Christian Larsson, Jimmy Lidén och Johan Karlsson SP3AE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE"

Transkript

1 Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman

2 Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3 Produkter Produktprofil Kundkrav och produktkvalitet Produktsortiment och lönsamhet...3 Kunder Marknader Kunder...4 Konkurrenter Kännedom om konkurrenterna Priser EU Leveranstider & Löften Nya Konkurrenter...5 Försäljning Reklam Säljarna...6 Produktion Optimalt lager Leveranser Produktivitet...7 Lokaler, utrustning lokaler och arbetsmiljö utrustning och verktyg...7 Inköp Inköp...8 Medarbetare Rekrytering Affärsidén Friskvård Lönestimulans...9 Organisation Förändringar De anställdas flexibilitet Arbetsbelastningen Vikten av att hålla sig uppdaterade...10 Rutiner Orderrutin Fakturering och betalning Tid- och lönesystem...11

3 10.4 Måndagsmöten Arkivering Det administrativa arbetet Administrativa databasen...12 Ekonomisk styrning Kalkyleringar och Lönsamhet Företagsledning Kvällskurser Massmedia...13 På lång sikt Förändringar i omvärlden Planering för framtiden Plan B Ekonomisk planering...14 Sammanställning...15 Produkter...15 Kunder...15 Konkurrenter...15 Försäljning...15 Produktion...15 Lokaler, utrustning...15 Inköp...15 Medarbetare...15 Organisation...15 Rutiner...15 Ekonomisk styrning...15 Företagsledning...15 På lång sikt...15 Totalt...15 Ekonomisk analys...16 Vinsten...16 Omsättning...16 Rörelsekostnader...16 För mycket låsta pengar - Kassalikviditet...16 För mycket lån...17 Bedömning Ekonomisk analys...17 Avslutning/slutdiskussion...18 Källförteckning...19 Internet...19 ISO 9001 förklaring...19 Företagsam.se...19 Exportrådet...19 BS elcontrol AB...19 Litteratur...19 Muntlig intervju...19 Skriftlig intervju...19 Bilaga 1 Affärsidén...20 Bilaga 2 Artikel med fölkhälsoministern...21

4 Inledning I våra tidigare projekt som vi gjort mot vårt fadderföretag, BS elcontrol AB har vi haft i uppgift att granska olika områden inom företaget. Vi har t.ex. tittat på företagets affärsidé, hur företaget står sig i sin bransch resp. på marknaden och intervjuat anställda på företaget för att få en uppfattning om vilka som jobbar på BS elcontrol och hur de jobbar med sina resp. arbetsuppgifter. Dessutom innebar vårt senaste projekt en lite mer grundlig undersökning av företagets bokföring, där tyngdpunkten var lagd på den löpande bokföringen. I detta projekt ska vi göra en totalanalys av hela företaget. De områden vi kommer att analysera är bl.a. företagets organisation och företagets konkurrenter. Men projektets tyngdpunkt kommer att vara lagd på de områden som berör företagets ekonomi. Vi kommer då bl.a. att analyserar olika nyckeltal från företagets årsredovisning. Omsättning msek Historia Företaget BS elcontrol AB grundades 1985 av Björn Sandh. BS är ett teknikföretag som har specialiserat sig på att bygga apparatskåp som styr kyl- och frysanläggningar med den senaste tekniken. Företaget har sedan starten ökat sin omsättning med drygt 34 miljoner kr. BS elcontrol AB är ledande leverantörer av apparatskåp till såväl den svenska som norska kylindustrin. Personalavdelningen har också blivit större med åren och är nu uppe i 33 anställda. Jämförelsevis med de andra företagen i Ale kommunen så är det ett stort företag, då företagen oftast är rätt små, med bara någon eller några anställda. Anställda 1

5 Syfte och problemformulering Syftet med det här projektet är att analysera vårt företag inom 13 områden och analysera företaget utifrån olika nyckeltal i deras senaste årsredovisning. Detta gör vi för att få en bra uppfattning om hur det går för vårt fadderföretag. Slutligen är syftet att vi ska sammanställa allt detta i ett sista stort projekt och vi kommer att redovisa detta med en power point presentation inför klassen och intresserade från de olika fadderföretagen, den 19 maj. De områden vi kommer att analysera är: Produkter Kunder Konkurrenter Försäljning Produktion Lokaler/utrustning Inköp/lager Medarbetare Organisation Rutiner Ekonomisk styrning Företagsledning På lång sikt ökning av det självständiga arbetet jämfört med tidigare projekten som vi gjort tillsammans. Analyserna gjorde vi självklart tillsammans för att få in hela gruppens åsikter och tankar. Till den ekonomiska analysen använde vi oss mer av litteratur, då vi behövde hjälp att få förklarat en del ord. Projektarbetsprocessen gick den här gången ganska felfritt, dock blev slutet lite stressigt då en intervju blev inställd två gånger. Den intervjun gjorde vi istället skriftligt, vilket gjorde det svårt att ställa följdfrågor. Mål Vårt största mål med projektet är att efter det att vi sett över vårt fadderföretags situation och sedan presenterat detta i en rapport och en muntlig redovisning, ska ha fått ett större kunnande om hur ett företags svagheter och styrkor påverkar hur företaget fungerar. Dessutom siktar vi självklart på att denna rapport ska få högsta betyg och att vår redovisning kommer att gå bra. Metod och genomförande I detta projekt har vi främst använt oss av intervjuer med ett antal anställda på BS elcontrol AB. Det insamlade materialet som vi fick ut från intervjuerna analyserade vi tillsammans i gruppen. Därefter bedömde vi analyserna med antingen farligt, känsligt, godtagbart eller bra. Vi analyserade även en del olika nyckeltal från företagets tre senaste årsredovisningar. Detta projekt innebar en 2

6 Resultat Produkter 1.1 Produktprofil BS elcontrol har genom att de nischat in sig på styranläggningar för kylanläggningar fått en egen profil på sina produkter. De är ensamma om att vara så specialiserade i sin tillverkning av denna typ av styranläggningar i branschen. Detta tillsammans med att företagets konstruktörer tillsammans med kunden arbetar fram ett unikt apparatskåp har gett deras produkter sin profil. BS elcontrols produkter är relativt lätta att kopiera därför att när kunden får sitt apparatskåp levererat så får kunden även med ritningen på skåpet. Därefter kan kunden sen själv bestämma vad man vill göra med ritningen. De skulle t.ex. kunna vända sig till en annan leverantör och be det företaget att bygga ett likadant apparatskåp. Men för att kunden ska få tillgång till ritningen så måste de alltså först ha beställt ett apparatskåp från BS elcontrol. Det apparatskåpet fyller dock inte alla funktioner som ett annat företag skulle kunna behöva då varje skåp är unikt. skåp som kommer att hålla under en längre tid och ett skåp som inte blir omodernt. För några år sedan gjorde två elever från Ale gymnasium en enkätundersökning som inriktade sig på att se om kvaliteten på apparatskåpen var tillfredställande hos BS elcontrols kunder. Företaget fick ett positivt svar från enkätundersökningen, då kunderna var nöjda med kvaliteten på apparatskåpet. Detta är ett positivt besked för BS elcontrol då de satsar mycket på kvalitet i det de gör. BS elcontrol produkter är starka på så vis att de klarar alla krav som kunderna ställer och produkterna håller också en hög kvalitet. Detta har gett företaget mycket nöjda kunder. En anledning till att företaget har så nöjda kunder är att de alltid håller en öppen dialog med sina kunder. BS elcontrol skickar även ibland ut konstruktörer för att göra service på apparatskåpen, vilket även det kan ge kunderna ett gott förtroende för BS elcontrol. Det är bra att BS elcontrol har en egen profil på sina produkter. Detta är ju en konsekvens av att de har nischat sig på styranläggningar till kylanläggningar. När de också är marknadsledande i både Sverige och Norge så visar det att deras produkter är starka. Ett litet problem kan uppstå då en kund kan ge en gammal ritning vidare till en annan leverantör, men det är inte så farligt eftersom kunden en gång beställt ett apparatskåp av BS elcontrol. 1.2 Kundkrav och produktkvalitet Företagets produkter fyller de behov som kunderna har och de krav som kunderna ställer. Kunden har ju behov av BS elcontrols produkter genom att kunden har en kylanläggning som behöver styras av en automatiserad styranläggning. Ofta har kunden egna idéer om vilka komponenter som ska finnas i skåpet, men det händer att BS elcontrols konstruktörer ser att kunden missat någon viktig komponent. Då ger konstruktören kunden ett förslag att lägga till denna komponent, för detta kan göra att kunden kan använda skåpet i framtiden om denne får något mer eller något annat att styra. Detta gör att kunden köper ett 1.3 Produktsortiment och lönsamhet Produktsortimentet hos företaget är begränsat, då de i stort sett endast tillverkar en enda vara. Detta är en konsekvens av att företaget har nischat sig på styranläggningar till kylanläggningar. Apparatskåpen som tillverkas ser dock inte likadana ut, utan varje skåp blir unikt. Ett apparatskåp kan vara mindre än en skokartong i storlek men också vara upp emot 2x2 m stort. Storleksskillnaden på apparatskåpen beror på hur många komponenter ett skåp innehåller samt hur många kylanläggningar som skåpet ska styra. Alla företagets produkter är inte så lönsamma som de önskar. Vissa varor som t.ex. centraler, som främst används av hushåll, tillhör denna grupp. Men BS elcontrol brukar endast producera denna typ av varor då de har lite att göra. Självklart är deras stora huvudprodukt, apparatskåp, den varugrupp som är mest lönsam. Denna punkt kan komma att bli ett problem för BS elcontrol om efterfrågan på styranläggningar till kylanläggningar skulle bli mindre. När man endast har ett fåtal produkter såsom BS elcontrol har, så kan man få problem i framtiden om man skulle få nya konkurrenter som kommer med bättre och effektivare varor. Men eftersom företaget är marknadsledande i två länder så är problemet ganska obefintligt. 3

7 Information om kundernas krav, gällandes produktkvalitet, leveranssäkerhet och service samlas i speciella pärmar, som alla konstruktörer kan ta del av. Detta för att hela tiden vara uppdaterad om vad kunderna vill ha och vilka krav de ställer. Kunder 2.1 Marknader Företagets utveckling på marknaden har varit positiv, speciellt på den svenska och den norska marknaden. På dessa marknader har man mer kunder än alla konkurrenter tillsammans, ca % i Sverige och ca 70 % i Norge. De har också försökt att slå sig in på den engelska marknaden, men med ett mindre lyckat resultat. BS elcontrol har nu istället planer på att försöka slå sig in på den finska marknaden. Man ska börja göra undersökningar för att se om det finns någon möjlighet för företaget att slå sig in på marknaden. Man försöker också ständigt finna nya kunder som kan vara intresserade av BS elcontrols varor och tjänster. Detta är ett arbete som fortgår hela tiden och som kommer att intensifieras ännumer under hösten. Ett företag med så många procent av kunderna i två länder är väldigt ovanligt. I Sverige har ju BS elcontrol nästan monopol på styranläggningar till kylanläggningar. Vi tror att det är svårt att hitta många andra företag som kan matcha samma siffror i sin bransch. Att dessutom vara marknadsledande i Norge, där man alltså har mer än två tredjedelar av kunderna är imponerande. Att ha många kunder ger BS elcontrol en säkerhet om att man har kunder även om några skulle byta leverantör eller gå i konkurs. Med ett kundanpassant tänkande så skapar man ett bra samarbete med sina kunder. Kunderna är trogna och BS elcontrol har exempel på kunder som bytt leverantör men som återkommit igen till kundregistret. Konkurrenter 3.1 Kännedom om konkurrenterna BS Elcontrol finns både på den svenska och den norska marknaden. Där har de inte direkt någon liknande konkurrent, som har specialiserat sig så som de. Däremot finns det lokalt aktiva som skulle kunna tillverka styranläggningar till kylanläggningar. Exempelvis finns Wethal i Borås, Söderköpings El och Transelmatica. Men de företagen sysslar med annat också, och är därför ingen direkt specifik konkurrent. Företaget har ökat i marknadsandelar både i Sverige och i Norge. Uppskattningsvis specialtillverkades procent i Sverige och 70 procent i Norge av styranläggningar till apparatskåpen av BS Elcontrol. 2.2 Kunder De flesta kunder som företaget har idag visar sig vara lönsamma för företaget, men täckningsbidraget varierar dock från kund till kund. Detta beroende på hur stor omfattning av svårighetsgrad på jobben de vill ha, hur komplicerade skåpen ska vara. Företaget har också klarat sig bra, då de inte har tappat en massa kunder vilket gör att de har pålitliga kunder. Att kunderna är många är bra för BS elcontrol då man kan vara säker på att man har kunder kvar ifall någon kund skulle gå i konkurs. Hade företaget haft två stora kunder och en av de hade gått i konkurs är chansen stor att BS elocontrol hade varit tvungen att varsla personal e.t.c. Företaget har bra koll på sina konkurrenter men efter som ingen av deras konkurrenter har specialiserat sig så som BS elcontrol har gjort så utgör de egentligen inget hot. Vi ser också vilket järngrepp de har över sina konkurrenter. Att ha så stora marknadsandelar är mycket bra, och ryktet om vilka som är bäst och störst sprids. 3.2 Priser Eftersom BS Elcontrol funnits på marknaden i så många år så har företaget ett stort förtroende hos sina kunder. En 4

8 stor del i detta är de personliga besök hos kunderna ute på deras företag, vilket skapar en öppen dialog och gör att Jonas Kewenter och Jonas Sandh tydligare ser behovet hos kunden och kan föreslå lösningar. Konsten att vinna marknadsandelar är mycket svår, då priset oftast avgör vem kunden väljer att beställa av. Här har BS Elcontrol lyckats bra, med den imponerande siffran % av marknaden i Sverige! BS Elcontrol sätter priset efter sina kostnader för att tillverka apparatskåpen. Där ingår bland annat lön till de anställda, material och vinst. Som läses ovan om nya konkurrenter, går det inte att ta ett allt för högt pris. Nöjda kunder kommer tillbaka, och den kvalité BS Elcontrol står för lönar, sig i längden. Det handlar om att ha en öppen dialog med kunden som syftar till att båda parter ska vara nöjda innan en affär är i hamn. Med tanke på vilket kundregister som företaget har så är priserna på företagets produkter självklart konkurrenskraftiga. Dessutom så är företaget det största på marknaden vilket gör att det är de andra företagen som sätter sina priser efter BS elcontrol. Ett nyckelord i hela företagets verksamhet är kvalitét. Detta är nåt man satsar mycket på, vilket gör att man kan hålla priserna där man vill. företaget att komma in på någon annan marknad. Även Exportrådet kan vara till stor hjälp vid en expansion, då de har stor kunskap om vad som krävs för att komma in på en viss marknad. 3.4 Leveranstider & Löften Att få fram skåpen inom den tid som är lovad är oerhört viktigt. Inte bara för att köparen kanske skulle välja en annan leverantör vid nästa beställning, utan även för att köparen kanske beställt mat för stora pengar som måste bevaras i kylarna. Maten måste hålla rätt temperatur med hjälp av apparatskåpet och maten kanske kommer dagen efter det att apparatskåpet blivit levererat. Därför måste de ibland jobba övertid. Ledningen har förklarat för arbetarna att detta med att hålla leveranstider prioriteras. Att BS elcontrol håller sina leveranstider är en mycket bra egenskap. Företaget har lojala medarbetare som ställer upp för sin arbetsgivare. Branschen i helhet har korta ledtider på sina arbeten, vilket ibland kan vara svårt att hålla. 3.3 EU Den europeiska unionen har öppnat dörrar. Framgången med den ökade marknadsandelen i Norge har gjort att företaget överlägger om en liknande expansion i andra länder kan vara aktuell. Det finns många frågor som behöver besvaras innan man vågar göra en sådan expansion. BS Elcontrol har tagit hjälp av Exportrådet 1 som har kunskap om andra länder. Deras affärsidé är att göra det enklare för svenska företag att göra affärer utomlands, och de har koll på allt inom export. Exempelvis undersöktes England som ett kommande mål för expansion, men den kvalité BS Elcontrol har var inte efterfrågad då de inte har samma krav på den temperatur som måste hållas. De var helt enkelt för bra. Nu undersöks om Finland kan vara ett alternativ. VD n Jonas Kewenter är optimistisk, då de är mer likt Sverige i kulturen och kraven på kvalitetskontroll. BS elcontrol har klart för sig om hur de ska gå till väga för att ta sig in på en ny marknad. EU kan göra det lättare för 3.5 Nya Konkurrenter Ibland kommer nya företag in på marknaden. Det kan vara avhoppare som vet hur det går till och bildar istället eget. De slåss då ofta direkt med priset. För att på så sätt få snabba marknadsandelar och när de kommit in på marknaden så höjs senare priset. De kanske i början har som mål att bara få intäkter som täcker deras kostnader. Detta gör att BS Elcontrol är prispressade. De kan inte ligga mycket högre än de andra företagen. Även här har BS elcontrol en stark sida då de är marknadsledande, vilket gör det svårt för nya leverantörer att ta sig in på marknaden. 1 Exportrådet ägs av staten och näringslivet. 5

9 Försäljning 4.1 Reklam Företaget satsar inga pengar på reklam, och deras hemsida är funktionell men inte mer. BS Elcontrol satsar på att vara ledande på marknaden och på så sätt sprida sitt goda rykte. Då kunder rekommenderar varandra. De använder också sina speciella styrkor som säljargument med garanti, kvalité och nöjda kunder. 5.1 Optimalt lager Eftersom man har ganska korta ledtider i företaget är det svårt att göra några förkalkyler över vad man kommer att få för utgifter under produktionen. Istället för att göra en förkalkyl så jämför BS elcontrol med beställningspunkter från föregående år. Företaget strävar efter att ha ett så optimalt lager som möjligt, d.v.s. att de komponenter och tillbehör som används dagligen ska finnas tillgängligt under hela produktionsprocessen. I sin strävan mot det optimala lagret så har BS elcontrol anlitat två grossister som med snabba leveranser ska kunna göra detta mål möjligt. De två grossisterna som företaget har anlitat är Nea och Modern Elteknik. BS elcontrol har avtal med både Nea och Modern Elteknik om att grossisterna ska ha ett lite lager med varor som BS elcontrol ofta använder. Detta för att leveranserna företagen emellan ska kunna vara den kortaste möjliga. Det går bra för företaget. Branschen är speciell. Man att satsa på kvalité istället för en offensiv reklamkampanj tror vi är ett bättre val, då kunden får det de vill ha. Lagret hos BS elcontrol blir mer och mer optimalt ju mer erfarenhet de får. Företaget har ett lager på ett par tusen artiklar och de övriga artiklarna som behövs får de snabbt och enkelt från sina grossistleverantörer. Att deras grossister hela tiden har ett lager av varor som BS elcontrol ofta beställer gör att det knappast går att få ett mera optimalt lager. 4.2 Säljarna BS Elcontrols säljare Jonas Kewenter och Jonas Sandh åker ut till företag för att enklare se kundernas behov. De kan då lättare lösa kundens efterfrågan och beskriva företagets produkt. Försäljarna har en lång erfarenhet och har även utbildat sig via kurser. Vi känner att en öppen dialog med kunden är bra för försäljningen. Ett handslag är mer personligt än ett faxat anbudsbegäran. Speciellt när branschen är så speciell som den är, och allt behöver vara noggrant. Men att de är lite sårbara. Det är svårt att ersätta de kontakter som de båda har med någon annan. 5.2 Leveranser För att BS elcontrols kunder ska vara nöjda med leveranserna från BS elcontrol, så använder sig företaget av en enkel och tydlig planering för att kunna hålla sina angivna leveranstider. Den konstruktör som ritar ett apparatskåp räknar även ut hur lång tid det kommer att ta för att montera ihop apparatskåpet. Konstruktören räknar ut produktionstiden med hjälp av tabeller 2 som företaget själv har gjort. Detta system fungerar mycket bra enligt Jonas Sandh 3, då BS elcontrol sällan missar att skicka iväg en vara i tid. För att ge montörerna en extra morot så har företaget ett bonussystem. Detta bonussystem ger montören lite extra pengar i lön om han eller hon färdigställer apparatskåpet innan den angivna produktionstiden. Produktion 6 Det händer väldigt sällan att företaget inte kan leverera en vara i tid. Om detta skulle inträffa så har man alltid en bra dialog med kunden, vilket innebär att man kanske kan förhandla fram ett nytt leveransdatum. Eller lösa det på något annat sätt. 2 I denna tabell står det hur lång tid det tar för en montör att montera t.ex. en komponent eller hur lång tid det tar att fästa en kabel. 3 Produktionsansvarig på BS elcontrol

10 5.3 Produktivitet Produktiviteten i ett företag går alltid att göra bättre, detta gäller även BS elcontrol. Men om man i BS elcontrols fall försöker att öka produktiviteten i företaget genom att man t.ex. minskar antalet timmar som en montör har på sig för att bygga ett apparatskåp, så kan detta få förödande konsekvenser på de anställda montörerna. Om man ger montörerna mindre tid att göra skåpen kan detta leda till sämre produktivitet, missnöjd och stressig personal. Risken för slarvfel ökar också om man inte ges chansen att arbeta i ett anständigt tempo. Som det är nu får montörerna x antal timmar att göra ett skåp och en del montörer väljer att göra det snabbare än de timmar man fått, medan andra väljer att använda alla arbetstimmar som skåpet har blivit tilldelat. man byggt ett ljudisolerat rum dit montörer kan gå för att såga och borra i den plåt som används till apparatskåpet, en lösning som gett övriga montörer en tystare och lite bekvämare arbetsplats. Ett ytterligare bevis på att företaget är mån om sina anställda är att det varje dag bjuds på frukost i det lunchrum som ligger i anslutning till produktionshallen. Personalstyrkan på företaget är väldigt omtyckt av ledningen. Ledningen gör allt för att få behålla sin duktiga personal. Vid en eventuell expansion av företaget så kan en omlokalisering vara tvungen. Då vill företaget helst stanna kvar någonstans i Älvängen, så att personalen kan arbeta på som vanligt utan att behöva börja pendla till jobbet. De anställda ges möjligheten att tjäna till extra pengar genom att arbeta i ett lite högre tempo. Detta är bra för de anställda som ibland kan vara behov av just lite extra pengar. Företaget visar att de är måna om sin personal då de dagligen serverar frukost, skapar tystare och bättre arbetsförutsättningar. Lokaler, utrustning 6.1 lokaler och arbetsmiljö Företagets lokaler passar in i verksamheten på ett bra sätt då man har både kontorsavdelningen och produktionsverkstaden i samma byggnad. Byggnaden ligger i Älvängen och den delas med företaget Nordisk Rörmärkning. Storleken på lokalerna är för tillfället perfekt men om företaget skulle fortsätta växa i den takt som det gjort de senaste tioårsperioden, så är en omlokalisering av verksamheten ett måste. Om detta med omlokalisering en dag skulle bli verklighet så skulle företaget helst stanna inom Ale kommuns gränser, och helst stanna i Älvängen. Detta vill man göra för att få behålla all sin kunniga personal, en personalstyrka som troligtvis inte är intresserad att börja pendla till t.ex. Göteborg för att arbeta Man arbetar hårt inom företaget för att hela tiden förbättra arbetsmiljön för sina anställda och skapa en trivsel bland personalen som alla är nöjda med. Bland annat har 6.2 utrustning och verktyg Vid sin produktion använder sig inte företaget av några speciellt tekniska verktyg eller någon speciell teknisk kunskap, utan man använder sig mer av vanliga verktyg som t.ex. tänger, skruvmejslar och kabelavbitare. Den mest tekniska utrustning som företaget använder sig av i sin produktion är sticksågar och borrmaskiner. Man har enbart investerat i de allra nödvändigaste verktygen som behövs vid tillverkning av styranläggningar till kylanläggningar. Eftersom att företaget inte använder sig av så mycket maskiner utan mest av verktyg, så drabbas inte produktionen av några stopptimmar p.g.a. underhåll av maskiner. För att även minimera stopptimmarna av produktionen så inhandlas alltid ett nytt verktyg om något skulle gå sönder. Detta för att det går fortare att köpa ett nytt än att laga ett gammalt. Dessutom kostar det nästan lika mycket att laga ett verktyg som att köpa ett nytt. Eftersom inte företaget använder sig av så mycket tekniska verktyg så är inte risken så stor att haveri med maskiner skulle bidra med förseningar i leveranser e.t.c. Den enda tekniska maskinen som skulle kunna bidra med förseningar är det lager som styrs elektroniskt. Om det skulle gå sönder kommer man få stora förseningar. Övriga verktyg som går sönder byter företaget ut eftersom det inte är så stor prisskillnad på att laga eller köpa ett nytt verktyg. 7

11 Inköp 7.1 Inköp BS elcontrol köper varor in från ett fåtal leverantörer. Inköpen sker oftast med offerter, där priset blir lägre, ju fler och större beställningarna är. De använder sig alltid av minst två leverantörer. Anledningen till att de alltid har minst två leverantörer är p.g.a. att företaget inte vill vara beroende av en leverantör och även för att leverantörerna då vet att har konkurrens och måste då pressa priset. De jämför priser och försöker kunna göra inköpen så billiga som möjligt. Företaget håller fyra möten per år då dem kollar om de behöver ompröva sina nuvarande leverantörer med någon annan leverantör för att jämföra pris, kvalitet, service m.m. De har bra koll på sina leverantörer. Självklart kan inköpen bli billigare, men de strävar alltid att med bra konkurrens pressa priset. I med att de BS elcontrols produkter är unika så är de beroende av att kunna köpa in de produkter konstruktörerna behöver för att tillverka skåpen. Men att som företaget gör, handla av fler leverantörer är bra. Då det minskar riskerna. skulle passa in. Efter 1-2 månaders projektanställning får personen prata med en psykolog, för att diskutera hur personen trivs och om arbetsuppgifterna känns meningsfulla. Det är lika viktigt för båda parter att det känns rätt. Sedan börjar provanställningen och efter cirka 6 månader anställs personen på heltid. BS Elcontrol är mycket nöjda med denna form av rekrytering. Alla de senaste anställningarna har varit positiva. Även om varje anställning är unik, så lyssnar ledningen på psykologen och medarbetarna. Allt för att få en så bra fungerande organisation med arbetsvilliga medarbetare. Vi nyanställer elmontörer -Vill Du bygga våra apparatskåp? 4 Vi behöver omgående projektanställa ett antal montörer. Intresserad av att veta mer? Kontakta Jonas Sandh som är ansvarig för vår verkstad. Telefon ! Det är bra för företaget att de har gjort en sådan uppbyggnad inför en anställning där både den som vill bli anställd får en god inblick av hur det fungerar på företaget och för den som anställer. Detta gör att det blir lättare för företaget att hitta ett vinnande koncept till företaget. BS elcontrol tycker själva att det är viktigt att man får rätt man på rätt plats. Medarbetare 8.1 Rekrytering BS Elcontrols expansion har gjort att de behövt anställa fler. De har använt sig av olika varianter för att hitta rätt person. Först använde de sig av företagares vanliga metod, bara provanställning. Men har nu utvecklat en egen unik metod. De har ett introduktionsprogram, där man kan läsa om företaget. Där kan den kanske kommande anställda, få en inblick i vad företaget gör och lättare förstå arbetet. Om den som har kallats till intervjun känner att introduktionsprogrammet stämmer överens med hans/hennes värderingar och företagsidén så kan en projektantällning bli aktuell. En grupp med tre montörer försöker se efter hur det går för personen, om han lär sig och är lyhörd och om han 8.2 Affärsidén 5 Alla medarbetare är medvetna om vad som gäller för att företaget ska gå runt, även om de inte kan rabbla upp företagets affärsidé. Företaget försöker jobba i grupper så att de anställda förstår hur viktig varje moment är. Företaget använder sig också av olika utbildningsprogram för att hela tiden utvecklas, så att de kan ge den kunskap nuvarande kunder och förhoppningsvis nya kunder behöver. Vad ska vi göra, för att effektivisera och göra jobbet lättare? Frågan som alla företag bör fråga sig själva, men som ofta glöms bort. BS elcontrol har en förslagslåda, där medarbetarna kan komma med förslag. Företaget åker också ibland på kick-offer. Där avsätter de tid och pengar, för att diskutera hur de kan göra för att göra jobbet lättare! 4 Företaget söker fler medarbetare till företaget. 5 Läs affärsidén i bilaga 1. 8

12 Det finns vissa punkter i affärsidén som kan skrivas bättre så att fler kan förstå konceptet i affärsidén, men dem har gjort väldigt klart för kunden vad de specialiserar sig på och vad de erbjuder. 8.3 Friskvård Att få en god laganda, så att alla medarbetarna drar åt samma håll är något alla företag vill ha. BS Elcontrol har detta. Sedan september 2004 är BS Elcontrol hälsodiplomerade. Syftet är att minska sjukfrånvaron, öka trivseln och på så sätt öka lönsamheten. BS Elcontrol har lagt stor kraft på de anställdas hälsa. De har under lång tid serverat frukost. De bjuder även de anställda på gymavgift på Sportlife för att få dem att motionera och då bli friskare och mer aktiva. Att anställda trivs på företaget är ett faktum och det har visats sig då sjukfrånvaron minskat till 2.2%. Detta gör då att företaget kan fortsätta jobba på sin goda laganda. BS elcontrol erbjuder gratis friskvård för personalen för att hålla dem i topptrim vilket gör dem till en starkare grupp. Ett bevis på företagets goda resultat inom friskvården är att folkhälsoministern Morgan Johansson kom på besök i BS Elcontrols lokaler. Han var imponerad över hur de fått ner sjukfrånvaron. 2.2 % är enormt lågt och en av de bästa siffrorna i landet. Jonas Kewenter berättade att nästa mål är under 2 % och att budskapet inte bara är att subventionera friskvårdsaktiviteter utan att få det integrerat i den dagliga verksamheten. Kewenter fortsatte med : - Tolv anställda, vilket utgör en tredjedel av vår personalstyrka har bestämt sig för att åka Vasaloppet nästa år. Nu gör jag en kupp och utmanar dig för att se hur många du kan få med dig från regeringen? och sträckte fram handen till ministern. 6 6 Läs mer om detta i bilaga 2. BS Elcontrol s VD Jonas Kewenter (till vänster) tar inte bara i hand med folkhälsoministern Morgan Johansson, utan utmanar honom också! 8.4 Lönestimulans Apparatskåpen ska byggas på ett antal timmar, beroende på omfattning. Vissa saker tar längre tid. Om montörerna kan bygga skåpen snabbare så får de en bonus. Detta är till för att stimulera, att alltid vara så effektiva som möjligt. BS Elcontrol har lyckats stimulera personalen till goda insatser och det har gjort att de flesta stannat kvar och personalomsättningen är låg. Det är ett tecken på att de trivs. Vissa dagar känner man sig alert och kan då kanske bygga apparatskåpen snabbare. Men det får inte bli så att kvalitén blir lidande, att man gör misstag på grund av tiden. Men de testar alltid skåpen innan de skickas iväg och har det blivit fel, får man göra om. Alla tycker olika saker är viktiga. Vissa tycker lönen, maten eller närheten i Älvängen. Organisation 9.1 Förändringar Företaget försöker hela tiden göra förbättringar, rationalisera företaget så att det blir så effektivt som möjligt. Exempelvis för två år sedan började montörerna jobba i grupper istället för som tidigare individuellt. Nu är det lättare att fördela jobb och det blir att man tar ansvar för gruppen. BS Elcontrol har också funderat om säsongsanpassade perioder kan vara ett alternativ, då det varierar hur 9

13 mycket företaget har att göra. För att minska övertiden kan detta vara en lösning. Organisationen fungerar, inget snack om saken! Arbetsuppgifterna är konkreta och det är bra strukturerat. Men självklart kan allt bli bättre och det gäller att hänga med, precis så som BS Elcontrol gör: att ständigt leta efter nya mer effektiva sätt att jobba på. Något måste göras! Även om de senaste åren gått mycket bra och de behövt tillsätta fler anställda, kommer den dagen då det kommer att gå neråt. Man kan tänka, att man kan se samband mellan tidigare år såsom statistik på antal byggda apparatskåp för att på så sätt kunna bemanna på ett mer effektivare sätt. Man måste försöka beräkna och tillsätta antalet arbetare efter arbetsbördan. Ledningen har funderat på att ha säsongsanpassade arbetsperioder, att de anställda får jobba mer timmar under en period för att sedan ha mer ledighet. Men förslaget är långt ifrån färdigt och måste diskuteras med de anställda innan något sker. 9.2 De anställdas flexibilitet På golvet kan alla göra allt. Montörernas ritningarna är komplicerade men alla kan läsa dem och göra de olika momenten. Det blir mer omväxlande, mer flexibelt och roligare, än om man skulle tillverka en specifik produkt. På kontoret däremot är arbetet mer uppdelat. Men många har jobbat tidigare med andra uppgifter och vet hur det ligger till och kan därför hjälpt till om problem skulle dyka upp. Därför är personalen mycket flexibel om de skulle behöva byta och jobba med andra uppgifter än dagens. Det känns som de har bra koll på varandra och flexibiliteten är stor! Möjligtvis att VD n Jonas Kewenter och ägaren Björn Sandhs uppgifter är de som är mest svåra att ersätta. De har ett stort långvarigt kontaktnät och en bra dialog med kunder. Men de är inte oersättliga. 9.3 Arbetsbelastningen I och med den korta tiden mellan beställning och leverans, har BS Elcontrol problem med att bemanna veckorna. Arbetsbelastningen går i perioder, när det är många beställningar krävs många arbetstimmar och övertid är därför oundviklig. Statistik på hur fort och hur många apparatskåp den anställde tillverkat förs, och arbetsbelastningen blir därför hyfsat jämn. Om montören vill tillverka skåpen snabbare så får man bonus. BS Elcontrols kontakt med kunderna är viktig och att leverera apparatskåpen i tid är något de absolut måste göra. 9.4 Vikten av att hålla sig uppdaterade Ledningen tycker att företaget uppfyller dagens krav på de kunskaper kunderna kräver. Men berättar att det alltid är svårt att förutse. Utbildning och rekrytering är investeringar och därför mycket användbara. Ledningen uppmuntrar personalen att vidareutbilda sig. Datakunskaper utvecklas hela tiden och det gäller för företaget att hänga med. Exempelvis åkte konstruktören Magnus Johansson iväg till Norrköping på en kurs i dataprogrammet CAD. Han berättade att han lärde sig nya saker om det nytillverkade 2005-programmet och att han haft stor nytta av kunskaperna för att kunna göra sitt jobb mer effektivt. Han har även visat några av de andra konstruktörerna och försökt göra dem intresserade för kommande kurser. Det är en ganska konservativ bransch, och de verktyg arbetarna på golvet använder sig av är svåra att göra mer effektiva. Däremot använder sig konstruktörerna, som gör ritningarna på skåpen, av datorer. Men både tekniskt intresse och kunskap finns på företaget, och det gör att de håller sig uppdaterade. Rutiner 10.1 Orderrutin Företagets orderrutin börjar med att kunderna pratar med en konstruktör. Tillsammans med kunden diskuterar man vad apparatskåpen ska styra och vad kunden har för egna 10

14 önskemål på vad skåpet ska innehålla för komponenter. Därefter sätter sig konstruktören ner och ritar och räknar på vad skåpet kommer att kosta och skickar då en offert till kunden. När kunden sedan bestämt sig för att beställa en produkt från BS elcontrol svarar kunden på offerten med en beställning. Kundens får sedan tillbaka ett ordererkännande, som bekräftar att BS elcontrol har tagit emot kundens beställning. Konstruktören lämnar in ritningen på apparatskåpet till produktionsavdelningen där en av montörerna bygger apparatskåpen efter kundernas beställning. Hela förloppet från anbudsbegäran till leverans kontrolleras av kvalitetsmanualen ISO Inger Abrahamsson ser till att faktureringen i företaget fungerar. Hon ser till att alla verifikationer bokförs och arkiveras på rätt sätt. BS elcontrol har inga större problem att få sina kundforgringar betalda i tid på den svenska marknaden. Problem uppstår dock allt för ofta på den norska marknaden. De norska kunderna betalar inte i tid och de betalar heller ingen dröjsmålsränta på sena fakturor. Men pengarna kommer i alla fall in efter ett tag. Orderrutinerna fungerar mycket bra och de är väldigt noga med att spara allt som är av värde att spara. Kunden är alltid i kontakt med samma konstruktör igenom hela affären vilket gör att kunden får en personlig kontakt med BS elcontrol. Hela orderprocessen kontrolleras av kvalitetsmanualen ISO Fakturering och betalning Inger Abrahamsson håller hårt på faktureringen och ser alltid till att den sköts korrekt och i tid. BS elcontrols svenska kunder betalar nästan alltid sina fakturor inom avtalad tid. Om det skulle inträffa att en kund inte betalar en faktura i tid så ringer Inger Abrahamsson till kunden och påminner om att fakturan inte är betald. BS elcontrol har alltså en policy att man inte skickar kravbrev om betalning utan att man istället håller en dialog med kunden. Detta kan företaget göra p.g.a. att företagets kundregister inte är så stort och att man då kan hålla det på en lite mer personlig nivå. Däremot händer det oftare att kunder från den norska marknaden inte betalar sina fakturor i tid. Detta beror mycket på att norrmän har en annorlunda attityd när det gäller att betala fakturor i tid. Normännen har lite av den sydländska mentaliteten att det kommer, det kommer. Dessutom så betalar norrmännen inte heller några räntekostnader på sena betalningar, så BS elcontrol kan bara vänta på att pengarna kommer in. 7 ISO 9001 är en internationell kvalitetsstandard som innefattarallt från inköpsrutiner, leverantörsbedömningar, lagerhanteringsrutiner, produktionsmetoder, leveranser, ekonomisystem, personal, utbildningsrutiner, försäljningsrutiner, och avvikelsehantering m m Tid- och lönesystem Man använder sig av ett stämpelsystem, Bravetime. Systemet fungerar på så sätt att man stämplar in varje dag när man kommer till arbetet och stämplar ut när dagen är slut. Vid varje månadsskifte plockar Inger Abrahamsson ut information om hur mycket varje anställd har arbetat under månaden. Med hjälp av stämpelklockan kan Inger Arahamsson utläsa hur många timmar och hur många övertimmar de anställda arbetat, samt hur många sjukdagar den anställde haft. Lönerna betalas ut den 25 varje månad. BS elcontrol använder sig av tidsförskjutande utbetalning av lönerna d.v.s. att det man jobbar för i mars får man betalt i april. Med hjälp av stämpelsystemet så har företaget exakt koll på hur mycket varje anställd arbetar Måndagsmöten Varje måndag håller företaget ett möte där man går igenom hur lång framförhållning av beställda arbeten man har och jämför detta med hur framförhållningen såg ut under samma period föregående år. Därefter kalkylerar och jämför hur det gick under den gångna veckan, även här jämför man hur det gick under det föregående året. Anledningen till att man jämför med förra årets situation är för att få en uppfattning om hur man ligger till ekonomiskt och hur situationen med leverantörer och kunder ser ut. Allt detta ser företaget med hjälp av noga nedtecknad statistik från både förra veckan och från samma period förra året.

15 Måndagsmötena är ett bra möte som företaget håller för att se till att allt står rätt till Arkivering Alla verifikationer måste enligt lag sparas i tio år. BS elcontrol använder sig av pärmar där de sparar alla originalverifikationer och de har även en server, som varje natt gör en backup på all information som gjorts på företagets datorer under dagen. Både pärmarna och informationen på servern arkiveras i tio år. Eftersom företaget varje år använder nästan 50 pärmar behöver man ganska stor plats för att arkivera pärmarna. Pärmarna arkiveras bl.a. på vinden ovanför produktionshallen Administrativa databasen Den administrativa databasen utnyttjas väl men företaget har nu under senare tiden haft problem med sitt ekonomi program, Hogia. Företaget har i år införskaffat en ny mjukvara från Hogia istället för Hogia Ekonomi. Problemen som BS elcontrol har haft är att när informationen skulle föras in i det nya programmet så hade några delar försvunnit och några andra små problem har även tillstött. Leverantören Hogia kan inte förstå hur detta kunde hända för det är fel som inte kan uppstå enligt företagets tekniker. Hogias tekniker håller dock på för fullt att ordningsställa felen. Om de inte får ordning på mjukvarorna från Hogia så är det kanske dags att se sig om efter andra återförsäljare. BS elcontrol har bra koll på sin arkivering men också en otrolig ordning trots att man varje år får ca 50 st nya pärmar att arkivera Det administrativa arbetet Ekonomiansvarige Inger Abrahamsson tycker att det administrativa arbetet fungerar bra. Företaget gör för tillfället ingenting för att rationalisera det administrativa arbetet. Men eftersom det aldrig har blivit ifrågasatt så vet inte företaget om det går att göra det mer effektivt. Inger Abrahamsson poängterar vikten av kvalité och säkerhet, och därför går det knappast att göra jobbet mer effektivt. Hela processen från det att kunden ringer till det att kunden får sin vara levererad är enligt Inger den snabbast möjliga. Företaget har inte sett över sitt administrativa arbete på några år men enligt Inger Abrahamsson fungerar det lysande. Det kanske kan gå att göra på något annat sätt men det är inget företaget satsar på nu. Ekonomisk styrning 11.1 Kalkyleringar och Lönsamhet BS elcontrol använder sig inte av förkalkylering eller skatteplanering. De använder sig istället av efterkalkylering där de kollar alla offerterna. För att lätt kunna se hur utvecklingen av omsättning och kostnader ska bli så använder sig företaget av så kallade nyckeltal. Soliditeten i företaget är väldigt hög. BS elcontrol AB äger 100% av företaget vilket företaget är väldigt nöjda med. Lönsamheten som företaget har går alltid att förbättra, vilket de naturligtvis strävar efter. Det kan vara bra att använda sig av en förkalkylering och skatteplanering i företaget för att hålla en extra koll på skatter och dylikt Företagsledning Fyra gånger på per år har företaget styrelsemöten, där pratar man om företagets styrkor och svagheter och vad man ska göra för att kunna förbättra situationerna i företaget. Man för diagram och statistik som Jonas Kewenter tar 12

16 fram, jämför och diskuterar med de andra i styrelsen. Dem jämför allt från förra året och försöker åskådliggöra hur det ska gå detta år. framfötterna i god hälsa, trippel AAA 8, ett bra företag i dagens läge. Företaget har så kallade måndagsmöten, då kan de hålla en extra koll på vad som har hänt och skett det närmaste året och även jämföra från föregående år, vilket är bra för företaget så att de kan beräkna om det blir bra med jobb den närmaste månaden exempelvis 12.2 Kvällskurser Företaget har en så kallad kick off i företaget, där man har kvällskurser för sina medarbetare för att de ska få den senaste utbildningen av vad som sker ute på marknaden. Varje måndag då de har sina måndagsmöten så har de också en ledningsgrupp som är aktiv i företaget. Den består av Jonas Kewenter, Björn Sandh, Göran Ottosson, Christer Holmes, Jonas Sandh, Inger Abrahamsson och Dennis Ohlsson. Där för man protokoll kollar statistik, order mm. BS elcontrol använder sig av kvällskurser i företaget för styrelsen i företaget så att de ska få den senaste informationen och utbildningen som krävs för att hänga med på marknaden idag. De håller sig bra uppdaterade om vad som händer och sker på marknaden vilket är bra för företagets överlevnad Massmedia Företaget har en bra kontakt med kommunledningen. Även massmedia har varit intresserade av deras verk och företagsanda. De har bland annat varit med i Ale kuriren, Göteborgs Posten och TV4. Så företaget har idag varit med massmediala sammanhang. BS elcontrol AB är det ledande företager på den svenska och på den norska marknaden. Detta har gjort att massmedia har intresserat sig i BS elcontrols verk. BS har visat På lång sikt 13.1 Förändringar i omvärlden Företaget följer utvecklingen. Exempelvis har de upptäckt en hårdare konkurrens från Italien, som är effektiv och snabb. Inom datavärlden har det utvecklas mycket. Det kommer nya program där man kan rita apparatskåpen mer effektivt. De har bra tekniska konstruktörer vars intresse är datorer och på så sätt hänger de med. Detta gör att BS elcontrol får lite konkurrens på marknaden. Nu måste de visa sin effektivitet i företaget och hänga med i utvecklingen för att inte komma efter. Detta kan vara ett hot för BS elcontrol om nu italienarna visar sig vara snabba och effektiva samt att de gör bra skåp. Då är det viktigt att företaget får den kompetens som behövs för att dem ska hänga med i utvecklingen Planering för framtiden Ledningen anser att affärsidén för företaget fortfarande håller. Men det gäller att utveckla och försöka se nya mer effektiva sätt att jobba på. Men att bli bättre och att planera för framtiden är svårare än man tror. Det är svårt att bryta mönster. Det som har fungerat så bra så länge, är svårt att se att det kan fungera på ett annat bättre sätt. De anställda åker iväg på en så kallad planeringsdag minst en gång per år. Där avsätter de tid och pengar, för att diskutera hur de kan göra jobbet lättare! Ledningen åker också ibland själva iväg tillsammans och har efter erfarenhet förstått att det är bättre att åka iväg. Är man på företaget att det alltid någon som stör: jag ska bara. Därför åker ledningen iväg några dagar, för att ta beslut och tänka på framtiden. 8 Den bästa ekonomin bland mindre företag 13

17 Det känns som om många företag glömmer framtiden. De lever i nuet och det är vardagen och vanorna som tiden prioriteras. Men att göra som BS Elcontrol, att avsätta minsta en dag per år så att man har bestämt är viktig, för att annars glöms det lätt av Plan B Affärsidén för företaget är hållbar och ledningen följer hela tiden hur det går resultatmässigt. Skulle det gå sämre under en lång period är de tvungna att anpassa. Den största kostnaden är personalen. Det går inte att ha anställda som inte gör något under en längre tid. BS Elcontrols plan B är därför att minska personalen. Vad gäller leverantörer har företaget två grossister, inte bara för att gardera sig om någon av dem skulle gå i konkurs utan även för att sprida riskerna. En annan anledning är att få grossiterna att förstå att de har konkurrens. De säljer till många olika och har inga nyckelkunder och är därför inte beroende av några kunder. Saker går inte alltid som man tänkt sig. Det känns som om företaget har tänkt till. De har inga kunder eller leverantörer som de är beroende av. De klarar en kort sämre period och är också medvetna att de måste anpassa sig om det håller i sig. De senaste årens framgång har skapat en stark likviditet. Det måste kännas bra att inte behöva betala någon ränta på lån varje månad. De kan satsa sina vinster på mer kreativa saker. Nu läggs cirka hälften av vinsten i bokslutsdispositionen för att kunna kvitta den mot kanske kommande sämre år. Den andra hälften tar de ut som vinst, som de då behöver skatta. Där har de en fördel att de inte sålt ut aktiedelar, så ägaren får vinsten. Men skatt på stora vinster känns onödig Ekonomisk planering BS Elcontrols ekonomi är stabil. Deras betyg är AAA vilket är den bästa bedömningen ett mindre företag kan ha. Med mindre företag menas att de inte ingår i någon koncern. De har inga lån och har arbetat ihop en finansiell reserv. Alla företag strävar efter att gå med vinst. Men hur ska man använda vinsten på bästa sätt? BS Elcontrol försöker göra en ekonomisk planering, där de jämför olika alternativ. De lyssnar på tips från banken. Banken tjänar på att få låna pengar och BS Elcontrol får ränta så tipsen är ömsesidiga. De lyssnar också på revisorns tips. Han ger tips om det är bra läge för investeringar. De jämför också med företagets räntabilitet om det är bättre att satsa pengarna på företaget och investera. De erkänner att likaväl som de är experter på sitt område, så är rådgivarna experter på deras. 14

18 Sammanställning Produkter 1 2 Kunder 2 Konkurrenter 1 4 Försäljning 2 Produktion 3 Lokaler, utrustning 2 Inköp 1 Medarbetare Organisation 1 3 Rutiner 2 5 Ekonomisk styrning 1 Företagsledning 3 På lång sikt Totalt

19 Ekonomisk analys Statistik säger mycket. Därför har vi för att närmare utvärdera företaget studerat BS Elcontrols årsredovisning för åren 2002, 2003 och Vi har analyserat nyckeltalen, både hur det gått för företaget och hur framtiden ser ut. Vi måste veta hur det gick igår, för att kunna se en utveckling, och på så sätt försöka förutse framtiden. Stämmer den uppfattning vi fått från de andra punkterna att företaget går en ljus framtid till mötes, med siffrorna?? Vinsten När vi analyserar resultaten av åren 2002, 2003 och 2004, ser vi att företaget gått med vinst alla åren. Vi konstaterar också att 2003 var det minst vinstgivande året. Vid jämförelse av nettoomsättning och nettomarginal upptäcker vi att vinsten inte följt med. Vinst per anställd har istället sjunkit vilket kan bero på att de tagit nya beställningar, men med lägre lönsamhet. De ökade marknadsandelarna är ett resultat av BS Elcontrols rykte på marknaden med bra produkter till rimliga priser. Resultaten för de tre åren är ändå stabila. De pendlar mellan 3,7% och 6,5 %. De tjänar alltså mellan 3,7 öre till 6,5 öre per tjänad krona. Detta är helt okej. Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Nettomarginal 6,5% 3,7% 4,4% Rörelsekostnader Det är när man sätter rörelsekostnaderna i förhållande till omsättningen som man rättvist kan se förändring mellan år. Nettoomsättning Material- och varukostnader Övriga rörelsekostnader m m Personalkostnader Nedskrivningar och återföringar Avskrivningar Jämförelsestörande poster S:a rörelsekostnader Som läses ovan, har röelsekostnaderna ökat från 94 % till 96 %. Analysen visar att det är personalkostnaderna som ökar mest. Enligt årsredovisningen har antalet anställda inte ökat, vilket kunde varit en logisk förklaring. Istället kan det bero på en löneökning bland medarbetarna. För mycket låsta pengar - Kassalikviditet Kundfordringar Omsättning Omsättningen påverkar egentligen inte hur det går för företaget. Därför skulle det kunna vara så att företaget ökar sin omsättning från år till år och samtidigt ökar kostnaderna ännu mer. Mer om detta under rörelsekostnader. Siffrorna nedan säger att företaget minskade med 3 % till 2003, medan de höjde till med 13 % till Som sagt så säger siffrorna egentligen inte hur det går för företaget, utan bara att de omsätter så mycket pengar. Nettoomsättning Omsättningsutveckling - -2,8% 13,4% Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bak samt kortfr fordr Summa kortfristiga skulder Kassalikviditet 111% 107% 124% Med ett företags kassalikviditet, menas deras betalningsförmåga. BS Elcontrol som är ett tillverkande företag, har ett idealvärde på lite mer än 100 %. Analyserar vi här, ser vi som innan att 2003 helt klart varit ett mellanår. Och att det ökat till 124 % till år Detta är okej siffror, och att det är kundfordringarna som ökat mest. Anmärkningsvärt är också att företaget inte har några långfristiga lån (de lån som är på mer än ett år). Företaget har en finansiell styrka och betalningsförmågan är hög. 16

20 För mycket lån Summa eget kapital Summa obeskattade reserver Summa eget kapital och skulder Soliditet 29,5% 26,8% 30,2% Soliditeten uttrycker hur mycket av sina tillgångar företaget äger. Den har varit stabil kring 30 %. Det egna kapitalet har minskat medan den obeskattade reserven ökat mellan åren. Bedömning Ekonomisk analys Vi inser det rimliga i att betala för utförd revisionskontroll, och summan kr per år bedömer vi okej. Däremot funderar vi kring posten andra uppdrag då denna uppgår till mer än dubbla ersättningen för själva revisionsuppdraget. Är detta rimligt?? Utan att veta sakinnehållet rekommenderar vi BS Elcontrol att jämföra pris och service med andra revisionsfirmor. Not 2 Ersättning till revisor Revisionsuppdrag Andra uppdrag Summa revisionskostnader Efter ha analyserat nyckeltalen känner vi att BS Elcontrol har koll på 9ekonomin. Resultaten är stabila. Vi vill peka på att kommande vinster disponeras både till aktieägarna och en ökad satsning på att utveckla fler produkter. Detta ger företaget mindre sårbarhet om det uppstår svårigheter att sälja den nuvarande produkten. Företaget minskar på detta sätt också sin vinstskatt. Årets resultat

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik 1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik I det här dokumentet definieras och förklaras de nyckeltal som används i ÅSUBs bokslutsstatistik. Samtliga nyckeltal är sådana som går att räkna fram från

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB

TEIE53 Extra case Far & Flyg AB TEIE53 Extra case Far & Flyg AB 1. Samtliga uppgifter behandlar företaget Far & Flyg AB. Läs därför noga igenom den introducerande beskrivningen av företaget. Läs även hela uppgiften innan du löser den.

Läs mer

Större kassa med effektivare fakturering

Större kassa med effektivare fakturering Större kassa med effektivare fakturering Cash is king. Detta bekanta uttryck är så sant som det är sagt. Kanske inte cash i sin faktiskt fysiska form, men definitivt dess funktion i ett företag. Att företag

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning?

Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning? Hur hjälper jag mina elever att skriva en modern årsredovisning? 2015-05-12 Jonas Mårtensson Maria Björkman 0 Vilka är vi och vad jobbar vi med? Jonas Mårtensson, auktoriserad revisor Maria Björkman, auktoriserad

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Historik, verksamhet och ägandeförhållanden. Ekonomi. Företagsledning. Affärsidé. Kundpolicy. Personalpolicy 1.FÖRETAGSBESKRIVNING

Historik, verksamhet och ägandeförhållanden. Ekonomi. Företagsledning. Affärsidé. Kundpolicy. Personalpolicy 1.FÖRETAGSBESKRIVNING 1.FÖRETAGSBESKRIVNING Historik, verksamhet och ägandeförhållanden Svets & Montage I P AB, 556378-9535, bildades år 1980 av grundaren Ingmar Persson. Under årens lopp har företaget vuxit i lugn och stabil

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Rivstart - STARTA EGET

Rivstart - STARTA EGET Rivstart - STARTA EGET Rivstart är en av Sveriges absolut populäraste böcker om att starta eget med över 36 000 läsare (januari 2010). Det här är den enda ständigt aktuella och alltid uppdaterade Starta

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice Beskriva processen med att

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

PROJEKTRAPPORT MOWE. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik Olsson Rasmus Pettersson DG2 Jonatan Olsson. Utskriftsdatum: 2010-12-02

PROJEKTRAPPORT MOWE. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik Olsson Rasmus Pettersson DG2 Jonatan Olsson. Utskriftsdatum: 2010-12-02 PROJEKTRAPPORT MOWE Detta är en projektrapport om MOWE. Ett projekt genomfört i samband med kursen Företags ekonomi och affärsplan. MOWE är ett fiktivt företag. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Årsredovisning Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Innehåll Företagsfakta för Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB 213-5-3. Innehåller heltäckande information om företagets ekonomiska situation. GRUNDINFORMATION

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Information ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER och FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) Kvartalsrapport januari mars 2012 Resultatet för kvartalet i korthet Nettoomsättningen uppgick till 1 478 KSEK (224 KSEK) Resultatet uppgick till - 2 606 KSEK

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009

SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB. Delårsrapport januari mars 2009 SenseAir delårsrapport jan-mars 2009 1 (7) SenseAir AB Delårsrapport januari mars 2009 Tre månader i korthet Nettoomsättningen för SenseAir ökade med 32 % och uppgick till 23 027 ksek (17 421 ksek) Rörelseresultatet

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub.

Film. i webbutiken. rustad för kylig konkurrens sid 6. Lyckas med din reklamkampanj. Nelly och Byggmax satsar på rörligt. En dag med: InkClub. FRÅGA EXPERTEN: Minderårig vill häva köpet? Proffsen testar: LiveShop Som att handla på csi-sätt En dag med: InkClub.COM NUMMER 7 SEPT NOV 2011 FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET Film i webbutiken Nelly och Byggmax

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Älvsborgsvind AB (publ)

Älvsborgsvind AB (publ) Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 6 Delårsrapport jan-jun 2015, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Finansieringsanalys Räkenskapsanalys Strategisk planering och Ekonomistyrning Samband strategisk planering och ekonomistyrning Strategisk planering Budgetering Budgetuppföljning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag

Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Min syn på aktiviteter innan PU-processen i SME företag i förhållande till stora företag Av Tobias Lindström Innehållsförteckning Introduktion... 1 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Del två: Min syn på aktiviteter

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje?

Publicerad i Femina. När känner vi arbetsglädje? Jobba dig lycklig Att ha ett arbete är en av de absolut viktigaste faktorerna för vår lycka, trots larmrapporter om stress och utbrändhet. Det visar den internationella lyckoforskningen. Bengt Brülde är

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 5,6 MSEK (5,9 MSEK).

Faktureringen under perioden uppgick till 5,6 MSEK (5,9 MSEK). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2010 Faktureringen under perioden uppgick till 5,6 MSEK (5,9 MSEK). Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -4,8 MSEK (-5,3 MSEK)

Läs mer

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 Standard 2013-05-16 15:07 Carl Efvergren KYLMONTAGE I RAMLÖSA AB BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer