Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv"

Transkript

1 Satsningar på forskning och utveckling i ett globalt perspektiv Per Hyenstrand Avd. för forskningspolitisk analys Vetenskapsrådet Syftet med denna PM är att presentera data om den globala FoU-verksamheten som ett underlag för diskussion om utvecklingstrender. Ett lands forskningsintensitet brukar ofta mätas genom att FoU-resurserna sätts i relation till BNP. I det följande beskrivs utvecklingen av BNP inom stora länder och områden under perioden samt utvecklingen av deras FoU-verksamhet i förhållande till BNP från år fram till senast tillgängliga uppgifter. Inledningsvis ges en bild av situationen i slutet av -talet där fördelningen av världens BNP och FoU visas och andra viktiga data anges som sätter FoU-verksamheten i ett brett perspektiv. Om utvecklingen av FoU-resurser Investeringar i forskning och utveckling (FoU) utgör ca 2 % av världsekonomin, den globala bruttonationalprodukten (BNP). I figur 1 framgår hur dessa investeringar i slutet av -talet fördelade sig mellan ett antal stora länder och områden (EU, USA, Japan, BRIC-länderna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, de asiatiska tiger-ekonomierna Sydkorea, Singapore, Taiwan och Hong Kong). Vidare anges summan av FoU-satsningarna i världens övriga länder. På motsvarande sätt presenteras fördelningen av världens totala BNP mellan olika länder och områden.

2 I figur 1 visas även de ovan nämnda ländernas och områdenas andelar av jordens totala landareal och befolkningsmängd, liksom deras andelar av samtliga vetenskapliga publikationer och citeringar i slutet av -talet. EU, USA och Japan har en förhållandevis liten andel av landarealen och befolkningen, men svarar för en stor andel av BNP och FoUsatsningarna. En del av dessa satsningar är militär FoU som inte i särskilt hög utsträckning genererar vetenskapliga publikationer. Detta faktum är förmodligen en av förklaringarna till att t.ex. USA:s andel av det totala antalet publikationer är lägre än dess andel av FoUsatsningarna. Inte heller företagssektorn producerar normalt sett något större antal vetenskapliga publikationer. Detta har betydelse för ländernas andelar av den totala mängden publikationer och andelen av citeringarna eftersom olika länder har olika stor andel av sin FoU-verksamhet inom företagssektorn (se bilaga 1; för närmare information om publikationer och citeringar se PM av Staffan Karlsson, Översikt över vetenskaplig utveckling i några länder med stark tillväxt). Figur 1. Fördelning i slutet av -talet av jordens totala landareal, befolkning, BNP, FoU-satsningar (uppgifter från samt vetenskapliga publikationer och citeringar i Vetenskapsrådets publikationsdatabas (baserad på data från Thomson Reuter). 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% Övriga BRIC+Tiger Japan USA EU 3% 2% 1% % Landareal Befolkningsmängd BNP FoU Publikationer Citeringar Satsningarna på FoU har ökat sedan år, framför allt i USA, EU, Japan och Kina (figur 2). Att särskilt notera är den stora ökningen i Kina som framför allt har skett inom företagssektorn (se bilaga 1). Ökningen i Kina har skett från en förhållandevis låg nivå i början av perioden. Inom övriga BRIC-länder (Brasilien, Ryssland och Indien) har ökningen av FoU varit långsammare än i Kina. Jämfört med de andra stora länderna sker FoU-

3 verksamheten i Indien till stora delar vid statliga myndigheter utanför högskolesektorn 1 (se bilaga 1). Att notera är att ökningstakten av FoU-verksamheten sedan varit betydligt högre i Indien (+129 %) och Ryssland (+87 %) än t.ex. i USA (+4 %), EU (+39 %) och Japan (+34 %). Under samma period var ökningen av FoU-satsningarna i Kina +46 % (figur 2). Figur 2. Utvecklingen av FoU-satsningar i EU-27 2 och ett urval stora länder (USA, Japan och BRICländerna). Linjen representerar köpkraftsparitet (PPP) i miljarder dollar per år, års pris. Uppgifter från USA EU Japan Kina Indien Ryssland Brasilien 1 5 Utvecklingen inom EU är intressant att studera närmare eftersom EU har antagit politiskt formulerade mål att öka FoU-intensiteten. Målen är relaterade till BNP och i ett senare avsnitt diskuteras FoU-investeringar i förhållande till BNP i olika delar av världen. Sett till satsningarnas storlek dominerar Tyskland, Frankrike och Storbritannien (figur 3a). Att notera är att FoU-satsningarna ökar i flera länder, t.ex. Spanien och Portugal, men inte i Sverige 3 (figurer 3a-b). 1 Gränsdragning mellan högskolesektor och institutssektor kan dock vara svår att enhetligt definiera. 2 Summerat för de 27 länder som idag ingår i EU under hela perioden. 3 Uppgifter i köpkraftsparitet, års pris från Observera de olika skalorna på Y-axlarna i figurerna 2, 3a och 3b.

4 Figur 3a-b. Utvecklingen av FoU-satsningar i länder inom EU-27 vars FoU-satsningar översteg två miljarder dollar (köpkraftsparitet [PPP] i miljarder dollar per år, års pris). Uppgifter från (a) 8 7 Tyskland 6 Frankrike 5 Storbritannien 4 Italien 3 Spanien 2 1 Sverige Nederländerna (b) 8 7 Österrike 6 Belgien Finland Denmark Polen Tjeckien 2 Portugal 1 Irland

5 I figur 4 återges utvecklingen av FoU-resurserna i ett antal länder som inte redovisats i tidigare figurer, inklusive vissa G2 4 länder, samt Schweiz, Singapore, Norge och Hong Kong. Det är framför allt i Sydkorea som FoU-satsningarna ökat på senare år (+97 %) och då särskilt inom företagssektorn (se bilaga 1). Beräknat som procentuell förändring - är det dock i flera andra länder som FoU-satsningarna har ökat särskilt mycket (Turkiet +117 %, Sydafrika +123 % och Singapore +186 %). Figur 4. Utvecklingen av FoU-satsningar i de G2-länder som inte ingår i tidigare figurer samt Schweiz, Singapore, Norge och Hong Kong; köpkraftsparitet (PPP) i miljarder dollar per år, års pris Sydkorea Kanada Australien Schweiz Turkiet Mexico Singapore Sydafrika Norge Argentina Hong Kong 5 Om utvecklingen av BNP Ett vanligt sätt att jämföra storleken på olika länders eller regioners FoU-investeringar är att sätta dem i relation till deras BNP. Man behöver således kunskap inte bara om storleken på FoU-satsningarna i respektive land utan även om BNP-utvecklingen. Ökade FoU-satsningar sammanfaller ofta tidsmässigt med en ökning av BNP. 4 G2-gruppen bildades och innefattar Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Mexico, Ryssland, Saudiarabien, Sydafrika, Sydkorea, Turkiet, Storbritannien och USA. Dessutom representeras EU av sitt ordförandeland och av Europeiska centralbanken, ECB.

6 Uppgifter om BNP finns att hämta från olika statistikkällor och presenterat på olika sätt. Målsättningen i denna PM är att återge BNP-utvecklingen i en så lång tidsserie som möjligt och data från Världsbanken från år 196 och framåt har valts som källa. Observera att uppgifterna återges som amerikanska dollar i löpande pris. Totalt uppgår världens totala BNP till ca 6 biljoner US-dollar (USD). I figur 5 visas utvecklingen i ett urval av större länder och EU. Den ekonomiska krisen i slutet av -talet framgår som en nedgång i kurvan år 29 för framför allt EU. Kurvorna för såväl EU som Japan uppvisar ganska stor mellanårsvariation vilket beror på variationer i växelkurser mot USD. Figur 5. Utvecklingen av BNP i EU-27 5 och ett urval av större länder. Skalan representerar biljon (1 miljarder) US-dollar i löpande pris. Uppgifter från EU-27 USA Övriga länder Kina Japan Brasilien Indien Kanada Ryssland Sydkorea Australien 4 2 Av figuren ovan framgår den starka tillväxten i Kina, men kraftiga ökningar av BNP har även skett inom EU, USA och totalt sett i de länder som inte visas separat i figuren. Kinas utveckling har dock skett från en låg nivå vilket innebär att den relativa tillväxten varit mycket kraftig. Notabelt är även Japans starka tillväxt under 198-talet som i mitten av 199-talet övergick i en fas där BNP inte ökade ens i löpande pris. 5 Summerat för de 27 länder som idag ingår i EU under hela perioden. 6

7 Japans minskade andel av den totala världsekonomin framgår i figur 6, där data från figur 5 återges som andelar av världens totala BNP. Även USA:s andel har minskat samtidigt som Kinas andel ökat på senare år. Figur 6. Utvecklingen av BNP inom EU-27 och ett urval av större länder. Skalan representerar procent av världens totala BNP (samma uppgifter som i figur 5) 1% 9% 8% 7% BRIC-länderna 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Övriga länder Sydkorea Australien Kanada Brasilien Ryssland Indien Kina Japan USA EU-27 Den kraftiga ökningen och variationsrika utvecklingen inom EU-27 studeras närmare i figur 7. Variationen i mitten av 9-talet berodde förmodligen delvis på införandet av euro och bildandet av valutaunionen 1 januari. Till en början fanns euro endast som elektroniskt betalningsmedel, men många länder införde euro fullt ut under år.

8 Figur 7. Utvecklingen av BNP för länderna inom EU Skalan representerar biljoner USdollar i löpande pris. Streckad linje visar Sverige Tyskland Frankrike Storbritannien Italien Spanien Nederländerna Polen Belgien Sverige Österrike Danmark Grekland Finland Portugal Irland Tjeckien Rumänien Ungern Slovakien Luxemburg Slovenien Bulgarien Litauen Lettland Estland Cypern Malta Även de som i figurer 5 och 6 grupperas som Övriga länder har ökat sin BNP kraftigt under framför allt -talet. Några av dessa kan vara särskilt intressanta att studera närmare. I figur 8 visas BNP-utvecklingen i de G2-länder som inte visats separat i tidigare figurer samt Schweiz, Norge, Hong Kong och Singapore. I länder som t.ex. Mexico och Turkiet ökade BNP kraftigt under -talet fram till finanskrisen.

9 Figur 8. Utvecklingen av BNP inom ett urval av länder som komplement till tidigare figurer. Skalan representerar biljoner US-dollar i löpande pris. 1,2 1,,8,6,4 Mexico Turkiet Indonesien Schweiz Norge Saudiarabien Argentina Sydafrika Hong Kong Singapore,2, Sammanfattningsvis kan konstateras att världens tio största länder, sett till omfattningen av BNP, svarade för knappt två tredjedelar av den globala BNPn år 21 (tabell 1). Tabell 1. Fördelning av global BNP år 21. Världen totalt 1,% USA 23,1% Kina 9,3% Japan 8,7% Tyskland 5,2% Frankrike 4,1% Storbritannien 3,6% Brasilien 3,3% Italien 3,3% Indien 2,7% Kanada 2,5% Sveriges BNP motsvarade,73 % av den globala BNPn 21.

10 Om utvecklingen av FoU i förhållande till BNP I många länder följer FoU-intensiteten utvecklingen av BNP förhållandevis nära, dvs. det sker inga större förändringar i kvoten mellan FoU-satsningarna och BNP-nivån mellan olika år. Det finns dock undantag. I figur 9 visas FoU-satsningarna i förhållande till BNP från år och framåt i samma länder som tidigare visades i figur 5. I Kina har kvoten nästan fördubblats, dock från en från början låg nivå. Betänkas bör att ökningen på senare år skett samtidigt som BNP-tillväxten varit stor. Av figur 9 framgår även att FoU-intensiteten i förhållande till BNP ökat i Japan, Sydkorea och Australien. En liten ökning kan noteras år 29 inom EU-27, men det ska ses i relation till att BNP minskade förhållandevis kraftigt detta år. FoU-intensiteten i förhållande till BNP inom EU-27 kan mycket väl komma att minska igen när BNP återigen tillväxer. Figur 9. Utvecklingen av total FoU som procent av BNP i EU-27 och ett urval av större länder ,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Japan Sydkorea USA EU-27 Kanada Australien Kina Ryssland Brasilien Indien - 29 Inom EU finns ett snart tio år gammalt mål om att uppnå en FoU-intensitet motsvarande 3 % av BNP. Avståndet till målet var 29 på totalnivå en procentenhet. I figur 1 visas utvecklingen i vart och ett av de 27 EU-länderna. I Finland, Danmark, Tyskland, Österrike och Portugal har FoU-intensiteten i förhållande till BNP ökat under -talet (dessa länder återges som streckade linjer i figuren). Eftersom det är många, i flera fall stora, länder vars FoUintensitet fortfarande understiger 2 % av BNP förefaller det osannolikt att EU ska nå 3%- målet, i varje fall inom den närmaste framtiden.

11 Figur 1. Utvecklingen av total FoU som procent av BNP i EU:s medlemsländer ,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,, I flertalet länder inom EU var FoU-intensiteten förhållandevis konstant under perioden När det gäller utvecklingen i Sverige bör nämnas att BNP minskade förhållandevis mycket 29, vilket upprätthöll FoU-intensiteten i förhållande till BNP trots att det inte var någon egentlig nettoökning av FoU-resurserna. Det bör även noteras att uppgifterna för Sverige åren och inte är baserade på några egentliga undersökningar av SCB (de är i stället baserade på självuppskattningar från uppgiftslämnarna som förefaller ha varit överskattningar). Enligt prognosuppgifter för år 21 fortsätter minskningen för Sverige ned till ca 3,4 % av BNP 7. När man vidgar perspektivet utanför EU och ser närmare på FoU-intensiteten i de länder vars BNP-utveckling visades i figur 8 finner man i figur 11 att det främst är Singapore som har ökat sina FoU-investeringar i förhållande till BNP under senare år. Det kan också noteras att Norge med sina stora naturtillgångar i form av olja har en FoU-intensitet i förhållande till BNP som endast är ungefär hälften av den i Sverige och Finland. I ett annat land med stora oljetillgångar, Saudiarabien, är FoU-intensiteten mycket låg i dagsläget vilket skulle kunna innebära tillväxtpotential i framtiden. Ett land vars FoU-satsningar inte rapporteras i den internationella FoU-statistiken är Qatar vars BNP ökat mycket kraftigt på -talet. I Qatar finns ett utbildnings- och forskningscentrum benämnt Education city vilket upptar totalt ca 14 kvadratkilometer. Detta centrum har etablerat samarbeten med flera amerikanska universitet och den Finland Sweden Denmark Germany Austria France Belgium United Kingdom Slovenia Netherlands Ireland Luxembourg Portugal Czech Republic Estonia Spain Italy Hungary Lithuania Poland Greece Malta Bulgaria Slovakia Romania Cyprus Latvia 7 Minskningen sedan är egentligen ytterligare ca,25 % av BNP eftersom SCB under -talet utvidgat sina FoU-undersökningar.

12 framtida tillväxtpotentialen när det gäller FoU-verksamhet är förmodligen betydande. Policyinstitutet RAND har en särskild filial i just Qatar vilket indikerar ett intresse för den framtida utvecklingen. 8 Figur 11. Utvecklingen av total FoU som procent av BNP inom ett urval av länder -29 som komplement till tidigare figurer 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Switzerland Singapore Norway South Africa Hong Kong Turkey Argentina Mexico Indonesia Saudi Arabia, Sammanfattningsvis framgår det av statistiken som sammanfattats i denna PM att det skett förhållandevis snabba förändringar under -talet både vad gäller FoU-satsningar och BNP-utveckling. Ökade FoU-satsningar har skett i såväl Asien som USA och Europa och med rådande finanskriser i delar av världsekonomin är det svårt att i dagsläget få en klar bild av den framtida utvecklingen. I bilaga 1 ges mer detaljerad information om fördelningen av olika länders FoU-verksamhet på olika utförande sektorer. I bilaga 2 presenteras en skattning av fördelningen av den globala BNPn år se även t.ex.

13 Bilaga 1. Fördelning av FoU på utförande sektorer I huvudtexten återgavs utvecklingen av FoU-satsningar i olika större länder och områden. I figurerna nedan kompletteras de tidigare uppgifterna med fördelning på olika utförande sektorer (BES företag, GOV statliga myndigheter, HES högskolesektorn samt PNP + NS summan av privata icke-vinstdrivande sektorn och medel som ej rapporterats in specificerat per sektor). Dessutom återges utvecklingen av FoU-satsningarna i samtliga 27 länder inom EU, G2 samt Norge och Schweiz. Uppgifter från Figur 12. Utveckling av FoU-satsningar i EU-27 och ett urval stora länder (USA, Japan och BRICländerna). Linjen representerar köpkraftsparitet (PPP) i miljarder dollar per år, års pris (höger axel). Staplarna representerar fördelningen mellan de olika utförande sektorerna. 1% 5 9% 8% 4 7% 6% 5% 4% 3 2 PNP+NS HES GOV BES Summa 3% 2% 1 1% % USA EU-27 Japan Kina Indien Ryssland Brasilien

14 Figur 13a-e. Utveckling av FoU-satsningar i EU-27 länder. För detaljerad förklaring se figur 12 (notera att den högra skalan har ändrats från 5 till maximalt 1 miljarder dollar per år). (a) 1% 1 9% 9 8% 8 7% 7 6% 5% 4% PNP+NS HES GOV BES Totalt 3% 3 2% 2 1% 1 % Tyskland Frankrike Storbritannien (b) 1% 1 9% 9 8% 8 7% 7 6% 5% 4% PNP+NS HES GOV BES Totalt 3% 3 2% 2 1% 1 % Italien Spanien Sverige Nederländerna Österrike Belgien

15 (c) (d) % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Finland Denmark Poland Czech Republic Portugal Ireland PNP+NS HES GOV BES Totalt % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Hungary Greece Romania Slovenia Luxembourg Slovakia PNP+NS HES GOV BES Totalt

16 (e) % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Lithuania Bulgaria Estonia Latvia Cyprus Malta PNP+NS HES GOV BES Totalt

17 Figur 14a-b. Utveckling av FoU-satsningar i ett urval av länder. För detaljerad förklaring se figur 12. (a) 1% 1 9% 9 8% 8 7% 7 6% 5% 4% PNP+NS HES GOV BES Totalt 3% 3 2% 2 1% 1 % Republic of Korea Canada Australia Switzerland Turkey Singapore (b) 1% 1 9% 9 8% 8 7% 7 6% 5% 4% PNP+NS HES GOV BES Totalt 3% 3 2% 2 1% 1 % Mexico South Africa Norway Argentina Hong Kong (China), SAR Indonesia

18 Bilaga 2. Fördelning av global BNP 22 I huvudtexten återges i figur 6 fördelningen av BNP mellan olika stora länder och regioner. Under -talet har framförallt de s.k. BRIC-länderna 9 med Kina i spetsen ökat sin andel av världsekonomin. Även om det blir ytterst spekulativt är det möjligt att extrapolera utvecklingen under åren -21 fram till år 22 som ett sorts scenario. Huruvida detta scenario är sannolikt diskuteras inte närmare annat än att det kan konstateras att utvecklingen sällan följer även väl grundade modeller. Det som här presenteras är snarast en räkneövning till grund för diskussion och ingen genomarbetad prognosmodell. Uppgifter om BNP i världens länder har hämtats från världsbankens hemsida Uppgifter i löpande pris (USD) finns tillgängliga från 196 fram till 21 för de flesta länder 1. För räkneövningen i denna bilaga används uppgifter för åren Två olika beräkningsmodeller används, den första baseras på linjär regression och den andra baseras på tillväxtfaktorer. Beräkningen genomförs på två olika tidsperioden, -21 och -21. Regression Regressionsekvationerna för de olika länderna återges i figur 15 (-21) och figur 16 (-21). 9 Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. 1 Innan uppgifter för år 21 publicerades kom i våras en prognos från världsbanken en prognos för åren 21 och 211. Dessa prognosuppgifter ingår inte i underlaget som här presenteras.

19 Figur 15. BNP (tusentals miljarder USD, löpande pris), linjär regression EU USA Övriga Kina Japan Brasilien Indien Kanada Ryssland Sydkorea Australien y =,9917x y =,5192x - 128,6 y =,793x ,2 y =,475x - 94,55 y =,986x - 193,3 y =,1534x - 36,57 y =,1236x - 246,8 y =,948x - 188,89 y =,1441x y =,53x - 15,49 y =,722x - 144, Figur 16. BNP (tusentals miljarder USD, löpande pris), linjär regression EU USA Övriga Kina y =,5344x - 156,7 y =,3554x - 699,63 y =,8839x ,6 y =,742x ,7 12 Japan y =,269x - 41,55 Brasilien y =,2238x - 447, Indien Kanada Ryssland y =,1638x - 327,67 y =,7x - 139,9 y =,1325x - 264,7 6 Sydkorea y =,18x - 2,693 Australien y =,642x - 127,

20 Regressionsekvationerna kan användas på två olika sätt vid den prognostiserade framskrivningen fram till år 22. Antingen används hela ekvationen såsom den anges för de olika länderna i figuren ovan. Eller också utgår man från värdet för det sista kända året (21) och använder regressionsekvationens riktningskoefficient för att prognostisera förändringen. Skillnaden blir förhållandevis liten eftersom lutningen på linjerna är densamma med båda metoderna. Tillväxtfaktorer Tillväxtfaktorn X för respektive land beräknas för -21 enligt: samt för -21 enligt: Den framräknade tillväxtfaktorn används för att räkna fram en prognostiserad BNP år 22 för respektive land. Fördelning år 22 enligt räkneövningen I figur 17 återges fördelningen av BNP mellan olika större länder åren, och 21 samt år 22 i enlighet med de olika sätten att räkna en prognos som beskrivits ovan.

21 21 22_linjär1 22_linjär2 22_tillväxtfaktor 22_linjär1 22_linjär2 22_tillväxtfaktor Figur 17. Fördelning av BNP år, och 21 (statistik från världsbanken) samt år 22 enligt linjär regression 11 och beräknade tillväxtfaktorer. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Övriga Sydkorea Australien Kanada Brasilien Ryssland Indien Kina Japan USA EU 1% % Fördelning BNP, publicerad statistik Baserat på -21 Baserat på -21 Av figuren ovan framgår att BNP-andelen för EU, USA och Japan minskat åren -21. Enligt beräkningarna i denna bilaga så kommer denna minskning att fortsätta under 21- talet till förmån för framförallt de s.k. BRIC-länderna med Kina i spetsen. Frågan som bör ställas är dock om den prognostisering som gjorts är rimlig. För närvarande råder stor osäkerhet kring världsekonomin. För några år sedan sänktes räntenivåerna drastiskt i flera stora ekonomier till följd av en omfattande ekonomisk kris. Denna krissituation förefaller fortfarande föreligga och USA tvingades t.ex. i början av augusti 211 att höja sitt redan förhållandevis höga lånetak. Vart denna utveckling kommer att leda är i dagsläget svårt att uttala sig om. Ser man till utvecklingen av den totala globala BNPn (figur 18) så framgår flera olika faser av både snabb tillväxt och mera återhållsamma ökningar. I figuren återges värden för respektive år som punkter och en årlig ökning med 8 % 12 visas som en heldragen linje. Som streckade linjer markeras utvecklingen dels 197-, dels -21. Under båda dessa tidsperioden är ökningen tämligen linjär, men den årliga förändringen skiljer sig markant åt. 11 Varianten linjär1 använder regressionsekvationernas riktningskoefficient och intercept, varianten linjär2 utgår från uppgiften för år 21 och använder sedan endast ekvationens riktningskoefficient. 12 Beräkning på ökningen ger 7,9937 % vilket är det som återges i figuren som heldragen linje.

22 Figur 18. Global BNP (USD, löpande pris), Se text för förklaringar till de olika linjerna i figuren Frågan är dock om en årlig ökningstakt på 8 % kan fortgå någon längre tid. Det motsvarar en fördubbling på ca 9 år. Skulle ökningstakten fortsätta vara 8 % passerar BNP-nivån 1 miljarder dollar redan år 216. Nivån en biljard (en miljon miljarder, på engelska quadrillion) nås med samma ökningstakt år 246. Sen går det allt fortare, år 255 passeras två biljarder och under åren skulle det ha skett en ökning motsvarande över gånger. Ungefär hälften av ökningstakten är inflationsgrundad.

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Konsumentprisets fördelning

Konsumentprisets fördelning 1% Konsumentprisets fördelning 2 kwh/år, avtal om rörligt pris, löpande priser (april) 8% 6% 4% 2% % Skatt, moms och elcertifikat Nätav gift Elenergipris 197 1977 1984 1991 1998 25 öre/kwh 12 Elpriset

Läs mer

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100%

Elkundernas fördelning per avtalstyp jan -03 jan -02 100% jan-1 jan-4 jun-4 sep-4 dec-4 mar-5 jun-5 sep-5 dec-5 mar-6 jun-6 sep-6 dec-6 mar-7 jun-7 sep-7 dec-7 mar-8 jun-8 sep-8 dec-8 mar-9 jun-9 sep-9 dec-9 mar-1 jun-1 sep-1 dec-1 mar-11 jun-11 sep-11 dec-11

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning

%LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL. om näringslivets syn på energiforskning %LUJLWWD5HVYLN 7UROOKlWWDQIHEUXDUL om näringslivets syn på energiforskning 7U\JJWLOOJnQJWLOOHQHUJLPHGOLWHQNOLPDWSnYHUNDQWLOO NRQNXUUHQVNUDIWLJDSULVHUJHUElWWUHWLOOYl[WL6YHULJH Den svenska energi- och klimatpolitiken

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa

Privatpersoners användning av datorer och Internet. - i Sverige och övriga Europa Privatpersoners användning av datorer och Internet - i Sverige och övriga Europa Undersökningen Görs årligen sedan år Omfattar personer i åldern - år ( och - år) Data samlas in i telefonintervjuer som

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands

Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands IP/08/1144 Bryssel den 15 juli 2008 Sms:a utan gränser kommissionen vill sätta stopp för orimliga roamingavgifter för textmeddelanden utomlands Siffror som Europeiska kommissionen offentliggjorde idag

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation

Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation IP/08/40 Bryssel den 19 mars 2008 Åtta EU-länder före USA med bredbandsutbyggnad enligt kommissionens rapport om telekommunikation Danmark, Finland, Nederländerna och Sverige är världsledande vad gäller

Läs mer

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL

FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL FRAMTIDA SKATTER PÅ FÖRNYBARA DRIVMEDEL Skatter Hur ser regelverket ut? Definitioner av energiprodukter Regler för punktskatter (Energiskatt, Koldioxidskatt) Minimiskattenivåer Skattenedsättningar Basen

Läs mer

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE

Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater EPP-ED. Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa ALDE/ADLE Nya ledamöter och formering av politiska grupper I valet 2009 kommer antalet ledamöter att minska från dagens 785 till 736. Det innebär att Sverige får 18 ledamöter i stället för 19. Om Lissabonfördraget

Läs mer

Den svenska industrins konkurrenskraft

Den svenska industrins konkurrenskraft Den svenska industrins konkurrenskraft Augusti 2015 Under den senaste dryga 15-årsperioden ha arbetskraftskostnaderna i den svenska industrin ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden

Läs mer

Vad handlar eurokrisen om?

Vad handlar eurokrisen om? Vad handlar eurokrisen om? U. Michael Bergman Københavns Universitet Presentation på konferens för undervisere 18 september 2018 Vad är problemet i Europa idag? Statsfinansiell kris i Grekland (stor och

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

Utbildningskostnader

Utbildningskostnader Utbildningskostnader 7 7. Utbildningskostnader Utbildningskostnadernas andel av BNP Utbildningskostnadernas andel av BNP visar ländernas fördelning av resurser till utbildning i relation till värdet av

Läs mer

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012 PRESSMEDDELANDE Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, vd CFO Magnus Bergendorff Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Kvartalsinformation HL Display-koncernen januari - mars 2012

Läs mer

FORSKNINGSFINANSIERING

FORSKNINGSFINANSIERING FORSKNINGSFINANSIERING För frågor, kontakta dan.holtstam@vr.se INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE USA, Kina och Japan är för närvarande de länder som i absoluta tal satsar mest på forskning och utveckling (FoU).

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den?

Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? JANUARI 2015 Infrastrukturskulden hur finansierar vi den? LARS-JOHAN BLOM SVERIGES BYGGINDUSTRIER Infrastrukturskulden Sverige har en infrastrukturskuld på 300 Mdr kr. Hälften eller 150 Mdr kr är relaterat

Läs mer

Direktinvesteringar 1

Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringsflöden Diagram 1 och tabell 1 visar värdet på in- och utflöden av direktinvesteringar under 2006-2014. Inflöden redovisas som nettot av de investeringar som utländska

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Information om ansökan per land

Information om ansökan per land Information om ansökan per land OBS! Till ansökan bifogade handlingar skall vara översatta till landets officiella språk, eller, om det är svårt att få till stånd en sådan översättning till engelska eller

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG

a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG a-kassan MYTER, FAKTA OCH FÖRSLAG OKTOBER 212 1 ! A-kassan ger inte ekonomisk trygghet mellan två jobb Idag är maxbeloppet från a-kassan 14 9 kronor före skatt. Det motsvarar procent av en månadsinkomst

Läs mer

Made in Sweden? 2011 01 27

Made in Sweden? 2011 01 27 Made in Sweden? 2011 01 27 Lena Johansson 2011 01 27 Henrik Isakson 2011 01 27 Är den här tillverkad i Sverige? 4 En Boeing Dreamliner : Made in America? 43 underleverantörer Utspridda på 135 produktionsfaciliteter

Läs mer

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet

DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk Transport. DFDS Transport Group delas in i 3 divisioner. DSV köper tillbaka 50% av aktiekapitalet DSV 2015 Vår historia 10 självständiga åkerier etablerar DSV: De Sammensluttede Vognmænd den 13/7-1976 DSV köper Samson Transport som blir DSV Samson Transport DFDS Fraktarna fusioneras med DFDS Nordisk

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006

Sveriges bytesbalansöverskott. Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Martin Flodén Handelshögskolan i Stockholm 7 februari, 2006 Sveriges bytesbalansöverskott Inledning och bakgrund - Data - Global obalans? Orsaker till bytesbalansöverskott

Läs mer

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012

Eurokrisen. Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Eurokrisen Lars Calmfors Hässleholms Tekniska Skola 16 april, 2012 Bakgrund Euron infördes elektroniskt som gemensam valuta 1999 Euron infördes fysiskt 2002 Ursprungligen 11 länder: Tyskland, Frankrike,

Läs mer

Vart är konjunkturen på väg?

Vart är konjunkturen på väg? Peter Malmqvist Vart är konjunkturen på väg? Vinster Konjunktur Inflation och räntor Värdering Eurokrisen Bankmarginaler Börs- /konjunkturutsikter på 6-12 månader Konjunktur Konjunktur 70 65 USA: Inköpschefernas

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2013

Internationell prisjämförelse 2013 Priser kostnader 2014 Internationell prisjämförelse 2013 Stora skillnader mellan priser som europeiska konsumenter betalade år 2013 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika

Läs mer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer

FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.2003. Tyskland, Frankrike och Sverige viktigaste mottagarländer MEDDELANDE 27.5.24 FINLÄNDSKA PORTFÖLJINVESTERINGAR I UTLANDET 31.12.23 Finlands Bank samlar in data om finländska portföljinvesteringar 1 i utlandet för betalningsbalansstatistiken. Marknadsvärdet av

Läs mer

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry

Snabb bruksanvisning för MO-Call BlackBerry Vad behöver jag för att starta MO-Call? Innan man kan ringa ett samtal, behöver man det nedanstående: Ett registrerat MO-Call konto. MO-Call kredit på ditt konto. MO-Call programvaran på din mobiltelefon.

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 5 mars 2015 Riksbankschef Stefan Ingves Sverige - en liten öppen ekonomi Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och okonventionella åtgärder Centralbanker

Läs mer

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011

Budgetöverskott i Sverige. Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Budgetöverskott i Sverige men budgetkris i vår omvärld Lars Calmfors Linköping City Airport 24/5-2011 Finansiellt sparande, procent av BNP 2009 2010 2011 Belgien -6,0-4,2-3,9 Frankrike -7,5-7,0-5,8 Grekland

Läs mer

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa?

Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Sveriges biogaspotential idag och i framtiden hur förhåller vi oss till resten av Europa? Anneli Petersson, Dr. Svenskt Gastekniskt Center AB Svenskt Gastekniskt Center SGC samordnar gastekniskt utvecklingsarbete.

Läs mer

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD

Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Befolkningens utbildningsnivå och ekonomiska satsningar inom OECD Eftergymnasial utbildning i ett internationellt perspektiv en jämförelse baserad på Education at a Glance RAPPORT 2015:2 Rapport 2015:2

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2010

Internationell prisjämförelse 2010 Priser kostnader 2011 Internationell prisjämförelse 2010 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2010 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte

Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte Mobilitet inom Erasmus+ Erasmusansvarigmöte 2014-03-06 Jari Rusanen Nya kontrakt och det nya fördelningssystemet De slutliga reglerna ska vara klara i april 2014 Kontraktsperiod Nytt kontrakt varje år

Läs mer

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015

Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången. Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Låg ränta ger stöd åt inflationsuppgången Riksbankschef Stefan Ingves Bank & Finans Outlook 18 mars 2015 Sverige - en liten öppen ekonomi i en osäker omvärld Stora oljeprisrörelser Negativa räntor och

Läs mer

Internationell prisjämförelse 2011

Internationell prisjämförelse 2011 Priser kostnader 2012 Internationell prisjämförelse 2011 Stora europeiska skillnader i konsumentpriser år 2011 Den totala prisnivån för privat konsumtion varierade mycket mellan olika länder i Europa år

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD

ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD ÅRSSTÄMMA 2013 KARL-JOHAN PERSSON VD 2012 I KORTHET Fortsatt utmanande för klädhandeln på flera av H&M:s marknader Försäljningen +11% i lokala valutor jämförbara enheter +1% Bruttomarginal 59,5 procent

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter för 2008 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.1.2010 KOM(2009)713 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Om övervakning av koldioxidutsläpp från nya personbilar i EU: uppgifter

Läs mer

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader

Hälsostatusen har förbättrats avsevärt i Europa, men fortfarande kvarstår stora skillnader Sammanfattning De senaste årtiondena har befolkningens hälsa i de europeiska länderna förbättrats avsevärt. Sedan 1980 har den förväntade livslängden vid födseln ökat med sex år samtidigt som den förtida

Läs mer

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna

Anna Kinberg Batra. Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Anna Kinberg Batra Ordförande i riksdagens finansutskott, gruppledare Moderaterna Viktigast för ett ökat sparande - Stabila offentliga finanser - Stabilt finansiellt system - Fler i arbete - Mer pengar

Läs mer

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter

PIAAC. Programme for the International Assessment of Adult Competencies. En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competencies En internationell undersökning av vuxnas kunskaper och färdigheter Ann-Charlotte Larsson Anna Eriksson Enheten för statistik om Utbildning

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09

Högskoleverket. Delprov DTK 2005-04-09 Högskoleverket Delprov DTK 2005-04-09 2 ALKOHOLFÖRSÄLJNING Folkmängden i de redovisade länderna 1995. Miljoner invånare. Land Invånare (miljoner) Liter 100-procentig alkohol/inv. Försäljningen av alkoholhaltiga

Läs mer

INDUSTRINS ARBETSKRAFTS- KOSTNADER INTERNATIONELLT

INDUSTRINS ARBETSKRAFTS- KOSTNADER INTERNATIONELLT INDUSTRINS ARBETSKRAFTS- KOSTNADER INTERNATIONELLT Teknikföretagens analys 2015 KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA FÖRORD Vid beslut om var i världen produktion ska ske är arbetskraftskostnaderna en viktig

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013

Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Investera för framtiden Budgetpropositionen för 2013 Statssekreterare Hans Lindblad Det ekonomiska läget Fortsatt bekymmersamt läge i Europa ECB tillför likviditet Frånvaro av tydliga långsiktiga lösningar

Läs mer

Internationellt perspektiv

Internationellt perspektiv Internationellt perspektiv har under lång tid placerat sig högt i internationella jämförelser av hur mycket som satsas på utbildning och av utbildningsnivån i befolkningen. Den globala konkurrensen har

Läs mer

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA

RESA INOM NORDEN OCH EUROPA RESA INOM NORDEN OCH EUROPA - Pass eller id-kort? Här får du svaren! Inom Sverige kräver vi ingen legitimation. (Men inom Sverige ses körkort, pass eller nationellt id-kort som godkänd legitimation) Medborgare

Läs mer

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka -

Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Lean inom Skolan - Världsklass kräver ett annat sätt att tänka - Jarkko Erikshammar Luleå tekniska universitet Institutionen för Samhällsbyggnad SE-971 87 Luleå Phone +46 920 491 860 Mobile +46 70 668

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket

Läs mer

AidWatch 2014 sammanfattning

AidWatch 2014 sammanfattning AidWatch 2014 sammanfattning För nionde året i rad har civilsamhällesorganisationer från EU:s medlemsländer inom ramen för CONCORD Europa producerat AidWatch-rapporten, som utvärderar EU-ets kvalitet och

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Q1 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q1 2014. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q1 214 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q1/14 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord- och

Läs mer

De svenska PISA-resultaten i en annan tolkning

De svenska PISA-resultaten i en annan tolkning De svenska PISA-resultaten i en annan tolkning Inledning av Lars Brandell 1 (2011-06-30) Det finns en vanlig uppfattning att kunskaper i matematik inte är så viktiga längre för människorna i i dagens och

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Familjeförmåner inom EU

Familjeförmåner inom EU Familjeförmåner inom EU Dessa regler gäller även EES-länder och Schweiz Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Det betyder att

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 212 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006

Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006 Jan Bohlin Ekonomisk-historiska institutionen Handelshögskolan Göteborgs universitet Box 720 405 30 Göteborg Sverige E-post: Jan.Bohlin@econhist.gu.se Månatliga växelkurser för Sverige 1913 2006 1. Källor

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

TEMA UTBILDNING RAPPORT 2013:2. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter

TEMA UTBILDNING RAPPORT 2013:2. Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter TEMA UTBILDNING RAPPORT 23:2 Den internationella undersökningen av vuxnas färdigheter Producent Producer SCB, enheten för utbildning och arbete Statistics Sweden, Education and jobs SE-7 89 Örebro +46

Läs mer

Utsläppsrättspris på Nord Pool

Utsläppsrättspris på Nord Pool Kyotoprotokollet I enlighet med Kyotoprotokollet ska EU minska sina utsläpp med 8% från 1990 till perioden 2008-2012. I enlighet med EU:s sk bördefördelning har Sverige fått möjlighet att öka sina utsläpp

Läs mer

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT

Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Flytt av ett bolags säte till ett annat EU-land samråd från GD MARKT Inledning Inledande anmärkning: Följande dokument har tagits fram av generaldirektoratet för inre marknaden och tjänster för att bedöma

Läs mer

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning

Oförändrade utsläpp från vägtrafiken trots stor minskning av nya bilars bränsleförbrukning PM Trafikverket 781 89 Borlänge Besöksadress: Röda Vägen 1 Telefon: 0771-921 921 2010-11-30 Håkan Johansson Samhällsbehov hakan.johansson@trafikverket.se Direkt: 0243-75969 Oförändrade utsläpp från vägtrafiken

Läs mer

OKTOBER 2015. Konkurrenskraft för välstånd och jobb

OKTOBER 2015. Konkurrenskraft för välstånd och jobb OKTOBER 2015 Konkurrenskraft för välstånd och jobb Redaktör: Edel Karlsson Håål Författare: Jimmy Boumediene, Bo Ekegren, Susanne Spector Förord Denna skrift beskriver kortfattat några utgångspunkter och

Läs mer

Förutsättningar för framtidens äldreomsorg - krav, utmaningar och möjligheter Mårten Lagergren

Förutsättningar för framtidens äldreomsorg - krav, utmaningar och möjligheter Mårten Lagergren Förutsättningar för framtidens äldreomsorg - krav, utmaningar och möjligheter Mårten Lagergren Tylösandsveckan 17 maj 20110 Ett förändrat samhälle - krav på nya lösningar Vad händer med demografi, hälsa

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte

Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Varför är prisstabilitet viktigt för dig? Elevhäfte Vad kan du köpa för tio euro? Kanske två cd-singlar, eller varför inte din favorittidning i en månad? Har du någonsin tänkt på varför det är så? Hur

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle

Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle EMPOWERING YOUR BUSINESS Hyreslösningar Rätt truck för rätt tillfälle www.toyota-forklifts.se HYRESLÖSNINGAR Rätt truck för rätt tillfälle Olika situationer kräver olika lösningar. Vilken truck passar

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR

FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR FLIK 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR LeS; 2010-12-21; 14:03 4 SJUKVÅRD FÖR UTLANDSSVENSKAR... 1 4.1 Patienter som är utlandssvenskar... 1 4.2 Utlandssvenskar från EU/EES/Schweiz... 1 4.2.1 EU/EES-området

Läs mer