Brf$Torghusen$ $ $ P$R$O$T$O$K$O$L$L$ Ordinarie$föreningsstämma$7$maj$2015$

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf$Torghusen$ $ $ www.brftorghusen.se$!! P$R$O$T$O$K$O$L$L$ Ordinarie$föreningsstämma$7$maj$2015$"

Transkript

1 Brf$Torghusen$ $ $ P$R$O$T$O$K$O$L$L$ Ordinarie$föreningsstämma$7$maj$2015$ Plats:$ Delges:$ Konstfackscafeteria Samtligamedlemmarsamtrevisorernaochekonomiskförvaltare$ $ 1. Stämmans$öppnande$ OrdförandenMadeleineRångtellhälsadeallavälkomnaochförklaradestämman öppnad. 2. Upprättande$av$förteckning$av$närvarande$medlemmar$och$justering$av$röstlängd$ Registreringavnärvarandemedlemmarföretogs.Förteckningenavregistrerade medlemmarförklaradessomröstlängd.31medlemmarvarnärvarandevarav23var röstberättigade. 3. al$av$ordförande$till$stämman$ MadeleineRångtellvaldestillordförandeförstämman. 4. Anmälan$av$ordförandes$val$av$sekreterare$vid$stämman$ AnmäldesattordförandenutsettKristinSimonssonsomprotokollförarevid stämman. 5. Fastställande$av$dagordning$ Stämmangodkändedagordningen. 6. al$av$justeringsmän$tillika$rösträknare$ JämteordförandeutsågsLinnRabeochKjellAhlénattjusteradagensprotokolloch atttillikavararösträknare. 7. Frågan$om$kallelse$till$stämman$behörigen$skett$ Förklaradesattkallelsetillstämmanskettibehörigtidochordning. 8. Föredragning$av$styrelsens$årsredovisning$ Ordförandenföredrogföreningensårsredovisningochverksamhet2014. OrdförandenlämnadesedanöverordettillAnciÅlhed,HSBattföredrapunkterna9O 10(revisionsberättelsensamtresultatOochbalansräkning).Stämmangodkändeoch beslötattårsredovisningenkanläggastillhandlingarna.

2 Brf$Torghusen$ $ $ 9. Föredragning$av$revisionsberättelsen$ Revisionsberättelsenförår2014ladesutanerinringartillhandlingarna. 10. Fastställande$av$resultatU$och$balansräkning$ ResultatOochbalansräkningförår2014fastställdes. 11. Frågan$om$ansvarsfrihet$för$styrelsen$ Stämmanbeviljadeenhälligtstyrelsensledamöteransvarsfrihet. 12. Resultatdisposition$ Stämmanbeslutadedisponeraföreningensresultatienlighetmedstyrelsensförslagi årsredovisningen. 13. Arvode$till$styrelsen$och$revisorerna$ Stämmanbeslötattgodkännastyrelsensförslagtilloförändratarvodetillstyrelsen. Beslutetinnebärtvåprisbasbeloppenligt2015årsräkning.Styrelsenfårsjälvbesluta omhurarvodetskafördelasmellanstyrelsensmedlemmar. 14. al$av$styrelseledamöter$och$suppleanter$ Tillnystyrelsevaldes: Ledamöter) ) Suppleanter SiriBlomstedt(omval) MadeleineRångtell(omval,tidigareledamot) KristinSimonsson(omval) BengtOlofJohansson(omval) ivianaeliasson(nyval) DanielGustavsson(omval) MonicaHenriksson(nyval) MarcelaWallgren(omval) AnnlouiseJensen(nyval) 15. al$av$revisorer$$ StämmanvalderevisionsbyrånÖhrlingsPWC. 16. al$av$valberedning$ StämmanutsågPontusBrohultochErikFränne(sammankallande)tillvalberedning intillnästaårsstämma. 17. Röstning$om$förslag$till$stadgeändringar$ Stämmanröstadejatillförslagettillstadgeändringar.Dåinteallamedlemmarvar närvarandevidårsstämmankrävsenandraomröstningförattförslagetskagå igenom.enandraomröstningkommerattskepåenextrastämmaunderhösten. Förslagetinklusivekommentarerochmarkeringarvidförändradeformuleringarfinns sombilagatilldettaprotokoll.$

3

4

5

6

7

8

9

10

11 BrfTorghusen förslagnyastadgar Markeringmedrött=borttagentext Markeringmedblått=nytext Paragrafnummerinomparentes=hänvisningtillnuvarandestadgar Innehållsförteckning0 OM#FÖRENINGEN#...#3 #1#Föreningens#firma#och#säte#( #1#+#3)#...#3 #2#Föreningens#ändamål#( #2)#...#3 MEDLEMSKAP#...#3 #3#Medlemskap#( #5)#...#3 #4#Kommunikation#(utdrag#ur# #17)#...#3 #5#Utträde#ur#föreningen#( #6)#...#3 AGIFTER#...#4 #6#Insats#och#årsavgift#( #7)#...#4 #7#UpplåtelseS,#överlåtelseS#och#pantsättningsavgift#samt#avgift#för#andrahandsupplåtelse#( #7)#4 FÖRENINGSSTÄMMA#...#5 #8#Räkenskapsår#och#årsredovisning#( #4#+#14#4:e#stycket)#...#5 #9#Föreningsstämma#( #16)#...#5 #10#Kallelse#till#föreningsstämma#( #17)#...#5 #11#Motionsrätt#( #18)#...#5 #12#Dagordning#( #19)#...#5 #13#Extra#stämma#( #19)#...#6 #14#Protokoll#( #20)#...#6 #15#Rösträtt,#ombud#och#biträde#(tidigare:#röstning,#ombud#och#biträde)#( #21)#...#7 #16#Röstning#( #21)#...#7 STYRELSE,#REISION#OCH#ALBEREDNING#...#8 #17#Styrelse#( #9)#...#8 #18#Styrelsens#åligganden#( #14)#...#8 #19#Revision#( #15)#...#8 #20#alberedning#...#9 FÖRALTNING#OCH#AYTTRING#...#9 #21#Förvaltning#( #12)#...#9 #22#Avyttring#mm#( #13)#...#9 #23#Konstituering#och#firmateckning#( #10+11)#...#9 #24#Beslutsförhet#( #10)#...#9 #25#Protokoll#vid#styrelsesammanträde#...#10 FONDER#OCH#UNDERHÅLL#...#10 #26#Yttre#fond#( #8)#...#10 1

12 #27#ÖverS#och#underskott#( #8)#...#10 ÖERLÅTELSE#OCH#ANDRAHANDSUPPLÅTELSE#...#10 #28#Formkrav#vid#överlåtelse#( #22)#...#10 #29#Andrahandsupplåtelse#( #26#+#30)#...#11 ANSARSFÖRDELNING#...#11 #30#Rätt#att#utöva#bostadsrätten#( #23)#...#11 #31#Bostadsrättsföreningens#ansvar#...#12 #32#Bostadsrättshavarens#ansvar#(nuvarande#stadgar#S#rubrik:#Bostadsrättshavarens#rättigheter# och#skyldigheter)#( #27#och#32)#...#12 #33#Försäkring#...#14 BOSTADSRÄTTSFRÅGOR#...#14 #34#Lägenhetsförteckning#...#14 #35#Användning#av#bostadsrätten#( #29)#...#14 #36#Föreningens#rätt#att#avhjälpa#brist#( #33)#...#15 #37#Tillträde#till#lägenheten#( #34)#...#15 #38#Inrymma#utomstående#( #28)#...#15 #39#Bostadsrättsföreningens#övertagande#av#underhållsåtgärd#...#15 #40#Förändring#av#bostadsrättslägenhet#...#15 #41#Ändamål#med#bostadsrätten#( #26)#...#15 #42#Avsägelse#av#bostadsrätt#( #35)#...#16 #43#Förverkande#av#bostadsrätt#( #36)#...#16 #44#Rättelseanmodan,#uppsägning#och#särskilda#bestämmelser#( #37<39)#...#17 #45#issa#meddelanden#...#18 #46#Avflyttning#( #40)#...#19 #47#Uppsägning#( #41)#...#19 #48#Tvångsförsäljning#( #42)#...#19 ÖRIGA#BESTÄMMELSER#...#19 #49#Upplösning#( #43)#...#19 #50#( #44)#...#19 # # 2

13 OM0FÖRENINGEN Föreningens0firma0och0säte0( #1#+#3)# FöreningensfirmaärBostadsrättsföreningenTorghusen.StyrelsenharsittsäteiHägersten, Stockholm. Kommentar:* *1*är*en*sammanslagning*av* *1*+3*i*nuvarande*stadgar* 020Föreningens0ändamål0( #2)# Föreningenhartilländamålattfrämjamedlemmarnasekonomiskaintressengenomattiföreningens husupplåtabostadslägenheterförpermanentboendeochlokalertillnyttjandeutantidsbegränsning. Upplåtelsefårävenomfattamarksomliggerianslutningtillföreningenshus,ommarkenska användassomkomplementtillbostadslägenhetellerlokal. Bostadsrättärdenrättiföreningensommedlemharpågrundavupplåtelsen.Medlemsominnehar bostadsrättkallasbostadsrättshavare. Bostadsrättsföreningenskaiallverksamhetvärnaommiljöngenomattverkaförenlångsiktighållbar utveckling. MEDLEMSKAP0 030Medlemskap0( #5)# Frågaomattantaenmedlemavgörsavstyrelsen(omannatinteföljerav2kap10 Bostadsrättslagen) Styrelsenärskyldigattsnarast,normaltinomenmånadfråndetattskriftligochfullständigansökan ommedlemskaptagitsemotavbostadsrättsföreningen,avgörafråganommedlemskap. Förattprövafråganommedlemskapkanbostadsrättsföreningenkommaattbegärakreditupplysning avseendesökanden.enöverlåtelseärogiltigomdensombostadsrättenövergåtttillnekas medlemskapibostadsrättsföreningen. Enligtbostadsrättslagengällersärskildareglervidexekutivförsäljningochtvångsförsäljning. Medlemskapfårintenekaspådiskriminerandegrund. Kommentar:*Frågan*är*om*ovanstående*text*ersätter*hänvisningen*till*bostadsrättslagen*i*första*stycket?* 040Kommunikation0(utdrag#ur# #17)# Informationochmeddelandentillföreningensmedlemmarkanskegenomanslagpålämpligplats inomföreningensfastighet,påföreningenshemsidaellergenomdigitalkommunikation.enellerflera kommunikationsvägarkananvändasförsammameddelande. Kommentar:*Denna*mening*flyttad*från* *17*i*nuvarande*stadgar,*som*behandlar*kallelse*till*stämma.* Kommunikationsförfarande*är*ändrat*så*att*brev*borttagits.* 050Utträde0ur0föreningen0( #6)# Medlemfårinteutträdaurföreningen,sålängehanellerhoninneharbostadsrätt. 3

14 Enmedlemsomupphörvarabostadsrättshavareskaanseshautträtturföreningen,ominte styrelsenmedgettatthanellerhonfårståkvarsommedlem. AGIFTER0 060Insats0och0årsavgift0( #7)# Förbostadsrättenutgåendeinsatsochårsavgiftfastställsavstyrelsen.Ändringavinsatsskadock alltidbeslutasavföreningsstämma. Årsavgifternaskatäckabostadsrättsföreningensamorteringarochkostnaderexklusiveavskrivningar samtstadgeenligavsättningtillyttrefondenenligt 26. Kommentar:*Ovanstående*förändring*är*anpassad*till*förändrad*avskrivningsmodell.* Årsavgiftensstorlekskamedgeattreserveringförunderhållavbostadsrättsföreningensfastighetkan skeenligtupprättadunderhållsplan. Kommentar:*Jmfr* *8*i*nuvarande*stadgar* Årsavgiftenbetalasmånadsvisiförskottsenastsistavardagenförevarjekalendermånadsbörjan,om intestyrelsenbeslutarannat. Ominteårsavgiftenbetalasirätttid,utgårdröjsmålsräntaenligträntelagenpådenobetaldaavgiften frånförfallodagentilldessfullbetalningskersamtpåminnelseochinkassoavgiftenligtlagom ersättningförinkassokostnadermm. 070UpplåtelseR,0överlåtelseR0och0pantsättningsavgift0samt0avgift0för0 andrahandsupplåtelse#( #7)# Upplåtelseavgift,överlåtelseavgiftochpantsättningsavgiftkantasutefterbeslutavstyrelsen. Bostadsrättsföreningenfårtautöverlåtelseavgiftavtillträdandebostadsrättshavaremedhögst2,5% avprisbasbeloppetenligtlagenomallmänförsäkring(1962:381). Bostadsrättsföreningenfårtautpantsättningsavgiftavtillträdandepantsättarenmedhögst1,0%av prisbasbeloppetenligtlagenomallmänförsäkring(1962:381). Kommentar:*HSB*säger*att*pantsättningsavgift*tas*ut*av*bostadsrättshavaren.*I*våra*nuvarande*stadgar*står* det*att*pantsättaren*betalar*pantsättningsavgift.*skillnad?* Prisbasbeloppetbestämsenligtsocialförsäkringsbalkenochfastställsföröverlåtelseavgiftvid ansökanommedlemskapochförpantsättningsavgiftvidunderrättelseompantsättning. Avgiftförandrahandsupplåtelsekantasutefterbeslutavstyrelsen.Bostadsrättsföreningenfårtaut avgiftförandrahandsupplåtelseavbostadsrättshavarenmedhögst10%avprisbasbeloppetperår. Omenlägenhetupplåtsunderendelavettår,beräknasdenhögstatillåtnaavgiftenefterdetantal kalendermånadersomlägenhetenärupplåten. Bostadsrättsföreningenfåriövrigtintetautsärskildaavgifterföråtgärdersomföreningenskavidta medanledningavlagochförfattning. 4

15 Avgifterskabetalaspådetsättstyrelsenbestämmer.Betalningfårdockalltidskegenompostgiro ellerbankgiro. Kommentar:*Eventuellt*bara*bankgiro*och*avsluta*postgirot.* FÖRENINGSSTÄMMA0 080Räkenskapsår0och0årsredovisning0( #4#+#14#4:e#stycket)# Föreningensräkenskapsåromfattartiden1januari 31december. Senastsexveckorföredenföreningsstämma,påvilkenårsredovisningochrevisionsberättelseska framläggas,skastyrelsenlämnaårsredovisningfördetförflutnaårettillrevisorerna.årsredovisning beståravförvaltningsberättelse,resultaträkning,balansräkningochtilläggsupplysningar. 090Föreningsstämma0( #16)# Föreningsstämmanärbostadsrättsföreningenshögstabeslutandeorgan. Ordinarieföreningsstämmahållsengångomåretförejunimånadsutgång. Extraföreningsstämmaskahållasnärstyrelsenfinnerskältilldet.Extraföreningsstämmaskaockså hållasomdetskriftligenbegärsavenrevisorelleravminstentiondelavsamtligaröstberättigade. Begärantillstyrelsenomextrastämmaskainnehållainformationomvilketärendesomska behandlaspåstämman. Kommentar:*Texten*om*extra*föreningsstämma*är*förenklad.*Tidigare*text:*Extra*stämma*hålls*då*styrelsen* finner*skäl*till*det*och*ska*av*styrelsen*även*utlysas*då*detta*för*uppgivet*ändamål*hos*styrelsen*skriftligen* begärts*av*en*revisor*eller*av*minst*en*tiondel*av*samtliga*röstberättigade*medlemmar.* 0100Kallelse0till0föreningsstämma0( #17)# Styrelsenkallartillföreningsstämma.Kallelsetillföreningsstämmaskatydligtangedeärendensom skaförekommapåstämman. Kallelsetillföreningsstämmaskaskeenligtreglernai 4.Medlemsominteboriföreningenshuskan ävenkallasskriftligenunderuppgivenellerförstyrelsenkändadress. Kallelsefårutfärdastidigastfyraveckorförestämmaochskautfärdassenasttvåveckorföre ordinariestämmaochsenastenveckaföreextrastämma. 0110Motionsrätt0( #18)# Medlemsomönskarfåettärendebehandlatvidföreningsstämmaskaskriftligenframställasin begäranhosstyrelsenföremarsmånadsutgång. 0120Dagordning0( #19)# idstämmanskaupprättasenförteckningövernärvarandemedlemmar,ombudochbiträden (röstlängd). Påordinarieföreningsstämmaskaförekommaföljandeärenden: 5

16 1. Föreningsstämmansöppnande 2. alavordförandeförstämman 3. Anmälanavordförandensvalavprotokollförare 4. Godkännandeavröstlängd 5. Fastställandeavdagordning 6. alavtvåpersonerattjämteordförandenjusteraprotokollet,tillikarösträknare 7. Frågaomkallelseskettibehörigordning 8. Genomgångavstyrelsensårsredovisninginklusiveförvaltningsberättelse 9. Genomgångavrevisorernasberättelse 10. Beslutomfastställandeavresultaträkningochbalansräkning 11. Beslutomanvändandeavuppkommenvinstellertäckandeavförlustenligtfastställd balansräkning 12. Beslutomansvarsfrihetförstyrelsensledamöter 13. Beslutomarvodenochprinciperförandraekonomiskaersättningarförstyrelsensledamöter, revisorer,valberedningochdeandraförtroendevaldasomvaltsavföreningsstämman 14. Beslutomantalstyrelseledamöterochsuppleanter 15. alavstyrelsensordförande,styrelseledamöterochsuppleanter 16. Beslutomantalrevisorerochsuppleant 17. alavrevisor/erochsuppleant 18. Beslutomantalledamöterivalberedningen 19. alavvalberedning,enledamotutsestillvalberedningensordförande 20. Övrigaärenden,vilkaangivitsikallelsen 21. Föreningsstämmansavslutande 0130Extra0stämma0( #19)# Påextrastämmaskautöverpunkt17endastdeärendenförvilkastämmanutlystsochvilkaangivits ikallelsenfördensammaförekomma. 0140Protokoll0( #20)# Ordförandenvidföreningsstämmanskasetillattdetförsprotokoll. Ifrågaomprotokolletsinnehållgälleratt: 1. Röstlängdenskatasinellerbiläggasprotokollet 2. Föreningsstämmansbeslutskaförasiniprotokolletsamt 3. Omröstningharskettskaresultatetangesiprotokollet Protokolletskaundertecknasavstämmoordföranden,sekreterareochavvaldajusterare. Senasttreveckorefterföreningsstämmanskadetjusteradeprotokollethållastillgängligthos bostadsrättsföreningenförmedlemmarna.tidigare:idstämmaförtprotokollskasenastinomtreveckor varahosstyrelsentillgängligtförmedlemmarna. Protokollskaförvarasbetryggande. 6

17 0150Rösträtt,0ombud0och0biträde0(tidigare:0röstning,0ombud0och0biträde)0( # 21)# idföreningsstämmaharvarjemedlemenröst.inneharflermedlemmarenbostadsrättgemensamt, hardetillsammansendastenröst.inneharenmedlemflerabostadsrätteriföreningen,har medlemmenenröst.endastdenmedlemsomfullgjortsinaförpliktelsermotföreningenär röstberättigad.medlemsomintebetalatförfalleninsatsellerårsavgiftharinterösträtt. Enmedlemsrättvidföreningsstämmautövasavmedlemmenpersonligenellerdensomärmedlems ställföreträdareenligtlagellergenombefullmäktigatombudsomantingenskavaramedlemi föreningenellermedlemmensmakeellersambo.detsammagällerävensyskon,förälderellerbarn somvaraktigtsammanbormedmedlemmen.ärmedlemmenenjuridiskpersonfårdenneföreträdas avombudsominteärmedlem. Ombudskalämnainskriftlig,dateradochbevittnadfullmakt.Fullmaktenskavaraioriginalochgäller högstettårfrånutfärdandet.ombudskaföreteskriftlig,dagtecknadfullmakt. Ingenfårpågrundavfullmaktröstaförmeränenannanröstberättigad. Medlemfårpåföreningsstämmamedförahögstettbiträde.Enmedlemkanvidföreningsstämma medförahögstettbiträdesomantingenskavaramedlemiföreningenellermedlemmensmakeellersambo. Detsammagällerävensyskon,förälderellerbarnsomvaraktigtsammanbormedmedlemmen. 0160Röstning0( #21)# Omröstningvidföreningsstämmanskeröppetomintenärvaranderöstberättigadpåkallarsluten omröstning. Föreningsstämmansbeslututgörsavdenmeningsomharfåttmeränhälftenavdeavgivnarösterna ellervidlikaröstetaldenmeningsomstämmoordförandenbiträder.stämmoordförandenbehöver intealltidvaramedlemiföreningen. idpersonvalansesdenvaldsomharfåttdeflestarösterna.idlikaröstetalavgörsvaletgenom lottningominteannatbeslutasavföreningsstämmaninnanvaletförrättas. Förvissabeslutkrävssärskildmajoritetenligtbestämmelserilag.Styrelsenharingenrösträttvidom arvoden. Omröstsedelinteavlämnasellerröstsedelavlämnasutanröstningsuppgift(såkalladblankröstsedel) vidslutenomröstningansesinteröstninghaskett. idlikaröstetalavgörsvalgenomlottning,medaniandrafrågordenmeninggällersombiträdsav ordföranden.defall blandannatfrågaomändringavdessastadgar därsärskildröstövervikterfordrasför giltighetavbeslutbehandlasi9kap16½p1,p34och231ibostadsrättslagen(1991:614) Kommentar:*Syftet*att*ändra*texten*enligt*det*nyare*standardförslaget*har*varit*att*förtydliga*vad*som*gäller.* 7

18 8 STYRELSE,0REISION0OCH0ALBEREDNING0 0170Styrelse0( #9)# Styrelsenbeståravminsttreledamöterochhögstfemledamötersamtminstenochhögstfyra suppleanter.föreningsstämmanväljerstyrelsensordförandesamtövrigastyrelseledamöteroch suppleanter. Kommentar:*Första*stycket,*sista*meningen*har*ändrats*till*att*stämman*väljer*ordförande*från*tidigare*att*den* tillträdande*styrelsen*själv*valde*ordförande*vid*konstituerande*möte.** 0180Styrelsens0åligganden0( #14)# Styrelsenåligger Attavgeredovisningförförvaltningenavföreningensangelägenhetergenomattavlämna årsredovisningsomskainnehållaberättelseomverksamhetenunderåret (förvaltningsberättelse)samtredogörelseförföreningensintäkterochkostnaderunderåret (resultaträkning)ochförställningenvidräkenskapsåretsutgång(balansräkning). Attupprättabudgetochfastställaårsavgifterfördetkommanderäkenskapsåret. Attupprättaenunderhållsplanförgenomförandeavunderhållavbostadsrättsföreningens fastigheter. Attminstengångårligen,innanårsredovisningenavges,uppdateraunderhållsplanenochi förvaltningsberättelsenredovisagenomfördaochinärtidinplaneradeunderhållsåtgärder. besiktigaföreningenshussamtinventeraövrigatillgångarochiförvaltningsberättelsen redovisagjordaiakttagelseravsärskildbetydelsevidbesiktningenochinventeringen. Attårligenbudgeteraförattsäkerställaatttillräckligamedelfinnsförunderhållav bostadsrättsföreningensfastigheter. Attsetillattbostadsrättsföreningensegendombesiktigasilämpligomfattningochienlighet medbostadsrättsföreningensunderhållsplan. Attsenastenveckainnanordinarieföreningsstämmadistribueraårsredovisningenligt reglernai 4. Attminstsexveckorföredenföreningsstämma,påvilkenårsredovisningenoch revisionsberättelseskaframläggas,tillrevisorernalämnaårsredovisningenfördetförflutna räkenskapsåret. 0190Revision0( #15)# Minstenochhögsttvårevisorerochensuppleantväljsavordinarieföreningsstämmaförtidenintill dessnästaordinariestämmahållits. Revisoråligger: Attverkställarevisionavföreningensårsredovisningjämteräkenskaperochstyrelsens förvaltningsamt Attsenasttvåveckorföreordinarieföreningsstämmaframläggarevisionsberättelse. Styrelsenskalämnaskriftligförklaringtillordinarieföreningsstämmaövergjordaanmärkningari revisionsberättelsen.

19 Årsredovisningshandlingar,revisionsberättelsenochstyrelsensförklaringövergjordaanmärkningari revisionsberättelsenskahållastillgängligaförmedlemmarnaminstenveckaföreden föreningsstämmapåvilkendeskabehandlas. 0200alberedning0 idordinarieföreningsstämmaväljsvalberedning. Mandattidenärframtillnästaordinarieföreningsstämma.alberedningenskabeståavminsttvå ledamöter.föreningsstämmanutserordförandeförvalberedningen. alberedningenberederochföreslårpersonertilldeförtroendeuppdragsomföreningsstämmanska tillsätta. alberedningenskatillföreningsstämmanlämnaförslagpåarvodeochföreslåprinciperförandra ekonomiskaersättningarförstyrelsensledamöterochrevisorer. FÖRALTNING0OCH0AYTTRING0 0210Förvaltning0( #12)# Styrelsenfårförvaltaföreningensegendomgenomenavstyrelsenutseddvicevärd,vilkensjälvinte behövervaramedlemiföreningen,ellergenomenfriståendeförvaltningsorganisation.icevärden fårintevaraordförandeistyrelsen. 0220Avyttring0mm0( #13)# Utanföreningsstämmansbemyndigandefårstyrelsenellerfirmatecknareinteavhändaföreningen dessfastaegendomellertomträtt.styrelsenfårdockintecknaochbelånasådanegendomeller tomträtt. Styrelsenellerfirmatecknarefårinteutanföreningsstämmansgodkännandeavhända bostadsrättsföreningensfastighet,delavfastighetellertomträtt. Styrelsenellerfirmatecknarefårintehellerrivaellerbeslutaomväsentligaförändringarav bostadsrättsföreningenshusellermarksåsomväsentligatill,nyochombyggnaderavsådan egendom. Styrelsenellerfirmatecknarefåransökaominteckningochbelåningellerannaninskrivningi bostadsrättsföreningensfastighetellertomträtt. 0230Konstituering0och0firmateckning0( #10+11)# Styrelsenkonstituerarsigsjälvmedundantagavstyrelsensordförandesomväljsav föreningsstämma.styrelsenutserinomsigsekreterare. Föreningensfirmatecknas,förutomavstyrelsen,avordförandeochenstyrelseledamotiförening elleravenstyrelseledamotiföreningmedenannanpersonsomstyrelsendärtillutsett. 0240Beslutsförhet#( #10)# Styrelsenärbeslutsförnärdevidsammanträdetnärvarandesantalöverstigerhälftenavhelaantalet ledamöter.styrelsensbeslututgörsavdenmeningsomharfåttmeränhälftenavdeavgivna 9

20 rösternaellervidlikaröstetaldenmeningsommötesordförandenbiträder. Närminstaantal ledamöterärnärvarande,krävsenhällighetförgiltigtbeslut. Kommentar:*Andra*och*tredje*meningen*är*ett*förtydligande*som*inte*fanns*med*tidigare.*Sista*meningen*När* minsta*antal *ersätter** För*giltigheten*av*fattade*beslut*fordras,*då*för*beslutsförhet*minsta*antalet* ledamöter*är*närvarande,*enighet*om*besluten. * 0250Protokoll0vid0styrelsesammanträde0 idstyrelsenssammanträdenskadetförasprotokoll.protokolletskaundertecknasavsekreterare ochjusterasavordförandenförsammanträdetochdenytterligareledamotsomstyrelsenutser. Styrelseledamotharrättattfåavvikandemeningantecknadtillprotokollet. Endaststyrelseledamotochrevisorharrättatttadelavstyrelseprotokoll.Styrelsenförfogaröver möjlighetenattlåtaannantadelavstyrelsensprotokoll. Protokollfrånstyrelsesammanträdeskaförasinummerföljdochförvarasbetryggande. FONDER0OCH0UNDERHÅLL0 0260Yttre0fond0( #8)# Avsättningförföreningensfastighetsunderhållskagörasårligenienfondföryttreunderhållmedett beloppmotsvarandeminst25kr/kvmlägenhetsareaeller3%avtaxeringsvärdet. senastfrånochmeddetverksamhetsårsominfallernärmastefterdetslutfinansieringenavföreningens fastighetgenomförts,medettbeloppmotsvarandeminst25kr/kvmlägenhetsareaförföreningenshus. Styrelsenskaienlighetmedupprättadunderhållsplanreserverarespektivetaianspråkmedelför yttreunderhållfrånfonden. Kommentar:*Sista*meningen:*Den*vinst*som*kan*uppstå*på*föreningens*verksamhet*ska*balanseras*i*ny*räkning.* Denna*mening*är*flyttad*till* *28*ÖverW*och*underskott.* 0270ÖverR0och0underskott0( #8)# Detöverochunderskottsomkanuppståpåbostadsrättsföreningensverksamhetska,efter underhållsfondering,balanserasinyräkning. Denvinstsomkanuppståpåföreningensverksamhet,skabalanserasinyräkning. Kommentar:*Text*flyttad*från*stycket*avseende*avsättningar*och*användning*av*årsvinst* *8*i*nuvarande* stadgar.*formuleringen*är*densamma*som*tidigare.* ÖERLÅTELSE0OCH0ANDRAHANDSUPPLÅTELSE Formkrav0vid0överlåtelse0( #22)# Ettavtalomöverlåtelseavbostadsrättgenomköpskaupprättasskriftligenochskrivasunderav säljarenochköparen.köpehandlingenskainnehållauppgiftomdenlägenhetsomöverlåtelsenavser samtomettpris.motsvarandeskagällavidbyteellergåva.omöverlåtelseavtaletinteuppfyller formkravenäröverlåtelsenogiltig. 10

21 Bestyrktavskriftavöverlåtelseavtaletskatillställasstyrelsen. 0290Andrahandsupplåtelse0( #26#+#30)# Omenbostadslägenhetsominteäravseddförfritidsändamålinnehasmedbostadsrättavenjuridisk person,fårlägenhetenendastanvändasförattisinhelhetupplåtasiandrahandsom permanentbostad,omintenågotannatharavtalats. Enbostadsrättshavarefårupplåtasinlägenhetiandrahandtillannanförsjälvständigtbrukande endastomstyrelsengersittskriftligasamtycke.styrelsenssamtyckebörbegränsastillvisstidochska lämnasombostadsrättshavarenharskälförupplåtelsenochbostadsrättsföreningeninteharnågon befogadanledningattvägrasamtycke. Omintesamtycketillandrahandsupplåtelselämnasavstyrelsenfårbostadsrättshavarenändå upplåtasinlägenhetiandrahandomhyresnämndenlämnarsitttillstånd. ägrarstyrelsenattgesittsamtycketillenandrahandsupplåtelse,fårbostadsrättshavarenändåupplåtasin lägenhetiandrahand,omhyresnämndenlämnartillståndtillupplåtelsen.tillståndskalämnas,om bostadsrättshavarenharbeaktansvärdaskälförupplåtelsenochföreningeninteharnågonbefogadanledning attvägrasamtycke.tillståndetskabegränsastillvisstid. Närenjuridiskpersoninneharenbostadsrättslägenhetkansamtycketillandrahandsupplåtelse endastnekasombostadsrättsföreningenharbefogadanledning. Ifrågaomenbostadslägenhetsominnehasavenjuridiskpersonkrävsdetförtillståndendastattföreningen inteharnågonbefogadanledningavvägrasamtycke.tillståndetkanbegränsastillvisstid. Etttillståndtillandrahandsupplåtelsekanförenasmedvillkor. Samtycketillandrahandsupplåtelsebehövsinte: 1. Omenbostadsrättharförvärvatsvidexekutivförsäljningellertvångsförsäljningenligt bostadsrättslagenkap8(1991:614)avenjuridiskpersonsomhadepanträttibostadsrätten ochsominteantagitstillmedlemibostadsrättsföreningen,eller 2. Omlägenhetenäravseddförpermanentboendeochbostadsrättentilllägenheteninnehasav enkommunellerettlandsting Närsamtyckeintebehövsskabostadsrättshavarengenastmeddelastyrelsenom andrahandsupplåtelsen. ANSARSFÖRDELNING0 0300Rätt0att0utöva0bostadsrätten0( #23)# Harbostadsrättenövergåtttillnyinnehavare,fårdenneutövabostadsrättenendastomhaneller honärellerantastillmedlemiföreningen. Enjuridiskpersonsomärmedlemiföreningenfårinteutansamtyckeavföreningensstyrelsegenom överlåtelseförvärvabostadsrätttillenbostadslägenhet. 11

22 Utanhinderavförstastycketfårdödsboefteravlidenbostadsrättshavareutövabostadsrätten.Efter treårfråndödsfallet,fårföreningendockanmanadödsboetattinomsexmånadervisaatt bostadsrätteningåttibodelningellerarvsskiftemedanledningavbostadsrättshavarensdödelleratt någon,somintefårvägrasinträdeiföreningen,förvärvatbostadsrättenochsöktmedlemskap.om dentidsomangettsianmaningeninteiakttas,fårbostadsrättentvångsförsäljasenligt bostadsrättslagenkap8(1991:614)fördödsboetsräkning. Utanhinderavförstastycketfårocksåenjuridiskpersonutövabostadsrättenutanattvaramedlemi föreningen,omdenjuridiskapersonenharförvärvatbostadsrättenvidexekutivförsäljningellervid tvångsförsäljningenligt8kap(1991:614)bostadsrättslagenochdåhadepanträttibostadsrätten.tre årefterförvärvetfårföreningenuppmanadenjuridiskapersonenattinomsexmånaderfrån uppmaningenvisaattnågonsomintefårvägrasinträdeiföreningenharförvärvatbostadsrättenoch söktmedlemskap.omuppmaningeninteföljs,fårbostadsrättentvångsförsäljasenligtkap8 bostadsrättslagen(1991:614)fördenjuridiskapersonensräkning. 0310Bostadsrättsföreningens0ansvar0 Bostadsrättsföreningenssvararföratthusetochbostadsrättsföreningensfastaegendom,med undantagförbostadsrättshavarensansvarenligt 32,ärvälunderhålletochhållsigottskick. Bostadsrättsföreningensvararvidareförunderhållochreparationeravföljande: 1. Ledningarföravlopp,värme,elektricitetochvatten,omföreningenharförsettlägenheten medledningarnaochdessatjänarfleränenlägenhet(s.k.stamledningar) 2. Ledningarföravlopp,vattenochanordningarförinformationsöverföringsom bostadsrättsföreningenförsettlägenhetenmedochsomfinnsigolv,tak, lägenhetsavskiljandeellerbärandevägg 3. Radiatorerochvärmeledningarilägenhetensombostadsrättsföreningenförsettlägenheten med 4. Rökgångarochventilationskanalerinkluderathelaventilationssystemetinklusive ventilationsdonsamtävenförspiskåpa/köksfläktsomutgördelavhusetsventilation,samt 5. Husetsentrédörrar/ytterdörrarochpostboxar* 0320Bostadsrättshavarens0ansvar0(nuvarande0stadgar0R0rubrik:0 Bostadsrättshavarens0rättigheter0och0skyldigheter)0( 0270och032)0 Bostadsrättshavarenskapåegenbekostnadhållalägenhetenjämtetillhörandeutrymmenigott skick.dettagällerävenmarken,balkongen,terrassenochuteplatsenpågårdsbjälklag,omsådan ingåriupplåtelsen.detinnebärattbostadsrättshavarenansvararförsåvälunderhållsom reparationeravnämndautrymmenochattbekostaåtgärderna. Föruteplatserpågårdsbjälklaggäller,attsådanaingreppundermarkytansomkanmedföraskador pågårdsbjälklagellerförsörjningsanläggningarintefårske. Bostadsrättshavarenskaföljadeanvisningarsombostadsrättsföreningenlämnarbeträffande installationeravseendeavlopp,värme,el,vatten,ventilationochanordningför informationsöverföring. Bostadsrättshavarenfårinteutanstyrelsenstillståndilägenhetenutföraåtgärdsominnefattar: 12

23 1. Ingreppienbärandekonstruktion 2. Ändringavbefintligaledningarföravlopp,värmeellervatten,eller 3. Annanväsentligförändringavlägenheten Styrelsenfårintevägraattmedgetillståndtillenåtgärd,sominteärtillpåtagligskadaeller olägenhetförföreningen. Deåtgärderbostadsrättshavarenvidtarilägenhetenskaalltidutförasfackmässigt. Tilllägenhetenräknastillexempel(enmerdetaljeradspecifikation sebilagatilldessastadgar) Lägenhetensväggar,golvochtaksamtunderliggandefuktisolerandeskikt Lägenhetensinredning,utrustning,ledningarochövrigainstallationer Rökgångar Glasochbågarilägenhetensfönsterochdörrar Lägenhetensytterochinnerdörrar Svagströmsanläggningar Skåpmedutrustningföromkopplingochfördelningavdata,telefoni,Tsamtdigitalboxför T Bostadsrättshavarensvarardockinteförreparationavledningarföravlopp,värme,elochvattenom föreningenförsettlägenhetenmedledningarnaochdessatjänarfleränenlägenhet.detsamma gällerrökgångarochventilationskanaler. Bostadsrättshavarensvararintehellerförmålningavutifrånsynligadelaravytterfönsteroch ytterdörrar.förförråd,garageellerannatlägenhetskomplementharbostadsrättshavarensamma underhållsochreparationsansvarsomförlägenhetenenligtovan.dettagällerävenmarksomär upplåtenmedbostadsrätt. Omlägenhetenärutrustadmedbalkong,altanellerhörtilllägenhetenmark/uteplatssomär upplåtenmedbostadsrätt,svararbostadsrättshavarenförrenhållningochsnöskottning. adavsermark/uteplatsärbostadsrättshavarenskyldigattföljabostadsrättsföreningensanvisningar gällandeskötselavmarken/uteplatsen. Bostadsrättshavarenärskyldigatttillbostadsrättsföreningenanmälafelochbristerisådan lägenhetsutrustning/ledningarsombostadsrättsföreningensvararförenligtdenna stadgebestämmelseellerenligtlag. Förreparationerpga.brandellervattenledningsskadasvararbostadsrättshavarenendastomskadan uppkommitgenom 1. Egenvårdslöshetellerförsummelse,eller 2. årdslöshetellerförsummelseav a. Någonsomhörtillbostadsrättshavarenshushållellerbesökandegästihushållet b. Någonannansombostadsrättshavarenharinrymtilägenheten c. Någonsomförbostadsrättshavarensräkningutförarbeteilägenheten.För reparationpga.brandskadasomuppkommitgenomvårdslöshetellerförsummelse 13

24 avnågonannanänbostadsrättshavarensjälv,ärdenneansvarigendastom bostadsrättshavarenbrustitiomsorgochtillsyn. Sistastycketgälleritillämpligadelaromdetfinnsohyrailägenheten. Kommentar:*Generellt*har*vi*bytt*ut*han/hon*och*hans/hennes*mot*bostadsrättshavaren.*F*ö*är*texten*tagen* direkt*från*nuvarande*stadgar.* 0330Försäkring00 Bostadsrättshavarenbörtecknaförsäkringsomomfattarbostadsrättshavarensunderhållsoch reparationsansvarsomföljeravlagochdessastadgar.ombostadsrättsföreningentecknaten motsvarandeförsäkringtillförmånförbostadsrättshavaren,svararbostadsrättshavareni förekommandefallförsjälvriskochkostnadenföråldersavdrag. BOSTADSRÄTTSFRÅGOR0 0340Lägenhetsförteckning0 Bostadsrättshavareharrättattfåutdragurlägenhetsförteckningenbeträffandesinbostadsrätt. Utdragetskaange: 1. Lägenhetensbeteckning,belägenhet,rumsantalochövrigautrymmen 2. DagenförBolagsverketsregistreringavdenekonomiskaplansomliggertillgrundför upplåtelsen 3. Bostadsrättshavarensnamn 4. Insatsenförbostadsrätten 5. adsomfinnsantecknatrörandepantsättningavbostadsrätten,samt 6. Datumförutfärdandet 0350Användning0av0bostadsrätten0( #29)# idanvändningavlägenhetenskabostadsrättshavarensetillattdesomboriomgivningeninte utsättsförstörningarsomisådangradkanvaraskadligaförhälsanellerannarsförsämraderas bostadsmiljöattdeinteskäligenbörtålas. Omdetförekommersådanastörningar,skaföreningen 1. Gebostadsrättshavarentillsägelseattsetillattstörningarnaomedelbartupphör,och 2. Omdetärfrågaomenbostadslägenhet,underrättasocialnämndenidenkommundär lägenhetenärbelägen,omstörningarna Punkt2gällerinteomföreningensägeruppbostadsrättshavarenmedanledningavattstörningarna ärsärskiltallvarligamedhänsyntillderasartelleromfattning. Ombostadsrättshavarenvetellerharanledningattmisstänkaattettföremålärbehäftatmedohyra, fårdettaintetasinilägenheten. Bostadsrättshavarenskaäveniövrigtvidsinanvändningavlägenheteniakttaalltsomfordrasföratt bevarasundhet,ordningochgottskickinomellerutanförhusetsamtföljabostadsrättsföreningens ordningsregler. 14

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MURAREN 1 (org nr )

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MURAREN 1 (org nr ) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MURAREN 1 (org nr 715200-1090) FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen MURAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gavelvägen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gavelvägen Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gavelvägen. Styrelsen har sitt säte i Lidingö kommun. Föreningen har till ändamål att

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRF Katthuvudet 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, SÄTE ÄNDAMÅL... 4 1 Firma, säte och ändamål... 4 MEDLEMSKAP, ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING AV BOSTADSRÄTT...

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kandidaten

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kandidaten STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kandidaten FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kandidaten. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Antagna vid föreningsstämma 12 maj 2015. Föreningens namn och säte 1. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Leoparden 5. Styrelsen har sitt säte i Solna.

Läs mer

Antagna på extra föreningsstämma den 20 oktober 2015

Antagna på extra föreningsstämma den 20 oktober 2015 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Torghusen Antagna på extra föreningsstämma den 20 oktober 2015 Innehållsförteckning OM FÖRENINGEN... 3 1 Föreningens firma och säte... 3 2 Föreningens ändamål... 3 MEDLEMSKAP...

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Vattentornet 3

Stadgar för bostadsrättsföreningen Vattentornet 3 Stadgar för bostadsrättsföreningen Vattentornet 3 Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vattentornet 3. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vasaparken 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BULTEN 23. Antagna den 26 september 2013

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BULTEN 23. Antagna den 26 september 2013 STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BULTEN 23 Antagna den 26 september 2013 Reviderade den 4 juni 2015 INDEX FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE... 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT... 3 INSATS OCH AVGIFTER

Läs mer

Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a.

Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a. Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a. Föreningens firma och ändamål Medlemskap 1. Föreningen, vars firma är Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a., har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MONTEBELLO 6

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MONTEBELLO 6 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MONTEBELLO 6 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Montebello 6. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra 1(8) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Unionen Södra Antagna vid konstituerande stämma den 26 januari 2003 och ändrade vid föreningsstämma den 14 juni 2006 samt vid föreningsstämma den 16 juli 2008. FIRMA,

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är BRF LÖPAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hallonet 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Villanden Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Villanden Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen Villanden Malmö Firma, ändamål och säte Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt Insats och avgifter mm Bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter Styrelsen

Läs mer

Föreningens firma och ändamål. Föreningens säte. Medlemskap i föreningen. Räkenskapsår och årsredovisning

Föreningens firma och ändamål. Föreningens säte. Medlemskap i föreningen. Räkenskapsår och årsredovisning Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Loket7. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenhet för permanent

Läs mer

Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen.

Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. 1(6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Esplanaden antagna vid stämma den 26 april 2005 och extra stämma den 9 juni 2005 (reg. 050827), ändrade den 25 april 2007 och den 6 maj 2007 ( 5, reg. 070611), ändrade

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR NORMALSTADGAR 2011 FÖR STADGAR

BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR NORMALSTADGAR 2011 FÖR STADGAR STADGAR NORMALSTADGAR 2011 FÖR BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR ANPASSNINGAR AV DESSA STADGAR Bostadsrättsföreningen har anpassat HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar av 2011 i följande bestämmelser:

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT

MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT Stadgar FIRMA, ÄNDAMAL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Rösjön i Sollentuna. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APELTRÄDET 7 I STOCKHOLM

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APELTRÄDET 7 I STOCKHOLM STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN APELTRÄDET 7 I STOCKHOLM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Apelträdet 7. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kättingen 5. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NÄCKROSEN I SOLNA. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Näckrosen i Solna.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NÄCKROSEN I SOLNA. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Näckrosen i Solna. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NÄCKROSEN I SOLNA FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Näckrosen i Solna. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Överlåtaren av bostadsrätten svarar tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Överlåtaren av bostadsrätten svarar tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 2(12) För tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar såsom upplåtelse av parkeringsplats, extra förrådsutrymme och dylikt utgår särskild ersättning som bestäms av styrelsen. Upplåtelseavgift,

Läs mer

ATT BO I BOSTADSRÄTT.

ATT BO I BOSTADSRÄTT. ATT BO I BOSTADSRÄTT. BOSTADSRÄTTSFÖRENING En bostadsrättsförening är en särskild typ av ekonomisk förening som har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter

Läs mer

Utdrag ur befintliga stadgar för Brf Roslags Kulle och förslag till ändring

Utdrag ur befintliga stadgar för Brf Roslags Kulle och förslag till ändring BEFINTLIGA PARAGRAFER FÖRSLAG TILL NY SKRIVNING Avgifter 7 För bostadsrätten utgående insats, andelstal och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats och andelstal skall dock alltid beslutas

Läs mer

STADGAR FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1

STADGAR FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kadetten 25. FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kadetten 25. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Kamomillen

Bostadsrättsföreningen Kamomillen 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kamomillen Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på årsstämman den 11 maj, 2015...... Patrik Dennheden

Läs mer

STADGAR för bostadsrättsföreningen Mörsaren 7 & 8

STADGAR för bostadsrättsföreningen Mörsaren 7 & 8 STADGAR för bostadsrättsföreningen Mörsaren 7 & 8 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mörsaren 7 & 8. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Volontären 21. Ändrade och antagna vid extra föreningsstämma den 29 september 2009

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Volontären 21. Ändrade och antagna vid extra föreningsstämma den 29 september 2009 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Volontären 21 Ändrade och antagna vid extra föreningsstämma den 29 september 2009 Innehållsförteckning Firma, ändamål och säte... 3 Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt...

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svejk. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLROSEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLROSEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLROSEN FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Solrosen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stadgar för BRF Johannebergsgatan 30 i Göteborg

Stadgar för BRF Johannebergsgatan 30 i Göteborg Stadgar för BRF Johannebergsgatan 30 i Göteborg Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Johannebergsgatan 30. Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Räven 3 (org. Nr ). FIRMA OCH ÄNDAMÅL. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Räven 3.

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Räven 3 (org. Nr ). FIRMA OCH ÄNDAMÅL. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Räven 3. STADGAR för Bostadsrättsföreningen Räven 3 (org. Nr. 716447-6306 ). FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Räven 3. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen VIKEN 1. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens

Stadgar för Bostadsrättsföreningen VIKEN 1. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens Stadgar för Bostadsrättsföreningen VIKEN 1 Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på konstituerande sammanträde den 4 april 2006 och den 11

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Trängen 1 organisationsnummer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Trängen 1 organisationsnummer STADGAR för Bostadsrättsföreningen Trängen 1 organisationsnummer 716422-1637 OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - fysisk person 4 Bosättningskrav

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nystaden 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsuthyrning får tas ut efter beslut av styrelsen.

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsuthyrning får tas ut efter beslut av styrelsen. STADGAR FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är BRF Dubbelbössan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Stadsägorna (org nr ). FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Stadsägorna (org nr ). FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Sundbyberg 2004-03-31 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Stadsägorna (org nr 716416-5370). FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stadsägorna 1687-1689. 2 Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLSIDAN 7

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLSIDAN 7 STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLSIDAN 7 (org nr 718000-0783) FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Solsidan 7. 2 Föreningen har till ändamål främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze

Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze Regler för styrelse i en bostadsrättsförening Ylva Hintze 2015-02-12 Agenda Lagen om ekonomiska föreningar Bostadsrättslagen Stadgar BRF:s ändamål Stämmobeslut Styrelsebeslut Föreningens organisation/administration

Läs mer

Stadgeförslag för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken

Stadgeförslag för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken Stadgeförslag för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2-2016-04-21 Ny föreslagen text Tas bort Antaget på extrastämma STADGAR register Föreningens firma och ändamål (1 och 2 ) Föreningens säte (3 ) Räkenskapsår

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Åre kommun, Jämtlands län.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Åre kommun, Jämtlands län. Stadgar för bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre, org nr 716414-5869 Antagna genom beslut vid ordinarie föreningsstämma 18 juni 2011 samt beslut vid extra stämma 3 september 2011. Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bredmansgården

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bredmansgården Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bredmansgården Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bredmansgården Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bredmansgården. 2 Föreningen

Läs mer

Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. 1 (8) Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. 2 (8) 7. Medlem får inte uteslutas eller utträda ur

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN OBELISKEN 29 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Obelisken 29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mörbyskogen 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Primusbacken (org nr ) FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Primusbacken (org nr ) FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 1 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Primusbacken (org nr769607-7655) FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Primusbacken. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björnen 10 i Solna (org nr 769606-0016)

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björnen 10 i Solna (org nr 769606-0016) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björnen 10 i Solna (org nr 769606-0016) FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Björnen 10. 2 Föreningen har till ändamål främja medlemmarnas

Läs mer

359198/16. Brf Utsikten i Rydebäck. Registrerades av Bolagsverket (9) Stadgar för. Bostadsrättsföreningen Utsikten i Rydebäck

359198/16. Brf Utsikten i Rydebäck. Registrerades av Bolagsverket (9) Stadgar för. Bostadsrättsföreningen Utsikten i Rydebäck Brf Utsikten i Rydebäck 359198/16 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Rydebäck Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Utsikten i Rydebäck. 2 Föreningen har

Läs mer

Stadgar för bostadrättsföreningen Jordgubben 20 Fastställda 051001

Stadgar för bostadrättsföreningen Jordgubben 20 Fastställda 051001 Stadgar för bostadrättsföreningen Jordgubben 20 Fastställda 051001 1 Innehåll STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20... 4 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT... 4 1... 4 MEDLEMSKAP... 4 2... 4 3... 4

Läs mer

Föreningens firma och ändamål

Föreningens firma och ändamål STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING Stadgar för Bostadsrättsföreningen Älvsjö Centrum 1 Undertecknade styrelseledamöter intygar att föreningens stadgar, vilka antogs enhälligt på föreningsstämma den 30 mars

Läs mer

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han innehar bostadsrätt.

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han innehar bostadsrätt. STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fanan 12 (org nr 716411-7066) FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fanan 12. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

FÖRSLAG Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekblomman

FÖRSLAG Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekblomman FÖRSLAG Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekblomman Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på extra stämma den............ Registreringsmyndighetens

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Häggen 7 i Kalmar

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Häggen 7 i Kalmar STADGAR för Bostadsrättsföreningen Häggen 7 i Kalmar OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - fysisk person 4 Bosättningskrav 5 Andelsägande 6 Insats,

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Margretero 1 Version 2

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Margretero 1 Version 2 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Margretero 1 Version 2 1 (13) Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Margretero 1. FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. Föreningen firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VERKSTADSKLUBBEN 10

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VERKSTADSKLUBBEN 10 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VERKSTADSKLUBBEN 10 1 Föreningens namn Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Verkstadsklubben 10 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLIPGATAN 12. Org.nr: 769617-2332

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLIPGATAN 12. Org.nr: 769617-2332 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SLIPGATAN 12 Org.nr: 769617-2332 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Slipgatan 12. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bällsta Brygga.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bällsta Brygga. Bostadsrättsföreningen Bällsta Brygga STADGAR Ändrade genom beslut på föreningsstämmor 2007-05-30 och 2007-10-19 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bällsta Brygga.

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kronskogen 2 i Eskilstuna

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kronskogen 2 i Eskilstuna OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning - fysisk person 5 Bosättningskrav 6 Andelsägande 7 Insats, årsavgift och

Läs mer

Stadgar för 1 (13) Bostadsrättsföreningen Runhällen Orgnr

Stadgar för 1 (13) Bostadsrättsföreningen Runhällen Orgnr Stadgar för 1 (13) Bostadsrättsföreningen Runhällen Orgnr 716421-6777 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Runhällen 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2 BRF STORMYRTÖSEN 2 OLA HANSSONSGATAN 1-9 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2 FIRMA & SÄTE Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stormyrtösen 2. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tryckeriet i Nacka

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tryckeriet i Nacka Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tryckeriet i Nacka (Dessa stadgar är antagna på konstituerande stämma 10 januari 2005. Detta är en avskrift och kan innehålla enstaka mindre fel, för exakta formuleringar

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Brommaplatån

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Brommaplatån Stadgar för Bostadsrättsföreningen Brommaplatån Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Brommaplatån. Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING Stadgar för Bostadsrättsföreningen Lovisedal 4 Följande stadgar antogs av föreningens medlemmar på konstituerande stämma den 8 september 2006. Stadgarnas 9 har reviderats

Läs mer

Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens

Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens Stadgar för Bostadsrättsföreningen Södra Polhem i Järfälla Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på ordinarie föreningsstämma den...och extra

Läs mer

Stadgar BRF Hornsgatan/Hornsbruksgatan Datum 2015-04-07 version 1.2a sida 1 (10) STADGAR. BRF Hornsgatan/Hornsbruksgatan

Stadgar BRF Hornsgatan/Hornsbruksgatan Datum 2015-04-07 version 1.2a sida 1 (10) STADGAR. BRF Hornsgatan/Hornsbruksgatan Stadgar BRF Hornsgatan/Hornsbruksgatan Datum 2015-04-07 version 1.2a sida 1 (10) STADGAR BRF Hornsgatan/Hornsbruksgatan Stadgarna är baserade på Bostadsrättslag (1991:614) och Lag (1987:667) om ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Bjurholmsparken

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Bjurholmsparken 469751/12 STADGAR 2012120701447 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Bjurholmsparken FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bjurholmsparken. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättföreningen Steningeterrassen i Märsta. Organisations nr:

Stadgar för Bostadsrättföreningen Steningeterrassen i Märsta. Organisations nr: Stadgar för Bostadsrättföreningen Steningeterrassen i Märsta. Organisations nr: 716419-7951 Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på extrastämma

Läs mer

S T A D G A R. för bostadsrättsföreningen Orminge. Utöver följande stadgar gäller Bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar, samt allmän lag.

S T A D G A R. för bostadsrättsföreningen Orminge. Utöver följande stadgar gäller Bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar, samt allmän lag. S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Orminge Utöver följande stadgar gäller Bostadsrättslagen, lagen om Utöver ekonomiska följande stadgar föreningar gäller samt bostadsrättslagen, allmän lagstiftning.

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsförening Brunkebergsgården. Organisationsnummer 769617-1938

Stadgar för bostadsrättsförening Brunkebergsgården. Organisationsnummer 769617-1938 Stadgar för bostadsrättsförening Brunkebergsgården Organisationsnummer 769617-1938 Rev. Den 23 april 2013 Sida 2 av 10 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING s. 2 FÖRENINGENS FIRMANAMN OCH SÄTE s. 4

Läs mer

S T A D G A R INLEDANDE BESTÄMMELSER. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Smeden. Föreningens säte

S T A D G A R INLEDANDE BESTÄMMELSER. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Smeden. Föreningens säte 1 S T A D G A R Bostadsrättsföreningen Smeden Antagna vid konstituerande möte den 14 juni 2000; Ändrade vid föreningsstämma den 28 april 2003 INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening)

Stadgar för MejDej-kooperativet. (Ideell förening) Stadgar för MejDej-kooperativet (Ideell förening) 1 FÖRENINGENS NAMN MM Föreningens namn är MejDej-kooperativet, med säte i Kristianstads kommun och verksamhet på 15 mils radie från Kristianstad. MejDej-kooperativet

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Humlegården organisationsnummer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Humlegården organisationsnummer STADGAR för Bostadsrättsföreningen Humlegården organisationsnummer 716407-3541 OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stensötan i Nacka

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stensötan i Nacka Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stensötan i Nacka Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stensötan i Nacka. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Almagrundet 1

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Almagrundet 1 Stadgar: http://brfalmagrundet1.se/dok/stadgar nya.pdf Förklaring Ändrade stycken har en kantlinje till vänster. Först skrivs det ursprungliga stycket Gammal skrivning och sedan förslag till förändring

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck Brf Utsikten i Rydebäck Stadgar för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Rydebäck Diarienummer 249490BRF/13 Registrerad av Bolagsverket 2013-07-15 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Bjäre. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Utsikten 1-35 organisationsnummer 769606-8605

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Utsikten 1-35 organisationsnummer 769606-8605 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Utsikten 1-35 organisationsnummer 769606-8605 Förslag till stadgar, antagna vid extrastämma 21 april 2015, för beslut på årsstämma 19 maj 2015. Om föreningen 1 Namn,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR. Firma och ändamål

Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR. Firma och ändamål Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen FINN. Styrelsens säte är Uppsala. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

S T A D G A R. För Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN 34 Stockholm

S T A D G A R. För Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN 34 Stockholm S T A D G A R För Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN 34 Stockholm Stadgarna blev antagna på extra föreningsstämma den 4 mars 2003 och ordinarie årsstämma den 22 maj 2003. Firma och ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR Bostadsrättsföreningen Smeden

STADGAR Bostadsrättsföreningen Smeden STADGAR Bostadsrättsföreningen Smeden Antagna vid konstituerande möte den 14 juni 2000; senast ändrade vid föreningsstämma 13 december 2015. INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Viken.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Viken. 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Viken. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på ordinarie föreningsstämma den 11 april 2012 och extra

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen JASMINEN 3 1 Föreningens namn antagna den 10 januari 2006 Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Jasminen 3 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

En överlåtelse av bostadsrätt är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till en som inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse av bostadsrätt är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till en som inte antas till medlem i föreningen. STADGAR Bostadsrättsföreningen Lidingöfyren FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lidingöfyren. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOCKERBRUKET 1 ORGANISATIONERNUMMER

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOCKERBRUKET 1 ORGANISATIONERNUMMER STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOCKERBRUKET 1 ORGANISATIONERNUMMER 769622-7185 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sockerbruket 1. 2 Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skogalundsklippan i Nacka 716418-0668

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skogalundsklippan i Nacka 716418-0668 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skogalundsklippan i Nacka 716418-0668 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen i Nacka 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Brf Svenska Folkbyggen nr 2. Antagna vid föreningsstämma den 25 april 2002 och 19 november 2002

Stadgar för Brf Svenska Folkbyggen nr 2. Antagna vid föreningsstämma den 25 april 2002 och 19 november 2002 Stadgar för Brf Svenska Folkbyggen nr 2 Antagna vid föreningsstämma den 25 april 2002 och 19 november 2002 Innehåll Firma, ändamål och säte... 2 Medlemskap... 2 Insats och avgifter mm... 2 Övergång till

Läs mer

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN

STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN STADGAR BRF LÄCKÖGÅRDEN 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Läckögården. Föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att i

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Frösundet 2, org. nr

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Frösundet 2, org. nr Stadgar för Bostadsrättsföreningen Frösundet 2 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Frösundet 2, org. nr. 769601-8956 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kättingen 26 i Stockholmslän

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Kättingen 26 i Stockholmslän STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kättingen 26 i Stockholmslän FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kättingen 26 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

~«s.~~... ~ ~..C:~/.o::pj\nSFÖRENINGEN B:tYNHILD. i;:t!;l(;;:;~i1gssakm 36, 753 22 Uppsela

~«s.~~... ~ ~..C:~/.o::pj\nSFÖRENINGEN B:tYNHILD. i;:t!;l(;;:;~i1gssakm 36, 753 22 Uppsela 260196-09 Stadgar för Bostadsrättsföreningen BRYNHILD Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande. stadgar blivit antagna av föreningens tj. '.;1. r) Cl 9 medlemmar på konstituerande sammantrade

Läs mer

STADGAR FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1

STADGAR FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Torkladan (769606-3226 ). FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Torkladan. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Olofsborg

Stadgar för bostadsrättsföreningen Olofsborg , Stadgar för bostadsrättsföreningen Olofsborg sid 1 (16), rev. 100529 Innehållsförteckning Firma, ändamål och säte... 3 Medlemskap... 3 Insatser och avgifter m.m.... 3 Övergång av bostadsrätt... 4 Överlåtelseavtalet...4

Läs mer

Föreningens firma och ändamål

Föreningens firma och ändamål STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENING Stadgar för Bostadsrättsföreningen Älvsjö Centrum 1 Undertecknade styrelseledamöter intygar att föreningens stadgar, vilka antogs på den konstituerande stämman den 2 februari

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN URSVIK-PROVASSISTENTEN. Antagna vid konstituerande föreningsstämma den 7 april 2015.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN URSVIK-PROVASSISTENTEN. Antagna vid konstituerande föreningsstämma den 7 april 2015. Sidan 1 av 10 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN URSVIK-PROVASSISTENTEN. Antagna vid konstituerande föreningsstämma den 7 april 2015. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer