Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stensjöpärlan, Kvicksund (Org. nr )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stensjöpärlan, Kvicksund (Org. nr. 716454-6819)"

Transkript

1 Sidan 1 av 10 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stensjöpärlan, Kvicksund (Org. nr ) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stensjöpärlan 2 Ändamål Föreningen har till ändamål främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfa mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. 3 Säte Styrelsen har sitt säte i Västerås 4 Stämma Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året före mars månads utgång Jfr 17 5 Räkenskapsår Föreningens räkenskapsår omfar tiden 1 januari - 31 december. 6 Medlemskap Fråga om anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen. 7 Utträde och uteslutning Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen, så länge han innehar bostadsrätt. Anmälan om utträde ur föreningen skall göras skriftligen och handlingen skall vara försedd med medlemmens bevittnade namnunderskrift. 8 Avgifter För bostadsrätten utgående insats och årsavgift fastställs av styrelsen. För bostadsrätt skall erläggas årsavgift till bestridande av föreningens kostnader för den löpande verksamheten, samt för de i 9 angivna avsättningarna. Årsavgifterna fördelas efter bostadsrätternas insatser och erlägges på tider som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan besluta ersättning för värme och varmven, renhållning, konsumtionsven eller elektrisk ström skall erläggas efter förbrukning eller yta. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgift får maximalt uppgå till 2,5 % av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

2 Sidan 2 av 10 Pantsättningsavgift får maximalt uppgå till 1 % av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. 9 Avsättningar och användning av årsvinst Avsättning för föreningens fastighetsunderhåll skall göras årligen, senast från och med det verksamhetsår som infaller närmast efter det slutfinansieringen av föreningens fastighet genomförts, med ett belopp motsvarande minst 0,3 % av byggkostnaden för föreningens hus. Den vinst som kan uppstå på föreningens verksamhet, skall balanseras i ny räkning. Styrelse och revisorer 10 Sammansättning Styrelsen består av ordförande och minst fyra och högst sex ledamöter, samt minst en och högst fyra suppleanter, vilka samtliga väljs av föreningen på ordinarie stämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Suppleanter skall kallas till styrelsemöte och äger där närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Avgår ledamot före mandidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma turordning för tiden t.o.m. nästa stämma. Undantaget om ordförande avgår skall extra stämma för fyllnadsval kallas om mer än fyra månader återstår av mandiden. När det för statligt bostadsstöd krävs kommun utövar insyn i bostadsrättsföreningens verksamhet, kan detta fullföljas genom minst en av styrelseledamöterna och suppleant för denne utses av kommunen. Istället för styrelseledamot och suppleant kan kommunen utse rapportör. Rapportören skall ta del av styrelsens förvaltning och äger rätt närvara vid föreningsstämmor, styrelsesammanträden och besiktningar. Vid styrelsesammanträde och föreningsstämmor äger rapportören rätt väcka förslag och få sin mening antecknad i protokollet. Av kommunen utsedd ledamot och suppleant behöver inte vara medlem i föreningen. 11 Sammanträden Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst halva antalet ledamöter så begär Styrelsen skall ha minst fyra protokollförda sammanträden per år. Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och de vid ordinarie sammanträdet närvarandes antal överskrider hälften av hela antalet ledamöter. Röstningen får inte ske genom ombud För giltighet av fade beslut fordras, då minsta antalet ledamöter är närvarande, enighet om besluten Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. 12 Konstituering Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och de övriga befningshavare som erfordras. Sekreterare och kassör bör utses inom men kan väljas utom styrelsen.

3 Sidan 3 av Protokoll Vid styrelsesammanträde och årsmöte skall föras protokoll. Detta skall justeras av mötesordförande och av en särskild utsedd protokolljusterare vid styrelsesammanträde och två utöver ordförande vid årsmöte. Medlem/ledamot äger rätt få avvikande mening antecknad till protokollet. 14 Adjungering Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befning inom styrelsen 15 Firmatecknare Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening eller av en styrelseledamot i förening med annan person som styrelsen därtill utsett. 16 Vicevärd Styrelsen får förvalta föreningens egendom genom en av styrelsen utsedd vicevärd, vilken själv inte behöver vara medlem i föreningen, eller genom en fristående förvaltningsorganisation. Vicevärden skall inte vara ordförande eller ledamot av styrelsen. 17 Försäljning och inteckning av egendom Utan föreningsstämmas bemyndigande får styrelsen eller firmatecknare, inte avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt. Styrelsen får dock inteckna och belåna sådan egendom eller tomträtt. 18 Styrelsens åligganden Styrelsen åligger: Att avge redovisning för förvaltningen av föreningens angelägenheter genom avlämna årsredovisning som skall innehålla berättelse om verksamheten under året (förvaltningsberättelse) samt redogörelse för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för ställningen vid räkenskapsårets utgång (balansräkning), upprätta budget och fastställa årsavgifter för det kommande räkenskapsåret, minst en gång årligen, innan årsredovisningen avges, besiktiga föreningens fastigheter samt inventera övriga tillgångar och i förvaltningsberättelsen redovisa vid besiktningen och inventeringen gjorda iakttagelser av särskild betydelse, minst en månad före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisorernas berättelse skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret, samt senast en vecka innan ordinarie föreningsstämma tillställa medlemmarna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

4 Sidan 4 av Revision En revisor och suppleant samt en ordinarie internrevisor väljs av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Revisor åligger: verkställa revision av föreningens räkenskaper och förvaltning genom fortlöpande under året ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper och annat underlag för revision skall vara revisorn tillhanda senast en månad före årsmötet. granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen senast två veckor före ordinarie föreningsstämma överlämna revisionsberättelse. Om det för statligt bostadsstöd krävs, äger kommunen rätt utse minst en revisor och suppleant. Istället för revisor och suppleant kan kommunen utse kommunalt organ granska föreningens ekonomi och räkenskaper. 20 Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året vid tidpunkt som framgår av Kallelse och meddelanden Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden till föreningens medlemmar skall ske genom anslag å lämpliga platser inom föreningens fastigheter. Kallelse till stämma skall tydligt ange de ärenden som skall förekomma på stämman. Medlem som inte bor inom fastigheten, skall skriftligen kallas under uppgiven eller eljest för styrelsen känd adress. Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämman och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma. 22 Stämmoärenden På ordinarie föreningsstämma skall förekomma följande ärenden: a. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar b. Val av ordförande vid stämman c. Anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman d. Val av justerare e. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett f. Föredragning av styrelsens årsredovisning g. Föredragning av revisorernas berättelse h. Fastställande av resultat- och balansräkningen i. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret j. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust k. Fråga om arvoden l. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen m. val av ordförande för föreningen på ett år n. Val av styrelseledamöter på två år o. Val av suppleanter på ett år

5 Sidan 5 av 10 p. Val av revisor och suppleant på ett år r. Val av valberedning och sammankallande i denna på ett år s. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelse 23 Extra stämma Extra stämma hålls då styrelsen finner skäl till det och skall av styrelsen även utlysas då det hos styrelsen skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar. Kallelse skall utfärdas senast en månad efter sådan begäran och senast en vecka före extra stämma. På extra stämma skall förekomma endast de ärenden, för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelse till densamma. 24 Motioner Enskild medlem äger rätt genom motion få ärende behandlat på föreningsstämma. Sådant ärende skall skriftligen ha inkommit till styrelsen i så god tid ärendet kan tas upp i kallelse till stämman. Styrelsen skall yttra sig över dessa och tillställa medlemmarna motioner och yttrande senast en vecka före årsmötet. 25 Stämmoprotokoll Vid stämman fört protokoll skall senast inom tre veckor vara hos styrelsen tillgängligt för medlemmarna. 26 Rösträtt Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Bostadsrättshavare får utöva sin rösträtt genom befullmäktigat ombud som antingen skall vara medlem i föreningen, äkta make, sambo eller närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen. Ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Ingen får genom fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad. 27 Omröstning Omröstning vid föreningsstämma sker öppet om inte närvarande röstberättigad påkallar sluten omröstning. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträds av ordföranden under förutsättning denne är medlem i föreningen. Är ordförande icke medlem skall även dessa ärenden avgöras genom lottning vid lika röstetal. 28 Stadgeändring För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande allmänna möten med minst en månads mellanrum, varav det ena skall vara ordinarie årsstämma. För besluts giltighet krävs minst ¾ majoritet av röstberättigade närvarande vid varje enskilt tillfälle. I det fall samtliga medlemmar är närvarande samt beslutet är enhälligt kan stadgeändring genomföras vid en och samma stämma.

6 Sidan 6 av 10 Förslag till ändring av stadgarna kan skriftligen avges av medlem genom motion samt av styrelsen. De övriga fall där särskild röstövervikt erfordras för giltighet av beslut behandlas i 9 kap 16, 19 och 23 i bostadsrättslagen. 29 Valberedning Valberedningen består av sammankallande och två övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder på kallelse av sammankallande eller när övriga ledamöter så begär. Valberedningen skall senast åtta veckor före årsmötet tillfråga dem vars mandid utgår om de önskar kandidera för kommande mandatperiod. Senast tio dagar före årsmötet skall valberedningen till styrelsen meddela sitt förslag samt senast sju dagar innan årsmötet offentliggöra sitt förslag till medlemmarna. 30 Valbarhet Valbar till styrelsen och valberedning är röstberättigad medlem av föreningen. 31 Stadgetolkning Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsett i stadgarna avgörs frågan av styrelsen. Medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig i sådana frågor icke väcka talan vid allmän domstol. Upplåtelse och övergång av bostadsrätt 32 Upplåtelse Bostadsrätt upplåtes skriftligen och får endast upplåtas åt medlem i föreningen. Upplåtelsehandlingen skall ange parternas namn, den lägenhet upplåtelsen avser, ändamålet med upplåtelsen samt de belopp som skall betalas som insats och årsavgift. Om upplåtelseavgift skall uttas, skall även den anges. 33 Övergång Har bostadsrätt övergått till ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten endast om han är eller antas till medlem i föreningen. 34 Juridiska personer En juridisk person som är medlem i föreningen får inte utan samtycke av föreningens styrelse genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet 35 Dödsbo Utan hinder av första stycket får dödsbo efter avliden bostadsrättshavare utöva bostadsrätten. Efter tre år från dödsfallet, får föreningen dock anmana dödsboet inom sex månader visa bostadsrätten ingått i bodelning eller arvsskifte med anledning av bostadsrättshavarens död eller någon, som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om den tid som angivits i anmaningen inte iakttas, får bostadsrätten säljas på offentlig auktion för dödsboets räkning.

7 Sidan 7 av Inträde genom övergång Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras inträde i föreningen om de villkor som föreskrivs är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare. En juridisk person som har förvärvat en bostadsrätt till en bostadslägenhet får vägras inträde i föreningen även om de i första stycket angivna förutsättningarna är uppfyllda. Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make får maken förvägras inträde i föreningen endast då maken inte uppfyller av föreningen uppställt särskilt stadgevillkor för medlemskap och det skäligen kan fordras maken uppfyller sådant villkor. Detsamma gäller också när en bostadsrätt till en bostadslägenhet övergått till någon annan närstående person som varaktigt sammanbodde med bostadsrättshavaren. Ifråga om förvärv av andel i bostadsrätt äger första och tredje styckena tillämpning endast om bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller, om bostadsrätten avser bostadslägenhet, av sådana sambor på vilka lagen (1987:232) om sambos gemensamma hem eller lagen (1987:813) om homosexuella sambor skall tillämpas 37 Övergång genom bodelning Om en bostadsrätt övergått genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande förvärv och förvärvaren inte antagits till medlem, får föreningen anmana innehavaren inom sex månader från anmaningen visa någon som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Iakttas inte tid som angetts i anmaningen, får bostadsrätten säljas på offentlig auktion för förvärvarens räkning. 38 Överlåtelse Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. I avtalet skall den lägenhet som överlåtelsen avser anges. Motsvarande skall gälla vid byte eller gåva. Bestyrkt avskrift av överlåtelseavtalet skall tillställas styrelsen. 39 Avsägelse av bostadsrätt En bostadsrättshavare får avsäga sig bostadsrätten tidigast efter två år från upplåtelsen. Avsägelsen skall göras skriftligen hos styrelsen. Vid en avsägning övergår bostadsrätten till föreningen vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från avsägelsen eller vid det senare månadsskifte som angetts i denna. Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter 40 Underhåll Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande övrigas utrymmen i gott skick. Detta gäller även marken, om sådan ingår i upplåtelsen. Till lägenhetens inre räknas: rummens väggar, golv och tak; inredning i kök, badrum, och övriga utrymmen i lägenheten; glas och bågar i lägenhetens ytter- och innanfönster; lägenhetens ytter- och innerdörrar. Bostadsrättshavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av ytterfönster och ytterdörrar och inte heller för annat underhåll än målning av radiatorer och venarmaturer eller av de anordningar från stamledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet, ven, rökgångar och ventilation som föreningen försett lägenheten med.

8 Sidan 8 av 10 Bostadsrättshavaren svarar för reparation på grund av brand- eller venledningsskada endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller som gästar honom eller någon annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. Ifråga om brandskada som bostadsrättshavaren själv inte vållat gäller vad som sagts nu endast om bostadsrättshavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta. Tredje stycket första punkten gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten. 41 Förändring av lägenheten Bostadsrättshavaren får inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. 42 Tillsyn Bostadsrättshavaren är skyldig när han använder lägenheten iaktta allt som fordras för bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Han skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över detta också iakttas av dem han ansvarar för enligt 40 tredje stycket. Gods som enligt vad bostadsrättshavaren är eller med skäl kan misstänkas vara behäftat med ohyra får inte föras in i lägenheten. 43 Tillträde Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för utföra arbete som föreningen svarar för. 44 Andra hand En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke. Bostadsrättshavare, som under viss tid inte har tillfälle använda sin bostadslägenhet, får upplåta lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Sådant tillstånd skall lämnas, om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har befogad anledning vägra samtycke. Tillstånd kan begränsas till en viss tid och förenas med villkor. 45 Andra ändamål Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen. 46 Utomstående personer Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

9 Sidan 9 av Upphörande av nyttjanderätt Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är förverkad och föreningen således berättigad säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning: 1. om bostadsrätthavaren dröjer med betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det föreningen efter förfallodagen anmanat honom fullgöra sin betalningsskyldighet eller om bostadsrättshavaren dröjer med betala årsavgift utöver två vardagar efter förfallodagen, 2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenhet i andra hand, 3. om lägenheten använts i strid med 33 eller 34, 4. om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtes till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om det finns ohyra i lägenheten bidrar till ohyran sprids i fastigheten, 5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand åsidosätter något av vad som enligt 42 skall iakttas vid lägenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som enligt samma paragraf åligger en bostadsrättshavare, 6. om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 43 och han inte kan visa en giltig ursäkt för detta, 7. om bostadsrättshavaren inte fullgör annan honom åvilande skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen skyldigheten fullgöres, samt 8. om lägenheten helt eller i väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller i vilken till inte oväsentlig del ingår i brottsligt förfarande, eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Nyttjanderätten är inte förverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse. Uppsägning på grund förhållanden som avses i första stycket 2, 3, eller 5-7 får ske endast om bostadsrättshavaren låter bli efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål. Ifråga om bostadslägenhet får uppsägning på grund av förhållanden som avses i första stycket 2 inte heller ske om bostadsrättshavaren efter tillsägelse utan dröjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelsen och får ansökan beviljad. Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning, har föreningen rätt till ersättning för skada.

10 Sidan 10 av Arbetsdagar Styrelsen kan kalla medlemmarna till arbetsdagar å föreningens gemensamma egendom. Medlem har skyldighet upp till 2 ggr/år delta i sådana arbetsdagar. Medlem som ej deltar kan av styrelsen åläggas en avgift till föreningen. Avgiftens storlek bestäms av styrelsen. 49 Tvister Eventuellt uppkommande tvister mellan styrelsen eller ledamot därav och Brf Stensjöpärlan eller mellan enskild medlem och styrelsen eller styrelseledamot om angelägenheter inom föreningens verksamhetsområde får ej dragas inför allmän domstol utan skall avgöras av skiljemän i enlighet med bestämmelserna i lag om skiljemän. 50 Upplösning Vid föreningens upplösning skall förfaras enligt kap 9 29 i bostadsrättslagen. Behållna tillgångar skall fördelas mellan bostadsrättshavarna efter lägenheternas insatser. 51 Övriga bestämmelser Utöver dessa stadgar gäller för föreningens verksamhet vad som sägs i bostadsrättslagen och andra tillämpliga lagar. Stadgarna antagna en första gång vid ordinarie föreningsstämma den 27 mars 2008 samt en andra gång vid ordinarie föreningsstämma den 26 mars, 2009.

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tvestjärten Östra. 2 Föreningen har till ändamål att åt sina medlemmar upplåta

Läs mer

Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. STADGAR Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svenska Högarna 4. Dessa stadgar har antagits på konstituerande möte den 2011-04-10 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Brf Hemmet 15 STADGAR

Brf Hemmet 15 STADGAR Brf Hemmet 15 Sysslomansgatan 26 112 41 Stockholm www.brfhemmet15.se Bolagsverket 2015-02-17 STADGAR FÖRENINGENS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hemmet 15. 2 Föreningen

Läs mer

Stadgar för HSB Brf Blåsut i Göteborg

Stadgar för HSB Brf Blåsut i Göteborg Informationspärm / Flik 2, sida 1 av 13 Stadgar för HSB Brf Blåsut i Göteborg INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB:s Bostadsrättsförening Blåsut i Göteborg. Föreningen

Läs mer

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14

Stadgar. Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ryttaren nr 14. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för BRF Spinnhuset

Stadgar för BRF Spinnhuset Stadgar för BRF Spinnhuset Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Spinnhuset. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10.

S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10. S T A D G A R för bostadsrättsföreningen Pahl nr 10 i Stockholms län Firma och ändamål 1. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Pahl nr 10. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12. l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Sida 1 (14) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STOLMAKAREN 12 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT l Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stolmakaren 12. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsföreningen Lien 5 org. nr 769603-5364 FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lien 5. Styrelsen har sitt säte i Stockholm 2 Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bofinken Nr 2 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bofinken nr 2. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresssen genom

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen... (org nr) Hantverkaren 25 i Stockholm (769603-9127)

för Bostadsrättsföreningen... (org nr) Hantverkaren 25 i Stockholm (769603-9127) [I TILLÄMPLIGA FALL HAR VI LAGT TILL EN MOTIVERING] STADGAR för Bostadsrättsföreningen... (org nr) Hantverkaren 25 i Stockholm (769603-9127) FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen..Hantverkaren

Läs mer

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7

Brf. Lotsvakten 2012-08-22 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOTSVAKTEN FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lotsvakten och styrelsen har sitt säte i Malmö. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

2 Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och allmän lag.

2 Upplåtelse och utövande av bostadsrätt sker på villkor som anges i föreningens ekonomiska plan, dessa stadgar och allmän lag. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STENRÖSET I UPPSALA NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Stenröset i Uppsala har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ

STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ STADGAR OCH REGISTRERINGSBEVIS FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRESUNDSDAMMARNA LIMHAMNSVÄGEN 12 I MALMÖ FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Öresundsdammarna Föreningen har

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Strandlycka i Annedal. Föreningens organisationsnummer är:769619-3965. Föreningen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Friggaboden

Bostadsrättsföreningen Friggaboden Bostadsrättsföreningen Friggaboden Denna pärmen har framtagits för att vara en hjälp till alla bostadsrättsinnehavare. Här kan du läsa om viktig information, stadgar, regler och lite tips för att förenkla

Läs mer

Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009

Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009 410863-09 Stadgar för Bostadrättföreningen Lindallen 1 Undertecknade styrelseledanöter intygar att följande ändrade stadgar blivit anlag na av foreningens medlemmar pa extra stamm a den 16 September 2009

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR BRF. HOLLYWOOD 2011 Brf Hollywood Org.nr. 716438-9137 2011-12-31 Förvaltningsberättelse 2011 för Brf. Hollywood, fastigheten Andréelund 1 Kontaktpersoner:

Läs mer

Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget

Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Stadgar frir BRF Nybodaberget l(6) Stad g a r fii r Bostads rdttsfore n i n g en Nyboda be rget Ftireningens firma och dndamirl Foreningens firma ar Bostadsriittsforeningen Nybodaberget. 1S 2S Fdreningen

Läs mer

Årsredovisning Brf Tunö 2012

Årsredovisning Brf Tunö 2012 Årsredovisning Brf Tunö 2012 Ordlista För att bättre förstå årsredovisningen finns här nedan förklaringar till de vanligaste förekommande uttrycken i bokstavsordning. Anläggningstillgångarna är tillgångar

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen TORSBORG

STADGAR för Bostadsrättsföreningen TORSBORG STADGAR för Bostadsrättsföreningen TORSBORG Antagna vid föreningsstämma 24 april 2010 och 17 april 2011. 1 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Torsborg. Föreningen har till ändamål

Läs mer

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449)

!!!! Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Stadgar för Bostadsrättsföreningen Solklippan 1 (716426-3449) Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på den ordinarie årsstämman den 27 mars

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 1 av 12. BRF Träklotsen 2. Stadgar

Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 1 av 12. BRF Träklotsen 2. Stadgar Stadgar BRF Träklotsen 2 Sidan 1 av 12 BRF Träklotsen 2 Stadgar Nedanstående stadgar antogs vid Föreningsstämman den 26 november 2006, samt reviderades på Föreningsstämman den 19 maj 2008 FIRMA, ÄNDAMÅL

Läs mer

Lägenhetspärm för. Brf. Mästerlotsen 1

Lägenhetspärm för. Brf. Mästerlotsen 1 Lägenhetspärm för Brf. Mästerlotsen 1 1 Innehållsförteckning 1. Om vår förening 1-1 Lite fakta om vår förening sid 3 1-2 Faktaruta om lägenheter och gemensamma utrymmen sid 4 1-3 Föreningens bastu sid

Läs mer