och tagit över vissa arbetspunkter. Ett intensivt men effektivt arbete gör att vi kommit relativt långt och bl.a. på fullmäktigemötet lägger en proposition till fullmäktige om utökad budget för lansering och implementering. Kårservice Kårerna bestämde sig till sist för att vidareutveckla nuvarande medlemshanteringssystemet STURE. Tyvärr är vi lite sent ute men jag jobbar tillsammans med Joanna och Erik på Kårservice intensivt och dygnet har lyckligtvis 24 timmar. I skrivande stund har en väldigt omfattande kravprofil lämnats in till LiU-IT för tids- och kostnadsplan. För att få upp prioriteten på detta utvecklingsprojekt har jag drivit frågan mot universitetsledningen och min förhoppning är att det ska få särskild prioritet för att allt ska hinnas klar till 1 juli. Parallellt med detta för jag diskussioner med Mecenat om att ev. köpa STURE som källkod inkl säljrättigheterna för att själv kunna sälja till andra kårer. Mina förhoppningar är dock inte allt för höga. Kårobligatoriet Vi är mitt i budgetarbetet och precis som med all övrig verksamhet detta år går vi igenom allt in i minsta detalj för att optimera, förenkla och realisera budgeten så t.ex. utrymme för tänkbara inköp som ny projektor finns utifall att den nuvarande inte skulle orka ett år till. Jag och Martin har påbörjat diskussioner om samarbete med ett antal strategiska studentföreningar. Vår förhoppning är de med sin verksamhet ska kunna bli ett bra komplement till LinTeks egen och ev. knyta särskilda medlemsförmåner. Väldigt mycket tid läggs annars på sektionssamarbetet samt utskottsutredningen. Den sistnämnda har jag p.g.a. arbetsbelastningen dock försökt släppa ifrån mig. LinTek Tekniska högskolan LINKÖPING

7 7 Pontus Stenberg Utbildningsansvarig, ordförande för Utbildningsutskottet I det stora hela Det har varit många olika möten den senaste månaden och det har också varit en del småfix. Mycket tid har gått till ett långsiktigt påverkansarbete på universitetsnivå. LiTH-styrelsen Styrelsen har tagit fram riktlinjer för nämndernas arbete. Fokuspunkterna är examensarbeten och mål för kurser och program. En diskussion om civilingenjörsutbildningarnas hölls tillsammans med nämndordförandena där de gav sin syn på en 3+2-struktur. LUST-U Inom LUST-U jobbar vi för två saker ett förbättrat examinationsombud och pedagogisk meritering. Arbetet går sakta men framåt. Hela tiden får vi nytt underlag och vi har en stor förhoppning om att detta kommer att resultera i konkreta åtgärder. LGU Har gjort en dragning och haft en diskussion om hur vi ser att LinTeks kursutvärderingar ska kunna bli ett bättre komplement till KURT. Programnämnderna jobbar olika med detta, men förhoppningen är att diskussionen ska ha lett till att man vill utnyttja båda utvärderingarna mer. Programnämnderna Nämnderna har haft sina möten. PEF hade ett vanligt möte och PIL hade ett internat. Både mötena diskuterade programmens IUAE-matriser (Introducera, Undervisa, Använda, Examinera), vilket knyter an till LiTH-styrelsens fokuspunkt mål för kurser och program. Internationalisering med nämndtillhörande problematik diskuterades också. UU Det känns som att SnOrdfarna börjar få läget under kontroll inför nästa år. På det senaste UUmötet diskuterades hur man kan nå de valbara kurserna med LinTeks kursutvärderingar. Tanken är också att valbara kurser ska få en egen mall att gå efter och ett upplägg på den togs fram. Utlandsstudier Nu är intervjuerna för studier i Europa i full gång. Det är många som har sökt, vilket är väldigt roligt att se. Tyvärr är fördelningen på antalet sökande från de olika programmen skev, vilket knyter an till programnämndernas internationaliseringsdiskussion. CUL Jag har varit med som kårrepresentant vid revidering av CULs instruktioner. I instruktionerna ändrades bland annat formuleringen gällande pedagogisk meritering till en formulering som öppnar upp för att CUL ska få kunna göra mer i denna fråga. Instruktionerna ska sedan gå igenom CULs styrelse, vilket görs i mitten av mars för att därefter lämnas vidare till universitetet LinTek Tekniska högskolan LINKÖPING

8 8 centralt. Arbetet i LUST-U är nära anknutet till CUL, varför kontakten med CULs föreståndare är viktig. Verksamhetsplan Ett utkast till verksamhetsplan har tagits fram. För utbildningsansvarigas del ligger det nu som förslag 4 punkter efter de prioriteringar som diskuterades fram av de ur fullmäktige som deltog under Budget- och verksamhetsplanedagen. LinTek Tekniska högskolan LINKÖPING

9 9 Kjersti Claesson Utbildningsansvarig med studenranderepresentantansvar Nämndinternat Programnämnden för Maskinteknik och Design hade i början på februari ett internat. Detta hölls i Delft, Holland. Detta för att kunna besöka det tekniska universitet som ligger där. På universitet besökte vi speciellt avdelningarna för aerospace engineering och design. Det som var en tydlig skillnad mot våra utbildningar var att man samarbetade en del i själva utbildningar med näringsliv i närområdet. Vi hade även diskussioner kring nämndens program framöver och ett ordinarie nämndmöte. Programnämnden för Kemi, biologi och bioteknik höll en planeringsdag i linköping. Vi kollade på LiTH styrelsens direktiv för det kommande året och vi tittade även på det näringsliv i omgivningen som kan överensstämma med våra utbildningar. Anställningsnämnden Anställningsnämnden har relativt mycket arbete med nyanställningar under våren vilket är väldigt roligt. Det är spännande att vara med och se hur man gör och även hur man tänker vid anställningar. Roligt är även att det finns ett stort fokus på att de som anställs skall ha en bra inställning till undervisning och att goda meriter när det kommer till pedagogik spelar in i valen. Provföreläsningar hålls ofta vilket ger en bra uppfattning om hur de som söker kan presentera sig. Gyllene Moroten och Engagemangsstipendiet Arbetet med Gyllene Moroten och Engagemangsstipendiet går framåt. Under början av nästa vecka kommer information om bägge gå ut till sektionerna. Stipendiet kommer vi även att sätta upp affischer om. UU UU har träffats och diskuterat hur man i de olika sektionerna kommer att arbeta med att utvärdera valbara kurser framöver. Förhoppningsvis gav detta lite mer på fötterna för SnOrdfarna inför det kommande arbetet. Budget och VP Har tillsammans med Uao gått igenom vår del av budget och verksamhetsplanen. Efter vp-dagen tillsammans med FUM har vi sedan jobbat vidare med detta tillsammans med kansliet. LinTek Tekniska högskolan LINKÖPING

10 10 Åsa Hansson Studiesocialt ansvarig STORK I februari, direkt efter LARM, hade jag besök utav STORK. Vi hade då besök utav Kristin Ljungemyr som är Lika Villkor koordinator som höll i ett jätteintressant och bra pass. Hela träffen kändes väldigt givande och alla var nöjda Mottagningen Jag har tillsammans med Erik och Daniel varit på två möten på studenthälsan och planerat inför fadderutbildningen. I övrigt har både Daniel och Erik kommit igång med lunchmöten varje vecka med sina respektive generaler. Jag har också börjat träffa fadderierna ett och ett och pratat om mottagningen. Studenthälsan Jag har varit på styrelsemöte på studenthälsan. Här fick vi en presentation av det alkoholvanetest som skickats ut till de nya studenterna under hösten. Jag har även träffat Marie som är administratör på studenthälsan och gått igenom hemsidan. Lika Villkor SLV hade möte förra veckan var vi gick igenom alla ansökningar som kommit in angående olika projekt för att integrera Lika Villkor på universitetet. LinTek Tekniska högskolan LINKÖPING

11 11 Emma Abrahamsson Projektledare LARM LARM LARM har varit och resultatet blev mycket lyckat! Vi har fått mycket beröm från de utställande företagen. Totalt blev det 109 betalande företag och 114 utställare totalt på mässan. De nya satsningarna med införlarm veckan och Norrköpingsdagen har blivit succé och jag hoppas att det kommer att finnas kvar nästkommande år. Arbetet med budgeten är inte klart än men överlag så ser det bra ut och företagen faktureras för till fället. LARM-kommittén Jag har haft utvädringsmöten med kommittén, både i grupp och enskilt. Den allmänna uppfattningen i kommittén om arbetet med LARM, gruppen, arbetsuppgifterna m.m. är mycket positivt och jag tror att de flesta av dem kommer att sakna LARM. Kansliet För tillfället så jobbar vi med budget och VP till nästa år. Grafisk profil Jag ska i vår arbeta med releasen av LinTeks nya grafiska profil samt ordna en releasefest. Jag har satt ihop ett litet utskott med folk från infoutskottet och LARM-kommittén som ska hjälpa mig. LinTek Tekniska högskolan LINKÖPING

12 12 Sandra Olt Informationsansvarig Januari/februari har varit fullt upp, minst sagt. Jag har under månaden startat en Facebook page och skulle vilja uppmana alla i FUM att bjuda in sina vänner att bli fans av denna samt bjuda in sina vänner till LinTek gruppen vi också har. Har vi många medlemmar där är det en tacksam kanal att gå igenom och nå många studenter. Grafisk profil På förra FUMmötet klubbade ni ja till grafiska profilen. Sedan dess har arbetet fortsatt med att ta fram mallar, original och offerter på trycksaker i samarbete med PL och VKO. Arbetet med lanseringsfesten leds av PL, Emma Abrahamsson men idéer och planering har diskuterats ihop. Infoutskottet Vi har haft ett uppstartsmöte då vi pratat om våren och planerat. Vi har varit på studiebesök på en marknadsavdelning (Lindex huvudkontor) och en PR byrå i Göteborg. Utskottet uppskattade detta enormt och vi drog många lärdomar samt kunskaper vi kan använda i arbetet med LinTeks marknadsföring. Vi sågs även dagen efter för utvecklingssamtal och ett arbetspass med en gammal LinTekare som numera jobbar med sociala medier. Vi diskuterade då LinTeks hemsida och kom fram till mycket bra saker och fick idéer hur vi kan utveckla den. Innan så tittade vi även igenom vårens planering och diskuterade den. I övrigt har vi haft ett till möte och arbetet flyter på bra. Nyhetsbrevet kommer inte längre komma ut så frekvent som det tidigare gjort. Detta för att vi inte kan garantera att det kommer ut på grund av tidsmässiga och tekniska orsaker. I framtiden skickas nyhetsbrev ut när nyheter finns. Övrigt Vi har haft FUM möte och budget/verksamhetsplanerardag på NH. På budget/verksamhetsplanerardagen diskuterade jag infostrategin med dem som var där. Jag närvarade vid LARM genom att stå i montern, det var givande men nästa år kan man nog utnyttja monterutrymmet bättre. Jag har haft medarbetarsamtal med KO och diskuterat budget med kamrern. Samma dag hanns även ett väldigt kort styrelsemöte med. Träffade Caroline från valberedningen för en intervju och har även pratat med ett par klasser i Norrköping och promotat att man ska söka tillsammans med henne. LinTek Tekniska högskolan LINKÖPING

13 13 Martin Nyberg Chefredaktör LiTHanian Den senaste tiden har utskottsverksamheten gått på sparlåga, med färre möten än tidigare. Redaktionen har varit väldigt belastad och det har varit svårt att samla gruppen. Planen har varit att under mitt verksamhetsår utöka upplagan till 5 nummer, mot tidigare 4. Detta har visat sig svårt och vi har blivit tvugna att stryka ett nummer på grund av bristande annonsintäkter. Nya tag: Redaktionen är nu samlad och vi blickar framåt mot terminens sista nummer, LiTHanian # med nytt manusstopp den 19 April. Här samlar vi alla kunskaper vi har fått under året och gör det bästa numret någonsin. Idén med en "egen" hemsida för LiTHanian har skissats lite mer på och kommer eventuellt lanseras innan hösten! Övriga arbetsuppgifter fortlöper, bland annat nästa års budget som snart ska klubbas. Vill fortfarande trycka på att jag är i stort behov av annonsförsäljare, känner något i FuM sig sugen, eller vet någon person, meddela mig! LinTek Tekniska högskolan LINKÖPING

14 14 Joakim Hallqvist General München Hoben Efter en intensiv veckas intervjuande och med många sökande har jag lyckats ta ut en kommitté som jag jätte nöjd med. Vi har haft vårt första möte och kommer fortsätta med ett varje vecka. Vi har även börjat kolla lite på tillfällen för att träffas under mer avslappnade former. Jag har även börjat kollat på budjetten tillsammans med min kassör och Björn (Kassör 09) samt med utskottsgruppen. Jag har även haft möte med Bo Magnusson och Emanuel Stenius, som ska dela på Krister Carlssons arbetsuppgifter, och har bokat möte med Akademiska Hus. Framöver väntar mycket planerande och vi måste tänka igenom vad vårt gemensamma mål med Hoben är. LinTek Tekniska högskolan LINKÖPING

15 15 Beslutsuppföljning Beslut Beslutat Genomfört Kommentar Bidrag till UF Pågående LinTeks styrelse 08/09 fick kr att disponera väl mot UF i form av PR. UF har kontaktat LinTek men ännu har ingen faktura för pengarna skickats till LinTek. Arbetsplan för fullmäktige Utökad budget anknuten till LinTeks grafiska profil Utreda utskotten MH och SOFs framtida roll i LinTek. Beslut om belopp att förvalta i Riskfonden Ge styrelsen i uppdrag att fyllnadsvälja upp till 3 personer till valnämnden Kårgemensam mottagningspolicy 2010/ Pågående Avslutat FuM biföll styrelsens proposition om att byta ut nuvarande grafisk profil mot den av PRbyrån Jerhammar & Co framtagna. Implementerings och lanseringsarbetet har påbörjats Pågående Arbetet går framåt, dock en väldigt långsam och krokig väg. Budgetarbetet sker parallellt med organisationsförändringsarbete Pågående FuM beslutade att låta beloppet vara oförändrat. Styrelsen lägger till mötet fram en proposition angående Riskfonden Avslutat På styrelsemötet fyllnadsvalde styrelsen in 4 personer och de har börjat arbeta med övriga i valnämnden Avslutat Consensus och StuFFs fullmäktigen har nu bifallit den mottagningspolicy inkl. ändringsyrkanden som FuM biföll Övrig kommentar: Detta är beslut tagna av fullmäktige fram till Beslut som tagits under året som avslutats tas bort efter hand. LinTek Tekniska högskolan LINKÖPING

16 16 Entledigande av Fullmäktigledarmot Jag har tyvärr kommit fram till att jag behöver avsäga mig min plats i kårfullmäktige 09/10 av personliga skäl. Jag har kommit till en punkt då jag behöver dra ner på mitt engagemang. Efter att ha vägt mina åtaganden mot varandra har jag kommit fram till att kårfullmäktige är det uppdrag där jag enklast kan bli ersatt och där ett avhopp inte skulle påverka organisationen så mycket. Därför ansöker jag härmed om att bli entledigad från mitt uppdrag som ledamot i LinTeks Kårfullmäktige 09/10. NINA ANDERSSON Nominering av Lara Kamel till Projektledare för LinTeks klimatvecka 10/11 Jag når mina mål genom att hitta motivation i varje dag. Det är viktigt att kunna leva i nuet och att vara nöjd med det man uppnått! Lara Kamel läser för närvarnade fjärde året på Maskinteknik och var en del av klimatveckans kommitté då projektet genomfördes för första gången ifjol. Hon har även erfarenheter från Kalas 2008 vars kommitté hon också var del av. Valberedningen anser att Lara har många bra tankar kring ledarskap och hur ett projekt genomförs på bästa sätt. Detta i kombination med hennes intresse för miljö- och klimatfrågor gör att vi tror att Lara kommer att kunna leda och motivera sin kommitté och genomföra LinTeks klimatvecka på ett mycket bra sätt. Av ovanstående anledningar har valberedningen valt att nominera Lara Kamel till Projektledare för LinTeks klimatveckan 10/11. LinTek Tekniska högskolan LINKÖPING

17 17 Proposition angående revidering av LinTeks stadga Med anledning av kårobligatoriet avskaffande behöver LinTeks stadga revideras på ett antal punkter. I samband med detta har styrelsen valt att genomföra en större genomgång av stadgan i sin helhet. Då det rör en stadgeändring krävs bifall på två på varandra följande fullmäktigemöte, med minst tre veckors mellanrum. Instruktioner för genomläsning av dokumentet. Förslaget till stadgeändring är skrivet med LinTeks nuvarande stadga som grund. Text som styrelsen anses ska strykas är överstruken och text som styrelsen vill lägga till är kursiv. Med anledning av ovanstående yrkar vi: Att revidera LinTeks stadga enligt bifogat förslag. LINTEKS STYRELSE 09/10 LinTek Tekniska högskolan LINKÖPING

18 18 Proposition angående ändring av Reglemente för ekonomiska rutiner och placeringar De organisatoriska förändringar som LinTeks fullmäktige beslutade om den 9 december innebär vissa förändringar av organisationens ekonomiska rutiner. Delar av dessa förändringar ingick som en del i utskottsutredningens förslag medan andra delar lämnades utanför förslaget. Avsnittet i Reglemente för ekonomiska rutiner och placeringar som avser Riskfonden lämnades oförändrad. I samband med de organisatoriska förändringarna uppmärksammades styrelsen av externrevisor Elisabeth Carelind på att Riskfonden med LinTeks nya organisationsstruktur inte längre fyller någon funktion. Revisor Elisabet Carelinds förslag är att upplösa Riskfonden till förmån för ökat eget kaptal. LinTeks tidigare organisation med tre enheter, LinTek ( kårverksamheten ), München Hoben och SOF har ekonomiskt och organisatoriskt bedrivits separat. För att skydda själva kårverksamheten från ekonomiskt risktagande skapades en München Hoben-fond och en SOFfond. I syfte att minska onödig kapitalbindning, uppnå högsta möjliga avkastning på det fonderade kapitalet och skapa ökad förståelse för helheten inrättades förra verksamhetsåret (2008/2009) en gemensam fond, Riskfonden. När de tre verksamheterna organisatoriskt nu sammanflätas till en helhet, LinTek, med gemensam bokföring försvinner fondens syfte. Styrelsen anser med stöd av revisor Elisabeth Carelind att risken för att de vattentäta skott som funnits mellan de tre verksamheterna riskerar att bestå om fonden behålls med dagens utformning. Ett naturligt beslut i att skapa en helhet, LinTek, är därför att upplösa Riskfonden. Den organisatoriska omdaning som LinTek gjort innebär att samtliga engagerade samtidigt måste se till hela organisationens bästa och jobba tillsammans på ett annat sätt än tidigare. Resultatet för helheten LinTek påverkas av samtliga förtroendevalda och ansvaret för ett gott ekonomiskt resultat är gemensamt. I praktiken innebär en upplöst Riskfond att LinTek på samma sätt som tidigare, men tydligare uttalat, får ökat eget kapital då verksamheten går med överskott och minskat eget kapital om verksamheten uppvisar ett underskott. Om fonden finns kvar finns risk att helhetstänkandet och teamkänslan för LinTek försvagas. Med anledning av ovanstående yrkar vi: Att Att avsnitten om Riskfonden i Reglemente för ekonomiska rutiner och placeringar styrks kapitalet i Riskfonden omvandlas till fritt eget kapital och placeras enligt LinTeks reglemente för ekonomiska rutiner och placeringar LINTEKS STYRELSE 09/10 LinTek Tekniska högskolan LINKÖPING

19 19 Proposition angående utökad budget i samband med byte av LinTeks grafiska profil Med anledning av LinTeks byte av grafisk profil behöver ett antal produkter bytas ut eller införskaffas. Styrelsen har tillsammans med LinTeks kamrer och LiTH gått igenom de verksamheter samt produkter där LinTeks nuvarande grafiska profil finns representerad. Det rör sig om allt från Dekanuskedja och fana i samband med examenshögtider till skyltar på kontorsdörrar, profilkläder och give aways som godis, pennor och nyckelband. Utifrån denna lista har styrelsen gjort en prioritering vad som behöver bytas ut nu i samband med en lansering och vad som kan vänta till nästa hösttermin. Styrelsen har därefter kontaktat ett antal större tryckerier och företag och begärt in offerter för att få bästa möjliga pris och kvalitet. Ett så omfattande projekt som byte av grafisk profil efter 40 år innebär givetvis stora implementeringskostnader. Styrelsen anser dock att den totala äskade summan med dess innehåll känns prisvärt och något som starkt kommer bidra till att skapa en bra och solid grund att bygga det varumärke som styrelsen hoppas den nya grafiska profilen ska innebära. För att stärka synliggörande av LinTeks nya grafiska profil ytterligare skulle styrelsen dessutom vilja göra en lansering senare i vår. Projektledare för LARM skulle tillsammans med en kommitté bestående av bl.a. ledamöter ur infoutskottet ansvara för projektet. För att genomföra detta anser styrelsen att en budget för lanseringen behövs. Styrelsen har även för avsikt att avsätta ett särskilt utrymme i nästa års budget för att avsluta implementeringen. Med anledning av ovanstående yrkar vi: Att Att Utöka budgeten med kr för implementering av grafisk profil i enlighet med bilaga. Utöka budgeten med kr för lansering av grafisk profil i enlighet med bilaga. LINTEKS STYRELSE 09/10 LinTek Tekniska högskolan LINKÖPING

20 20 Bilaga - Implementeringsmaterial Samtliga priser inkl. moms Rollups o 5 st enligt profilmanual (Studenttryck: 6219 kr) Kuvert o 500 st vanliga (C5) (Totalprofil: 1604 kr) o 1000 st fönsterkuvert (C5h) (Totalprofil: 1626 kr) o 500 st A4 (C4) (Totalprofil: 1604 kr) Tygpåsar o 500 st att ge till kåraktiva och dela ut vid andra tillfällen (300 st köptes in hösten 2009 av Profilreklam för 9000 kr) Tygmärken (rund, ca 10 cm i diameter) o 5000 st att dela ut i samband med Nolle-P och andra LinTek-event. (p.g.a. kinesiskt nyår har inga offert inkommit men 4000 st av nuvarande märke köptes in 2008 av Mera produktion för kr) Nyckelband o 500 st att ge till kåraktiva och dela ut i samband med LinTek-event (LARM, SOF etc.) (Studenttryck: 7781 kr) Godis o 60 kg kolor av samma modell som på LARM (Studenttryck: 7275 kr) Pennor o st stiftpennor att dela ut i samband med LinTek-event och i tenta-salar (Mera produktion: kr) o 1000 st bläckpennor att dela ut i samband med LinTek-event (Mera produktion: 3840 kr) Musmattor o 50 st (minsta möjliga kvantitet) för de arvoderades kontor och ev. studentdatorsalar eller samarbetspartner (Mera produktion: 2275 kr) Skyltar på kontorsdörrar o 8 st klistermärken att sätta ovanpå kontorsdörrar i Kårallen (Studenttryck: 1390 kr) Totalt: kr LinTek Tekniska högskolan LINKÖPING

21 Budget lansering av grafisk profil Intäkter Konto Kommentar Antal Pris Summa Summa konto 3010 Deltagaravgifter Samarbetspartner ,00 kr ,00 kr Kostnader Konto Kommentar Antal Pris Summa Summa konto 4500 Förtäring, arrangemang Mingelmat ,00 kr Dricka ,00 kr ,00 kr 4520 Underhållning, arrangemang Underhållning under festen ,00 kr Tårta ,00 kr Ljud och ljus till festen ,00 kr 4890 Övriga verksamhetskostnader Dekoration ,00 kr Ballonger ,00 kr Gas till ballongerna ,00 kr 5700 Frakter och transport Övriga transporter ,00 kr 8 500,00 kr 2 200,00 kr 800,00 kr 5900 Reklam och PR

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes.

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 1 (5) Antaget av LinTeks fullmäktige 9 maj 2012 Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 2 (5) Fullmäktige skall hålla minst två

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6.

7 Verksamhets- och räkenskapsår Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1/7 30/6. STADGAR för studentföreningen Idrottsvetarna Malmö med säte i Malmö. Föreningen bildad 2013-03-19 Stadgarna senast fastställda 2013-05-06 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Idrottsvetarna

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014 STADGAR för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE Antagna den 16 juni 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Firma Föreningens svenska namn är Internet Society:s svenska avdelning (ISOC-SE). Föreningens

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Fyllnadsval av valnämndsledamöter

Fyllnadsval av valnämndsledamöter Handlingar - Styrelsemöte Linköping, 2010-02-14 Vice kårordförande, LinTek Fyllnadsval av valnämndsledamöter Fullmäktige beslutade 9 december 2009 att ge styrelsen i uppdrag att fyllnadsvälja upp till

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Stadgar för Haflingersport Sverige

Stadgar för Haflingersport Sverige Stadgar för Haflingersport Sverige Bildad den 28 september 2014. Förslag på ändringar på stadgar, beslutas av årsmöte samt extra allmänt möte 2017. 1 Ändamål Föreningen skall skapa en plattform för alla

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen

STADGAR För den ideella föreningen STADGAR För den ideella föreningen SVENSKA BADMÄSTAREFÖRBUNDET Med hemort/säte i TÄBY KOMMUN, Stockholms län Antagna av kongressen den 29 januari 1967 i Kristinehamn. Med ändringar under kongresserna 1980

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR Senast reviderad: 2015-01-15 2 Innehållsförteckning 1. Ändamål... 5 1.1. Ändamål... 5 2. Medlemskap... 5 2.1. Medlem... 5 2.2. Hedersmedlem... 6 3. Organisation... 6 3.1. Organisation...

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet

Stadga för. Morlanda Scoutkår. Svenska Scoutförbundet Stadga för Morlanda Scoutkår Av Svenska Scoutförbundet Utarbetad under våren 2005 Kapitel 1 Kårens uppgift och verksamhet Uppgift 1:1 Scoutkåren har till uppgift att bedriva scoutverksamhet i enlighet

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb

Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb Stadgar för Norbergs Rid- och Travklubb 1. Föreningens namn Norbergs Rid- och Travklubb. 2. Föreningens syfte Norbergs Rid- och Travklubb är en ideell förening vars syfte är att medlemmarna tillsammans

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

STADGAR. Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014.

STADGAR. Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014. STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 14 Maj 2014. Dessförinnan reviderade 2011-05-23, 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08,

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

- Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab. STADGAR För Blue Ribbon Squares Stiftad 2011-04-10 1. Ändamål 1.1 Blue Ribbon Squares är en ideell förening med syfte att: - Skapa intresse för och sprida kunskap om modern squaredans enligt Callerlab.

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola

Stadga Teknologsektionen Informationsteknik Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Antagen: 2003 01 27 Sida 1 av 25 Innehåll 1 Allmänt 4 1.1 Definition.................................... 4 1.2 Medlemmar................................... 4 1.3 Verksamhetsår.................................

Läs mer

Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Sida 1/5 Stadgar GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 1 Namn och uppdrag I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman

Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer Antagna av kårstämman Stadgar för scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår, organisationsnummer 802468-2471 Antagna av kårstämman 2012-1 1-06 1 Allmänt Scoutkåren Torslanda Sjöscoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer