Å R S R E D O V I S N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 1 1"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING

2 Innehåll Viktiga händelser VD har ordet Arcams styrka Affärsidé, strategi och mål Marknad Forskning och utveckling Räkenskaper och nyckeltal i sammandrag 8 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Redovisningsprinciper och noter Revisionsberättelse Aktiens utveckling Styrelse, ledning och revisorer Definitioner, ordlista Arcam i korthet

3 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Order tecknades på två system: ett till Formteknik i Unnaryd och ett till RZ-Gruppen i Göteborg Magnus René tillträdde som VD 1 augusti 2001 Stora tekniska framsteg; högre precision och helt automatiserad process Volvo och Ericsson-projekten framgångsrikt avslutade Nyemission i januari 2001 tillförde bolaget ca 28 Mkr VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT Riktad nyemission i januari 2002 tillförde bolaget ca 21 Mkr KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Ordinarie bolagsstämma i Arcam AB (publ) hålls onsdagen den 27 mars kl på Bohusgatan 13, Göteborg. Aktieägare som vill delta skall anmäla detta till Arcam AB, Bohusgatan 13, Göteborg, tel , telefax Anmälan skall göras senast den 22 mars kl Observera: för att ha rätt att delta i bolagsstämman skall aktieägare vara införd i den av Värdepapperscentralen, VPC, förda aktieboken senast den 15 mars Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC för att få rätt att delta i bolagsstämman. Anmäl eventuell namneller adressändring direkt till kontoförande institut. INFORMATION FRÅN ARCAM Arcam är angeläget om att aktieägare, kunder, medarbetare och andra intressenter får regelbunden och relevant information om företaget och dess verksamhet. På vår webbsida, hittar du aktuella nyheter som ekonomiska rapporter och pressreleaser. KALENDER FÖR EKONOMISK RAPPORTERING 2002 Delårsrapport 1:a kvartalet 26 april Delårsrapport 2:a kvartalet 6 augusti Delårsrapport 3:e kvartalet 25 oktober Bokslutskommuniké 6 februari

4 VD har ordet Arcam har under 2001 tagit de första stegen från att vara ett utvecklingsbolag till att bli ett kommersiellt bolag. För ett år sedan sa vi att vi skulle påbörja försäljningen av vår teknik, och det löftet har infriats genom att vi tecknade order på två system under det gångna året. Systemen, som vi levererar under första kvartalet 2002, är frukten av flera års intensivt utvecklingsarbete. Dessa första affärer visar också att vi är på väg att lyckas med vår ambition att etablera en ny teknologi i en mogen bransch. TEKNISKA FRAMSTEG Under året har vi gjort stora tekniska framsteg både vad gäller precision och byggbar volym och vi uppfyller idag de krav som ställs från prototyp- och verktygstillverkare. Vidare har mycket energi och arbete lagts på att öka tillförlitligheten och kvalitén, vilket innebär att maskinerna idag är helt automatiska och producerar repeterbara resultat. Allt detta är nödvändiga förutsättningar för att vi framgångsrikt skall kunna marknadsföra oss mot de krävande verkstadsindustrier som är våra kunder. Volvo-projektet har avslutats och det verktyg som vi producerat för Volvo används idag i produktion hos en av Volvos underleverantörer. Produktionstakten är ca formsprutade detaljer per år och det betyder att projektet, som avsett, visar att vår teknologi uppfylller kraven för produktionsvolymer. Detta ger oss en viktig referens i vårt säljarbete. Även i Ericsson-projektet har Arcams åtaganden slutförts med lyckat resultat. Den slutgiltiga utvärderingen av Volvo och Ericssonprojekten görs efter en tids serieproduktion. FRAMTIDUTSIKTER Arcam har idag en unik position som en av mycket få tillverkare som kan erbjuda maskiner för FFF, Free Form Fabrication, i metall. Denna marknad är idag relativt liten, men den växer snabbt*. Vår ambition är att etablera oss som en ledande leverantör av utrustning för att framställa solida funktionsprototyper i metall. Min övertygelse är emellertid att Arcams riktigt stora potential finns inom formverktygsbranschen, som är betydligt större, men också avsevärt mer konservativ. Under 2002 fortsätter vi att, med de referenser som de pågående leveranserna genererar, bearbeta kunderna på den svenska marknaden. Vi har också påbörjat försäljning internationellt och vi räknar med att under året sälja de första maskinerna på export. Vi är idag i början av en utveckling som rymmer stora risker men framför allt mycket stora möjligheter. Magnus René Verkställande direktör * Försäljningen av maskiner för FFF i metall uppskattas till ca 250 Mkr år Källor: Terry Wohlers och Arcam. 4

5 Arcams styrka Free Form Fabrication, FFF, är en teknik som har funnits i ett drygt decennium och som idag är väl etablerad för framställning av detaljer i plast. På senare år har intresset för FFF i metall ökat markant från tillverkare av funktionella prototyper och formverktyg. För verktygstillverkarna innebär den geometriska friheten i FFF-teknologin nya möjligheter, bland annat kan kylkanaler förläggas på ett unikt sätt i verktygen. Detta ger möjlighet att tillverka verktyg med avsevärt högre effektivitet, vilket leder till minskade kostnader och högre kvalitet i tillverkningen. Arcam är bland de första i världen att ta fram en teknologi för FFF-framställning av helt solida stålkomponenter direkt från ett CAD-underlag. Processen baseras på solitt verktygsstål och efter slutbearbetning kan verktyget användas med samma materialegenskaper som produktionsverktyg framställda med traditionell teknik. Arcam erbjuder därmed en unik kombination av traditionella teknologiers materialegenskaper och FFFmetodens fria formmöjligheter. Arcams styrka jämfört med annan FFF-teknologi är materialegenskaper, och jämfört med traditionell teknologi är Arcams styrka geometrisk frihet och snabbhet. Affärsidé, strategi och mål Arcams affärsidé är att utveckla och tillverka utrustning och metoder för att direkt från 3D CAD-underlag tillverka solida komponenter ur metallpulver. Visionen är att bli världsledande inom Free Form Fabrication, FFF, i metall. Strategin är att erbjuda marknaden ett komplett system bestående av en helautomatisk maskin, Arcam EBM S12, inklusive mjukvara, metallpulver och kringtjänster. De primära målgrupperna är formverktygs- och prototypindustrin. Arcam har inledningsvis inriktat sig mot den svenska marknaden, men går nu vidare med att introducera systemet i EU och USA. Arcams mål är att etablera sin teknik på dessa marknader för i första hand komplexa verktygsinsatser samt funktionella prototyper i mindre format (200x200x200 mm). Processen skall därefter vidareutvecklas för att klara även större format. Målet för 2002 är att avsevärt öka försäljningen av maskiner, samt att skapa substantiella löpande intäkter från pulverförsäljning och övrig eftermarknad. 5

6 Marknad Arcam marknadsför en utrustning för elektronstrålesmältning (EBM ) av metallpulver till solida komponenter. Det innebär bl a att ledtiderna för verktygsframställning kan förkortas betydligt. Verktygsindustrin utgör Arcams viktigaste kundgrupp. Marknadsbearbetningen är selektiv och har varit inriktad på att informera om den nya tekniken och dess möjligheter. Att få acceptans för ny teknik är en process som tar viss tid, inte minst i vår bransch, säger Ulf Lindhe, ansvarig för affärsutvecklingen. De egna Arcamdagarna och mässor är de marknadskanaler som hittills utnyttjats flitigast. En omfatttande testverksamhet har också skett i nära samarbete med kunderna, vilket bidragit till att tekniken kunnat vidareutvecklas och justeras på vissa punkter. Under 2001 gjordes stora tekniska framsteg som banade väg för en mer intensifierad marknadsföring. Bl a genomfördes ett flertal demonstrationer med inbjudna industrikunder som rönte stort intresse. Även i fackpress har tekniken uppmärksammats. Mot slutet av året erhöll Arcam på kort tid två order som kan betecknas som ett definitivt genombrott för den nya elektronstråletekniken på marknaden. Först tecknade Formteknik Verktygs AB i Unnaryd i oktober avtal om leverans av ett EBM S12 system. Två månader senare följde RZ-gruppen med sin beställning. Båda avtalen, som är s k beta-avtal, innebär att bolagen under två år hyr utrustningen av Arcam och att de därefter har option på att köpa utrustningen. Leveranserna sker under första kvartalet Formteknik kommer att använda systemet för produktion av verktygsinsatser i verktygsstål, medan RZgruppen, som en av de ledande leverantörerna till fordonsindustrin, främst kommer att använda det för framställning av funktionsprototyper i stål. Arbetet med att bygga upp en marknads- och försäljningsorganisation har påbörjats. Detta för att kunna bearbeta marknaden mer effektivt, inte minst utanför Sverige. I planerna ingår att etablera återförsäljare eller agenter på ett antal utvalda marknader. Ambitionen är att vi inte skall dra på oss för höga kostnader i inledningsfasen och ha dörren öppen för alternativa lösningar på olika marknader. England och Tyskland står först i tur. I nästa steg prioriteras Frankrike, Italien, USA och Kina/Taiwan. En viktig uppgift under 2002 är också att förstärka bolagets service- och supportfunktion. 6

7 Forskning och utveckling Under året har FoU-arbetet inriktats på att utveckla elektronstråletekniken på en rad punkter. Det arbetet har varit framgångsrikt. Säkerheten i processen och arbetshastigheten har förbättrats, likaså har måttriktigheten och ytfinishen hos de tillverkade detaljerna ökat betydligt. Ett annat viktigt mål som uppnåtts är att processen nu är helt automatiserad, dvs den fungerar utan manuell övervakning. SAMARBETSPROJEKTEN Samarbetsprojekten med Volvo Car Corporation och Ericsson Radio Access, som drivits parallellt med det ordinarie utvecklingsarbetet, har slutförts och i princip återstår utvärderingarna. För Arcam har projekten gett värdefull feedback, bl a för att säkerställa att processlösningen svarar mot kundernas behov. Idag arbetar 14 kvalificerade tekniker inom FoUavdelningen, samtliga med gedigen utbildningsbakgrund, de flesta på minst högskolenivå. Styrkan i teamet är kompetensbredden. I teamet ingår bl a programmerare, fysiker, metallurger, maskin- och elektronikkonstruktörer. Ytterligare förstärkningar kommer att krävas för den fortsatta utvecklingen och förfiningen av EBMtekniken, som innebär en uppgradering av både maskindelen och mjukvaran. Vi räknar med att behöva rekrytera 5-6 nya medarbetare under 2002, bl a fysiker och metallurger samt någon med gedigen produktionskunskap, säger FoU-chefen Morgan Larsson. En ökad produktionskapacitet behövs i den stundande mer intensiva kommersialiseringsfasen. Det i sin tur innebär att verksamheten inom en snar framtid måste flytta till större och mer lämpade lokaler. Arcam kommer framgent att bygga upp ett tillförlitligt leverantörsnätverk och satsa på moduler med ett fåtal leverantörer och så hög förädlingsgrad som möjligt. 7

8 Räkenskaper och nyckeltal i sammandrag RESULTATRÄKNING (kkr) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader och personalkostnader Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Årets resultat BALANSRÄKNING (kkr) Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder och eget kapital NYCKELTAL Soliditet, % 71,1 75,5 88,5 93,5 Skuldsättningsgrad, ggr 0,20 0,15 0,06 - Avkastning på eget kapital, % neg neg neg neg Avkastning på sysselsatt kapital, % neg neg neg neg Eget kapital per aktie, SEK 0,16 0,5 0,6 0,5 Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,21-0,16-0,06 - Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,20-0, Antal anställda vid periodens slut Antal aktier vid periodens slut Antal optioner vid periodens slut Börskurs vid årets slut, SEK 0,45 0,90 2,00 0,65 P/e-tal, SEK neg neg neg neg Samtliga tabeller ovan avser moderbolaget Arcam AB (publ). Koncernens siffror skiljer sig inte från moderbolagets siffror. 8

9 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arcam AB (publ) avger härmed sin verksamhetsberättelse för VERKSAMHETEN Arcam AB bildades 1997 i syfte att utveckla och kommersialisera en teknik för Free Form Fabrication, FFF, i metall. Den nya tekniken medför möjligheter att direkttillverka detaljer ur metallpulver med olika egenskaper och kvaliteter. Bolaget har sitt säte i Göteborg där verksamheten bedrivs. Sedan juli 2000 är bolagets aktie noterad på NGM, Nordic Growth Market. Arcams kunder är främst prototyp- och verktygstillverkare och konkurrensmedlen är de unika geometriska egenskaper samt förkortade ledtider som den nya tekniken medför. TEKNISK UTVECKLING OCH VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2001 Arbetet med att öka precisionen i elektronstrålen har varit fortsatt framgångsrikt och noggrannheten hos de tillverkade detaljerna har kontinuerligt utvecklats. Detta innebär att måttriktigheten samt ytfinishen förbättrats avsevärt. Under året har automatisering av maskinerna genomförts fullt ut. Arcam har under året fått sina första två order, från Formteknik Verktygs AB i Unnaryd och från RZ-grupppen i Göteborg. Systemen, som är av typen EBM S12- system, kommer att installeras under första kvartalet De utvecklingsprojekt som bedrivits tillsammans men Volvo och Ericsson har under året avslutats framgångsrikt. I Volvoprojektet har en verktygsinsats för formsprutning av plast levererats och satts i produktion hos en av Volvos underleverantörer. Verktyget är i produktion och utvecklingen kommer nu att följas under en längre period för att kvantifiera fördelarna med Arcams metod. Under året har dotterbolaget Arcam Forskning och Utveckling AB bildats. Ingen verksamhet har bedrivits i dotterbolaget under året. INVESTERINGAR Investeringar i FoU och inventarier uppgick till 0,6 Mkr (23,3 Mkr) varav investeringar i FoU 0,0 (23,0 Mkr) och inventarier 0,6 Mkr (0,3 Mkr). ORGANISATION OCH PERSONAL I augusti tillträdde Magnus René som ny VD. Vid årets början var antalet anställda 14 och vid årets slut 17. Antalet nyanställningar uppgick till 6 och 3 personer lämnade bolaget under året. NYEMISSIONER Den 15 december 2000 påbörjades en emission med företrädesrätt för aktieägarna om maximalt aktier. Emissionen avslutades under januari 2001 och inbringade 27,4 Mkr efter emissionskostnader. AKTIEN Antalet aktier uppgick i december 2001 till Vid årsskiftet noterades aktien i 0,45 kronor. STYRELSENS ARBETE Ordinarie bolagsstämman utsåg ledamöterna Henrik Hedlund, Lennart Joersjö, Gunnar Larsson, Orvar Parling, Rolf Ekedahl och Sven-Åke Henningsson samt suppleanten Olli Hautala. Vid extra bolagsstämma 21 januari 2002 invaldes Thomas Carlström som suppleant. Styrelsen har under året haft 10 sammanträden och vid dessa behandlades frågor såsom teknisk utveckling, försäljningsutveckling, finansiella frågor samt delårsrapporter och årsbokslut. OMSÄTTNING, RESULTAT OCH STÄLLNING Siffrorna nedan avser koncernen och moderbolaget där ej annat anges. Nettoomsättningen under 2001 uppgick till 0,0 (1 388 kkr). Rörelseresultatet uppgick till kkr ( kkr) och resultat efter finansiella poster blev kkr ( kkr). Det försämrade resultatet förklaras helt av att kostnaderna för forskning och utveckling sedan årsskiftet 2000/2001 tas direkt över resultatet och inte aktiveras, som tidigare. Likvida medel uppgick per den 31 december 2001 till kkr för koncernen samt kkr (843 kkr) för moderbolaget. 9

10 FRAMTIDSUTSIKTER De tekniska framstegen under året ger tillsammans med de första installationerna en god bas för marknadsföring och försäljning. Under 2002 intensifieras försäljningsarbetet och marknadsbearbetningen utvidgas till Europa och USA. Den nyemission som genomfördes i januari 2002 beräknas räcka för att ta bolaget genom den inledande kommersialiseringsfasen, men i slutet av året kommer ytterligare kapitaltillskott att behövas. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT I januari 2002 tillfördes bolaget 21 Mkr i en riktad nyemission. FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ANSAMLAD FÖRLUST Koncernens ansamlade förlust uppgår till kkr. Styrelsen och Verkställande direktören föreslår att ansamlad förlust behandlas enligt följande: Ansamlad förlust Årets resultat Summa Behandlas enligt följande: Balanseras i ny räkning Summa Beträffande koncernen och bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tillhörande notanteckningar. Resultaträkning (kkr) KONCERNEN MODERBOLAGET Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3, Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 3, Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Årets resultat

11 Balansräkning (kkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar KONCERNEN MODERBOLAGET Not Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Maskiner Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Fordringar hos koncernbolag Övriga långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital ( / aktier å nom. 0,25 kr) Bundna reserver/överkursfond Bundna reserver/reservfond Ansamlad förlust Ansamlad förlust/balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder 10 Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernbolag Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter och ansvarsförbindelser Ställda panter Likvida medel Ansvarsförbindelser Inga - Inga Inga 11

12 Kassaflödesanalys (kkr) KONCERNEN MODERBOLAGET Den löpande verksamheteten Rörelseresultat Avskrivningar Erhållna ränteintäkter Betalda räntor Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Ökning av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterbolag Investeringar i anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission och aktieägartillskott Upptagna lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Redovisningsprinciper och noter Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper anges nedan. Alla belopp redovisas i kkr om annat ej anges. REDOVISNINGSPRINCIPER Arcams årsredovisning är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och följer Redovisningsrådets rekommendationer. Arcamkoncernen har bildats under året. Ingen försäljning eller inköp har under året skett mellan koncernbolagen. Bolaget har under tidigare år aktiverat kostnader för forsknings- och utvecklingsarbeten. Från och med räkenskapsåret 2001 kostnadsförs allt forsknings- och utvecklingsorienterat arbete. Bolaget har också skrivit ner tidigare balanserade kostnader för forskning och utveckling med kkr. Detta motsvarar nedlagda kostnader för forskning under bolagets inledande verksamhetsår. Förändringen medför att det nedskrivna beloppet redovisas direkt över eget kapital som en justering av årets ingående värde. Resterande balanserade kostnader för forskning och utveckling skrivs av över en femårsperiod. Avskrivningarna påbörjades under andra halvåret år I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper som föregående år. SKATTER Arcam AB (publ) har outnyttjade skattemässiga underskott att utnyttja mot framtida vinster i bolaget. Det skattemässiga underskottet uppgår till kkr ( kkr) per

13 Not 1 Övriga externa kostnader Arvode och kostnadsersättning till revisorer KONCERNEN MODERBOLAGET Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Revisionsuppdrag Andra uppdrag Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda KONCERNEN MODERBOLAGET Kvinnor Män Löner, pensioner och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Verkställande direktörer Styrelse Övriga anställda Pensionskostnader Verkställande direktörer Styrelse Övriga anställda Sociala kostnader Verkställande direktörer Styrelse Övriga anställda Avgångsvederlag och uppsägningstid för verkställande direktören Nuvarande VD har en uppsägningstid om 12 månader. Uppsägningstiden kan, av VD ensidigt, omvandlas till ett avgångsvederlag. Om VD säger upp sig själv, skall han iakttaga en uppsägningstid om 6 månader. Verkställande direktörens aktieinnehav och optioner i Arcam AB (publ) Nuvarande verkställande direktörens innehav uppgår till B-aktier samt teckningsoptioner. Not 3 Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar Planenliga avskrivningar KONCERNEN MODERBOLAGET Immateriella anläggningstillgångar 20% - 20% 20% Materiella anläggningstillgångar 20-33% % 20-30% Avskrivningar baseras på tillgångarnas ursprungliga anskaffningsvärde och beräknas på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd. Not 4 Ackumulerade anskaffningsvärden och avskrivningar för immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar KONCERNEN MODERBOLAGET Balanserade utgifter för forskning och utveckling Anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Effekt vid byte av redovisningsprincip Årets anskaffningar Omklassificering till materiella anläggningstillgångar Avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar Nedskrivning mot eget kapital Årets avskrivningar Utgående planenligt restvärde

14 Not 5 Ackumulerade anskaffningsvärden och avskrivningar för materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar KONCERNEN MODERBOLAGET Maskiner Anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Omklassificering från immateriella anläggningstillgångar Utgående planenligt restvärde Omklassificering har skett efter det att årets avskrivningar utförts, vilka redovisas under immateriella anläggningstillgångar ovan. Inventarier, verktyg och installationer Anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Utrangering Avskrivningar Ingående avskrivningar enligt plan Utrangering Årets avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 6 Andelar i koncernbolag Aktier i dotterbolag KONCERNEN MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Utgående bokfört värde Bolag: Arcam Forskning och Utveckling AB ( ) med säte i Göteborg. Antal aktier: Kapitalandel 100%, röstandel 100%. Not 7 Övriga fordringar KONCERNEN MODERBOLAGET Skattefordran Mervärdesskattefordran Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader KONCERNEN MODERBOLAGET Förutbetalda hyror Övriga förutbetalda kostnader

15 Not 9 Eget kapital Bundet eget kapital Ansamlad förlust MODERBOLAGET Fritt eget kapital/ Aktiekapital Överkursfond Reservfond Ansamlad Ansamlad förlust förlust Årets resultat Summa Belopp vid årets ingång Effekt vid byte av redovisningsprincip Riktad nyemission Teckning av B-aktier genom teckningsoptioner Teckning av teckningsoptioner Kostnader för nyemission Resultatdisposition Årets resultat Belopp vid årets utgång Teckningsptionsprogram 01/04 Under 2001 emitterades ett förslagslån om nominellt 1000 kr med avskiljbara optionsrätter till nyupptäckning av aktie serie B. Varje optionsrätt berättigar till nyteckning av en ny aktie under perioden 1/ till 30/6 2004, till en teckningskurs av 1,18 kr per aktie. Under året har optioner avyttrats till anställda inom moderbolaget Arcam AB. Bundet eget kapital Ansamlad förlust KONCERNEN Fritt eget kapital/ Aktiekapital Bundna reserver Ansamlad förlust förlust Årets resultat Summa Belopp vid årets ingång Effekt vid byte av redovisningsprincip Riktad nyemission Teckning av B-aktier genom teckningsoptioner Teckning av teckningsoptioner Kostnader för nyemission Resultatdisposition Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 10 Långfristiga skulder Skulden till industrifonden, vilken uppgår till kkr är under 2002 omvandlad till ett konvertibelt lån. Lånet löper med en årlig ränta om 4,5% och förfaller till betalning i den mån konvertering till aktier ej har skett. Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna kostnader KONCERNEN MODERBOLAGET Semesterlöneskuld Särskild löneskatt på pensionskostnader Sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Göteborg den 26 februari 2002 Magnus René Verkställande Direktör Henrik Hedlund Styrelseordförande Rolf Ekedahl Sven-Åke Henningsson Lennart Joersjö Gunnar Larsson Orvar Parling Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 februari 2002 Olof Enerbäck Auktoriserad revisor PricewaterhouseCoopers AB Klas Brand Auktoriserad revisor PricewaterhouseCoopers AB 15

16 Revisionsberättelse Till bolagsstämman i Arcam AB (publ). Org. nr Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Arcam AB (publ) för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, behandlar förlusten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 27 februari 2002 Olof Enerbäck Klas Brand Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor PricewaterhouseCoopers AB PricewaterhouseCoopers AB 16

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Årsredovisning. Oden Control AB (publ)

Årsredovisning. Oden Control AB (publ) Årsredovisning för Oden Control AB (publ) 556529-7057 Räkenskapsåret 2015 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr)

Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till 15 tkr (146 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 721 tkr (-3443 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari december 2010 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 2

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 2 ÅRSREDOVISNING 2002 Innehåll Viktiga händelser under året Leveranser av system till Formteknik och Mekpart Ny EBM S12 lanserad på Euromold i december 2002 Volvoprojektet slutverifierat med utmärkt resultat

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer