Granskning av årsbokslut och årsredovisning Huddinge kommun svar på revisionsskrivelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av årsbokslut och årsredovisning Huddinge kommun svar på revisionsskrivelse"

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 juni 2014 KS-2014/ (4) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist Kommunstyrelsen Granskning av årsbokslut och årsredovisning Huddinge kommun svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut: Som svar på revisionsskrivelsen från Huddinge kommuns revisorer, daterad , åberopas innehållet i tjänsteutlåtande KS 2014/ , daterat den 2 juni Sammanfattning Kommunens revisorer har med stöd av EY genomfört en granskning av årsbokslut och årsredovisning för Huddinge kommun Granskningen visar att kommunens årsbokslut och årsredovisning håller en god kvalitet, uppfyller lagkrav och förbättras kontinuerligt. Revisionsskrivelsen lämnar utifrån granskningens resultat ett antal rekommendationer som kommunstyrelsen besvarar i detta tjänsteutlåtande. - Säkerställ att de riktlinjer avseende aktiveringar och avskrivningar som finns internt inom kommunen följs. Under 2014 forsätter det gemensamma arbetet med att ytterligare förbättra processerna för att avsluta projekt och påbörja avskrivningar mer löpande under året och att retroaktiva avskrivningar belastar rätt räkenskapsår. - Socialnämnden bör snarast utreda vad skulden avseende flyktingbidrag består av. Social- och äldreomsorgsförvaltningen utreder skulden och kommer under hösten att till socialnämnden redovisa resultatet och föreslå hur medlen ska utnyttjas. - Tillse att erforderliga underlag finns tillgängliga till verifikationer avseende representation och liknande kostnader. För att ytterligare stärka kontrollen kommer kommunen utvidga efterkontrollerna av dessa fakturor. I enlighet med åtaganden i flera nämnders internkontrollplaner planeras under hösten informationsinsatser till godkännare och attestanter om vilken dokumentation som ska finnas på utbetalningsunderlag. POSTADRESS BESÖKSADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Kommunalvägen 28 Ekonomiavdelningen Huddinge kommun, Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB

2 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 juni 2014 KS-2014/ (4) Beskrivning av ärendet På uppdrag av kommunens revisorer har EY granskat årsbokslut och årsredovisning för Huddinge kommun Syftet med granskningen har främst varit att erhålla tillräckliga underlag/revisionsbevis för revisorernas uttalanden i revisionsberättelsen om räkenskaperna ger en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens resultat och ställning samt att redovisningen av verksamhetens resultat och måluppfyllelse redovisas i enlighet med lagens krav. EY s bedömning är att årsredovisningen sammantaget ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning för år I årsredovisningen bedömer kommunen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts och EY delar den uppfattningen. EY noterar att årsredovisningen delvis omarbetats för att bättre överensstämma med lagar och rekommendationer, som till exempel en utvecklad notapparat för den sammanställda redovisningen. Bokslutsdokumentation bedöms vara tillräcklig och underlag till periodiseringsposter har förbättrats. Granskningen har föranlett följande rekommendationer för kommunens fortsatta förbättringsarbete. - Säkerställ att de riktlinjer avseende aktiveringar och avskrivningar som finns internt inom kommunen följs. - Socialnämnden bör snarast utreda vad skulden avseende flyktingbidrag består av. I revisonsrapporten beskrivs också att det, liksom tidigare år, saknats uppgifter om deltagare, program och syfte vid representation och liknande. Förvaltningens synpunkter Granskningen visar att kommunens årsbokslut och årsredovisning håller en god kvalitet, uppfyller lagkrav och förbättras kontinuerligt. Det är positivt att åtgärder utifrån tidigare års rekommendationer har gett bra resultat. Det gäller till exempel rekommendationen om att fortsätta att utveckla kriterierna för bedömning av måluppfyllelsen för att öka möjligheten till jämförelse mellan nämnderna och rekommendationen om att förvaltningsberättelsen i större utsträckning ska om fatta hela kommunkoncernen. Säkerställ att de riktlinjer avseende aktiveringar och avskrivningar som finns internt inom kommunen följs. Granskningen har visat att det förekommer att avskrivningar inte påbörjas när en anläggningstillgång tas i bruk. När det gäller maskiner och inventarier har det noterats att majoriteten börjar skrivas av i samband med årsbokslutet.

3 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 juni 2014 KS-2014/ (4) Retroaktiv avskrivning tillämpas. I granskningen av intern kontrollen 2013 rekommenderade EY att om det finns ledtider mellan projektavslut och aktivering bör retroaktiva avskrivningar tillämpas för att säkerställa ett korrekt resultat för redovisningsperioden. När det gäller investeringar i mark, byggnader och tekniska anläggningar noteras att även för dessa anläggningar görs retroaktiva avskrivningar. Sker detta samma räkenskapsår blir resultatet per helår rättvisande men inte per månad. Om aktiveringen inte sker förrän i januari året efter finns det risk att de retroaktiva avskrivningarna belastar fel år. Därför rekommenderas att kommunen säkerställer att de riktlinjer avseende aktiveringar och avskrivningar som finns internt inom kommunen följs. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort särskilda genomgångar och kompletteringar av rutinerna för samhällsbyggnadsprojekt i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning. I denna genomgång har en mall för avslut tagits fram där det ska framgå datum för godkänd slutbesiktning för att möjliggöra retroaktiv avskrivning. Under 2014 forsätter det gemensamma arbetet med att ytterligare förbättra processerna för att avsluta projekt och påbörja avskrivningar mer löpande under året och att retroaktiva avskrivningar belastar rätt räkenskapsår. Socialnämnden bör snarast utreda vad skulden avseende flyktingbidrag består av. Granskningen har visat att det finns en kortfristig skuld uppgående till 35 mnkr avseende flyktingbidrag. Tidigare har flyktingbidrag som ska periodiseras över fyra år bokats på kontot. EY bedömer att det är oklart om den skuld som redovisas är balansgill och social- och äldreomsorgsförvaltningen har påbörjat en utredning som inte var färdigställd vi årsbokslutet. EY rekommenderar att socialnämnden snarast bör utreda vad skulden består av. Den 1 december 2010 tog Arbetsförmedlingen över ansvaret från kommunerna för de nyanländas etablering. Det skedde i och med att etableringsreformen trädde i kraft. Det innebar att kommunens ansvar och arbetsuppgifter kring de nyanlända förändrades. Syftet med etableringsreformen är att det ska bli mer enhetligt för nyanlända oavsett var i landet de bor samt att det ska bli en tydligare inriktning mot arbete och självförsörjning. Det har uppstått ett överskott från den ersättning som erhållits från Migrationsverket mellan åren 2005 fram till december 2010 med 35 mnkr utifrån den gamla lagstiftningen som gällde fram till den 1 december Social- och äldreomsorgsförvaltningen utreder skulden och kommer under hösten att till socialnämnden redovisa resultatet och föreslå hur medlen ska utnyttjas.

4 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2 juni 2014 KS-2014/ (4) Tillse att erforderliga underlag finns tillgängliga till verifikationer avseende representation och liknande kostnader. I revisonsrapporten beskrivs att det, liksom tidigare år, saknats uppgifter om deltagare, program och syfte vid representation och liknande. Bristerna har identifierats vid barn- och utbildningsförvaltningen, social- och äldreomsorgsförvaltningen samt kommunstyrelsens förvaltning. Kommunens leverantörsfakturaprocess centraliserades den 1 februari i år och samtliga leverantörsfakturor hanteras av kommunstyrelsens förvaltning. I uppdraget ingår liksom tidigare att innan bokföring av fakturor som avser representation och liknande kostnader kontrollera att utbetalningsunderlaget är fullständigt. Om underlag saknas ska fakturan skickas tillbaka till attestanten för komplettering innan den bokförs. För att ytterligare stärka kontrollen kommer kommunen utvidga efterkontrollerna av dessa fakturor. I enlighet med åtaganden i flera nämnders internkontrollplaner planeras under hösten informationsinsatser till godkännare och attestanter om vilken dokumentation som ska finnas på utbetalningsunderlag. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Ralph Strandqvist Budgetansvarig Bilagor Revisionsskrivelse Revisionsrapport, Granskning av årsbokslut och årsredovisning Huddinge kommun Beslutet delges Huddinge kommuns revisorer

5 HUDDINGE KOMMUN Revisorerna Revisionssknvelse Till Kommunstyrelsen Granskning av årsbokslut och årsredovisning Huddinge kommun På vårt uppdrag har Ernst & Young granskat årsbokslut och årsredovisning för Huddinge kommun 2013 Ernst & Youngs bedömning ~r att årsredovisningen sammantaget ger en rattvisande bild av kommunens resultat och ställning för år 2013, Ett antal rekommendationer I~mnas i rapporten för kommunens fortsatta förbättringsarbete, Dessa bör beaktas av kommunstyrelsen Revisionsrapporten överl~mnas harmed Revisionen önskar erhålla kommunstyrelsens svar på rapporten senast den 26 juni 2014, Vi medverkar gärna vid styrelsenslnamndens sammantrade för alt föredra rapporten För Huddinge kommuns revisorer -;1:wl ;;f;,/e~ Kurt Karlsson Ordförande! / \., I- /':) (, ~" "II j~), Laszlo Dagsberg / VICe ordforande För kännedom Kommunfullmäktiges presidium

6

7 R.~I.ionor~~~ort zon C;rno",för~ p' wppdrll<j O. r r ~i,or ema mo" 2014 Huddinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning EV

8 EV rh " ' I " ~, ""'j~' Innehall 1. Sammanfattning och rekommendationer Inledning Kommunens ekonomiska läge Positiva resultat i de flesta kommunerna..,."."." ",."."."."." _" Huddinge kommuns ekonomiska resultat 3 4. God ekonomisk hushållning och avstämning av balanskravet Riktlinjer för god ekonomisk hushällning 4 4_2 Måluppfyllelse." "",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5 5. Granskning av räkenskaper Resultaträkningen 6 5,2, Exploateringsver1<:samhet _ 6 5.3_ Balansräkningen ",,,,,,,,,,,,,,,,.,,. "".".".,, 9 5,4, SammanstalId redovisning _ Lön _ "_",,,,,,,,,,,,.,."."",." _ Granskning av ledningsnära kostnader",.. " ",."..,..,.".",,,'o "'" '" '" "'" 12 1

9 1. Sammanfattning och rekommendationer På uppdrag av kommunens revisorer har EY granskat kommunens ar!ibokslut och årsredovisning för Syftet med granskningen har frams1 varit att erhålla tillr~c!<.liga underlagirevisionsbevis för revisorernas uttalanden i revisionsberättelsen om räkenskaperna ger en rattvisande bild av kommunens och kommunkoncernens resultat och ställning samt att redovisningen av verksamhetens resultat och måluppfyllelse redovisas i enlighet med lagens krav Revisionen har utförts i enlighet med kommunallag, den kommunala redovisningslagen, kommunens regler och anvisningar samt god revisionssed I rapporten sammanfatlas de mest väsentliga iakttagelserna från granskningen Arsredovisningen bedöms sammantaget ge en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens resultat för 2013 och stallning per Kommunen redovisar ett positivt resultat för 2013 om 183,7 mnkr (172,7 mnkr). Resultatet överstiger budget med 50,2 mnkr. Balanskravsresultatet uppgar till 183,7 mnkr (171,8 mnkr) Resultatet påverkas av ett antal engångsposter: Aterbetalning av sjukförsakringspremier (avseende M 2005 och 20(6) från AFA Försakring (+61,2 mnkr) Sänkningen av den diskonteringsränta som pensionsskuldsavsättningen beräknas pä {--42,5 mnkr}. Kommunens soliditet. med hänsyn t3gen till pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelser uppgår per till 17,9 procent att jamföra med 17,6 procent per I årsredovisningen görs en omfattande uppföljning av kommunens mål och mäluppfytlelse. Kommunen gör bedömningen att god ekonomisk husnållning har uppnåtts Vi delar den uppfattningen. 353 mnkr har avsatls för åren i en resultatutjämningsresel'v. Av 2013 ärs resultat föreslås mnkr sättas av. Arsredovisningen har delvis omarbetats för alt bättre överensstämma med lagar och rekommendationer. Bland annat har notapparaten för den sammanställda redovisningen utvecklats. Det görs aven en samlad bedömning om god ekonomisk hushållning uppnåtts för kommunkoncemen, Bokslutsdokumentationen bedöms vara lillräcklig. Underlagen till periodiseringsposterna har förbattrats. Från och med 1 januari 2014 ska kommunerna redovisa sina materiella anläggningstillgångar med komponentilvskrivningsmetod Det kräver ett omfattande arbete. som behöver involvera såväl ekonomipersonill som verksamhetspersonai, för att komma i mål med delta. Komponentansats medför som regel betydande påverkan pa resultat och ställning. Granskningen föranleder följande rekommendationer: ~ Säkerställ att de riktlinjer avseende aktiveringar och avskrivningar som finns internt inom kommunen följs. ~ Socialnämnden Dör snarast utreda vad skulden avseende flyktingbidrag bestar av 2

10 EV ~l q,"'" ~ -.] 'o j 2. Inledning På uppdrag av kommuns revisorer har EY granskat kommunens årsbokslut och år5redovisnirjg för Syftet med granskningen har främst varit att erhålla tillrackliga underlagjrevisionsbevis för revisorernas uttalanden i revisionsberättelsen om räkenskaperna ger en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens resultat och ställning samt atl redovisningen <IV verksamhetens resultat och mälljppfytlelse redovisas i enlighet med lagens krav. Revisionen har utförts i enlighet med kommunallag, den kommunala redovisningslagen, kommunens regler och anvisningar samt god revisionssed. Detta innebär bland annat att väsentlighet och risk är vägledande för revisionen, Revisionen lacker således inte in alla eventuella brister i den interna kontrollen och räkenskaperna. Samtliga belopp (lr angivna i miljoner kronor (mnkr) om inget annat anges, Belopp inom parentes avser jämförelse året Kommunens ekonomiska läge 3.1. POSitiva resultat i de flesta kommunerna Det sammanlagda resultatet för kommuner och landstmg uppgm till 14 miljarder enligt de preliminära boksluten för 2013, Resultatet motsvarar god ekonomisk hushållning i kommunsektorn som är 2 procent ilv skatter och statsbidrag Bortsett från engångseffekter som återbetillade försäkringspremier från AFA Försäkring och kostnader för omräkning av pensioner. uppgår kommunernas resultilt till drygt 10,5 miljarder. Kommunernas resultilt för 2013 uppgår till 15,7 miljarder kronor och endast 26 av landets 290 kommuner redovisar underskott. Kommunernas resultat förstär1<;s för andril året i rad av återbetalade försäkringspremier från AFA Försäkring med sammanlagt nära 8 miljarder kronor, 3.2. Huddinge kommuns ekonomiska resultat. För 2013 redovisar Huddinge kommun ett positivt resultat om 184 mnkr vilket är 11 mnkr högre än föregående år, Resultatet exklusive exploaterings och realisationsvinster uppgår till 159 mnkr vilket även det överstiger fofegående års utfall. Arets resultat överstiger därmed det ekonomiska målet om 59 mnkr vasentligt. Detta förklaras främst av återbetalningar av inbetalda premier för avtalsförsäkringar, 61 mnkr, för åren 2005 och 2006 samt högre skatteintäkter, 19 mnkr, än budgeterat Exploateringsvmsterna uppgår till 25 mnkr vilket understiger budget med 50 mnkr. Orsaken är at! flera investeringar skjutits på framtiden. Verksamhetens nettokostnader, exklusive exploateringar, ökade med 4,9 procent att jämföra med en ökning om 3,5 procent 2012, Personalkostnaderna som utgör kommunens största utgiftspost ökade med 3,6 procent. Nettokostnadsökningen för nämndernil uppgår till 5,2 procent atl jämföra med 4,7 procent 2012 En god tillväxt av skatteunderlaget har påverkat skatteintäkter och utjämning positivt En ökning med 6,0 procent eller 270 mnkr jamfört med föregående ar har noterats Genomsnittsökningen de senaste 5 ären har tegat på 4,9 procent. 3

11 EV Respektive nämnd kommenteras utförligare under rubriken resultatn:ikning. 4. God ekonomisk hushållning och avstämning av balans kravet 4.1. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Vid avstämning av balans kravel ska reavinster exkluderas från resultatet. Huddinge kommuns resultat efter exkludering av realisationsvinster uppgår till 183,7 mnkr och uppfyller därmed det lagenliga balanskravel Under åren 20() har totalt 250 mnkr öranmarkts för att möta framtida pensionskostnader. Dessa medel har räknats bort i balanskravsulredningen eftersom de i en framtida utredning kommer alt kunna tillgodoräknas vid inlösen av pensionsåtagandet Från och med januilri 2013 finns det enligt kommunallagen möjlighet atl under vissa förutsättningar reservera delar a~ elt positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR), Reserven ska kunna an~ändas för att utj<'l.mna intäkter ö~er tid i syfte att täcka underskott vid ekonomiskt tuffa tider. Om kommunen villlillampa möjligheten att reservera till eller disponera medel från en resultatutjämningsreserv ska beslut fattas om hur hanteringen a~ denna reserv ska gå till. Hantering ska framga a~ riktlinjerna för god ekonomisk hushållning som ska fastst<'lllas a~ kommunfullm<'lktige, Reservering till en resultatutj(imningsreserv får göras med högst el! belopp som mots~arar det lägsta a~ antingen den del a~ årets resultat eller den del a~ årets resultat efter balanskra~sjusteringar som ö~erstiger 1 procent a~ summan a~ skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjamniflq. om kommunen eller landstinget har ett negati~t eget kapital, inklusi~e ans~arsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när a~sättningen får ske uppgå till 2 procent a~ summan a~ de o~an n<'lmnda postema, I no~ember 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning De mål och delmål för sund ekonomi som återfinns i Mäl och budget ar kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning Målodl delmål för nöjda in~ånare, hållbar samhällsut~eckling samt attrakti~ arbetsgi~are är kommunens ~erksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Det finansiella målet för att uppnå god ekonomisk hushållning ar att årets resultat exklusive e xploaterings~inster, ska vara positivt, Skrivningen är skarpare än den som finns vid avstämning av balanskravet Kommunens resultat exklusive exploaterings-vinster uppgår till 159, l mnkr. Det ekonomiska målet för året var ett resultat på 59 mnkr, Huddinge kommun gör därmed bedömningen att målet kopplat till god ekonomisk hushållning uppnåtts, Vi delar den bedömningen, Arets resultat exklusi~e exploateringsvinster motsvarar 3.3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, Beslut om lokala riktlinjer för resultatutjämningsreserv har faltats att kommunfullmäktige, Reservering till RUR får göras med ett maximalt belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del a~ årets resultat enligt kommunens ekonomiska mål eller den del a~ årets resultat eller balanskravsjustering som ö~erstiger en procent a~ summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk ut jamning. Maximalt 10 procent av summan a~ skatteintäkter, generella statsbidrag odl kommunalekonomisk utjämning får avsattas till resultatutjamningsreserven, Reserven får nyttjas när den årliga tiltvaxten i det underliggande skatteunderlaget i rh<.et är lägre än den genomsnittliga ut~ecklingen de senaste 10 aren. 4

12 EV e., ' Kommunfullmäktige har beslutat att reservera 353 mnkr till RUR för åren Av arets resultat al/sätts 111, l mnkr till RUR. Del motsvarar den del av resultatet som överstiger l procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämnir.g. Den ackumulerade avsättningen till RUR uppgår li11463,6 mkr vilket är nära den maximala nivim om 10 procent av skatteintakler och kommunalekonomisk utjämning. för avsättning. Del ackumulerad balanserade resultatet efter reserveringen uppgår till l 003,5 mnkr Maluppfyllelse Kommunens mål för god ekonomisk hushållning bestar av de öve~ripan<le målen nöjda invånare och hållbar samhällsutveckling, de strategiska ma.len sund ekonomi, attraktiv arbetsgivare och effektiva processer samt de nämndmål som fastställts i kommunplanen, Dessa motsvarar lagstiftarens krav om att det ska finnas ett samband mellan mål, resursåtgång, prestalioner och effekter I årsredovisningen görs en övergripande genomgång av måluppfyllelsen, Varje nämnd presenterar en detaljerad genomgång per mål och etappmål i sin ver'ksamhelsberättelse Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen anger alt Huddinge har en god måluppfytlelse Ett antal förbättringsområden lyfts fram, Bland annat noteras att samhällsbyggnadsnämnden bedömde måluppfyllelsen för effektiva processer som ej godtagbar. Insatser för att förbättra företagens nöjdhet med kommunens service pågår och ett särskilt prioriterat område;'lr bygglovsprocessen. Resultal visar vikten av all fortsätta arbetet för att minska könsskillnader och mellan områden, Incidenter inom organisationen har uppdagats under året varför arbetet kring intern kontroll och motverkande av korruption har intensffierats, För målet nöjda invånare är den sammantagna bedömningen av måluppfyllelsen god Medborgarundersökningen visar all kommunens invånare som helhet är nöjda med Huddinge som plats att leva och bo på Inga större förändringar har skett sedan mätningen 2011 För målet hållbar samhällsutveckling är den sammantagna bedömningen av måluppfyllelsen god, Förslag till ny översiktsplan!ir framtagen. Alla nämnder har under äret arbetat aktivt med miljöfrågor, Huddinge har ökat tio placeringar i svenskt näringslivs mätning men har ert minskat ndjdkundindex i förelagens betyg på kommunens service, Mäluppfyllelsen för målel attraktivarbelsgivare ar enligt årsredovisningen god. Tre nämnder bedömer sin måluppfyllelse som godtagbar, tre nämnder som god och tre nämnder som mycket god. Kommunens samlade resuhat av medarbetarenkiilen ligger på 72 att jämföra med riktviirdet på 70, Den totala sjukfrånvaron har ökat jämfört med föregående år. Måluppfyllelsen för m~let sund ekonomi bedöms vara god. Kommunens resultat har varit positivt de senaste nio ären, Arets resultat beror framför allt på engångsinläkter, Sju av nio nämnder bedömer sin måluppfyllelse som god eller mycket god och två nämnder bedömer sin måluppfyllelse som godtagbar. Måluppfyllelsen för målområdet sund ekonomi!ir sammantaget i linje med den planerade nivån Avseende målel effektiva processer bedömer samtliga niimnder utom en art måluppfyllelsen är god, Den sammantagna bedömningen för området effektiva processer bedöms vara god Del strategiska mälet fokuserar på hur verksamheten organiseras, bedrivs och utvecklas för att producera de kommunala ljänstema. För samtliga nämnder utom samhällsbyggnadsnämnden bedöms mäluppfyllelsen vara god 5

13 EV 5. Granskning av räkenskaper 5.1. Resultaträkningen Nedan görs en översiktlig genomgårlq av de olika posterna i kommunens resultaträkning med ulg::'li'lgspunkt frän nedanstående tabell. Endast vasentliga avvikelser kommenteras. Wall '00"", Utfall 2Dll nol.r 201.,,-." 31 _ V~rI:,,,",~~t... inm,., 001,~ ~Ra =, V. r1<sam~...,ao'n_r 552ti,5 5 ~ A'''r~r -&1.2 _~ Verk m_no.. ltoka.tnader -4 U!i, ~~, ~ 5ka!lorto"er J 003, J 7TT,3 GoMrel1o >lot. t>idrag od1 utja11nng ~35,~ 826,3 7~1, ~ F....,."'11o,nti!/;.ter "'" 277,9 '02,~ F,"on~11a 'o.too"'" _~~2. 1 _2J 5, ~ _322,e X... rn utta' 183,7 1ll,S 172,7 V",.,., "",-_"",oo.j ~{ V""", _~W<I_'M O., " " Huddinge kommun redovisar ett resultat enligt resultatmål uppgående till 159 mnkr Budgeterat resultat enligt resultatm;~1 uppgår till 59 mnkr. Inkluderas årets exploateringsvinster uppgår resultatet till 163,7 mnkj. Resultatet för nämndema a.r ett överskott om 2 mnkr. Andra stora positiva avvikelser mot budget är reserverade medel 13 mnkr och återbetalda premier för avtalsförsa.kringar med 61 mnkr. I medelsreserven ingår bland annat reserv för fler inskrivna barn i förskolan och fonderat utrymme för skollokaler, Utfallet för skatter och avgifter blev 19 mnkr högre än budgeterat vilket främst förxlaras aven bättre utveckling av skatteunderlaget i riket Finansnettot a.r lägre i år jämfört med föregående år vilket fra.mst är orsakat av förändrad diskonteringsränta vid beräkning av pensionsskulden med 22 mnkr saml någotlagre avkastning på placeringar med 4mnkr, Detta uppvags av försäljning av värdepapper med 16 mnkr, Verksamhetens nettokostnader (exklusive exploatering) har ökat med 4,9 procent jamfört med 2012, Det är högre än den genomsnittliga ökningstakten för de senaste fem årens 3,6 procent Skatleintllkter och utjllmning ökar med 6,0 procent, även detta a.r högre än genomsnittet de senaste fem årens 4,6 procent 5.2. Exploateringsverksamhet Expolateringsresultatet uppgår till 25 mnkj vilket är 50 mnkr lägre än budgeterat Avvikelsen förklaras av senarelagda markförsäljningar i projekten Vistaberg 116, sjöängen 2, Västra Länna, Högmora 1 och Västra Balingsnäs, I övrigt beror avvikelsen på förseningar i vissa pjaneringsprojekt där intäkter inte inkommit Vi har granskat de största intäktsgenererande 6

14 EV o., f,r'. exploateringarna genom avstämning mot projekt kort. Vår granskning har inte föranlett några noteringar Skattenettot Skatteneltol för 2013 uppgår lil mnkr (4 385 mnkr) vilket är en ökning med 270 mnkr jämfört med tidigare år. Den positiva budgetavvikelsen förklaras av bättre skatteuf1derlag i riket Skattenettot har haft en positiv utvecllling de senaste sex åren SkatteIntakter , , , ,3 '"" 3359,5 Generell" statsbid",g/ugamninq 835,8 751,8 755,8 773,2 642,7 Skattenetto 4799,1 4529,5 4385,4 4224,5 4002,3 Skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning har stämts av mol underlag ulan anmärkning. Redovisning sker i enlighet med riktlinjer från rådet för kommunal redovisning Finansnettot 33,7 mnkr (79, 7 mnkr) Kommunens finansnetto är något lägre i år jämfört med föregående år, Förändringen förklaras framst av minskade ranteintakter från framförallt Huge Ntimndemas resultat Utfall '00"", Utfall... ik utfoll 2013 helo, ro" ~,. 31 -<10< < , K<:<rmo">lyreloe -3.2~ ,..., Filr9<oIenllmnd.,,"'.. 6W.5 S&I.T,, Grund" _M 1144, ,1 1261l,r ~, Gymn.. _nd -<7M -<a7,7.''',- U Sod.,omn.d ~<6,. 143,1 82U 3.3 AIO "'C<f'd.OrIlon...rn 500,. 500,2 561,6 Kult",, ocj1!rito..ni nmd 179,1 179,4 168,6 " Som hil l>ljfwl.1d. " ilmnd -251,7 235, ~ 21n 1 ~,9 M(iö.,"m"d ~, 2 ~.7 M Ro,"",," U, 2.2 ",, S"""". nilm... -<nu -< 72J.i -<..u.3 " R... """,.;" ~, 13 ~ o 1J,~ Fioonof&\laltl\i"'l 1 :)2. 1 W, 100,~ " Explo. terin\l.. erham,el ,4 5(),4 "... r""~ ar ~, -Il9,~.72, r " $.'. ork. no"o'o$i<>. -<e.~,1 -< &S*,$O -< ~3e,7 ]g,7 7

15 , Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse mol budget om 4,1 mnkr, Nettokostnadsutfallet för 2013 blev 328,3 mnkr, vilket <'ir 17,9 mnkr högre än 2012 Stora poster som lill en del fmlarar de högre kostnaderna är projektet för telefoni införande på 6,5 mnkr, nytt inlranä! 2,8 mnkr, inhyrnirlg aven chef för tt-sektionen1,6 mnkr samt projektet för nytt budget och prognos-verktyg (I BP) 2,5 mnkr översiktsplan 0,5 mnkr och demokralidagar 0,5 mnkr, Förvaltningen redovisar ett överskott på 4,1 mnkr vilket är 8,3 mnkr lägre än föregående år, Överskottet är hänförligt till lägre personalkostnader, på grund av vakanser, än budgeterat med en avvikelse på 3,3 mnkr. Även lokalkostnadema är lägre än föregående år. Kostnaderna för köpt verksamhetlkonsulter fortsätter att öka, Utfallet 2013 är 135,7 mnkr vilket ar 4,9 mnkr mer än året innan Även kap~altjänstkostnaderna fortsatter att öka, bland annat oeroende på utökade investeringar inom hårdvara gallande IT-infrastruktur för att kunna möta verksamheternas större I:>ehov oct1 nya krav för att kunna effektivisera sitt arbete. Förskolenämnden redovisar ett överskott om 5,1 mnkr för 2013 Inom nämnd och ledning fanns ett överskott om 0,5 mnkr, Förskolorna, familjedaghemmen ocl1 de öppna förskolorna hade ett underskott om 1,6 mnkr, stödteamet inom förskolan hade ett överskott om 0,1 mnkr medan verksamhetsctlefen med ansvar för resursfördelningen gav ett överskott på 6, l mnkr. ÖVerskottet består av att det funnits cirka 90 färre barn an beräknat i verksamheten Grundskolenämnden uppvisar ett underskott på 4,4 mnkr för Det har varit en stor utmaning för grundskolenämnden att klara budget i balans, Kommunen har en befolkningsökning totalt sett, med skillnader i ålderskullarnas storlek och efterfrågan i olika boendeområden. Grundskolans skolstöd har inte klarat sin verksamhet inom ram, anslaget för tilläggsbelopp har överskridits för lasår 13/14 med cirka 10 mnkr. Förvaltningen bedömer att de har fler elever med grava tal och språkkommunikationsstörningar än tidigare, Försöksverksamheten vid lilla Rosenhill, skola med behandling, awecklades under våren vilket medfört awecklingskostnader. För sarskoleverksamheten redovisas ett överskott på drygt 5 mnkr och beror på minskat elevantal Gymnasienämnden redovisar ett överskott om 8,9 mnkr Den främsta orsaken är att antalet gymnasie- och sarskoleelever blev farre än budgeterat Samtliga enheter redovisar positiva resultat Elevkullarna inom gymnasieskolan ligger på en låg och fortsatt sjunkande nivå ytterligare ett par år innan det förväntas vända Minskade elevkullar leder till ökad konkurrens. Socialnämnden hade i början av året höga kostnader för försö~ningsstöd vilket stabiliserades efter sommaren, Vidare har de under året bedri~its en arbetsmar1<.nadspolitisk åtgärd kallad 100 Huddingejobb som har minskat behovet av försö~ningsstöd men ökat personalkostnaderna. Intröduktionsenheten har haft hög bemannir.g i förhållande t~1 sitt uppdrag vilket har lett till höga kostnader. Antalet brukare som beviljas lss stöd har ökat ocl1 för~altningen bedömer att antalet komma att öka även framgent till följd av fler invånare i kommunen Äldreomsorgsnämnden redovisar ett överskott om 5,6 mnkr. Nämnden redovisar 15 mnkr mer i intäkter än budget och 6 mnkr mer än föregående ar. Främst beror detta på alt namnden har sålt fler platser på boenden än tidigare år och M vad som budgeterats. Köp av huvlkl~erksamhet har dock ökat Nämnden redovisar lägre volymer inom särskilt boende men högre volymer inom hem~änst och servicehus, Den befolkningsökning som varit under 8

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen

Revisionsberättelse för budgetåret 2014 - prövning av ansvarsfrihet enligt 5 kap. 25 a kommunallagen KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-04-01 KS-2015/620.912 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunfullmäktige Revisionsberättelse

Läs mer

Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Huddinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Huddinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Huddinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning... 2 3. Kommunens ekonomiska

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009. Arboga kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2009 Arboga kommun 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Avgränsning... 3 2.3 Syfte... 3 2.4 Tillvägagångssätt... 4 3 Intern kontroll...

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB

Landstinget i Värmland. Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport. Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB ABCD Landstinget i Värmland Granskning av bokslut och årsredovisning 2012 Revisionsrapport Offentlig sektor kommuner och landsting KPMG AB Antal sidor: 35 LIV Bokslut 2012 utkast.docx and a member firm

Läs mer

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M)

9. Risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen 2014. 11. Uppföljningsansvar kring skolan i Håbo svar på frågor från Carina Lund (M) KALLELSE Datum 2014-03-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande Sjunne Green (Båp) Christian Nordberg (MP) Carina Lund (M) Fred Rydberg (KD) Ersättare Fredrik Anderstedt

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Ekerö kommun Mälaröarna

Ekerö kommun Mälaröarna Årsredovisning 2010 Ekerö kommun Mälaröarna Ekerö kommun är en grön oas i Mälaren och gränsar både via land och via sjövägen till storstaden. I Ekerö byggs det många nya bostäder. Trots ett högt förändringstryck

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Kommunstyrelsen ordförande har ordet... 3 Viktiga händelser under året... 4 Mål för

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun

Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun www.pwc.se Inger Andersson Certifierad kommunal revisor Daniel Johansson godkänd revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Marks kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer