FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga LINKÖPING Mål nr Enhet 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 7946-11 Enhet 1"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga LINKÖPING Mål nr Enhet 1 Energimarknadsinspektionen Box Eskilstuna Anges vid kontakt med domstolen ENERGIM ARKNADSINSPEKTIONEN Ank Tidaholms Elnät AB./. Energimarlcnadsinspektionen angående tillämpning av ellagen Innr Ni far tillfälle att eventuellt yttra Er över innehållet i bifogade handlingar, aktbilaga 41. Om Ni yttrar Er ska yttrandet vara skriftligt och ha kommit in till förvaltningsrätten senast den 30 september Ange förvaltningsrättens målnummer som fmns längst upp till höger. Om Ni har några frågor kan Ni kontakta förvaltningsrätten. Agneta Palmgren Telefon direkt Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 406 Brigadgatan måndag fredag Linköping E-post: 08:00-16:00

2 Al ADVOKATER FORVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING Y,P Mal nr '79 Förvaltningsrätten i Linköping Box Linköping Stockholm den 12 september 2013 Mål nr , Tidaholms Energi AB./. Energimarknadsinspektionen YTTRANDE 2 Tidaholms Energi AB (Tidaholm) har av förvaltningsrätten beretts tillfälle att inkomma med yttrande i anledning av Ei:s yttrande av den 12 juni 2013 (aktbilaga 29). Med anledning härav får Tidaholm i den företagsspecifika delen anföra följande. Ej har i sitt yttrande i och för sig medgett att Tidaholms historiska intäkter ändras med anledning av Tidaholms nettoredovisning av myndighetsavgifter åren , men inte kunnat vitsorda något belopp med hänvisning till att Tidaholm inte visat vilket belopp myndighetsavgifterna uppgått till. Det har nu visat sig att Tidaholm nettoredovisat myndighetsavgifter även år Tidaholms myndighetsavgifter har före indexering uppgått till: År Belopp före indexering SUMMA Al Advokater KB Riddargatan 13 A SE Stockholm Sweden Tel Fax advokater.se

3 Al ADVOKATER 2 Tidigare angivet yrkande har endast avsett åren och angetts efter indexering (se Kompletteringen och Yttrande 1). Det index som därvid har använts är det av Ei tillämpade indexet inom ramen för den s.k. övergångsregeln (se Yttrande 1, avsnitt 5). Mot bakgrund av att Tidaholm framställt ett allmänt yrkande avseende index (se Yttrande 1, avsnitt 2.2, punkt 6) råder ovisshet om vilket index som kommer att tillämpas. Med hänsyn härtill väljer Tidaholm att justera sitt företagsspecifika yrkande dels på sådant sätt att det yrkade beloppet är angivet före indexering, dels på sådant sätt att yrkandet kompletteras med den nettoredovisning som ägt rum år Tidaholms företagsspecifika yrkande justeras enligt följande. YRKANDE Tidaholm yrkar att Förvaltningsrätten fastställer att vid beräkningen av intäktsramen för åren , de historiska intäkterna, före indexering, skall ökas med tkr fördelat enligt följande Historiska intäkter 377 tkr 378 tkr 374 tkr 381 tkr TOTALT tkr Yrkandet är alternativt på så sätt att det framställs endast för det fall elnätsföretaget inte vinner bifall till det allmänna yrkandet nr 1 (se under avsnitt 2.2 i Yttrande 1). UNDERLAG TILL STÖD FÖR YRKANDET Med anledning av Ei:s inställning har Tidaholm gått igenom sin bokföring och inkommer härmed med underlag för yrkandet.

4 Al ADVOKATER 3 Tidaholm inger och åberopar fakturor avseende myndighetsavgifterna åren från Elsäkerhetsverket, bilagorna 1-4, till styrkande av att myndighetsavgifterna uppgått till de i tabellen ovan angivna beloppen. Vidare inger och åberopar Tidaholm utdrag ur bokföringen. Myndighetsavgifterna är bokförda på kontona 2851, 2852 och Elsäkerhetsavgiften har bokförts på konto 2851, Nätövervakningsavgiften på konto 2853 och Elberedskapsavgiften på konto Avseende år 2007 inges balans- och resultaträkning per den 31 december 2007, bilaga 5. Av sid 3 i balans- och resultaträkningen går att utläsa att balansen på kontona 2851, 2852 och 2853 vid 2007 års slut var så när som på noll kr. Detta visar att intäkten "nettats". Avseende åren inges utdrag över kontona 2851, 2852 och 2853, bilagorna 6-7, till styrkande av att myndighetsavgifterna nettoredovisats i bokföringen. Myndighetsavgifterna har bokförts som debet på kontona. När myndighetsavgifterna fakturerats kunden har beloppet bokförs som kredit på samma konton. Debet och kredit överensstämmer därmed och den utgående balansen varje år uppgår till noll. Det kan noteras att beloppen på Elsäkerhetsverkets fakturor avseende åren 2008 och 2009 inte stämmer exakt överens med belopp som återfinns på kontona Tidaholm har ingen säker förklaring till detta med troligen förhåller det sig så att de till Elsäkerhetsverket inrapporterade uppgifterna om antalet kunder per den 1 januari varje år inte helt överensstämmer med antalet kunder vid tidpunkten för debiteringen vilket då ger en marginell diskrepans på de aktuella redovisningskontona. Detta ändrar emellertid inte förhållandet att Elsäkerhetsverkets myndighetsavgifter i sin helhet har "nettats" mot intäkter på dessa konton eftersom utgående balansen varje år alltjämt är noll. Eftersom Ei själv har tillgång till Tidaholms årsrapporter för åren och det av dessa går att utläsa att myndighetsavgifterna (rad RR7324) upptagits till 0 kr under utgår Tidaholm från att det i sig är ostridigt att Tidaholm inte upptagit några myndighetsavgifter i årsrapporterna för dessa år. Om Ei inte skulle vitsorda detta ombeds Ei lämna besked härom.

5 Al ADVOKATER 4 Torgny Wetterberg Kristoffer- ing Josefin Mallmin

6 E KERH ETSVERKET , r BHaga, 4-t i J Ll faktura holins Energi AB Dos 2 TI1JAH OLM Faktura= Kundnr Fakturadatum Förfallodatum Plusgir. o Bankgiro Er ref Ant. abonnemang Pris SEK Summa SEK -Elsäkerhetsavg. - ligspänningsabonnemang Eisakerfaetsavg_ - högspänningsabormemang iicaffwerråkniegsuṛg. -14spärmingsabonnernang Nätövervakningsavg. - högspämmingsabonnemang- Elberedskapszvg_ - agspänningsabonnemang Elbrexedskapsavg. högspänningsabonnemang , , , , , , , , , P0, , , o Tidahoirns kommun Energiverk VA-verk ci Renhälrtfngsverk Totalt att betala (3) Därav moms (2) Kvar att kontera (1) 72, _ Betatningsdatum GG -05. oj B ehörigherskontroll ,00 idet. J!4 tcirs1i ivancyia, - Dr Ottninggatan 92 Box 1371,SE Stockholm, Sweden Tel '46 (0) Fax +46 (0) wwwelsakerhetsverket.se

7 ELSÄKERHETS VERKET Ttic2-4- faktura Bilaga 2._ Tidahohns Energi AB Box TIDAHOLM Faktura/ix Kundnr Fakturadatum RUE: Förfallodatum Plusgiro Bankgiro Er ref Avgift Ant. abonnemang Pris SEK Summa SEK I E1s41rerlietsavg - ligspänningsabonnemang , ,00 Elsakerhetsattg. - högspäru3ingsabonnernang 6 500, , Natövervalmingsavg. - högspinrcingsabonnemang 6 600,00 ItGil/Elheredskaosavg. - ligspanningsabonnemang ,00 &-r7 [3 Tidaholms kommun o Energiverk O VA-verk [11 Renhållningsverk Totalt att betaja (3) Därav moms (2) l Kvar att kontera (1) 3441 i 37gtii Betalningsdaturn Behörighetskonfroll 07-0;i - 0 i 19 st33 C ,00 fik ,00 elområdet. (1) Summa kronor g,,=-,erta1in-attest Mottagn-attest 3 ', Granskn-attest tsattep raå. ELSAKtrci-rt 3v. cr1/41..c Swedish Naricna Efecrricli Safecy Board Drottninggatan 92 acx 1371,SE Stockholm, Sweden Tel +46 (0) Fax +46 (0)

8 e' ELSAKERHETSVERKET i 1,01.2g faktura Bilaga 4 1 i 9 RECEIVEn Ticlaholms Energi AB Box TIDAHOLM Fakturanr Kundnr Fakturadatum Förfallodatum Plusgiro Er ref Avgift Ant. abonnemang Pris SEK Summa SEK. Elsalerhetsavg. - lågspänningsabonnemang , ,00 Elsakerhetsavg. - högspänningsabonnemang 7 500, ,00 Nätövervakningsavg. - lågspänningsabonnernang , ,00 Nätövervakningsavg. - högspänningsabonnemang 7 600, ,00 Elberedskapsavg. - lågspänningsabonnemang ,00 Elberedskapsavg. - högspänningsabonnemang , L Totalt SEK: ,00 Moms: 0,00 Att betala SEK: ,00 Vid betalning efter förfallodatum debiteras lagenlig dröjsmålsränta. (1975:635). Avgifterna ovan är debiterade enligt förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elornrådet. Frågor kring dessa avgifter kan ställas till Kristin Johansson

9 Faktura 200'9 e Fakturanummer: ELSÄKERHETSVERKET Fakturadatum: Kundnummer: Momsreg. nummer: TIDAHOLMS ENERGI AB Box 63 Vår referens: Kristin Johansson TIDAHOLM Er referens: Förfallodatum: Betalningsvillkor: Netto pr 30 dagar Bilaga A-Ju/29 Beskrivning Antal Å-pris Belopp Elberedskapsavg. iågsp_ -Elsäkerhetsavg lågsp. Nätövervakningsavg. lågsp. El bered skapsa4. högs p.,elsäkerhetsavg.högsp. -Nätövervakningsavg högsp ,0 ANT 45, ,0 ANT 6, ,0 ANT 3,00 7,0 ANT 2477,00 7,0 ANT 500,00 7,0 ANT 600, ,0y ,00 f , ,0 3500, ,00 Baskonto 4 pas Verksamhet 4 pos moms 2641, (,2Ä1-"/ -,72 r J"--2 2Y-7-0 I-K/bärare 5 pos Belopp 49(f-sr. 272 Beslutsattest (vid enstaka rad) Summa Best-attest Motpst Granskn-attest Beslutsatte ț (alla rader I Ffd 27O62/ BET 1; Belopp ,00 Moms 0,00 Öresavr. 0,00 Belopp att betala ,00 ELSÄKERHETS VERKET Box Kristinehamn Telefon: Telefax: Bankgiro: Plusgiro: Org.nr: Moms reg.nr: SE Innehar F-skattsedel Säte: Kristinehamn

10 12 Tidaholme Energi AB G301 BKTO :48 Per jan -dec 07 1 BKTO SPECIFIKATION ING BALANS ÅRETS SALDO ACK SALDO HÄNSYNSPOSTER UTG.BALANS 1091 UTSLÄPPSRÄTTER , , BYGGN PÅ EGEN MARK 4, , ,00 4, , , ACK AVSKR BYGGNADER , , , , MARK , , , PÅGÅENDE NYBYGGNAD 2.999,170, , , , MOTTAGN 0 FÖRD. STAT , , , LOK.NÄTST. TRANSFORM ,944, , , LOKALNÄTST.HÖGSPÄNN ,00 529,230, , , LOKALMÄTST.LÄGSPÄNN , , , MÄTARE,STYRUTR 0 DYL , , , , ACK AVSKR LOKNÄT,MÄT , , , , NY PANNA , , ,820, FJÄRRVÄRMECENTRALER , , , FJÄRRVÄRMELEDNINGAR , , _909, , PANNOR FD VATTENFALL 9, , , , AVFALLSKROSS , , ABONNENTCENTRALER ,00 4,500, , _021, OPTOKABEL 3, , , , , ÖVR FJÄRRVÄRMEANLÄGG , , , , ACK AVSKR FJÄRRV.ANL , , ,00-18, , BILAR 0 TRANSP.MEDEL ,00 374,798, , , ACK AVSKR BIL/TRANSP , , , , ARBETSMASKINER , , , INVENT 0 VERKTYG , , , , DATORER , , ,951, , INVENTARIER IT 219,339, , , , ACK AVSKR MASK 0 INV , , , , FORDR ANDRA KONCERNF , , , , AKTIER 0 ANDELAR , , , OLJELAGER , , , , LAGER AV ELMATERIAL , , , , KONSUMTIONSAVG K , , , , KUNDFORDR ELVIRA , , , FORDRAN FRÅN K+ -737,00-737,00-737, KRAVAVGIFTER FRÅN K , , ,00

11 12 Tidaholme Energi AB G301 BKTO :48 Per jan -dec 07 2 BKTO SPECIFIKATION ING BALANS ÅRETS SALDO ACK SALDO HÄNSYNSPOSTER UTG.BALANS 1580 KUNDFORDRINGAR CROM , , , ,060, INKOMMANDE BETALNING 60,485,00-59,785,00 700,00 700, ÖVR FORDR ANSTÄLLDA 7.556,00 7,556, , SKATTEKONTO 13,631, , , , SKATTEFORDRINGAR 4.816, , , , FORDR KONCERNFÖRETAG , , , , FORDR THLMS VA VERK 563,00-563, FÖRUTBET KOSTNADER , , , , UPPLUPNA INTÄKTER ,25 643,355, , , OBS-KONTO ELVIRA 760,76 760,76 760, POSTGIRO , , , , SPARBANKEN (KONCKTO) , ,85 48,655,12 48,655, SPARBANKEN ,00 348, , ,22 1*** , ,062, , , AKTIEKAPITAL , , ,000, RESERVFOND , , , BAL VINST EL FÖRLUST , ,47-578,340, , ERIL/LÄmN. KONCERNBI , , ÅRETS RESULTAT -176,594, , , , ACK ÖVERAVSKRIVNING , , , , BYGGN KREDITIV HANDE , , , ,167, ÖV LÄNGFR LÅN KR.INS , , , , SKULDER THLMS KOMMUN , , , , KORTFR LÅN HANDELSBA , , , KORTFR DEL LÅNGFR SK -1, , ,204,00 85, , , LEVERANTÖRSSKULDER , , , , UTGÅENDE MOMS ORED , , , DEB INGÅENDE MOMS , , , REDOVISN.KONTO MOMS -697,878, , , , INNEHÅLLEN KÄLLSKATT , , AVR LAGST SOC AVG , ,99-0,01-0, AVR AVT SOC AVGIFTER , , , , NETTOLÖNER , , , AVSTÄMNINGSKONTO 8.531,00 8,531, , TILLGODO FRÅN K , , ,61

12 12 Tidaholms Energi AB G301 BKTO :48 Per jan -dec 07 3 BKTO SPECIFIKATION ING BALANS ÅRETS SALDO ACK SALDO HÄNSYNSPOSTER UTG.BALANS 2851 ELSÄKERHETSAVGIFf 36,00 36,00 36, ELBEREDSKAPSAVGIFd 270,00 270,00 270,00, NATOVERVAKNINGSAVO 18,00 18,00 18,00' 2861 SKULDER THLMS KOMMUN -8,645, , , AVR BILLINGE ENERGI -0,55-0,55-0, SKULD FÖR UTSLÄPP , , AVRÄKN KALK.PENSIONS 0,01 0,01 0, ÖVR KORTFR SKULDER -81, , , , UPPLUPNA KOSTNADER -123,124, , , , UPPLUPNA SEMESTERLÖN -651,455, , , , UPPL LÖNESK PENS IND -54,007, , , , UPPL PENS.IND.DEL -222,618, , , , FÖRUTBET. INTÄKTER -70,796, , , ,75 2*** ,785,42-46,533,062, , ,46 T OTALT

13 12 Tidaholms Energi AB 0301 BKTO :49 Per jan -dec 07 1 BKTO SPECIFIKATION ING BALANS ÅRETS SALDO ACK SALDO HÄNSYNSPOSTER UTG.BALANS 3020 INTÄKTER HÖGSPÄNNING , , , INTÄKTER EFFEKT , , , INTÄKTER LÅGSPÄNNING , , , ENGÅNGSAVGIFTER , , , INTÄKT VÄRMELEVERANS , , , ENGÅNGSAVG,FJÄRRVÄRM , , , INTÄKTER BREDBAND , , , ANSLUTNINGSAVG BREDB , , , FÖRSÄLJN FÖRRÅDSMATR , , , FÖRSÄLJNING AV SKROT -36,592, , , FÖRSÄLJN ÖVR MATR , , , AVG PGA BRIST BETALN , , , ÖVRIGA SIDOINTÄKTER , , , ÖRESUTJÄMNING 4.156, , , AKT ARB EG RÄKN LÖN , , , ÅTERV AVSKR KUNDFORD , , , ÅTERBETALN AV ENERGI -2, , , ,00 3*** -65,816,642, , , INKÖP ELKR,NÄTFÖRL ,78 12, , , INKÖP OLJA , ,147, , KOSTNAD FÖR UTSLÄPP , , , INKÖP AV FLIS , , ,730, INKÖP AV PELLETS , , , ÖKN/MINSK MATR FÖRRÅ , , ,03. 4*** , , , HYRA LAGERLOKALER 4.119, , , ÖVR LOKALKOSTNADER 1.000, , , MARKERSÄTTNINGAR , , , ELAVG FÖR BELYSNING , , , VATTEN OCH AVLOPP , , , STÄDNING 133,973, , , SOPHÄMTNING 47,544, , , SNÖRÖJNING , , , TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 4.507, , , REP 0 UNDERH FASTIGH , , ,00

14 12 Tidaholms Energi AB 0301 BKTO :49 Per jan -dec 07 2 BKTO SPECIFIKATION ING BALANS ÅRETS SALDO ACK SALDO HÄNSYNSPOSTU UTG.BALANS 5191 FASTIGHETSSKATT 8.525, , , KORTT.HYRA MASK, ANL 5.470, , , LEASING MASK 0 ANL , , , KORT.HYRA INV 0 VERK 5.260, , , LEASING INV 0 VERKT , , , ELAVGIFTER FÖR DRIFT , , , ELDNINGSOLJA , , , BENS.FOTOG.MOTOROLJA 1.639, , , VATTEN , , , ÖVR ENERGIKOSTNADER , , , FÖRBR. INVENTARIER , ,00 112,876, DATAPROGRAM , , , FÖRBRUKNINGSMATERIAL , , , ARB.KLÄDER 0 SK.MATR , , , REP,UNDERH MASK.ANL , , , REP,UNDERH INV M M 8.014, , , DRIVMEDEL 6.976, , , FÖRSÄKRING 0 SKATT 8.634, , , REP. 0 UNDERHÅLL 3.699, , , LEASINGAVGIFTER 1.565, , , ÖVRIGA KOSTNADER 33,00 33,00 33, DRIVMEDEL , , , FÖRSÄKRING 0 SKATT ,00 68,318, , REPARATION 0 UNDERH , , , ÖVRIGA KOSTNADER 63,00 63,00 63, DRIVMEDEL 872,00 872,00 872, FÖRSÄKRING 0 SKATT 1.811, , , ÖVR KOSTN TRANSP.M. 125,00 125,00 125, FRAKTER 0 TRANSPORT , , , BILJETTER 5.096, , , HYRBILSKOSTNADER 736,00 736,00 736, KOST 0 LOGI , , , ÖVRIGA RESEKOSTNADER 1.024, , , ANNONSERING , , , REKL.TRYCKS,DIR.REKL , , ,00

15 12 Tidaholms Energi AB 0301 BKTO :49 Per jan -dec 07 3 BKTO SPECIFIKATION ING BALANS ÅRETS SALDO ACK SALDO HÄNSYNSPOSTER UTG.BALANS 5990 ÖVR KOSTN REKLAM,PR , , ,00 5*** , , , KATALOGER, PRISLISTOR 4.750, , , REPR.AVDRAGSGILL 9.450, , , REPR. EJ AVDR.GILL 4.238, , , ÖVR FÖRSÄLJN.KOSTN , , , KONTORSMATERIAL , , , TRYCKSAKER ,00 44,354, , TELEFON , , , MOBILTELEFON , , , MOBILSÖKNING , , , DATAKOMMUNIKATION , , , POSTBEFORDRAN , , , FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR , , , FÖRLUST KUNDFORDRING , , , KOSTN, BEVAKN. LARM , , , ÖVRIGA RISKKOSTNADER , , , STYRELSEARVODEN , , , REVISIONSARVODEN , , , LEKMANNAREVISION , , , ÖVR FÖRVALTN.KOSTN , , , ADB-TJÄNSTER , , , KONSULTARVODEN , , , SERV.AVG BRANSCHORG , , , BANKKOSTNADER 1,343, , , ADVOKAT.RÄTTEG.KOSTN 950,00 950,00 950, ÖVR EXTERNA TJÄNSTER , , , INHYRDA FÖRETAGSLED , , , ÖVR INHYRD PERSONAL 29,032, , , KONTR.PROVN.STÄMPAVG 18,672, , , TILLS.AVG MYNDIGHET , , , TIDN.TIDSKR.FACKLITT , , , FÖREN.AVG EJ AVDR.G ,00 10,784, , LÄMN BIDRAG 0 GÅVOR , , ,00 6*** ,02 7, , ,02

16 12 Tidaholms Energi AB 0301 BKTO :49 Per jan -dec 07 4 BKTO SPECIFIKATION ING BALANS ÅRETS SALDO ACK SALDO HÄNSYNSPOSTER UTG.BALANS 7011 LÖNER KOLLEKTIVANST , , , BR.LÖNEAVDR KOLL.ANS , ,00-23,496, LÖNER TJÄNSTEMÄN 3.037,086,04 3, , , LÖNER FÖRETAGSLEDARE , , , BR,LÖNEAVDR.FÖRET.L , , , FÖRÄNDR SEM,LÖNESK , , , ÖVR KONT EXTR.ERS 9.744, , , SKATTEFRI TRAKT.SV 2.625, , , SKATTEPL.TRAKT.SV 1.853, , , BILERS.SKATTEFRI , , , BILERS. SKATTEPLIKT , , , PERSONALFÖRMÅN HEM-P 6.400, , , ÖVR KOSTN FÖRMÅNER 2.368, , , ÖVR KOSTN.ERSÄTTN , , , KALKYLERADE PENSIONS , , , ARB.GIV-AVG LÖN, ERS , , , ARBGIVAVG SEM.LÖNESK , , , LÖNESK PENS,KOSTNAD , , , PREM. ARB.M.FÖRSÄKR ,06 140,716, , GRUPPLIVFÖRS.PREMIER , , , UTBILDNING , , , SJUK,HÄLSOV. AVDR.G , , , PERS.REPR.AVDR.GILL , , , PERS.REPR. EJ AVDR.G 5.490, , , PERSONALREKRYTERING , , , FRITIDSVERKSAMHET 4.350, , , ERHÅLLNA BIDRAG 0 ER , , , ÖVR PERSONALKOSTNAD , , , AVSKR ANL. MASK. INV , ,00 167,100, AVSKR BYGGNADER 0 MA , , ,00 7*** , , , RÄNTEINT FRÅN BANK -4,210, , , RÄNTEINT KORTFR FORD , , , ÖVR RÄNTEINT OMSTILL -15,417, , , ÖVR RÄNTEINT KONC.PÖ -43,905, , ,00

17 Bilaga Kontoutdrag redovisning Datum : Tidaholms Energi AB elal Sida 1 Vernr Datum Text Verksa I/Kb Debet Kredit Saldo Konto: 2851 Elsäkerhetsavgift Mh Ingående saldo 36,00 0,00 36,00 A deb jan , , ,00 A deb januari ,00-168, ,00 A deb januari , , ,00 A deb januari , , ,00 A deb elvira februari , , ,00 A deb elvira journal 17 februari ,00-6, ,00 A Deb uppg mars 2008/Elvira ,00-12, ,00 A Deb Mars , , ,00 L /ELSÄKERHETSVERKET ,00 0,00-732,00 A Deb uppg april journal ,00 0,00-726,00 A Deb uppgift april joum ,00 0,00-720,00 A Deb augusti journal ,00-12,00-732,00 A Deb uppg okt journ ,00-6,00-738,00 A Omföring kontering o 0 738,00 0,00 0,00 A Omföring kontering ,00 0,00 738,00 A Omföring kontering 0 0 0,00-738,00 0, Utgående saldo , ,00 0,00 Förändring 2851 Elsäkerhetsavgift: -36,00 Konto: 2852 Elberedskapsavgifto _ Ingående saldo 270,00 0,00 270,00 A deb jan , , ,00 A deb januari , , ,00 A deb januari , , ,00 A deb januari , , ,00 A deb elvira februari , , ,00 A deb elvira journal 17 februari ,00-45, ,00 A Deb uppg mars 2008/Elvira ,00-90, ,00 A Deb Mars , , ,00 L /ELSÄKERHETSVERKET ,00 li 0, ,00 A Deb uppg april journal ,00 0, ,00 A Deb uppgift april journ ,00 0, ,00 A Deb augusti journal 37 0 o 0,00-90, ,00 A Deb uppg okt joum ,00-45, ,00 A Omföring kontering ,00 0,00 0,00 A Omföring kontering ,00 0, ,00 A Omföring kontering 0 0 0, ,00 0, Utgående saldo , ,00 Förändring 2852 Elberedskapsavgift: -270,00 Konto: 2853 Nättivervakningsavgift Ingående saldo 18,00 0,00 18,00 A deb jan , , ,00 Denna rapport år utskriven med Hagia Ekonomi

18 Kontoutdrag redovisning Daturn.-, : Tidaholms Energi AB elal Sida 2 Vernr Datum Text Verksa 1/Kb Debet Kredit Saldo mn Fortsättning Konto: 2853 Nätövervakningsavgift A deb januari ,00-84, ,00 A deb januari , , ,00 A deb januari , , ,00 A deb elvira februari , , ,00 A deb elvira journal 17 februari ,00-3, ,00 A Deb uppg mars 2008/Elvira ,00-6, ,00 A Deb Mars , , ,00 L /ELSÄKERHETSVERKET ,00 0,00-366,00 A Deb uppg april journal ,00 0,00-363,00 A Deb uppgift april joum ,00 0,00-318,00 A Deb augusti journal ,00-6,00-324,00 A Deb uppg okt journ ,00-3,00-327,00 A Omföring kontering ,00 0,00 0,00 A Omföring kontering o o 327,00 0,00 327,00 A Omföring kontering o 0 0,00-327,00 0, Utgående saldo , ,00 0,00 Förändring 2853 Nätövervakningsavgift: -18,00 Totalt , ,00 0,00 Denna rapport är utskriven med Hagia Ekonomi

19 Kontoutdrag redovisning Datum= Tidaholms Energi AB elai Bilag :40 Sida 1 Vernr Datum Text Verksa 1/Kb Debet Kredit Saldo mn Konto: 2851 Elsäkerhetsavgift Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 A Deb uppgift jan journal 56 0 o 0, , ,00 A Debuppg Elvira journal 56 o o 0, , ,00 A Debuppg jan Elvira journal 57 0 o 0,00-6, ,00 A Debuppg Elvira Jan journal , , ,00 A Debuppg elvira 59 jan , , ,00 A Deb.uppg Elvira 60 feb ,00-378, ,00 A Deb uppg elvira 61 feb , , ,00 A Deb uppg Ely 62 mars o o 0,00-36, ,00 A Deb uppg Ely journal 63 0 o 6,00 0, ,00 A Deb uppg Ely journal 64 o o 0,00-6, ,00 A Journal 65 deb uppg elvira 0 o 0,00-18, ,00 A Deb uppg Elvira 68 o o 0,00-42, ,00 A Deb uppg Elvira ,00-6, ,00 A Avgifter elsäk,elbered,nätöver ,00 0,00 0,00 A Deb uppg elvira o o 0,00-6,00-6,00 A Kundförsluster Elvira ,00 0,00 18,00 A Kundförluster Elvira ,00 0,00 42,00 A Deb uppg elvira o o 0,00-6,00 36,00 A omföring av konto 0 0 0,00-36,00 0, Utgående saldo , ,00 0,00 Förändring 2851 Elsäkerhetsavgift: 0,00 Konto: 2852 Elberedskapsavgifti) Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 A Deb uppgift jan journal , , ,00 A Debuppg Elvira journal , , ,00 A Debuppg jan Elvira journal ,00-45, ,00 A Debuppg Elvira Jan journal , , ,00 A Debuppg elvira 59 jan , , ,00 A Deb.uppg Elvira 60 feb 09 o o 0, , ,00 A Deb uppg elvira 61 feb , , ,00 A Deb uppg Ely 62 mars 0 0 0,00-270, ,00 A Deb uppg Ely journal 63 0 o 45,00 0, ,00 A Deb uppg Ely journal ,00-45, ,00 A Journal 65 deb uppg elvira 0 0 0,00-135, ,00 A Deb uppg Elvira ,00-315, ,00 A Deb uppg Elvira 70 o 0 0,00-45, ,00 A Avgifter elsäk,elbered,nätöver ',00 / 0,00 0,00 A Deb uppg elvira ,00-45,00-45,00 A Kundförsluster Elvira ,00 0,00 135,00 A Kundförluster Elvira o o 180,00 0,00 315,00 A Deb uppg elvira ,00-45,00 270,00 A omföring av konto o o 0,00-270,00-0-,00 Denna rapport år utskriven med Hogia Ekonomi

20 Kontoutdrag redovjsning : Tidaholms Energi AB elal Sida 2-9( ' Vernr Datum Text Verksa 1/Kb Debet Kredit Saldo mn Utgående saldo Förändring 2852 Efberedskapsavgift: 0, , ,00 0,00 Konto: 2853 Nätövervakningsavgift Ingående saldo A Deb uppgift jan journal 56 0, , ,00 A Debuppg Elvira journal 56 0,00-942, ,00 A Debuppg jan Elvira journal ,00-3, ,00 A Debuppg Elvira Jan journal 58 0, , ,00 A Debuppg elvira 59 jan , , ,00 A Deb.uppg Elvira 60 feb 09 0,00-192, ,00 A Deb uppg elvira 61 feb , , ,00 A Deb uppg Ely 62 mars 0 0,00-18, ,00 A Deb uppg Ely journal 63 3,00 0, ,00 A Deb uppg Ely journal ,00-3, ,00 A Journal 65 deb uppg elvira 0,00-9, ,00 A Deb uppg Elvira 68 0,00-21, ,00 A Deb uppg Elvira 70 0,00-3, ,00 A Avgifter elsäk, el bered, nätöver ,00 0,00 0,00 A Deb uppg elvira ,00-3,00-3,00 A Kundförsluster Elvira 0 12,00 0,00 9,00 A Kundförluster Elvira 0 12,00 0,00 21,00 A Deb uppg elvira ,00-3,00 18,00 A omföring av konto 0 0,00-18,00 0, Utgående saldo , ,00 0,00 Förändring 2853 Nätövervakningsavgift: 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalt , ,00 0,00 Denna rapport år utsknven med Hagia Ekonomi

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 8025-11 Enhet 1

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 8025-11 Enhet 1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 8025-11 Enhet 1 Sundsvall Elnät AB./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen Anges vid kontakt med domstolen

Läs mer

I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 7960-11 Enhet 1

I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 7960-11 Enhet 1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga L1-7-- I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 7960-11 Enhet 1 Anges vid kontakt med domstolen Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN

Läs mer

2013-99- 20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba

2013-99- 20 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba FÖRVALTNINGSRÄTTEN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba UNDERRÄTTELSE Aktbilaga 47 I LINKÖPING 2013-09-18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcb Mål nr. ENERGIM ARKNADSINSPEKTIONEN

Läs mer

5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna

5 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna FÖRVALTNINGSRÄTTEN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba UNDERRÄTTELSE Aktbilaga 47 I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. ENER GIMARKNADSINSPEKTIONEN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba

Läs mer

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Ekonomisk förening BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230

Läs mer

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013

Förvaltningsberättelse verksamhetsåret Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2012 Verkställande ledning har ordet, Stockholm i april 2013 Balansrapport redovisning Transaktionsdatum= 09:57 Sida 1 Ingående balans 2012-01-01 Periodens förändring

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Enskild firma BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Enskild firma BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

Kontosystem o bokföring

Kontosystem o bokföring Kontosystem o bokföring Finns det startvärden (IBvärden) flyttas dessa ut på aktuella beräkningskonton Balanskontot och dubbel bokföring Kontobegrepp konto, kontoklasser, debet/kredit, saldo, avslutning,

Läs mer

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1110 Byggnader 1 581 180,00-45 000,00

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345

**S:a anläggn tillgångar 250 558 35 213-215 345 AB Trafikskolan mitt i Stan i Örebro Balansrapport 150430 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 150101-150430 150430 Materiella anl.tillgångar 1220 Inventarier o verktyg 289 331 289 331 1229 Ack avskrivn

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 8021-11 Enhet 1

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 8021-11 Enhet 1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 8021-11 Enhet 1 Venfall Eldistribution AB./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen Anges vid kontakt med domstolen

Läs mer

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Kontoplan för idrottsföreningar EU BAS 97 Sida: 1 1110 Byggnader 237 1119 Ackumulerad avskrivning byggnader 237 1130 Mark 235 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar 236 1219 Ack avskr mask/andra

Läs mer

Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 Räkenskapsår: 080101-081231 12-10-03 10:00 Konto: 1010-8999

Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 Räkenskapsår: 080101-081231 12-10-03 10:00 Konto: 1010-8999 Övningsbolaget AB Kontoplan Sida: 1 1010 Balanserade utgifter T J Ej tillåtet Sällan D 234 1018 Ack nedskrivningar balanserade utg T J Ej tillåtet Sällan D 234 1019 Ack avskrivningar balanserade utg T

Läs mer

UNDERRÄTTELSE Alctbilaga +- I LINKÖPING 2013-09-18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjih Mål nr. 7986-11 Enhet 1

UNDERRÄTTELSE Alctbilaga +- I LINKÖPING 2013-09-18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjih Mål nr. 7986-11 Enhet 1 , FÖRVALTNINGSRÄTTEN zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjihgfedcba UNDERRÄTTELSE Alctbilaga +- I LINKÖPING 2013-09-18 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbazyxwvutsrqponmlkjih Mål nr. 7986-11 Enhet 1 Anges

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2014-03-27 Antal timmar: 5 Ansvarig lärare: Karin Seger 0761-88 88 45,

Läs mer

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204

Budget. ALMI Företagspartner AB 0204 Budget Blankettomgången på de sidor som följer kan användas som hjälpmedel vid upprättande av en budget. Den är väldigt detaljerad för att den ska uppfylla skattelagstiftningens krav på information. Den

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Mikael Blomqvist Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5. Nummer Benämning Momsbeh. Momskod Kontotyp Spärrat SRU Kontoplan Utskrivet: 2008-09-09, 08:57 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1311 Aktier och andelar i dotterbolag - T Nej 230 1510

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289

**S:a anläggn tillgångar 4 944 496 231 207-4 713 289 Ystad Ridklubb Balansrapport 141231 Sida 1 R-plan: 1-9471 TILLGÅNGAR IB 140101-141231 141231 Materiella anl.tillgångar 1115 Ridbana utomhus 130 275 130 275 1119 Ack avskrivning ridhus 2 052 174-185 644-2

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 3 147 156,00 1113 Maskinhall Bromma 181 226,00

Läs mer

Rättelseblad till Access Företagsekonomi B Lärarhandledning

Rättelseblad till Access Företagsekonomi B Lärarhandledning Rättelseblad till Access Företagsekonomi B Lärarhandledning ISBN 978-91-47-08849-2, upplaga 1:1 Till provuppgifterna 18:3, 18:4, 19:6 och 19:7 saknas de kolumner ska fyllas i med Omföringar och Rapporter.

Läs mer

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10

BRF S:t Olof 1 (2) 725000-1364 Utskriven: 2012-03-01, 14:21 2011-01-01-2011-12-31 T o m ver nr: A 203, B 1, C 1, NJ 10 BRF S:t Olof 1 (2) Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2011-01-01 Förändring 2011-12-31 1111 Byggnader på egen mark 339 406,00 0,00 339 406,00 1112 Ombyggnad 1 767 209,00 0,00 1 767 209,00 1119

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga 48 I LINKÖPING Mål nr Enhet 1

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga 48 I LINKÖPING Mål nr Enhet 1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga 48 I LINKÖPING 2013-09-26 Mål nr. 8003-11 Enhet 1 Anges vid kontakt med domstolen Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna CirvIARKNADSiNSPEKTIONEN

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1630 Avräkning för skatter och avgifter

Läs mer

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr

aiaflstappor Sida 1(2) Restaurang F Handelsbolag Utskrivet : Senaste vernr A 278 B 323 L 297 Räkenskapsr Summa materiella anläggningstillgångar 72 120,50 72 120,50 10 521.00 61 599,50 1229 Värdem inventarier 18 030,00 18 030,00 10 521,00 28 551,00 1220 Inventarier 90 150,50 90 15050 0,00 90 150,50 Materiella

Läs mer

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB

Anders Jonssons psykologiska mottagning AB Visby 2010-06-02 Till Rolf Forsman Komplettering av auktorisationsansökan Sysselsättningsgrad läkare Kie Chan, allmänläkare 75% Per Jörnéus, allmänläkare 75% Rolf Sandström, allmänläkare 25% Lars Sköldstan,

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Balansrapport. Belopp i kr

Balansrapport. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 1220 Inventarier och verktyg 658 082,00 705 785,00 1229 Ack avskrivn

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

723.907 636.900 785.130 636.900 KOSTNADER

723.907 636.900 785.130 636.900 KOSTNADER RESULTATRÄKNING RR01 Sid 1 1002 Brf Birka Period 0501-0512 jan-dec 060207 19:51 Utfall Budget Föreg år Årsbudget INTÄKTER 3010 Årsavgifter 615.122 537.500 537.360 537.500 3040 Hyror förråd 2.400 2.400

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 7979-11 Enhet 1 1 KLAGANDE AB Kramfors Energiverk, 556066-8492 872 80 Kramfors Ombud: Advokat Torgny Wetterberg Advokat Kristoffer

Läs mer

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5

Kontoplan. Utskrivet av: Alla konton. Kristin Margareta Nilsson Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoplan RFSL-Förbundet Utskrivet: 2011-05-31, 11:27 Sid 1 av 5 Kontoklass 1 1200 Maskiner o inventarier - T Nej 236 1209 avsk maskiner o inventarier - T Nej 236 1230 Ombyggnad lokal - T Nej 236 1239

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

81LAGA 3. Balansrapport Preliminär ,«{'~ TILLGÅNGAR. -~!!r,-, Utskrivet: 15-08-12

81LAGA 3. Balansrapport Preliminär ,«{'~ TILLGÅNGAR. -~!!r,-, Utskrivet: 15-08-12 ,«{'~ -~!!r,-, \.. ~ REIJivrfltE GLASBRUK AB 81LAGA 3 Räkenskapsår:!5-0l-01-15-12-3! Resultatenhet: Hela företaget Period: l 5-01-01-15-08-11 Balansrapport Utskrivet: 15-08-12 Senaste vemr: TILLGÅNGAR

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 1110 Byggnader 70 331,00 1111 Klubbhus 447 205,00 1112 Ack avskrivningar

Läs mer

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER

Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR. 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER Kontoplan 2014 TILLGÅNGAR 1686 Vidarefakturering (Se instruktion vid mall för fakturaunderlag) INTÄKTER 30-3099 MEDLEMSAVGIFTER 3001 Medlemsintäkter 3002 Återbet. Medlemsintäkter 32-3299 PUBLIKT 3201 Annonser

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Liber AB. b Upprätta likviditetsbudget för 20x1. Utdrag ur Thomasson/Den nya affärsredovisningen 13 uppl. 2014. Spridning förbjuden.

Liber AB. b Upprätta likviditetsbudget för 20x1. Utdrag ur Thomasson/Den nya affärsredovisningen 13 uppl. 2014. Spridning förbjuden. 6 KAPITEL 2 b Upprätta likviditetsbudget för 20x1. Ingående likvida medel 0 Inbetalningar Ägarinsättning 100 Banklån 200 Försäljning 650 +950 Utbetalning Inköp av maskiner 240 Inköp av råmaterial 250 Div

Läs mer

Budget för Bussen 2007

Budget för Bussen 2007 Budget för Bussen 2007 Rörelsens intäkter Café & Foyer Föreställningsmat Fikabröd och godis Dryck: Alkofri och kaffe Bar: öl Bar: vin 5 000 kr 8 000 kr 13 000 kr Scen & Turné Biljettintäkter Biljettintäkter,

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

Redovisning & Beskattning. Bokslutablå Av Jenny Lingemark & Ida Lundin

Redovisning & Beskattning. Bokslutablå Av Jenny Lingemark & Ida Lundin Redovisning & Beskattning Bokslutablå Av Jenny Lingemark & Ida Lundin Bokslutstablå (totalt 5p) På nästa sida återges saldobalansen för Äntligen Vår AB, ÄVAB, inför bokslutet 2014-12-31. ÄVAB bedriver

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Konto Namn eller beskrivning Belopp

INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER Konto Namn eller beskrivning Belopp INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 2016-12-31 1250 Datorer 21 616,20 1259 Ackumulerade avskrivningar inventarier och verktyg -21 616,20 Summa inventarier, verktyg och installationer 0,00 Maskiner

Läs mer

Kommunhuset kl 13:00. Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell

Kommunhuset kl 13:00. Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell EDA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-04-26 1 Sida Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Kommunhuset kl 13:00 Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT 030101 020101 RESULTATRÄKNING NOT -031231-021231 RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Årsavgifter 3 531 696 3 528 696 Hyresintäkter 401 198 382 813 Övriga rörelseintäkter 765 585 Summa nettoomsättning 3

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit

Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit Affärshändelser 2051 Kontonamn och nummer Debet Kredit 1. 2051-01-01 Dan Dansson startar aktiebolaget Dundrande Dans Data och satsar 50 000 kr. Pengarna sätts in på checkkontot. 2. 2051-10-01 Utöver den

Läs mer

BLOCK VI REDOVISNING II, KAPITEL 19 21, ÖVNINGSPROV. NAMN: Klass:

BLOCK VI REDOVISNING II, KAPITEL 19 21, ÖVNINGSPROV. NAMN: Klass: BLOCK VI REDOVISNING II, KAPITEL 19 21, ÖVNINGSPROV NAMN: Klass: Hjälpmedel kontoplan och miniräknare (ej mobiltelefon) 1. Ange om följande påståenden är rätt eller fel a) Varulagret ska alltid värderas

Läs mer

jan- okt Jan- okt Årsbudget

jan- okt Jan- okt Årsbudget SKURUPS FOLKHÖGSKOLA Resultatrapport Räkenskapsår: 15-01- 01-15- 12-31 Resultat för 10 mån samt prognos 2015, budget 2016 Utfall 2015 Utfall 2014 2015 i % 201512 mån jan- okt Jan- okt Årsbudget Period/år

Läs mer

Brf Oskar 12 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102

Brf Oskar 12 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102 1 (2) 716422-0605 Utskriven: 2014-04-22, 12:35 2013-01-01-2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20102 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2013-01-01 Förändring 2013-12-31 111100 Byggnader ing anskaff

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Kontosystem o bokföring

Kontosystem o bokföring Kontosystem o bokföring Balanskontot och dubbel bokföring Kontobegrepp konto, kontoklasser, debet/kredit, saldo, avslutning, avläsning, utjämning etc Utgifter och inkomster i BR Bokslut kontomässig avslutning

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit

Fe2, redovisning, tentamen 1 - facit sid 1 [10] Omdöme E 1. När uppstår en utgift? Den uppstår redovisningstekniskt när du erhåller ett kvitto eller en faktura. 2. Vad innebär att periodisera? När du fördelar inkomster och utgifter till rätt

Läs mer

Användarid: Lösenord:

Användarid: Lösenord: Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Statistiken regleras även av förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Uppgifterna som lämnas skyddas enligt

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma Kallelse till föreningsstämma Datum: Torsdag den 21 maj 2015 Tidpunkt: kl 19.00 Lokal: Samlingslokalen port H Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8

Årsredovisning. Brf Trädgårdsmäst nr 8 Årsredovisning för Brf Trädgårdsmäst nr 8 702002-9711 Räkenskapsåret 2012 2 (12) Styrelsen för Brf Trädgårdsmäst nr 8 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 CE16 ochek16 Kod: Tentamensdatum: 2016-12-01 Tid: 09.00 11:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte alt. FAR:s

Läs mer

Svenska Taidoförbundet

Svenska Taidoförbundet svenska taidoförbundet Swedish Taido Association www.taido.nu Ekonomisk berättelse, Svenska Taidoförbundet 2013 Året 2013 har präglats av VM i Finland, vilket har drivit upp omsättningen jämfört med budget

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Strandpiparen 1934 i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8998 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Resultaträkning 2016-12-31 2015-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 december 2014 KLAGANDE Bladängens Bygg & Service AB, 556653-9556 Bladängen 309 748 95 Örbyhus MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 CE15 och EK15 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-12-02 Tid: 14.00 16:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 577 Älvsjö i Centrum Nuvarande årsavgift 798 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 814 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 6 159 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget 2012

Läs mer

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Totalt 9 uppgifter på 18 sidor Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Tentamens totala poäng är 80. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vinterskäret

Årsredovisning. Brf Vinterskäret 1(8) Årsredovisning Styrelsen för får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga 29 I LINKÖPING 2013-06-11 Mål nr. 8008-11 Enhet 1

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga 29 I LINKÖPING 2013-06-11 Mål nr. 8008-11 Enhet 1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga 29 I LINKÖPING 2013-06-11 Mål nr. 8008-11 Enhet 1 Vattenfall Eldistribution AB./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen Anges vid kontakt

Läs mer

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924

1(9) 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING. för den ideella. Föreningen Närheten 802437-7924 1(9) ÅRSREDOVISNING för den ideella Föreningen Närheten 802437-7924 Bokslutsdatum: Verksamhetsår: ÅRSREDOVISNING för Föreningen Närheten 802437-7924 2(9) 2013-12-31 20130101 20131231 Resultaträkning för

Läs mer