STADGAR. FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR. FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12."

Transkript

1 STADGAR For bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12 (org nr ) FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12. 2$ Fcireningen har till tindamil att frzimja medlemmamas ekonomiska intressen genom att i ftireningens hus upplita bostadsleigenheter fdr permanent boende och lokaler till nyttjande utan begrrinsning i tiden. Bostadsrdtt dr den rzitt i foreningen som en medlem har pi grund av upplitelsen. En upplitelse med bostadsreitt fir endast avse hus eller del av hus. En upplitelse fir dock omfatta mark som ligger i anslutning till ftlreningens hus, om marken skall anvdndas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. Medlem som innehar bostadsriitt kal I as bostadsrtittshavare. MEDLEMSKAP 3$ Friga om att anta en medlem avgcirs av styrelsen om annat inte fdljer av 2 kap 10 $ Bostadsrdttslagen. Ansokan om intrdde i foreningen skall goras skriftligen. 4$ Medlem fir inte uteslutas eller uttrrida ur fdreningen si liinge han innehar bostadsrritt. Anmiilan om uttrade ur fcireningen skall goras skriftligen. INSATS OCH AVGIFTER s$ Fcir bostadsrdtten utgiende insats och irsavgift faststiills av styrelsen. Andring av insats skall dock alltid beslutas av foreninssstdmma. Fcir bostadsr:itt skall erlziggas irsavgift till bestridande av foreningens kostnader fcjr den lopande verksamheten samt- for de i 36 $ angivna avsdttningarna. Arsavgift fcirdelas efter bostadsrritternas andelstal. Arsavgift skall betalas senast sista vardagen fore varje kalenderminads borjan eller pi annan tid som styrelsen bestf,mmer. Styrelsen kan besluta att ersdftning fcir vzirme och varmvatten, renhillning, konsumtionsvatten eller elektrisk strom skall erl?iggas efter forbrukning eller yta. Upplitelseavgift, civerlitelseavgift och pantsrittningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen. Overlitelseavgift far maximalt uppgi till 2,5 procent av det basbelopp enligt lagen (1962:38I) om allmiin forsrikring som giiller vid tidpunkten for ansdkan om medlemskap. Pantsiittningsavgift fir maximalt uppgi till I procent av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmdn forszikring som giiller vid tidpunkten fiir underrtittelse om pantsrittning.

2 Avgifterna skall betalas pi det sdtt styrelsen bestdmmer. Om inte avgifterna betalas i riitt tid utgar driijsmilsriinta enligt rf,ntelagen pi den obetalda avgiften fran fcirfallodagen till dess full betalning sker. UPPLATELSE OCH ovencang AV BOSTADSRATT 6$ Bostadsrdtt upplites skriftligen och undertecknas av parterna och fir endast upplitas till medlem i f<ireningen. Upplitelsehandlingen skall ange parternas namn, den leigenhet upplitelsen avser, zindamilet med upplitelsen samt de belopp som skall betalas som insats och irsavgift. Om upplitelseavgift skall uttas skall ziven den anges. 7$ Ett avtal om overlitelse av bostadsrritt genom k6p skall uppratta skriftligen och skrivas under av sdljaren och koparen. Kopehandlingen skall innehilla uppgifter om den liigenhet som overlitelsen avser samt om ett pris. Motsvarande skall giilla vid byte eller giva. Om sriljaren och koparen vid sidan av k<ipehandlingen har kommit tjverens om ett annat pris rin det som anges i kopehandlingen, iir den tiverenskommelsen ogiltig. Mellan sriljaren och koparen griller isteillet det pris som anges i kdpehandlingen. Priset fir dock jzimkas, om det rir oskiiligt att det skall vara bindande. En overlitelse som inte uppfyller dessa foreskrifter iir ogiltig. Kopia av cjverlitelseavtalet skall tillst?illas styrelsen. 8$ Ndr en bostadsrdtt har overlitits frin en bostadsrdttshavare till ny innehavare, fir denne utova bostadsriitten endast om han iir eller antas till medlem i bostadsrrittsfcireninsen. En juridisk person far dock utova bostadsrtitten utan att vara medlem i fcireningen, om den juridiska personen har forvdrvat bostadsrzitten vid exekutiv forsiiljning eller vid tvingsfcirstiljning enligt 8 kap Bostadsrrittslagen och di hade pantrbtt i bostadsriitten. Tre ir efter fcirvdrvet fir fcireningen uppmana den juridiska personen att inom sex minader frin uppmaningen visa att nigon som inte fir vrigras intriide i foreningen har frirviirvat bostadsriitten och sokt medlemskap. Om uppmaningen inte fciljs, fir bostadsrdtten tvingsfcirsdljas enligt 8 kap Bostadsrzittslagen ftir den juridiska personens rzikning. Ett dodsbo efter en avliden bostadsriittshavare fir utova bostadsrdtten trots att dcidsboet inte :ir medlem i foreningen. Tre ir efter dodsfallet fir fcireningen dock uppmana dodsboet att inom sex minader frin uppmaningen visa att bostadsrritten har ingitt i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrdttshavarens dtjd eller att nigon som inte far vrigras intrride i foreningen har forvrirvat bostadsrdtten och stjkt medlemskap. Om uppmaningen inte foljs, fir bostadsrtitten tvingsfcirsziljas enligt 8 kap Bostadsrtittslagen ftjr dtjdsboets r:ikning. En juridisk-person, som dr medlem i fcireningen, fr inte utan styrelsen samtycke genom overltelse fcirvdrva bostadsrritt till en bostadsliisenhet.

3 RATT TILL MEDLEMSKAP MD OVERGANG e$ Den som en bostadsrzitt har civergitt till fir inte vdgras intriide i foreningen om de villkor som foreskrivs i stadgarna iir uppfyllda och foreningen skziligen bor godta honom som bostadsriittshavare. En overlitelse :ir ogiltig, om den som en bostadsrritt civergitt till vtigras medlemskap i bostadsruittsfcireningen. Detta giiller inte vid exekutiv forsiiljning eller vid tvingsforsriljning enligt 8 kap Bostadsreittslagen. Om forvdrvaren i ett sidant fall inte antagits till medlem, skall foreningen lcisa bostadsrdtten mot sktilig ersdttning, utom i fall di en juridisk person enligt 8 $ ovan fir utova bostadsrtitten utan att vara medlem. En juridisk person, som har forvdrvat bostadsrdtt till en bostadsliigenhet, fir vdgras intriide i foreningen. Om en bostadsrdtt har overgitt till bostadsrdttshavarens make fir maken veigras intrdde i fdreningen endast om maken inte uppfyller foreningens villkor for medlemskap och det sk?iligen kan fordras att maken uppfyller sidant villkor. Detsamma giiller ocksi ndr en bostadsrtittill en bostadsltigenhet tivergitt till n&gon annan niirstiende person som varaktigt sammanbodde med bostadsraittshavaren. Ifriga om forvdrv av andel i bostadsriitt ziger forsta och fizirde styckena tilliimpning endast om bostadsrtitten efter forvdrvet innehas av makar eller, om bostadsrdtten avser bostadsldgenhet, av sidana sambor pi vilka lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem eller lagen (1987:813) om homosexuella sambor skall tillzimpas. t0$ Om en bostadsrritt overgitt genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande fcirviirv och forviirvaren inte antagits till medlem, fir foreningen uppmana innehavaren att inom sex minader frin uppmaningen visa att nigon som inte fir viigras intrride i fdreningen, frirvdrvat bostadsreitten och stjkt medlemskap. Iakttas inte tid som angetts i uppmaningen, fir bostadsrtitten tvingsfdrstiljas enligt 8 kap Bostadsrdttslagen ftrr fbrvrirvarens rrikning. AVSAG ELSE AV BOSTADSRATT 11$ En bostadsrdttshavare fir avsziga sig bostadsrdtten tidigast efter tvi ir frin upplitelsen. Avsiigelse skall griras skriftligen hos styrelsen. Vid en avsdgelse <ivergir bostadsriitten till foreningen vid det minadsskifte som intr:iffar ndrmast efter tre mfurader frin avsiieelsen eller vid det senare minadsskifte som anses i denna. BOSTADSRATTSHAVARENS RATTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 12$ Bostadsrtittshavaren skall pi egen bekostnad hilla ldgenhetens inre med tillhorande ovriga utrymmen i gott skick. Detta giiller aven bslkong/maruuteplats om sidan ingir i upplitelsen. Bostadsrdttshavaren tir ocksi skyldig att folja de anvisningar styrelsen meddelat rorande den allmiinna utformninsen av marken.

4 Bostadsriittshavaren svarar s ilunda for I aigenhetens vdggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt inredning och utrustning, inklusive svagstromsanlziggningar, ledningar och owiga installationer for vatten, avlopp, vdrme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lzigenheten och inte dr stamledningar; ifriga om radiatorer svarar bostadsrtittshavaren dock endast for milning, golvbrunnar, eldstdder samt rokgingar i anslutning d:irtill, inner- och ytterdorrar samt glas och bigar i fonster. B al k o n g e n s/ ut ep I at s e n s triit ral I Foreningen svara.r silunda fcir radiatorer och stamledningar for vatten, avlopp, vdrme, gas, ventilation och el; ifriga om stamledning for el svarar fcireningen fram till lsgenhetenstikringstavla milning av yttersidorna av fcinster och ytterdorrar samt i forekommande fall kittning reparation i anledning av brand- eller vattenledningsskada i liigenheten, dock inte om skadan uppkommit genom bostadsrdttshavarens eget villande eller genom virdsloshet eller forsummelse av nigon som tillhor hans hushill eller gzistar honom eller av annan som han inrymt i kigenheten eller som utfor arbete diir for hans rtikning. Ifriga om brandskada som bostadsrdttshavaren sjrilv inte villat gziller vad som sagts nu endast om bostadsraittshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta. Ar bostadsreittskigenheten forsedd med balkong, terrass, mark/uteplats eller med egen inging, iligger det bostadsrdttshavaren att svara for renhillning och snciskottning. Det ligger pd bostadsriittshavarens ansvor att sndskottning skerfdr attfdrhindra is och sndras. Detfdr inte heller monteras upp ndgot pd balkong, mark/uteplats som kan vara tillfara fdr annan, texfalla ner. Om ohyra frirekommer i lzigenheten skall motsvarande ansvarsfordelningtilla som vid brand- eller vattenledningsskada." Foreningen fir ita sig att utfora sidan underhillsitg:ird som enligt vad ovan sagts bostadsrrittshavaren skall svara for. Beslut hdrom skall fattas pi foreningsstdmma och f&r endast avse itgiirder som ftjretas i samband med omfattande underhill eller ombyggnad av f<ireningens hus, som bertir bostadsrzittshavarens ltigenhet 13$ Det iligger bostadsrrittshavaren att teckna och vidmakthlla hemfcirseikring och si kallad tilkiggsfdrsiikring. 14$ Bostadsriittshavaren fir inte g<ira nigon vlsentlig forrindring i kigenheten utan tillstind av styrelsen. ls$ Bostadsrzittshavaren lir skyldig att nar han anvdnder liigenheten iaktta allt som fordras fijr att bevara sundhet, ordning och skick inom eller utanfor huset. Han skall rritta sig efter de siirskilda regler som foreningen i dverensstdmmelse med ortens sed meddelar. Bostadsreittshavaren skall hflla noggrann tillsyn tiver att detta ocksi iakttas av den som hor till hans hushill eller gdstar honom eller av nigon annan som han inrymt i lzigenheten eller som drir utftir arbete f<ir hans riikning. Gods som enligt vad bostadsrdttshavaren vet iir eller med skdl kan missttinkas vara behiiftad med ohyra fir inte foras in i laigenheten.

5 t6$ Frjretrddare for bostadsrzittsfrireningen har rritt att fi komma in i ldgenheten for tillsyn eller fcir att utfora arbete som ftlreningen svarar for. Niir bostadsrdtten skall tvingsforsriljas enligt 8 kap Bostadsrdttslagen dr bostadsrdttshavaren skyldig att lita lzigenheten visas pi liimplig tid. l7$ En bostadsriittshavare far upplita hela sin kigenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke. Om styrelsen inte llmnar sitt samtycke till bostadsrdttshavare som under viss tid inte har tillfiille att anvdnda sin lligenhet fir denne upplita kigenheten i andra hand om hyresniimnden kimnar tillstind till upplitelsen. Sidant tillstind skall lzimnas om bostadsrdttshavaren har beaktansv:irda skiil fcir upplitelsen och fiireningen inte har befogad anledning att vdgra samtycke. Tillstind kan begrtinsas till en viss tid och forenas med villkor. Samtycke behovs dock inte o om en bostadsreitt har fcirvdrvats vid exekutiv fcirstiljning eller tvingsforsiiljning enligt 8 kap Bostadsriittslagen av en juridisk person som hade pantriitt i bostadsrritten och som inte antagits till medlem i ftireningen, eller o om liigenheten dr avsedd fdr permanentboende och bostadsrritten till o liigenheten innehas av en kommun eller ett landsting. Styrelsen skall genast underrdttas om en upplfltelse enligt *Or. stycket. 18$ Bostadsrrittshavaren fir inte anvdnda ltigenheten fcir nigot annat dndamil dn det avsedda. Foreningen fir dock endast iberopa avvikelse som dr av avsevdrd betydelse for foreningen eller n&gon annan medlem i foreningen. le$ Bostadsrdttshavaren fir inte inrymma utomstiende personer i ldgenheten, om det kan medfora men for f<ireningen eller nigon annan medlem i ftireningen. FO RVE RKAN D EAN LED N I NGAR 20$ Nytdanderritten till en liigenhet som innehas med bostadsrdtt och som tilltriitts dr forverkad och foreningen siledes berrittigad aft saga upp bostadsrdttshavaren till avflyttning, 1. om bostadsrdttshavaren drojer med att betala insats eller upplitelseavgift utdver tvi veckor frin det att fdreningen efter forfallodagen allmanat honom att fullgora sin betalningsskyldighet eller om bostadsrrittshavaren drojer med att betala irsavgift utover tvi vardagar efter forfallodagen, 2. om bostadsrdttshavaren utan behovligt samtycke eller tillstind uppliter kigenheten i andra hand, 3. om lhgenheten anvdnds i strid med 18 eller 19 $$,

6 4. om bostadsrdttshavaren eller den som kigenheten upplitits till i andra hand, genom virdsltjshet iir villande till att det finns ohyra i lzigenheten, eller om bostadsriittshavaren genom att inte utan osk:iligt drcijsmil underrdtta styrelsen om att det finns ohyra i kigenheten bidrar till att ohyra sprids i huset, 5. om lzigenheten pi annat sdtt vanvirdas eller om bostadsriittshavaren eller den som liigenheten upplitits till i andra hand sidosritter nigot av vad som enligt 15 $ skall iakttas vid ltigenhetens begagnandeller brister i den tillsyn som enligt samma paragraf iligger en bostadsrrittshavare, 6. om bostadsrdttshavaren inte ltimnar tilltrride till l:igenheten enligt l6 $ och han inte kan visa en giltig ursdkt for detta, 7. om bostadsrdttshavaren inte fullgdr skyldighet som gir utover det han skall gcira enligt Bostadsrdttslagen och det miste anses vara av synnerlig vikt for foreningen att skyldigheten fullg6rs, samt 8. om ldgenheten helt eller till vtisentlig del anvrinds for nriringsverksamhet eller drirmed likartad verksamhet, vilken utg<ir eller i vilken till inte oviisentlig del ingir brottsligt forfarande, eller for tillfiilliga sexuella ftlrbindelser mot ersattning. Nyttjanderdtten iir inte forverkad, om det som ligger bostadsriittshavaren till last dr av ringa betydelse. Uppstigning pi grund av fcirhillande som avses i f<irsta stycket punkterna 2,3 eller 5-7 fir ske endast om bostadsrdttshavaren liter bli att efter tillsiigelse vidta rdttelse utan drojsmil. Ifriga om en bostadsldgenhet fir uppszigning pi grund av fdrhillande som avses i forsta stycket punkt 2 tnte heller ske om bostadsriittshavaren efter tillsiigelse utan drtijsmil ansciker om tillstind till upplitelsen och fflr ansokan beviljad. Om fcireningen sdger upp bostadsrdttshavaren till avflyttning har frireningen rritt till ersrittning for skada. RAKENSKAPSAR 21 $ Foreningens riikenskapsir omfattar tiden I januari till och med 31 december. Styrelsen skall ha sitt stite i Stockholm. STYRELSE 22$ 23$ Ordfbrande vriljs av irsstdmman vilken iiven viiljer ytterligare minst tvi hcigst fyra ordinarie ledamtiter pi ett sidant sdtt att minst en h<igstvi av ledamoterna skall vara valda pi tvi irs mandat och minst en hogst tvi skall om- eller ny-v:iljas ndsta ordinarie irsstdmma. Utover dessa viiljs minst en hogst fem suppleanter till ndsta ordinarie irsstdmma.

7 Styrelsen konstituerar i ovrigt sig sjiilv. 24$ Styrelsen zir beslutsfor ndr antalet niirvarande ledamtjter vid sammantriidet overstiger htilften av samtliga styrelseledamoter. Som styrelsens beslut giiller den mening om vilken mer dn hzilften av de ndrvarande rostat eller vid lika rostetal den mening som bitrads av ordfciranden. Di fcir beslutsforhet minst antalet ledamoter dr ndrvarande fordras eniehet om besluten. 2ss Foreningens firma tecknas, forutom av styrelsen, av styrelsens ledamoter, tvi i fcirening. 26$ Styrelsen fir forvalta foreningens egendom genom en av styrelsen utsedd fcirvaltare, vilken sjdlv inte behciver vara medlem i foreningen. Forvaltaren skall inte vara ordfrirande i styrelsen. 27S Utan foreningsstdmmans bemyndigande fir styrelsen eller firmatecknare inte avhrinda foreningen dess fasta egendom eller tomtriitt. Styrelsen fir dock inteckna och belina sidan egendom eller tomtrritt. Det iligger styrelsen: 28$ att avge redovisning 6ver f<irvaltningen av ftireningens angeliigenheter genom att avldmna irsredovisning som skall innehilla beriittelse om verksamheten under iret (forvaltningsbereittelse) samt redogcirelse fcir fcireningens intzikter och kostnader under iret (resultatrrikning) och for strillningen vid rrikenskapsirets utging (balansrrikning), o o o att upprritta budget och faststiilla irsavgifter for det kommande rdkenskapsiret att minst en ging irligen, innan irsredovisningen avges, besiktiga foreningens fastighet samt inventera tivriga tillgflngar och i fcirvaltningsberdttelsen redovisa vid besiktningen och inventeringen gjorda iakttagelser av siirskild betydelse, att minst sex veckor fore den fiireningssteimma, pi vilken irsredovisningen och revisorernas berdttelse skall framldggas, till revisorerna ldmna irsredovisningen fcir det forflutna rzikenskapsiret samt att senast en vecka innan ordinarie fdreningsstdmma tillstrilla medlemmarna kopia av irsredovisningen och revisionsberdttelsen. MEDLEMS- OCH LAG ENHETSFORTEC KNI NG 2e$ Styrelsen skall fora fcirteckning over bostadsrdttsfcireningens medlemmar (medlemsfdrteckning) samt fcirteckning over de liigenheter som dr upplitna med bostadsrritt (l iigenhetsfcirteckning).

8 REVISORER 30$ Minst en och hogst tvi revisorer samt minst en och hcigstvi suppleanter vriljs av ordinarie fcireningsstdmma till nzista ordinarie stdmma hillits. Det iligger revisorn:. att verksttilla revision av fcireningens rdkenskaper och forvaltning samt o att senastre veckor f6re ordinarie fcireningsstdmma framkigga revisionsberdttelse. FORENINGSSTAMMA 3t$ ordinarie fcireningsstdmma skall hillas en ging om iret fore maj minads utgang. Extra stdmma skall hillas di styrelsen finner sklil till det. Extra stdmma skall riven hillas niir revisor eller minst en tiondel av samtliga r<istber?ittigade skriftligen begrir det hos styrelsen med angivande av iirende som onskas behandlat pi steimman. Kallelse till fcireningsstdmma och andra meddelanden till foreningens medlemmar skall tillstzillas medlemmarna genom utdelning eller genom brev med posten. Kallelse till strimma skall tydligt ange de rirenden som skall forekomma pi st:imman. Medlem, som inte bor i huset, skall skriftligen kallas under uppgiven eller annan for styrelsen krind adress. Kallelse fir utfiirdas tidigast fyra veckor fore stiimma och skall utfiirdas senastv& veckor fore ordinarie stdmma och senast en vecka fore extra stdmma. 32$ Medlem som <inskar fi ett tirende behandlat vid stdmma skall skriftligen framstlilla sin begziran hos styrelsen i si god tid att drendet kan tas upp i kallelsen till stdmman. 33$ Pi ordinarie foreningsstamma skal I forekoruna: 1. Stdmmans oppnande 2. Godk:innande av dagordningen 3. Val av stiimmoordforande 4. Anmiilan av stammoordforandens val av protokollforare 5. Val av tvi justeringsmdn tillika r<istrdknare. 6. Fr&ga om stdmman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7. Upprrittande och. godkrinnande av rostliingd 8. Ftiredragning av styrelsens irsredovisning 9. Foredragning av revisorns beriittelse 10. Beslut om faststiillande av resultat- och balansriiknins 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fr irya om ansvarsfrihet for styrelseledamoterna 13. Friga om arvoden 6t styrelseledamoter och revisorer fcir nristkommande verksamhetsir 14. Val av ordf<irande 15. Val av civriga styrelseledamoter och suppleant/er

9 16. Val av revisor/er och suppleant/er 17. Val av valberedning 18. Arenden som styrelsen upptagit i kallelsen fijr beslut eller som medlem anmiilt enligt 32$ 19. Ovriga eventuella drenden (som fir fdranleda diskussion men inte beslut) 20. Strimmans avslutande Pi extra foreningsstdmma skall utover punkterna 1-7 ovan endast fcirekomma de iirenden frir vilka stiimman blivit utlvst och vilka ansetts i kallelsen till stiimman. 34$ Senastre veckor efter stdmman skall det justerade protokollet hillas tillg?ingligt hos fcireningen for medlemmarna. 3s$ Vid fdreningsstdmma har varje medlem en rdst. Om flera medlemmar innehar bostadsrtitt gemensamt har de tillsammans endast en rost. Rdstberzittigad rir endast den medlem som fullgjort sina forpliktelser mot foreningen. Medlem fir utova sin rostrdtt genom ombud som antingen skall vara medlem i fcireningen, make, sambo eller ndrstiende som varaktigt sammanbor med medlemmen. Ombud skall forete skriftlig och dagtecknad fullmakt. Ombud fir inte foretrrida mer dn en medlem. Omrcistning vid foreningsstdmma sker oppet om inte ndrvarande rcistbertittigad pakallar sluten omrcistning. Vid lika rostetal avgdrs val genorm lottning, medan i andra frigor den mening g:iller som bitrids av ordftiranden. De fall - bland annat friga om rindring av dessa stadgar - dtir srirskild rtjstirvervikt erfordras for giltighet av beslut behandlas i 9 kap Bostadsriittslagen. FONDER 36$ Avsrittning for foreningens fastighetsunderhill, si kallad yttre fond, skall goras irligen med ett belopp motsvarande minst 0,3 procent av fastighetens taxeringsvzirde. Det overskott som kan uppsti i ftireningens verksamhet skall balanseras i ny rtikning. VINST 37$ Om foreningsstrimman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten fordelas mellan medlemmarna i ftirhillande till ldeenheternas insatser.

10 UPPLOSNING OCH LIKVIDATION 38$ Om foreningen upploses skall behillna tillgingar tillfalla medlemmarna i fcirhillande till liigenheternas insatser. ovrucr 3e$ Uttiver dessa stadgar giiller for fcireningens verksamhet vad som stadgas i Bostadsrdttslagen, lagen om ekonomiska foreningar och civrig tilliimplig lagstiftning. Stadgama antagna vid ordinarie irsstrimma den 28 mars fltvs* undertecknade styrelseledamciter t ( t., Patrik Kempe Anna Malmros Christof Mtiller ;(;i'/,r / Michael Zucker,\,r.l;\d..*-.-?*.... /.\...Y..-. \ r.. ). lll--- dustau Nordstrom

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm.

sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. Stadgar f6r Bostadsrdttfdreningen Tegn6rgatan 1 g Fi5reningens Firma och sdfe sl Foreningens fi rma iir Bo stadsrdtt sforening en T egn6rgat an Stockholm. i.* l.; gl. :* 3.. re g i sre rades stdgar, stadgeindring

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kättingen 5. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11

Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11 Stadgar för bostadsrättsföreningen Smedjan 11 patent- och registreringsverkets godkännande: Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Smedjan 11. 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

3 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Stad.

3 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Stad. Stadgar Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar vid stämma den 2009-05- 05. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Buffeln9. 2 Föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen Sid 1(7) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Skjutsstallen, 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han innehar bostadsrätt.

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han innehar bostadsrätt. STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fanan 12 (org nr 716411-7066) FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fanan 12. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är BRF LÖPAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vasaparken 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2 BRF STORMYRTÖSEN 2 OLA HANSSONSGATAN 1-9 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2 FIRMA & SÄTE Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stormyrtösen 2. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svejk. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hallonet 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Brf Haubitsen 3 STOCKHOLMS FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGS MODELLSTADGAR 1993 MED JUSTERINGAR. Stadgar för Bostadsrättsföreningen

Brf Haubitsen 3 STOCKHOLMS FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGS MODELLSTADGAR 1993 MED JUSTERINGAR. Stadgar för Bostadsrättsföreningen , Brf Haubitsen 3 STOCKHOLMS FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGS MODELLSTADGAR 1993 MED JUSTERINGAR Stadgar för Bostadsrättsföreningen Haubitsen 3 i Stockholms Stad Orgnr 716409-8985 Undertecknade styrelseledamöter

Läs mer

4 Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före april månads utgång. Jfr 17.

4 Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före april månads utgång. Jfr 17. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLTORPET II Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Soltorpet II. 2 Föreningen har till ändamål att att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Föreningens firma och ändamål

Föreningens firma och ändamål Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Lindansaren. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Stadgar. for Rikrbyggens. b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen. %Riksbyssen

Stadgar. for Rikrbyggens. b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen. %Riksbyssen Stadgar for Rikrbyggens b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen Forvaltade BRF Insats 9- Arsavgifterna fordelas ut pa sriitterna i forhallande till insatserna %Riksbyssen INNEHALLSFORTECKNING

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nystaden 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRF Katthuvudet 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, SÄTE ÄNDAMÅL... 4 1 Firma, säte och ändamål... 4 MEDLEMSKAP, ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING AV BOSTADSRÄTT...

Läs mer

Foreningens firma teeknas av styrelsen. Styrelsen ager ratt att bemyndiga tva personer i forening att foretrada foreningen oeh teekna dess firma.

Foreningens firma teeknas av styrelsen. Styrelsen ager ratt att bemyndiga tva personer i forening att foretrada foreningen oeh teekna dess firma. Foreningen har till andamal att framja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i foreningen upplata bostadsrattslagenheter oeh lokaler utan tidsbegransning. Upplatelse far aven omfatta mark som ligger

Läs mer

BRF Flygbåten Stadgar 2012

BRF Flygbåten Stadgar 2012 BRF Flygbåten Stadgar 2012 BRF Flygbåten Hägernäsvägen 1 nb 183 66 Täby Org. Nr: 716000-0233 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Flygbåten i Stockholms län, Täby kommun FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. Föreningen firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Bostadsrättsföreningen omfattas av Lagen om ekonomiska föreningar. Vid sidan om stadgarna gäller Bostadsrättslagen.

Bostadsrättsföreningen omfattas av Lagen om ekonomiska föreningar. Vid sidan om stadgarna gäller Bostadsrättslagen. Bostadsrättsföreningen Dykärret 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Dykärret 14, antagna vid ordinarie föreningsstämma den 25 maj 1988, konfirmerade vid föreningsstämman den 11 maj 1989, reviderade vid

Läs mer

4 Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång. Jfr 17.

4 Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före juni månads utgång. Jfr 17. Stadgar för bostadsrättsföreningen ODEN-YGG antagna vid stämmor 10 maj 1988 och 14 juni 1989 och med ändringar av 9, 10 och 18 antagna vid stämmor 22.11 och 13.12 2001 och ändringar av 10, 16 och 28 antagna

Läs mer

STADGAR för bostadsrättsföreningen ALRIK (organisationsnummer 717600-0433)

STADGAR för bostadsrättsföreningen ALRIK (organisationsnummer 717600-0433) STADGAR för bostadsrättsföreningen ALRIK (organisationsnummer 717600-0433) Innehållsförteckning Särskilda bestämmelser... 3 Räkenskapsår... 3 Medlemskap... 3 Avgifter... 3 Avsättningar och användning av

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Antagna vid föreningsstämma 12 maj 2015. Föreningens namn och säte 1. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Leoparden 5. Styrelsen har sitt säte i Solna.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal. Föreningens organisationsnummer är:769619-3965. Föreningen

Läs mer

STADGAR FIRMA OCH ÄNDAMÅL MEDLEMSKAP

STADGAR FIRMA OCH ÄNDAMÅL MEDLEMSKAP STADGAR för Bostadsrättsföreningen "Platån 17" (org nr 769605-2781) FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Platån 17. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen.

Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen. STADGAR 1 Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Börje. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer

Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR. Firma och ändamål

Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR. Firma och ändamål Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen FINN. Styrelsens säte är Uppsala. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mörbyskogen 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björnen 10 i Solna (org nr 769606-0016)

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björnen 10 i Solna (org nr 769606-0016) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björnen 10 i Solna (org nr 769606-0016) FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Björnen 10. 2 Föreningen har till ändamål främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sundby nr 1

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sundby nr 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sundby nr 1 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sundby nr 1. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Brf Navigatören Sida 1 (6) Föreningsstadgar /2013

Brf Navigatören Sida 1 (6) Föreningsstadgar /2013 413005/13 Brf Navigatören Sida 1 (6) 2013111505643 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen NAVIGATÖREN. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 Mall Stadgar Brf (2).doc 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Antagna den 25 april 2013 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Häggetorp 1

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Häggetorp 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Häggetorp 1 Stadgar antagna av föreningens medlemmar vid föreningsstämma den 12 december 1991 och 1 juni 1992. Tillägg har gjorts genom föreningsstämma 21/9 och 4/12

Läs mer

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Ryrsjön 1, i Lilla Edet

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Ryrsjön 1, i Lilla Edet STADGAR För bostadsrättsföreningen, i Lilla Edet Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Ryrsjön nr 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PROSTEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PROSTEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN PROSTEN (registrerade 930326 av Patent - och registreringsverket) FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Prosten. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Styrelsens förslag till stadgar inför föreningsstämma 2003 05 13

Styrelsens förslag till stadgar inför föreningsstämma 2003 05 13 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTFÖRENINGEN GETEN FIRMA 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Geten. ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Föreningens firma och ändamål Särskilda bestämmelser Räkenskapsår Medlemskap

Föreningens firma och ändamål Särskilda bestämmelser Räkenskapsår Medlemskap Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stora Mossen 1. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Urnan1

Stadgar för bostadsrättsföreningen Urnan1 Stadgar för bostadsrättsföreningen Urnan1 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Urnan nr l. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Sudereken

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Sudereken S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Sudereken FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sudereken. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTHUVUDET 26. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTHUVUDET 26. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KATTHUVUDET 26 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Katthuvudet 26. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DROTTNINGGATAN 71. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Drottninggatan 71

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DROTTNINGGATAN 71. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Drottninggatan 71 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DROTTNINGGATAN 71 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Drottninggatan 71 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STADSPARKEN I LUND

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STADSPARKEN I LUND STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STADSPARKEN I LUND Dessa stadgar är enhälligt antagna vid extra föreningsstämma 26 januari 2012 samt vid ordinarie föreningsstämma 16 april 2012. Firma och ändamål 1

Läs mer

Föreningens Firma och säte. Ändamål och verksamhet. Medlemskap

Föreningens Firma och säte. Ändamål och verksamhet. Medlemskap STADGAR Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. STADGAR Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svenska Högarna 4. Dessa stadgar har antagits på konstituerande möte den 2011-04-10 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

RÄKENSKAPSÅR 5 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

RÄKENSKAPSÅR 5 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december. STADGAR OBS! Detta är endast en avskrift av originalstadgarna upprättade för Brf Bergmansgården 2, under år 1988. Dessa stadgar i pdf-format kan på intet sätt ersätta originalet och kan således inte användas

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2

Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2 Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2 1/9 Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Havsljuset 2,org.nr.769615-0684.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2 (769607-1328) Föreningens firma och ändamål

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2 (769607-1328) Föreningens firma och ändamål Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2 (769607-1328) Antagna den 16 april 2015. Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2. 2 Föreningen har till

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Insteget. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR. för bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren i Danderyds kommun. Firma och ändamål. Medlemskap

STADGAR. för bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren i Danderyds kommun. Firma och ändamål. Medlemskap STADGAR för bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren i Danderyds kommun Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Registrerades av Bolagsverket 2009-12-09 491276/09 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bredängen

Registrerades av Bolagsverket 2009-12-09 491276/09 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bredängen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bredängen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bredängen Föreningens organisationsnummer är: 745000-3491 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen

Läs mer

STADGAR. för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset. Firma och ändamål. Medlemskap

STADGAR. för. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset. Firma och ändamål. Medlemskap STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Y.K.-huset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Y.K.-huset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö, organisationsnummer 716418-0635. 2 Föreningen har till ändamål

Läs mer

Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen.

Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. 1(6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Esplanaden antagna vid stämma den 26 april 2005 och extra stämma den 9 juni 2005 (reg. 050827), ändrade den 25 april 2007 och den 6 maj 2007 ( 5, reg. 070611), ändrade

Läs mer

4 Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehav bostadsrätt.

4 Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehav bostadsrätt. Stadgar Stadgar för Bostadsrättsföreningen Eken nr 14 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Eken nr 14 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom

Läs mer

Stadgar. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ISPRINSESSAN. Föreningens firma och ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Isprinsessan

Stadgar. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ISPRINSESSAN. Föreningens firma och ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Isprinsessan 1 Feb -96-A Stadgar för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ISPRINSESSAN Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Isprinsessan 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen. 2 Föreningen har till ändamål främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

S T A D G A R. För bostadsrättsföreningen Soten Fiskarby nr 1 i Sotenäs kommun. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Soten Fiskarby nr 1.

S T A D G A R. För bostadsrättsföreningen Soten Fiskarby nr 1 i Sotenäs kommun. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Soten Fiskarby nr 1. S T A D G A R För bostadsrättsföreningen Soten Fiskarby nr 1 i Sotenäs kommun Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Soten Fiskarby nr 1. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros STADGAR för Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Alphyddans Ros. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

FIRMA. Medlem. 3 Frågan. Juridisk. omgående. betalar. Ändring. ingående i. årsavgift. fördelas

FIRMA. Medlem. 3 Frågan. Juridisk. omgående. betalar. Ändring. ingående i. årsavgift. fördelas STADGAR För Bostadsrättsföreningenn KRABBAN Södra Byn, Grebbestad. FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Krabban Södra Byn. Styrelsen har sitt säte i Grebbestad, Tanums Kommun.

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

1(5) KORTA NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening

1(5) KORTA NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening 1(5) KORTA NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening Som komplement till dessa korta normalstadgar tillhandahåller HSBs Riksförbund ett häfte (komplement) med ett urval av paragrafer i lagen om ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEN GYLDENE PORTEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEN GYLDENE PORTEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEN GYLDENE PORTEN Föreningens firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Den Gyldene porten. Styrelsen har sitt säte i Solna. Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget

Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Stadgar frir BRF Nybodaberget l(6) Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Ftireningens firma och dndamirl Foreningens firma ar Bostadsriittsforeningen Nybodaberget. 1S 2S Fdreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Åre Sjö 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Åre Sjö 6 Stadgar för Åre Sjö 6 Antagna den 8/1 2008 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Åre Sjö 6. Föreningen har sitt säte i

Läs mer

STADGAR FöR BOSTADSFÖRENINGEN VÄRNHEM u.p.a FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsföreningen Värnhem u p a. Föreningens ändamål är att äga och förvalta fastigheten Malmö Heimdal 4 samt att främja

Läs mer

Stadgar för BRF Spinnhuset

Stadgar för BRF Spinnhuset Stadgar för BRF Spinnhuset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Spinnhuset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra. 2 Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Skånegården i Båstad.

Stadgar för bostadsrättsföreningen Skånegården i Båstad. 1(10) Stadgar för bostadsrättsföreningen Skånegården i Båstad. 1 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Skånegården. 2 Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta bostäder

Läs mer

STADGAR FÖR Brf STJÄRNBILDSHUS NR 1. Firma och ändamål

STADGAR FÖR Brf STJÄRNBILDSHUS NR 1. Firma och ändamål STADGAR FÖR Brf STJÄRNBILDSHUS NR 1 Firma och ändamål 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stjärnbildshus nr 1. Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MARSKALKEN 7 STADGAR

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MARSKALKEN 7 STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MARSKALKEN 7 STADGAR Förslag till nya stadgar per den 26 november 2001, föreslagna ändringar är följande: 36 Förändring punkt 2 och 3 byter plats 30 Förändring av datum och månad

Läs mer

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen Bilaga 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen antagna den X X 2012 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATSER OCH AVGIFTER MM. 3 BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER

Läs mer

Inträde i föreningen kan beviljas person som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus.

Inträde i föreningen kan beviljas person som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Sid 1(1) STADGAR för bostadsrättsföreningen Bromsen 2 (org nr 716417-4562) Stadgar antagna vid föreningens årsstämma 2005-04-11 och 2006-03-29 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse till extra föreningsstämma Kallelse till extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Essinge Mälarstrand till extra föreningsstämma. Tid: måndagen den 23:e februari 2015 kl 19.00 Plats: Föreningens lokal,

Läs mer

1 (6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4

1 (6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4 1 (6) Nov 97-A Fh 000511 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4 Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar antagna den 12 september 2002 blivit ändrade (10 ) av föreningens

Läs mer

STADGAR för 4:e b.f. BOHUS ekonomisk förening u.p.a

STADGAR för 4:e b.f. BOHUS ekonomisk förening u.p.a STADGAR för 4:e b.f. BOHUS ekonomisk förening u.p.a Föreningens ändamål, firma, säte och räkenskapsår 1 Föreningens ändamål skall vara att äga och förvalta fastigheterna nr 16, 17, 18 och 19 i fjärde kvarteret

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits eller övergått till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NACKA-HUS NR 2 I EKÄNGEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nacka-Hus nr 2 i Ekängen. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

6 Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen.

6 Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandparken i Sundsvall Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på föreningsstämma den 25 maj 2007 och föreningsstämma den 22 november

Läs mer

Överlåtaren av bostadsrätten svarar tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Överlåtaren av bostadsrätten svarar tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 2(12) För tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar såsom upplåtelse av parkeringsplats, extra förrådsutrymme och dylikt utgår särskild ersättning som bestäms av styrelsen. Upplåtelseavgift,

Läs mer

STADGAR FÖR BRF RENEN 21

STADGAR FÖR BRF RENEN 21 STADGAR FÖR BRF RENEN 21 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Renen 21. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer

BOSTADSFÖRENINGEN MELLANGÅRDEN UPA

BOSTADSFÖRENINGEN MELLANGÅRDEN UPA STADGAR BOSTADSFÖRENINGEN MELLANGÅRDEN UPA 1 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsföreningen Mellangården U.P.A., 746000-1501. Föreningen har till ändamål att bereda bostadslägenheter åt medlemmarna

Läs mer

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SKUGGVIOLEN1 INLEDANDE BESTÄMMELSER

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SKUGGVIOLEN1 INLEDANDE BESTÄMMELSER STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SKUGGVIOLEN1 INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen SKUGGVIOLEN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Sländan 11 Org. nr. 716422-0027

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Sländan 11 Org. nr. 716422-0027 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Sländan 11 Org. nr. 716422-0027 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Sländan 11. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer