STADGAR. FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STADGAR. FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12."

Transkript

1 STADGAR For bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12 (org nr ) FIRMA OCH ANONUAI ls Foreningens firma dr bostadsriittsfcireningen Ritaren 5 &12. 2$ Fcireningen har till tindamil att frzimja medlemmamas ekonomiska intressen genom att i ftireningens hus upplita bostadsleigenheter fdr permanent boende och lokaler till nyttjande utan begrrinsning i tiden. Bostadsrdtt dr den rzitt i foreningen som en medlem har pi grund av upplitelsen. En upplitelse med bostadsreitt fir endast avse hus eller del av hus. En upplitelse fir dock omfatta mark som ligger i anslutning till ftlreningens hus, om marken skall anvdndas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. Medlem som innehar bostadsriitt kal I as bostadsrtittshavare. MEDLEMSKAP 3$ Friga om att anta en medlem avgcirs av styrelsen om annat inte fdljer av 2 kap 10 $ Bostadsrdttslagen. Ansokan om intrdde i foreningen skall goras skriftligen. 4$ Medlem fir inte uteslutas eller uttrrida ur fdreningen si liinge han innehar bostadsrritt. Anmiilan om uttrade ur fcireningen skall goras skriftligen. INSATS OCH AVGIFTER s$ Fcir bostadsrdtten utgiende insats och irsavgift faststiills av styrelsen. Andring av insats skall dock alltid beslutas av foreninssstdmma. Fcir bostadsr:itt skall erlziggas irsavgift till bestridande av foreningens kostnader fcjr den lopande verksamheten samt- for de i 36 $ angivna avsdttningarna. Arsavgift fcirdelas efter bostadsrritternas andelstal. Arsavgift skall betalas senast sista vardagen fore varje kalenderminads borjan eller pi annan tid som styrelsen bestf,mmer. Styrelsen kan besluta att ersdftning fcir vzirme och varmvatten, renhillning, konsumtionsvatten eller elektrisk strom skall erl?iggas efter forbrukning eller yta. Upplitelseavgift, civerlitelseavgift och pantsrittningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen. Overlitelseavgift far maximalt uppgi till 2,5 procent av det basbelopp enligt lagen (1962:38I) om allmiin forsrikring som giiller vid tidpunkten for ansdkan om medlemskap. Pantsiittningsavgift fir maximalt uppgi till I procent av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmdn forszikring som giiller vid tidpunkten fiir underrtittelse om pantsrittning.

2 Avgifterna skall betalas pi det sdtt styrelsen bestdmmer. Om inte avgifterna betalas i riitt tid utgar driijsmilsriinta enligt rf,ntelagen pi den obetalda avgiften fran fcirfallodagen till dess full betalning sker. UPPLATELSE OCH ovencang AV BOSTADSRATT 6$ Bostadsrdtt upplites skriftligen och undertecknas av parterna och fir endast upplitas till medlem i f<ireningen. Upplitelsehandlingen skall ange parternas namn, den leigenhet upplitelsen avser, zindamilet med upplitelsen samt de belopp som skall betalas som insats och irsavgift. Om upplitelseavgift skall uttas skall ziven den anges. 7$ Ett avtal om overlitelse av bostadsrritt genom k6p skall uppratta skriftligen och skrivas under av sdljaren och koparen. Kopehandlingen skall innehilla uppgifter om den liigenhet som overlitelsen avser samt om ett pris. Motsvarande skall giilla vid byte eller giva. Om sriljaren och koparen vid sidan av k<ipehandlingen har kommit tjverens om ett annat pris rin det som anges i kopehandlingen, iir den tiverenskommelsen ogiltig. Mellan sriljaren och koparen griller isteillet det pris som anges i kdpehandlingen. Priset fir dock jzimkas, om det rir oskiiligt att det skall vara bindande. En overlitelse som inte uppfyller dessa foreskrifter iir ogiltig. Kopia av cjverlitelseavtalet skall tillst?illas styrelsen. 8$ Ndr en bostadsrdtt har overlitits frin en bostadsrdttshavare till ny innehavare, fir denne utova bostadsriitten endast om han iir eller antas till medlem i bostadsrrittsfcireninsen. En juridisk person far dock utova bostadsrtitten utan att vara medlem i fcireningen, om den juridiska personen har forvdrvat bostadsrzitten vid exekutiv forsiiljning eller vid tvingsfcirstiljning enligt 8 kap Bostadsrrittslagen och di hade pantrbtt i bostadsriitten. Tre ir efter fcirvdrvet fir fcireningen uppmana den juridiska personen att inom sex minader frin uppmaningen visa att nigon som inte fir vrigras intriide i foreningen har frirviirvat bostadsriitten och sokt medlemskap. Om uppmaningen inte fciljs, fir bostadsrdtten tvingsfcirsdljas enligt 8 kap Bostadsrzittslagen ftir den juridiska personens rzikning. Ett dodsbo efter en avliden bostadsriittshavare fir utova bostadsrdtten trots att dcidsboet inte :ir medlem i foreningen. Tre ir efter dodsfallet fir fcireningen dock uppmana dodsboet att inom sex minader frin uppmaningen visa att bostadsrritten har ingitt i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrdttshavarens dtjd eller att nigon som inte far vrigras intrride i foreningen har forvrirvat bostadsrdtten och stjkt medlemskap. Om uppmaningen inte foljs, fir bostadsrtitten tvingsfcirsziljas enligt 8 kap Bostadsrtittslagen ftjr dtjdsboets r:ikning. En juridisk-person, som dr medlem i fcireningen, fr inte utan styrelsen samtycke genom overltelse fcirvdrva bostadsrritt till en bostadsliisenhet.

3 RATT TILL MEDLEMSKAP MD OVERGANG e$ Den som en bostadsrzitt har civergitt till fir inte vdgras intriide i foreningen om de villkor som foreskrivs i stadgarna iir uppfyllda och foreningen skziligen bor godta honom som bostadsriittshavare. En overlitelse :ir ogiltig, om den som en bostadsrritt civergitt till vtigras medlemskap i bostadsruittsfcireningen. Detta giiller inte vid exekutiv forsiiljning eller vid tvingsforsriljning enligt 8 kap Bostadsreittslagen. Om forvdrvaren i ett sidant fall inte antagits till medlem, skall foreningen lcisa bostadsrdtten mot sktilig ersdttning, utom i fall di en juridisk person enligt 8 $ ovan fir utova bostadsrtitten utan att vara medlem. En juridisk person, som har forvdrvat bostadsrdtt till en bostadsliigenhet, fir vdgras intriide i foreningen. Om en bostadsrdtt har overgitt till bostadsrdttshavarens make fir maken veigras intrdde i fdreningen endast om maken inte uppfyller foreningens villkor for medlemskap och det sk?iligen kan fordras att maken uppfyller sidant villkor. Detsamma giiller ocksi ndr en bostadsrtittill en bostadsltigenhet tivergitt till n&gon annan niirstiende person som varaktigt sammanbodde med bostadsraittshavaren. Ifriga om forvdrv av andel i bostadsriitt ziger forsta och fizirde styckena tilliimpning endast om bostadsrtitten efter forvdrvet innehas av makar eller, om bostadsrdtten avser bostadsldgenhet, av sidana sambor pi vilka lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem eller lagen (1987:813) om homosexuella sambor skall tillzimpas. t0$ Om en bostadsrritt overgitt genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande fcirviirv och forviirvaren inte antagits till medlem, fir foreningen uppmana innehavaren att inom sex minader frin uppmaningen visa att nigon som inte fir viigras intrride i fdreningen, frirvdrvat bostadsreitten och stjkt medlemskap. Iakttas inte tid som angetts i uppmaningen, fir bostadsrtitten tvingsfdrstiljas enligt 8 kap Bostadsrdttslagen ftrr fbrvrirvarens rrikning. AVSAG ELSE AV BOSTADSRATT 11$ En bostadsrdttshavare fir avsziga sig bostadsrdtten tidigast efter tvi ir frin upplitelsen. Avsiigelse skall griras skriftligen hos styrelsen. Vid en avsdgelse <ivergir bostadsriitten till foreningen vid det minadsskifte som intr:iffar ndrmast efter tre mfurader frin avsiieelsen eller vid det senare minadsskifte som anses i denna. BOSTADSRATTSHAVARENS RATTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 12$ Bostadsrtittshavaren skall pi egen bekostnad hilla ldgenhetens inre med tillhorande ovriga utrymmen i gott skick. Detta giiller aven bslkong/maruuteplats om sidan ingir i upplitelsen. Bostadsrdttshavaren tir ocksi skyldig att folja de anvisningar styrelsen meddelat rorande den allmiinna utformninsen av marken.

4 Bostadsriittshavaren svarar s ilunda for I aigenhetens vdggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt inredning och utrustning, inklusive svagstromsanlziggningar, ledningar och owiga installationer for vatten, avlopp, vdrme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lzigenheten och inte dr stamledningar; ifriga om radiatorer svarar bostadsrtittshavaren dock endast for milning, golvbrunnar, eldstdder samt rokgingar i anslutning d:irtill, inner- och ytterdorrar samt glas och bigar i fonster. B al k o n g e n s/ ut ep I at s e n s triit ral I Foreningen svara.r silunda fcir radiatorer och stamledningar for vatten, avlopp, vdrme, gas, ventilation och el; ifriga om stamledning for el svarar fcireningen fram till lsgenhetenstikringstavla milning av yttersidorna av fcinster och ytterdorrar samt i forekommande fall kittning reparation i anledning av brand- eller vattenledningsskada i liigenheten, dock inte om skadan uppkommit genom bostadsrdttshavarens eget villande eller genom virdsloshet eller forsummelse av nigon som tillhor hans hushill eller gzistar honom eller av annan som han inrymt i kigenheten eller som utfor arbete diir for hans rtikning. Ifriga om brandskada som bostadsrdttshavaren sjrilv inte villat gziller vad som sagts nu endast om bostadsraittshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta. Ar bostadsreittskigenheten forsedd med balkong, terrass, mark/uteplats eller med egen inging, iligger det bostadsrdttshavaren att svara for renhillning och snciskottning. Det ligger pd bostadsriittshavarens ansvor att sndskottning skerfdr attfdrhindra is och sndras. Detfdr inte heller monteras upp ndgot pd balkong, mark/uteplats som kan vara tillfara fdr annan, texfalla ner. Om ohyra frirekommer i lzigenheten skall motsvarande ansvarsfordelningtilla som vid brand- eller vattenledningsskada." Foreningen fir ita sig att utfora sidan underhillsitg:ird som enligt vad ovan sagts bostadsrrittshavaren skall svara for. Beslut hdrom skall fattas pi foreningsstdmma och f&r endast avse itgiirder som ftjretas i samband med omfattande underhill eller ombyggnad av f<ireningens hus, som bertir bostadsrzittshavarens ltigenhet 13$ Det iligger bostadsrrittshavaren att teckna och vidmakthlla hemfcirseikring och si kallad tilkiggsfdrsiikring. 14$ Bostadsriittshavaren fir inte g<ira nigon vlsentlig forrindring i kigenheten utan tillstind av styrelsen. ls$ Bostadsrzittshavaren lir skyldig att nar han anvdnder liigenheten iaktta allt som fordras fijr att bevara sundhet, ordning och skick inom eller utanfor huset. Han skall rritta sig efter de siirskilda regler som foreningen i dverensstdmmelse med ortens sed meddelar. Bostadsreittshavaren skall hflla noggrann tillsyn tiver att detta ocksi iakttas av den som hor till hans hushill eller gdstar honom eller av nigon annan som han inrymt i lzigenheten eller som drir utftir arbete f<ir hans riikning. Gods som enligt vad bostadsrdttshavaren vet iir eller med skdl kan missttinkas vara behiiftad med ohyra fir inte foras in i laigenheten.

5 t6$ Frjretrddare for bostadsrzittsfrireningen har rritt att fi komma in i ldgenheten for tillsyn eller fcir att utfora arbete som ftlreningen svarar for. Niir bostadsrdtten skall tvingsforsriljas enligt 8 kap Bostadsrdttslagen dr bostadsrdttshavaren skyldig att lita lzigenheten visas pi liimplig tid. l7$ En bostadsriittshavare far upplita hela sin kigenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke. Om styrelsen inte llmnar sitt samtycke till bostadsrdttshavare som under viss tid inte har tillfiille att anvdnda sin lligenhet fir denne upplita kigenheten i andra hand om hyresniimnden kimnar tillstind till upplitelsen. Sidant tillstind skall lzimnas om bostadsrdttshavaren har beaktansv:irda skiil fcir upplitelsen och fiireningen inte har befogad anledning att vdgra samtycke. Tillstind kan begrtinsas till en viss tid och forenas med villkor. Samtycke behovs dock inte o om en bostadsreitt har fcirvdrvats vid exekutiv fcirstiljning eller tvingsforsiiljning enligt 8 kap Bostadsriittslagen av en juridisk person som hade pantriitt i bostadsrritten och som inte antagits till medlem i ftireningen, eller o om liigenheten dr avsedd fdr permanentboende och bostadsrritten till o liigenheten innehas av en kommun eller ett landsting. Styrelsen skall genast underrdttas om en upplfltelse enligt *Or. stycket. 18$ Bostadsrrittshavaren fir inte anvdnda ltigenheten fcir nigot annat dndamil dn det avsedda. Foreningen fir dock endast iberopa avvikelse som dr av avsevdrd betydelse for foreningen eller n&gon annan medlem i foreningen. le$ Bostadsrdttshavaren fir inte inrymma utomstiende personer i ldgenheten, om det kan medfora men for f<ireningen eller nigon annan medlem i ftireningen. FO RVE RKAN D EAN LED N I NGAR 20$ Nytdanderritten till en liigenhet som innehas med bostadsrdtt och som tilltriitts dr forverkad och foreningen siledes berrittigad aft saga upp bostadsrdttshavaren till avflyttning, 1. om bostadsrdttshavaren drojer med att betala insats eller upplitelseavgift utdver tvi veckor frin det att fdreningen efter forfallodagen allmanat honom att fullgora sin betalningsskyldighet eller om bostadsrrittshavaren drojer med att betala irsavgift utover tvi vardagar efter forfallodagen, 2. om bostadsrdttshavaren utan behovligt samtycke eller tillstind uppliter kigenheten i andra hand, 3. om lhgenheten anvdnds i strid med 18 eller 19 $$,

6 4. om bostadsrdttshavaren eller den som kigenheten upplitits till i andra hand, genom virdsltjshet iir villande till att det finns ohyra i lzigenheten, eller om bostadsriittshavaren genom att inte utan osk:iligt drcijsmil underrdtta styrelsen om att det finns ohyra i kigenheten bidrar till att ohyra sprids i huset, 5. om lzigenheten pi annat sdtt vanvirdas eller om bostadsriittshavaren eller den som liigenheten upplitits till i andra hand sidosritter nigot av vad som enligt 15 $ skall iakttas vid ltigenhetens begagnandeller brister i den tillsyn som enligt samma paragraf iligger en bostadsrrittshavare, 6. om bostadsrdttshavaren inte ltimnar tilltrride till l:igenheten enligt l6 $ och han inte kan visa en giltig ursdkt for detta, 7. om bostadsrdttshavaren inte fullgdr skyldighet som gir utover det han skall gcira enligt Bostadsrdttslagen och det miste anses vara av synnerlig vikt for foreningen att skyldigheten fullg6rs, samt 8. om ldgenheten helt eller till vtisentlig del anvrinds for nriringsverksamhet eller drirmed likartad verksamhet, vilken utg<ir eller i vilken till inte oviisentlig del ingir brottsligt forfarande, eller for tillfiilliga sexuella ftlrbindelser mot ersattning. Nyttjanderdtten iir inte forverkad, om det som ligger bostadsriittshavaren till last dr av ringa betydelse. Uppstigning pi grund av fcirhillande som avses i f<irsta stycket punkterna 2,3 eller 5-7 fir ske endast om bostadsrdttshavaren liter bli att efter tillsiigelse vidta rdttelse utan drojsmil. Ifriga om en bostadsldgenhet fir uppszigning pi grund av fdrhillande som avses i forsta stycket punkt 2 tnte heller ske om bostadsriittshavaren efter tillsiigelse utan drtijsmil ansciker om tillstind till upplitelsen och fflr ansokan beviljad. Om fcireningen sdger upp bostadsrdttshavaren till avflyttning har frireningen rritt till ersrittning for skada. RAKENSKAPSAR 21 $ Foreningens riikenskapsir omfattar tiden I januari till och med 31 december. Styrelsen skall ha sitt stite i Stockholm. STYRELSE 22$ 23$ Ordfbrande vriljs av irsstdmman vilken iiven viiljer ytterligare minst tvi hcigst fyra ordinarie ledamtiter pi ett sidant sdtt att minst en h<igstvi av ledamoterna skall vara valda pi tvi irs mandat och minst en hogst tvi skall om- eller ny-v:iljas ndsta ordinarie irsstdmma. Utover dessa viiljs minst en hogst fem suppleanter till ndsta ordinarie irsstdmma.

7 Styrelsen konstituerar i ovrigt sig sjiilv. 24$ Styrelsen zir beslutsfor ndr antalet niirvarande ledamtjter vid sammantriidet overstiger htilften av samtliga styrelseledamoter. Som styrelsens beslut giiller den mening om vilken mer dn hzilften av de ndrvarande rostat eller vid lika rostetal den mening som bitrads av ordfciranden. Di fcir beslutsforhet minst antalet ledamoter dr ndrvarande fordras eniehet om besluten. 2ss Foreningens firma tecknas, forutom av styrelsen, av styrelsens ledamoter, tvi i fcirening. 26$ Styrelsen fir forvalta foreningens egendom genom en av styrelsen utsedd fcirvaltare, vilken sjdlv inte behciver vara medlem i foreningen. Forvaltaren skall inte vara ordfrirande i styrelsen. 27S Utan foreningsstdmmans bemyndigande fir styrelsen eller firmatecknare inte avhrinda foreningen dess fasta egendom eller tomtriitt. Styrelsen fir dock inteckna och belina sidan egendom eller tomtrritt. Det iligger styrelsen: 28$ att avge redovisning 6ver f<irvaltningen av ftireningens angeliigenheter genom att avldmna irsredovisning som skall innehilla beriittelse om verksamheten under iret (forvaltningsbereittelse) samt redogcirelse fcir fcireningens intzikter och kostnader under iret (resultatrrikning) och for strillningen vid rrikenskapsirets utging (balansrrikning), o o o att upprritta budget och faststiilla irsavgifter for det kommande rdkenskapsiret att minst en ging irligen, innan irsredovisningen avges, besiktiga foreningens fastighet samt inventera tivriga tillgflngar och i fcirvaltningsberdttelsen redovisa vid besiktningen och inventeringen gjorda iakttagelser av siirskild betydelse, att minst sex veckor fore den fiireningssteimma, pi vilken irsredovisningen och revisorernas berdttelse skall framldggas, till revisorerna ldmna irsredovisningen fcir det forflutna rzikenskapsiret samt att senast en vecka innan ordinarie fdreningsstdmma tillstrilla medlemmarna kopia av irsredovisningen och revisionsberdttelsen. MEDLEMS- OCH LAG ENHETSFORTEC KNI NG 2e$ Styrelsen skall fora fcirteckning over bostadsrdttsfcireningens medlemmar (medlemsfdrteckning) samt fcirteckning over de liigenheter som dr upplitna med bostadsrritt (l iigenhetsfcirteckning).

8 REVISORER 30$ Minst en och hogst tvi revisorer samt minst en och hcigstvi suppleanter vriljs av ordinarie fcireningsstdmma till nzista ordinarie stdmma hillits. Det iligger revisorn:. att verksttilla revision av fcireningens rdkenskaper och forvaltning samt o att senastre veckor f6re ordinarie fcireningsstdmma framkigga revisionsberdttelse. FORENINGSSTAMMA 3t$ ordinarie fcireningsstdmma skall hillas en ging om iret fore maj minads utgang. Extra stdmma skall hillas di styrelsen finner sklil till det. Extra stdmma skall riven hillas niir revisor eller minst en tiondel av samtliga r<istber?ittigade skriftligen begrir det hos styrelsen med angivande av iirende som onskas behandlat pi steimman. Kallelse till fcireningsstdmma och andra meddelanden till foreningens medlemmar skall tillstzillas medlemmarna genom utdelning eller genom brev med posten. Kallelse till strimma skall tydligt ange de rirenden som skall forekomma pi st:imman. Medlem, som inte bor i huset, skall skriftligen kallas under uppgiven eller annan for styrelsen krind adress. Kallelse fir utfiirdas tidigast fyra veckor fore stiimma och skall utfiirdas senastv& veckor fore ordinarie stdmma och senast en vecka fore extra stdmma. 32$ Medlem som <inskar fi ett tirende behandlat vid stdmma skall skriftligen framstlilla sin begziran hos styrelsen i si god tid att drendet kan tas upp i kallelsen till stdmman. 33$ Pi ordinarie foreningsstamma skal I forekoruna: 1. Stdmmans oppnande 2. Godk:innande av dagordningen 3. Val av stiimmoordforande 4. Anmiilan av stammoordforandens val av protokollforare 5. Val av tvi justeringsmdn tillika r<istrdknare. 6. Fr&ga om stdmman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7. Upprrittande och. godkrinnande av rostliingd 8. Ftiredragning av styrelsens irsredovisning 9. Foredragning av revisorns beriittelse 10. Beslut om faststiillande av resultat- och balansriiknins 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fr irya om ansvarsfrihet for styrelseledamoterna 13. Friga om arvoden 6t styrelseledamoter och revisorer fcir nristkommande verksamhetsir 14. Val av ordf<irande 15. Val av civriga styrelseledamoter och suppleant/er

9 16. Val av revisor/er och suppleant/er 17. Val av valberedning 18. Arenden som styrelsen upptagit i kallelsen fijr beslut eller som medlem anmiilt enligt 32$ 19. Ovriga eventuella drenden (som fir fdranleda diskussion men inte beslut) 20. Strimmans avslutande Pi extra foreningsstdmma skall utover punkterna 1-7 ovan endast fcirekomma de iirenden frir vilka stiimman blivit utlvst och vilka ansetts i kallelsen till stiimman. 34$ Senastre veckor efter stdmman skall det justerade protokollet hillas tillg?ingligt hos fcireningen for medlemmarna. 3s$ Vid fdreningsstdmma har varje medlem en rdst. Om flera medlemmar innehar bostadsrtitt gemensamt har de tillsammans endast en rost. Rdstberzittigad rir endast den medlem som fullgjort sina forpliktelser mot foreningen. Medlem fir utova sin rostrdtt genom ombud som antingen skall vara medlem i fcireningen, make, sambo eller ndrstiende som varaktigt sammanbor med medlemmen. Ombud skall forete skriftlig och dagtecknad fullmakt. Ombud fir inte foretrrida mer dn en medlem. Omrcistning vid foreningsstdmma sker oppet om inte ndrvarande rcistbertittigad pakallar sluten omrcistning. Vid lika rostetal avgdrs val genorm lottning, medan i andra frigor den mening g:iller som bitrids av ordftiranden. De fall - bland annat friga om rindring av dessa stadgar - dtir srirskild rtjstirvervikt erfordras for giltighet av beslut behandlas i 9 kap Bostadsriittslagen. FONDER 36$ Avsrittning for foreningens fastighetsunderhill, si kallad yttre fond, skall goras irligen med ett belopp motsvarande minst 0,3 procent av fastighetens taxeringsvzirde. Det overskott som kan uppsti i ftireningens verksamhet skall balanseras i ny rtikning. VINST 37$ Om foreningsstrimman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten fordelas mellan medlemmarna i ftirhillande till ldeenheternas insatser.

10 UPPLOSNING OCH LIKVIDATION 38$ Om foreningen upploses skall behillna tillgingar tillfalla medlemmarna i fcirhillande till liigenheternas insatser. ovrucr 3e$ Uttiver dessa stadgar giiller for fcireningens verksamhet vad som stadgas i Bostadsrdttslagen, lagen om ekonomiska foreningar och civrig tilliimplig lagstiftning. Stadgama antagna vid ordinarie irsstrimma den 28 mars fltvs* undertecknade styrelseledamciter t ( t., Patrik Kempe Anna Malmros Christof Mtiller ;(;i'/,r / Michael Zucker,\,r.l;\d..*-.-?*.... /.\...Y..-. \ r.. ). lll--- dustau Nordstrom

Stadgar för BRF Staren nr 9

Stadgar för BRF Staren nr 9 Stadgar för BRF Staren nr 9 Innehållsförteckning FIRMA OCH ÄNDAMÅL...2 MEDLEMSKAP...2 INSATS OCH AVGIFTER...2 UPPLÅTELSE OCH ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT...3 RÄTT TILL MEDLEMSKAP VID ÖVERGÅNG...4 AVSÄGELSE

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Grinden98. Föreningens har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm.

Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm. Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16 Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på föreningsstämma den 22 maj 2007 och föreningsstämma den 6 maj 2008.......

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Småland 4 och 5. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen.

3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen. 3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Västra Saltsjön. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens...

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Västra Saltsjön. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens... Stadgar för Bostadsrättsföreningen Västra Saltsjön Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på föreningsstämmor den 2013-06-03 och 2014-06-02...........

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Anno 1905. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun STADGAR För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLÅSIPPAN VALLENTUNA

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLÅSIPPAN VALLENTUNA FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLÅSIPPAN I VALLENTUNA Organisationsnummer 716456-8821 Antagna vid bildandet 1998-06-17 och senast reviderade vid föreningsstämmorna 2004-11-30 och 2005-04-14. Stadgeändringarna

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Haga-Alm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Haga-Alm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Stadgar För Bostadsrättsföreningen Haga-Alm Organisationsnummer 769604-1610 Gäller efter antagande vid föreningsstämmor 2012-05-23 och 2012-06-12 Föreningens Firma och Säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Nyköping Korvetten 8

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Nyköping Korvetten 8 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Nyköping Korvetten 8 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nyköping Korvetten 8. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på konstituerande sammanträde den 22:a april 2004, samt extra

Läs mer

Stadgar för. Paraden 6

Stadgar för. Paraden 6 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Paraden 6 Skeppargatan 94, Stockholm (antagna vid ordinarie föreningsstämma i maj 2002) Stadgar för bostadsrättsföreningen Paraden 6 Sid 1 Sid Innehållsförteckning 1

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Astronomen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun.

1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun. FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer

STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN

STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens Firma är Bostadsrättsföreningen Mullvaden Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10)

Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10) Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT 1 Föreningens firma är brostadsrättsföreningen Mallen 9. Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Åbylund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Åbylund Obs! I stadgarna används olika termer som kan behöva förklaring. För ordlista se under länken "Bo i bostadsrätt". Stadgar för Bostadsrättsföreningen Åbylund Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens

Läs mer

S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN

S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lärkan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Inedal 3. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Laxton i Nacka. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Sidan 1 av 7. Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun.

Sidan 1 av 7. Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun. Sidan 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRNTALLEN 1 I LINKÖPING. ANTAGNA VID FÖRENINGSSTÄMMA DEN 2 NOVEMBER 2006. REVIDERADE VID FÖRENINGSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2011. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13 STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Storken 13 i Stockholm med organisationsnummer 716416-7178. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Öbacka Strand 4, Umeå

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Öbacka Strand 4, Umeå STADGAR för Bostadsrättsföreningen Öbacka Strand 4, Umeå Antagna av på ordinarie föreningsstämma 2012-09-12. Reviderade på ordinarie föreningsstämma 2015-06-12 samt extra föreningsstämma 2015-09-21. 150921

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422 Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Malmö Nya Egnahemsförening 2008-01-14 11.45 Stadgar för bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening Föreningens namn och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening.

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM 1 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm.

Läs mer

STADGAR för Brf. Arméfördelningen 2

STADGAR för Brf. Arméfördelningen 2 STADGAR för Brf. Arméfördelningen 2 Inledande bestämmelser Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Arméfördelningen 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Östergård, org.nr 702002-6865. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Meddelande om styrelsens beslut bör lämnas senast två veckor efter det att ansökan inkommit.

Meddelande om styrelsens beslut bör lämnas senast två veckor efter det att ansökan inkommit. Stadgar för Bostadsföreningen Norrbacka U. P. A. med organisationsnummer 702001-5439. Föreningen bildades den 4 september 1918. Stadgarna antagna på årsmötena 2006-05-03 och 2007-05-24. 1 Namn och ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm. Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Stadgar för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKBACKEN NR 1 Organisationsnummer 713 600-0804 Föreningens firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken nr 1. Styrelsen har sitt säte i Lidingö

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22 , STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättföreningen Fanan 22. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björktrasten i Tyresö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björktrasten i Tyresö Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björktrasten i Tyresö Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björktrasten i Tyresö Undertecknande styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens

Läs mer

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehar bostadsrätt.

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehar bostadsrätt. STADGAR För Bostadsrättsföreningen Bäckhagen i Gävle (Org.nr. 785000-3273) FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bäckhagen Styrelsens säte är i Gävle kommun. 2 Föreningen

Läs mer

Stadgar för. SBC:s Bostadsrättsförening. Danvikskanalen

Stadgar för. SBC:s Bostadsrättsförening. Danvikskanalen SBC:s Brf Danvikskanalen Stadgar Sid 1(8) Stadgar för SBC:s Bostadsrättsförening Danvikskanalen FIRMA, ÄNDAMÅL, OCH SÄTE 1 Föreningens firma är SBC:s Bostadsrättsförening Danvikskanalen. Föreningen har

Läs mer

FÖRENINGSSTADGAR 2011-12-07

FÖRENINGSSTADGAR 2011-12-07 FÖRENINGSSTADGAR 2011-12-07 Innehållsförteckning FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATS OCH AVGIFTER M.M. 5 BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 STYRELSE

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA BRF Kyrkbacken i Solna STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kyrkbacken i Solna Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200

Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200 Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200 -- N FIRMA ÄNDAMÅL SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fanan 7. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadga För Bostadsrättsföreningen Bellman i Uppsala

Stadga För Bostadsrättsföreningen Bellman i Uppsala Stadga För Bostadsrättsföreningen Bellman i Uppsala Stadgan är anpassad till bostadsrättslagen och antagen vid två extra föreningsstämmor i september 2014 1 INNEHÅLL Sida: 3 Föreningens firma och ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Salabacke, Uppsala Org.nr. 769607-5774

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Salabacke, Uppsala Org.nr. 769607-5774 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Salabacke, Uppsala Org.nr. 769607-5774 Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Stadgar. För bostadsrättsföreningen Förberget 1 i Åre kommun.

Stadgar. För bostadsrättsföreningen Förberget 1 i Åre kommun. 1 Stadgar För bostadsrättsföreningen Förberget 1 i Åre kommun. 2 Firma och ändamål. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Förberget 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kamphav. Föreningens firma och ändamål

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kamphav. Föreningens firma och ändamål Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kamphav Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kamphav. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

1 (9) REVIDERADE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGURD I UPPSALA.

1 (9) REVIDERADE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGURD I UPPSALA. 1 (9) REVIDERADE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGURD I UPPSALA. På grund av ändrade regler i Bostadsrättslagen, som påverkar medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, beslutade föreningsstämman

Läs mer

1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. 1(9) STADGAR Brf Svenska Folkbyggen nr 8 i Göteborg FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Laxen Antagna vid föreningsstämma den 17 mars 2016

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Laxen Antagna vid föreningsstämma den 17 mars 2016 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Laxen Antagna vid föreningsstämma den 17 mars 2016 Stadgarna skall i förekommande fall läsas tillsammans med bostadsrättslagen (SFS 1991:614). I de delar som inte reglerats

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Hängboken i Stockholm (org. nr. 769605-0108)

för Bostadsrättsföreningen Hängboken i Stockholm (org. nr. 769605-0108) STADGAR för Bostadsrättsföreningen Hängboken i Stockholm (org. nr. 769605-0108) FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hängboken i Stockholm. Styrelsens säte är Stockholm.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Slottsparken

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Slottsparken Stadgar för Bostadsrättsföreningen Slottsparken Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Slottsparken. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROBYGGAREN 5 I STOCKHOLM

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROBYGGAREN 5 I STOCKHOLM 1 2003 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROBYGGAREN 5 I STOCKHOLM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Brobyggaren 5 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

1 (8) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Ribersborg 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ribersborg 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD. Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004.

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD. Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004. STADGAR för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004. Innehållsförteckning: FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE...1 MEDLEMSKAP

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Stenhuggaren 3-5

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Stenhuggaren 3-5 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APARTHOTEL ATTACHÉ (769627-1993) 1.1 Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen ApartHotel Attaché.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APARTHOTEL ATTACHÉ (769627-1993) 1.1 Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen ApartHotel Attaché. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APARTHOTEL ATTACHÉ (769627-1993) Antagna den 2015-10-30 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen ApartHotel Attaché. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för. Bostadsrättsföreningen Loket

Stadgar för. Bostadsrättsföreningen Loket Stadgeändringar registrerade av Bolagsverket 2005-07-13 Brf Loket Stadgar för Bostadsrättsföreningen Loket FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Loket. Föreningen har till

Läs mer

STADGAR. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5

STADGAR. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATS OCH AVGIFTER MED MERA 3 BOSTADSRÄTTSHAVARENS

Läs mer

S T A D G A R. för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde

S T A D G A R. för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde 2(11) Innehållsförteckning Firma, ändamål och säte... 3 Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt... 3 Insats, avgifter och andelstal med mera... 3

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21)

Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21) 1 Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21) Innehåll 1 Föreningsnamn... 4 2 Ändamål och verksamhet... 4 3 Föreningens säte... 4 4 Inträde i föreningen... 4 5 Antagande av medlem... 4 6 Vägrat medlemskap...

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRA BOENDE I MÖLNDAL HAGÅKERSGATAN 7A 431 41 GÖTEBORG STADGAR

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRA BOENDE I MÖLNDAL HAGÅKERSGATAN 7A 431 41 GÖTEBORG STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRA BOENDE I MÖLNDAL HAGÅKERSGATAN 7A 431 41 GÖTEBORG STADGAR Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal. Styrelsen har sitt säte i Mölndal.

Läs mer

Stadgar för Brf Hästskon, Solna Org.nr. 716426-3233

Stadgar för Brf Hästskon, Solna Org.nr. 716426-3233 Stadgar för Brf Hästskon, Solna Org.nr. 716426-3233 Register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde INSATS

Läs mer

STADGAR. Firma och Ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Övre Briljant. Styrelsen har sitt säte i Västra Frölunda.

STADGAR. Firma och Ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Övre Briljant. Styrelsen har sitt säte i Västra Frölunda. STADGAR Firma och Ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Övre Briljant. Styrelsen har sitt säte i Västra Frölunda. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR för HSB:s Bostadsrättsförening Jakob i Järfälla

STADGAR för HSB:s Bostadsrättsförening Jakob i Järfälla KORTA NORMALSTADGAR För bostadsrättsförening Som komplement till dessa korta normalstadgar tillhandahåller HSB:s Riksförbund ett häfte (komplement) med ett urval av paragrafer i lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

Tidigare stadgar Nya stadgar Föreningens firma och ändamål

Tidigare stadgar Nya stadgar Föreningens firma och ändamål Föreningens firma och ändamål Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Fråga om antagande av medlem avgörs av styrelsen om annat ej följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen (1991:614) eller senare lag.

Fråga om antagande av medlem avgörs av styrelsen om annat ej följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen (1991:614) eller senare lag. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gnejsgårdarna (antagna vid ordinarie föreningsstämma 12/5 2004 och 18/5 2005 samt vid extra föreningsstämma 25/1 2006) FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma

Läs mer

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Garm. Organisationsnummer är 757200-6620 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter Antagna stadgar vid föreningsstämma den 31 maj 2003 samt extra föreningsstämma den 11 oktober 2003 Bostadsrättsföreningen BRF Gröna Byn Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är BRF Gröna Byn, 716456-4309.

Läs mer

Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Olga 8 i Malmö

Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Olga 8 i Malmö 1(6) KORTA NORMALSTADGAR för HSB Bostadsrättsförening OLGA 8 I MALMÖ Som komplement till dessa korta normalstadgar tillhandahåller HSBs Riksförbund ett häfte (komplement) med ett urval av paragrafer i

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättföreningen Sicklahus. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

5 Avsättning till fonder Av föreningens vinst skall årligen avsättas minst 5 % till reservfond.

5 Avsättning till fonder Av föreningens vinst skall årligen avsättas minst 5 % till reservfond. Stadgar för Bostadsföreningen Norrbacka U. P. A. bildad den 4 september 1918. Stadgar antagna 2001 04 24 och registrerade på Patent- och Registreringsverket 2001 10 30. 1 Namn och ändamål Föreningen vars

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 Version: november 2009 , Stadgar för Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Upplandsgatan 77 i Matteus församling och Stockholms kommun. 1 Firma Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNNSVIKEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNNSVIKEN Brf Brunnsviken Utkast till stadgar, version 2 (2004-12-12) Sida 1 (11) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNNSVIKEN Innehåll FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE...2 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Farmen i Täby. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Farmen i Täby. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. , Stadgar Brf Farmen i Täby INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Farmen i Täby. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Lyckohjulet 5

Bostadsrättsföreningen Lyckohjulet 5 Bostadsrättsföreningen Lyckohjulet 5 Antagna av stämma 2014-05-20 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lyckohjulet 5. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensbergs Udde i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensbergs Udde i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensbergs Udde i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg Udde i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAJGÅRDEN I UPPSALA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAJGÅRDEN I UPPSALA STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAJGÅRDEN I UPPSALA Anpassade till den fr o m 1 juli 1991 gällande bostadsrättslagen FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättföreningen Majgården. Föreningen

Läs mer

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNFISKEN NR 17

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNFISKEN NR 17 STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNFISKEN NR 17 i dess lydelse enligt beslut 3 september 2014 (stadgarna senast ändrade 20 november 2012) Firma och ändamål 1 Föreningen äger och besitter fastigheten

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen Åkermannen 24 U.P.A organisationsnummer 702002-6246. Registrerade av Bolagsverket 2014-09-25 Ärende 336048/2014

Stadgar för Bostadsföreningen Åkermannen 24 U.P.A organisationsnummer 702002-6246. Registrerade av Bolagsverket 2014-09-25 Ärende 336048/2014 Stadgar för Bostadsföreningen Åkermannen 24 U.P.A organisationsnummer 702002-6246 Registrerade av Bolagsverket 2014-09-25 Ärende 336048/2014 STADGAR för Bostadsföreningen 24 Åkermannen 24 u.p.a organisationsnummer

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Eriksbergs Torg 2

Stadgar för bostadsrättsföreningen Eriksbergs Torg 2 Stadgar för bostadsrättsföreningen Eriksbergs Torg 2 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är bostadsrättsföreningen Eriksbergs Torg 2 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Piggvaren 3 i Visby.

Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Piggvaren 3 i Visby. STADGAR för bostadsrättsföreningen Piggvaren 3 i Visby antagna 2015-10-07. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Piggvaren 3 i Visby. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Bigarråträdet 2

S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Bigarråträdet 2 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bigarråträdet 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stavgränd Antagna den 2014-05-26 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Stavgränd med organisationsnummer 769622-5551. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen. Brunkebergsgården. Rev. Den 9 mars 2011

Stadgar för bostadsrättsföreningen. Brunkebergsgården. Rev. Den 9 mars 2011 Stadgar för bostadsrättsföreningen Brunkebergsgården Organisationsnummer 769617-1938 Rev. Den 9 mars 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING s. 1 FÖRENINGENS FIRMANAMN OCH SÄTE s. 3 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEABORG

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEABORG 1 (9) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEABORG FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sveaborg Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442 Version 4 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442 Dessa stadgar har antagits vid föreningsstämmor och FIRMATECKNARE NAMNFÖRTYDLIGANDE FIRMARECKNARE NAMNFÖRTYDLIGANDE! 1 OM FÖRENINGEN

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra 1(8) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra Antagna vid konstituerande stämma den 26 januari 2003 och ändrade vid föreningsstämma den 14 juni 2006 samt vid föreningsstämma den 16 juli 2008. FIRMA,

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERS TAK 1

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERS TAK 1 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SÖDERS TAK 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Söders Tak 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Södrabruket på Öland

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Södrabruket på Öland Stadgar för Bostadsrättsföreningen Södrabruket på Öland Antagna 2010-02-12 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Södrabruket på Öland. 2. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Förslag till nya stadgar för Bostadsrättsföreningen Dalen10, Enskededalen Antagna för andra gången 14 juni 2015

Förslag till nya stadgar för Bostadsrättsföreningen Dalen10, Enskededalen Antagna för andra gången 14 juni 2015 Förslag till nya stadgar för Bostadsrättsföreningen Dalen10, Enskededalen Antagna för andra gången 14 juni 2015 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Dalen 10. Föreningen har

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bolinderbyn nr 1 - Stadgar

Bostadsrättsföreningen Bolinderbyn nr 1 - Stadgar . Bostadsrättsföreningen Bolinderbyn nr 1 - Stadgar Brf Bolinderbyn nr 1 - Stadgar 2015 Innehåll OM FÖRENINGEN... 3 1 Firma, ändamål och säte... 3 2 Definitioner... 3 3 Lägenhetstyper... 3 ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar.

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar. Bostadsrättsföreningen Mineralen i Eskilstuna Stadgar A Allmänna bestämmelser 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Mineralen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GUSTAVSBERG 27, UPPSALA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GUSTAVSBERG 27, UPPSALA FIRMA OCH ÄNDAMÅL STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GUSTAVSBERG 27, UPPSALA 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gustavsberg 27. Föreningens organisation består av föreningsstämma, styrelse och

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Floragården Antagna den 22 april 2002 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Floragården 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Högberget i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Högberget i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsföreningen Högberget i Stockholm FÖRENINGENS FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Högberget, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och

Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade och Stadgar för Brf Korpkulla 1 Antagna den 8 maj 2007, ändrade 2010-12-14 och 2011-04-20 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Korpkulla 1. 2 Ändamål och verksamhet.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442 Version 4 Dessa stadgar har antagits vid föreningsstämmor och FIRMATECKNARE NAMNFÖRTYDLIGANDE FIRMATECKNARE NAMNFÖRTYDLIGANDE!1 OM FÖRENINGEN

Läs mer