Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv"

Transkript

1 Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Per Hyenstrand Avd. för forskningspolitisk analys Vetenskapsrådet Syftet med denna PM är att presentera data om den globala FoU-verksamheten som ett underlag för diskussion om utvecklingstrender. Ett lands forskningsintensitet brukar ofta mätas genom att FoU-resurserna sätts i relation till BNP. I det följande beskrivs utvecklingen av BNP inom stora länder och områden under perioden samt utvecklingen av deras FoU-verksamhet i förhållande till BNP från år fram till senast tillgängliga uppgifter. Inledningsvis ges en bild av situationen i slutet av -talet där fördelningen av världens BNP och FoU visas och andra viktiga data anges som sätter FoU-verksamheten i ett brett perspektiv. Om utvecklingen av FoU-resurser Investeringar i forskning och utveckling (FoU) utgör ca 2 % av världsekonomin, den globala bruttonationalprodukten (BNP). I figur 1 framgår hur dessa investeringar i slutet av -talet fördelade sig mellan ett antal stora länder och områden (EU, USA, Japan, BRIC-länderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, de asiatiska tiger-ekonomierna Sydkorea, Singapore, Taiwan och Hong Kong). Vidare anges summan av FoU-satsningarna i världens övriga länder. På motsvarande sätt presenteras fördelningen av världens totala BNP mellan olika länder och områden.

2 I figur 1 visas även de ovan nämnda ländernas och områdenas andelar av jordens totala landareal och befolkningsmängd, liksom deras andelar av samtliga vetenskapliga publikationer och citeringar i slutet av -talet. EU, USA och Japan har en förhållandevis liten andel av landarealen och befolkningen, men svarar för en stor andel av BNP och FoUsatsningarna. En del av dessa satsningar är militär FoU som inte i särskilt hög utsträckning genererar vetenskapliga publikationer. Detta faktum är förmodligen en av förklaringarna till att t.ex. USA:s andel av det totala antalet publikationer är lägre än dess andel av FoUsatsningarna. Inte heller företagssektorn producerar normalt sett något större antal vetenskapliga publikationer. Detta har betydelse för ländernas andelar av den totala mängden publikationer och andelen av citeringarna eftersom olika länder har olika stor andel av sin FoU-verksamhet inom företagssektorn (se bilaga 1; för närmare information om publikationer och citeringar se PM av Staffan Karlsson, Översikt över vetenskaplig utveckling i några länder med stark tillväxt). Figur 1. Fördelning i slutet av -talet av jordens totala landareal, befolkning, BNP, FoU-satsningar (uppgifter från samt vetenskapliga publikationer och citeringar i Vetenskapsrådets publikationsdatabas (baserad på data från Thomson Reuter). 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% Övriga BRIC+Tiger Japan USA EU 3% 2% 1% % Landareal Befolkningsmängd BNP FoU Publikationer Citeringar Satsningarna på FoU har ökat sedan år, framför allt i USA, EU, Japan och Kina (figur 2). Att särskilt notera är den stora ökningen i Kina som framför allt har skett inom företagssektorn (se bilaga 1). Ökningen i Kina har skett från en förhållandevis låg nivå i början av perioden. Inom övriga BRIC-länder (Brasilien, Ryssland och Indien) har ökningen av FoU varit långsammare än i Kina. Jämfört med de andra stora länderna sker FoU-

3 verksamheten i Indien till stora delar vid statliga myndigheter utanför högskolesektorn 1 (se bilaga 1). Att notera är att ökningstakten av FoU-verksamheten sedan varit betydligt högre i Indien (+129 %) och Ryssland (+87 %) än t.ex. i USA (+4 %), EU (+39 %) och Japan (+34 %). Under samma period var ökningen av FoU-satsningarna i Kina +46 % (figur 2). Figur 2. Utvecklingen av FoU-satsningar i EU-27 2 och ett urval stora länder (USA, Japan och BRICländerna). Linjen representerar köpkraftsparitet (PPP) i miljarder dollar per år, års pris. Uppgifter från USA EU Japan Kina Indien Ryssland Brasilien 1 5 Utvecklingen inom EU är intressant att studera närmare eftersom EU har antagit politiskt formulerade mål att öka FoU-intensiteten. Målen är relaterade till BNP och i ett senare avsnitt diskuteras FoU-investeringar i förhållande till BNP i olika delar av världen. Sett till satsningarnas storlek dominerar Tyskland, Frankrike och Storbritannien (figur 3a). Att notera är att FoU-satsningarna ökar i flera länder, t.ex. Spanien och Portugal, men inte i Sverige 3 (figurer 3a-b). 1 Gränsdragning mellan högskolesektor och institutssektor kan dock vara svår att enhetligt definiera. 2 Summerat för de 27 länder som idag ingår i EU under hela perioden. 3 Uppgifter i köpkraftsparitet, års pris från Observera de olika skalorna på Y-axlarna i figurerna 2, 3a och 3b.

4 Figur 3a-b. Utvecklingen av FoU-satsningar i länder inom EU-27 vars FoU-satsningar översteg två miljarder dollar (köpkraftsparitet [PPP] i miljarder dollar per år, års pris). Uppgifter från (a) 8 7 Tyskland 6 Frankrike 5 Storbritannien 4 Italien 3 Spanien 2 1 Sverige Nederländerna (b) 8 7 Österrike 6 Belgien Finland Denmark Polen Tjeckien 2 Portugal 1 Irland

5 I figur 4 återges utvecklingen av FoU-resurserna i ett antal länder som inte redovisats i tidigare figurer, inklusive vissa G2 4 länder, samt Schweiz, Singapore, Norge och Hong Kong. Det är framför allt i Sydkorea som FoU-satsningarna ökat på senare år (+97 %) och då särskilt inom företagssektorn (se bilaga 1). Beräknat som procentuell förändring - är det dock i flera andra länder som FoU-satsningarna har ökat särskilt mycket (Turkiet +117 %, Sydafrika +123 % och Singapore +186 %). Figur 4. Utvecklingen av FoU-satsningar i de G2-länder som inte ingår i tidigare figurer samt Schweiz, Singapore, Norge och Hong Kong; köpkraftsparitet (PPP) i miljarder dollar per år, års pris Sydkorea Kanada Australien Schweiz Turkiet Mexico Singapore Sydafrika Norge Argentina Hong Kong 5 Om utvecklingen av BNP Ett vanligt sätt att jämföra storleken på olika länders eller regioners FoU-investeringar är att sätta dem i relation till deras BNP. Man behöver således kunskap inte bara om storleken på FoU-satsningarna i respektive land utan även om BNP-utvecklingen. Ökade FoU-satsningar sammanfaller ofta tidsmässigt med en ökning av BNP. 4 G2-gruppen bildades och innefattar Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Mexico, Ryssland, Saudiarabien, Sydafrika, Sydkorea, Turkiet, Storbritannien och USA. Dessutom representeras EU av sitt ordförandeland och av Europeiska centralbanken, ECB.

6 Uppgifter om BNP finns att hämta från olika statistikkällor och presenterat på olika sätt. Målsättningen i denna PM är att återge BNP-utvecklingen i en så lång tidsserie som möjligt och data från Världsbanken från år 196 och framåt har valts som källa. Observera att uppgifterna återges som amerikanska dollar i löpande pris. Totalt uppgår världens totala BNP till ca 6 biljoner US-dollar (USD). I figur 5 visas utvecklingen i ett urval av större länder och EU. Den ekonomiska krisen i slutet av -talet framgår som en nedgång i kurvan år 29 för framför allt EU. Kurvorna för såväl EU som Japan uppvisar ganska stor mellanårsvariation vilket beror på variationer i växelkurser mot USD. Figur 5. Utvecklingen av BNP i EU-27 5 och ett urval av större länder. Skalan representerar biljon (1 miljarder) US-dollar i löpande pris. Uppgifter från EU-27 USA Övriga länder Kina Japan Brasilien Indien Kanada Ryssland Sydkorea Australien 4 2 Av figuren ovan framgår den starka tillväxten i Kina, men kraftiga ökningar av BNP har även skett inom EU, USA och totalt sett i de länder som inte visas separat i figuren. Kinas utveckling har dock skett från en låg nivå vilket innebär att den relativa tillväxten varit mycket kraftig. Notabelt är även Japans starka tillväxt under 198-talet som i mitten av 199-talet övergick i en fas där BNP inte ökade ens i löpande pris. 5 Summerat för de 27 länder som idag ingår i EU under hela perioden. 6

7 Japans minskade andel av den totala världsekonomin framgår i figur 6, där data från figur 5 återges som andelar av världens totala BNP. Även USA:s andel har minskat samtidigt som Kinas andel ökat på senare år. Figur 6. Utvecklingen av BNP inom EU-27 och ett urval av större länder. Skalan representerar procent av världens totala BNP (samma uppgifter som i figur 5) 1% 9% 8% 7% BRIC-länderna 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Övriga länder Sydkorea Australien Kanada Brasilien Ryssland Indien Kina Japan USA EU-27 Den kraftiga ökningen och variationsrika utvecklingen inom EU-27 studeras närmare i figur 7. Variationen i mitten av 9-talet berodde förmodligen delvis på införandet av euro och bildandet av valutaunionen 1 januari. Till en början fanns euro endast som elektroniskt betalningsmedel, men många länder införde euro fullt ut under år.

8 Figur 7. Utvecklingen av BNP för länderna inom EU Skalan representerar biljoner USdollar i löpande pris. Streckad linje visar Sverige Tyskland Frankrike Storbritannien Italien Spanien Nederländerna Polen Belgien Sverige Österrike Danmark Grekland Finland Portugal Irland Tjeckien Rumänien Ungern Slovakien Luxemburg Slovenien Bulgarien Litauen Lettland Estland Cypern Malta Även de som i figurer 5 och 6 grupperas som Övriga länder har ökat sin BNP kraftigt under framför allt -talet. Några av dessa kan vara särskilt intressanta att studera närmare. I figur 8 visas BNP-utvecklingen i de G2-länder som inte visats separat i tidigare figurer samt Schweiz, Norge, Hong Kong och Singapore. I länder som t.ex. Mexico och Turkiet ökade BNP kraftigt under -talet fram till finanskrisen.

9 Figur 8. Utvecklingen av BNP inom ett urval av länder som komplement till tidigare figurer. Skalan representerar biljoner US-dollar i löpande pris. 1,2 1,,8,6,4 Mexico Turkiet Indonesien Schweiz Norge Saudiarabien Argentina Sydafrika Hong Kong Singapore,2, Sammanfattningsvis kan konstateras att världens tio största länder, sett till omfattningen av BNP, svarade för knappt två tredjedelar av den globala BNPn år 21 (tabell 1). Tabell 1. Fördelning av global BNP år 21. Världen totalt 1,% USA 23,1% Kina 9,3% Japan 8,7% Tyskland 5,2% Frankrike 4,1% Storbritannien 3,6% Brasilien 3,3% Italien 3,3% Indien 2,7% Kanada 2,5% Sveriges BNP motsvarade,73 % av den globala BNPn 21.

10 Om utvecklingen av FoU i förhållande till BNP I många länder följer FoU-intensiteten utvecklingen av BNP förhållandevis nära, dvs. det sker inga större förändringar i kvoten mellan FoU-satsningarna och BNP-nivån mellan olika år. Det finns dock undantag. I figur 9 visas FoU-satsningarna i förhållande till BNP från år och framåt i samma länder som tidigare visades i figur 5. I Kina har kvoten nästan fördubblats, dock från en från början låg nivå. Betänkas bör att ökningen på senare år skett samtidigt som BNP-tillväxten varit stor. Av figur 9 framgår även att FoU-intensiteten i förhållande till BNP ökat i Japan, Sydkorea och Australien. En liten ökning kan noteras år 29 inom EU-27, men det ska ses i relation till att BNP minskade förhållandevis kraftigt detta år. FoU-intensiteten i förhållande till BNP inom EU-27 kan mycket väl komma att minska igen när BNP återigen tillväxer. Figur 9. Utvecklingen av total FoU som procent av BNP i EU-27 och ett urval av större länder ,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Japan Sydkorea USA EU-27 Kanada Australien Kina Ryssland Brasilien Indien - 29 Inom EU finns ett snart tio år gammalt mål om att uppnå en FoU-intensitet motsvarande 3 % av BNP. Avståndet till målet var 29 på totalnivå en procentenhet. I figur 1 visas utvecklingen i vart och ett av de 27 EU-länderna. I Finland, Danmark, Tyskland, Österrike och Portugal har FoU-intensiteten i förhållande till BNP ökat under -talet (dessa länder återges som streckade linjer i figuren). Eftersom det är många, i flera fall stora, länder vars FoUintensitet fortfarande understiger 2 % av BNP förefaller det osannolikt att EU ska nå 3%- målet, i varje fall inom den närmaste framtiden.

11 Figur 1. Utvecklingen av total FoU som procent av BNP i EU:s medlemsländer ,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,, I flertalet länder inom EU var FoU-intensiteten förhållandevis konstant under perioden När det gäller utvecklingen i Sverige bör nämnas att BNP minskade förhållandevis mycket 29, vilket upprätthöll FoU-intensiteten i förhållande till BNP trots att det inte var någon egentlig nettoökning av FoU-resurserna. Det bör även noteras att uppgifterna för Sverige åren och inte är baserade på några egentliga undersökningar av SCB (de är i stället baserade på självuppskattningar från uppgiftslämnarna som förefaller ha varit överskattningar). Enligt prognosuppgifter för år 21 fortsätter minskningen för Sverige ned till ca 3,4 % av BNP 7. När man vidgar perspektivet utanför EU och ser närmare på FoU-intensiteten i de länder vars BNP-utveckling visades i figur 8 finner man i figur 11 att det främst är Singapore som har ökat sina FoU-investeringar i förhållande till BNP under senare år. Det kan också noteras att Norge med sina stora naturtillgångar i form av olja har en FoU-intensitet i förhållande till BNP som endast är ungefär hälften av den i Sverige och Finland. I ett annat land med stora oljetillgångar, Saudiarabien, är FoU-intensiteten mycket låg i dagsläget vilket skulle kunna innebära tillväxtpotential i framtiden. Ett land vars FoU-satsningar inte rapporteras i den internationella FoU-statistiken är Qatar vars BNP ökat mycket kraftigt på -talet. I Qatar finns ett utbildnings- och forskningscentrum benämnt Education city vilket upptar totalt ca 14 kvadratkilometer. Detta centrum har etablerat samarbeten med flera amerikanska universitet och den Finland Sweden Denmark Germany Austria France Belgium United Kingdom Slovenia Netherlands Ireland Luxembourg Portugal Czech Republic Estonia Spain Italy Hungary Lithuania Poland Greece Malta Bulgaria Slovakia Romania Cyprus Latvia 7 Minskningen sedan är egentligen ytterligare ca,25 % av BNP eftersom SCB under -talet utvidgat sina FoU-undersökningar.

12 framtida tillväxtpotentialen när det gäller FoU-verksamhet är förmodligen betydande. Policyinstitutet RAND har en särskild filial i just Qatar vilket indikerar ett intresse för den framtida utvecklingen. 8 Figur 11. Utvecklingen av total FoU som procent av BNP inom ett urval av länder -29 som komplement till tidigare figurer 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Switzerland Singapore Norway South Africa Hong Kong Turkey Argentina Mexico Indonesia Saudi Arabia, Sammanfattningsvis framgår det av statistiken som sammanfattats i denna PM att det skett förhållandevis snabba förändringar under -talet både vad gäller FoU-satsningar och BNP-utveckling. Ökade FoU-satsningar har skett i såväl Asien som USA och Europa och med rådande finanskriser i delar av världsekonomin är det svårt att i dagsläget få en klar bild av den framtida utvecklingen. I bilaga 1 ges mer detaljerad information om fördelningen av olika länders FoU-verksamhet på olika utförande sektorer. I bilaga 2 presenteras en skattning av fördelningen av den globala BNPn år se även t.ex.

13 Bilaga 1. Fördelning av FoU på utförande sektorer I huvudtexten återgavs utvecklingen av FoU-satsningar i olika större länder och områden. I figurerna nedan kompletteras de tidigare uppgifterna med fördelning på olika utförande sektorer (BES företag, GOV statliga myndigheter, HES högskolesektorn samt PNP + NS summan av privata icke-vinstdrivande sektorn och medel som ej rapporterats in specificerat per sektor). Dessutom återges utvecklingen av FoU-satsningarna i samtliga 27 länder inom EU, G2 samt Norge och Schweiz. Uppgifter från Figur 12. Utveckling av FoU-satsningar i EU-27 och ett urval stora länder (USA, Japan och BRICländerna). Linjen representerar köpkraftsparitet (PPP) i miljarder dollar per år, års pris (höger axel). Staplarna representerar fördelningen mellan de olika utförande sektorerna. 1% 5 9% 8% 4 7% 6% 5% 4% 3 2 PNP+NS HES GOV BES Summa 3% 2% 1 1% % USA EU-27 Japan Kina Indien Ryssland Brasilien

14 Figur 13a-e. Utveckling av FoU-satsningar i EU-27 länder. För detaljerad förklaring se figur 12 (notera att den högra skalan har ändrats från 5 till maximalt 1 miljarder dollar per år). (a) 1% 1 9% 9 8% 8 7% 7 6% 5% 4% PNP+NS HES GOV BES Totalt 3% 3 2% 2 1% 1 % Tyskland Frankrike Storbritannien (b) 1% 1 9% 9 8% 8 7% 7 6% 5% 4% PNP+NS HES GOV BES Totalt 3% 3 2% 2 1% 1 % Italien Spanien Sverige Nederländerna Österrike Belgien

15 (c) (d) % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Finland Denmark Poland Czech Republic Portugal Ireland PNP+NS HES GOV BES Totalt % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Hungary Greece Romania Slovenia Luxembourg Slovakia PNP+NS HES GOV BES Totalt

16 (e) % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Lithuania Bulgaria Estonia Latvia Cyprus Malta PNP+NS HES GOV BES Totalt

17 Figur 14a-b. Utveckling av FoU-satsningar i ett urval av länder. För detaljerad förklaring se figur 12. (a) 1% 1 9% 9 8% 8 7% 7 6% 5% 4% PNP+NS HES GOV BES Totalt 3% 3 2% 2 1% 1 % Republic of Korea Canada Australia Switzerland Turkey Singapore (b) 1% 1 9% 9 8% 8 7% 7 6% 5% 4% PNP+NS HES GOV BES Totalt 3% 3 2% 2 1% 1 % Mexico South Africa Norway Argentina Hong Kong (China), SAR Indonesia

18 Bilaga 2. Fördelning av global BNP 22 I huvudtexten återges i figur 6 fördelningen av BNP mellan olika stora länder och regioner. Under -talet har framförallt de s.k. BRIC-länderna 9 med Kina i spetsen ökat sin andel av världsekonomin. Även om det blir ytterst spekulativt är det möjligt att extrapolera utvecklingen under åren -21 fram till år 22 som ett sorts scenario. Huruvida detta scenario är sannolikt diskuteras inte närmare annat än att det kan konstateras att utvecklingen sällan följer även väl grundade modeller. Det som här presenteras är snarast en räkneövning till grund för diskussion och ingen genomarbetad prognosmodell. Uppgifter om BNP i världens länder har hämtats från världsbankens hemsida Uppgifter i löpande pris (USD) finns tillgängliga från 196 fram till 21 för de flesta länder 1. För räkneövningen i denna bilaga används uppgifter för åren Två olika beräkningsmodeller används, den första baseras på linjär regression och den andra baseras på tillväxtfaktorer. Beräkningen genomförs på två olika tidsperioden, -21 och -21. Regression Regressionsekvationerna för de olika länderna återges i figur 15 (-21) och figur 16 (-21). 9 Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. 1 Innan uppgifter för år 21 publicerades kom i våras en prognos från världsbanken en prognos för åren 21 och 211. Dessa prognosuppgifter ingår inte i underlaget som här presenteras.

19 Figur 15. BNP (tusentals miljarder USD, löpande pris), linjär regression EU USA Övriga Kina Japan Brasilien Indien Kanada Ryssland Sydkorea Australien y =,9917x y =,5192x - 128,6 y =,793x ,2 y =,475x - 94,55 y =,986x - 193,3 y =,1534x - 36,57 y =,1236x - 246,8 y =,948x - 188,89 y =,1441x y =,53x - 15,49 y =,722x - 144, Figur 16. BNP (tusentals miljarder USD, löpande pris), linjär regression EU USA Övriga Kina y =,5344x - 156,7 y =,3554x - 699,63 y =,8839x ,6 y =,742x ,7 12 Japan y =,269x - 41,55 Brasilien y =,2238x - 447, Indien Kanada Ryssland y =,1638x - 327,67 y =,7x - 139,9 y =,1325x - 264,7 6 Sydkorea y =,18x - 2,693 Australien y =,642x - 127,

20 Regressionsekvationerna kan användas på två olika sätt vid den prognostiserade framskrivningen fram till år 22. Antingen används hela ekvationen såsom den anges för de olika länderna i figuren ovan. Eller också utgår man från värdet för det sista kända året (21) och använder regressionsekvationens riktningskoefficient för att prognostisera förändringen. Skillnaden blir förhållandevis liten eftersom lutningen på linjerna är densamma med båda metoderna. Tillväxtfaktorer Tillväxtfaktorn X för respektive land beräknas för -21 enligt: samt för -21 enligt: Den framräknade tillväxtfaktorn används för att räkna fram en prognostiserad BNP år 22 för respektive land. Fördelning år 22 enligt räkneövningen I figur 17 återges fördelningen av BNP mellan olika större länder åren, och 21 samt år 22 i enlighet med de olika sätten att räkna en prognos som beskrivits ovan.

21 21 22_linjär1 22_linjär2 22_tillväxtfaktor 22_linjär1 22_linjär2 22_tillväxtfaktor Figur 17. Fördelning av BNP år, och 21 (statistik från världsbanken) samt år 22 enligt linjär regression 11 och beräknade tillväxtfaktorer. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Övriga Sydkorea Australien Kanada Brasilien Ryssland Indien Kina Japan USA EU 1% % Fördelning BNP, publicerad statistik Baserat på -21 Baserat på -21 Av figuren ovan framgår att BNP-andelen för EU, USA och Japan minskat åren -21. Enligt beräkningarna i denna bilaga så kommer denna minskning att fortsätta under 21- talet till förmån för framförallt de s.k. BRIC-länderna med Kina i spetsen. Frågan som bör ställas är dock om den prognostisering som gjorts är rimlig. För närvarande råder stor osäkerhet kring världsekonomin. För några år sedan sänktes räntenivåerna drastiskt i flera stora ekonomier till följd av en omfattande ekonomisk kris. Denna krissituation förefaller fortfarande föreligga och USA tvingades t.ex. i början av augusti 211 att höja sitt redan förhållandevis höga lånetak. Vart denna utveckling kommer att leda är i dagsläget svårt att uttala sig om. Ser man till utvecklingen av den totala globala BNPn (figur 18) så framgår flera olika faser av både snabb tillväxt och mera återhållsamma ökningar. I figuren återges värden för respektive år som punkter och en årlig ökning med 8 % 12 visas som en heldragen linje. Som streckade linjer markeras utvecklingen dels 197-, dels -21. Under båda dessa tidsperioden är ökningen tämligen linjär, men den årliga förändringen skiljer sig markant åt. 11 Varianten linjär1 använder regressionsekvationernas riktningskoefficient och intercept, varianten linjär2 utgår från uppgiften för år 21 och använder sedan endast ekvationens riktningskoefficient. 12 Beräkning på ökningen ger 7,9937 % vilket är det som återges i figuren som heldragen linje.

22 Figur 18. Global BNP (USD, löpande pris), Se text för förklaringar till de olika linjerna i figuren Frågan är dock om en årlig ökningstakt på 8 % kan fortgå någon längre tid. Det motsvarar en fördubbling på ca 9 år. Skulle ökningstakten fortsätta vara 8 % passerar BNP-nivån 1 miljarder dollar redan år 216. Nivån en biljard (en miljon miljarder, på engelska quadrillion) nås med samma ökningstakt år 246. Sen går det allt fortare, år 255 passeras två biljarder och under åren skulle det ha skett en ökning motsvarande över gånger. Ungefär hälften av ökningstakten är inflationsgrundad.

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv

Utträdesåldern från arbetslivet. ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Utträdesåldern från arbetslivet ett internationellt perspektiv Hans Olsson 2012-11-30 Utträdesåldern från arbetslivet - ett internationellt

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand

Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand Det ekonomiska läget i Europa - Maj 2013- Jan Bergstrand 1 Utvecklingen i några viktiga regioner - Ändring i BNP, % per år - 14 12 - - 10 8 6 4 2 0-2 -4-6 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 OECD, Nov -12

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012

ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 ECAD Sverige, Gävle 18 september 2012 Narkotika i Europa kort översikt Motvind? Medvind? Sidvind! ECAD kommande aktiviteter AB-möte Gbg / Financial Committee San Patrignano 5-7 sept Lissabon 10-12 okt

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor Industrins lönekostnader internationellt En genomgång av olika källor Förord För både arbetsgivare och fackliga organisationer är det av intresse att analysera hur svenska arbetskraftskostnader utvecklar

Läs mer

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU

7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU. (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU NV 41 SM 0205,QNYDUWHULQJVVWDWLVWLNI U6YHULJH 7RWDOXQGHUV NQLQJDY6YHULJHVKRWHOOVWXJE\DUYDQGUDUKHP RFKFDPSLQJSODWVHU Accommodation statistics 2001, Sweden,NRUWDGUDJ (WWEUDnUI UVDPWOLJDERHQGHIRUPHU Under

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Arbetskraftens rörlighet i det

Arbetskraftens rörlighet i det Arbetskraftens rörlighet i det utvidgade EU Eskil Wadensjö Jonas Eriksson Kommentatorer: Thord Pettersson & Peter Springfeldt en från de nya EU-länderna utvärdering och prognostisering Jonas Eriksson En

Läs mer

Att lära av Pisa-undersökningen

Att lära av Pisa-undersökningen Att lära av Pisa-undersökningen (Lars Brandell 2008-08-02) I början av december 2007 presenterade OECD resultaten av PISA 2006, d.v.s. den internationella undersökningen av kunskapsnivån hos 15-åringar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

Utvecklingstrender i världen (1972=100)

Utvecklingstrender i världen (1972=100) Utvecklingstrender i världen (1972=1) Reell BNP Materialförbrukning Folkmängd Koldioxidutsläpp Utvecklingen av befolkningen på jorden, i EU15-länderna och EU:s nya medlemsländer (195=1) Världen EU-15 Nya

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

FORSKNINGSFINANSIERING

FORSKNINGSFINANSIERING FORSKNINGSFINANSIERING För frågor, kontakta dan.holtstam@vr.se INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE USA, Kina och Japan är för närvarande de länder som i absoluta tal satsar mest på forskning och utveckling (FoU).

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Sverige missar direktinvesteringar. Jonas Frycklund Maj, 2005

Sverige missar direktinvesteringar. Jonas Frycklund Maj, 2005 Sverige missar direktinvesteringar Jonas Frycklund Maj, 2005 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 Prognos för direktinvesteringarna... 6 Slutsatser... 9 Appendix: Källbeskrivning...

Läs mer

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap

PISA 2012. 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment 15-åringar Matematik, läsförståelse och naturvetenskap 65

Läs mer

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år)

SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) SYSSELSÄTTNINGSGRAD 1980-2004 Sysselsatta/ befolkning i arbetsför ålder (15-64 år) 80 % 75 70 Finland 65 60 55 50 45 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04** 3.11.2003/TL Källa: Europeiska kommissionen

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100%

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100% jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

Konsumentprisets fördelning

Konsumentprisets fördelning 1% Konsumentprisets fördelning 2 kwh/år, avtal om rörligt pris, löpande priser (april) 8% 6% 4% 2% % Skatt, moms och elcertifikat Nätav gift Elenergipris 197 1977 1984 1991 1998 25 öre/kwh 12 Elpriset

Läs mer

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003

Internationella löner. En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003 Internationella löner En jämförelse av löner och arbetskraftskostnader inom tillverkningsindustrin 1975-2003 Löner och arbetskraftkostnader 2003 Arbetskraftskostnad, Norden, 2003 300 250 svenska kronor

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem. Rekordår 2008 trots nedgång i slutet av året. Den utländska marknaden ökade mest

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem. Rekordår 2008 trots nedgång i slutet av året. Den utländska marknaden ökade mest NV 41 SM 0905 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2008 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem Accommodation statistics 2008, Sweden I korta drag Rekordår 2008 trots nedgång i slutet

Läs mer

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100)

Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (1950=100) Befolkningsutvecklingen i världen, i EU15-länderna och i de nya EU-länderna (195=1) Folkmängden i världen EU15-länderna De nya EU-länderna 195 196 197 198 199 2 21 22 23 24 25 Index för miljöns hållbarhet

Läs mer

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal

Arbetslösa enligt AKU resp. AMS jan 2002 t.o.m. maj 2006,1 000 tal AKU Almedalen 2006 AKU-AMS Vem är arbetslös? Arbetslöshet och sysselsättning i ett internationellt perspektiv Inrikes/utrikes födda Verksamhetssektorer i ett internationellt perspektiv Val Arbetslösa enligt

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad

Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Nyhet! Allt som krävs för en ren, säker och effektiv fordonsverkstad Rent, säkert och effektivt Avgaser, slipdamm, oljespill, löst liggande kablar och slangar är bara några av alla säkerhetsrisker som

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Q3 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q3 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q3 214 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/14 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord- och

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010

CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Utbildning 2013 CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2010 Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika riktningar Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Q3 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2011. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 211 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/11 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige?

Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Hur bor man i Europa? Har vi det bättre eller sämre här i Sverige? Philip Andö 1 EU-SILC Bakgrund Statistics on Income and Living Conditions (SILC) är en gemensam undersökning där de 27 EU- länderna samt

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

Q2 2013. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2013. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 213 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q1/13 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

Industrins arbetskraftskostnader internationellt

Industrins arbetskraftskostnader internationellt Industrins arbetskraftskostnader internationellt Teknikföretagens analys våren 2011 Förord Internationella jämförelser av arbetskraftskostnader är viktiga för att sätta svenska konkurrensförutsättningar

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport Martin Flodén, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Martin Flodén, 18 maj Översikt Finanskris & lågkonjunktur, 2008-2009 Svaga offentliga finanser i omvärlden Den svenska finanspolitiken i nuläget

Läs mer

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd

RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd RIKSDAGENS SVAR 117/2003 rd Regeringens proposition om godkännande av fördraget om Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2004:636 Utkom från trycket den 30 juni 2004

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation HL Display-koncernen januari - juni 2012

Läs mer

Q4 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2010. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 21 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 21 Manpower Inc. All rights reserved. Q4/1 Innehåll Sverige 4 Regionala

Läs mer

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning

Ett Sverige i förändring: betydelsen av social sammanhållning Ett i förändring: betydelsen av social sammanhållning Jesper Strömbäck 2013-10-10 Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp Tage Danielsson Framtidskommissionens uppdrag Identifiera

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Den svenska industrins konkurrenskraft

Den svenska industrins konkurrenskraft Den svenska industrins konkurrenskraft Augusti 2015 Under den senaste dryga 15-årsperioden ha arbetskraftskostnaderna i den svenska industrin ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2012

Internationell prisjämförelse 2012 Priser och kostnader 2013 Internationell prisjämförelse 2012 Mat och alkoholfria drycker 19 procent dyrare i Finland än i EU i genomsnitt Enligt en jämförelse av priserna på mat och alkoholfria drycker

Läs mer

Vad är svensk integrationspolitik? Henrik Emilsson

Vad är svensk integrationspolitik? Henrik Emilsson Vad är svensk integrationspolitik? Henrik Emilsson Disposition Migrationen till Sverige Svensk integrationspolitik Internationell jämförelse Dagens integrationsutmaning In och utvandring från Sverige 1851-2015

Läs mer

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid

Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Utmaningar för svensk ekonomi i en orolig tid Finansminister Anders Borg 20 november 2012 Den globala konjunkturen bromsar in BNP-tillväxt. Procent Tillväxt- och utvecklingsländer 8 7 6 5 7,5 6,3 5,0 Stora

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen

Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt. Arbetsgivargrupp Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Konjunktur och arbetsmarknad i Sverige och internationellt Arbetsgivargrupp 2016-09-22 Robert Tenselius, ekonom, Teknikföretagen Disposition Utgångsläget för teknikindustrin i Sverige Arbetskraftskostnader

Läs mer

INVESTERINGAR I LÄRARYRKETS ATTRAKTIVITET STEFAN LÖFVEN, MAGDALENA ANDERSSON, IBRAHIM BAYLAN 18 AUGUSTI 2014

INVESTERINGAR I LÄRARYRKETS ATTRAKTIVITET STEFAN LÖFVEN, MAGDALENA ANDERSSON, IBRAHIM BAYLAN 18 AUGUSTI 2014 INVESTERINGAR I LÄRARYRKETS ATTRAKTIVITET STEFAN LÖFVEN, MAGDALENA ANDERSSON, IBRAHIM BAYLAN 18 AUGUSTI 2014 VALLÖFTEN FÖR ATT HÖJA LÄRARYRKETS ATTRAKTIVITET 3,5 miljarder i investeringar i läraryrkets

Läs mer

Matematiken i PISA

Matematiken i PISA Matematiken i PISA 2003-2012 Matematiken i PISA 2003-2012 Matematikbiennalen 6-7 februari 2014 Anita Wester Skolverket Samuel Sollerman Stockholms universitet Vad är PISA? OECD:s Programme for International

Läs mer

FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLAN. Håkan Bergman

FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLAN. Håkan Bergman FRAMTIDEN BÖRJAR I SKOLAN Håkan Bergman Tre fokus för högre kunskapsresultat Tidiga insatser Skickliga lärare Jämlik skola Stödinsatser i skolan sätts in för sent Andel elever med åtgärdsprogram i årskurs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn; SFS 2002:706 Utkom från trycket den 27 augusti 2002

Läs mer

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger

Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad. Sylvia Schwaag Serger Att konkurrera med kunskap svenska småföretag på en global marknad Sylvia Schwaag Serger VINNOVAs uppgift är: att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och genom utveckling

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Världsekonomin och vi - December Jan Bergstrand

Världsekonomin och vi - December Jan Bergstrand Världsekonomin och vi - December 2013 - Jan Bergstrand 1 Dagsläget i världsekonomin - Angel Gurría OECD, 19 Nov 2013 - Ovanligt många år i följd med låg ekonomisk tillväxt, särskilt i Europa Hög och växande

Läs mer

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1

ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD Asut1415.xlsx Sida 1 ANTAL UTLANDSSTUDERANDE MED STUDIESTÖD 2014-2015 22.3.2016 Asut1415.xlsx Sida 1 gymnasienivå GYMNASIESTUDIER YRKESINRIKTADE STUDIER Till \ Från Danmark Finland Island Norge Sverige Färöar Grönl. Åland

Läs mer

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL Skatter Hur ser regelverket ut? Definitioner av energiprodukter Regler för punktskatter (Energiskatt, Koldioxidskatt) Minimiskattenivåer Skattenedsättningar Basen

Läs mer

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE Nya ledamöter och formering av politiska grupper I valet 2009 kommer antalet ledamöter att minska från dagens 785 till 736. Det innebär att Sverige får 18 ledamöter i stället för 19. Om Lissabonfördraget

Läs mer