FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga LINKÖPING Mål nr Enhet 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 7946-11 Enhet 1"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga LINKÖPING Mål nr Enhet 1 Energimarknadsinspektionen Box Eskilstuna Anges vid kontakt med domstolen ENERGIM ARKNADSINSPEKTIONEN Ank Tidaholms Elnät AB./. Energimarlcnadsinspektionen angående tillämpning av ellagen Innr Ni far tillfälle att eventuellt yttra Er över innehållet i bifogade handlingar, aktbilaga 41. Om Ni yttrar Er ska yttrandet vara skriftligt och ha kommit in till förvaltningsrätten senast den 30 september Ange förvaltningsrättens målnummer som fmns längst upp till höger. Om Ni har några frågor kan Ni kontakta förvaltningsrätten. Agneta Palmgren Telefon direkt Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 406 Brigadgatan måndag fredag Linköping E-post: 08:00-16:00

2 Al ADVOKATER FORVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING Y,P Mal nr '79 Förvaltningsrätten i Linköping Box Linköping Stockholm den 12 september 2013 Mål nr , Tidaholms Energi AB./. Energimarknadsinspektionen YTTRANDE 2 Tidaholms Energi AB (Tidaholm) har av förvaltningsrätten beretts tillfälle att inkomma med yttrande i anledning av Ei:s yttrande av den 12 juni 2013 (aktbilaga 29). Med anledning härav får Tidaholm i den företagsspecifika delen anföra följande. Ej har i sitt yttrande i och för sig medgett att Tidaholms historiska intäkter ändras med anledning av Tidaholms nettoredovisning av myndighetsavgifter åren , men inte kunnat vitsorda något belopp med hänvisning till att Tidaholm inte visat vilket belopp myndighetsavgifterna uppgått till. Det har nu visat sig att Tidaholm nettoredovisat myndighetsavgifter även år Tidaholms myndighetsavgifter har före indexering uppgått till: År Belopp före indexering SUMMA Al Advokater KB Riddargatan 13 A SE Stockholm Sweden Tel Fax advokater.se

3 Al ADVOKATER 2 Tidigare angivet yrkande har endast avsett åren och angetts efter indexering (se Kompletteringen och Yttrande 1). Det index som därvid har använts är det av Ei tillämpade indexet inom ramen för den s.k. övergångsregeln (se Yttrande 1, avsnitt 5). Mot bakgrund av att Tidaholm framställt ett allmänt yrkande avseende index (se Yttrande 1, avsnitt 2.2, punkt 6) råder ovisshet om vilket index som kommer att tillämpas. Med hänsyn härtill väljer Tidaholm att justera sitt företagsspecifika yrkande dels på sådant sätt att det yrkade beloppet är angivet före indexering, dels på sådant sätt att yrkandet kompletteras med den nettoredovisning som ägt rum år Tidaholms företagsspecifika yrkande justeras enligt följande. YRKANDE Tidaholm yrkar att Förvaltningsrätten fastställer att vid beräkningen av intäktsramen för åren , de historiska intäkterna, före indexering, skall ökas med tkr fördelat enligt följande Historiska intäkter 377 tkr 378 tkr 374 tkr 381 tkr TOTALT tkr Yrkandet är alternativt på så sätt att det framställs endast för det fall elnätsföretaget inte vinner bifall till det allmänna yrkandet nr 1 (se under avsnitt 2.2 i Yttrande 1). UNDERLAG TILL STÖD FÖR YRKANDET Med anledning av Ei:s inställning har Tidaholm gått igenom sin bokföring och inkommer härmed med underlag för yrkandet.

4 Al ADVOKATER 3 Tidaholm inger och åberopar fakturor avseende myndighetsavgifterna åren från Elsäkerhetsverket, bilagorna 1-4, till styrkande av att myndighetsavgifterna uppgått till de i tabellen ovan angivna beloppen. Vidare inger och åberopar Tidaholm utdrag ur bokföringen. Myndighetsavgifterna är bokförda på kontona 2851, 2852 och Elsäkerhetsavgiften har bokförts på konto 2851, Nätövervakningsavgiften på konto 2853 och Elberedskapsavgiften på konto Avseende år 2007 inges balans- och resultaträkning per den 31 december 2007, bilaga 5. Av sid 3 i balans- och resultaträkningen går att utläsa att balansen på kontona 2851, 2852 och 2853 vid 2007 års slut var så när som på noll kr. Detta visar att intäkten "nettats". Avseende åren inges utdrag över kontona 2851, 2852 och 2853, bilagorna 6-7, till styrkande av att myndighetsavgifterna nettoredovisats i bokföringen. Myndighetsavgifterna har bokförts som debet på kontona. När myndighetsavgifterna fakturerats kunden har beloppet bokförs som kredit på samma konton. Debet och kredit överensstämmer därmed och den utgående balansen varje år uppgår till noll. Det kan noteras att beloppen på Elsäkerhetsverkets fakturor avseende åren 2008 och 2009 inte stämmer exakt överens med belopp som återfinns på kontona Tidaholm har ingen säker förklaring till detta med troligen förhåller det sig så att de till Elsäkerhetsverket inrapporterade uppgifterna om antalet kunder per den 1 januari varje år inte helt överensstämmer med antalet kunder vid tidpunkten för debiteringen vilket då ger en marginell diskrepans på de aktuella redovisningskontona. Detta ändrar emellertid inte förhållandet att Elsäkerhetsverkets myndighetsavgifter i sin helhet har "nettats" mot intäkter på dessa konton eftersom utgående balansen varje år alltjämt är noll. Eftersom Ei själv har tillgång till Tidaholms årsrapporter för åren och det av dessa går att utläsa att myndighetsavgifterna (rad RR7324) upptagits till 0 kr under utgår Tidaholm från att det i sig är ostridigt att Tidaholm inte upptagit några myndighetsavgifter i årsrapporterna för dessa år. Om Ei inte skulle vitsorda detta ombeds Ei lämna besked härom.

5 Al ADVOKATER 4 Torgny Wetterberg Kristoffer- ing Josefin Mallmin

6 E KERH ETSVERKET , r BHaga, 4-t i J Ll faktura holins Energi AB Dos 2 TI1JAH OLM Faktura= Kundnr Fakturadatum Förfallodatum Plusgir. o Bankgiro Er ref Ant. abonnemang Pris SEK Summa SEK -Elsäkerhetsavg. - ligspänningsabonnemang Eisakerfaetsavg_ - högspänningsabormemang iicaffwerråkniegsuṛg. -14spärmingsabonnernang Nätövervakningsavg. - högspämmingsabonnemang- Elberedskapszvg_ - agspänningsabonnemang Elbrexedskapsavg. högspänningsabonnemang , , , , , , , , , P0, , , o Tidahoirns kommun Energiverk VA-verk ci Renhälrtfngsverk Totalt att betala (3) Därav moms (2) Kvar att kontera (1) 72, _ Betatningsdatum GG -05. oj B ehörigherskontroll ,00 idet. J!4 tcirs1i ivancyia, - Dr Ottninggatan 92 Box 1371,SE Stockholm, Sweden Tel '46 (0) Fax +46 (0) wwwelsakerhetsverket.se

7 ELSÄKERHETS VERKET Ttic2-4- faktura Bilaga 2._ Tidahohns Energi AB Box TIDAHOLM Faktura/ix Kundnr Fakturadatum RUE: Förfallodatum Plusgiro Bankgiro Er ref Avgift Ant. abonnemang Pris SEK Summa SEK I E1s41rerlietsavg - ligspänningsabonnemang , ,00 Elsakerhetsattg. - högspäru3ingsabonnernang 6 500, , Natövervalmingsavg. - högspinrcingsabonnemang 6 600,00 ItGil/Elheredskaosavg. - ligspanningsabonnemang ,00 &-r7 [3 Tidaholms kommun o Energiverk O VA-verk [11 Renhållningsverk Totalt att betaja (3) Därav moms (2) l Kvar att kontera (1) 3441 i 37gtii Betalningsdaturn Behörighetskonfroll 07-0;i - 0 i 19 st33 C ,00 fik ,00 elområdet. (1) Summa kronor g,,=-,erta1in-attest Mottagn-attest 3 ', Granskn-attest tsattep raå. ELSAKtrci-rt 3v. cr1/41..c Swedish Naricna Efecrricli Safecy Board Drottninggatan 92 acx 1371,SE Stockholm, Sweden Tel +46 (0) Fax +46 (0)

8 e' ELSAKERHETSVERKET i 1,01.2g faktura Bilaga 4 1 i 9 RECEIVEn Ticlaholms Energi AB Box TIDAHOLM Fakturanr Kundnr Fakturadatum Förfallodatum Plusgiro Er ref Avgift Ant. abonnemang Pris SEK Summa SEK. Elsalerhetsavg. - lågspänningsabonnemang , ,00 Elsakerhetsavg. - högspänningsabonnemang 7 500, ,00 Nätövervakningsavg. - lågspänningsabonnernang , ,00 Nätövervakningsavg. - högspänningsabonnemang 7 600, ,00 Elberedskapsavg. - lågspänningsabonnemang ,00 Elberedskapsavg. - högspänningsabonnemang , L Totalt SEK: ,00 Moms: 0,00 Att betala SEK: ,00 Vid betalning efter förfallodatum debiteras lagenlig dröjsmålsränta. (1975:635). Avgifterna ovan är debiterade enligt förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elornrådet. Frågor kring dessa avgifter kan ställas till Kristin Johansson

9 Faktura 200'9 e Fakturanummer: ELSÄKERHETSVERKET Fakturadatum: Kundnummer: Momsreg. nummer: TIDAHOLMS ENERGI AB Box 63 Vår referens: Kristin Johansson TIDAHOLM Er referens: Förfallodatum: Betalningsvillkor: Netto pr 30 dagar Bilaga A-Ju/29 Beskrivning Antal Å-pris Belopp Elberedskapsavg. iågsp_ -Elsäkerhetsavg lågsp. Nätövervakningsavg. lågsp. El bered skapsa4. högs p.,elsäkerhetsavg.högsp. -Nätövervakningsavg högsp ,0 ANT 45, ,0 ANT 6, ,0 ANT 3,00 7,0 ANT 2477,00 7,0 ANT 500,00 7,0 ANT 600, ,0y ,00 f , ,0 3500, ,00 Baskonto 4 pas Verksamhet 4 pos moms 2641, (,2Ä1-"/ -,72 r J"--2 2Y-7-0 I-K/bärare 5 pos Belopp 49(f-sr. 272 Beslutsattest (vid enstaka rad) Summa Best-attest Motpst Granskn-attest Beslutsatte ț (alla rader I Ffd 27O62/ BET 1; Belopp ,00 Moms 0,00 Öresavr. 0,00 Belopp att betala ,00 ELSÄKERHETS VERKET Box Kristinehamn Telefon: Telefax: Bankgiro: Plusgiro: Org.nr: Moms reg.nr: SE Innehar F-skattsedel Säte: Kristinehamn

10 12 Tidaholme Energi AB G301 BKTO :48 Per jan -dec 07 1 BKTO SPECIFIKATION ING BALANS ÅRETS SALDO ACK SALDO HÄNSYNSPOSTER UTG.BALANS 1091 UTSLÄPPSRÄTTER , , BYGGN PÅ EGEN MARK 4, , ,00 4, , , ACK AVSKR BYGGNADER , , , , MARK , , , PÅGÅENDE NYBYGGNAD 2.999,170, , , , MOTTAGN 0 FÖRD. STAT , , , LOK.NÄTST. TRANSFORM ,944, , , LOKALNÄTST.HÖGSPÄNN ,00 529,230, , , LOKALMÄTST.LÄGSPÄNN , , , MÄTARE,STYRUTR 0 DYL , , , , ACK AVSKR LOKNÄT,MÄT , , , , NY PANNA , , ,820, FJÄRRVÄRMECENTRALER , , , FJÄRRVÄRMELEDNINGAR , , _909, , PANNOR FD VATTENFALL 9, , , , AVFALLSKROSS , , ABONNENTCENTRALER ,00 4,500, , _021, OPTOKABEL 3, , , , , ÖVR FJÄRRVÄRMEANLÄGG , , , , ACK AVSKR FJÄRRV.ANL , , ,00-18, , BILAR 0 TRANSP.MEDEL ,00 374,798, , , ACK AVSKR BIL/TRANSP , , , , ARBETSMASKINER , , , INVENT 0 VERKTYG , , , , DATORER , , ,951, , INVENTARIER IT 219,339, , , , ACK AVSKR MASK 0 INV , , , , FORDR ANDRA KONCERNF , , , , AKTIER 0 ANDELAR , , , OLJELAGER , , , , LAGER AV ELMATERIAL , , , , KONSUMTIONSAVG K , , , , KUNDFORDR ELVIRA , , , FORDRAN FRÅN K+ -737,00-737,00-737, KRAVAVGIFTER FRÅN K , , ,00

11 12 Tidaholme Energi AB G301 BKTO :48 Per jan -dec 07 2 BKTO SPECIFIKATION ING BALANS ÅRETS SALDO ACK SALDO HÄNSYNSPOSTER UTG.BALANS 1580 KUNDFORDRINGAR CROM , , , ,060, INKOMMANDE BETALNING 60,485,00-59,785,00 700,00 700, ÖVR FORDR ANSTÄLLDA 7.556,00 7,556, , SKATTEKONTO 13,631, , , , SKATTEFORDRINGAR 4.816, , , , FORDR KONCERNFÖRETAG , , , , FORDR THLMS VA VERK 563,00-563, FÖRUTBET KOSTNADER , , , , UPPLUPNA INTÄKTER ,25 643,355, , , OBS-KONTO ELVIRA 760,76 760,76 760, POSTGIRO , , , , SPARBANKEN (KONCKTO) , ,85 48,655,12 48,655, SPARBANKEN ,00 348, , ,22 1*** , ,062, , , AKTIEKAPITAL , , ,000, RESERVFOND , , , BAL VINST EL FÖRLUST , ,47-578,340, , ERIL/LÄmN. KONCERNBI , , ÅRETS RESULTAT -176,594, , , , ACK ÖVERAVSKRIVNING , , , , BYGGN KREDITIV HANDE , , , ,167, ÖV LÄNGFR LÅN KR.INS , , , , SKULDER THLMS KOMMUN , , , , KORTFR LÅN HANDELSBA , , , KORTFR DEL LÅNGFR SK -1, , ,204,00 85, , , LEVERANTÖRSSKULDER , , , , UTGÅENDE MOMS ORED , , , DEB INGÅENDE MOMS , , , REDOVISN.KONTO MOMS -697,878, , , , INNEHÅLLEN KÄLLSKATT , , AVR LAGST SOC AVG , ,99-0,01-0, AVR AVT SOC AVGIFTER , , , , NETTOLÖNER , , , AVSTÄMNINGSKONTO 8.531,00 8,531, , TILLGODO FRÅN K , , ,61

12 12 Tidaholms Energi AB G301 BKTO :48 Per jan -dec 07 3 BKTO SPECIFIKATION ING BALANS ÅRETS SALDO ACK SALDO HÄNSYNSPOSTER UTG.BALANS 2851 ELSÄKERHETSAVGIFf 36,00 36,00 36, ELBEREDSKAPSAVGIFd 270,00 270,00 270,00, NATOVERVAKNINGSAVO 18,00 18,00 18,00' 2861 SKULDER THLMS KOMMUN -8,645, , , AVR BILLINGE ENERGI -0,55-0,55-0, SKULD FÖR UTSLÄPP , , AVRÄKN KALK.PENSIONS 0,01 0,01 0, ÖVR KORTFR SKULDER -81, , , , UPPLUPNA KOSTNADER -123,124, , , , UPPLUPNA SEMESTERLÖN -651,455, , , , UPPL LÖNESK PENS IND -54,007, , , , UPPL PENS.IND.DEL -222,618, , , , FÖRUTBET. INTÄKTER -70,796, , , ,75 2*** ,785,42-46,533,062, , ,46 T OTALT

13 12 Tidaholms Energi AB 0301 BKTO :49 Per jan -dec 07 1 BKTO SPECIFIKATION ING BALANS ÅRETS SALDO ACK SALDO HÄNSYNSPOSTER UTG.BALANS 3020 INTÄKTER HÖGSPÄNNING , , , INTÄKTER EFFEKT , , , INTÄKTER LÅGSPÄNNING , , , ENGÅNGSAVGIFTER , , , INTÄKT VÄRMELEVERANS , , , ENGÅNGSAVG,FJÄRRVÄRM , , , INTÄKTER BREDBAND , , , ANSLUTNINGSAVG BREDB , , , FÖRSÄLJN FÖRRÅDSMATR , , , FÖRSÄLJNING AV SKROT -36,592, , , FÖRSÄLJN ÖVR MATR , , , AVG PGA BRIST BETALN , , , ÖVRIGA SIDOINTÄKTER , , , ÖRESUTJÄMNING 4.156, , , AKT ARB EG RÄKN LÖN , , , ÅTERV AVSKR KUNDFORD , , , ÅTERBETALN AV ENERGI -2, , , ,00 3*** -65,816,642, , , INKÖP ELKR,NÄTFÖRL ,78 12, , , INKÖP OLJA , ,147, , KOSTNAD FÖR UTSLÄPP , , , INKÖP AV FLIS , , ,730, INKÖP AV PELLETS , , , ÖKN/MINSK MATR FÖRRÅ , , ,03. 4*** , , , HYRA LAGERLOKALER 4.119, , , ÖVR LOKALKOSTNADER 1.000, , , MARKERSÄTTNINGAR , , , ELAVG FÖR BELYSNING , , , VATTEN OCH AVLOPP , , , STÄDNING 133,973, , , SOPHÄMTNING 47,544, , , SNÖRÖJNING , , , TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 4.507, , , REP 0 UNDERH FASTIGH , , ,00

14 12 Tidaholms Energi AB 0301 BKTO :49 Per jan -dec 07 2 BKTO SPECIFIKATION ING BALANS ÅRETS SALDO ACK SALDO HÄNSYNSPOSTU UTG.BALANS 5191 FASTIGHETSSKATT 8.525, , , KORTT.HYRA MASK, ANL 5.470, , , LEASING MASK 0 ANL , , , KORT.HYRA INV 0 VERK 5.260, , , LEASING INV 0 VERKT , , , ELAVGIFTER FÖR DRIFT , , , ELDNINGSOLJA , , , BENS.FOTOG.MOTOROLJA 1.639, , , VATTEN , , , ÖVR ENERGIKOSTNADER , , , FÖRBR. INVENTARIER , ,00 112,876, DATAPROGRAM , , , FÖRBRUKNINGSMATERIAL , , , ARB.KLÄDER 0 SK.MATR , , , REP,UNDERH MASK.ANL , , , REP,UNDERH INV M M 8.014, , , DRIVMEDEL 6.976, , , FÖRSÄKRING 0 SKATT 8.634, , , REP. 0 UNDERHÅLL 3.699, , , LEASINGAVGIFTER 1.565, , , ÖVRIGA KOSTNADER 33,00 33,00 33, DRIVMEDEL , , , FÖRSÄKRING 0 SKATT ,00 68,318, , REPARATION 0 UNDERH , , , ÖVRIGA KOSTNADER 63,00 63,00 63, DRIVMEDEL 872,00 872,00 872, FÖRSÄKRING 0 SKATT 1.811, , , ÖVR KOSTN TRANSP.M. 125,00 125,00 125, FRAKTER 0 TRANSPORT , , , BILJETTER 5.096, , , HYRBILSKOSTNADER 736,00 736,00 736, KOST 0 LOGI , , , ÖVRIGA RESEKOSTNADER 1.024, , , ANNONSERING , , , REKL.TRYCKS,DIR.REKL , , ,00

15 12 Tidaholms Energi AB 0301 BKTO :49 Per jan -dec 07 3 BKTO SPECIFIKATION ING BALANS ÅRETS SALDO ACK SALDO HÄNSYNSPOSTER UTG.BALANS 5990 ÖVR KOSTN REKLAM,PR , , ,00 5*** , , , KATALOGER, PRISLISTOR 4.750, , , REPR.AVDRAGSGILL 9.450, , , REPR. EJ AVDR.GILL 4.238, , , ÖVR FÖRSÄLJN.KOSTN , , , KONTORSMATERIAL , , , TRYCKSAKER ,00 44,354, , TELEFON , , , MOBILTELEFON , , , MOBILSÖKNING , , , DATAKOMMUNIKATION , , , POSTBEFORDRAN , , , FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR , , , FÖRLUST KUNDFORDRING , , , KOSTN, BEVAKN. LARM , , , ÖVRIGA RISKKOSTNADER , , , STYRELSEARVODEN , , , REVISIONSARVODEN , , , LEKMANNAREVISION , , , ÖVR FÖRVALTN.KOSTN , , , ADB-TJÄNSTER , , , KONSULTARVODEN , , , SERV.AVG BRANSCHORG , , , BANKKOSTNADER 1,343, , , ADVOKAT.RÄTTEG.KOSTN 950,00 950,00 950, ÖVR EXTERNA TJÄNSTER , , , INHYRDA FÖRETAGSLED , , , ÖVR INHYRD PERSONAL 29,032, , , KONTR.PROVN.STÄMPAVG 18,672, , , TILLS.AVG MYNDIGHET , , , TIDN.TIDSKR.FACKLITT , , , FÖREN.AVG EJ AVDR.G ,00 10,784, , LÄMN BIDRAG 0 GÅVOR , , ,00 6*** ,02 7, , ,02

16 12 Tidaholms Energi AB 0301 BKTO :49 Per jan -dec 07 4 BKTO SPECIFIKATION ING BALANS ÅRETS SALDO ACK SALDO HÄNSYNSPOSTER UTG.BALANS 7011 LÖNER KOLLEKTIVANST , , , BR.LÖNEAVDR KOLL.ANS , ,00-23,496, LÖNER TJÄNSTEMÄN 3.037,086,04 3, , , LÖNER FÖRETAGSLEDARE , , , BR,LÖNEAVDR.FÖRET.L , , , FÖRÄNDR SEM,LÖNESK , , , ÖVR KONT EXTR.ERS 9.744, , , SKATTEFRI TRAKT.SV 2.625, , , SKATTEPL.TRAKT.SV 1.853, , , BILERS.SKATTEFRI , , , BILERS. SKATTEPLIKT , , , PERSONALFÖRMÅN HEM-P 6.400, , , ÖVR KOSTN FÖRMÅNER 2.368, , , ÖVR KOSTN.ERSÄTTN , , , KALKYLERADE PENSIONS , , , ARB.GIV-AVG LÖN, ERS , , , ARBGIVAVG SEM.LÖNESK , , , LÖNESK PENS,KOSTNAD , , , PREM. ARB.M.FÖRSÄKR ,06 140,716, , GRUPPLIVFÖRS.PREMIER , , , UTBILDNING , , , SJUK,HÄLSOV. AVDR.G , , , PERS.REPR.AVDR.GILL , , , PERS.REPR. EJ AVDR.G 5.490, , , PERSONALREKRYTERING , , , FRITIDSVERKSAMHET 4.350, , , ERHÅLLNA BIDRAG 0 ER , , , ÖVR PERSONALKOSTNAD , , , AVSKR ANL. MASK. INV , ,00 167,100, AVSKR BYGGNADER 0 MA , , ,00 7*** , , , RÄNTEINT FRÅN BANK -4,210, , , RÄNTEINT KORTFR FORD , , , ÖVR RÄNTEINT OMSTILL -15,417, , , ÖVR RÄNTEINT KONC.PÖ -43,905, , ,00

17 Bilaga Kontoutdrag redovisning Datum : Tidaholms Energi AB elal Sida 1 Vernr Datum Text Verksa I/Kb Debet Kredit Saldo Konto: 2851 Elsäkerhetsavgift Mh Ingående saldo 36,00 0,00 36,00 A deb jan , , ,00 A deb januari ,00-168, ,00 A deb januari , , ,00 A deb januari , , ,00 A deb elvira februari , , ,00 A deb elvira journal 17 februari ,00-6, ,00 A Deb uppg mars 2008/Elvira ,00-12, ,00 A Deb Mars , , ,00 L /ELSÄKERHETSVERKET ,00 0,00-732,00 A Deb uppg april journal ,00 0,00-726,00 A Deb uppgift april joum ,00 0,00-720,00 A Deb augusti journal ,00-12,00-732,00 A Deb uppg okt journ ,00-6,00-738,00 A Omföring kontering o 0 738,00 0,00 0,00 A Omföring kontering ,00 0,00 738,00 A Omföring kontering 0 0 0,00-738,00 0, Utgående saldo , ,00 0,00 Förändring 2851 Elsäkerhetsavgift: -36,00 Konto: 2852 Elberedskapsavgifto _ Ingående saldo 270,00 0,00 270,00 A deb jan , , ,00 A deb januari , , ,00 A deb januari , , ,00 A deb januari , , ,00 A deb elvira februari , , ,00 A deb elvira journal 17 februari ,00-45, ,00 A Deb uppg mars 2008/Elvira ,00-90, ,00 A Deb Mars , , ,00 L /ELSÄKERHETSVERKET ,00 li 0, ,00 A Deb uppg april journal ,00 0, ,00 A Deb uppgift april journ ,00 0, ,00 A Deb augusti journal 37 0 o 0,00-90, ,00 A Deb uppg okt joum ,00-45, ,00 A Omföring kontering ,00 0,00 0,00 A Omföring kontering ,00 0, ,00 A Omföring kontering 0 0 0, ,00 0, Utgående saldo , ,00 Förändring 2852 Elberedskapsavgift: -270,00 Konto: 2853 Nättivervakningsavgift Ingående saldo 18,00 0,00 18,00 A deb jan , , ,00 Denna rapport år utskriven med Hagia Ekonomi

18 Kontoutdrag redovisning Daturn.-, : Tidaholms Energi AB elal Sida 2 Vernr Datum Text Verksa 1/Kb Debet Kredit Saldo mn Fortsättning Konto: 2853 Nätövervakningsavgift A deb januari ,00-84, ,00 A deb januari , , ,00 A deb januari , , ,00 A deb elvira februari , , ,00 A deb elvira journal 17 februari ,00-3, ,00 A Deb uppg mars 2008/Elvira ,00-6, ,00 A Deb Mars , , ,00 L /ELSÄKERHETSVERKET ,00 0,00-366,00 A Deb uppg april journal ,00 0,00-363,00 A Deb uppgift april joum ,00 0,00-318,00 A Deb augusti journal ,00-6,00-324,00 A Deb uppg okt journ ,00-3,00-327,00 A Omföring kontering ,00 0,00 0,00 A Omföring kontering o o 327,00 0,00 327,00 A Omföring kontering o 0 0,00-327,00 0, Utgående saldo , ,00 0,00 Förändring 2853 Nätövervakningsavgift: -18,00 Totalt , ,00 0,00 Denna rapport är utskriven med Hagia Ekonomi

19 Kontoutdrag redovisning Datum= Tidaholms Energi AB elai Bilag :40 Sida 1 Vernr Datum Text Verksa 1/Kb Debet Kredit Saldo mn Konto: 2851 Elsäkerhetsavgift Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 A Deb uppgift jan journal 56 0 o 0, , ,00 A Debuppg Elvira journal 56 o o 0, , ,00 A Debuppg jan Elvira journal 57 0 o 0,00-6, ,00 A Debuppg Elvira Jan journal , , ,00 A Debuppg elvira 59 jan , , ,00 A Deb.uppg Elvira 60 feb ,00-378, ,00 A Deb uppg elvira 61 feb , , ,00 A Deb uppg Ely 62 mars o o 0,00-36, ,00 A Deb uppg Ely journal 63 0 o 6,00 0, ,00 A Deb uppg Ely journal 64 o o 0,00-6, ,00 A Journal 65 deb uppg elvira 0 o 0,00-18, ,00 A Deb uppg Elvira 68 o o 0,00-42, ,00 A Deb uppg Elvira ,00-6, ,00 A Avgifter elsäk,elbered,nätöver ,00 0,00 0,00 A Deb uppg elvira o o 0,00-6,00-6,00 A Kundförsluster Elvira ,00 0,00 18,00 A Kundförluster Elvira ,00 0,00 42,00 A Deb uppg elvira o o 0,00-6,00 36,00 A omföring av konto 0 0 0,00-36,00 0, Utgående saldo , ,00 0,00 Förändring 2851 Elsäkerhetsavgift: 0,00 Konto: 2852 Elberedskapsavgifti) Ingående saldo 0,00 0,00 0,00 A Deb uppgift jan journal , , ,00 A Debuppg Elvira journal , , ,00 A Debuppg jan Elvira journal ,00-45, ,00 A Debuppg Elvira Jan journal , , ,00 A Debuppg elvira 59 jan , , ,00 A Deb.uppg Elvira 60 feb 09 o o 0, , ,00 A Deb uppg elvira 61 feb , , ,00 A Deb uppg Ely 62 mars 0 0 0,00-270, ,00 A Deb uppg Ely journal 63 0 o 45,00 0, ,00 A Deb uppg Ely journal ,00-45, ,00 A Journal 65 deb uppg elvira 0 0 0,00-135, ,00 A Deb uppg Elvira ,00-315, ,00 A Deb uppg Elvira 70 o 0 0,00-45, ,00 A Avgifter elsäk,elbered,nätöver ',00 / 0,00 0,00 A Deb uppg elvira ,00-45,00-45,00 A Kundförsluster Elvira ,00 0,00 135,00 A Kundförluster Elvira o o 180,00 0,00 315,00 A Deb uppg elvira ,00-45,00 270,00 A omföring av konto o o 0,00-270,00-0-,00 Denna rapport år utskriven med Hogia Ekonomi

20 Kontoutdrag redovjsning : Tidaholms Energi AB elal Sida 2-9( ' Vernr Datum Text Verksa 1/Kb Debet Kredit Saldo mn Utgående saldo Förändring 2852 Efberedskapsavgift: 0, , ,00 0,00 Konto: 2853 Nätövervakningsavgift Ingående saldo A Deb uppgift jan journal 56 0, , ,00 A Debuppg Elvira journal 56 0,00-942, ,00 A Debuppg jan Elvira journal ,00-3, ,00 A Debuppg Elvira Jan journal 58 0, , ,00 A Debuppg elvira 59 jan , , ,00 A Deb.uppg Elvira 60 feb 09 0,00-192, ,00 A Deb uppg elvira 61 feb , , ,00 A Deb uppg Ely 62 mars 0 0,00-18, ,00 A Deb uppg Ely journal 63 3,00 0, ,00 A Deb uppg Ely journal ,00-3, ,00 A Journal 65 deb uppg elvira 0,00-9, ,00 A Deb uppg Elvira 68 0,00-21, ,00 A Deb uppg Elvira 70 0,00-3, ,00 A Avgifter elsäk, el bered, nätöver ,00 0,00 0,00 A Deb uppg elvira ,00-3,00-3,00 A Kundförsluster Elvira 0 12,00 0,00 9,00 A Kundförluster Elvira 0 12,00 0,00 21,00 A Deb uppg elvira ,00-3,00 18,00 A omföring av konto 0 0,00-18,00 0, Utgående saldo , ,00 0,00 Förändring 2853 Nätövervakningsavgift: 0,00 0,00 0,00 0,00 Totalt , ,00 0,00 Denna rapport år utsknven med Hagia Ekonomi

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 8021-11 Enhet 1

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 8021-11 Enhet 1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-09-18 Mål nr. 8021-11 Enhet 1 Venfall Eldistribution AB./. Energimarknadsinspektionen angående tillämpning av ellagen Anges vid kontakt med domstolen

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-03-22 Mål nr. 7963-11 Enhet 1

FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-03-22 Mål nr. 7963-11 Enhet 1 FÖRVALTNINGSRÄTTEN UNDERRÄTTELSE Aktbilaga I LINKÖPING 2013-03-22 Mål nr. 7963-11 Enhet 1 Anges vid kontakt med domstolen Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna ENIERGIMAKKNADSMSPEKTIONEN

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31

Bygg EU BAS 99 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-10-31 Bygg EU BAS 99 Sida: 1 1010 Balanserade utgifter 234 1011 Balanserade utgifter FOU 234 1012 Balanserade utg dataprogram 234 1019 Ack avskr balanserade utgifter 234 1020 Koncessioner 234 1029 Ack avskrivningar

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Totalt 9 uppgifter på 18 sidor Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Tentamens totala poäng är 80. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll

Läs mer

Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14. Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning

Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14. Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning Goodwill Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14 Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius Bonnier Utbildning Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress:

Läs mer

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU

Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Ink3 Ideella föreningar, stiftelser m.fl. Koppling mellan BAS 2008 och SRU Kontonr Namn 1010 Balanserade utgifter 1011 Balanserade utgifter för utveckling 1012 Balanserade utgifter för programvaror 1018

Läs mer

Bilaga 5; Kontobeskrivningar

Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Bilaga 5; Kontobeskrivningar 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar I kontogruppen redovisas immateriella anläggningstillgångar och rättigheter som förvärvats av föreningen. Detta kan vara

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10

Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 Kontoplan Utskrivet: 08-11-10 Aktiebolag BAS 96 Sida: 1 1010 Kassa 200 1020 Postgiro 200 1040 Checkräkningskonto 200 1050 Övriga bankkonton 200 1120 Aktier och andelar 202 1130 Obligationer 203 1210 Kundfordringar 204 1230 Belånade

Läs mer

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF

Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF PRFBAS 2003 Kontoplan med anvisningar Petroleumhandelns Riksförbund PRF Innehåll Förord... 2 Kontoplanens användning... 3 Kontoplan Kontotabell... 7 Instruktioner till kontoklasser Kontoklass 1: Tillgångar...

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

Verifikationsregistrering

Verifikationsregistrering Verifikationsregistrering Arbetsgång 1. Välj modulen Bokföring. 2. Välj Aktivitet i menyraden och därefter Verifikationsregistrering. Välj vilket år du vill registrera i. 3. Du får upp en tom verifikation

Läs mer

Idrottens BASkontoplan V 3.0

Idrottens BASkontoplan V 3.0 1230 Idrottens BASkontoplan V 3.0 1259 1510 1681 1910 2449 2899 3010 3740 4010 6550 8990 Innehållsförteckning Inledning... 1 KONTOPLANEN... 2 Kontoplanens struktur... 2 Förändringar i kontotabellen mellan

Läs mer

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll

Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Bilaga 1; Kontoplan elitföreningar svensk fotboll 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1010 Balanserade utgifter spelarförvärv 1019 Ack avskrivningar bal utgifter på spelarförvärv 1060

Läs mer

Avgifter inom elområdet. Regeringsuppdrag

Avgifter inom elområdet. Regeringsuppdrag Avgifter inom elområdet Regeringsuppdrag ELSÄKERHETSVERKET Författare: Carina Larsson Förord Förord Elsäkerhetsverket överlämnar denna rapport samt förslag till förändring i de bestämmelser som reglerar

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla!

DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING. ... en gång för alla! DVD-boken: FÖRSTÅ... BOKFÖRING... en gång för alla! Förstå Bokföring en gång för alla! Upplaga 1. Tryckt 2012 i Skövde, Sverige. Svenska Saldosystem AB Kopering ej tillåten utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Extern

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet.

Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. HFD 2014 ref 79 Fråga om utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när ett bolag som köparna äger betalat arbetet. Lagrum: 6 och 7 lagen (2009:194) om förfarandet vid

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 8032-11 Enhet 1 1 KLAGANDE E.ON Elnät Stockholm AB, 556209-8599 205 09 Malmö Ombud Advokat Mikael Wärnsby Advokat Cecilia Kindgren-Bengtsson Advokat Madeleine

Läs mer