Christian Larsson, Jimmy Lidén och Johan Karlsson SP3AE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE"

Transkript

1 Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman

2 Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3 Produkter Produktprofil Kundkrav och produktkvalitet Produktsortiment och lönsamhet...3 Kunder Marknader Kunder...4 Konkurrenter Kännedom om konkurrenterna Priser EU Leveranstider & Löften Nya Konkurrenter...5 Försäljning Reklam Säljarna...6 Produktion Optimalt lager Leveranser Produktivitet...7 Lokaler, utrustning lokaler och arbetsmiljö utrustning och verktyg...7 Inköp Inköp...8 Medarbetare Rekrytering Affärsidén Friskvård Lönestimulans...9 Organisation Förändringar De anställdas flexibilitet Arbetsbelastningen Vikten av att hålla sig uppdaterade...10 Rutiner Orderrutin Fakturering och betalning Tid- och lönesystem...11

3 10.4 Måndagsmöten Arkivering Det administrativa arbetet Administrativa databasen...12 Ekonomisk styrning Kalkyleringar och Lönsamhet Företagsledning Kvällskurser Massmedia...13 På lång sikt Förändringar i omvärlden Planering för framtiden Plan B Ekonomisk planering...14 Sammanställning...15 Produkter...15 Kunder...15 Konkurrenter...15 Försäljning...15 Produktion...15 Lokaler, utrustning...15 Inköp...15 Medarbetare...15 Organisation...15 Rutiner...15 Ekonomisk styrning...15 Företagsledning...15 På lång sikt...15 Totalt...15 Ekonomisk analys...16 Vinsten...16 Omsättning...16 Rörelsekostnader...16 För mycket låsta pengar - Kassalikviditet...16 För mycket lån...17 Bedömning Ekonomisk analys...17 Avslutning/slutdiskussion...18 Källförteckning...19 Internet...19 ISO 9001 förklaring...19 Företagsam.se...19 Exportrådet...19 BS elcontrol AB...19 Litteratur...19 Muntlig intervju...19 Skriftlig intervju...19 Bilaga 1 Affärsidén...20 Bilaga 2 Artikel med fölkhälsoministern...21

4 Inledning I våra tidigare projekt som vi gjort mot vårt fadderföretag, BS elcontrol AB har vi haft i uppgift att granska olika områden inom företaget. Vi har t.ex. tittat på företagets affärsidé, hur företaget står sig i sin bransch resp. på marknaden och intervjuat anställda på företaget för att få en uppfattning om vilka som jobbar på BS elcontrol och hur de jobbar med sina resp. arbetsuppgifter. Dessutom innebar vårt senaste projekt en lite mer grundlig undersökning av företagets bokföring, där tyngdpunkten var lagd på den löpande bokföringen. I detta projekt ska vi göra en totalanalys av hela företaget. De områden vi kommer att analysera är bl.a. företagets organisation och företagets konkurrenter. Men projektets tyngdpunkt kommer att vara lagd på de områden som berör företagets ekonomi. Vi kommer då bl.a. att analyserar olika nyckeltal från företagets årsredovisning. Omsättning msek Historia Företaget BS elcontrol AB grundades 1985 av Björn Sandh. BS är ett teknikföretag som har specialiserat sig på att bygga apparatskåp som styr kyl- och frysanläggningar med den senaste tekniken. Företaget har sedan starten ökat sin omsättning med drygt 34 miljoner kr. BS elcontrol AB är ledande leverantörer av apparatskåp till såväl den svenska som norska kylindustrin. Personalavdelningen har också blivit större med åren och är nu uppe i 33 anställda. Jämförelsevis med de andra företagen i Ale kommunen så är det ett stort företag, då företagen oftast är rätt små, med bara någon eller några anställda. Anställda 1

5 Syfte och problemformulering Syftet med det här projektet är att analysera vårt företag inom 13 områden och analysera företaget utifrån olika nyckeltal i deras senaste årsredovisning. Detta gör vi för att få en bra uppfattning om hur det går för vårt fadderföretag. Slutligen är syftet att vi ska sammanställa allt detta i ett sista stort projekt och vi kommer att redovisa detta med en power point presentation inför klassen och intresserade från de olika fadderföretagen, den 19 maj. De områden vi kommer att analysera är: Produkter Kunder Konkurrenter Försäljning Produktion Lokaler/utrustning Inköp/lager Medarbetare Organisation Rutiner Ekonomisk styrning Företagsledning På lång sikt ökning av det självständiga arbetet jämfört med tidigare projekten som vi gjort tillsammans. Analyserna gjorde vi självklart tillsammans för att få in hela gruppens åsikter och tankar. Till den ekonomiska analysen använde vi oss mer av litteratur, då vi behövde hjälp att få förklarat en del ord. Projektarbetsprocessen gick den här gången ganska felfritt, dock blev slutet lite stressigt då en intervju blev inställd två gånger. Den intervjun gjorde vi istället skriftligt, vilket gjorde det svårt att ställa följdfrågor. Mål Vårt största mål med projektet är att efter det att vi sett över vårt fadderföretags situation och sedan presenterat detta i en rapport och en muntlig redovisning, ska ha fått ett större kunnande om hur ett företags svagheter och styrkor påverkar hur företaget fungerar. Dessutom siktar vi självklart på att denna rapport ska få högsta betyg och att vår redovisning kommer att gå bra. Metod och genomförande I detta projekt har vi främst använt oss av intervjuer med ett antal anställda på BS elcontrol AB. Det insamlade materialet som vi fick ut från intervjuerna analyserade vi tillsammans i gruppen. Därefter bedömde vi analyserna med antingen farligt, känsligt, godtagbart eller bra. Vi analyserade även en del olika nyckeltal från företagets tre senaste årsredovisningar. Detta projekt innebar en 2

6 Resultat Produkter 1.1 Produktprofil BS elcontrol har genom att de nischat in sig på styranläggningar för kylanläggningar fått en egen profil på sina produkter. De är ensamma om att vara så specialiserade i sin tillverkning av denna typ av styranläggningar i branschen. Detta tillsammans med att företagets konstruktörer tillsammans med kunden arbetar fram ett unikt apparatskåp har gett deras produkter sin profil. BS elcontrols produkter är relativt lätta att kopiera därför att när kunden får sitt apparatskåp levererat så får kunden även med ritningen på skåpet. Därefter kan kunden sen själv bestämma vad man vill göra med ritningen. De skulle t.ex. kunna vända sig till en annan leverantör och be det företaget att bygga ett likadant apparatskåp. Men för att kunden ska få tillgång till ritningen så måste de alltså först ha beställt ett apparatskåp från BS elcontrol. Det apparatskåpet fyller dock inte alla funktioner som ett annat företag skulle kunna behöva då varje skåp är unikt. skåp som kommer att hålla under en längre tid och ett skåp som inte blir omodernt. För några år sedan gjorde två elever från Ale gymnasium en enkätundersökning som inriktade sig på att se om kvaliteten på apparatskåpen var tillfredställande hos BS elcontrols kunder. Företaget fick ett positivt svar från enkätundersökningen, då kunderna var nöjda med kvaliteten på apparatskåpet. Detta är ett positivt besked för BS elcontrol då de satsar mycket på kvalitet i det de gör. BS elcontrol produkter är starka på så vis att de klarar alla krav som kunderna ställer och produkterna håller också en hög kvalitet. Detta har gett företaget mycket nöjda kunder. En anledning till att företaget har så nöjda kunder är att de alltid håller en öppen dialog med sina kunder. BS elcontrol skickar även ibland ut konstruktörer för att göra service på apparatskåpen, vilket även det kan ge kunderna ett gott förtroende för BS elcontrol. Det är bra att BS elcontrol har en egen profil på sina produkter. Detta är ju en konsekvens av att de har nischat sig på styranläggningar till kylanläggningar. När de också är marknadsledande i både Sverige och Norge så visar det att deras produkter är starka. Ett litet problem kan uppstå då en kund kan ge en gammal ritning vidare till en annan leverantör, men det är inte så farligt eftersom kunden en gång beställt ett apparatskåp av BS elcontrol. 1.2 Kundkrav och produktkvalitet Företagets produkter fyller de behov som kunderna har och de krav som kunderna ställer. Kunden har ju behov av BS elcontrols produkter genom att kunden har en kylanläggning som behöver styras av en automatiserad styranläggning. Ofta har kunden egna idéer om vilka komponenter som ska finnas i skåpet, men det händer att BS elcontrols konstruktörer ser att kunden missat någon viktig komponent. Då ger konstruktören kunden ett förslag att lägga till denna komponent, för detta kan göra att kunden kan använda skåpet i framtiden om denne får något mer eller något annat att styra. Detta gör att kunden köper ett 1.3 Produktsortiment och lönsamhet Produktsortimentet hos företaget är begränsat, då de i stort sett endast tillverkar en enda vara. Detta är en konsekvens av att företaget har nischat sig på styranläggningar till kylanläggningar. Apparatskåpen som tillverkas ser dock inte likadana ut, utan varje skåp blir unikt. Ett apparatskåp kan vara mindre än en skokartong i storlek men också vara upp emot 2x2 m stort. Storleksskillnaden på apparatskåpen beror på hur många komponenter ett skåp innehåller samt hur många kylanläggningar som skåpet ska styra. Alla företagets produkter är inte så lönsamma som de önskar. Vissa varor som t.ex. centraler, som främst används av hushåll, tillhör denna grupp. Men BS elcontrol brukar endast producera denna typ av varor då de har lite att göra. Självklart är deras stora huvudprodukt, apparatskåp, den varugrupp som är mest lönsam. Denna punkt kan komma att bli ett problem för BS elcontrol om efterfrågan på styranläggningar till kylanläggningar skulle bli mindre. När man endast har ett fåtal produkter såsom BS elcontrol har, så kan man få problem i framtiden om man skulle få nya konkurrenter som kommer med bättre och effektivare varor. Men eftersom företaget är marknadsledande i två länder så är problemet ganska obefintligt. 3

7 Information om kundernas krav, gällandes produktkvalitet, leveranssäkerhet och service samlas i speciella pärmar, som alla konstruktörer kan ta del av. Detta för att hela tiden vara uppdaterad om vad kunderna vill ha och vilka krav de ställer. Kunder 2.1 Marknader Företagets utveckling på marknaden har varit positiv, speciellt på den svenska och den norska marknaden. På dessa marknader har man mer kunder än alla konkurrenter tillsammans, ca % i Sverige och ca 70 % i Norge. De har också försökt att slå sig in på den engelska marknaden, men med ett mindre lyckat resultat. BS elcontrol har nu istället planer på att försöka slå sig in på den finska marknaden. Man ska börja göra undersökningar för att se om det finns någon möjlighet för företaget att slå sig in på marknaden. Man försöker också ständigt finna nya kunder som kan vara intresserade av BS elcontrols varor och tjänster. Detta är ett arbete som fortgår hela tiden och som kommer att intensifieras ännumer under hösten. Ett företag med så många procent av kunderna i två länder är väldigt ovanligt. I Sverige har ju BS elcontrol nästan monopol på styranläggningar till kylanläggningar. Vi tror att det är svårt att hitta många andra företag som kan matcha samma siffror i sin bransch. Att dessutom vara marknadsledande i Norge, där man alltså har mer än två tredjedelar av kunderna är imponerande. Att ha många kunder ger BS elcontrol en säkerhet om att man har kunder även om några skulle byta leverantör eller gå i konkurs. Med ett kundanpassant tänkande så skapar man ett bra samarbete med sina kunder. Kunderna är trogna och BS elcontrol har exempel på kunder som bytt leverantör men som återkommit igen till kundregistret. Konkurrenter 3.1 Kännedom om konkurrenterna BS Elcontrol finns både på den svenska och den norska marknaden. Där har de inte direkt någon liknande konkurrent, som har specialiserat sig så som de. Däremot finns det lokalt aktiva som skulle kunna tillverka styranläggningar till kylanläggningar. Exempelvis finns Wethal i Borås, Söderköpings El och Transelmatica. Men de företagen sysslar med annat också, och är därför ingen direkt specifik konkurrent. Företaget har ökat i marknadsandelar både i Sverige och i Norge. Uppskattningsvis specialtillverkades procent i Sverige och 70 procent i Norge av styranläggningar till apparatskåpen av BS Elcontrol. 2.2 Kunder De flesta kunder som företaget har idag visar sig vara lönsamma för företaget, men täckningsbidraget varierar dock från kund till kund. Detta beroende på hur stor omfattning av svårighetsgrad på jobben de vill ha, hur komplicerade skåpen ska vara. Företaget har också klarat sig bra, då de inte har tappat en massa kunder vilket gör att de har pålitliga kunder. Att kunderna är många är bra för BS elcontrol då man kan vara säker på att man har kunder kvar ifall någon kund skulle gå i konkurs. Hade företaget haft två stora kunder och en av de hade gått i konkurs är chansen stor att BS elocontrol hade varit tvungen att varsla personal e.t.c. Företaget har bra koll på sina konkurrenter men efter som ingen av deras konkurrenter har specialiserat sig så som BS elcontrol har gjort så utgör de egentligen inget hot. Vi ser också vilket järngrepp de har över sina konkurrenter. Att ha så stora marknadsandelar är mycket bra, och ryktet om vilka som är bäst och störst sprids. 3.2 Priser Eftersom BS Elcontrol funnits på marknaden i så många år så har företaget ett stort förtroende hos sina kunder. En 4

8 stor del i detta är de personliga besök hos kunderna ute på deras företag, vilket skapar en öppen dialog och gör att Jonas Kewenter och Jonas Sandh tydligare ser behovet hos kunden och kan föreslå lösningar. Konsten att vinna marknadsandelar är mycket svår, då priset oftast avgör vem kunden väljer att beställa av. Här har BS Elcontrol lyckats bra, med den imponerande siffran % av marknaden i Sverige! BS Elcontrol sätter priset efter sina kostnader för att tillverka apparatskåpen. Där ingår bland annat lön till de anställda, material och vinst. Som läses ovan om nya konkurrenter, går det inte att ta ett allt för högt pris. Nöjda kunder kommer tillbaka, och den kvalité BS Elcontrol står för lönar, sig i längden. Det handlar om att ha en öppen dialog med kunden som syftar till att båda parter ska vara nöjda innan en affär är i hamn. Med tanke på vilket kundregister som företaget har så är priserna på företagets produkter självklart konkurrenskraftiga. Dessutom så är företaget det största på marknaden vilket gör att det är de andra företagen som sätter sina priser efter BS elcontrol. Ett nyckelord i hela företagets verksamhet är kvalitét. Detta är nåt man satsar mycket på, vilket gör att man kan hålla priserna där man vill. företaget att komma in på någon annan marknad. Även Exportrådet kan vara till stor hjälp vid en expansion, då de har stor kunskap om vad som krävs för att komma in på en viss marknad. 3.4 Leveranstider & Löften Att få fram skåpen inom den tid som är lovad är oerhört viktigt. Inte bara för att köparen kanske skulle välja en annan leverantör vid nästa beställning, utan även för att köparen kanske beställt mat för stora pengar som måste bevaras i kylarna. Maten måste hålla rätt temperatur med hjälp av apparatskåpet och maten kanske kommer dagen efter det att apparatskåpet blivit levererat. Därför måste de ibland jobba övertid. Ledningen har förklarat för arbetarna att detta med att hålla leveranstider prioriteras. Att BS elcontrol håller sina leveranstider är en mycket bra egenskap. Företaget har lojala medarbetare som ställer upp för sin arbetsgivare. Branschen i helhet har korta ledtider på sina arbeten, vilket ibland kan vara svårt att hålla. 3.3 EU Den europeiska unionen har öppnat dörrar. Framgången med den ökade marknadsandelen i Norge har gjort att företaget överlägger om en liknande expansion i andra länder kan vara aktuell. Det finns många frågor som behöver besvaras innan man vågar göra en sådan expansion. BS Elcontrol har tagit hjälp av Exportrådet 1 som har kunskap om andra länder. Deras affärsidé är att göra det enklare för svenska företag att göra affärer utomlands, och de har koll på allt inom export. Exempelvis undersöktes England som ett kommande mål för expansion, men den kvalité BS Elcontrol har var inte efterfrågad då de inte har samma krav på den temperatur som måste hållas. De var helt enkelt för bra. Nu undersöks om Finland kan vara ett alternativ. VD n Jonas Kewenter är optimistisk, då de är mer likt Sverige i kulturen och kraven på kvalitetskontroll. BS elcontrol har klart för sig om hur de ska gå till väga för att ta sig in på en ny marknad. EU kan göra det lättare för 3.5 Nya Konkurrenter Ibland kommer nya företag in på marknaden. Det kan vara avhoppare som vet hur det går till och bildar istället eget. De slåss då ofta direkt med priset. För att på så sätt få snabba marknadsandelar och när de kommit in på marknaden så höjs senare priset. De kanske i början har som mål att bara få intäkter som täcker deras kostnader. Detta gör att BS Elcontrol är prispressade. De kan inte ligga mycket högre än de andra företagen. Även här har BS elcontrol en stark sida då de är marknadsledande, vilket gör det svårt för nya leverantörer att ta sig in på marknaden. 1 Exportrådet ägs av staten och näringslivet. 5

9 Försäljning 4.1 Reklam Företaget satsar inga pengar på reklam, och deras hemsida är funktionell men inte mer. BS Elcontrol satsar på att vara ledande på marknaden och på så sätt sprida sitt goda rykte. Då kunder rekommenderar varandra. De använder också sina speciella styrkor som säljargument med garanti, kvalité och nöjda kunder. 5.1 Optimalt lager Eftersom man har ganska korta ledtider i företaget är det svårt att göra några förkalkyler över vad man kommer att få för utgifter under produktionen. Istället för att göra en förkalkyl så jämför BS elcontrol med beställningspunkter från föregående år. Företaget strävar efter att ha ett så optimalt lager som möjligt, d.v.s. att de komponenter och tillbehör som används dagligen ska finnas tillgängligt under hela produktionsprocessen. I sin strävan mot det optimala lagret så har BS elcontrol anlitat två grossister som med snabba leveranser ska kunna göra detta mål möjligt. De två grossisterna som företaget har anlitat är Nea och Modern Elteknik. BS elcontrol har avtal med både Nea och Modern Elteknik om att grossisterna ska ha ett lite lager med varor som BS elcontrol ofta använder. Detta för att leveranserna företagen emellan ska kunna vara den kortaste möjliga. Det går bra för företaget. Branschen är speciell. Man att satsa på kvalité istället för en offensiv reklamkampanj tror vi är ett bättre val, då kunden får det de vill ha. Lagret hos BS elcontrol blir mer och mer optimalt ju mer erfarenhet de får. Företaget har ett lager på ett par tusen artiklar och de övriga artiklarna som behövs får de snabbt och enkelt från sina grossistleverantörer. Att deras grossister hela tiden har ett lager av varor som BS elcontrol ofta beställer gör att det knappast går att få ett mera optimalt lager. 4.2 Säljarna BS Elcontrols säljare Jonas Kewenter och Jonas Sandh åker ut till företag för att enklare se kundernas behov. De kan då lättare lösa kundens efterfrågan och beskriva företagets produkt. Försäljarna har en lång erfarenhet och har även utbildat sig via kurser. Vi känner att en öppen dialog med kunden är bra för försäljningen. Ett handslag är mer personligt än ett faxat anbudsbegäran. Speciellt när branschen är så speciell som den är, och allt behöver vara noggrant. Men att de är lite sårbara. Det är svårt att ersätta de kontakter som de båda har med någon annan. 5.2 Leveranser För att BS elcontrols kunder ska vara nöjda med leveranserna från BS elcontrol, så använder sig företaget av en enkel och tydlig planering för att kunna hålla sina angivna leveranstider. Den konstruktör som ritar ett apparatskåp räknar även ut hur lång tid det kommer att ta för att montera ihop apparatskåpet. Konstruktören räknar ut produktionstiden med hjälp av tabeller 2 som företaget själv har gjort. Detta system fungerar mycket bra enligt Jonas Sandh 3, då BS elcontrol sällan missar att skicka iväg en vara i tid. För att ge montörerna en extra morot så har företaget ett bonussystem. Detta bonussystem ger montören lite extra pengar i lön om han eller hon färdigställer apparatskåpet innan den angivna produktionstiden. Produktion 6 Det händer väldigt sällan att företaget inte kan leverera en vara i tid. Om detta skulle inträffa så har man alltid en bra dialog med kunden, vilket innebär att man kanske kan förhandla fram ett nytt leveransdatum. Eller lösa det på något annat sätt. 2 I denna tabell står det hur lång tid det tar för en montör att montera t.ex. en komponent eller hur lång tid det tar att fästa en kabel. 3 Produktionsansvarig på BS elcontrol

10 5.3 Produktivitet Produktiviteten i ett företag går alltid att göra bättre, detta gäller även BS elcontrol. Men om man i BS elcontrols fall försöker att öka produktiviteten i företaget genom att man t.ex. minskar antalet timmar som en montör har på sig för att bygga ett apparatskåp, så kan detta få förödande konsekvenser på de anställda montörerna. Om man ger montörerna mindre tid att göra skåpen kan detta leda till sämre produktivitet, missnöjd och stressig personal. Risken för slarvfel ökar också om man inte ges chansen att arbeta i ett anständigt tempo. Som det är nu får montörerna x antal timmar att göra ett skåp och en del montörer väljer att göra det snabbare än de timmar man fått, medan andra väljer att använda alla arbetstimmar som skåpet har blivit tilldelat. man byggt ett ljudisolerat rum dit montörer kan gå för att såga och borra i den plåt som används till apparatskåpet, en lösning som gett övriga montörer en tystare och lite bekvämare arbetsplats. Ett ytterligare bevis på att företaget är mån om sina anställda är att det varje dag bjuds på frukost i det lunchrum som ligger i anslutning till produktionshallen. Personalstyrkan på företaget är väldigt omtyckt av ledningen. Ledningen gör allt för att få behålla sin duktiga personal. Vid en eventuell expansion av företaget så kan en omlokalisering vara tvungen. Då vill företaget helst stanna kvar någonstans i Älvängen, så att personalen kan arbeta på som vanligt utan att behöva börja pendla till jobbet. De anställda ges möjligheten att tjäna till extra pengar genom att arbeta i ett lite högre tempo. Detta är bra för de anställda som ibland kan vara behov av just lite extra pengar. Företaget visar att de är måna om sin personal då de dagligen serverar frukost, skapar tystare och bättre arbetsförutsättningar. Lokaler, utrustning 6.1 lokaler och arbetsmiljö Företagets lokaler passar in i verksamheten på ett bra sätt då man har både kontorsavdelningen och produktionsverkstaden i samma byggnad. Byggnaden ligger i Älvängen och den delas med företaget Nordisk Rörmärkning. Storleken på lokalerna är för tillfället perfekt men om företaget skulle fortsätta växa i den takt som det gjort de senaste tioårsperioden, så är en omlokalisering av verksamheten ett måste. Om detta med omlokalisering en dag skulle bli verklighet så skulle företaget helst stanna inom Ale kommuns gränser, och helst stanna i Älvängen. Detta vill man göra för att få behålla all sin kunniga personal, en personalstyrka som troligtvis inte är intresserad att börja pendla till t.ex. Göteborg för att arbeta Man arbetar hårt inom företaget för att hela tiden förbättra arbetsmiljön för sina anställda och skapa en trivsel bland personalen som alla är nöjda med. Bland annat har 6.2 utrustning och verktyg Vid sin produktion använder sig inte företaget av några speciellt tekniska verktyg eller någon speciell teknisk kunskap, utan man använder sig mer av vanliga verktyg som t.ex. tänger, skruvmejslar och kabelavbitare. Den mest tekniska utrustning som företaget använder sig av i sin produktion är sticksågar och borrmaskiner. Man har enbart investerat i de allra nödvändigaste verktygen som behövs vid tillverkning av styranläggningar till kylanläggningar. Eftersom att företaget inte använder sig av så mycket maskiner utan mest av verktyg, så drabbas inte produktionen av några stopptimmar p.g.a. underhåll av maskiner. För att även minimera stopptimmarna av produktionen så inhandlas alltid ett nytt verktyg om något skulle gå sönder. Detta för att det går fortare att köpa ett nytt än att laga ett gammalt. Dessutom kostar det nästan lika mycket att laga ett verktyg som att köpa ett nytt. Eftersom inte företaget använder sig av så mycket tekniska verktyg så är inte risken så stor att haveri med maskiner skulle bidra med förseningar i leveranser e.t.c. Den enda tekniska maskinen som skulle kunna bidra med förseningar är det lager som styrs elektroniskt. Om det skulle gå sönder kommer man få stora förseningar. Övriga verktyg som går sönder byter företaget ut eftersom det inte är så stor prisskillnad på att laga eller köpa ett nytt verktyg. 7

11 Inköp 7.1 Inköp BS elcontrol köper varor in från ett fåtal leverantörer. Inköpen sker oftast med offerter, där priset blir lägre, ju fler och större beställningarna är. De använder sig alltid av minst två leverantörer. Anledningen till att de alltid har minst två leverantörer är p.g.a. att företaget inte vill vara beroende av en leverantör och även för att leverantörerna då vet att har konkurrens och måste då pressa priset. De jämför priser och försöker kunna göra inköpen så billiga som möjligt. Företaget håller fyra möten per år då dem kollar om de behöver ompröva sina nuvarande leverantörer med någon annan leverantör för att jämföra pris, kvalitet, service m.m. De har bra koll på sina leverantörer. Självklart kan inköpen bli billigare, men de strävar alltid att med bra konkurrens pressa priset. I med att de BS elcontrols produkter är unika så är de beroende av att kunna köpa in de produkter konstruktörerna behöver för att tillverka skåpen. Men att som företaget gör, handla av fler leverantörer är bra. Då det minskar riskerna. skulle passa in. Efter 1-2 månaders projektanställning får personen prata med en psykolog, för att diskutera hur personen trivs och om arbetsuppgifterna känns meningsfulla. Det är lika viktigt för båda parter att det känns rätt. Sedan börjar provanställningen och efter cirka 6 månader anställs personen på heltid. BS Elcontrol är mycket nöjda med denna form av rekrytering. Alla de senaste anställningarna har varit positiva. Även om varje anställning är unik, så lyssnar ledningen på psykologen och medarbetarna. Allt för att få en så bra fungerande organisation med arbetsvilliga medarbetare. Vi nyanställer elmontörer -Vill Du bygga våra apparatskåp? 4 Vi behöver omgående projektanställa ett antal montörer. Intresserad av att veta mer? Kontakta Jonas Sandh som är ansvarig för vår verkstad. Telefon ! Det är bra för företaget att de har gjort en sådan uppbyggnad inför en anställning där både den som vill bli anställd får en god inblick av hur det fungerar på företaget och för den som anställer. Detta gör att det blir lättare för företaget att hitta ett vinnande koncept till företaget. BS elcontrol tycker själva att det är viktigt att man får rätt man på rätt plats. Medarbetare 8.1 Rekrytering BS Elcontrols expansion har gjort att de behövt anställa fler. De har använt sig av olika varianter för att hitta rätt person. Först använde de sig av företagares vanliga metod, bara provanställning. Men har nu utvecklat en egen unik metod. De har ett introduktionsprogram, där man kan läsa om företaget. Där kan den kanske kommande anställda, få en inblick i vad företaget gör och lättare förstå arbetet. Om den som har kallats till intervjun känner att introduktionsprogrammet stämmer överens med hans/hennes värderingar och företagsidén så kan en projektantällning bli aktuell. En grupp med tre montörer försöker se efter hur det går för personen, om han lär sig och är lyhörd och om han 8.2 Affärsidén 5 Alla medarbetare är medvetna om vad som gäller för att företaget ska gå runt, även om de inte kan rabbla upp företagets affärsidé. Företaget försöker jobba i grupper så att de anställda förstår hur viktig varje moment är. Företaget använder sig också av olika utbildningsprogram för att hela tiden utvecklas, så att de kan ge den kunskap nuvarande kunder och förhoppningsvis nya kunder behöver. Vad ska vi göra, för att effektivisera och göra jobbet lättare? Frågan som alla företag bör fråga sig själva, men som ofta glöms bort. BS elcontrol har en förslagslåda, där medarbetarna kan komma med förslag. Företaget åker också ibland på kick-offer. Där avsätter de tid och pengar, för att diskutera hur de kan göra för att göra jobbet lättare! 4 Företaget söker fler medarbetare till företaget. 5 Läs affärsidén i bilaga 1. 8

12 Det finns vissa punkter i affärsidén som kan skrivas bättre så att fler kan förstå konceptet i affärsidén, men dem har gjort väldigt klart för kunden vad de specialiserar sig på och vad de erbjuder. 8.3 Friskvård Att få en god laganda, så att alla medarbetarna drar åt samma håll är något alla företag vill ha. BS Elcontrol har detta. Sedan september 2004 är BS Elcontrol hälsodiplomerade. Syftet är att minska sjukfrånvaron, öka trivseln och på så sätt öka lönsamheten. BS Elcontrol har lagt stor kraft på de anställdas hälsa. De har under lång tid serverat frukost. De bjuder även de anställda på gymavgift på Sportlife för att få dem att motionera och då bli friskare och mer aktiva. Att anställda trivs på företaget är ett faktum och det har visats sig då sjukfrånvaron minskat till 2.2%. Detta gör då att företaget kan fortsätta jobba på sin goda laganda. BS elcontrol erbjuder gratis friskvård för personalen för att hålla dem i topptrim vilket gör dem till en starkare grupp. Ett bevis på företagets goda resultat inom friskvården är att folkhälsoministern Morgan Johansson kom på besök i BS Elcontrols lokaler. Han var imponerad över hur de fått ner sjukfrånvaron. 2.2 % är enormt lågt och en av de bästa siffrorna i landet. Jonas Kewenter berättade att nästa mål är under 2 % och att budskapet inte bara är att subventionera friskvårdsaktiviteter utan att få det integrerat i den dagliga verksamheten. Kewenter fortsatte med : - Tolv anställda, vilket utgör en tredjedel av vår personalstyrka har bestämt sig för att åka Vasaloppet nästa år. Nu gör jag en kupp och utmanar dig för att se hur många du kan få med dig från regeringen? och sträckte fram handen till ministern. 6 6 Läs mer om detta i bilaga 2. BS Elcontrol s VD Jonas Kewenter (till vänster) tar inte bara i hand med folkhälsoministern Morgan Johansson, utan utmanar honom också! 8.4 Lönestimulans Apparatskåpen ska byggas på ett antal timmar, beroende på omfattning. Vissa saker tar längre tid. Om montörerna kan bygga skåpen snabbare så får de en bonus. Detta är till för att stimulera, att alltid vara så effektiva som möjligt. BS Elcontrol har lyckats stimulera personalen till goda insatser och det har gjort att de flesta stannat kvar och personalomsättningen är låg. Det är ett tecken på att de trivs. Vissa dagar känner man sig alert och kan då kanske bygga apparatskåpen snabbare. Men det får inte bli så att kvalitén blir lidande, att man gör misstag på grund av tiden. Men de testar alltid skåpen innan de skickas iväg och har det blivit fel, får man göra om. Alla tycker olika saker är viktiga. Vissa tycker lönen, maten eller närheten i Älvängen. Organisation 9.1 Förändringar Företaget försöker hela tiden göra förbättringar, rationalisera företaget så att det blir så effektivt som möjligt. Exempelvis för två år sedan började montörerna jobba i grupper istället för som tidigare individuellt. Nu är det lättare att fördela jobb och det blir att man tar ansvar för gruppen. BS Elcontrol har också funderat om säsongsanpassade perioder kan vara ett alternativ, då det varierar hur 9

13 mycket företaget har att göra. För att minska övertiden kan detta vara en lösning. Organisationen fungerar, inget snack om saken! Arbetsuppgifterna är konkreta och det är bra strukturerat. Men självklart kan allt bli bättre och det gäller att hänga med, precis så som BS Elcontrol gör: att ständigt leta efter nya mer effektiva sätt att jobba på. Något måste göras! Även om de senaste åren gått mycket bra och de behövt tillsätta fler anställda, kommer den dagen då det kommer att gå neråt. Man kan tänka, att man kan se samband mellan tidigare år såsom statistik på antal byggda apparatskåp för att på så sätt kunna bemanna på ett mer effektivare sätt. Man måste försöka beräkna och tillsätta antalet arbetare efter arbetsbördan. Ledningen har funderat på att ha säsongsanpassade arbetsperioder, att de anställda får jobba mer timmar under en period för att sedan ha mer ledighet. Men förslaget är långt ifrån färdigt och måste diskuteras med de anställda innan något sker. 9.2 De anställdas flexibilitet På golvet kan alla göra allt. Montörernas ritningarna är komplicerade men alla kan läsa dem och göra de olika momenten. Det blir mer omväxlande, mer flexibelt och roligare, än om man skulle tillverka en specifik produkt. På kontoret däremot är arbetet mer uppdelat. Men många har jobbat tidigare med andra uppgifter och vet hur det ligger till och kan därför hjälpt till om problem skulle dyka upp. Därför är personalen mycket flexibel om de skulle behöva byta och jobba med andra uppgifter än dagens. Det känns som de har bra koll på varandra och flexibiliteten är stor! Möjligtvis att VD n Jonas Kewenter och ägaren Björn Sandhs uppgifter är de som är mest svåra att ersätta. De har ett stort långvarigt kontaktnät och en bra dialog med kunder. Men de är inte oersättliga. 9.3 Arbetsbelastningen I och med den korta tiden mellan beställning och leverans, har BS Elcontrol problem med att bemanna veckorna. Arbetsbelastningen går i perioder, när det är många beställningar krävs många arbetstimmar och övertid är därför oundviklig. Statistik på hur fort och hur många apparatskåp den anställde tillverkat förs, och arbetsbelastningen blir därför hyfsat jämn. Om montören vill tillverka skåpen snabbare så får man bonus. BS Elcontrols kontakt med kunderna är viktig och att leverera apparatskåpen i tid är något de absolut måste göra. 9.4 Vikten av att hålla sig uppdaterade Ledningen tycker att företaget uppfyller dagens krav på de kunskaper kunderna kräver. Men berättar att det alltid är svårt att förutse. Utbildning och rekrytering är investeringar och därför mycket användbara. Ledningen uppmuntrar personalen att vidareutbilda sig. Datakunskaper utvecklas hela tiden och det gäller för företaget att hänga med. Exempelvis åkte konstruktören Magnus Johansson iväg till Norrköping på en kurs i dataprogrammet CAD. Han berättade att han lärde sig nya saker om det nytillverkade 2005-programmet och att han haft stor nytta av kunskaperna för att kunna göra sitt jobb mer effektivt. Han har även visat några av de andra konstruktörerna och försökt göra dem intresserade för kommande kurser. Det är en ganska konservativ bransch, och de verktyg arbetarna på golvet använder sig av är svåra att göra mer effektiva. Däremot använder sig konstruktörerna, som gör ritningarna på skåpen, av datorer. Men både tekniskt intresse och kunskap finns på företaget, och det gör att de håller sig uppdaterade. Rutiner 10.1 Orderrutin Företagets orderrutin börjar med att kunderna pratar med en konstruktör. Tillsammans med kunden diskuterar man vad apparatskåpen ska styra och vad kunden har för egna 10

14 önskemål på vad skåpet ska innehålla för komponenter. Därefter sätter sig konstruktören ner och ritar och räknar på vad skåpet kommer att kosta och skickar då en offert till kunden. När kunden sedan bestämt sig för att beställa en produkt från BS elcontrol svarar kunden på offerten med en beställning. Kundens får sedan tillbaka ett ordererkännande, som bekräftar att BS elcontrol har tagit emot kundens beställning. Konstruktören lämnar in ritningen på apparatskåpet till produktionsavdelningen där en av montörerna bygger apparatskåpen efter kundernas beställning. Hela förloppet från anbudsbegäran till leverans kontrolleras av kvalitetsmanualen ISO Inger Abrahamsson ser till att faktureringen i företaget fungerar. Hon ser till att alla verifikationer bokförs och arkiveras på rätt sätt. BS elcontrol har inga större problem att få sina kundforgringar betalda i tid på den svenska marknaden. Problem uppstår dock allt för ofta på den norska marknaden. De norska kunderna betalar inte i tid och de betalar heller ingen dröjsmålsränta på sena fakturor. Men pengarna kommer i alla fall in efter ett tag. Orderrutinerna fungerar mycket bra och de är väldigt noga med att spara allt som är av värde att spara. Kunden är alltid i kontakt med samma konstruktör igenom hela affären vilket gör att kunden får en personlig kontakt med BS elcontrol. Hela orderprocessen kontrolleras av kvalitetsmanualen ISO Fakturering och betalning Inger Abrahamsson håller hårt på faktureringen och ser alltid till att den sköts korrekt och i tid. BS elcontrols svenska kunder betalar nästan alltid sina fakturor inom avtalad tid. Om det skulle inträffa att en kund inte betalar en faktura i tid så ringer Inger Abrahamsson till kunden och påminner om att fakturan inte är betald. BS elcontrol har alltså en policy att man inte skickar kravbrev om betalning utan att man istället håller en dialog med kunden. Detta kan företaget göra p.g.a. att företagets kundregister inte är så stort och att man då kan hålla det på en lite mer personlig nivå. Däremot händer det oftare att kunder från den norska marknaden inte betalar sina fakturor i tid. Detta beror mycket på att norrmän har en annorlunda attityd när det gäller att betala fakturor i tid. Normännen har lite av den sydländska mentaliteten att det kommer, det kommer. Dessutom så betalar norrmännen inte heller några räntekostnader på sena betalningar, så BS elcontrol kan bara vänta på att pengarna kommer in. 7 ISO 9001 är en internationell kvalitetsstandard som innefattarallt från inköpsrutiner, leverantörsbedömningar, lagerhanteringsrutiner, produktionsmetoder, leveranser, ekonomisystem, personal, utbildningsrutiner, försäljningsrutiner, och avvikelsehantering m m Tid- och lönesystem Man använder sig av ett stämpelsystem, Bravetime. Systemet fungerar på så sätt att man stämplar in varje dag när man kommer till arbetet och stämplar ut när dagen är slut. Vid varje månadsskifte plockar Inger Abrahamsson ut information om hur mycket varje anställd har arbetat under månaden. Med hjälp av stämpelklockan kan Inger Arahamsson utläsa hur många timmar och hur många övertimmar de anställda arbetat, samt hur många sjukdagar den anställde haft. Lönerna betalas ut den 25 varje månad. BS elcontrol använder sig av tidsförskjutande utbetalning av lönerna d.v.s. att det man jobbar för i mars får man betalt i april. Med hjälp av stämpelsystemet så har företaget exakt koll på hur mycket varje anställd arbetar Måndagsmöten Varje måndag håller företaget ett möte där man går igenom hur lång framförhållning av beställda arbeten man har och jämför detta med hur framförhållningen såg ut under samma period föregående år. Därefter kalkylerar och jämför hur det gick under den gångna veckan, även här jämför man hur det gick under det föregående året. Anledningen till att man jämför med förra årets situation är för att få en uppfattning om hur man ligger till ekonomiskt och hur situationen med leverantörer och kunder ser ut. Allt detta ser företaget med hjälp av noga nedtecknad statistik från både förra veckan och från samma period förra året.

15 Måndagsmötena är ett bra möte som företaget håller för att se till att allt står rätt till Arkivering Alla verifikationer måste enligt lag sparas i tio år. BS elcontrol använder sig av pärmar där de sparar alla originalverifikationer och de har även en server, som varje natt gör en backup på all information som gjorts på företagets datorer under dagen. Både pärmarna och informationen på servern arkiveras i tio år. Eftersom företaget varje år använder nästan 50 pärmar behöver man ganska stor plats för att arkivera pärmarna. Pärmarna arkiveras bl.a. på vinden ovanför produktionshallen Administrativa databasen Den administrativa databasen utnyttjas väl men företaget har nu under senare tiden haft problem med sitt ekonomi program, Hogia. Företaget har i år införskaffat en ny mjukvara från Hogia istället för Hogia Ekonomi. Problemen som BS elcontrol har haft är att när informationen skulle föras in i det nya programmet så hade några delar försvunnit och några andra små problem har även tillstött. Leverantören Hogia kan inte förstå hur detta kunde hända för det är fel som inte kan uppstå enligt företagets tekniker. Hogias tekniker håller dock på för fullt att ordningsställa felen. Om de inte får ordning på mjukvarorna från Hogia så är det kanske dags att se sig om efter andra återförsäljare. BS elcontrol har bra koll på sin arkivering men också en otrolig ordning trots att man varje år får ca 50 st nya pärmar att arkivera Det administrativa arbetet Ekonomiansvarige Inger Abrahamsson tycker att det administrativa arbetet fungerar bra. Företaget gör för tillfället ingenting för att rationalisera det administrativa arbetet. Men eftersom det aldrig har blivit ifrågasatt så vet inte företaget om det går att göra det mer effektivt. Inger Abrahamsson poängterar vikten av kvalité och säkerhet, och därför går det knappast att göra jobbet mer effektivt. Hela processen från det att kunden ringer till det att kunden får sin vara levererad är enligt Inger den snabbast möjliga. Företaget har inte sett över sitt administrativa arbete på några år men enligt Inger Abrahamsson fungerar det lysande. Det kanske kan gå att göra på något annat sätt men det är inget företaget satsar på nu. Ekonomisk styrning 11.1 Kalkyleringar och Lönsamhet BS elcontrol använder sig inte av förkalkylering eller skatteplanering. De använder sig istället av efterkalkylering där de kollar alla offerterna. För att lätt kunna se hur utvecklingen av omsättning och kostnader ska bli så använder sig företaget av så kallade nyckeltal. Soliditeten i företaget är väldigt hög. BS elcontrol AB äger 100% av företaget vilket företaget är väldigt nöjda med. Lönsamheten som företaget har går alltid att förbättra, vilket de naturligtvis strävar efter. Det kan vara bra att använda sig av en förkalkylering och skatteplanering i företaget för att hålla en extra koll på skatter och dylikt Företagsledning Fyra gånger på per år har företaget styrelsemöten, där pratar man om företagets styrkor och svagheter och vad man ska göra för att kunna förbättra situationerna i företaget. Man för diagram och statistik som Jonas Kewenter tar 12

16 fram, jämför och diskuterar med de andra i styrelsen. Dem jämför allt från förra året och försöker åskådliggöra hur det ska gå detta år. framfötterna i god hälsa, trippel AAA 8, ett bra företag i dagens läge. Företaget har så kallade måndagsmöten, då kan de hålla en extra koll på vad som har hänt och skett det närmaste året och även jämföra från föregående år, vilket är bra för företaget så att de kan beräkna om det blir bra med jobb den närmaste månaden exempelvis 12.2 Kvällskurser Företaget har en så kallad kick off i företaget, där man har kvällskurser för sina medarbetare för att de ska få den senaste utbildningen av vad som sker ute på marknaden. Varje måndag då de har sina måndagsmöten så har de också en ledningsgrupp som är aktiv i företaget. Den består av Jonas Kewenter, Björn Sandh, Göran Ottosson, Christer Holmes, Jonas Sandh, Inger Abrahamsson och Dennis Ohlsson. Där för man protokoll kollar statistik, order mm. BS elcontrol använder sig av kvällskurser i företaget för styrelsen i företaget så att de ska få den senaste informationen och utbildningen som krävs för att hänga med på marknaden idag. De håller sig bra uppdaterade om vad som händer och sker på marknaden vilket är bra för företagets överlevnad Massmedia Företaget har en bra kontakt med kommunledningen. Även massmedia har varit intresserade av deras verk och företagsanda. De har bland annat varit med i Ale kuriren, Göteborgs Posten och TV4. Så företaget har idag varit med massmediala sammanhang. BS elcontrol AB är det ledande företager på den svenska och på den norska marknaden. Detta har gjort att massmedia har intresserat sig i BS elcontrols verk. BS har visat På lång sikt 13.1 Förändringar i omvärlden Företaget följer utvecklingen. Exempelvis har de upptäckt en hårdare konkurrens från Italien, som är effektiv och snabb. Inom datavärlden har det utvecklas mycket. Det kommer nya program där man kan rita apparatskåpen mer effektivt. De har bra tekniska konstruktörer vars intresse är datorer och på så sätt hänger de med. Detta gör att BS elcontrol får lite konkurrens på marknaden. Nu måste de visa sin effektivitet i företaget och hänga med i utvecklingen för att inte komma efter. Detta kan vara ett hot för BS elcontrol om nu italienarna visar sig vara snabba och effektiva samt att de gör bra skåp. Då är det viktigt att företaget får den kompetens som behövs för att dem ska hänga med i utvecklingen Planering för framtiden Ledningen anser att affärsidén för företaget fortfarande håller. Men det gäller att utveckla och försöka se nya mer effektiva sätt att jobba på. Men att bli bättre och att planera för framtiden är svårare än man tror. Det är svårt att bryta mönster. Det som har fungerat så bra så länge, är svårt att se att det kan fungera på ett annat bättre sätt. De anställda åker iväg på en så kallad planeringsdag minst en gång per år. Där avsätter de tid och pengar, för att diskutera hur de kan göra jobbet lättare! Ledningen åker också ibland själva iväg tillsammans och har efter erfarenhet förstått att det är bättre att åka iväg. Är man på företaget att det alltid någon som stör: jag ska bara. Därför åker ledningen iväg några dagar, för att ta beslut och tänka på framtiden. 8 Den bästa ekonomin bland mindre företag 13

17 Det känns som om många företag glömmer framtiden. De lever i nuet och det är vardagen och vanorna som tiden prioriteras. Men att göra som BS Elcontrol, att avsätta minsta en dag per år så att man har bestämt är viktig, för att annars glöms det lätt av Plan B Affärsidén för företaget är hållbar och ledningen följer hela tiden hur det går resultatmässigt. Skulle det gå sämre under en lång period är de tvungna att anpassa. Den största kostnaden är personalen. Det går inte att ha anställda som inte gör något under en längre tid. BS Elcontrols plan B är därför att minska personalen. Vad gäller leverantörer har företaget två grossister, inte bara för att gardera sig om någon av dem skulle gå i konkurs utan även för att sprida riskerna. En annan anledning är att få grossiterna att förstå att de har konkurrens. De säljer till många olika och har inga nyckelkunder och är därför inte beroende av några kunder. Saker går inte alltid som man tänkt sig. Det känns som om företaget har tänkt till. De har inga kunder eller leverantörer som de är beroende av. De klarar en kort sämre period och är också medvetna att de måste anpassa sig om det håller i sig. De senaste årens framgång har skapat en stark likviditet. Det måste kännas bra att inte behöva betala någon ränta på lån varje månad. De kan satsa sina vinster på mer kreativa saker. Nu läggs cirka hälften av vinsten i bokslutsdispositionen för att kunna kvitta den mot kanske kommande sämre år. Den andra hälften tar de ut som vinst, som de då behöver skatta. Där har de en fördel att de inte sålt ut aktiedelar, så ägaren får vinsten. Men skatt på stora vinster känns onödig Ekonomisk planering BS Elcontrols ekonomi är stabil. Deras betyg är AAA vilket är den bästa bedömningen ett mindre företag kan ha. Med mindre företag menas att de inte ingår i någon koncern. De har inga lån och har arbetat ihop en finansiell reserv. Alla företag strävar efter att gå med vinst. Men hur ska man använda vinsten på bästa sätt? BS Elcontrol försöker göra en ekonomisk planering, där de jämför olika alternativ. De lyssnar på tips från banken. Banken tjänar på att få låna pengar och BS Elcontrol får ränta så tipsen är ömsesidiga. De lyssnar också på revisorns tips. Han ger tips om det är bra läge för investeringar. De jämför också med företagets räntabilitet om det är bättre att satsa pengarna på företaget och investera. De erkänner att likaväl som de är experter på sitt område, så är rådgivarna experter på deras. 14

18 Sammanställning Produkter 1 2 Kunder 2 Konkurrenter 1 4 Försäljning 2 Produktion 3 Lokaler, utrustning 2 Inköp 1 Medarbetare Organisation 1 3 Rutiner 2 5 Ekonomisk styrning 1 Företagsledning 3 På lång sikt Totalt

19 Ekonomisk analys Statistik säger mycket. Därför har vi för att närmare utvärdera företaget studerat BS Elcontrols årsredovisning för åren 2002, 2003 och Vi har analyserat nyckeltalen, både hur det gått för företaget och hur framtiden ser ut. Vi måste veta hur det gick igår, för att kunna se en utveckling, och på så sätt försöka förutse framtiden. Stämmer den uppfattning vi fått från de andra punkterna att företaget går en ljus framtid till mötes, med siffrorna?? Vinsten När vi analyserar resultaten av åren 2002, 2003 och 2004, ser vi att företaget gått med vinst alla åren. Vi konstaterar också att 2003 var det minst vinstgivande året. Vid jämförelse av nettoomsättning och nettomarginal upptäcker vi att vinsten inte följt med. Vinst per anställd har istället sjunkit vilket kan bero på att de tagit nya beställningar, men med lägre lönsamhet. De ökade marknadsandelarna är ett resultat av BS Elcontrols rykte på marknaden med bra produkter till rimliga priser. Resultaten för de tre åren är ändå stabila. De pendlar mellan 3,7% och 6,5 %. De tjänar alltså mellan 3,7 öre till 6,5 öre per tjänad krona. Detta är helt okej. Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Nettomarginal 6,5% 3,7% 4,4% Rörelsekostnader Det är när man sätter rörelsekostnaderna i förhållande till omsättningen som man rättvist kan se förändring mellan år. Nettoomsättning Material- och varukostnader Övriga rörelsekostnader m m Personalkostnader Nedskrivningar och återföringar Avskrivningar Jämförelsestörande poster S:a rörelsekostnader Som läses ovan, har röelsekostnaderna ökat från 94 % till 96 %. Analysen visar att det är personalkostnaderna som ökar mest. Enligt årsredovisningen har antalet anställda inte ökat, vilket kunde varit en logisk förklaring. Istället kan det bero på en löneökning bland medarbetarna. För mycket låsta pengar - Kassalikviditet Kundfordringar Omsättning Omsättningen påverkar egentligen inte hur det går för företaget. Därför skulle det kunna vara så att företaget ökar sin omsättning från år till år och samtidigt ökar kostnaderna ännu mer. Mer om detta under rörelsekostnader. Siffrorna nedan säger att företaget minskade med 3 % till 2003, medan de höjde till med 13 % till Som sagt så säger siffrorna egentligen inte hur det går för företaget, utan bara att de omsätter så mycket pengar. Nettoomsättning Omsättningsutveckling - -2,8% 13,4% Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bak samt kortfr fordr Summa kortfristiga skulder Kassalikviditet 111% 107% 124% Med ett företags kassalikviditet, menas deras betalningsförmåga. BS Elcontrol som är ett tillverkande företag, har ett idealvärde på lite mer än 100 %. Analyserar vi här, ser vi som innan att 2003 helt klart varit ett mellanår. Och att det ökat till 124 % till år Detta är okej siffror, och att det är kundfordringarna som ökat mest. Anmärkningsvärt är också att företaget inte har några långfristiga lån (de lån som är på mer än ett år). Företaget har en finansiell styrka och betalningsförmågan är hög. 16

20 För mycket lån Summa eget kapital Summa obeskattade reserver Summa eget kapital och skulder Soliditet 29,5% 26,8% 30,2% Soliditeten uttrycker hur mycket av sina tillgångar företaget äger. Den har varit stabil kring 30 %. Det egna kapitalet har minskat medan den obeskattade reserven ökat mellan åren. Bedömning Ekonomisk analys Vi inser det rimliga i att betala för utförd revisionskontroll, och summan kr per år bedömer vi okej. Däremot funderar vi kring posten andra uppdrag då denna uppgår till mer än dubbla ersättningen för själva revisionsuppdraget. Är detta rimligt?? Utan att veta sakinnehållet rekommenderar vi BS Elcontrol att jämföra pris och service med andra revisionsfirmor. Not 2 Ersättning till revisor Revisionsuppdrag Andra uppdrag Summa revisionskostnader Efter ha analyserat nyckeltalen känner vi att BS Elcontrol har koll på 9ekonomin. Resultaten är stabila. Vi vill peka på att kommande vinster disponeras både till aktieägarna och en ökad satsning på att utveckla fler produkter. Detta ger företaget mindre sårbarhet om det uppstår svårigheter att sälja den nuvarande produkten. Företaget minskar på detta sätt också sin vinstskatt. Årets resultat

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

Totalanalys av Leine & Linde AB

Totalanalys av Leine & Linde AB Totalanalys av Leine & Linde AB Daniel Pettersson och Gustav Mörner Europaskolan, Strängnäs Under handledning av Mats Johansson Sammanfattning Leine & Linde är idag marknadsledande i Norden på digitala

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag?

Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Examensarbete i Musik- och Ljudproduktion B, 15hp - vt08 Hur fungerar ett musikförlag? Kristofer Rapp Johannes Dahlberg Björn Zetterström MLPht06 IKI Institutionen för Kommunikation och Information Sammanfattning

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG

SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG SÅ HÄR ENKELT FIXAR DU FINANSIERINGEN TILL DITT FÖRETAG Magnus Nilselid, VD SpeedLedger INNEHÅLL Förord...3 5 konkreta tips hur du enklare får kredit hos banken...4-15 Tips nr 1: Ha koll på verksamhet

Läs mer

CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF

CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF CASH MANAGEMENT - EN FALLSTUDIE AV FEM SMÅ SNABBVÄXANDE IT-FÖRETAG FREDRIKA VIKTORSSON 771127 ARNE MURBY 730831 HANDLEDARE: PETER LINDELÖF Sammanfattning Många små företag lever på marginalen, men forskning

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Coops syn på ledarskap

Coops syn på ledarskap Nr 2 juni 2014 Coops syn på ledarskap Länsförsäkringar på landet Xtravaganzaskandalen Får man portförbjuda kunder? l e d a r e Samtliga byggstenar behövs för lyckad franchise Franchise är en bra näringsform.

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer