Handläggare: Version 1.1 Hans Holmström, VA- och avfallskontoret, Uppsala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggare: Version 1.1 Hans Holmström, 2008-07-01 VA- och avfallskontoret, Uppsala"

Transkript

1 1 Handläggare: Version 1.1 Hans Holmström, VA- och avfallskontoret, Uppsala RESTRIKTIONER FÖR PERIODISKA UTSLÄPP AV FLYTANDE AVFALL OCH RESTPRODUKTER TILL AVLOPPSNÄTET I UPPSALA KOMMUN BEHOVET AV VÄGLEDANDE RÅD Bakgrund och syfte I november 2002 utgav åtta kommuner i Mellansverige (bl a Uppsala) Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter (populärt kallad Näckrosen ). Den innehåller högsta tillåtna halter av metaller och ledningspåverkande ämnen samt nitrifikationshämning vid anslutningspunkten till det kommunala avloppsnätet, där normalt även sanitärt spillvatten ingår. I Näckrosen ingår dock inte några villkor för organiska ämnen. Önskemål har ofta framförts att det borde finnas ett komplement till Näckrosen med mer handgriplig vägledning för bland annat Uppsalas många laboratorier. Föreliggande dokument är ett försök att uppfylla detta önskemål. Målgruppen är verksamheter där det ibland uppkommer flytande avfall eller restprodukter. Kontinuerliga utsläpp av processavloppsvatten får bedömas enligt andra grunder. Avsikten är att flytande avfall och restprodukter med behandlingsbara och harmlösa ämnen kan ledas till avloppsnätet, medan oönskade ämnen i görligaste mån ska omhändertas som avfall. Förhoppningsvis sker med tiden en successiv förbättring av utsläppsförhållandena om insatserna kan koncentreras på de ämnen som orsakar de största problemen vid utsläpp till avloppsnätet (t ex kadmium, klorerade kolväten och svårnedbrytbara toxiska organiska ämnen). Det är tänkt att dokumentet kontinuerligt ska revideras då ny information kommit fram, t ex efter möten med Samrådsgruppen för Farligt Avfall.

2 2 RIKTLINJER Allmän information Riktlinjernas syfte Syftet med dessa riktlinjer är att ge råd för hur flytande avfall och restprodukter från bland annat olika laboratorier bör hanteras på ett ändamålsenligt sätt utan att miljön i vid bemärkelse belastas i onödan. I första hand är råden avsedda att användas för små mängder flytande kemikalierester med låga halter och oförbrukade lösningar (produkter). Om ett ämne saknas i listorna innebär det inte att det fritt kan hällas ut i avloppet. I ett sådant fall bör kontakt tas med miljökontoret (MIK) och va- och avfallskontoret (VAK) för en bedömning. Ett separat avsnitt behandlar förbrukade bulklösningar, där det kan bli aktuellt att avyttra relativt stora mängder på kort tid. Vattenfall har i sin förbränningsanläggning i Uppsala möjlighet att bränna mindre mängder av flytande avfall, även vissa typer av Farligt avfall. Man måste i förväg fylla i en speciell blankett. Därefter tar vattenfall ställning till om förbränning av det aktuella avfallet kan ske. Närmare upplysningar och blanketten finns på Vattenfalls hemsida (gå till Företag, därefter till Specialavfall). Lagar om avfall Avfallsförordningen (2001:1063) delar upp avfall i olika kategorier och ger regler hur dessa ska hanteras. Särskild vikt läggs på s k Farligt Avfall (FA), som klassificeras efter olika kriterier i en särskild bilaga till förordningen (Bilaga 3). Mängden av ett visst oönskat ämne ingår dock inte i något av kriterierna för FA. I Avfallsförordningens 21 påpekas att olika slag av FA inte får blandas med varandra eller med andra slag av avfall, ämnen eller material. Längre ned i samma paragraf framhålls dock att man visst får göra så om syftet är att förbättra säkerheten vid bortskaffande eller återvinning. Ämnen som kan behandlas i ett kommunalt reningsverk bör därför vid behov få spädas innan utsläpp sker, t ex för att eliminera explosionsrisk i avloppspumpstationer. I 21 står också att blandning får ske om det görs på ett sätt som kan godtas från miljöskyddssynpunkt. Lokalt ansvar Ansvaret att avfall hanteras och avyttras på ett bra sätt i vid bemärkelse ligger helt på den organisation där det uppkommer. Det är vanligen prefekten som ansvarar för kemikaliehanteringen vid en institution. Ibland utses en särskild person med ansvar för avfalls- och restprodukthantering till stöd för anställda och studenter. Företag har vanligen en person som är miljöansvarig, i små företag ofta i kombination med andra arbetsuppgifter

3 3 Praktiska råd Oönskade ämnen i mycket utspädd form (t ex i diskvatten eller i desinfektionsmedel) måste vanligen av praktiska skäl ledas till avloppsnätet. Om möjligt bör i sådana fall en miljövänligare komponent istället användas. Ibland kan det bli aktuellt att testa den nitrifikationshämmande effekten i brukslösningar med olika sammansättningar. Rena kemikalier i originalförpackningar ska normalt avyttras som ett avfall. Flytande ämnen som kan användas som kolkälla vid avloppsreningen (se Villkor 3 nedan) får dock tillföras avloppet med vissa försiktighetsåtgärder (se nedan). Innan utsläpp sker till avloppet ska spädning med vatten ske så att halterna av alla aktiva ämnen inte överstiger 10 % (volym-%). Vid behov ph-justeras den utspädda lösningen så att ph-värdet ligger inom intervallet 6,5 11. Det är viktigt att godkända utsläpp till avloppet sker så att det inte kan skada fastighetens eget ledningsnät eller rörmokare vid rörarbeten, orsaka problem under transporten till reningsverket (t ex korrosion, lukt, dålig arbetsmiljö i pumpstationer eller explosioner), skada reningsverkets olika processer eller skada recipienten i vid bemärkelse. Vissa av dessa olägenheter kan elimineras om lösningen är tillräckligt utspädd (< 10 %) innan utsläpp sker och spolning med kranvatten dessutom sker under minst fem minuter efter utsläppet. Risken för antändning, explosion eller dålig arbetsmiljö får inte glömmas bort i detta sammanhang. Spädningen är inte avsedd för att exempelvis en lösning inte längre ska klassificeras som FA (koncentration < 0,1 %). Nedanstående utsläppsvillkor är baserade på mängder per tidsenhet och således oberoende av spädningsgraden. Villkor för utsläpp till spillvattennätet Ämnena och lösningarna har grupperats i fyra grupper. De angivna mängderna avser 100 % koncentration av det aktuella ämnet för en laboratorieenhet eller motsvarande funktion. Villkor 0 Villkor 1 Villkor 2 Villkor 3 Endast spår av ämnet ifråga (högst 1 g/d) får finnas i stora volymer, t ex i diskvatten. Rena ämnen och koncentrerade lösningar omhändertas separat, t ex som Farligt Avfall. Utsläpp av max 10 g/d får ske. Utsläpp av max 1 kg/d får ske. Utsläpp av max 100 kg/h får ske (OBS: per timme). Anm: Villkor 3 används om ämnet kan användas som kolkälla vid kväveborttagning i reningsverket. Utsläppet bör då helst ske under en helg, då brist på kolkälla normalt föreligger och givetvis utföras på ett korrekt sätt. Man måste dock först förvissa sig om att reningsverkets aktiva slam är anpassat till det ämne som är tänkt att användas som kolkälla. I vissa fall (t ex för metanol) kan en anpassningstid på någon vecka krävas.

4 4 Oorganiska ämnen Metaller De vanligaste tungmetallerna (täthet > eller = 5 g/cm 3 ) har sedan länge mätts i orenat och renat avloppsvatten samt i slam. De är i hög grad partikelbundna och hamnar därför till stor del i slammet. Avskiljningsgraden är normalt i storleksordningen % (Pb, Cd, Cu, Cr, Zn och Ag). Nickel bryter detta mönster genom att vara löslig i högre grad. Avskiljningsgraden blir av denna anledning sämre (ca %). Råd: Alla vätskor som innehåller kadmium, kvicksilver och tallium ska samlas upp och hanteras som Farligt Avfall (FA). Små vattenmängder (< några liter) som innehåller > 1 mg/l av bly, nickel eller silver ska hanteras på samma sätt som flytande avfall, medan små mängder av andra vanligt förekommande metaller i utspädd form bör tills vidare kunna ledas till avloppet. Följande metaller i vattenlösning kan normalt i begränsade mängder tillföras avloppet utan problem: Na, K, Mg, Ca, Ti (IV), Mn (IV), Fe och Al (obs: ej Mn (VII). Frekventa utsläpp av metallhaltigt vatten (t ex från en ytbehandlare eller verkstadsindustri) kräver normalt någon form av lokal rening efter ett särskilt anmälnings- eller tillståndsförfarande. Vid önskemål om enstaka utsläpp av större mängder av någon metall (> 100 g) eller oklarheter bör kontakt tas med MIK och VAK för närmare diskussion i det aktuella fallet. Andra oorganiska ämnen I Näckrosen finns riktvärden (momentanvärden) i anslutningspunkten till kommunens ledningsnät för ledningsangripande ämnen. I denna punkt har troligen en betydande utspädning redan skett. Risk är därför stor att fastighetens eget ledningsnät kan skadas om höga halter av sådana ämnen släpps ut. De vanligaste syrorna (saltsyra, svavelsyra och fosforsyra) och baserna (lut, soda, ammoniak, kalk) bör kunna neutraliseras lokalt och sedan avledas till avloppsnätet utan problem. Salpetersyra ska inte neutraliseras på grund av risken för bildning av skadliga gaser och ska därför hanteras som FA. Lösningar av fluorvätesyra och hexafluorkiselsyra ska hanteras som FA oberoende av koncentrationen. Vattenlösningar med borater, karbonater och silikater bedöms vara harmlösa i detta sammanhang.

5 5 Organiska ämnen Halogenerade kolväten Vätskor med halogenerade kolväten ska samlas upp i görligaste mån som avfall. Utspädda vätskor: Se nedan under Förbrukade brukslösningar. Aldehyder Formaldehyd ( ) HCHO Avlopp: Villkor 2 Acetaldehyd ( ) CH 3 CHO Avlopp: Villkor 2 Acrolein ( ) CH 2 CHCHO Avlopp: Villkor 0 Glutaraldehyd ( ) C 3 H 6 (CHO) 2 Avlopp: Villkor 1 Ketoner Aceton (dimetylketon) (CH 3 )CO Avlopp: Villkor 2 ( ) MEK (metyletylketon) CH 3 COC 2 H 5 Avlopp: Villkor 2 ( ) MIBK ( ) (CH 3 ) 2 CHCH 2 COCH 3 Avlopp: Villkor 2 (metylisobutylketon) eller C 6 H 12 O Aromater Bensen ( ) C 6 H 6 Avlopp: Villkor 0 Toluen ( ) C 6 H 5 CH 3 Avlopp: Villkor 1 Xylen ( ) C 6 H 4 (CH 3 ) 2 Avlopp: Villkor 1 Hexan ( ) C 6 H 14 Avlopp: Villkor 0 Cyklohexan ( ) C 6 H 12 Avlopp: Villkor 0 Naftalen ( ) C 10 H 8 Avlopp: Villkor 0 Fenol ( ) C 6 H 5 OH Avlopp: Villkor 1 Difenyl ( ) C 12 H 10 Avlopp: Villkor 1 Mannitol ( ) C 6 H 14 O 6 Avlopp: Villkor 2 Kresoler ( ) C 7 H 8 O Avlopp: Villkor 1 Xylenoler ( ) C 8 H 10 O Avlopp: Villkor 1 (dimetylfenoler) Difenyloxid ( ) C 12 H 10 O Avlopp: Villkor 0 Hydrokinon ( ) C 6 H 4 (OH) 2 Avlopp: Villkor 1 (parahydroxyfenol)

6 6 Acetater Etylacetat ( ) CH 3 COOC 2 H 5 Avlopp: Villkor 2 n-butylacetat ( ) CH 3 COOC 4 H 9 Avlopp: Villkor 2 Amylacetat ( ) CH 3 COOC 5 H 11 Avlopp: Villkor 2 (pentylacetat) Alkoholer Metanol ( ) CH 3 OH Avlopp: Villkor 3 Etanol ( ) C 2 H 5 OH Avlopp: Villkor 3 Propanol ( ) C 3 H 7 OH Avlopp: Villkor 3 Isopropanol ( ) C 3 H 7 OH Avlopp: Villkor 2 n-butanol ( ) C 4 H 9 OH Avlopp: Villkor 3 Isobutanol ( ) C 4 H 9 OH Avlopp: Villkor 3 sek-butanol ( ) C 4 H 9 OH Avlopp: Villkor 1 tert-butanol ( ) C 4 H 9 OH Avlopp: Villkor 0 n-pentanol ( ) C 5 H 11 OH Avlopp: Villkor 3 tert-pentanol ( ) C 5 H 11 OH Avlopp: Villkor 1 Glycerol ( ) C 3 H 5 (OH) 3 Avlopp: Villkor 3 Monoetylenglykol (CH 2 OH) 2 Avlopp: Villkor 3 ( ) Dietylenglykol ( ) C 4 H 10 O 3 Avlopp: Villkor 2 Propylenglykol C 3 H 8 O 2 Avlopp: Villkor 3 ( ) Dipropylenglykol C 6 H 14 O 3 Avlopp: Villkor 2 ( ) Kväveföreningar Hydrazin ( ) H 4 N 2 Avlopp: Villkor 0 Acetamid ( ) CH 3 CONH 2 Avlopp: Villkor 2 Anilin ( ) C 6 H 5 NH 2 Avlopp: Villkor 1 Acetonitril ( ) C 2 H 3 N Avlopp: Villkor 2 Metylamin ( ) CH 5 N Avlopp: Villkor 2 Etanolamin ( ) C 2 H 7 NO Avlopp: Villkor 2 Etylendiamin ( ) C 2 H 8 N 2 Avlopp: Villkor 2 Dimetylamin ( ) C 2 H 7 N Avlopp: Villkor 2 Dietanolamin ( ) C 4 H 11 NO 2 Avlopp: Villkor 2 Propylamin ( ) C 3 H 9 N Avlopp; Villkor 2 Trimetylamin ( ) C 3 H 9 N Avlopp: Villkor 2 Trietanolamin ( ) C 6 H 15 NO 3 Avlopp: Villkor 2

7 7 Kväveföreningar (forts) Metylpyrrolidon C 5 H 9 NO Avlopp: Villkor 2 ( ) Cyklohexylamin C 6 H 13 N Avlopp: Villkor 2 ( ) Bensotriazol ( ) C 6 H 5 N 3 Avlopp: Villkor 2 Tolytriazol ( ) C 7 H 7 N 3 Avlopp: Villkor 2 Dimetylanilin (DMA) (CH 3 ) 2 C 6 H 3 NH 2 Avlopp: Villkor 1 ( ) Urea ( )) (NH 2 ) 2 CO Avlopp: Villkor 2 Fenidon ( ) C 9 H 10 N 2 O Avlopp: Villkor 0 (1-fenyl-3-pyrozolidinon) Svavelföreningar Varning: Många organiska svavelföreningar är mycket toxiska för bakteriell oxidation av ammonium till nitrat (s k nitrifikation) vid biologisk kväveavskiljning ur avloppsvatten. Koldisulfid ( ) CS 2 Avlopp: Villkor 0 Dimetylsulfoxid (DMSO) C 2 H 6 OS Avlopp: Villkor 2 ( ) Ftalater Dimetylftalat ( ) C 10 H 10 O 4 Avlopp: Villkor 2 Dietylftalat ( ) C 12 H 14 O 4 Avlopp: Villkor 2 Dibutylftalat (DBP) C 16 H 22 O 4 Avlopp: Villkor 2 ( ) Bensylbutylftalat C 19 H 20 O 4 Avlopp: Villkor 1 ( ) Dietylhexylftalat (DEHP) C 24 H 38 O 4 Avlopp: Villkor 1 ( ) Dioktylftalat ( ) C 24 H 38 O 4 Avlopp: Villkor 1 Etrar Etylenoxid ( ) C 2 H 4 O Avlopp: Villkor 0 Dietyleter; Eter ( ) (C 2 H 5 ) 2 O Avlopp: Villkor 0 Etylvinyleter ( ) C 4 H 8 O Avlopp: Villkor 1 Dioxan ( ) C 4 H 8 O 2 Avlopp: Villkor 0 Tetrahydrofuran C 4 H 8 O Avlopp: Villkor 1 ( ) Difenyleter ( ) C 12 H 10 O Avlopp: Villkor 0

8 8 Etrar (forts) Etylenglykolmonoetyleter (Cellosolve, Etylglykol) Avlopp: Villkor 2 (C 2 H 5 OCH 2 CH 2 OH) ( ) Dietylenglykolmonoetyleter (Karbitol) Avlopp: Villkor 2 (C 2 H 5 (OCH 2 CH 2 ) 2 OH) ( ) Dietylenglykolmonobutyleter (Butylkarbitol) Avlopp: Villkor 2 (C 4 H 9 (OCH 2 CH 2 ) 2 OH) ( ) Komplexbildare EDTA ( ) C 10 H 16 N 2 O 8 Avlopp: Villkor 1 NTA ( ) C 6 H 9 NO 6 Avlopp: Villkor 2 Fosfonater Salter till fosfonsyra Avlopp: Villkor 1 Sockerarter Glukos ( ) C 6 H 12 O 6 Avlopp: Villkor 3 Dextran ( ) - Avlopp: Villkor 3 Stärkelse ( ) - Avlopp: Villkor 3 Organiska syror Citronsyra ( ) C 6 H 8 O 6 Avlopp: Villkor 3 Myrsyra ( ) HCOOH Avlopp: Villkor 3 Ättiksyra ( ) CH 3 COOH Avlopp: Villkor 3 Glykolsyra ( ) C 2 H 4 O 3 Avlopp: Villkor 3 Propionsyra ( ) C 2 H 5 COOH Avlopp: Villkor 3 Smörsyra ( ) C 3 H 7 COOH Avlopp: Villkor 2 Mjölksyra ( ) C 2 H 4 (OH)COOH Avlopp: Villkor 3 Palmitinsyra ( ) C16:0 dubbelbindningar Avlopp: Villkor 2 (hexadekansyra) Stearinsyra ( ) C18:0 Avlopp: Villkor 2 (oktadekansyra) Oljesyra ( ) C18:1 Avlopp: Villkor 2 (oktadekensyra) Linolsyra ( ) C18:2 Avlopp: Villkor 2 (oktadekadiensyra) Anm: Stora mängder av särskilt omättade C18-fettsyror kan ge upphov till problem i reningsverkets aktivslamsteg (brunt skum och dåliga sjunkegenskaper för bioslam)

9 9 Organiska syror (forts) Trifluorättiksyra ( ) C 2 HF 3 O 2 Avlopp: Villkor 0 Diverse kemikalier Tributylfosfat ( ) C 5 H 12 O Avlopp: Villkor 1 Diverse förbrukade bulklösningar (relativt stora volymer vid enstaka tillfällen) Bakgrund Vätskor från köld- och värmebärande system kan ha en mycket heterogen sammansättning. De vanligaste kombinationerna anges nedan. Köld- eller värmeöverföringsvätskor baserade på monoetylenglykol Köld- eller värmeöverföringsvätskor baserade på propylenglykol Köld- eller värmeöverföringsvätskor baserade på etanol Köld- eller värmeöverföringsvätskor baserade på formiater och/eller acetater Köld- eller värmeöverföringsvätskor baserade på glycerol Köld- eller värmeöverföringsvätskor baserade på kalciumklorid Köld- eller värmeöverföringsvätskor utan något frysskyddsmedel Vid tömning av köld- och värmebärande system uppkommer en vätska som vanligen innehåller något frysskyddsmedel (t ex glykol), någon korrosionsinhibitor (t ex bensotriazol eller tolytriazol) och metallrester. Mätningar i Stockholm (Stockholm Vatten, rapport R27, 2001) har visat att särskilt vätskor med frysskyddsmedel kan innehålla mycket höga metallhalter och vara kraftigt nitrifikationshämmande. Fyra av nio undersökta vätskor hade > 60 % hämning vid 0,3 % inblandning. Variationen var stor och beror troligen på vilken korrosionsinhibitor som används (vanligen hemlig). Större mängder av bulklösningar får inte utan vidare släppas ut till avloppsnätet. Utsläpp av någon kubikmeter under kort tid av ett starkt nitrifikationshämmade avloppsvatten med frysskyddsmedel kan förväntas störa kväveavskiljningen i Kungsängsverket. Under 1998 inträffade två stora utsläpp (ca 50 m 3 ) av sådant vatten med etylenglykol (ca 30 %). Orsaken var läckage, vilket medförde att utsläppen skedde under ett dygn. Kungsängsverket hade ännu inte kompletterats med kväveavskiljning, vilket medförde att effekten på denna reningsprocess inte kunde utvärderas. En kraftigt förhöjd syreförbrukning i det biologiska reningssteget kunde dock noteras.

10 10 Från kemisk industri och läkemedelstillverkning kan också relativt stora mängder avfallsvätskor erhållas med i huvudsak nedbrytbara ämnen, t ex etanol. Vanligen ingår även små mängder av oönskade föroreningar. Förbrukad glykol kan även uppkomma vid avisning vid flygfält. Risk finns att kadmiumhalten kan vara förhöjd i avisningsvätskor från flygplan. Mätningar för bulklösningar Metaller: Späd en del av den aktuella bulklösningen med 99 delar metallfritt vatten (destillerat eller avjoniserat) och mät metaller (Ag, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb och Zn) på blandningen efter omsorgsfull omblandning. Nitrifikationshämning: Späd en del av den aktuella bulklösningen med 99 delar metallfritt vatten och mät nitrifikationshämning med lämplig inblandning av blandningen efter omsorgsfull omblandning (se nedan). Bedömningsgrunder Mängder (avser brukslösning): Beroende på hur stor mängd som är aktuell att avyttra i det enskilda fallet gäller olika krav på analyser för i första hand vätskor från köld- och värmebärande system om utsläpp till spillvattennätet övervägs. Små mängder (t ex < 10 liter) hanteras lämpligen som flytande avfall. Total volym upp till 1000 liter vid ett enstaka tillfälle: Metallanalys enligt ovan. Om metallvärdena är acceptabla (se nedan) kan max 100 l/h ledas till spillvattennätet, helst under perioden lördag förmiddag till måndag förmiddag. Vid alltför höga metallvärden hanteras vätskan som flytande avfall. Total volym över 1000 liter vid ett enstaka tillfälle: Både metallanalys och bestämning av nitrifikationshämning enligt ovan. Godkända värden (se nedan) medför att max 100 l/h kan avledas, helst under perioden lördag förmiddag till måndag förmiddag. Godkända halter - Metaller: Multiplicera de uppmätta halterna för blandningen (1 + 99) med en faktor 10 och jämför sedan halterna med riktvärdena i kommunens riktvärdeslista (tabell 2, sid 17) daterad november De framräknade haltena ska inte överskrida riktvärdena i tabellen. Godkända värden - Nitrifikationshämning: En inblandning vid analysen av 20 % av utspädda (1 + 99) vätskor (se ovan) baserade på salt, glykol eller glycerol får högst ge upphov till ca 30 % hämning (riktvärde). För etanolbaserad vätska gäller ca 30 % hämning vid inblandning av endast 3 % vid analysen. Som jämförelse kan nämnas att 20 % inblandning av av en 40 %-ig lösning (volym) av följande ämnen av laboratoriekvalitet gav följande hämning (medelvärde av tre separata prover för varje ämne):

11 11 Metanol Etanol Glycerol Monoetylenglykol Propylenglykol 100 % hämning Ca 40 % hämning Ca 5 10 % hämning Ca 5 % hämning Ca 5 % hämning Diverse kemikalieblandningar I nedanstående tabell avses i första hand små volymer av relativt koncentrerade lösningar, t ex från sjukhus. För mycket utspädda lösningar som inte betraktas som FA enligt Avfallsförordningen (< 0,1 % koncentration, t ex diskvatten): Se avsnittet Praktiska råd i kapitlet Riktlinjer. Rester i originalförpackningar ska alltid hanteras som avfall om de innehåller oönskade ämnen i vid bemärkelse. Övriga rester kan hanteras i enlighet med nedanstående lista. Vid användning av många av dessa produkter avdunstar eller avrinner mycket små mängder. OBS: Glöm inte adekvat utspädning och efterföljande spolning vid eventuell avledning via vask. Borsyra Avlopp: Villkor 2 Cidex (ortoftalaldehyd, ett maskindiskmedel) Clumskys lösning (används vid tandvård) Efrane (en anestesi- eller narkosgas) Eugenol (används vid tandvård) Fluotane (en anestesi- eller narkosgas) Forene (en anestesi- eller narkosgas) Fosfatbuffert (med DMSO) (anv. på lab) Avlopp: Villkor 2 Fosfatbuffert (med små rester av etidiumbromid) Avlopp: Villkor 1 Glavamin (infusionsvätska eller -lösning) Avlopp: Villkor 2 Hartskloroform (används vid tandvård) HPLC-avfall (utan halogener och låg halt metaller) Avlopp: Villkor 2 Intralipid (infusionsvätska eller -lösning) Avlopp: Villkor 2 Jodjodkaliumlösning (5 %) (ytdesinfektion) Avlopp: Villkor 1 Jodopax (ytdesinfektion) Avlopp: Villkor 1 Jodsprit (ytdesinfektion) Avlopp: Villkor 1 Kabimix (infusionsvätska eller -lösning) Avlopp: Villkor 2 Klorhexidin ( Desivon ) (huddesinfektion) Avlopp: Villkor 1 Kromsyra (för etsning mot näsblödning) Kromtrioxid (mot näsblödning) Lapislösning (10 % silvernitrat) (lösning vid vård) Lugols lösning (jodlösning, 25 %, med etanol)

12 12 Macrodex (infusionsvätska eller -lösning) Avlopp: Villkor 2 Merbrominlösning (antiseptisk lösning) Metylrosanilinlösning (< 0,1 %, mot svampinfektion) M-sprit (utspädd sprit) Avlopp: Villkor 2 Natriumazid (ofta < 0,2 % i buffrar, kons.-medel) Avlopp: Villkor 1 Nutriflex (infusionsvätska eller -lösning) Avlopp: Villkor 2 Oliclinomel (se ovan) Avlopp: Villkor 2 Paraffinolja (används på lab) Promiten (infusionsvätska eller -lösning) Avlopp: Villkor 2 Ryggsprit/Alsolsprit (antiseptiskt medel) Avlopp: Villkor 2 Sevorane (anestesi- eller narkosgas) Soluvitblandning (infusionsvätska eller -lösning) Avlopp: Villkor 2 Stieves lösning (används på patologlab) Suprene (anestesi- eller narkosgas) Tracel (infusionsvätska eller -lösning) Avlopp: Villkor 2 Tribonat (infusionsvätska eller -lösning) Avlopp: Villkor 2 Vamin och Vamin Glukos (se ovan) Avlopp: Villkor 2 Vaminolac (infusionsvätska eller -lösning) Avlopp: Villkor 2 Virkonlösning (1 %, för ytdesinfektion) Avlopp: Villkor 2 Vitalipid (infusionslösning) Avlopp: Villkor 2 Vitrimix (infusionslösning) Avlopp: Villkor 2 Voluven (infusionslösning) Avlopp: Villkor 2 Väteperoxidlösning (desinfektion, sårvård) Avlopp: Villkor 2 Ättiksyralösning Avlopp: Villkor 2 Svartvit framkallare (foto) Färgframkallare (foto) Färgkopplare (foto) Förbrukad kylarglykol (innehåller bl a metaller) Förbrukad glykol från verkstäder Bensin (obs, ej vattenlösligt) Olja (se ovan) Fotogen (se ovan) Lacknafta (se ovan) Kommentarer: De infusionsvätskor och -lösningar som finns i listan ska vanligen ges intravenöst till patienter för att överföra näring, elektrolyter, vitaminer eller spårämnen. Normalt kan denna typ av produkter anses vara harmlösa vid utsläpp till spillvattennätet. Då läkemedel också ingår i infusionslösningen blir situationen en annan.

13 13 Radioaktiva isotoper Yrkesmässig användning av isotoper kräver tillstånd från Statens Strålskyddsinstitut (SSI). Dessutom erfordras en lokal strålskyddsorganisation som kan ge regler och riktlinjer för t ex utsläpp. Vissa radioaktiva isotoper bör kunna tillföras avloppsnätet i små och utspädda mängder i enlighet med Strålskyddsinstitutets föreskrift 1983:7 (se vidare Vid ett radioaktivt utsläpp måste ackumulering av radioaktivitet i vattenlås, ledningar, reningsverk, recipient och slam beaktas. En bedömning bör göras vid alla tillfällen som avviker från en för verksamheten normal praxis. Det är i dagsläget oklart när denna föreskrift kommer att revideras. Visst arbete i denna riktning har dock påbörjats.

14 14 BILAGA 1: Avskiljning av organiska ämnen vid rening av avloppsvatten i Kungsängsverket Vid Kungsängsverket renas avloppsvatten med mekaniska, biologiska och kemiska metoder. Den mekaniska reningen tar bort diverse föremål i vattnet och tyngre partiklar. Den biologiska reningen sker med hjälp av så kallat aktivt slam en brunfärgad slamkultur av mikroorganismer som cirkulerar mellan oluftade och luftade bassänger samt återförs från sedimenteringsbassänger som returslam. Syftet med Kungsängsverkets biosteg är att både bryta ned löst organiskt material och omvandla ammoniumkväve till kvävgas via nitrat som ett mellansteg. Fosfor avskiljs genom kemisk fällning med järn, som tillsätts i form av järn(iii)klorid både i det mekaniska steget och i ett separat steg efter den biologiska reningen. I alla dessa reningssteg bildas slam som förtjockas, stabiliseras (rötas) och avvattnas till fast konsistens ( modellera ). Organiska ämnen som kommer till reningsverket kan uppföra sig på principiellt fyra olika sätt: Fullständig nedbrytning i det biologiska reningssteget (Ex: Metanol och etanol) Avdrivning ( stripping ) till luft från luftade bassänger (Ex: Flyktiga lösningsmedel) Bindning till slam i opåverkad form (Ex: PCB och andra svårnedbrytbara fettlösliga ämnen) Passage opåverkat igenom alla reningssteg (Ex: EDTA, NTA och vissa läkemedelsrester) I verkligheten blir vanligen flera av dessa vägar aktuella. Ett ämne som inte bryts ned fullständigt kan alltså ge upphov till miljöstörningar i vatten (via renat avloppsvatten), i luft (via avgaser) eller på mark (via slam). Tyvärr är det inte så många kemikalier som bryts ned fullständigt i ett kommunalt avloppsreningsverk. Denna sekundära miljöstörning är därför viktig att komma ihåg när man överväger att tillföra avloppsnätet kemikalier. Direkta driftstörningar i reningsprocesserna kan uppkomma genom utsläpp av toxiska ämnen till avloppsnätet. I första hand gäller det omvandlingen av ammonium till nitrat (nitrifikationen) vid kväveavskiljningen. Det vanligaste är att denna reaktion går långsammare än normalt på grund av störande ämnen i avloppet och av den anledningen inte hinner bli färdig inom den tillgängliga bassängvolymen. Den 29 april 2002 skedde dock ett okänt utsläpp till avloppssystemet i Uppsala, som under några dygn nästan helt förhindrade nitrifikationen. Det dröjde sedan omkring tio dygn innan processen återhämtat sig. Källan till denna störning gick inte att spåra i efterhand. De industrier som hanterar större kemikaliemängder rapporterade inget onormalt. Vissa organiska ämnen (t ex organiska svavelföreningar) är extremt toxiska för de bakterier som utför nitrifikationen vid kväveavskiljningen. Det räcker med ett utsläpp av ca 100 gram av allyltiourea (C 3 H 5 NHCSNH 2 ) för att påtagligt störa nitrifikationen vid Kungsängsverket. Det är möjligt att en utrensning av laboratoriekemikalier via avloppssystemet var orsaken till den kraftiga störningen i slutet av april 2002.

Restriktioner för periodiska utsläpp av flytande avfall och restprodukter till avloppsnätet

Restriktioner för periodiska utsläpp av flytande avfall och restprodukter till avloppsnätet Datum 2015-12-03 Restriktioner för periodiska utsläpp av flytande avfall och restprodukter till avloppsnätet Riktlinjer för verksamheter i Uppsala kommun Uppsala Vatten och Avfall AB Org nr 556025-0051.

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-renhållnings avdelningen Riktvärdeslista. I broschyren "Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra yrkesmässiga verksamheter" finns de vanligast

Läs mer

Filterguide. Innovation. Välj rätt filter- och använd filtren korrekt! Vet du inte vilket filter du skall välja? Bläddra till nästa sida!

Filterguide. Innovation. Välj rätt filter- och använd filtren korrekt! Vet du inte vilket filter du skall välja? Bläddra till nästa sida! Filterguide Välj rätt filter- och använd filtren korrekt! www.personskydd.se Vet du inte vilket filter du skall välja? Bläddra till nästa sida! Innovation Följande måste beaktas när du använder Filterguiden!

Läs mer

"Quick user guide" för kvittblivning av kemikalierester via avlopp

Quick user guide för kvittblivning av kemikalierester via avlopp Sida 1 av 6 "Quick user guide" för kvittblivning av kemikalierester via avlopp Det är aldrig önskvärt att kemikalier hälls i avloppet, men ibland kan det vara fördelaktigare för miljön i stort om vi underlättar

Läs mer

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar

Rutiner för hantering av flytande kemikalierester och vattenlösningar Sida 1 (7) Syfte Rutinerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laboratorier som kan hällas ut i det kommunala avloppet och vilka som måste tas omhand som farligt avfall. Omfattning Rutinerna omfattar

Läs mer

Ljungby kommun Tekniska kontoret

Ljungby kommun Tekniska kontoret 1 (7) Ljungby kommun Tekniska kontoret VA-avdelningen Allmänt AVLOPPSRENINGSVERKEN ÄR BYGGDA FÖR ATT TA EMOT OCH RENA SPILLVATTEN FRÅN HUSHÅLL. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan

Läs mer

Rutiner för utsläpp av flytande kemikalierester i avlopp

Rutiner för utsläpp av flytande kemikalierester i avlopp Sida 1 (7) Syfte Rutinerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Omfattning Rutinerna omfattar laborativ forskning och undervisning inom

Läs mer

Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet.

Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Sida 1 av 1 Syfte Riktlinjerna ska visa vilka flytande kemikalierester från laborationer som kan hällas ut i det kommunala avloppet. Omfattning Riktlinjerna omfattar laborativ forskning och undervisning

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 med Informationsdel Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslövs kommuns allmänna avloppsanläggningar. Gäller från 1

Läs mer

Regler för undantag från förbud mot utsläpp till avloppsvatten

Regler för undantag från förbud mot utsläpp till avloppsvatten Regler för undantag från förbud mot Lunds universitet (8) Arbetsmiljöingenjör/ 206-09-20 Regler för undantag från förbud mot. Syfte Syftet är att för Lunds universitets verksamheter med kemikaliehantering

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kalmar Vatten AB:s allmänna avloppsanläggningar. Fastställt av Kalmar Vattens styrelse

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner

Nr 362 1809. Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Nr 362 1809 Ekvivalensfaktorer för dibenso-p-dioxiner och dibensofuraner Bilaga I Vid bestämningen av totalkoncentrationen (den toxiska ekvivalensen) i fråga om dioxiner och furaner skall koncentrationerna

Läs mer

Beständighetstabell. B = Lindrig påverkan. Oftast användbar. C = Kraftig påverkan. Användbar endast i vissa fall. D = Olämplig.

Beständighetstabell. B = Lindrig påverkan. Oftast användbar. C = Kraftig påverkan. Användbar endast i vissa fall. D = Olämplig. 10:1 Förkortningar för gummimaterial NR = Naturgummi och srytenbutadiengummi NBR = Nitrilgummi CR = Kloroprengummi EPDM = Eten-propengummi IIR = Butylgummi Q = Silikongummi FPM = Flourgummi U = Polyuretangummi

Läs mer

Hur reningsverket fungerar

Hur reningsverket fungerar Kommunalt avlopp Det vatten du använder hemma, exempelvis när du duschar eller spolar på toaletten, släpps ut i ett gemensamt avloppssystem där det sen leds vidare till reningsverket. Hit leds även processvatten

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2013 Haga Huddunge Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga, Huddunge,

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. November 2002

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. November 2002 Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter November 2002 2 3 Förord Skriften du håller i din hand är en samlad presentation av riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten

Läs mer

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND

UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND UTSLÄPP AV AVLOPPSVATTEN FRÅN YRKESMÄSSIG VERKSAMHET I HÄLSINGLAND Förord 3 Allmänt 4 Lagar och bestämmelser 6 Olämpliga utsläpp 10 Dagvatten 12 Oönskade ämnen 14 Riktlinjer för utsläpp 16 Särskild reningsavgift

Läs mer

Kriterier för utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter

Kriterier för utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter Kriterier för utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter Innehållsförteckning Allmänt... 3 Lagar och bestämmelser... 4 Olämpliga utsläpp... 6 Oönskade ämnen... 8 Begränsningsvärden...

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK

KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK KÄLLBY AVLOPPSRENINGSVERK 1 Avloppsnätet Avloppsnätet i Lund är till största delen, 90 %, byggt som duplikatsystem. Det betyder att spillvatten och dagvatten avleds i skilda ledningar. De återstående tio

Läs mer

0,9 1,2 1,4 1,8. Panel utan skarvkant

0,9 1,2 1,4 1,8. Panel utan skarvkant Elastoseal EPDM Geomembran produkter Elastoseal T EPDM EPDM-duk i rullvara för prefabricering med värmekil till stora paneler. För prefabricerare och installatörer som tillverkar stora paneler. Elastoseal

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp

Riktlinjer för utsläpp Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet Råd och regler för anslutning till avloppsanläggningarna i Halmstads och Laholms kommuner Fastställd av nämnden för Laholmsbuktens VA

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16

Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 1(9) Tilläggsbestämmelser till ABVA 16 Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Eslöv kommuns allmänna avloppsanläggningar Gäller från 2009-04-01 2(9) Krav

Läs mer

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas Vatten och avlopp i Uppsala Av: Adrian, Johan och Lukas Hela världens kretslopp Alla jordens hav, sjöar eller vattendrag är ett slags vatten förråd som förvarar vattnet om det inte är i någon annan form.

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter 1(7) 1(7) Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Finspångs Tekniska Verk AB 612 80 Finspång Besök: Norrköpingsvägen 32 Telefon 0122-851 80 Fax 0122-851 17 info@finspangstekniskaverk.se

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Allmänna bestämmelser för brukande av Kävlinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Bestämmelser Tekniska nämnden Miljö

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA Krav på avloppsvattnets kvalitet vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Kävlinge kommuns allmänna avloppsanläggning enligt punkt 16 ABVA Gäller från och

Läs mer

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk

Välkommen på Utbildningsdag. Processer i avloppsreningsverk Välkommen på Utbildningsdag Processer i avloppsreningsverk Program 09:00 11.20 Avloppsvattnets karaktär och sammansättning Transport av avloppsvatten De olika typerna av avloppsreningsverk Mekanisk rening

Läs mer

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter

Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län. Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län Råd vid utsläpp av spillvatten från industrier och andra verksamheter 2 Förord Detta dokument har tagits fram genom ett samarbete mellan

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ

Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REVAQ Hur arbetar vi med kemikaliefrågorna i REQ Organiska ämnen i -systemen, SWECO 20110916 Anders Finnson Svenskt Vatten Livsmedel och miljövårdinsatser - Friskt vatten, rena sjöar och hav - 2 1 3 Varför REQ?

Läs mer

Metodik för att identifiera behandlingsbehov av industriellt avloppsvatten före vidare rening i kommunalt avloppsreningsverk.

Metodik för att identifiera behandlingsbehov av industriellt avloppsvatten före vidare rening i kommunalt avloppsreningsverk. Metodik för att identifiera behandlingsbehov av industriellt avloppsvatten före vidare rening i kommunalt avloppsreningsverk Eva Tennander ÅF Orientering På industriområdet Boländerna i Uppsala har två

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr /

BILAGA. till. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX SANCO/10387/2013 Rev. 1 ANNEX (POOL/E3/2013/10387/10387R1-EN ANNEX.doc) D030733/02 [ ](2013) XXX draft ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / om

Läs mer

Välj ditt skydd med omsorg

Välj ditt skydd med omsorg SSKOLAN Välj ditt skydd med omsorg ANDNINGSSKYDDSSKOLAN FRÅN 3M 21 INNEHÅLL Fyra regler..................................... 22 Föroreningar.................................... 23 Filterguide.......................................

Läs mer

Tilläggsbestämmelser till ABVA

Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA 1 Omslagsfoto: Bertil Hagberg, Sesamphoto 2 Tilläggsbestämmelser till ABVA Tilläggsbestämmelser till ABVA, allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och

Läs mer

Krav på avloppsvatten från företag och industrier

Krav på avloppsvatten från företag och industrier Krav på avloppsvatten från företag och industrier Tilläggsbestämmelser till ABVA Förord Kalmar Vatten AB är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Kalmar kommun. Denna broschyr är

Läs mer

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga).

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). I alla tre formerna är vatten fortfarande samma ämne och

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef

Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. Mikael Algvere AOVA chef Informationsmöte på Margretelunds reningsverk. 20140910 Mikael Algvere AOVA chef Vad är ett reningsverk? Reningsverk är en biokemisk processindustri, som renar vårt spillvatten från biologiskt material,

Läs mer

Prov i kemi kurs A. Atomens byggnad och periodiska systemet 2(7) Namn:... Hjälpmedel: räknedosa + tabellsamling

Prov i kemi kurs A. Atomens byggnad och periodiska systemet 2(7) Namn:... Hjälpmedel: räknedosa + tabellsamling Prov i kemi kurs A Namn:... Hjälpmedel: räknedosa + tabellsamling Lösningar och svar skall ges på särskilt inskrivningspapper för de uppgifter som är skrivna med kursiv stil. I övriga fall ges svaret och

Läs mer

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk

Årsrapport för mindre avloppsreningsverk Årsrapport för mindre avloppsreningsverk 2014 Haga Huddunge Morgongåva Runhällen Årsrapport för mindre avloppsreningsverk i Heby kommun I Heby Kommun finns fyra stycken mindre avloppsreningsverk (Haga,

Läs mer

Föroreningsspridning vid översvämningar (del 1) Ett uppdrag för klimat- och sårbarhetsutredningen Yvonne Andersson-Sköld Henrik Nyberg Gunnel Nilsson

Föroreningsspridning vid översvämningar (del 1) Ett uppdrag för klimat- och sårbarhetsutredningen Yvonne Andersson-Sköld Henrik Nyberg Gunnel Nilsson Föroreningsspridning vid översvämningar (del 1) Ett uppdrag för klimat- och sårbarhetsutredningen Yvonne Andersson-Sköld Henrik Nyberg Gunnel Nilsson Preliminär rapport 2006-12-21 Dnr M2005:03/2006/39

Läs mer

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket

Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson Skara avloppsreningsverk, Horshaga Anslutning till verket Uppgiftslämnare Avloppsreningsverk: Antal fysiska personer anslutna till vattenverket (st) Antal anslutna fysiska personer till avloppsreningsverket (st) Bilaga 1 Anslutning och belastning Sven Georg Karlsson

Läs mer

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM

ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ VATTEN & AVLOPP LABORATORIUM Provberedning Debiteras en gång per prov. Kemiska och mikrobiologiska analyser hanteras som separata prov. Analysspecifika provbehandlingar Provberedning, vatten Provberedning, slam (inkl. Torrsubstans

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter m.m. om icke kärnenergianknutet

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK KVARNHAGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING RÄTT & FEL LITEN HANDBOK För medlemmarna i Kvarnhagens samfällighetsförening om vad vi får och inte får spola ner i våra avlopp. VAD FÅR VI SPOLA NER I VÅRT AVLOPP - vad

Läs mer

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK

KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK KARLSKOGA AVLOPPSRENINGSVERK Välkommen till Karlskoga avloppsreningsverk. Ett reningsverk som ingår i Karlskoga Miljö AB. Grunderna till dagens reningsverk lades vid bygget av det första reningsverket

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

Farligt avfall. Packning, märkning och transport

Farligt avfall. Packning, märkning och transport Farligt avfall Packning, märkning och transport Vad är farligt avfall? Farligt avfall definieras som: brandfarligt, explosivt, smittsamt, skadevållande, miljöfarligt eller andra motsvarande egenskaper

Läs mer

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1

Analysvariabel Metod (Referens) Mätprincip Provtyp. Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 IVL GÖTEBORG Oorganiska analyser av vatten och fasta miljöprover Alkalinitet SS-EN ISO 9963, del 2, utg. 1, mod. Titrering 1:1 Ammonium som kväve (NH 4 + -N) SS-EN ISO 1173, mod. FIA 1:1 Fosfat SS-EN ISO

Läs mer

Kapitel 3. Stökiometri. Kan utföras om den genomsnittliga massan för partiklarna är känd. Man utgår sedan från att dessa är identiska.

Kapitel 3. Stökiometri. Kan utföras om den genomsnittliga massan för partiklarna är känd. Man utgår sedan från att dessa är identiska. Kapitel 3 Innehåll Kapitel 3 Stökiometri 3.1 Räkna genom att väga 3.2 Atommassor 3.3 Molbegreppet 3.4 Molmassa 3.5 Problemlösning 3.6 3.7 3.8 Kemiska reaktionslikheter 3.9 3.10 3.11 Copyright Cengage Learning.

Läs mer

Effekter av fjärrvärmevatten på aktivslam

Effekter av fjärrvärmevatten på aktivslam Effekter av fjärrvärmevatten på aktivslam -En respirometrisk analys där en spädningsserie har använts för att bestämma hämningen på biologiska reningssteg i avloppsreningsverk Sammanfattning Det är vanligt

Läs mer

Provsvar: Analys av flyktiga föreningar i inomhusluft

Provsvar: Analys av flyktiga föreningar i inomhusluft Provsvar: Analys av flyktiga föreningar i inomhusluft Prov från kontor i Borgsala uttaget av Skade Utredare AB Fukt & Lukt Provplatsen kontor 101 och provet var märkt A. Provnummer hos anozona 07-XXX-001.

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Riktlinjer. Vid utsläpp av avloppsvatten för industrier och andra verksamheter

Riktlinjer. Vid utsläpp av avloppsvatten för industrier och andra verksamheter Riktlinjer Vid utsläpp av avloppsvatten för industrier och andra verksamheter 02 Förord Den här broschyren innehåller riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Organisationen

Läs mer

Försurning. Naturliga försurningsprocesser. Antropogen försurning. Så påverkar försurningen marken. Så påverkar försurningen sjöar

Försurning. Naturliga försurningsprocesser. Antropogen försurning. Så påverkar försurningen marken. Så påverkar försurningen sjöar Försurning Sedan istiden har ph i marken sjunkit från 7 till 6. ph i regn har sjunkit från 5,5 till 4,5 Idag har vi 17 000 antropogent försurade sjöar Idag finns det även försurat grundvatten Naturliga

Läs mer

Stockholms framtida avloppsrening MB Komplettering

Stockholms framtida avloppsrening MB Komplettering Stockholms framtida avloppsrening MB 3980-15 Komplettering Bilaga 5 Tekniska och ekonomiska förutsättningar för andra begränsningsvärden Stockholm 2016-02-05 PROMEMORIA Till: Avdelning Nacka Tingsrätt

Läs mer

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING

2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING 2 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 ANLÄGGNINGENS UTFORMING... 3 2.1 Befintlig anläggning... 3 2.2 Ny anläggning... 4 2.3 Recipient... 6 3 TEKNISK FÖRSÖRJNING... 7 4 GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...

Läs mer

SÄTTERSVIKENS AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun

SÄTTERSVIKENS AVLOPPSRENINGSVERK. Hammarö kommun Hammarö kommun Processbeskrivning Sättersvikens ARV 2006-10-15 I SÄTTERSVIKENS AVLOPPSRENINGSVERK Hammarö kommun Process Beskrivning Life projektet LOCAL RECYCLING Hammarö kommun Processbeskrivning Sättersvikens

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz

UPPDRAGSLEDARE. Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV. Frida Nolkrantz -14 UPPDRAG Skörby - MKB UPPDRAGSNUMMER 3370792100 UPPDRAGSLEDARE Staffan Stenvall UPPRÄTTAD AV Frida Nolkrantz DATUM 23 Kompletterande bedömning av dagvattnets påverkan på föroreningshalterna i Mälaren

Läs mer

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n

fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n R I KT L I N J E R fö r u t s l ä p p av av lo p p svat te n f rå n ind u st r i e r o c h a n d ra ve r k s a m h e te r. N ove m b e r 2 01 0 1 Innehåll Förord 3 Inledning 4 Olika typer av avloppsvatten

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter Vattenutsläpp Denna skrift innehåller riktlinjer som är ett förtydligande av ABVA (allmänna bestämmelser för brukande av Motala kommuns allmänna

Läs mer

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Bakning Läkemedel Rengöring Plast GoreTex o.s.v. i all oändlighet ÄMNENS EGENSKAPER Utseende Hårdhet

Läs mer

Råd och riktvärden för utsläpp. av avloppsvatten till avloppsreningsanläggningar i Jönköpings kommun

Råd och riktvärden för utsläpp. av avloppsvatten till avloppsreningsanläggningar i Jönköpings kommun Råd och riktvärden för utsläpp av avloppsvatten till avloppsreningsanläggningar i Jönköpings kommun Vättern förord Denna information riktar sig till verksamheter som avleder avloppsvatten till avloppsreningsverken

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Reviderad 2012-11-01 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Käppalaförbundet

Läs mer

Bilaga D: Lakvattnets karaktär

Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bilaga D: Lakvattnets karaktär Bakgrund I deldomen avses med lakvatten allt vatten som samlas upp inom avfallsanläggningen. Då uppsamlat vatten har olika karaktär, och därmed olika behandlingsbarhet, har

Läs mer

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat

Metaller i fällningskemikalien järnsulfat 1(10) Metaller i fällningskemikalien järnsulfat Gryaab rapport 2012:15 Jan Mattsson, Fredrik Davidsson och Anette Johansson 2(10) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling genom att införa

Läs mer

Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6. Avloppsvatten

Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6. Avloppsvatten Lärarhandledning för arbetet med avlopp, för elever i år 4 6 Avloppsvatten Varför gör vi ett material om vatten? Vatten- och avloppsavdelningen i Enköpings kommun arbetar för att vattnet som vi använder

Läs mer

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3

GRÄNSVÄRDESLISTA. Del 3 VERSION 20071116 GRÄNSVÄRDESLISTA Riktlinjer för bedömning av utsläpp av avloppsvatten från yrkesmässig verksamhet i Simrishamns, Sjöbo, Skurups, Tomelilla och Ystads kommun Del 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Lyft produktionen med rätt vattenrening

Lyft produktionen med rätt vattenrening Lyft produktionen med rätt vattenrening ~ 1 ~ Kraven på rening av industriellt avloppsvatten Reningsverken är byggda för att ta emot hushållsspillvatten, som är biologiskt nedbrytbart samt reduktion av

Läs mer

Miljöpåverkan från avloppsrening

Miljöpåverkan från avloppsrening Miljöpåverkan från avloppsrening Erik Levlin Kgl. Tekniska Högskolan, Inst. Mark och Vattenteknik, Stockholm, Sverige Miljöpåverkan från avloppsrening Övergödning från utsläpp av näringsämnena Kväve och

Läs mer

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet

Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet 1(18) Till mig behövdes inget kadmium Provtagning med passiva provtagare vid konstnärlig verksamhet Gryaab Rapport 2012:12 Lars Nordén, Fredrik Davidsson 2(18) Gryaab AB medverkar till en hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar En fordonstvätt är en anläggning där den huvudsakliga verksamheten är att tvätta fordon. Det omfattar såväl manuella GDS-hallar

Läs mer

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund

Handläggning av slamärenden. Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Handläggning av slamärenden Hässleholm 2011-11-22 22 Ewa Björnberg miljöförvaltningen i Lund Lagstiftning Miljöbalken hänsynsreglerna SNFS 1994:2 - bestämmelser om avloppsslam (Ny förordning på gång klar

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

Lennart Mårtensson Docent miljöteknik

Lennart Mårtensson Docent miljöteknik Slam och föroreningar läget idag Lennart Mårtensson Docent miljöteknik Laqua Research Group Forskar om miljökonsekvenser orsakat av avfallshantering och andra aktiviteter. Är ett samarbete mellan Högskolan

Läs mer

Satellitbild Lite korta fakta Ett unikt reningsverk 1 2 Processavloppsvattnet från läkemedelstillverkningen i Snäckviken pumpas i en 6,5 km lång ledning. Den är upphängd i en avloppstunnel som leder till

Läs mer

RAPPORT. Kv. Nebulosan PROBITAS AB VÄST 1 PROVTAGNING AV INOMHUSLUFT INOM KV. NEBULOSAN UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Kv. Nebulosan PROBITAS AB VÄST 1 PROVTAGNING AV INOMHUSLUFT INOM KV. NEBULOSAN UPPDRAGSNUMMER PROBITAS AB Kv. Nebulosan UPPDRAGSNUMMER 3740071000 PROVTAGNING AV INOMHUSLUFT INOM VÄST 1 MATTIAS OCKLIND Sweco Environment Anna Norder Peter Olsson Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Uppdrag och syfte

Läs mer

Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten

Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten Syfte, tillämpning och erfarenheter Egna riktvärden - Varför då? Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten syfte: skydda vattendragen

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

Topp 30-listan av farliga kemikalier.

Topp 30-listan av farliga kemikalier. Topp 30-listan av farliga kemikalier. Akrylnitril Farlighetsnummer: 336 o Mycket brandfarlig, hudkontakt och förtäring o Mängd som transporterades på vägarna 2002: 3667 ton Bindemedel i färg, lim etc.

Läs mer

Mot kemiska hälsorisker

Mot kemiska hälsorisker kemskyddshandskar Mot kemiska hälsorisker Hantering av kemikalier kan medföra allvarliga hälsoskadliga effekter. Detta kan ske via upptag genom huden, som sedan via blodet orsakar skador på inre organ,

Läs mer

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun Mjölby Kommun Miljönämnden Policy för miljökrav på fordonstvättar i Mjölby kommun Antagen av miljönämnden 2004-08-25, 93 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 4 Små... 4 Mellanstora... 4 Stora... 4 3. Övergripande

Läs mer

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier

Akta händerna. välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Akta händerna välj rätt skyddshandskar mot kemikalier Använd skyddshandskar när du arbetar med kemikalier Det är riskfyllt att arbeta med farliga kemiska ämnen. För att det ska vara möjligt att skapa en

Läs mer

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn Bilaga A.5 SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Förslag till riktvärden för returvatten från avvattning m m av muddermassor Rapport nr Oskarshamns hamn 2011:5 Oskarshamns

Läs mer

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Piteå Renhållning & Vatten 0911 931 00 info@pireva.se Www.pireva.se FARLIGT AVFALL 26 000 ton farligt avfall samlas

Läs mer

DECEMBER 2017 RIKTLINJER. för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

DECEMBER 2017 RIKTLINJER. för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter DECEMBER 2017 RIKTLINJER för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter 1 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Olika typer av avloppsvatten... 6 Allmänt om rening av avloppsvatten...

Läs mer

Klassificeringslista UN-nummer

Klassificeringslista UN-nummer Stödjande dokument 1 (6) Klassificeringslista UN-nummer Alla kemikalier som klassas som farligt gods enligt lagen (2006:263) om transport av farligt gods ska hanteras och märkas på ett särskilt sätt när

Läs mer

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL

Utsläppskontroll. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Syfte: Att kontrollera att kraven i Miljöbalken, tillhörande förordningar och gällande tillstånd för rening och avledning av avloppsvatten uppfylls. Utförande: 1. ANLÄGGNINGSKONTROLL Kontrollen av avloppsverksamheten

Läs mer

Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde

Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde Analysavdelningen Galina Gorodetskaja galina.gorodetskaja@kappala.se Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde - En inventering - Handledare: Christina Vendel 2006-02-20 1

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk

Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för avloppsreningsverk Januari 2012 till december 2012 Principskiss av reningsverken. www.stockholm.se/miljoforvaltningen Från Stockholmvattens Va AB:s miljörapport

Läs mer

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten.

Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Rena fakta om Gryaab och ditt avloppsvatten. Foto: Bert Leandersson Ryaverket är ett av Nordens största reningsverk. Här renas cirka 4 000 liter vatten per sekund. Illustration: Anders Lyon Du spolar,

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten. - från industrier och andra verksamheter

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten. - från industrier och andra verksamheter Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten - från industrier och andra verksamheter Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten - från industrier och andra verksamheter är framtaget 1 juni 2016 Dokument grundar

Läs mer

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40%

Olja 11% Avfall 49% Biobänsle 40% FINSPÅNGS TEKNISKA VERK 212 MILJÖBOKSLUT Finspångs Tekniska Verk Norrköpingsvägen 32 612 8 Finspång 122-851 8 www.finspangstekniskaverk.se Finspångs Tekniska Verk bedriver flera tillståndspliktiga och

Läs mer

Kemisk fällning av avloppsvatten kan

Kemisk fällning av avloppsvatten kan Grundkurs i Kemisk fällning 3 AVLOPPSVATTENRENING I de föregående två artiklarna har vi i all enkelhet berättat om kemisk fällning och hur den tillämpas för att rena dricksvatten. Nu går vi in på hur avloppsvatten

Läs mer

1 Tror du reaktionen nedan är momentan eller ej? Motivera. 1p S 2 O H + S(s) + SO 2 (g) + H 2 O(l)

1 Tror du reaktionen nedan är momentan eller ej? Motivera. 1p S 2 O H + S(s) + SO 2 (g) + H 2 O(l) Tentamen 1 Baskemi 2 2011.05.02 1 Tror du reaktionen nedan är momentan eller ej? Motivera. S 2 O 2-3 + 2H + S(s) + SO 2 (g) + H 2 O(l) 2 Vad är a. ett intermediär? b. en radikal? c. en amfojon 3 Vi studerar

Läs mer

PM Dagvattenföroreningar

PM Dagvattenföroreningar o:\sto2\svg\2014\1320008697\3_tnik\r\dagvatten\pm dagvattenföroreningar_rev.docx Tomteboda bussdepå Datum 2015-01-29 Ramböll Sverige AB Box 17009 104 62 Stockholm T: 010-615 60 000 www.ramboll.se Handläggare:

Läs mer