Brf$Torghusen$ $ $ P$R$O$T$O$K$O$L$L$ Ordinarie$föreningsstämma$7$maj$2015$

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf$Torghusen$ $ $ www.brftorghusen.se$!! P$R$O$T$O$K$O$L$L$ Ordinarie$föreningsstämma$7$maj$2015$"

Transkript

1 Brf$Torghusen$ $ $ P$R$O$T$O$K$O$L$L$ Ordinarie$föreningsstämma$7$maj$2015$ Plats:$ Delges:$ Konstfackscafeteria Samtligamedlemmarsamtrevisorernaochekonomiskförvaltare$ $ 1. Stämmans$öppnande$ OrdförandenMadeleineRångtellhälsadeallavälkomnaochförklaradestämman öppnad. 2. Upprättande$av$förteckning$av$närvarande$medlemmar$och$justering$av$röstlängd$ Registreringavnärvarandemedlemmarföretogs.Förteckningenavregistrerade medlemmarförklaradessomröstlängd.31medlemmarvarnärvarandevarav23var röstberättigade. 3. al$av$ordförande$till$stämman$ MadeleineRångtellvaldestillordförandeförstämman. 4. Anmälan$av$ordförandes$val$av$sekreterare$vid$stämman$ AnmäldesattordförandenutsettKristinSimonssonsomprotokollförarevid stämman. 5. Fastställande$av$dagordning$ Stämmangodkändedagordningen. 6. al$av$justeringsmän$tillika$rösträknare$ JämteordförandeutsågsLinnRabeochKjellAhlénattjusteradagensprotokolloch atttillikavararösträknare. 7. Frågan$om$kallelse$till$stämman$behörigen$skett$ Förklaradesattkallelsetillstämmanskettibehörigtidochordning. 8. Föredragning$av$styrelsens$årsredovisning$ Ordförandenföredrogföreningensårsredovisningochverksamhet2014. OrdförandenlämnadesedanöverordettillAnciÅlhed,HSBattföredrapunkterna9O 10(revisionsberättelsensamtresultatOochbalansräkning).Stämmangodkändeoch beslötattårsredovisningenkanläggastillhandlingarna.

2 Brf$Torghusen$ $ $ 9. Föredragning$av$revisionsberättelsen$ Revisionsberättelsenförår2014ladesutanerinringartillhandlingarna. 10. Fastställande$av$resultatU$och$balansräkning$ ResultatOochbalansräkningförår2014fastställdes. 11. Frågan$om$ansvarsfrihet$för$styrelsen$ Stämmanbeviljadeenhälligtstyrelsensledamöteransvarsfrihet. 12. Resultatdisposition$ Stämmanbeslutadedisponeraföreningensresultatienlighetmedstyrelsensförslagi årsredovisningen. 13. Arvode$till$styrelsen$och$revisorerna$ Stämmanbeslötattgodkännastyrelsensförslagtilloförändratarvodetillstyrelsen. Beslutetinnebärtvåprisbasbeloppenligt2015årsräkning.Styrelsenfårsjälvbesluta omhurarvodetskafördelasmellanstyrelsensmedlemmar. 14. al$av$styrelseledamöter$och$suppleanter$ Tillnystyrelsevaldes: Ledamöter) ) Suppleanter SiriBlomstedt(omval) MadeleineRångtell(omval,tidigareledamot) KristinSimonsson(omval) BengtOlofJohansson(omval) ivianaeliasson(nyval) DanielGustavsson(omval) MonicaHenriksson(nyval) MarcelaWallgren(omval) AnnlouiseJensen(nyval) 15. al$av$revisorer$$ StämmanvalderevisionsbyrånÖhrlingsPWC. 16. al$av$valberedning$ StämmanutsågPontusBrohultochErikFränne(sammankallande)tillvalberedning intillnästaårsstämma. 17. Röstning$om$förslag$till$stadgeändringar$ Stämmanröstadejatillförslagettillstadgeändringar.Dåinteallamedlemmarvar närvarandevidårsstämmankrävsenandraomröstningförattförslagetskagå igenom.enandraomröstningkommerattskepåenextrastämmaunderhösten. Förslagetinklusivekommentarerochmarkeringarvidförändradeformuleringarfinns sombilagatilldettaprotokoll.$

3

4

5

6

7

8

9

10

11 BrfTorghusen förslagnyastadgar Markeringmedrött=borttagentext Markeringmedblått=nytext Paragrafnummerinomparentes=hänvisningtillnuvarandestadgar Innehållsförteckning0 OM#FÖRENINGEN#...#3 #1#Föreningens#firma#och#säte#( #1#+#3)#...#3 #2#Föreningens#ändamål#( #2)#...#3 MEDLEMSKAP#...#3 #3#Medlemskap#( #5)#...#3 #4#Kommunikation#(utdrag#ur# #17)#...#3 #5#Utträde#ur#föreningen#( #6)#...#3 AGIFTER#...#4 #6#Insats#och#årsavgift#( #7)#...#4 #7#UpplåtelseS,#överlåtelseS#och#pantsättningsavgift#samt#avgift#för#andrahandsupplåtelse#( #7)#4 FÖRENINGSSTÄMMA#...#5 #8#Räkenskapsår#och#årsredovisning#( #4#+#14#4:e#stycket)#...#5 #9#Föreningsstämma#( #16)#...#5 #10#Kallelse#till#föreningsstämma#( #17)#...#5 #11#Motionsrätt#( #18)#...#5 #12#Dagordning#( #19)#...#5 #13#Extra#stämma#( #19)#...#6 #14#Protokoll#( #20)#...#6 #15#Rösträtt,#ombud#och#biträde#(tidigare:#röstning,#ombud#och#biträde)#( #21)#...#7 #16#Röstning#( #21)#...#7 STYRELSE,#REISION#OCH#ALBEREDNING#...#8 #17#Styrelse#( #9)#...#8 #18#Styrelsens#åligganden#( #14)#...#8 #19#Revision#( #15)#...#8 #20#alberedning#...#9 FÖRALTNING#OCH#AYTTRING#...#9 #21#Förvaltning#( #12)#...#9 #22#Avyttring#mm#( #13)#...#9 #23#Konstituering#och#firmateckning#( #10+11)#...#9 #24#Beslutsförhet#( #10)#...#9 #25#Protokoll#vid#styrelsesammanträde#...#10 FONDER#OCH#UNDERHÅLL#...#10 #26#Yttre#fond#( #8)#...#10 1

12 #27#ÖverS#och#underskott#( #8)#...#10 ÖERLÅTELSE#OCH#ANDRAHANDSUPPLÅTELSE#...#10 #28#Formkrav#vid#överlåtelse#( #22)#...#10 #29#Andrahandsupplåtelse#( #26#+#30)#...#11 ANSARSFÖRDELNING#...#11 #30#Rätt#att#utöva#bostadsrätten#( #23)#...#11 #31#Bostadsrättsföreningens#ansvar#...#12 #32#Bostadsrättshavarens#ansvar#(nuvarande#stadgar#S#rubrik:#Bostadsrättshavarens#rättigheter# och#skyldigheter)#( #27#och#32)#...#12 #33#Försäkring#...#14 BOSTADSRÄTTSFRÅGOR#...#14 #34#Lägenhetsförteckning#...#14 #35#Användning#av#bostadsrätten#( #29)#...#14 #36#Föreningens#rätt#att#avhjälpa#brist#( #33)#...#15 #37#Tillträde#till#lägenheten#( #34)#...#15 #38#Inrymma#utomstående#( #28)#...#15 #39#Bostadsrättsföreningens#övertagande#av#underhållsåtgärd#...#15 #40#Förändring#av#bostadsrättslägenhet#...#15 #41#Ändamål#med#bostadsrätten#( #26)#...#15 #42#Avsägelse#av#bostadsrätt#( #35)#...#16 #43#Förverkande#av#bostadsrätt#( #36)#...#16 #44#Rättelseanmodan,#uppsägning#och#särskilda#bestämmelser#( #37<39)#...#17 #45#issa#meddelanden#...#18 #46#Avflyttning#( #40)#...#19 #47#Uppsägning#( #41)#...#19 #48#Tvångsförsäljning#( #42)#...#19 ÖRIGA#BESTÄMMELSER#...#19 #49#Upplösning#( #43)#...#19 #50#( #44)#...#19 # # 2

13 OM0FÖRENINGEN Föreningens0firma0och0säte0( #1#+#3)# FöreningensfirmaärBostadsrättsföreningenTorghusen.StyrelsenharsittsäteiHägersten, Stockholm. Kommentar:* *1*är*en*sammanslagning*av* *1*+3*i*nuvarande*stadgar* 020Föreningens0ändamål0( #2)# Föreningenhartilländamålattfrämjamedlemmarnasekonomiskaintressengenomattiföreningens husupplåtabostadslägenheterförpermanentboendeochlokalertillnyttjandeutantidsbegränsning. Upplåtelsefårävenomfattamarksomliggerianslutningtillföreningenshus,ommarkenska användassomkomplementtillbostadslägenhetellerlokal. Bostadsrättärdenrättiföreningensommedlemharpågrundavupplåtelsen.Medlemsominnehar bostadsrättkallasbostadsrättshavare. Bostadsrättsföreningenskaiallverksamhetvärnaommiljöngenomattverkaförenlångsiktighållbar utveckling. MEDLEMSKAP0 030Medlemskap0( #5)# Frågaomattantaenmedlemavgörsavstyrelsen(omannatinteföljerav2kap10 Bostadsrättslagen) Styrelsenärskyldigattsnarast,normaltinomenmånadfråndetattskriftligochfullständigansökan ommedlemskaptagitsemotavbostadsrättsföreningen,avgörafråganommedlemskap. Förattprövafråganommedlemskapkanbostadsrättsföreningenkommaattbegärakreditupplysning avseendesökanden.enöverlåtelseärogiltigomdensombostadsrättenövergåtttillnekas medlemskapibostadsrättsföreningen. Enligtbostadsrättslagengällersärskildareglervidexekutivförsäljningochtvångsförsäljning. Medlemskapfårintenekaspådiskriminerandegrund. Kommentar:*Frågan*är*om*ovanstående*text*ersätter*hänvisningen*till*bostadsrättslagen*i*första*stycket?* 040Kommunikation0(utdrag#ur# #17)# Informationochmeddelandentillföreningensmedlemmarkanskegenomanslagpålämpligplats inomföreningensfastighet,påföreningenshemsidaellergenomdigitalkommunikation.enellerflera kommunikationsvägarkananvändasförsammameddelande. Kommentar:*Denna*mening*flyttad*från* *17*i*nuvarande*stadgar,*som*behandlar*kallelse*till*stämma.* Kommunikationsförfarande*är*ändrat*så*att*brev*borttagits.* 050Utträde0ur0föreningen0( #6)# Medlemfårinteutträdaurföreningen,sålängehanellerhoninneharbostadsrätt. 3

14 Enmedlemsomupphörvarabostadsrättshavareskaanseshautträtturföreningen,ominte styrelsenmedgettatthanellerhonfårståkvarsommedlem. AGIFTER0 060Insats0och0årsavgift0( #7)# Förbostadsrättenutgåendeinsatsochårsavgiftfastställsavstyrelsen.Ändringavinsatsskadock alltidbeslutasavföreningsstämma. Årsavgifternaskatäckabostadsrättsföreningensamorteringarochkostnaderexklusiveavskrivningar samtstadgeenligavsättningtillyttrefondenenligt 26. Kommentar:*Ovanstående*förändring*är*anpassad*till*förändrad*avskrivningsmodell.* Årsavgiftensstorlekskamedgeattreserveringförunderhållavbostadsrättsföreningensfastighetkan skeenligtupprättadunderhållsplan. Kommentar:*Jmfr* *8*i*nuvarande*stadgar* Årsavgiftenbetalasmånadsvisiförskottsenastsistavardagenförevarjekalendermånadsbörjan,om intestyrelsenbeslutarannat. Ominteårsavgiftenbetalasirätttid,utgårdröjsmålsräntaenligträntelagenpådenobetaldaavgiften frånförfallodagentilldessfullbetalningskersamtpåminnelseochinkassoavgiftenligtlagom ersättningförinkassokostnadermm. 070UpplåtelseR,0överlåtelseR0och0pantsättningsavgift0samt0avgift0för0 andrahandsupplåtelse#( #7)# Upplåtelseavgift,överlåtelseavgiftochpantsättningsavgiftkantasutefterbeslutavstyrelsen. Bostadsrättsföreningenfårtautöverlåtelseavgiftavtillträdandebostadsrättshavaremedhögst2,5% avprisbasbeloppetenligtlagenomallmänförsäkring(1962:381). Bostadsrättsföreningenfårtautpantsättningsavgiftavtillträdandepantsättarenmedhögst1,0%av prisbasbeloppetenligtlagenomallmänförsäkring(1962:381). Kommentar:*HSB*säger*att*pantsättningsavgift*tas*ut*av*bostadsrättshavaren.*I*våra*nuvarande*stadgar*står* det*att*pantsättaren*betalar*pantsättningsavgift.*skillnad?* Prisbasbeloppetbestämsenligtsocialförsäkringsbalkenochfastställsföröverlåtelseavgiftvid ansökanommedlemskapochförpantsättningsavgiftvidunderrättelseompantsättning. Avgiftförandrahandsupplåtelsekantasutefterbeslutavstyrelsen.Bostadsrättsföreningenfårtaut avgiftförandrahandsupplåtelseavbostadsrättshavarenmedhögst10%avprisbasbeloppetperår. Omenlägenhetupplåtsunderendelavettår,beräknasdenhögstatillåtnaavgiftenefterdetantal kalendermånadersomlägenhetenärupplåten. Bostadsrättsföreningenfåriövrigtintetautsärskildaavgifterföråtgärdersomföreningenskavidta medanledningavlagochförfattning. 4

15 Avgifterskabetalaspådetsättstyrelsenbestämmer.Betalningfårdockalltidskegenompostgiro ellerbankgiro. Kommentar:*Eventuellt*bara*bankgiro*och*avsluta*postgirot.* FÖRENINGSSTÄMMA0 080Räkenskapsår0och0årsredovisning0( #4#+#14#4:e#stycket)# Föreningensräkenskapsåromfattartiden1januari 31december. Senastsexveckorföredenföreningsstämma,påvilkenårsredovisningochrevisionsberättelseska framläggas,skastyrelsenlämnaårsredovisningfördetförflutnaårettillrevisorerna.årsredovisning beståravförvaltningsberättelse,resultaträkning,balansräkningochtilläggsupplysningar. 090Föreningsstämma0( #16)# Föreningsstämmanärbostadsrättsföreningenshögstabeslutandeorgan. Ordinarieföreningsstämmahållsengångomåretförejunimånadsutgång. Extraföreningsstämmaskahållasnärstyrelsenfinnerskältilldet.Extraföreningsstämmaskaockså hållasomdetskriftligenbegärsavenrevisorelleravminstentiondelavsamtligaröstberättigade. Begärantillstyrelsenomextrastämmaskainnehållainformationomvilketärendesomska behandlaspåstämman. Kommentar:*Texten*om*extra*föreningsstämma*är*förenklad.*Tidigare*text:*Extra*stämma*hålls*då*styrelsen* finner*skäl*till*det*och*ska*av*styrelsen*även*utlysas*då*detta*för*uppgivet*ändamål*hos*styrelsen*skriftligen* begärts*av*en*revisor*eller*av*minst*en*tiondel*av*samtliga*röstberättigade*medlemmar.* 0100Kallelse0till0föreningsstämma0( #17)# Styrelsenkallartillföreningsstämma.Kallelsetillföreningsstämmaskatydligtangedeärendensom skaförekommapåstämman. Kallelsetillföreningsstämmaskaskeenligtreglernai 4.Medlemsominteboriföreningenshuskan ävenkallasskriftligenunderuppgivenellerförstyrelsenkändadress. Kallelsefårutfärdastidigastfyraveckorförestämmaochskautfärdassenasttvåveckorföre ordinariestämmaochsenastenveckaföreextrastämma. 0110Motionsrätt0( #18)# Medlemsomönskarfåettärendebehandlatvidföreningsstämmaskaskriftligenframställasin begäranhosstyrelsenföremarsmånadsutgång. 0120Dagordning0( #19)# idstämmanskaupprättasenförteckningövernärvarandemedlemmar,ombudochbiträden (röstlängd). Påordinarieföreningsstämmaskaförekommaföljandeärenden: 5

16 1. Föreningsstämmansöppnande 2. alavordförandeförstämman 3. Anmälanavordförandensvalavprotokollförare 4. Godkännandeavröstlängd 5. Fastställandeavdagordning 6. alavtvåpersonerattjämteordförandenjusteraprotokollet,tillikarösträknare 7. Frågaomkallelseskettibehörigordning 8. Genomgångavstyrelsensårsredovisninginklusiveförvaltningsberättelse 9. Genomgångavrevisorernasberättelse 10. Beslutomfastställandeavresultaträkningochbalansräkning 11. Beslutomanvändandeavuppkommenvinstellertäckandeavförlustenligtfastställd balansräkning 12. Beslutomansvarsfrihetförstyrelsensledamöter 13. Beslutomarvodenochprinciperförandraekonomiskaersättningarförstyrelsensledamöter, revisorer,valberedningochdeandraförtroendevaldasomvaltsavföreningsstämman 14. Beslutomantalstyrelseledamöterochsuppleanter 15. alavstyrelsensordförande,styrelseledamöterochsuppleanter 16. Beslutomantalrevisorerochsuppleant 17. alavrevisor/erochsuppleant 18. Beslutomantalledamöterivalberedningen 19. alavvalberedning,enledamotutsestillvalberedningensordförande 20. Övrigaärenden,vilkaangivitsikallelsen 21. Föreningsstämmansavslutande 0130Extra0stämma0( #19)# Påextrastämmaskautöverpunkt17endastdeärendenförvilkastämmanutlystsochvilkaangivits ikallelsenfördensammaförekomma. 0140Protokoll0( #20)# Ordförandenvidföreningsstämmanskasetillattdetförsprotokoll. Ifrågaomprotokolletsinnehållgälleratt: 1. Röstlängdenskatasinellerbiläggasprotokollet 2. Föreningsstämmansbeslutskaförasiniprotokolletsamt 3. Omröstningharskettskaresultatetangesiprotokollet Protokolletskaundertecknasavstämmoordföranden,sekreterareochavvaldajusterare. Senasttreveckorefterföreningsstämmanskadetjusteradeprotokollethållastillgängligthos bostadsrättsföreningenförmedlemmarna.tidigare:idstämmaförtprotokollskasenastinomtreveckor varahosstyrelsentillgängligtförmedlemmarna. Protokollskaförvarasbetryggande. 6

17 0150Rösträtt,0ombud0och0biträde0(tidigare:0röstning,0ombud0och0biträde)0( # 21)# idföreningsstämmaharvarjemedlemenröst.inneharflermedlemmarenbostadsrättgemensamt, hardetillsammansendastenröst.inneharenmedlemflerabostadsrätteriföreningen,har medlemmenenröst.endastdenmedlemsomfullgjortsinaförpliktelsermotföreningenär röstberättigad.medlemsomintebetalatförfalleninsatsellerårsavgiftharinterösträtt. Enmedlemsrättvidföreningsstämmautövasavmedlemmenpersonligenellerdensomärmedlems ställföreträdareenligtlagellergenombefullmäktigatombudsomantingenskavaramedlemi föreningenellermedlemmensmakeellersambo.detsammagällerävensyskon,förälderellerbarn somvaraktigtsammanbormedmedlemmen.ärmedlemmenenjuridiskpersonfårdenneföreträdas avombudsominteärmedlem. Ombudskalämnainskriftlig,dateradochbevittnadfullmakt.Fullmaktenskavaraioriginalochgäller högstettårfrånutfärdandet.ombudskaföreteskriftlig,dagtecknadfullmakt. Ingenfårpågrundavfullmaktröstaförmeränenannanröstberättigad. Medlemfårpåföreningsstämmamedförahögstettbiträde.Enmedlemkanvidföreningsstämma medförahögstettbiträdesomantingenskavaramedlemiföreningenellermedlemmensmakeellersambo. Detsammagällerävensyskon,förälderellerbarnsomvaraktigtsammanbormedmedlemmen. 0160Röstning0( #21)# Omröstningvidföreningsstämmanskeröppetomintenärvaranderöstberättigadpåkallarsluten omröstning. Föreningsstämmansbeslututgörsavdenmeningsomharfåttmeränhälftenavdeavgivnarösterna ellervidlikaröstetaldenmeningsomstämmoordförandenbiträder.stämmoordförandenbehöver intealltidvaramedlemiföreningen. idpersonvalansesdenvaldsomharfåttdeflestarösterna.idlikaröstetalavgörsvaletgenom lottningominteannatbeslutasavföreningsstämmaninnanvaletförrättas. Förvissabeslutkrävssärskildmajoritetenligtbestämmelserilag.Styrelsenharingenrösträttvidom arvoden. Omröstsedelinteavlämnasellerröstsedelavlämnasutanröstningsuppgift(såkalladblankröstsedel) vidslutenomröstningansesinteröstninghaskett. idlikaröstetalavgörsvalgenomlottning,medaniandrafrågordenmeninggällersombiträdsav ordföranden.defall blandannatfrågaomändringavdessastadgar därsärskildröstövervikterfordrasför giltighetavbeslutbehandlasi9kap16½p1,p34och231ibostadsrättslagen(1991:614) Kommentar:*Syftet*att*ändra*texten*enligt*det*nyare*standardförslaget*har*varit*att*förtydliga*vad*som*gäller.* 7

18 8 STYRELSE,0REISION0OCH0ALBEREDNING0 0170Styrelse0( #9)# Styrelsenbeståravminsttreledamöterochhögstfemledamötersamtminstenochhögstfyra suppleanter.föreningsstämmanväljerstyrelsensordförandesamtövrigastyrelseledamöteroch suppleanter. Kommentar:*Första*stycket,*sista*meningen*har*ändrats*till*att*stämman*väljer*ordförande*från*tidigare*att*den* tillträdande*styrelsen*själv*valde*ordförande*vid*konstituerande*möte.** 0180Styrelsens0åligganden0( #14)# Styrelsenåligger Attavgeredovisningförförvaltningenavföreningensangelägenhetergenomattavlämna årsredovisningsomskainnehållaberättelseomverksamhetenunderåret (förvaltningsberättelse)samtredogörelseförföreningensintäkterochkostnaderunderåret (resultaträkning)ochförställningenvidräkenskapsåretsutgång(balansräkning). Attupprättabudgetochfastställaårsavgifterfördetkommanderäkenskapsåret. Attupprättaenunderhållsplanförgenomförandeavunderhållavbostadsrättsföreningens fastigheter. Attminstengångårligen,innanårsredovisningenavges,uppdateraunderhållsplanenochi förvaltningsberättelsenredovisagenomfördaochinärtidinplaneradeunderhållsåtgärder. besiktigaföreningenshussamtinventeraövrigatillgångarochiförvaltningsberättelsen redovisagjordaiakttagelseravsärskildbetydelsevidbesiktningenochinventeringen. Attårligenbudgeteraförattsäkerställaatttillräckligamedelfinnsförunderhållav bostadsrättsföreningensfastigheter. Attsetillattbostadsrättsföreningensegendombesiktigasilämpligomfattningochienlighet medbostadsrättsföreningensunderhållsplan. Attsenastenveckainnanordinarieföreningsstämmadistribueraårsredovisningenligt reglernai 4. Attminstsexveckorföredenföreningsstämma,påvilkenårsredovisningenoch revisionsberättelseskaframläggas,tillrevisorernalämnaårsredovisningenfördetförflutna räkenskapsåret. 0190Revision0( #15)# Minstenochhögsttvårevisorerochensuppleantväljsavordinarieföreningsstämmaförtidenintill dessnästaordinariestämmahållits. Revisoråligger: Attverkställarevisionavföreningensårsredovisningjämteräkenskaperochstyrelsens förvaltningsamt Attsenasttvåveckorföreordinarieföreningsstämmaframläggarevisionsberättelse. Styrelsenskalämnaskriftligförklaringtillordinarieföreningsstämmaövergjordaanmärkningari revisionsberättelsen.

19 Årsredovisningshandlingar,revisionsberättelsenochstyrelsensförklaringövergjordaanmärkningari revisionsberättelsenskahållastillgängligaförmedlemmarnaminstenveckaföreden föreningsstämmapåvilkendeskabehandlas. 0200alberedning0 idordinarieföreningsstämmaväljsvalberedning. Mandattidenärframtillnästaordinarieföreningsstämma.alberedningenskabeståavminsttvå ledamöter.föreningsstämmanutserordförandeförvalberedningen. alberedningenberederochföreslårpersonertilldeförtroendeuppdragsomföreningsstämmanska tillsätta. alberedningenskatillföreningsstämmanlämnaförslagpåarvodeochföreslåprinciperförandra ekonomiskaersättningarförstyrelsensledamöterochrevisorer. FÖRALTNING0OCH0AYTTRING0 0210Förvaltning0( #12)# Styrelsenfårförvaltaföreningensegendomgenomenavstyrelsenutseddvicevärd,vilkensjälvinte behövervaramedlemiföreningen,ellergenomenfriståendeförvaltningsorganisation.icevärden fårintevaraordförandeistyrelsen. 0220Avyttring0mm0( #13)# Utanföreningsstämmansbemyndigandefårstyrelsenellerfirmatecknareinteavhändaföreningen dessfastaegendomellertomträtt.styrelsenfårdockintecknaochbelånasådanegendomeller tomträtt. Styrelsenellerfirmatecknarefårinteutanföreningsstämmansgodkännandeavhända bostadsrättsföreningensfastighet,delavfastighetellertomträtt. Styrelsenellerfirmatecknarefårintehellerrivaellerbeslutaomväsentligaförändringarav bostadsrättsföreningenshusellermarksåsomväsentligatill,nyochombyggnaderavsådan egendom. Styrelsenellerfirmatecknarefåransökaominteckningochbelåningellerannaninskrivningi bostadsrättsföreningensfastighetellertomträtt. 0230Konstituering0och0firmateckning0( #10+11)# Styrelsenkonstituerarsigsjälvmedundantagavstyrelsensordförandesomväljsav föreningsstämma.styrelsenutserinomsigsekreterare. Föreningensfirmatecknas,förutomavstyrelsen,avordförandeochenstyrelseledamotiförening elleravenstyrelseledamotiföreningmedenannanpersonsomstyrelsendärtillutsett. 0240Beslutsförhet#( #10)# Styrelsenärbeslutsförnärdevidsammanträdetnärvarandesantalöverstigerhälftenavhelaantalet ledamöter.styrelsensbeslututgörsavdenmeningsomharfåttmeränhälftenavdeavgivna 9

20 rösternaellervidlikaröstetaldenmeningsommötesordförandenbiträder. Närminstaantal ledamöterärnärvarande,krävsenhällighetförgiltigtbeslut. Kommentar:*Andra*och*tredje*meningen*är*ett*förtydligande*som*inte*fanns*med*tidigare.*Sista*meningen*När* minsta*antal *ersätter** För*giltigheten*av*fattade*beslut*fordras,*då*för*beslutsförhet*minsta*antalet* ledamöter*är*närvarande,*enighet*om*besluten. * 0250Protokoll0vid0styrelsesammanträde0 idstyrelsenssammanträdenskadetförasprotokoll.protokolletskaundertecknasavsekreterare ochjusterasavordförandenförsammanträdetochdenytterligareledamotsomstyrelsenutser. Styrelseledamotharrättattfåavvikandemeningantecknadtillprotokollet. Endaststyrelseledamotochrevisorharrättatttadelavstyrelseprotokoll.Styrelsenförfogaröver möjlighetenattlåtaannantadelavstyrelsensprotokoll. Protokollfrånstyrelsesammanträdeskaförasinummerföljdochförvarasbetryggande. FONDER0OCH0UNDERHÅLL0 0260Yttre0fond0( #8)# Avsättningförföreningensfastighetsunderhållskagörasårligenienfondföryttreunderhållmedett beloppmotsvarandeminst25kr/kvmlägenhetsareaeller3%avtaxeringsvärdet. senastfrånochmeddetverksamhetsårsominfallernärmastefterdetslutfinansieringenavföreningens fastighetgenomförts,medettbeloppmotsvarandeminst25kr/kvmlägenhetsareaförföreningenshus. Styrelsenskaienlighetmedupprättadunderhållsplanreserverarespektivetaianspråkmedelför yttreunderhållfrånfonden. Kommentar:*Sista*meningen:*Den*vinst*som*kan*uppstå*på*föreningens*verksamhet*ska*balanseras*i*ny*räkning.* Denna*mening*är*flyttad*till* *28*ÖverW*och*underskott.* 0270ÖverR0och0underskott0( #8)# Detöverochunderskottsomkanuppståpåbostadsrättsföreningensverksamhetska,efter underhållsfondering,balanserasinyräkning. Denvinstsomkanuppståpåföreningensverksamhet,skabalanserasinyräkning. Kommentar:*Text*flyttad*från*stycket*avseende*avsättningar*och*användning*av*årsvinst* *8*i*nuvarande* stadgar.*formuleringen*är*densamma*som*tidigare.* ÖERLÅTELSE0OCH0ANDRAHANDSUPPLÅTELSE Formkrav0vid0överlåtelse0( #22)# Ettavtalomöverlåtelseavbostadsrättgenomköpskaupprättasskriftligenochskrivasunderav säljarenochköparen.köpehandlingenskainnehållauppgiftomdenlägenhetsomöverlåtelsenavser samtomettpris.motsvarandeskagällavidbyteellergåva.omöverlåtelseavtaletinteuppfyller formkravenäröverlåtelsenogiltig. 10

21 Bestyrktavskriftavöverlåtelseavtaletskatillställasstyrelsen. 0290Andrahandsupplåtelse0( #26#+#30)# Omenbostadslägenhetsominteäravseddförfritidsändamålinnehasmedbostadsrättavenjuridisk person,fårlägenhetenendastanvändasförattisinhelhetupplåtasiandrahandsom permanentbostad,omintenågotannatharavtalats. Enbostadsrättshavarefårupplåtasinlägenhetiandrahandtillannanförsjälvständigtbrukande endastomstyrelsengersittskriftligasamtycke.styrelsenssamtyckebörbegränsastillvisstidochska lämnasombostadsrättshavarenharskälförupplåtelsenochbostadsrättsföreningeninteharnågon befogadanledningattvägrasamtycke. Omintesamtycketillandrahandsupplåtelselämnasavstyrelsenfårbostadsrättshavarenändå upplåtasinlägenhetiandrahandomhyresnämndenlämnarsitttillstånd. ägrarstyrelsenattgesittsamtycketillenandrahandsupplåtelse,fårbostadsrättshavarenändåupplåtasin lägenhetiandrahand,omhyresnämndenlämnartillståndtillupplåtelsen.tillståndskalämnas,om bostadsrättshavarenharbeaktansvärdaskälförupplåtelsenochföreningeninteharnågonbefogadanledning attvägrasamtycke.tillståndetskabegränsastillvisstid. Närenjuridiskpersoninneharenbostadsrättslägenhetkansamtycketillandrahandsupplåtelse endastnekasombostadsrättsföreningenharbefogadanledning. Ifrågaomenbostadslägenhetsominnehasavenjuridiskpersonkrävsdetförtillståndendastattföreningen inteharnågonbefogadanledningavvägrasamtycke.tillståndetkanbegränsastillvisstid. Etttillståndtillandrahandsupplåtelsekanförenasmedvillkor. Samtycketillandrahandsupplåtelsebehövsinte: 1. Omenbostadsrättharförvärvatsvidexekutivförsäljningellertvångsförsäljningenligt bostadsrättslagenkap8(1991:614)avenjuridiskpersonsomhadepanträttibostadsrätten ochsominteantagitstillmedlemibostadsrättsföreningen,eller 2. Omlägenhetenäravseddförpermanentboendeochbostadsrättentilllägenheteninnehasav enkommunellerettlandsting Närsamtyckeintebehövsskabostadsrättshavarengenastmeddelastyrelsenom andrahandsupplåtelsen. ANSARSFÖRDELNING0 0300Rätt0att0utöva0bostadsrätten0( #23)# Harbostadsrättenövergåtttillnyinnehavare,fårdenneutövabostadsrättenendastomhaneller honärellerantastillmedlemiföreningen. Enjuridiskpersonsomärmedlemiföreningenfårinteutansamtyckeavföreningensstyrelsegenom överlåtelseförvärvabostadsrätttillenbostadslägenhet. 11

22 Utanhinderavförstastycketfårdödsboefteravlidenbostadsrättshavareutövabostadsrätten.Efter treårfråndödsfallet,fårföreningendockanmanadödsboetattinomsexmånadervisaatt bostadsrätteningåttibodelningellerarvsskiftemedanledningavbostadsrättshavarensdödelleratt någon,somintefårvägrasinträdeiföreningen,förvärvatbostadsrättenochsöktmedlemskap.om dentidsomangettsianmaningeninteiakttas,fårbostadsrättentvångsförsäljasenligt bostadsrättslagenkap8(1991:614)fördödsboetsräkning. Utanhinderavförstastycketfårocksåenjuridiskpersonutövabostadsrättenutanattvaramedlemi föreningen,omdenjuridiskapersonenharförvärvatbostadsrättenvidexekutivförsäljningellervid tvångsförsäljningenligt8kap(1991:614)bostadsrättslagenochdåhadepanträttibostadsrätten.tre årefterförvärvetfårföreningenuppmanadenjuridiskapersonenattinomsexmånaderfrån uppmaningenvisaattnågonsomintefårvägrasinträdeiföreningenharförvärvatbostadsrättenoch söktmedlemskap.omuppmaningeninteföljs,fårbostadsrättentvångsförsäljasenligtkap8 bostadsrättslagen(1991:614)fördenjuridiskapersonensräkning. 0310Bostadsrättsföreningens0ansvar0 Bostadsrättsföreningenssvararföratthusetochbostadsrättsföreningensfastaegendom,med undantagförbostadsrättshavarensansvarenligt 32,ärvälunderhålletochhållsigottskick. Bostadsrättsföreningensvararvidareförunderhållochreparationeravföljande: 1. Ledningarföravlopp,värme,elektricitetochvatten,omföreningenharförsettlägenheten medledningarnaochdessatjänarfleränenlägenhet(s.k.stamledningar) 2. Ledningarföravlopp,vattenochanordningarförinformationsöverföringsom bostadsrättsföreningenförsettlägenhetenmedochsomfinnsigolv,tak, lägenhetsavskiljandeellerbärandevägg 3. Radiatorerochvärmeledningarilägenhetensombostadsrättsföreningenförsettlägenheten med 4. Rökgångarochventilationskanalerinkluderathelaventilationssystemetinklusive ventilationsdonsamtävenförspiskåpa/köksfläktsomutgördelavhusetsventilation,samt 5. Husetsentrédörrar/ytterdörrarochpostboxar* 0320Bostadsrättshavarens0ansvar0(nuvarande0stadgar0R0rubrik:0 Bostadsrättshavarens0rättigheter0och0skyldigheter)0( 0270och032)0 Bostadsrättshavarenskapåegenbekostnadhållalägenhetenjämtetillhörandeutrymmenigott skick.dettagällerävenmarken,balkongen,terrassenochuteplatsenpågårdsbjälklag,omsådan ingåriupplåtelsen.detinnebärattbostadsrättshavarenansvararförsåvälunderhållsom reparationeravnämndautrymmenochattbekostaåtgärderna. Föruteplatserpågårdsbjälklaggäller,attsådanaingreppundermarkytansomkanmedföraskador pågårdsbjälklagellerförsörjningsanläggningarintefårske. Bostadsrättshavarenskaföljadeanvisningarsombostadsrättsföreningenlämnarbeträffande installationeravseendeavlopp,värme,el,vatten,ventilationochanordningför informationsöverföring. Bostadsrättshavarenfårinteutanstyrelsenstillståndilägenhetenutföraåtgärdsominnefattar: 12

23 1. Ingreppienbärandekonstruktion 2. Ändringavbefintligaledningarföravlopp,värmeellervatten,eller 3. Annanväsentligförändringavlägenheten Styrelsenfårintevägraattmedgetillståndtillenåtgärd,sominteärtillpåtagligskadaeller olägenhetförföreningen. Deåtgärderbostadsrättshavarenvidtarilägenhetenskaalltidutförasfackmässigt. Tilllägenhetenräknastillexempel(enmerdetaljeradspecifikation sebilagatilldessastadgar) Lägenhetensväggar,golvochtaksamtunderliggandefuktisolerandeskikt Lägenhetensinredning,utrustning,ledningarochövrigainstallationer Rökgångar Glasochbågarilägenhetensfönsterochdörrar Lägenhetensytterochinnerdörrar Svagströmsanläggningar Skåpmedutrustningföromkopplingochfördelningavdata,telefoni,Tsamtdigitalboxför T Bostadsrättshavarensvarardockinteförreparationavledningarföravlopp,värme,elochvattenom föreningenförsettlägenhetenmedledningarnaochdessatjänarfleränenlägenhet.detsamma gällerrökgångarochventilationskanaler. Bostadsrättshavarensvararintehellerförmålningavutifrånsynligadelaravytterfönsteroch ytterdörrar.förförråd,garageellerannatlägenhetskomplementharbostadsrättshavarensamma underhållsochreparationsansvarsomförlägenhetenenligtovan.dettagällerävenmarksomär upplåtenmedbostadsrätt. Omlägenhetenärutrustadmedbalkong,altanellerhörtilllägenhetenmark/uteplatssomär upplåtenmedbostadsrätt,svararbostadsrättshavarenförrenhållningochsnöskottning. adavsermark/uteplatsärbostadsrättshavarenskyldigattföljabostadsrättsföreningensanvisningar gällandeskötselavmarken/uteplatsen. Bostadsrättshavarenärskyldigatttillbostadsrättsföreningenanmälafelochbristerisådan lägenhetsutrustning/ledningarsombostadsrättsföreningensvararförenligtdenna stadgebestämmelseellerenligtlag. Förreparationerpga.brandellervattenledningsskadasvararbostadsrättshavarenendastomskadan uppkommitgenom 1. Egenvårdslöshetellerförsummelse,eller 2. årdslöshetellerförsummelseav a. Någonsomhörtillbostadsrättshavarenshushållellerbesökandegästihushållet b. Någonannansombostadsrättshavarenharinrymtilägenheten c. Någonsomförbostadsrättshavarensräkningutförarbeteilägenheten.För reparationpga.brandskadasomuppkommitgenomvårdslöshetellerförsummelse 13

24 avnågonannanänbostadsrättshavarensjälv,ärdenneansvarigendastom bostadsrättshavarenbrustitiomsorgochtillsyn. Sistastycketgälleritillämpligadelaromdetfinnsohyrailägenheten. Kommentar:*Generellt*har*vi*bytt*ut*han/hon*och*hans/hennes*mot*bostadsrättshavaren.*F*ö*är*texten*tagen* direkt*från*nuvarande*stadgar.* 0330Försäkring00 Bostadsrättshavarenbörtecknaförsäkringsomomfattarbostadsrättshavarensunderhållsoch reparationsansvarsomföljeravlagochdessastadgar.ombostadsrättsföreningentecknaten motsvarandeförsäkringtillförmånförbostadsrättshavaren,svararbostadsrättshavareni förekommandefallförsjälvriskochkostnadenföråldersavdrag. BOSTADSRÄTTSFRÅGOR0 0340Lägenhetsförteckning0 Bostadsrättshavareharrättattfåutdragurlägenhetsförteckningenbeträffandesinbostadsrätt. Utdragetskaange: 1. Lägenhetensbeteckning,belägenhet,rumsantalochövrigautrymmen 2. DagenförBolagsverketsregistreringavdenekonomiskaplansomliggertillgrundför upplåtelsen 3. Bostadsrättshavarensnamn 4. Insatsenförbostadsrätten 5. adsomfinnsantecknatrörandepantsättningavbostadsrätten,samt 6. Datumförutfärdandet 0350Användning0av0bostadsrätten0( #29)# idanvändningavlägenhetenskabostadsrättshavarensetillattdesomboriomgivningeninte utsättsförstörningarsomisådangradkanvaraskadligaförhälsanellerannarsförsämraderas bostadsmiljöattdeinteskäligenbörtålas. Omdetförekommersådanastörningar,skaföreningen 1. Gebostadsrättshavarentillsägelseattsetillattstörningarnaomedelbartupphör,och 2. Omdetärfrågaomenbostadslägenhet,underrättasocialnämndenidenkommundär lägenhetenärbelägen,omstörningarna Punkt2gällerinteomföreningensägeruppbostadsrättshavarenmedanledningavattstörningarna ärsärskiltallvarligamedhänsyntillderasartelleromfattning. Ombostadsrättshavarenvetellerharanledningattmisstänkaattettföremålärbehäftatmedohyra, fårdettaintetasinilägenheten. Bostadsrättshavarenskaäveniövrigtvidsinanvändningavlägenheteniakttaalltsomfordrasföratt bevarasundhet,ordningochgottskickinomellerutanförhusetsamtföljabostadsrättsföreningens ordningsregler. 14

Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. STADGAR Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svenska Högarna 4. Dessa stadgar har antagits på konstituerande möte den 2011-04-10 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsföreningen Lien 5 org. nr 769603-5364 FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm 2 Föreningen har till ändamål

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen... (org nr) Hantverkaren 25 i Stockholm (769603-9127)

för Bostadsrättsföreningen... (org nr) Hantverkaren 25 i Stockholm (769603-9127) [I TILLÄMPLIGA FALL HAR VI LAGT TILL EN MOTIVERING] STADGAR för Bostadsrättsföreningen... (org nr) Hantverkaren 25 i Stockholm (769603-9127) FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen..Hantverkaren

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Sida 1 (14) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för HSB Brf Blåsut i Göteborg

Stadgar för HSB Brf Blåsut i Göteborg Informationspärm / Flik 2, sida 1 av 13 Stadgar för HSB Brf Blåsut i Göteborg INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut i Göteborg. Föreningen

Läs mer

STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ

STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Öresundsdammarna Föreningen har

Läs mer

Stadgar för BRF Spinnhuset

Stadgar för BRF Spinnhuset Stadgar för BRF Spinnhuset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Spinnhuset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Årsredovisning Brf Tunö 2012

Årsredovisning Brf Tunö 2012 Årsredovisning Brf Tunö 2012 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar

Läs mer

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449)

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på den ordinarie årsstämman den 27 mars

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bofinken nr 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresssen genom

Läs mer

Brf Hemmet 15 STADGAR

Brf Hemmet 15 STADGAR Brf Hemmet 15 Sysslomansgatan 26 112 41 Stockholm www.brfhemmet15.se Bolagsverket 2015-02-17 STADGAR FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hemmet 15. 2 Föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal. Föreningens organisationsnummer är:769619-3965. Föreningen

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen TORSBORG

STADGAR för Bostadsrättsföreningen TORSBORG STADGAR för Bostadsrättsföreningen TORSBORG Antagna vid föreningsstämma 24 april 2010 och 17 april 2011. 1 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Torsborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10.

S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10. S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOTSVAKTEN FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lotsvakten och styrelsen har sitt säte i Malmö. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 1 av 12. BRF Träklotsen 2. Stadgar

Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 1 av 12. BRF Träklotsen 2. Stadgar Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 1 av 12 BRF Träklotsen 2 Stadgar Nedanstående stadgar antogs vid Föreningsstämman den 26 november 2006, samt reviderades på Föreningsstämman den 19 maj 2008 FIRMA, ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra. 2 Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det?

Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? Arsredovisning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften, hyran gånger

Läs mer

Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009

Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009 410863-09 Stadgar för Bostadrättföreningen Lindallen 1 Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009

Läs mer

2 Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och allmän lag.

2 Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och allmän lag. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENRÖSET I UPPSALA NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Stenröset i Uppsala har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Org Nr: 716439-6389. Totala kostnader. Skatt 5% Drift 35% Räntekostnader 48% Avskrivningar 12% Fördelning driftkostnader

Org Nr: 716439-6389. Totala kostnader. Skatt 5% Drift 35% Räntekostnader 48% Avskrivningar 12% Fördelning driftkostnader Org Nr: 716439-6389 Totala kostnader Skatt 5% Drift 35% Räntekostnader 48% Avskrivningar 12% Fördelning driftkostnader År 2013 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 År 2012 1 3 5

Läs mer

Balansrakning. Resultatrakning. Bf Esplanaden UPA rakenskapsaret 2013. 59932 Eget kapital 10021380. Ingdende balans 1/12013

Balansrakning. Resultatrakning. Bf Esplanaden UPA rakenskapsaret 2013. 59932 Eget kapital 10021380. Ingdende balans 1/12013 Bf Esplanaden UPA rakenskapsaret 2013 Balansrakning Ingdende balans 1/12013 TillgSngar Fastighet Spb Oresund ftg Spb Oresund spar Hyreskonto (fordring) Kassa Skulder 10304000 ForetagslSn 368227 59932 Eget

Läs mer