Å R S R E D O V I S N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 1 1"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 Innehåll Viktiga händelser VD har ordet Arcams styrka Affärsidé, strategi och mål Marknad Forskning och utveckling Räkenskaper och nyckeltal i sammandrag 8 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper och noter Revisionsberättelse Aktiens utveckling Styrelse, ledning och revisorer Definitioner, ordlista Arcam i korthet

3 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Order tecknades på två system: ett till Formteknik i Unnaryd och ett till RZ-Gruppen i Göteborg Magnus René tillträdde som VD 1 augusti 2001 Stora tekniska framsteg; högre precision och helt automatiserad process Volvo och Ericsson-projekten framgångsrikt avslutade Nyemission i januari 2001 tillförde bolaget ca 28 Mkr VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT Riktad nyemission i januari 2002 tillförde bolaget ca 21 Mkr KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma i Arcam AB (publ) hålls onsdagen den 27 mars kl på Bohusgatan 13, Göteborg. Aktieägare som vill delta skall anmäla detta till Arcam AB, Bohusgatan 13, Göteborg, tel , telefax Anmälan skall göras senast den 22 mars kl Observera: för att ha rätt att delta i bolagsstämman skall aktieägare vara införd i den av Värdepapperscentralen, VPC, förda aktieboken senast den 15 mars Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få rätt att delta i bolagsstämman. Anmäl eventuell namneller adressändring direkt till kontoförande institut. INFORMATION FRÅN ARCAM Arcam är angeläget om att aktieägare, kunder, medarbetare och andra intressenter får regelbunden och relevant information om företaget och dess verksamhet. På vår webbsida, hittar du aktuella nyheter som ekonomiska rapporter och pressreleaser. KALENDER FÖR EKONOMISK RAPPORTERING 2002 Delårsrapport 1:a kvartalet 26 april Delårsrapport 2:a kvartalet 6 augusti Delårsrapport 3:e kvartalet 25 oktober Bokslutskommuniké 6 februari

4 VD har ordet Arcam har under 2001 tagit de första stegen från att vara ett utvecklingsbolag till att bli ett kommersiellt bolag. För ett år sedan sa vi att vi skulle påbörja försäljningen av vår teknik, och det löftet har infriats genom att vi tecknade order på två system under det gångna året. Systemen, som vi levererar under första kvartalet 2002, är frukten av flera års intensivt utvecklingsarbete. Dessa första affärer visar också att vi är på väg att lyckas med vår ambition att etablera en ny teknologi i en mogen bransch. TEKNISKA FRAMSTEG Under året har vi gjort stora tekniska framsteg både vad gäller precision och byggbar volym och vi uppfyller idag de krav som ställs från prototyp- och verktygstillverkare. Vidare har mycket energi och arbete lagts på att öka tillförlitligheten och kvalitén, vilket innebär att maskinerna idag är helt automatiska och producerar repeterbara resultat. Allt detta är nödvändiga förutsättningar för att vi framgångsrikt skall kunna marknadsföra oss mot de krävande verkstadsindustrier som är våra kunder. Volvo-projektet har avslutats och det verktyg som vi producerat för Volvo används idag i produktion hos en av Volvos underleverantörer. Produktionstakten är ca formsprutade detaljer per år och det betyder att projektet, som avsett, visar att vår teknologi uppfylller kraven för produktionsvolymer. Detta ger oss en viktig referens i vårt säljarbete. Även i Ericsson-projektet har Arcams åtaganden slutförts med lyckat resultat. Den slutgiltiga utvärderingen av Volvo och Ericssonprojekten görs efter en tids serieproduktion. FRAMTIDUTSIKTER Arcam har idag en unik position som en av mycket få tillverkare som kan erbjuda maskiner för FFF, Free Form Fabrication, i metall. Denna marknad är idag relativt liten, men den växer snabbt*. Vår ambition är att etablera oss som en ledande leverantör av utrustning för att framställa solida funktionsprototyper i metall. Min övertygelse är emellertid att Arcams riktigt stora potential finns inom formverktygsbranschen, som är betydligt större, men också avsevärt mer konservativ. Under 2002 fortsätter vi att, med de referenser som de pågående leveranserna genererar, bearbeta kunderna på den svenska marknaden. Vi har också påbörjat försäljning internationellt och vi räknar med att under året sälja de första maskinerna på export. Vi är idag i början av en utveckling som rymmer stora risker men framför allt mycket stora möjligheter. Magnus René Verkställande direktör * Försäljningen av maskiner för FFF i metall uppskattas till ca 250 Mkr år Källor: Terry Wohlers och Arcam. 4

5 Arcams styrka Free Form Fabrication, FFF, är en teknik som har funnits i ett drygt decennium och som idag är väl etablerad för framställning av detaljer i plast. På senare år har intresset för FFF i metall ökat markant från tillverkare av funktionella prototyper och formverktyg. För verktygstillverkarna innebär den geometriska friheten i FFF-teknologin nya möjligheter, bland annat kan kylkanaler förläggas på ett unikt sätt i verktygen. Detta ger möjlighet att tillverka verktyg med avsevärt högre effektivitet, vilket leder till minskade kostnader och högre kvalitet i tillverkningen. Arcam är bland de första i världen att ta fram en teknologi för FFF-framställning av helt solida stålkomponenter direkt från ett CAD-underlag. Processen baseras på solitt verktygsstål och efter slutbearbetning kan verktyget användas med samma materialegenskaper som produktionsverktyg framställda med traditionell teknik. Arcam erbjuder därmed en unik kombination av traditionella teknologiers materialegenskaper och FFFmetodens fria formmöjligheter. Arcams styrka jämfört med annan FFF-teknologi är materialegenskaper, och jämfört med traditionell teknologi är Arcams styrka geometrisk frihet och snabbhet. Affärsidé, strategi och mål Arcams affärsidé är att utveckla och tillverka utrustning och metoder för att direkt från 3D CAD-underlag tillverka solida komponenter ur metallpulver. Visionen är att bli världsledande inom Free Form Fabrication, FFF, i metall. Strategin är att erbjuda marknaden ett komplett system bestående av en helautomatisk maskin, Arcam EBM S12, inklusive mjukvara, metallpulver och kringtjänster. De primära målgrupperna är formverktygs- och prototypindustrin. Arcam har inledningsvis inriktat sig mot den svenska marknaden, men går nu vidare med att introducera systemet i EU och USA. Arcams mål är att etablera sin teknik på dessa marknader för i första hand komplexa verktygsinsatser samt funktionella prototyper i mindre format (200x200x200 mm). Processen skall därefter vidareutvecklas för att klara även större format. Målet för 2002 är att avsevärt öka försäljningen av maskiner, samt att skapa substantiella löpande intäkter från pulverförsäljning och övrig eftermarknad. 5

6 Marknad Arcam marknadsför en utrustning för elektronstrålesmältning (EBM ) av metallpulver till solida komponenter. Det innebär bl a att ledtiderna för verktygsframställning kan förkortas betydligt. Verktygsindustrin utgör Arcams viktigaste kundgrupp. Marknadsbearbetningen är selektiv och har varit inriktad på att informera om den nya tekniken och dess möjligheter. Att få acceptans för ny teknik är en process som tar viss tid, inte minst i vår bransch, säger Ulf Lindhe, ansvarig för affärsutvecklingen. De egna Arcamdagarna och mässor är de marknadskanaler som hittills utnyttjats flitigast. En omfatttande testverksamhet har också skett i nära samarbete med kunderna, vilket bidragit till att tekniken kunnat vidareutvecklas och justeras på vissa punkter. Under 2001 gjordes stora tekniska framsteg som banade väg för en mer intensifierad marknadsföring. Bl a genomfördes ett flertal demonstrationer med inbjudna industrikunder som rönte stort intresse. Även i fackpress har tekniken uppmärksammats. Mot slutet av året erhöll Arcam på kort tid två order som kan betecknas som ett definitivt genombrott för den nya elektronstråletekniken på marknaden. Först tecknade Formteknik Verktygs AB i Unnaryd i oktober avtal om leverans av ett EBM S12 system. Två månader senare följde RZ-gruppen med sin beställning. Båda avtalen, som är s k beta-avtal, innebär att bolagen under två år hyr utrustningen av Arcam och att de därefter har option på att köpa utrustningen. Leveranserna sker under första kvartalet Formteknik kommer att använda systemet för produktion av verktygsinsatser i verktygsstål, medan RZgruppen, som en av de ledande leverantörerna till fordonsindustrin, främst kommer att använda det för framställning av funktionsprototyper i stål. Arbetet med att bygga upp en marknads- och försäljningsorganisation har påbörjats. Detta för att kunna bearbeta marknaden mer effektivt, inte minst utanför Sverige. I planerna ingår att etablera återförsäljare eller agenter på ett antal utvalda marknader. Ambitionen är att vi inte skall dra på oss för höga kostnader i inledningsfasen och ha dörren öppen för alternativa lösningar på olika marknader. England och Tyskland står först i tur. I nästa steg prioriteras Frankrike, Italien, USA och Kina/Taiwan. En viktig uppgift under 2002 är också att förstärka bolagets service- och supportfunktion. 6

7 Forskning och utveckling Under året har FoU-arbetet inriktats på att utveckla elektronstråletekniken på en rad punkter. Det arbetet har varit framgångsrikt. Säkerheten i processen och arbetshastigheten har förbättrats, likaså har måttriktigheten och ytfinishen hos de tillverkade detaljerna ökat betydligt. Ett annat viktigt mål som uppnåtts är att processen nu är helt automatiserad, dvs den fungerar utan manuell övervakning. SAMARBETSPROJEKTEN Samarbetsprojekten med Volvo Car Corporation och Ericsson Radio Access, som drivits parallellt med det ordinarie utvecklingsarbetet, har slutförts och i princip återstår utvärderingarna. För Arcam har projekten gett värdefull feedback, bl a för att säkerställa att processlösningen svarar mot kundernas behov. Idag arbetar 14 kvalificerade tekniker inom FoUavdelningen, samtliga med gedigen utbildningsbakgrund, de flesta på minst högskolenivå. Styrkan i teamet är kompetensbredden. I teamet ingår bl a programmerare, fysiker, metallurger, maskin- och elektronikkonstruktörer. Ytterligare förstärkningar kommer att krävas för den fortsatta utvecklingen och förfiningen av EBMtekniken, som innebär en uppgradering av både maskindelen och mjukvaran. Vi räknar med att behöva rekrytera 5-6 nya medarbetare under 2002, bl a fysiker och metallurger samt någon med gedigen produktionskunskap, säger FoU-chefen Morgan Larsson. En ökad produktionskapacitet behövs i den stundande mer intensiva kommersialiseringsfasen. Det i sin tur innebär att verksamheten inom en snar framtid måste flytta till större och mer lämpade lokaler. Arcam kommer framgent att bygga upp ett tillförlitligt leverantörsnätverk och satsa på moduler med ett fåtal leverantörer och så hög förädlingsgrad som möjligt. 7

8 Räkenskaper och nyckeltal i sammandrag RESULTATRÄKNING (kkr) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader och personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Årets resultat BALANSRÄKNING (kkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital NYCKELTAL Soliditet, % 71,1 75,5 88,5 93,5 Skuldsättningsgrad, ggr 0,20 0,15 0,06 - Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg neg Eget kapital per aktie, SEK 0,16 0,5 0,6 0,5 Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,21-0,16-0,06 - Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,20-0, Antal anställda vid periodens slut Antal aktier vid periodens slut Antal optioner vid periodens slut Börskurs vid årets slut, SEK 0,45 0,90 2,00 0,65 P/e-tal, SEK neg neg neg neg Samtliga tabeller ovan avser moderbolaget Arcam AB (publ). Koncernens siffror skiljer sig inte från moderbolagets siffror. 8

9 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arcam AB (publ) avger härmed sin verksamhetsberättelse för VERKSAMHETEN Arcam AB bildades 1997 i syfte att utveckla och kommersialisera en teknik för Free Form Fabrication, FFF, i metall. Den nya tekniken medför möjligheter att direkttillverka detaljer ur metallpulver med olika egenskaper och kvaliteter. Bolaget har sitt säte i Göteborg där verksamheten bedrivs. Sedan juli 2000 är bolagets aktie noterad på NGM, Nordic Growth Market. Arcams kunder är främst prototyp- och verktygstillverkare och konkurrensmedlen är de unika geometriska egenskaper samt förkortade ledtider som den nya tekniken medför. TEKNISK UTVECKLING OCH VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2001 Arbetet med att öka precisionen i elektronstrålen har varit fortsatt framgångsrikt och noggrannheten hos de tillverkade detaljerna har kontinuerligt utvecklats. Detta innebär att måttriktigheten samt ytfinishen förbättrats avsevärt. Under året har automatisering av maskinerna genomförts fullt ut. Arcam har under året fått sina första två order, från Formteknik Verktygs AB i Unnaryd och från RZ-grupppen i Göteborg. Systemen, som är av typen EBM S12- system, kommer att installeras under första kvartalet De utvecklingsprojekt som bedrivits tillsammans men Volvo och Ericsson har under året avslutats framgångsrikt. I Volvoprojektet har en verktygsinsats för formsprutning av plast levererats och satts i produktion hos en av Volvos underleverantörer. Verktyget är i produktion och utvecklingen kommer nu att följas under en längre period för att kvantifiera fördelarna med Arcams metod. Under året har dotterbolaget Arcam Forskning och Utveckling AB bildats. Ingen verksamhet har bedrivits i dotterbolaget under året. INVESTERINGAR Investeringar i FoU och inventarier uppgick till 0,6 Mkr (23,3 Mkr) varav investeringar i FoU 0,0 (23,0 Mkr) och inventarier 0,6 Mkr (0,3 Mkr). ORGANISATION OCH PERSONAL I augusti tillträdde Magnus René som ny VD. Vid årets början var antalet anställda 14 och vid årets slut 17. Antalet nyanställningar uppgick till 6 och 3 personer lämnade bolaget under året. NYEMISSIONER Den 15 december 2000 påbörjades en emission med företrädesrätt för aktieägarna om maximalt aktier. Emissionen avslutades under januari 2001 och inbringade 27,4 Mkr efter emissionskostnader. AKTIEN Antalet aktier uppgick i december 2001 till Vid årsskiftet noterades aktien i 0,45 kronor. STYRELSENS ARBETE Ordinarie bolagsstämman utsåg ledamöterna Henrik Hedlund, Lennart Joersjö, Gunnar Larsson, Orvar Parling, Rolf Ekedahl och Sven-Åke Henningsson samt suppleanten Olli Hautala. Vid extra bolagsstämma 21 januari 2002 invaldes Thomas Carlström som suppleant. Styrelsen har under året haft 10 sammanträden och vid dessa behandlades frågor såsom teknisk utveckling, försäljningsutveckling, finansiella frågor samt delårsrapporter och årsbokslut. OMSÄTTNING, RESULTAT OCH STÄLLNING Siffrorna nedan avser koncernen och moderbolaget där ej annat anges. Nettoomsättningen under 2001 uppgick till 0,0 (1 388 kkr). Rörelseresultatet uppgick till kkr ( kkr) och resultat efter finansiella poster blev kkr ( kkr). Det försämrade resultatet förklaras helt av att kostnaderna för forskning och utveckling sedan årsskiftet 2000/2001 tas direkt över resultatet och inte aktiveras, som tidigare. Likvida medel uppgick per den 31 december 2001 till kkr för koncernen samt kkr (843 kkr) för moderbolaget. 9

10 FRAMTIDSUTSIKTER De tekniska framstegen under året ger tillsammans med de första installationerna en god bas för marknadsföring och försäljning. Under 2002 intensifieras försäljningsarbetet och marknadsbearbetningen utvidgas till Europa och USA. Den nyemission som genomfördes i januari 2002 beräknas räcka för att ta bolaget genom den inledande kommersialiseringsfasen, men i slutet av året kommer ytterligare kapitaltillskott att behövas. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT I januari 2002 tillfördes bolaget 21 Mkr i en riktad nyemission. FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ANSAMLAD FÖRLUST Koncernens ansamlade förlust uppgår till kkr. Styrelsen och Verkställande direktören föreslår att ansamlad förlust behandlas enligt följande: Ansamlad förlust Årets resultat Summa Behandlas enligt följande: Balanseras i ny räkning Summa Beträffande koncernen och bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tillhörande notanteckningar. Resultaträkning (kkr) KONCERNEN MODERBOLAGET Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3, Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 3, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

11 Balansräkning (kkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar KONCERNEN MODERBOLAGET Not Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Maskiner Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Fordringar hos koncernbolag Övriga långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital ( / aktier å nom. 0,25 kr) Bundna reserver/överkursfond Bundna reserver/reservfond Ansamlad förlust Ansamlad förlust/balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder 10 Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernbolag Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter och ansvarsförbindelser Ställda panter Likvida medel Ansvarsförbindelser Inga - Inga Inga 11

12 Kassaflödesanalys (kkr) KONCERNEN MODERBOLAGET Den löpande verksamheteten Rörelseresultat Avskrivningar Erhållna ränteintäkter Betalda räntor Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Ökning av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterbolag Investeringar i anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission och aktieägartillskott Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Redovisningsprinciper och noter Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper anges nedan. Alla belopp redovisas i kkr om annat ej anges. REDOVISNINGSPRINCIPER Arcams årsredovisning är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och följer Redovisningsrådets rekommendationer. Arcamkoncernen har bildats under året. Ingen försäljning eller inköp har under året skett mellan koncernbolagen. Bolaget har under tidigare år aktiverat kostnader för forsknings- och utvecklingsarbeten. Från och med räkenskapsåret 2001 kostnadsförs allt forsknings- och utvecklingsorienterat arbete. Bolaget har också skrivit ner tidigare balanserade kostnader för forskning och utveckling med kkr. Detta motsvarar nedlagda kostnader för forskning under bolagets inledande verksamhetsår. Förändringen medför att det nedskrivna beloppet redovisas direkt över eget kapital som en justering av årets ingående värde. Resterande balanserade kostnader för forskning och utveckling skrivs av över en femårsperiod. Avskrivningarna påbörjades under andra halvåret år I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper som föregående år. SKATTER Arcam AB (publ) har outnyttjade skattemässiga underskott att utnyttja mot framtida vinster i bolaget. Det skattemässiga underskottet uppgår till kkr ( kkr) per

13 Not 1 Övriga externa kostnader Arvode och kostnadsersättning till revisorer KONCERNEN MODERBOLAGET Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda KONCERNEN MODERBOLAGET Kvinnor Män Löner, pensioner och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Verkställande direktörer Styrelse Övriga anställda Pensionskostnader Verkställande direktörer Styrelse Övriga anställda Sociala kostnader Verkställande direktörer Styrelse Övriga anställda Avgångsvederlag och uppsägningstid för verkställande direktören Nuvarande VD har en uppsägningstid om 12 månader. Uppsägningstiden kan, av VD ensidigt, omvandlas till ett avgångsvederlag. Om VD säger upp sig själv, skall han iakttaga en uppsägningstid om 6 månader. Verkställande direktörens aktieinnehav och optioner i Arcam AB (publ) Nuvarande verkställande direktörens innehav uppgår till B-aktier samt teckningsoptioner. Not 3 Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar Planenliga avskrivningar KONCERNEN MODERBOLAGET Immateriella anläggningstillgångar 20% - 20% 20% Materiella anläggningstillgångar 20-33% % 20-30% Avskrivningar baseras på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och beräknas på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd. Not 4 Ackumulerade anskaffningsvärden och avskrivningar för immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar KONCERNEN MODERBOLAGET Balanserade utgifter för forskning och utveckling Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Effekt vid byte av redovisningsprincip Årets anskaffningar Omklassificering till materiella anläggningstillgångar Avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Nedskrivning mot eget kapital Årets avskrivningar Utgående planenligt restvärde

14 Not 5 Ackumulerade anskaffningsvärden och avskrivningar för materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar KONCERNEN MODERBOLAGET Maskiner Anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Omklassificering från immateriella anläggningstillgångar Utgående planenligt restvärde Omklassificering har skett efter det att årets avskrivningar utförts, vilka redovisas under immateriella anläggningstillgångar ovan. Inventarier, verktyg och installationer Anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Utrangering Avskrivningar Ingående avskrivningar enligt plan Utrangering Årets avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 6 Andelar i koncernbolag Aktier i dotterbolag KONCERNEN MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Utgående bokfört värde Bolag: Arcam Forskning och Utveckling AB ( ) med säte i Göteborg. Antal aktier: Kapitalandel 100%, röstandel 100%. Not 7 Övriga fordringar KONCERNEN MODERBOLAGET Skattefordran Mervärdesskattefordran Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader KONCERNEN MODERBOLAGET Förutbetalda hyror Övriga förutbetalda kostnader

15 Not 9 Eget kapital Bundet eget kapital Ansamlad förlust MODERBOLAGET Fritt eget kapital/ Aktiekapital Överkursfond Reservfond Ansamlad Ansamlad förlust förlust Årets resultat Summa Belopp vid årets ingång Effekt vid byte av redovisningsprincip Riktad nyemission Teckning av B-aktier genom teckningsoptioner Teckning av teckningsoptioner Kostnader för nyemission Resultatdisposition Årets resultat Belopp vid årets utgång Teckningsptionsprogram 01/04 Under 2001 emitterades ett förslagslån om nominellt 1000 kr med avskiljbara optionsrätter till nyupptäckning av aktie serie B. Varje optionsrätt berättigar till nyteckning av en ny aktie under perioden 1/ till 30/6 2004, till en teckningskurs av 1,18 kr per aktie. Under året har optioner avyttrats till anställda inom moderbolaget Arcam AB. Bundet eget kapital Ansamlad förlust KONCERNEN Fritt eget kapital/ Aktiekapital Bundna reserver Ansamlad förlust förlust Årets resultat Summa Belopp vid årets ingång Effekt vid byte av redovisningsprincip Riktad nyemission Teckning av B-aktier genom teckningsoptioner Teckning av teckningsoptioner Kostnader för nyemission Resultatdisposition Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 10 Långfristiga skulder Skulden till industrifonden, vilken uppgår till kkr är under 2002 omvandlad till ett konvertibelt lån. Lånet löper med en årlig ränta om 4,5% och förfaller till betalning i den mån konvertering till aktier ej har skett. Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna kostnader KONCERNEN MODERBOLAGET Semesterlöneskuld Särskild löneskatt på pensionskostnader Sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Göteborg den 26 februari 2002 Magnus René Verkställande Direktör Henrik Hedlund Styrelseordförande Rolf Ekedahl Sven-Åke Henningsson Lennart Joersjö Gunnar Larsson Orvar Parling Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 februari 2002 Olof Enerbäck Auktoriserad revisor PricewaterhouseCoopers AB Klas Brand Auktoriserad revisor PricewaterhouseCoopers AB 15

16 Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Arcam AB (publ). Org. nr Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Arcam AB (publ) för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 27 februari 2002 Olof Enerbäck Klas Brand Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor PricewaterhouseCoopers AB PricewaterhouseCoopers AB 16

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Comfort Window System AB (publ) för. Org.nr. 556574-9826

Årsredovisning. Comfort Window System AB (publ) för. Org.nr. 556574-9826 Årsredovisning för Comfort Window System AB (publ) Org.nr. 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2006 09 01-2007

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Swecure AB (publ.) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012

Brighter AB (publ) Bokslutskommuniké 2012 BrighterAB(publ) Bokslutskommuniké 2012 Om Brighter AB (publ) Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes. Brighter One den patenterade allt i ett produkten som

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer