Å R S R E D O V I S N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 1 1"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 Innehåll Viktiga händelser VD har ordet Arcams styrka Affärsidé, strategi och mål Marknad Forskning och utveckling Räkenskaper och nyckeltal i sammandrag 8 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper och noter Revisionsberättelse Aktiens utveckling Styrelse, ledning och revisorer Definitioner, ordlista Arcam i korthet

3 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Order tecknades på två system: ett till Formteknik i Unnaryd och ett till RZ-Gruppen i Göteborg Magnus René tillträdde som VD 1 augusti 2001 Stora tekniska framsteg; högre precision och helt automatiserad process Volvo och Ericsson-projekten framgångsrikt avslutade Nyemission i januari 2001 tillförde bolaget ca 28 Mkr VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT Riktad nyemission i januari 2002 tillförde bolaget ca 21 Mkr KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma i Arcam AB (publ) hålls onsdagen den 27 mars kl på Bohusgatan 13, Göteborg. Aktieägare som vill delta skall anmäla detta till Arcam AB, Bohusgatan 13, Göteborg, tel , telefax Anmälan skall göras senast den 22 mars kl Observera: för att ha rätt att delta i bolagsstämman skall aktieägare vara införd i den av Värdepapperscentralen, VPC, förda aktieboken senast den 15 mars Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få rätt att delta i bolagsstämman. Anmäl eventuell namneller adressändring direkt till kontoförande institut. INFORMATION FRÅN ARCAM Arcam är angeläget om att aktieägare, kunder, medarbetare och andra intressenter får regelbunden och relevant information om företaget och dess verksamhet. På vår webbsida, hittar du aktuella nyheter som ekonomiska rapporter och pressreleaser. KALENDER FÖR EKONOMISK RAPPORTERING 2002 Delårsrapport 1:a kvartalet 26 april Delårsrapport 2:a kvartalet 6 augusti Delårsrapport 3:e kvartalet 25 oktober Bokslutskommuniké 6 februari

4 VD har ordet Arcam har under 2001 tagit de första stegen från att vara ett utvecklingsbolag till att bli ett kommersiellt bolag. För ett år sedan sa vi att vi skulle påbörja försäljningen av vår teknik, och det löftet har infriats genom att vi tecknade order på två system under det gångna året. Systemen, som vi levererar under första kvartalet 2002, är frukten av flera års intensivt utvecklingsarbete. Dessa första affärer visar också att vi är på väg att lyckas med vår ambition att etablera en ny teknologi i en mogen bransch. TEKNISKA FRAMSTEG Under året har vi gjort stora tekniska framsteg både vad gäller precision och byggbar volym och vi uppfyller idag de krav som ställs från prototyp- och verktygstillverkare. Vidare har mycket energi och arbete lagts på att öka tillförlitligheten och kvalitén, vilket innebär att maskinerna idag är helt automatiska och producerar repeterbara resultat. Allt detta är nödvändiga förutsättningar för att vi framgångsrikt skall kunna marknadsföra oss mot de krävande verkstadsindustrier som är våra kunder. Volvo-projektet har avslutats och det verktyg som vi producerat för Volvo används idag i produktion hos en av Volvos underleverantörer. Produktionstakten är ca formsprutade detaljer per år och det betyder att projektet, som avsett, visar att vår teknologi uppfylller kraven för produktionsvolymer. Detta ger oss en viktig referens i vårt säljarbete. Även i Ericsson-projektet har Arcams åtaganden slutförts med lyckat resultat. Den slutgiltiga utvärderingen av Volvo och Ericssonprojekten görs efter en tids serieproduktion. FRAMTIDUTSIKTER Arcam har idag en unik position som en av mycket få tillverkare som kan erbjuda maskiner för FFF, Free Form Fabrication, i metall. Denna marknad är idag relativt liten, men den växer snabbt*. Vår ambition är att etablera oss som en ledande leverantör av utrustning för att framställa solida funktionsprototyper i metall. Min övertygelse är emellertid att Arcams riktigt stora potential finns inom formverktygsbranschen, som är betydligt större, men också avsevärt mer konservativ. Under 2002 fortsätter vi att, med de referenser som de pågående leveranserna genererar, bearbeta kunderna på den svenska marknaden. Vi har också påbörjat försäljning internationellt och vi räknar med att under året sälja de första maskinerna på export. Vi är idag i början av en utveckling som rymmer stora risker men framför allt mycket stora möjligheter. Magnus René Verkställande direktör * Försäljningen av maskiner för FFF i metall uppskattas till ca 250 Mkr år Källor: Terry Wohlers och Arcam. 4

5 Arcams styrka Free Form Fabrication, FFF, är en teknik som har funnits i ett drygt decennium och som idag är väl etablerad för framställning av detaljer i plast. På senare år har intresset för FFF i metall ökat markant från tillverkare av funktionella prototyper och formverktyg. För verktygstillverkarna innebär den geometriska friheten i FFF-teknologin nya möjligheter, bland annat kan kylkanaler förläggas på ett unikt sätt i verktygen. Detta ger möjlighet att tillverka verktyg med avsevärt högre effektivitet, vilket leder till minskade kostnader och högre kvalitet i tillverkningen. Arcam är bland de första i världen att ta fram en teknologi för FFF-framställning av helt solida stålkomponenter direkt från ett CAD-underlag. Processen baseras på solitt verktygsstål och efter slutbearbetning kan verktyget användas med samma materialegenskaper som produktionsverktyg framställda med traditionell teknik. Arcam erbjuder därmed en unik kombination av traditionella teknologiers materialegenskaper och FFFmetodens fria formmöjligheter. Arcams styrka jämfört med annan FFF-teknologi är materialegenskaper, och jämfört med traditionell teknologi är Arcams styrka geometrisk frihet och snabbhet. Affärsidé, strategi och mål Arcams affärsidé är att utveckla och tillverka utrustning och metoder för att direkt från 3D CAD-underlag tillverka solida komponenter ur metallpulver. Visionen är att bli världsledande inom Free Form Fabrication, FFF, i metall. Strategin är att erbjuda marknaden ett komplett system bestående av en helautomatisk maskin, Arcam EBM S12, inklusive mjukvara, metallpulver och kringtjänster. De primära målgrupperna är formverktygs- och prototypindustrin. Arcam har inledningsvis inriktat sig mot den svenska marknaden, men går nu vidare med att introducera systemet i EU och USA. Arcams mål är att etablera sin teknik på dessa marknader för i första hand komplexa verktygsinsatser samt funktionella prototyper i mindre format (200x200x200 mm). Processen skall därefter vidareutvecklas för att klara även större format. Målet för 2002 är att avsevärt öka försäljningen av maskiner, samt att skapa substantiella löpande intäkter från pulverförsäljning och övrig eftermarknad. 5

6 Marknad Arcam marknadsför en utrustning för elektronstrålesmältning (EBM ) av metallpulver till solida komponenter. Det innebär bl a att ledtiderna för verktygsframställning kan förkortas betydligt. Verktygsindustrin utgör Arcams viktigaste kundgrupp. Marknadsbearbetningen är selektiv och har varit inriktad på att informera om den nya tekniken och dess möjligheter. Att få acceptans för ny teknik är en process som tar viss tid, inte minst i vår bransch, säger Ulf Lindhe, ansvarig för affärsutvecklingen. De egna Arcamdagarna och mässor är de marknadskanaler som hittills utnyttjats flitigast. En omfatttande testverksamhet har också skett i nära samarbete med kunderna, vilket bidragit till att tekniken kunnat vidareutvecklas och justeras på vissa punkter. Under 2001 gjordes stora tekniska framsteg som banade väg för en mer intensifierad marknadsföring. Bl a genomfördes ett flertal demonstrationer med inbjudna industrikunder som rönte stort intresse. Även i fackpress har tekniken uppmärksammats. Mot slutet av året erhöll Arcam på kort tid två order som kan betecknas som ett definitivt genombrott för den nya elektronstråletekniken på marknaden. Först tecknade Formteknik Verktygs AB i Unnaryd i oktober avtal om leverans av ett EBM S12 system. Två månader senare följde RZ-gruppen med sin beställning. Båda avtalen, som är s k beta-avtal, innebär att bolagen under två år hyr utrustningen av Arcam och att de därefter har option på att köpa utrustningen. Leveranserna sker under första kvartalet Formteknik kommer att använda systemet för produktion av verktygsinsatser i verktygsstål, medan RZgruppen, som en av de ledande leverantörerna till fordonsindustrin, främst kommer att använda det för framställning av funktionsprototyper i stål. Arbetet med att bygga upp en marknads- och försäljningsorganisation har påbörjats. Detta för att kunna bearbeta marknaden mer effektivt, inte minst utanför Sverige. I planerna ingår att etablera återförsäljare eller agenter på ett antal utvalda marknader. Ambitionen är att vi inte skall dra på oss för höga kostnader i inledningsfasen och ha dörren öppen för alternativa lösningar på olika marknader. England och Tyskland står först i tur. I nästa steg prioriteras Frankrike, Italien, USA och Kina/Taiwan. En viktig uppgift under 2002 är också att förstärka bolagets service- och supportfunktion. 6

7 Forskning och utveckling Under året har FoU-arbetet inriktats på att utveckla elektronstråletekniken på en rad punkter. Det arbetet har varit framgångsrikt. Säkerheten i processen och arbetshastigheten har förbättrats, likaså har måttriktigheten och ytfinishen hos de tillverkade detaljerna ökat betydligt. Ett annat viktigt mål som uppnåtts är att processen nu är helt automatiserad, dvs den fungerar utan manuell övervakning. SAMARBETSPROJEKTEN Samarbetsprojekten med Volvo Car Corporation och Ericsson Radio Access, som drivits parallellt med det ordinarie utvecklingsarbetet, har slutförts och i princip återstår utvärderingarna. För Arcam har projekten gett värdefull feedback, bl a för att säkerställa att processlösningen svarar mot kundernas behov. Idag arbetar 14 kvalificerade tekniker inom FoUavdelningen, samtliga med gedigen utbildningsbakgrund, de flesta på minst högskolenivå. Styrkan i teamet är kompetensbredden. I teamet ingår bl a programmerare, fysiker, metallurger, maskin- och elektronikkonstruktörer. Ytterligare förstärkningar kommer att krävas för den fortsatta utvecklingen och förfiningen av EBMtekniken, som innebär en uppgradering av både maskindelen och mjukvaran. Vi räknar med att behöva rekrytera 5-6 nya medarbetare under 2002, bl a fysiker och metallurger samt någon med gedigen produktionskunskap, säger FoU-chefen Morgan Larsson. En ökad produktionskapacitet behövs i den stundande mer intensiva kommersialiseringsfasen. Det i sin tur innebär att verksamheten inom en snar framtid måste flytta till större och mer lämpade lokaler. Arcam kommer framgent att bygga upp ett tillförlitligt leverantörsnätverk och satsa på moduler med ett fåtal leverantörer och så hög förädlingsgrad som möjligt. 7

8 Räkenskaper och nyckeltal i sammandrag RESULTATRÄKNING (kkr) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader och personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Årets resultat BALANSRÄKNING (kkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital NYCKELTAL Soliditet, % 71,1 75,5 88,5 93,5 Skuldsättningsgrad, ggr 0,20 0,15 0,06 - Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg neg Eget kapital per aktie, SEK 0,16 0,5 0,6 0,5 Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,21-0,16-0,06 - Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,20-0, Antal anställda vid periodens slut Antal aktier vid periodens slut Antal optioner vid periodens slut Börskurs vid årets slut, SEK 0,45 0,90 2,00 0,65 P/e-tal, SEK neg neg neg neg Samtliga tabeller ovan avser moderbolaget Arcam AB (publ). Koncernens siffror skiljer sig inte från moderbolagets siffror. 8

9 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arcam AB (publ) avger härmed sin verksamhetsberättelse för VERKSAMHETEN Arcam AB bildades 1997 i syfte att utveckla och kommersialisera en teknik för Free Form Fabrication, FFF, i metall. Den nya tekniken medför möjligheter att direkttillverka detaljer ur metallpulver med olika egenskaper och kvaliteter. Bolaget har sitt säte i Göteborg där verksamheten bedrivs. Sedan juli 2000 är bolagets aktie noterad på NGM, Nordic Growth Market. Arcams kunder är främst prototyp- och verktygstillverkare och konkurrensmedlen är de unika geometriska egenskaper samt förkortade ledtider som den nya tekniken medför. TEKNISK UTVECKLING OCH VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2001 Arbetet med att öka precisionen i elektronstrålen har varit fortsatt framgångsrikt och noggrannheten hos de tillverkade detaljerna har kontinuerligt utvecklats. Detta innebär att måttriktigheten samt ytfinishen förbättrats avsevärt. Under året har automatisering av maskinerna genomförts fullt ut. Arcam har under året fått sina första två order, från Formteknik Verktygs AB i Unnaryd och från RZ-grupppen i Göteborg. Systemen, som är av typen EBM S12- system, kommer att installeras under första kvartalet De utvecklingsprojekt som bedrivits tillsammans men Volvo och Ericsson har under året avslutats framgångsrikt. I Volvoprojektet har en verktygsinsats för formsprutning av plast levererats och satts i produktion hos en av Volvos underleverantörer. Verktyget är i produktion och utvecklingen kommer nu att följas under en längre period för att kvantifiera fördelarna med Arcams metod. Under året har dotterbolaget Arcam Forskning och Utveckling AB bildats. Ingen verksamhet har bedrivits i dotterbolaget under året. INVESTERINGAR Investeringar i FoU och inventarier uppgick till 0,6 Mkr (23,3 Mkr) varav investeringar i FoU 0,0 (23,0 Mkr) och inventarier 0,6 Mkr (0,3 Mkr). ORGANISATION OCH PERSONAL I augusti tillträdde Magnus René som ny VD. Vid årets början var antalet anställda 14 och vid årets slut 17. Antalet nyanställningar uppgick till 6 och 3 personer lämnade bolaget under året. NYEMISSIONER Den 15 december 2000 påbörjades en emission med företrädesrätt för aktieägarna om maximalt aktier. Emissionen avslutades under januari 2001 och inbringade 27,4 Mkr efter emissionskostnader. AKTIEN Antalet aktier uppgick i december 2001 till Vid årsskiftet noterades aktien i 0,45 kronor. STYRELSENS ARBETE Ordinarie bolagsstämman utsåg ledamöterna Henrik Hedlund, Lennart Joersjö, Gunnar Larsson, Orvar Parling, Rolf Ekedahl och Sven-Åke Henningsson samt suppleanten Olli Hautala. Vid extra bolagsstämma 21 januari 2002 invaldes Thomas Carlström som suppleant. Styrelsen har under året haft 10 sammanträden och vid dessa behandlades frågor såsom teknisk utveckling, försäljningsutveckling, finansiella frågor samt delårsrapporter och årsbokslut. OMSÄTTNING, RESULTAT OCH STÄLLNING Siffrorna nedan avser koncernen och moderbolaget där ej annat anges. Nettoomsättningen under 2001 uppgick till 0,0 (1 388 kkr). Rörelseresultatet uppgick till kkr ( kkr) och resultat efter finansiella poster blev kkr ( kkr). Det försämrade resultatet förklaras helt av att kostnaderna för forskning och utveckling sedan årsskiftet 2000/2001 tas direkt över resultatet och inte aktiveras, som tidigare. Likvida medel uppgick per den 31 december 2001 till kkr för koncernen samt kkr (843 kkr) för moderbolaget. 9

10 FRAMTIDSUTSIKTER De tekniska framstegen under året ger tillsammans med de första installationerna en god bas för marknadsföring och försäljning. Under 2002 intensifieras försäljningsarbetet och marknadsbearbetningen utvidgas till Europa och USA. Den nyemission som genomfördes i januari 2002 beräknas räcka för att ta bolaget genom den inledande kommersialiseringsfasen, men i slutet av året kommer ytterligare kapitaltillskott att behövas. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT I januari 2002 tillfördes bolaget 21 Mkr i en riktad nyemission. FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ANSAMLAD FÖRLUST Koncernens ansamlade förlust uppgår till kkr. Styrelsen och Verkställande direktören föreslår att ansamlad förlust behandlas enligt följande: Ansamlad förlust Årets resultat Summa Behandlas enligt följande: Balanseras i ny räkning Summa Beträffande koncernen och bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tillhörande notanteckningar. Resultaträkning (kkr) KONCERNEN MODERBOLAGET Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3, Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 3, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

11 Balansräkning (kkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar KONCERNEN MODERBOLAGET Not Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Maskiner Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Fordringar hos koncernbolag Övriga långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital ( / aktier å nom. 0,25 kr) Bundna reserver/överkursfond Bundna reserver/reservfond Ansamlad förlust Ansamlad förlust/balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder 10 Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernbolag Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter och ansvarsförbindelser Ställda panter Likvida medel Ansvarsförbindelser Inga - Inga Inga 11

12 Kassaflödesanalys (kkr) KONCERNEN MODERBOLAGET Den löpande verksamheteten Rörelseresultat Avskrivningar Erhållna ränteintäkter Betalda räntor Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Ökning av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterbolag Investeringar i anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission och aktieägartillskott Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Redovisningsprinciper och noter Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper anges nedan. Alla belopp redovisas i kkr om annat ej anges. REDOVISNINGSPRINCIPER Arcams årsredovisning är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och följer Redovisningsrådets rekommendationer. Arcamkoncernen har bildats under året. Ingen försäljning eller inköp har under året skett mellan koncernbolagen. Bolaget har under tidigare år aktiverat kostnader för forsknings- och utvecklingsarbeten. Från och med räkenskapsåret 2001 kostnadsförs allt forsknings- och utvecklingsorienterat arbete. Bolaget har också skrivit ner tidigare balanserade kostnader för forskning och utveckling med kkr. Detta motsvarar nedlagda kostnader för forskning under bolagets inledande verksamhetsår. Förändringen medför att det nedskrivna beloppet redovisas direkt över eget kapital som en justering av årets ingående värde. Resterande balanserade kostnader för forskning och utveckling skrivs av över en femårsperiod. Avskrivningarna påbörjades under andra halvåret år I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper som föregående år. SKATTER Arcam AB (publ) har outnyttjade skattemässiga underskott att utnyttja mot framtida vinster i bolaget. Det skattemässiga underskottet uppgår till kkr ( kkr) per

13 Not 1 Övriga externa kostnader Arvode och kostnadsersättning till revisorer KONCERNEN MODERBOLAGET Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda KONCERNEN MODERBOLAGET Kvinnor Män Löner, pensioner och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Verkställande direktörer Styrelse Övriga anställda Pensionskostnader Verkställande direktörer Styrelse Övriga anställda Sociala kostnader Verkställande direktörer Styrelse Övriga anställda Avgångsvederlag och uppsägningstid för verkställande direktören Nuvarande VD har en uppsägningstid om 12 månader. Uppsägningstiden kan, av VD ensidigt, omvandlas till ett avgångsvederlag. Om VD säger upp sig själv, skall han iakttaga en uppsägningstid om 6 månader. Verkställande direktörens aktieinnehav och optioner i Arcam AB (publ) Nuvarande verkställande direktörens innehav uppgår till B-aktier samt teckningsoptioner. Not 3 Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar Planenliga avskrivningar KONCERNEN MODERBOLAGET Immateriella anläggningstillgångar 20% - 20% 20% Materiella anläggningstillgångar 20-33% % 20-30% Avskrivningar baseras på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och beräknas på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd. Not 4 Ackumulerade anskaffningsvärden och avskrivningar för immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar KONCERNEN MODERBOLAGET Balanserade utgifter för forskning och utveckling Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Effekt vid byte av redovisningsprincip Årets anskaffningar Omklassificering till materiella anläggningstillgångar Avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Nedskrivning mot eget kapital Årets avskrivningar Utgående planenligt restvärde

14 Not 5 Ackumulerade anskaffningsvärden och avskrivningar för materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar KONCERNEN MODERBOLAGET Maskiner Anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Omklassificering från immateriella anläggningstillgångar Utgående planenligt restvärde Omklassificering har skett efter det att årets avskrivningar utförts, vilka redovisas under immateriella anläggningstillgångar ovan. Inventarier, verktyg och installationer Anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Utrangering Avskrivningar Ingående avskrivningar enligt plan Utrangering Årets avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 6 Andelar i koncernbolag Aktier i dotterbolag KONCERNEN MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Utgående bokfört värde Bolag: Arcam Forskning och Utveckling AB ( ) med säte i Göteborg. Antal aktier: Kapitalandel 100%, röstandel 100%. Not 7 Övriga fordringar KONCERNEN MODERBOLAGET Skattefordran Mervärdesskattefordran Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader KONCERNEN MODERBOLAGET Förutbetalda hyror Övriga förutbetalda kostnader

15 Not 9 Eget kapital Bundet eget kapital Ansamlad förlust MODERBOLAGET Fritt eget kapital/ Aktiekapital Överkursfond Reservfond Ansamlad Ansamlad förlust förlust Årets resultat Summa Belopp vid årets ingång Effekt vid byte av redovisningsprincip Riktad nyemission Teckning av B-aktier genom teckningsoptioner Teckning av teckningsoptioner Kostnader för nyemission Resultatdisposition Årets resultat Belopp vid årets utgång Teckningsptionsprogram 01/04 Under 2001 emitterades ett förslagslån om nominellt 1000 kr med avskiljbara optionsrätter till nyupptäckning av aktie serie B. Varje optionsrätt berättigar till nyteckning av en ny aktie under perioden 1/ till 30/6 2004, till en teckningskurs av 1,18 kr per aktie. Under året har optioner avyttrats till anställda inom moderbolaget Arcam AB. Bundet eget kapital Ansamlad förlust KONCERNEN Fritt eget kapital/ Aktiekapital Bundna reserver Ansamlad förlust förlust Årets resultat Summa Belopp vid årets ingång Effekt vid byte av redovisningsprincip Riktad nyemission Teckning av B-aktier genom teckningsoptioner Teckning av teckningsoptioner Kostnader för nyemission Resultatdisposition Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 10 Långfristiga skulder Skulden till industrifonden, vilken uppgår till kkr är under 2002 omvandlad till ett konvertibelt lån. Lånet löper med en årlig ränta om 4,5% och förfaller till betalning i den mån konvertering till aktier ej har skett. Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna kostnader KONCERNEN MODERBOLAGET Semesterlöneskuld Särskild löneskatt på pensionskostnader Sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Göteborg den 26 februari 2002 Magnus René Verkställande Direktör Henrik Hedlund Styrelseordförande Rolf Ekedahl Sven-Åke Henningsson Lennart Joersjö Gunnar Larsson Orvar Parling Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 februari 2002 Olof Enerbäck Auktoriserad revisor PricewaterhouseCoopers AB Klas Brand Auktoriserad revisor PricewaterhouseCoopers AB 15

16 Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Arcam AB (publ). Org. nr Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Arcam AB (publ) för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 27 februari 2002 Olof Enerbäck Klas Brand Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor PricewaterhouseCoopers AB PricewaterhouseCoopers AB 16

Ekonomisk information 2008

Ekonomisk information 2008 ÅRSREDOVISNING 2007 Årsredovisning 2007 Ekonomisk information 2008 Den ekonomiska informationen, såväl på svenska som på engelska, finns tillgänglig på www.sensys.se under Investor Relations. Här kan du

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Innehållsförteckning Ordinarie bolagsstämma 2004...3 VD kommentar...4 Verksamheten 2003...6 TITE aktien...10 Förvaltningsberättelse...12 Resultaträkningar...14 Balansräkningar...15

Läs mer

ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105

ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105 ÅRSREDOVISNING WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) 1 JULI 2009 31 DECEMBER 2010 Org.nr. 556321-8105 WEST INTERNATIONAL AB (publ) 1 Bilden på framsidan är från Malmö Arena. Under perioden levererade West kassautrustning

Läs mer

6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Årsredovisning 2005 Årsredovisning 2005 LUVIT året i sammandrag Innehållsförteckning Årsstämma Årsstämma äger rum 25 april Informationstillfälle 2006 Årsstämma - 25 april 6,0 5,5 Försäljningsutveckling

Läs mer

Årsredovisning 2006 LUVIT. året i sammandrag. Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj. Försäljningsutveckling. Viktigaste händelserna

Årsredovisning 2006 LUVIT. året i sammandrag. Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj. Försäljningsutveckling. Viktigaste händelserna Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006 LUVIT året i sammandrag Innehållsförteckning Årsstämma Årsstämma äger rum 2 maj kl 15.00 Informationstillfälle 2007 Årsstämma - 2 maj Försäljningsutveckling 6,0

Läs mer

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Årsredovisning 2000 Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Norrtelje Elektronik AB Norrtelje EMS Provider i Torsby AB EuroSupply Nordic AB EuroSupply Central Europe Sp z o.o. 1 Innehåll: Ekonomiska nyckeltal

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2008. Svensk Internetrekrytering AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 2 Innehållsförteckning 2008 i korthet... 4 Verkställande direktören har ordet... 6 Historik... 7 Marknad... 8 Verksamheten... 11 Organisation

Läs mer

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING

Å R SREDO V ISNING 2 003 2ÅRS0 2REDO0VISN3 0ING ÅRSREDOVISNING 2003 2003 Å R S R E D O V I S N I N G innehåll Micro Systemation 20 år...3 Ekonomi i balans...4 Verksamhet och marknad...5 En produkt som håller måttet...6 Forensic...7 Mobile Communication

Läs mer

Innehåll. Kort om Seamless 4. Året i korthet 4. VD har ordet 5. Detta är Seamless Distribution 6. Marknad 7. Produkten 8.

Innehåll. Kort om Seamless 4. Året i korthet 4. VD har ordet 5. Detta är Seamless Distribution 6. Marknad 7. Produkten 8. Årsredovisning 2006 Innehåll Kort om Seamless 4 Året i korthet 4 VD har ordet 5 Detta är Seamless Distribution 6 Marknad 7 Produkten 8 Affärsområden 9 ERS 360 system i kommersiell drift 11 Fem år i sammandrag

Läs mer

Innehåll KALENDARIUM. 3 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

Innehåll KALENDARIUM. 3 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006 Innehåll 2006 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi Verksamheten Medarbetare och organisation Marknad Måluppfyllelse och framtidsutsikter Ägare och aktier Förvaltningsberättelse

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris Rätt försäkring till rätt pris Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning...

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning... conpharm ab årsredovisning 2001 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Finansiering........................................................................................

Läs mer

Årsredovisning 2009 MedCore AB

Årsredovisning 2009 MedCore AB Årsredovisning 2009 MedCore AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern

Årsredovisning 2012. för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Årsredovisning 2012 för Diadrom Holding AB (publ) med koncern Styrelsen och verkställande direktören för Diadrom Holding AB (publ) (556676-4857) får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

AGELLIS Group AB ÅRSREDOVISNING 2013

AGELLIS Group AB ÅRSREDOVISNING 2013 AGELLIS Group AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Året i siffror 3 VD har ordet 4 AGELLIS Group 5 Styrelsen 6 Marknadsöversikt 7 EMLI mätplattform 8 Förvaltningsberättelse 9 Flerårsöversikt koncernen 13 Flerårsöversikt

Läs mer

Innehåll. Bolagsstämma. Kommande Informationstillfällen. Året som gick... 1. VD har ordet... 2. Detta är SäkI... 3. Securitas... 4 ASSA ABLOY...

Innehåll. Bolagsstämma. Kommande Informationstillfällen. Året som gick... 1. VD har ordet... 2. Detta är SäkI... 3. Securitas... 4 ASSA ABLOY... Årsredovisning 2002 Innehåll Året som gick..................................... 1 VD har ordet..................................... 2 Detta är SäkI...................................... 3..............................................

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204. får härmed avge I I

Styrelsen och verkställande direktören för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204. får härmed avge I I Styrelsen och verkställande direktören för DEFLAM AB (publ) rg nr får härmed avge I I för räkenskapsåret 1 januari 2009 till 31 december 2009 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 6 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204 ÅRSREDOVISNING 211-1-1 211-12-31 för DEFLAMO AB (publ) Org nr Innehåll sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 1 Finansieringsanalys 11

Läs mer

Bolagsstämma. Innehåll. Utdelning: Rapporter 1999:

Bolagsstämma. Innehåll. Utdelning: Rapporter 1999: ÅRSREDOVISNING 1998 1 Innehåll Bolagsstämma 1998 i punktform... 3 Intervju med VD Anders Eriksson... 4-7 Tjänster och service via partnerskap... 8-9 Mångfald i produkter och tjänster... 10-11 ITM Insurance...

Läs mer

CoolGuard. Årsredovisning 2006

CoolGuard. Årsredovisning 2006 CoolGuard Årsredovisning 2006 COOLGUARD ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLL Innehåll 1 2006 i korthet 2 VD har ordet 3 Produkter 5 Marknad 6 Försäljning 7 Aktien och ägarna 9 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) ORG.NR. 556321-8105

ÅRSREDOVISNING 2013 WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) ORG.NR. 556321-8105 ÅRSREDOVISNING 2013 WEST INTERNATIONAL AB (PUBL) ORG.NR. 556321-8105 INNEHÅLL SIDAN 3 VD HAR ORDET 5 KORT OM BOLAGET 6 MARKNAD OCH KONKURRENTER 9 VISION OCH STRATEGI 9 FINANSIELLT MÅL 10 VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Läs mer

ORG. NR 556470-2065. Årsredovisning 2013 MedCore AB

ORG. NR 556470-2065. Årsredovisning 2013 MedCore AB ORG. NR 556470-2065 Årsredovisning 2013 MedCore AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Aktien 6 Förvaltningsberättelse 7

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2012

Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ) Per Aspera Ad Astra Org. nr.: 556404-2769 Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 VD har ordet INNEHÅLL Vd har ordet 2 Bolagsstyrningsrapport 4 RÄKENSKAPER Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer