STADGAR. FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR. FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12."

Transkript

1 STADGAR For bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12 (org nr ) FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12. 2$ Fcireningen har till tindamil att frzimja medlemmamas ekonomiska intressen genom att i ftireningens hus upplita bostadsleigenheter fdr permanent boende och lokaler till nyttjande utan begrrinsning i tiden. Bostadsrdtt dr den rzitt i foreningen som en medlem har pi grund av upplitelsen. En upplitelse med bostadsreitt fir endast avse hus eller del av hus. En upplitelse fir dock omfatta mark som ligger i anslutning till ftlreningens hus, om marken skall anvdndas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. Medlem som innehar bostadsriitt kal I as bostadsrtittshavare. MEDLEMSKAP 3$ Friga om att anta en medlem avgcirs av styrelsen om annat inte fdljer av 2 kap 10 $ Bostadsrdttslagen. Ansokan om intrdde i foreningen skall goras skriftligen. 4$ Medlem fir inte uteslutas eller uttrrida ur fdreningen si liinge han innehar bostadsrritt. Anmiilan om uttrade ur fcireningen skall goras skriftligen. INSATS OCH AVGIFTER s$ Fcir bostadsrdtten utgiende insats och irsavgift faststiills av styrelsen. Andring av insats skall dock alltid beslutas av foreninssstdmma. Fcir bostadsr:itt skall erlziggas irsavgift till bestridande av foreningens kostnader fcjr den lopande verksamheten samt- for de i 36 $ angivna avsdttningarna. Arsavgift fcirdelas efter bostadsrritternas andelstal. Arsavgift skall betalas senast sista vardagen fore varje kalenderminads borjan eller pi annan tid som styrelsen bestf,mmer. Styrelsen kan besluta att ersdftning fcir vzirme och varmvatten, renhillning, konsumtionsvatten eller elektrisk strom skall erl?iggas efter forbrukning eller yta. Upplitelseavgift, civerlitelseavgift och pantsrittningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen. Overlitelseavgift far maximalt uppgi till 2,5 procent av det basbelopp enligt lagen (1962:38I) om allmiin forsrikring som giiller vid tidpunkten for ansdkan om medlemskap. Pantsiittningsavgift fir maximalt uppgi till I procent av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmdn forszikring som giiller vid tidpunkten fiir underrtittelse om pantsrittning.

2 Avgifterna skall betalas pi det sdtt styrelsen bestdmmer. Om inte avgifterna betalas i riitt tid utgar driijsmilsriinta enligt rf,ntelagen pi den obetalda avgiften fran fcirfallodagen till dess full betalning sker. UPPLATELSE OCH ovencang AV BOSTADSRATT 6$ Bostadsrdtt upplites skriftligen och undertecknas av parterna och fir endast upplitas till medlem i f<ireningen. Upplitelsehandlingen skall ange parternas namn, den leigenhet upplitelsen avser, zindamilet med upplitelsen samt de belopp som skall betalas som insats och irsavgift. Om upplitelseavgift skall uttas skall ziven den anges. 7$ Ett avtal om overlitelse av bostadsrritt genom k6p skall uppratta skriftligen och skrivas under av sdljaren och koparen. Kopehandlingen skall innehilla uppgifter om den liigenhet som overlitelsen avser samt om ett pris. Motsvarande skall giilla vid byte eller giva. Om sriljaren och koparen vid sidan av k<ipehandlingen har kommit tjverens om ett annat pris rin det som anges i kopehandlingen, iir den tiverenskommelsen ogiltig. Mellan sriljaren och koparen griller isteillet det pris som anges i kdpehandlingen. Priset fir dock jzimkas, om det rir oskiiligt att det skall vara bindande. En overlitelse som inte uppfyller dessa foreskrifter iir ogiltig. Kopia av cjverlitelseavtalet skall tillst?illas styrelsen. 8$ Ndr en bostadsrdtt har overlitits frin en bostadsrdttshavare till ny innehavare, fir denne utova bostadsriitten endast om han iir eller antas till medlem i bostadsrrittsfcireninsen. En juridisk person far dock utova bostadsrtitten utan att vara medlem i fcireningen, om den juridiska personen har forvdrvat bostadsrzitten vid exekutiv forsiiljning eller vid tvingsfcirstiljning enligt 8 kap Bostadsrrittslagen och di hade pantrbtt i bostadsriitten. Tre ir efter fcirvdrvet fir fcireningen uppmana den juridiska personen att inom sex minader frin uppmaningen visa att nigon som inte fir vrigras intriide i foreningen har frirviirvat bostadsriitten och sokt medlemskap. Om uppmaningen inte fciljs, fir bostadsrdtten tvingsfcirsdljas enligt 8 kap Bostadsrzittslagen ftir den juridiska personens rzikning. Ett dodsbo efter en avliden bostadsriittshavare fir utova bostadsrdtten trots att dcidsboet inte :ir medlem i foreningen. Tre ir efter dodsfallet fir fcireningen dock uppmana dodsboet att inom sex minader frin uppmaningen visa att bostadsrritten har ingitt i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrdttshavarens dtjd eller att nigon som inte far vrigras intrride i foreningen har forvrirvat bostadsrdtten och stjkt medlemskap. Om uppmaningen inte foljs, fir bostadsrtitten tvingsfcirsziljas enligt 8 kap Bostadsrtittslagen ftjr dtjdsboets r:ikning. En juridisk-person, som dr medlem i fcireningen, fr inte utan styrelsen samtycke genom overltelse fcirvdrva bostadsrritt till en bostadsliisenhet.

3 RATT TILL MEDLEMSKAP MD OVERGANG e$ Den som en bostadsrzitt har civergitt till fir inte vdgras intriide i foreningen om de villkor som foreskrivs i stadgarna iir uppfyllda och foreningen skziligen bor godta honom som bostadsriittshavare. En overlitelse :ir ogiltig, om den som en bostadsrritt civergitt till vtigras medlemskap i bostadsruittsfcireningen. Detta giiller inte vid exekutiv forsiiljning eller vid tvingsforsriljning enligt 8 kap Bostadsreittslagen. Om forvdrvaren i ett sidant fall inte antagits till medlem, skall foreningen lcisa bostadsrdtten mot sktilig ersdttning, utom i fall di en juridisk person enligt 8 $ ovan fir utova bostadsrtitten utan att vara medlem. En juridisk person, som har forvdrvat bostadsrdtt till en bostadsliigenhet, fir vdgras intriide i foreningen. Om en bostadsrdtt har overgitt till bostadsrdttshavarens make fir maken veigras intrdde i fdreningen endast om maken inte uppfyller foreningens villkor for medlemskap och det sk?iligen kan fordras att maken uppfyller sidant villkor. Detsamma giiller ocksi ndr en bostadsrtittill en bostadsltigenhet tivergitt till n&gon annan niirstiende person som varaktigt sammanbodde med bostadsraittshavaren. Ifriga om forvdrv av andel i bostadsriitt ziger forsta och fizirde styckena tilliimpning endast om bostadsrtitten efter forvdrvet innehas av makar eller, om bostadsrdtten avser bostadsldgenhet, av sidana sambor pi vilka lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem eller lagen (1987:813) om homosexuella sambor skall tillzimpas. t0$ Om en bostadsrritt overgitt genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande fcirviirv och forviirvaren inte antagits till medlem, fir foreningen uppmana innehavaren att inom sex minader frin uppmaningen visa att nigon som inte fir viigras intrride i fdreningen, frirvdrvat bostadsreitten och stjkt medlemskap. Iakttas inte tid som angetts i uppmaningen, fir bostadsrtitten tvingsfdrstiljas enligt 8 kap Bostadsrdttslagen ftrr fbrvrirvarens rrikning. AVSAG ELSE AV BOSTADSRATT 11$ En bostadsrdttshavare fir avsziga sig bostadsrdtten tidigast efter tvi ir frin upplitelsen. Avsiigelse skall griras skriftligen hos styrelsen. Vid en avsdgelse <ivergir bostadsriitten till foreningen vid det minadsskifte som intr:iffar ndrmast efter tre mfurader frin avsiieelsen eller vid det senare minadsskifte som anses i denna. BOSTADSRATTSHAVARENS RATTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 12$ Bostadsrtittshavaren skall pi egen bekostnad hilla ldgenhetens inre med tillhorande ovriga utrymmen i gott skick. Detta giiller aven bslkong/maruuteplats om sidan ingir i upplitelsen. Bostadsrdttshavaren tir ocksi skyldig att folja de anvisningar styrelsen meddelat rorande den allmiinna utformninsen av marken.

4 Bostadsriittshavaren svarar s ilunda for I aigenhetens vdggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt inredning och utrustning, inklusive svagstromsanlziggningar, ledningar och owiga installationer for vatten, avlopp, vdrme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lzigenheten och inte dr stamledningar; ifriga om radiatorer svarar bostadsrtittshavaren dock endast for milning, golvbrunnar, eldstdder samt rokgingar i anslutning d:irtill, inner- och ytterdorrar samt glas och bigar i fonster. B al k o n g e n s/ ut ep I at s e n s triit ral I Foreningen svara.r silunda fcir radiatorer och stamledningar for vatten, avlopp, vdrme, gas, ventilation och el; ifriga om stamledning for el svarar fcireningen fram till lsgenhetenstikringstavla milning av yttersidorna av fcinster och ytterdorrar samt i forekommande fall kittning reparation i anledning av brand- eller vattenledningsskada i liigenheten, dock inte om skadan uppkommit genom bostadsrdttshavarens eget villande eller genom virdsloshet eller forsummelse av nigon som tillhor hans hushill eller gzistar honom eller av annan som han inrymt i kigenheten eller som utfor arbete diir for hans rtikning. Ifriga om brandskada som bostadsrdttshavaren sjrilv inte villat gziller vad som sagts nu endast om bostadsraittshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta. Ar bostadsreittskigenheten forsedd med balkong, terrass, mark/uteplats eller med egen inging, iligger det bostadsrdttshavaren att svara for renhillning och snciskottning. Det ligger pd bostadsriittshavarens ansvor att sndskottning skerfdr attfdrhindra is och sndras. Detfdr inte heller monteras upp ndgot pd balkong, mark/uteplats som kan vara tillfara fdr annan, texfalla ner. Om ohyra frirekommer i lzigenheten skall motsvarande ansvarsfordelningtilla som vid brand- eller vattenledningsskada." Foreningen fir ita sig att utfora sidan underhillsitg:ird som enligt vad ovan sagts bostadsrrittshavaren skall svara for. Beslut hdrom skall fattas pi foreningsstdmma och f&r endast avse itgiirder som ftjretas i samband med omfattande underhill eller ombyggnad av f<ireningens hus, som bertir bostadsrzittshavarens ltigenhet 13$ Det iligger bostadsrrittshavaren att teckna och vidmakthlla hemfcirseikring och si kallad tilkiggsfdrsiikring. 14$ Bostadsriittshavaren fir inte g<ira nigon vlsentlig forrindring i kigenheten utan tillstind av styrelsen. ls$ Bostadsrzittshavaren lir skyldig att nar han anvdnder liigenheten iaktta allt som fordras fijr att bevara sundhet, ordning och skick inom eller utanfor huset. Han skall rritta sig efter de siirskilda regler som foreningen i dverensstdmmelse med ortens sed meddelar. Bostadsreittshavaren skall hflla noggrann tillsyn tiver att detta ocksi iakttas av den som hor till hans hushill eller gdstar honom eller av nigon annan som han inrymt i lzigenheten eller som drir utftir arbete f<ir hans riikning. Gods som enligt vad bostadsrdttshavaren vet iir eller med skdl kan missttinkas vara behiiftad med ohyra fir inte foras in i laigenheten.

5 t6$ Frjretrddare for bostadsrzittsfrireningen har rritt att fi komma in i ldgenheten for tillsyn eller fcir att utfora arbete som ftlreningen svarar for. Niir bostadsrdtten skall tvingsforsriljas enligt 8 kap Bostadsrdttslagen dr bostadsrdttshavaren skyldig att lita lzigenheten visas pi liimplig tid. l7$ En bostadsriittshavare far upplita hela sin kigenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke. Om styrelsen inte llmnar sitt samtycke till bostadsrdttshavare som under viss tid inte har tillfiille att anvdnda sin lligenhet fir denne upplita kigenheten i andra hand om hyresniimnden kimnar tillstind till upplitelsen. Sidant tillstind skall lzimnas om bostadsrdttshavaren har beaktansv:irda skiil fcir upplitelsen och fiireningen inte har befogad anledning att vdgra samtycke. Tillstind kan begrtinsas till en viss tid och forenas med villkor. Samtycke behovs dock inte o om en bostadsreitt har fcirvdrvats vid exekutiv fcirstiljning eller tvingsforsiiljning enligt 8 kap Bostadsriittslagen av en juridisk person som hade pantriitt i bostadsrritten och som inte antagits till medlem i ftireningen, eller o om liigenheten dr avsedd fdr permanentboende och bostadsrritten till o liigenheten innehas av en kommun eller ett landsting. Styrelsen skall genast underrdttas om en upplfltelse enligt *Or. stycket. 18$ Bostadsrrittshavaren fir inte anvdnda ltigenheten fcir nigot annat dndamil dn det avsedda. Foreningen fir dock endast iberopa avvikelse som dr av avsevdrd betydelse for foreningen eller n&gon annan medlem i foreningen. le$ Bostadsrdttshavaren fir inte inrymma utomstiende personer i ldgenheten, om det kan medfora men for f<ireningen eller nigon annan medlem i ftireningen. FO RVE RKAN D EAN LED N I NGAR 20$ Nytdanderritten till en liigenhet som innehas med bostadsrdtt och som tilltriitts dr forverkad och foreningen siledes berrittigad aft saga upp bostadsrdttshavaren till avflyttning, 1. om bostadsrdttshavaren drojer med att betala insats eller upplitelseavgift utdver tvi veckor frin det att fdreningen efter forfallodagen allmanat honom att fullgora sin betalningsskyldighet eller om bostadsrrittshavaren drojer med att betala irsavgift utover tvi vardagar efter forfallodagen, 2. om bostadsrdttshavaren utan behovligt samtycke eller tillstind uppliter kigenheten i andra hand, 3. om lhgenheten anvdnds i strid med 18 eller 19 $$,

6 4. om bostadsrdttshavaren eller den som kigenheten upplitits till i andra hand, genom virdsltjshet iir villande till att det finns ohyra i lzigenheten, eller om bostadsriittshavaren genom att inte utan osk:iligt drcijsmil underrdtta styrelsen om att det finns ohyra i kigenheten bidrar till att ohyra sprids i huset, 5. om lzigenheten pi annat sdtt vanvirdas eller om bostadsriittshavaren eller den som liigenheten upplitits till i andra hand sidosritter nigot av vad som enligt 15 $ skall iakttas vid ltigenhetens begagnandeller brister i den tillsyn som enligt samma paragraf iligger en bostadsrrittshavare, 6. om bostadsrdttshavaren inte ltimnar tilltrride till l:igenheten enligt l6 $ och han inte kan visa en giltig ursdkt for detta, 7. om bostadsrdttshavaren inte fullgdr skyldighet som gir utover det han skall gcira enligt Bostadsrdttslagen och det miste anses vara av synnerlig vikt for foreningen att skyldigheten fullg6rs, samt 8. om ldgenheten helt eller till vtisentlig del anvrinds for nriringsverksamhet eller drirmed likartad verksamhet, vilken utg<ir eller i vilken till inte oviisentlig del ingir brottsligt forfarande, eller for tillfiilliga sexuella ftlrbindelser mot ersattning. Nyttjanderdtten iir inte forverkad, om det som ligger bostadsriittshavaren till last dr av ringa betydelse. Uppstigning pi grund av fcirhillande som avses i f<irsta stycket punkterna 2,3 eller 5-7 fir ske endast om bostadsrdttshavaren liter bli att efter tillsiigelse vidta rdttelse utan drojsmil. Ifriga om en bostadsldgenhet fir uppszigning pi grund av fdrhillande som avses i forsta stycket punkt 2 tnte heller ske om bostadsriittshavaren efter tillsiigelse utan drtijsmil ansciker om tillstind till upplitelsen och fflr ansokan beviljad. Om fcireningen sdger upp bostadsrdttshavaren till avflyttning har frireningen rritt till ersrittning for skada. RAKENSKAPSAR 21 $ Foreningens riikenskapsir omfattar tiden I januari till och med 31 december. Styrelsen skall ha sitt stite i Stockholm. STYRELSE 22$ 23$ Ordfbrande vriljs av irsstdmman vilken iiven viiljer ytterligare minst tvi hcigst fyra ordinarie ledamtiter pi ett sidant sdtt att minst en h<igstvi av ledamoterna skall vara valda pi tvi irs mandat och minst en hogst tvi skall om- eller ny-v:iljas ndsta ordinarie irsstdmma. Utover dessa viiljs minst en hogst fem suppleanter till ndsta ordinarie irsstdmma.

7 Styrelsen konstituerar i ovrigt sig sjiilv. 24$ Styrelsen zir beslutsfor ndr antalet niirvarande ledamtjter vid sammantriidet overstiger htilften av samtliga styrelseledamoter. Som styrelsens beslut giiller den mening om vilken mer dn hzilften av de ndrvarande rostat eller vid lika rostetal den mening som bitrads av ordfciranden. Di fcir beslutsforhet minst antalet ledamoter dr ndrvarande fordras eniehet om besluten. 2ss Foreningens firma tecknas, forutom av styrelsen, av styrelsens ledamoter, tvi i fcirening. 26$ Styrelsen fir forvalta foreningens egendom genom en av styrelsen utsedd fcirvaltare, vilken sjdlv inte behciver vara medlem i foreningen. Forvaltaren skall inte vara ordfrirande i styrelsen. 27S Utan foreningsstdmmans bemyndigande fir styrelsen eller firmatecknare inte avhrinda foreningen dess fasta egendom eller tomtriitt. Styrelsen fir dock inteckna och belina sidan egendom eller tomtrritt. Det iligger styrelsen: 28$ att avge redovisning 6ver f<irvaltningen av ftireningens angeliigenheter genom att avldmna irsredovisning som skall innehilla beriittelse om verksamheten under iret (forvaltningsbereittelse) samt redogcirelse fcir fcireningens intzikter och kostnader under iret (resultatrrikning) och for strillningen vid rrikenskapsirets utging (balansrrikning), o o o att upprritta budget och faststiilla irsavgifter for det kommande rdkenskapsiret att minst en ging irligen, innan irsredovisningen avges, besiktiga foreningens fastighet samt inventera tivriga tillgflngar och i fcirvaltningsberdttelsen redovisa vid besiktningen och inventeringen gjorda iakttagelser av siirskild betydelse, att minst sex veckor fore den fiireningssteimma, pi vilken irsredovisningen och revisorernas berdttelse skall framldggas, till revisorerna ldmna irsredovisningen fcir det forflutna rzikenskapsiret samt att senast en vecka innan ordinarie fdreningsstdmma tillstrilla medlemmarna kopia av irsredovisningen och revisionsberdttelsen. MEDLEMS- OCH LAG ENHETSFORTEC KNI NG 2e$ Styrelsen skall fora fcirteckning over bostadsrdttsfcireningens medlemmar (medlemsfdrteckning) samt fcirteckning over de liigenheter som dr upplitna med bostadsrritt (l iigenhetsfcirteckning).

8 REVISORER 30$ Minst en och hogst tvi revisorer samt minst en och hcigstvi suppleanter vriljs av ordinarie fcireningsstdmma till nzista ordinarie stdmma hillits. Det iligger revisorn:. att verksttilla revision av fcireningens rdkenskaper och forvaltning samt o att senastre veckor f6re ordinarie fcireningsstdmma framkigga revisionsberdttelse. FORENINGSSTAMMA 3t$ ordinarie fcireningsstdmma skall hillas en ging om iret fore maj minads utgang. Extra stdmma skall hillas di styrelsen finner sklil till det. Extra stdmma skall riven hillas niir revisor eller minst en tiondel av samtliga r<istber?ittigade skriftligen begrir det hos styrelsen med angivande av iirende som onskas behandlat pi steimman. Kallelse till fcireningsstdmma och andra meddelanden till foreningens medlemmar skall tillstzillas medlemmarna genom utdelning eller genom brev med posten. Kallelse till strimma skall tydligt ange de rirenden som skall forekomma pi st:imman. Medlem, som inte bor i huset, skall skriftligen kallas under uppgiven eller annan for styrelsen krind adress. Kallelse fir utfiirdas tidigast fyra veckor fore stiimma och skall utfiirdas senastv& veckor fore ordinarie stdmma och senast en vecka fore extra stdmma. 32$ Medlem som <inskar fi ett tirende behandlat vid stdmma skall skriftligen framstlilla sin begziran hos styrelsen i si god tid att drendet kan tas upp i kallelsen till stdmman. 33$ Pi ordinarie foreningsstamma skal I forekoruna: 1. Stdmmans oppnande 2. Godk:innande av dagordningen 3. Val av stiimmoordforande 4. Anmiilan av stammoordforandens val av protokollforare 5. Val av tvi justeringsmdn tillika r<istrdknare. 6. Fr&ga om stdmman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7. Upprrittande och. godkrinnande av rostliingd 8. Ftiredragning av styrelsens irsredovisning 9. Foredragning av revisorns beriittelse 10. Beslut om faststiillande av resultat- och balansriiknins 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fr irya om ansvarsfrihet for styrelseledamoterna 13. Friga om arvoden 6t styrelseledamoter och revisorer fcir nristkommande verksamhetsir 14. Val av ordf<irande 15. Val av civriga styrelseledamoter och suppleant/er

9 16. Val av revisor/er och suppleant/er 17. Val av valberedning 18. Arenden som styrelsen upptagit i kallelsen fijr beslut eller som medlem anmiilt enligt 32$ 19. Ovriga eventuella drenden (som fir fdranleda diskussion men inte beslut) 20. Strimmans avslutande Pi extra foreningsstdmma skall utover punkterna 1-7 ovan endast fcirekomma de iirenden frir vilka stiimman blivit utlvst och vilka ansetts i kallelsen till stiimman. 34$ Senastre veckor efter stdmman skall det justerade protokollet hillas tillg?ingligt hos fcireningen for medlemmarna. 3s$ Vid fdreningsstdmma har varje medlem en rdst. Om flera medlemmar innehar bostadsrtitt gemensamt har de tillsammans endast en rost. Rdstberzittigad rir endast den medlem som fullgjort sina forpliktelser mot foreningen. Medlem fir utova sin rostrdtt genom ombud som antingen skall vara medlem i fcireningen, make, sambo eller ndrstiende som varaktigt sammanbor med medlemmen. Ombud skall forete skriftlig och dagtecknad fullmakt. Ombud fir inte foretrrida mer dn en medlem. Omrcistning vid foreningsstdmma sker oppet om inte ndrvarande rcistbertittigad pakallar sluten omrcistning. Vid lika rostetal avgdrs val genorm lottning, medan i andra frigor den mening g:iller som bitrids av ordftiranden. De fall - bland annat friga om rindring av dessa stadgar - dtir srirskild rtjstirvervikt erfordras for giltighet av beslut behandlas i 9 kap Bostadsriittslagen. FONDER 36$ Avsrittning for foreningens fastighetsunderhill, si kallad yttre fond, skall goras irligen med ett belopp motsvarande minst 0,3 procent av fastighetens taxeringsvzirde. Det overskott som kan uppsti i ftireningens verksamhet skall balanseras i ny rtikning. VINST 37$ Om foreningsstrimman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten fordelas mellan medlemmarna i ftirhillande till ldeenheternas insatser.

10 UPPLOSNING OCH LIKVIDATION 38$ Om foreningen upploses skall behillna tillgingar tillfalla medlemmarna i fcirhillande till liigenheternas insatser. ovrucr 3e$ Uttiver dessa stadgar giiller for fcireningens verksamhet vad som stadgas i Bostadsrdttslagen, lagen om ekonomiska foreningar och civrig tilliimplig lagstiftning. Stadgama antagna vid ordinarie irsstrimma den 28 mars fltvs* undertecknade styrelseledamciter t ( t., Patrik Kempe Anna Malmros Christof Mtiller ;(;i'/,r / Michael Zucker,\,r.l;\d..*-.-?*.... /.\...Y..-. \ r.. ). lll--- dustau Nordstrom

Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget

Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Stadgar frir BRF Nybodaberget l(6) Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Ftireningens firma och dndamirl Foreningens firma ar Bostadsriittsforeningen Nybodaberget. 1S 2S Fdreningen

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsföreningen Lien 5 org. nr 769603-5364 FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm 2 Föreningen har till ändamål

Läs mer

Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. STADGAR Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svenska Högarna 4. Dessa stadgar har antagits på konstituerande möte den 2011-04-10 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Sida 1 (14) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOTSVAKTEN FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lotsvakten och styrelsen har sitt säte i Malmö. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen... (org nr) Hantverkaren 25 i Stockholm (769603-9127)

för Bostadsrättsföreningen... (org nr) Hantverkaren 25 i Stockholm (769603-9127) [I TILLÄMPLIGA FALL HAR VI LAGT TILL EN MOTIVERING] STADGAR för Bostadsrättsföreningen... (org nr) Hantverkaren 25 i Stockholm (769603-9127) FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen..Hantverkaren

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Stadgar för BRF Spinnhuset

Stadgar för BRF Spinnhuset Stadgar för BRF Spinnhuset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Spinnhuset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Brf Hemmet 15 STADGAR

Brf Hemmet 15 STADGAR Brf Hemmet 15 Sysslomansgatan 26 112 41 Stockholm www.brfhemmet15.se Bolagsverket 2015-02-17 STADGAR FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hemmet 15. 2 Föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

Stadgar för HSB Brf Blåsut i Göteborg

Stadgar för HSB Brf Blåsut i Göteborg Informationspärm / Flik 2, sida 1 av 13 Stadgar för HSB Brf Blåsut i Göteborg INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut i Göteborg. Föreningen

Läs mer

S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10.

S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10. S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra. 2 Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal. Föreningens organisationsnummer är:769619-3965. Föreningen

Läs mer

STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ

STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Öresundsdammarna Föreningen har

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bofinken nr 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresssen genom

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

2 Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och allmän lag.

2 Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och allmän lag. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENRÖSET I UPPSALA NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Stenröset i Uppsala har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449)

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på den ordinarie årsstämman den 27 mars

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen TORSBORG

STADGAR för Bostadsrättsföreningen TORSBORG STADGAR för Bostadsrättsföreningen TORSBORG Antagna vid föreningsstämma 24 april 2010 och 17 april 2011. 1 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Torsborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 1 av 12. BRF Träklotsen 2. Stadgar

Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 1 av 12. BRF Träklotsen 2. Stadgar Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 1 av 12 BRF Träklotsen 2 Stadgar Nedanstående stadgar antogs vid Föreningsstämman den 26 november 2006, samt reviderades på Föreningsstämman den 19 maj 2008 FIRMA, ÄNDAMÅL

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Friggaboden

Bostadsrättsföreningen Friggaboden Bostadsrättsföreningen Friggaboden Denna pärmen har framtagits för att vara en hjälp till alla bostadsrättsinnehavare. Här kan du läsa om viktig information, stadgar, regler och lite tips för att förenkla

Läs mer

Årsredovisning Brf Tunö 2012

Årsredovisning Brf Tunö 2012 Årsredovisning Brf Tunö 2012 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar

Läs mer

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20

Grundad 2001. Bostadsrättsföreningen Månhästen VÄLKOMMEN. Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 VÄLKOMMEN Grundad 2001 Bostadsrättsföreningen Månhästen Välkommen till oss! Uppdaterad: 2011-06-20 INNEHÅLL Välkommen Flik 1 Allmän information Flik 2 Styrelsen och kontaktpersoner Flik 3 Förvaltning

Läs mer

Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009

Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009 410863-09 Stadgar för Bostadrättföreningen Lindallen 1 Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011 Brf Hollywood Org.nr. 716438-9137 2011-12-31 Förvaltningsberättelse 2011 för Brf. Hollywood, fastigheten Andréelund 1 Kontaktpersoner:

Läs mer