Granskning av årsbokslut och årsredovisning Huddinge kommun svar på revisionsskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av årsbokslut och årsredovisning Huddinge kommun svar på revisionsskrivelse"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 juni 2014 KS-2014/ (4) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist Kommunstyrelsen Granskning av årsbokslut och årsredovisning Huddinge kommun svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut: Som svar på revisionsskrivelsen från Huddinge kommuns revisorer, daterad , åberopas innehållet i tjänsteutlåtande KS 2014/ , daterat den 2 juni Sammanfattning Kommunens revisorer har med stöd av EY genomfört en granskning av årsbokslut och årsredovisning för Huddinge kommun Granskningen visar att kommunens årsbokslut och årsredovisning håller en god kvalitet, uppfyller lagkrav och förbättras kontinuerligt. Revisionsskrivelsen lämnar utifrån granskningens resultat ett antal rekommendationer som kommunstyrelsen besvarar i detta tjänsteutlåtande. - Säkerställ att de riktlinjer avseende aktiveringar och avskrivningar som finns internt inom kommunen följs. Under 2014 forsätter det gemensamma arbetet med att ytterligare förbättra processerna för att avsluta projekt och påbörja avskrivningar mer löpande under året och att retroaktiva avskrivningar belastar rätt räkenskapsår. - Socialnämnden bör snarast utreda vad skulden avseende flyktingbidrag består av. Social- och äldreomsorgsförvaltningen utreder skulden och kommer under hösten att till socialnämnden redovisa resultatet och föreslå hur medlen ska utnyttjas. - Tillse att erforderliga underlag finns tillgängliga till verifikationer avseende representation och liknande kostnader. För att ytterligare stärka kontrollen kommer kommunen utvidga efterkontrollerna av dessa fakturor. I enlighet med åtaganden i flera nämnders internkontrollplaner planeras under hösten informationsinsatser till godkännare och attestanter om vilken dokumentation som ska finnas på utbetalningsunderlag. POSTADRESS BESÖKSADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Kommunalvägen 28 Ekonomiavdelningen Huddinge kommun, Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 juni 2014 KS-2014/ (4) Beskrivning av ärendet På uppdrag av kommunens revisorer har EY granskat årsbokslut och årsredovisning för Huddinge kommun Syftet med granskningen har främst varit att erhålla tillräckliga underlag/revisionsbevis för revisorernas uttalanden i revisionsberättelsen om räkenskaperna ger en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens resultat och ställning samt att redovisningen av verksamhetens resultat och måluppfyllelse redovisas i enlighet med lagens krav. EY s bedömning är att årsredovisningen sammantaget ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning för år I årsredovisningen bedömer kommunen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts och EY delar den uppfattningen. EY noterar att årsredovisningen delvis omarbetats för att bättre överensstämma med lagar och rekommendationer, som till exempel en utvecklad notapparat för den sammanställda redovisningen. Bokslutsdokumentation bedöms vara tillräcklig och underlag till periodiseringsposter har förbättrats. Granskningen har föranlett följande rekommendationer för kommunens fortsatta förbättringsarbete. - Säkerställ att de riktlinjer avseende aktiveringar och avskrivningar som finns internt inom kommunen följs. - Socialnämnden bör snarast utreda vad skulden avseende flyktingbidrag består av. I revisonsrapporten beskrivs också att det, liksom tidigare år, saknats uppgifter om deltagare, program och syfte vid representation och liknande. Förvaltningens synpunkter Granskningen visar att kommunens årsbokslut och årsredovisning håller en god kvalitet, uppfyller lagkrav och förbättras kontinuerligt. Det är positivt att åtgärder utifrån tidigare års rekommendationer har gett bra resultat. Det gäller till exempel rekommendationen om att fortsätta att utveckla kriterierna för bedömning av måluppfyllelsen för att öka möjligheten till jämförelse mellan nämnderna och rekommendationen om att förvaltningsberättelsen i större utsträckning ska om fatta hela kommunkoncernen. Säkerställ att de riktlinjer avseende aktiveringar och avskrivningar som finns internt inom kommunen följs. Granskningen har visat att det förekommer att avskrivningar inte påbörjas när en anläggningstillgång tas i bruk. När det gäller maskiner och inventarier har det noterats att majoriteten börjar skrivas av i samband med årsbokslutet.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 juni 2014 KS-2014/ (4) Retroaktiv avskrivning tillämpas. I granskningen av intern kontrollen 2013 rekommenderade EY att om det finns ledtider mellan projektavslut och aktivering bör retroaktiva avskrivningar tillämpas för att säkerställa ett korrekt resultat för redovisningsperioden. När det gäller investeringar i mark, byggnader och tekniska anläggningar noteras att även för dessa anläggningar görs retroaktiva avskrivningar. Sker detta samma räkenskapsår blir resultatet per helår rättvisande men inte per månad. Om aktiveringen inte sker förrän i januari året efter finns det risk att de retroaktiva avskrivningarna belastar fel år. Därför rekommenderas att kommunen säkerställer att de riktlinjer avseende aktiveringar och avskrivningar som finns internt inom kommunen följs. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort särskilda genomgångar och kompletteringar av rutinerna för samhällsbyggnadsprojekt i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning. I denna genomgång har en mall för avslut tagits fram där det ska framgå datum för godkänd slutbesiktning för att möjliggöra retroaktiv avskrivning. Under 2014 forsätter det gemensamma arbetet med att ytterligare förbättra processerna för att avsluta projekt och påbörja avskrivningar mer löpande under året och att retroaktiva avskrivningar belastar rätt räkenskapsår. Socialnämnden bör snarast utreda vad skulden avseende flyktingbidrag består av. Granskningen har visat att det finns en kortfristig skuld uppgående till 35 mnkr avseende flyktingbidrag. Tidigare har flyktingbidrag som ska periodiseras över fyra år bokats på kontot. EY bedömer att det är oklart om den skuld som redovisas är balansgill och social- och äldreomsorgsförvaltningen har påbörjat en utredning som inte var färdigställd vi årsbokslutet. EY rekommenderar att socialnämnden snarast bör utreda vad skulden består av. Den 1 december 2010 tog Arbetsförmedlingen över ansvaret från kommunerna för de nyanländas etablering. Det skedde i och med att etableringsreformen trädde i kraft. Det innebar att kommunens ansvar och arbetsuppgifter kring de nyanlända förändrades. Syftet med etableringsreformen är att det ska bli mer enhetligt för nyanlända oavsett var i landet de bor samt att det ska bli en tydligare inriktning mot arbete och självförsörjning. Det har uppstått ett överskott från den ersättning som erhållits från Migrationsverket mellan åren 2005 fram till december 2010 med 35 mnkr utifrån den gamla lagstiftningen som gällde fram till den 1 december Social- och äldreomsorgsförvaltningen utreder skulden och kommer under hösten att till socialnämnden redovisa resultatet och föreslå hur medlen ska utnyttjas.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 juni 2014 KS-2014/ (4) Tillse att erforderliga underlag finns tillgängliga till verifikationer avseende representation och liknande kostnader. I revisonsrapporten beskrivs att det, liksom tidigare år, saknats uppgifter om deltagare, program och syfte vid representation och liknande. Bristerna har identifierats vid barn- och utbildningsförvaltningen, social- och äldreomsorgsförvaltningen samt kommunstyrelsens förvaltning. Kommunens leverantörsfakturaprocess centraliserades den 1 februari i år och samtliga leverantörsfakturor hanteras av kommunstyrelsens förvaltning. I uppdraget ingår liksom tidigare att innan bokföring av fakturor som avser representation och liknande kostnader kontrollera att utbetalningsunderlaget är fullständigt. Om underlag saknas ska fakturan skickas tillbaka till attestanten för komplettering innan den bokförs. För att ytterligare stärka kontrollen kommer kommunen utvidga efterkontrollerna av dessa fakturor. I enlighet med åtaganden i flera nämnders internkontrollplaner planeras under hösten informationsinsatser till godkännare och attestanter om vilken dokumentation som ska finnas på utbetalningsunderlag. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Ralph Strandqvist Budgetansvarig Bilagor Revisionsskrivelse Revisionsrapport, Granskning av årsbokslut och årsredovisning Huddinge kommun Beslutet delges Huddinge kommuns revisorer

5 HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Revisionssknvelse Till Kommunstyrelsen Granskning av årsbokslut och årsredovisning Huddinge kommun På vårt uppdrag har Ernst & Young granskat årsbokslut och årsredovisning för Huddinge kommun 2013 Ernst & Youngs bedömning ~r att årsredovisningen sammantaget ger en rattvisande bild av kommunens resultat och ställning för år 2013, Ett antal rekommendationer I~mnas i rapporten för kommunens fortsatta förbättringsarbete, Dessa bör beaktas av kommunstyrelsen Revisionsrapporten överl~mnas harmed Revisionen önskar erhålla kommunstyrelsens svar på rapporten senast den 26 juni 2014, Vi medverkar gärna vid styrelsenslnamndens sammantrade för alt föredra rapporten För Huddinge kommuns revisorer -;1:wl ;;f;,/e~ Kurt Karlsson Ordförande! / \., I- /':) (, ~" "II j~), Laszlo Dagsberg / VICe ordforande För kännedom Kommunfullmäktiges presidium

6

7 R.~I.ionor~~~ort zon C;rno",för~ p' wppdrll<j O. r r ~i,or ema mo" 2014 Huddinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning EV

8 EV rh " ' I " ~, ""'j~' Innehall 1. Sammanfattning och rekommendationer Inledning Kommunens ekonomiska läge Positiva resultat i de flesta kommunerna..,."."." ",."."."."." _" Huddinge kommuns ekonomiska resultat 3 4. God ekonomisk hushållning och avstämning av balanskravet Riktlinjer för god ekonomisk hushällning 4 4_2 Måluppfyllelse." "",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5 5. Granskning av räkenskaper Resultaträkningen 6 5,2, Exploateringsver1<:samhet _ 6 5.3_ Balansräkningen ",,,,,,,,,,,,,,,,.,,. "".".".,, 9 5,4, SammanstalId redovisning _ Lön _ "_",,,,,,,,,,,,.,."."",." _ Granskning av ledningsnära kostnader",.. " ",."..,..,.".",,,'o "'" '" '" "'" 12 1

9 1. Sammanfattning och rekommendationer På uppdrag av kommunens revisorer har EY granskat kommunens ar!ibokslut och årsredovisning för Syftet med granskningen har frams1 varit att erhålla tillr~c!<.liga underlagirevisionsbevis för revisorernas uttalanden i revisionsberättelsen om räkenskaperna ger en rattvisande bild av kommunens och kommunkoncernens resultat och ställning samt att redovisningen av verksamhetens resultat och måluppfyllelse redovisas i enlighet med lagens krav Revisionen har utförts i enlighet med kommunallag, den kommunala redovisningslagen, kommunens regler och anvisningar samt god revisionssed I rapporten sammanfatlas de mest väsentliga iakttagelserna från granskningen Arsredovisningen bedöms sammantaget ge en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens resultat för 2013 och stallning per Kommunen redovisar ett positivt resultat för 2013 om 183,7 mnkr (172,7 mnkr). Resultatet överstiger budget med 50,2 mnkr. Balanskravsresultatet uppgar till 183,7 mnkr (171,8 mnkr) Resultatet påverkas av ett antal engångsposter: Aterbetalning av sjukförsakringspremier (avseende M 2005 och 20(6) från AFA Försakring (+61,2 mnkr) Sänkningen av den diskonteringsränta som pensionsskuldsavsättningen beräknas pä {--42,5 mnkr}. Kommunens soliditet. med hänsyn t3gen till pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelser uppgår per till 17,9 procent att jamföra med 17,6 procent per I årsredovisningen görs en omfattande uppföljning av kommunens mål och mäluppfytlelse. Kommunen gör bedömningen att god ekonomisk husnållning har uppnåtts Vi delar den uppfattningen. 353 mnkr har avsatls för åren i en resultatutjämningsresel'v. Av 2013 ärs resultat föreslås mnkr sättas av. Arsredovisningen har delvis omarbetats för alt bättre överensstämma med lagar och rekommendationer. Bland annat har notapparaten för den sammanställda redovisningen utvecklats. Det görs aven en samlad bedömning om god ekonomisk hushållning uppnåtts för kommunkoncemen, Bokslutsdokumentationen bedöms vara lillräcklig. Underlagen till periodiseringsposterna har förbattrats. Från och med 1 januari 2014 ska kommunerna redovisa sina materiella anläggningstillgångar med komponentilvskrivningsmetod Det kräver ett omfattande arbete. som behöver involvera såväl ekonomipersonill som verksamhetspersonai, för att komma i mål med delta. Komponentansats medför som regel betydande påverkan pa resultat och ställning. Granskningen föranleder följande rekommendationer: ~ Säkerställ att de riktlinjer avseende aktiveringar och avskrivningar som finns internt inom kommunen följs. ~ Socialnämnden Dör snarast utreda vad skulden avseende flyktingbidrag bestar av 2

10 EV ~l q,"'" ~ -.] 'o j 2. Inledning På uppdrag av kommuns revisorer har EY granskat kommunens årsbokslut och år5redovisnirjg för Syftet med granskningen har främst varit att erhålla tillrackliga underlagjrevisionsbevis för revisorernas uttalanden i revisionsberättelsen om räkenskaperna ger en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens resultat och ställning samt atl redovisningen <IV verksamhetens resultat och mälljppfytlelse redovisas i enlighet med lagens krav. Revisionen har utförts i enlighet med kommunallag, den kommunala redovisningslagen, kommunens regler och anvisningar samt god revisionssed. Detta innebär bland annat att väsentlighet och risk är vägledande för revisionen, Revisionen lacker således inte in alla eventuella brister i den interna kontrollen och räkenskaperna. Samtliga belopp (lr angivna i miljoner kronor (mnkr) om inget annat anges, Belopp inom parentes avser jämförelse året Kommunens ekonomiska läge 3.1. POSitiva resultat i de flesta kommunerna Det sammanlagda resultatet för kommuner och landstmg uppgm till 14 miljarder enligt de preliminära boksluten för 2013, Resultatet motsvarar god ekonomisk hushållning i kommunsektorn som är 2 procent ilv skatter och statsbidrag Bortsett från engångseffekter som återbetillade försäkringspremier från AFA Försäkring och kostnader för omräkning av pensioner. uppgår kommunernas resultilt till drygt 10,5 miljarder. Kommunernas resultilt för 2013 uppgår till 15,7 miljarder kronor och endast 26 av landets 290 kommuner redovisar underskott. Kommunernas resultat förstär1<;s för andril året i rad av återbetalade försäkringspremier från AFA Försäkring med sammanlagt nära 8 miljarder kronor, 3.2. Huddinge kommuns ekonomiska resultat. För 2013 redovisar Huddinge kommun ett positivt resultat om 184 mnkr vilket är 11 mnkr högre än föregående år, Resultatet exklusive exploaterings och realisationsvinster uppgår till 159 mnkr vilket även det överstiger fofegående års utfall. Arets resultat överstiger därmed det ekonomiska målet om 59 mnkr vasentligt. Detta förklaras främst av återbetalningar av inbetalda premier för avtalsförsäkringar, 61 mnkr, för åren 2005 och 2006 samt högre skatteintäkter, 19 mnkr, än budgeterat Exploateringsvmsterna uppgår till 25 mnkr vilket understiger budget med 50 mnkr. Orsaken är at! flera investeringar skjutits på framtiden. Verksamhetens nettokostnader, exklusive exploateringar, ökade med 4,9 procent att jämföra med en ökning om 3,5 procent 2012, Personalkostnaderna som utgör kommunens största utgiftspost ökade med 3,6 procent. Nettokostnadsökningen för nämndernil uppgår till 5,2 procent atl jämföra med 4,7 procent 2012 En god tillväxt av skatteunderlaget har påverkat skatteintäkter och utjämning positivt En ökning med 6,0 procent eller 270 mnkr jamfört med föregående ar har noterats Genomsnittsökningen de senaste 5 ären har tegat på 4,9 procent. 3

11 EV Respektive nämnd kommenteras utförligare under rubriken resultatn:ikning. 4. God ekonomisk hushållning och avstämning av balans kravet 4.1. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Vid avstämning av balans kravel ska reavinster exkluderas från resultatet. Huddinge kommuns resultat efter exkludering av realisationsvinster uppgår till 183,7 mnkr och uppfyller därmed det lagenliga balanskravel Under åren 20() har totalt 250 mnkr öranmarkts för att möta framtida pensionskostnader. Dessa medel har räknats bort i balanskravsulredningen eftersom de i en framtida utredning kommer alt kunna tillgodoräknas vid inlösen av pensionsåtagandet Från och med januilri 2013 finns det enligt kommunallagen möjlighet atl under vissa förutsättningar reservera delar a~ elt positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR), Reserven ska kunna an~ändas för att utj<'l.mna intäkter ö~er tid i syfte att täcka underskott vid ekonomiskt tuffa tider. Om kommunen villlillampa möjligheten att reservera till eller disponera medel från en resultatutjämningsreserv ska beslut fattas om hur hanteringen a~ denna reserv ska gå till. Hantering ska framga a~ riktlinjerna för god ekonomisk hushållning som ska fastst<'lllas a~ kommunfullm<'lktige, Reservering till en resultatutj(imningsreserv får göras med högst el! belopp som mots~arar det lägsta a~ antingen den del a~ årets resultat eller den del a~ årets resultat efter balanskra~sjusteringar som ö~erstiger 1 procent a~ summan a~ skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjamniflq. om kommunen eller landstinget har ett negati~t eget kapital, inklusi~e ans~arsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när a~sättningen får ske uppgå till 2 procent a~ summan a~ de o~an n<'lmnda postema, I no~ember 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning De mål och delmål för sund ekonomi som återfinns i Mäl och budget ar kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning Målodl delmål för nöjda in~ånare, hållbar samhällsut~eckling samt attrakti~ arbetsgi~are är kommunens ~erksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Det finansiella målet för att uppnå god ekonomisk hushållning ar att årets resultat exklusive e xploaterings~inster, ska vara positivt, Skrivningen är skarpare än den som finns vid avstämning av balanskravet Kommunens resultat exklusive exploaterings-vinster uppgår till 159, l mnkr. Det ekonomiska målet för året var ett resultat på 59 mnkr, Huddinge kommun gör därmed bedömningen att målet kopplat till god ekonomisk hushållning uppnåtts, Vi delar den bedömningen, Arets resultat exklusi~e exploateringsvinster motsvarar 3.3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, Beslut om lokala riktlinjer för resultatutjämningsreserv har faltats att kommunfullmäktige, Reservering till RUR får göras med ett maximalt belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del a~ årets resultat enligt kommunens ekonomiska mål eller den del a~ årets resultat eller balanskravsjustering som ö~erstiger en procent a~ summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk ut jamning. Maximalt 10 procent av summan a~ skatteintäkter, generella statsbidrag odl kommunalekonomisk utjämning får avsattas till resultatutjamningsreserven, Reserven får nyttjas när den årliga tiltvaxten i det underliggande skatteunderlaget i rh<.et är lägre än den genomsnittliga ut~ecklingen de senaste 10 aren. 4

12 EV e., ' Kommunfullmäktige har beslutat att reservera 353 mnkr till RUR för åren Av arets resultat al/sätts 111, l mnkr till RUR. Del motsvarar den del av resultatet som överstiger l procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämnir.g. Den ackumulerade avsättningen till RUR uppgår li11463,6 mkr vilket är nära den maximala nivim om 10 procent av skatteintakler och kommunalekonomisk utjämning. för avsättning. Del ackumulerad balanserade resultatet efter reserveringen uppgår till l 003,5 mnkr Maluppfyllelse Kommunens mål för god ekonomisk hushållning bestar av de öve~ripan<le målen nöjda invånare och hållbar samhällsutveckling, de strategiska ma.len sund ekonomi, attraktiv arbetsgivare och effektiva processer samt de nämndmål som fastställts i kommunplanen, Dessa motsvarar lagstiftarens krav om att det ska finnas ett samband mellan mål, resursåtgång, prestalioner och effekter I årsredovisningen görs en övergripande genomgång av måluppfyllelsen, Varje nämnd presenterar en detaljerad genomgång per mål och etappmål i sin ver'ksamhelsberättelse Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen anger alt Huddinge har en god måluppfytlelse Ett antal förbättringsområden lyfts fram, Bland annat noteras att samhällsbyggnadsnämnden bedömde måluppfyllelsen för effektiva processer som ej godtagbar. Insatser för att förbättra företagens nöjdhet med kommunens service pågår och ett särskilt prioriterat område;'lr bygglovsprocessen. Resultal visar vikten av all fortsätta arbetet för att minska könsskillnader och mellan områden, Incidenter inom organisationen har uppdagats under året varför arbetet kring intern kontroll och motverkande av korruption har intensffierats, För målet nöjda invånare är den sammantagna bedömningen av måluppfyllelsen god Medborgarundersökningen visar all kommunens invånare som helhet är nöjda med Huddinge som plats att leva och bo på Inga större förändringar har skett sedan mätningen 2011 För målet hållbar samhällsutveckling är den sammantagna bedömningen av måluppfyllelsen god, Förslag till ny översiktsplan!ir framtagen. Alla nämnder har under äret arbetat aktivt med miljöfrågor, Huddinge har ökat tio placeringar i svenskt näringslivs mätning men har ert minskat ndjdkundindex i förelagens betyg på kommunens service, Mäluppfyllelsen för målel attraktivarbelsgivare ar enligt årsredovisningen god. Tre nämnder bedömer sin måluppfyllelse som godtagbar, tre nämnder som god och tre nämnder som mycket god. Kommunens samlade resuhat av medarbetarenkiilen ligger på 72 att jämföra med riktviirdet på 70, Den totala sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år. Måluppfyllelsen för m~let sund ekonomi bedöms vara god. Kommunens resultat har varit positivt de senaste nio ären, Arets resultat beror framför allt på engångsinläkter, Sju av nio nämnder bedömer sin måluppfyllelse som god eller mycket god och två nämnder bedömer sin måluppfyllelse som godtagbar. Måluppfyllelsen för målområdet sund ekonomi!ir sammantaget i linje med den planerade nivån Avseende målel effektiva processer bedömer samtliga niimnder utom en art måluppfyllelsen är god, Den sammantagna bedömningen för området effektiva processer bedöms vara god Del strategiska mälet fokuserar på hur verksamheten organiseras, bedrivs och utvecklas för att producera de kommunala ljänstema. För samtliga nämnder utom samhällsbyggnadsnämnden bedöms mäluppfyllelsen vara god 5

13 EV 5. Granskning av räkenskaper 5.1. Resultaträkningen Nedan görs en översiktlig genomgårlq av de olika posterna i kommunens resultaträkning med ulg::'li'lgspunkt frän nedanstående tabell. Endast vasentliga avvikelser kommenteras. Wall '00"", Utfall 2Dll nol.r 201.,,-." 31 _ V~rI:,,,",~~t... inm,., 001,~ ~Ra =, V. r1<sam~...,ao'n_r 552ti,5 5 ~ A'''r~r -&1.2 _~ Verk m_no.. ltoka.tnader -4 U!i, ~~, ~ 5ka!lorto"er J 003, J 7TT,3 GoMrel1o >lot. t>idrag od1 utja11nng ~35,~ 826,3 7~1, ~ F....,."'11o,nti!/;.ter "'" 277,9 '02,~ F,"on~11a 'o.too"'" _~~2. 1 _2J 5, ~ _322,e X... rn utta' 183,7 1ll,S 172,7 V",.,., "",-_"",oo.j ~{ V""", _~W<I_'M O., " " Huddinge kommun redovisar ett resultat enligt resultatmål uppgående till 159 mnkr Budgeterat resultat enligt resultatm;~1 uppgår till 59 mnkr. Inkluderas årets exploateringsvinster uppgår resultatet till 163,7 mnkj. Resultatet för nämndema a.r ett överskott om 2 mnkr. Andra stora positiva avvikelser mot budget är reserverade medel 13 mnkr och återbetalda premier för avtalsförsa.kringar med 61 mnkr. I medelsreserven ingår bland annat reserv för fler inskrivna barn i förskolan och fonderat utrymme för skollokaler, Utfallet för skatter och avgifter blev 19 mnkr högre än budgeterat vilket främst förxlaras aven bättre utveckling av skatteunderlaget i riket Finansnettot a.r lägre i år jämfört med föregående år vilket fra.mst är orsakat av förändrad diskonteringsränta vid beräkning av pensionsskulden med 22 mnkr saml någotlagre avkastning på placeringar med 4mnkr, Detta uppvags av försäljning av värdepapper med 16 mnkr, Verksamhetens nettokostnader (exklusive exploatering) har ökat med 4,9 procent jamfört med 2012, Det är högre än den genomsnittliga ökningstakten för de senaste fem årens 3,6 procent Skatleintllkter och utjllmning ökar med 6,0 procent, även detta a.r högre än genomsnittet de senaste fem årens 4,6 procent 5.2. Exploateringsverksamhet Expolateringsresultatet uppgår till 25 mnkj vilket är 50 mnkr lägre än budgeterat Avvikelsen förklaras av senarelagda markförsäljningar i projekten Vistaberg 116, sjöängen 2, Västra Länna, Högmora 1 och Västra Balingsnäs, I övrigt beror avvikelsen på förseningar i vissa pjaneringsprojekt där intäkter inte inkommit Vi har granskat de största intäktsgenererande 6

14 EV o., f,r'. exploateringarna genom avstämning mot projekt kort. Vår granskning har inte föranlett några noteringar Skattenettot Skatteneltol för 2013 uppgår lil mnkr (4 385 mnkr) vilket är en ökning med 270 mnkr jämfört med tidigare år. Den positiva budgetavvikelsen förklaras av bättre skatteuf1derlag i riket Skattenettot har haft en positiv utvecllling de senaste sex åren SkatteIntakter , , , ,3 '"" 3359,5 Generell" statsbid",g/ugamninq 835,8 751,8 755,8 773,2 642,7 Skattenetto 4799,1 4529,5 4385,4 4224,5 4002,3 Skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning har stämts av mol underlag ulan anmärkning. Redovisning sker i enlighet med riktlinjer från rådet för kommunal redovisning Finansnettot 33,7 mnkr (79, 7 mnkr) Kommunens finansnetto är något lägre i år jämfört med föregående år, Förändringen förklaras framst av minskade ranteintakter från framförallt Huge Ntimndemas resultat Utfall '00"", Utfall... ik utfoll 2013 helo, ro" ~,. 31 -<10< < , K<:<rmo">lyreloe -3.2~ ,..., Filr9<oIenllmnd.,,"'.. 6W.5 S&I.T,, Grund" _M 1144, ,1 1261l,r ~, Gymn.. _nd -<7M -<a7,7.''',- U Sod.,omn.d ~<6,. 143,1 82U 3.3 AIO "'C<f'd.OrIlon...rn 500,. 500,2 561,6 Kult",, ocj1!rito..ni nmd 179,1 179,4 168,6 " Som hil l>ljfwl.1d. " ilmnd -251,7 235, ~ 21n 1 ~,9 M(iö.,"m"d ~, 2 ~.7 M Ro,"",," U, 2.2 ",, S"""". nilm... -<nu -< 72J.i -<..u.3 " R... """,.;" ~, 13 ~ o 1J,~ Fioonof&\laltl\i"'l 1 :)2. 1 W, 100,~ " Explo. terin\l.. erham,el ,4 5(),4 "... r""~ ar ~, -Il9,~.72, r " $.'. ork. no"o'o$i<>. -<e.~,1 -< &S*,$O -< ~3e,7 ]g,7 7

15 , Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse mol budget om 4,1 mnkr, Nettokostnadsutfallet för 2013 blev 328,3 mnkr, vilket <'ir 17,9 mnkr högre än 2012 Stora poster som lill en del fmlarar de högre kostnaderna är projektet för telefoni införande på 6,5 mnkr, nytt inlranä! 2,8 mnkr, inhyrnirlg aven chef för tt-sektionen1,6 mnkr samt projektet för nytt budget och prognos-verktyg (I BP) 2,5 mnkr översiktsplan 0,5 mnkr och demokralidagar 0,5 mnkr, Förvaltningen redovisar ett överskott på 4,1 mnkr vilket är 8,3 mnkr lägre än föregående år, Överskottet är hänförligt till lägre personalkostnader, på grund av vakanser, än budgeterat med en avvikelse på 3,3 mnkr. Även lokalkostnadema är lägre än föregående år. Kostnaderna för köpt verksamhetlkonsulter fortsätter att öka, Utfallet 2013 är 135,7 mnkr vilket ar 4,9 mnkr mer än året innan Även kap~altjänstkostnaderna fortsatter att öka, bland annat oeroende på utökade investeringar inom hårdvara gallande IT-infrastruktur för att kunna möta verksamheternas större I:>ehov oct1 nya krav för att kunna effektivisera sitt arbete. Förskolenämnden redovisar ett överskott om 5,1 mnkr för 2013 Inom nämnd och ledning fanns ett överskott om 0,5 mnkr, Förskolorna, familjedaghemmen ocl1 de öppna förskolorna hade ett underskott om 1,6 mnkr, stödteamet inom förskolan hade ett överskott om 0,1 mnkr medan verksamhetsctlefen med ansvar för resursfördelningen gav ett överskott på 6, l mnkr. ÖVerskottet består av att det funnits cirka 90 färre barn an beräknat i verksamheten Grundskolenämnden uppvisar ett underskott på 4,4 mnkr för Det har varit en stor utmaning för grundskolenämnden att klara budget i balans, Kommunen har en befolkningsökning totalt sett, med skillnader i ålderskullarnas storlek och efterfrågan i olika boendeområden. Grundskolans skolstöd har inte klarat sin verksamhet inom ram, anslaget för tilläggsbelopp har överskridits för lasår 13/14 med cirka 10 mnkr. Förvaltningen bedömer att de har fler elever med grava tal och språkkommunikationsstörningar än tidigare, Försöksverksamheten vid lilla Rosenhill, skola med behandling, awecklades under våren vilket medfört awecklingskostnader. För sarskoleverksamheten redovisas ett överskott på drygt 5 mnkr och beror på minskat elevantal Gymnasienämnden redovisar ett överskott om 8,9 mnkr Den främsta orsaken är att antalet gymnasie- och sarskoleelever blev farre än budgeterat Samtliga enheter redovisar positiva resultat Elevkullarna inom gymnasieskolan ligger på en låg och fortsatt sjunkande nivå ytterligare ett par år innan det förväntas vända Minskade elevkullar leder till ökad konkurrens. Socialnämnden hade i början av året höga kostnader för försö~ningsstöd vilket stabiliserades efter sommaren, Vidare har de under året bedri~its en arbetsmar1<.nadspolitisk åtgärd kallad 100 Huddingejobb som har minskat behovet av försö~ningsstöd men ökat personalkostnaderna. Intröduktionsenheten har haft hög bemannir.g i förhållande t~1 sitt uppdrag vilket har lett till höga kostnader. Antalet brukare som beviljas lss stöd har ökat ocl1 för~altningen bedömer att antalet komma att öka även framgent till följd av fler invånare i kommunen Äldreomsorgsnämnden redovisar ett överskott om 5,6 mnkr. Nämnden redovisar 15 mnkr mer i intäkter än budget och 6 mnkr mer än föregående ar. Främst beror detta på alt namnden har sålt fler platser på boenden än tidigare år och M vad som budgeterats. Köp av huvlkl~erksamhet har dock ökat Nämnden redovisar lägre volymer inom särskilt boende men högre volymer inom hem~änst och servicehus, Den befolkningsökning som varit under 8

Ansökan om föreningsbidrag - Brottsofferjouren Huddinge-Botkyrka 2013

Ansökan om föreningsbidrag - Brottsofferjouren Huddinge-Botkyrka 2013 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-08-20 KS-2013/844.667 1 (4) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om föreningsbidrag

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Ansökan om föreningsbidrag - Brottsofferjouren Huddinge-Botkyrka 2014

Ansökan om föreningsbidrag - Brottsofferjouren Huddinge-Botkyrka 2014 KMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-05-19 KS-2013/847.667 1 (5) HANDLÄGGARE Linda Lindblom linda.lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Ansökan om föreningsbidrag - Brottsofferjouren

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet 2016-04-15 KS-2016/788.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2015 -

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 21 Paragraf Diarienummer KS-2013/1409.189 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Delårsbokslutsprocessen...3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Storstockholms brandförsvar

Storstockholms brandförsvar Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Storstockholms brandförsvar Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets resultat

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-04-10 KS-2014/574.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2009 Revisionsrapport KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport 2009-08-31 Revisionsrapport

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011

Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2011 Revisionsrapport 11/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med granskningen...

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

R EVISIONSRAPPORT NR 4/2007. Granskning av delårsrapport och delårsbokslut Nacka kommun

R EVISIONSRAPPORT NR 4/2007. Granskning av delårsrapport och delårsbokslut Nacka kommun R EVISIONSRAPPORT NR 4/2007 Granskning av delårsrapport och delårsbokslut 2007 Nacka kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2007 1 Bakgrund På uppdrag av revisorerna i Nacka kommun har Ernst

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Lindesbergs kommun 2009-03-30 Bert Hedberg Certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun 'ii sala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 11 (24) 208 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun Dnr 2013(330 INLEDNING Från och med 1 januari

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2015 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2017 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2016 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken

Granskning av delårsrapport per 31 aug Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken Revisionsrapport 2016 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2016 Granskning av delårsrapport per 31 aug 2016 Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING Granskning av delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2016

Granskning av årsredovisning 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2016 Conny Erkheikki Auktoriserad revisor April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och revisionsfrågor... 3 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Gällivare kommun Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga och metod...2 3.1.1. Förvaltningsberättelse...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 september 2011 Jonas Leander Ulrika Strånge Susanne Karlsson Helena Patrikson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Olofströms kommun. Revisionsrapport avseende årsbokslut och årsredovisning Audit KPMG AB

Olofströms kommun. Revisionsrapport avseende årsbokslut och årsredovisning Audit KPMG AB Revisionsrapport avseende årsbokslut och årsredovisning 2012 Audit KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 2. Sammanfattning 1 3. Förvaltningsberättelse 2 3.1 Investeringsredovisning 2 3.2 Driftsredovisning 2

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer