Brf$Torghusen$ $ $ P$R$O$T$O$K$O$L$L$ Ordinarie$föreningsstämma$7$maj$2015$

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brf$Torghusen$ $ $ www.brftorghusen.se$!! P$R$O$T$O$K$O$L$L$ Ordinarie$föreningsstämma$7$maj$2015$"

Transkript

1 Brf$Torghusen$ $ $ P$R$O$T$O$K$O$L$L$ Ordinarie$föreningsstämma$7$maj$2015$ Plats:$ Delges:$ Konstfackscafeteria Samtligamedlemmarsamtrevisorernaochekonomiskförvaltare$ $ 1. Stämmans$öppnande$ OrdförandenMadeleineRångtellhälsadeallavälkomnaochförklaradestämman öppnad. 2. Upprättande$av$förteckning$av$närvarande$medlemmar$och$justering$av$röstlängd$ Registreringavnärvarandemedlemmarföretogs.Förteckningenavregistrerade medlemmarförklaradessomröstlängd.31medlemmarvarnärvarandevarav23var röstberättigade. 3. al$av$ordförande$till$stämman$ MadeleineRångtellvaldestillordförandeförstämman. 4. Anmälan$av$ordförandes$val$av$sekreterare$vid$stämman$ AnmäldesattordförandenutsettKristinSimonssonsomprotokollförarevid stämman. 5. Fastställande$av$dagordning$ Stämmangodkändedagordningen. 6. al$av$justeringsmän$tillika$rösträknare$ JämteordförandeutsågsLinnRabeochKjellAhlénattjusteradagensprotokolloch atttillikavararösträknare. 7. Frågan$om$kallelse$till$stämman$behörigen$skett$ Förklaradesattkallelsetillstämmanskettibehörigtidochordning. 8. Föredragning$av$styrelsens$årsredovisning$ Ordförandenföredrogföreningensårsredovisningochverksamhet2014. OrdförandenlämnadesedanöverordettillAnciÅlhed,HSBattföredrapunkterna9O 10(revisionsberättelsensamtresultatOochbalansräkning).Stämmangodkändeoch beslötattårsredovisningenkanläggastillhandlingarna.

2 Brf$Torghusen$ $ $ 9. Föredragning$av$revisionsberättelsen$ Revisionsberättelsenförår2014ladesutanerinringartillhandlingarna. 10. Fastställande$av$resultatU$och$balansräkning$ ResultatOochbalansräkningförår2014fastställdes. 11. Frågan$om$ansvarsfrihet$för$styrelsen$ Stämmanbeviljadeenhälligtstyrelsensledamöteransvarsfrihet. 12. Resultatdisposition$ Stämmanbeslutadedisponeraföreningensresultatienlighetmedstyrelsensförslagi årsredovisningen. 13. Arvode$till$styrelsen$och$revisorerna$ Stämmanbeslötattgodkännastyrelsensförslagtilloförändratarvodetillstyrelsen. Beslutetinnebärtvåprisbasbeloppenligt2015årsräkning.Styrelsenfårsjälvbesluta omhurarvodetskafördelasmellanstyrelsensmedlemmar. 14. al$av$styrelseledamöter$och$suppleanter$ Tillnystyrelsevaldes: Ledamöter) ) Suppleanter SiriBlomstedt(omval) MadeleineRångtell(omval,tidigareledamot) KristinSimonsson(omval) BengtOlofJohansson(omval) ivianaeliasson(nyval) DanielGustavsson(omval) MonicaHenriksson(nyval) MarcelaWallgren(omval) AnnlouiseJensen(nyval) 15. al$av$revisorer$$ StämmanvalderevisionsbyrånÖhrlingsPWC. 16. al$av$valberedning$ StämmanutsågPontusBrohultochErikFränne(sammankallande)tillvalberedning intillnästaårsstämma. 17. Röstning$om$förslag$till$stadgeändringar$ Stämmanröstadejatillförslagettillstadgeändringar.Dåinteallamedlemmarvar närvarandevidårsstämmankrävsenandraomröstningförattförslagetskagå igenom.enandraomröstningkommerattskepåenextrastämmaunderhösten. Förslagetinklusivekommentarerochmarkeringarvidförändradeformuleringarfinns sombilagatilldettaprotokoll.$

3

4

5

6

7

8

9

10

11 BrfTorghusen förslagnyastadgar Markeringmedrött=borttagentext Markeringmedblått=nytext Paragrafnummerinomparentes=hänvisningtillnuvarandestadgar Innehållsförteckning0 OM#FÖRENINGEN#...#3 #1#Föreningens#firma#och#säte#( #1#+#3)#...#3 #2#Föreningens#ändamål#( #2)#...#3 MEDLEMSKAP#...#3 #3#Medlemskap#( #5)#...#3 #4#Kommunikation#(utdrag#ur# #17)#...#3 #5#Utträde#ur#föreningen#( #6)#...#3 AGIFTER#...#4 #6#Insats#och#årsavgift#( #7)#...#4 #7#UpplåtelseS,#överlåtelseS#och#pantsättningsavgift#samt#avgift#för#andrahandsupplåtelse#( #7)#4 FÖRENINGSSTÄMMA#...#5 #8#Räkenskapsår#och#årsredovisning#( #4#+#14#4:e#stycket)#...#5 #9#Föreningsstämma#( #16)#...#5 #10#Kallelse#till#föreningsstämma#( #17)#...#5 #11#Motionsrätt#( #18)#...#5 #12#Dagordning#( #19)#...#5 #13#Extra#stämma#( #19)#...#6 #14#Protokoll#( #20)#...#6 #15#Rösträtt,#ombud#och#biträde#(tidigare:#röstning,#ombud#och#biträde)#( #21)#...#7 #16#Röstning#( #21)#...#7 STYRELSE,#REISION#OCH#ALBEREDNING#...#8 #17#Styrelse#( #9)#...#8 #18#Styrelsens#åligganden#( #14)#...#8 #19#Revision#( #15)#...#8 #20#alberedning#...#9 FÖRALTNING#OCH#AYTTRING#...#9 #21#Förvaltning#( #12)#...#9 #22#Avyttring#mm#( #13)#...#9 #23#Konstituering#och#firmateckning#( #10+11)#...#9 #24#Beslutsförhet#( #10)#...#9 #25#Protokoll#vid#styrelsesammanträde#...#10 FONDER#OCH#UNDERHÅLL#...#10 #26#Yttre#fond#( #8)#...#10 1

12 #27#ÖverS#och#underskott#( #8)#...#10 ÖERLÅTELSE#OCH#ANDRAHANDSUPPLÅTELSE#...#10 #28#Formkrav#vid#överlåtelse#( #22)#...#10 #29#Andrahandsupplåtelse#( #26#+#30)#...#11 ANSARSFÖRDELNING#...#11 #30#Rätt#att#utöva#bostadsrätten#( #23)#...#11 #31#Bostadsrättsföreningens#ansvar#...#12 #32#Bostadsrättshavarens#ansvar#(nuvarande#stadgar#S#rubrik:#Bostadsrättshavarens#rättigheter# och#skyldigheter)#( #27#och#32)#...#12 #33#Försäkring#...#14 BOSTADSRÄTTSFRÅGOR#...#14 #34#Lägenhetsförteckning#...#14 #35#Användning#av#bostadsrätten#( #29)#...#14 #36#Föreningens#rätt#att#avhjälpa#brist#( #33)#...#15 #37#Tillträde#till#lägenheten#( #34)#...#15 #38#Inrymma#utomstående#( #28)#...#15 #39#Bostadsrättsföreningens#övertagande#av#underhållsåtgärd#...#15 #40#Förändring#av#bostadsrättslägenhet#...#15 #41#Ändamål#med#bostadsrätten#( #26)#...#15 #42#Avsägelse#av#bostadsrätt#( #35)#...#16 #43#Förverkande#av#bostadsrätt#( #36)#...#16 #44#Rättelseanmodan,#uppsägning#och#särskilda#bestämmelser#( #37<39)#...#17 #45#issa#meddelanden#...#18 #46#Avflyttning#( #40)#...#19 #47#Uppsägning#( #41)#...#19 #48#Tvångsförsäljning#( #42)#...#19 ÖRIGA#BESTÄMMELSER#...#19 #49#Upplösning#( #43)#...#19 #50#( #44)#...#19 # # 2

13 OM0FÖRENINGEN Föreningens0firma0och0säte0( #1#+#3)# FöreningensfirmaärBostadsrättsföreningenTorghusen.StyrelsenharsittsäteiHägersten, Stockholm. Kommentar:* *1*är*en*sammanslagning*av* *1*+3*i*nuvarande*stadgar* 020Föreningens0ändamål0( #2)# Föreningenhartilländamålattfrämjamedlemmarnasekonomiskaintressengenomattiföreningens husupplåtabostadslägenheterförpermanentboendeochlokalertillnyttjandeutantidsbegränsning. Upplåtelsefårävenomfattamarksomliggerianslutningtillföreningenshus,ommarkenska användassomkomplementtillbostadslägenhetellerlokal. Bostadsrättärdenrättiföreningensommedlemharpågrundavupplåtelsen.Medlemsominnehar bostadsrättkallasbostadsrättshavare. Bostadsrättsföreningenskaiallverksamhetvärnaommiljöngenomattverkaförenlångsiktighållbar utveckling. MEDLEMSKAP0 030Medlemskap0( #5)# Frågaomattantaenmedlemavgörsavstyrelsen(omannatinteföljerav2kap10 Bostadsrättslagen) Styrelsenärskyldigattsnarast,normaltinomenmånadfråndetattskriftligochfullständigansökan ommedlemskaptagitsemotavbostadsrättsföreningen,avgörafråganommedlemskap. Förattprövafråganommedlemskapkanbostadsrättsföreningenkommaattbegärakreditupplysning avseendesökanden.enöverlåtelseärogiltigomdensombostadsrättenövergåtttillnekas medlemskapibostadsrättsföreningen. Enligtbostadsrättslagengällersärskildareglervidexekutivförsäljningochtvångsförsäljning. Medlemskapfårintenekaspådiskriminerandegrund. Kommentar:*Frågan*är*om*ovanstående*text*ersätter*hänvisningen*till*bostadsrättslagen*i*första*stycket?* 040Kommunikation0(utdrag#ur# #17)# Informationochmeddelandentillföreningensmedlemmarkanskegenomanslagpålämpligplats inomföreningensfastighet,påföreningenshemsidaellergenomdigitalkommunikation.enellerflera kommunikationsvägarkananvändasförsammameddelande. Kommentar:*Denna*mening*flyttad*från* *17*i*nuvarande*stadgar,*som*behandlar*kallelse*till*stämma.* Kommunikationsförfarande*är*ändrat*så*att*brev*borttagits.* 050Utträde0ur0föreningen0( #6)# Medlemfårinteutträdaurföreningen,sålängehanellerhoninneharbostadsrätt. 3

14 Enmedlemsomupphörvarabostadsrättshavareskaanseshautträtturföreningen,ominte styrelsenmedgettatthanellerhonfårståkvarsommedlem. AGIFTER0 060Insats0och0årsavgift0( #7)# Förbostadsrättenutgåendeinsatsochårsavgiftfastställsavstyrelsen.Ändringavinsatsskadock alltidbeslutasavföreningsstämma. Årsavgifternaskatäckabostadsrättsföreningensamorteringarochkostnaderexklusiveavskrivningar samtstadgeenligavsättningtillyttrefondenenligt 26. Kommentar:*Ovanstående*förändring*är*anpassad*till*förändrad*avskrivningsmodell.* Årsavgiftensstorlekskamedgeattreserveringförunderhållavbostadsrättsföreningensfastighetkan skeenligtupprättadunderhållsplan. Kommentar:*Jmfr* *8*i*nuvarande*stadgar* Årsavgiftenbetalasmånadsvisiförskottsenastsistavardagenförevarjekalendermånadsbörjan,om intestyrelsenbeslutarannat. Ominteårsavgiftenbetalasirätttid,utgårdröjsmålsräntaenligträntelagenpådenobetaldaavgiften frånförfallodagentilldessfullbetalningskersamtpåminnelseochinkassoavgiftenligtlagom ersättningförinkassokostnadermm. 070UpplåtelseR,0överlåtelseR0och0pantsättningsavgift0samt0avgift0för0 andrahandsupplåtelse#( #7)# Upplåtelseavgift,överlåtelseavgiftochpantsättningsavgiftkantasutefterbeslutavstyrelsen. Bostadsrättsföreningenfårtautöverlåtelseavgiftavtillträdandebostadsrättshavaremedhögst2,5% avprisbasbeloppetenligtlagenomallmänförsäkring(1962:381). Bostadsrättsföreningenfårtautpantsättningsavgiftavtillträdandepantsättarenmedhögst1,0%av prisbasbeloppetenligtlagenomallmänförsäkring(1962:381). Kommentar:*HSB*säger*att*pantsättningsavgift*tas*ut*av*bostadsrättshavaren.*I*våra*nuvarande*stadgar*står* det*att*pantsättaren*betalar*pantsättningsavgift.*skillnad?* Prisbasbeloppetbestämsenligtsocialförsäkringsbalkenochfastställsföröverlåtelseavgiftvid ansökanommedlemskapochförpantsättningsavgiftvidunderrättelseompantsättning. Avgiftförandrahandsupplåtelsekantasutefterbeslutavstyrelsen.Bostadsrättsföreningenfårtaut avgiftförandrahandsupplåtelseavbostadsrättshavarenmedhögst10%avprisbasbeloppetperår. Omenlägenhetupplåtsunderendelavettår,beräknasdenhögstatillåtnaavgiftenefterdetantal kalendermånadersomlägenhetenärupplåten. Bostadsrättsföreningenfåriövrigtintetautsärskildaavgifterföråtgärdersomföreningenskavidta medanledningavlagochförfattning. 4

15 Avgifterskabetalaspådetsättstyrelsenbestämmer.Betalningfårdockalltidskegenompostgiro ellerbankgiro. Kommentar:*Eventuellt*bara*bankgiro*och*avsluta*postgirot.* FÖRENINGSSTÄMMA0 080Räkenskapsår0och0årsredovisning0( #4#+#14#4:e#stycket)# Föreningensräkenskapsåromfattartiden1januari 31december. Senastsexveckorföredenföreningsstämma,påvilkenårsredovisningochrevisionsberättelseska framläggas,skastyrelsenlämnaårsredovisningfördetförflutnaårettillrevisorerna.årsredovisning beståravförvaltningsberättelse,resultaträkning,balansräkningochtilläggsupplysningar. 090Föreningsstämma0( #16)# Föreningsstämmanärbostadsrättsföreningenshögstabeslutandeorgan. Ordinarieföreningsstämmahållsengångomåretförejunimånadsutgång. Extraföreningsstämmaskahållasnärstyrelsenfinnerskältilldet.Extraföreningsstämmaskaockså hållasomdetskriftligenbegärsavenrevisorelleravminstentiondelavsamtligaröstberättigade. Begärantillstyrelsenomextrastämmaskainnehållainformationomvilketärendesomska behandlaspåstämman. Kommentar:*Texten*om*extra*föreningsstämma*är*förenklad.*Tidigare*text:*Extra*stämma*hålls*då*styrelsen* finner*skäl*till*det*och*ska*av*styrelsen*även*utlysas*då*detta*för*uppgivet*ändamål*hos*styrelsen*skriftligen* begärts*av*en*revisor*eller*av*minst*en*tiondel*av*samtliga*röstberättigade*medlemmar.* 0100Kallelse0till0föreningsstämma0( #17)# Styrelsenkallartillföreningsstämma.Kallelsetillföreningsstämmaskatydligtangedeärendensom skaförekommapåstämman. Kallelsetillföreningsstämmaskaskeenligtreglernai 4.Medlemsominteboriföreningenshuskan ävenkallasskriftligenunderuppgivenellerförstyrelsenkändadress. Kallelsefårutfärdastidigastfyraveckorförestämmaochskautfärdassenasttvåveckorföre ordinariestämmaochsenastenveckaföreextrastämma. 0110Motionsrätt0( #18)# Medlemsomönskarfåettärendebehandlatvidföreningsstämmaskaskriftligenframställasin begäranhosstyrelsenföremarsmånadsutgång. 0120Dagordning0( #19)# idstämmanskaupprättasenförteckningövernärvarandemedlemmar,ombudochbiträden (röstlängd). Påordinarieföreningsstämmaskaförekommaföljandeärenden: 5

16 1. Föreningsstämmansöppnande 2. alavordförandeförstämman 3. Anmälanavordförandensvalavprotokollförare 4. Godkännandeavröstlängd 5. Fastställandeavdagordning 6. alavtvåpersonerattjämteordförandenjusteraprotokollet,tillikarösträknare 7. Frågaomkallelseskettibehörigordning 8. Genomgångavstyrelsensårsredovisninginklusiveförvaltningsberättelse 9. Genomgångavrevisorernasberättelse 10. Beslutomfastställandeavresultaträkningochbalansräkning 11. Beslutomanvändandeavuppkommenvinstellertäckandeavförlustenligtfastställd balansräkning 12. Beslutomansvarsfrihetförstyrelsensledamöter 13. Beslutomarvodenochprinciperförandraekonomiskaersättningarförstyrelsensledamöter, revisorer,valberedningochdeandraförtroendevaldasomvaltsavföreningsstämman 14. Beslutomantalstyrelseledamöterochsuppleanter 15. alavstyrelsensordförande,styrelseledamöterochsuppleanter 16. Beslutomantalrevisorerochsuppleant 17. alavrevisor/erochsuppleant 18. Beslutomantalledamöterivalberedningen 19. alavvalberedning,enledamotutsestillvalberedningensordförande 20. Övrigaärenden,vilkaangivitsikallelsen 21. Föreningsstämmansavslutande 0130Extra0stämma0( #19)# Påextrastämmaskautöverpunkt17endastdeärendenförvilkastämmanutlystsochvilkaangivits ikallelsenfördensammaförekomma. 0140Protokoll0( #20)# Ordförandenvidföreningsstämmanskasetillattdetförsprotokoll. Ifrågaomprotokolletsinnehållgälleratt: 1. Röstlängdenskatasinellerbiläggasprotokollet 2. Föreningsstämmansbeslutskaförasiniprotokolletsamt 3. Omröstningharskettskaresultatetangesiprotokollet Protokolletskaundertecknasavstämmoordföranden,sekreterareochavvaldajusterare. Senasttreveckorefterföreningsstämmanskadetjusteradeprotokollethållastillgängligthos bostadsrättsföreningenförmedlemmarna.tidigare:idstämmaförtprotokollskasenastinomtreveckor varahosstyrelsentillgängligtförmedlemmarna. Protokollskaförvarasbetryggande. 6

17 0150Rösträtt,0ombud0och0biträde0(tidigare:0röstning,0ombud0och0biträde)0( # 21)# idföreningsstämmaharvarjemedlemenröst.inneharflermedlemmarenbostadsrättgemensamt, hardetillsammansendastenröst.inneharenmedlemflerabostadsrätteriföreningen,har medlemmenenröst.endastdenmedlemsomfullgjortsinaförpliktelsermotföreningenär röstberättigad.medlemsomintebetalatförfalleninsatsellerårsavgiftharinterösträtt. Enmedlemsrättvidföreningsstämmautövasavmedlemmenpersonligenellerdensomärmedlems ställföreträdareenligtlagellergenombefullmäktigatombudsomantingenskavaramedlemi föreningenellermedlemmensmakeellersambo.detsammagällerävensyskon,förälderellerbarn somvaraktigtsammanbormedmedlemmen.ärmedlemmenenjuridiskpersonfårdenneföreträdas avombudsominteärmedlem. Ombudskalämnainskriftlig,dateradochbevittnadfullmakt.Fullmaktenskavaraioriginalochgäller högstettårfrånutfärdandet.ombudskaföreteskriftlig,dagtecknadfullmakt. Ingenfårpågrundavfullmaktröstaförmeränenannanröstberättigad. Medlemfårpåföreningsstämmamedförahögstettbiträde.Enmedlemkanvidföreningsstämma medförahögstettbiträdesomantingenskavaramedlemiföreningenellermedlemmensmakeellersambo. Detsammagällerävensyskon,förälderellerbarnsomvaraktigtsammanbormedmedlemmen. 0160Röstning0( #21)# Omröstningvidföreningsstämmanskeröppetomintenärvaranderöstberättigadpåkallarsluten omröstning. Föreningsstämmansbeslututgörsavdenmeningsomharfåttmeränhälftenavdeavgivnarösterna ellervidlikaröstetaldenmeningsomstämmoordförandenbiträder.stämmoordförandenbehöver intealltidvaramedlemiföreningen. idpersonvalansesdenvaldsomharfåttdeflestarösterna.idlikaröstetalavgörsvaletgenom lottningominteannatbeslutasavföreningsstämmaninnanvaletförrättas. Förvissabeslutkrävssärskildmajoritetenligtbestämmelserilag.Styrelsenharingenrösträttvidom arvoden. Omröstsedelinteavlämnasellerröstsedelavlämnasutanröstningsuppgift(såkalladblankröstsedel) vidslutenomröstningansesinteröstninghaskett. idlikaröstetalavgörsvalgenomlottning,medaniandrafrågordenmeninggällersombiträdsav ordföranden.defall blandannatfrågaomändringavdessastadgar därsärskildröstövervikterfordrasför giltighetavbeslutbehandlasi9kap16½p1,p34och231ibostadsrättslagen(1991:614) Kommentar:*Syftet*att*ändra*texten*enligt*det*nyare*standardförslaget*har*varit*att*förtydliga*vad*som*gäller.* 7

18 8 STYRELSE,0REISION0OCH0ALBEREDNING0 0170Styrelse0( #9)# Styrelsenbeståravminsttreledamöterochhögstfemledamötersamtminstenochhögstfyra suppleanter.föreningsstämmanväljerstyrelsensordförandesamtövrigastyrelseledamöteroch suppleanter. Kommentar:*Första*stycket,*sista*meningen*har*ändrats*till*att*stämman*väljer*ordförande*från*tidigare*att*den* tillträdande*styrelsen*själv*valde*ordförande*vid*konstituerande*möte.** 0180Styrelsens0åligganden0( #14)# Styrelsenåligger Attavgeredovisningförförvaltningenavföreningensangelägenhetergenomattavlämna årsredovisningsomskainnehållaberättelseomverksamhetenunderåret (förvaltningsberättelse)samtredogörelseförföreningensintäkterochkostnaderunderåret (resultaträkning)ochförställningenvidräkenskapsåretsutgång(balansräkning). Attupprättabudgetochfastställaårsavgifterfördetkommanderäkenskapsåret. Attupprättaenunderhållsplanförgenomförandeavunderhållavbostadsrättsföreningens fastigheter. Attminstengångårligen,innanårsredovisningenavges,uppdateraunderhållsplanenochi förvaltningsberättelsenredovisagenomfördaochinärtidinplaneradeunderhållsåtgärder. besiktigaföreningenshussamtinventeraövrigatillgångarochiförvaltningsberättelsen redovisagjordaiakttagelseravsärskildbetydelsevidbesiktningenochinventeringen. Attårligenbudgeteraförattsäkerställaatttillräckligamedelfinnsförunderhållav bostadsrättsföreningensfastigheter. Attsetillattbostadsrättsföreningensegendombesiktigasilämpligomfattningochienlighet medbostadsrättsföreningensunderhållsplan. Attsenastenveckainnanordinarieföreningsstämmadistribueraårsredovisningenligt reglernai 4. Attminstsexveckorföredenföreningsstämma,påvilkenårsredovisningenoch revisionsberättelseskaframläggas,tillrevisorernalämnaårsredovisningenfördetförflutna räkenskapsåret. 0190Revision0( #15)# Minstenochhögsttvårevisorerochensuppleantväljsavordinarieföreningsstämmaförtidenintill dessnästaordinariestämmahållits. Revisoråligger: Attverkställarevisionavföreningensårsredovisningjämteräkenskaperochstyrelsens förvaltningsamt Attsenasttvåveckorföreordinarieföreningsstämmaframläggarevisionsberättelse. Styrelsenskalämnaskriftligförklaringtillordinarieföreningsstämmaövergjordaanmärkningari revisionsberättelsen.

19 Årsredovisningshandlingar,revisionsberättelsenochstyrelsensförklaringövergjordaanmärkningari revisionsberättelsenskahållastillgängligaförmedlemmarnaminstenveckaföreden föreningsstämmapåvilkendeskabehandlas. 0200alberedning0 idordinarieföreningsstämmaväljsvalberedning. Mandattidenärframtillnästaordinarieföreningsstämma.alberedningenskabeståavminsttvå ledamöter.föreningsstämmanutserordförandeförvalberedningen. alberedningenberederochföreslårpersonertilldeförtroendeuppdragsomföreningsstämmanska tillsätta. alberedningenskatillföreningsstämmanlämnaförslagpåarvodeochföreslåprinciperförandra ekonomiskaersättningarförstyrelsensledamöterochrevisorer. FÖRALTNING0OCH0AYTTRING0 0210Förvaltning0( #12)# Styrelsenfårförvaltaföreningensegendomgenomenavstyrelsenutseddvicevärd,vilkensjälvinte behövervaramedlemiföreningen,ellergenomenfriståendeförvaltningsorganisation.icevärden fårintevaraordförandeistyrelsen. 0220Avyttring0mm0( #13)# Utanföreningsstämmansbemyndigandefårstyrelsenellerfirmatecknareinteavhändaföreningen dessfastaegendomellertomträtt.styrelsenfårdockintecknaochbelånasådanegendomeller tomträtt. Styrelsenellerfirmatecknarefårinteutanföreningsstämmansgodkännandeavhända bostadsrättsföreningensfastighet,delavfastighetellertomträtt. Styrelsenellerfirmatecknarefårintehellerrivaellerbeslutaomväsentligaförändringarav bostadsrättsföreningenshusellermarksåsomväsentligatill,nyochombyggnaderavsådan egendom. Styrelsenellerfirmatecknarefåransökaominteckningochbelåningellerannaninskrivningi bostadsrättsföreningensfastighetellertomträtt. 0230Konstituering0och0firmateckning0( #10+11)# Styrelsenkonstituerarsigsjälvmedundantagavstyrelsensordförandesomväljsav föreningsstämma.styrelsenutserinomsigsekreterare. Föreningensfirmatecknas,förutomavstyrelsen,avordförandeochenstyrelseledamotiförening elleravenstyrelseledamotiföreningmedenannanpersonsomstyrelsendärtillutsett. 0240Beslutsförhet#( #10)# Styrelsenärbeslutsförnärdevidsammanträdetnärvarandesantalöverstigerhälftenavhelaantalet ledamöter.styrelsensbeslututgörsavdenmeningsomharfåttmeränhälftenavdeavgivna 9

20 rösternaellervidlikaröstetaldenmeningsommötesordförandenbiträder. Närminstaantal ledamöterärnärvarande,krävsenhällighetförgiltigtbeslut. Kommentar:*Andra*och*tredje*meningen*är*ett*förtydligande*som*inte*fanns*med*tidigare.*Sista*meningen*När* minsta*antal *ersätter** För*giltigheten*av*fattade*beslut*fordras,*då*för*beslutsförhet*minsta*antalet* ledamöter*är*närvarande,*enighet*om*besluten. * 0250Protokoll0vid0styrelsesammanträde0 idstyrelsenssammanträdenskadetförasprotokoll.protokolletskaundertecknasavsekreterare ochjusterasavordförandenförsammanträdetochdenytterligareledamotsomstyrelsenutser. Styrelseledamotharrättattfåavvikandemeningantecknadtillprotokollet. Endaststyrelseledamotochrevisorharrättatttadelavstyrelseprotokoll.Styrelsenförfogaröver möjlighetenattlåtaannantadelavstyrelsensprotokoll. Protokollfrånstyrelsesammanträdeskaförasinummerföljdochförvarasbetryggande. FONDER0OCH0UNDERHÅLL0 0260Yttre0fond0( #8)# Avsättningförföreningensfastighetsunderhållskagörasårligenienfondföryttreunderhållmedett beloppmotsvarandeminst25kr/kvmlägenhetsareaeller3%avtaxeringsvärdet. senastfrånochmeddetverksamhetsårsominfallernärmastefterdetslutfinansieringenavföreningens fastighetgenomförts,medettbeloppmotsvarandeminst25kr/kvmlägenhetsareaförföreningenshus. Styrelsenskaienlighetmedupprättadunderhållsplanreserverarespektivetaianspråkmedelför yttreunderhållfrånfonden. Kommentar:*Sista*meningen:*Den*vinst*som*kan*uppstå*på*föreningens*verksamhet*ska*balanseras*i*ny*räkning.* Denna*mening*är*flyttad*till* *28*ÖverW*och*underskott.* 0270ÖverR0och0underskott0( #8)# Detöverochunderskottsomkanuppståpåbostadsrättsföreningensverksamhetska,efter underhållsfondering,balanserasinyräkning. Denvinstsomkanuppståpåföreningensverksamhet,skabalanserasinyräkning. Kommentar:*Text*flyttad*från*stycket*avseende*avsättningar*och*användning*av*årsvinst* *8*i*nuvarande* stadgar.*formuleringen*är*densamma*som*tidigare.* ÖERLÅTELSE0OCH0ANDRAHANDSUPPLÅTELSE Formkrav0vid0överlåtelse0( #22)# Ettavtalomöverlåtelseavbostadsrättgenomköpskaupprättasskriftligenochskrivasunderav säljarenochköparen.köpehandlingenskainnehållauppgiftomdenlägenhetsomöverlåtelsenavser samtomettpris.motsvarandeskagällavidbyteellergåva.omöverlåtelseavtaletinteuppfyller formkravenäröverlåtelsenogiltig. 10

21 Bestyrktavskriftavöverlåtelseavtaletskatillställasstyrelsen. 0290Andrahandsupplåtelse0( #26#+#30)# Omenbostadslägenhetsominteäravseddförfritidsändamålinnehasmedbostadsrättavenjuridisk person,fårlägenhetenendastanvändasförattisinhelhetupplåtasiandrahandsom permanentbostad,omintenågotannatharavtalats. Enbostadsrättshavarefårupplåtasinlägenhetiandrahandtillannanförsjälvständigtbrukande endastomstyrelsengersittskriftligasamtycke.styrelsenssamtyckebörbegränsastillvisstidochska lämnasombostadsrättshavarenharskälförupplåtelsenochbostadsrättsföreningeninteharnågon befogadanledningattvägrasamtycke. Omintesamtycketillandrahandsupplåtelselämnasavstyrelsenfårbostadsrättshavarenändå upplåtasinlägenhetiandrahandomhyresnämndenlämnarsitttillstånd. ägrarstyrelsenattgesittsamtycketillenandrahandsupplåtelse,fårbostadsrättshavarenändåupplåtasin lägenhetiandrahand,omhyresnämndenlämnartillståndtillupplåtelsen.tillståndskalämnas,om bostadsrättshavarenharbeaktansvärdaskälförupplåtelsenochföreningeninteharnågonbefogadanledning attvägrasamtycke.tillståndetskabegränsastillvisstid. Närenjuridiskpersoninneharenbostadsrättslägenhetkansamtycketillandrahandsupplåtelse endastnekasombostadsrättsföreningenharbefogadanledning. Ifrågaomenbostadslägenhetsominnehasavenjuridiskpersonkrävsdetförtillståndendastattföreningen inteharnågonbefogadanledningavvägrasamtycke.tillståndetkanbegränsastillvisstid. Etttillståndtillandrahandsupplåtelsekanförenasmedvillkor. Samtycketillandrahandsupplåtelsebehövsinte: 1. Omenbostadsrättharförvärvatsvidexekutivförsäljningellertvångsförsäljningenligt bostadsrättslagenkap8(1991:614)avenjuridiskpersonsomhadepanträttibostadsrätten ochsominteantagitstillmedlemibostadsrättsföreningen,eller 2. Omlägenhetenäravseddförpermanentboendeochbostadsrättentilllägenheteninnehasav enkommunellerettlandsting Närsamtyckeintebehövsskabostadsrättshavarengenastmeddelastyrelsenom andrahandsupplåtelsen. ANSARSFÖRDELNING0 0300Rätt0att0utöva0bostadsrätten0( #23)# Harbostadsrättenövergåtttillnyinnehavare,fårdenneutövabostadsrättenendastomhaneller honärellerantastillmedlemiföreningen. Enjuridiskpersonsomärmedlemiföreningenfårinteutansamtyckeavföreningensstyrelsegenom överlåtelseförvärvabostadsrätttillenbostadslägenhet. 11

22 Utanhinderavförstastycketfårdödsboefteravlidenbostadsrättshavareutövabostadsrätten.Efter treårfråndödsfallet,fårföreningendockanmanadödsboetattinomsexmånadervisaatt bostadsrätteningåttibodelningellerarvsskiftemedanledningavbostadsrättshavarensdödelleratt någon,somintefårvägrasinträdeiföreningen,förvärvatbostadsrättenochsöktmedlemskap.om dentidsomangettsianmaningeninteiakttas,fårbostadsrättentvångsförsäljasenligt bostadsrättslagenkap8(1991:614)fördödsboetsräkning. Utanhinderavförstastycketfårocksåenjuridiskpersonutövabostadsrättenutanattvaramedlemi föreningen,omdenjuridiskapersonenharförvärvatbostadsrättenvidexekutivförsäljningellervid tvångsförsäljningenligt8kap(1991:614)bostadsrättslagenochdåhadepanträttibostadsrätten.tre årefterförvärvetfårföreningenuppmanadenjuridiskapersonenattinomsexmånaderfrån uppmaningenvisaattnågonsomintefårvägrasinträdeiföreningenharförvärvatbostadsrättenoch söktmedlemskap.omuppmaningeninteföljs,fårbostadsrättentvångsförsäljasenligtkap8 bostadsrättslagen(1991:614)fördenjuridiskapersonensräkning. 0310Bostadsrättsföreningens0ansvar0 Bostadsrättsföreningenssvararföratthusetochbostadsrättsföreningensfastaegendom,med undantagförbostadsrättshavarensansvarenligt 32,ärvälunderhålletochhållsigottskick. Bostadsrättsföreningensvararvidareförunderhållochreparationeravföljande: 1. Ledningarföravlopp,värme,elektricitetochvatten,omföreningenharförsettlägenheten medledningarnaochdessatjänarfleränenlägenhet(s.k.stamledningar) 2. Ledningarföravlopp,vattenochanordningarförinformationsöverföringsom bostadsrättsföreningenförsettlägenhetenmedochsomfinnsigolv,tak, lägenhetsavskiljandeellerbärandevägg 3. Radiatorerochvärmeledningarilägenhetensombostadsrättsföreningenförsettlägenheten med 4. Rökgångarochventilationskanalerinkluderathelaventilationssystemetinklusive ventilationsdonsamtävenförspiskåpa/köksfläktsomutgördelavhusetsventilation,samt 5. Husetsentrédörrar/ytterdörrarochpostboxar* 0320Bostadsrättshavarens0ansvar0(nuvarande0stadgar0R0rubrik:0 Bostadsrättshavarens0rättigheter0och0skyldigheter)0( 0270och032)0 Bostadsrättshavarenskapåegenbekostnadhållalägenhetenjämtetillhörandeutrymmenigott skick.dettagällerävenmarken,balkongen,terrassenochuteplatsenpågårdsbjälklag,omsådan ingåriupplåtelsen.detinnebärattbostadsrättshavarenansvararförsåvälunderhållsom reparationeravnämndautrymmenochattbekostaåtgärderna. Föruteplatserpågårdsbjälklaggäller,attsådanaingreppundermarkytansomkanmedföraskador pågårdsbjälklagellerförsörjningsanläggningarintefårske. Bostadsrättshavarenskaföljadeanvisningarsombostadsrättsföreningenlämnarbeträffande installationeravseendeavlopp,värme,el,vatten,ventilationochanordningför informationsöverföring. Bostadsrättshavarenfårinteutanstyrelsenstillståndilägenhetenutföraåtgärdsominnefattar: 12

23 1. Ingreppienbärandekonstruktion 2. Ändringavbefintligaledningarföravlopp,värmeellervatten,eller 3. Annanväsentligförändringavlägenheten Styrelsenfårintevägraattmedgetillståndtillenåtgärd,sominteärtillpåtagligskadaeller olägenhetförföreningen. Deåtgärderbostadsrättshavarenvidtarilägenhetenskaalltidutförasfackmässigt. Tilllägenhetenräknastillexempel(enmerdetaljeradspecifikation sebilagatilldessastadgar) Lägenhetensväggar,golvochtaksamtunderliggandefuktisolerandeskikt Lägenhetensinredning,utrustning,ledningarochövrigainstallationer Rökgångar Glasochbågarilägenhetensfönsterochdörrar Lägenhetensytterochinnerdörrar Svagströmsanläggningar Skåpmedutrustningföromkopplingochfördelningavdata,telefoni,Tsamtdigitalboxför T Bostadsrättshavarensvarardockinteförreparationavledningarföravlopp,värme,elochvattenom föreningenförsettlägenhetenmedledningarnaochdessatjänarfleränenlägenhet.detsamma gällerrökgångarochventilationskanaler. Bostadsrättshavarensvararintehellerförmålningavutifrånsynligadelaravytterfönsteroch ytterdörrar.förförråd,garageellerannatlägenhetskomplementharbostadsrättshavarensamma underhållsochreparationsansvarsomförlägenhetenenligtovan.dettagällerävenmarksomär upplåtenmedbostadsrätt. Omlägenhetenärutrustadmedbalkong,altanellerhörtilllägenhetenmark/uteplatssomär upplåtenmedbostadsrätt,svararbostadsrättshavarenförrenhållningochsnöskottning. adavsermark/uteplatsärbostadsrättshavarenskyldigattföljabostadsrättsföreningensanvisningar gällandeskötselavmarken/uteplatsen. Bostadsrättshavarenärskyldigatttillbostadsrättsföreningenanmälafelochbristerisådan lägenhetsutrustning/ledningarsombostadsrättsföreningensvararförenligtdenna stadgebestämmelseellerenligtlag. Förreparationerpga.brandellervattenledningsskadasvararbostadsrättshavarenendastomskadan uppkommitgenom 1. Egenvårdslöshetellerförsummelse,eller 2. årdslöshetellerförsummelseav a. Någonsomhörtillbostadsrättshavarenshushållellerbesökandegästihushållet b. Någonannansombostadsrättshavarenharinrymtilägenheten c. Någonsomförbostadsrättshavarensräkningutförarbeteilägenheten.För reparationpga.brandskadasomuppkommitgenomvårdslöshetellerförsummelse 13

24 avnågonannanänbostadsrättshavarensjälv,ärdenneansvarigendastom bostadsrättshavarenbrustitiomsorgochtillsyn. Sistastycketgälleritillämpligadelaromdetfinnsohyrailägenheten. Kommentar:*Generellt*har*vi*bytt*ut*han/hon*och*hans/hennes*mot*bostadsrättshavaren.*F*ö*är*texten*tagen* direkt*från*nuvarande*stadgar.* 0330Försäkring00 Bostadsrättshavarenbörtecknaförsäkringsomomfattarbostadsrättshavarensunderhållsoch reparationsansvarsomföljeravlagochdessastadgar.ombostadsrättsföreningentecknaten motsvarandeförsäkringtillförmånförbostadsrättshavaren,svararbostadsrättshavareni förekommandefallförsjälvriskochkostnadenföråldersavdrag. BOSTADSRÄTTSFRÅGOR0 0340Lägenhetsförteckning0 Bostadsrättshavareharrättattfåutdragurlägenhetsförteckningenbeträffandesinbostadsrätt. Utdragetskaange: 1. Lägenhetensbeteckning,belägenhet,rumsantalochövrigautrymmen 2. DagenförBolagsverketsregistreringavdenekonomiskaplansomliggertillgrundför upplåtelsen 3. Bostadsrättshavarensnamn 4. Insatsenförbostadsrätten 5. adsomfinnsantecknatrörandepantsättningavbostadsrätten,samt 6. Datumförutfärdandet 0350Användning0av0bostadsrätten0( #29)# idanvändningavlägenhetenskabostadsrättshavarensetillattdesomboriomgivningeninte utsättsförstörningarsomisådangradkanvaraskadligaförhälsanellerannarsförsämraderas bostadsmiljöattdeinteskäligenbörtålas. Omdetförekommersådanastörningar,skaföreningen 1. Gebostadsrättshavarentillsägelseattsetillattstörningarnaomedelbartupphör,och 2. Omdetärfrågaomenbostadslägenhet,underrättasocialnämndenidenkommundär lägenhetenärbelägen,omstörningarna Punkt2gällerinteomföreningensägeruppbostadsrättshavarenmedanledningavattstörningarna ärsärskiltallvarligamedhänsyntillderasartelleromfattning. Ombostadsrättshavarenvetellerharanledningattmisstänkaattettföremålärbehäftatmedohyra, fårdettaintetasinilägenheten. Bostadsrättshavarenskaäveniövrigtvidsinanvändningavlägenheteniakttaalltsomfordrasföratt bevarasundhet,ordningochgottskickinomellerutanförhusetsamtföljabostadsrättsföreningens ordningsregler. 14

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VASAPARKEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Vasaparken 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. BRF Katthuvudet 27 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRF Katthuvudet 27 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, SÄTE ÄNDAMÅL... 4 1 Firma, säte och ändamål... 4 MEDLEMSKAP, ÖVERLÅTELSE, UPPLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING AV BOSTADSRÄTT...

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Leoparden 5 Antagna vid föreningsstämma 12 maj 2015. Föreningens namn och säte 1. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Leoparden 5. Styrelsen har sitt säte i Solna.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖPAREN 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är BRF LÖPAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HALLONET 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hallonet 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen.

Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. 1(6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Esplanaden antagna vid stämma den 26 april 2005 och extra stämma den 9 juni 2005 (reg. 050827), ändrade den 25 april 2007 och den 6 maj 2007 ( 5, reg. 070611), ändrade

Läs mer

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen.

En överlåtelse är ogiltig om den som en bostadsrätt överlåtits till inte antas till medlem i föreningen. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN NYSTADEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nystaden 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a.

Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a. Stadgar för Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a. Föreningens firma och ändamål Medlemskap 1. Föreningen, vars firma är Framtidshem Bostadsrättsförening nr 1 i Motala u.p.a., har till ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MÖRBYSKOGEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mörbyskogen 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Överlåtaren av bostadsrätten svarar tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

Överlåtaren av bostadsrätten svarar tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. 2(12) För tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar såsom upplåtelse av parkeringsplats, extra förrådsutrymme och dylikt utgår särskild ersättning som bestäms av styrelsen. Upplåtelseavgift,

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Åre kommun, Jämtlands län.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre. Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Åre kommun, Jämtlands län. Stadgar för bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre, org nr 716414-5869 Antagna genom beslut vid ordinarie föreningsstämma 18 juni 2011 samt beslut vid extra stämma 3 september 2011. Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björnen 10 i Solna (org nr 769606-0016)

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björnen 10 i Solna (org nr 769606-0016) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björnen 10 i Solna (org nr 769606-0016) FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Björnen 10. 2 Föreningen har till ändamål främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kättingen 5. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEJK Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svejk. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. Föreningen firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Holmen, Sickla Kaj. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Brommaplatån

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Brommaplatån Stadgar för Bostadsrättsföreningen Brommaplatån Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Brommaplatån. Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Halmstrået

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Halmstrået Stadgar för Bostadsrättsföreningen Halmstrået Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på konstituerande sammanträde den 3 maj 2012....... Lena

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck Brf Utsikten i Rydebäck Stadgar för Bostadsrättsföreningen Utsikten i Rydebäck Diarienummer 249490BRF/13 Registrerad av Bolagsverket 2013-07-15 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Viken.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Viken. 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Viken. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på ordinarie föreningsstämma den 11 april 2012 och extra

Läs mer

Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR. Firma och ändamål

Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR. Firma och ändamål Bostadsrättsföreningen FINN Fålhagen 8:1 STADGAR Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen FINN. Styrelsens säte är Uppsala. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för bostadrättsföreningen Jordgubben 20 Fastställda 051001

Stadgar för bostadrättsföreningen Jordgubben 20 Fastställda 051001 Stadgar för bostadrättsföreningen Jordgubben 20 Fastställda 051001 1 Innehåll STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20... 4 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT... 4 1... 4 MEDLEMSKAP... 4 2... 4 3... 4

Läs mer

STADGAR FIRMA OCH ÄNDAMÅL MEDLEMSKAP

STADGAR FIRMA OCH ÄNDAMÅL MEDLEMSKAP STADGAR för Bostadsrättsföreningen "Platån 17" (org nr 769605-2781) FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Platån 17. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Föreningens firma och ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mjölner på Norra Älvstranden.

Föreningens firma och ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mjölner på Norra Älvstranden. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mjölner på Norra Älvstranden Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mjölner på Norra Älvstranden. 1 2 Föreningen har till ändamål främja

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FEMETTAN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Femettan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Danska Vägen i Lunden

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Danska Vägen i Lunden Stadgar för Bostadsrättsföreningen Danska Vägen i Lunden Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på ordinarie stämma 2012-05-12. Ordförande

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Drabanten justerade vid stämma ÅÅÅÅ-MM-DD

Stadgar för bostadsrättsföreningen Drabanten justerade vid stämma ÅÅÅÅ-MM-DD Stadgar för bostadsrättsföreningen Drabanten justerade vid stämma ÅÅÅÅ-MM-DD Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Drabanten. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han innehar bostadsrätt.

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han innehar bostadsrätt. STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fanan 12 (org nr 716411-7066) FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fanan 12. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kronskogen 2 i Eskilstuna

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kronskogen 2 i Eskilstuna OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning - fysisk person 5 Bosättningskrav 6 Andelsägande 7 Insats, årsavgift och

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FREDHÄLLS GÅRD

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FREDHÄLLS GÅRD STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FREDHÄLLS GÅRD FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fredhälls Gård. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsförening Brunkebergsgården. Organisationsnummer 769617-1938

Stadgar för bostadsrättsförening Brunkebergsgården. Organisationsnummer 769617-1938 Stadgar för bostadsrättsförening Brunkebergsgården Organisationsnummer 769617-1938 Rev. Den 23 april 2013 Sida 2 av 10 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING s. 2 FÖRENINGENS FIRMANAMN OCH SÄTE s. 4

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2 (769607-1328) Föreningens firma och ändamål

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2 (769607-1328) Föreningens firma och ändamål Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2 (769607-1328) Antagna den 16 april 2015. Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Solfjädern 2. 2 Föreningen har till

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2 BRF STORMYRTÖSEN 2 OLA HANSSONSGATAN 1-9 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORMYRTÖSEN 2 FIRMA & SÄTE Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stormyrtösen 2. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BJÄRE FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Bjäre. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 Mall Stadgar Brf (2).doc 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal Antagna den 24 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Riggen Gröndal. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg

Stadgar Brf HK 18 i Göteborg Stadgar Brf HK 18 i Göteborg STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN HK18 I GÖTEBORG 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen HK18 i Göteborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SKUGGVIOLEN1 INLEDANDE BESTÄMMELSER

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SKUGGVIOLEN1 INLEDANDE BESTÄMMELSER STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SKUGGVIOLEN1 INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen SKUGGVIOLEN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Häggen 7 i Kalmar

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Häggen 7 i Kalmar STADGAR för Bostadsrättsföreningen Häggen 7 i Kalmar OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - fysisk person 4 Bosättningskrav 5 Andelsägande 6 Insats,

Läs mer

1 (6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4

1 (6) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4 1 (6) Nov 97-A Fh 000511 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4 Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar antagna den 12 september 2002 blivit ändrade (10 ) av föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR. för. HSB:s Bostadsrättsförening Rågö i Stockholm.

STADGAR. för. HSB:s Bostadsrättsförening Rågö i Stockholm. STADGAR för HSB:s Bostadsrättsförening Rågö i Stockholm. INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB:s Bostadsrättsförening Rågö i Stockholm. Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar Brf Valdemarsro

Stadgar Brf Valdemarsro Bostadsrättsförning Valdemarsro 1. Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Brf Valdemarsro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INSTEGET FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Insteget. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Föreningens firma och ändamål Särskilda bestämmelser Räkenskapsår Medlemskap

Föreningens firma och ändamål Särskilda bestämmelser Räkenskapsår Medlemskap Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stora Mossen 1. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter

Avgifter. Bostadsrättshavares rättigheter och skyldigheter Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken i Högdalen Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Brf Navigatören Sida 1 (6) Föreningsstadgar /2013

Brf Navigatören Sida 1 (6) Föreningsstadgar /2013 413005/13 Brf Navigatören Sida 1 (6) 2013111505643 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen NAVIGATÖREN. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Sudereken

S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Sudereken S T A D G A R FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Sudereken FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sudereken. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Erikshus organisationsnummer 716438-4757

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Erikshus organisationsnummer 716438-4757 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Erikshus organisationsnummer 716438-4757 OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4 organisationsnummer 769608-6193

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4 organisationsnummer 769608-6193 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Gåshaga Pirar 4 organisationsnummer 769608-6193 OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Rudan

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Rudan Stadgar för Bostadsrättsföreningen Rudan Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på ordinarie föreningsstämma den 18 maj 2015 samt på en extra

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Mosshagestigen. 2 Föreningen har till ändamål främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Sida 1 (14) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ISPRINSESSAN. Föreningens firma och ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Isprinsessan

Stadgar. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ISPRINSESSAN. Föreningens firma och ändamål. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Isprinsessan 1 Feb -96-A Stadgar för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ISPRINSESSAN Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Isprinsessan 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Muttern 4. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Muttern 4, organisationsnummer 716419-6888.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Muttern 4. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Muttern 4, organisationsnummer 716419-6888. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Muttern 4 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Muttern 4, organisationsnummer 716419-6888. 2 Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEGELN 1

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEGELN 1 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN DEGELN 1 Innehållsförteckning: FÖRENINGENS FIRMA, SÄTE, ÄNDAMÅL OCH RÄKENSKAPSÅR M M...3 1 ÖVERGRIPANDE LAGSTIFTNING...3 2 FIRMA...3 3 SÄTE...3 4 ÄNDAMÅL...3 5 RÄKENSKAPSÅR...3

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖDKOLVEN 2

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖDKOLVEN 2 STADGAR 1 FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÖDKOLVEN 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lödkolven 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Stadgar för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Antagna den 25 april 2013 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

STADGAR för bostadsrättsföreningen ALRIK (organisationsnummer 717600-0433)

STADGAR för bostadsrättsföreningen ALRIK (organisationsnummer 717600-0433) STADGAR för bostadsrättsföreningen ALRIK (organisationsnummer 717600-0433) Innehållsförteckning Särskilda bestämmelser... 3 Räkenskapsår... 3 Medlemskap... 3 Avgifter... 3 Avsättningar och användning av

Läs mer

Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. STADGAR Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svenska Högarna 4. Dessa stadgar har antagits på konstituerande möte den 2011-04-10 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sundby nr 1

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sundby nr 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Sundby nr 1 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sundby nr 1. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Inträde i föreningen kan beviljas person som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus.

Inträde i föreningen kan beviljas person som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus. Sid 1(1) STADGAR för bostadsrättsföreningen Bromsen 2 (org nr 716417-4562) Stadgar antagna vid föreningens årsstämma 2005-04-11 och 2006-03-29 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen

Bilaga 1. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen Bilaga 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Grusgropen antagna den X X 2012 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATSER OCH AVGIFTER MM. 3 BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2

Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2 Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2 1/9 Stadgar för bostadsrättsföreningen Havsljuset 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Havsljuset 2,org.nr.769615-0684.

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kompassen 1

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kompassen 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kompassen 1 Föreningens firma, sätt och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kompassen 1. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

S t a d g a r. för. HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 i Göteborg

S t a d g a r. för. HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 i Göteborg S t a d g a r för HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 i Göteborg Oktober 1997 HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 S T A D G A R f ö r HSB:s Bostadsrättsförening Johanneberg 1936 i Göteborg

Läs mer

Bostadsrättsföreningen omfattas av Lagen om ekonomiska föreningar. Vid sidan om stadgarna gäller Bostadsrättslagen.

Bostadsrättsföreningen omfattas av Lagen om ekonomiska föreningar. Vid sidan om stadgarna gäller Bostadsrättslagen. Bostadsrättsföreningen Dykärret 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Dykärret 14, antagna vid ordinarie föreningsstämma den 25 maj 1988, konfirmerade vid föreningsstämman den 11 maj 1989, reviderade vid

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen LunnaTöser i Lund organisationsnummer 769611-6313

STADGAR för Bostadsrättsföreningen LunnaTöser i Lund organisationsnummer 769611-6313 STADGAR för Bostadsrättsföreningen LunnaTöser i Lund organisationsnummer 769611-6313 OM FÖRENINGEN 1 Namn, ändamål och säte 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Förmannen. Organisationsnummer 716402-8073

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Förmannen. Organisationsnummer 716402-8073 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Förmannen Organisationsnummer 716402-8073 OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmgården Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Malmgården Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Husbåten organisationsnummer 702000-5810

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Husbåten organisationsnummer 702000-5810 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Husbåten organisationsnummer 702000-5810 OM FÖRENINGEN 1 Namn, ändamål och säte 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Jutamöllan

Stadgar för bostadsrättsföreningen Jutamöllan 1 Stadgar för bostadsrättsföreningen Jutamöllan Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Jutamöllan. Föreningen har till ändamåla att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

3 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Stad.

3 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborgs Stad. Stadgar Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar vid stämma den 2009-05- 05. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Buffeln9. 2 Föreningen

Läs mer

STADGAR För Bostadsrättsföreningen Marskalken nr 2

STADGAR För Bostadsrättsföreningen Marskalken nr 2 STADGAR För Bostadsrättsföreningen Marskalken nr 2 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Marskalken nr 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö, organisationsnummer 716418-0635. 2 Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för HSB Brf Blåsut i Göteborg

Stadgar för HSB Brf Blåsut i Göteborg Informationspärm / Flik 2, sida 1 av 13 Stadgar för HSB Brf Blåsut i Göteborg INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut i Göteborg. Föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen SVARTPOPPELN

Bostadsrättsföreningen SVARTPOPPELN Bostadsrättsföreningen SVARTPOPPELN STADGAR FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Svartpoppeln. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR FÖR BRÅVALLAGATAN 9, 113 36 STOCKHOLM ANTAGNA 2015 04 28 ORGANISATIONSNUMMER 769605-5164

STADGAR FÖR BRÅVALLAGATAN 9, 113 36 STOCKHOLM ANTAGNA 2015 04 28 ORGANISATIONSNUMMER 769605-5164 STADGAR FÖR BRÅVALLAGATAN 9, 113 36 STOCKHOLM ANTAGNA 2015 04 28 ORGANISATIONSNUMMER 769605-5164 OM FÖRENINGEN 1 Namn, ändamål och säte 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - fysisk person

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN 44 Användning av bostadsrätten 45 Sundhet, ordning och gott skick 46 Tillträdesrätt 47 Andrahandsupplåtelse 48 Inneboende

ANVÄNDNING AV BOSTADSRÄTTEN 44 Användning av bostadsrätten 45 Sundhet, ordning och gott skick 46 Tillträdesrätt 47 Andrahandsupplåtelse 48 Inneboende OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning - fysisk person 5 Bosättningskrav 6 Delägande 7 Insats, årsavgift och upplåtelseavgift

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Knoppen 12 organisationsnummer 716417-7276

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Knoppen 12 organisationsnummer 716417-7276 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Knoppen 12 organisationsnummer 716417-7276 Ref nr K12-09-0012-1A OM FÖRENINGEN 1 Namn, ändamål och säte 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning 4 Bosättningskrav

Läs mer

STADGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMPLEMENT

STADGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMPLEMENT KOMPLEMENT Normalstadgar för bostadsrättsföreningar inom HSB innehåller till stor del bestämmelser ur bostadsrättslagen (Brl) och lagen om ekonomiska föreningar (FL). Detta för att ge en praktisk regelsamling.

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kandidaten

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kandidaten STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Kandidaten Organisationsnummer: 769613-6220 Innehåll FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 2-4 INSATS OCH AVGIFTER 5-6 BOSTADSRÄTTSHAVARENS

Läs mer

INLEDANDE BESTÄMMELSER

INLEDANDE BESTÄMMELSER INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kopparn 5. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende

Läs mer

4 Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före april månads utgång. Jfr 17.

4 Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före april månads utgång. Jfr 17. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOLTORPET II Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Soltorpet II. 2 Föreningen har till ändamål att att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MURAREN 1 (org nr 715200-1090)

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MURAREN 1 (org nr 715200-1090) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MURAREN 1 (org nr 715200-1090) FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen MURAREN 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Smedjan 11 Org. nr. 769604-3012

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Smedjan 11 Org. nr. 769604-3012 1 (13) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Smedjan 11 Org. nr. 769604-3012 Firma, säte och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Smedjan 11. Styrelsens säte är Stockholm. 2 Föreningen har

Läs mer

STADGAR. för bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren i Danderyds kommun. Firma och ändamål. Medlemskap

STADGAR. för bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren i Danderyds kommun. Firma och ändamål. Medlemskap STADGAR för bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren i Danderyds kommun Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Timmerhuggaren. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Laugar Q 4- AVI 2J, För bostadsrättsföreningen Slöjdläraren i Stockholms stad. Firma och ändamål

Laugar Q 4- AVI 2J, För bostadsrättsföreningen Slöjdläraren i Stockholms stad. Firma och ändamål 4, Q 4- AVI Laugar - För bostadsrättsföreningen Slöjdläraren i Stockholms stad Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Slöjdläraren. Föreningen har till ändamål att främja medlemmars

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILLEVÅNG I TRELLEBORG

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILLEVÅNG I TRELLEBORG STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LILLEVÅNG I TRELLEBORG INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lillevång i Trelleborg. Föreningen har till

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR Bostadsrättsföreningen Linero i Lund 2015 Gäller fr.o.m. 2015-05-27

NORMALSTADGAR FÖR Bostadsrättsföreningen Linero i Lund 2015 Gäller fr.o.m. 2015-05-27 NORMALSTADGAR FÖR Bostadsrättsföreningen Linero i Lund 2015 Gäller fr.o.m. 2015-05-27 Innehåll OM FÖRENINGEN 3 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte 2 Bostadsrättsföreningens ändamål 3 Samverkan FONDERING

Läs mer