Ekonomiska Föreningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiska Föreningen"

Transkript

1 Ekonomiska Föreningen ÅRSREDOVISNING Styrelsens årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Antalet medlemmar har under året varit oförändrat 75 st. Styrelse och revisorer Styrelsen har under året haft följande sammansättning: * Ordförande Johan Alsparr * Vice ordförande Ingemar Brännmo * Sekreterare Hans Lind * Kassör Christer Hage * Ledamot Ivar Södergren *Suppleanter Lars Tocklin Stig Lönnhed (pga flytt avgick han i förtid) * Revisorer Nils-Åke Sandelin Bengt Stoltz * Revisorsuppleanter Lennart Lodenius Eva Arvidsson

2 2 Budgetutfall Resultatet för verksamhetsåret uppvisar ett överskott på kr. Månadsavgiften har varit kr. Den faktiska kostnaden blev kr. Värme-, vatten- och övriga driftskostnader Värmekostnaderna understeg budget för verksamhetsåret. Inför föregående årsstämma redovisade styrelsen ett antal möjliga åtgärder att vidta om problemen med att värmen inte räcker till för distribution till hela området. Styrelsen har dock uppfattningen att problemen har minskat i omfattning varför några åtgärder, förutom justering av värmecentralens reglerutrustning, inte vidtagits. I tabellen nedan visas värmeförbrukningen de senaste åren. År MWh / hushåll Medeltemperatur 04/05 17,5 Något varmare än normalt, med en kall period fram till jul 05/06 17,2 Varmare än normalt tom januari, därefter en lång kall period med mycket snö 06/07 15,5 Varmare än normalt Vattenförbrukningen var marginellt högre detta år jämfört med föregående år. Dock bedöms förändringarna vara inom normal variation och inte en trend mot ökad vattenförbrukning. Se tabellen nedan. År m 3 / hushåll Liter/hushåll och dygn 04/ / / En stor utgiftspost för föreningen är elförbrukning till garagevärmen. Det elavtal föreningen har med Fortum Distribution baseras på en höglast- och en låglasttariff. Om elförbrukningen kunde styras till låglastperioden skulle därför dels kostnaden per MWh bli lägre och dels skulle den totala förbrukningen minska. Via ett förslag från en av medlemmarna undersöker styrelsen därför möjligheten att installera en timer på garagefläktarna där driften kan styras under dygnets timmar. I samband med en sådan installation kommer styrelsen att behöva tillgång till de garage där fläktar finns installerade. Parallellt undersöks också om ett utbyte av befintliga fläktar till modernare värmeelement också skulle kunna minska elförbrukningen.

3 3 Vägar och parker Vägar och parker har skötts i normal omfattning. Nuvarande markentreprenör har gjort ett fortsatt bra jobb enligt styrelsens bedömning. På hösten 2006 genomfördes två större markarbeten inom området: Gångvägen ner till Eklidsgränd breddades för att snöröjningen skulle kunna fungera bättre än tidigare år. I samband med detta arbete åtgärdades också dagvattensystemet utanför Eklidsgränd 15. Nya brunnar för dagvatten anordnades vid parkeringplatsen i det övre området. Tidigare år har det varit stora problem med smältvatten som inte runnit undan ordentligt. Reparationer och underhåll Under året har styrelsen diskuterat hur man ska kunna få en bättre uppfattning om status för föreningens gemensamma avloppsrör, dvs de som ligger under respektive länga. Som en första åtgärd har avloppsrören under en hel länga filmats av ett företag med specialutrustning. Det kunde konstateras att insidan var relativt slät och ren (om man nu kan använda det ordet för avloppsrör). Däremot kunde företaget inte uttala sig om hur mycket godstjocklek som finns kvar i rören, men det verkade relativt bra vid den lucka som användes vid filmningen. Styrelsen kommer att fortsätta inspektionerna under nästa år för att få ett bättre underlag. Ifall åtgärder behövs, undersöks olika alternativ mer ingående och vi försöker identifiera en metod att åtgärda avloppsrören utan att behöva gräva fram dem. Det finns metoder för s.k. re-lining, där man bibehåller befintligt rör och klär det inifrån med ett nytt rör. I övrigt har inga underhållsarbeten genomförts på avlopps-, värme- eller tappvattensystemen under året. Dock vill styrelsen passa på att förmedla information till medlemmar angående status på golvbrunnar och avloppsrör i våtutrymmen. Om ni står i begrepp att renovera något eller bägge våtutrymmena, och inte bytt golvbrunnar tidigare, bör ni se över dessa och vid behov byta ut dem. I lekparken har staket satts upp för att förbättra säkerheten. Föregående stämma uppmanade styrelsen att förbättra målningen av farthinder inom området. Detta har ännu inte blivit gjort men ligger på att-göra -listan.

4 4 Ekonomin De totala intäkterna för verksamhetsåret har uppgått kr, varav medlemmarnas avgifter utgör kr. Räntor är kr. Taxeringsvärdet för tomterna Ekliden 64, 78, 79, 80 och 86 samt Agnö 1 uppgår till kr, enligt 2005 års fastighetstaxering. Markvärdet är kr och byggnadsvärdet (värmecentralen och garagen) kr. Byggnaderna är försäkrade till fullvärde. Årets avskrivningar på föreningens anläggningstillgångar har skett enligt följande: på anskaffningsvärdena med 1,5% på ledningar inkl. värmecentralen på garagebyggnaderna med 2%. Avskrivningarna för året uppgår till totalt kr. Arvoden till styrelsen i Ekonomiska Föreningen Ekliden framgår av tabellen. Senaste höjning av arvoden skedde vid årsstämman hösten 2006 i enlighet med den nya rutin som beslutats där arvoden ska följa KPI (konsumentprisindex) och avrundas till jämna 100-tal kronor. I den högra kolumnen i tabellen nedan föreslås nya arvoden för ordinarie ledamöter i styrelsen beräknade i enlighet med denna princip. Funktion Arvode Förslag nya arvoden Ordförande kr/år kr/år Kassör kr/år kr/år Sekreterare kr/år kr/år Ledamot kr/år kr/år Suppleanter* 350 kr/möte 360 kr/möte Revisorer* 900 kr/år kr/år * Justering av arvode för suppleanter och revisorer är mer godtyckligt föreslaget då uppräkning med KPI blir ganska marginellt. Föreningens totala kostnader för året uppgår till kr. Föreningens ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut och resultat av verksamheten under räkenskapsåret framgår av följande balans- och resultaträkning.

5 5 Styrelsen föreslår att: balanserat resultat från föregående år ökat med årets resultat tillsammans disponeras så att till reparationsfond avsätts och i ny räkning överföres kr kr kr 0 kr kr Styrelsen föreslår höjd månadsavgift till kr/månad från den 1/1-08 och att stämman beviljar styrelsen rätt att höja med ytterligare högst 100 kr/månad om så erfordras. Motiv till höjningen är att föreningens kassa behöver stärkas inför kommande investeringar. Övrigt Sophämtning inom området Som tidigare meddelats har Renhållningsförvaltningen informerat om att man avser att införa ett förbud mot att köra sopbilar på våra inomkvartersvägar. Detta främst av arbetsmiljö- och säkerhetsskäl då sikt och manövrering är begränsad. Styrelsen har därför sedan första informationen lämnades vid förra årsstämman arbetat vidare med ett förslag till gemensamt system för hela föreningen. Som utgångspunkter för planeringen av ett nytt system har legat: Villkor och krav ställda av Arbetsmiljöverket för hämtning av sopor Rimligt avstånd för alla fastighetsägare och det ska också placeras på vägen där man ändå normalt passerar Helst ska inga parkeringsplatser tas i anspråk Systemet ska vara lättskött och tätt så risken för luktspridning minimeras Systemet ska innebära en bättre ekonomi för medlemmarna än alternativet att fortsätta med egna sopkärl som transporteras till en hämtningsplats (vilket är alternativet om vi inte kan hitta en gemensam lösning) Resultatet kommer att presenteras mer utförligt på stämman men sammanfattningsvis kan nämnas att styrelsen bedömer att det behövs två stationer; en för det övre området och en för mellan-/nedre området. Förslag till placering för stationerna framgår översiktligt av bifogade skiss.

6 6 Station 1 Station 2 Förslag till placering är styrelsens uppfattning om en rimlig kompromiss mellan tillgänglighet och kostnader. Vi är medvetna om att det kommer behövas en ytterligare diskussion med de som kommer att bli närmast berörda av stationerna. Innan den diskussionen vill dock styrelsen att den föreslagna lösningen får presenteras mer i detalj vilket alltså kommer ske på årsstämman. Nästa steg blir att ta fram ett mer detaljerat underlag för hur anläggningarna ska se ut och därefter söka bygglov och ta in anbud. Målsättningen är att det nya systemet ska kunna tas i bruk under sommaren För kännedom vill styrelsen också informera om att vi i dagarna fått kopia på ett brev från Arbetsmiljöverket till nuvarande entreprenören Resta Sverige AB där man överväger att förbjuda hämtning av sopor på inomkvartersvägar redan från den 1/12-07! Styrelsen undersöker om det går att utverka en dispens så att den lösning vi arbetar med kan hinna komma på plats. Om inte detta låter sig göras behöver en tillfällig lösning åstadkommas som får diskuteras fram i samråd med Renhållningsförvaltningen. Containern Vi har under året haft fortsatta problem med nedskräpning runt containern. Styrelsen vill därför uppmana medlemmarna att: Ställ inte skräp utanför containern om den är full utan ta med det hem igen och vänta tills den är tömd

7 7 Om ni har stora kartonger/förpackningar får dessa inte slängas utan att ha tagits ner i storlek Om ni genomför större renoveringsprojekt, använd inte föreningens container för skräpet utan hyr en släpkärra och kör till återvinningsstationen i Högdalen eller Östberga. Det ligger inte på styrelsens arbetsuppgifter att städa runt containern utan vi uppmanar medlemmarna att ta dra sitt strå till stacken och använda containern så som vi enats om. Annars kan vi inte ha den kvar. Egen hemsida för föreningen Föreningen kan få en egen hemsida genom Villaägarföreningen och ambitionen är att en enkel sida ska finnas uppe till årsmötet eller senaste till 1/ Bollplank Styrelsen uppmanades av förra stämman att i god anda undersöka möjligheten att uppföra ett bollplank inom området. Styrelsen har dock fortfarande svårt att se någon lämplig plats som inte innebär störningar för närliggande fastigheter. Hastighet på Ekshäradsgatan Styrelsen har blivit kontaktade av ordförande i Brf Skarpö (höghusen på Ekshäradsgatan) och ombedda att informera också medlemmarna i Ekliden om rådande hastighetsbegränsningar. Vid infarten till Hagforsgatan från rondellen står en 30-skylt som gäller också för hela det efterföljande området. Vänligen respektera detta! Brunt vatten Under året har konstaterats att det förekommit brunt varmvatten i några fastigheter. Styrelsen har kontaktat både rörmokare och Stockholm Vatten för att försöka hitta en orsak. Men eftersom problemet försvinner lika fort som det uppstått, finns inget man kan gör innan man vet vad det bruna består av. Stockholm Vatten har därför lovat oss att hjälpa till med analys av vattnet om vi kan lämna dem ett prov. Vi uppmanar därför den eller de medlemmar, som råkar ut för detta på nytt, att ta ett vattenprov i en ren glasflaska eller glasburk, stänga till ordentlig och lämna till någon i styrelsen. Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hålls onsdagen den 24 oktober 2007, kl

8 8 RESULTATRÄKNING Intäkter Månadsavgifter kr kr Räntor kr kr Extraord.intäkter Total kr kr Kostnader Värme, vatten, övr.driftskostn kr kr Vägar och parker kr kr Reparationer kr kr Allm.förv.kostnader kr kr Avgift Kabel-TV kr kr Div.omkostnader kr kr Avskrivn. Anläggn.tillgångar kr kr Skatter kr kr Årets vinst/förlust kr kr Total kr kr Farsta den Johan Alsparr Ordförande Hans Lind Sekreterare Ingemar Brännmo Ledamot Christer Hage Kassör Ivar Södergren Ledamot Ovanstående balans- och resultaträkning överensstämmer med föreningens räkenskaper vilka granskats av oss enligt denna dag angiven revisionsberättelse. Farsta den Bengt Stoltz Nils Sandelin

9 9 Tillgångar Omsättningstillgångar Kapitalkonto bank kr kr Riksgäldsspar kr kr Interimsfordran kr kr Summa omsättn.tillgångar kr kr Anläggningstillgångar Vägar anskaffningsvärde kr avskrivningar./ kr kr kr Ledningar & värmecentr. anskaffningsvärde kr avskrivningar./ kr kr kr Garagebyggnader anskaffningsvärde kr avskrivningar./ kr kr kr Summa anläggningstillgångar kr kr Total kr kr

10 10 BALANSRÄKNING FORTS Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder kr kr Förtidsbetalda prel.mån.avg kr kr Interimsskuld 507 kr Skatteskuld kr kr kr kr Eget kapital Inbetalda insatser kr kr (per fastughet kr) Reparationsfond 0 kr kr kr kr Balanserat resultat från föregående år kr kr Årets resultat kr kr Årets utgående resultat kr kr Total kr kr Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

11 11 BUDGET Budget Budget Utfall Värme kr kr 1 025,00 kr Vatten & Avlopp 170 kr 185 kr 99,00 kr Sophämtning 60 kr 50 kr 57,00 kr Arvoden inkl. soc avgifter 64 kr 59 kr 63,00 kr Elkostnader 25 kr 25 kr 24,00 kr Snöröjning 50 kr 75 kr 25,00 kr Avgift kabel-tv 94 kr 90 kr 92,00 kr Vägar och parker 100 kr 90 kr 103,00 kr Garagevärme 120 kr 100 kr 119,00 kr Reparationer 30 kr 30 kr 174,00 kr Diverse 170 kr 50 kr 40,00 kr Avskrivningar 15 kr 15 kr 15,00 kr Skatter 25 kr 23 kr 28,00 kr Intäktsräntor./. -23 kr -12 kr -21,00 kr Totalt: kr kr 1 843,00 kr Styrelsen föreslår höjd månadsavgift kr fr o m 1/1 och att stämman beviljar styrelsen rätt att höja avgiften med högst 100 kr per månad om så erfordras.

12 Bilaga 1 12

13 13 Bilaga 2 Farsta Valberedningens förslag till styrelseledamöter m.m. i Ekonomiska föreningen Ekliden, verksamhetsåret 2007/-08. STYRELSE: Ordförande*: Johan Alsparr (8) omval 1 år Styrelseledamöter: Christer Hage (75) omval 2 år Ingemar Brännmo (48) omval 2 år Sittande styrelseledamöter valda på två år: Styrelseledamot. Hans Lind (19) Ivar Södergren (49) STYRELSESUPPLEANTER: Lars Tocklin (14) omval 1 år Ulrica Ulfson (71) nyval 1 år REVISORER: Nils-Åke Sandelin (6) omval 1 år Bengt Stoltz (74) omval 1 år REVISORSUPPLEANTER: Eva Arvidsson (3) omval 1 år Lennart Lodenius (46) omval 1 år Valberedning utsedd vid årsmötet oktober 2006: Christina Strömbäck (44) Stig Andersson (33) sammankallande Lars Throbäck (18) Till valberedning inför årsstämman 2008 föreslås: Stig Andersson (33) sammankallande omval Helena Franzén (32) nyval Lars Throbäck (18) omval *Styrelsens ordförande har meddelat att han, om han blir omvald av stämman för ytterligare ett år, har för avsikt att avgå i samband med årsstämman Efterträdare behöver därför identifieras under verksamhetsåret.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

KALLELSE. Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Februari 2014. Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Styrelsen föreslår följande dagordning

KALLELSE. Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Februari 2014. Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Styrelsen föreslår följande dagordning , KALLELSE Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Februari 2014 Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen kallar er till föreningsstämma måndagen den 17 mars 2014, kl. 19.00, i Gillestugan, Etsarvägen

Läs mer

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011

Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 Org nr 702002-1627 ÄRSREDOVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Riksbyggens Brt Stockholmshus nr 17 rg nr ÄRSREDVISNING 1/9 2010-31/8 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där de boende tillsammans äger bostadsrättsföreningens byggnader

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Brf Timmerhuggaren Org. nr 716418-1302 20030101 20031231 1 KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA DAG Måndagen den 10 maj 2004 kl. 19.00 LOKAL Åkarnas Hus, Vendevägen 90. DAGORDNING 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 715200-1496

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 715200-1496 RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING SOLNAHUS Nr. 3 Hasselstigen 5-7 169 38 SOLNA ÅRSREDOVISNING 2012-2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 715200-1496 Styrelsen för Riksbyggens Bostadsrättsförening, Solnahus Nr 3,

Läs mer

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012

ARSREDOVISNING 1/9 2011-31/8 2012 Riksbyggens Brf Stockholmshus nr 17 rg nr ARSREDVISNING 1/9 2011-31/8 2012 g Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med banken. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Styrelsen. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för får härmed avge Årsredovisning avseende räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse sid 3 Resultaträkning sid 14 Balansräkning sid 15 Noter med

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm

Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Fanan 12 Banérgatan 25/25A, Stockholm Största slutna bostadskvarteret i Stockholm, i alla fall i antal hus. Det är bara att börja räkna. Våra är märkta 1 och

Läs mer

HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall

HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall HSB Bostadsrättsföreningen Bosvedjan, Sundsvall Ordlista FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Den del av årsredovisningen som i text förklarar verksamheten kallas förvaltningsberättelse. Övriga delar av årsredovisningen

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Takten. Org.nr: 769616-5716. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Takten. Org.nr: 769616-5716. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning 2012 Årsredovisning Styrelsen för Brf Takten Org.nr: 769616-5716 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 2 org.nr: 769616-5716

Läs mer

Årsredovisning 2012/2013

Årsredovisning 2012/2013 Årsredovisning 2012/2013 inledning 1(23) Innehållsförteckning Ordförande har ordet... 2 Allmänt om verksamheten... 3 Befattningar under verksamhetsåret... 4 Ekonomiskt resultat... 5 Intäkter... 5 Underhåll...

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF MALARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Mälarstrand 2 Ka 11 e I se till ordinarie föreningsstämma den 5 maj 2014 klockan 1900. Mötet hålls på Restaurang

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg

Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg Årsredovisning 2013 HSB Bostadsrättsförening Bagaregården i Göteborg HSB Brf Bagaregården är en medelstor bostadsrättsförening belägen längst öster ut i stadsdelen Bagaregården, Göteborg. Föreningen som

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE

ÅRSREDOVISNING. Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE ÅRSREDOVISNING Avseende Brf. HUMLEBOET 17s redovisningsperiod 2007-09-01 2008-08-31 & KALLELSE till Ordinarie föreningsstämma tisdagen den 16 december 2008, kl 1900. Gemensamhetslokalen invid Hedemoratäppan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan

ÅRSREDOVISNING. Brf Storstugan Brf Storstugan ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer