Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Sida 1(6) IT-avdelningen Stellan Sjögren, Datum Ks/2012: Tillväxtprogram Öppet Stadsnät i Kristinehamn kommun Sammanfattning Utredningsprocessen kring etableringen av ett Öppet Stadsnät i kommunen har varit i focus under lång tid. Kommunledningsförvaltningen konstaterar att etablera ett öppet fibernät i egen regi inom kommunkoncernen leder till omfattande investeringar och borgensåtagande. En neutral konsult har anlitats för beredningen av ärendet. I konsultrapporten avråds kommunen från att bygga ett stadsnät i egen regi baserat på den ekonomiska risken. Kommunledningsförvaltningen gör också tillsammans med Kommuninvest AB bedömningen att de sammantaget stora investeringar som finns planerade inom kommunkoncernen gör att detta projekt ej kan prioriteras. Kommunstyrelsen föreslås besluta att teckna samarbetsavtal med TeliaSonera AB i syfte att säkerställa en gynnsam utveckling i kommunen (utbyggnadstakt i tätort och landsbygd). Samarbetsavtalet ligger helt i linje med tidigare fattade strategibeslut: Fibernätet etableras av marknadens aktörer på affärsmässiga villkor där marknadens aktörer står för investeringarna. Samarbetsavtalet ger ej Telia Sonera någon exklusivitet för fiberutbyggnad i tätort och på landsbygd. TeliaSonera koncept Öppen Fiber har lösningar för fiberutbyggnad i tätort samt via byalagskonceptet får byalaget en långsiktig partner. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Kristinehamn Energi AB; Komplettering av tidigare Utredningsrapport Ett öppet Stadsnät via Kristinehamn Energi AB, Kristinehamn Energi AB; Protokoll, Styrelsemöte Vicicom AB; Analys av Kristinehamn Energi AB Utredningsrapport Öppet Stadsnät TeliaSoneraAB; Med anledning av återremitterat ärende, Fiberutbyggnad i c:\docume~1\linn\lokala~1\temp\xpgrpwise\tjänsteskrivelse öppet stadsnät i kristinehamn kommun _1.docx KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress IT-avdelningen Kristinehamn E-post Besöksadress Nämndhuset Järnvägsgatan 12 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

2 2 Kristinehamn kommun komplettering av tidigare förslag till samarbetsavtal, Ärendet BAKGRUND: , paragraf 67 fattade kommunstyrelsen beslut kring en strategi för att stödja och stimulera etableringen av ett öppet Fibernät i kommunen. Strategins huvudinriktning var att teckna ett samarbetsavtal med TeliaSonera/Skanova. I oktober 2010 tecknades en avsiktsförklaring om etablering av ett öppet Fibernät med Telia Skanova Access AB där denna aktör skulle erbjuda fastighetsägare och företag anslutning till bredbandstjänster. Under senaste året har kommunen och Telia/Skanova haft dialog om varför denna avsiktsförklaring ej gett något konkret resultat i form av fiberutbyggnad i kommunen. Under hösten 2012 genomförde kommunledningsförvaltningen ett arbete med att få fram en konkret handlingsplan för start av en fiberutbyggnad i kommunen. I en tjänsteskrivelse föreslogs kommunen att teckna ett samarbetsavtal med TeliaSonera AB då detta ligger i linje med tidigare fattade strategibeslut samt att det finns konkreta utbyggnadsplaner på tidigare utpekade områden inom Kristinehamns kommun. Kommunstyrelsen beslöt , att återremittera ärendet för att jämföra olika alternativ samt ge Kristinehamn Energi AB i uppdrag att utreda detta. Kommunledningsförvaltningen utformade med anledning av återremissen utredningsdirektiv till Kristinehamn Energi AB.

3 3 Kristinehamn Energi AB presenterade en utredningsrapport Denna rapport och kommunledningsförvaltningen analys presenterades på Kommunstyrelsens sammanträde Kommunstyrelsen beslöt då att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Med anledning av detta skickades ett kompletterande förfrågningsunderlag ut den 18 mars till Kristinehamn Energi AB samt TeliaSonera AB. Den 15 april fick kommunen skriftligt svar av TeliaSonera AB och Kristinehamn Energi AB. Deras respektive fullständiga svar på frågeunderlaget finns som bilagor i denna tjänsteskrivelse. ANALYS AV SVAREN: TeliaSonera AB: TeliaSonera har ej besvarat det kompletterande frågeunderlaget utan valt att informera kommunen på detta sätt. TeliaSonera är redan är i full fart att projektera för att utföra en villafiber satsning i tätorten i områdena Djurgården, Strand, Södermalm och Strand under TeliaSonera avser att bygga utan samarbetsavtal med kommunen. TeliaSonera kommer att fortsätta marknadsföra ytterligare områden inom tätorten samt verka för ett samarbete med fiberföreningar på landsbygden. För att förtydliga detta än en gång, kommer inte TeliaSonera att svara på det återremitterade ärendet, Fiberutbyggnad i Kristinehamns kommun på mer än detta sätt. TeliaSonera ser kommunen som en viktig samarbetspartner för vidare utbyggnad i kommunen.

4 4 Kristinehamn Energi AB (KEAB) KEAB har i sitt svar på ett bra sätt besvarat olika frågeställningar samt beskrivit hur man tänkt realisera sitt alternativ till Fiberutbyggnad i kommunen. Ett Stadsnät i KEAB regi kräver att ägaren är tydlig i sina ägardirektiv samt ställer sig bakom kapitalförsörjningen. Energibolagets styrelse har den 29 april 2013 beslutat att ställa sig bakom KEAB utredningsrapport. Nedan redovisas beslutet: Styrelsen ställer sig bakom att driva ett öppet stadsnät i egen regi under förutsättning att kommunen anpassar de ägardirektiv som ställs på Energikoncernen för att på så vis skydda befintliga verksamheteter samt att de som ägare ställer sig bakom kapitalförsörjningen. Styrelsen ger även VD i uppdrag att redovisa en kalkyl för KS, som är likvärdig det erbjudande som Telia gått ut med. VD ombedes även att redovisa den samhälls- och kundnytta som KEAB erbjudande omfattar Kommunledningsförvaltningen har uppdragit åt företaget Vicicom för att göra en neutral analys av utredningsrapporten. Analysen har gjorts för att ge Kommunstyrelsen ett väl genomarbetat beslutsunderlag för ett projekt av denna dignitet. Vicicom s analysrapport och rekommendationer redovisas i sin helhet som bilaga. Sammanfattning av konsultrapporten: KEAB har i sitt svar på ett bra sätt beskrivit hur man tänkt realisera sitt alternativ till Fiberutbyggnad i kommunen. Vicicom delar den grundläggande slutsatsen att medborgarna på sikt gynnas av öppen fiberinfrastruktur i kommunal regi. Kommunen kan då via sitt ägande säkra konkurrenssituationen genom återkommande upphandlingar. En förutsättning är naturligtvis att det finns tillräckligt med kapital under etableringsfasen och att en affären för kommunen är lönsam. I analysen har Vicicom ägnat kraft att belysa kapitalförsörjningsfrågan och då kopplat till lönsamhet och riskfrågan. Utredningsrapporten ger svar på de frågeställningar kring hur och på vilket sätt KEAB vill etablera och driva ett Öppet Stadsnät i kommunen tillsammans med kommunikations- och tjänsteleverantörer. Det finns ingen tvekan om att KEAB tillsammans med sina samarbetspartner fullt ut klara ett sådant åtagande. Det finns inga kommunalrättsliga hinder för KEAB att bli nätägare. Det gäller dock för ägaren att vara tydlig i ägardirektiv och bolagsordning med beskrivning om bolagets-/verksamhetens syfte och ändamål. KEAB förslag att Fibernätet ej ska omfatta landsbygden är olämplig med hänsyn till samhällets och regionens mål att 90 % av kommunens invånare år 2020 har tillgång till minst 100 Mbit. Detta är ett övergripande mål för kommunens bredbandsstrategi som kommunen har att sträva mot. Att påbörja en fiberutbyggnad i egen regi utan att omfatta landsbygden skulle omgående starta en rättvisediskussion som skulle kunna vara olämplig och då speciellt i situationen med kommunal finansiering och borgensåtagande.

5 5 KEAB ser i nuläget bara möjligheter att etablera Fibernät i tätorten. En utbyggnad kommer att ske fullt ut inom en 4 års period. Detta kräver en investering på ca 110 milj kr med lån/borgensåtagande på ca 60 milj. Förslaget baseras på en kalkyl med en anslutningsgrad på 60% med en anslutningsavgift på kr inkl moms. KEAB har lösningar för en utbyggnad av Fibernät på landsbygden inom en 4 års period men de är ej ekonomiskt försvarbara. Utredningsrapporten pekar på en investering på ca 30 milj kr för etablering av stomnät/avlämningspunkter där sedan fiberföreningar via olika bidrag och egen finansiering kan ansluta sig till fibernätet. Vicicom pekar i sin analysrapport på risker i KEAB intäktsanalys: Anslutningsgrad av kunder: Vicicom bedömning är att angiven anslutningsgrad är för hög. Om TeliaSonera dessutom startar sin utbyggnad i samma områden med en estimerad anslutningsavgift på kr, finns risk att KEAB anslutningsgrad kan minska dramatiskt. Intäkter från kommunkoncernens fastighetsägare - Bostadsbolaget och Kommunen: KEAB förslag förutsätter/villkorar att såväl bostadsbolaget och kommunen kommer att ansluta sig till fibernätet. Bostadsbolaget har fram till 2018 ett eget avtal med en kommunikationsoperatör vilka intäkter idag utgör fundament att bära investeringar i fastighets- och lägenhetsnät. Kommunen har sedan många år ett eget fibernät för anslutning av egna lokaler och verksamheter. Vicicom konstaterar att det i den ekonomiska kalkylen ej framgår hur KEAB avser att träffa ekonomisk uppgörelse med bostadsbolaget och kommunens fibernät. Kostnader Driftkostnaderna under första 5 åren är estimerade till ca 1,4 milj kr/år för organisationen. Vicicom erfarenhet är att dessa kostnader kommer att bli avsevärt högre än 1,4 milj kr/år. Sammanfattning och rekommendationer till kommunen: Vårt uppdrag för denna analys var att bedöma hur sannolik presenterad kalkyl är samt identifiera de risker som kommunen eventuellt löper. Detta med utgångspunkt från det borgensåtgande som krävs för att etablera det öppna Fibernätet-Stadsnätet. Vicicom s bedömning är att det finns ett antal punkter som skapar stora tvivel till att det är möjligt för KEAB att möta sina estimat och sin grundkalkyl: - Kalkylen baseras på att ingen annan aktör hinner etablera sig inom tätorten. - Även om hela marknaden är tillgänglig har man antagit höga siffror för anslutningsgrad. Vår erfarenhet är att det är mycket svårt att lyckas sälja anslutningar till så många villor på så kort tid till det utsatta

6 6 priset/erbjudandet. - Kalkylen förutsätter lösningar med andra intressenter som t ex bostadsbolaget, kommunen, kommunikationsoperatörer som samtliga förväntas utfalla positivt och till gagn för KEAB. - Vår bedömning är att kostnaderna kommer att bli högre och intäkterna lägre än presenterad kalkyl. Detta innebär som vi ser stor risk att ytterligare upplåning måste till, vilket kan påverka borgenären negativt. Utifrån ett ägarperspektiv avråder vi kommunen att med presenterad kalkyl/upplägg som grund, bifalla KEAB framställan om att etablera ett öppet fibernät- stadsnät. KOMMUNKONCERNENS FINANSIELLA STATUS Kapitalförsörjning Kommunledningsförvaltningen konstaterar att Kristinehamns kommun inkl bolag har per en låneskuld på 900 Mkr Kommuninvest AB som är kommunens huvudfinansiär har en låneram för kommunen inkl bolagens åtagande per på 1600 Mkr. Av dessa är ca 950 Mkr ianspråktagna under Kommuninvest kan tänkas utöka sin låneram med 200 Mkr till totalt 1800 Mkr Behov av kapitalförsörjning under perioden Kommunens egna verksamhet Mkr Energibolagen Mkr (exkl stadsnät) Bostadsbolaget Mkr Summa Mkr Ett åtagande i stadsnät kräver en kapitalförsörjning över tid på ca 100 Mkr (utifrån presenterad kalkyl) Det finns en uppenbar risk att kommunen (inkl sina bolag) kan få svårigheter med kapitalförsörjningen oavsett ett åtagande i stadsnät Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra till Kommunchef och IT-chef att teckna samarbetsavtal med TeliaSonera AB i syfte att säkerställa en gynnsam utveckling i kommunen (utbyggnadstakt i tätort och landsbygd). Anders Dahlén Morgan Persson Stellan Sjögren Kommunchef Ekonomichef IT-chef Skickas till Anders Dahlén, Kommunchef Stellan Sjögren, IT-chef

7 DOKUMENTNAMN Komplettering av Utredningsrapport-ÖppetStadsnät Sidan 1 av 16 REV. NR. DOK. NR. UPPRÄTTAD AV DATUM GODKÄND DATUM Catarina Östling Johan Larsson Komplettering av tidigare Utredningsrapport - Ett Öppet Stadsnät via Kristinehamns Energi AB 1. Bakgrund I januari 2013 fick Kristinehamns Energi AB i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda om ett eget stadsnät skulle kunna ge enskilda villaägare, flerbostadshus, samfälligheter, företagare och byalag samt kommunens egen verksamhet i tätorten och landsbygden en likvärdig lösning som den som TeliaSonera/Skanova sen tidigare presenterat. Tiden som KEAB fick att utreda ärendet på var extremt kort och därför valde Kristinehamns Energi att på ett övergripande och ett ej detaljerat plan åskådliggöra framtida strategier och möjligheter som Kristinehamns Energi ser i att bygga ett stadsnät i egen regi. I utredningen beskrev KEAB kort hur marknaden ser ut och huruvida KEAB ser en möjlighet till utbyggnad av ett stadsnät i egen regi eller inte. På kommunstyrelsens möte den 5 mars 2013 skulle beslut tas men ärendet återremitterades för ytterligare beredning då såväl TeliaSoneras underlag som Kristinehamns Energis underlag inte ansågs tillräckligt utförligt för att utgöra underlag till beslut. Kommunen skickade ut en ny tidplan för uppdraget som såg ut enligt följande: 18/3 Kommunen skickar ut kompletterande frågeunderlag till KEAB och TeliaSonera 15/4 Sista dag för inlämning av skriftligt underlag till kommunen 29/4 Beslutsunderlag skickas till kommunstyrelsen 7/5 Möte i kommunstyrelsen där KEAB och TeliaSonera är inbjudna för att presentera sina erbjudanden och resovisa svar på kommunens frågeställningar ur ett kund och ägarperspektiv. Den nya utredningstiden är även den mycket kort och för att svara på frågorna på bästa sätt har Kristinehamns Energi AB anlitat projekterare och erfarna experter inom området. De som arbetat med oss för att ge svar på frågorna är; Staffan Gustafsson Har tidigare, under 12 års tid arbetat som stadsnätschef i Örebro och var bl a den som startade upp satsningen i Örebro. Sitter med i styrelsen för SSNF. Är sedan mars 2013 pensionär och driver ett konsultföretag. Kristinehamns Energi AB Varnumsleden 1, Kristinehamn Telefon Fax

8 Sidan 2 av 16 Davor Tepic Ola Eriksson Projektörer från FNC med lång erfarenhet från projektering av stadsnät i tätort och landsbygd Bengt Gördén Delägare i Resilans AB. Var med i uppbyggnaden av SUNET vid Internets begynnelse. Stor erfarenhet av uppbyggnad av nätverk. Infödd och bofast Kristinehamnare.

9 Sidan 3 av Presentation av material Ett stort arbete har genomförts av KEAB och anlitade konsulter för att på kort tid besvara kommunens frågor på bästa sätt. Följande har bla gjorts; En grov projektering, för hela Kristinehamns kommun, d v s tätort och landsbygd, vilket innebär att följande finns framtaget; - Karta och plan för tänkt stamnät med noder utifrån befintlig kanalisation - Karta och plan för accessnät Utskick och svar på RFI från 4st KO Kartlagt potentiell marknad Utarbetat investeringskalkyler för hela Kristinehamns Kommun d v s tätort, landsbygd per område och etappvis Utarbetat lönsamhetskalkyl för hela Kristinehamns Kommun, d v s tätort och landsbygd Kartlagt och fastställt möjligheter till bidrag Fört diskussioner med de olika byalagen I denna rapport kommer KEAB att besvara frågorna i tur och ordning med hänvisning till bilagor i form av kalkyler och kartor. Allt material i följande kompletterande utredningsrapport förutsätter styrelsens godkännande. Eventuella beslut kommer styrelsen att fatta innan den 7 maj Styrelsemötet har med tanke på den korta utredningstiden inte kunnat hållas tidigare.

10 Sidan 4 av Svar på kommunens kompletterande frågor Frågorna från kommunen står i fet stil först och svaret från KEAB redovisas under. 3.1 Vi vill nu att Energibolaget konkretiserar hur det tänkta fibernätet ska etableras samt hur affärserbjudandet konkret ser ut för kunder - tätorten och landsbygden. Efter genomförd utredning om att etablera ett fibernät där både Kristinehamns tätort och landsbygd ingår drar KEAB följande slutsats: KEAB kan utifrån de förutsättningar som kommunen ställt i utredningsdirektivet inte upprätta ett stadsnät för hela kommunen med tätort och landsbygd inkluderad. Enligt utredning kräver utbyggnaden då subventionering för landsbygd från antingen stat eller kommun. Investeringskostnaderna uppskattas bli allt för höga i relation till kundunderlaget. Däremot ser KEAB möjligheter till att etablera ett Öppet Stadsnät inom Kristinehamns tätort. Vid en sådan utbyggnad skulle företaget etablera ett Öppet Stadsnät där ett flertal tjänsteleverantörer konkurrerar med varandra. Det öppna nätet skulle ge lokala tjänsteleverantörer möjlighet att sälja sina tjänster via nätet. Exempel på sådana tjänster kan vara Internet och larmtjänster. Etableringen av nätet inom tätorten skulle ske etappvis. KEAB:s bedömning är att fibernätet inom Kristinehamns tätort kan byggas ut under en period om ca 4 år. En teoretisk plan för etappvis utbyggnad finns framtagen men den slutliga ordningen för anslutning av områden samt utbyggnadstakt avgörs av efterfrågan. KEAB har lösningar för att nå ut till byalag på landsbygden inom en 4-års period men de lösningarna är idag inte ekonomiskt försvarbara. I samråd med anlitade konsulter och utifrån de förutsättningar som KEAB idag står inför har KEAB kommit fram till att en KO-lösning är den för dagen bästa lösningen för samtliga parter. Hänsyn har tagits till tänkt organisation och förutsättningar inom bolaget och hänsyn är tagen till bästa möjliga erbjudande till kunderna ställt mot de tidsramar som kommunen kräver. KEAB kommer således att erbjuda en KO lösning där affärserbjudandet kommer att vara uppbyggt på följande sätt: Tätort Privat: Alternativ 1 Ingen anslutningsavgift Finansieringsalternativ d v s en förhöjd månadsavgift. I avgiften ingår kostnad för valda tjänster samt avbetalning av lån för anslutningsavgift där total månadskostnad varierar beroende på vald tjänst Alternativ 2 Anslutningsavgift om ca kr inkl moms Månadsavgift som varierar beroende på vald tjänst (se punkt 3.2)

11 Sidan 5 av 16 Vår bedömning är att priset på anslutning kommer att vara detsamma till alla i tätorten förutsatt en anslutningsgrad om ca 60% d v s kr inkl moms. OBS! Detta pris grundar sig på att KEAB upprättar ett Öppet Stadsnät i hela Kristinehamns tätort, etappvis och utefter efterfrågan. (Alltså inte enbart enligt Etapp 1 såsom kommunen specificerat Etapp 1) Tätort Företag Anslutningsavgift om ca kr exkl moms. Vid speciella tillfällen mot offert Månadsavgift som varierar beroende på vald tjänst Priserna i båda fallen avser schakt till tomtgräns och inkluderar fibersättning, mediabox samt installation och håltagning. Landsbygd Privat: Kommer under nuvarande förutsättningar inte att redovisas Landsbygd Företag Kommer under nuvarande förutsättningar inte att redovisas 3.2 Vi vill nu att Energibolaget konkretiserar dessa prisuppgifter och erbjudanden till olika kundgrupper tätort och landsbygd. Vilken kapacitet/hastighet gäller för redovisade priser (100Mbit-1Gbit). Hur länge gäller priserna? Är priserna kopplade till parametern anslutningsgrad? Angående Månadsavgiften d v s kostnad för valda tjänster: I fallet där KEAB får i uppdrag att bygga ett stadsnät kommer nätet att etableras som ett Öppet Stadsnät. I ett öppet nät finns det ett flertal tjänsteleverantörer som konkurrerar med varandra. Eftersom priserna hela tiden konkurrensutsetts i det Öppna Nätet innebär det att priserna sällan ligger fast under längre perioder. Tittar man tillbaka under de senaste åtta åren har priserna inte ökat utan snarare minskat med hänsyn tagen till penningvärdet. I vårt nät kommer det att finnas flera olika tjänsteleverantörer som erbjuder Internet, TV, Telefoni och Triple-play lösningar. För närvarande kan vi erbjuda fem tjänsteleverantörer med olika hastigheter inom Internet, tre tjänsteleverantörer för telefoni och tre tjänsteleverantörer för TV, samt tre tjänsteleverantörer för Triple-play lösningar. (Triple-play lösning innebär en paketlösning med Internet, TV och telefoni) Internet erbjuds med hastigheter från 2Mb till 1Gb. Våra TV-leverantörer erbjuder dels standardpaket men även större paket för film och sport samt pay-perview. Ingen årskostnad tas ut utan kunden betalar endast för anslutning och sen de tjänster som han/hon beställer oavsett om man bor i Kristinehamns tätort eller på landsbygden. Priserna på tjänsterna är inte beroende av anslutningsgrad.

12 Sidan 6 av 16 Nedan finner ni några prisexempel för privatkunder i tätort och landsbygd: Exempel, utbud Privatkunder i tätort och på landsbygd INTERNET Leverantör Hastighet Månadskostnad Universal 100/ kr Tele2 10/ kr Bahnhof 200/ kr TV Leverantör Tjänst Månadskostnad Sappa Bas 99 kr Viasat Silver 255 kr TELEFONI Leverantör Tjänst Månadskostnad Bahnhof IP Telefoni 29 kr Alltele IP Telefoni 35 kr TRIPLE PLAY Leverantör Tjänst Månadskostnad Tele2 Internet, telefoni, TV 377 kr Viasat Internet, telefoni, TV 477 kr För mer info se bilaga 1. Nedan finner ni några prisexempel för företagskunder i tätort och på landbygd: Exempel, utbud Företagskunder i tätort och på landsbygd INTERNET Leverantör Hastighet Månadskostnad ex moms Alltele 10/ kr Telecom3 30/ kr Bahnhof 100/ kr För mer info se bilaga 1. Angående Anslutningsavgift Privatkunder: Se svar under punkt 3.1 Angående Finansieringsalternativet Privatkunder: Som ett alternativ till att betala en anslutningsavgift har vi för avsikt att erbjuda slutkunderna en finansieringsmodell vilket innebär att kunden får en förhöjd månadsavgift på ca 350kr kopplad till vald

13 Sidan 7 av 16 tjänst under en femårsperiod. Kunden kommer då att betala ca 750kr/månad för en Triple-playlösning med 100/10Mb hastighet, ett TV utbud med ca 18 kanaler samt IP-telefoni. 3.3 För att kunderna nu ska få en bild av detta tjänsteutbud vill vi nu att Energibolaget redovisar några exempel från tjänsteleverantörer samt priser på anslutningsavgifter och månadsavgifter - Bredband (för olika hastigheter) - Telefoni - TV-utbud (basutbud och tilläggsutbud) - Triple-play lösning På denna fråga hänvisar vi till svaret i fråga 3.2 samt till Bilaga Vi vill också att Energibolaget tydliggör sin roll avseende prissättning och vem som tecknar avtal med slutkunden. Eftersom Kristinehamns Energi väljer att samarbeta med en KO kommer KEAB att ta en roll som passiv nätägare. Detta innebär för slutkunden att han eller hon skriver avtal om anslutning med KEAB. För tjänsterna som kunden väljer att köpa, tecknar däremot kunden avtal direkt med respektive tjänsteleverantör. Avtalsperioderna är ofta korta vilket medför att kunderna har stora möjligheter att byta leverantör och tjänster utefter priser, något som möjliggörs genom att nätet kommer att vara ett Öppet Stadsnät. Prissättning av tjänsterna sköts av tjänsteleverantörerna i det Öppna Stadsnätet. Bilden nedan visar hur intäktsströmmarna går: Affärsmodell - intäktsströmmar Tjänstelevarantörer

14 Sidan 8 av Vi vill nu att Energibolaget nu kompletterar utredningsrapporten där Etapp 1 ska omfatta utbyggnad i tidigare utpekade områden Djurgården, Strand, Södermalm och Picasso-området. Det är av största vikt att detta kommer igång under Q4/2013 då dessa områden har pekats ut som Etapp 1 och att det finns många kunder i dessa områden som har förväntningar. Vi vill att ni beskriver handlingsplanen och projektet. Vi räknar med att bygga ut Kristinehamns tätort under en 4 års period och då är hela tätorten inräknad, alltså inte enbart områdena som kommunen efterfrågar. I vilken ordning områdena ansluts avgörs utefter efterfrågan. För Etapp 1 så som kommunen specificerar Etapp 1 ser planen ut som följer; Etapp 1 * Marknadsföring och kundbearbetning Maj * KO/IT Södermalm (TS06) / Aug Sep 2013 * Accessnät Södermalm ( ca. 200 ansl.) inkl. byggnation av nod / September 2013 Juni * Södermalm Huvudnoden (TS07) / Augusti 2013 September 2013 * Byggnation av Huvudnoden / Augusti Oktober * Huvudnoden Djurgården (TS02) / September 2013 * Accessnät Djurgården ( ca. 360 ansl.) inkl. byggnation av nod / Oktober 2013 Juni * KO/IT Strand (TS05 förbi Stenstaliden) / April 2014 Maj 2014 * Accessnät Strand ( ca. 235 ansl.) inkl. byggnation av nod / Augusti 2014 Juni * Djurgården Picassoområdet (TS01) / Maj 2014 Juni 2014 * Accessnät Picassoområdet ( ca. 200 ansl.) / Augusti 2014 Juni När startar projekteringen av Fiberinfrastrukturen? Projekteringen är redan påbörjad och en stor del är redan klar, både vad gäller stamnät och områdesnät. - När kommer marknadsföring och försäljning att starta till kunderna? Marknadsföring som syftar till att stärka KEAB:s egna varumärke för stadsnätets del kommer att skötas av KEAB själva. Övrig marknadsföring som syftar till att ansluta företag och hushåll och att öka anslutningsgraden i redan anslutna fastigheter kommer skötas av KO som sedan tidigare har mallar och material att utgå från. KO:s material kommer att anpassas till marknaden och dess förutsättningar i Kristinehamn i ett nära samarbete mellan KO och Kristinehamns Energi. Idag finns stor kunskap och goda erfarenheter kring marknaden i Kristinehamn inom KEAB, då försäljning av fjärrvärme som bolaget bedrivit under många år, på många sätt liknar arbetet med att nå nya kunder för stadsnätet. Planen är att all typ av marknadsföring kommer att starta upp under Q förutsatt att KEAB ges uppdraget att bygga ett stadsnät.

15 Sidan 9 av 16 - Redovisa er bedömning av kundunderlaget (villaägare, bostadsrätter, hyresrätter, företag inkl kommunala fastigheter.) Se punkt När och var inom olika områden kommer kunder att kunna erbjudas anslutning till Fibernätet? Se planen högre upp under punkt 3.5 Som vi skrivit ovan är planen att påbörja vår marknadsföring i Kristinehamns tätort under Q2. I det normala fallet där vi utgått från andra stadsnäts erfarenheter tar processen från detaljprojektering till att kund har sin fiber installerad ca 6 månader. - Är handlingsplanen kopplade till parametern anslutningsgrad d v s krävs ett visst antal kunder innan man börjar bygga? Se punkt Redovisa en detaljerad karta över geografiskt område och vilka gatuadresser som omfattas? Se bilaga 2, karta E60:06 Tätort Kristinehamn (Etapp1). - Beskriv utbyggnadsplanen för resp geografiskt område i en tidsaxel (start projektering start marknadsföring/försäljning, första kunden ansluts, sista kunden som beställt ansluts) KEAB kommer i ett nära samarbete med avtalad KO bearbeta område för område. Processen startar med en grovprojektering, ett moment som till stor del redan är klart. Därefter sker marknadsföring, avtalsskrivning med kunder, detaljprojektering, upphandling och sedan schaktning. Se även tidplan högre upp under Vi vill nu att Energibolaget presenterar sitt koncept för utbyggnad av Fibernät i landsbygden och hur samspelet med byalag och fiberföreningar ser ut i praktiken? KEAB kan utifrån de förutsättningar som kommunen ställt i utredningsdirektivet inte upprätta ett stadsnät för hela kommunen med tätort och landsbygd inkluderad. Enligt utredning kräver utbyggnaden då subventionering för landsbygd från antingen stat eller kommun. Investeringskostnaderna uppskattas bli allt för höga i relation till kundunderlaget. (KEAB har under utredningens gång projekterat för lösningar för att nå hela Kristinehamns Kommun.) Då Kristinehamns Kommun har sagt ja till Region Värmlands bredbandsstrategi (http://www.kristinehamn.se/sites/default/files/protokoll%20ks% pdf, - sid 35) föreslår KEAB ett samarbeta med kommunen i framtagandet av en bredbandsstrategi för att nå Region Värmlands mål som är att 90 % av invånarna i kommunen år 2020 ska ha tillgång till 100Mb. KEAB har varit i kontakt med några av byalagen i kommunen.

16 Sidan 10 av 16 Bidrag för kanalisation finns att söka hos Länsstyrelsen i Värmland och ska sökas av byalagen själva. Bidragen bygger på den kostnad som byalaget har för att bygga ett kanalisationsnät och att ta sig till en punkt där det finns tillgång på fiber. Byalaget måste således först ta reda på vad det kostar att bygga nätet och därefter ansöka om bidrag. - I Rudskoga-området finns ett stort intresse att få till ett fibernät. Det finns en Fiberekonomisk förening som nu driver ett planeringsarbete och gärna vill samarbeta med en aktör för att etablera ett Fibernät. Vi vill att Energibolaget redovisar en konkret handlingsplan för för att etablera ett Fibernät i Rudskoga-området och i nära samverkan med Rudskoga Fiber. KEAB har i dagsläget ej möjlighet att bygga ut till Rudskoga under utan subventionering från antingen stat eller kommun. - När startar projekteringen av Fiberinfrastrukturen? - När kommer marknadsföring och försäljning att starta till kunderna? - Redovisa er bedömning av kundunderlaget (villaägare, bostadsrätter, hyresrätter, företag inkl kommunala fastigheter.) - När och var inom olika områden kommer kunder att kunna erbjudas anslutning till Fibernätet? - Är handlingsplanen kopplade till parametern anslutningsgrad dvs krävs ett visst antal kunder innan man börjar bygga? - Redovisa en detaljerad kart över geografiskt område och vilka gatuadresser som omfattas? - Beskriv utbyggnadsplanen för resp geografiskt område i en tidsaxel (start projektering start marknadsföring/försäljning, första kunden ansluts, sista kunden som beställt ansluts) Se föregående svar. 3.7 Vi vill nu att Energibolaget kompletterar rapporten kring vilka möjligheter och begränsningar som finns för att ikläda sig rollen som ägare av ett Stadsnät samt belysa lagstiftningens möjligheter/begränsningar. Nedan ger vår konsult Staffan Gustafsson en beskrivning av de legala förutsättningarna som Kristinehamns kommun har att förhålla sig till som svar på frågeställningen i pkt 3.7; Kommunalrättsliga förutsättningar Det finns en diskussion om vad kommuner och kommunala bolag får göra på bredbandsmarknaden utan att störa den på ett otillbörligt sätt. I den har såväl regering som Post och Telestyrelsen (PTS), Konkurrensverket (KKV) och Svenska Kommuner och Landsting (SKL) varit aktiva. I den diskussionen har det framkommit två tydliga ställningstaganden och ett där ingen har satt ned foten bestämt. Det är tydligt att kommuner får etablera en passiv fiberinfrastruktur. D v s kommunen får förlägga kanalisation, bygga noder och fibersätta nätet. Det gäller dock från kommunens sida (kommunfullmäktige) att vara tydlig i ägardirektiv och bolagsordning, där det beskrivs vad bolagets/verksamhetens syfte och ändamål är. Här har SKL givit ut anvisningar om hur kommunen bör formulera sig för att man inte ska påverka marknaden på ett otillbörligt sätt. Tillsynsmyndigheter är PTS

17 Sidan 11 av 16 och KKV. Sedan några år tillbaka finns en sk konfliktlösningsregel i konkurrenslagstiftningen där marknadsaktörer har möjlighet att anmäla tveksamma fall till KKV som i sin tur kan ta ärendet till Stockholms Tingsrätt för ett juridiskt avgörande. Lika tydligt är att kommuner generellt inte får leverera egna tjänster i nätet. Enda undantaget från denna regel är om kommunen kan visa att det inte finns någon annan som kan leverera tjänster i nätet, vilket mycket sällan är fallet. Huruvida kommunen (eller dess bolag) får vara kommunikationsoperatör (KO) i det egna nätet eller ej finns det inget tydligt ställningstagning till eller, om man så vill, många olika synpunkter på. Bland medlemmarna i Svenska Stadsnätsföreningen (SSnf) är drygt hälften KO i sitt eget nät. Ingen har fört talan mot att stadsnäten är KO i sitt eget nät med stöd av konkurrenslagstiftningen och KKV har inte tagit upp frågan till behandling. Däremot har det anmälts fler fall till KKV där ett stadsnät har varit KO i ett passivt nät i en annan kommun. Ett av dessa har KKV valt att gå vidare med till Stockholms tingsrätt. Det gäller Mälarenergi Stadsnät (Västerås) som agerat KO i Eskilstuna och Hallstahammars kommuner. Efter år av handläggning kommer målet upp i september För att kommunen ska få driva ett stadsnät krävs att stadsnätet agerar konkurrensneutralt och affärsmässigt och därmed ger aktörer på marknaden samma möjlighet att få tillträde till nätet, ett sk öppet nät. Detta kan ske genom att hyra ut svartfiber (den som hyr aktiverar fibern) eller genom ett nät där någon agerar KO, dvs tillhandahåller en aktiv plattform där flera tjänsteleverantörer har etablerat sig och slutkunderna själva kan bestämma vilken eller vilka av de tjänster som finns tillgängliga man väljer. Slutsatsen är således att Kristinehamns Energi AB ur juridisk synpunkt mycket väl kan få kommunens uppdrag att bedriva stadsnätsverksamhet inom kommunen och att Kommunfullmäktige ska vara tydlig i sina ägardirektiv och i bolagsordningen när det gäller att beskriva syfte och ändamål med verksamheten. Kort om marknaden I många anvisningar om hur kommunen ska bedriva sin verksamhet står det att kommunen inte ska engagera sig i verksamhet där det finns en marknad som är beredd att utföra samma verksamhet. Detta gäller bland annat olika typer av affärsverksamhet. Ibland nämns fiberinfrastruktur för telekommunikation som ett sådant område. Faktum är att det för närvarande endast finns en aktör som är beredd att anlägga ett fibernät förutom Stadsnäten och det är TeliaSonera/Skanova. En marknad där det endast finns en aktör är i själva verket inte en öppen marknad utan ett monopol. På marknader med aktörer som förbinder kommuner med varandra finns det däremot stor konkurrens med flera aktörer. Det innebär att de ledningsägare som vill leverera i en kommun där Skanova äger nätet endast har en leverantör att välja på. Det har hävdats att Stadsnätet blir monopolist, men det är en sanning med mycket stor modifikation eftersom TeliaSonera/Skanova har infrastuktur i de allra flesta kommuner, så även i Kristinehamn. Att det finns ett kommunalt stadsnät ger ofta goda förutsättningar för lokala och regionala leverantörer som använder nätet för att leverera sina tjänster att nå ut på ett effektivt sätt.

18 Sidan 12 av 16 Bästa sättet att etablera en öppen marknad och därmed ge kunder och leverantörer en möjlighet att välja fritt är att ha konkurrens på den lokala marknaden genom att bygga ett kommunalt stadsnät. Finansieringen av utbyggnaden sker genom lån och anslutningsavgifter. Kristinehamns Energi AB kan låna pengar för stam- och områdesnät med kommunal borgen. För att inte ge bolaget andra förutsättningar än andra aktörer på marknaden lägger kommunen t ex på en borgensavgift som gör att räntenivån inte betraktas som ett otillbörligt konkurrensmedel av konkurrenterna. Anslutningsavgifterna finansierar utbyggnaden av accessnätet. Under förutsättning att kommunen i Ägardirektiv och Bolagsordning lägger fast hur finansiering och avkastning ska fungera är risken liten att kommunen ska drabbas av kostnader för stadsnätet. För att ge KEAB bra förutsättningar att lyckas behöver KEAB få ett ok på att de har kommunen och det kommunala bostadsbolaget som kund så snart det är möjligt. 3.8 Vi vill nu att Energibolaget beskriver organisationen samt vilka kompetenser och resurser som krävs. (hur säljer företaget samt tecknar avtal med kunder, avtal med tjänsteleverantörer och hur ska driften fungera.) Organisationen för stadsnätet kommer inledningsvis att vara liten och under de första åren att bestå av en stadsnätschef som ansvarar för avtalsskrivning, marknadsföring av det egna varumärket, samordning, projektverksamhet och dialog med intressenter. Stadnätschef tecknar avtal med en KO som i sin tur tecknar avtal med tjänsteleverantörer. KO kommer att ansvara för den aktiva plattformen samt sköta marknadsföring och försäljning av anslutningar. Lokal marknadsföring och försäljning för att nå ut med det lokala varumärket kommer stadsnätschefen att ansvara för. Nödvändiga stödresurser för administration, inmätning, marknadsföring och försäljning kommer att köpas från KEAB. KEAB kommer som passiv nätägare att ansvara för drift, underhåll och utbyggnad av det passiva nätet. Driften blir 24-7 d v s 24 timmar per dygn sju dagar i veckan året om och kommer att skötas av upphandlad underentreprenör. Upphandlingen sköts av stadsnätschefen. En optomudul kommer att köpas in till KEAB:s befintliga dokumentationssystem för att på så sätt kunna hålla uppdaterad information om vad som finns i marken och var ledningarna går. Anslutning till ledningskollen kommer också att ske. För projektering och byggledning skrivs avtal med konsultfirmor. Det finns ett flertal verksamma i regionen som företaget kommer att ta in anbud från. Detsamma gäller entreprenörer för schakt och fiberarbeten.

19 Sidan 13 av Vi vill nu att Energibolaget redovisar en övergripande marknadsbedömning för tätorten och landsbygden Rudskoga Föreningen har ca 250 medlemmar och har sökt kanalisationsstöd för ca 400 fastigheter. Totalt finns ca 500 fastigheter varav ca 350 är fastboende. Vike Ca 270 fastigheter varav ca 120 är fritidsboende. Ölme Föreningen har ca 230 medlemmar och totalt finns ca 900 fastigheter varav ca 250 är fritidsboende. Tätort Antal anslutna kunder tätort 2027 Företag 312st Svartfiber 35st Lägenheter 1422st Villor 3079st Bolagets intäkter kommer att bestå av flera olika delar: Intäkter från KO Anslutningsintäkter Intäkter från kommunen Intäkter från svartfiberuthyrning Intäkterna från KO Består av en relationsavgift där bolaget får betalt för varje ansluten kund.

20 Sidan 14 av 16 Anslutningsintäkter Är den intäkt som bolaget erhåller när de ansluter en fastighet. Den ska täcka delar av de kostnader som bolaget har för att ansluta fastigheten. Dessa intäkter bokförs vid anslutningstillfället i resultaträkningen, men kostnaderna för anläggningen bokförs som en investering med avskrivning under ett antal år. Intäkter från kommunen Består idag av den hyra som KEAB erhåller för den fiber kommunens förvaltningar använder. Från den dag som anslutning sker erhåller KEAB anslutningsavgifter samt intäkter från kommunens fastigheter. Intäkter från svartfiberuthyrning Är den hyra som bolaget får från de operatörer och andra kunder som hyr en passiv förbindelse mellan två punkter. Anslutningar kan gå till mobilmaster, företag och till bostadsfastigheter. Det finns färdiga prissättningsmodeller att utgå från som bygger på en zonindelning och som får kompletteras med värden för Kristinehamn. I redovisningen är dessa intäkter uppskattade och bygger på erfarenheter från andra nät. Intäkten består av en anslutningsdel och en hyresdel Vi vill nu att Energibolaget redovisar sin bedömning på omfattningen av denna investering samt redovisar en investerings-/lönsamhetskalkyl: Kalkylen kan uppdelas på två komponenter: - Utbyggnaden av den föreslagna Etapp 1 tätorten Djurgården, Strand, Södermalm och Picasso-området samt utbyggnad av Fibernät i Rudskoga-området. För att Etapp 1 så som den är föreslagen i denna frågan ska kunna byggas ut på rimliga affärsmässiga grunder av KEAB kommer en anslutningsgrad på minst 67% och en anslutningsavgift på kr inkl. moms att krävas. Lånebehovet uppgår till ca 17,5mkr och grundinvestering till ca 28mkr. Kristinehamns Etapp 1 Antal anslutna kunder År Villor Lägenheter Företag Svartfiber Anledningen till att anslutningsgraden behöver ligga runt minst 67% har att göra med att Etapp 1, så som kommunen specificerar den men med Rudskoga exkluderat, ligger mycket utspritt geografiskt sett. Dessutom är det områden där Kristinehamns Bostäder och HSB, vilka för närvarande sitter bundna i avtal, har delar av sitt bestånd. Inom Etapp 1 finns även en ökad risk för minskat kundunderlag med beaktning utifrån Telia/Soneras uttalade utbyggnadsplan.

21 Sidan 15 av 16 - En utbyggnad för ett Fibernät i hela kommunen såväl tätort som landsbygd. Lönsamhetsbedömning Kristinehamns Tätort Förutsättningar: Bankränta 4,0% Avskrivningstid 30 år Lånebehov i tkr Amorteringstakt 30 år Total investering i tkr Anslutningsgrad 60% Anslutningsavgift vill i kr inkl. moms År Grundinvestering Investering tkr Finansiering Lån Lån per Antal anslutna kunder Villor Lägenheter Företag Svartfiber Resultaträkning Intäkter Rörlig intäkt tkr Anslutningsavgifter tkr Summa intäkter Summa kostnader Rörelseresultat före finans o avskriv Summa avskrivningar tkr Resultat före finansnetto tkr Räntekostnader tkr Resultat före skatt tkr Utifrån svar på fråga 3.6 så presenteras endast lönsamhetskalkyl för tätorten. För att ge bra förutsättningar för att lyckas behövs kommunens och det kommunala bostadsbolagets kunder så snart det är möjligt. Kalkylen förutsätter att kommunens fastigheter och de till sitt fibernät anslutna kunderna ingår. KBABs idag fiberanslutna fastigheter ingår i planen. För en detaljerad utbyggnadsplan, se vidare bilaga 3 - karta E60:06 Tätort Kristinehamn.

22 Sidan 16 av Risk och sårbarhetsanalys KEAB bedömer att om Kommunen väljer att inte låta KEAB etablera ett Öppet Stadsnät finns det en risk att kommunen inte kan uppfylla Region Värmlands mål om att 90% av kommunens invånare år 2020 har tillgång till minst 100Mb, ett mål som kommunen ställt sig bakom. Som ägare av KEAB har kommunen möjlighet att påverka hur utbyggnaden ska ske bl a genom ägardirektiv och avkastningskrav. Ett alternativ är t ex att stadsnätet drivs som en del i kommunen. KEAB:s intresse i att bygga ett stadsnät är främst sett ur samhällsnyttigt perspektiv och som en del i att göra Kristinehamns Kommun attraktiv för framtiden. I det arbetet har företaget bra förutsättningar med tanke på den outnyttjade kanalisation som bolaget idag besitter. KEAB hoppas på ett framtida samarbete och menar att kommunen genom det har möjlighet att säkerställa att målet uppfylls. Idag är det fullt möjligt att snabbt nå ut till landsbygden genom att t ex hyra fiber av andra aktörer, en lösning som dock inte är ekonomisk försvarbar utan subventionering från stat eller kommun. En sådan lösning är inte heller en framtida hållbar lösning. Att nå landsbygden genom att hyra fiber skulle kosta runt 30 miljoner under en 10 års period vilket motsvarar ungefär investeringen som krävs för en full utbyggnad av såväl stomnät som avlämningspunkter till landsbygden. Däremot skulle en utbyggnad av ett stomnät till landsbygd med hjälp av bidrag från stat eller kommun kunna innebära fördelar för kommunen som då äger ett nät som går att tappa av från var som helst så att fler och fler byalag, även små kan ansluta sig. En sådan utbyggnad skulle också kunna möjliggöra andra framtida affärer för Kommunen och KEAB i form av fiberanslutningar till 3-, 4- och 5G master mm. Investeringen för en utbyggnad av ett stomnät till landsbygden är visserligen hög men bör ställas i relation till rimligheten att någon annan aktör utan subvention sammantaget skulle bygga ut till hela 90% av Kristinhamns kommun. För att nå regeringens mål om att minst 90% av Sveriges hushåll ska kunna få tillgång till minst 100 Mbit/sek senast år 2020 har staten anslagit pengar för bidrag till landsortsutbyggnaden. Desa pengar kanaliseras av Länsstyrelserna. I många fall är det en förutsättning att även kommunen bidrar för att bidrag från stat och eu ska betalas ut För att komma vidare så rekommenderar vi att kommun och KEAB med intressenter ingår ett nära samarbete i frågor om hur ett framtida stadsnät inom kommun skall etableras på bästa sätt.

Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB

Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB Analys av Kristinehamns Energibolags utredningsrapport Ett Ö ppet Stadsna t via Kristinehamns Energi AB Vicicom AB Sida 1 Innehåll Vicicom AB Specialister på bredbandslösningar... 3 Bakgrund... 3 Utredningsdirektiv...

Läs mer

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Stellan Sjögren, 0550-88020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Datum 2012-06-14 Kommunstyrelsen Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Handledning avseende användningen av Exempel på investeringskalkyl vid överlåtelse av Byanät

Handledning avseende användningen av Exempel på investeringskalkyl vid överlåtelse av Byanät Handledning avseende användningen av Exempel på investeringskalkyl vid överlåtelse av Byanät 2015-11-25 1. Bakgrund och syfte Bakgrund Det finns många Byanät som redan är klara och befinner sig i en förvaltningsfas

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Sammanfattad version Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Sandlund Kommunstyrelsen Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna projektorganisation

Läs mer

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27 www.bolmsofiber.se Interimsstyrelsen har bestått av Lars Andersson Carina Bolmblad Claes Gauffin Joachim Gustavsson Henry Tidstrand Jan Starck

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad /

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad / IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2017-01-03 Ks/2014:119 Sida 1(1) Handlingsplan för 2017 - bredbandsutbyggnad / Förslag till beslut I enlighet

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Bredband Varför fiber?

Bredband Varför fiber? Bredband Varför fiber? Status när projektet började 19 av 30 telestationer utbyggda med ADSL (7 357 abonnenter, orangea och blå fält i kartan) Ett antal av dessa 7 357 abonnenter kan ej få ADSL p.g.a.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening som verkar för att dess medlemmar

Läs mer

Fibernät i Grensnet Extra stämma 11 februari 2011 AGENDA

Fibernät i Grensnet Extra stämma 11 februari 2011 AGENDA Fibernät i Grensnet Extra stämma 11 februari 2011 AGENDA Styrelsen rapporterar Banken presenterar finansieringslösningar Presentation av leverantörerna Kommunen informerar Paus: lämna in avtal, kaffe Omröstning

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Namn Namn Titel Så här ser affärsmodellen ut Slutkund Support Support Support Tjänsteleverantör 1 Tjänsteleverantör 2 Tjänsteleverantör

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Skatteverkets ställningstaganden

Skatteverkets ställningstaganden Page 1 of 17 Skatteverkets ställningstaganden Bredbandsutbyggnad genom lokala fibernät, mervärdesskatt Datum: 2012-05-23 Område: Mervärdesskatt Dnr/målnr/löpnr: 131 367424-12/111 1 Sammanfattning En förening

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 24 (37) Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 152 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus

Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus Framtidssäker kommunikation - fiber till ditt hus Kvällens möte ServaNet Varför fiber? Tjänster i vårt nät Hur går det till? Affärsmodellen Vad kostar det? Frågor ServaNet startade 1998 100 % kommunägt

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30 l SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-09-30 13 (36) 177 Dnr 2014/987 INLEDNING i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för bredbandsfrågor.

Läs mer

Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun Samarbetsavtal med TeliaSonera AB

Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun Samarbetsavtal med TeliaSonera AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Kommunledningsförvaltningen Stellan Sjögren, 0550-88020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Datum 2012-11-30 Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun Samarbetsavtal med TeliaSonera AB

Läs mer

Motion från Paul Brännlund (SD) om testning av mobiltäckning i Kristinehamn kommun

Motion från Paul Brännlund (SD) om testning av mobiltäckning i Kristinehamn kommun IT-avdelningen Stellan Sjögren,0550-88 020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2015-09-04 Ks/2015:103 008 Motioner/enkel fråga/medb.förslag Motion från Paul Brännlund (SD)

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken. - en ljusare vardag

TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken. - en ljusare vardag TV/Internet/Tele via fiber till Saxebäcken Fibertekniken Mycket framtidssäker I princip inga hastighetsbegränsningar Håller på att ersätta andra infrastrukturer som telefonnät (koppar) och TV-nät (koaxial)

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan

Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna!

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna! Fiber till Landsbygden Informationsmöte Välkomna! Agenda Inledning Bredbandsmålet Fiberorganisationen Varför fiber? Processen Prissättning och olika alternativ Bidrag Övriga frågor VMEABs affärsområden

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredbandsbåten 2012 Regeringens bredbandsmål 90% skall ha 100 Mbit/s år 2020 Anna-Karin Hatt, IT- och

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt Norra Råda 2015-02-04 Hagfors kommuns fiberprojekt 1 Hagfors kommun kontakt Göran Eriksson, handläggare 0563-186 38, 070-190 47 92 goran.eriksson@hagfors.se Johnny Lövgren, administrativ chef 0563-185

Läs mer

Om bynet. Samarbetar idag med kommuner i hela Sverige.

Om bynet. Samarbetar idag med kommuner i hela Sverige. Om bynet 10 års erfarenhet av byggnation av fibernät på landsbygden. Genomfört över 200 föreningar runt om i Sverige. Samma upplägg som utbyggnaden av elnätet på landsbygden. Eget engagemang ger lägre

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Agenda 1. Varför fibernät? 2. Erbjudande fiberanslutning 3. Ekonomi 4. Tjänster 5. Lösning i fastighet Kortfakta om Zitius 250 000 fiberanslutna

Läs mer

Informationsmöte Villor i Eker 2014

Informationsmöte Villor i Eker 2014 Informationsmöte Villor i Eker 2014 Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten ) Vad kostar det? Frågor. Lars

Läs mer

Innehåll. Rapport från. Bredbandsseminarium på Ornö Hembygdsgård kl 09.30 15.00 den 25 april 2014

Innehåll. Rapport från. Bredbandsseminarium på Ornö Hembygdsgård kl 09.30 15.00 den 25 april 2014 Rapport från Bredbandsseminarium på Ornö Hembygdsgård kl 09.30 15.00 den 25 april 2014 Innehåll Program...2 Inledning...3 Lägesraport...3 Nya bredbandsmedel till Stockholms län...3 Utbetalningsprocessen...3

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Sammanträdesdatum 2013-02-14 KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet Förslag till beslut beslutar I enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Projekt Sjönet. Välkomna. Till informationsmöte om fibernät i Sandreda-Rödje-Viås-Pilås s.k. Byanäta

Projekt Sjönet. Välkomna. Till informationsmöte om fibernät i Sandreda-Rödje-Viås-Pilås s.k. Byanäta Välkomna Till informationsmöte om fibernät i Sandreda-Rödje-Viås-Pilås s.k. Byanäta Närvarolista upprättas för representerade fastigheter. Information från Wexnet, Mats Bildh Information från arbetsgruppens

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

ETT HELHETSKONCEPT. Experten på fiber

ETT HELHETSKONCEPT. Experten på fiber ETT HELHETSKONCEPT Experten på fiber 1 1. Vad är fiber? 2. Vilka är Fibergruppen? 3. Vad gör Fibergruppen? 4. Kalkyl 5. Fiber till Gärdala 6. Vad ska byalaget hjälpa till med? 7. Referenser 8. Information

Läs mer

Vill du ha framtidens bredband? Beställ idag!

Vill du ha framtidens bredband? Beställ idag! Vill du ha framtidens bredband? Beställ idag! Var med att utveckla infrastrukturen runt Vedaån och Kvegerö-Granlund med omnejd genom att ansluta ditt hus till stadsnätet. När tillräckligt många kommer

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB

Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB KKV1004, v1.1, 2010-05-05 BESLUT 2010-12-15 Dnr 377/2010 1 (6) Växjö Energi AB Box 497 352 41 VÄXJÖ Ifrågasatt konkurrensbegränsning gällande kommunal bredbandsverksamhet Växjö Energi AB Konkurrensverkets

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Bjarne Olsson (S) ordf Anne-Marie Wallouch (V) vice ordf. Elisabeth Holmstrand-Gustafsson (-) Åke Thörnesjö (M) Adam Slottner (C) 173-175

Bjarne Olsson (S) ordf Anne-Marie Wallouch (V) vice ordf. Elisabeth Holmstrand-Gustafsson (-) Åke Thörnesjö (M) Adam Slottner (C) 173-175 Sida PROTOKOLL 1(13) Plats och tid Långön, Kristinehamn Conference Center, kl 8:30-12:15 Beslutande Ledamöter Bjarne Olsson (S) ordf Anne-Marie Wallouch (V) vice ordf. Elisabeth Holmstrand-Gustafsson (-)

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

BIDRAGSREGLER 2014-2020

BIDRAGSREGLER 2014-2020 BIDRAGSREGLER 2014-2020 Villkor för att kunna få bidrag Fem grundläggande villkor Du ska genomföra projektet på landsbygden (Tätort med upp till 3000 innevånare). Du ska genomföra projektet i ett område

Läs mer

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband

Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband Fibernät i Säffle - ett framtidssäkert Bredband SÄFFLE KOMMUN 15 500 invånare Tätort 4 900 hush Landsbygd 2 500 hush Näringsliv 1372 företag 400 landsbygd 25 kommunala verks/fast Storlek 1220 kvkm 13 invånare

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Fiber till landsbygden Informationsmöte. Välkomna!

Fiber till landsbygden Informationsmöte. Välkomna! Fiber till landsbygden Informationsmöte Välkomna! Agenda Inledning Bredbandsmålet Fiberorganisationen Varför fiber? Processen Prissättning och olika alternativ Bidrag Övriga frågor VMEABs affärsområden

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunstyrelsen ISSN 2000-043X HebyFS 2014:04 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan för Heby kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Erbjudande från Greby Götlunda Fiberförening, om delägande i fibernät för TV, telefon och internet

Erbjudande från Greby Götlunda Fiberförening, om delägande i fibernät för TV, telefon och internet Erbjudande från Greby Götlunda Fiberförening, om delägande i fibernät för TV, telefon och internet Nu går tåget. Projektering pågår för anläggande av fibernät i Greby-Götlunda-Torpomad området. Vi vill

Läs mer

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT

LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT LUNDS ENERGI ÖPPET STADSNÄT Jenny Emanuelsson Kraftringen Service AB 2008-10-09 Entreprenadbolaget inom Lunds Energikoncernen. Elkraft Belysning Värme/kyla/gas IT-kommunikation Affärsutveckling, byggnation

Läs mer

Front Advokater. Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken. Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip.

Front Advokater. Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken. Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip. Front Advokater Stadsnät för Sverige in i framtiden i juridiken och praktiken Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Amir Daneshpip 22 mars 2017 En kort tillbakablick 90-talet den digitala revolutionens

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 8 Ekonomi 9 Budget

Läs mer

Modell för bredbandsutbyggnad i Kalmar län

Modell för bredbandsutbyggnad i Kalmar län 2017-02-03 D-nr 2017/18-536 Styrelsen Modell för bredbandsutbyggnad i Kalmar län Förslag till beslut Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att ge i uppdrag till kansliet att utarbeta

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Info 28/12 fiber i Kallbygden. Vilka är vi och vad gör en fiberförening?

Info 28/12 fiber i Kallbygden. Vilka är vi och vad gör en fiberförening? Info 28/12 fiber i Kallbygden Vilka är vi och vad gör en fiberförening? Aktiva i föreningen Styrelsens ledamöter Mats Åhlund ordf Anki Helander sekr Jimmy Davidsson kassör Joe Edh Magnus Hyttmo Suppleanter

Läs mer

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet)

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Ann-Sofie Fahlgren Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2014:03 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Bredbandsplan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade 12 februari

Läs mer

Verksamhetsplan. för utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Verksamhetsplan. för utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 2010-09-07; 167 1 (6) Säkerhetschefen Verksamhetsplan för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2010-09-07; 167 2 (6) Säkerhetschefen Verksamhetsplan

Läs mer

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt.

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt. Samfällsnytt 4 Här kommer årets sista samfällsnytt. Först vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet och hoppas att ni kommer att trivas hos oss! På vår hemsida kan ni hitta information

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna!

Fiber till Landsbygden Informationsmöte. Välkomna! Fiber till Landsbygden Informationsmöte Välkomna! Agenda Inledning Bredbandsmålet Fiberorganisationen Varför fiber? Processen Prissättning och olika alternativ Bidrag Övriga frågor VMEABs affärsområden

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Handlingsplan för 2015 bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för 2015 bredbandsutbyggnad Handlingsplan för 2015 bredbandsutbyggnad 1. Inledning I enlighet med Kristinehamns kommuns bredbandsstrategi ska en handlingsplan för nästkommande verksamhetsår tas fram. 2. Nulägesbeskrivning Tätort

Läs mer